VÝROČNÍ ZPRÁVA. OPIM o.s., 2007 Foto: Petr Našic Foto: Kachka Redakce: Jana Tikalová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. OPIM o.s., 2007 Foto: Petr Našic Foto: Kachka Redakce: Jana Tikalová"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 OPIM o.s., 2007 Foto: Petr Našic Foto: Kachka Redakce: Jana Tikalová

2 SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, již od roku 2001 naše organizace OPIM vyvíjí vzdělávací a osvětové aktivity na podporu integrace menšin a podílí se na rozvoji lidských práv. Od té doby jsme umožnili cizincům, osobám se zdravotním postižením, etnickým, národnostním a náboženským menšinám a lidem s odlišnou sexuální orientací zapojit se do našich integračních programů v ČR i v zahraničí. Současně jsme proškolili řadu pracovníků neziskového sektoru, pedagogů, vzdělavatelů a vychovatelů v lidskoprávní oblasti a multikulturní výchově. V roce 2007 došlo v naší organizaci k několika podstatným změnám. Sídlo organizace bylo přemístěno do Prahy a současně byla vytvořena nová kancelář. Nastaly strategické a personální změny. Počet členů sdružení se snížil a Valnou hromadou byl schválen nový Výbor. Namísto krátkodobých jednorázových akcí byl zhotoven nový dlouhodobý plán aktivit a programů. Vytvořili jsme sérii školících kurzů o lidských právech a diskriminaci pro zaměstnance veřejné správy, které začaly být realizovány od února. Tímto se rozšířila cílová skupina uživatelů našich služeb. Ve školících kurzech pro pedagogy a vzdělavatele jsme začali pracovat s českým překladem manuálu pro výchovu mládeže k lidským právům KOMPAS, který byl ještě v loňském roce dostupný pouze v anglickém jazyce. Tentýž měsíc jsme zahájili integrační protipředsudkový projekt s názvem Živá knihovna. Projekt byl zpočátku pouze pilotáží, avšak po jeho uskutečnění na dvou letních hudebních festivalech se stal stěžejním programem organizace. Významným prvkem v tomto roce byly PR aktivity a zájem médií o naši činnost a také markantní vzrůst počtu spolupracujících organizací, škol, partnerů a dobrovolníků v naší organizaci. Nic z toho, co jsme v tomto roce uskutečnili a co se nám podařilo, by nebylo možné bez lidí, kteří se podíleli na práci v OPIM jako pracovníci, spolupracovníci, dobrovolníci, příznivci, uživatelé, partneři, nevládní neziskové organizace, nadace a individuální dárci. Všem, kteří se přímo či nepřímo podíleli na naší činnosti, děkujeme. Věříme, že nám i nadále zachováte svoji přízeň. M.A. Jana Tikalová Předsedkyně sdružení a statutární zástupkyně 2

3 O ORGANIZACI Poslání OPIM si klade za cíl šířit povědomí o lidských právech a pomáhat českým občanům a menšinám žijícím v ČR skrze vzdělávací a informační programy a společenské aktivity poznávat svá práva a umět se jich domoci. Vize Vybudovat společnost, kde jsou fundamentální lidské hodnoty, jako jsou důstojnost, rovnost a spravedlnost zachovány, a kde se dodržují základní lidská práva a svobody. Činnost Hlavními programy jsou lidskoprávní školící kurzy na několika úrovních pro pedagogy, vzdělavatele a vychovatele, pracovníky neziskového sektoru a od roku 2007 také pro zaměstnance veřejné správy; dále pak osvětové a výchovné integrační programy proti předsudkům. Mezinárodní spolupráce Od září roku 2006 se organizace zapojila do evropské kampaně Každý jsme jiný všichni rovnoprávní na podporu lidských práv, rozmanitosti mezi národy a participace, a stala se tak členem Národního koordinačního výboru, který ukončil svoji činnost v září roku V prosinci 2006 se organizace stala zakládajícím členem mezinárodní organizace tvořící síť kvalifikovaných školitelů a evropských lidskoprávních organizací s názvem HREYN (Human Rights Education Youth Network) se sídlem ve španělské Murcii. OPIM členem organizace nadále zůstává. Registrace u MV ČR: pod č.j.: /1-1/ /01-R. Nové stanovy OPIM o.s. byly schváleny MV ČR dne IČ: DIČ: CZ Adresa sídla organizace: U starého hřbitova 6, Praha 1 Kontaktní adresa kanceláře OPIM o.s.: Dlouhá 16, Praha 1 Tel (obecné dotazy) / (projekt Živá knihovna) / (lidskoprávní vzdělávací programy) Foto: Petr Našic 3

4 STRUKTURA ORGANIZACE Výkonný orgán: Výbor Dne 6. dubna 2007 byl schválen nový Výbor OPIM o.s. Předsedkyně M.A. Jana Tikalová (zároveň i statutární zástupkyně sdružení) Členka Výboru Mgr. Šárka Václavíková Členka Výboru Bc. Jitka Valdová Lidé v OPIM o.s.: M.A. Jana Tikalová (organizační a programové řízení) Mgr. Lucie Jelínková (koordinátorka projektu Živá knihovna) Ing. Kateřina Procházková (členka) Ing. Petr Našic a Kateřina Grüberová (fotografové) Mgr. Jitka Bláhová a Mgr. Helena Šebková (překlady a tlumočení) Jan Šnajdr (webové stránky) Spolupracovníci a dobrovolníci na projektu Živá knihovna v roce 2007: Kristýna Ostrčilíková, Michala Homolková, Miroslav Klusák, Josef Boček, Jana Borovanová, Markéta Křepelová, Kateřina Zezulková, Jakub Šiler, Jiří Procházka, Michaela Svatošová, Péťa Bayerů, Jitka Kolářová, Werner Kašák, Gabriela Fillerová, Šárka Václavíková, Naďa Dingová, Šárka Sedláková, Václav Dlapka, Petr Vysuček, Jan Vacek, František Hylmar, Denisa Červenková, Jakub Malík, Michal Šembera, Jakub Neubert, Martin Orgoník, Antonie Edrová, Sabrina Sečková, Johana Fajtová, Tomáš Lanc, Jana Al Oukla, Tomáš Popp, Miroslav Stejskal, Zuzana Hájková, Zuzana Peterová, Michal Míko, Jiří Beremov, Ladislav Zikmund, Miroslava Kvasničková, Marie Basovníková, Jindřich Mareš, Ama Amadou Abouldakri, Viviana Váňová, Kateřina Vrbová, Petr Kazda, Edita Kainhartová, Petr Sádlo a John Law. 4

5 PROJEKTY A ČINNOST OPIM V ROCE 2007 Vzdělávací programy LIDSSKOPRÁVNÍ Í KURZZY OPIM pokračovala v tradici pořádání školících kurzů o lidských právech, multikulturní výchově a diskriminaci. V tomto roce jsme se však zaměřili na dvě cílové skupiny a vytvořili jsme sérii celodenních školících kurzů různých úrovní s možností na ně navázat. Skupiny uživatelů: Zaměstnanci vzdělávacích institucí, tj. učitelé, pedagogové, výchovní poradci, vychovatelé, vedoucí a asistenti pedagogických pracovišť. V rámci 3 kurzů jsme proškolili 23 zaměstnanců z Prahy a okolí, Olomouce a Kutné hory: z nichž bylo 7 učitelů/učitelek VOŠ, 2 učitelé VŠ, 3 vychovatelky ZŠ, 6 učitelů/učitelek ZŠ, 2 učitelky SŠ, 2 pracovnice DDM, 1 učitelka Step by Step ČR. Obsah těchto kurzů je zaměřen na výchovu k lidským právům průřez historií, teorií a seznámení s důležitými právními dokumenty na ochranu lidských práv; Interkulturní výchovu, stereotypy a předsudky; Kontroverzní lidskoprávní témata doma i ve světě. Každý účastník pracuje s manuálem pro výchovu mládeže k lidským právům Kompas, který obdrží v závěru kurzu. KOMPAS (publikace Rady Evropy 2002, přeložena do češtiny 2006) je 420 stránkový manuál obsahující 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům, tipy pro vedení aktivit, stručný přehled dokumentů a nástrojů na ochranu lidských práv, témata z oblasti lidských práv. Veřejná správa, tj. státní správa a samospráva. V rámci 11 kurzů a seminářů jsme proškolili 54 zaměstnanců z městských částí Prahy; krajských úřadů Středočeského kraje, Libereckého kraje, Jihomoravského kraje, Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje, Ústeckého kraje, Pardubického kraje, Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje; Magistrátu hlavního města Prahy; MŠMT, Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničí a Kanceláře Senátu ČR. Obsah těchto kurzů se věnuje lidským právům a vzniku mezinárodních instrumentů na ochranu lidských práv. Zahrnuje průřez historií, zakotvování lidských práv do psaných dokumentů, přehled mechanismů na ochranu lidských práv (Veřejný ochránce práv, Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku) diskriminace a příklady porušování lidských práv a jejich zpětné ochrany na pracovišti z trojího pohledu zaměstnanec-zaměstnavatel-občan, doma a v našem okolí. Současně se věnujeme kontroverzním lidskoprávním tématům doma i ve světě. 5

6 Kurz není samostatným výkladem jednotlivých zákonů platných pro ČR, nýbrž výkladem mezinárodních lidskoprávních dokumentů ratifikovaných ČR a z nich plynoucích závazků a povinností a současně výklad mezinárodních mechanismů na ochranu lidských práv. Na jednotlivých případech směřujících k Evropskému soudu pro lidská práva jsou ukázány příklady diskriminace a porušování lidských práv. Všechny kurzy pro každou cílovou skupinu jsou vedeny formou zážitkové pedagogiky. Integrační programy OPIM tento rok zahájila realizaci projektu ŽIVÁ KNIHOVNA s podtitulem Nesuď knihu podle obalu. Živá knihovna je místo přátelského rozhovoru, kde se otevřeně hovoří o předsudcích, o pocitu a zkušenostech být označován jiným a tím často podvědomě hodnocen jako méněcenným. Namísto knih vystupují lidé, kteří jsou diskriminováni na základě etnické příslušnosti, náboženství, národnosti, zdravotního stavu, sexuální orientace, životního stylu, profese, názorového přesvědčení či životních zkušeností. Na základě předsudků jsou tito lidé mnohdy ostatními podvědomě hodnoceni a řazeni do imaginárních škatulek, odsuzováni a nerespektováni. KNIHA nabízí rozhovor a odpovídá na otázky a tabuizovaná témata. ČTENÁŘI / ČTENÁŘKY jsou ti, kdo se chtějí dozvědět něco o životě menšin v naší společnosti v rámci přátelského rozhovoru. KNIHOVNÍCI / KNIHOVNICE jsou pomocníci Živé knihovny. Asistují, evidují "čtenáře" a pomáhají jim s výběrem "knih". Zásadní pravidlo Živé knihovny je chovat se k ostatním s plným respektem a v plné důstojnosti. Živá knihovna je apolitická a podporuje lidskou důstojnost a lidská práva. Důrazně se staví proti jakémukoliv násilí, netoleranci a nenávisti a v žádném případě nepodporuje zločiny proti lidskosti. V naší knihovně tedy nenajdete tituly Knih, které by nějakým způsobem stály proti mravním zásadám a fundamentálním hodnotám lidských práv. Foto: Kachka 6

7 Shrnutí projektu za rok 2007 Živá knihovna byla otevřena celkem 32 hodin v průběhu 5 dní na čtyřech akcích. Návštěvnost všech akcí se pohybovala okolo lliiddíí, z nichž bylo zzaarreeggiissttrroovvaannýýcchh "čtenářů" a "čtenářek". Na celém projektu se v tomto roce podílelo 6611 dobrovolníků a spolupracovníků - 32 "knih" zastupující lidi z menšin; 9 "knihovníků"/"knihovnic" + 3 asistenti a 1 tlumočnice z/do AJ, 9 asistentů pro "knihy", 2 fotografové a 3 členný filmový štáb. Projekt byl zveřejněn v devíti článcích v tisku, třikrát v České televizi a dvakrát v Českém rozhlase Praha Radiožurnál. Seznam akcí Živé knihovny: Karneval Dialog kultur, Palác Lucerna v Praze (11. listopadu) V průběhu sedmi hodin do kavárny s knihkupectvím Řehoř Samsa zavítalo zhruba 95 lidí, z nichž bylo zaregistrováno 78 "čtenářů"/"čtenářek". Na akci se podílelo 16 lidí z menšin - "živých knih". V zastoupení "čtenářů" převažovaly ženy (50 žen) nad muži (28 mužů). Nejmladšímu "čtenáři" je 17 let a nejstaršímu 56 let. Hlavním pořadatelem akce bylo Multikulturní centrum Praha. Akce na náměstí Míru, Praha (4. října) V rámci akce Co dokážu ve tmě nás v průběhu pěti hodin, za sychravého a deštivého počasí, navštívilo téměř 65 lidí, z nichž bylo zaregistrováno 41 "čtenářů"/"čtenářek". Akce se účastnilo celkem 10 lidí z menšin knih. Hlavním pořadatelem akce byla TyfloCentrum Praha, o.p.s. Foto: Petr Našic Music in the park ve Stromovce, Praha ( červenec) Živou knihovnu navštívilo 315 lidí během dvanácti hodin na dvoudenním festivalu, z nichž je zaregistrováno 174 "čtenářů"/"čtenářek". Katalogem "knih", který obsahoval 14 titulů Knih, listovalo téměř 140 lidí. Genderově převyšovaly "čtenářky" - 25% více žen než mužů. United Islands of Prague na Střeleckém ostrově, Praha (23. června) Živou knihovnu navštívilo téměř 150 lidí, z nichž bylo zaregistrováno 102 "čtenářů"/"čtenářek", kteří absolvovali několik 30 minutových 7

8 rozhovorů. Živá knihovna byla otevřena osm hodin. Některé rozhovory probíhaly ve skupinách, "četli" rodiče s dětmi, manželské páry a partneři, kde zaregistrována byla jen jedna osoba. Katalog "knih" obsahoval 14 titulů Knih. Nejmladšímu "čtenáři" bylo 12 let a nejstaršímu 56 let. Napsali nám... "...chtěl bych Vám poděkovat za velmi příjemné odpoledne s "knihami". S mým synem Tadeášem jsme si "vypůjčili" neslyšící dívku, vozíčkáře a policistu. Byl to nevšední zážitek a zdroj poznání pro mě a hlavně pro mého syna (10 let). Ze začátku jsem ke knihovně přistupoval s nedůvěrou, neb jsem si myslel, že "vše znám" a diskriminačními "choutkami" netrpím. Po vypůjčení první "knihy" mi došlo, jak jsem se mýlil a Tadeáš doslova hltal každé slovo (znak)...dozvěděli jsme se hodně nového. Tadeáš litoval, že jsme museli odejít tak brzy, že už nebyl čas na výpůjčku další "knihy"... ( od "čtenáře" Živé knihovny, 23. června na United Islands of Prague) Foto: Petr Našic Obrátila se na nás řada pražských i mimopražských škol, kteří by Živou knihovnu zařadili do školských vzdělávacích programů. Na začátku školního roku jsme zahájili diskusi na některých školách a pro realizaci projektu v rámci průřezových témat ve třech třídách jsme získali podporu od Nadace Preciosa. Foto: Kachna Foto: Petr Našic 8

9 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE Výpis z účetní závěrky v Kč k AKTIVA Pokladna Bankovní účet Dodavatelé Celkem Stav 686,50 Kč 42344,25 Kč -220,00 Kč 42810,75 Kč NÁKLADY Spotřeba materiálu Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Stav 10663,00 Kč 1667,00 Kč 5263,50 Kč ,16 Kč PASIVA Zaměstnanci Ostatní přímé daně Výdaje příštích období Stav 9400,00 Kč 600,00 Kč 4105,50 Kč Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní náklady Celkem ,00 Kč 8591,00 Kč 2594,00 Kč ,66 Kč Základní jmění Hospodářský výsledek Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta Celkem 33442,57 Kč 36953,50 Kč ,82 Kč 42810,75 Kč VÝNOSY Tržby z prodeje služeb Úroky Ostatní výnosy Stav ,00 Kč 78,66 Kč 1083,50 Kč Přijaté dary ,00 Kč Přijaté členské příspěvky 1 000,00 Kč Celkem ,16 Kč Hospodářský výsledek ,50 Kč 9

10 PARTNEŘI A PODĚKOVÁNÍ Hlavní partneři v tomto roce: Rada Evropy, Česká národní agentura Mládež, Multikulturní centrum Praha, TyfloCentrum Praha o.p.s., Nadace Preciosa, InnerVisions s.r.o. (Music in the park) a Ostrovy s.r.o. (United Islands of Prague) Další partneři: Athinganoi o.s., Asistence o.s., Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Český helsinský výbor, Diakonie, DKDK, Ganyma, Gender Studies, Humanistické hnutí, Islámské centrum Praha, Městská policie Praha, Pražská organizace vozíčkářů, Svoboda zvířat, Židovská obec v Praze, Poděkování patří zejména všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na činnosti organizace v tomto roce. OPIM vyjadřuje zvláštní poděkování nadacím, partnerským organizacím a občanským sdružením, které nás podpořili v tomto roce. OPIM obzvláště projevuje díky všem asistentům dobrovolníků v projektu Živá knihovna, zejména N. Dingové a J. Marešovi z České komory tlumočníků znakového jazyka, M. Špačkovi, J. Ducháčkovi, V. Starýmu z Asistence o.s., pí. Fajtové a pí. Vackové. 10

VÝROČNÍ ZPRÁVA. OPIM o.s., 2008 Foto: Naďa Rehová Foto: Kachka Redakce: Jana Tikalová

VÝROČNÍ ZPRÁVA. OPIM o.s., 2008 Foto: Naďa Rehová Foto: Kachka Redakce: Jana Tikalová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OPIM o.s., 2008 Foto: Naďa Rehová Foto: Kachka Redakce: Jana Tikalová SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, již od roku 2001 naše organizace OPIM vyvíjí vzdělávací a osvětové aktivity na podporu

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. OPIM o.s. Organizace na podporu integrace menšin

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. OPIM o.s. Organizace na podporu integrace menšin VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 OPIM o.s. Organizace na podporu integrace menšin 1 Obsah Obsah... 2 Základní informace o organizaci... 3 Souhrn Aktivit OPIM o.s. v roce 2005... 4 I. Školící kurzy... 4 1. Rozvoj školících

Více

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů.

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů. Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Berkat Pontes Mosty Berkatu www.berkat.cz, Rakovice sociální podnikání v Afghánistánu a

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

dobrovolnické centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S. ZA ROK 2010

dobrovolnické centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S. ZA ROK 2010 dobrovolnické centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S. ZA ROK 2010 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S. ZA ROK 2010 Poslání Dobrovolnického centra, o.s. 2 Slovo předsedkyně Rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 OBSAH KDO JSME 3 PŘEHLED BENEFICIENTŮ 32 SLOVO ÚVODEM 4 FINANČNÍ ZPRÁVA 33 AKTIVITY ZA ROK 2007 5 NÁŠ TÝM 34 Světový romský festival Khamoro 2007 6 ČLENSKÝ

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. Sídlo: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, Česká republika Kancelář: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 E-mail: office@genderstudies.cz Tel: +420-224-913-350 Tel/Fax: +420

Více

Obsah. Žáci 6. třídy ZŠ prof. Švejcara zapojení do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitostí

Obsah. Žáci 6. třídy ZŠ prof. Švejcara zapojení do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitostí Výroční zpráva 2013 Žáci 6. třídy ZŠ prof. Švejcara zapojení do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitostí Obsah 1) Poslání Společnosti...3 2) Historie Společnosti... 4 3) Lidé ve Společnosti...

Více

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI 2005 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI výroční zpráva 15 let profesionální rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR Annual Report www.ranapece.cz Služby rané péče Alternativní komunikace Canisterapie

Více

Orgány sdružení: Personální obsazení kanceláře SSEV Pavučina:

Orgány sdružení: Personální obsazení kanceláře SSEV Pavučina: výroční zpráva 2013 Kontaktní adresa: SSEV Pavučina, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 Telefon: +420 721 133 108 E-mail: info@pavucina-sev.cz URL: http://pavucina-sev.cz Bankovní spojení: ČSOB, pobočka

Více

Výroční zpráva 2004. Multikulturní centrum Praha

Výroční zpráva 2004. Multikulturní centrum Praha Výroční zpráva 2004 Multikulturní centrum Praha POSLÁNÍM MULTIKULTURNÍHO CENTRA PRAHA JE UKAZOVAT, ŽE SOUŽITÍ RŮZNÝCH KULTUR V ČESKÉ REPUBLICE JE MOŽNÉ A VŠESTRANNĚ OBOHACUJÍCÍ Multikulturní výchova a

Více

MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA. Výroční zpráva 2008

MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA. Výroční zpráva 2008 MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA Výroční zpráva 2008 MOTTO 20. století znamenalo narušení multikulturního dědictví českých zemí. S integrací České republiky do Evropské unie a dalších globálních politických

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 w w w. n e z i s kov ky. c z V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 V Ý R O Č N Í Z P RÁVA 2 0 0 4 I n f o r m a č n í c e n t r u m n e z i s k o v ý c h o r g a n i z a c í, o. p. s. POMÁHÁME TĚM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

Výroční zpráva 2010. Obsah. Úvodem. O nás. Globální a rozvojové vzdělávání a osvěta. Zahraniční rozvojová spolupráce. Seminář a konference

Výroční zpráva 2010. Obsah. Úvodem. O nás. Globální a rozvojové vzdělávání a osvěta. Zahraniční rozvojová spolupráce. Seminář a konference Výroční zpráva 2010 1 Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem O sdužení Neslyšící bez naděje, o. s. (zkratka NbN, o. s.) O nás Organizační struktura v roce 2010 Poslání a cíle Globální a rozvojové vzdělávání

Více

Seznam internetových stránek provozovaných Partners Czech, o. p. s.:

Seznam internetových stránek provozovaných Partners Czech, o. p. s.: [výročnízpráva] 2007 OBSAH STRANA 1. Úvod: O Partners Czech, o. p. s. 3 2. Přehled o činnosti OBLAST MULTIETNICKÉHO SOUŽITÍ 4 5 ZVYŠOVÁNÍ PRÁVNÍHO VĚDOMÍ 6 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 7 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8 11 POSÍLENÍ

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav

výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav Kontaktní adresa: SSEV Pavučina, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 Tel./fax: +420 234 621 386,

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III.

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Obsah Str. 1. Úvod... 4 2. Mezinárodní závazky... 5 2.1. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků... 5 2.2. Rámcová úmluva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 AGENTURA ROZVOJOVÉ A HUMANITÁRNÍ POMOCI OLOMOUCKÉHO KRAJE, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 AGENTURA ROZVOJOVÉ A HUMANITÁRNÍ POMOCI OLOMOUCKÉHO KRAJE, O.P.S. AGENTURA ROZVOJOVÉ A HUMANITÁRNÍ POMOCI OLOMOUCKÉHO KRAJE, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. (ARPOK) Křížkovského 8 771 47 Olomouc T: 581 111

Více

Výroční zpráva InBáze Berkat, o.s. 2012

Výroční zpráva InBáze Berkat, o.s. 2012 Výroční zpráva InBáze Berkat, o.s. 2012 Obsah Úvodní slovo... Kdo jsme a co děláme... Komunitní aktivity... Programy pro mladší děti... ClubIn... Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi... Multikulturní

Více

rok se s rokem sešel a já mám opět tu čest promluvit k Vám prostřednictvím výroční zprávy Občanské poradny Plzeň, o.s. tentokrát za rok 2006.

rok se s rokem sešel a já mám opět tu čest promluvit k Vám prostřednictvím výroční zprávy Občanské poradny Plzeň, o.s. tentokrát za rok 2006. Vážení přátelé, rok se s rokem sešel a já mám opět tu čest promluvit k Vám prostřednictvím výroční zprávy Občanské poradny Plzeň, o.s. tentokrát za rok 2006. Díky pečlivé práci v předchozích letech, kdy

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DUBEN 2015 1 Milí čtenáři, do rukou se vám dostává 16. výroční zpráva České rady dětí a mládeže. I v roce 2014 jsme uspořádali s našimi partnery již 16. ročník

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA META o.s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů. třída. 2007 školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA META o.s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů. třída. 2007 školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA META o.s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů třída 2007 školní rok Obor vzdělání (kód a název) Odborné sociální poradenství v oblasti vzdělávání a vzdělávací aktivity Zaměření mladí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMORY ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMORY ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMORY ZA ROK 2010 Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., je akreditovanou vzdělávací institucí č. 2007/301 - I a je pověřena k uskutečňování akreditovaných vzdělávacích programů

Více