AKTUALIZACE Programu Rozvoje Usteckého

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE Programu Rozvoje Usteckého"

Transkript

1 AKTUALIZACE Programu Rozvoje Usteckého Aktualizace PRUK Kraje listopad 2001

2 Úvod Aktualizace Programů rozvoje jednotlivých krajů v ČR byla iniciována Ministerstvem pro místní rozvoj na jaře Záměrem této iniciativy bylo usnadnit nově vzniklým krajským samosprávám přijmout a případně přeformulovat rozvojové dokumenty jednotlivých krajů, které vznikaly v průběhu roku 2000, tedy ještě před vznikem krajských orgánů. Ve srovnání s předchozími pracemi nebyla pro aktualizaci dopředu stanovena specifická metodika ani tato aktualizace neměla (krom výše uvedeného) nějaký specifický cíl. Obecně lze říci, že smyslem aktualizace je pomoci krajům (samosprávám, jejich výborům a úředníkům) uchopit relativně nový nástroj pro ovlivňování rozvoje území. Jak plyne z obecné povahy zadání i z nezávislosti samosprávy, přistupují jednotlivé kraje k aktualizaci dosti rozdílnými způsoby, které jsou jen těžko srovnatelné. Aktualizace Programu rozvoje Ústeckého kraje (PRÚK) se soustřeďuje především na možnost realizace opatření, jejich cílů a výstupů, jak jsou v dokumentu definovány. Vychází tedy z předpokladu, že jediným konečným smyslem jakéhokoliv rozvojového dokumentu je jeho realizace, a proto je na dokument nahlíženo především z tohoto pohledu. Rozsah a zaměření aktualizace 1) Implementace PRÚK jakožto nástroje rozvoje Ústeckého kraje Jedná se o stěžejní část aktualizace PRÚK. Popisuje podmínky a východiska pro zahájení realizace a definuje možnosti realizace, které má krajská samospráva k dispozici. Ve svých jednotlivých částech navrhuje dvě formy realizace přímou a nepřímou. Přímou realizaci popisuje jako formu finanční, organizační a technické pomoci jednotlivým projektům, nepřímou realizaci jako takový způsob, kdy kraj různými způsoby prosazuje žádoucí projekty v jiných programech. Pro obě uvedené formy aktualizace PRÚK navrhuje: řídící a rozhodovací mechanismy programu způsob administrace programu a roli jednotlivých orgánů kraje způsob vytvoření zásobníku projektů a jeho správu další dílčí realizační dokumenty a podmínky (návrh projektového listu, obecný víceúrovňový postup posuzování.projektů, kritéria pro posuzování apod.) Návrh implementace obsahuje také zásady pro monitorování a vyhodnocování projektů. Součástí popisu implementace je i doporučení pro další kroky, které jsou pro zahájení realizace programu a jeho projektů nezbytné. 2) Aktualizace vlastního dokumentu PRÚK a) Aktualizace socioekonomické analýzy byla z pohledu aktualizace jen doplňkovou záležitostí a nebyla příliš rozsáhlá. Byla provedena v následujícím rozsahu: aktualizace údajů, obsažených v PRK; podle dostupnosti údajů byla data aktualizována k roku 2000 a 2001; byly doplněny předběžné výsledky Sčítání 2001 doplnění o relativizované charakteristiky, které umožňují jednak lepší územní i časové srovnání, jednak lépe zobrazují podstatu sledovaných jevů doplnění o nová data, která v PRK nejsou uváděna, ale jsou obecně dostupná nebo za určitých okolností získatelná (např. data o trhu práce, financování obcí jako základ ekonomické diferenciace území) doplnění grafických příloh pro prezentační účely a pro snadnější orientaci Úvod - 1

3 b) Změna struktury priorit a opatření a dopracování vnitřní logické struktury dokumentu Při zachování obsahu a významu původního zaměření dokumentu byla struktura priorit a opatření pozměněna tak, že více koresponduje s dalšími programy rozvoje (např. ROP NUTS II Severozápad). Pro podporu realizace programu a za účelem zlepšení podmínek pro vytváření a přípravu projektů v Ústeckém kraji obecně byla doplněna priorita č. 5 Aktivizace development community třemi opatřeními. c) Odstranění formálních a metodických nedostatků v pojmosloví Původní dokument PRÚK postrádal určitou gramatickou čistotu, což znamená, že byly například zaměňovány cíle s nástroji k jejich dosažení. Rovněž aktivity či výstupy jednotlivých opatření byly místy významově nesouměřitelné. Tyto formální a metodické nedostatky v pojmosloví byly odstraněny. d) Aktualizace zásobníku projektů Zásobník projektů je pravděpodobně nejrychleji zastarávající část PRÚK. Původní dokument obsahoval projekty, které nejsou reálné nebo které se již realizují či dokonce byly realizovány. Jednotliví předkladatelé byli osloveni se žádostí o aktualizaci svých projektů a na základě tohoto průzkumu byl Zásobník redukován. Pokud byly navrženy nové projekty, byly do zásobníku zařazeny. Zásobník byl rovněž přestrukturován podle nově definovaných priorit a opatření. Jako součást aktualizace zásobníku byly navrženy dokumenty, podmínky a postupy, jimiž se napříště může projekt do zásobníku dostat. Struktura popisu projektu je zároveň strukturou budoucí databáze projektů, která bude vedena v elektronické podobě. Možnosti použití a realizace PRÚK Nosnou částí a hlavním důvodem aktualizace Programu rozvoje Ústeckého kraje je popsat a připravovat jeho realizaci a podmínky, za nichž může být zahájena. V průběhu zpracování aktualizace a při diskusích o jejím obsahu se ukázalo, že názor na způsob, jímž bude program používán, a názor na jeho celkový smysl nejsou zcela jednotné. Zejména v připomínkovém řízení docházelo k určitým nejasnostem stran jeho dalšího používání. Přitom obsah, struktura a do jisté míry i zaměření dokumentu jsou přímo podmíněny tím, k čemu má program v budoucnosti sloužit. Z tohoto důvodu se v této části programového dokumentu uvádí vysvětlení toho, k čemu a jak by měl být Program rozvoje Ústeckého kraje používán. Tento obecný úvod je pak východiskem pro konkrétní návrhy v části věnované implementaci programu. Účel zpracování programů rozvoje území a způsoby jejich realizace Program rozvoje kraje, města, regionu je nástrojem intervence veřejného sektoru (do činnosti jiných subjektů veřejného sektoru nebo do činnosti soukromého sektoru). Program rozvoje je v této souvislosti popisem způsobu a rozsahu takové intervence. Zejména ovšem je odpovědí na otázku důvodu intervence, tedy proč je jí potřeba, jaký bude její výsledek a jakými cestami má být tohoto výsledku dosaženo. Z toho vyplývá, že smyslem programu rozvoje (v zásadě jakéhokoliv) je jeho realizace. Ta má dvě významové úrovně. Za prvé realizaci kroků, aktivit a opatření, které jsou v programu obsaženy. Za druhé (z důvodu dosažení účelu intervence) naplnění cílů, které program jako celek definuje, a to právě pomocí realizace dílčích kroků, aktivit a opatření. Realizace Úvod - 2

4 programu rozvoje musí zahrnout obě uvedené úrovně. Z výše uvedených hledisek je možno vytváření/zpracování rozvojového dokumentu považovat jen za přípravnou fázi, jejíž smysl leží právě v uskutečnění programu. Rozvojové programy je možné uskutečňovat různými způsoby, vždy však je program jako celek realizován dílčími projekty, jejichž nositeli není jediná instituce (správce či nositel programu, manažer programu), ale různé instituce/organizace působící na daném území. Rozdíly ve způsobu realizace programů jsou dány tím, jak je v rámci programu zajištěn výběr a uskutečnění či prosazení jednotlivých projektů. Výběr a uskutečnění jednotlivých projektů (a tedy realizace programu) pak souvisí s původem a rozsahem finančních zdrojů, které jsou k dispozici, s postavením a kompetencemi instituce, která je nositelem programu, a konečně také se způsobem zapojení dalších organizací do realizace programu. Různé způsoby, jimiž se bude program realizovat, pak přímo určují strukturu a do určité míry i zaměření programového dokumentu a samozřejmě i pravidla a formu realizace samotné. Lze rozlišit tři základní způsoby realizace rozvojových programů: 1) Realizace formou přímé a nepřímé podpory projektům, které naplňují cíle programu a které nejsou předem známy. Nositelem/předkladatelem projektů je ve většině případů někdo jiný než nositel programu. V tomto případě je obvykle alespoň orientačně znám původ a rozsah finančních prostředků, které budou na realizaci použity, a použití těchto prostředků může ovlivňovat instituce, která program jako celek realizuje (nositel programu). Rozvojový program v tomto případě slouží ke koordinaci záměrů a činností různých organizací na daném území, a to tím, že stimuluje vznik a uskutečnění projektů pomocí převážně finanční podpory. Zjednodušeně řečeno, nositel/správce programu nabízí přímou (převážně finanční) či nepřímou (prosazování pomocí politického vlivu) podporu projektům za předpokladu, že projekty jsou ve shodě se záměry a cíli programu. Programový dokument v tomto případě nemůže obsahovat konkrétní nositele projektů ani konkrétní projekty, ale pouze výčet aktivit, které jsou v rámci programu či jeho opatření podporovány, výčet možných nositelů/předkladatelů projektů a (více či méně rozpracované) podmínky, za nichž bude podpora jednotlivým projektům (jejich nositelům) poskytnuta. 2) Přímé a řízené uskutečnění konkrétních, předem vybraných projektů, jejichž nositelé jsou známi. Program rozvoje je v tomto případě společnou dohodou různých organizací a institucí o tom, co každá z nich může učinit a učiní pro naplnění cílů a záměrů programu. Jednotlivé organizace působící v území se v takovém programu zavazují sledovat společný zájem a realizovat pro něj konkrétní projekty převážně z vlastních zdrojů (lidských, materiálních, finančních). Nositel/správce programu v tomto případě nemůže příliš ovlivňovat použití vnějších finančních prostředků a vlastní finanční prostředky používá k uskutečnění vlastních projektů. Předpokladem realizace programu je dobrovolné zapojení vlastních zdrojů různých organizací v území k uskutečnění projektů sledujících společné cíle. Stejně jako v předchozím případě, ani zde není vyloučeno použití vnějších finančních zdrojů, ale není podstatou programu. Tou je vůle různých subjektů dohodnout se a realizovat konkrétní projekty ve prospěch území jako celku. Koordinace záměrů a potřeb různých organizací a dohoda jejich představitelů již ve fázi přípravy programového dokumentu je zcela klíčová. Příprava programového dokumentu je v tomto případě vlastně složitě strukturovaný a rozfázovaný dohadovací proces o tom, kdo, co a jak bude realizovat, do kdy a zejména Úvod - 3

5 proč (jaký bude celkový přínos projektu ve vztahu k potřebám území). Realizace je pak zejména koordinací a přizpůsobováním již známých a dohodnutých projektů různých subjektů. Oba výše uvedené přístupy je možno do určité míry a za určitých podmínek kombinovat. Oba vycházejí z předpokladu, že rozvoj území je možné zajistit jen koordinovaným úsilím více organizací a institucí a společným zapojením více zdrojů (finančních, lidských, materiálních, organizačních). Podstatou realizace je přesvědčení, že v podstatě nezávislé instituce a organizace, včetně soukromého sektoru, mají některé společné zájmy, které lze promítnout do rozvoje území jakožto celku. Naplnění těchto zájmů se děje prostřednictvím konkrétních projektů a program rozvoje slouží nejen k výběru a stimulaci žádaných projektů, ale zejména ke koordinaci různých zájmů a ke koordinaci dílčích projektů ve fázi realizace. Uvedené způsoby realizace (i zpracování) rozvojového programu jsou nejčastějšími formami používanými ve vyspělých zemích a jsou například základem pro využívání prostředků strukturálních fondů EU a předvstupních fondů. Principy strukturálních fondů partnerství, programování, koncentrace, doplňkovost, monitorování a hodnocení přímo vycházejí z aplikace shora uvedených přístupů k realizaci rozvoje území. 3) Realizace z rozhodnutí a na základě rozpočtu nositele programu. Jednotlivé projekty realizuje buď přímo nositel programu, nebo organizace/instituce, které mu jsou přímo podřízené. Program rozvoje je v tomto případě spíše programem rozvoje funkcí/složek, které jsou v přímé kompetenci a zodpovědnosti nositele programu. Nicméně i v tomto případě může být svým záběrem neobyčejně rozsáhlý a finančně nákladný. Z hlediska financování se jedná o projekt/program, který je hrazen z rozpočtových prostředků nositele programu, jemu podřízených institucí, nebo z vnějších zdrojů, k nimž má z hlediska svých kompetencí nositel programu přístup (např. na základě pověření státem/zákonem k poskytování nějaké veřejné služby). Nejčastěji se jedná o program rozvoje nějakého odvětví/funkční složky, která je v kompetenci instituce veřejné správy (např. program rozvoje základních škol, program rozvoje sociálních služeb apod.). Cílem programu i jeho dílčích projektů bývá obvykle spíše řešení problémů v oblastech, které nositel programu spravuje nebo za ně zodpovídá. Realizace příliš nevyžaduje koordinaci s nezávislými subjekty, protože se opírá buď o vlastní pravomoc nositele programu, nebo se realizuje pomocí organizací, které jsou nositeli programu více či méně podřízeny nebo jsou jím zřizovány. Z hlediska zapojení institucí a organizací působících v území se jedná o dosti úzce vymezený program. Povaha tohoto programu určuje, že realizace projektů, například ekonomického rozvoje území (a obecně cílů, které vyžadují aktivní spoluúčast mnoha nezávislých institucí), je v jeho rámci jen obtížně prosaditelná. Tento třetí přístup je možné kombinovat s předchozíma dvěma jen velice obtížně, protože je k nim z hlediska realizace protikladný. První dva způsoby realizace programu (a koneckonců i jeho přípravy) se opírají o přístup zdola, tedy o víceméně dobrovolnou a aktivní spoluúčast nezávislých institucí a organizací, a svojí povahou jsou v realizační fázi stimulujícími a koordinačními nástroji aktivit rozvojových subjektů. Jsou to tedy přístupy do značné míry otevřené. Třetí způsob realizace je v tomto smyslu možno považovat za uzavřený. Je postaven na hierarchickém rozhodovacím postupu (ačkoli příprava vlastního rozvojového dokumentu je i zde obvykle konzultována s ostatními organizacemi), kdy je nositel projektu a programu totožný, či je nositel projektu nositeli programu podřízen. Realizace celého programu a jeho cílů za předpokladu existence dostatečných finančních prostředků je přímo vynutitelná. Úvod - 4

6 Účel a použití Programu rozvoje Ústeckého kraje Metodika pro zpracování PRK (Programu rozvoje kraje, DHV, 2000) koncipuje všechny programy rozvoje krajů jako nástroje samosprávy pro ovlivňování rozvoje v intencích rozvojového dokumentu a způsobu realizace, který byl popsán v bodě 1) jako realizace formou podpory projektům. Nicméně o realizaci samotné a o její přípravě původní metodika hovoří jen omezeně. Přesto, vzhledem ke struktuře dokumentu a způsobu jeho vzniku, jsou základní charakteristiky realizace v podstatě dány. Program rozvoje kraje je stimulační a intervenční nástroj, jímž se krajská samospráva snaží ovlivnit ostatní organizace a instituce regionálního rozvoje (víceméně nezávislé subjekty), aby připravovaly a realizovaly takové projekty, které jsou v zájmu kraje jakožto celku. Tento zájem je vyjádřen v programu společnými, byť relativně široce definovanými cíli. Má se za to, že jednotlivé projekty ve svém souhrnu způsobí žádoucí změny v kraji rozvoj kraje. PRÚK je tedy zaměřen na instituce a organizace (veřejného i soukromého sektoru), které svou činností ovlivňují či způsobují rozvoj kraje. Program je realizován projekty těchto institucí a organizací. V zásadě není samozřejmě vyloučena ani realizace jednotlivých projektů krajskou samosprávou nebo organizacemi jí zřizovanými. Nicméně jakožto rozvojový program se nezabývá provozními záležitostmi kraje či jeho samosprávy. Projekty realizované v kompetenci krajské samosprávy mají souvislost s PRÚK potud, pokud jsou ve shodě s jím definovanými cíli a obsahem jeho opatření. PRÚK je komplexním dokumentem v tom smyslu, že řeší a zahrnuje mnoho oblastí života kraje, dotýká se většiny jeho funkčních složek. Není všeobjímající v tom smyslu, že by byl strukturálním plánem, který by kombinoval a modeloval vzájemné působení mnoha různých funkcí a složek života v kraji a na základě toho usiloval o jejich řízení. PRÚK je dokumentem selektivním, protože vybírá jen některé záležitosti a příslušné cíle a stanovuje priority jejich řešení. PRÚK bere v úvahu nejen potřeby samosprávy, ale i celé řady dalších organizací a institucí, a zároveň předpokládá, že bude projekty těchto institucí realizován. Z hlediska dříve popsaných forem realizace a jejich podmínek je PRÚK realizován v obtížné situaci. Krajská samospráva je ustavena, nicméně její finanční možnosti jsou dosud omezené a není jasný jejich výhled. Kompetence kraje jsou dány, nicméně jejich praktické uplatnění se teprve usazuje. Kraj jako instituce postupně definuje svou roli, již bude hrát při regionálním rozvoji. Všechny tyto uvedené faktory tvoří rámec implementace PRÚK a vzhledem k určitým nejasnostem i určitá omezení pro realizaci samotnou. Zásady a východiska pro realizaci PRÚK Aktualizace PRÚK vychází ze zásady, že jejím smyslem a hlavní součástí je příprava na implementaci programu a jednotlivých projektů. Vzhledem ke stávajícím zkušenostem s přípravou a realizací projektů v rámci jiných podpůrných programů se příprava implementace v rámci aktualizace PRÚK soustřeďuje na projektový cyklus a na jeho technicko-administrativní a rozhodovací části. PRÚK bude realizován projekty, jejichž nositeli (realizátory) budou v převážné míře jiné subjekty (organizace) než krajská samospráva. Implementace PRÚK je založena na předpokladu, že projekty mohou být krajem podporovány a poté realizovány v zásadě třemi způsoby. Za prvé, za přímé finanční účasti kraje při realizaci projektu. Vzhledem ke stávající nejisté situaci v oblasti financování krajských samospráv jsou váha a význam této možnosti zatím neznámé. Druhou možností je podpora kraje při vzniku a dopracování projektů převážně jiných subjektů, a to i soukromých. Tato forma podpory může být finanční (např. pro malé obce příprava technické a projektové Úvod - 5

7 dokumentace apod.), ale i organizační nebo formou poradenství. Obě tyto formy jsou zde nazývány přímá podpora. Třetí možností podpory projektů je politická podpora projektům, které jsou již dobře připraveny a ucházejí se o financování z různých vnějších zdrojů. Přinejmenším v první fázi bude tato forma implementace PRÚK asi nejčastější. Zároveň její efektivita, a to jak z hlediska stimulace nových a žádoucích projektů, tak z hlediska dosahování cílů PRÚK, bude patrně nejnižší. Tato forma podpory je zde nazývána nepřímou podporou. Implementace PRÚK je připravována na základě několika předpokladů, které jsou podrobněji popsány dále v příslušné kapitole. Úvod - 6

8 OBSAH: I. Sociální a ekonomická analýza Ústeckého kraje II. III. SWOT Strategie rozvoje IV. Priority a opatření V. Implementace programu VI. Územní disparity VII. Aktualizace seznamu projektů

9 I. Sociální a ekonomická analýza Ústeckého kraje

10 PRÚK socioekonomická analýza I. SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA Osnova: 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE...I OSÍDLENÍ, OBYVATELSTVO, BYDLENÍ...I Osídlení...I Demografický vývoj...i Věková a vzdělanostní struktura obyvatelstva...i Bydlení...I TRH PRÁCE...I Nezaměstnanost...I Nabídka a poptávka na trhu práce...i Struktura uchazečů o práci...i Souhrnné hodnocení situace na trhu práce podle okresů...i EKONOMICKÁ ZÁKLADNA...I Základní charakteristika a odvětvová struktura...i Ekonomické subjekty...i Zemědělství a lesnictví...i Průmysl...I Služby...I CESTOVNÍ RUCH...I Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu...i Návštěvnost...I Turistická infrastruktura...i HOSPODAŘENÍ OBCÍ...I Úvod...I Diferenciace na úrovni obcí...i Změny v rozpočtovém určení daní...i Infrastruktura...I Doprava...I Technická infrastruktura...i ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...I Ochrana přírody a kvalita životního prostředí...i Znečišťování životního prostředí...i Tabulková část...i Mapová část...i - 64 I - 1

11 PRÚK socioekonomická analýza 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE Ústecký kraj patří z hlediska základních velikostních parametrů (rozloha, počet obyvatel) ke středně velkým a nadprůměrně zalidněným krajům ČR. Ústecký kraj má rozlohu km 2 a k na jeho území žilo necelých 830 tis. obyvatel. Vznikl na úseku území bývalého Severočeského kraje, který tvořila jeho západní část. Hraničí s Karlovarským, Středočeským, Libereckým a v malé míře také s Plzeňským krajem. Nejdelší úsek tvoří na severozápadě a severu hranice s Německem. Polohu kraje lze v kontextu střední Evropy hodnotit jako výhodnou. Kraj leží na spojnici významné transevropské rozvojové osy spojující Berlín, Prahu a Vídeň. V rámci ČR je exponovanost polohy kraje umocněna relativní blízkostí a snadnou dopravní dostupností hlavního města Prahy. V rámci kraje mají nejexponovanější polohu území, která leží na hlavních dvou rozvojových osách pánevní, s vysokou koncentrací obyvatelstva a průmyslu, a labské, která je součástí transevropského dopravního koridoru. Méně exponovanou polohu má okres Louny, východní část okresu Litoměřice a především Šluknovský výběžek, který patří k typickým periferiím ĆR. Většina okresů Ústeckého kraje sousedí s Německem, proto je zde rozvojovou šancí přeshraniční spolupráce. Na území kraje zasahují v současnosti tři Euroregiony - Euroregion Labe Elbe (členské obce v okresech DC, LT, TP, UL), Euroregion Nisa (z Ústeckého kraje pouze obce Šluknovského výběžku) a Euroregion Krušnohoří (obce v okresech CH, MO, TP, LO a dvě obce v okrese LT). Hustota zalidnění je v kontextu ČR nadprůměrná (155 obyvatel na 1 km 2 ). Těžiště osídlení tvoří území pánevních okresů (Ústí nad Labem, Teplice, Most), kde se hustota zalidnění pohybuje mezi obyvateli na km 2. Převážně zemědělské okresy v jihovýchodní části kraje - Louny a Litoměřice - mají hustotu zalidnění podstatně nižší (77, resp. 110 obyvatel na 1 km 2 ). Největším městem kraje je Ústí nad Labem, které má téměř obyvatel. Padesátitisícovou hranici dále překračují města Most, Děčín, Teplice a Chomutov. Krajské město je přirozeným centrem východní části regionu (s výjimkou Šluknovska), směrem na západ jeho vliv klesá. Pánevní oblast má z hlediska osídlení polymodální strukturu s větším počtem regionálních center propojených navzájem intenzivními regionálními vztahy. Hrubý domácí produkt na obyvatele dosáhl v roce ,2 % průměrné úrovně ČR a 61,5 % úrovně EU. Ve struktuře zaměstnanosti vykazovalo zemědělství a lesnictví po Karlovarském kraji nejnižší podíl v republice, průmysl a stavebnictví mírně nadprůměrný podíl a odvětví služeb se podílem v kraji pohybuje na celostátním průměru. V odvětví služeb však má mimořádný podíl doprava, jež slouží do značné míry převozu velkého objemu těženého uhlí a mezinárodním tranzitům. Ústecký kraj má převážně průmyslový charakter, který je založen na rozsahem bohaté surovinové základně. V ní dominuje hnědé uhlí, jež tvoří rozhodující část prozkoumaných zásob této suroviny v ČR. Z nerudních surovin jsou významná ložiska kaolínu, jílů a bentonitu (Chomutovsko, Lounsko). Těžba stavebního kamene je rozvinuta především v okresech Děčín, Litoměřice a Teplice, přičemž jejímu dalšímu rozvoji brání (kromě stagnující tuzemské poptávky) blokování v rámci zájmů ochrany přírody a krajiny. Těžba štěrkopísku je soustředěna především do okresu Litoměřice, probíhá ale i v okresech Chomutov a Louny. I - 2

12 PRÚK socioekonomická analýza Dlouhodobá intenzivní, převážně povrchová těžba nerostných surovin představuje zásadní územní a krajinný fenomén, který zcela změnil charakter a využití rozsáhlých částí okresů Chomutov, Most a Teplice. Celková plocha výhradních ložisek přesahuje v okresech Chomutov a Teplice 20 %, v okrese Most dokonce 30 % rozlohy okresu. Rozsah povrchově těžených dobývacích prostorů se ve zmíněných okresech pohybuje mezi 6 a 7 % plochy okresu. Z průmyslových odvětví má největší význam těžba hnědého (energetického) uhlí, jejíž rozsah se však značně snížil, a energetika. V tomto kraji je umístěna více než třetina kapacity všech elektráren v České republice a téměř dvě třetiny kapacity uhelných elektráren. Lomová těžba uhlí se nachází v prostoru mezi Chomutovem a Teplicemi. Velké uhelné elektrárny jsou v Ledvicích, Tušimicích, Prunéřově a Počeradech. Chemický průmysl je reprezentován rafinerií ropy v Záluží, dále závody v Ústí nad Labem a v Lovosicích. Velký papírenský a celulózový závod Frantschach Pulp & Paper Czech, a. s. s účastí zahraničního kapitálu je ve Štětí. Metalurgický a strojírenský průmysl se nachází v Chomutově, Ústí nad Labem, Děčíně a Roudnici nad Labem, sklářský průmysl v Teplicích. Pro okres Děčín má velký význam průmysl textilní. Zemědělství má okrajový význam v okresech uhelné pánve, naopak pro jižní, respektive jihovýchodní část kraje s příznivými podmínkami pro zemědělskou výrobu je charakteristické intenzivní zemědělství (pěstování ovoce, zeleniny a chmele). Doprava má velký význam, zvláště díky poloze kraje na dopravní ose Berlín Drážďany Praha Vídeň. S touto dopravní osou je spojena také výstavba I. železničního koridoru v ČR a dálnice D8. Předpokládá se zlepšení podmínek vodní dopravy po Labi a přesun části automobilové nákladní dopravy na vodní cestu. Restrukturalizace ekonomické základny byla spojena s výrazným vzestupem nezaměstnanosti, která se stala značným sociálně ekonomickým problémem. Z tohoto hlediska patří Ústecký kraj k nejproblémovějším regionům ČR. Průměrná mzda byla v druhé polovině devadesátých let v kontextu mzdové hladiny v ČR relativně vysoká, k čemuž přispěly vyšší mzdy v těžbě paliv a v energetice. Území kraje je značně poznamenáno znečištěním ovzduší, hlavně oxidy síry z elektráren. I když se emise síry v posledních letech velmi podstatně snížily, poškození lesních porostů v Krušnohoří je velmi rozsáhlé a vyžaduje dlouhodobé řešení. Vedle ekologicky rozsáhle narušených pánevních prostorů se na území kraje nacházejí rovněž přírodně velmi cenné oblasti, zejména v okrese Děčín, s poměrně intenzivním cestovním ruchem (NP České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory). I na tak relativně malém prostoru, jaký přestavuje Ústecký kraj, je patrná vnitřní rozmanitost. Dané území je možné podle řady charakteristik rozčlenit na dílčí oblasti se společnými znaky. Na území Ústeckého kraje lze identifikovat následující čtyři základní subregiony odlišné přírodními podmínkami, strukturou osídlení a ekonomickou základnou: Pánevní oblast Zemědělská oblast Krušné hory Děčínsko I - 3

13 PRÚK socioekonomická analýza Tabulka č. 1: Základní charakteristiky krajů ČR (k ) Počet obcí Rozloha Počet obyvatel Kraj abs. % abs. % abs. % Hustota obyv. na 1km 2 Praha ,17 0, , Středočeský , ,8 101 Českobudějovic ký , ,1 62 Plzeňský 505 8, , ,4 73 Karlovarský 132 2, , Ústecký 354 5, , Liberecký 216 3, ,2 136 Královéhradecký 448 7, ,4 116 Pardubický 453 7, , Jihlavský , , ,1 75 Brněnský , ,1 161 Olomoucký 393 6, , ,2 125 Zlínský 300 4, ,8 151 Ostravský 301 4, ,5 231 Česká republika Zdroj: ČSÚ Tabulka č. 2: Základní charakteristiky okresů Ústeckého kraje (k ) Počet obcí Rozloha Počet obyvatel Okres abs. % abs. % abs. % Hustota obyv. na 1km 2 Děčín 52 14, , ,2 148 Chomutov 44 12, , ,2 134 Litoměřice , , ,8 112 Louny 70 19, , ,4 77 Most 26 7, , ,4 253 Teplice 34 9, , ,7 271 Ústí nad Labem 23 6, , ,3 295 Ústecký kraj Zdroj: ČSÚ I - 4

14 PRÚK socioekonomická analýza 2. OSÍDLENÍ, OBYVATELSTVO, BYDLENÍ 2.1 Osídlení Páteř osídlení Ústeckého kraje tvoří pánevní prostor s podkrušnohorskou aglomerací (Ústí nad Labem, Teplice, Bílina, Most, Litvínov, Chomutov, Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří), kde je koncentrováno přibližně 60% obyvatelstva celého kraje. Sekundárně významnou zónou osídlení je labská osa spojující z významnějších sídel Děčín, Ústí nad Labem, Lovosice s Litoměřicemi a Roudnici nad Labem. Na území kraje bylo k administrativně samostatných obcí. Tento stav se nemění od roku 1998, kdy v kraji vznikla jedna obec v okrese Ústí nad Labem. Obcí se statutem města je v kraji 46, z toho nejvíce v okrese Děčín a nejméně v okrese Louny. Jsou zde dvě statutární města, Ústí nad Labem a Most. Z hlediska populační velikosti dosahují v souboru obcí Ústeckého kraje krajních hodnot krajské město s obyvateli a obec Staňkovice v okrese Litoměřice s 26 obyvateli (obojí k ). Nejmenší obcí se statutem města jsou Třebenice v okrese Litoměřice (1 709 obyv.). Pro sídelní strukturu kraje je charakteristická nízká rozdrobenost obecní soustavy ( viz index rozdrobenosti tab. č. 1) a vysoký počet sídelních jednotek (částí obcí) na 1 obec, což platí zejména pro pohraniční okresy. Oba charakteristické rysy jsou výsledkem poválečné transformace sídelní soustavy spojené s odsunem německého obyvatelstva z pohraničních oblastí. Velký počet sídel byl vylidněn, což vedlo nejenom k přeměně funkce těchto sídel, ale také k jejich integraci do větších administrativních jednotek. Velikostní strukturu obcí v okresech Ústeckého kraje ilustrují tabulky č. 2 a 3. Tabulka č. 3: Velikostní struktura obcí absolutní údaje Okres Počet obcí absolutně Celkem Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Ústecký kraj Česká republika Zdroj: ČSÚ I - 5

15 PRÚK socioekonomická analýza Tabulka č. 4: Velikostní struktura obcí relativní údaje Okres Počet obcí relativně Index rozdrobe -nosti Děčín 13,5 34,6 19,2 13,5 13,5 3,8 1,9 128,8 Chomutov 36,4 22,7 22,7 6,8 2,3 6,8 2,3 177,3 Litoměřice 22,9 43,8 14,3 11,4 5,7 1,9 0,0 170,5 Louny 20,0 38,6 25,7 7,1 5,7 2,9 0,0 162,9 Most 26,9 38,5 3,8 7,7 15,4 3,8 3,8 161,5 Teplice 11,8 14,7 35,3 8,8 20,6 5,9 2,9 100,0 Ústí nad Labem 17,4 13,0 34,8 13,0 17,4 0,0 4,3 113,0 Ústecký kraj 21,5 33,6 20,9 9,9 9,3 3,4 1,4 152,5 Česká republika 27,8 31,8 19,9 10,5 7,9 1,7 0,4 167,0 Poznámka: Index rozdrobenosti je definován jako součet vážených podílů tří nejnižších velikostních kategorií obcí na celkovém počtu obcí v okrese (podíl obcí s počtem obyvatel do 199 je uvažován 3x, obcí obyvateli 2x a obcí s obyvateli 1x). Zdroj: ČSÚ Území Ústeckého kraje patří k nejvíce urbanizovaným prostorům ČR. V pánevních okresech dosahuje podíl obyvatel žijících ve městech s více než 2000 obyv. zhruba 90% (v ČR cca 75%). Naopak zemědělské okresy Litoměřice a Louny si podržely venkovský charakter. Podíl obyvatel ve venkovských obcích (do 2000 obyv.) je v těchto okresech nadprůměrný a dosahuje cca 35, resp. 40%. Tabulka č. 5: Počet obyvatel v obcích a (k ) Okres Děčín Chomuto v Litoměřic e Louny Most Teplice Ústí n. L. Ústecký kraj ČR absolutní hodnoty celke m relativní hodnoty ,3 12,7 39,1 35,1 6,7 11,6 9,6 17,9 25, ,7 87,3 60,9 64,9 93,3 88,4 90,4 82,1 74,4 celke m 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Zdroj: ČSÚ I - 6

Analýza socioekonomického rozvoje Ústeckého kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Ústeckého kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Ústeckého kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Zhotovitel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 40001 Ústí nad Labem IČ: 25492781 DIČ:

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGION SOUDRŽNOSTI NUTS 2 SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGION SOUDRŽNOSTI NUTS 2 SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGION SOUDRŽNOSTI NUTS 2 SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 6. ZÁŘÍ 2006 strana 2 z 156 celkem OBSAH 1. Úvod...7 1.1 Kontext ROP Severozápad... 7 1.2 Metodický postup zpracování

Více

Praha, prosinec 2003. Schválená verze

Praha, prosinec 2003. Schválená verze SPOLEČNÝ REGIIONÁLNÍÍ OPERAČNÍÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIIKY NA LÉTA 2004-2006 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Praha, prosinec 2003 Schválená verze OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1. ÚVOD...8 1.1. HISTORIE PŘÍPRAVY SROP... 8

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD...8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU PARTNERSTVÍ...9

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 5 POSTUP PŘÍPRAVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014 2020 A DOHODY O PARTNERSTVÍ...

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

OBSAH... 5 ÚVOD... 11 HISTORIE PŘÍPRAVY NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU... 11 OBSAH NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU... 12 PARTNERSTVÍ...

OBSAH... 5 ÚVOD... 11 HISTORIE PŘÍPRAVY NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU... 11 OBSAH NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU... 12 PARTNERSTVÍ... ČESKÁ REPUBLIKA, MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN 2004 2006 PRAHA ÚNOR 2003 2 NÁRODNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN 2004 2006 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 11 HISTORIE PŘÍPRAVY NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015. Tento strategický dokument vznikl v gesci Oddělení koncepcí Odboru strategického rozvoje Magistrátu města

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACE

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACE INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACE Zpracovatel: SPF Group, s.r.o. Mepco, s.r.o. EUFC CZ, s.r.o. verze 4.0 19. 2. 2015 OBSAH 1 POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU... 7 1.1 Vymezení území

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Pracovní verze 2.1 ze dne 4. 7. 2013 (s vyznačenými změnami oproti 2. pracovní verzi ze dne 28. 6. 2013) Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Kancelář strategie

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACE

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACE INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACE Zpracovatel: SPF Group, s.r.o. Mepco, s.r.o. EUFC CZ, s.r.o. verze 5.0 31. 7. 2015 OBSAH 1 POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU... 7 1.1 Vymezení území

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA

YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA Praha, listopad 2007 Obsah I. Manažerský přehled 5 II. Definice mladých lidí v oblasti politiky

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Připravil Odbor evropských fondů MHMP ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy 11. prosince 2014 verze 6 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACE

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACE INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACE Zpracovatel: SPF Group, s.r.o. Mepco, s.r.o. EUFC CZ, s.r.o. verze 1.1 září 2014 OBSAH SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ, GRAFŮ A MAP... 6 SEZNAM ZKRATEK... 8

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ Analytická část Verze po zapracování připomínek z projednání 18.9.2013 Nebyla provedena jazyková ani stylistická úprava. Obsah: 1 Analytická část... 2 1.1 Poloha

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Šluknovsko pro období 2014 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Šluknovsko pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Šluknovsko 4+ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Šluknovsko pro období 4 Integrovaná strategie území Pracovní verze Srpen 4 Integrovaná strategie

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI)

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) 2014 Zadavatel: Zpracovatelé: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

Více

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE Pracovní verze 2.3 30. 3. 2015 Olomoucká aglomerace Objednatel: statutární město Olomouc nositel ITI Olomoucké aglomerace, statutární město Přerov, statutární město Prostějov

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) 2014-2015 Revidovaná verze (březen 2015) Zadavatel: Zpracovatelé: Statutární město

Více

STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020

STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020 STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020 Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina Jihlava, 2012 OBSAH ÚVOD...3 ANALYTICKÁ ČÁST...4 1. VYSOČINA JAKO VENKOVSKÝ PROSTOR...4 2. LIDÉ NA VYSOČINĚ...7 2.1.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více