DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Spáčilová Zájmové vzdělávání dospělých Olomouc 2012 vedoucí práce: doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D.

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a použila jen zdroje uvedené v této práci. V Olomouci dne 4. dubna vlastnoruční.podpis

3 Poděkování Děkuji doc. PhDr. Ivetě Bednaříkové, Ph.D., za odborné vedení práce, cenné podněty a rady, které mi jako vedoucí mé diplomové práce poskytovala při jejím zpracování. Děkuji také předsedkyni občanského sdružení Pampaedie školy zájmového vzdělávání, Mgr. Jitce Hanáčkové, za poskytnutí informací a materiálových podkladů o Pampaedii škole zájmového vzdělávání. Mé poděkování patří rovněž vedení středních škol, které mi umožnilo provést dotazníkové šetření, a všem učitelům, kteří vyplnili předložený dotazník.

4 ANOTACE Jméno a příjmení: Martina Spáčilová Katedra: Ústav pedagogiky a sociálních studií Vedoucí práce: doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Rok obhajoby: 2012 Název práce: Zájmové vzdělávání dospělých Název v angličtině: Interest adult education Anotace práce: Diplomová práce je zaměřena na problematiku zájmového vzdělávání dospělých. Charakterizuje zájmové vzdělávání, definuje jeho cíle, funkce a identifikuje jeho postavení v rámci celoživotního vzdělávání. V teoretické části diplomové práce si klade za cíl poukázat na důležitost a význam zájmového vzdělávání dospělých, seznámit s projektem Pampaedie- - škola zájmového vzdělávání a dokumentovat na tomto příkladu z praxe, jak je možné přistupovat k řešení této problematiky. Cílem empirické části diplomové práce je zjistit, jak jedna z cílových skupin zájmového vzdělávání dospělých, učitelé, tráví volný čas, zda se v jeho rámci také zájmově vzdělávají a do jaké míry dokáží relaxovat a kompenzovat svoje pracovní vytížení. Klíčová slova: Celoživotní vzdělávání, vzdělávání dospělých, zájmové vzdělávání dospělých, projekt Pampaedie - škola zájmového vzdělávání, volný čas, učitel, pracovní vytížení

5 Anotace v angličtině: Klíčová slova v angličtině: The diploma thesis is focused on the issue of interest adult education. Characterizes the interest adult education, defines its objectives, functions and identifies his position in the context of lifelong education. In the theoretical part of the thesis aims to point out the importance and meaning interest adult education, familiarize with the project Pampaedie - school of interest education and document in this example from practice, how is it possible to access the solution for this issue. The aim of the empirical part of the thesis is to find out, how one of the target groups in the interest adult education, teachers, spend leisure time, whether in the framework of also interest- educated and to what extent they can relax and compensate your workload. Lifelong education, adult education, interest adult education, project Pampaedie - school of interest education, leisure time, teacher, workload Přílohy vázané v práci: Rozsah práce: Jazyk práce: -.graf Vývoj počtu zájemců o kurzy Pampaedie - graf Přínos účasti na kurzech Pampaedie školy zájmového vzdělávání - graf Které z tematických oblastí nejvíce zajímají účastníky kurzů Pampaedie školy zájmového vzdělávání - Dotazník 109 stran český

6 OBSAH ÚVOD... 8 I TEORETICKÁ ČÁST CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika celoživotního vzdělávání Realizace celoživotního vzdělávání Etapy celoživotního vzdělávání Vzdělávání dospělých ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Definice a charakteristiky zájmového vzdělávání Typy zájmového vzdělávání Zájmy a potřeby Charakteristika a funkce volného času Faktory ovlivňující využití volného času Cíle a funkce zájmového vzdělání Formy zájmového vzdělání Účastníci zájmového vzdělávání PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH: PAMPAEDIE - ŠKOLA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika Pampaedie školy zájmového vzdělávání Výstupy dotazníkového šetření z roku Současný stav a perspektivy Pampaedie školy zájmového vzdělávání... 45

7 4 UČITELÉ JAKO JEDNA Z CÍLOVÝCH SKUPIN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Pojem učitel Osobnost učitele Typologie učitele Pracovní zátěž učitelů II.. EMPIRICKÁ ČÁST PRŮZKUMNÉ ŠETŘENÍ Formulace průzkumných problémů Metoda průzkumného šetření Průzkumný soubor a realizace sběru dat Analýza výsledků průzkumného šetření DISKUSE ZÁVĚR SEZNAM ZKRATEK SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM SCHÉMAT SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH

8 ÚVOD Problematika zájmového vzdělávání dospělých, která stojí v centru pozornosti předložené diplomové práce, není v současné době odborně dostatečně zpracovaná. V souvislosti se vzděláváním dospělých se často hovoří pouze o profesním vzdělávání, které je zaměřené zejména na ekonomickou funkci. Je opomíjena toliko důležitá seberealizace jedince v rámci vzdělávání, chybí koncepce vzdělávání jako rozvoje a kultivace osobnosti ve volném čase prostřednictvím jejich zájmů a nahlížení na vzdělávání jako možnost relaxace, odpočinku. Zájmové vzdělávání dospělých umožňuje zcela přirozenou cestou získat, rozvíjet, rozšiřovat, a prohlubovat schopnosti, dovednosti, znalosti a vědomosti. V současné rychle se rozvíjející společnosti si již nevystačíme s poznatky získanými ze školních let a vzděláváme se v průběhu celého života, aniž bychom si to vůbec uvědomovali. Osobní motivací k vlastnímu navržení tématu diplomové práce Zájmové vzdělávání dospělých byla touha hlouběji proniknout do této problematiky po absolvování předmětu Andragogika a poznat realizaci zájmového vzdělávání dospělých v praxi. Zaujala nás také možnost provádět sběr dat v atraktivní, dosud málo probádané oblasti. Ačkoliv naše původní představa výzkumného objektu směřovala k Pampaedii - škole zájmového vzdělávání, v rámci které jsme chtěli provést empirické šetření, nakonec se ukázal tento záměr jako nereálný, vzhledem k potížím interního charakteru, které závažným způsobem narušily původní představu získat potřebná data od účastníků již realizovaných zájmových aktivit. Pampaedie. Z tohoto důvodu se věnujeme Pampaedii - škole zájmového vzdělávání pouze v teoretické rovině. Diplomová práce je členěna na teoretickou část (první čtvrtá kapitola) a empirickou část (pátá a šestá kapitola). Cílem teoretické části diplomové práce je poukázat na důležitost, význam zájmového vzdělávání dospělých, seznámit s projektem Pampaedie - škola zájmového vzdělávání, dokumentovat na tomto příkladu z praxe, jak je možné přistupovat k řešení této problematiky. Cílem empirické části diplomové práce je zjistit, jak jedna z cílových skupin zájmového vzdělávání, učitelé, tráví volný čas, zda se v jeho rámci také zájmově vzdělávají a do jaké míry dokáží relaxovat a kompenzovat svoje pracovní vytížení. Ke splnění cíle empirické části bylo z metodologického hlediska použito kvantitativní průzkumné šetření dotazníkovou metodou. 8

9 Na základě stanovených cílů byla zvolena struktura práce. První kapitola diplomové práce zprostředkovává poznání o celoživotním vzdělávání, jeho charakteristikách, realizaci, etapách a o vzdělávání dospělých. Zařazení této kapitoly do diplomové práce považujeme za nezbytné, neboť podává poznatky umožňující identifikovat postavení zájmového vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání a vzdělávání dospělých. Druhá kapitola je zacílena na oblast zájmového vzdělávání dospělých. Uvádíme zde definice a charakteristiky zájmového vzdělávání dospělých, typologii zájmového vzdělávání, vysvětlení pojmu zájem a potřeba, charakteristiky a funkce volného času a faktory, které ovlivňují jeho využití. Současně tato kapitola prezentuje cíle a funkce zájmového vzdělávání, formy zájmového vzdělávání a vymezuje pojem účastník zájmového vzdělávání. Třetí kapitola seznamuje s projektem Pampaedie škola zájmového vzdělávání. Poznatky o učitelích jako jedné z cílových skupin zájmového vzdělávání podává čtvrtá kapitola, ve které předkládáme charakteristiku osobnosti učitele a poukazujeme na náročnost učitelského povolání. Jako jedno z důležitých preventivních opatření v boji proti rozvoji stresu a vyústění do syndromu vyhoření v důsledku pracovního vytížení zde zmiňujeme právě zájmové vzdělávání, zájmové aktivity, zájmy a koníčky na základě stanovisek mnoha odborníků zabývajících se oblastí školství či pracovního stresu. Empirická část práce sestává ze dvou klíčových kapitol. Pátá kapitola představuje východiska průzkumného šetření, cíle empirické části, formulaci průzkumných problémů, metodu průzkumného šetření, průzkumný soubor, realizaci sběru dat a analýzu výsledků průzkumného šetření. Diskuse, šestá kapitola, souhrnně prezentuje, interpretuje výsledky vlastního průzkumného šetření a porovnává je s výchozími teoretickými poznatky erudovaných odborníků na danou problematiku. 9

10 I TEORETICKÁ ČÁST 1 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Žijeme v 21. století, ve kterém se vyvíjejí nové modernější technologie, objevují se nové poznatky na vysoké vědecké úrovni, můžeme dokonce hovořit o poznatkové explozi. Hekticky se měnící podmínky a požadavky na život v současné společnosti přinášejí s sebou nezbytnost zvyšovat požadavky na kvalitu práce a uplatnění každého jedince. Z toho vyplývá nezbytnost rozvoje lidských zdrojů s důrazem na celoživotní vzdělávání, které pomáhá člověku rozvíjet jeho schopnosti a získávat dovednosti umožňující reagovat na tyto požadavky a současně jej kultivovat. 1.1 Charakteristika celoživotního vzdělávání Celoživotní vzdělávání je pojem, který již neoddělitelně patří k životu každého člověka. Jeho charakteristiku výstižně uvádí Bočková (2002, s. 11): Celoživotní znamená celý život trvající, vzdělávat se může člověk od narození až do smrti. Autorka dále uvádí, že člověk má možnost se v průběhu svého života kdykoliv zapojit do vzdělávacího procesu, tj. je zde patrný přechod od vzdělávání, které je časově a obsahově uzavřené a situované do období dětství a mládí ke vzdělávání, jež je otevřené a poskytuje tak člověku příležitost své vzdělání doplňovat, rozšiřovat, prohlubovat, či dokonce zcela měnit podle aktuálních potřeb a zájmů. Pojetí vzdělávání jako přípravy pro život ustupuje pojetí vzdělávání jako průvodnímu jevu života (tamtéž). Celoživotní vzdělávání lze charakterizovat dle Bočkové (2002, s. 11) takto: - je založeno na potřebě permanentní kultivace člověka a jeho rozvoje, - podílí se na socializaci člověka a je hlavním nástrojem vpracování se do kultury příslušné společnosti, - svou podstatou je celoživotní vzdělání demokratické, neboť umožňuje přístup ke vzdělávání kterémukoliv jednotlivci v kterémkoliv období jeho života (Samozřejmě jsou přitom brány v úvahu individuální předpoklady a možnosti.). 10

11 Jak zmiňuje Šerák (2009a, s. 13) myšlenka celoživotního rozvoje jedince nabývá podoby každodenní reality. Prostředí, ve kterém lidé žijí, je stále více založené na získávání a šíření znalostí. Z tohoto důvodu se může jevit účast jedince na celoživotním vzdělávání jako nutnost a nikdy nekončící proces. Shrneme-li dosavadní poznatky o problematice celoživotního vzdělávání, nelze než souhlasit s Bočkovou (2002, s. 11), že celoživotní vzdělávání představuje významný prostředek společenského pokroku a rozvoje kvality života jedince 1. Autorka dále poukazuje na typickou vlastnost celoživotní vzdělávání, která umožňuje neustále se přizpůsobovat novým potřebám, dynamičnost. Podíváme-li se na problematiku celoživotního vzdělávání z historického hlediska, zjistíme, že její kořeny můžeme nalézt již v antice, kde tuto koncepci rozvíjeli především významní filozofové, Platon a Aristoteles. V této souvislosti nemůžeme zapomenout zmínit Jana Amose Komenského a jeho systém výchovy pro každý věk--pampediae. Dále se pak koncept celoživotního vzdělávání rozvíjel v době osvícenství a v moderní době se tímto tématem zabývali pedagogové, např. John Dewey, Eduard Lindeman. V roce 1970 zveřejnila Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) koncept celoživotního vzdělávání. Tento koncept však ve druhé polovině 70. let 20. století pod vlivem hospodářské recese ustoupil do pozadí a vrací se zpět až v 90. letech 20. století jako koncept celoživotního učení (Šerák, 2009a, s ). Beneš (2009a, s. 29) uvádí, že celoživotní učení zahrnuje veškeré učební aktivity v průběhu života člověka, která mají za cíl rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí a umožňují osobní růst a občanské, sociální a profesní uplatnění. Rozdíly mezi koncepty celoživotního vzdělání a celoživotního učení výstižně prezentuje následující tabulka: 1 Pojem kvalita života dle definice Světová zdravotnické organizace (WHO-World Health Organization) vymezuje Průcha, Walterová, Mareš (2009, s. 139) jako jedincovo individuální vnímání své pozice v životě, v kontextu kultury a systému hodnot, v němž jedinec žije. Vyjadřuje vztah jedince k vlastním cílům, očekávaným hodnotám a zájmům. Zahrnuje komplexním způsobem somatické zdraví, psychický stav, úroveň nezávislosti na okolí, sociální vztahy, přesvědčení, víru a to vše ve vztahu k hlavním charakteristikám prostředí. 11

12 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ UČENÍ rozvoj v 60. a 70. letech 20. století rozvíjí se od poloviny 90. let 20. století orientace na společnost orientace na jedince důraz kladen na struktury a instituce důraz kladen na aktivitu jedince holistické pojetí užší (ekonomizující pojetí) hlavním cílem komplexní rozvoj jedinců hlavní cílem přizpůsobování se novým a komunit podmínkám v měnícím se světě práce prostředek kultivace jedince nástroj k uplatnění se na trhu práce zapojení do celoživotního vzdělávání zapojení do celoživotního učení chápaného jako jedno ze základních chápaného jako nutný předpoklad občanských práv k uplatnění na trhu práce důraz na význam neformálního zdůrazněn význam informálního učení vzdělávání Tab. č. 1: Rozdíly konceptu celoživotního vzdělávání a konceptu celoživotního učení (Zdroj: Šerák, Dvořáková (2009, s. 25) Jak uvádí Palán (1997, s. 17) užívání pojmu učení místo pojmu vzdělávání vede ke zdůraznění nutnosti aktivního přístupu jedince. Stejný názor zastává také Beneš (2009b, s. 25), který spatřuje preferenci pojmu učení jako výraz zodpovědnosti jednotlivce za znalosti a kompetence 2. Celoživotní učení představuje podle Beneše (tamtéž) veškeré učební aktivity v průběhu života člověka, které mají za cíl rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí a umožňují osobností růst a občanské, sociální a profesní uplatnění. Nutnost realizace celoživotního učení demonstruje také Národní program rozvoje vzdělávání v České republice tzv. Bílá kniha z roku 2001, ve které je jako jeden z bodů hlavní strategické linie vzdělávací politiky u nás uvedena právě Realizace celoživotního učení pro všechny. Lidským potenciálem není možné v naší zemi plýtvat. Vytvořit širokou nabídku vzdělávacích příležitostí a zajistit spravedlivý přístup ke vzdělávání je tak jedním ze základních předpokladů, aby každému byla 2 Pojem kompetence v andragogickém pojetí charakterizuje výstižně Palán (1997, s. 58) jako popis znalostí, schopností, povahových rysů, postojů, dovedností a zkušeností. 12

13 dána možnost najít si vlastní vzdělávací cestu a v průběhu celého života ji podle potřeb rozvíjet, doplňovat a korigovat. (Bílá kniha, s ) 1.2 Realizace celoživotního vzdělávání Celoživotní vzdělávání představuje vnitřně strukturovaný celek, jež umožňuje jedinci díky rozmanitým a četným přechodům mezi vzděláváním a zaměstnáním získávat stejné kvalifikace a kompetence kdykoliv v průběhu života a různými způsoby (Bočková, 2002, s. 13). Andragogové (Bočková, 2002; Bednaříková, 2006a; Palán, 1997; Šerák, Dvořáková, 2009; Veteška, 2010) se shodují na tom, že celoživotní vzdělávání lze realizovat třemi způsoby: 1) FORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pro formální vzdělávání je typické, že probíhá ve vzdělávacích institucích, především ve školách. S tím také souvisí další charakteristický znak tohoto typu vzdělávání a to legislativní vymezení funkcí, cílů, obsahů, prostředků a způsobů hodnocení. Formální vzdělávání zahrnuje na sebe navazující vzdělávací stupně (základní, střední, vysokoškolský). Absolvování jednotlivých vzdělávacích stupňů je potvrzeno oficiálním a celospolečensky uznávaným certifikátem (vysvědčení, výuční list, diplom atd.). 2) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Neformální vzdělávání představují takové organizované a systematické vzdělávací aktivity, jež se realizují mimo formální vzdělávací systém. Je organizováno různými institucemi (kulturní zařízení, nadace, vzdělávací agentury, podnikové, firemní vzdělávací instituty, atd.) a zaměřuje se na specifické skupiny populace. Patří sem vzdělávání zaměřené např. na témata spojená se zdravotní výchovou, kurzy práce s počítačem, rekvalifikační kurzy atd. Realizuje se například prostřednictvím přednášek, kurzů, seminářů, besed apod. Neformální vzdělávání neposkytuje stupeň vzdělávání, ale může jedinci zlepšit jeho společenské i pracovní uplatnění. 13

14 3) INFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání informální cestou je neorganizované, nesystematické, neinstitucionalizované a představuje získávání vědomostí, osvojování dovedností, postojů a kompetencí z prostředí, z kontaktů s jinými lidmi, z každodenních zkušeností, činností v práci a ve volném čase. Může tedy probíhat v rodině, při návštěvě kulturních zařízení, sledováním televize atd. Informální vzdělávání zahrnuje sebevzdělávání, učení sebeřízené, jež vychází z potřeb a zájmů jedince. 1.3 Etapy celoživotního vzdělávání Celoživotní vzdělávání probíhá, jak uvádí Bočková (2002, s ), ve třech základních etapách: 1) PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA Předškolní výchova je uskutečňována především v rodině, ale mohou se na ní také podílet i zařízení realizující předškolní výchovu, jesle a mateřská škola. Umístění dítěte do jeslí je považováno spíše za krajní řešení a je upřednostňována rodinná péče. Mateřská škola má však zcela jiné postavení. Je považována za důležitou instituci vzdělávacího systému z hlediska poskytování podnětů, které zabezpečují rozvoj osobnosti dítěte, a vytváření vztahů s vrstevníky. Neméně důležitou úlohou mateřské školy je příprava dítěte na vstup do základní školy. 2) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Druhá etapa celoživotního vzdělávání je reprezentována školním vzděláváním, které zahrnuje: a) základní (povinné) vzdělávání V České republice je v současnosti povinná devítiletá školní docházka. V různých zemích světa se délka povinné školní docházky může lišit. Úkolem základního vzdělávání je poskytnout člověku všeobecné vzdělání a vytvořit základ umožňující další vzdělávání a rozvoj. Další důležitou roli plní základní vzdělávání z hlediska motivace člověka k celoživotnímu učení, tedy aby se vzdělával a učil i po ukončení školy. Škola se v této souvislosti snaží naučit žáky efektivně se učit, vyhledávat a využívat informační zdroje. 14

15 b) příprava na povolání Je realizována především na středních školách různého typu a zaměření. c) příprava pro život a první zaměstnání Toto stádium je značně diferencované z hlediska délky a obsahového zaměření přípravy pro život. Pro výkon náročnějších profesí (učitel, lékař atp.) je nutné absolvovat vysokoškolské vzdělávání. 3) VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Třetí etapu celoživotního vzdělávání představuje vzdělávání dospělých, které nastupuje až po ukončení soustavného školního vzdělávání a je většinou spjato s nástupem do prvního zaměstnání. Jelikož je tato etapa pro diplomovou práci velmi důležitá, budeme se jí podrobněji zabývat v následující podkapitole. 1.4 Vzdělávání dospělých Bočková (2009, s. 482) konkretizuje následující charakteristické znaky pro vzdělávání dospělých: - Zaměřuje se na dospělé jedince v situaci učení se, - v rámci celoživotního vzdělávání se týká nejdelšího úseku lidského života, - respektuje jak požadavky institucí nebo určitých skupin, tak potřeby jednotlivců, - týká se nejen profesního, ale i seberealizačního vzdělávání, - výuka dospělých respektuje zvláštnosti jejich učení z hlediska cílů, obsahů i prostředků, - v souvislosti s institucionalizací usiluje o profesionalizaci vzdělavatelů dospělých. Výstižnou definici vzdělávání dospělých prezentuje Palán (1997, s. 130): Vzdělávání dospělých je obecný pojem pro vzdělávání dospělé populace a zahrnuje veškeré vzdělávací aktivity, realizované jako řádné školské vzdělávání dospělých (získání stupně vzdělání) nebo jako další vzdělávání a vzdělávání seniorů. Proces cílevědomého a systematického zprostředkování, osvojování a upevňování schopností, znalostí, dovedností, návyků, hodnotových postojů i společenských forem jednání a chování osob, jež ukončily školní vzdělání a přípravu na povolání a vstoupily na trh práce. 15

16 Bočková (2002, s. 17) vymezuje pojem vzdělávání dospělých jako komplexní systém institucionálně organizovaných i individuálních vzdělávacích aktivit, které nahrazují, doplňují nebo jinak obohacují dosud získané vzdělání dospělých osob, které si záměrně rozvíjí vědomosti, dovednosti, postoje, zájmy a jiné osobní a sociální kvality, jež jsou potřebné pro plnohodnotnou práci i mimopracovní život. Srovnáme-li předchozí vymezení pojmu vzdělávání dospělých, můžeme dospět k následujícím poznatkům: - je zde kladen důraz na slovo dospělé populace, dospělých osob - jedná se o proces cílevědomý a záměrný Palán (1997, s. 11) přistupuje, podobně jako Jochmann, k této problematice z andragogického hlediska. Andragogiku pojímá jako vědu o výchově dospělých, vzdělávání dospělých a péči o dospělé. Za objekt andragogiky je považován dospělý člověk v celém průběhu své životní dráhy (Bednaříková, 2006a, s. 16). Výklad pojmu dospělost není jednotný a do jisté míry nás může nabádat k výkladu z právního hlediska, tedy nabytí dospělosti dovršením 18 let. My si však budeme definovat pojem dospělost z andragogického hlediska. Následující tabulka poukazuje na základní znaky dospělosti: Biologická zralost Schopnost rodičovství (plodit děti) Citová zralost Odpoutání se od citové závislosti na rodičích Mentální (psychická) zralost Schopnost přijímat odpovědnost za výkon rolí (např. otec, manžel, pracovník, kolega, nájemník apod.) Sociologická zralost Schopnost identifikovat a uspokojovat své individuální sociální potřeby (např. potřebu přátelství, uznání, sounáležitosti apod.) Sociální zralost Ekonomická nezávislost Tab. č. 2: Základní znaky dospělosti (Zdroj: Bednaříková, 2006a, s. 17) Za dospělého jedince tedy považujeme jedince, jenž je biologicky, psychicky, ale zejména sociálně-ekonomicky zralý. Tedy člověk samostatně ekonomicky činný, nebo ekonomicky nezávislý (např. na rodičích), který vstoupil po ukončení počátečního vzdělávání na trh práce či do domácnosti (Bednaříková, 2006a, s. 17). 16

17 Jak zmiňuje Rabušicová (2006, s. 21) pojem vzdělávání dospělých se obvykle používá v několika spolu souvisejících významech. Jako proces učení se dospělých, jako organizované aktivity různých vzdělávacích institucí za účelem dosažení specifických vzdělávacích cílů a jako oblast sociální praxe, která slučuje systém složený z jednotlivců, institucí a asociací, jež se nějakým způsobem podílejí na vzdělávání dospělých. Vzdělávání dospělých se tedy dle Rabušicové (tamtéž) nevztahuje pouze na oblasti týkající se profesního vzdělávání, ale především na oblasti vzdělávání zájmového, občanského apod. Vzdělávání dospělých dle Bočkové (2002, s. 17) zahrnuje: - školní vzdělávání, - další profesní vzdělávání, - občanské vzdělávání, - zájmové vzdělávání. Andragogové (Bočková, 2002; Palán, 1997; Veteška, 2010) podávají následující charakteristiku jednotlivých typů vzdělávání dospělých: Školní vzdělávání dospělých je formální vzdělávání na školách a představuje šanci pro dospělé získat druh a stupeň vzdělání, jenž běžně nabývají žáci. Může se jednat o vzdělání základní, vyučení v oboru, maturitní studium, vyšší odborné studium, bakalářské studium, magisterské i doktorandské studium. V případě úspěšného zakončení příslušného stupně vzdělání obdrží absolvent certifikát (výuční list, vysvědčení, diplom). Tuto formu vzdělávání lze absolvovat v prezenční formě studia, která je v České republice prozatím méně častá, ale také ve večerní, dálkové, externí, kombinované a distanční formě studia, tedy souběžně se zaměstnáním. Další profesní vzdělávání v sobě zahrnuje veškeré formy profesního a odborného vzdělávání, jichž se dospělý člověk zúčastňuje po skončení odborného vzdělávání a přípravy na povolání realizované ve školském systému, během svého pracovního života. Cílem tohoto vzdělávání je rozvíjet postoje, vědomosti a schopnosti, které jsou důležité pro výkon daného povolání. Lze konstatovat, že další profesní vzdělávání plní nezastupitelnou roli z pohledu udržování souladu nároků pro výkon určité profese a kvalifikovaností jednotlivce. 17

18 Občanské vzdělávání se zaměřuje na kultivaci člověka jako občana. V této souvislosti formuje jeho vědomí práv a povinností vyplývajících z role občana tak, aby byl způsobilý zodpovědně a účinně tuto roli naplňovat. Náplní občanského vzdělávání je problematika etická, filozofická, náboženská, estetická, právní, všeobecně vzdělávající, ekologická, zdravotnická, občanská, sociální a politická. Oblast občanského vzdělávání má za cíl uspokojovat společenské potřeby a zájmy občanů a pomoci vytvářet skupinovou integritu (soudržnost). Zájmové vzdělávání dospělých uspokojuje vzdělávací potřeby jedince dle jeho individuálních zájmů. Představuje významný prvek v dotváření osobnosti a její hodnotové orientace a umožňuje seberealizaci ve volném čase. Aby bylo možné uspokojit rozmanité lidské zájmy, odpovídá tomu i obsahová orientace zájmového vzdělávání, jež je velice široká a různorodá. Významnou funkcí tohoto vzdělávání je kultivace osobnosti. V České republice je realizováno zejména zájmovými organizacemi. Pozici vzdělávání dospělých v kontextu celoživotního vzdělávání zpřehledňuje následující schéma: 18

19 Místo vzdělávání dospělých v rámci celoživotního vzdělávání celoživotní učení (vzdělávání) vzdělávání dětí a mládeže vzdělávání (učení) dospělých formalizované studium na školách (prezenční, dálkové, večerní, externí): základní vzdělání vyučení v oboru maturitní studium vyšší odborné studium bakalářské studium magisterské studium doktorandské studium další vzdělávání vzdělávání seniorů: zájmové kursy akademie třetího věku univerzity třetího věku občanské vzdělávání: k rodičovství k demokracii (občanství) k evropanství ke zdravému životnímu stylu zájmové vzdělávání: umělecké disciplíny odborné zájmové vzdělávání vzdělávání zájmových sdružení další profesní vzdělávání kvalifikační vzdělávání: zvyšování kvalifikace prohlubování kvalifikace inovace kvalifikace specializace kvalifikace rozšiřování kvalifikace zaškolení zaučení rekvalifikační vzdělávání: předrekvalifikační kursy obnovovací rekvalifikace prohlubovací rekvalifikace doplňková rekvalifikace cílení rekvalifikace zaměstnanecká rekvalifikace nespecifická rekvalifikace normativní školení (kursy): odborná způsobilost bezpečnost práce protipožární ochrana způsobilost k výkonu povolání Schéma č. 1: Pozice vzdělávání dospělých v kontextu celoživotního vzdělávání Zdroj: Palán (1997, s. 87) 19

20 2 ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2.1 Definice a charakteristiky zájmového vzdělávání Zájmové vzdělávání lze dle Bílé knihy (2001, s. 54) definovat jako souhrn výchovně vzdělávacích, poznávacích, rekreačních a dalších systematických, ale i jednorázových činností a aktivit, směřujících k účelnému a efektivnímu naplnění volného času a umožňujících získat vědomosti a dovednosti mimo organizovanou školní výuku. Palán (1997, s. 135) uvádí, že zájmové vzdělávání také sociokulturní vzdělávání Spolu s dalším profesním vzděláváním a vzděláváním občanským je součástí dalšího vzdělávání a poznamenává tyto důležité atributy zájmového vzdělávání: - Vytváří předpoklady pro kultivaci osobnosti na základě jejich zájmů, - uspokojuje vzdělávací potřeby v souladu s osobním zaměřením, - dotváří osobnost a její hodnotovou orientaci, - umožňuje seberealizaci ve volném čase, - široká obsahová orientace (v souladu s rozmanitostí lidských zájmů). Šerák (2009b, s. 503) definuje zájmové vzdělávání v nejobecnějším pojetí jako systém krátkodobých i dlouhodobých organizačních forem, které umožňují edukační, rekreační, poznávací a tvůrčí volnočasové aktivity účastníků, realizované neformálním i informálním způsobem a směřující k saturaci jejich individuálních zájmů, k rozvoji a kultivaci osobnosti a k celkovému zlepšení kvality života jedince. Jak jsme již výše uvedli, zájmové vzdělávání je založené na osobních zájmech a potřebách jedince, které lze dle Šeráka (tamtéž) uspokojit těmito způsoby: - sebevzděláváním, sebeřízeným učením za podpory relevantních informačních zdrojů (odborná literatura, internet, masmédia apod.), - v rámci formální nebo neformální organizace specializující se na vzdělávání v dané oblasti zájmu, - v rámci nebo za pomoci formální či neformální organizace, která se na poskytování nabídky zájmového vzdělávání nespecializuje, svou činností však vytváří edukačně podnětné prostředí, které umožňuje jedinci saturaci jeho edukačních zájmů, - kombinací všech přístupů, sebevzděláváním doprovázeným odbornou pomocí institucí i jednotlivců. 20

21 Pospíšil (2001, s. 15) pojímá edukaci ve volném čase jako souhrn krátkodobých forem, které umožňují edukační, tvůrčí i organizační aktivity účastníků. Shrneme-li předchozí charakteristiky zájmového vzdělávání, nelze než souhlasit s Šerákem (2009b, s. 504), který podává některé typické rysy zájmového vzdělání: - saturace individuálních zájmů, - orientace do sféry volného času, - svoboda výběru a dobrovolnost účastníků, - pestrost obsahu, - převažující neutilitárnost zaměření, - otevřenost přístupu, - aktivita účastníků. Šerák (2009a, s ) uvádí následující desatero zájmového vzdělávání: 1. Zájem, 2. volný čas, 3. dobrovolnost, 4. svoboda výběru, 5. místní příslušnost, 6. uspokojení potřeb, 7. pestrost obsahu, 8. neutilitárnost, 9. otevřenost, 10. aktivita Typy zájmového vzdělávání Zájmové vzdělávání vzhledem ke svému pestrému zaměření představuje nejméně souvislou sféru vzdělávání dospělých. Systematická členění zájmových činností jsou dobově podmíněná či zaměřená jen na oblast zájmových činností dětí a mládeže (Šerák, 2009a, s. 137). Kategorizaci zaměřenou na obsahové složky mimoškolské výchovy a vzdělávání dospělých uvádí Vymazal (1990, s. 15).: - Rozumová výchova (v oblasti zájmového vzdělávání se jedná především o výchovu jazykovou, vědeckou a světonázorovou) 21

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Informální edukace a její metody

Informální edukace a její metody doc. Michal Kaplánek, Th.D. Jabok ZS 2011/2012 Informální edukace a její metody Přednáška č. 2 Volný čas, výchova ve volném čase a pro volný čas, možnosti výchovy v NZDM Chápání volného času v současnosti

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

O informálním učení v České republice

O informálním učení v České republice O informálním učení v České republice Milada Rabušicov icová & Ladislav Rabušic Filozofická fakulta & Fakulta sociáln lních studií Masarykova univerzita Brno Východiska Celoživotní učení je v ideálním

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Markéta Švamberk Šauerová PROJEKTY FORMOVÁNÍ POZITIVNÍHO POSTOJE DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH K ČETBĚ V PODMÍNKÁCH

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy P. Kuchař, M. Kaplánek, M. Pařízek Proč sociální pedagogika Cílem je pomoc lidem: v socializaci (jako

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ Analytická zpráva Analytická zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání Masarykovy univerzity

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Strategii vzdělávání do roku 2020

Strategii vzdělávání do roku 2020 Strategii vzdělávání do roku 2020 Celý text: http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci-politiky-2020 2 VIZE V nejobecnější podobě lze smysl vzdělávání vyjádřit prostřednictvím čtyř jeho hlavních

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Senioři výzva pro knihovny Liberec, 27. května 2014 PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

Senioři výzva pro knihovny Liberec, 27. května 2014 PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Senioři výzva pro knihovny Liberec, 27. května 2014 PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení Stárnutí není nic jiného než zlozvyk,

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava Spolupráce vysokých škol s absolventy Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava SEGMENTY SPOLUPRÁCE studenti středních škol studenti vysoké školy absolventi vysoké školy zaměstnanci

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více