Práce s dobrovolníky v neziskových organizacích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce s dobrovolníky v neziskových organizacích"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGICKÝCH VĚD SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ Práce s dobrovolníky v neziskových organizacích Bakalářská diplomová práce Autor práce : Michal Dess Vedoucí práce: PhDr. Dana Knotová, Ph.D. Brno 2008

2 Prohlášení:: Prohlašuji, že jsem bakalářskou diplomovou práci zpracoval samostatně a použil jsem jen prameny uvedené v seznamu použitých zdrojů Podpis 2

3 Poděkování: Chtěl bych poděkovat PhDr. Dana Knotová, PhD. za ochotu, pomoc a cenné rady při vedení této bakalářské práce. 3

4 OBSAH ÚVOD 6 I. TEORETICKÁ ČÁST 8 1. DOBROVOLNÍK A DOBROVOLNICTVÍ Terminologie dobrovolnictví Typy dobrovolné činnosti Oblasti dobrovolné činnosti Motivace dobrovolníka Dobrovolnictví v zahraničí a v České republice DOBROVOLNICKÉ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V BRNĚ Dělení neziskových organizací Neziskové organizace v Brně používající dobrovolníky pro práci se znevýhodněnými dětmi Inex-sda Ratolest Brno Dobrovolnické centrum Motýlek Sdružení pěstounských rodin Apla IQ Roma servis ZPÚSOBY PRÁCE S DOBROVOLNÍKY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH Příprava organizace na dobrovolníky Nábor dobrovolníků Výběr dobrovolníků Školení dobrovolníků Práce s dobrovolníky během činnosti Hodnocení a oceňování dobrovolníků 45 4

5 II. EMPIRICKÁ ČÁST METODOLOGIE VÝZKUMU ANALÝZA ROZHOVORÚ Charakteristika respondentů, popis projektu a činnost dobrovolníka v něm Nábor dobrovolníků Výběr a výcvik dobrovolníků Průběh dobrovolné činnosti Oceňování dobrovolníků Ukončení dobrovolné činnosti SHRNUTÍ A POROVNÁNÍ 71 ZÁVĚR 75 POUŽITÉ ZDROJE 76 5

6 Úvod Přestože v České republice není v současnosti téma dobrovolnictví v zájmu široké veřejnosti, pomalu toto téma proniká do povědomí občanů i institucí a existuje již řada organizací, které služeb dobrovolníků s úspěchem využívají. Řada organizací, zejména nestátní neziskové organizace, totiž zjišťuje, že se jim dobrovolníci vyplatí. Možnosti využité dobrovolníků jsou velmi široké. Od jednorázových výpomocí při nárazových akcí až po činnost dobrovolníka v samostatném dobrovolnickém projektu, kde právě dobrovolník naplňuje jeho cíle. Pokud však organizace mají zájem z pomoci dobrovolníků vytěžit co nejvíc a zároveň má mít dobrovolnická činnost přínos i pro samotného dobrovolníka, je třeba s ním systematicky pracovat a stále hledat nové způsoby a metody, jak zlepšit spolupráci organizace a dobrovolníka. Cílem této práce je zjistit, jaké způsoby mohou použít nestátní neziskové organizace pro práci s dobrovolníky, ať už se jedná o jejich nábor, výběr a počáteční výcvik, pomoc dobrovolníkovi v průběhu jeho činnosti i ukončení dobrovolného svazku. Zároveň se tato práce snaží poskytnout srovnání mezi jednotlivými organizacemi a nabídnout jim možnosti, jak na vztahu dobrovolníkorganizace dále pracovat ku prospěchu obou. Protože spektrum organizací, které využívají služeb dobrovolníků, je velice široké, rozhodl jsem se ho zúžit na neziskové organizace věnují se kategorii tzv. znevýhodněných dětí a to v rámci okresu Brno-město. Toto rozhodnutí pramení z toho, že sám již třetím rokem působím jako dobrovolník v organizaci věnující se právě této skupině klientů a mohu tak zhodnotit při psaní své praktické zkušenosti. Zároveň právě pro práci dobrovolníků s touto cílovou skupinou klientů existuje několik dobrovolnických projektů, na kterých se nejlépe způsoby práce koordinátorů dobrovolníků ukazují. 6

7 Práce je rozdělena na číst teoretickou a empirickou. V první kapitole teoretické části se zabývám definicí dobrovolníka, možnostmi jeho činnosti a motivací dobrovolníka. Zároveň se v ní snažím zmapovat situaci dobrovolnictví u nás a porovnat ji se situací ve světě. Ve druhé kapitole se věnuji definici neziskové organizace a druhům neziskových organizací, zaměřuji se pak na organizace, které působí v okrese Brno-město, pracují s dobrovolníky a dobrovolníci se při činnosti věnují skupině tzv. znevýhodněných dětí a mládeže. U organizací popisuji i jednotlivé projekty, které jsou na tuto skupinu zaměřeny. Třetí kapitola popisuje pak jednotlivé způsoby práce s dobrovolníky v neziskových organizacích- nábory dobrovolníků, školení, supervize apod. Postupně zde popisuji cestu dobrovolníka v organizaci od náboru až po hodnocení a ukončování jeho činnosti. Součástí práce je výzkumná část, ve které se rozhovory s koordinátory dobrovolných projektů snažím zjisti jejich postupy a metody při práci s dobrovolníky a provést srovnání v přístupu jednotlivých organizací. Tyto výsledky pak porovnávám s poznatky vyčtenými s teoretických publikací. Jak jsem již uvedl, téma dobrovolnictví zatím není v širokém povědomí občanů České republiky. To se odráží i na množství informačních zdrojů, které jsou k danému tématu dostupné. Existuje sice řada zejména bakalářských a neziskových prací týkajících se motivace dobrovolníků či přínosu jednotlivých projektů pro dobrovolníky, ale pouze několik odborných publikací se věnuje metodice práce s dobrovolníky. Nedostatek monografických zdrojů jsem se snažil vynahradit zejména zdroji internetovými, ale i ty ve většině případů odkazují na pouze na několik odborných publikací, týkající se daného tématu. 7

8 I. Teoretická část 1. Dobrovolník a dobrovolnictví Při rozhovoru mi jedna koordinátorkou dobrovolníků řekla krásnou větu: Dobrovolníci jsou velmi vzácní lidé a moc si jich vážím. Takto pohlíží na dobrovolníky člověk, který s nimi denně pracuje a dobře je zná. V širším povědomí české společnosti však stále zůstává dobrovolník přinejmenším jako někdo velmi zvláštní, kdo z nějakých nerozumných důvodů dělá něco, co ho stojí spoustu úsilí a přitom za to nedostává žádnou finanční odměnu. Jsou však toto lidé opravdu zvláštní, jedineční nebo snad dokonce divní? Kdo vlastně jsou, čemu se věnují a co je k tomu vede? Na to se pokusí odpovědět tato kapitola. 1.1 Terminologie dobrovolnictví Ve své práci se chci věnovat způsobům, jakými neziskové organizace pracují s dobrovolníky. Nejprve je třeba definovat, kdo to vlastně dobrovolník je. Pohled na dobrovolnictví a dobrovolníka je totiž v České republice značně zkreslený. Mnoho lidí si pod pojmem dobrovolník představí fanatického církevního či ekologického aktivistu, což pramení z víry, že dělat něco dobrovolně, zadarmo, musí v dnešní době, kdy svět řídí moc peněz, pramenit jen z nějakého hlubokého, ideologického, přesvědčení. Případně má ještě dobrovolnictví negativně spojeno s povinnými dobrovolnickými brigádami za socialismu. 1 Myslím však, že tyto názory jsou od reality velmi daleko. Kdo to tedy vlastně dobrovolník je? Podle Tošnera je dobrovolník člověk, který bez nároku 1 TOŠNER, Jan. SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, s

9 na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti. 2 Zákon č. 198/2002 Sb. O dobrovolnické službě pak definuje dobrovolníka jako fyzickou osobu, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu. Tato osoba musí být starší 15-ti let, pokud vykonává službu na území České republiky, či starší 18-ti let při službě v zahraničí. 3 Minimální věk dobrovolníků se však také liší podle typu organizace či druhu dobrovolné činnosti. Samotná dobrovolnická činnost se pak nazývá dobrovolnictvím, což je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. 4 Tato definice je však poměrně široká. Její znaky naplňuje i například pomoc v rodině, v příbuzenstvu či výpomoc mezi sousedy. Pro tyto druhy dobrovolné činnosti se však používá termín občanská či sousedská výpomoc. Ta je součástí lidské společnosti od nepaměti. V České republice se rozvíjela poměrně dobře i za socialismu jako systém vzájemných protislužeb, a to zejména díky absenci normálně fungující volného trhu i některých služeb. Šlo například o půjčování nářadí, automobilů apod. mezi sousedy. 5 Pro dobrovolnou činnost v rámci nějaké komunity vytvořené v obci se pak vžil termín dobrovolnictví vzájemně prospěšné. 6 Typickými příklady tohoto druhu činnosti jsou například Sbor dobrovolných hasičů, Junák, Sokol, sportovní kluby apod. Pro mou práci je však důležitý jiný druh dobrovolnictví a to tzv. dobrovolnictví veřejně prospěšném. To má s předchozími typy řadu společných znaků, liší se však zejména tím, že role dobrovolníka je jasně vymezena, jsou upraveny vztahy mezi dobrovolníkem a příjemcem dobrovolné činnosti, kontakt mezi dobrovolníkem a příjemcem zprostředkovává třetí osoba, většinou nějaká 2 TOŠNER, Jan. SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, s Občanský zákoník, Zákon o dobrovolnické službě. Praha, s Co je to vlastně dobrovolnictví? [online]. 5 Tamtéž [online]. 6 TOŠNER, Jan. SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, s. 36 9

10 organizace a jsou dohodnuty podmínky dobrovolné pomoci tak, aby se na ni mohl příjemce v dohodnutém rámci spolehnout. 7 V základní terminologii ještě musíme rozlišit dva pojmy a to dobrovolná organizace a dobrovolnická organizace. Dobrovolné organizace jsou takové organizace, jejichž činnost je postavena na dobrovolnících. Dobrovolnická organizace je potom ta, která se zabývá převážně organizací dobrovolné činnosti.. 8 Jsou to například dobrovolnická centra ve velkých městech Praha, Brno, Plzeň apod., které zprostředkovávají dobrovolníky dalším neziskovým organizacím pro konkrétní projekty. Současně však i tato centra často realizují vlastní dobrovolnické projekty. 1.2 Typy dobrovolné činnosti Dobrovolná činnost se dá rozlišit podle různých kritérii do několika typů. Z hlediska historického vývoje můžeme rozlišit dobrovolnictví na dva modelytzv. komunitní (evropský) model a model manažerský (americký). Komunitní model je vývojově starší. Vychází z toho, že se skupina lidí scházela na základě společných zájmů v nějakém přirozeném společenství, například církevi, sportovním klubu apod. Z těchto komunit se někdy vyvinuly profesionální dobrovolné či dobrovolnické organizace, které ale mají většinou úzkou sféru působnosti (např. určitá věková či sociální skupina) a nadále fungují hlavně na bázi přátelských vztahů. Oproti tomu manažerský model funguje na bázi profesionálních dobrovolnických centrech, které vyhledávají občany se zájmem o dobrovolnou činnost a nabízejí jim široké možnosti uplatnění v různých sférách. 7 TOŠNER, Jan. SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, s Tamtéž, s

11 V České republice fungují oba modely, přičemž se dá říct, že komunitní se soustřeďuje na menší města a vesnice a manažersky vedená dobrovolnická centra sídlí ve větších městech. 9 Další možné rozdělení je podle hlediska cesty, kterou se dobrovolnictví ubírá. Toto kritérium by se dalo taky pojmenovat jako rozdělení z hlediska vzniku. dovnitř. Můžeme tak rozlišit tzv. dobrovolnictví zdola nahoru a zvenčí Při cestě zvenčí dovnitř stála u zrodu organizace malá neformální skupina, která postupně dozrála k organizované neziskové organizaci. Tímto způsobem vznikla v České republice po roce 1989 řada občanských sdružení, účelových církevních organizací či obecně prospěšných společností. Občanské sdružení na takto přátelském základě často dobře fungují, ale někdy může být problém přistoupit na profesionálně organizovanou činnost, která je bezesporu potřeba. Jinak strukturované je dobrovolnictví zvenčí dovnitř, v jehož počátku stála profesionálně řízená organizace, která se rozhodla spolupracovat s dobrovolníky. Takto to může fungovat například v nemocnicích, školách, domovech pro seniory, dětských domovech apod. Problémem u tohoto typu mohou být vztahy mezi dobrovolníky a profesionály. Profesionální zaměstnanci mohou mít pocit, že jim dobrovolníci berou práci či se ji snaží nahlížet pod pokličku, donášet na ně apod. 10 Další možné členění může být podle role, kterou dobrovolník hraje v organizaci. Podle tohoto kritéria můžeme rozlišit tři typy organizací: na dobrovolnících zcela závislou, organizace, kde dobrovolníci doplňují práci placených zaměstnanců a organizace, jejichž chod je na dobrovolnících zcela nezávislý, ale dobrovolníci zkvalitňují služby organizace. Příkladem prvního typ je charakteristický např. pro různé ekologické hnutí a jejich iniciativy, zajišťování dobrovolné pomoci při humanitárních akcích či pro některá občanská sdružení a jejich projekty (např. 5P apod.), kde dobrovolník 9 TOŠNER, Jan. SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, s Tamtéž, s. 38,39. 11

12 naplňuje cíle projektu. Profesionální zaměstnanci slouží pak jako koordinátoři dobrovolníků. Druhý typ bývá nejčastěji u zdravotnických či sociálních zařízeních. Dobrovolníci mohou například pomáhat se získáváním finančních prostředků, zajišťovat úklidové práce, obsluhovat recepci zařízení, pomáhat s účetnictvím apod. Pro organizaci znamenají výrazné snížení nákladů, protože jejich práci by museli jinak vykonávat placení zaměstnanci. Poslední typ bývá například u nemocnic, škol apod. Dobrovolníci se často starají o naplnění volného času klientů. Chodí např. s klienty na vycházky, vedou výtvarné či jazykové kroužky apod. Organizace jako taková by bez dobrovolníků mohla existovat, ale přesto dobrovolníci zkvalitňují nabídku jejích služeb. 11 Poslední možné rozdělení je z hlediska časového vymezení. Víceméně se odlišuje tím, jak dlouho dobrovolník svou činnost vykonává. Opět můžeme rozlišit tři typy. Prvním je dobrovolné zapojení do jednorázových akcí. Dobrovolníci se účastní různých kampaní, sbírek, benefičních koncertů apod., kde pomáhají s organizací akce, vybírají peníze atd. Této formy dobrovolné pomoci využívají zejména lidé, kteří se nemohou účastnit nějaké dlouhodobé dobrovolné aktivity, ale přesto by rádi pomáhali. Dalším typem je dlouhodobá dobrovolná pomoc. V tomto případě jde většinou již o nějaký delší závazek dobrovolníka, který bývá upraven formálními smlouvami. Dobrovolník se k činnosti zavazuje většinou na určitou dobu a množství hodin (např. 3 hodiny týdne po dobu jednoho roku). Posledním typem dle tohoto kritéria je tzv. dobrovolná služba. Má některé znaky shodné s předcházejícím typem (např. dlouhodobost), dobrovolná služba je však většinou chápána jako činnost dobrovolníka v zahraničích. Tento typ činnosti již musí být profesionálně organizován, organizace věnuje značný čas 11 TOŠNER, Jan. SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, s. 39,40. 12

13 přípravě dobrovolníka, sjednávají se smlouvy, pojištění, organizace platí náklady na vycestování dobrovolníka apod Oblasti dobrovolné činnosti V předchozí kapitole jsme uvedly příklady některých organizací, kde mohou dobrovolníci působit. Jedná se většinou o různé nestátní neziskové organizaci- občanská sdružení, účelová zařízení církví a obecně prospěšné společnosti. Na dobrovolném základě také pracuje řada nadací a nadačních fondů. Nyní se na oblasti, ve kterých mohou dobrovolníci působit, podíváme blíže. Oblastí, kde se bezesporu angažuje spousta dobrovolníků, je ochrana životního prostředí. Jde například o organizace jako Hnutí DUHA, Děti země, Greenpeace, Český svaz ochránců přírody, Ekocentra, Hnutí Brontosaurus a jiné. Tyto organizace mají širokou, často mezinárodní, působnost. Často s nimi dobrovolně spolupracuje i řada odborníku. Řeší a upozorňují například na problematiku jaderných elektráren, výstavby dálnic, čistoty krajiny a měst apod. Další oblastí, kde se s dobrovolníky můžeme setkat, je Humanitární organizace a Organizace na ochranu lidských práv. Jedná se například o sdružení ADRA, Člověk v tísni, Česká katolická charita, Český červený kříž, Sbor dobrovolných hasičů. Řada těchto organizací disponuje proškolenými dobrovolníky, které vysílají na různé humanitární akce do zahraničí (Balkán, Čečensko) či zasahují v rámci republiky (záplavy na Moravě 1997). Zároveň v České republice existuje i řada organizací, která pomáhá individuální zejména znevýhodněním skupinám obyvatel při ochraně jejich práv. V ČR je vybudována síť bezplatných občanských poraden, je třeba zmínit Český helsinský výbor, Amnesty International či Bílý kruh bezpečí. Také tyto organizace pracují s dobrovolníky. 12 TOŠNER, Jan. SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, s

14 Jendou z nejpočetněji zastoupených z hlediska dobrovolné práce je Sociální a zdravotní oblast a to i přesto, že zde fungující instituce vystupují jako uzavřené systémy, kde zdánlivě dobrovolník nemá místo. Je to oblast, kde je třeba dobrovolníky opravdu profesionálně vést a také pracovat s organizacemi na přijetí dobrovolníků. Mezi nejznámější neziskové organizace využívající v této sféře dobrovolníky patří Česká katolická charita, FOKUS, POV, Sdružení zdravotně postižených, Nadace Olgy Havlové a jiné. Dále je třeba zmínit kulturní oblast, kde funguje řada neziskových organizací využívajících dobrovolníky. Často se zaměřují na ochranu kulturních památek či jsou s nějakou konkrétní památkou přímo spojeny (např. hradem, zámkem, divadlem, muzeem..). Dále se v kulturní oblasti angažuje řada dobrovolníků v oblasti divadla, moderního tance, výtvarného umění či hudby, často v rámci alternativních kulturních projektů. V této oblasti fungují jako dobrovolníci i uznávaní profesionálové, ať už se jedná o výtvarníky, hudebníky či režiséry. Z mnoha organizací můžeme jmenovat např. Art Fórum či Symposium. Další ze sfér je zaměřena na Sportovní a vzdělávací činnost. Zatímco v zahraničí se hojně využívá dobrovolníků při vzdělávání dětí se vzdělávacími a výchovnými problémy, v České republice není tato praxe moc rozšířená. Dobrovolníci se věnují spíše volnočasovým aktivitám dětí. Široká je tradice zejména tělovýchovných a turistických oddílů. Jmenujme například různé sportovní kluby, skautské či pionýrské oddíly apod. Poslední, trochu speciální sférou, je Zahraniční dobrovolná služba. Tato tradice u nás vznikla až po roce 1989 a pomalu se rozrůstá. Zejména řada mladých lidí se každoročně účastní tzv. workcampů, ale i dlouhodobých zahraničních pobytů. Zahraniční službě se věnují speciální dobrovolnické organizace, které dobrovolníkům pomáhají s výběrem služby, pojištěním, dopravou apod. Jmenujme například Mládež pro Evropu, EVS (Evropská dobrovolná služba), Inex apod TOŠNER, Jan. SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, s

15 1.4 Motivace dobrovolníka Stále však zůstává otázka, proč to vlastně dobrovolníci dělají, jaká je jejich motivace? Co jim dobrovolná činnost přináší, že jí věnují svůj volný čas? Na téma motivace dobrovolníků byla již napsána řada diplomových prací, mnou zvoleného tématu se však týká jenom okrajově, proto se pokusím jen zkráceně vystihnout nejdůležitější motivy, které dobrovolníky vedou k jejich činnosti, včetně tzv. nebezpečných motivů, které naopak u zájemce o dobrovolnou činnost nejsou žádoucí. Motivace k dobrovolné činnosti může být různá. Podle výzkumu Volonté, o.p.s a Bohemia Corps, o.s. z roku 2001 uváděli v dotazníkovém šetření dobrovolníci nejčastěji tyto motivace: 14 -chci dělat něco smysluplného -rád/a bych pomohl/a lidem -řekl/a mi o vás kamarád/ka -člen/ka mé rodiny byl/a příjemcem dobrovolnické pomoci -rád/a bych získal/a praxi v oboru, kterému se chci dále věnovat. -zaujalo mě vystoupení organizace v médiích -myslím, že mé schopnosti se mohou v daném projektu upotřebit -chci udělat něco pro lidi, kterých je mi líto a mám trochu špatné svědomí z toho, že jsem zdráv/a, a žádná katastrofa mě ani mou rodinu nepostihla -zajímá mě neziskový sektor a chci ho lépe poznat -musím dělat někde nějakou praxi -zaujal mě určitý projekt, a chci se na něm podílet -mám pocit, že mě nikdo nepotřebuje a daný projekt mi dává možnost, že mě někdo bude potřebovat. -chtěl/a bych se naučit, jak organizovat dobré dobrovolnické projekty -mám trochu volna a chci jej využít pro dobrou věc Dobrovolníci v neziskových organizacích. Praha: ICN, s Dobrovolníci v neziskových organizacích. Praha: ICN, s

16 Tošner ve své publikaci Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích cituje jiný výzkum dárcovství a dobrovolnictví, který proběhl v České republice v letech a byl realizovaný Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS), Agenturou neziskového sektoru (AGNES) a agenturou STEM ve spolupráci s nadací VIA a občanským sdružením HESTIA. 16 Z tohoto výzkumu vyšli tři hlavní typy motivace u českých dobrovolníků. 1) Konvenční či normativní motivace: dobrovolníka vedou k dobrovolnictví morální normy jeho okolí či neformální pravidla chování v dané společnosti. Dobrovolníci s tímto dominantním typem jsou často věřící, jejich motivace se v širším slova smyslu opírá o křesťanskou morálku. Tito lidé jsou dobrovolníky prostě proto, že se to sluší a patří. Z výzkumu vyplývá, že jsou to většinou lidé nad 60 let a věřící. Tento typ motivace je dominantní u 41% českých dobrovolníků. 2) Reciproční motivace: tento typ motivace vede dobrovolníka k tomu, že v činnosti hledá prvky užitečné i pro něj. Dobrovolná činnost je chápána jako spojení dobra pro druhé a vlastního prospěchu, který vidí zejména v získávání nových zkušeností, navazování vztahů, možnost uplatnit své schopnosti a udržet se dobrovolnou činností v kondici. Tento typ je dominantní u 37% českých dobrovolníků, hlavně u mladých lidí do 30-ti let s ateistickým přesvědčením. 3) Nerozvinutá motivace: tento typ motivace má tři základní pilíře- důvěru v organizaci, přesvědčení o smysluplnosti konkrétní činnosti a spolupodílnictví na šíření dobré myšlenky. Tyto tři pilíře postačí dobrovolníkovi k tomu, aby se rozhodl dobrovolně pracovat. Tento typ je dominantní u 23% české populace. Většinou se vyskytuje u vysokoškoláků a u osob střední a starší generace (46-60 let). Společně se dobrovolníci shodli na tom, že dobrovolnictví jim přináší nové zážitky, zkušenosti, přátele, seberealizaci a šanci být užitečným TOŠNER, Jan. SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, s Tamtéž,s

17 Kromě těchto, řekneme pozitivních motivů, se však může u některých lidí objevit i motivace, která může být pro jejich činnost nebezpečná. Tošner ve své práci cituje závěry Vitoušové, která uvádí těchto 9 nebezpečných motivů: -soucit vedoucí k degradaci klienta -nepřiměřená a zbytečná zvědavost -služba pramenící z pocitu povinnosti -skutkaření, snaha něco si zasloužit -touha obětovat se; osobní neštěstí, se kterým si uchazeč neví rady, a proto chce v dobrovolnické činnosti hledat vlastní duševní rovnováhu -osamělost a z ní pramenící touha po přátelství -pocit vlastní důležitosti, nenahraditelnosti -nedostatek sebeúcty a s ní spojená touha potkat ještě ubožejší lidi -panovačnost, touha ovládat jiné a uplatnit svůj vliv. 18 U těchto motivů je touhou po dobrovolné činnosti maskováno něco jiného. Pokud je některý z těchto motivů příliš silný nebo je v kombinaci s jiným, může velmi poškodit klienta nebo narušit vztahy v dobrovolnickém týmu. Z praxe je známo, že se občas vyskytne dobrovolník se zájmem o činnost z přemíry soucitu, mnohem méně se objevuje protipól - touha po moci. Postupně však přibývá lidí, kteří by spíš potřebovali porozumět sami sobě než budou schopni pomáhat druhým. 19 Přesto však je motivace drtivé většiny dobrovolníku dobrá a právě profesionalita organizace napomáhá zájemce s nebezpečnou motivací odhalit a korektně je odmítnout. 1.5 Dobrovolnictví v zahraničí a v České republice V posledních třiceti letech zaznamenalo velký rozmach dobrovolnictví zejména v Severní Americe. Už z tradic USA vychází, že různé občanské 18 TOŠNER, Jan. SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, s Tamtéž, s

18 iniciativy se vždy podílely na utváření veřejného i politického života. Iniciovaly boje proti zrušení otroctví, za volební právo, silná je i tradice charitativní činnosti. Od roku 1970 se začala zakládat profesionální dobrovolnická centra, kterých do současné doby vzniklo v USA víc než 500. Centra realizují své programy i propagují dobrovolnictví, organizují semináře i workshopy, což je forma organizace kurzu nebo pracovní skupiny, při níž za řízení samotných účastníků dochází k porovnávání názorů a zkušeností, k nácviku dovedností a společnému hledání a nacházení řešení problémů, které vnášejí do workshopu sami účastníci. 20 Věnují se zejména managementu dobrovolnictví- metodám vyhledávání, výběru, výcviku, supervize a hodnocení Průzkumy ukazují, že v USA se do dobrovolné činnosti zapojuje až 20% obyvatel. Je zvykem, že dobrovolnická centra pracují na státní, federální i mezinárodní úrovni a spolupracují s řadou významných osobností z řad obchodního, politického i církevního života. Oproti tomu dobrovolnictví v Evropě vychází z tradic církevních charitativních organizací, ovšem i mezi ně proniká americký manažerský typ dobrovolnictví. Počet fungování center se však liší stát od státu. V Německu funguje dobrovolnictví zejména při integraci přistěhovalců do společnosti, přičemž zvláštní pozornost se věnuje zejména mládeži. Tradičním největším poskytovatelem dobrovolnictví zůstává síť charit a církví. Zcela jiná je situace ve Francii, kde má silně centralizovaná vláda monopol na vše, co se týká veřejného zájmu, což velmi znesnadňuje roli dobrovolníků. Většina jich působí v oblasti sportu a kultury, pomáhají ve vzdělávání a výzkumu a jen mizivé procento působí v dobročinné péči. 21 Další zemí z velkou tradicí dobrovolnictví je Velká Británie. Působí zde velká řada dobrovolnických center, důraz se klade zejména na propagaci dobrovolnictví mezi mládeží. 20 PRÚCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška, MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha: Portál, s TOŠNER, Jan. SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, s

19 Vývoj organizovaného dobrovolnictví začal v České republice v 19. století, kdy vznikala řada vlasteneckých spolků na podporu kultury, umění a vzdělávání. Jmenujme například spolek Mánes, Sokol apod. Současně na dobrovolné pomoci fungovala i řada národnostních organizací menšin, ať už šlo o organizace německé, židovské apod. Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 se tradice dobrovolnictví ještě rozšířila a různé spolky získaly poměrně široké pravomoce například v oblastech péče o mládež, zdravotnictví apod. Tato tradice byla násilně přerušena nejprve nacistickou okupací a poté nástupem socialismu, kdy byl majetek těchto nadací a spolků konfiskován. Podobně tažení proti církvi od roku 1951 mělo za následek rušení jejich charitativních a sociálních organizací. Přesto se myšlenka dobrovolnictví udržela ve formě vzájemné sousedské výpomoci. Renesance dobrovolnictví přišla po roce 1989, kdy řada nových zákonů uzákonila existenci neziskového sektoru. Řada spolků dostala v restituci svůj původní majetek a začala znova rozvíjet svou činnost. Vedle toho vznikly tisíce neziskových organizací, které stavěly převážně na dobrovolnosti svých členů.. Přes tohle všechno dobrovolnictví zatím zůstává v České republice na okraji veřejného zájmu. Ve srovnání s USA či západními zeměmi je v České republice status dobrovolníka ve společnosti nízký a ani informovanost veřejnosti o dobrovolnictví není velká TOŠNER, Jan. SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, s

20 2. Dobrovolnické neziskové organizace v Brně Brno je druhé největší město v České republice s více než obyvateli. Tato velikost dává prostor k tomu, aby zde působila řada nestátních neziskových organizací, v kterých působí i množství dobrovolníků. V této kapitole se pokusím osvětlit, co vlastně nestátní neziskové organizace jsou a podrobněji rozepíši ty, které využívají dobrovolníky pro práci se znevýhodněnými dětmi. 2.1 Dělení neziskových organizací Jak jsem již uvedl v úvodu, cílem mé práce je zmapovat způsoby práce neziskových organizací s dobrovolníky, přičemž se zaměřuji na organizace, které pracují s dětskými klienty. Nejprve však musíme definovat, co to vlastně nezisková organizace je a uvést základní rozdělení. Asi nejvýstižnější mi připadá definice Fialy a Valentové, podle kterých neziskové organizace jsou zakládány státem, obcemi, právnickými či fyzickými osobami k obecně prospěšným, vzájemně podpůrným a zájmovým účelům. Ve své činnosti se odlišují od sféry podnikatelské, ale i od institucí státní správy a územní správy. Zajišťují činnosti, poskytují služby a řeší problémy, které není možné nebo vhodné realizovat podnikatelskými aktivitami nebo opatřeními státu. Neziskové organizace nejsou zakládány za účelem zisku. Vyplňují prostor mezi občanem, obcí a státem. Dávají občanům možnost věnovat svou iniciativu svým konkrétním potřebám i potřebám spoluobčanů, čímž spoluvytvářejí skutečnou občanskou společnost. Výrazným znakem tohoto sektoru je podíl dobrovolníků. 23 Z této definice však jasně vyplývá nejednoznačnost vymezení neziskového sektoru. Neziskovou organizací může být společnost několika občanů se stejnými zájmy, kteří se zaregistrují jako např. občanské sdružení, i například dětský 23 FIALA,Jiří, VALENTOVÁ, Alena. Neziskový sektor. České Budějovice, s

21 domov či nemocnice založená státem, která má však charakter neziskové organizace. Proto je potřeba je pro přehlednost rozdělit. Základní typologické dělení neziskových organizací je na občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a nadace. Občanská sdružení jsou tvořena skupinami občanů, či jinými sdruženími za účelem dosažení určitého cíle. Pokud jde o cíl skupinový, týká se pouze členů sdružení, mluvíme o občanských sdruženích skupinově prospěšných. Pokud je cíl sdružení zaměřen na širší společnost, mluvíme o občanských sdruženích obecně prospěšných. 24 V legislativě jsou občanská sdružení upravena zákonem číslo 83/90 Sb. O sdružování občanů. Podle něj mají občanská sdružení status právnické osoby a státní orgány mohou do jejich činnosti zasahovat jen omezeně v mezích zákona. Platí však, že účast ve sdružení musí být dobrovolná, sdružení nesmí nikomu působit újmu. Tím pádem nejsou ze zákona povolena sdružení, jejichž cílem je popírání či omezování osobních, politických či jiných práv občanů, a která používají k dosažení cílů prostředky v rozporu s ústavou nebo zákony. 25 Občanské sdružení je samostatnou právnickou osobou. Registruje se u Ministerstva vnitra ČR, a má přiděleno identifikační číslo od Českého statistického úřadu. Členy mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby Návrh na registraci podává nejméně tříčlenný přípravný výbor, ve kterém alespoň jedna osoba musí být starší osmnácti let. Ministerstvo vnitra registruje stanovy, které musí obsahovat název sdružení, sídlo, cíl činnosti sdružení, orgány sdružen a způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení, ustanovení o organizačních jednotkách a zásadách hospodaření. 26 Dalším typem neziskových organizací jsou obecně prospěšné společnosti (OPS). Podle zákona číslo 248/1995 Sb. O obecně prospěšné společnosti je definována jako právnická osoba, která poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek FIALA,Jiří, VALENTOVÁ, Alena. Neziskový sektor. České Budějovice, s Tamtéž, s ŠKARABELOVÁ, Simona a kol. Když se řekne nezisková organizace. Brno, s Tamtéž, s

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářská práce Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Volunteer activities focused on the form of work One to one Vedoucí

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Dokument zpracovaný pro Ing. Zuzanu Brzobohatou, poslankyni Evropského parlamentu jako podklad pro Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního

Více

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity Vypracoval: Vedoucí práce: Jan Panocha, obor Sociální pedagogika

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky Bc. Michaela Škubalová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou dobrovolnictví mladých lidí. V práci jsou popsány a vysvětleny

Více

Realizace dobrovolnictví v hospicích

Realizace dobrovolnictví v hospicích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Realizace dobrovolnictví v hospicích Diplomová práce Ing. Renata Švestková, Ph.D. 25. 4. 2005 Petra Mrázová vedoucí práce autorka

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Veronika Langerová Dobrovolnický program Otevřené dveře Vedoucí práce : Mgr. Marie Ortová 2009 Prohlášení 1. Prohlašuji, že

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Diplomová práce 2012 Bc. Jaroslava Stoklasová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská

Více

Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos

Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos BAKALÁŘSKÁ

Více

Studie o dobrovolnictví

Studie o dobrovolnictví Studie o dobrovolnictví (Koncepce politiky vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020) 1) Vývoj a současnost dobrovolnictví jako jednoho z typologických znaků NNO 1.1 Kořeny lidské sounáležitosti

Více

Univerzita Karlova v Praze. Evangelická teologická fakulta. Bakalářská práce. Klára Saláková. Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii

Univerzita Karlova v Praze. Evangelická teologická fakulta. Bakalářská práce. Klára Saláková. Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Klára Saláková Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí: Mgr. Lucie Hubertová 2014

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Barbora Vernerová, DiS.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Barbora Vernerová, DiS. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Barbora Vernerová, DiS. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta ANALÝZA POTŘEBNOSTI

Více

Dobrovolnictví v Oblastní charitě Kutná Hora

Dobrovolnictví v Oblastní charitě Kutná Hora Univerzita Hradec Králové Ústav sociální práce Dobrovolnictví v Oblastní charitě Kutná Hora Bakalářská práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Gabriela Macháčková B6731 Sociální politika

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY DOBROVOLNICTVÍ STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jana Stašková Sociální politika a sociální práce; obor Sociální

Více

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP

Více

Dobrovolníci v jihlavské nemocnici. Lenka Číhalová

Dobrovolníci v jihlavské nemocnici. Lenka Číhalová Dobrovolníci v jihlavské nemocnici Lenka Číhalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce je poukázat na význam dobrovolnictví v nemocnici. Dobrovolnictví je velký fenomén, díky

Více

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích Praha 2011 Česká kancelář programu Culture Tento projekt

Více

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity 9 Management dobrovolnictví

Více

Nestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny. Olga Nešporová Kamila Svobodová

Nestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny. Olga Nešporová Kamila Svobodová Nestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny Olga Nešporová Kamila Svobodová VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006,

Více

Strategie komunikace mezi dobrovolníkem a dobrovolnickým centrem

Strategie komunikace mezi dobrovolníkem a dobrovolnickým centrem UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Hana Češková Strategie komunikace mezi dobrovolníkem a dobrovolnickým centrem Olomouc 2013 vedoucí

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

Univerzita Karlova v Praze. Fakulta humanitních studií. Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. Bc.

Univerzita Karlova v Praze. Fakulta humanitních studií. Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. Bc. Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Bc. Marie Bílková Evaluace dobrovolnického programu Dobrovolníci v nemocnici

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra pedagogiky DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Lucie Hnízdová

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra pedagogiky DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Lucie Hnízdová Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra pedagogiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Lucie Hnízdová Motivace k dobrovolnictví v programu sekundární prevence Motivation for Volunteering in the secondary

Více

Dobrovolnictví v kulturním sektoru v České republice se zaměřením na divadlo. Bakalářská práce

Dobrovolnictví v kulturním sektoru v České republice se zaměřením na divadlo. Bakalářská práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Dobrovolnictví v kulturním sektoru v České republice se zaměřením na divadlo Bakalářská

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více