Práce s dobrovolníky v neziskových organizacích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce s dobrovolníky v neziskových organizacích"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGICKÝCH VĚD SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ Práce s dobrovolníky v neziskových organizacích Bakalářská diplomová práce Autor práce : Michal Dess Vedoucí práce: PhDr. Dana Knotová, Ph.D. Brno 2008

2 Prohlášení:: Prohlašuji, že jsem bakalářskou diplomovou práci zpracoval samostatně a použil jsem jen prameny uvedené v seznamu použitých zdrojů Podpis 2

3 Poděkování: Chtěl bych poděkovat PhDr. Dana Knotová, PhD. za ochotu, pomoc a cenné rady při vedení této bakalářské práce. 3

4 OBSAH ÚVOD 6 I. TEORETICKÁ ČÁST 8 1. DOBROVOLNÍK A DOBROVOLNICTVÍ Terminologie dobrovolnictví Typy dobrovolné činnosti Oblasti dobrovolné činnosti Motivace dobrovolníka Dobrovolnictví v zahraničí a v České republice DOBROVOLNICKÉ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V BRNĚ Dělení neziskových organizací Neziskové organizace v Brně používající dobrovolníky pro práci se znevýhodněnými dětmi Inex-sda Ratolest Brno Dobrovolnické centrum Motýlek Sdružení pěstounských rodin Apla IQ Roma servis ZPÚSOBY PRÁCE S DOBROVOLNÍKY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH Příprava organizace na dobrovolníky Nábor dobrovolníků Výběr dobrovolníků Školení dobrovolníků Práce s dobrovolníky během činnosti Hodnocení a oceňování dobrovolníků 45 4

5 II. EMPIRICKÁ ČÁST METODOLOGIE VÝZKUMU ANALÝZA ROZHOVORÚ Charakteristika respondentů, popis projektu a činnost dobrovolníka v něm Nábor dobrovolníků Výběr a výcvik dobrovolníků Průběh dobrovolné činnosti Oceňování dobrovolníků Ukončení dobrovolné činnosti SHRNUTÍ A POROVNÁNÍ 71 ZÁVĚR 75 POUŽITÉ ZDROJE 76 5

6 Úvod Přestože v České republice není v současnosti téma dobrovolnictví v zájmu široké veřejnosti, pomalu toto téma proniká do povědomí občanů i institucí a existuje již řada organizací, které služeb dobrovolníků s úspěchem využívají. Řada organizací, zejména nestátní neziskové organizace, totiž zjišťuje, že se jim dobrovolníci vyplatí. Možnosti využité dobrovolníků jsou velmi široké. Od jednorázových výpomocí při nárazových akcí až po činnost dobrovolníka v samostatném dobrovolnickém projektu, kde právě dobrovolník naplňuje jeho cíle. Pokud však organizace mají zájem z pomoci dobrovolníků vytěžit co nejvíc a zároveň má mít dobrovolnická činnost přínos i pro samotného dobrovolníka, je třeba s ním systematicky pracovat a stále hledat nové způsoby a metody, jak zlepšit spolupráci organizace a dobrovolníka. Cílem této práce je zjistit, jaké způsoby mohou použít nestátní neziskové organizace pro práci s dobrovolníky, ať už se jedná o jejich nábor, výběr a počáteční výcvik, pomoc dobrovolníkovi v průběhu jeho činnosti i ukončení dobrovolného svazku. Zároveň se tato práce snaží poskytnout srovnání mezi jednotlivými organizacemi a nabídnout jim možnosti, jak na vztahu dobrovolníkorganizace dále pracovat ku prospěchu obou. Protože spektrum organizací, které využívají služeb dobrovolníků, je velice široké, rozhodl jsem se ho zúžit na neziskové organizace věnují se kategorii tzv. znevýhodněných dětí a to v rámci okresu Brno-město. Toto rozhodnutí pramení z toho, že sám již třetím rokem působím jako dobrovolník v organizaci věnující se právě této skupině klientů a mohu tak zhodnotit při psaní své praktické zkušenosti. Zároveň právě pro práci dobrovolníků s touto cílovou skupinou klientů existuje několik dobrovolnických projektů, na kterých se nejlépe způsoby práce koordinátorů dobrovolníků ukazují. 6

7 Práce je rozdělena na číst teoretickou a empirickou. V první kapitole teoretické části se zabývám definicí dobrovolníka, možnostmi jeho činnosti a motivací dobrovolníka. Zároveň se v ní snažím zmapovat situaci dobrovolnictví u nás a porovnat ji se situací ve světě. Ve druhé kapitole se věnuji definici neziskové organizace a druhům neziskových organizací, zaměřuji se pak na organizace, které působí v okrese Brno-město, pracují s dobrovolníky a dobrovolníci se při činnosti věnují skupině tzv. znevýhodněných dětí a mládeže. U organizací popisuji i jednotlivé projekty, které jsou na tuto skupinu zaměřeny. Třetí kapitola popisuje pak jednotlivé způsoby práce s dobrovolníky v neziskových organizacích- nábory dobrovolníků, školení, supervize apod. Postupně zde popisuji cestu dobrovolníka v organizaci od náboru až po hodnocení a ukončování jeho činnosti. Součástí práce je výzkumná část, ve které se rozhovory s koordinátory dobrovolných projektů snažím zjisti jejich postupy a metody při práci s dobrovolníky a provést srovnání v přístupu jednotlivých organizací. Tyto výsledky pak porovnávám s poznatky vyčtenými s teoretických publikací. Jak jsem již uvedl, téma dobrovolnictví zatím není v širokém povědomí občanů České republiky. To se odráží i na množství informačních zdrojů, které jsou k danému tématu dostupné. Existuje sice řada zejména bakalářských a neziskových prací týkajících se motivace dobrovolníků či přínosu jednotlivých projektů pro dobrovolníky, ale pouze několik odborných publikací se věnuje metodice práce s dobrovolníky. Nedostatek monografických zdrojů jsem se snažil vynahradit zejména zdroji internetovými, ale i ty ve většině případů odkazují na pouze na několik odborných publikací, týkající se daného tématu. 7

8 I. Teoretická část 1. Dobrovolník a dobrovolnictví Při rozhovoru mi jedna koordinátorkou dobrovolníků řekla krásnou větu: Dobrovolníci jsou velmi vzácní lidé a moc si jich vážím. Takto pohlíží na dobrovolníky člověk, který s nimi denně pracuje a dobře je zná. V širším povědomí české společnosti však stále zůstává dobrovolník přinejmenším jako někdo velmi zvláštní, kdo z nějakých nerozumných důvodů dělá něco, co ho stojí spoustu úsilí a přitom za to nedostává žádnou finanční odměnu. Jsou však toto lidé opravdu zvláštní, jedineční nebo snad dokonce divní? Kdo vlastně jsou, čemu se věnují a co je k tomu vede? Na to se pokusí odpovědět tato kapitola. 1.1 Terminologie dobrovolnictví Ve své práci se chci věnovat způsobům, jakými neziskové organizace pracují s dobrovolníky. Nejprve je třeba definovat, kdo to vlastně dobrovolník je. Pohled na dobrovolnictví a dobrovolníka je totiž v České republice značně zkreslený. Mnoho lidí si pod pojmem dobrovolník představí fanatického církevního či ekologického aktivistu, což pramení z víry, že dělat něco dobrovolně, zadarmo, musí v dnešní době, kdy svět řídí moc peněz, pramenit jen z nějakého hlubokého, ideologického, přesvědčení. Případně má ještě dobrovolnictví negativně spojeno s povinnými dobrovolnickými brigádami za socialismu. 1 Myslím však, že tyto názory jsou od reality velmi daleko. Kdo to tedy vlastně dobrovolník je? Podle Tošnera je dobrovolník člověk, který bez nároku 1 TOŠNER, Jan. SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, s

9 na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti. 2 Zákon č. 198/2002 Sb. O dobrovolnické službě pak definuje dobrovolníka jako fyzickou osobu, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu. Tato osoba musí být starší 15-ti let, pokud vykonává službu na území České republiky, či starší 18-ti let při službě v zahraničí. 3 Minimální věk dobrovolníků se však také liší podle typu organizace či druhu dobrovolné činnosti. Samotná dobrovolnická činnost se pak nazývá dobrovolnictvím, což je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. 4 Tato definice je však poměrně široká. Její znaky naplňuje i například pomoc v rodině, v příbuzenstvu či výpomoc mezi sousedy. Pro tyto druhy dobrovolné činnosti se však používá termín občanská či sousedská výpomoc. Ta je součástí lidské společnosti od nepaměti. V České republice se rozvíjela poměrně dobře i za socialismu jako systém vzájemných protislužeb, a to zejména díky absenci normálně fungující volného trhu i některých služeb. Šlo například o půjčování nářadí, automobilů apod. mezi sousedy. 5 Pro dobrovolnou činnost v rámci nějaké komunity vytvořené v obci se pak vžil termín dobrovolnictví vzájemně prospěšné. 6 Typickými příklady tohoto druhu činnosti jsou například Sbor dobrovolných hasičů, Junák, Sokol, sportovní kluby apod. Pro mou práci je však důležitý jiný druh dobrovolnictví a to tzv. dobrovolnictví veřejně prospěšném. To má s předchozími typy řadu společných znaků, liší se však zejména tím, že role dobrovolníka je jasně vymezena, jsou upraveny vztahy mezi dobrovolníkem a příjemcem dobrovolné činnosti, kontakt mezi dobrovolníkem a příjemcem zprostředkovává třetí osoba, většinou nějaká 2 TOŠNER, Jan. SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, s Občanský zákoník, Zákon o dobrovolnické službě. Praha, s Co je to vlastně dobrovolnictví? [online]. 5 Tamtéž [online]. 6 TOŠNER, Jan. SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, s. 36 9

10 organizace a jsou dohodnuty podmínky dobrovolné pomoci tak, aby se na ni mohl příjemce v dohodnutém rámci spolehnout. 7 V základní terminologii ještě musíme rozlišit dva pojmy a to dobrovolná organizace a dobrovolnická organizace. Dobrovolné organizace jsou takové organizace, jejichž činnost je postavena na dobrovolnících. Dobrovolnická organizace je potom ta, která se zabývá převážně organizací dobrovolné činnosti.. 8 Jsou to například dobrovolnická centra ve velkých městech Praha, Brno, Plzeň apod., které zprostředkovávají dobrovolníky dalším neziskovým organizacím pro konkrétní projekty. Současně však i tato centra často realizují vlastní dobrovolnické projekty. 1.2 Typy dobrovolné činnosti Dobrovolná činnost se dá rozlišit podle různých kritérii do několika typů. Z hlediska historického vývoje můžeme rozlišit dobrovolnictví na dva modelytzv. komunitní (evropský) model a model manažerský (americký). Komunitní model je vývojově starší. Vychází z toho, že se skupina lidí scházela na základě společných zájmů v nějakém přirozeném společenství, například církevi, sportovním klubu apod. Z těchto komunit se někdy vyvinuly profesionální dobrovolné či dobrovolnické organizace, které ale mají většinou úzkou sféru působnosti (např. určitá věková či sociální skupina) a nadále fungují hlavně na bázi přátelských vztahů. Oproti tomu manažerský model funguje na bázi profesionálních dobrovolnických centrech, které vyhledávají občany se zájmem o dobrovolnou činnost a nabízejí jim široké možnosti uplatnění v různých sférách. 7 TOŠNER, Jan. SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, s Tamtéž, s

11 V České republice fungují oba modely, přičemž se dá říct, že komunitní se soustřeďuje na menší města a vesnice a manažersky vedená dobrovolnická centra sídlí ve větších městech. 9 Další možné rozdělení je podle hlediska cesty, kterou se dobrovolnictví ubírá. Toto kritérium by se dalo taky pojmenovat jako rozdělení z hlediska vzniku. dovnitř. Můžeme tak rozlišit tzv. dobrovolnictví zdola nahoru a zvenčí Při cestě zvenčí dovnitř stála u zrodu organizace malá neformální skupina, která postupně dozrála k organizované neziskové organizaci. Tímto způsobem vznikla v České republice po roce 1989 řada občanských sdružení, účelových církevních organizací či obecně prospěšných společností. Občanské sdružení na takto přátelském základě často dobře fungují, ale někdy může být problém přistoupit na profesionálně organizovanou činnost, která je bezesporu potřeba. Jinak strukturované je dobrovolnictví zvenčí dovnitř, v jehož počátku stála profesionálně řízená organizace, která se rozhodla spolupracovat s dobrovolníky. Takto to může fungovat například v nemocnicích, školách, domovech pro seniory, dětských domovech apod. Problémem u tohoto typu mohou být vztahy mezi dobrovolníky a profesionály. Profesionální zaměstnanci mohou mít pocit, že jim dobrovolníci berou práci či se ji snaží nahlížet pod pokličku, donášet na ně apod. 10 Další možné členění může být podle role, kterou dobrovolník hraje v organizaci. Podle tohoto kritéria můžeme rozlišit tři typy organizací: na dobrovolnících zcela závislou, organizace, kde dobrovolníci doplňují práci placených zaměstnanců a organizace, jejichž chod je na dobrovolnících zcela nezávislý, ale dobrovolníci zkvalitňují služby organizace. Příkladem prvního typ je charakteristický např. pro různé ekologické hnutí a jejich iniciativy, zajišťování dobrovolné pomoci při humanitárních akcích či pro některá občanská sdružení a jejich projekty (např. 5P apod.), kde dobrovolník 9 TOŠNER, Jan. SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, s Tamtéž, s. 38,39. 11

12 naplňuje cíle projektu. Profesionální zaměstnanci slouží pak jako koordinátoři dobrovolníků. Druhý typ bývá nejčastěji u zdravotnických či sociálních zařízeních. Dobrovolníci mohou například pomáhat se získáváním finančních prostředků, zajišťovat úklidové práce, obsluhovat recepci zařízení, pomáhat s účetnictvím apod. Pro organizaci znamenají výrazné snížení nákladů, protože jejich práci by museli jinak vykonávat placení zaměstnanci. Poslední typ bývá například u nemocnic, škol apod. Dobrovolníci se často starají o naplnění volného času klientů. Chodí např. s klienty na vycházky, vedou výtvarné či jazykové kroužky apod. Organizace jako taková by bez dobrovolníků mohla existovat, ale přesto dobrovolníci zkvalitňují nabídku jejích služeb. 11 Poslední možné rozdělení je z hlediska časového vymezení. Víceméně se odlišuje tím, jak dlouho dobrovolník svou činnost vykonává. Opět můžeme rozlišit tři typy. Prvním je dobrovolné zapojení do jednorázových akcí. Dobrovolníci se účastní různých kampaní, sbírek, benefičních koncertů apod., kde pomáhají s organizací akce, vybírají peníze atd. Této formy dobrovolné pomoci využívají zejména lidé, kteří se nemohou účastnit nějaké dlouhodobé dobrovolné aktivity, ale přesto by rádi pomáhali. Dalším typem je dlouhodobá dobrovolná pomoc. V tomto případě jde většinou již o nějaký delší závazek dobrovolníka, který bývá upraven formálními smlouvami. Dobrovolník se k činnosti zavazuje většinou na určitou dobu a množství hodin (např. 3 hodiny týdne po dobu jednoho roku). Posledním typem dle tohoto kritéria je tzv. dobrovolná služba. Má některé znaky shodné s předcházejícím typem (např. dlouhodobost), dobrovolná služba je však většinou chápána jako činnost dobrovolníka v zahraničích. Tento typ činnosti již musí být profesionálně organizován, organizace věnuje značný čas 11 TOŠNER, Jan. SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, s. 39,40. 12

13 přípravě dobrovolníka, sjednávají se smlouvy, pojištění, organizace platí náklady na vycestování dobrovolníka apod Oblasti dobrovolné činnosti V předchozí kapitole jsme uvedly příklady některých organizací, kde mohou dobrovolníci působit. Jedná se většinou o různé nestátní neziskové organizaci- občanská sdružení, účelová zařízení církví a obecně prospěšné společnosti. Na dobrovolném základě také pracuje řada nadací a nadačních fondů. Nyní se na oblasti, ve kterých mohou dobrovolníci působit, podíváme blíže. Oblastí, kde se bezesporu angažuje spousta dobrovolníků, je ochrana životního prostředí. Jde například o organizace jako Hnutí DUHA, Děti země, Greenpeace, Český svaz ochránců přírody, Ekocentra, Hnutí Brontosaurus a jiné. Tyto organizace mají širokou, často mezinárodní, působnost. Často s nimi dobrovolně spolupracuje i řada odborníku. Řeší a upozorňují například na problematiku jaderných elektráren, výstavby dálnic, čistoty krajiny a měst apod. Další oblastí, kde se s dobrovolníky můžeme setkat, je Humanitární organizace a Organizace na ochranu lidských práv. Jedná se například o sdružení ADRA, Člověk v tísni, Česká katolická charita, Český červený kříž, Sbor dobrovolných hasičů. Řada těchto organizací disponuje proškolenými dobrovolníky, které vysílají na různé humanitární akce do zahraničí (Balkán, Čečensko) či zasahují v rámci republiky (záplavy na Moravě 1997). Zároveň v České republice existuje i řada organizací, která pomáhá individuální zejména znevýhodněním skupinám obyvatel při ochraně jejich práv. V ČR je vybudována síť bezplatných občanských poraden, je třeba zmínit Český helsinský výbor, Amnesty International či Bílý kruh bezpečí. Také tyto organizace pracují s dobrovolníky. 12 TOŠNER, Jan. SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, s

14 Jendou z nejpočetněji zastoupených z hlediska dobrovolné práce je Sociální a zdravotní oblast a to i přesto, že zde fungující instituce vystupují jako uzavřené systémy, kde zdánlivě dobrovolník nemá místo. Je to oblast, kde je třeba dobrovolníky opravdu profesionálně vést a také pracovat s organizacemi na přijetí dobrovolníků. Mezi nejznámější neziskové organizace využívající v této sféře dobrovolníky patří Česká katolická charita, FOKUS, POV, Sdružení zdravotně postižených, Nadace Olgy Havlové a jiné. Dále je třeba zmínit kulturní oblast, kde funguje řada neziskových organizací využívajících dobrovolníky. Často se zaměřují na ochranu kulturních památek či jsou s nějakou konkrétní památkou přímo spojeny (např. hradem, zámkem, divadlem, muzeem..). Dále se v kulturní oblasti angažuje řada dobrovolníků v oblasti divadla, moderního tance, výtvarného umění či hudby, často v rámci alternativních kulturních projektů. V této oblasti fungují jako dobrovolníci i uznávaní profesionálové, ať už se jedná o výtvarníky, hudebníky či režiséry. Z mnoha organizací můžeme jmenovat např. Art Fórum či Symposium. Další ze sfér je zaměřena na Sportovní a vzdělávací činnost. Zatímco v zahraničí se hojně využívá dobrovolníků při vzdělávání dětí se vzdělávacími a výchovnými problémy, v České republice není tato praxe moc rozšířená. Dobrovolníci se věnují spíše volnočasovým aktivitám dětí. Široká je tradice zejména tělovýchovných a turistických oddílů. Jmenujme například různé sportovní kluby, skautské či pionýrské oddíly apod. Poslední, trochu speciální sférou, je Zahraniční dobrovolná služba. Tato tradice u nás vznikla až po roce 1989 a pomalu se rozrůstá. Zejména řada mladých lidí se každoročně účastní tzv. workcampů, ale i dlouhodobých zahraničních pobytů. Zahraniční službě se věnují speciální dobrovolnické organizace, které dobrovolníkům pomáhají s výběrem služby, pojištěním, dopravou apod. Jmenujme například Mládež pro Evropu, EVS (Evropská dobrovolná služba), Inex apod TOŠNER, Jan. SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, s

15 1.4 Motivace dobrovolníka Stále však zůstává otázka, proč to vlastně dobrovolníci dělají, jaká je jejich motivace? Co jim dobrovolná činnost přináší, že jí věnují svůj volný čas? Na téma motivace dobrovolníků byla již napsána řada diplomových prací, mnou zvoleného tématu se však týká jenom okrajově, proto se pokusím jen zkráceně vystihnout nejdůležitější motivy, které dobrovolníky vedou k jejich činnosti, včetně tzv. nebezpečných motivů, které naopak u zájemce o dobrovolnou činnost nejsou žádoucí. Motivace k dobrovolné činnosti může být různá. Podle výzkumu Volonté, o.p.s a Bohemia Corps, o.s. z roku 2001 uváděli v dotazníkovém šetření dobrovolníci nejčastěji tyto motivace: 14 -chci dělat něco smysluplného -rád/a bych pomohl/a lidem -řekl/a mi o vás kamarád/ka -člen/ka mé rodiny byl/a příjemcem dobrovolnické pomoci -rád/a bych získal/a praxi v oboru, kterému se chci dále věnovat. -zaujalo mě vystoupení organizace v médiích -myslím, že mé schopnosti se mohou v daném projektu upotřebit -chci udělat něco pro lidi, kterých je mi líto a mám trochu špatné svědomí z toho, že jsem zdráv/a, a žádná katastrofa mě ani mou rodinu nepostihla -zajímá mě neziskový sektor a chci ho lépe poznat -musím dělat někde nějakou praxi -zaujal mě určitý projekt, a chci se na něm podílet -mám pocit, že mě nikdo nepotřebuje a daný projekt mi dává možnost, že mě někdo bude potřebovat. -chtěl/a bych se naučit, jak organizovat dobré dobrovolnické projekty -mám trochu volna a chci jej využít pro dobrou věc Dobrovolníci v neziskových organizacích. Praha: ICN, s Dobrovolníci v neziskových organizacích. Praha: ICN, s

16 Tošner ve své publikaci Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích cituje jiný výzkum dárcovství a dobrovolnictví, který proběhl v České republice v letech a byl realizovaný Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS), Agenturou neziskového sektoru (AGNES) a agenturou STEM ve spolupráci s nadací VIA a občanským sdružením HESTIA. 16 Z tohoto výzkumu vyšli tři hlavní typy motivace u českých dobrovolníků. 1) Konvenční či normativní motivace: dobrovolníka vedou k dobrovolnictví morální normy jeho okolí či neformální pravidla chování v dané společnosti. Dobrovolníci s tímto dominantním typem jsou často věřící, jejich motivace se v širším slova smyslu opírá o křesťanskou morálku. Tito lidé jsou dobrovolníky prostě proto, že se to sluší a patří. Z výzkumu vyplývá, že jsou to většinou lidé nad 60 let a věřící. Tento typ motivace je dominantní u 41% českých dobrovolníků. 2) Reciproční motivace: tento typ motivace vede dobrovolníka k tomu, že v činnosti hledá prvky užitečné i pro něj. Dobrovolná činnost je chápána jako spojení dobra pro druhé a vlastního prospěchu, který vidí zejména v získávání nových zkušeností, navazování vztahů, možnost uplatnit své schopnosti a udržet se dobrovolnou činností v kondici. Tento typ je dominantní u 37% českých dobrovolníků, hlavně u mladých lidí do 30-ti let s ateistickým přesvědčením. 3) Nerozvinutá motivace: tento typ motivace má tři základní pilíře- důvěru v organizaci, přesvědčení o smysluplnosti konkrétní činnosti a spolupodílnictví na šíření dobré myšlenky. Tyto tři pilíře postačí dobrovolníkovi k tomu, aby se rozhodl dobrovolně pracovat. Tento typ je dominantní u 23% české populace. Většinou se vyskytuje u vysokoškoláků a u osob střední a starší generace (46-60 let). Společně se dobrovolníci shodli na tom, že dobrovolnictví jim přináší nové zážitky, zkušenosti, přátele, seberealizaci a šanci být užitečným TOŠNER, Jan. SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, s Tamtéž,s

17 Kromě těchto, řekneme pozitivních motivů, se však může u některých lidí objevit i motivace, která může být pro jejich činnost nebezpečná. Tošner ve své práci cituje závěry Vitoušové, která uvádí těchto 9 nebezpečných motivů: -soucit vedoucí k degradaci klienta -nepřiměřená a zbytečná zvědavost -služba pramenící z pocitu povinnosti -skutkaření, snaha něco si zasloužit -touha obětovat se; osobní neštěstí, se kterým si uchazeč neví rady, a proto chce v dobrovolnické činnosti hledat vlastní duševní rovnováhu -osamělost a z ní pramenící touha po přátelství -pocit vlastní důležitosti, nenahraditelnosti -nedostatek sebeúcty a s ní spojená touha potkat ještě ubožejší lidi -panovačnost, touha ovládat jiné a uplatnit svůj vliv. 18 U těchto motivů je touhou po dobrovolné činnosti maskováno něco jiného. Pokud je některý z těchto motivů příliš silný nebo je v kombinaci s jiným, může velmi poškodit klienta nebo narušit vztahy v dobrovolnickém týmu. Z praxe je známo, že se občas vyskytne dobrovolník se zájmem o činnost z přemíry soucitu, mnohem méně se objevuje protipól - touha po moci. Postupně však přibývá lidí, kteří by spíš potřebovali porozumět sami sobě než budou schopni pomáhat druhým. 19 Přesto však je motivace drtivé většiny dobrovolníku dobrá a právě profesionalita organizace napomáhá zájemce s nebezpečnou motivací odhalit a korektně je odmítnout. 1.5 Dobrovolnictví v zahraničí a v České republice V posledních třiceti letech zaznamenalo velký rozmach dobrovolnictví zejména v Severní Americe. Už z tradic USA vychází, že různé občanské 18 TOŠNER, Jan. SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, s Tamtéž, s

18 iniciativy se vždy podílely na utváření veřejného i politického života. Iniciovaly boje proti zrušení otroctví, za volební právo, silná je i tradice charitativní činnosti. Od roku 1970 se začala zakládat profesionální dobrovolnická centra, kterých do současné doby vzniklo v USA víc než 500. Centra realizují své programy i propagují dobrovolnictví, organizují semináře i workshopy, což je forma organizace kurzu nebo pracovní skupiny, při níž za řízení samotných účastníků dochází k porovnávání názorů a zkušeností, k nácviku dovedností a společnému hledání a nacházení řešení problémů, které vnášejí do workshopu sami účastníci. 20 Věnují se zejména managementu dobrovolnictví- metodám vyhledávání, výběru, výcviku, supervize a hodnocení Průzkumy ukazují, že v USA se do dobrovolné činnosti zapojuje až 20% obyvatel. Je zvykem, že dobrovolnická centra pracují na státní, federální i mezinárodní úrovni a spolupracují s řadou významných osobností z řad obchodního, politického i církevního života. Oproti tomu dobrovolnictví v Evropě vychází z tradic církevních charitativních organizací, ovšem i mezi ně proniká americký manažerský typ dobrovolnictví. Počet fungování center se však liší stát od státu. V Německu funguje dobrovolnictví zejména při integraci přistěhovalců do společnosti, přičemž zvláštní pozornost se věnuje zejména mládeži. Tradičním největším poskytovatelem dobrovolnictví zůstává síť charit a církví. Zcela jiná je situace ve Francii, kde má silně centralizovaná vláda monopol na vše, co se týká veřejného zájmu, což velmi znesnadňuje roli dobrovolníků. Většina jich působí v oblasti sportu a kultury, pomáhají ve vzdělávání a výzkumu a jen mizivé procento působí v dobročinné péči. 21 Další zemí z velkou tradicí dobrovolnictví je Velká Británie. Působí zde velká řada dobrovolnických center, důraz se klade zejména na propagaci dobrovolnictví mezi mládeží. 20 PRÚCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška, MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha: Portál, s TOŠNER, Jan. SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, s

19 Vývoj organizovaného dobrovolnictví začal v České republice v 19. století, kdy vznikala řada vlasteneckých spolků na podporu kultury, umění a vzdělávání. Jmenujme například spolek Mánes, Sokol apod. Současně na dobrovolné pomoci fungovala i řada národnostních organizací menšin, ať už šlo o organizace německé, židovské apod. Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 se tradice dobrovolnictví ještě rozšířila a různé spolky získaly poměrně široké pravomoce například v oblastech péče o mládež, zdravotnictví apod. Tato tradice byla násilně přerušena nejprve nacistickou okupací a poté nástupem socialismu, kdy byl majetek těchto nadací a spolků konfiskován. Podobně tažení proti církvi od roku 1951 mělo za následek rušení jejich charitativních a sociálních organizací. Přesto se myšlenka dobrovolnictví udržela ve formě vzájemné sousedské výpomoci. Renesance dobrovolnictví přišla po roce 1989, kdy řada nových zákonů uzákonila existenci neziskového sektoru. Řada spolků dostala v restituci svůj původní majetek a začala znova rozvíjet svou činnost. Vedle toho vznikly tisíce neziskových organizací, které stavěly převážně na dobrovolnosti svých členů.. Přes tohle všechno dobrovolnictví zatím zůstává v České republice na okraji veřejného zájmu. Ve srovnání s USA či západními zeměmi je v České republice status dobrovolníka ve společnosti nízký a ani informovanost veřejnosti o dobrovolnictví není velká TOŠNER, Jan. SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, s

20 2. Dobrovolnické neziskové organizace v Brně Brno je druhé největší město v České republice s více než obyvateli. Tato velikost dává prostor k tomu, aby zde působila řada nestátních neziskových organizací, v kterých působí i množství dobrovolníků. V této kapitole se pokusím osvětlit, co vlastně nestátní neziskové organizace jsou a podrobněji rozepíši ty, které využívají dobrovolníky pro práci se znevýhodněnými dětmi. 2.1 Dělení neziskových organizací Jak jsem již uvedl v úvodu, cílem mé práce je zmapovat způsoby práce neziskových organizací s dobrovolníky, přičemž se zaměřuji na organizace, které pracují s dětskými klienty. Nejprve však musíme definovat, co to vlastně nezisková organizace je a uvést základní rozdělení. Asi nejvýstižnější mi připadá definice Fialy a Valentové, podle kterých neziskové organizace jsou zakládány státem, obcemi, právnickými či fyzickými osobami k obecně prospěšným, vzájemně podpůrným a zájmovým účelům. Ve své činnosti se odlišují od sféry podnikatelské, ale i od institucí státní správy a územní správy. Zajišťují činnosti, poskytují služby a řeší problémy, které není možné nebo vhodné realizovat podnikatelskými aktivitami nebo opatřeními státu. Neziskové organizace nejsou zakládány za účelem zisku. Vyplňují prostor mezi občanem, obcí a státem. Dávají občanům možnost věnovat svou iniciativu svým konkrétním potřebám i potřebám spoluobčanů, čímž spoluvytvářejí skutečnou občanskou společnost. Výrazným znakem tohoto sektoru je podíl dobrovolníků. 23 Z této definice však jasně vyplývá nejednoznačnost vymezení neziskového sektoru. Neziskovou organizací může být společnost několika občanů se stejnými zájmy, kteří se zaregistrují jako např. občanské sdružení, i například dětský 23 FIALA,Jiří, VALENTOVÁ, Alena. Neziskový sektor. České Budějovice, s

21 domov či nemocnice založená státem, která má však charakter neziskové organizace. Proto je potřeba je pro přehlednost rozdělit. Základní typologické dělení neziskových organizací je na občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a nadace. Občanská sdružení jsou tvořena skupinami občanů, či jinými sdruženími za účelem dosažení určitého cíle. Pokud jde o cíl skupinový, týká se pouze členů sdružení, mluvíme o občanských sdruženích skupinově prospěšných. Pokud je cíl sdružení zaměřen na širší společnost, mluvíme o občanských sdruženích obecně prospěšných. 24 V legislativě jsou občanská sdružení upravena zákonem číslo 83/90 Sb. O sdružování občanů. Podle něj mají občanská sdružení status právnické osoby a státní orgány mohou do jejich činnosti zasahovat jen omezeně v mezích zákona. Platí však, že účast ve sdružení musí být dobrovolná, sdružení nesmí nikomu působit újmu. Tím pádem nejsou ze zákona povolena sdružení, jejichž cílem je popírání či omezování osobních, politických či jiných práv občanů, a která používají k dosažení cílů prostředky v rozporu s ústavou nebo zákony. 25 Občanské sdružení je samostatnou právnickou osobou. Registruje se u Ministerstva vnitra ČR, a má přiděleno identifikační číslo od Českého statistického úřadu. Členy mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby Návrh na registraci podává nejméně tříčlenný přípravný výbor, ve kterém alespoň jedna osoba musí být starší osmnácti let. Ministerstvo vnitra registruje stanovy, které musí obsahovat název sdružení, sídlo, cíl činnosti sdružení, orgány sdružen a způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení, ustanovení o organizačních jednotkách a zásadách hospodaření. 26 Dalším typem neziskových organizací jsou obecně prospěšné společnosti (OPS). Podle zákona číslo 248/1995 Sb. O obecně prospěšné společnosti je definována jako právnická osoba, která poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek FIALA,Jiří, VALENTOVÁ, Alena. Neziskový sektor. České Budějovice, s Tamtéž, s ŠKARABELOVÁ, Simona a kol. Když se řekne nezisková organizace. Brno, s Tamtéž, s

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu Program Pět P Marie Forgáčová koordinátorka programu Co je to dobrovolnictví? Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Přirozený projev občanské zralosti.

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ: = organizace svobodně založená občany, kteří sdílejí společný zájem (sportovní

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace OBČANSKÁ SPOLEČNOST Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace.

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Position paper Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Vzdělávací program Gendalos 2 Během roku 2013 se nám podařilo podpořit 56 studentů v jejich cestě za dobrým vzděláním. V roce 2011 se

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Vznik pobočky Sokolov

Vznik pobočky Sokolov Začátky Společnost Člověk v tísni působí v Karlovarském kraji od roku 2001. Započala s nabídkou terénní sociální práce ve městě Sokolov. Terénní pracovníci pracovali samostatně, řízeni centrálou v Praze.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže. Ludmila Brestičová

Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže. Ludmila Brestičová Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže Ludmila Brestičová Úvod Průběh vzdělávání dva základní způsoby: ve vyučování, ve volnočasových aktivitách. Čas věnovaný vzdělání u žáků (u dospělých práci) a volný

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 V současnosti existuje množství projektů, o kterých není mezi občany dostatečné povědomí. Jejich dopad je v řadě případů relativně malý v porovnání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Vyhodnocení dotazníku Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více