VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE The importance of volunteering for a non-govermental organizations Bakalářská práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Stanislav Kutáček Autor: Kateřina BÍLÁ Brno, duben 2008

2 Jméno a příjmení autora: Kateřina Bílá Název bakalářské práce: Význam dobrovolnictví pro neziskové Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: organizace Rok obhajoby: 2008 The importance of volunteering for a nongovermental organizations veřejné ekonomie Ing. Stanislav Kutáček Anotace Předmětem bakalářské práce Význam dobrovolnictví pro neziskové organizace je rozbor výhod a nevýhod vyplývající ze zákona o dobrovolnické službě pro NNO na příkladu konkrétní nevládní neziskové organizace. První část je zaměřena na popis dobrovolnictví v České republice a zahraničí včetně legislativy. Druhá část obsahuje popis managementu dobrovolnictví na Sluňákově centru ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. V poslední části je zhodnoceno, jaké výhody a nevýhody přináší zákon o dobrovolnické službě pro Sluňákov a navrženy úpravy stávající legislativy. Klíčová slova Nevládní nezisková organizace, dobrovolník, dobrovolnická služba, akreditace dobrovolnického programu, Sluňákov centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Annotation The main goal of this thesis is to analyse the advantages and disadvantages of the Czech voluntary law on the example of a particular non-govermental organization. The first part is focused on the definition of volunteering and its position in the law system in the Czech Republic and in other countries. The aim of the latter part is to evaluate advantages and disadvantages of the Czech volunteering law for Sluňákov and to propose changes to the current law. Keywords non-govermental organizations, volunteer, volunteer service, accreditation, Sluňákov Centre for Ecological Activities of the City of Olomouc.

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Stanislava Kutáčka a jen s použitím citovaných pramenů. V Olomouci, podpis

4 Obsah: ÚVOD 5 1. POJEM DOBROVOLNICTVÍ A PRÁVNÍ ÚPRAVA DOBROVOLNICTVÍ DEFINICE DOBROVOLNICTVÍ HISTORIE DOBROVOLNICTVÍ A SOUČASNÝ STAV FORMY DOBROVOLNICTVÍ DOBROVOLNICTVÍ V ZAHRANIČÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA DOBROVOLNICTVÍ ČESKÁ REPUBLIKA ZAHRANIČÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE O ORGANIZACI SLUŇÁKOV HISTORIE SLUŇÁKOVA ČINNOST SLUŇÁKOVA DOBROVOLNÍCI NA SLUŇÁKOVĚ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM JAKÉ ČINNOSTI MŮŽOU DOBROVOLNÍCI NA SLUŇÁKOVĚ VYKONÁVAT? TYPY DOBROVOLNÍKŮ NA SLUŇÁKOVĚ ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ NA SLUŇÁKOVĚ PRÁCE S DOBROVOLNÍKY V ORGANIZACI VYUŽITELNOST ZÁKONA O DOBROVOLNICKÉ SLUŽBĚ AKREDITACE A MOŽNÁ DOTACE PRO SLUŇÁKOV? VÝHODY A NEVÝHODY AKREDITACE PRO SLUŇÁKOV A PRO DOBROVOLNÍKY PŘÍNOS ZÁKONA O DOBROVOLNICKÉ SLUŽBĚ PRO OSTATNÍ NNO 34 ZÁVĚR 36 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 38 SEZNAM GRAFŮ A TABULEK 40 SEZNAM PŘÍLOH 41

5 ÚVOD V České republice se dobrovolnictví dostává pomalu do povědomí občanů a též pozvolna i do české legislativy. Různé instituce včetně nestátních neziskových organizací spatřují v dobrovolnictví velkou příležitost. Dobrovolnictví u nás má samozřejmě také svou dlouhou historii, není to pro nás úplná novinka. Vždyť spousta nestátních neziskových organizací by bez přispění dobrovolníků ani nevznikla. Od vzniku prvních NNO už uběhlo několik let a některé organizace se začínají profesionalizovat. A totéž platí i o práci s dobrovolníky v těchto organizacích. Tato potřeba profesionalizovat a právně ošetřit dobrovolnictví vyústila v roce 2002 ve vyhlášení zákona o dobrovolnické službě 1. Tento zákon ovšem neupravuje veškerou dobrovolnou činnost a pro různé organizace je různě využitelný. Už jen počet dobrovolníků se u organizací liší a koordinace u vyššího počtu dobrovolníků je nezbytná. A právě výdaje na koordinaci s dobrovolnickou činností řeší zákon o dobrovolnické službě. Umožňuje na některé činnosti získat státní podporu. Pro některé organizace tento zákon znamenal dodatečnou finanční podporu. Cílem mé práce je zhodnotit výhody a nevýhody, které pro NNO vyplývají ze zákona o dobrovolné službě. Práce je rozčleněna na část teoretickou a na část věnující se případové studii. V teoretické části v první kapitole jsem se zabývala definicí pojmů dobrovolník a dobrovolnická služba. Popsala jsem formy dobrovolnictví, historii a stav dobrovolnictví v České republice a v zahraničí. V druhé kapitole jsem shrnula stav legislativy v oblasti dobrovolnictví v České republice a porovnala s legislativou jiných států. Užitečnost zákona o dobrovolnické službě jsem hodnotila pomocí případové studie. Vybrala jsem si za tím účelem organizaci Sluňákov centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., kterou dobře znám a kde pracuji jako koordinátorka dobrovolníků. Popsala jsem danou organizaci, její činnost, práci s dobrovolníky v této organizaci a způsob zapojení dobrovolníků do činnosti organizace. Zamyslela jsem se 1 Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě). 5

6 nad možností akreditace Sluňákova dle zákona o dobrovolnické službě. Popsala jsem výhody a nevýhody akreditace pro dobrovolníky a pro Sluňákov. Na základě toho jsem popsala možné přínosy zákona o dobrovolnické službě pro NNO na příkladu této konkrétní nestátní neziskové organizace. Popsala jsem výhody a nevýhody pro NNO vyplývající z tohoto zákona. 6

7 1. POJEM DOBROVOLNICTVÍ A PRÁVNÍ ÚPRAVA 1.1. Dobrovolnictví Definice dobrovolnictví Do roku 2002 nebyly termíny dobrovolník a dobrovolnictví oficiálně definovány zákonem. Tato slova byla používána v různých významech, a proto lidé a organizace pohybující se v oblasti dobrovolnictví cítili potřebu tyto termíny jasně definovat. Definice dobrovolnictví není důležitá jen pro rozdělení činností, které jsou a nejsou dobrovolnické. Hlavním důvodem byla akreditace stanovených dobrovolnických činností a možnost získat finance ze státních dotací na danou dobrovolnickou službu. Dobrovolník je definován jako ten, kdo dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství. Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu 2. Dle Tošnera (2002) 3 je dobrovolník člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti. Role dobrovolníka je vymezena tak, aby se příjemce pomoci na ni mohl v dohodnutém rámci spolehnout. Novotný (2003) 4 definuje dobrovolníka jako člověka, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti. Rok 2001 byl vyhlášen rezolucí Valného shromáždění OSN č. 52/17 z 20. listopadu 1997 na návrh japonské vlády za Mezinárodní rok dobrovolníků. Několik zemí reagovalo vytvořením zákona upravujícím dobrovolnictví, protože na jedné straně 2 [online] citováno dne TOŠNER, J.SOZANSKÁ,o.: Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizaci. Praha, NOVOTNÝ, M a kol.: Dobrovolnictví středoškoláků..praha,

8 jsou dobrovolníci považováni za cenný zdroj k řešení problémů sociálních i pomoci při živelných katastrofách. Na druhé straně nasazení dobrovolníků naráží na řadu problémů při neexistenci právních předpisů 5. Prvního ledna 2003 vešel v platnost v České republice zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě 6. Dle tohoto zákona může být dobrovolníkem fyzická osoba starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České republiky nebo fyzická osoba starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí, která na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu. Dobrovolnickou službou je dle tohoto zákona činnost, při níž dobrovolník poskytuje a. pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, b. pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby uvedené v písmenu a), nebo c. pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací. Za dobrovolnickou službu se přitom nepovažuje činnost týkající se uspokojování vlastních zájmů, anebo je-li vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti anebo v pracovně právním vztahu, služebním poměru nebo členském poměru. Dobrovolnická služba je podle své délky dělena na krátkodobou nebo dlouhodobou, je-li vykonávána dobu delší než tři měsíce. 5 econnet [online] citováno dne Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě). 8

9 Zákon sice ukotvuje pojem dobrovolník a dobrovolnická služba, ale tato definice se vztahuje pouze na zákonem vyjmenované činnosti. Organizace a dobrovolníci, kteří nemají zájem o státní podporu, nemusí tedy naplňovat podmínky tohoto zákona. Nicméně se definice v zákoně s definicemi uvedenými výše obsahově shodují dobrovolník činnosti vykonává z vlastní vůle, bez nároku na odměnu a ve prospěch jiných lidí. V zákoně je oblast dobrovolnické služby vymezena konkrétně Historie dobrovolnictví a současný stav V této kapitole čerpám ze zdrojů Tošner a Sozanská (2005) a z internetových stránek 7, pokud není uvedeno jinak. Schopnost lidí vzájemně si pomáhat lze vysledovat v každé kultuře či společnosti. Vzájemná pomoc tvoří základ lidské společnosti i samotného dobrovolnictví. Proto dobrovolnictví není v lidské společnosti žádnou novinkou. Dobrovolnictví v pravém slova smyslu se na území České republiky dočkalo rozmachu v 19. století v souvislosti s rozvojem vlasteneckých spolků k podpoře umění, kultury, vědy a vzdělání. Po roce 1918 došlo k rychlému rozvoji dobrovolných organizací se silným národnostním prvkem. Častým cílem vzniklých organizací různých organizačních forem byla podpora národního vědomí. Příkladem dobrovolných organizací první republiky jsou Československý červený kříž, Masarykova liga proti TBC. Státní statistický úřad ve třicátých letech zjistil, že dobrovolných spolků se na území Československa nacházelo 5140 (Tošner, 2005). Nejvíce se zabývaly budováním a spravováním různých ústavů a zařízení (chudobince, ozdravovny, sanatoria, ústavy pro choré, útulky pro studenty, jesle, poradny pro matky, prázdninové osady apod.). Tento vývoj příznivý pro zakládání a růst dobrovolnických organizací byl přerušen německou okupací a následně vznikem socialistického státu. Některé organizace byly zrušeny, jiné reorganizovány a sdruženy pod záštitu státu. Nezávislé 7 Dobrovolník [online], citováno dne

10 organizace byly pronásledovány a likvidovány. Byly rušeny všechny církevní charitativní organizace. K obnově veřejného neziskového sektoru potažmo i dobrovolnictví došlo až po roce Došlo k znovuobnovení zaniklých organizací a hojnému zakládání nových, jejichž zrod stál právě na nadšení a svépomoci skupin občanů. Vzniklo nebo bylo obnoveno i několik organizací z oblasti ochrany přírody: např. Český svaz ochránců přírody, Hnutí Brontosaurus. Často z počátku mohly tyto organizace fungovat pouze díky nadšení, dobrovolné pomoci a přispění zapálených lidí. Novým fenomén, který dokladuje rozvoj neziskového sektoru a dobrovolnictví, jsou nově vznikající dobrovolnická centra. Posláním dobrovolnických center je především propagace myšlenky dobrovolnické služby ve společnosti a vzájemné propojení organizací pracujících s dobrovolníky s cílem zapojení co největšího počtu obyvatel do řešení problémů komunity. V roce 1999 vzniklo v České republice první specializované pracoviště pro oblast dobrovolnictví HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha. Svá poslání realizují dobrovolnická centra mimo jiné i spoluprací s dalšími neziskovými organizacemi. Dobrovolnická centra vedou databázi organizací, které pracují nebo by s dobrovolníky chtěli pracovat a lidí, kteří se o dobrovolné činnosti zajímají. Dobrovolnické centrum tedy navzájem propojuje organizace, které hledají dobrovolníky se zájemci o dobrovolnou činnost. Dobrovolnická centra a další neziskové organizace zabývající se dobrovolnictvím spolupracují v rámci Koalice dobrovolnických iniciativ. Je to sdružení organizací zapojených do programu rozvoje dobrovolnictví. Její členy - dnes již více než 50 neziskových organizací z celé ČR - spojují společné programy nebo činnost dobrovolnických center. V roce 2002 byl přijat zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, který vešel v platnost 1. ledna Formy dobrovolnictví Dobrovolná občanská výpomoc 10

11 Tato forma dobrovolné pomoci se vyznačuje znaky jako samozřejmost, spontánnost a nečekání odměny. Motivací k dobrovolnictví je předpoklad reciproční pomoci. Lidé se v této situaci necítí jako dobrovolníci a nechtěli by být tímto slovem označováni. Tato forma je tradiční součástí jakékoli společnosti již od prvopočátku její existence. Dobrovolnictví vzájemně prospěšné Jedná se o dobrovolnou činnost, kterou členové sdružení, spolku či klubu vykonávají v zájmu realizace svých vlastních cílů. Po roce 1989 byla obnovena sdružení, kterým se v krátké době podařilo znovuvytvořit organizace ve velké míře postavené na dobrovolné práci svých členů. Vedle toho vznikly tisíce nových organizací, které od počátku stavěly svoji činnost na lidském nadšení a dobrovolné práci. Jedná se o mnoho kulturních, sportovních, dětských a mládežnických organizací, kde skupiny občanů dobrovolně, sami pro sebe a své přátele realizují řadu aktivit. Patří sem i organizace, které se snaží pomáhat svým členům, kteří jsou nějakým způsobem ve společnosti znevýhodnění, ať jsou to senioři, Rómové nebo handicapovaní - jejich činnost zpočátku vzájemně prospěšná často přerůstá do veřejně prospěšných služeb. Ve všech těchto sdruženích a spolcích jsou každoročně odpracovány desetitisíce hodin zdarma, které spolu s finančními i věcnými sbírkami přispívají ke zvýšení kvality života svých členů. Dobrovolnictví veřejně prospěšné Novým prvkem po roce 1989 je dobrovolnictví veřejně prospěšné, které vychází z ochoty občanů angažovat se svobodně a podle svého přesvědčení, ať již pro druhé nebo pro změny ve společnosti. Oproti vzájemně prospěšnému dobrovolnictví, kde obvykle počátečním impulsem je příslušnost k zájmové skupině, spolku či partě přátel, je u veřejně prospěšného dobrovolnictví na prvním místě potřeba být užitečný svému okolí, své komunitě. Platformou pro tento typ dobrovolnictví jsou převážně nestátní neziskové organizace, které se snaží získat pro svoji činnost dobrovolníky z řad veřejnosti. 11

12 Dobrovolnou pomoc jako veřejně prospěšnou činnost chápeme jako ochotu člověka dát část svého času a sil ve prospěch potřebné činnosti nebo člověka, aniž by s příjemcem pomoci byl před tím vázán přátelskými či jinými vazbami. Největší podíl dobrovolníků pracuje dle výsledků výzkumu NGROS a AGNES (Frič, 2001) pro organizace působící v oblasti sociálních služeb, kde 37 % z nich odpracovalo v průměru 189 hodin. Oblast, ve které pracuje druhý nejvyšší podíl dobrovolníků, je sport a rekreace. Zde v roce 1999 pracovalo 17 % dobrovolníků v průměru 190 hodin. Nejvyšší průměr dobrovolně odpracovaných hodin dosáhli dobrovolníci z oblasti mezinárodních aktivit a to 349 hodin (viz graf č. 1 a graf č. 2). Graf č.1: Podíl dobrovolníků pracujících v jednotlivých oblastech, N=366 dobrovolníků Graf č. 2: Průměrný počet hodin dobrovolně odpracovaných v jednotlivých oblastech, N=336 dobrovolníků politika profesní org. a odbory obrana práv a zájmů mezinárodní aktivity rozvoj obce, komunity náboženství ekologie organizování dobročinnosti kultura a umění vzdělání a výzkum zdraví sport a rekreace sociální služby 1,00% 4,00% 5,00% 5,50% 6,70% 8,60% 12,40% 12,60% 12,80% 13,50% 15,40% 16,90% 37,50% rozvoj obce a komunity náboženství politika kultura a umění organizování odbročinnosti obrana práv a zájmů vzdělání a výzkum sociální služby sport a rekreace zdraví ekologie profesní org.a odbory mezinárodní aktivity Zdroj: Frič (2001:strana 62) Dobrovolná služba Tuto činnost lze chápat jako dobrovolný závazek se dlouhodobě, na dobu několika měsíců i let věnovat dobrovolné pomoci obvykle mimo svoji zemi. V ČR se tento typ dobrovolnictví objevuje po roce 1989, kdy do ČR přijela řada dobrovolníků z USA a dalších západoevropských zemí. Jejich činnost byla převážně zaměřena na výuku cizích jazyků. Postupem času vznikají v ČR organizace, které se věnují vysílání dobrovolníků do zahraničí a tak se do dobrovolné služby zapojují i občané ČR. Jsou to především mladí lidé, kteří se zúčastňují krátkodobých workcampů 8, ale i dlouhodobých dobrovolných pobytů v zahraničí. (Tošner a Sozanská, 2005) 8 mezinárodní tábory dobrovolnické služby trvající dva až tři týdny, dobrovolníci pomáhají při veřejně prospěšných projektech 12

13 Pojem dobrovolná služba je ustáleným pojmem, který se užívá v souvislosti s vykonáváním dobrovolnictví v zahraničí. V zákoně se ovšem s tímto pojmem nesetkáme. Zde se používá pouze pojem dobrovolnická služba. Dobrovolná služba se liší podle typu organizace, která dobrovolníky vysílá. Organizace poskytují dobrovolníkům různé výhody, jako jsou pojištění, kapesné, příspěvek na stravu a bydlení apod. Některé organizace pouze dobrovolníky vysílají, často však pracují recipročně. Působí zde i organizace zabývající se organizací dobrovolné pomoci při příležitostech, jako jsou volby do zastupitelských orgánů v nestabilních zemích nebo pomoc při odstraňování následků katastrof a válečných událostí Dobrovolnictví v zahraničí V následující kapitole jsem použity zdroje z Tošner a Socanská (2005) a Tošner Socanská (2002). Dobrovolnictví zahrnuje nejen činnost na místní a národní úrovni, ale také mezistátní a mezinárodní programy. Dobrovolníci hrají nezanedbatelnou roli v humanitárních programech OSN, obraně lidských práv, v procesu podpory demokracie. Rovněž kampaně na podporu zvyšování gramotnosti a ochrany životního prostředí by se bez pomoci dobrovolníků neobešly. Je zajímavé, že největší rozvoj filantropie a tedy i dobrovolnictví zaznamenaly zejména od 70. let dvacátého století země, které jsou symboly tržního hospodářství a kladou důraz na silné a samostatné jedince. Největší rozmach zaznamenalo organizované dobrovolnictví ve světě v posledních třiceti letech. Evropská tradice dobrovolnictví se odvíjí od práce církevních charitativních organizací a rozmachu spolkových hnutí v době rozvoje průmyslové výroby. Tento tradiční model zájmového dobrovolnictví byl v poslední době obohacen o systém dobrovolnických center podobně jako v Americe, avšak mezi jednotlivými evropskými zeměmi existují velké rozdíly co do počtu i fungování těchto center. V severní Americe se dobrovolníci angažovali nejen v církevních či jiných spolcích, jak tomu bylo od středověku v Evropě, ale tradice dobrovolnictví se zde rozšířila natolik, že velká část obyvatel Spojených států a Kanady cítí potřebu dělat něco 13

14 pro druhé, i když nejsou napojeni na nějakou konkrétní organizaci. V Severní Americe na rozdíl od Evropy existovala komunita vzájemně se podporujících občanů dříve, než byla vytvořena ústřední vláda, která zajišťovala základní funkce státu. Když přijeli první osadníci do Ameriky, vybudovali novou společnost založenou na dohodách uzavřených mezi svobodnými a rovnými lidmi. Život v nové zemi nebyl určován rozhodnutími vlády, ale spíše schopností lidí vzájemně si pomáhat. Dobrovolnictví zde tvoří přirozenou součást života, a to nejen v organizacích sdružených okolo určitého typu činnosti skautingu, charity nebo sportovních klubů, ale také ve formě pomoci občanské komunitě. Tyto aktivity organizují mimo jiné i nově zakládaná dobrovolnická centra, kterých od roku 1970 v USA vzniklo více než pět set. Průzkumy ukazují, že dnes se v USA do dobrovolné činnosti zapojuje 20 % populace. V Kanadě je to procento ještě vyšší až 25 % obyvatelstva (Tošner a Sozanská, 2005). Dobrovolnictví v Německu je dobře fungující. Zasluhuje se o to síť dobrovolnických center a agentur po celé zemi. Ve výměně dobrovolníků je Německo velmi aktivní zemí vysílající i přijímající. Skupiny dobrovolníků jsou napojeny na církve a jejich charitní zařízení, ve kterých se uplatňuje nejvíce dobrovolníků. Ve Francii se více než polovina dobrovolníků uplatňuje ve sportu, kultuře a rekreačních aktivitách. Asi 20 % dobrovolníků působí ve vzdělání a výzkumu a pouze 13 % pracuje v dobročinné péči zaměřené například na seniory či bezdomovce. V Nizozemsku leží hlavní díl odpovědnosti za dobrovolnictví na místních úřadech. Tak se obnovují dříve přirozené vztahy mezi na úrovni obce, města, ulice, které byly potlačeny intervencí silného sociálního státu. Vláda financovala vznik nových dobrovolnických center a připravila právní podmínky pro působení dobrovolníků v různých sférách. Ve Velké Británii má dobrovolnictví dlouholetou tradici díky vzájemné pomoci lidí v odlehlých oblastech venkova. Důraz je kladen především na propagaci dobrovolnictví mezi mládeží. Kromě národních dobrovolnických center existuje na vládní úrovni Active Community Unit, která koordinuje státní politiku dobrovolnictví. Zajímavé je srovnání počtu dobrovolníků v zahraničí (tab. č. 1). Nejvíce dobrovolníků využívá Rakousko, které je následováno Irskem. Dle zahraničních zkušeností připadá na jednoho evidovaného dobrovolníka jeden neevidovaný. 14

15 Objektivní údaje o počtech dobrovolníků v České republice neexistují. Organizace, které s dobrovolníky pracují, si nevedou přesnou evidenci 9. Tab. č. 1: Počet dobrovolníků v zahraničních státech Stát Irsko 30 Skotsko 6 Rakousko 53 Lucembursko 17 Spolková republika Německo Procento dobrovolníků z celkové populace 18 Nizozemí 28 Kanada 25 USA 20 Zdroj: Měsíčník Policista[online] Ministerstvo vnitra [online]

16 1.2. Právní úprava dobrovolnictví Česká republika Legislativně je dobrovolnictví ošetřeno zákonem č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě, který byl přijat v dubnu 2002 a vešel v účinnost 1. ledna Nová oblast dobrovolnictví nemá v právním řádu ČR žádnou historickou oporu. Zákon upravuje podmínky, za kterých stát podporuje dobrovolnickou službu, neupravuje podmínky dobrovolnické práce obecně. Ze zákona jsou vyňaty dobrovolné činnosti, na které se vztahují jiné zákony dobrovolníci Českého červeného kříže, dobrovolní hasiči, dobrovolní pracovníci pečovatelské služby atd. ( 1 odst. 2). V důvodové zprávě k zákonu č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě je uvedeno, že úkolem dobrovolnictví je vhodně doplňovat funkce orgánů veřejné správy a působit v oblastech, kde tak stát a územní samosprávné celky nemohou činit objektivně. Významná úloha je přisuzována nestátním neziskovým organizacím, které mají zajistit řádný výběr dobrovolníků, jejich přípravu a proškolení před vysláním k výkonu dobrovolnické služby. Dále mají organizace zajistit řádný výkon dobrovolnické služby, včetně hodnocení dobrovolníků a zajištění ochrany jejich práv. K tomuto účelu jsou v zákonu vymezeny podmínky, za kterých stát výkon dobrovolníka podporuje. Stát akredituje vybrané NNO a kryje část výdajů spojených s výběrem a přípravou dobrovolníků. Zákon vymezuje pojmy dobrovolnická služba, dobrovolník, přijímací a vysílající organizace. U dobrovolnické služby zákon taxativně určuje oblasti, ve kterých lze dobrovolnickou službu vykonávat ( 2 odst. 1) viz kapitola Vysílající organizace vybírá dobrovolníky, eviduje, připravuje na výkon dobrovolnické služby a uzavírá s nimi smlouvy o výkonu dobrovolnické služby za podmínky, že má přidělenou akreditaci. Akreditaci vysílající organizaci udělí Ministerstvo vnitra, pokud organizace splňuje všechny povinnosti vyplývající z tohoto zákona. Počet akreditovaných organizací se každým rokem zvyšuje (tab. č. 2). Podrobnější informace viz příloha č

17 Tab. č. 2 Počty akreditovaných vysílajících organizací v oblasti dobrovolnické služby rok duben 2008 počet organizací dobrovolnických programů nebo projektů Zdroj:Ministerstvo vnitra [online] Přijímací organizace využívá práci dobrovolníků. Musí uzavřít s vysílající organizací smlouvu, ve které jsou sjednány podmínky výkonu dobrovolnické služby. Vysílající organizace nesmí uzavřít smlouvu s přijímací organizací, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Zákon upravuje vztah mezi dobrovolníkem a vysílající organizací. Nejvíce povinností spočívá právě na vysílající organizaci. Pro samotného dobrovolníka přináší zákon ochranu a sociální výhody (důchodové pojištění, pojištění z odpovědnosti za škodu, hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti), čímž podporuje rozvoj dobrovolnictví. Diskutovaným problémem v poslední době je 2 odst. 2 za dobrovolnou službu se nepovažuje činnost týkající se uspokojování osobních zájmů, anebo je-li vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti atd. Tato část zákona se týká především dobrovolnictví v nemocnicích, které se převádí na akciové společnosti. Vysílající organizace buď nemůžou mít akreditaci, nebo nemohou vysílat dobrovolníky do takovýchto nemocnic. Přitom některé nemocnice mají již s dobrovolníky několikaletou zkušenost a bez dobrovolníků si už nedokáží svoji činnost představit. Momentálně se jedná o novelizaci zákona o dobrovolnické službě. Ze zápisu ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 10 se lze dočíst, že předmětem jednání byla i novela zákona o zaměstnanosti 11 a dalších 10 Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace ze 4. března Zákon č. 435/2004, Sb. o zaměstnanosti 17

18 zákonech, která se týká dobrovolnické služby. Součástí novely zákona o zaměstnanosti je i novela zákona o dobrovolnické službě, ze které vyplývá nerovnost v postavení obcí a NNO při uzavírání dohody o dobrovolnické službě. Rada nesouhlasila s navrhovaným propojením zákona o zaměstnanosti a zákona o hmotné nouzi se zákonem o dobrovolnické službě a doporučuje řešit problematiku motivace dlouhodobě nezaměstnaných pouze úpravou zákona o zaměstnanosti. Zákon o dobrovolnické službě upravuje zcela novou oblast z hlediska legislativy. Stanovuje podmínky získání akreditace pro organizace, které připravují a vysílají dobrovolníky a dále pravidla pro dobrovolnickou službu v přijímajících organizacích neziskové sféry. Od roku 2003, kdy vešel zákon v účinnost, vyvstala z vlastní praxe potřeba znění zákona upravit viz výše. Proto podle plánu legislativních prací vlády má být vládě do konce roku 2008 předložena novela zákona o dobrovolnické službě Zahraničí Zdroje pro tuto kapitolu jsou čerpány z Němec (2007). V zemích Evropské Unie je legislativa v oblasti dobrovolnictví velmi různorodá. V některých státech jako jsou Belgie, Lucembursko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko nebo Španělsko existuje zákonná úprava dobrovolnické služby. Zákony v jednotlivých zemích se liší v oblasti náhrad výloh, sociálního zabezpečení, certifikace či dobrovolnictví v zahraničí. V jiných evropských zemích neexistuje zvláštní právní úprava dobrovolnictví. V takovém případě je většinou zřízeno národní dobrovolnické centrum (např. v Dánsku nebo národní rada pro dobrovolnictví (např. v Irsku, Rakousku) nebo dobrovolnictví není zřízen žádný speciální orgán (např. Bulharsko - pro některé profese je dokonce poskytování dobrovolné práce omezeno, Estonsko). Ve Francii dobrovolnictví jako takové upravuje několik právních norem. Dobrovolníkům jsou ze zákona přiznávány různé sociální výhody např. měsíční kapesné, které se nedaní atd. Stejně tak v Rakousku neexistuje jednotná a specifická 18

19 právní úprava dobrovolnictví. Ustanovení, která se nějakým způsobem dotýkají dobrovolnické služby, jsou rozptýlena v celé řadě zákonů. V USA je dobrovolnická služba je upravena tzv. Domestic Volunteer Service Act z roku 1973, a jeho novelami z let 1990 a Kanada podobně jako Austrálie nemá právní úpravu pro dobrovolnickou službu. Zájem a důležitost dobrovolnictví deklaruje usnesení evropského parlamentu ze dne o úloze dobrovolné činnosti při posilování a udržování hospodářské a sociálnísoudržnosti(2007/2149(ini)) Výtah z dokumentu přijaté texty ze zasedání, Evropský parlament, zasedání, 22.dubna

20 2. PŘÍPADOVÁ STUDIE V předcházející teoretické části jsem se zabývala dobrovolnictvím a dobrovolníky, v druhé kapitole zákonem o dobrovolnické službě. Je však otázkou, do jaké míry je zákon a akreditace pro NNO přínosná. Užitečnost zákona a akreditace budu zjišťovat pomocí případové studie pro konkrétní organizaci a to pro Sluňákov centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Nejprve popíši danou organizaci a práci s dobrovolníky v ní. Zamyslím se nad možností akreditace Sluňákova dle zákona o dobrovolnické službě. Popíši, co všechno by pro Sluňákov akreditace znamenala. Navrhnu řešení, zda akreditace využít O organizaci Sluňákov Sluňákov - centrum ekologických aktivit městě Olomouce, o.p.s. sídlí v obci Horka nad Moravou v nově vybudované nízkoenergetické budově, která byla zprovozněna Dům je unikátní v rámci celé České republiky. Najdeme zde mimo kanceláří a dvou učeben i polyfunkční sál s rozsáhlou knihovnou a ubytovací prostory pro 45 osob. K domu náleží pozemek o výměře 15ha. Na pozemku se nachází různé biotopy (rybník, louka, les). Toto biocentrum sousedí přímo s chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví. Právě díky takovéto poloze může Sluňákov sloužit především jako objekt pro environmentální výchovu a osvětu a turisticko-informační centrum. V současné době pracuje na Sluňákově 15 zaměstnanců, kteří jsou placeni částečně z prostředků Magistrátu města Olomouce a částečně z evropských fondů a drobnějších projektů Historie Sluňákova Obecně prospěšná společnost Sluňákov vychází z několikaleté činnosti nadace Sluňákov a poté z občanského sdružení Sluňákov. Nadace vznikla v roce 1992 při Úřadu města 20

Zákon o dobrovolnické službě. Dobrovolnická služba (a)

Zákon o dobrovolnické službě. Dobrovolnická služba (a) Zákon o dobrovolnické službě číslo 198/2002 Jiři Pstružina PROSPECTUS M2.1.1 Zákon o dobrovolnické službě 1 Dobrovolnická služba (a) Činnost v sociální oblasti (nezaměstnaní, sociálně slabí, zdravotně

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

198/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů. (zákon o dobrovolnické službě) ČÁST PRVNÍ

198/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů. (zákon o dobrovolnické službě) ČÁST PRVNÍ 198/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) Změna: 436/2004 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 420/2011 Sb. Změna: 340/2013 Sb.,

Více

198/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

198/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) 198/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA

Více

INEX Sdružení dobrovolných aktivit

INEX Sdružení dobrovolných aktivit INEX Sdružení dobrovolných aktivit Kdo jsme nevládní a nezisková organizace založena v roce 1991 Naše cíle rozvoj mezinárodního dobrovolnictví a aktivního občanství prostor pro získávání zkušeností, znalostí

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo:, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno STATUT SEKCE BRĎO Verze: 02/2005 Schváleno dne: Schválil: Valná hromada Vypracoval: Sekcse BRĎO Článek 1. Poslání

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10. Dobrovolná služba. (názory mladých lidí ve věku 15 24 let)

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10. Dobrovolná služba. (názory mladých lidí ve věku 15 24 let) Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10 Dobrovolná služba (názory mladých lidí ve věku 15 24 let) Červenec 2002 Úvodem Neexistence předpisu, který by se v ČR zabýval otázkami dobrovolnictví,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu S T A N O V Y upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu čl. 1 Název sídlo: 1. Název sportovní asociace je: Česká asociace

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES Evropské služby zaměstnanosti www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES vznik 1993, iniciátor a koordinátor Evropská komise Od r. 2004 je EURES v ČR také součástí veřejných

Více

TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ: = organizace svobodně založená občany, kteří sdílejí společný zájem (sportovní

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny, priorita EU Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny v materiálech EU Segmenty cestovního ruchu pro všechny Formy podpory rozvoje cestovního

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Vzory a hodnoty dobrovolnictví

Vzory a hodnoty dobrovolnictví Vzory a hodnoty dobrovolnictví Pavol Frič (Fakulta sociálních věd UK) a Tereza Pospíšilová (Fakulta humanitních studií UK) Projekt Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti realizuje

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

STANOVY REZEKVÍTKU Čl. 1 Název a právní postavení Čl. 2. Poslání Rezekvítku Čl. 3. Struktura a orgány Rezekvítku

STANOVY REZEKVÍTKU Čl. 1 Název a právní postavení Čl. 2. Poslání Rezekvítku Čl. 3. Struktura a orgány Rezekvítku STANOVY REZEKVÍTKU Čl. 1 Název a právní postavení 1) Název : Rezekvítek. 2) Rezekvítek je sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody. 3) Rezekvítek je občanské sdružení založené podle zákona č.83/90

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Průvodcovská činnost v cestovním ruchu České republiky

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení

STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení 1) Název sdružení je: Thilisar o.s. (dále jen sdružení) 2) Sídlem sdružení je: Žerotínov 312/13 78901 Zábřeh

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace OBČANSKÁ SPOLEČNOST Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku 1 Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. (dále jen spolek ) má sídlo na adrese Jašíkova 1536, 149 00 Praha 11. Anglický

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více