VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích.

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích."

Transkript

1 VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích. Materiál byl zveřejněn v rámci veřejného konzultačního procesu dne 3 srpna 2016 pod č. j /2016-ERÚ, s termínem dodání stanovisek do 2 září Vyhodnocení tohoto konzultačního procesu je uvedeno v následující tabulce: Připomínkové místo Číslo jednací ČEPS, a.s. Bez připomínek Český plynárenský svaz ČEZ Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. Bez připomínek NET4GAS, s.r.o. Veolia Energie ČR, a.s. ŽĎAS, a.s. Připomínka 1

2 Český plynárenský svaz Obecná připomínka ČPS vítá záměr předloženého návrhu vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích (dále jen: návrh vyhlášky ), a to legislativně ošetřit sběr veškerých podkladů, které mají držitelé licencí povinnost předkládat podle ustanovení 11 odst. 1 písm. n) energetického zákona. Návrh vyhlášky stanoví náležitosti a členění výkazů pro zpracování čtvrtletních a ročních zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích včetně obsahových náležitostí těchto výkazů. ČPS nicméně upozorňuje, že držitelé licencí na přepravu, distribuci, uskladňování a výrobu plynu již dnes vykazují obdobné údaje v souladu s vyhláškou č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví a vyhláškou č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu. Výkazy uvedené v přílohách č navržené vyhlášky jsou z hlediska požadovaných statistických údajů v zásadě shodné (až na menší odchylky uvedené v další části připomínek) s údaji, které v současné době držitelé licencí na výrobu plynu, přepravu plynu, distribuci plynu a uskladnění plynu předávají OTE nebo ERÚ. Duplicitní úprava vykazovací povinnosti povede kromě administrativní zátěže držitele licence spočívající v sledování různých termínů, náležitostí a formátů pro předkládání obdobných údajů, i k provedení nezbytných změn v již nastavených procesech sledování a vykazování požadovaných statistických údajů. Tyto změny vyvolávají nutnost přenastavení IT systémů a mají tedy přímý finanční dopad na držitele licence. Navrhujeme proto společně s návrhem vyhlášky předložit i návrh na změnu vyhlášky č. 19/2010 Sb., případně i vyhlášky 262/2015 Sb. tak, aby vykazovací povinnost držitelů licencí byla upravena pouze jedním právním předpisem a hlavně na jedno sběrné místo, za účelem zamezení duplicity dat a snížení administrativní zátěže vykazujících subjektů. Předpokládáme že, příslušné osoby si následně potřebné informace (k plnění zákonných povinností) z tohoto sběrného místa opatří. ČPS je připraven podílet se spolu s MPO, ERÚ a OTE na revizi příslušných právních předpisů, které se týkají výše uvedené problematiky. Vysvětleno. ERÚ je povinen na základě ustanovení 17 odst. 7 písm. m) novelizovaného znění energetického zákona zveřejňovat čtvrtletní a roční zprávy o provozu soustav v energetických odvětvích. Tato povinnost v oblasti plynárenství znamená zejména vyhodnocování fyzických toků plynu plynárenské soustavy ČR. Zdrojem nezbytných dat byla dosud společnost OTE, která sbírá veškeré údaje (tj. jak fyzické toky plynárenské soustav, tak obchodní toky) podle zmiňované vyhlášky č. 19/2010 Sb. Vzhledem k současným povinnostem ERÚ je však nezbytné získávat potřebná data přímo od jednotlivých subjektů, nikoliv prostřednictvím společnosti OTE (z důvodu vymahatelnosti dat, jejich kontroly atd.). Z tohoto důvodu ERÚ přistoupil k přesunu vybraných výkazů do navrhované statistické vyhlášky, a to tak, aby to nemělo vliv na činnost OTE, ani negativní dopad na podnikatelské subjekty v plynárenství. ERÚ si je pochopitelně vědom duplicity některých příloh, proto byla v průběhu procesu přípravy vyhlášky vedena jednání mezi zástupci ERÚ, MPO a OTE, kde byla dohodnuta výhledová změna vyhlášky č. 19/2010 Sb., aby odpovídala výše popisovanému konceptu. Znamená to, že nedojde ke zvýšení administrativní zátěže subjektů dalšími výkazy, dochází pouze k přesunu stávající vykazovací povinnosti dat související s provozem soustavy z OTE na ERÚ. Cílem je, aby veškeré údaje o 2

3 provozu plynárenské soustavy sestavené výhradně z fyzických toků plynu zpracovával ERÚ za účelem plnění jeho kompetence k vydávání zpráv o provozu soustav dle výše citovaného ustanovení energetického zákona, a obchodní data společnost OTE. Český plynárenský svaz 2. Zásadní připomínky Společná připomínka ke všem přílohám č Předpokládáme, že všechny hodnoty spalného tepla a výhřevnosti by měly být váženými průměry. Pro vyloučení pochybností navrhujeme doplnit komentář, že se pro případ předmětných výkazů předkládaných měsíčně u hodnoty spalného tepla a výhřevnosti jedná o průměrnou měsíční hodnotu. Obdobně u předmětných ročních výkazů doporučujeme doplnit komentář, že se jedná o průměrnou roční hodnotu. Připomínka k příloze č. 10 Výkaz držitele licence na distribuci plynu (množství distribuovaného plynu) Nově je navrženo sledovat celkové množství distribuovaného plynu do CNG stanic podle jednotlivých krajů, což by si vyžádalo poměrně nákladnou úpravu v IT systému některých provozovatelů. V návaznosti na bilanční rovnici navrhujeme pro údaje celkového množství distribuovaného plynu domácnostem a maloodběratelům umožnit zpětnou korekci. Hodnota skutečného celkového množství distribuovaného plynu domácnostem a maloodběratelům je minimálně v prvním kvartálů kalendářního roku předmětem následné revize. Souhlasíme, do výkladového stanoviska k vyhlášce bude zavedena poznámka, že se jedná o průměrné hodnoty spalného tepla. Neakceptováno. Vzhledem k tomu, že se CNG stále rozvíjí a roste jeho spotřeba, začíná být důležité, abychom dokázali v jednotlivých krajích odlišit spotřebu plynu podle kategorií odběru konečným zákazníkům a plynu určeného na dopravu. Je běžné, že údaje domácnostem a maloodběratelům jsou stanoveny na základě typových diagramů dodávek a revize jsou většinou zohledněny v ročních datech. V případě zpětné korekce je možné zaslat data kdykoliv, protože průběžná data jsou stále aktualizována. 3. Připomínka k příloze č. 12 Roční výkaz držitele licence na přepravu plynu a na distribuci plynu (technické údaje o soustavě) U výkonů předávacích stanic se u jednoznačně technického údaje jakým je maximální den a maximální hodina, požaduje uvádět přepočet na MWh, který v tomto případě zcela postrádá smysl. 4. Připomínka k příloze č. 13 Měsíční výkaz držitele licence na uskladňování plynu Neakceptováno. Nově bude navrženo sledovat projektovaný výkon předávacích stanic v tis. m 3 /hod. a přepočet na MWh bude vypuštěn. 3

4 5. ČEZ Distribuce, a.s. Nově je navrženo poskytovat údaje o ztrátách, navýšení skladovacích zásob, ostatním množství plynu, spalném teple a výhřevnosti. Údaj o geologických ztrátách je k dispozici pouze zpětně na roční bázi, žádáme proto vyškrtnutí příslušného pole v příloze č. 13. Stejně tak žádáme vyškrtnutí pole výhřevnosti, protože provozovatelem zásobníku je měřeno pouze spalné teplo. U pole ostatní množství plynu je třeba doplnit definici, jelikož není zřejmé, zda se jedná o vlastní spotřebu či jiný údaj. Připomínka k příloze č. 14 Roční výkaz držitele licence na uskladňování plynu Nově se navrhuje poskytování údajů o ztrátách, navýšení skladovacích zásob, ostatním množství plynu, spalném teple, výhřevnosti a nejvyšších dosažených hodnotách provozních zásob a denní těžby v porovnání s jejich technickými maximálními hodnotami. Stejně jako v příloze č. 13 je třeba doplnit definici ostatního množství plynu a vyškrtnout pole výhřevnosti, protože není měřena. a)příloha 3 doplnit popis požadovaných údajů b)chybí popis/definice vykazovaných údajů. Dříve oblast vykazování upravovala Metodika statistiky v elektrotechnice ver. 3 (dále jen Metodika), ve které byly jednotlivé požadované údaje popsány. Návrh vyhlášky převzal strukturu vykazovaných údajů z Metodiky výkaz ERÚ -2, ale již ne popis jednotlivých údajů. c) Do přílohy doplnit: položka Datum vytvoření výkazu slouží pro zjištění aktuální verze například při opravné verzi K vyčíslení ztrát či navýšení skladovacích zásob dochází v určitém měsíci. Provozovatel uvede v příslušném měsíci množství a v ostatních případech nechá políčka prázdná či uvede 0. U pole ostatní množství plynu je pole specifikujte ostatní množství plynu, kde může provozovatel zásobníku plynu uvést jiné množství plynu, než jsou ztráty či navýšení skladovacích zásob, které ovlivnilo množství uskladněného plynu. Údaj výhřevnosti bude odstraněn. Veškeré položky budou dovysvětleny ve Akceptováno částečně. U položky ostatní množství plynu je pole specifikujte ostatní množství plynu, kde může provozovatel zásobníku plynu uvést jiné množství plynu, než jsou ztráty či navýšení skladovacích zásob, které ovlivnilo množství uskladněného plynu. Údaj výhřevnosti bude odstraněn. Veškeré položky budou dovysvětleny ve Částečně akceptováno. Veškeré položky budou dovysvětleny ve 4

5 Položka Odpovědný pracovník označuje jméno a příjmení osoby, která data do výkazu zpracovává. Do položky Kontakt bude zapsán telefonický kontakt (přímá linka nebo mobilní telefon) a výše uvedeného odpovědného pracovníka. V případě nejasností nebo chyb ve výkaze bude subjekt kontaktován pracovníkem ERÚ. Oddíl 2 Část Vstup do DS: (veškeré položky jsou vyplňovány sumárně za všechny napěťové hladiny) Dodávka elektřiny z PS je fyzický tok elektřiny, který je dodán do sítě regionálního PDS ze sítě PPS. Dodávka elektřiny z jiných RDS je fyzická dodávka elektřiny od všech ostatních regionálních PDS do soustavy regionálního PDS, který výkaz vyplňuje. Dodávka elektřiny od výrobců je fyzická dodávka elektřiny do sítě regionálního PDS od všech výrobců elektřiny připojených na jeho soustavu. Dodávka elektřiny z jiných LDS je fyzická dodávka elektřiny od všech provozovatelů LDS připojených do soustavy regionálního PDS. Import elektřiny (dodávka ze zahraničí) na úrovni DS je fyzický tok elektřiny do ČR ze zahraničí po napěťových linkách PDS. Část Výstup z DS: (veškeré položky jsou vyplňovány sumárně za všechny napěťové hladiny) Dodávka elektřiny do PS je fyzický tok elektřiny, která je dodána do sítě PPS ze sítě regionálního PDS. Dodávka elektřiny do jiných RDS je fyzická dodávka elektřiny ze soustavy regionálního PDS do soustavy všech ostatních regionálních PDS. Export elektřiny (dodávka do zahraničí) na úrovni DS je fyzický tok elektřiny z ČR do zahraničí po napěťových linkách PDS. Dodávka elektřiny do jiných LDS je fyzická dodávka elektřiny do všech LDS připojených do soustavy regionálního PDS. Dodávka elektřiny výrobcům (kromě PVE) je fyzická dodávka všem výrobcům elektřiny připojeným na soustavu regionálního PDS kromě dodávky přečerpávacím vodním elektrárnám pro režim čerpání. Odběr elektřiny PVE v režimu čerpání je fyzická dodávka elektřiny pro účely čerpání přečerpávací vodní elektrárny. Dodávka elektřiny zákazníkům VO na hladině vvn je odběr elektřiny velkoodběratelů připojených na síť velmi vysokého napětí daného regionálního PDS. Dodávka elektřiny zákazníkům VO na hladině vn je odběr elektřiny velkoodběratelů připojených na síť vysokého napětí daného regionálního PDS. Dodávka elektřiny zákazníkům MOP je odběr elektřiny kategorie maloodběr podnikatelé připojení k danému regionálnímu PDS. Dodávka elektřiny zákazníkům MOO je odběr elektřiny kategorie maloodběr obyvatelstvo připojené k danému regionálnímu PDS. Ostatní spotřeba elektřiny PDS je vlastní spotřeba elektřiny daného regionálního PDS a zahrnuje 5

6 spotřebu v rozvodnách v provozních a administračních budovách. Celkové ztráty v sítích jsou veškeré technické i netechnické ztráty v soustavě regionálního Oddíl č. 3 (Krajské vyhodnocení spotřeby elektřiny) V tomto oddíle jsou dodávky elektřiny rozděleny do příslušných sektorů národního hospodářství podle jejich hlavního kódu CZ-NACE pro jednotlivé kraje ČR. Jedná se o následující sektory: Energetika dodávka elektřiny subjektům s kódem CZ-NACE 05, 06, 07.2, 09.1, 19, 35 - dobývání černého a hnědého uhlí, ropy, zemního plynu, uranových rud, koksování, rafinérské zpracování ropy, výroba jaderných paliv, výroba a rozvod páry a teplé vody, atd. Průmysl dodávka elektřiny subjektům s kódem CZ-NACE 07.1, 09.9, 10 až 18, 20 až 32. Stavebnictví - dodávka elektřiny subjektům s kódem CZ-NACE 41 až 43. Doprava - dodávka elektřiny subjektům s kódem CZ-NACE 49 až 51 doprava pozemní (silniční i železniční), vodní atd. Obchod služby, školství, zdravotnictví - dodávka elektřiny subjektům s kódem CZ-NACE 33, 36, až 39, 45 až 47, 52, 53, 55, 56, 58 až 66, 68 až 75, 77 až 82, 84, 85 až 88, 90 až 96, 99 - velkoobchod a zprostředkování obchodu bez obchodu s vykazovanými položkami, maloobchod, služby, peněžnictví, správa, zdravotnictví, výzkum, vývoj apod. Domácnosti - dodávka elektřiny domácnostem, včetně bytových družstev. Zemědělství a lesnictví - dodávka elektřiny subjektům s kódem CZ-NACE 01, 02, 03 - zemědělství, myslivost, lesní hospodářství, chov ryb, rybolov. Ostatní - dodávky ostatním odběratelům, které nelze zařadit do předchozích sloupců. 2. V případě nejasností s rozdělením do příslušných kategorií lze využít Registr ekonomických subjektů (RES) Českého statistického úřadu: ve kterém je možné pro danou společnost dohledat CZ-NACE její hlavní činnosti a podle té přiřadit dodávku do příslušného sektoru. V další části tohoto oddílu je členěna spotřeba elektřiny po krajích ČR a podle kategorie zákazníků. VO z vvn znamená dodávku elektřiny kategorii velkoodběru připojené na napěťovou hladinu velmi vysokého napětí daného regionálního PDS. VO z vn znamená dodávku elektřiny kategorii velkoodběru připojené na napěťovou hladinu vysokého napětí daného regionálního PDS. MOP znamená dodávku elektřiny kategorii maloodběr podnikatelé daného regionálního PDS. MOO znamená dodávku elektřiny kategorii maloodběr obyvatelstvo daného regionálního PDS. Oddíl č. 4 Přeshraniční toky jedná se o obdobu oddílu č. 5 výkazu ERÚ-E4 zpracovávanou ročně a) Příloha 5 doplnit popis požadovaných údajů b) Chybí popis/definice vykazovaných údajů. Dříve oblast vykazování upravovala Metodika statistiky v elektrotechnice ver. 3 (dále jen Metodika), ve které byly jednotlivé požadované údaje popsány. Návrh vyhlášky převzal strukturu vykazovaných údajů z Metodiky výkaz ERÚ -4, ale již Částečně akceptováno. Veškeré položky budou dovysvětleny ve 6

7 ne popis jednotlivých údajů. c) Do přílohy doplnit: Oddíl 1 Datum vytvoření výkazu slouží zejména pro zjištění aktuální verze například při opravné verzi. Odpovědný pracovník označuje jméno a příjmení osoby, která data do výkazu zpracovává. Kontakt telefonický kontakt (přímá linka nebo mobilní telefon) a výše uvedeného odpovědného pracovníka. V případě nejasností nebo chyb ve výkaze bude subjekt kontaktován pracovníkem ERÚ. Oddíl 2 Profil společnosti obsahuje položky členěné podle příslušných napěťových hladin. Počet OM označuje počet odběrných míst zákazníků daného provozovatele soustavy. Pojem je definovaný v 2 energetického zákona jako místo, kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka, včetně měřících transformátorů, do něhož se uskutečňuje dodávka elektřiny. Délka kabelových vedení je celková délka vodičů kabelového vedení dané napěťové úrovně. Délka venkovních vedení je celková délka vodičů (jedné fáze) venkovního vedení dané napěťové úrovně. Délka venkovních tras označuje celkovou délku tras vedení bez ohledu na počet paralelních vedení (tedy vzdálenosti mezi stožáry). Oddíl 3 Transformační výkon označuje celkový zdánlivý výkon [MVA] všech transformátorů připojených do daných napěťových hladin (mimo blokových transformátorů elektráren vyvedených do daných napěťových hladin). Počet transformátorů označuje celkový počet transformátorů pro transformaci daných napěťových hladin. Pokud je transformátor umístěn na předávacím místě dvou soustav, pak jej vyplní pouze jeho vlastník či provozovatel. Oddíl 4 Tento oddíl uvádí u každé kategorie odběratelů Počet odběrných míst zákazníků daného provozovatele soustavy a celkovou Spotřebu zákazníků v GWh pro každou kategorii. VO z vvn je kategorie velkoodběr připojený na napěťovou hladinu velmi vysokého napětí. VO z vn je kategorie velkoodběr připojený na napěťovou hladinu vysokého napětí. MOP je kategorie maloodběr podnikatelé. MOO je kategorie maloodběr obyvatelstvo. Oddíl 5 Přeshraniční toky Export na úrovni DS je fyzická dodávka vývozu elektřiny prostřednictvím přenosové nebo distribuční soustavy z ČR do Polska, Německa, Rakouska a Slovenska v GWh. Import na úrovni DS je fyzická dodávka dovozu elektřiny prostřednictvím přenosové nebo distribuční soustavy do ČR z Polska, Německa, Rakouska a ze Slovenska v GWh. 7

8 3. NET4GAS, s.r.o Export a import je vyhodnocován za celou soustavu bez rozlišení napěťových hladin. Saldo rozdíl importu (dovozu) a exportu (vývozu) elektřiny. a) Příloha 5 sjednotit pojmosloví pro oddíl č. 5 (Export/import) s výkazem z přílohy 3 (oddíl č. 4 Přeshraniční toky) b) Jedná se věcně o stejné údaje jednou pro měsíční vykazování a jednou pro roční. c) Upravit název na Přeshraniční toky a údaje nazvat Export na úrovní DS a Import na úrovni DS. Připomínka k příloze č. 7 Výkaz ERÚ-P2 Měsíční výkaz držitele licence na přepravu plynu (souhrnné množství přepravovaného plynu) a k příloze č. 8 Výkaz ERÚ-P3 Výkaz držitele licence na přepravu plynu (bilance soustavy) Z aktuálního znění měsíčního výkazu ERÚ-P2 a výkazu ERÚ-P3 není patrné, zda se jedná o výkazy fyzických toků plynu nebo alokací. Návrh: Pro větší přehlednost výkazů ERÚ-P2 a ERÚ-P3 navrhuje PPS doplnit přímo do textu výkazů informaci, že se jedná o výkazy za fyzické toky plynu. Konkrétní návrh úpravy výkazů zasílá PPS v rámci přílohy č. 1 k Připomínkám PPS. Připomínka k příloze č. 8 Výkaz ERÚ-P3 Výkaz držitele licence na přepravu plynu (bilance soustavy) Řádek Bilanční rozdíl v přepravní soustavě výkazu ERÚ-P3 představuje součtový řádek, z tohoto důvodu je, další členění do podřádků Změna akumulace a Ztráty nevyhovující. Návrh: PPS navrhuje sloučit řádky Změna akumulace a Ztráty do jednoho řádku a řádek označit jako Ostatní. Promítnutí navrhované úpravy do výkazu ERÚ-P3 naleznete v příloze č. 1 k Připomínkám PPS. k příloze č. 12 Výkaz ERÚ-P7 Roční výkaz držitele licence na přepravu plynu a na distribuci plynu (technické údaje o soustavě) Z aktuální struktury výkazu P7 není jednoznačně patrné, v jakých jednotkách má být délka plynovodů Bude upraveno. Písm. c) nelze provést, jelikož se jedná o výkaz pro provozovatele přenosové soustavy. Skutečnost, že se jedná o fyzické toky, plyne dle našeho názoru přímo z energetického zákona, který uvádí, že ERÚ zpracovává zprávy o provozu soustav. Toto se netýká jen plynárenství, ale i elektroenergetiky a teplárenství. Nicméně souhlasíme se zavedením informace, že se jedná o fyzické toky plynu. Informace bude obsažena ve výkladovém stanovisku ERÚ k této vyhlášce. Zároveň veškeré položky budou dovysvětleny ve Souhlasíme se sloučením řádků Změna akumulace a Ztráty do položky Ostatní. Veškeré položky budou dovysvětleny ve Souhlasíme se zavedením dimenzí potrubí v DN a budou doplněny délky plynovodů v jednotkách m. Dále bude nahrazen maximální den a maximální hodina sloupcem maximální 8

9 Veolia Energie ČR, a.s. vykazována. PPS dále podotýká, že je běžnou praxí uvádět dimenzi potrubí číslem DN, nikoliv v mm. Vzhledem k tomu, že u jednotlivých předávacích stanic (dále jen PS ) představuje jejich maximální projektovaný výkon jediný relevantní údaj, který má PPS k dispozici a který má dle názoru PPS smysl sledovat, je PPS toho názoru, že je u PS vhodnější sledovat projektovaný výkon namísto ukazatelů maximální den a maximální hodina. Přepočet hodnot na MWh považuje PPS za zbytečnou administrativní zátěž bez vyšší vypovídací schopnosti takového čísla. PPS považuje za vhodné zachovat napříč výkazem P7 stejnou úroveň členění, tj. stejné členění u PS jako u plynovodů, a doporučuje proto u PS rozlišovat minimální vstupní tlak na úrovni VTL/STL/NTL. Vykazování konkrétních hodnot min. vstupního tlaku u každé z mnoha předávacích stanic by bylo pouze nadbytečnou administrativní zátěží. Návrh: PPS navrhuje doplnit do výkazu jednotky (km), ve kterých se bude uvádět délka plynovodů. Tuto a veškeré další navrhované změny ve výkaze P7 naleznete v příloze č. 2 k Připomínkám PPS. PPS navrhuje změnit vykazované jednotky dimenze potrubí z mm na DN. PPS navrhuje nahradit sloupce maximální den a maximální hodina sloupcem maximální projektovaný výkon. Jednotky, ve kterých je výkon m en, navrhuje PPS změnit na tis. m3/hod. PPS navrhuje u PS rozlišovat minimální vstupní tlak pouze na úrovni VTL/STL/NTL. Příloha č.2 ERÚ-E1 Měsíční výkaz o bilanci elektřiny a tepla a palivech a. V oddílu 4. Výroba a dodávka elektřiny a tepla a oddílu 5. Bilance dodávek a zdrojů jsou údaje o výrobě tepla nadbytečné. b. K licenci na výrobu elektřiny se vztahuje pouze část výroby tepla, která souvisí s výrobou elektřiny. Část o výrobě tepla (převážně horkovodní) se tak ve výkazu ERÚ-E1 nevykáže. Údaje o výrobě tepla dle licence na výrobu tepelné energie se nově vykáží ve výkazu ERÚ-T1 dle přílohy č.15, proto je částečné vykazování o výrobě tepla ve výkazu ERÚ-E1 duplicitní. Výroba tepla dle licence na výrobu tepelné energie zahrnuje i teplo vyrobené dle licence na výrobu elektřiny. c. Navrhujeme vypustit údaje o výrobě tepla s oddílu č.4 a č.5. projektovaný výkon v tis. m 3 /hod. Minimální vstupní tlak bude na úrovni VTL/STL/NTL. Vysvětleno. Uvedené záležitosti je vždy nutné řešit individuálně s jednotlivými subjekty v průběhu vykazování. Záměrem pochopitelně není dublovat údaje o tepelné energii, tj. aby nebyla ve výsledné statistice uvedena dvakrát, případně aby se musela uměle odečítat. Z uvedeného důvodu je nutné, aby sám subjekt vždy důsledně vykazoval ve výkaze ERÚ-E1 pouze tepelnou energii vztahující se k licenci na výrobu elektřiny a ve výkaze ERÚ-T1 vždy pouze tepelnou elektřinou svázanou s licencí na výrobu tepla, případně sám poměrově tepelnou energii mezi výkazy rozdělil. Navržené úpravy nejsou akceptovatelné, neboť by došlo k narušení vykazování u jiných společností. 9

10 ŽĎAS, a.s. "Pokud je držitel licence současným držitelem licence na výrobu elektřiny a držitelem licence na výrobu tepelné energie, a provozuje kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, sestavuje a předkládá Úřadu výkazy podle přílohy č. 2 k této vyhlášce a nesestavuje a nepředkládá již Úřadu výkazy podle přílohy č. 15 k této vyhlášce " Odůvodnění: Jeví se nám nadbytečné, aby tito držitelé obou zmíněných licencí ještě jednou opisovali hodnoty týkající se tepla z výkazu ERÚ-E1 do výkazu ERÚ-T Cest k řešení je několik a obecně nedokážeme posoudit SW možnosti při zpracování výkazů, resp. zakomponování nějakých rozhodovacích kritérií např. do výkazu ERÚ-E1, kde by se rozlišilo, o jakého držitele licence se jedná. Popřípadě, pokud by bylo třeba vyplnit výkazy oba, tak nastavit zpracování dat tak, aby se do výkazu ERÚ-T1 načetly již zpracované hodnoty z výkazu ERÚ-E Vysvětleno. Uvedené záležitosti je vždy nutné řešit individuálně s jednotlivými subjekty v průběhu vykazování. Záměrem pochopitelně není dublovat údaje o tepelné energii, tj. aby nebyla ve výsledné statistice uvedena dvakrát, případně aby se musela uměle odečítat. Z uvedeného důvodu je nutné, aby sám subjekt vždy důsledně vykazoval ve výkaze ERÚ-E1 pouze tepelnou energii vztahující se k licenci na výrobu elektřiny a ve výkaze ERÚ-T1 vždy pouze tepelnou elektřinou svázanou s licencí na výrobu tepla, případně sám poměrově tepelnou energii mezi výkazy rozdělil. Obecně platí, že kombinovanou výrobu elektřina a tepla je možné vyplnit pouze ve výkaze ERÚ-E Ve výkaze ERÚ-T1 jsou pak vyplněny všechny ostatní teplárenské výroby mimo KVET, čili např. údaje o výtopnách, které z principu nemohou být uvedeny ve výkaze ERÚ-E Navržené úpravy nejsou akceptovatelné, neboť by došlo k narušení vykazování u jiných společností. 10

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2016 Sb. 1. Držitel licence na výrobu elektřiny Držitel licence na výrobu elektřiny využívající technologie podle 2 odst. 1 písm.

Více

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2016 Sb. 1. Držitel licence na výrobu elektřiny Držitel licence na výrobu elektřiny zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 213 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 Komentář k Roční zprávě o provozu ES ČR 213 Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává na základě 17, odst. 7, písm.

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2017 Vydáno dne: 31. 1. 2017 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k metodice vyplňování výkazů podle vyhlášky č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR prosinec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 prosinec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR listopad 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 listopad 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Roční zpráva o provozu ES ČR

Roční zpráva o provozu ES ČR Roční zpráva o provozu ES ČR 217 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 218 217 Obsah Obecné informace a komentář 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Komentář k hodnocenému roku str.

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR červenec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 červenec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Metodika statistiky elektroenergetiky

Metodika statistiky elektroenergetiky Energetický regulační úřad odbor analyticko-statistický oddělení statistiky a sledování kvality Metodika statistiky elektroenergetiky verze č. 1 leden 2014 Kontakty: V případě potřeby je možné kontaktovat

Více

Strana 1 / /2010 Sb. VYHLÁKA. ze dne 15. ledna 2010 o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

Strana 1 / /2010 Sb. VYHLÁKA. ze dne 15. ledna 2010 o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu 19/2010 Sb. VYHLÁKA ze dne 15. ledna 2010 o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu Změna: 325/2013 Sb. Změna: 216/2015 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR www.eru.cz www.ote-cr.cz LEDEN - PROSINEC Obsah Komentář a Komentář k roční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v

Více

Roční zpráva o provozu ES ČR

Roční zpráva o provozu ES ČR Roční zpráva o provozu ES ČR 216 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 217 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 216 Obsah Obecné informace a komentář 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str.

Více

Metodika statistiky elektroenergetiky

Metodika statistiky elektroenergetiky Energetický regulační úřad odbor statistiky a bezpečnosti dodávek oddělení statistiky a sledování kvality Metodika statistiky elektroenergetiky verze č. 3 Praha březen 2016 Kontakty: V případě potřeby

Více

Metodika statistiky elektroenergetiky

Metodika statistiky elektroenergetiky Energetický regulační úřad odbor analyticko-statistický oddělení statistiky a sledování kvality Metodika statistiky elektroenergetiky verze č. 2 leden 2015 Kontakty: V případě potřeby je možné kontaktovat

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015 Měsíční zpráva o provozu ES ČR únor 215 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 215 únor 215 Obsah 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 4 3.1

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými

Více

VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2009 o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2009 o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Strana 6680 Sbírka zákonů č. 408 / 2009 408 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2009 o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Energetický

Více

Seznam regulačních výkazů

Seznam regulačních výkazů Seznam regulačních výkazů (1) Účetní závěrka s přílohou výkaz zisků a ztrát, rozvaha a výkaz peněžních toků, termín odevzdání pro jednotlivé držitele do kalendářního roku za předcházející účetní období.

Více

Únor 2015

Únor 2015 1 2 Únor www.eru.cz Obsah Zkratky a jejich význam str. 2 Komentář k Měsíční zprávě o provozu plynárenské soustavy ČR str. 3 Měsíční bilance plynárenské soustavy ČR str. 4 Měsíční spotřeba zemního plynu

Více

Seznam regulačních výkazů

Seznam regulačních výkazů Příloha č. 1 k vyhlášce č. 262 /2015 Sb. 1. Držitel licence na distribuci elektřiny Seznam regulačních výkazů Držitel licence na činnost číslo 12 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červenec.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červenec. 7 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Červenec www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v plynárenské

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Prosinec.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Prosinec. 12 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Prosinec www.eru.cz www.ote-cr.cz 2013 Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu

Více

o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2017

o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2017 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok Obsah Provoz plynárenské soustavy ČR v roce Zkratky a pojmy str. 2 Symboly str. 3 Komentář k Roční zprávě o provozu

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Příloha č. 8 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2016

Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2016 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok Obsah Provoz plynárenské soustavy ČR v roce Zkratky a pojmy a str. 2 Komentář k Roční zprávě o provozu plynárenské

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červen.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červen. 6 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Červen www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v plynárenské

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví

VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví Strana 3106 Sbírka zákonů č. 262 / 2015 262 VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

Více

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Citace: 404/2005 Sb. Částka: 139/2005 Sb. Na straně

Více

Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2015

Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2015 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok Obsah Provoz plynárenské soustavy ČR v roce Zkratky a pojmy str. 2 Komentář k Roční zprávě o provozu plynárenské soustavy

Více

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLŮM S NÁZVY:

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLŮM S NÁZVY: VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLŮM S NÁZVY: odběratelům ze sítí nízkého napětí V souladu s 17e odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Množství plynu ve vstupních a výstupních hraničních bodech přepravní soustavy ČR v letech

Množství plynu ve vstupních a výstupních hraničních bodech přepravní soustavy ČR v letech www.eru.cz Obsah Zkratky a jejich význam a str. 2 Komentář k Roční zprávě o provozu plynárenské soustavy ČR za rok a str. 3 Vyhodnocení spotřeby zemního plynu v ČR v roce a str. 5 Vývoj spotřeby zemního

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

Novela Energetického zákona

Novela Energetického zákona Novela Energetického zákona Hlavní změny EZ pohled ERÚ Seminář AEM Praha 13.5.2009 Josef Fiřt předseda Energetického regulačního úřadu I. Cíle připravované novely EZ II. Hlavní změny v novele EZ a dopady

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona Teplárenské dny 2009 Ing. Pokorný odbor elektroenergetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR OBSAH 1. Proč se mění energetický zákon 2. Novela EZ z pohledu teplárenství 1 2

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2016 o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2016 o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích Strana 762 Sbírka zákonů č. 70 / 2016 70 VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2016 o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm.

Více

Postavení ERÚ v navrhované novele EZ

Postavení ERÚ v navrhované novele EZ Seminář HV PSP ČR Postavení ERÚ v navrhované novele EZ Josef Fiřt Energetický regulační úřad Rozhodovací pravomoci ERÚ v oblasti rozhodování sporů soukromoprávního charakteru 17 odst. 5 vedle stávající

Více

K uvedenému se vyjádřili: ČEZ, a.s. (dále jen ČEZ ) ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen ČEZD ) Ing. Miroslav Novák (dále jen NOV )

K uvedenému se vyjádřili: ČEZ, a.s. (dále jen ČEZ ) ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen ČEZD ) Ing. Miroslav Novák (dále jen NOV ) Připomínky k návrhu změn č. 01/2015 Pravidel provozování přenosové soustavy v elektroenergetice společnosti ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ: 257 02 556, předanému na základě

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část

ČÁST PRVNÍ Obecná část 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický

Více

Čistá výroba a čistá spotřeba elektřiny

Čistá výroba a čistá spotřeba elektřiny Čistá výroba a čistá spotřeba elektřiny 58 125 53 037 56 375 49 708 55 370 48 148 54 976 47 765 54 853 49 312 56 880 52 155 59 899 54 146 59 956 53 163 60 264 52 196 59 475 50 855 67 740 52 291 68 779

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Měsíční zpráva o provozu ES ČR červen 2011 Obsah : Výsledky provozu v ES ČR Maximální

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 1 V JIHLAVĚ 30. 5. 201 ČÁSTKA 3/201 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2013 2 Zpráva

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Citace: 210/2011

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Měsíční zpráva o provozu ES ČR září 2012 Obsah : Výsledky provozu v ES ČR Maximální

Více

1. Základní identifikační údaje. 2. Cíl návrhu vyhlášky

1. Základní identifikační údaje. 2. Cíl návrhu vyhlášky Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace - RIA SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ zprávy RIA IV. 1. Základní identifikační údaje Název návrhu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

VYHLÁŠKA ze dne o regulačním výkaznictví

VYHLÁŠKA ze dne o regulačním výkaznictví VYHLÁŠKA ze dne. 2015 o regulačním výkaznictví Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy venergetických odvětvích

Více

70/2016 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 25. února 2016 o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

70/2016 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 25. února 2016 o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích 70/2016 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 25. února 2016 o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm.

Více

VYHLÁŠKA. č. 70/2016 Sb. ze dne 25. února o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

VYHLÁŠKA. č. 70/2016 Sb. ze dne 25. února o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích VYHLÁŠKA č. 70/2016 Sb. ze dne 25. února 2016 o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb.,

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA Aktualizováno k zákonu 376/2012 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Zákon 406/2000 Název právního předpisu Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005 177/2006 406/2006

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Stanovisko k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví

Stanovisko k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Stanovisko k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví 1. Připomínka k 12,

Více

VYHLÁŠKA. č. 70/2016 Sb.

VYHLÁŠKA. č. 70/2016 Sb. IV. VYHLÁŠKA č. 70/2016 Sb. ze dne 25. února 2016 o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000

Více

OBSAH. Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory... XI Seznam zkratek... XX Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXX Předmluva...

OBSAH. Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory... XI Seznam zkratek... XX Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXX Předmluva... OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory................. XI Seznam zkratek................................................ XX Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: Výkaz 13-A: Výkaz aktiv, Výkaz 13-HV

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/15 Aktualizováno k zákonu 239/2013 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Název právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005

Více

2. způsob stanovení velikosti jednotlivých sumárních regulačních záloh,

2. způsob stanovení velikosti jednotlivých sumárních regulačních záloh, ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 15 V JIHLAVĚ 27. 5. 2015 ČÁSTKA 2/2015 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2014 2 Zpráva

Více

Novelizace Pravidel trhu s elektřinou a Pravidel trhu s plynem. Aktuální cenová rozhodnutí elektrická energie a zemní plyn.

Novelizace Pravidel trhu s elektřinou a Pravidel trhu s plynem. Aktuální cenová rozhodnutí elektrická energie a zemní plyn. Novelizace Pravidel trhu s elektřinou a Pravidel trhu s plynem. Aktuální cenová rozhodnutí elektrická energie a zemní plyn. Ing. René Neděla Energetický regulační úřad XXVII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Elektroenergetika

Více

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS)

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Vybrané údaje regionálních provozovatelů distribučních soustav Jednotka E.ON Distribuce PREdistribuce, a.s. ČEZ Distribuce Celkem Hlavní akcionáři

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od 1. 1. 2017 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení

Více

Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR 1/2016

Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR 1/2016 Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR 1/216 1 6 6 8 6 1 www.eru.cz Obsah Zkratky a jejich význam a str. 2 Komentář k bezpečnostnímu standardu dodávky plynu v ČR a str.

Více

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR výroba a dodávky v letech

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR výroba a dodávky v letech Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR výroba a dodávky v letech 2010-2017 leden 2019 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Jana Veverková,

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR

Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR 11/216 1 www.eru.cz Obsah Zkratky a jejich význam a str. 2 Komentář k bezpečnostnímu standardu dodávky plynu v ČR a str. 3 Počet

Více

Návrh vyhlášky o regulačním výkaznictví

Návrh vyhlášky o regulačním výkaznictví Energetický regulační úřad II. DŮVODOVÁ ZPRÁVA Obecná část Návrh vyhlášky o regulačním výkaznictví Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je vyhláška navržena, a předpisy

Více

Energetika Petr Hurta

Energetika Petr Hurta Energetika Petr Hurta Řád provozovatele lokální distribuční soustavy Petr Hurta Hřbitovní 966/2 741 01 Nový Jičín IČ : 70318841 DIČ: CZ6011101338 www.energetikahurta.cz Obsah: 1. Úvod 2. Základní pojmy

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Martin Kašák Energetický regulační úřad 30. 9. 2003 Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Vyhlášky ERÚ Koncepce regulace

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od 1. 10. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od 1. 1. 2017 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších

Více

Tisková zpráva. k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2014

Tisková zpráva. k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2014 29. listopadu 2013 Tisková zpráva k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2014 Energetický regulační úřad v souladu se

Více

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny,

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny, Částka 180 Sbírka zákonů č. 478 / 2012 Strana 6369 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých

Více

Vyhláška č. 401/2010 Sb.

Vyhláška č. 401/2010 Sb. Vyhláška č. 401/2010 Sb. Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové Pravidel provozování distribuční Řádu provozovatele přepravní Řádu provozovatele distribuční Řádu provozovatele

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015 č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,, platné od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou platné pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.11.2017 C(2017) 7667 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) o formátu a postupech pro předávání evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny podle nařízení

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince Předmět úpravy 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, né od 1. ledna 2014 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Firma+, platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Firma+, platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Firma+, platný od 1. 1. 2017 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení

Více

Vybraná legislativa ČR

Vybraná legislativa ČR Vybraná legislativa ČR ZÁKONY č. 505/1990 Sb., o metrologii a související předpisy Novely: č. 119/2000 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 137/2002 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 481/2008

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ licence pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické osoby

ŽÁDOST O UDĚLENÍ licence pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické osoby Příloha č. 1 k vyhlášce č. 8/2016 Sb. 01 Identifikační číslo (bylo-li přiděleno) 02 Číslo žádosti (vyplní ERÚ) 03 Rodné číslo/datum narození (nebylo-li přiděleno RČ) kolek podle zákona č. 634/2004 Sb.

Více

Energetická legislativa, trh s elektřinou, subjekty na trhu 2008 LS X15PES - 1 1

Energetická legislativa, trh s elektřinou, subjekty na trhu 2008 LS X15PES - 1 1 Energetická legislativa, trh s elektřinou, subjekty na trhu 2008 LS X15PES - 1 1 Energetický zákon zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2017 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení je připojeno

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

5 Dodávka zemního plynu

5 Dodávka zemního plynu 1 5 Dodávka zemního plynu 5.1 Množství distribuovaného zemního plynu v členění dle kategorie odběratele (VO+SO, MO, DOM) a sektoru spotřeby Distribuci zemního plynu na území Moravskoslezského kraje zajišťuje

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 7/2016 Vydáno dne: 10. března 2016 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu vydané k problematice obsahu regulačních výkazů podle vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Senior+ (Elektřina), platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Senior+ (Elektřina), platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Senior+ (Elektřina), platný od 1. 9. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné

Více