Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace e-mail:zsvojnovicova@iol.cz. Výroční zpráva za školní rok 2008-2009"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok Předkládá: Mgr. Jana Linhartová, ředitelka školy Schvaluje: Luboš Mareček, předseda školské rady V Ústí nad Labem, říjen

2 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ II. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA A DALŠÍ VÝVOJ ŠKOLY III. IV. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, ÚDAJE O ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD A VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ V. PUBLIC RELATION, AKCE, SOUTĚŽE A PROJEKTY VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VII. INFORMACE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VIII. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY IX. KONTROLY PROVEDENÉ STÁTNÍMI ORGÁNY X. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTECH A ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ XI. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S PARTNERY A ODBORY XII. PROBLÉMY ŠKOLY A NÁVRHY K JEJICH ŘEŠENÍ I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 2

3 Základní údaje o škole Název: Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5 Forma: příspěvková organizace Sídlo: Vojnovičova 620/5, Ústí nad Labem IČO: Telefon: , Webové stránky: Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 8, Ústí nad Labem Ředitelka školy: Mgr. Jana Linhartová, 40 let Statutární zástupkyně ředitelky školy: PaedDr. Alena Piková, 52 let Vedoucí úseku ekonomiky a provozu: Jana Křížová, 43 let Vedoucí úseku Paprsek: Mgr. Renata Tajčová, 41 let Vedoucí úseku výchovy: Nataša Blašková, 49 let Školská rada: zřízena Předseda školské rady: Luboš Mareček Členové školské rady: Ivan Dostál Miloslava Kučerová Mgr. Lucie Marková Mgr. Andrea Štolfová Vlastimil Žáček V prosinci 2008 proběhly dle platného řádu volby do Školské rady, která se skládá ze 6-ti členů. Ustavující schůzi svolala ředitelka školy v lednu 2009, předsedou byl zvolen p. Luboš Mareček. Školská rada- nová se v loňském školním roce sešla 2x, schválila jednací řád, projednala plán schůzek a koncepci školy na školní rok 2009/2010. Zápisy ze schůzek ŠR jsou na 3

4 II. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA A DALŠÍ VÝVOJ ŠKOLY Škola se skládá z kmenové školy ve Vojnovičově ulici, která tvoří jednotlivé pavilóny. V pavilonu vedení se nachází přípravný ročník, šatny, vedení školy a třídy 1. a 2. ročníku, relaxační kouty a učebny výpočetní techniky. V učebnovém pavilonu se nachází třídy 1. a 2. stupně, odborné učebny, sociální zařízení pro žáky, personál i pro postižené žáky, kabinety učitelů, knihovna s informačním centrem, archiv a sklady učebních pomůcek. V pavilonu výchov se nachází tělocvična včetně šaten a sociálních zařízení, učebna keramiky a výtvarné výchovy, pracovních činností a školní klubovna se šatnou pro žáky a personál. V pavilonu jídelny se nachází školní výdejna, jídelna, šatna včetně sociálního zařízení, žákovská kuchyňka a kinosál. Školní jídelna výdejna, do které se dováží denně jídlo ze Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem, má kapacitu 350 žáků. Stravují se zde žáci školy, zaměstnanci školy i cizí strávníci. Na odloučeném pracovišti Paprsek se nachází í třídy 1.stupně s upraveným vzdělávacím programem pro žáky a školní družina, jejíž kapacita je 145 žáků. Celá škola je umístěna v zeleni, její součástí je víceúčelové asfaltové hřiště, travnaté hřiště na kopanou, školní pozemek a velká zahrada. Obě pracovitě jsou zcela bezbariérové. Základní škola poskytuje žákům vzdělání podle zákona 561/2004 Sb., Školský zákon a s ním souvisejících vyhlášek a novelizací. Na škole se vyučuje podle výchovně vzdělávacího programu Základní škola /96 2, schváleného a to ve 3., 4. a 5. ročníku a v 8. a 9. ročníku. V 1., 2. a 6., 7. ročníku se vyučuje podle ŠVP pro základní vzdělávání s motivačním názvem Škola pro každého, škola pro život. Zdravotně postiženým žákům a žákům s poruchami učení a chování je věnována péče podle druhu postižení. Škola postupuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a s vyhláškou MŠMT č.73/2005 Sb. Dále se řídíme doporučeními odborných lékařů, pedagogicko psychologické poradny a dalších poradenských, klinických a diagnostických zařízení. Pro zařazení dětí na pracoviště Paprsek je nutná žádost rodičů, komplexní vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně a její doporučení a odborný lékařský posudek. V případě nejednoznačných závěrů může ředitelka školy rozhodnout o přijetí na diagnostický pobyt, který však nenahrazuje přijetí do školy. Počet tříd, žáků a pedagogických pracovníků k Počet tříd 23 Počet žáků 391 Počet tříd, žáků a pedagogických pracovníků na jednotlivých stupních školy Paprsek 5 tříd 44 žáků Ø 9 žáků na učitele Přípravný stupeň 1 třída 15 žáků Ø 15 žáků na učitele 1.stupeň 9 tříd 173 žáků Ø 20 žáků na učitele 2.stupeň 8 tříd 159 žáků Ø 20 žáků na učitele Současnost a další vývoj školy 4

5 Škola spolupracuje s MŠ Zvoneček, MŠ Sluníčko, MŠ Skorotice, speciálními MŠ ve Štefánikově a Malátově ulici a s MŠ Demosthenes. Z těchto školských zařízení k nám převážně nastupují naši budoucí žáci. V letošním školním roce pokračovala výuka v přípravném ročníku, pro který byla vybudována nová učebna a herna. Škola také spolupracuje s dalšími poradenskými pracovišti a diagnostickými a klinickými centry v celé republice. Navázali jsme spolupráci s Krizovým centrem a Spirálou. Tato spolupráce má pomoci maximálně reedukovat výukové, výchovné a jiné problémy u žáků a má pomoci předcházet sociálně patologickým jevům. V rámci běžné výuky probíhá řečová výchova formou individuální logopedické péče, vedeme několik skupin náprav poruch učení na 1. i 2. stupni a pro tělesně a zdravotně postižené žáky zajišťujeme rehabilitaci nebo zdravotní tělesnou výchovu. Ve speciálních třídách na odloučeném pracovišti Paprsek a na 2. stupni kmenové školy máme pro zdravotně a tělesně handicapované žáky asistentky pedagoga. Snažíme se o zvyšování kvality vyučovacího procesu zavedením nových moderních vyučovacích metod a forem do výuky. Chceme maximálně rozvíjet osobnost a individualitu každého žáka. Zavedli jsme rozšíření výuky cizích jazyků od 1. ročníku, zatím jako nepovinný předmět. Rozšířili jsme nabídku výuky druhého cizího jazyka, nabídku volitelných předmětů, která obohatí žáky pro výběr vhodného povolání a nabídli jsme všem žákům a rodičům možnost přístupu na internet. Velmi intenzivně se po celý školní rok pracovalo v oblasti předcházení sociálně patologickým jevům, environmentální výchovy a informačních a komunikačních technologií. Snažíme se, aby byli všichni pedagogičtí pracovníci vstřícní a empatičtí nejen k žákům, ale i k rodičům. Vybudovali jsme školní poradenské pracoviště, které bude sloužit k poradenské činnosti pro žáky a jejich rodiče a zároveň bude umožňovat další vzdělávání všem pedagogickým pracovníkům. V letošním školním roce jsme navázali spolupráci s MENZOU a společně s MŠ Zvoneček a Sluníčko budeme vyhledávat nadané a mimořádně nadané žáky a podporovat je v jejich rozvoji. Chceme rozšířit volnočasové aktivity pro žáky v rámci školní družiny, zprovoznit školní klub se školní klubovnou pro žáky, kteří nenavštěvují školní družinu, a zvýšit tak jejich zájem o nejrůznější soutěže a další zájmové a volnočasové aktivity. Veškeré prostory školy budeme využívat v odpoledních hodinách nejen pro žáky, ale i pro rodiče a doufáme, že tímto rozšíříme jejich spolupráci se školou, která patří k našim prioritám. Chceme pokračovat v partnerských vztazích s Domem dětí a mládeže v Ústí nad Labem a nadále spolupracovat s místní Zoologickou zahradou. Další partnery školy budeme vyhledávat i v průběhu dalšího školního roku. Při škole pracuje SRPDŠ, které se schází minimálně 3x ročně před třídními schůzkami a třídní důvěrníci jednotlivých tříd předávají informace o dění ve škole a čerpání příspěvků ostatním zákonným zástupcům žáků. Při škole je založeno Občanské sdružení Paprsek dětem, které podporuje naše handicapované či jinak znevýhodněné děti a získanými finančními prostředky je podporuje při výuce a ve volnočasových aktivitách. Velkou snahou nás všech bude kromě kvalitní výuky a výchovy získávání finančních prostředků na celkovou rekonstrukci budovy, modernizaci vnitřních prostor a výstavbu sportovního areálu s víceúčelovým hřištěm. Rádi bychom vybudovali i vlastní učebnu v přírodě. 5

6 III. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Na škole pracovalo v loňském školním roce celkem 47 osob, z toho je 35 pedagogických pracovníků a 12 nepedagogických pracovníků. Ředitelka školy splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce. Pedagogický úsek vede plně kvalifikovaný vedoucí pracovník, statutární zástupkyně ředitelky školy - přípravný stupeň 100% aprobovanost jedné učitelky - 1. stupeň - 100% aprobovanost osmi učitelů - 2. stupeň % aprobovanost dvanácti učitelů i jedné asistentky pedagoga - 2 plně kvalifikované výchovné poradkyně - 1 plně kvalifikovaný metodik EVVO - 1 plně kvalifikovaný metodik ICT - 1 kvalifikovaný metodik SPJ - 1 plně kvalifikovaný koordinátor ŠVP Úsek Paprsek vede plně kvalifikovaný vedoucí pracovník 100% aprobovanost pěti speciálních pedagogů a čtyř asistentek pedagoga Úsek výchovy úsek vede plně kvalifikovaný vedoucí pracovník 100% aprobovanost všech pěti vychovatelek Ekonomicko - provozní úsek - vede plně kvalifikovaná ekonomka, úsek sčítá 12 pracovníků - hospodářka-sekretářka - účetní - správce sítě a webu - pracovnice školní výdejny - školník-domovník - uklízečky 6

7 IV. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, ÚDAJE O ZÁPISU DO 1. TŘÍD A VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Celkový prospěch žáků za 1. a 2. pololetí Počet žáků 1. pololetí celkem z toho v 1. pololetí prospělo s vyznamen. z toho v 1. pololetí prospělo z toho v 1. pololetí neprospělo Počet žáků 2. pololetí z toho ve 2. pololetí z toho ve 2. pololetí z toho ve 2. pololetí celkem prospělo s vyznamen. prospělo neprospělo Integrovaní žáci na ZŠ počet žáků na škole celkem 391 z toho sluchově postižených 4 z toho zrakově postižených 6 z toho vady řeči 12 z toho tělesně postižených 11 z toho vývojové poruchy učení 24 z toho kombinované postižení 45 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Celkem 45 z toho 1.-5.ročník 0 z toho 6.ročník 0 z toho 7.ročník 0 z toho 8.ročník 2 z toho 9. ročník 43 Informace o přijímacím řízení Žáci přijatí na gymnázium 9 žáci přijatí na SOŠ 21 žáci přijatí na SOU 15 žáci nepřijatí 0 Celkem 45 Žáci přestupující ze ZŠ žáci přestupující na víceletá gymnázia 6 žáci přestupující do speciální školy 2 z toho do speciální školy z 2.stupně 2 7

8 Zápis žáků do 1.tříd Celkem u zápisu Přijato základní škola Přijato Paprsek Odklady školní docházky 91 žáků 63 žáků 12 žáků 16 žáků Ředitelka školy před zápisem navštívila partnerské mateřské školky a informovala rodiče budoucích prvňáčků o školní zralosti dětí a koncepci školy pr školní rok 2009/10. Zápis do 1. tříd proběhl ve dnech 18. a a náhradní zápis byl v únoru Rodičům dětí s odkladem bylo nabídnuto přijetí do přípravného ročníku na kmenové škole. Výsledky výchovy žáků na ZŠ počet žáků v 1. Pololetí 383 počet žáků s 2. stupněm chování 3 počet žáků s 3. stupněm chování 0 počet žáků ve 2. Pololetí 391 počet žáků s 2. stupněm chování 2 počet žáků s 3. stupněm chování 1 Docházka žáků ZŠ počet žáků v 1.pololetí 383 zameškané hodiny celkem v 1. Pololetí z toho neomluvené hodiny celkem v 1.pol. 8 počet žáků v 2.pololetí 391 zameškané hodiny celkem v 2.pol z toho neomluvené hodiny celkem v 2.pol. 91 Celkem bylo ve školním roce zameškáno hodin, z toho 99 hodin nebylo omluveno. V 1. pololetí připadlo na 1 žáka 34,18 hodiny a ve 2. pololetí připadlo na 1 žáka 51,08 hodiny. Neomluvené hodiny ve 2. pololetí způsobila převážně jedna problémová žákyně. 8

9 V. PUBLIC RELATION, AKCE, SOUTĚŽE, PROJEKTY PUBLIC RELATION Škola se prezentovala několika články v místním tisku a televizi o svých aktivitách a projektech. Pro svou prezentaci využívá především nové webové stránky a školní časopis Sosákova pětka, který informuje všechny žáky a rodiče o dění na škole. Žáci školy založili školní žákovský sněm, zástupci tříd se v něm schází 1x měsíčně a řeší s vedením školy problémy žáků či jednotlivých tříd. Zástupci školního sněmu navštěvují Ústecký dětský parlament v DDM, kde se setkávají s představiteli našeho města. Učí se zde řešit problémy a zároveň se zde snaží prezentovat naši školu sami po svém. Pro lepší spolupráci rodiny a školy a v rámci prezentace školy se v průběhu roku konaly tyto akce: - Den otevřených dveří s vánočními trhy - Setkání rodičů a žáků u vánočního stromu - Adventní koncert na podporu OS Paprsek dětem - Školní ples pro absolventy školy a jejich rodiče, který navštívili nejvyšší představitelé města - Bukovský červánek netradiční oslava MDD pro žáky, jejich rodiče a budoucí prvňáčky - Hurá na prázdniny společná akce pro žáky a rodiče dětí ze ZŠ a MŠ 1.STUPEŇ Akce - Hurá do školy šerpování prvňáčků - Besedy s příslušníky Policie ČR, s myslivci, s požárníky - Ukázka výcviku policejních psů - Exkurze u hasičů, do knihovny, do nemocnice - Pouštění draků - Mikulášská nadílka - Den otevřených dveří - Ukázkové hodiny pro rodiče - Vánoční besídky s trhy - Výroba dárků pro budoucí prvňáčky - Karnevaly - Divadelní a filmová představení žáků vlastní tvorby - Návštěvy kulturních a divadelních představení - Stavby ze sněhu - IQ testy Menzy - Společné hodiny a výlety paralelních tříd - Keramické dílny v DDM - Pálení čarodějnic - Jupiáda - Školy v přírodě - Bukovský červánek - Rozloučení s absolventy Paprsku - Noc skřítků - Hurá na prázdniny 9

10 Soutěže - sportovní soutěže - vybíjená, šplh, plavání - výtvarné soutěže - Nejkrásnější drak, Ahoj z prázdnin, O nejhezčí strašidlo, O nejoriginálnější vánoční ozdobu, O nejhezčí masku, O nejhezčí kraslici - vědomostní - Matematický klokan, Matematická olympiáda, Dáma, Sudoku - soutěže ve zpěvu a recitaci - Doremi - dopravní soutěže - jiné soutěže - Vodní putování, Voda, Představ svého zvířecího kamaráda Projekty - Celoškolní projekty: Čím budu; Voda; Modrý den a týden; OČZMS; Den Země; Recyklohraní - Třídní projekty: Moje rodina; Hodiny; Rok; Podzim; Zima; Jaro; Vánoce; Masopust; Velikonoce; Čarodějnice; Barevný týden; Pravěk; Gotika; Cestování časem; Přemyslovci; Jak válčili husité; Lidé a čas; Divé zvíře; Mláďata; Ptáci; Planety; Vesmír; Zdravé zuby; Zdraví a nemoc; Jak správně třídit; V obchodě; Dopravní prostředky; Čtenář; Hra s pády; Pohádková cesta; Keramika pro rodiče a děti; Umíme si pomoci s 1. pomocí,, 2.STUPEŇ Akce - Výjezdní akce Motýl v rámci prevence SPJ - lyžařské výjezdy na Telnici - sportovní kurz v Caorle - exkurze do Národního divadla, do Českého rozhlasu, na Úřad práce, do Botanické zahrady, do Dalkie a Armaturky, do Severočeské galerie, na Veletrh vzdělávání - návštěva akcí Literární Ústí, Indie, Jupiáda, Rocky Karla IV, Echo, Zbraně gotiky, Anifest, Ústecké vodopády, Třídíme odpady - Výlet do Zubrnického skanzenu, výlety do přírody - Divadelní představení z vlastní tvorby pro MŠ a žáky školy - beseda v knihovně, s policií - školní ples - Bukovský červánek - Hurá na prázdniny Soutěže - výtvarné soutěže - Ahoj z prázdnin, Nejhezčí portrét J. A. Komenského, O nejhezčí vánoční ozdobu, O nejhezčí kraslici, Pod modrou oblohou, Zvíře roku, Lidice, Evropa ve škole - sportovní - atletika, florbal, volejbal, kopaná, minikopaná - dopravní soutěž cyklistů - matematické Pythagoriáda, O nejlepšího matematika třídy, Matematický klokan - v českém jazyce Krasopisec, Vánoční a Valentýnská báseň, Přesmyčky - v anglickém jazyce a v německém jazyce - přírodopisné Herbáře podzimních listů, Žijeme tu společně, Vodní putování - zeměpisné olympiáda ze Ze, Eurorébus 10

11 - vědomostní Einstainova hádanka, Soutěž v sudoku, Turnaj v dámě, Logická hra Blokus - hudební a recitační - jiné - Představ svého zvířecího kamaráda, Město Ústí a jeho dominanty -Výroba makety Větruše, Projekty - Celoškolní projekty: Čím budu; Modrý den a týden; Voda; Den Země; OČZMS; Recyklohraní - Třídní projekty: Hledáme zaměstnání; Cizincem v česku; Krasopisec; Vyjmenovaná slova; K.H. Borovský; B.Němcová; A. Jirásek; Prague; Calendar; Canada; London; Australia; New York; Kalender; In der Schule; Rotkäpchen; Jahre-Monate-Tage; Houby; Jehličnany; Periodická soustava prvků; Voda; Vitamíny; Kovy; Chemický průmysl; Regiony Afriky; Regiony Ameriky; Regiony Asie; Planeta Země; Geomorfologie; Přírodní krajiny; Průmysl ČR; Mezinárodní organizace; Hrady, zámky a kraje ČR; ŠKOLNÍ DRUŽINA: Aktivity probíhají každý den, podle zájmu rodičů i o víkendech. Každý měsíc je pro děti pořádán výlet do okolí, poznávací vycházka a soutěž. V loňském roce děti vyjely do Tisských stěn, zúčastnily se Drakiády, navštívily všebořickou kuželnu, psí útulek, výstavu betlémů, zámeček Větruši a zámek ve Velkém Březně, Bukovskou jízdárnu, plavecký bazén. Soutěžily v olympijském trojboji, v dámě, v několika vědomostních soutěžích, hledaly poklad, zúčastnily se knoflíkové války, turnaje ve vybíjené, na zimní olympiádě soutěžily v jízdě na čemkoliv. Vychovatelky ŠD uspořádaly prodejní vánoční a velikonoční výstavu, děti si zvolily svou miss, opékaly vuřty s piknikem na zahradě. Činnost ŠD je velmi široká a pestrá. V rámci školní družiny byly v provozu dva kroužky Šikulka a Dovedné ruce. MIMOŠKOLNÍ ČINNOST Kroužky pro 1.stupeň: Angličtina; Keramika; Tancujeme s písničkou; Aerobik; Judo; Stolní tenis; Tanec Kroužky pro 2.stupeň: Příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka; Angličtina; Keramika; Sportovní hry 11

12 VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Na realizaci minimálního preventivního programu se podílí metodik prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradkyně pro 1. i 2.supeň, kteří spolupracují s učiteli, rodiči i žáky a pomáhají řešit již vzniklé problémy, dále učitelé občanské a rodinné výchovy, výchovy ke zdraví a k občanství a učitelé přírodopisu, kteří aplikují témata prevence do výuky a v neposlední řadě i všichni třídní učitelé, kteří pracují se třídou a řeší problémy. Spolupráce s rodiči probíhá formou předávání letáků, poskytováním informací na třídních schůzkách, školním časopisem či přes webové stránky. Mezi specifická témata prevence SPJ patří prevence kouření, užívání alkoholu a AIDS, rizika zneužívání návykových látek, gamblerství, sekty, národnostní menšiny, rasismus, xenofobie, holocaust, šikana, agresivita, domácí násilí, náročné životní situace, podobně. Všichni vyučující mají možnost se dále vzdělávat nejen v rámci školy, ale i na jiných vzdělávacích akcích pořádaných jinými organizacemi. Škola v rámci prevence SPJ spolupracuje s několika organizacemi. Mezi ně patří především K- centrum, městská policie, policie ČR, soud, o.s. Spirála, mateřské školky a další organizace. Spolupráce probíhá hlavně formou besed, exkurzí, přednášek, zapojením do projektů, divadelním představením či pořádáním soutěže. V tomto školním roce proběhly v rámci prevence SPJ tyto projekty a akce: - Projekt MOTÝL, třídenní výjezdní pobyt třídního kolektivu do přírody zaměřený na aktivity k prevenci SPJ a k utužení kolektivu, který byl finančně zajištěn školou, rodiči a získanou dotací - Projekt pro rodiče a žáky pořádaný pod záštitou o.s. Spirála setkávání rodičovských skupin, který byl finančně zajištěn školou a dotací získanou o.s. Spirála - Projekt DÍTĚ, ŠKOLA, SPOLEČNOST násilí, rodina, komunikace a odlišnosti, pod záštitou o.s. Spirála - Projekty v rámci zájmových kroužků k lepšímu využití volného času, které jsou finančně zajištěny školou, rodiči a získanými dotacemi - Sportovní kurz Caorle lepší využití volného času zdravý způsob života - Ajaxův zápisník besedy s městskou policií k e zvýšení bezpečnosti a právního vědomí - Jupiáda celoškolní kulturní akce proti zneužívání návykových látek a rasismu - Cizincem v ČR beseda v rámci multikulturní výchovy - Záchranářský kurz pro praktický nácvik 1. pomoci - Dokážeš pomoci soutěž v 1. pomoci - Dospívání beseda pro dívky - Rizika sexu beseda s doc. Radimem Uzlem - Návštěva služebny policie ČR - Beseda s policií ČR rizika pochodu neonacistů - Dopravní výchova výuka žáků na dopravním hřišti, bezpečnost a předpisy, chodec, cyklista 12

13 VII. INFORMACE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNACŮ ŠKOLY Typy akcí Počet akcí akce jednodenní 50 akce vícedenní 10 Vedení školy podporuje všechny zaměstnance při jejich dalším vzdělávání. V rámci dalšího profesního růstu navštěvuje školení, týkající se veškerých legislativních změn. V tomto školním roce se přímo ve škole uskutečnilo několik seminářů týkajících se práce s interaktivní tabulí, práce s daty ve školní matrice v programu Bakaláři, seminář k lepší komunikaci a spolupráci s rodiči, proběhl i praktický kurz 1. pomoci pro všechny zaměstnance, školení k vedení školní dokumentace, k hospitacím, k zápisu a k novým legislativním změnám týkajících se Školského zákona a chodu školy. Všichni pedagogičtí pracovníci a někteří správní zaměstnanci si během roku rozšiřovali své znalosti, schopnosti a dovednosti na školeních a kurzech pořádaných převážně Národním institutem pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Ústí nad Labem nebo Pedagogickým centrem v Ústí nad Labem, Teplicích či Mostě. Tyto akce byly jedno či vícedenní. Jsou hrazeny převážně z finančních prostředků pro DVPP nebo z vlastních finančních prostředků jednotlivých zaměstnanců. Někteří navštěvují jazykové kurzy nebo dochází na různé školící akce pod záštitou UJEP, krajského úřadu či jiných organizací. Pedagogičtí i správní zaměstnanci se vzdělávají zcela dobrovolně a pravidelně po celý rok. Škola se zapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení do několika projektů, které jsou zaměřené hlavně na jazykovou gramotnost, e-learning, aplikaci nových vyučovacích forem do výuky a podávání projektů. Na další vzdělávání pracovníků ve školství chybí finanční prostředky, a proto chceme příští školní rok pokračovat ve školeních přímo na škole vlastními profesionály v oblasti ICT, jazykové i speciálně pedagogické a rádi bychom uspořádali i vícedenní supervizorský kurz pro všechny zaměstnance k utužení týmu školy. 13

14 VIII. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Krajský úřad OSKS 2008 k NIV celkem Z toho - MP OPPP odvody příděl do FKSP ONIV Příspěvek ze SR Magistrát - OMOS 2008 k Náklady , ,23 Výnosy , ,92 Příspěvek na provoz , ,00 Výnosy celkem , ,92 H V ,31 Neinvestiční výdaje na jednoho žáka v členění na výdaje provozní a mzdové 2008 ( 383 žáků) k ( 391 žáků) Provozní Mzdové Mzdové vč. OPPP IX. KONTROLY PROVEDENÉ STÁTNÍMI ORGÁNY V tomto školním roce nebyly na škole žádné kontroly ze státních orgánů. Pouze na škole proběhla kontrola ze strany zřizovatele v oblasti vedení dokumentace směrnic a řádů, v oblasti stravování a vedení pokladny. Všechny zjištěné malé nedostatky byly okamžitě odstraněny. 14

15 X. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTECH A ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH ROGRAMŮ Škola v průběhu roku podala a realizovala několik malých projektů. Z malých projektů se realizovaly tyto projekty: 1. Projekt - MOTÝL - k prevenci SPJ, uskutečněn v září a říjnu 2008, dotace z OŠSK UL 2. Projekt - VÝTVARNÉ RADOVÁNKY PRO MAMKY A TAŤKY podpora kreativity a spolupráce školy a rodiny, probíhal od září do prosince 2009, dotace z OŠSK UL 3. Projekt STONOŽKA netradiční výjezdy do přírody, podpora spolupráce rodina škola, víkendový společný pobyt žáků vychovatelů a rodičů se soutěžemi, probíhal v říjnu 2009, dotace OŠSK UL Z malých projektů byly 2009 podány tyto projekty: 1. Start 1. školního klubu SOVIČKA otevření a zprovoznění klubovny 2. Bukovský červánek netradiční oslava MDD 3. Výtvarné radovánky pro mamky a taťky podpora spolupráce rodiny a školy 4. Na zelenou Vybudování bezpečné cesty ze a do školy 5. Motýl podpora prevence SPJ 6. Ozdravný pobyt Paprsek podpora spolupráce rodiny a školy dětí z Paprsku Metodik ICT pracuje v rámci projektu EDUCA na programu vzdělávání učitelů formou e- learningu jako koordinátor pro okres Ústí nad Labem a naše škola byla do tohoto projektu včleněna jako partnerská. Dále se škola zapojí do projektu OTEVŘENÁ ŠKOLA, jako pilotní a partnerská škola. Od září 2OO8 fungují nové webové stránky školy na adrese které metodik ICT jako webmaster denně aktualizuje. Doména školy je vlastní a její pronájem je hrazen pololetně. Investice školy v oblasti ICT: 1. Zřízení počítačových míst s připojením na internet ve všech kabinetech se sdílenou tiskárnou 2. v oblasti hardware nákup interaktivní tabule s projektorem a ozvučením, nová učebna pro interaktivní výuku 3. v oblasti software nákup výukových programů firmy Terasoft a Silcom, pořízení licence programu Pinnacle studio pro střih videa výrobu vlastních filmů, pořízení licence Corel Photo Paint pro úpravu fotografií, pronájem licencí operačního systému MS Windows, MS Office v rámci projektu PIL na všechny PC ve škole Ředitelka školy ve spolupráci se zřizovatelem, Statutárním městem Ústí nad Labem spolupracuje na projektech v rámci projektu OPPŽP, které by měly podpořit celkovou opravu budovy školy-střechu, okna a opláštění a rámci rozdělování financí na konci roku byla podpořena naše žádost o finanční dotaci na rekonstrukci odloučeného pracoviště Paprsek, která započala v letošním školním roce. 15

16 XI. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S PARTNERY A ODBORY Ve školním roce 2008/2009 škola navázala spolupráci těmito organizacemi: 1. Mateřské školky Zvoneček a Sluníčko - v rámci spolupráce děti z MŠ navštěvují divadelní představení našich žáků, chodí se podívat do hodin prvňáčků, navštěvují společné akce školy a školky a využívají prostory školy a naopak my školky 2. Společnost Menza spolupráce v oblasti vyhledávání a práce s nadanými dětmi, testování IQ, podpora Klubu deskových her 3. ZOO Ústí nad Labem spolupráce v oblasti výuky v rámci EVVO, podpora některých projektů na Záchranu živočichů, zapojení do projektu LIVING TOGETHER, reciproční zapůjčení skákacího hradu či mašinky oproti divadelnímu představení pro návštěvníky zoo 4. DDM Ústí nad Labem spolupráce v oblasti volnočasových aktivit pro žáky školy i žáky DDM, pronájem prostor, společná představení, účast na společných projektech, vzájemná výpomoc při pořádání soutěží 5. CK mplus podpora v rámci některých kulturních představení pro žáky Škola se bude snažit v příštím školním roce najít a navázat spolupráci s více partnery a zapojit je do chodu školy a oživit tak nabídku dalších aktivit. Chceme, aby se škola stala místem nejen pro výuku, ale i pro zábavu a aby se do ní všichni rádi vraceli. Škola má i svou odborovou organizaci, její vedoucí je paní Nataša Blašková, která byla v loňském roce oceněna za vynikající práci nejen pro naši školu, ale i pro okres Ústí nad Labem. Vedení školy spolupracuje s odborovou organizací pravidelně při každé provozní poradě a společně tvoří kolektivní smlouvu a rozpočet pro čerpání z fondu FKSP. V letošním školním roce se neřešil žádný pracovně právní spor. 16

17 XII. PROBLÉMY ŠKOLY A NÁVRHY K JEJICH ŘEŠENÍ Škola se potýká s mnohými problémy, které je potřeba řešit. Mezi nejdůležitější patří: 1. Oprava střechy, opláštění budovy a výměna oken, vše je v havarijním stavu 2. Zajištění další etapy rekonstrukce pracoviště Paprsek, které je taktéž v havarijním stavu 3. Nedostatek finančních prostředků na nákup a modernizaci učebních pomůcek a školního polohovacího nábytku pro navýšený počet žáků ve škole 4. Nákup nové myčky na nádobí ve školní kuchyni a modernizace výdeje a prodeje stravy, nakoupení nádobí pro navýšený počet strávníků a termoportů, ve kterých se dováží jídlo 5. Vybudování domovnického bytu pro zajištění hlídání rozlehlého areálu 6. Dokončení rekonstrukce sociálních zařazení pro žáky do KHES 7. Vybudování sportovního areálu, protože škola disponuje jen jednou tělocvičnou 8. Nákup víceúčelového zařízení na údržbu zeleně pro rozlehlý areál školy Vedení školy žádá zřizovatele školy, Statutární město Ústí nad Labem, o umožnění zvýšení poplatků za školní družinu a školní klub, které jsou velmi nízké. Dále žádá o co nejrychlejší opravu havarijního stavu střechy, opláštění a oken školy, hrozí úrazy žáků a o navýšení provozního rozpočtu z důvodů provozování školního klubu do pozdních odpoledních hodin a z důvodů značného navýšení počtu žáků, pro které je potřeba zakoupit nejen nábytek, ale třeba i další věci související s chodem a provozem školy. Vedení školy se bude snažit maximálně optimalizovat provoz školy tak, aby se uspořilo co nejvíce finančních prostředků na energiích, bude shánět sponzorské dary a finanční prostředky na nákup moderních učebních pomůcek a podávat ve spolupráci se zřizovatelem projekty, které by dopomohly uskutečnit a zrealizovat výše zmíněné problémy. 17

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace e-mail:zsvojnovicova@iol.cz. Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace e-mail:zsvojnovicova@iol.cz. Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Předkládá: Mgr. Jana Linhartová, ředitelka školy Schvaluje: Luboš Mareček, předseda školské rady V Ústí nad Labem, říjen 2010 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011-12. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011-12. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 3 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 6 IV.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 O b s a h: Str. Údaje 2-5 Základní údaje o škole 5-8 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 10. 9. 2012 výroční zpráva byla schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 200/20 [v souladu se zákonem č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky č. 5/2005

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611/14, Lišov, 373 72 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lišov za školní rok 2012/2013 byla projednána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2013/2014 OBSAH

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2013/2014 OBSAH Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 1 OBSAH A. Základní

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Škola udržitelného rozvoje 1. stupně 1. Základní údaje o škole 1.1 škola Název školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1 1 Charakteristika školy 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Úplná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více