Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace e-mail:zsvojnovicova@iol.cz. Výroční zpráva za školní rok 2008-2009"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok Předkládá: Mgr. Jana Linhartová, ředitelka školy Schvaluje: Luboš Mareček, předseda školské rady V Ústí nad Labem, říjen

2 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ II. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA A DALŠÍ VÝVOJ ŠKOLY III. IV. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, ÚDAJE O ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD A VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ V. PUBLIC RELATION, AKCE, SOUTĚŽE A PROJEKTY VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VII. INFORMACE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VIII. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY IX. KONTROLY PROVEDENÉ STÁTNÍMI ORGÁNY X. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTECH A ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ XI. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S PARTNERY A ODBORY XII. PROBLÉMY ŠKOLY A NÁVRHY K JEJICH ŘEŠENÍ I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 2

3 Základní údaje o škole Název: Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5 Forma: příspěvková organizace Sídlo: Vojnovičova 620/5, Ústí nad Labem IČO: Telefon: , Webové stránky: Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 8, Ústí nad Labem Ředitelka školy: Mgr. Jana Linhartová, 40 let Statutární zástupkyně ředitelky školy: PaedDr. Alena Piková, 52 let Vedoucí úseku ekonomiky a provozu: Jana Křížová, 43 let Vedoucí úseku Paprsek: Mgr. Renata Tajčová, 41 let Vedoucí úseku výchovy: Nataša Blašková, 49 let Školská rada: zřízena Předseda školské rady: Luboš Mareček Členové školské rady: Ivan Dostál Miloslava Kučerová Mgr. Lucie Marková Mgr. Andrea Štolfová Vlastimil Žáček V prosinci 2008 proběhly dle platného řádu volby do Školské rady, která se skládá ze 6-ti členů. Ustavující schůzi svolala ředitelka školy v lednu 2009, předsedou byl zvolen p. Luboš Mareček. Školská rada- nová se v loňském školním roce sešla 2x, schválila jednací řád, projednala plán schůzek a koncepci školy na školní rok 2009/2010. Zápisy ze schůzek ŠR jsou na 3

4 II. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA A DALŠÍ VÝVOJ ŠKOLY Škola se skládá z kmenové školy ve Vojnovičově ulici, která tvoří jednotlivé pavilóny. V pavilonu vedení se nachází přípravný ročník, šatny, vedení školy a třídy 1. a 2. ročníku, relaxační kouty a učebny výpočetní techniky. V učebnovém pavilonu se nachází třídy 1. a 2. stupně, odborné učebny, sociální zařízení pro žáky, personál i pro postižené žáky, kabinety učitelů, knihovna s informačním centrem, archiv a sklady učebních pomůcek. V pavilonu výchov se nachází tělocvična včetně šaten a sociálních zařízení, učebna keramiky a výtvarné výchovy, pracovních činností a školní klubovna se šatnou pro žáky a personál. V pavilonu jídelny se nachází školní výdejna, jídelna, šatna včetně sociálního zařízení, žákovská kuchyňka a kinosál. Školní jídelna výdejna, do které se dováží denně jídlo ze Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem, má kapacitu 350 žáků. Stravují se zde žáci školy, zaměstnanci školy i cizí strávníci. Na odloučeném pracovišti Paprsek se nachází í třídy 1.stupně s upraveným vzdělávacím programem pro žáky a školní družina, jejíž kapacita je 145 žáků. Celá škola je umístěna v zeleni, její součástí je víceúčelové asfaltové hřiště, travnaté hřiště na kopanou, školní pozemek a velká zahrada. Obě pracovitě jsou zcela bezbariérové. Základní škola poskytuje žákům vzdělání podle zákona 561/2004 Sb., Školský zákon a s ním souvisejících vyhlášek a novelizací. Na škole se vyučuje podle výchovně vzdělávacího programu Základní škola /96 2, schváleného a to ve 3., 4. a 5. ročníku a v 8. a 9. ročníku. V 1., 2. a 6., 7. ročníku se vyučuje podle ŠVP pro základní vzdělávání s motivačním názvem Škola pro každého, škola pro život. Zdravotně postiženým žákům a žákům s poruchami učení a chování je věnována péče podle druhu postižení. Škola postupuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a s vyhláškou MŠMT č.73/2005 Sb. Dále se řídíme doporučeními odborných lékařů, pedagogicko psychologické poradny a dalších poradenských, klinických a diagnostických zařízení. Pro zařazení dětí na pracoviště Paprsek je nutná žádost rodičů, komplexní vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně a její doporučení a odborný lékařský posudek. V případě nejednoznačných závěrů může ředitelka školy rozhodnout o přijetí na diagnostický pobyt, který však nenahrazuje přijetí do školy. Počet tříd, žáků a pedagogických pracovníků k Počet tříd 23 Počet žáků 391 Počet tříd, žáků a pedagogických pracovníků na jednotlivých stupních školy Paprsek 5 tříd 44 žáků Ø 9 žáků na učitele Přípravný stupeň 1 třída 15 žáků Ø 15 žáků na učitele 1.stupeň 9 tříd 173 žáků Ø 20 žáků na učitele 2.stupeň 8 tříd 159 žáků Ø 20 žáků na učitele Současnost a další vývoj školy 4

5 Škola spolupracuje s MŠ Zvoneček, MŠ Sluníčko, MŠ Skorotice, speciálními MŠ ve Štefánikově a Malátově ulici a s MŠ Demosthenes. Z těchto školských zařízení k nám převážně nastupují naši budoucí žáci. V letošním školním roce pokračovala výuka v přípravném ročníku, pro který byla vybudována nová učebna a herna. Škola také spolupracuje s dalšími poradenskými pracovišti a diagnostickými a klinickými centry v celé republice. Navázali jsme spolupráci s Krizovým centrem a Spirálou. Tato spolupráce má pomoci maximálně reedukovat výukové, výchovné a jiné problémy u žáků a má pomoci předcházet sociálně patologickým jevům. V rámci běžné výuky probíhá řečová výchova formou individuální logopedické péče, vedeme několik skupin náprav poruch učení na 1. i 2. stupni a pro tělesně a zdravotně postižené žáky zajišťujeme rehabilitaci nebo zdravotní tělesnou výchovu. Ve speciálních třídách na odloučeném pracovišti Paprsek a na 2. stupni kmenové školy máme pro zdravotně a tělesně handicapované žáky asistentky pedagoga. Snažíme se o zvyšování kvality vyučovacího procesu zavedením nových moderních vyučovacích metod a forem do výuky. Chceme maximálně rozvíjet osobnost a individualitu každého žáka. Zavedli jsme rozšíření výuky cizích jazyků od 1. ročníku, zatím jako nepovinný předmět. Rozšířili jsme nabídku výuky druhého cizího jazyka, nabídku volitelných předmětů, která obohatí žáky pro výběr vhodného povolání a nabídli jsme všem žákům a rodičům možnost přístupu na internet. Velmi intenzivně se po celý školní rok pracovalo v oblasti předcházení sociálně patologickým jevům, environmentální výchovy a informačních a komunikačních technologií. Snažíme se, aby byli všichni pedagogičtí pracovníci vstřícní a empatičtí nejen k žákům, ale i k rodičům. Vybudovali jsme školní poradenské pracoviště, které bude sloužit k poradenské činnosti pro žáky a jejich rodiče a zároveň bude umožňovat další vzdělávání všem pedagogickým pracovníkům. V letošním školním roce jsme navázali spolupráci s MENZOU a společně s MŠ Zvoneček a Sluníčko budeme vyhledávat nadané a mimořádně nadané žáky a podporovat je v jejich rozvoji. Chceme rozšířit volnočasové aktivity pro žáky v rámci školní družiny, zprovoznit školní klub se školní klubovnou pro žáky, kteří nenavštěvují školní družinu, a zvýšit tak jejich zájem o nejrůznější soutěže a další zájmové a volnočasové aktivity. Veškeré prostory školy budeme využívat v odpoledních hodinách nejen pro žáky, ale i pro rodiče a doufáme, že tímto rozšíříme jejich spolupráci se školou, která patří k našim prioritám. Chceme pokračovat v partnerských vztazích s Domem dětí a mládeže v Ústí nad Labem a nadále spolupracovat s místní Zoologickou zahradou. Další partnery školy budeme vyhledávat i v průběhu dalšího školního roku. Při škole pracuje SRPDŠ, které se schází minimálně 3x ročně před třídními schůzkami a třídní důvěrníci jednotlivých tříd předávají informace o dění ve škole a čerpání příspěvků ostatním zákonným zástupcům žáků. Při škole je založeno Občanské sdružení Paprsek dětem, které podporuje naše handicapované či jinak znevýhodněné děti a získanými finančními prostředky je podporuje při výuce a ve volnočasových aktivitách. Velkou snahou nás všech bude kromě kvalitní výuky a výchovy získávání finančních prostředků na celkovou rekonstrukci budovy, modernizaci vnitřních prostor a výstavbu sportovního areálu s víceúčelovým hřištěm. Rádi bychom vybudovali i vlastní učebnu v přírodě. 5

6 III. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Na škole pracovalo v loňském školním roce celkem 47 osob, z toho je 35 pedagogických pracovníků a 12 nepedagogických pracovníků. Ředitelka školy splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce. Pedagogický úsek vede plně kvalifikovaný vedoucí pracovník, statutární zástupkyně ředitelky školy - přípravný stupeň 100% aprobovanost jedné učitelky - 1. stupeň - 100% aprobovanost osmi učitelů - 2. stupeň % aprobovanost dvanácti učitelů i jedné asistentky pedagoga - 2 plně kvalifikované výchovné poradkyně - 1 plně kvalifikovaný metodik EVVO - 1 plně kvalifikovaný metodik ICT - 1 kvalifikovaný metodik SPJ - 1 plně kvalifikovaný koordinátor ŠVP Úsek Paprsek vede plně kvalifikovaný vedoucí pracovník 100% aprobovanost pěti speciálních pedagogů a čtyř asistentek pedagoga Úsek výchovy úsek vede plně kvalifikovaný vedoucí pracovník 100% aprobovanost všech pěti vychovatelek Ekonomicko - provozní úsek - vede plně kvalifikovaná ekonomka, úsek sčítá 12 pracovníků - hospodářka-sekretářka - účetní - správce sítě a webu - pracovnice školní výdejny - školník-domovník - uklízečky 6

7 IV. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, ÚDAJE O ZÁPISU DO 1. TŘÍD A VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Celkový prospěch žáků za 1. a 2. pololetí Počet žáků 1. pololetí celkem z toho v 1. pololetí prospělo s vyznamen. z toho v 1. pololetí prospělo z toho v 1. pololetí neprospělo Počet žáků 2. pololetí z toho ve 2. pololetí z toho ve 2. pololetí z toho ve 2. pololetí celkem prospělo s vyznamen. prospělo neprospělo Integrovaní žáci na ZŠ počet žáků na škole celkem 391 z toho sluchově postižených 4 z toho zrakově postižených 6 z toho vady řeči 12 z toho tělesně postižených 11 z toho vývojové poruchy učení 24 z toho kombinované postižení 45 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Celkem 45 z toho 1.-5.ročník 0 z toho 6.ročník 0 z toho 7.ročník 0 z toho 8.ročník 2 z toho 9. ročník 43 Informace o přijímacím řízení Žáci přijatí na gymnázium 9 žáci přijatí na SOŠ 21 žáci přijatí na SOU 15 žáci nepřijatí 0 Celkem 45 Žáci přestupující ze ZŠ žáci přestupující na víceletá gymnázia 6 žáci přestupující do speciální školy 2 z toho do speciální školy z 2.stupně 2 7

8 Zápis žáků do 1.tříd Celkem u zápisu Přijato základní škola Přijato Paprsek Odklady školní docházky 91 žáků 63 žáků 12 žáků 16 žáků Ředitelka školy před zápisem navštívila partnerské mateřské školky a informovala rodiče budoucích prvňáčků o školní zralosti dětí a koncepci školy pr školní rok 2009/10. Zápis do 1. tříd proběhl ve dnech 18. a a náhradní zápis byl v únoru Rodičům dětí s odkladem bylo nabídnuto přijetí do přípravného ročníku na kmenové škole. Výsledky výchovy žáků na ZŠ počet žáků v 1. Pololetí 383 počet žáků s 2. stupněm chování 3 počet žáků s 3. stupněm chování 0 počet žáků ve 2. Pololetí 391 počet žáků s 2. stupněm chování 2 počet žáků s 3. stupněm chování 1 Docházka žáků ZŠ počet žáků v 1.pololetí 383 zameškané hodiny celkem v 1. Pololetí z toho neomluvené hodiny celkem v 1.pol. 8 počet žáků v 2.pololetí 391 zameškané hodiny celkem v 2.pol z toho neomluvené hodiny celkem v 2.pol. 91 Celkem bylo ve školním roce zameškáno hodin, z toho 99 hodin nebylo omluveno. V 1. pololetí připadlo na 1 žáka 34,18 hodiny a ve 2. pololetí připadlo na 1 žáka 51,08 hodiny. Neomluvené hodiny ve 2. pololetí způsobila převážně jedna problémová žákyně. 8

9 V. PUBLIC RELATION, AKCE, SOUTĚŽE, PROJEKTY PUBLIC RELATION Škola se prezentovala několika články v místním tisku a televizi o svých aktivitách a projektech. Pro svou prezentaci využívá především nové webové stránky a školní časopis Sosákova pětka, který informuje všechny žáky a rodiče o dění na škole. Žáci školy založili školní žákovský sněm, zástupci tříd se v něm schází 1x měsíčně a řeší s vedením školy problémy žáků či jednotlivých tříd. Zástupci školního sněmu navštěvují Ústecký dětský parlament v DDM, kde se setkávají s představiteli našeho města. Učí se zde řešit problémy a zároveň se zde snaží prezentovat naši školu sami po svém. Pro lepší spolupráci rodiny a školy a v rámci prezentace školy se v průběhu roku konaly tyto akce: - Den otevřených dveří s vánočními trhy - Setkání rodičů a žáků u vánočního stromu - Adventní koncert na podporu OS Paprsek dětem - Školní ples pro absolventy školy a jejich rodiče, který navštívili nejvyšší představitelé města - Bukovský červánek netradiční oslava MDD pro žáky, jejich rodiče a budoucí prvňáčky - Hurá na prázdniny společná akce pro žáky a rodiče dětí ze ZŠ a MŠ 1.STUPEŇ Akce - Hurá do školy šerpování prvňáčků - Besedy s příslušníky Policie ČR, s myslivci, s požárníky - Ukázka výcviku policejních psů - Exkurze u hasičů, do knihovny, do nemocnice - Pouštění draků - Mikulášská nadílka - Den otevřených dveří - Ukázkové hodiny pro rodiče - Vánoční besídky s trhy - Výroba dárků pro budoucí prvňáčky - Karnevaly - Divadelní a filmová představení žáků vlastní tvorby - Návštěvy kulturních a divadelních představení - Stavby ze sněhu - IQ testy Menzy - Společné hodiny a výlety paralelních tříd - Keramické dílny v DDM - Pálení čarodějnic - Jupiáda - Školy v přírodě - Bukovský červánek - Rozloučení s absolventy Paprsku - Noc skřítků - Hurá na prázdniny 9

10 Soutěže - sportovní soutěže - vybíjená, šplh, plavání - výtvarné soutěže - Nejkrásnější drak, Ahoj z prázdnin, O nejhezčí strašidlo, O nejoriginálnější vánoční ozdobu, O nejhezčí masku, O nejhezčí kraslici - vědomostní - Matematický klokan, Matematická olympiáda, Dáma, Sudoku - soutěže ve zpěvu a recitaci - Doremi - dopravní soutěže - jiné soutěže - Vodní putování, Voda, Představ svého zvířecího kamaráda Projekty - Celoškolní projekty: Čím budu; Voda; Modrý den a týden; OČZMS; Den Země; Recyklohraní - Třídní projekty: Moje rodina; Hodiny; Rok; Podzim; Zima; Jaro; Vánoce; Masopust; Velikonoce; Čarodějnice; Barevný týden; Pravěk; Gotika; Cestování časem; Přemyslovci; Jak válčili husité; Lidé a čas; Divé zvíře; Mláďata; Ptáci; Planety; Vesmír; Zdravé zuby; Zdraví a nemoc; Jak správně třídit; V obchodě; Dopravní prostředky; Čtenář; Hra s pády; Pohádková cesta; Keramika pro rodiče a děti; Umíme si pomoci s 1. pomocí,, 2.STUPEŇ Akce - Výjezdní akce Motýl v rámci prevence SPJ - lyžařské výjezdy na Telnici - sportovní kurz v Caorle - exkurze do Národního divadla, do Českého rozhlasu, na Úřad práce, do Botanické zahrady, do Dalkie a Armaturky, do Severočeské galerie, na Veletrh vzdělávání - návštěva akcí Literární Ústí, Indie, Jupiáda, Rocky Karla IV, Echo, Zbraně gotiky, Anifest, Ústecké vodopády, Třídíme odpady - Výlet do Zubrnického skanzenu, výlety do přírody - Divadelní představení z vlastní tvorby pro MŠ a žáky školy - beseda v knihovně, s policií - školní ples - Bukovský červánek - Hurá na prázdniny Soutěže - výtvarné soutěže - Ahoj z prázdnin, Nejhezčí portrét J. A. Komenského, O nejhezčí vánoční ozdobu, O nejhezčí kraslici, Pod modrou oblohou, Zvíře roku, Lidice, Evropa ve škole - sportovní - atletika, florbal, volejbal, kopaná, minikopaná - dopravní soutěž cyklistů - matematické Pythagoriáda, O nejlepšího matematika třídy, Matematický klokan - v českém jazyce Krasopisec, Vánoční a Valentýnská báseň, Přesmyčky - v anglickém jazyce a v německém jazyce - přírodopisné Herbáře podzimních listů, Žijeme tu společně, Vodní putování - zeměpisné olympiáda ze Ze, Eurorébus 10

11 - vědomostní Einstainova hádanka, Soutěž v sudoku, Turnaj v dámě, Logická hra Blokus - hudební a recitační - jiné - Představ svého zvířecího kamaráda, Město Ústí a jeho dominanty -Výroba makety Větruše, Projekty - Celoškolní projekty: Čím budu; Modrý den a týden; Voda; Den Země; OČZMS; Recyklohraní - Třídní projekty: Hledáme zaměstnání; Cizincem v česku; Krasopisec; Vyjmenovaná slova; K.H. Borovský; B.Němcová; A. Jirásek; Prague; Calendar; Canada; London; Australia; New York; Kalender; In der Schule; Rotkäpchen; Jahre-Monate-Tage; Houby; Jehličnany; Periodická soustava prvků; Voda; Vitamíny; Kovy; Chemický průmysl; Regiony Afriky; Regiony Ameriky; Regiony Asie; Planeta Země; Geomorfologie; Přírodní krajiny; Průmysl ČR; Mezinárodní organizace; Hrady, zámky a kraje ČR; ŠKOLNÍ DRUŽINA: Aktivity probíhají každý den, podle zájmu rodičů i o víkendech. Každý měsíc je pro děti pořádán výlet do okolí, poznávací vycházka a soutěž. V loňském roce děti vyjely do Tisských stěn, zúčastnily se Drakiády, navštívily všebořickou kuželnu, psí útulek, výstavu betlémů, zámeček Větruši a zámek ve Velkém Březně, Bukovskou jízdárnu, plavecký bazén. Soutěžily v olympijském trojboji, v dámě, v několika vědomostních soutěžích, hledaly poklad, zúčastnily se knoflíkové války, turnaje ve vybíjené, na zimní olympiádě soutěžily v jízdě na čemkoliv. Vychovatelky ŠD uspořádaly prodejní vánoční a velikonoční výstavu, děti si zvolily svou miss, opékaly vuřty s piknikem na zahradě. Činnost ŠD je velmi široká a pestrá. V rámci školní družiny byly v provozu dva kroužky Šikulka a Dovedné ruce. MIMOŠKOLNÍ ČINNOST Kroužky pro 1.stupeň: Angličtina; Keramika; Tancujeme s písničkou; Aerobik; Judo; Stolní tenis; Tanec Kroužky pro 2.stupeň: Příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka; Angličtina; Keramika; Sportovní hry 11

12 VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Na realizaci minimálního preventivního programu se podílí metodik prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradkyně pro 1. i 2.supeň, kteří spolupracují s učiteli, rodiči i žáky a pomáhají řešit již vzniklé problémy, dále učitelé občanské a rodinné výchovy, výchovy ke zdraví a k občanství a učitelé přírodopisu, kteří aplikují témata prevence do výuky a v neposlední řadě i všichni třídní učitelé, kteří pracují se třídou a řeší problémy. Spolupráce s rodiči probíhá formou předávání letáků, poskytováním informací na třídních schůzkách, školním časopisem či přes webové stránky. Mezi specifická témata prevence SPJ patří prevence kouření, užívání alkoholu a AIDS, rizika zneužívání návykových látek, gamblerství, sekty, národnostní menšiny, rasismus, xenofobie, holocaust, šikana, agresivita, domácí násilí, náročné životní situace, podobně. Všichni vyučující mají možnost se dále vzdělávat nejen v rámci školy, ale i na jiných vzdělávacích akcích pořádaných jinými organizacemi. Škola v rámci prevence SPJ spolupracuje s několika organizacemi. Mezi ně patří především K- centrum, městská policie, policie ČR, soud, o.s. Spirála, mateřské školky a další organizace. Spolupráce probíhá hlavně formou besed, exkurzí, přednášek, zapojením do projektů, divadelním představením či pořádáním soutěže. V tomto školním roce proběhly v rámci prevence SPJ tyto projekty a akce: - Projekt MOTÝL, třídenní výjezdní pobyt třídního kolektivu do přírody zaměřený na aktivity k prevenci SPJ a k utužení kolektivu, který byl finančně zajištěn školou, rodiči a získanou dotací - Projekt pro rodiče a žáky pořádaný pod záštitou o.s. Spirála setkávání rodičovských skupin, který byl finančně zajištěn školou a dotací získanou o.s. Spirála - Projekt DÍTĚ, ŠKOLA, SPOLEČNOST násilí, rodina, komunikace a odlišnosti, pod záštitou o.s. Spirála - Projekty v rámci zájmových kroužků k lepšímu využití volného času, které jsou finančně zajištěny školou, rodiči a získanými dotacemi - Sportovní kurz Caorle lepší využití volného času zdravý způsob života - Ajaxův zápisník besedy s městskou policií k e zvýšení bezpečnosti a právního vědomí - Jupiáda celoškolní kulturní akce proti zneužívání návykových látek a rasismu - Cizincem v ČR beseda v rámci multikulturní výchovy - Záchranářský kurz pro praktický nácvik 1. pomoci - Dokážeš pomoci soutěž v 1. pomoci - Dospívání beseda pro dívky - Rizika sexu beseda s doc. Radimem Uzlem - Návštěva služebny policie ČR - Beseda s policií ČR rizika pochodu neonacistů - Dopravní výchova výuka žáků na dopravním hřišti, bezpečnost a předpisy, chodec, cyklista 12

13 VII. INFORMACE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNACŮ ŠKOLY Typy akcí Počet akcí akce jednodenní 50 akce vícedenní 10 Vedení školy podporuje všechny zaměstnance při jejich dalším vzdělávání. V rámci dalšího profesního růstu navštěvuje školení, týkající se veškerých legislativních změn. V tomto školním roce se přímo ve škole uskutečnilo několik seminářů týkajících se práce s interaktivní tabulí, práce s daty ve školní matrice v programu Bakaláři, seminář k lepší komunikaci a spolupráci s rodiči, proběhl i praktický kurz 1. pomoci pro všechny zaměstnance, školení k vedení školní dokumentace, k hospitacím, k zápisu a k novým legislativním změnám týkajících se Školského zákona a chodu školy. Všichni pedagogičtí pracovníci a někteří správní zaměstnanci si během roku rozšiřovali své znalosti, schopnosti a dovednosti na školeních a kurzech pořádaných převážně Národním institutem pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Ústí nad Labem nebo Pedagogickým centrem v Ústí nad Labem, Teplicích či Mostě. Tyto akce byly jedno či vícedenní. Jsou hrazeny převážně z finančních prostředků pro DVPP nebo z vlastních finančních prostředků jednotlivých zaměstnanců. Někteří navštěvují jazykové kurzy nebo dochází na různé školící akce pod záštitou UJEP, krajského úřadu či jiných organizací. Pedagogičtí i správní zaměstnanci se vzdělávají zcela dobrovolně a pravidelně po celý rok. Škola se zapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení do několika projektů, které jsou zaměřené hlavně na jazykovou gramotnost, e-learning, aplikaci nových vyučovacích forem do výuky a podávání projektů. Na další vzdělávání pracovníků ve školství chybí finanční prostředky, a proto chceme příští školní rok pokračovat ve školeních přímo na škole vlastními profesionály v oblasti ICT, jazykové i speciálně pedagogické a rádi bychom uspořádali i vícedenní supervizorský kurz pro všechny zaměstnance k utužení týmu školy. 13

14 VIII. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Krajský úřad OSKS 2008 k NIV celkem Z toho - MP OPPP odvody příděl do FKSP ONIV Příspěvek ze SR Magistrát - OMOS 2008 k Náklady , ,23 Výnosy , ,92 Příspěvek na provoz , ,00 Výnosy celkem , ,92 H V ,31 Neinvestiční výdaje na jednoho žáka v členění na výdaje provozní a mzdové 2008 ( 383 žáků) k ( 391 žáků) Provozní Mzdové Mzdové vč. OPPP IX. KONTROLY PROVEDENÉ STÁTNÍMI ORGÁNY V tomto školním roce nebyly na škole žádné kontroly ze státních orgánů. Pouze na škole proběhla kontrola ze strany zřizovatele v oblasti vedení dokumentace směrnic a řádů, v oblasti stravování a vedení pokladny. Všechny zjištěné malé nedostatky byly okamžitě odstraněny. 14

15 X. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTECH A ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH ROGRAMŮ Škola v průběhu roku podala a realizovala několik malých projektů. Z malých projektů se realizovaly tyto projekty: 1. Projekt - MOTÝL - k prevenci SPJ, uskutečněn v září a říjnu 2008, dotace z OŠSK UL 2. Projekt - VÝTVARNÉ RADOVÁNKY PRO MAMKY A TAŤKY podpora kreativity a spolupráce školy a rodiny, probíhal od září do prosince 2009, dotace z OŠSK UL 3. Projekt STONOŽKA netradiční výjezdy do přírody, podpora spolupráce rodina škola, víkendový společný pobyt žáků vychovatelů a rodičů se soutěžemi, probíhal v říjnu 2009, dotace OŠSK UL Z malých projektů byly 2009 podány tyto projekty: 1. Start 1. školního klubu SOVIČKA otevření a zprovoznění klubovny 2. Bukovský červánek netradiční oslava MDD 3. Výtvarné radovánky pro mamky a taťky podpora spolupráce rodiny a školy 4. Na zelenou Vybudování bezpečné cesty ze a do školy 5. Motýl podpora prevence SPJ 6. Ozdravný pobyt Paprsek podpora spolupráce rodiny a školy dětí z Paprsku Metodik ICT pracuje v rámci projektu EDUCA na programu vzdělávání učitelů formou e- learningu jako koordinátor pro okres Ústí nad Labem a naše škola byla do tohoto projektu včleněna jako partnerská. Dále se škola zapojí do projektu OTEVŘENÁ ŠKOLA, jako pilotní a partnerská škola. Od září 2OO8 fungují nové webové stránky školy na adrese které metodik ICT jako webmaster denně aktualizuje. Doména školy je vlastní a její pronájem je hrazen pololetně. Investice školy v oblasti ICT: 1. Zřízení počítačových míst s připojením na internet ve všech kabinetech se sdílenou tiskárnou 2. v oblasti hardware nákup interaktivní tabule s projektorem a ozvučením, nová učebna pro interaktivní výuku 3. v oblasti software nákup výukových programů firmy Terasoft a Silcom, pořízení licence programu Pinnacle studio pro střih videa výrobu vlastních filmů, pořízení licence Corel Photo Paint pro úpravu fotografií, pronájem licencí operačního systému MS Windows, MS Office v rámci projektu PIL na všechny PC ve škole Ředitelka školy ve spolupráci se zřizovatelem, Statutárním městem Ústí nad Labem spolupracuje na projektech v rámci projektu OPPŽP, které by měly podpořit celkovou opravu budovy školy-střechu, okna a opláštění a rámci rozdělování financí na konci roku byla podpořena naše žádost o finanční dotaci na rekonstrukci odloučeného pracoviště Paprsek, která započala v letošním školním roce. 15

16 XI. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S PARTNERY A ODBORY Ve školním roce 2008/2009 škola navázala spolupráci těmito organizacemi: 1. Mateřské školky Zvoneček a Sluníčko - v rámci spolupráce děti z MŠ navštěvují divadelní představení našich žáků, chodí se podívat do hodin prvňáčků, navštěvují společné akce školy a školky a využívají prostory školy a naopak my školky 2. Společnost Menza spolupráce v oblasti vyhledávání a práce s nadanými dětmi, testování IQ, podpora Klubu deskových her 3. ZOO Ústí nad Labem spolupráce v oblasti výuky v rámci EVVO, podpora některých projektů na Záchranu živočichů, zapojení do projektu LIVING TOGETHER, reciproční zapůjčení skákacího hradu či mašinky oproti divadelnímu představení pro návštěvníky zoo 4. DDM Ústí nad Labem spolupráce v oblasti volnočasových aktivit pro žáky školy i žáky DDM, pronájem prostor, společná představení, účast na společných projektech, vzájemná výpomoc při pořádání soutěží 5. CK mplus podpora v rámci některých kulturních představení pro žáky Škola se bude snažit v příštím školním roce najít a navázat spolupráci s více partnery a zapojit je do chodu školy a oživit tak nabídku dalších aktivit. Chceme, aby se škola stala místem nejen pro výuku, ale i pro zábavu a aby se do ní všichni rádi vraceli. Škola má i svou odborovou organizaci, její vedoucí je paní Nataša Blašková, která byla v loňském roce oceněna za vynikající práci nejen pro naši školu, ale i pro okres Ústí nad Labem. Vedení školy spolupracuje s odborovou organizací pravidelně při každé provozní poradě a společně tvoří kolektivní smlouvu a rozpočet pro čerpání z fondu FKSP. V letošním školním roce se neřešil žádný pracovně právní spor. 16

17 XII. PROBLÉMY ŠKOLY A NÁVRHY K JEJICH ŘEŠENÍ Škola se potýká s mnohými problémy, které je potřeba řešit. Mezi nejdůležitější patří: 1. Oprava střechy, opláštění budovy a výměna oken, vše je v havarijním stavu 2. Zajištění další etapy rekonstrukce pracoviště Paprsek, které je taktéž v havarijním stavu 3. Nedostatek finančních prostředků na nákup a modernizaci učebních pomůcek a školního polohovacího nábytku pro navýšený počet žáků ve škole 4. Nákup nové myčky na nádobí ve školní kuchyni a modernizace výdeje a prodeje stravy, nakoupení nádobí pro navýšený počet strávníků a termoportů, ve kterých se dováží jídlo 5. Vybudování domovnického bytu pro zajištění hlídání rozlehlého areálu 6. Dokončení rekonstrukce sociálních zařazení pro žáky do KHES 7. Vybudování sportovního areálu, protože škola disponuje jen jednou tělocvičnou 8. Nákup víceúčelového zařízení na údržbu zeleně pro rozlehlý areál školy Vedení školy žádá zřizovatele školy, Statutární město Ústí nad Labem, o umožnění zvýšení poplatků za školní družinu a školní klub, které jsou velmi nízké. Dále žádá o co nejrychlejší opravu havarijního stavu střechy, opláštění a oken školy, hrozí úrazy žáků a o navýšení provozního rozpočtu z důvodů provozování školního klubu do pozdních odpoledních hodin a z důvodů značného navýšení počtu žáků, pro které je potřeba zakoupit nejen nábytek, ale třeba i další věci související s chodem a provozem školy. Vedení školy se bude snažit maximálně optimalizovat provoz školy tak, aby se uspořilo co nejvíce finančních prostředků na energiích, bude shánět sponzorské dary a finanční prostředky na nákup moderních učebních pomůcek a podávat ve spolupráci se zřizovatelem projekty, které by dopomohly uskutečnit a zrealizovat výše zmíněné problémy. 17

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2010-2011

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 Předkládá: Mgr. Jana Linhartová, ředitelka školy Schvaluje: Luboš Mareček, předseda školské rady V Ústí nad Labem, říjen 2011 1 O b s a h : Základní škola Ústí nad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti Speciální základní školy pro

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více