VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice září Zpracovala: Mgr. Jitka Geburová, ředitelka školy --

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 9 - Název dokumentu: Obsah: ) ) ) 4) ) základní údaje o škole přehled oborů vzdělání, učební plány pracovníci školy údaje o zápisu k povinné školní docházce výsledky vzdělávání žáků prospěch chování plnění učebních osnov péče o žáky se speciálními vzděl. potřebami soutěže divadlo, kulturní pořady ozdravný pobyt mimoškolní aktivity přípravná třída kroužky ukončení docházky 6) prezentace školy na veřejnosti ) další vzdělávání pedagogických pracovníků Přílohy : Hodnocení akcí a soutěží Zpráva o použití finančních prostředků na DVPP Základní údaje o hospodaření školy

3 -- ) základní údaje o škole Adresa školy: Bezručova 4, 44 Křešice Ředitel: Mgr. Jitka Geburová Kontakty: tel e mail: IČO školy: 6 REDIZO školy: 6 IZO: 6 právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Křešice Adresa zřizovatele: Nádražní 4, 44 Křešice Kontakty: tel IČO zřizovatele: 6 Školská rada: Magdaléna Chladilová, Marie Myšáková, Mgr. Jana Trojáčková Předseda: Marie Myšáková

4 -Základní školu Křešice zřídila obec Křešice (viz Zřizovací listina, vydaná dne.. obcí Křešice, dále změna zřizovací listiny ze dne 4.. ) jako příspěvkovou organizaci. Zařazení do sítě škol vydalo MŠMT ČR, poslední rozhodnutí ze dne.., s účinností od. 9., č.j. /-. Identifikátor právnické osoby: 6 Ve školním roce 9 - navštěvovalo 4 třídy školy 4 žáků. I v tomto školním roce pokračovala v úzké spolupráci s PPP V LTM výuka v přípravné třídě pro děti se sociálním znevýhodněním, kterou navštěvovalo celkem 4 dětí. Součástí školy je Mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Škola zajišťuje stravování pro žáky ZŠ, děti MŠ, občany důchodového věku a pro členy zastupitelstva Obce Křešice. Škola je umístěna v klidné části obce a patří k ní oplocený pozemek zahrada pro MŠ a hřiště pro ZŠ, neoplocený sousední pozemek s vybudovaným umělým svahem pro zimní využití. Budova školy - je typem malotřídní školy postavené v roce 94. Škola má všechny ročníky prvního stupně. Třídy se tvoří spojením různých ročníků. Spojení ročníků je určeno počtem žáků v jednotlivých ročnících a dalšími faktory. Škola není plně organizovaná. Ve škole pracuje jedno oddělení školní družiny. Kapacita školy je žáků, kapacita školní družiny je žáků. Škola je integrovaná s Mateřskou školou. Do školy v současné době dojíždějí děti z částí Zahořany a Nučnice. Škola je průchozí se školní jídelnou, stravování dětí v MŠ je řešeno výtahem. Suterén : technické zázemí, sklad pomůcek MŠ, místnost školnice, šatna dětí, školní družina Přízemí: ředitelna, třída,, počítačová učebna, tělocvična První patro: učebny, knihovna, kabinet V areálu školy je hřiště /využíváno hlavně o hlavní přestávce, pro venkovní pobyt dětí a odpolední aktivity školní družiny/ a travnaté i zpevněné plochy umožňující žákům dostatečný pohyb. ) obory vzdělání, učební plány 9--C/ ročník 9--C/ 4.. roč. V 4.. ročníku výuka probíhala podle vzdělávacího programu Základní škola (MŠMT ČR, č.j.64/96-). V.,. a. ročníku výuka probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Křešice.

5 -4-64/96- Základní škola: Předmět Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Celkem 4.roč..roč. Školní vzdělávací program pro ZV ZŠ Křešice: Předmět Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Inf.a kom.technologie Člověk a jeho svět Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce ročník Celkem ) Pracovníci školy K. 6. na škole pracovalo: fyzický počet: učitelé : vychovatelé: provozní zaměstnanci: pracovníci škol. jídelny přepočtený počet: 4,6,4,6, Vzhledem k potřebám školy jsou někteří zaměstnanci přijímáni na nižší pracovní úvazky. Uvádíme proto vedle fyzického počtu i počet přepočtený. Jeden pracovník ŠJ je hrazen z rozpočtu OÚ Křešice. --

6 Hledisko odborné kvalifikace učitelů: (na zákl. Zákona č. 6/4 Sb. o pedag. pracovnících) třídní učitelky.,. a. ročníku. stupně splňují předepsanou kvalifikaci, třídní učitelka 4.a. ročníku studuje druhým rokem vysokou školu pedagogickou na UJEP v Ústí nad. Labem. Cizí jazyk vyučují vyučující splňující kvalifikaci /absolventky kurzů anglického jazyka JAME, MEJA/ a dále si vzdělání doplňují samostudiem a absolvováním jednodennních seminářů a školení v rámci DVVP. VYCHOVATELÉ: Vychovatelka školní družiny má požadované vzdělání. Věková struktura pedagogických pracovníků: do let 6-4 let 46- let nad let důchodový věk celkem PROVOZNÍ PRACOVNÍCI: Pracovníci, u kterých je požadováno vzdělání, toto splňují, např. hospodářka školy je absolventkou střední školy s ekonomickým zaměřením. Školnice a údržbář absolvují v pravidelných lhůtách potřebná proškolení. PRACOVNÍCI ŠJ: Vedoucí školní jídelny požadované vzdělání splňuje, dále zde pracuje jedna vyučená kuchařka. 4) údaje o zápisu k povinné školní docházce Do. ročníku byly zařazeny děti na základě zápisu, který proběhl... Celkem bylo u zápisu a dodatečného zápisu: dětí. Celkem bylo do. třídy zařazeno k. září: dětí. Odklad školní docházky byl povolen u: dětí 6 -

7 Ve školním roce 9 jsme zaznamenali změn v pohybu žáků ( příchod, 4 odchody). Stav k.9. 9: Stav k.6. : 4 žáků 4 žáků Počet žáků v jednotlivých ročnících: stav k ročník celkem počet žáků 4 počet tříd 4 stav k. 6. ročník celkem počet žáků 4 počet tříd 4 ) výsledky vzdělávání žáků Prospěch -. pololetí 9- ROČNÍ K ZŠ Počet žáků celkem 4 Počet integr. zdrav. postiž. Počet žáků s vyznamenání m 4 Prospěl Neprospěl

8 Chování a zameškané hodiny obě pololetí 9 - ROČNÍ K Počet žáků na začátku šk.roku Počet žáků k.6. Počet žáků s.st. z chování Počet žáků s.st. z chování Zameškan é hodiny Neomluven é hodiny Pochval a Napom. tř.uč. Důtka tř. uč. Důtka ředit ZŠ Byla udělena jedna ředitelská důtka.pro zlepšení komunikace využíváme schránku důvěry. Při pravidelných celoškolních setkáních jsme se podněty ze schránky důvěry společně zaobírali. Možnosti zhodnotit práci školy prostřednictvím dotazníku zadaného v červnu využili téměř všichni rodiče. Většina rodičů vyjádřila celkovou spokojenost ve sledovaných oblastech hodnocení. Nedůvěru vyjádřili rodiče směrem k provozním zaměstnancům školy zjm. k úklidu některých učeben používaných žáky, tělocvičny a počítačové učebny. Plnění učebních osnov: Výuka probíhala podle dvou vzdělávacích programů. V 4.. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola (MŠMT ČR, č.j.64/96- ze dne Úpravy a doplňky č.j. /9- ze dne.. 99). V. -. ročníku jsme pracovali podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Křešice. Na začátku školního roku byly projednány základní úkoly a vyučující zpracovali vlastní tematické plány a časové rozvržení. Vyučující při sestavování plánů počítají s určitou ztrátou hodin, proto nedošlo během školního roku k vážnějšímu narušení výuky a ve většině předmětů zbyl i dostatek času na opakování. - -

9 Celkové hodnocení práce v ročnících :. roč.: Postupováno podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Křešice. Nácvik čtení probíhal analyticko syntetickou metodou bez tvorby slabik. Žáci zvládli požadavky velmi dobře, během školního roku nenastaly žádné závažné problémy. V. roč. se výrazně uplatňují prvky činnostního učení. Žáci byli kamarádští, pracovali s velkým zaujetím a nadšením. Ve třídě nebylo potřeba řešit žádné přestupky.. roč.: Žáci. roč. neměli závažnější prospěchové ani kázeňské problémy. Objevilo se ale poměrně dost situací, ve kterých žáci jednali s menším ohledem na druhé. V průběhu školního roku se zúčastnili mnoha kulturních a sportovních akcí a soutěží. Velmi zpěvná třída. Žáci prokázali v průběhu školního roku i poměrně slušnou fyzickou kondici, měli ale nejvíce zameškaných hodin.. roč.: Osnovy byly splněny podle plánů ve všech předmětech. Učivo bylo nutné často přizpůsobit pomalejšímu tempu a věnovat více času na upevňování základního učiva, díky časté nepřítomnosti žáků. S jedním žákem bylo v uplynulém školním roce postupováno dle zpracovaného a PPP schváleného IVP. Žák byl diagnostikován s lehkou mentální poruchou. Žáci se zapojili do různých sportovních aktivit, z nichž k nejúspěšnějším patřil turnaj v malé kopané (Mc Donald s Cup). Navštívili několik divadelních představení v Litoměřicích. Součástí výuky tělesné výchovy byl i plavecký výcvik. 4. roč.: Učivo 4. ročníku nebylo splněno v souladu se zpracovaným tematickým plánem. Důvodem tohoto bylo složení žáků v tomto ročníku. Třídu navštěvovali dva velmi slabí žáci a jeden velmi nadaný žák. U jednoho ze slabších žáků byla častá nepřítomnost ve výuce z důvodu častého onemocnění. Dalším důvodem bylo nesplnění osnov v předešlém školním roce v tomto ročníku. Výuka v tomto ročníku byla velmi obtížná.. a 4. ročník pracoval společně ve spojeném oddělení. Klima třídy bylo otevřené, žáci byli přátelští, tvořili velmi dobrý kolektiv..roč.: Učivo probráno podle plánu, který byl zpracován na základě platných osnov. Tento ročník navštěvovali žáci výborní, průměrní i podprůměrní. Se dvěma integrovanými žáky bylo ve výuce postupováno podle zpracovaného a PPP schváleného IVP. Kolektiv otevřený, přátelský. Žáci se jevili velmi sportovně nadaní, zapojovali se do všech školou dostupných kroužků, zjm. sportovní kroužek navštěvovali všichni žáci. Tři žáci (chlapci) měli vážnější kázeňské problémy s následky ocenění jejich chování. Všechny ročníky byly zapojeny do výuky plavání, osm žáků výcvik neabsolvovalo ze zdravotních nebo sociálních důvodů. -9-

10 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Z vyšetření či přešetření v PPP nebo SPC jsme během školního roku obdrželi se souhlasem rodičů poradenské zprávy žáků. Šlo převážně o stanovení diagnózy - speciální vzdělávací potřeby, obnovení platnosti poradenské zprávy a výchovné problémy. Jeden žák ročníku byl vyšetřen v SPC diagnostikou žáka, na kterého byl po diagnostice SPC vypracován ŠVP pro integrovaného žáka v ZŠ s nároky školy na zvýšené finanční prostředky ze státního rozpočtu. Stejně tak se dvěma žáky. ročníku bylo nadále postupováno podle platných norem práce s integrovanými žáky s ohledem na finanční navýšení na uč. pomůcky a finančního ohodnocení platu učitele ze státního rozpočtu. Práce s integrovanými žáky ve škole: K. 6. jsme měli jednoho integrovaného žáka, jehož integrace vypršela dnem...v tomto případě byla zajištěna spolupráce s rodiči dotyčného žáka k následnému vyšetření v PPP a následnému vypracování IVP pro integrovaného žáka s finančními požadavky školy na uč. pomůcky a plat učitele ze strany st. rozpočtu. Dne.. a.. byl vyšetřen v PPP žák, který byl diagnostikován jako integrovaný žák ve 4.roč. v ZŠ, byl vypracován IVP třídním učitelem se souhl. rodičů a souhl. PPP a podle tohoto plánu se s tímto žákem pracovalo s požadavky na fin. náklady na uč. pom. na plat učitele ze strany st. rozpočtu i v. ročníku. Kromě těchto integrovaných žáků na škole jsem měli další žáky, u nichž jsou diagnostikovány dyslektické, dysortografické, dysgrafické nebo dyskalkulické obtíže, dále prospěchové problémy, neurotizace, LMD, zdravotní problémy, kázeňské problémy. I u těchto žáků uplatňujeme individuální přístup na základě spolupráce TU a vyučujících s rodiči žáka, s dětskou lékařkou, s PPP a SPC v Litoměřicích. Soutěže: Přehled je v hodnocení akcí a soutěží /příloha/. Naši fotbalisté při soutěži McDonald s Cup - vítězství v okrskovém kole v Ltitoměřicích. Na konci školního roku jsme změřili své síly s kamarády ze ZŠ Polepy v Orienťáku. - -

11 DIVADLO, KULTURNÍ POŘADY Návštěva kulturních akcí, divadelních představení, koncertů apod. je nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy. Většina pořadů je vybírána tak, aby doplňovala a prohlubovala probírané učivo. Velký význam je kladen na vlastní vystoupení žáků. Žáci mají možnost předvést výsledky své práce na akcích školy i obce. Do školy přijelo Sváťovo dividlo - -

12 Na návštěvě u kamarádů z ÚSP Křešice. Akce MŠ a ZŠ Ozdravný pobyt Počet žáků MŠ a PT +.roč..roč. 4 4.roč. celkem 9 Objekt Poslův Mlýn, Doksy Termín Cena Mimoškolní aktivity Mimoškolní činnost na škole organizuje především vychovatelka školní družiny za pomoci třídních učitelů. Zajišťuje činnost dětí v době po vyučování do.. Akce ŠD: diskotéky, maškarní karnevaly - soutěže - např. o nejkrásnější čarodějnici - Den čarodějnic - Masopust průvod obcí - -

13 Mikulášské nadělení Zimní radovánky - -

14 Přípravná třída I v tomto školním roce se podařilo za nemalé finanční podpory ze strany Obecního úřadu v naší škole zahájit výuku dětí v přípravné třídě,do které byly přijaty děti MŠ se sociálním znevýhodněním a výuka v tomto oddělení školy probíhala dle platných norem pro vzdělávání dětí v přípravné třídě pro děti se sociálním znevýhodněním. V tomto oddělení zajistila výuku učitelka MŠ a asistentka pedagoga pro výuku v přípravné třídě, která byla přijata na žádost paní uč. přípravné třídy a všech ped. prac. školy a následně se souhlasem Krajského úřadu a ÚP Ltm / převod asistenta ped. ze ZŠ Lingua Universal Litoměřice, se souhlasem zastupitelstva Obecního úřadu,která byla financována smluvně ze strany SPÚM Litoměřice a částečně z rozpočtu školy. Kroužky - na škole pracovaly tyto kroužky: pěvecký - pěvecký sbor Sluníčko /více než čtyřicetiletá tradice sborového zpěvu na naší škole/ flétnového - skupiny podle vyspělosti hráčů dovedných rukou - skupina sportovního - skupiny /mladší a starší žáci/ pohybově dramatického skupina počítačového - skupiny /začátečníci a pokročilí/ Kroužek dovedných rukou - 4 -

15 Pěvecký sbor Sluníčko - -

16 Ukončení docházky - ukončení docházky v naší škole z. ročníku: přijati na: plně organizované víceleté školy gymnázium ZŠ s RVM do Litoměřic a Polep z.ročníku Naši školu opustili skvělí žáci a my jim přejeme vše nejlepší ve startu do neznáma

17 6) Prezentace školy na veřejnosti Vystoupení žáků: - vánoční besídky - vystoupení pěveckého sboru, dvakrát vítání občánků na Obecním úřadě - -

18 ) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pro školní rok 9- byly stanoveny tyto priority:. Metody a formy práce (obecně + v jednotlivých předmětech). Cizí jazyky. Další vzdělávání a proškolení učitelů v oblasti práce s žáky se spec. vzdělávacími potřebami. 4. Proškolení v oblasti drogové problematiky a sledování a prevence negativních jevů.. Řízení školy hodnocení práce školy, managment pracovně právní vztahy. Současný stav v oblasti dalšího vzdělávání je poměrně špatný. Velký počet zařízení, stále doplňovaná a tedy nepřehledná nabídka má za následek velmi časté rušení akcí pro malý počet přihlášených. Využíváme především nabídky PC Ústí nad Labem a dalších komerčních institucí. Vzdělávací akce provádíme i v rámci školy. Učitelé se proškolují vzájemně např. v oblasti využití počítačů a Internetu, v oblasti drogové problematiky, cizích jazyků, zdokonalování Školního vzdělávacího programu apod. - -

Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLY KŘEŠICE Školní rok 2013-2014

Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLY KŘEŠICE Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice Bezručova 141, 411 48 Křešice Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLY KŘEŠICE Školní rok 2013-2014 Vypracovala: Mgr. Lenka Špittová, ředitelka školy Pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice

Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice září 2012 Zpracovala: Mgr. Jitka Geburová, ředitelka školy - 1 - V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Více

Základní škola Terezín, okres Litoměřice

Základní škola Terezín, okres Litoměřice 1 Základní škola Terezín, okres Litoměřice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2009-2010 Září 2010 Zpracovala: Mgr. Hana Bažantová 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

Více

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81 Výroční zpráva 2008-2009 - 1 - - - 1. O b s a h A. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str. 2-3 2. Organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2012 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Rulf Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 1 I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání Personální zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení a zařazení vycházejících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Křečovice 37, 257 56 Neveklov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola - název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od 1.1.2003 právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA EJPOVICE. okres ROKYCANY, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA EJPOVICE. okres ROKYCANY, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA EJPOVICE okres ROKYCANY, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011/2012 Říjen 2012 Mgr. Eva Manclová ředitelka školy 2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Zpracovala: Mgr. Dagmar Chvapilová 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Škola... 3 1.2 Zřizovatel...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚHONICE, okres Praha západ VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Úhonice, okres Praha západ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚHONICE, okres Praha západ VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Úhonice, okres Praha západ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚHONICE, okres Praha západ VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Úhonice, okres Praha západ za školní rok 2013 / 2014 Obsah 1.Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. 445/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. et Ing. Hana Kindlová, ředitelka školy Dílčí zprávu o činnosti MŠ vypracovala: Mgr. Miroslava Krčová Sojovice, září

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: zsjivova@iol.cz www.zsjivova.cz Základní škola Jívová, okres Olomouc příspěvková organizace - Jívová 20, 783 16 p. Dolany u Olomouce telefon: 585 038 116, 739 350 989 IČO: 70985278 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 1. Název školy, sídlo, adresa pro dálkový přístup 2. Zřizovatel školy 3. Charakteristika školy 4. Údaje o vedení

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2009-2010 Zpracovala: Mgr.Aranka Klupáková Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLATNÍKY-HODKOVICE Ve Zlatníkách Hodkovicích 5. srpna 2014 Vypracovala: Mgr. Ivana Jelínková, ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A VELTRUSY,

Z Á K L A D N Í Š K O L A VELTRUSY, VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A VELTRUSY, OKRES MĚLNÍK A/ Výroční zpráva obsahuje: ----------------------------------- 1. Charakteristika školy str. 2 2. Přehled oborů

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více