VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: 48378; fax: ; VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 6-7 /zpracováno v souladu s 7, odst., Vyhlášky č. 5/5 Sb. a s osnovou předloženou OŠM KÚ LK / Zpracoval: Alois Holas Předkládá: Alois Holas Místo a datum zpracování: Frýdlant 9. října 7 razítko školy.. podpis ředitele školy

2 // Č á s t.: Základní charakteristika školy a) G Y M N Á Z I U M, F r ý d l a n t, PSČ 464 Mládeže 884, příspěvková organizace IČO IZO 8973 identifikátor zařízení 65 b) zřizovatel: Liberecký kraj IČO U Jezu 64/a 46 8 Liberec c) ředitel školy: Alois Holas nar.. dubna 946 absolvent MFF UK Praha bydliště: Zhořelecká 695/6 46 Liberec d) druh školy: osmileté gymnázium e) datum zařazení do rejstříku:. ledna 5 f) kapacita školy: cca 4 žáků /3/

3 Č á s t.: Organizace studia a) přehled studijních oborů: 794K8 Gymnázium všeobecné studium b) zvolený vzdělávací program a jeho číslo jednací: pro všechny ročníky: 794K8 Gymnázium 8leté čj. 594/99- c) učební plán byl vypracován v souladu s učebními dokumenty pro gymnázia: / čj. 594/99- ze dne s platností od učební plán pro denní studium osmiletého cyklu studijního oboru 794K8 / Rozvojový program podpory pro vzdělávání v gymnáziích ze dne , čj. 634/6-3 s platností od.9.6 navýšení o hodiny týdně ve vyšším stupni gymnázia U č e b n í p l á n - školní rok 6-7 nižší G osmileté studium vyšší G osmileté studium Třída P S T K Q Sx Sp O Předmět ČJL CJ CJ OV ZSV D Z M Fy CH Bi IVT HV/VV TV VP VP VP 3 VP 4 Předpis Dotace Volitelné předměty: Nepovinné předměty: VP VP VP 3 VP 4 RJ, HV, DVK, SH - Ako, Nko - ZA - LS, - FChS, ZDS, BiS, SVS Celkem

4 /4/ Na základě rozhodnutí ředitele školy a v souladu s učebními dokumenty pro gymnázia probíhala výuka ve školním roce 6/7 ve všech ročnících podle učebního plánu čj. 594/99- ze dne s platností od jedná se o učební plán pro denní studium studijního oboru 794K8. d) Výuka předmětů D, Fy, Ch a Bi byla od kvinty až po oktávu realizována s minimální dvouhodinovou týdenní dotací. e) Výuka Z byla ukončena po 6. ročníku (v sextě) f) Disponibilní hodiny jsou v učebním plánu vytištěny tučně. g) Povinná výuka výpočetní techniky byla realizována na nižším stupni gymnázia v tercii a kvartě. Na vyšším stupni byla přidělena hodinová dotace pro výuku IVT v kvintě a v oktávě pro realizaci závěrečné maturitní práce studentů v elektronické podobě. h) Výuka probíhala převážně na jediném pracovišti v budovách A a B gymnázia na adrese Mládeže 884, 464 Frýdlant. Pro výuku TV bylo pronajato zařízení TJ Slovan Frýdlant sokolovna a sportovní hala. Č á s t 3.: Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele školy podle zákona č. 39/995 Sb. Počet Počet odvolání - podle 3, odst., písm. e (o přijetí ke studiu) 9 - podle 3, odst., písm. e (o nepřijetí ke studiu) podle 3, odst., písm. f (o přerušení studia) - podle 3, odst., písm. h (vyloučení ze studia) - podle 3, odst., písm. l (o opakování ročníku) - podle 3, odst., písm. l (o ukončení studia) Č á s t 4.: Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti a) počet pedagogických, nepedagogických pracovníků, externistů Počet pedagog. prac. Počet nepedag. prac. Počet externistů b) změny v pedagogickém sboru školní rok nastoupili odešli 6-7 /5/

5 c) přehled o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků Příjmení, titul Kvalifikace Vyučuje Délka praxe (let) a funkce. ANTOŠ Luděk PF Ústí n/l. aprob. Č, D Č, D 9 TP. ČUMPELÍK Pavel, Mgr. PF Ústí n/l. aprob. M + IVT M, IVT TP 3. FLECKNOVÁ Renáta Mgr. PF Ústí n/l. aprob. Ch, Bi Ch, Bi TP 4. HLÁVKOVÁ Alena FTVS UK Praha aprob. A, Tv A,Tv,Ak VP. TP 5. HOLAS Alois MFF UK Praha fyzika + DPS Fy 38 ŘŠ 6. HRDINOVÁ Zdena, PaedDr. PF Ústí n/l. aprob. R, Vv Vv 4 TP 7. JÍROVSKÝ Bohumil, RNDr. PřF UK Praha správce chemie + DPS IVT 34 sítě 8. KALENSKÝ Michal, ing. VŠCHT Pardub. CHT + DPS Ch ZŘŠ 9. KIRAKOSJAN Nikolaj Univ. Petrohrad filologie AJ A, Ak 9. MACHÁČKOVÁ Věra PF Ústí n/l. aprob. R, N N, Nk 6. MARMANGE Dušan FJFI UK Praha odb. fyzika Fy. MARTINEC Karel FTVS UK Praha aprob. M, Tv M 36 TP 3. MEDVĚDOVÁ Renata PF UK aprob. ČJ, OV ČJ, OV 5 TP 4. MĚKOTOVÁ Lenka PF Ústí n/l. aprob. M, NJ NJ 3 5. ŠOLTYS Dušan FTVS UK Praha aprob. Z, Tv 6. THELEN Martin UJEP Ústí n/l. aprob. D, Z D, Z E x t e r n í p r a c o v n í c i 7. CVEJN Miroslav Pedag. škola Z,Tv, ZSV 34 TP aprob. Hv Hv ve star. důchodu 8. FRYDRYCHOVÁ Miluše FF UK Praha NJ, D aprob. RJ, D RJ nep. ve star. důchodu 9. SEDLÁČEK Ladislav. ing. VŠ zeměd. Praha fyto + DPS Bi 4. SKALNÍKOVÁ Nikola, Bc. TU Liberec sport. managem. Tv /6/

6 Techn. hosp. pracovníci pracovní zařazení poznámka. BULÍČEK Václav. GUTKNECHTOVÁ Věra 3. SMRKOVSKÁ Eva 4. ČÁSTKOVÁ Jana školník uklízečka uklízečka hospodářka d) přehled o počtu odučených hodin v jednotlivých předmětech podle odborné a pedagogické způsobilosti vyučujících (aprobovanost výuky předmětů): Předmět Odučeno hodin/týden z toho hodin vyučovaných pouze s odb. pouze s ped. způsobilostí způsobilostí s ped. a odb. způsobilostí ČJ + LS AJ+Ak NJ+Nk OV/ZSV 6 6 D 8 8 Z M + MS Fy Ch 8 8 Bi + BiS 9 9 IVT HV VV+DVK TV 8 8 ZA Celkem bez odb. i ped. způsobilosti Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu, nepodařilo se ve školním roce 6/7 zajistit stoprocentně plně aprobovanou výuku v anglickém a německém jazyce, v tělesné výchově, ve výuce informatiky, ZA a fyziky (v případě Fy vyučující zahájil v průběhu školního roku 5/6 příslušné studium na doplnění pedagogické kvalifikace) z celkového počtu týdně odučených hodin je 83,8 % odučeno s plnou odbornou a pedagogickou způsobilostí. /7/

7 e) věková skladba učitelského sboru do 3 let 3-4 let 4-5 let 5 důch. věk důchodový věk Celkem/ žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen OPZ úplná 4/ 4/ 3/3 5/ 4/ /8 OZ / / PZ Žádná Nově přijatí pedagogové / / Ukončený PP pedagog. Věkový průměr pedagogického sboru ve školním roce 6/7 činil 48, roku. f) mzdové podmínky pracovníků školní rok Celkový počet pracovníků 8,4,55 Počet pedagogických pracovníků 3,8 6,37 Průměrná výše měsíční mzdy PP ,- Průměrná výše měsíční mzdy NP Průměrná výše nenárokových složek PP Průměrná výše nenárokových složek NP g) údaje o dalším vzdělávání pracovníků d r u h s t u d i a /kurzu/ počet prac. typ výstupu. problematika školského managementu. rozšiřující jazykové kurzy 3. semináře katedry M při TU Liberec 4. spec. kurz pro vyuč. Ch při PřF UK 5. kurzy s ekonomickou problematikou 6. prevence drogové závislosti 7. zdravotní kurz 8. odborné semináře v rámci aprobace 9. pedagogické minimum D D K K K K K D D 3 6 dále probíhá osvědčení osvědčení diplom K.. krátkodobý kurz D.. dlouhodobý kurz

8 /8/ Č á s t 5.: Údaje o počtu žáků Škola Počet tříd Počet žáků ø žáků na třídu ø žáků na učitele Gymnázium 8 9 5,5,75 Ve školním roce 6/7 bylo na gymnáziu celkem 8 tříd, z toho 4 nižšího stupně ( prima až kvarta s celkovým počtem 4 žáci) a 4 třídy vyššího stupně (kvinta až oktáva s celkovým počtem 5 žáků). Č á s t 6.: Výsledky výchovy a vzdělávání a) přehled o prospěchu žáků Škola Počet žáků celkem Počet žáků s vyznamenáním Počet žáků propadajících Počet žáků opakujících ročník Gymnázium 9 V řádném klasifikačním období a po opravných zkouškách neprospěli celkem dva žáci v obou případech bylo vyhověno žádosti zákonného zástupce a žákům povoleno opakování ročníku. Třída/ počet žáků P r o s p ě ch Počet žáků s vyznamenáním Počet žáků opakujících ročník Počet vyloučených ze studia za prospěch za chování ø absence na žáka Prima 4 97,43 Sekunda ,3 Tercie 8 3,3 Kvarta 4 8, Kvinta 8 3 8,39 Sexta 7 79,48 Septima 9,9 Oktáva 8 97,57 Celkem 9 94, /9/

9 b) údaje o přijímacím řízení + výsledky přijímacího řízení Pro školní rok 7/8 proběhlo přijímací řízení pouze do primy víceletého gymnázia s osmiletým studijním cyklem řízení proběhlo v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR o přijímacím řízení ke studiu na středních školách dne , přičemž náplní byly písemné zkoušky z jazyka českého a matematiky v rozsahu učiva základní školy do. pololetí 5. ročníku ZŠ. Zkoušky byly připraveny příslušnými předmětovými komisemi, s požadavky byli seznámeni prostřednictvím dopisu i vyučující ze spádových ZŠ. O možnostech studia na gymnáziu a s dalšími s tím souvisejícími informacemi byli seznámeni i zájemci z řad rodičů na schůzce v rámci Dne otevřených dveří 7. ledna 7 ve srovnání s rokem předcházejícím, kdy se schůzky účastnil nepatrný počet rodičů, byl tentokrát zájem značný (více jak 4 rodičů). V následujících letech se počítá s tím, že jedním z materiálů u přijímacích zkoušek budou též testy CERMAT. Počet přihlášených žáků celkem 36 - z toho ke zkoušce se dostavilo 35 - přijímací zkoušku z ČJ a M konalo 35 - bylo přijato po. kole 9 - počet míst pro odvolání - počet přijatých po odvolání 3 Přehled počtu zájemců a jejich úspěšnosti z jednotlivých ZŠ spádové oblasti: Základní škola Počet přihlášek Přijatých po. k. Po odvolání Frýdlant, Husova Frýdlant, Purkyňova Frýdlant, Masarykova Bílý Potok pod Smrkem Dolní Řasnice Habartice Hejnice Mníšek u Liberce Nové Město pod Smrkem Raspenava Višňová Jindřichovice p. Smrkem C e l k e m Ještě do konce školního roku 6/7 zákonní zástupci žáků sdělili, že jejich dítě do primy GF nenastoupí, čímž k jednomu místu na odvolání se uvolnila ještě dvě další. Vzhledem k tomu, že se odvolali celkem zákonní zástupci 3 žáků, bylo všem v odvolacím řízení vyhověno. //

10 Přehled studijního prospěchu žáků 5. tříd ZŠ hlásících se na gymnázium: Studijní průměr Počet přihlášených Počet přijatých,,,,33,44,55,66,77,88 nad, C e l k e m 36 3 Studijní průměr žáků přijatých ke studiu do primy v. pol. 5. ročníku ZŠ činil,39. c) přehled výsledků maturitních zkoušek Ve školním roce 6/7 maturovala jediná třída, maturitní zkoušky proběhly v souladu s příslušnou vyhláškou ve dnech. až 4. května 7. Předsedou komise u maturitních zkoušek byl OŠMTS KÚ LK jmenován Mgr. František Čemus ze Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. Školní rok 6/7 O K T Á V A Počet žáků maturitní třídy celkem - podmínky matur. zk. splnilo - maturitní zkoušku konalo - s vyznamenáním - prospělo - neprospělo z předm. - neprospělo z více př. - povolena opravná zkouška Po dodatečných a opravných zkouškách Dodatečnou zkoušku konalo Opravnou zkoušku konalo - prospěli s vyznamenáním - prospěli - neprospěli // prospěli 4 4

11 d) uplatnění absolventů Počet žáků ve třídě Počet přihlášených na VŠ - počet maturantů v řádném termínu - z toho přihlášených na VŠ - přijatých ke studiu na VŠ - v % - přijatých na VOŠ - zaměstnání - nulté ročníky (psychologie) % 3 Přehled studijních VŠ oborů, na které byli žáci přijati: UK Praha - lékařská fakulta: stomatologie všeobecné lékařství filozofická fakulta: hebreistika TU Liberec hospodářská fakulta 5 mechatronika pedagogická fakulta kulturologie SU Opava památková péče ZU Plzeň pedagogická fakulta elektrofakulta informatika VŠE Praha management informatika ČZU Praha agrobiologie MU Brno biologie pedagogická fakulta e) přehled o uplatněných výchovných opatřeních druh výchovného opatření. pololetí. pololetí Celkem pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy 8 8 napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy snížený stupeň z chování. stupeň snížený stupeň z chování 3. stupeň //

12 Pochvaly TU byly uděleny převážně za dosažení vynikajícího studijního prospěchu, pochvaly ŘŠ jednak za vynikající studijní výsledky, jednak za úspěšnou reprezentaci školy ve vědomostních a sportovních soutěžích, popř. za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích literárních, výtvarných a hudebních. Napomenutí, popř. důtky byly uděleny především za opakovaná porušování školního řádu od drobných přestupků (opakovaná zapomínání školních pomůcek, opakované pozdní příchody apod.) až po závažnější prohřešky (pokus o podvod při písemné práci). Snížené stupně z chování byly uděleny vesměs za hrubá porušení školního řádu (svévolné odchody z vyučování bez omluvy, drzé chování vůči pedagogickému dozoru v jídelně) a nadměrný počet neomluvených či sporně omluvených hodin. f) přehled o počtu zameškaných a neomluvených hodin Zameškáno Z toho neomluveno Třída. pol.. pol. Celkem. pol.. pol. Celkem Prima Sekunda Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva C e l k e m Oproti loňskému roku došlo ke značnému nárůstu zameškaných hodin příčinou je mimo jiné také skutečnost, že nelze od žáků vyžadovat při absenci delší nežli 3 dny lékařské potvrzení, což je žáky zneužíváno ve značné míře. Č á s t 7.: Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, resp. celoživotního učení Vzhledem k náročnosti studia na gymnáziu je o další všeobecné vzdělávání prakticky nulový zájem, rovněž ze spolupráce s Úřadem práce (školící kurzy v rámci počítačové gramotnosti) sešlo z důvodu nedostatečného počtu zájemců. Lze předpokládat, že ke zlepšení situace dojde po jednání se zástupci některých organizací, s nimiž již navázán první kontakt v rámci přípravy střednědobých strategických plánů školy. /3/

13 Č á s t 8: Řízení školy a) realizace hlavních úkolů stanovených školou Hlavním úkolem výchovně vzdělávacího procesu ve školním roce 6/7 byla především příprava studentů maturitních ročníků k přijímacím zkouškám na vysoké školy, popř. na VOŠ. Tento stanovený cíl se podařilo splnit, o čemž svědčí procento přijatých žáků na VŠ 94 % z počtu přihlášených (85,7 % z celkového počtu žáků v maturitním ročníku). Vzhledem k omezenému přídělu finančních prostředků se i nadále nedaří realizovat záměry spojené s modernizací učebních pomůcek, s vybavením moderní technikou, s aktualizací učebního fondu apod. v plném potřebném rozsahu, takže v průběhu minulého školního roku byl pořízen pouze jediný dataprojektor. b) spolupráce se školskou radou, rodiči, školami a dalšími organizacemi Ve školním roce 5/6 začala na škole působit školská rada, která vzešla z voleb realizovaných dle příslušných paragrafů školského zákona a podnětů Rady Libereckého kraje v listopadu a prosinci 5. Spolupráce se školskou radou byla dobrá, ve druhém pololetí školního roku 6/7 však došlo k některým problémům, např. zástupce za pedagogy Mgr. Flecknová odmítla dále v Radě pracovat (pro nadměrné přetížení) a zástupce za zřizovatele p. Souček se účastnil pouze zahajovací schůzky, na dalších jednáních nebyl přítomen. Je proto nutné patřičným způsobem v souladu se školským zákonem Radu školy doplnit (asi říjen 7). V průběhu školního roku se Rada školy sešla celkem na třech jednáních, konkrétně 8..6, a.6.7. Hlavní náplní všech schůzek byl především tvořící se klasifikační řád (Mgr. Flecknová), programy primární prevence, schválení výroční zprávy za školní rok 5/6 a závěrečné zprávy za kalendářní rok 6 a příprava oslav 6 let existence Gymnázia ve Frýdlantu. Gymnázium spolupracuje v podstatě se všemi školami v oblasti frýdlantského výběžku, přičemž forma spolupráce je rozdílná s ohledem na typ školy. Spolupráce: - se základními školami spádové oblasti: především v okruhu poskytování informací o možnostech a požadavcích studia na gymnáziu, popř. v oblasti vzájemné prostupnosti /návrat některých žáků, kteří nezvládli přechod na nižší stupeň gymnázia zpět na ZŠ projednáváno ve spolupráci s rodiči a ředitelem příslušné ZŠ/, pro konkrétní informace slouží též Den otevřených dveří, /4/

14 - se středními školami: především v oblasti možností přestupu žáků na jiný druh školy (pro slabý prospěch, pro zájem o jiný obor apod.), - se speciální školou: především v oblasti organizačního zajištění hlavně sportovních akcí realizovaných speciální školou (zajištění akce po stránce rozhodcovské, počítačové zpracování výsledků apod.), každoroční podíl na přípravě Mistrovství ČR speciálních škol v přespolním běhu, na některých akcích se podílejí i vybraní studenti školy (nejčastěji v roli tlumočníků pro zahraniční výpravy). Gymnázium spolupracuje i s řadou jiných organizací, namátkou: - s občanským sdružením Život dětem, podíl na každoročně organizovaném tzv. Srdíčkovém dni, v loňském roce byly organizovány celkem sbírky (v prosinci 6 a v dubnu 7) a na příslušné konto u České spořitelny odevzdáno cca Kč, které byly použity jako dar pro dětská oddělení, která pečují o nemocné a handicapované děti (sdružení zaslalo přesné vyúčtování toku peněz), 6 % výtěžku z prosincové sbírky bylo darováno škole (cca.- Kč bylo použito na doplnění knižního fondu pro nižší stupeň gymnázia), - s nadací EURONISA ( nadace na podporu sociální, kulturní a vzdělávací činnosti v Euroregionu Nisa) sbírka v rámci projektu Pozvedněte slabé v červnu 5 vybrané prostředky byly předány příslušným charitativním a sociálním organizacím za přítomnosti zástupců školy, - s UJEP v Ústí nad Labem a TU Liberec, konkrétně s pedagogickými fakultami, přičemž spolupráce se soustředí především na umožnění studijní praxe na Gymnáziu Frýdlant studentům různých oborů a na přednášky zástupců obou univerzit v rámci náboru budoucích studentů, - s Českou televizí zapůjčení televizní techniky pro tvorbu programů žáky školy v rámci projektu Digináves některé programy byly ČT odvysílány především v regionálním zpravodajství, - se SPC (speciální pedagogické centrum) ohledně integrace nevidomé žákyně (tvorba individuálního studijního plánu, konzultace potřeb žákyně, spolupráce při vypracování žádosti OŠMTS o finanční prostředky určené pro její studium), - s gymnáziem pro slabozraké a nevidomé v Praze (ověření znalostí žákyně gymnázia Frýdlant v rámci přijímacího řízení na uvedenou školu, konzultace nad způsobem výuky některých předmětů apod.), - se Zdravotním ústavem Liberec na prevenci sociálně patologických jevů, - s Kantonsschulle Wattwill ve Švýcarsku, spolupráce je založena jednak na písemném kontaktu mezi zájemci z řad studentů obou škol, jednak na krátkodobých stážích vybraných vyučujících (zpravidla -3 týdny) a výměnných pobytech studentů (zpravidla týden), rozvíjení této vzájemné spolupráce je plánováno i v dalších letech, konkrétně v květnu 8, /5/

15 - s PPP Liberec při vyšetření žáků s projevy SPÚ, - v rámci Euroregionu Trojzemí (účast vybraných studentů na kulturních akcích divadelní, výtvarné, fotografické a hudební dílny) na akcích organizovaných partnerskou organizací v Grosshennersdorfu, tato aktivita v loňském školním roce se poněkud umenšila následkem změn v organizačním štábu hlavního organizátora, - s MÚ Frýdlant v závislosti na jeho potřebách, veřejná vystoupení školní kapely, podíl studentů na akci Valdštejnské slavnosti apod., - se Státním hradem a zámkem Frýdlant především při zajištění průvodcovské služby z řad studentů, - s agenturou pro výzkum veřejného mínění, podíl na různých aktuálních anketách, c) prezentace školy na veřejnosti Škola se před veřejností prezentuje především prostřednictvím: - kulturních vystoupení žákovské kapely - výstav žákovských prací ve veřejně přístupné výstavní síni - výstav organizovaných vyučujícími školy (výtvarné práce prof. Hrdinové) - informací o škole v periodiku Frýdlantský zpravodaj - informací v rámci Dne otevřených dveří - svých webových stránek na Internetu - prostřednictvím svého informačního systému, jehož konkrétní stránky jsou přístupné pod heslem rodičům i žákům, - organizací oslav 6 let existence gymnázia ve Frýdlantu sborník tištěný i elektronický, návštěvy budov, v nichž gymnázium sídlilo, výstava fotografií a dalších dokumentů, kulturní pořad. - prostřednictvím zpravodajství pro Českou televizi Č á s t 9.: Poradenské služby Rozsah poradenských služeb poskytovaných školou (především ŘŠ, ZŘŠ, výchovnou poradkyní a metodikem primární prevence) ve školním roce 6/7 zůstal prakticky ve stejném rozsahu jako ve školním roce předcházejícím. Zájemcům jsou poskytovány především následující informace: o práci s žáky se specifickými poruchami chování a učení (přednášky odborníka), o práci s talentovanými žáky, o zajištění speciální péče, o realizaci minimálního preventivního programu školy (přednáška odborníka), o řešených případech sociálně-patologických jevů, o vzdělávání školního metodika primární prevence (odborné semináře), o odborné pomoci v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase, o integraci nevidomé žákyně (spolupráce se SPC) a o volbě povolání. /6/

16 Konkrétnější a obsažnější informace obsahují zpráva výchovné poradkyně Aleny Hlávkové a zpráva o minimálním preventivním programu vypracovaná metodikem primární prevence Renátou Flecknovou, které jsou uvedeny v příloze. Č á s t.: Údaje o výsledcích kontrol Jednotlivé kontroly jsou řazeny v časové posloupnosti tak, jak v průběhu školního roku 6/7 proběhly: kontrolní orgán datum zaměření kontroly Česká školní inspekce oblast rozvoje čtenářské gramotnosti podle realizovaného vzdělávacího programu ve. a 6. ročníku víceletého gymnázia Okr. správa sociálního kontrola pojistného zabezpečení Kopie inspekčních zpráv výše uvedených kontrol jsou součástí této výroční zprávy. Č á s t.: Údaje o dalších aktivitách školy, další významné údaje - celý školní rok 6/7 probíhal prakticky v přípravě na zavádění nových metod výuky a vzdělávání v rámci RVP pro ZV a ŠVP, vzájemné konzultace především mezi ŘŠ, školení pro ředitele škol, školení pro koordinátora atd., - mezinárodní spolupráce Na mezinárodním poli škola stále spolupracuje s Kantonsschule ve Wattwilu, přičemž ve školním roce 6/7 proběhla týdenní návštěva žáků frýdlantského gymnázia ve Wattwilu za pedagogického dozoru prof. Macháčkové a Hrdinové. Návštěva byla zaměřena především na hlubší osvojení cizího jazyka, ale rovněž na poznávání kultury a historie příslušného regionu. Spolupráce tohoto typu se předpokládá i v budoucnu, konkrétně na květen 8 je plánován týdenní pobyt švýcarských studentů ve Frýdlantu. V současné době se spolupráce odehrává především na bázi dopisování. Mezinárodní spolupráce v oblasti Euroregionu se omezuje především na jednorázové akce kulturního či sportovního charakteru stejně jako v letech předchozích je škola i nadále kontaktována školami podobného charakteru ze SRN a Polska, vzhledem k velikosti školy, konkrétně počtu žáků, nelze rozvíjet větší spolupráci, neboť by byla na úkor kvality výchovně vzdělávacího procesu. /7/

17 - spolupráce na regionální úrovni Gymnázium Frýdlant a jeho pracovníci se nevyhýbají spolupráci s obcemi ani se sociálními partnery, v případě obcí je většinou žádáno hudební vystoupení školní kapely při příležitosti různých oslav, popř. o výstavy výtvarných prací žáků školy i vyučující prof. Hrdinové v prostorách malé galerie radnice MÚ, v prostorách nemocnice apod., v případě sociálních partnerů se jedná o některá jejich vystoupení v rámci výuky a případná statistická hlášení, popř. i nabídka zaměstnání. - spolupráce s pedagogickými fakultami Ředitelství Gymnázia Frýdlant ve spolupráci s příslušnými PF umožňuje v závislosti na podmínkách školy konání praxe studentů pedagogických oborů, většinou se jedná o studenty, kteří jsou absolventy GF. - spolupráce s firmou ASA účast v 5. ročníku projektu Akce s panem Popelou - soutěž ve sběru druhotných surovin, odevzdáno 98,5 kg papíru, - úspěšnost v mezinárodních a národních hodnoceních kvality vzdělávání CERMAT: Studenti oktávy byli zapojeni do celostátního průzkumu v souvislosti s předpokládanou novou státní maturitou, ale jejich výsledky byly podstatně méně informativní nežli v roce předchozím. Domnívám se, že v organizaci těchto zkoušek vládl chaos, způsob realizace i pravidla hodnocení se měnila v jejich průběhu, oprava v některých stěžejních předmětech byla ponechána na vyučujících školy, měnil se termín oprav apod. Způsob vyhodnocení neumožnil ředitelům škol získat objektivní obraz o stavu výuky na škole a proto výsledky uvedené v následující tabulce (pouze některé předměty) jsou diskutabilní. S odložením státních maturit nelze než souhlasit. Předmět Postavení GF Celkový počet škol Český jazyk Matematika Občanský základ Přírod. techn. základ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY: V minulých letech vždy několik studentů využilo existence akreditovaného centra britské instituce City and Guilds v Libereckém kraji a podstoupilo testy za účelem získání mezinárodně uznávaného certifikátu. Tyto zkoušky byly zařazeny MŠMT /8/ na Seznam standardizovaných jazykových zkoušek. V rámci úspěchu u těchto

18 zkoušek byl v září 6 pro zájemce z řad studentů organizován týdenní pobyt v Anglii. Vzhledem k zániku Euroregionálního gymnázia v prosinci 6 a k nejasnosti některých náležitostí kolem výše zmíněných testů, nebyly v letošním roce žákům k dispozici. Po vyřešení vzniklé situace je předpoklad, že ve školním roce 7/8 budou opět konány. - výsledky soutěží a přehlídek - V oblasti sportovních soutěží se žáci gymnázia ve školním roce 6/7 účastnili především turnajů a soutěží pořádaných dalšími školami (především ZŠ a lesnickým učilištěm v Hejnicích) ve frýdlantském výběžku, účast na sportovních akcích v Liberci je spojena s cestováním, značnou časovou ztrátou, mnohdy vyššími finančními náklady a především s problémem pedagogického dozoru /výpadek jednoho vyučujícího zpravidla znamená značné problémy s kvalifikovaným obsazením ostatních tříd/. Vynikajících výsledků dosahují zástupci školy především na turnajích ve stolním tenisu (jednotlivci i družstva) a v bězích v terénu i na dráze. Vzhledem k tomu, že gymnázium nemá vlastní tělocvičnu či tělovýchovný areál a pro výuku tělesné výchovy i mimoškolní sportovní aktivity musí využívat zařízení jiných organizací, lze sportovní reprezentaci školy některými žáky považovat za velmi úspěšnou. Vynikajícího úspěchu dosáhlo fotbalové mužstvo žáků nižšího stupně gymnázia v rámci celostátního turnaje v kopané organizovaného firmou Coca-Cola (Coca-Cola Cup). Po vítězství v okresním a následně i krajském kole se probojovali z cca mužstev mezi závěrečných 6 do celostátního finále v Praze na Strahově. Ve finálové části turnaje potom obsadili velmi pěkné osmé místo. Účast žáků gymnázia v některých soutěžích ve školním roce 6/7: typ soutěže kategorie umístění žák Soutěž v AJ I B II. B III Šípová Aneta Matematická olympiáda Z 7 Z 8 /9/ Liška Jakub Prchalová Lucie Thanh Trung Pham Krulišová Miroslava Mazánek Tomáš Sláma Tomáš Staňková Petra Melichová Magda Babcová Jitka Václavková Kateřina Biologická olympiáda krajské kolo kategorie B 5. Koukal Bohuslav Ekologická olympiáda krajské kolo 9. Podhorská, Sedláková, Koukal

19 V dalších vědomostních soutěžích nebylo ve školním roce 6/7 dosaženo výraznějších úspěchů. Podíl na projektu Junior Ranger dlouhodobý projekt, jehož cílem je podchytit mladé lidi k aktivní ochraně přírody a krajiny a vychovat z nich novou generaci profesionálních nebo dobrovolných pracovníků (strážců) ochrany přírody nebo přírodovědných odborníků, kteří budou hájit zájmy přírody a chráněných území. Program je realizován ve spolupráci ČSOP se správami CHKO Jizerské a Lužické hory a v souladu se stejnojmenným projektem vypracovaným organizací Europarc Federation sdružující velkoplošná chráněná území z celé Evropy. Do projektu se zapojili dva studenti kvarty a dva z kvinty. V oblasti výtvarné výchovy se řada žáků úspěšně prosazuje v rámci různých soutěží a výtvarných akcí, např.: září 6: leden 7: květen 7: červen 7: obnovení (nové práce) studentských prací na chirurgickém oddělení frýdlantské nemocnice, papírové objekty určené k výzdobě gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice ve Frýdlantu, účast ve výtvarné soutěži vypsané Magistrátem města Liberce za návrhy plavek 4 čestná uznání, každoroční výstava prací studentů ve spolupráci s výtvarným oddělením ZUŠ ve výstavní síni frýdlantské radnice. Kromě toho žáci školy každoročně vytvářejí návrhy na PF školy a na pamětní listy, které jsou předávány společně s vysvědčením čerstvým maturantům. Podílejí se rovněž na celoroční výzdobě školy. Č á s t.: Další záměry školy, zhodnocení, závěr a) předpokládaný vývoj školy Ve výchovně vzdělávacím programu se škola zaměřuje především na přípravu studentů k přijímacím zkouškám na VŠ (v posledních letech se úspěšnost pohybuje nad 8 %), případně na VOŠ. Jenom minimum absolventů odchází po maturitní zkoušce do praktického života. Tento záměr školy je vytyčen i pro další roky. //

20 - školním rokem 7/8 začíná další etapa vývoje školy v důsledku zavádění výuky dle školního vzdělávacího programu, podle něhož začne výuka v primě. Postupně by se platnost ŠVP měla přenést do dalších ročníků a následně i do vyššího stupně gymnázia. Co bude v tomto případě přínosem pro školu se nedá dost dobře odhadnout, protože mnohé je ještě nejasné a předpokládají se v průběhu dalších let určité korekce či změny. - problémy: žáky nižšího stupně gymnázia se daří poměrně úspěšně zapojovat do nejrůznějších soutěží a mimoškolních aktivit, v případě vyššího stupně je úspěšnost v tomto směru výrazně nižší, žáci spíše preferují soutěže sportovní popř. vlastní aktivity. Postavení školy v tomto směru je ztíženo i tím, že řada seminářů a vzdělávacích kurzů je organizována v Liberci, což představuje značnou časovou i finanční náročnost. Škála zájmů studentů ve vyšším stupni gymnázia je velmi široká a v mnoha případech vytěsňuje školu a školní povinnosti na okraj jejich zájmů tento problém je trvalého charakteru! Oproti školnímu roku 5/6 se zvýšil zájem o studium na gymnáziu /zájem opět převyšoval cca o 5 % počet přijímaných/. I v průběhu dalších let bude nezbytně nutné vyvinout cílenou aktivitu na ZŠ a rodiče žáků v regionu k udržení zvýšeného zájmu o studium na GF. - integrace zdravotně postiženého žáka: ve školním roce 6/7 studovala na škole zdravotně postižená žákyně (zrakové postižení nevidomá žákyně), která dokončila studium sexty. Žákyně pokračuje ve studiu na GF, škola úzce spolupracuje jednak s rodiči, jednak s pracovnicí SPC, pro její úspěšné studium jsou pořizovány překlady vybraných titulů do Braillova písma, byl pro ni zajištěn z prostředků zřizovatele odborný kurz pro práci nevidomé na PC a osvojení si technických prostředků, které má plně k dispozici (zajištění odborného pracoviště Tyfloservis v Liberci). Žákyně je v reprezentačním výběru tělesně postižených sportovců, v loňském školním roce se stala mistryní ČR v alpském lyžování (slalom), ve školním roce 7/8 bude studovat podle individuálního studijního plánu. Školní rok 6/7 byl do určité míry výrazně narušen velkým počtem různých akcí souvisejících především se zaváděním ŠVP a nové maturity (opakovaná školení) a rovněž značnou nemocností - zvýšená míra suplovaných hodin klade zvýšené požadavky i na vyučující, což se odrazí v menším zájmu o další aktivity jako je např. zapojování se do různých soutěží, projektů apod. Další požadavky byly na vyučující kladeny i v souvislosti s vypracováním ŠVP pro G, s poměrně častým testováním v rámci projektu CERMAT (maturanti, žáci kvarty) náhrada za zameškané hodiny vyžaduje opět zvýšené úsilí a práci ve stresu. Ke klidnému průběhu školního roku nepřispěly ani úvahy z konce kalendářního roku 6 o případném zrušení osmiletého studia, ponechání pouze čtyřleté formy a případné sloučení se SŠHaL. Při jednání v prosinci 6 bylo rozhodnuto za přítomnosti zástupců LK o ponechání osmiletého gymnázia ve Frýdlantu. //

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: 482312078; fax: 482312468; e-mail: gymfry@gymfry.cz; www.gymfry.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/2008 (zpracováno v souladu

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace Stanovisko Gymnázia Frýdlant k dokumentu Záměr změn ve vzdělávací nabídce středních škol Libereckého kraje zveřejněného na stránkách OŠMTS dne 21.11.200

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2001/2002 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : 485 106 143 tel./fax : 485 105 120 e-mail :info@oalib.cz http://www.oalib.cz/ Výroční

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-690-18/07-06 Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace Adresa: Komenského 288,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Č.j.: GUL S7/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Sídlo školy Zřizovatel Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem Stavbařů 5, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova 400, 667 01 Židlochovice Identifikátor školy: 600 014 100 Termín konání inspekce: 9. a 10. leden

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98 Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Identifikátor školy: 600 074 561 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 CÍL Výchovná komise (dále jen VK) je zřízena pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více