VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: 48378; fax: ; VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 6-7 /zpracováno v souladu s 7, odst., Vyhlášky č. 5/5 Sb. a s osnovou předloženou OŠM KÚ LK / Zpracoval: Alois Holas Předkládá: Alois Holas Místo a datum zpracování: Frýdlant 9. října 7 razítko školy.. podpis ředitele školy

2 // Č á s t.: Základní charakteristika školy a) G Y M N Á Z I U M, F r ý d l a n t, PSČ 464 Mládeže 884, příspěvková organizace IČO IZO 8973 identifikátor zařízení 65 b) zřizovatel: Liberecký kraj IČO U Jezu 64/a 46 8 Liberec c) ředitel školy: Alois Holas nar.. dubna 946 absolvent MFF UK Praha bydliště: Zhořelecká 695/6 46 Liberec d) druh školy: osmileté gymnázium e) datum zařazení do rejstříku:. ledna 5 f) kapacita školy: cca 4 žáků /3/

3 Č á s t.: Organizace studia a) přehled studijních oborů: 794K8 Gymnázium všeobecné studium b) zvolený vzdělávací program a jeho číslo jednací: pro všechny ročníky: 794K8 Gymnázium 8leté čj. 594/99- c) učební plán byl vypracován v souladu s učebními dokumenty pro gymnázia: / čj. 594/99- ze dne s platností od učební plán pro denní studium osmiletého cyklu studijního oboru 794K8 / Rozvojový program podpory pro vzdělávání v gymnáziích ze dne , čj. 634/6-3 s platností od.9.6 navýšení o hodiny týdně ve vyšším stupni gymnázia U č e b n í p l á n - školní rok 6-7 nižší G osmileté studium vyšší G osmileté studium Třída P S T K Q Sx Sp O Předmět ČJL CJ CJ OV ZSV D Z M Fy CH Bi IVT HV/VV TV VP VP VP 3 VP 4 Předpis Dotace Volitelné předměty: Nepovinné předměty: VP VP VP 3 VP 4 RJ, HV, DVK, SH - Ako, Nko - ZA - LS, - FChS, ZDS, BiS, SVS Celkem

4 /4/ Na základě rozhodnutí ředitele školy a v souladu s učebními dokumenty pro gymnázia probíhala výuka ve školním roce 6/7 ve všech ročnících podle učebního plánu čj. 594/99- ze dne s platností od jedná se o učební plán pro denní studium studijního oboru 794K8. d) Výuka předmětů D, Fy, Ch a Bi byla od kvinty až po oktávu realizována s minimální dvouhodinovou týdenní dotací. e) Výuka Z byla ukončena po 6. ročníku (v sextě) f) Disponibilní hodiny jsou v učebním plánu vytištěny tučně. g) Povinná výuka výpočetní techniky byla realizována na nižším stupni gymnázia v tercii a kvartě. Na vyšším stupni byla přidělena hodinová dotace pro výuku IVT v kvintě a v oktávě pro realizaci závěrečné maturitní práce studentů v elektronické podobě. h) Výuka probíhala převážně na jediném pracovišti v budovách A a B gymnázia na adrese Mládeže 884, 464 Frýdlant. Pro výuku TV bylo pronajato zařízení TJ Slovan Frýdlant sokolovna a sportovní hala. Č á s t 3.: Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele školy podle zákona č. 39/995 Sb. Počet Počet odvolání - podle 3, odst., písm. e (o přijetí ke studiu) 9 - podle 3, odst., písm. e (o nepřijetí ke studiu) podle 3, odst., písm. f (o přerušení studia) - podle 3, odst., písm. h (vyloučení ze studia) - podle 3, odst., písm. l (o opakování ročníku) - podle 3, odst., písm. l (o ukončení studia) Č á s t 4.: Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti a) počet pedagogických, nepedagogických pracovníků, externistů Počet pedagog. prac. Počet nepedag. prac. Počet externistů b) změny v pedagogickém sboru školní rok nastoupili odešli 6-7 /5/

5 c) přehled o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků Příjmení, titul Kvalifikace Vyučuje Délka praxe (let) a funkce. ANTOŠ Luděk PF Ústí n/l. aprob. Č, D Č, D 9 TP. ČUMPELÍK Pavel, Mgr. PF Ústí n/l. aprob. M + IVT M, IVT TP 3. FLECKNOVÁ Renáta Mgr. PF Ústí n/l. aprob. Ch, Bi Ch, Bi TP 4. HLÁVKOVÁ Alena FTVS UK Praha aprob. A, Tv A,Tv,Ak VP. TP 5. HOLAS Alois MFF UK Praha fyzika + DPS Fy 38 ŘŠ 6. HRDINOVÁ Zdena, PaedDr. PF Ústí n/l. aprob. R, Vv Vv 4 TP 7. JÍROVSKÝ Bohumil, RNDr. PřF UK Praha správce chemie + DPS IVT 34 sítě 8. KALENSKÝ Michal, ing. VŠCHT Pardub. CHT + DPS Ch ZŘŠ 9. KIRAKOSJAN Nikolaj Univ. Petrohrad filologie AJ A, Ak 9. MACHÁČKOVÁ Věra PF Ústí n/l. aprob. R, N N, Nk 6. MARMANGE Dušan FJFI UK Praha odb. fyzika Fy. MARTINEC Karel FTVS UK Praha aprob. M, Tv M 36 TP 3. MEDVĚDOVÁ Renata PF UK aprob. ČJ, OV ČJ, OV 5 TP 4. MĚKOTOVÁ Lenka PF Ústí n/l. aprob. M, NJ NJ 3 5. ŠOLTYS Dušan FTVS UK Praha aprob. Z, Tv 6. THELEN Martin UJEP Ústí n/l. aprob. D, Z D, Z E x t e r n í p r a c o v n í c i 7. CVEJN Miroslav Pedag. škola Z,Tv, ZSV 34 TP aprob. Hv Hv ve star. důchodu 8. FRYDRYCHOVÁ Miluše FF UK Praha NJ, D aprob. RJ, D RJ nep. ve star. důchodu 9. SEDLÁČEK Ladislav. ing. VŠ zeměd. Praha fyto + DPS Bi 4. SKALNÍKOVÁ Nikola, Bc. TU Liberec sport. managem. Tv /6/

6 Techn. hosp. pracovníci pracovní zařazení poznámka. BULÍČEK Václav. GUTKNECHTOVÁ Věra 3. SMRKOVSKÁ Eva 4. ČÁSTKOVÁ Jana školník uklízečka uklízečka hospodářka d) přehled o počtu odučených hodin v jednotlivých předmětech podle odborné a pedagogické způsobilosti vyučujících (aprobovanost výuky předmětů): Předmět Odučeno hodin/týden z toho hodin vyučovaných pouze s odb. pouze s ped. způsobilostí způsobilostí s ped. a odb. způsobilostí ČJ + LS AJ+Ak NJ+Nk OV/ZSV 6 6 D 8 8 Z M + MS Fy Ch 8 8 Bi + BiS 9 9 IVT HV VV+DVK TV 8 8 ZA Celkem bez odb. i ped. způsobilosti Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu, nepodařilo se ve školním roce 6/7 zajistit stoprocentně plně aprobovanou výuku v anglickém a německém jazyce, v tělesné výchově, ve výuce informatiky, ZA a fyziky (v případě Fy vyučující zahájil v průběhu školního roku 5/6 příslušné studium na doplnění pedagogické kvalifikace) z celkového počtu týdně odučených hodin je 83,8 % odučeno s plnou odbornou a pedagogickou způsobilostí. /7/

7 e) věková skladba učitelského sboru do 3 let 3-4 let 4-5 let 5 důch. věk důchodový věk Celkem/ žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen OPZ úplná 4/ 4/ 3/3 5/ 4/ /8 OZ / / PZ Žádná Nově přijatí pedagogové / / Ukončený PP pedagog. Věkový průměr pedagogického sboru ve školním roce 6/7 činil 48, roku. f) mzdové podmínky pracovníků školní rok Celkový počet pracovníků 8,4,55 Počet pedagogických pracovníků 3,8 6,37 Průměrná výše měsíční mzdy PP ,- Průměrná výše měsíční mzdy NP Průměrná výše nenárokových složek PP Průměrná výše nenárokových složek NP g) údaje o dalším vzdělávání pracovníků d r u h s t u d i a /kurzu/ počet prac. typ výstupu. problematika školského managementu. rozšiřující jazykové kurzy 3. semináře katedry M při TU Liberec 4. spec. kurz pro vyuč. Ch při PřF UK 5. kurzy s ekonomickou problematikou 6. prevence drogové závislosti 7. zdravotní kurz 8. odborné semináře v rámci aprobace 9. pedagogické minimum D D K K K K K D D 3 6 dále probíhá osvědčení osvědčení diplom K.. krátkodobý kurz D.. dlouhodobý kurz

8 /8/ Č á s t 5.: Údaje o počtu žáků Škola Počet tříd Počet žáků ø žáků na třídu ø žáků na učitele Gymnázium 8 9 5,5,75 Ve školním roce 6/7 bylo na gymnáziu celkem 8 tříd, z toho 4 nižšího stupně ( prima až kvarta s celkovým počtem 4 žáci) a 4 třídy vyššího stupně (kvinta až oktáva s celkovým počtem 5 žáků). Č á s t 6.: Výsledky výchovy a vzdělávání a) přehled o prospěchu žáků Škola Počet žáků celkem Počet žáků s vyznamenáním Počet žáků propadajících Počet žáků opakujících ročník Gymnázium 9 V řádném klasifikačním období a po opravných zkouškách neprospěli celkem dva žáci v obou případech bylo vyhověno žádosti zákonného zástupce a žákům povoleno opakování ročníku. Třída/ počet žáků P r o s p ě ch Počet žáků s vyznamenáním Počet žáků opakujících ročník Počet vyloučených ze studia za prospěch za chování ø absence na žáka Prima 4 97,43 Sekunda ,3 Tercie 8 3,3 Kvarta 4 8, Kvinta 8 3 8,39 Sexta 7 79,48 Septima 9,9 Oktáva 8 97,57 Celkem 9 94, /9/

9 b) údaje o přijímacím řízení + výsledky přijímacího řízení Pro školní rok 7/8 proběhlo přijímací řízení pouze do primy víceletého gymnázia s osmiletým studijním cyklem řízení proběhlo v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR o přijímacím řízení ke studiu na středních školách dne , přičemž náplní byly písemné zkoušky z jazyka českého a matematiky v rozsahu učiva základní školy do. pololetí 5. ročníku ZŠ. Zkoušky byly připraveny příslušnými předmětovými komisemi, s požadavky byli seznámeni prostřednictvím dopisu i vyučující ze spádových ZŠ. O možnostech studia na gymnáziu a s dalšími s tím souvisejícími informacemi byli seznámeni i zájemci z řad rodičů na schůzce v rámci Dne otevřených dveří 7. ledna 7 ve srovnání s rokem předcházejícím, kdy se schůzky účastnil nepatrný počet rodičů, byl tentokrát zájem značný (více jak 4 rodičů). V následujících letech se počítá s tím, že jedním z materiálů u přijímacích zkoušek budou též testy CERMAT. Počet přihlášených žáků celkem 36 - z toho ke zkoušce se dostavilo 35 - přijímací zkoušku z ČJ a M konalo 35 - bylo přijato po. kole 9 - počet míst pro odvolání - počet přijatých po odvolání 3 Přehled počtu zájemců a jejich úspěšnosti z jednotlivých ZŠ spádové oblasti: Základní škola Počet přihlášek Přijatých po. k. Po odvolání Frýdlant, Husova Frýdlant, Purkyňova Frýdlant, Masarykova Bílý Potok pod Smrkem Dolní Řasnice Habartice Hejnice Mníšek u Liberce Nové Město pod Smrkem Raspenava Višňová Jindřichovice p. Smrkem C e l k e m Ještě do konce školního roku 6/7 zákonní zástupci žáků sdělili, že jejich dítě do primy GF nenastoupí, čímž k jednomu místu na odvolání se uvolnila ještě dvě další. Vzhledem k tomu, že se odvolali celkem zákonní zástupci 3 žáků, bylo všem v odvolacím řízení vyhověno. //

10 Přehled studijního prospěchu žáků 5. tříd ZŠ hlásících se na gymnázium: Studijní průměr Počet přihlášených Počet přijatých,,,,33,44,55,66,77,88 nad, C e l k e m 36 3 Studijní průměr žáků přijatých ke studiu do primy v. pol. 5. ročníku ZŠ činil,39. c) přehled výsledků maturitních zkoušek Ve školním roce 6/7 maturovala jediná třída, maturitní zkoušky proběhly v souladu s příslušnou vyhláškou ve dnech. až 4. května 7. Předsedou komise u maturitních zkoušek byl OŠMTS KÚ LK jmenován Mgr. František Čemus ze Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. Školní rok 6/7 O K T Á V A Počet žáků maturitní třídy celkem - podmínky matur. zk. splnilo - maturitní zkoušku konalo - s vyznamenáním - prospělo - neprospělo z předm. - neprospělo z více př. - povolena opravná zkouška Po dodatečných a opravných zkouškách Dodatečnou zkoušku konalo Opravnou zkoušku konalo - prospěli s vyznamenáním - prospěli - neprospěli // prospěli 4 4

11 d) uplatnění absolventů Počet žáků ve třídě Počet přihlášených na VŠ - počet maturantů v řádném termínu - z toho přihlášených na VŠ - přijatých ke studiu na VŠ - v % - přijatých na VOŠ - zaměstnání - nulté ročníky (psychologie) % 3 Přehled studijních VŠ oborů, na které byli žáci přijati: UK Praha - lékařská fakulta: stomatologie všeobecné lékařství filozofická fakulta: hebreistika TU Liberec hospodářská fakulta 5 mechatronika pedagogická fakulta kulturologie SU Opava památková péče ZU Plzeň pedagogická fakulta elektrofakulta informatika VŠE Praha management informatika ČZU Praha agrobiologie MU Brno biologie pedagogická fakulta e) přehled o uplatněných výchovných opatřeních druh výchovného opatření. pololetí. pololetí Celkem pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy 8 8 napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy snížený stupeň z chování. stupeň snížený stupeň z chování 3. stupeň //

12 Pochvaly TU byly uděleny převážně za dosažení vynikajícího studijního prospěchu, pochvaly ŘŠ jednak za vynikající studijní výsledky, jednak za úspěšnou reprezentaci školy ve vědomostních a sportovních soutěžích, popř. za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích literárních, výtvarných a hudebních. Napomenutí, popř. důtky byly uděleny především za opakovaná porušování školního řádu od drobných přestupků (opakovaná zapomínání školních pomůcek, opakované pozdní příchody apod.) až po závažnější prohřešky (pokus o podvod při písemné práci). Snížené stupně z chování byly uděleny vesměs za hrubá porušení školního řádu (svévolné odchody z vyučování bez omluvy, drzé chování vůči pedagogickému dozoru v jídelně) a nadměrný počet neomluvených či sporně omluvených hodin. f) přehled o počtu zameškaných a neomluvených hodin Zameškáno Z toho neomluveno Třída. pol.. pol. Celkem. pol.. pol. Celkem Prima Sekunda Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva C e l k e m Oproti loňskému roku došlo ke značnému nárůstu zameškaných hodin příčinou je mimo jiné také skutečnost, že nelze od žáků vyžadovat při absenci delší nežli 3 dny lékařské potvrzení, což je žáky zneužíváno ve značné míře. Č á s t 7.: Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, resp. celoživotního učení Vzhledem k náročnosti studia na gymnáziu je o další všeobecné vzdělávání prakticky nulový zájem, rovněž ze spolupráce s Úřadem práce (školící kurzy v rámci počítačové gramotnosti) sešlo z důvodu nedostatečného počtu zájemců. Lze předpokládat, že ke zlepšení situace dojde po jednání se zástupci některých organizací, s nimiž již navázán první kontakt v rámci přípravy střednědobých strategických plánů školy. /3/

13 Č á s t 8: Řízení školy a) realizace hlavních úkolů stanovených školou Hlavním úkolem výchovně vzdělávacího procesu ve školním roce 6/7 byla především příprava studentů maturitních ročníků k přijímacím zkouškám na vysoké školy, popř. na VOŠ. Tento stanovený cíl se podařilo splnit, o čemž svědčí procento přijatých žáků na VŠ 94 % z počtu přihlášených (85,7 % z celkového počtu žáků v maturitním ročníku). Vzhledem k omezenému přídělu finančních prostředků se i nadále nedaří realizovat záměry spojené s modernizací učebních pomůcek, s vybavením moderní technikou, s aktualizací učebního fondu apod. v plném potřebném rozsahu, takže v průběhu minulého školního roku byl pořízen pouze jediný dataprojektor. b) spolupráce se školskou radou, rodiči, školami a dalšími organizacemi Ve školním roce 5/6 začala na škole působit školská rada, která vzešla z voleb realizovaných dle příslušných paragrafů školského zákona a podnětů Rady Libereckého kraje v listopadu a prosinci 5. Spolupráce se školskou radou byla dobrá, ve druhém pololetí školního roku 6/7 však došlo k některým problémům, např. zástupce za pedagogy Mgr. Flecknová odmítla dále v Radě pracovat (pro nadměrné přetížení) a zástupce za zřizovatele p. Souček se účastnil pouze zahajovací schůzky, na dalších jednáních nebyl přítomen. Je proto nutné patřičným způsobem v souladu se školským zákonem Radu školy doplnit (asi říjen 7). V průběhu školního roku se Rada školy sešla celkem na třech jednáních, konkrétně 8..6, a.6.7. Hlavní náplní všech schůzek byl především tvořící se klasifikační řád (Mgr. Flecknová), programy primární prevence, schválení výroční zprávy za školní rok 5/6 a závěrečné zprávy za kalendářní rok 6 a příprava oslav 6 let existence Gymnázia ve Frýdlantu. Gymnázium spolupracuje v podstatě se všemi školami v oblasti frýdlantského výběžku, přičemž forma spolupráce je rozdílná s ohledem na typ školy. Spolupráce: - se základními školami spádové oblasti: především v okruhu poskytování informací o možnostech a požadavcích studia na gymnáziu, popř. v oblasti vzájemné prostupnosti /návrat některých žáků, kteří nezvládli přechod na nižší stupeň gymnázia zpět na ZŠ projednáváno ve spolupráci s rodiči a ředitelem příslušné ZŠ/, pro konkrétní informace slouží též Den otevřených dveří, /4/

14 - se středními školami: především v oblasti možností přestupu žáků na jiný druh školy (pro slabý prospěch, pro zájem o jiný obor apod.), - se speciální školou: především v oblasti organizačního zajištění hlavně sportovních akcí realizovaných speciální školou (zajištění akce po stránce rozhodcovské, počítačové zpracování výsledků apod.), každoroční podíl na přípravě Mistrovství ČR speciálních škol v přespolním běhu, na některých akcích se podílejí i vybraní studenti školy (nejčastěji v roli tlumočníků pro zahraniční výpravy). Gymnázium spolupracuje i s řadou jiných organizací, namátkou: - s občanským sdružením Život dětem, podíl na každoročně organizovaném tzv. Srdíčkovém dni, v loňském roce byly organizovány celkem sbírky (v prosinci 6 a v dubnu 7) a na příslušné konto u České spořitelny odevzdáno cca Kč, které byly použity jako dar pro dětská oddělení, která pečují o nemocné a handicapované děti (sdružení zaslalo přesné vyúčtování toku peněz), 6 % výtěžku z prosincové sbírky bylo darováno škole (cca.- Kč bylo použito na doplnění knižního fondu pro nižší stupeň gymnázia), - s nadací EURONISA ( nadace na podporu sociální, kulturní a vzdělávací činnosti v Euroregionu Nisa) sbírka v rámci projektu Pozvedněte slabé v červnu 5 vybrané prostředky byly předány příslušným charitativním a sociálním organizacím za přítomnosti zástupců školy, - s UJEP v Ústí nad Labem a TU Liberec, konkrétně s pedagogickými fakultami, přičemž spolupráce se soustředí především na umožnění studijní praxe na Gymnáziu Frýdlant studentům různých oborů a na přednášky zástupců obou univerzit v rámci náboru budoucích studentů, - s Českou televizí zapůjčení televizní techniky pro tvorbu programů žáky školy v rámci projektu Digináves některé programy byly ČT odvysílány především v regionálním zpravodajství, - se SPC (speciální pedagogické centrum) ohledně integrace nevidomé žákyně (tvorba individuálního studijního plánu, konzultace potřeb žákyně, spolupráce při vypracování žádosti OŠMTS o finanční prostředky určené pro její studium), - s gymnáziem pro slabozraké a nevidomé v Praze (ověření znalostí žákyně gymnázia Frýdlant v rámci přijímacího řízení na uvedenou školu, konzultace nad způsobem výuky některých předmětů apod.), - se Zdravotním ústavem Liberec na prevenci sociálně patologických jevů, - s Kantonsschulle Wattwill ve Švýcarsku, spolupráce je založena jednak na písemném kontaktu mezi zájemci z řad studentů obou škol, jednak na krátkodobých stážích vybraných vyučujících (zpravidla -3 týdny) a výměnných pobytech studentů (zpravidla týden), rozvíjení této vzájemné spolupráce je plánováno i v dalších letech, konkrétně v květnu 8, /5/

15 - s PPP Liberec při vyšetření žáků s projevy SPÚ, - v rámci Euroregionu Trojzemí (účast vybraných studentů na kulturních akcích divadelní, výtvarné, fotografické a hudební dílny) na akcích organizovaných partnerskou organizací v Grosshennersdorfu, tato aktivita v loňském školním roce se poněkud umenšila následkem změn v organizačním štábu hlavního organizátora, - s MÚ Frýdlant v závislosti na jeho potřebách, veřejná vystoupení školní kapely, podíl studentů na akci Valdštejnské slavnosti apod., - se Státním hradem a zámkem Frýdlant především při zajištění průvodcovské služby z řad studentů, - s agenturou pro výzkum veřejného mínění, podíl na různých aktuálních anketách, c) prezentace školy na veřejnosti Škola se před veřejností prezentuje především prostřednictvím: - kulturních vystoupení žákovské kapely - výstav žákovských prací ve veřejně přístupné výstavní síni - výstav organizovaných vyučujícími školy (výtvarné práce prof. Hrdinové) - informací o škole v periodiku Frýdlantský zpravodaj - informací v rámci Dne otevřených dveří - svých webových stránek na Internetu - prostřednictvím svého informačního systému, jehož konkrétní stránky jsou přístupné pod heslem rodičům i žákům, - organizací oslav 6 let existence gymnázia ve Frýdlantu sborník tištěný i elektronický, návštěvy budov, v nichž gymnázium sídlilo, výstava fotografií a dalších dokumentů, kulturní pořad. - prostřednictvím zpravodajství pro Českou televizi Č á s t 9.: Poradenské služby Rozsah poradenských služeb poskytovaných školou (především ŘŠ, ZŘŠ, výchovnou poradkyní a metodikem primární prevence) ve školním roce 6/7 zůstal prakticky ve stejném rozsahu jako ve školním roce předcházejícím. Zájemcům jsou poskytovány především následující informace: o práci s žáky se specifickými poruchami chování a učení (přednášky odborníka), o práci s talentovanými žáky, o zajištění speciální péče, o realizaci minimálního preventivního programu školy (přednáška odborníka), o řešených případech sociálně-patologických jevů, o vzdělávání školního metodika primární prevence (odborné semináře), o odborné pomoci v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase, o integraci nevidomé žákyně (spolupráce se SPC) a o volbě povolání. /6/

16 Konkrétnější a obsažnější informace obsahují zpráva výchovné poradkyně Aleny Hlávkové a zpráva o minimálním preventivním programu vypracovaná metodikem primární prevence Renátou Flecknovou, které jsou uvedeny v příloze. Č á s t.: Údaje o výsledcích kontrol Jednotlivé kontroly jsou řazeny v časové posloupnosti tak, jak v průběhu školního roku 6/7 proběhly: kontrolní orgán datum zaměření kontroly Česká školní inspekce oblast rozvoje čtenářské gramotnosti podle realizovaného vzdělávacího programu ve. a 6. ročníku víceletého gymnázia Okr. správa sociálního kontrola pojistného zabezpečení Kopie inspekčních zpráv výše uvedených kontrol jsou součástí této výroční zprávy. Č á s t.: Údaje o dalších aktivitách školy, další významné údaje - celý školní rok 6/7 probíhal prakticky v přípravě na zavádění nových metod výuky a vzdělávání v rámci RVP pro ZV a ŠVP, vzájemné konzultace především mezi ŘŠ, školení pro ředitele škol, školení pro koordinátora atd., - mezinárodní spolupráce Na mezinárodním poli škola stále spolupracuje s Kantonsschule ve Wattwilu, přičemž ve školním roce 6/7 proběhla týdenní návštěva žáků frýdlantského gymnázia ve Wattwilu za pedagogického dozoru prof. Macháčkové a Hrdinové. Návštěva byla zaměřena především na hlubší osvojení cizího jazyka, ale rovněž na poznávání kultury a historie příslušného regionu. Spolupráce tohoto typu se předpokládá i v budoucnu, konkrétně na květen 8 je plánován týdenní pobyt švýcarských studentů ve Frýdlantu. V současné době se spolupráce odehrává především na bázi dopisování. Mezinárodní spolupráce v oblasti Euroregionu se omezuje především na jednorázové akce kulturního či sportovního charakteru stejně jako v letech předchozích je škola i nadále kontaktována školami podobného charakteru ze SRN a Polska, vzhledem k velikosti školy, konkrétně počtu žáků, nelze rozvíjet větší spolupráci, neboť by byla na úkor kvality výchovně vzdělávacího procesu. /7/

17 - spolupráce na regionální úrovni Gymnázium Frýdlant a jeho pracovníci se nevyhýbají spolupráci s obcemi ani se sociálními partnery, v případě obcí je většinou žádáno hudební vystoupení školní kapely při příležitosti různých oslav, popř. o výstavy výtvarných prací žáků školy i vyučující prof. Hrdinové v prostorách malé galerie radnice MÚ, v prostorách nemocnice apod., v případě sociálních partnerů se jedná o některá jejich vystoupení v rámci výuky a případná statistická hlášení, popř. i nabídka zaměstnání. - spolupráce s pedagogickými fakultami Ředitelství Gymnázia Frýdlant ve spolupráci s příslušnými PF umožňuje v závislosti na podmínkách školy konání praxe studentů pedagogických oborů, většinou se jedná o studenty, kteří jsou absolventy GF. - spolupráce s firmou ASA účast v 5. ročníku projektu Akce s panem Popelou - soutěž ve sběru druhotných surovin, odevzdáno 98,5 kg papíru, - úspěšnost v mezinárodních a národních hodnoceních kvality vzdělávání CERMAT: Studenti oktávy byli zapojeni do celostátního průzkumu v souvislosti s předpokládanou novou státní maturitou, ale jejich výsledky byly podstatně méně informativní nežli v roce předchozím. Domnívám se, že v organizaci těchto zkoušek vládl chaos, způsob realizace i pravidla hodnocení se měnila v jejich průběhu, oprava v některých stěžejních předmětech byla ponechána na vyučujících školy, měnil se termín oprav apod. Způsob vyhodnocení neumožnil ředitelům škol získat objektivní obraz o stavu výuky na škole a proto výsledky uvedené v následující tabulce (pouze některé předměty) jsou diskutabilní. S odložením státních maturit nelze než souhlasit. Předmět Postavení GF Celkový počet škol Český jazyk Matematika Občanský základ Přírod. techn. základ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY: V minulých letech vždy několik studentů využilo existence akreditovaného centra britské instituce City and Guilds v Libereckém kraji a podstoupilo testy za účelem získání mezinárodně uznávaného certifikátu. Tyto zkoušky byly zařazeny MŠMT /8/ na Seznam standardizovaných jazykových zkoušek. V rámci úspěchu u těchto

18 zkoušek byl v září 6 pro zájemce z řad studentů organizován týdenní pobyt v Anglii. Vzhledem k zániku Euroregionálního gymnázia v prosinci 6 a k nejasnosti některých náležitostí kolem výše zmíněných testů, nebyly v letošním roce žákům k dispozici. Po vyřešení vzniklé situace je předpoklad, že ve školním roce 7/8 budou opět konány. - výsledky soutěží a přehlídek - V oblasti sportovních soutěží se žáci gymnázia ve školním roce 6/7 účastnili především turnajů a soutěží pořádaných dalšími školami (především ZŠ a lesnickým učilištěm v Hejnicích) ve frýdlantském výběžku, účast na sportovních akcích v Liberci je spojena s cestováním, značnou časovou ztrátou, mnohdy vyššími finančními náklady a především s problémem pedagogického dozoru /výpadek jednoho vyučujícího zpravidla znamená značné problémy s kvalifikovaným obsazením ostatních tříd/. Vynikajících výsledků dosahují zástupci školy především na turnajích ve stolním tenisu (jednotlivci i družstva) a v bězích v terénu i na dráze. Vzhledem k tomu, že gymnázium nemá vlastní tělocvičnu či tělovýchovný areál a pro výuku tělesné výchovy i mimoškolní sportovní aktivity musí využívat zařízení jiných organizací, lze sportovní reprezentaci školy některými žáky považovat za velmi úspěšnou. Vynikajícího úspěchu dosáhlo fotbalové mužstvo žáků nižšího stupně gymnázia v rámci celostátního turnaje v kopané organizovaného firmou Coca-Cola (Coca-Cola Cup). Po vítězství v okresním a následně i krajském kole se probojovali z cca mužstev mezi závěrečných 6 do celostátního finále v Praze na Strahově. Ve finálové části turnaje potom obsadili velmi pěkné osmé místo. Účast žáků gymnázia v některých soutěžích ve školním roce 6/7: typ soutěže kategorie umístění žák Soutěž v AJ I B II. B III Šípová Aneta Matematická olympiáda Z 7 Z 8 /9/ Liška Jakub Prchalová Lucie Thanh Trung Pham Krulišová Miroslava Mazánek Tomáš Sláma Tomáš Staňková Petra Melichová Magda Babcová Jitka Václavková Kateřina Biologická olympiáda krajské kolo kategorie B 5. Koukal Bohuslav Ekologická olympiáda krajské kolo 9. Podhorská, Sedláková, Koukal

19 V dalších vědomostních soutěžích nebylo ve školním roce 6/7 dosaženo výraznějších úspěchů. Podíl na projektu Junior Ranger dlouhodobý projekt, jehož cílem je podchytit mladé lidi k aktivní ochraně přírody a krajiny a vychovat z nich novou generaci profesionálních nebo dobrovolných pracovníků (strážců) ochrany přírody nebo přírodovědných odborníků, kteří budou hájit zájmy přírody a chráněných území. Program je realizován ve spolupráci ČSOP se správami CHKO Jizerské a Lužické hory a v souladu se stejnojmenným projektem vypracovaným organizací Europarc Federation sdružující velkoplošná chráněná území z celé Evropy. Do projektu se zapojili dva studenti kvarty a dva z kvinty. V oblasti výtvarné výchovy se řada žáků úspěšně prosazuje v rámci různých soutěží a výtvarných akcí, např.: září 6: leden 7: květen 7: červen 7: obnovení (nové práce) studentských prací na chirurgickém oddělení frýdlantské nemocnice, papírové objekty určené k výzdobě gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice ve Frýdlantu, účast ve výtvarné soutěži vypsané Magistrátem města Liberce za návrhy plavek 4 čestná uznání, každoroční výstava prací studentů ve spolupráci s výtvarným oddělením ZUŠ ve výstavní síni frýdlantské radnice. Kromě toho žáci školy každoročně vytvářejí návrhy na PF školy a na pamětní listy, které jsou předávány společně s vysvědčením čerstvým maturantům. Podílejí se rovněž na celoroční výzdobě školy. Č á s t.: Další záměry školy, zhodnocení, závěr a) předpokládaný vývoj školy Ve výchovně vzdělávacím programu se škola zaměřuje především na přípravu studentů k přijímacím zkouškám na VŠ (v posledních letech se úspěšnost pohybuje nad 8 %), případně na VOŠ. Jenom minimum absolventů odchází po maturitní zkoušce do praktického života. Tento záměr školy je vytyčen i pro další roky. //

20 - školním rokem 7/8 začíná další etapa vývoje školy v důsledku zavádění výuky dle školního vzdělávacího programu, podle něhož začne výuka v primě. Postupně by se platnost ŠVP měla přenést do dalších ročníků a následně i do vyššího stupně gymnázia. Co bude v tomto případě přínosem pro školu se nedá dost dobře odhadnout, protože mnohé je ještě nejasné a předpokládají se v průběhu dalších let určité korekce či změny. - problémy: žáky nižšího stupně gymnázia se daří poměrně úspěšně zapojovat do nejrůznějších soutěží a mimoškolních aktivit, v případě vyššího stupně je úspěšnost v tomto směru výrazně nižší, žáci spíše preferují soutěže sportovní popř. vlastní aktivity. Postavení školy v tomto směru je ztíženo i tím, že řada seminářů a vzdělávacích kurzů je organizována v Liberci, což představuje značnou časovou i finanční náročnost. Škála zájmů studentů ve vyšším stupni gymnázia je velmi široká a v mnoha případech vytěsňuje školu a školní povinnosti na okraj jejich zájmů tento problém je trvalého charakteru! Oproti školnímu roku 5/6 se zvýšil zájem o studium na gymnáziu /zájem opět převyšoval cca o 5 % počet přijímaných/. I v průběhu dalších let bude nezbytně nutné vyvinout cílenou aktivitu na ZŠ a rodiče žáků v regionu k udržení zvýšeného zájmu o studium na GF. - integrace zdravotně postiženého žáka: ve školním roce 6/7 studovala na škole zdravotně postižená žákyně (zrakové postižení nevidomá žákyně), která dokončila studium sexty. Žákyně pokračuje ve studiu na GF, škola úzce spolupracuje jednak s rodiči, jednak s pracovnicí SPC, pro její úspěšné studium jsou pořizovány překlady vybraných titulů do Braillova písma, byl pro ni zajištěn z prostředků zřizovatele odborný kurz pro práci nevidomé na PC a osvojení si technických prostředků, které má plně k dispozici (zajištění odborného pracoviště Tyfloservis v Liberci). Žákyně je v reprezentačním výběru tělesně postižených sportovců, v loňském školním roce se stala mistryní ČR v alpském lyžování (slalom), ve školním roce 7/8 bude studovat podle individuálního studijního plánu. Školní rok 6/7 byl do určité míry výrazně narušen velkým počtem různých akcí souvisejících především se zaváděním ŠVP a nové maturity (opakovaná školení) a rovněž značnou nemocností - zvýšená míra suplovaných hodin klade zvýšené požadavky i na vyučující, což se odrazí v menším zájmu o další aktivity jako je např. zapojování se do různých soutěží, projektů apod. Další požadavky byly na vyučující kladeny i v souvislosti s vypracováním ŠVP pro G, s poměrně častým testováním v rámci projektu CERMAT (maturanti, žáci kvarty) náhrada za zameškané hodiny vyžaduje opět zvýšené úsilí a práci ve stresu. Ke klidnému průběhu školního roku nepřispěly ani úvahy z konce kalendářního roku 6 o případném zrušení osmiletého studia, ponechání pouze čtyřleté formy a případné sloučení se SŠHaL. Při jednání v prosinci 6 bylo rozhodnuto za přítomnosti zástupců LK o ponechání osmiletého gymnázia ve Frýdlantu. //

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: 482312078; fax: 482312468; e-mail: gymfry@gymfry.cz; www.gymfry.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 (zpracováno v souladu

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: vedení gymnázia Zábřeh, 14. října 2013 OBSAH Základní údaje o škole 1 Charakteristika školy 2 Profil absolventa 2 Přehled oborů vzdělání 3 Přehled učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 , LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11, tel.: 482 429 841, 482 710 077, fax: 485 103 880 www.gfxs.cz, e-mail: sekretariat@gfxs.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 právní forma: příspěvková organizace IČO: 00559261 číslo organizace: 6800 náplň činnosti: školství tel. č. ředitel

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace tel: 482 771 326 email: info@jergym.cz www.jergym.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 - stav k 31.8.2008 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/08

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/08 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zlín, srpen 2008 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Adresa školy: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel., fax 485 100 750 e-mail : eva.semusiova@szs-lib.cz

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více