VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: 48378; fax: ; VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 6-7 /zpracováno v souladu s 7, odst., Vyhlášky č. 5/5 Sb. a s osnovou předloženou OŠM KÚ LK / Zpracoval: Alois Holas Předkládá: Alois Holas Místo a datum zpracování: Frýdlant 9. října 7 razítko školy.. podpis ředitele školy

2 // Č á s t.: Základní charakteristika školy a) G Y M N Á Z I U M, F r ý d l a n t, PSČ 464 Mládeže 884, příspěvková organizace IČO IZO 8973 identifikátor zařízení 65 b) zřizovatel: Liberecký kraj IČO U Jezu 64/a 46 8 Liberec c) ředitel školy: Alois Holas nar.. dubna 946 absolvent MFF UK Praha bydliště: Zhořelecká 695/6 46 Liberec d) druh školy: osmileté gymnázium e) datum zařazení do rejstříku:. ledna 5 f) kapacita školy: cca 4 žáků /3/

3 Č á s t.: Organizace studia a) přehled studijních oborů: 794K8 Gymnázium všeobecné studium b) zvolený vzdělávací program a jeho číslo jednací: pro všechny ročníky: 794K8 Gymnázium 8leté čj. 594/99- c) učební plán byl vypracován v souladu s učebními dokumenty pro gymnázia: / čj. 594/99- ze dne s platností od učební plán pro denní studium osmiletého cyklu studijního oboru 794K8 / Rozvojový program podpory pro vzdělávání v gymnáziích ze dne , čj. 634/6-3 s platností od.9.6 navýšení o hodiny týdně ve vyšším stupni gymnázia U č e b n í p l á n - školní rok 6-7 nižší G osmileté studium vyšší G osmileté studium Třída P S T K Q Sx Sp O Předmět ČJL CJ CJ OV ZSV D Z M Fy CH Bi IVT HV/VV TV VP VP VP 3 VP 4 Předpis Dotace Volitelné předměty: Nepovinné předměty: VP VP VP 3 VP 4 RJ, HV, DVK, SH - Ako, Nko - ZA - LS, - FChS, ZDS, BiS, SVS Celkem

4 /4/ Na základě rozhodnutí ředitele školy a v souladu s učebními dokumenty pro gymnázia probíhala výuka ve školním roce 6/7 ve všech ročnících podle učebního plánu čj. 594/99- ze dne s platností od jedná se o učební plán pro denní studium studijního oboru 794K8. d) Výuka předmětů D, Fy, Ch a Bi byla od kvinty až po oktávu realizována s minimální dvouhodinovou týdenní dotací. e) Výuka Z byla ukončena po 6. ročníku (v sextě) f) Disponibilní hodiny jsou v učebním plánu vytištěny tučně. g) Povinná výuka výpočetní techniky byla realizována na nižším stupni gymnázia v tercii a kvartě. Na vyšším stupni byla přidělena hodinová dotace pro výuku IVT v kvintě a v oktávě pro realizaci závěrečné maturitní práce studentů v elektronické podobě. h) Výuka probíhala převážně na jediném pracovišti v budovách A a B gymnázia na adrese Mládeže 884, 464 Frýdlant. Pro výuku TV bylo pronajato zařízení TJ Slovan Frýdlant sokolovna a sportovní hala. Č á s t 3.: Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele školy podle zákona č. 39/995 Sb. Počet Počet odvolání - podle 3, odst., písm. e (o přijetí ke studiu) 9 - podle 3, odst., písm. e (o nepřijetí ke studiu) podle 3, odst., písm. f (o přerušení studia) - podle 3, odst., písm. h (vyloučení ze studia) - podle 3, odst., písm. l (o opakování ročníku) - podle 3, odst., písm. l (o ukončení studia) Č á s t 4.: Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti a) počet pedagogických, nepedagogických pracovníků, externistů Počet pedagog. prac. Počet nepedag. prac. Počet externistů b) změny v pedagogickém sboru školní rok nastoupili odešli 6-7 /5/

5 c) přehled o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků Příjmení, titul Kvalifikace Vyučuje Délka praxe (let) a funkce. ANTOŠ Luděk PF Ústí n/l. aprob. Č, D Č, D 9 TP. ČUMPELÍK Pavel, Mgr. PF Ústí n/l. aprob. M + IVT M, IVT TP 3. FLECKNOVÁ Renáta Mgr. PF Ústí n/l. aprob. Ch, Bi Ch, Bi TP 4. HLÁVKOVÁ Alena FTVS UK Praha aprob. A, Tv A,Tv,Ak VP. TP 5. HOLAS Alois MFF UK Praha fyzika + DPS Fy 38 ŘŠ 6. HRDINOVÁ Zdena, PaedDr. PF Ústí n/l. aprob. R, Vv Vv 4 TP 7. JÍROVSKÝ Bohumil, RNDr. PřF UK Praha správce chemie + DPS IVT 34 sítě 8. KALENSKÝ Michal, ing. VŠCHT Pardub. CHT + DPS Ch ZŘŠ 9. KIRAKOSJAN Nikolaj Univ. Petrohrad filologie AJ A, Ak 9. MACHÁČKOVÁ Věra PF Ústí n/l. aprob. R, N N, Nk 6. MARMANGE Dušan FJFI UK Praha odb. fyzika Fy. MARTINEC Karel FTVS UK Praha aprob. M, Tv M 36 TP 3. MEDVĚDOVÁ Renata PF UK aprob. ČJ, OV ČJ, OV 5 TP 4. MĚKOTOVÁ Lenka PF Ústí n/l. aprob. M, NJ NJ 3 5. ŠOLTYS Dušan FTVS UK Praha aprob. Z, Tv 6. THELEN Martin UJEP Ústí n/l. aprob. D, Z D, Z E x t e r n í p r a c o v n í c i 7. CVEJN Miroslav Pedag. škola Z,Tv, ZSV 34 TP aprob. Hv Hv ve star. důchodu 8. FRYDRYCHOVÁ Miluše FF UK Praha NJ, D aprob. RJ, D RJ nep. ve star. důchodu 9. SEDLÁČEK Ladislav. ing. VŠ zeměd. Praha fyto + DPS Bi 4. SKALNÍKOVÁ Nikola, Bc. TU Liberec sport. managem. Tv /6/

6 Techn. hosp. pracovníci pracovní zařazení poznámka. BULÍČEK Václav. GUTKNECHTOVÁ Věra 3. SMRKOVSKÁ Eva 4. ČÁSTKOVÁ Jana školník uklízečka uklízečka hospodářka d) přehled o počtu odučených hodin v jednotlivých předmětech podle odborné a pedagogické způsobilosti vyučujících (aprobovanost výuky předmětů): Předmět Odučeno hodin/týden z toho hodin vyučovaných pouze s odb. pouze s ped. způsobilostí způsobilostí s ped. a odb. způsobilostí ČJ + LS AJ+Ak NJ+Nk OV/ZSV 6 6 D 8 8 Z M + MS Fy Ch 8 8 Bi + BiS 9 9 IVT HV VV+DVK TV 8 8 ZA Celkem bez odb. i ped. způsobilosti Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu, nepodařilo se ve školním roce 6/7 zajistit stoprocentně plně aprobovanou výuku v anglickém a německém jazyce, v tělesné výchově, ve výuce informatiky, ZA a fyziky (v případě Fy vyučující zahájil v průběhu školního roku 5/6 příslušné studium na doplnění pedagogické kvalifikace) z celkového počtu týdně odučených hodin je 83,8 % odučeno s plnou odbornou a pedagogickou způsobilostí. /7/

7 e) věková skladba učitelského sboru do 3 let 3-4 let 4-5 let 5 důch. věk důchodový věk Celkem/ žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen OPZ úplná 4/ 4/ 3/3 5/ 4/ /8 OZ / / PZ Žádná Nově přijatí pedagogové / / Ukončený PP pedagog. Věkový průměr pedagogického sboru ve školním roce 6/7 činil 48, roku. f) mzdové podmínky pracovníků školní rok Celkový počet pracovníků 8,4,55 Počet pedagogických pracovníků 3,8 6,37 Průměrná výše měsíční mzdy PP ,- Průměrná výše měsíční mzdy NP Průměrná výše nenárokových složek PP Průměrná výše nenárokových složek NP g) údaje o dalším vzdělávání pracovníků d r u h s t u d i a /kurzu/ počet prac. typ výstupu. problematika školského managementu. rozšiřující jazykové kurzy 3. semináře katedry M při TU Liberec 4. spec. kurz pro vyuč. Ch při PřF UK 5. kurzy s ekonomickou problematikou 6. prevence drogové závislosti 7. zdravotní kurz 8. odborné semináře v rámci aprobace 9. pedagogické minimum D D K K K K K D D 3 6 dále probíhá osvědčení osvědčení diplom K.. krátkodobý kurz D.. dlouhodobý kurz

8 /8/ Č á s t 5.: Údaje o počtu žáků Škola Počet tříd Počet žáků ø žáků na třídu ø žáků na učitele Gymnázium 8 9 5,5,75 Ve školním roce 6/7 bylo na gymnáziu celkem 8 tříd, z toho 4 nižšího stupně ( prima až kvarta s celkovým počtem 4 žáci) a 4 třídy vyššího stupně (kvinta až oktáva s celkovým počtem 5 žáků). Č á s t 6.: Výsledky výchovy a vzdělávání a) přehled o prospěchu žáků Škola Počet žáků celkem Počet žáků s vyznamenáním Počet žáků propadajících Počet žáků opakujících ročník Gymnázium 9 V řádném klasifikačním období a po opravných zkouškách neprospěli celkem dva žáci v obou případech bylo vyhověno žádosti zákonného zástupce a žákům povoleno opakování ročníku. Třída/ počet žáků P r o s p ě ch Počet žáků s vyznamenáním Počet žáků opakujících ročník Počet vyloučených ze studia za prospěch za chování ø absence na žáka Prima 4 97,43 Sekunda ,3 Tercie 8 3,3 Kvarta 4 8, Kvinta 8 3 8,39 Sexta 7 79,48 Septima 9,9 Oktáva 8 97,57 Celkem 9 94, /9/

9 b) údaje o přijímacím řízení + výsledky přijímacího řízení Pro školní rok 7/8 proběhlo přijímací řízení pouze do primy víceletého gymnázia s osmiletým studijním cyklem řízení proběhlo v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR o přijímacím řízení ke studiu na středních školách dne , přičemž náplní byly písemné zkoušky z jazyka českého a matematiky v rozsahu učiva základní školy do. pololetí 5. ročníku ZŠ. Zkoušky byly připraveny příslušnými předmětovými komisemi, s požadavky byli seznámeni prostřednictvím dopisu i vyučující ze spádových ZŠ. O možnostech studia na gymnáziu a s dalšími s tím souvisejícími informacemi byli seznámeni i zájemci z řad rodičů na schůzce v rámci Dne otevřených dveří 7. ledna 7 ve srovnání s rokem předcházejícím, kdy se schůzky účastnil nepatrný počet rodičů, byl tentokrát zájem značný (více jak 4 rodičů). V následujících letech se počítá s tím, že jedním z materiálů u přijímacích zkoušek budou též testy CERMAT. Počet přihlášených žáků celkem 36 - z toho ke zkoušce se dostavilo 35 - přijímací zkoušku z ČJ a M konalo 35 - bylo přijato po. kole 9 - počet míst pro odvolání - počet přijatých po odvolání 3 Přehled počtu zájemců a jejich úspěšnosti z jednotlivých ZŠ spádové oblasti: Základní škola Počet přihlášek Přijatých po. k. Po odvolání Frýdlant, Husova Frýdlant, Purkyňova Frýdlant, Masarykova Bílý Potok pod Smrkem Dolní Řasnice Habartice Hejnice Mníšek u Liberce Nové Město pod Smrkem Raspenava Višňová Jindřichovice p. Smrkem C e l k e m Ještě do konce školního roku 6/7 zákonní zástupci žáků sdělili, že jejich dítě do primy GF nenastoupí, čímž k jednomu místu na odvolání se uvolnila ještě dvě další. Vzhledem k tomu, že se odvolali celkem zákonní zástupci 3 žáků, bylo všem v odvolacím řízení vyhověno. //

10 Přehled studijního prospěchu žáků 5. tříd ZŠ hlásících se na gymnázium: Studijní průměr Počet přihlášených Počet přijatých,,,,33,44,55,66,77,88 nad, C e l k e m 36 3 Studijní průměr žáků přijatých ke studiu do primy v. pol. 5. ročníku ZŠ činil,39. c) přehled výsledků maturitních zkoušek Ve školním roce 6/7 maturovala jediná třída, maturitní zkoušky proběhly v souladu s příslušnou vyhláškou ve dnech. až 4. května 7. Předsedou komise u maturitních zkoušek byl OŠMTS KÚ LK jmenován Mgr. František Čemus ze Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. Školní rok 6/7 O K T Á V A Počet žáků maturitní třídy celkem - podmínky matur. zk. splnilo - maturitní zkoušku konalo - s vyznamenáním - prospělo - neprospělo z předm. - neprospělo z více př. - povolena opravná zkouška Po dodatečných a opravných zkouškách Dodatečnou zkoušku konalo Opravnou zkoušku konalo - prospěli s vyznamenáním - prospěli - neprospěli // prospěli 4 4

11 d) uplatnění absolventů Počet žáků ve třídě Počet přihlášených na VŠ - počet maturantů v řádném termínu - z toho přihlášených na VŠ - přijatých ke studiu na VŠ - v % - přijatých na VOŠ - zaměstnání - nulté ročníky (psychologie) % 3 Přehled studijních VŠ oborů, na které byli žáci přijati: UK Praha - lékařská fakulta: stomatologie všeobecné lékařství filozofická fakulta: hebreistika TU Liberec hospodářská fakulta 5 mechatronika pedagogická fakulta kulturologie SU Opava památková péče ZU Plzeň pedagogická fakulta elektrofakulta informatika VŠE Praha management informatika ČZU Praha agrobiologie MU Brno biologie pedagogická fakulta e) přehled o uplatněných výchovných opatřeních druh výchovného opatření. pololetí. pololetí Celkem pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy 8 8 napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy snížený stupeň z chování. stupeň snížený stupeň z chování 3. stupeň //

12 Pochvaly TU byly uděleny převážně za dosažení vynikajícího studijního prospěchu, pochvaly ŘŠ jednak za vynikající studijní výsledky, jednak za úspěšnou reprezentaci školy ve vědomostních a sportovních soutěžích, popř. za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích literárních, výtvarných a hudebních. Napomenutí, popř. důtky byly uděleny především za opakovaná porušování školního řádu od drobných přestupků (opakovaná zapomínání školních pomůcek, opakované pozdní příchody apod.) až po závažnější prohřešky (pokus o podvod při písemné práci). Snížené stupně z chování byly uděleny vesměs za hrubá porušení školního řádu (svévolné odchody z vyučování bez omluvy, drzé chování vůči pedagogickému dozoru v jídelně) a nadměrný počet neomluvených či sporně omluvených hodin. f) přehled o počtu zameškaných a neomluvených hodin Zameškáno Z toho neomluveno Třída. pol.. pol. Celkem. pol.. pol. Celkem Prima Sekunda Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva C e l k e m Oproti loňskému roku došlo ke značnému nárůstu zameškaných hodin příčinou je mimo jiné také skutečnost, že nelze od žáků vyžadovat při absenci delší nežli 3 dny lékařské potvrzení, což je žáky zneužíváno ve značné míře. Č á s t 7.: Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, resp. celoživotního učení Vzhledem k náročnosti studia na gymnáziu je o další všeobecné vzdělávání prakticky nulový zájem, rovněž ze spolupráce s Úřadem práce (školící kurzy v rámci počítačové gramotnosti) sešlo z důvodu nedostatečného počtu zájemců. Lze předpokládat, že ke zlepšení situace dojde po jednání se zástupci některých organizací, s nimiž již navázán první kontakt v rámci přípravy střednědobých strategických plánů školy. /3/

13 Č á s t 8: Řízení školy a) realizace hlavních úkolů stanovených školou Hlavním úkolem výchovně vzdělávacího procesu ve školním roce 6/7 byla především příprava studentů maturitních ročníků k přijímacím zkouškám na vysoké školy, popř. na VOŠ. Tento stanovený cíl se podařilo splnit, o čemž svědčí procento přijatých žáků na VŠ 94 % z počtu přihlášených (85,7 % z celkového počtu žáků v maturitním ročníku). Vzhledem k omezenému přídělu finančních prostředků se i nadále nedaří realizovat záměry spojené s modernizací učebních pomůcek, s vybavením moderní technikou, s aktualizací učebního fondu apod. v plném potřebném rozsahu, takže v průběhu minulého školního roku byl pořízen pouze jediný dataprojektor. b) spolupráce se školskou radou, rodiči, školami a dalšími organizacemi Ve školním roce 5/6 začala na škole působit školská rada, která vzešla z voleb realizovaných dle příslušných paragrafů školského zákona a podnětů Rady Libereckého kraje v listopadu a prosinci 5. Spolupráce se školskou radou byla dobrá, ve druhém pololetí školního roku 6/7 však došlo k některým problémům, např. zástupce za pedagogy Mgr. Flecknová odmítla dále v Radě pracovat (pro nadměrné přetížení) a zástupce za zřizovatele p. Souček se účastnil pouze zahajovací schůzky, na dalších jednáních nebyl přítomen. Je proto nutné patřičným způsobem v souladu se školským zákonem Radu školy doplnit (asi říjen 7). V průběhu školního roku se Rada školy sešla celkem na třech jednáních, konkrétně 8..6, a.6.7. Hlavní náplní všech schůzek byl především tvořící se klasifikační řád (Mgr. Flecknová), programy primární prevence, schválení výroční zprávy za školní rok 5/6 a závěrečné zprávy za kalendářní rok 6 a příprava oslav 6 let existence Gymnázia ve Frýdlantu. Gymnázium spolupracuje v podstatě se všemi školami v oblasti frýdlantského výběžku, přičemž forma spolupráce je rozdílná s ohledem na typ školy. Spolupráce: - se základními školami spádové oblasti: především v okruhu poskytování informací o možnostech a požadavcích studia na gymnáziu, popř. v oblasti vzájemné prostupnosti /návrat některých žáků, kteří nezvládli přechod na nižší stupeň gymnázia zpět na ZŠ projednáváno ve spolupráci s rodiči a ředitelem příslušné ZŠ/, pro konkrétní informace slouží též Den otevřených dveří, /4/

14 - se středními školami: především v oblasti možností přestupu žáků na jiný druh školy (pro slabý prospěch, pro zájem o jiný obor apod.), - se speciální školou: především v oblasti organizačního zajištění hlavně sportovních akcí realizovaných speciální školou (zajištění akce po stránce rozhodcovské, počítačové zpracování výsledků apod.), každoroční podíl na přípravě Mistrovství ČR speciálních škol v přespolním běhu, na některých akcích se podílejí i vybraní studenti školy (nejčastěji v roli tlumočníků pro zahraniční výpravy). Gymnázium spolupracuje i s řadou jiných organizací, namátkou: - s občanským sdružením Život dětem, podíl na každoročně organizovaném tzv. Srdíčkovém dni, v loňském roce byly organizovány celkem sbírky (v prosinci 6 a v dubnu 7) a na příslušné konto u České spořitelny odevzdáno cca Kč, které byly použity jako dar pro dětská oddělení, která pečují o nemocné a handicapované děti (sdružení zaslalo přesné vyúčtování toku peněz), 6 % výtěžku z prosincové sbírky bylo darováno škole (cca.- Kč bylo použito na doplnění knižního fondu pro nižší stupeň gymnázia), - s nadací EURONISA ( nadace na podporu sociální, kulturní a vzdělávací činnosti v Euroregionu Nisa) sbírka v rámci projektu Pozvedněte slabé v červnu 5 vybrané prostředky byly předány příslušným charitativním a sociálním organizacím za přítomnosti zástupců školy, - s UJEP v Ústí nad Labem a TU Liberec, konkrétně s pedagogickými fakultami, přičemž spolupráce se soustředí především na umožnění studijní praxe na Gymnáziu Frýdlant studentům různých oborů a na přednášky zástupců obou univerzit v rámci náboru budoucích studentů, - s Českou televizí zapůjčení televizní techniky pro tvorbu programů žáky školy v rámci projektu Digináves některé programy byly ČT odvysílány především v regionálním zpravodajství, - se SPC (speciální pedagogické centrum) ohledně integrace nevidomé žákyně (tvorba individuálního studijního plánu, konzultace potřeb žákyně, spolupráce při vypracování žádosti OŠMTS o finanční prostředky určené pro její studium), - s gymnáziem pro slabozraké a nevidomé v Praze (ověření znalostí žákyně gymnázia Frýdlant v rámci přijímacího řízení na uvedenou školu, konzultace nad způsobem výuky některých předmětů apod.), - se Zdravotním ústavem Liberec na prevenci sociálně patologických jevů, - s Kantonsschulle Wattwill ve Švýcarsku, spolupráce je založena jednak na písemném kontaktu mezi zájemci z řad studentů obou škol, jednak na krátkodobých stážích vybraných vyučujících (zpravidla -3 týdny) a výměnných pobytech studentů (zpravidla týden), rozvíjení této vzájemné spolupráce je plánováno i v dalších letech, konkrétně v květnu 8, /5/

15 - s PPP Liberec při vyšetření žáků s projevy SPÚ, - v rámci Euroregionu Trojzemí (účast vybraných studentů na kulturních akcích divadelní, výtvarné, fotografické a hudební dílny) na akcích organizovaných partnerskou organizací v Grosshennersdorfu, tato aktivita v loňském školním roce se poněkud umenšila následkem změn v organizačním štábu hlavního organizátora, - s MÚ Frýdlant v závislosti na jeho potřebách, veřejná vystoupení školní kapely, podíl studentů na akci Valdštejnské slavnosti apod., - se Státním hradem a zámkem Frýdlant především při zajištění průvodcovské služby z řad studentů, - s agenturou pro výzkum veřejného mínění, podíl na různých aktuálních anketách, c) prezentace školy na veřejnosti Škola se před veřejností prezentuje především prostřednictvím: - kulturních vystoupení žákovské kapely - výstav žákovských prací ve veřejně přístupné výstavní síni - výstav organizovaných vyučujícími školy (výtvarné práce prof. Hrdinové) - informací o škole v periodiku Frýdlantský zpravodaj - informací v rámci Dne otevřených dveří - svých webových stránek na Internetu - prostřednictvím svého informačního systému, jehož konkrétní stránky jsou přístupné pod heslem rodičům i žákům, - organizací oslav 6 let existence gymnázia ve Frýdlantu sborník tištěný i elektronický, návštěvy budov, v nichž gymnázium sídlilo, výstava fotografií a dalších dokumentů, kulturní pořad. - prostřednictvím zpravodajství pro Českou televizi Č á s t 9.: Poradenské služby Rozsah poradenských služeb poskytovaných školou (především ŘŠ, ZŘŠ, výchovnou poradkyní a metodikem primární prevence) ve školním roce 6/7 zůstal prakticky ve stejném rozsahu jako ve školním roce předcházejícím. Zájemcům jsou poskytovány především následující informace: o práci s žáky se specifickými poruchami chování a učení (přednášky odborníka), o práci s talentovanými žáky, o zajištění speciální péče, o realizaci minimálního preventivního programu školy (přednáška odborníka), o řešených případech sociálně-patologických jevů, o vzdělávání školního metodika primární prevence (odborné semináře), o odborné pomoci v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase, o integraci nevidomé žákyně (spolupráce se SPC) a o volbě povolání. /6/

16 Konkrétnější a obsažnější informace obsahují zpráva výchovné poradkyně Aleny Hlávkové a zpráva o minimálním preventivním programu vypracovaná metodikem primární prevence Renátou Flecknovou, které jsou uvedeny v příloze. Č á s t.: Údaje o výsledcích kontrol Jednotlivé kontroly jsou řazeny v časové posloupnosti tak, jak v průběhu školního roku 6/7 proběhly: kontrolní orgán datum zaměření kontroly Česká školní inspekce oblast rozvoje čtenářské gramotnosti podle realizovaného vzdělávacího programu ve. a 6. ročníku víceletého gymnázia Okr. správa sociálního kontrola pojistného zabezpečení Kopie inspekčních zpráv výše uvedených kontrol jsou součástí této výroční zprávy. Č á s t.: Údaje o dalších aktivitách školy, další významné údaje - celý školní rok 6/7 probíhal prakticky v přípravě na zavádění nových metod výuky a vzdělávání v rámci RVP pro ZV a ŠVP, vzájemné konzultace především mezi ŘŠ, školení pro ředitele škol, školení pro koordinátora atd., - mezinárodní spolupráce Na mezinárodním poli škola stále spolupracuje s Kantonsschule ve Wattwilu, přičemž ve školním roce 6/7 proběhla týdenní návštěva žáků frýdlantského gymnázia ve Wattwilu za pedagogického dozoru prof. Macháčkové a Hrdinové. Návštěva byla zaměřena především na hlubší osvojení cizího jazyka, ale rovněž na poznávání kultury a historie příslušného regionu. Spolupráce tohoto typu se předpokládá i v budoucnu, konkrétně na květen 8 je plánován týdenní pobyt švýcarských studentů ve Frýdlantu. V současné době se spolupráce odehrává především na bázi dopisování. Mezinárodní spolupráce v oblasti Euroregionu se omezuje především na jednorázové akce kulturního či sportovního charakteru stejně jako v letech předchozích je škola i nadále kontaktována školami podobného charakteru ze SRN a Polska, vzhledem k velikosti školy, konkrétně počtu žáků, nelze rozvíjet větší spolupráci, neboť by byla na úkor kvality výchovně vzdělávacího procesu. /7/

17 - spolupráce na regionální úrovni Gymnázium Frýdlant a jeho pracovníci se nevyhýbají spolupráci s obcemi ani se sociálními partnery, v případě obcí je většinou žádáno hudební vystoupení školní kapely při příležitosti různých oslav, popř. o výstavy výtvarných prací žáků školy i vyučující prof. Hrdinové v prostorách malé galerie radnice MÚ, v prostorách nemocnice apod., v případě sociálních partnerů se jedná o některá jejich vystoupení v rámci výuky a případná statistická hlášení, popř. i nabídka zaměstnání. - spolupráce s pedagogickými fakultami Ředitelství Gymnázia Frýdlant ve spolupráci s příslušnými PF umožňuje v závislosti na podmínkách školy konání praxe studentů pedagogických oborů, většinou se jedná o studenty, kteří jsou absolventy GF. - spolupráce s firmou ASA účast v 5. ročníku projektu Akce s panem Popelou - soutěž ve sběru druhotných surovin, odevzdáno 98,5 kg papíru, - úspěšnost v mezinárodních a národních hodnoceních kvality vzdělávání CERMAT: Studenti oktávy byli zapojeni do celostátního průzkumu v souvislosti s předpokládanou novou státní maturitou, ale jejich výsledky byly podstatně méně informativní nežli v roce předchozím. Domnívám se, že v organizaci těchto zkoušek vládl chaos, způsob realizace i pravidla hodnocení se měnila v jejich průběhu, oprava v některých stěžejních předmětech byla ponechána na vyučujících školy, měnil se termín oprav apod. Způsob vyhodnocení neumožnil ředitelům škol získat objektivní obraz o stavu výuky na škole a proto výsledky uvedené v následující tabulce (pouze některé předměty) jsou diskutabilní. S odložením státních maturit nelze než souhlasit. Předmět Postavení GF Celkový počet škol Český jazyk Matematika Občanský základ Přírod. techn. základ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY: V minulých letech vždy několik studentů využilo existence akreditovaného centra britské instituce City and Guilds v Libereckém kraji a podstoupilo testy za účelem získání mezinárodně uznávaného certifikátu. Tyto zkoušky byly zařazeny MŠMT /8/ na Seznam standardizovaných jazykových zkoušek. V rámci úspěchu u těchto

18 zkoušek byl v září 6 pro zájemce z řad studentů organizován týdenní pobyt v Anglii. Vzhledem k zániku Euroregionálního gymnázia v prosinci 6 a k nejasnosti některých náležitostí kolem výše zmíněných testů, nebyly v letošním roce žákům k dispozici. Po vyřešení vzniklé situace je předpoklad, že ve školním roce 7/8 budou opět konány. - výsledky soutěží a přehlídek - V oblasti sportovních soutěží se žáci gymnázia ve školním roce 6/7 účastnili především turnajů a soutěží pořádaných dalšími školami (především ZŠ a lesnickým učilištěm v Hejnicích) ve frýdlantském výběžku, účast na sportovních akcích v Liberci je spojena s cestováním, značnou časovou ztrátou, mnohdy vyššími finančními náklady a především s problémem pedagogického dozoru /výpadek jednoho vyučujícího zpravidla znamená značné problémy s kvalifikovaným obsazením ostatních tříd/. Vynikajících výsledků dosahují zástupci školy především na turnajích ve stolním tenisu (jednotlivci i družstva) a v bězích v terénu i na dráze. Vzhledem k tomu, že gymnázium nemá vlastní tělocvičnu či tělovýchovný areál a pro výuku tělesné výchovy i mimoškolní sportovní aktivity musí využívat zařízení jiných organizací, lze sportovní reprezentaci školy některými žáky považovat za velmi úspěšnou. Vynikajícího úspěchu dosáhlo fotbalové mužstvo žáků nižšího stupně gymnázia v rámci celostátního turnaje v kopané organizovaného firmou Coca-Cola (Coca-Cola Cup). Po vítězství v okresním a následně i krajském kole se probojovali z cca mužstev mezi závěrečných 6 do celostátního finále v Praze na Strahově. Ve finálové části turnaje potom obsadili velmi pěkné osmé místo. Účast žáků gymnázia v některých soutěžích ve školním roce 6/7: typ soutěže kategorie umístění žák Soutěž v AJ I B II. B III Šípová Aneta Matematická olympiáda Z 7 Z 8 /9/ Liška Jakub Prchalová Lucie Thanh Trung Pham Krulišová Miroslava Mazánek Tomáš Sláma Tomáš Staňková Petra Melichová Magda Babcová Jitka Václavková Kateřina Biologická olympiáda krajské kolo kategorie B 5. Koukal Bohuslav Ekologická olympiáda krajské kolo 9. Podhorská, Sedláková, Koukal

19 V dalších vědomostních soutěžích nebylo ve školním roce 6/7 dosaženo výraznějších úspěchů. Podíl na projektu Junior Ranger dlouhodobý projekt, jehož cílem je podchytit mladé lidi k aktivní ochraně přírody a krajiny a vychovat z nich novou generaci profesionálních nebo dobrovolných pracovníků (strážců) ochrany přírody nebo přírodovědných odborníků, kteří budou hájit zájmy přírody a chráněných území. Program je realizován ve spolupráci ČSOP se správami CHKO Jizerské a Lužické hory a v souladu se stejnojmenným projektem vypracovaným organizací Europarc Federation sdružující velkoplošná chráněná území z celé Evropy. Do projektu se zapojili dva studenti kvarty a dva z kvinty. V oblasti výtvarné výchovy se řada žáků úspěšně prosazuje v rámci různých soutěží a výtvarných akcí, např.: září 6: leden 7: květen 7: červen 7: obnovení (nové práce) studentských prací na chirurgickém oddělení frýdlantské nemocnice, papírové objekty určené k výzdobě gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice ve Frýdlantu, účast ve výtvarné soutěži vypsané Magistrátem města Liberce za návrhy plavek 4 čestná uznání, každoroční výstava prací studentů ve spolupráci s výtvarným oddělením ZUŠ ve výstavní síni frýdlantské radnice. Kromě toho žáci školy každoročně vytvářejí návrhy na PF školy a na pamětní listy, které jsou předávány společně s vysvědčením čerstvým maturantům. Podílejí se rovněž na celoroční výzdobě školy. Č á s t.: Další záměry školy, zhodnocení, závěr a) předpokládaný vývoj školy Ve výchovně vzdělávacím programu se škola zaměřuje především na přípravu studentů k přijímacím zkouškám na VŠ (v posledních letech se úspěšnost pohybuje nad 8 %), případně na VOŠ. Jenom minimum absolventů odchází po maturitní zkoušce do praktického života. Tento záměr školy je vytyčen i pro další roky. //

20 - školním rokem 7/8 začíná další etapa vývoje školy v důsledku zavádění výuky dle školního vzdělávacího programu, podle něhož začne výuka v primě. Postupně by se platnost ŠVP měla přenést do dalších ročníků a následně i do vyššího stupně gymnázia. Co bude v tomto případě přínosem pro školu se nedá dost dobře odhadnout, protože mnohé je ještě nejasné a předpokládají se v průběhu dalších let určité korekce či změny. - problémy: žáky nižšího stupně gymnázia se daří poměrně úspěšně zapojovat do nejrůznějších soutěží a mimoškolních aktivit, v případě vyššího stupně je úspěšnost v tomto směru výrazně nižší, žáci spíše preferují soutěže sportovní popř. vlastní aktivity. Postavení školy v tomto směru je ztíženo i tím, že řada seminářů a vzdělávacích kurzů je organizována v Liberci, což představuje značnou časovou i finanční náročnost. Škála zájmů studentů ve vyšším stupni gymnázia je velmi široká a v mnoha případech vytěsňuje školu a školní povinnosti na okraj jejich zájmů tento problém je trvalého charakteru! Oproti školnímu roku 5/6 se zvýšil zájem o studium na gymnáziu /zájem opět převyšoval cca o 5 % počet přijímaných/. I v průběhu dalších let bude nezbytně nutné vyvinout cílenou aktivitu na ZŠ a rodiče žáků v regionu k udržení zvýšeného zájmu o studium na GF. - integrace zdravotně postiženého žáka: ve školním roce 6/7 studovala na škole zdravotně postižená žákyně (zrakové postižení nevidomá žákyně), která dokončila studium sexty. Žákyně pokračuje ve studiu na GF, škola úzce spolupracuje jednak s rodiči, jednak s pracovnicí SPC, pro její úspěšné studium jsou pořizovány překlady vybraných titulů do Braillova písma, byl pro ni zajištěn z prostředků zřizovatele odborný kurz pro práci nevidomé na PC a osvojení si technických prostředků, které má plně k dispozici (zajištění odborného pracoviště Tyfloservis v Liberci). Žákyně je v reprezentačním výběru tělesně postižených sportovců, v loňském školním roce se stala mistryní ČR v alpském lyžování (slalom), ve školním roce 7/8 bude studovat podle individuálního studijního plánu. Školní rok 6/7 byl do určité míry výrazně narušen velkým počtem různých akcí souvisejících především se zaváděním ŠVP a nové maturity (opakovaná školení) a rovněž značnou nemocností - zvýšená míra suplovaných hodin klade zvýšené požadavky i na vyučující, což se odrazí v menším zájmu o další aktivity jako je např. zapojování se do různých soutěží, projektů apod. Další požadavky byly na vyučující kladeny i v souvislosti s vypracováním ŠVP pro G, s poměrně častým testováním v rámci projektu CERMAT (maturanti, žáci kvarty) náhrada za zameškané hodiny vyžaduje opět zvýšené úsilí a práci ve stresu. Ke klidnému průběhu školního roku nepřispěly ani úvahy z konce kalendářního roku 6 o případném zrušení osmiletého studia, ponechání pouze čtyřleté formy a případné sloučení se SŠHaL. Při jednání v prosinci 6 bylo rozhodnuto za přítomnosti zástupců LK o ponechání osmiletého gymnázia ve Frýdlantu. //

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2017/2018 Počty přijímaných uchazečů školní rok 2017/2018 maximálně Obor 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté 30 žáků Obor 79-41-K/61 Gymnázium šestileté 30

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-690-18/07-06 Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace Adresa: Komenského 288,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: 482312078; fax: 482312468; e-mail: gymfry@gymfry.cz; www.gymfry.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/2008 (zpracováno v souladu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Sportovní gymnázium a Gymnázium Kladno Plzeňská 3103 Plzeňská ul. č. 3103 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 171 728 Zřizovatel:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon ředitelna: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz KRITÉRIA

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 (1. kolo)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 (1. kolo) Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Václavské náměstí 1, Letohrad PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 (1. kolo) Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Purkyňova

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků Rozhodnutí ředitelky Gymnázia J.S.Machara Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Královická 668 o oborech vzdělání, formách vzdělávání, o pilotním ověřování organizace přijímacího řízení a termínech jeho konání,

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1024/ Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1024/ Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1024/08-04 Název školy Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 Adresa: Táborská 28, 326 00 Plzeň Identifikátor: 600 009 459 IČ: 49778137

Více

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy Lauderovy školy MATEŘSKÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ OSMILETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LAUDEROVY ŠKOLY mají stabilizovaný a plně aprobovaný pedagogický sbor výuka na I. stupni základní školy je vysoce ceněna Pedagogickou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova 3373 Identifikátor: 600 005 186 Termín konání inspekce: 9. a 10. května 2007 Čj.

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1088/08-04 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Adresa: Erbenova

Více

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Školní rok 2015/2016 identifikátor zařízení: 600 008 291 IZO součásti: 000

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Osmileté gymnázium Buďanka, o. p. s. Holečkova 31a, 150 00 Praha 5 Identifikátor školy: 600 005 593 Zřizovatel:MENSA ČESKÉ REPUBLIKY, Borského

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Purkyňova 12/1654, Opava

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Purkyňova 12/1654, Opava Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Purkyňova 12/1654, 746 01 Opava Identifikátor

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 Adresa: Mozartova 24, 466 04 Jablonec nad Nisou Identifikátor: 600 078 426 Vedoucí týmu:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více