Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2007/2008. Schváleno školskou radou dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2007/2008. Schváleno školskou radou dne 20.10.2008"

Transkript

1 Z Á K L A D N Í Š K O L A, M U C H O V A 2 2 8, C H L U M E C - - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E W W W. Z S C H L U M E C. C Z Z C H L U M E C. C Z Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 C H L U M E C OBSAH O škole 2 Přehled oborů vzdělávání Údaje o pracovnících ZŠ 5 6 Přijímací řízení 7 Výsledky vzdělávání ţáků 9 Další vzdělávání 9 Aktivity a prezentace školy Inspekční činnost ČŠI Hospodaření školy Závěr 19 Schváleno školskou radou dne

2 S T R Á N K A 2 O škole Naše škola Vzdělává ţáky v pohodě, bez stresů. Ţáci jsou vzděláváni podle vlastních moţností a sil s příjemnými proţitky. Snaţí se o to, aby ţák dosáhl ve škole svého maxima svojí vlastní cestou. Ţákům objasňuje, proč se určité věci učí, k čemu jim v ţivotě mohou být a tím se je snaţí motivovat k učení. Místo encyklopedického vzdělávání a biflování dat a vzorečků vede děti k učení v souvislostech v dobovém a společenském kontextu. Utváří u dětí schopnost pracovat s informacemi, vede je k tomu, aby se uplatnily v informační společnosti. Dává ţákům kvalitní jazykovou přípravu, s kterou začíná jiţ od 1. třídy. V hodnocení bere na zřetel individuální schopnosti a pokrok jednotlivých ţáků.vede ţáky k aktivitě, moţnosti podílet se na přípravě, výuce i hodnocení. Identifikační údaje školy Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělání NAŠE ŠKOLA verze č.1; Základní škola, který schválilo MŠMT pod č. j /96-2 Název školy Základní škola, Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Adresa školy Muchova 228, Chlumec Ředitel Mgr. Josef Förster Zástupce ředitele Mgr. Petr Dušánek Výchovný poradce Mgr. Danuše Šalanská Koordinátor prevence sociálně patologických jevů Mgr. Nikola Šífová Koordinátor školního vzdělávacího programu Mgr. Petr Dušánek Koordinátor informačních a komunikačních technologií Mgr. Petr Dušánek IČO: IZO: RED-IZO: Telefon: Fax: www stránky: Zřizovatel školy: Obec Chlumec Adresa zřizovatele: Krušnohorská 39, Chlumec Kontakty na zřizovatele: Telefon: , Fax: ,

3 S T R Á N K A 3 O škole Naše škola Vede děti k vstřícnosti a toleranci k druhým i odlišným lidem, schopnosti se domluvit a také se umět zodpovědně rozhodnout. Učí děti rozhodovat se ve prospěch svého zdraví, zdraví ostatních lidí, k ochraně přírody i kulturních hodnot. Při vzdělávání vašeho dítěte s vámi bude úzce spolupracovat, umoţní vám návštěvu vyučování a bude s vámi otevřeně o všem komunikovat. Umoţňuje setkání pedagog rodič ţák. Zajímá se o vaše názory, podněty a připomínky a je připravena na ně reagovat. Nabízí vašemu dítěti mnoţství mimoškolních aktivit, sluţby školní druţiny a školní jídelny. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace je plně organizovanou školou s 1. aţ 9. ročníkem. Nachází se v centrální části obce Chlumec nedaleko zastávek městské hromadné dopravy. Škola je pavilónového typu a zahájila svoji činnost v r Má kapacitu 600 ţáků a její součástí je školní druţina s kapacitou 100 ţáků a školní jídelna s kapacitou 500 strávníků. Ve školním roce 2007/2008 navštěvovalo školu celkem 344 ţáků, kterým bylo k dispozici celkem 31 učeben, z nichţ je 11 odborných. Činnost školy zabezpečuje 30 pedagogických pracovníků a 11 správních zaměstnanců. Vybavení školy Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je vyuţíván výukový SW. Vybavení počítači a ostatní ICT technologií je na velmi dobré úrovni i díky zapojení do projektů SIPVZ. Literatura, učebnice a ostatní učební pomůcky jsou soustavně doplňovány o nové. Prostorové Školní budova je tvořena třemi pavilony - pavilonem prvního stupně, pavilonem druhého stupně a pavilonem, kde se nachází školní druţina, školní jídelna a velká a malá tělocvična. K výuce je vyuţíváno 31 učeben (2 učebny na výuku jazyků, 2 učebny informatiky, multimediální třída, učebna na výuku fyziky a chemie, učebna výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy, školní dílna, školní kuchyňka a 2 tělocvičny, ostatní učebny jsou kmenové třídy). Školní druţina vyuţívá pro svoji činnost 3 herny. Školní jídelna má místo pro 150 strávníků. Součástí areálu školy je i venkovní víceúčelové školní hřiště a běţecká dráha s doskočištěm. Technické Jednou z priorit školy je vyuţívání informačních a komunikačních technologií ve výuce, z čehoţ vychází i vybavení školy touto technikou. Ţákům i učitelům jsou k dispozici dvě učebny informatiky celkem s 27 PC, které jsou propojeny do sítě a připojeny na internet rychlostí 8Mbs. Další 4 počítače pro výuku jsou v multimediální třídě, kde je umístěna i interaktivní tabule propojená s PC a DVD-VHS přehrávačem. Učitelům slouţí i 6 notebooků s dalším dataprojektorem, které je moţné pouţít při výuce v kaţdé třídě. Celkem škola disponuje 47 PC pro potřeby ţáků, učitelů a ostatních pracovníků školy. Hygienické Pitný reţim je ve škole zajištěn výrobníkem sodovky, který je ţákům k dispozici zdarma, dále třemi prodejními automaty s nápoji. Škola má dostatek učeben s odpovídající plochou, osvětlením a školním nábytkem. Sociální zařízení vyhovuje hygienickým normám. Při výuce jsou respektována psychohygienická pravidla (přestávky, odpočinek ).

4 S T R Á N K A 4 O škole Charakteristika pedagogického sboru V pedagogickém sboru jsou zastoupeny všechny věkové kategorie. Sbor je tvořen jak zkušenými učiteli, tak učiteli na začátku své profesní dráhy. Ve školním roce 2007/2008 na škole působí celkem 26 učitelů a 3 vychovatelky školní druţiny.odborná a pedagogická způsobilost pedagogického sboru převyšuje 80%. Pět učitelek je proškoleno v oblasti nápravy specifických poruch učení. Velká část učitelů prošla v rámci SIPVZ školeními pro vyuţití informačních technologií. Charakteristika žáků Velká tělocvična s novou podlahou Převáţnou většinu ţáků tvoří děti z katastru obce Chlumec, ale i děti z blízkých obcí /Telnice, Varvaţov, Přestanov, Krásný Les/ a není výjimečné, ţe do naší školy dojíţdějí i děti z Ústí nad Labem. Máme dobré zkušenosti s nápravou a integrací dětí se speciálními potřebami. Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce V Y B A V E N Í Š K O L Y S E S T Á L E Z L E P Š U J E. Multimediální třída s interaktivní tabulí Škola se zapojila do několika dlouhodobých projektů. Jedná se například o tyto projekty: Ajax, Dopravní výchova, Zdravé zuby, Dětství ve zdraví a bez úrazů, Strom ţivota, Škola za školou, projekty v rámci SIPVZ, projekty Cermat a jiné. Učitelé pracují na školních projektech v různých předmětech, pořádají kulturní, odborné, historické exkurze a samozřejmostí je účast na řadě sportovních soutěţí. Škola spolupracuje se základní školou v německém Liebstadtu a spolupořádá různá sportovní, kulturní, turistická a jiná setkání. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráci s rodiči ţáků se snaţíme neustále rozvíjet. Rodiče mohou navštívit školu kdykoliv po vzájemné domluvě s učitelem, v době třídních schůzek a konzultací (ţáci mohou být přítomni při jednání). Pro rodiče organizujeme dny otevřených dveří, školní akademie, vernisáţe a pod. Rodiče jsou o dění ve škole informováni i prostřednictvím webových stránek školy. Na škole působí Školská rada, která je tvořena dvěma zástupci jmenovanými zřizovatelem, dvěma volenými zástupci z řad rodičů ţáků a dvěma volenými zástupci pedagogů. Školská rada napomáhá spolupráci a komunikaci s veřejností, předkládá vedení školy různé návrhy a doporučení, iniciuje a pomáhá s realizací různých projektů. Úzce spolupracujeme se zřizovatelem Obcí Chlumec, dále spolupracujeme s PPP v Ústí nad Labem, Magistrátem Ústí n.l., různými občanskými sdruţeními a obecně prospěšnými společnostmi a dalšími organizacemi, které napomáhají realizovat cíle školy.

5 S T R Á N K A 5 Přehled oborů vzdělávání Více o Školním vzdělávacím programu na (odkaz ŠVP) Studijní obory Základní škola, Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace poskytuje podle platného Rozhodnutí MŠMT s účinností od vzdělání v těchto oborech: C/001 Základní škola - studium denní (dobíhající obor) - délka studia: 9 r C/01 Základní škola - studium denní - délka studia: 9 r. Vzdělávací programy Z Chlumeckého zpravodaje (březen 2008) Ţáci 2., 3., 4., 5., 7., 8. a 9. ročníku jsou vzděláváni podle vzdělávacího programu Základní škola, který schválilo MŠMT pod č. j /96-2. Ţáci 1. a 6. ročníku jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání Naše škola, který jsme si vytvořili podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání (se změnami provedenými k ).

6 S T R Á N K A 6 Údaje o pracovnících ZŠ Učitelé se také učí. Reforma zvyšuje nároky na další vzdělávání učitelů. K V A L I F I K O - V A N O S T P E D A G O G I - C K É H O S B O R U S E Z V Y Š U J E. Ve školním roce 2007/2008 byl rozveden internet do všech kabinetů - coţ umoţní učitelům kvalitnější přípravu na vyučování i samostudium. FÖRSTER Josef Mgr. VŠ ředitel DUŠÁNEK Petr Bc., Mgr. VŠ zástupce ř. KUŢELKOVÁ Zdeňka Mgr. VŠ učitelka PECHOVÁ Hana Mgr. VŠ učitelka OKTÁBCOVÁ Hana Mgr. VŠ učitelka DYNTAROVÁ Jaroslava Mgr. VŠ učitelka ŠÍFOVÁ Nikola Mgr. VŠ učitelka SUCHÁ Lenka Mgr. VŠ učitelka ŠIMKOVÁ Věra Mgr. VŠ učitelka KISLINGEROVÁ Ivana Mgr. VŠ učitelka ROKYTOVÁ Jana Mgr. VŠ učitelka ŠALANSKÁ Danuše Mgr. VŠ učitelka KAREŠOVÁ Hana Mgr. VŠ učitelka KRUŠINOVÁ Marie Mgr. VŠ učitelka BOUBELÍKOVÁ Alena Mgr. VŠ učitelka GAJDOŠOVÁ Naděţda Mgr. VŠ učitelka LORENCOVÁ Soňa Mgr. VŠ učitelka ŠALANSKÁ Anna Mgr. VŠ učitelka LENKLOVÁ Jitka Mgr. VŠ učitelka VEDRALOVÁ Pavlína Mgr. VŠ učitelka FÖRSTEROVÁ Andrea SŠ učitelka KRLÍNOVÁ Helga státní jazyková zkouška z Nj učitelka NOVÁK Štěpán student VŠ učitel BENÝŠEK Václav student VŠ učitel POSPÍŠILOVÁ Jana student VŠ učitelka MAGASANIKOVÁ Kamila Mgr. VŠ učitelka ČÁPOVÁ Helena SŠ vychovatelka HEROUTOVÁ Emílie SŠ učitelka ROHÁČKOVÁ Helena SŠ vychovatelka FÁBRIOVÁ Hana SŠ vychovatelka KRAMÁŘOVÁ Květoslava SŠ THP VERZICHOVÁ Věra SŠ THP SOVOVÁ Dana SVOBODOVÁ Jaroslava HOPPEOVÁ Ivana FÖRSTER David TRÁVNÍČKOVÁ Pavlína CHYTILOVÁ Magdalena ČÁLKOVÁ Helena KŘIBALOVÁ Bohdana ČÁP Miroslav kuchařka kuchařka kuchařka kuchař uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka školník

7 S T R Á N K A 7 Přijímací řízení Zápis do 1. tříd Zápis do prvních tříd nastal pro budoucí školáky významný den. Zelená turistická značka je od hlavního vchodu dovedla aţ k ţákyním z 9. tříd (Michaele Chlupsové, Kristině Filipcové, Marcele Jandorové a Jitce Kindlové). Ty děti rázem proměnily na prince a princezny. Jedna koruna byla hezčí neţ druhá. Však si také ţáci II. stupně pod vedením paní učitelky Danuše Šalanské dali záleţet. Pokud se v jednu chvíli sešlo více dětí, mohly si čas ukrátit sledováním pohádek v multimediální třídě, či si zahrát hru na počítači. V obou třídách se o ně opět postarali ţáci z 9. tříd David Hrtánek, Jaroslav Hradilík a Šárka Langová. Zápis do I. tříd budou dětem připomínat drobné dárky. Rozvrhy, které vyrobili ţáci pod vedením paní učitelky Věry Šimkové, se všem 39 dětem jiţ v září budou hodit. U zápisu bylo zapsáno 39 ţáků. Ve dvou prvních třídách je ve školní roce 2008/2009 celkem 34 ţáků.

8 S T R Á N K A 8 Přijímací řízení - úspěšní ţáci 9. ročníku. Za úspěchem vycházejících ţáků je třeba vidět i kvalitní práci výchovné poradkyně. Přijímací řízení Vycházející žáci 2007/2008 Při přijímacím řízení na víceletá gymnázia uspěli dva ţáci z 5. ročníku. V 8. ročníku ukončili školní docházku 3 chlapci a byli přijati na střední odborná učiliště. Ze tří devátých tříd vyšlo celkem 61 ţáků. Většina z nich byla přijata bez přijímacích zkoušek na základě vysvědčení a výstupního hodnocení. Podmínky přijetí na střední školy splnilo 44 ţáků, z toho 3 na gymnázia a jeden chlapec na prestiţní vojenské gymnázium. Na střední odborná učiliště bylo přijato 17 ţáků. Celé přijímací řízení proběhlo bez větších komplikací, pouze 2 ţákyně byly přijaty aţ ve druhém kole. C E L K E M V Y Š L O 6 1 Ţ Á K Ů Z 9. R O Č N Í K U. 4 4 B Y L O P Ř I J A T O N A S T Ř E D N Í Š K O L Y. 1 7 B Y L O P Ř I J A T O N A O D B O R N Á U Č I L I Š T Ě.

9 S T R Á N K A 9 Výsledky vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání ţáků jsou součástí tabulkové části výroční zprávy P R O B Í H A J Í C Í Š K O L S K Á R E F O R M A K L A D E V Y Š Š Í N Á R O K Y N A D A L Š Í V Z D Ě L Á V Á N Í U Č I T E L Ů, P Ř E D E V Š Í M V P R O B L E M A T I - C E K L Í Č O V Ý C H K O M P E T E N C Í A P R Ů Ř E Z O V Ý C H T É M A T. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Jiţ tradičně se většina učitelů naší školy zúčastnila výjezdního semináře v Jetřichovicích, který se uskutečnil v průběhu velikonočních prázdnin, tentokrát na téma Konflikt a komunikace. Dále se učitelé zúčastnili těchto školení: Cesty k efektivnější výuce ČJ, vyuţití interaktivní tabule ve výuce /2 uč./, Den geografie, vyuţití interaktivní tabule při hodinách fyziky, Windovs Server 2008, Jazykové kurzy a kurz 1. pomoci /10 uč./ Učitelé seznamují své kolegy s poznatky získanými při dalším vzdělávání /např. vyuţití interaktivní tabule při výuce/. Ke zlepšení v oblasti dalšího vzdělávání učitelů a v přípravě na vyučování došlo i díky vybavení školy ICT /PC s Internetem v kabinetech a sborovně /3 PC/, interaktivní tabule/. Dále se snaţíme o aktualizování odborné literatury i v učitelské knihovně /státní finanční zdroje pro tuto oblast byly v tomto školním roce velmi nízké/.

10 S T R Á N K A 10 Aktivity a prezentace školy Akce uskutečněné ve školním roce 2007/2008 U Č I T E L É O R G A N I Z U J Í, N E B O S E Ú Č A S T N Í S Ţ Á K Y N A Š Í Š K O L Y M N O H A S O U T Ě Ţ Í, O L Y M P I Á D A D A L Š Í C H A K T I V I T, V E D O U C Í C H K R E A L I Z A C I Š K O L N Í H O V Z D Ě L Á V A - C Í H O P R O G R A M U Exkurze do trolejbusové vozovny - Den mobility Milešovka společné putování dětí škol Chlumce a Liebstadtu Atletický čtyřboj okresní sportovní soutěţ Landschulheim ERNA společný týdenní pobyt v přírodě ţáků škol Chlumce a Liebstadtu Exkurze IPS Úřad práce v Ústí nad Labem Exkurze ţáků 5. tříd do ZOO v Ústí nad Labem Návštěva divadelního představení /školní druţina/ Sex, aids a vztahy beseda pro ţáky 9. ročníků Návštěva keramické dílny v DDM/ţáci 2. tříd/ Nebezpečné situace beseda s policistou PČR Okresní kolo ve stolním tenisu Podzimní výstava dýně/školní druţina/ Institut trhu práce volba povolání/ ţáci 9. tříd/ Exkurze Vzdělávání volba povolání/ ţáci 9. tříd/ Kriminalita mládeţe kurátorka OPOD/ţáci 9. tříd/ Exkurze do ZOO v Ústí nad Labem ţáci 6. třídy Přespolní běh okresní kolo Florbalová liga zapojení ţáků do dlouhodobé sportovní soutěţe Plavání okresní soutěţ ţáků Návštěva planetária ţáci 5. tříd Den předškoláků ţáci 1. tříd vítají budoucí prvňáčky Kriminalita mládeţe ţáci 8. tříd Střekovská laťka okresní soutěţ ve skoku vysokém IMAX Člověk na Měsíci/ţáci 5. a 6. třídy/ Výstava betlémů v Ústí nad Labem/školní druţina/ Výstava perníků Teplice/ţáci 1. a 2. tříd/ Olympiáda v NJ školní kolo Přírodovědný klokan školní kolo/ţáci 9. ročníku/ Olympiáda ČJ školní i okresní kolo /ţáci 9. ročníku/ Výtvarná soutěţ Vánoce Alík Výtvarná soutěţ Kůň Literární soutěţ pro ţáky 5. tříd Olympiáda v dějepisu školní kolo Barvy ţivota Dobrá volba /testování ţáků 8. a 9. tříd/ Olympiáda v Nj okresní kolo Prevence úrazů dětí a mládeţe na horách beseda Horské sluţby Konverzace v AJ školní kolo Konverzace v AJ okresní kolo Návštěva botanické zahrady/ţáci 5. tříd/ Výšivka výstava práce školní druţiny Praha exkurze do Parlamentu ČR Olympiáda v zeměpisu školní kolo Olympiáda v zeměpisu okresní kolo IMAX ţáci 2. a 3. třídy Sága Afrika vzdělávací program pro ţáky ročníku o ţivotě v Africe Vydra říční beseda s ochránci přírody Jaro a předjaří beseda pro ţáky 1. stupně Cirkus Cecílie varietní představení pro ţáky 1. stupně Vánoční koncert školní pěveckého sboru Vánoční koncert ZUŠ Chabařovice pro ţáky 1. stupně Námořnická pohádka kulturní představení Dopravní výchova 4. třídy/dopravní hřiště Kr. Březno - teorie/

11 S T R Á N K A 11 Aktivity a prezentace školy Jiţ tradičně pořádáme mezinárodní soutěţe s ţáky ze SRN O B L A S T I P R E V E N C E S O C I Á L N Ě P A T O L O - G I C K Ý C H J E V Ů B Y L A V Ě N O V Á N A V E L K Á P O Z O R N O S T. D O Š L O K Z K V A L I T N Ě N Í P O S K Y T O V A - N Ý C H S L U Ţ E B, A T O P Ř E D E V Š Í M D Í K Y P R Á C I Š K O L N Í P R E V E N T I S T K Y A P R Á C I P A N Í I V A N Y D O C H V Á T O V É Z O B E C N Í H O Ú Ř A D U C H L U M E C. Kriminalita mládeţe beseda ţáků 9. třídy s městskou policií Plavání školní druţiny v hale na Klíši Výstava ţelezničních modelů na zámku v Trmicích akce školní druţiny Pravidla dopravní výchovy beseda s Policií ČR /ţáci 6. třídy/ Exkurze a beseda s gynekologem ţákyně 9. třídy Dopravní výchova 4. třídy/dopravní hřiště Kr. Březno prakt. dovednosti/ Beseda s Policií ČR 1. třídy Vodnická pohádka kulturní představení pro 1. stupeň Ekologický projekt 5. tříd sadba lípy COCA-COLA-CUP turnaj v kopané pro ţáky 2. stupně Mc Donald s CUP turnaj v kopané ţáků 1. stupně Návštěva keramické dílny ţáci 2. třídy Olympiáda v NJ krajské kolo Návštěva bludiště na Větruši školní druţina Exkurze do ZOO Děčín školní druţina Krkonošská pohádka kuturní představení Kouzelnické představení školní druţina Zdravý ţivotní styl PEER PROGRAM pro 5. třídy Vandalismus beseda s policií pro 9. ročník Beseda s Policií ČR bezpečnost dětí/ţáci 3. tříd/ Fantasy sborníček ţáci 5. tříd Přemyslo nepomucký výlet ţáci 5. tříd Skanzen Zubnice exkurze 1., 3. a 5. třídy Dětská poliklinika exkurze 1. tříd Nebezpečí on line výtvarná soutěţ ţáků 9. tříd Pythagoriáda školní kolo matematické soutěţe Návštěva Městského divadla v Ústí nad Labem Pythagoriáda okresní kolo matematické soutěţe Pohár rozhlasu okresní atletická soutěţ Pohár rozhlasu krajská atletická soutěţ Ukázka práce ţáků 1. tříd pro mateřskou školu Dětský den organizují pro své spoluţáky 9. třídy Beseda s nejstarší obyvatelkou Chlumce/1. třídy/ Sezname, otevři se výchovný program pro 1. stupeň Na rovinu výchovný program pro 2. stupeň Právní vědomí beseda ţáků 8. ročníků s Policií ČR Návštěva výstavy prací ZUŠ E. Randové 1. třídy Plazi a obojţivelníci beseda pro ţáky 2. tříd Turnaj v odbíjené smíšených druţstev pro ţáky 2. stupně Stolní tenis školní turnaj jednotlivců Superstar školní pěvecká soutěţ Školní akademie

12 S T R Á N K A 12 Aktivity a prezentace školy Údaje o mimoškolních aktivitách Na výchovně vzdělávací proces úzce navazují mimoškolní aktivity a akce, které škola pro ţáky organizuje. Samozřejmostí je, ţe pro tyto aktivity poskytuje prostory a ve většině případů i vybavení. V tomto školním roce uţ k tradičním zájmovým krouţkům, nepovinným předmětům a dalším aktivitám přibyly i nové, které zvýšily zájem ţáků v této oblasti. Účast ţáků v mimoškolních aktivitách přesáhla 100% a je určitě důleţitou sloţkou v prevenci sociálně patologických jevů. Celkem bylo zapojeno 342 ţáků a významnou součástí v této oblasti je i spolupráce se ZUŠ Chabařovice. Nadále pokračuje spolupráce s německou školou v Liebstadtu v oblasti společných projektů v rámci Sasko francouzsko českého spolku pro Evropu. Mimoškolní aktivity výrazně přispívají k prezentaci školy na veřejnosti a podílejí se na jejím kladném hodnocení. Ţáci 9.r. v PS PČR T R A D I Č N Ě N A B Í Z Í Š K O L A D Í K Y O C H O T Ě U Č I T E L Ů V E L K É M N O Ţ S T V Í K R O U Ţ K Ů A N E P O V I N - N Ý C H P Ř E D M Ě T Ů. Přehled mimoškolních aktivit Konverzace v AJ / J. Rokytová / Konverzace v AJ / J. Rokytová / Aerobik /L. Suchá / Aerobik /L. Suchá / Literárně historický krouţek / A. Šalanská / Šikovné ručky / K. Tokarská/ Pěstitelství / H. Oktábcová / Základy PC pro 1., třídy / J. Dyntarová / Taneční krouţek / A. Försterová / Logopedická péče / E. Heroutová/ Krouţek nápravy SPU / H. Oktábcová / Krouţek nápravy SPU / A. Försterová / Krouţek nápravy SPU / J. Dyntarová / Krouţek nápravy SPU / H. Pechová / Krouţek španělského jazyka / H. Karešová / Sborový zpěv / J. Říha / Sborový zpěv / J. Říha / Krouţek florbalu / Š. Novák / Krouţek šachů / Z. Mittelbach / Krouţek modelářů / K. Jeřábek / Krouţek PC pro 2. stupeň / V. Benýšek /

13 S T R Á N K A 13 Aktivity a prezentace školy Úspěchy školy Název akce působnost umístění Atletický čtyřboj okresní 3. místo ml. ţákyně Další úspěch chlumeckých ţáků Atletický čtyřboj okresní 2. místo starší ţákyně Stolní tenis okresní 2. místo ml. ţáci Stolní tenis okresní 2. místo st. ţáci Plavání okresní 2 x 2. místo ml. ţáci / Jakub Hlava, Nikola Virtová / Florbal okresní 2. místo st. ţáci Z A Ú S P Ě Š N O U R E P R E Z E N - T A C I Š K O L Y J E T Ř E B A P O D Ě K O V A T N E J E N Ţ Á K Ů M, A L E I J E J I C H U Č I T E L Ů M. Střekovská laťka skok vysoký okresní 2. místo Petr Heller 2. místo Alice Prošková 3. místo Michaela Tichá Olympiáda v německém jazyce okresní 1. místo Marcela Cimflová Florbal 3. místo ml. ţáci Olympiáda v anglickém jazyce okresní místo Jakub Fridrich 8. místo Kateřina Šustrová Olympiáda v zeměpisu okresní 5. místo Jakub Fridrich 7. míto Patrik Fejfar Olympiáda v německém jazyce krajská 4. místo Marcela Cimflová Malá kopaná okresní 3. místo Mc Donald Cup okresní 4. místo v 1. kat. Mc Donald Cup okresní 4. místo ve 2. kat. Jaga Oxygen Cup okresní 1. místo ve 2. kat. Pohár rozhlasu okresní 1. místo ml. ţáci Pohár rozhlasu okresní 1. místo ml. ţákyně Pohár rozhlasu okresní 1. místo st. ţákyně Pohár rozhlasu krajská 1. místo ml. ţáci Pohár rozhlasu krajská 1. místo ml. ţákyně Pohár rozhlasu krajská 2. místo st. ţákyně

14 S T R Á N K A 14 Výsledky inspekční činnosti ČŠI Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2007/2008 nebyla na naší škole provedena kontrola ČŠI.

15 S T R Á N K A 15 Základní údaje o hospodaření školy INFORMACE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Rok 2007 Ú D A J E Z A R O K J S O U K Rozpis příspěvku NIV od OÚ v Chlumci - rok 2006 Z toho na jednoho ţáka (rozpočet OÚ) Rozpis rozpočtu NIV od KÚ Ústí nad Labem - rok 2006 Z toho na jednoho ţáka (rozpočet KÚ) Rozpis rozpočtu NIV od OÚ Chlumec a KÚ Ústí nad Labem - rok 2006 Celkem NIV na jednoho ţáka (od OÚ i KÚ) Z toho výdaje mzdové na jednoho ţáka rok 2006 Rok ,40 Kč 7331,21 Kč ,- Kč ,23 Kč ,40 Kč ,44 Kč ,34 Kč Rozpis příspěvku NIV od OÚ v Chlumci - rok 2007 Z toho na jednoho ţáka (rozpočet OÚ) Rozpis rozpočtu NIV od KÚ Ústí nad Labem - rok 2007 Z toho na jednoho ţáka (rozpočet KÚ) Rozpis rozpočtu NIV od OÚ Chlumec a KÚ Ústí nad Labem - rok 2007 Celkem NIV na jednoho ţáka (od OÚ i KÚ) Z toho výdaje mzdové na jednoho ţáka rok ,- Kč 8 484,85 Kč ,- Kč ,79 Kč ,- Kč ,64 Kč ,97 Kč

16 S T R Á N K A 16 Tabulková část výroční zprávy Tabulková část výroční zprávy 1. Identifikace Název školy podle rozhodnutí Adresa Obec s rozšířenou působností Okres Součásti školy Jméno ředitele Jméno osoby odpovědné za vyplnění Základní škola, Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228, Chlumec Ústí nad Labem Ústí nad Labem školní druţina, školní jídelna Mgr. Josef Förster Mgr. Bc. Petr Dušánek 2. Počet tříd, ţáků a ped. pracovníků V T A B U L K O V É Č Á S T I V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y N A J D E T E Z Á K L A D N Í S T A T I S T I C K Ý P Ř E H L E D O N A Š Í Z Á K L A D N Í Š K O L E. Počet tříd 17 Počet žáků 344 Počet pedagogických pracovníků 30 Přepočtený počet ped. pracovníků 24,11 3. Výchovně vzdělávací programy na ZŠ Název Základní škola Č.j. MŠMT ČR /96-2 Datum schválení MŠMT ČR Ročník 2.-5.r., 7.-9.r. Školní vzdělávací program pro základní Název vzdělání Naše škola Ročník 1.r. a 6.r. 4. Celkový prospěch ţáků na ZŠ 1. pololetí Počet žáků 1.pol. celkem 344 Z toho 1.pol. prospělo s vyznamenáním 162 Z toho 1.pol. prospělo 168 Z toho 1.pol. neprospělo 14

17 5. Celkový prospěch ţáků na ZŠ 2. pololetí Počet žáků 2.pol. celkem 344 Z toho 2.pol. prospělo s vyznamenáním 152 Z toho 2.pol. prospělo 185 Z toho 2.pol. neprospělo 7 6. Počet ţáků ZŠ, kteří ukončili povinnou školní docházku Celkem 64 Z toho v 1.-5.r. 0 Z toho v 6.r. 0 Z toho v 7.r. 0 Z toho v 8.r. 3 Z toho v 9.r Ţáci přestupující ze ZŠ Počet žáků kteří přešli na víceletá gymnázia 2 Počet žáků kteří přešli na konzervatoře 0 Počet žáků kteří přešli do speciálních škol 1 Z toho do speciálních škol z 1. stupně 1 Z toho do speciálních škol z 2. stupně 0 8. Výsledky výchovy ţáků na ZŠ Počet žáků na škole 1. pol. 344 Počet žáků s 2. stupněm chování za 1. pol. 3 Počet žáků se 3. stupněm chování za 1. pol. 2 Počet žáků na škole 2. pol. 344 Počet žáků s 2. stupně chování za 2. pol. 3 Počet žáků se 3. stupněm chování za 2. pol. 1

18 9. Docházka ţáků ZŠ Počet žáků na škole 1. pol. 344 Zameškané hodiny celkem 1. pol Z toho neomluvené hodiny celkem 1. pol. 281 Počet žáků na škole 2. pol. 344 Zameškané hodiny celkem 2. pol Z toho neomluvené hodiny celkem 2. pol Integrovaní ţáci na ZŠ Počet žáků na škole 9 Z toho sluch. postiž. 0 Z toho zrakově postiž. 0 Z toho vady řeči 0 Z toho tělesně postiž. 0 Z toho vývoj. poruchy učení 9 Z toho kombinované postiž Pedagogičtí pracovníci na ZŠ Celkový počet PP fyzicky 30 Počet PP s odbornou kvalifikací Další vzdělávání ped. pracovníků Počet účastníků akce jednodenní 6 Počet účastníků akce vícedenní 27 Počet PP, kteří se nezúčastnili žádné vzdělávací akce 3

19 S T R Á N K A 19 Závěr Školní rok 2007/2008 byl výjimečný v tom, ţe jsme prvně začali vyučovat v 1.a 6. ročníku podle vlastního vzdělávacího programu pro základní vzdělání Naše škola. Probíhající školská reforma na nás učitele klade poţadavky především v oblasti dalšího vzdělávání, kde vidíme jisté nedostatky, ale i příleţitosti ke zlepšení, především ve vyuţívání moderních technologií ve výuce, ale i v přípravě na ni. Měnící se cíle vzdělávání /ale i způsoby, jak těchto cílů dosáhnout/ jsou dalším námětem k vlastnímu sebevzdělávání. J E D N Í M Z P R I O R I T N Í C H Ú K O L Ů N O V É H O Š K O L N Í H O R O K U B U D E Z L E P Š O V Á N Í I M A G E Š K O L Y A R O Z V O J P O Č Í T A Č O V É G R A M O T N O S T I U Č I T E L Ů. Naše škola jiţ tradičně i ve školním roce 2007/2008 poskytovala nejen kvalitní vzdělávání, ale i jistou nadstavbu ve svých sluţbách především formou krouţků a nepovinných předmětů organizovaných a vedených převáţně učiteli naší školy. Nedílnou součástí kvality poskytovaných sluţeb je fungování školní druţiny, která organizuje pro děti stále více zajímavých akcí. Nesmíme zapomenout ani na provozní zaměstnance, kteří svojí prací vytvářejí příjemné edukační prostředí /kvalitní, chutná a pestrá strava ve školní jídelně, čistota v prostorách školy /. Prostředí pro ţáky je ve škole jistě příjemné. Prostředí ve škole musí být také bezpečné. Naší snahou je udělat maximum pro zajištění bezpečí dětí i všech zaměstnanců školy. Bylo zorganizováno školení první pomoci, kterého se zúčastnilo deset učitelů naší školy /zde je třeba poděkovat za pomoc a nejen při organizaci tohoto školení, ale i mnoha dalších akcí paní Ivaně Dochvátové z Obecního úřadu Chlumec/. Pro ţáky bylo zorganizováno cvičení s problematikou první pomoci a ochrany člověka za mimořádných situací. Velká pozornost byla věnována problematice sociálně patologických jevů, především díky metodičce Mgr. Nikole Šífové měli ţáci moţnost získat informace o této problematice prostřednictvím široké nabídky různých aktivit. Při pomoci a řešení různých osobních, školních a dalších problémů ţáků odvádí výbornou práci výchovná poradkyně Mgr. Danuše Šalanská. Závěrem je moţné konstatovat, ţe školní rok byl úspěšný. Je třeba ještě jednou poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům naší školy, kteří se na tomto úspěchu podíleli, a vyslovit přání, ţe nadcházející školní rok 2008/2009 bude neméně úspěšný.

Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2010/2011. Schváleno školskou radou dne 15.11.2011

Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2010/2011. Schváleno školskou radou dne 15.11.2011 Z Á K L A D N Í Š K O L A, M U C H O V A 2 2 8, C H L U M E C - - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E W W W. Z S C H L U M E C. C Z Z S @ Z S C H L U M E C. C Z Výroční zpráva o činnosti ve školním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříţ, Albertova 4062, příspěvková organizace, 767 01 Kroměříţ tel.:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 1123/2011 Dne: 15. 9. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E-

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E- Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337, 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 m. 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: 611/2010 Školní rok 2009-2010 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk

Základní škola Aloise Klára Úštěk 1 Základní škola Aloise Klára Úštěk obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2011 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 30.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 30.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 30.8.2011 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2011 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 3. 0. 2009 Obsah:. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Velešín Družstevní 340 IČO 00 58 23 37 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Dle 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Praha, říjen 2010 OBSAH Správní obvod... 3 Zřizovatel... 3 Zásadní změny v síti škol... 3 Charakteristika základní

Více