MIKROREGION LABSKÉ SKÁLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MIKROREGION LABSKÉ SKÁLY"

Transkript

1 Strategie rozvoje Dobrovolného svazku obcí MIKROREGION LABSKÉ SKÁLY IČO: na období let Dokončení aktualizace strategie rozvoje: listopad 2008

2 Aktualizace strategie byla podpořena Ústeckým krajem v roce 2008 v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2008

3 OBSAH 1. Úvod Historie vzniku mikroregionu Dosavadní strategické dokumenty mikroregionu Původní strategie mikroregionu Srovnání strategie mikroregionu a MAS Strategie udrţitelného rozvoje Ústeckého kraje Spolupráce mikroregionu Analytická část Situační analýza Základní charakteristika území Obyvatelstvo a sídelní struktura Občanská vybavenost, zázemí a sluţby Doprava a technická infrastruktura Ekonomika Zemědělství Ţivotní prostředí SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příleţitosti Ohroţení Strategická část Vize Priority a cíle Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury (A) Rozvoj obcí, občanské vybavenosti a sluţeb (B) Zázemí pro občany (C) Cestovní ruch (D) Ţivotní prostředí a péče o krajinu (E) Spolupráce (F) Opatření...27 A. Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury Budování a obnova technické infrastruktury Doprava a dopravní obsluţnost...27 B. Rozvoj obcí, občanské vybavenosti a služeb Zkvalitnění ţivota v mikroregionu Zkvalitnění bydlení Sluţby Podpora podnikání a zaměstnanosti...29 C. Zázemí pro občany Vybudování zázemí Podpora činnosti dětí a mládeţe Pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí...31 D Cestovní ruch 3

4 Rozvoj sítě tras a stezek včetně značení a přeshraničního propojení Modernizace stávajících a vytvoření nových volnočasových nabídek Marketing cestovního ruchu...33 E Životní prostředí a péče o krajinu Zlepšení kvality vod Doplnění a péče o veřejnou zeleň, obnova lesů Ekologická výchova Péče o krajinu...35 F Spolupráce Mezisektorová regionální spolupráce Nadregionální spolupráce Přeshraniční spolupráce Implementační část Akční plán Implementace pro mikroregion...40 Záměry vhodné k realizaci v období Záměry vhodné k realizaci v období Implementace pro jednotlivé obce mikroregionu...42 Záměry vhodné k realizaci v období Záměry vhodné k realizaci v období Organizační struktura Systém financování Návrh zhodnocení strategie (kvantifikace výsledků a posouzení, zda vedou ke stanoveným cílům)...48 Přílohy Příloha č.1: Zásobník projektů samostatný dokument Další přílohy: Příloha č.2: Seznam tabulek Příloha č.3: Seznam zkratek Příloha č.2: Seznam členů pracovní skupiny pro zpracování strategie 4

5 Obr. č. 1: Vymezení mikroregionu v rámci Ústeckého kraje a pohraničí 5

6 Obr. č. 2: Vymezení mikroregionu Labské skály a partnerského Správního společenství Königstein 6

7 1. ÚVOD 1.1 Historie vzniku mikroregionu Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Labské skály byl zaloţen v roce 2001 za účelem společného řešení problémů přesahujících rámec jedné obce a zároveň společného rozvoje území v oblasti hospodářství, kultury, sportu a cestovního ruchu. V roce 2001 byla zpracována Strategie rozvoje Mikroregionu Labské skály. V uplynulých sedmi letech se situace v zájmovém území značně změnila. Jedná se jak o změny vycházející ze zájmového území (otevření dálnice D 8 Praha Dráţďany v úseku Ústí n. L. - Pirna), tak o změny vnějšího prostředí (vstup ČR do EU, Schengenská dohoda otevření hranic apod.). V roce 2008 se proto zástupci obcí rozhodli nechat zpracovat aktualizaci strategie rozvoje mikroregionu včetně zásobníku projektů. 1.2 Dosavadní strategické dokumenty mikroregionu a vztah k ostatním strategickým dokumentům (Strategie mikroregionu, Strategie MAS, Strategie rozvoje ÚK) Původní strategie mikroregionu První strategii rozvoje mikroregionu Labské skály (dále jen mikroregion) nechali jeho zástupci pro své území zpracovat v roce Základním impulsem pro tvorbu tohoto dokumentu byla zejména existence společných specifických problémů, přesahujících rámec jednotlivých obcí, a tedy potřeba vzniku společného nástroje pro budoucí koordinovaný rozvoj zájmového území. Od doby zpracování první strategie se podstatně změnily podmínky v rámci mikroregionu i vnější podmínky ovlivňující dění v mikroregionu. Větší důraz je kladen na ochranu ţivotního prostředí, vlivem dostavby dálnice D 8 vznikly další poţadavky na dopravní infrastrukturu a po vstupu ČR do EU se rozšířily moţnosti přeshraniční spolupráce. Naproti tomu mnoho projektů zařazených do zásobníku projektů mikroregionu v roce 2001 nebo po jeho aktualizaci v roce 2004 neztratilo nic na své aktuálnosti a vzhledem k nedostatku finančních prostředků na jejich financování v zásobníku nadále zůstávají Srovnání strategie mikroregionu a strategie MAS Na stejném území jako mikroregion působí MAS Labské skály, občanské sdruţení (dále jen MAS 1 ). V roce 2008 byla aktualizována integrovaná strategie MAS z roku 2006 na tzv. Integrovaný strategický plán území (včetně zásobníku projektů). Priority mikroregionu a MAS Labské skály se překrývají oba rozvojové dokumenty mají 6 priorit, z toho jsou 4 shodné. Ve strategii mikroregionu byla první prioritou zvolena dopravní a technická infrastruktura. Tato problematika záměrně není řešena ve strategii MAS. Jednou z dalších priorit mikroregionu je ţivotní prostředí a péče o krajinu. Ve strategii MAS byla upřednostněna priorita zemědělství (s vazbou na ochranu ţivotního prostředí a péči o krajinu), zařazena byla rovněţ priorita Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. Priority Cestovní ruch, Rozvoj obcí a občanské sluţby, Zázemí pro občany a Spolupráce jsou zařazeny do obou strategií. Obě strategie jsou zpracovány na období 5 let. 1 Místní akční skupiny působí v rámci celé ČR i v Evropě se stejným cílem: rozvíjet venkovský region. Kaţdá MAS musí mít zpracovaný Integrovaný strategický plán území (ISPÚ). 7

8 Strategie mikroregionu je více zaměřena na plánování investičních projektů, i kdyţ v ní nechybí ani tzv. měkké (neinvestiční) projekty. V zásobníku mikroregionu jsou zařazeny téměř výhradně projekty obcí. Strategie MAS obsahuje mnohem vyšší podíl měkkých (neinvestičních) projektů, velký důraz klade na práci s veřejností a komunitní spolupráci Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje Strategie rozvoje Ústeckého kraje je komplexním dokumentem pro rozvoj území celého kraje na období Strategie rozvoje kraje jako vyššího územního celku zahrnuje rozvoj veškerých tématických oblastí - ekonomické, hospodářské, sociální, ţivotního prostředí aj. Strategie mikroregionu Labské skály se omezuje na vybrané priority. Strategie mikroregionu je v souladu se strategií kraje; v obou dokumentech se shodují některé strategické cíle. Shoda strategií Ústeckého kraje a mikroregionu: Cestovní ruch priorita E), strategické cíle: 1) zvýšit podíl investic do udrţitelných forem cestovního ruchu 2) Zvýšit lůţkovou kapacitu ubytovacích zařízení turistického ruchu na 1000 obyvatel. Revitalizace obcí a měst priorita C), strategické cíle: 2) Zvýšit počet dokončených bytů na tisíc obyvatel o 70 % do r v Ústeckém kraji. 3) Nárůst podílu pořízených investic na obnovu kulturních a technických památek měst a obcí Ústeckého kraje do r Ochrana životního prostředí priorita B), strategické cíle: 3) Zvýšit podíl obcí do 2000 ekvivalentních obyvatel napojených na kanalizaci s koncovou čistírnou odpadních vod do r ) Dobudovat a zkvalitnit systém cyklotras v Ústeckém kraji do r Dosavadní spolupráce mikroregionu Mikroregion v posledních letech rozvíjí spolupráci především se čtyřmi partnery. Nejuţší spolupráce funguje s Místní akční skupinou Labské skály, kde se aktivity mikroregionu a MAS navzájem doplňují. Na české straně se dále rozvíjí spolupráce s nedalekým dobrovolným svazkem obcí mikroregionem Milada (10 obcí od Trmic po Krupku) a se společností České Švýcarsko, o. p. s., která se zabývá rozvojem cestovního ruchu v oblasti Českého Švýcarska. Přeshraniční spolupráce funguje se Správním společenstvím Königstein (5 obcí v saském pohraničí), v červnu 2005 byla podepsána oficiální dohoda o spolupráci obou území. Spolupráce na české i německé straně se týká především cestovního ruchu, kulturních a sportovních aktivit. Spolupráci se všemi partnery je potřeba dále rozvíjet a rozšířit. Více o tématu spolupráce je uvedeno v kapitole priorita Spolupráce. Vedle vzájemné spolupráce jednotlivých obcí mikroregionu je důleţitá i spolupráce uvnitř regionu s těmi, kterých se rozvoj regionu týká - s obyvateli, podnikateli a sdruţeními na území mikroregionu. To se v mikroregionu daří právě díky provázání jeho aktivit s aktivitami MAS. 8

9 2. ANALYTICKÁ ČÁST 2.1 Situační analýza Situační analýza je text, jehoţ cílem je komplexně zmapovat dané území. Kvalitní popsání stavu je východiskem pro správné stanovení strategických směrů a cílů Základní charakteristika území Území mikroregionu Labské skály tvoří katastrální území devíti obcí, jeţ leţí v severní části okresu Ústí n. Labem (Libouchec, Petrovice, Povrly, Ryjice, Tisá, Velké Chvojno) a v jiţní části okresu Děčín (Dobkovice, Jílové, Malšovice). Území jmenovaných obcí leţí v Ústeckém kraji a je začleněno do Euroregionu Elbe Labe. Katastry obcí Petrovice, Tisá a Jílové bezprostředně sousedí se Saskem. Rozloha zájmového území činí cca 192 km², dohromady ţije v jeho obcích obyvatel (k ). Největší je město Jílové, ve kterém ţije obyvatel, nejmenší je obec Ryjice se 189 obyvateli. Přirozené centrum tvoří Jílové, jediné město v mikroregionu, které má nejvyšší počet obyvatel, největší rozlohu katastrálního území i největší hustotu zalidnění. Obec Počet částí obcí Počet katastrů Rozloha (ha) Počet obyvatel Hustota zalidnění na 1 km 2 Dobkovice ,96 Jílové ,19 Libouchec ,73 Malšovice ,37 Petrovice ,09 Povrly ,67 Ryjice ,87 Tisá ,24 Velké Chvojno ,37 Mikroregion Labské skály ,19 Tabulka č. 1: Základní charakteristika území (k ) Zdroj: ČSÚ Území mikroregionu patří do oblasti Českého Švýcarska. Návštěvníkům má určitě co nabídnout k návštěvě je láká velmi rozmanitá a členitá krajina od břehů Labe přes nejrůznější vrcholy Českého středohoří či Děčínské vrchoviny směrem ke státní hranici se Saskem, kde se otvírá úchvatné panorama Tiských stěn a Děčínského Sněţníku. Geografická poloha můţe být chápána jako významný rozvojový faktor území. Samotný mikroregion Labské skály zahrnuje z hlediska regionálních vztahů dvě poměrně odlišné územní jednotky, obce podél řeky Labe Povrly, Dobkovice a Malšovice a obce poloţené na Děčínské vrchovině. Sídlo mikroregionu je v jediném městě v zájmovém území, v Jílovém. Jedním z faktorů spojujících území mikroregionu je skutečnost, ţe malé obce leţící mezi dvěmi velkými městy (Ústí n. L. a Děčín) pociťují nedostatek zájmu obou měst o problémy, které přesahují rámec obcí. To bylo zásadním impulsem ke sdruţení obcí do mikroregionu. Pohraničí v ČR se vyznačuje i další nepříznivou charakteristikou, a tou je vykořeněnost obyvatel, kteří sem přišli z jiných oblastí republiky. Skutečnost, ţe se zde 9

10 střední generace často necítí být doma, společně s nedostatečnou nabídkou pracovních míst a omezenými moţnostmi sportovního a kulturního vyţití především v osadách jednotlivých obcí negativně ovlivňuje kvalitu ţivota v regionu. V posledních letech se ovšem image mikroregionu zlepšuje. V jednotlivých obcích přibývá akcí pro veřejnost, jsou pořádány slavnosti, obnovovány tradice. To přispívá ke spokojenosti obyvatel a zároveň ke zvýšení zájmu návštěvníků o region Obyvatelstvo a sídelní struktura Obyvatelstvo Pohraniční mikroregion s venkovským charakterem charakterizuje malá hustota zalidnění. Počet obyvatel od roku 2001 vzrostl o 6,6% (viz tabulka č. 3). Mírný přírůstek je dán jednak přirozeným přírůstkem obyvatel (nově narozené děti), jednak počtem přistěhovaných lidí do některé z obcí mikroregionu. K pozitivnímu přírůstku obyvatel přispěl současný trend bydlení na vesnici společně se snahou obcí nabízet další moţnosti kvalitního bydlení. Obec Počet obyvatel Rozloha Hustota obyv. rok 2001 k k km Dobkovice ,75 113,04 118,96 Jílové ,57 143,81 144,19 Libouchec ,01 60,09 66,73 Malšovice ,05 55,4 63,37 Petrovice ,34 11,88 16,09 Povrly ,57 82,48 85,67 Ryjice ,59 123,27 118,87 Tisá ,86 56,83 70,24 V. Chvojno ,13 38,65 44,37 Celkem ,87 65,55 70,19 Tabulka č. 2: Vývoj počtu obyvatel a hustoty zalidnění mikroregionu Zdroj: ČSÚ Věková skladba obyvatel je zatím příznivá, pouze v Povrlech přesahuje průměrný věk obyvatel hranici 40 let. Č. Název obce Počet obyvatel k Průměrný věk k muţi ţeny celkem muţi ţeny celkem 1. Dobkovice ,6 38,1 38,4 2. Jílové ,3 40,1 38,7 3. Libouchec ,0 39,9 38,9 4. Malšovice ,8 38,3 37,1 5. Petrovice ,0 35,3 35,1 6. Povrly ,5 41,9 40,3 7. Ryjice ,3 40,9 39,0 8. Tisá ,3 41,1 39,2 9. Velké Chvojno ,6 38,0 37,3 Tabulka č.3: Počet obyvatel mikroregionu muţi a ţeny - a průměrný věk Zdroj: ČSÚ, data k

11 Míra nezaměstnanosti v ČR v letech v porovnání s rokem 2001 poklesla. V roce 2001 se míra nezaměstnanosti v ČR pohybovala na úrovni 8,0%, v r to bylo 6,0% a ve 3. čtvrtletí ,2% (zdroj: ČSÚ). Ústecký kraj ovšem tradičně patří k regionům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v ČR (v říjnu 2008 dosáhla nezaměstnanost v kraji 9,2%). V rámci kraje má v současné době nejvyšší nezaměstnanost okres Most, po něm okres Děčín. K vykazoval okres Děčín míru nezaměstnanosti 9,8% a okres Ústí n. L. 9,2% (zdroj: Úřad práce Ústí n. L.). Také na území mikroregionu je proto míra nezaměstnanosti v porovnání s republikovým průměrem vyšší, coţ je dáno nedostatečnou nabídkou práce v některých obcích mikroregionu. Tento problém nevyřeší mnohdy ani blízkost velkých měst, protoţe především občané s niţší úrovní vzdělanosti nalézají uplatnění na trhu práce velmi obtíţně. Vzhledem k plánovanému propouštění zaměstnanců podniků a firem v rámci celé ČR na konci roku 2008, tedy i v Ústeckém kraji a mikroregionu (např. firma Měď Povrly) dojde ovšem opět k nárůstu nezaměstnanosti. Sídelní struktura Mikroregion Labské skály je tvořen 9 administrativně samostatnými obcemi, které dohromady zahrnují 35 částí obcí. Sídelní struktura prošla za posledních 60 let výraznou transformací, a to především v důsledku rozsáhlého populačního úbytku po skončení 2. světové války. Charakteristickým znakem mikroregionu je počet středně velkých obcí ( obyvatel) a malých měst. Územní jednotka Počet obcí Počet částí obcí Počet částí obcí na 1 obec Průměrná rozloha (km 2 ) na 1 obec na 1 část obce Mikroregion Labské skály ,9 21,3 5,5 Okres Ústí nad Labem ,4 17,6 4,0 Okres Děčín ,7 17,5 4,8 Česká republika ,4 12,6 5,3 Tabulka č. 4: Základní charakteristika sídelního systému Zdroj: ČSÚ, k Občanská vybavenost, zázemí a služby Občanská vybavenost, zázemí a sluţby pro občany představují velmi důleţité faktory ovlivňující kvalitu ţivota obyvatel rozvoji území. Zařízení občanské vybavenosti jsou důleţitá i pro rozvoj cestovního ruchu a v důsledku tedy k zajištění příjmu obyvatel. Úroveň a rozsah občanského vybavení v obcích jsou přímo úměrné velikosti obcí. Stavební úřad je v Jílovém, Povrlech a Libouchci. Kromě Ryjic funguje v kaţdé obci mateřská škola (v Jílovém a Povrlech dvě MŠ) a alespoň 1. stupeň základní školy (1. 4. třída ZŠ). V Jílovém, Libouchci, Povrlech a Tisé funguje rovněţ 2. stupeň ZŠ (5. 9. třída). Dostatečný počet ordinací praktických lékařů je v Jílovém, Povrlech a Tisé. Domy s pečovatelskou sluţbou jsou v současné době v Jílovém, Libouchci, Povrlech a Tisé. Jejich vybudování je plánováno v Malšovicích, Petrovicích a ve Velkém Chvojně. Přehled zařízení občanské vybavenosti ukazují tabulky č. 5 a 6. Všechny obce mají vysokorychlostní připojení k internetu, v knihovnách poskytují internetové sluţby pro veřejnost. V Ryjicích funguje Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) a v Tisé galerie. 11

12 Obec Lékař. ordinace Lékárna DPS Tělocvična Hřiště se správcem Sport. zařízení se správcem Stadion Koupaliště a bazény Dobkovice: Jílové Libouchec Malšovice Petrovice Povrly Ryjice Tisá Velké Chvojno Tabulka č. 5: Přehled zařízení občanské vybavenosti Zdroj: ČSÚ, data k Obec Veřejná knihovna Kulturní zařízení Sakrální stavba Mateřská škola ZŠ 1. stupeň ZŠ 2. stupeň Pošta Dobkovice: Jílové Libouchec Malšovice Petrovice Povrly Ryjice Tisá Velké Chvojno Tabulka č. 6: Přehled zařízení občanské vybavenosti a sakrálních staveb Zdroj: ČSÚ, data k Fungování mateřských a základních škol v jednotlivých obcích je velmi důleţitým faktorem pro rozvoj regionu, čehoţ jsou si představitelé mikroregionu dobře vědomi. Neméně důleţitá je přítomnost malých místních prodejen ve všech obcích a některých osadách (potraviny nebo smíšené zboţí). Podstatné pro obyvatele obcí je rovněţ udrţení ordinací lékařů v místě, a dále fungování kulturních a sportovních zařízení. Součástí rozvoje obcí je péče o kulturní a přírodní dědictví regionu. Záchrana památkově chráněných nebo cenných staveb, církevních staveb, drobných sakrálních památek a dalších zajímavých prvků v obcích i krajině je důleţitá pro atraktivitu regionu i spokojenost jeho obyvatel. V této oblasti je rovněţ prostor pro mezisektorovou spolupráci a spolupráci s veřejností (aktivity typu zachraňte svoji kapličku často organizují občanská sdruţení se zapojením veřejnosti) Doprava a technická infrastruktura Území mikroregionu ovlivňují malé vzdálenosti ke krajskému městu Ústí nad Labem a okresnímu městu Děčín. Velká města v blízkosti nabízejí jak pracovní příleţitosti, tak moţnosti kulturního a sportovního vyţití a zásobování. Dosaţitelnost obou měst je z pohledu mikroregionu velmi rozdílná. Pro silniční dopravu je významný dostavěný úsek dálnice D 8 (úsek Ústí nad Labem Petrovice - státní hranice ( Dráţďany)). Dálnice 12

13 urychlila dosaţení mikroregionu z Dráţďan, přinesla ovšem i negativní jevy, především zhuštění provozu na trase Libouchec Jílové, případně směrem na Ústí n. L. Významné jsou dále dvě hlavní komunikace, silnice I.třídy č. I/13 (Děčín - Jílové - Libouchec - Ústí n L.) a č. I/30 (Ústí n. L. - Povrly - Dobkovice - Malšovice - Děčín). Územím dále prochází jedna z hlavních ţelezničních tratí ČR ve směru (Dráţďany - ) Děčín - Dobkovice - Povrly - Ústí nad Labem - Praha (- Vídeň). Výhodnou polohu z hlediska dosaţitelnosti velkých měst mají obce Povrly, Dobkovice, Jílové a Libouchec, leţící přímo na jedné nebo více hlavních komunikací. Ostatní obce, ale i osady čtyř obcí zmíněných výše uţ nemohou těţit z dobré dosaţitelnosti velkých měst. Na druhé straně nejsou vystaveny nadměrné zátěţi vlivem osobní a nákladní dopravy (vyjma Petrovic, kde je státní hraniční přechod do SRN) Ekonomika Zájmové území patří v rámci ČR ke strukturálně slabým regionům, které charakterizuje především nadprůměrná nezaměstnanost, niţší úroveň vzdělání obyvatelstva, niţší aktivity podnikatelů, s čímţ souvisí omezená nabídka potenciálních zaměstnavatelů a nízká daňová výtěţnost. Na utváření ekonomické základny v mikroregionu měla bezprostřední vliv poloha v dosahu ústecké a děčínské průmyslové aglomerace. Dalším významným faktorem ovlivňujícím strukturu zaměstnanosti ve sledovaném území je historická průmyslová tradice řady obcí v regionu. Charakter území byl utvářen také zemědělskou výrobou. S útlumem jak průmyslové, tak zemědělské výroby na území mikroregionu se sniţuje také míra jejich vlivu na region. Přehled firem podle počtu zaměstnanců Obec nad 100 Dobkovice Jílové Libouchec Malšovice Petrovice Povrly Ryjice Tisá V. Chvojno Tabulka č. 7: Přehled firem podle počtu zaměstnanců Zdroj: ČSÚ (Pozn.: Do přehledu byly zahrnuty i obecní úřady a základní školy.) Významnější vliv z hlediska zaměstnanosti obyvatel mají dnes pouze firmy SCA Packaging, s. r. o. v Jílovém (výroba obalů, více neţ 500 zaměstnanců), Měď Povrly, a. s. (výroba neţelezných kovů, více neţ 250 zaměstnanců), firma BURG Schliessysteme v Tisé (více neţ 100 zaměstnanců) a Léčebna dlouhodobě nemocných v Ryjicích (více neţ 100 zaměst.). Dále je v regionu zastoupen stavební průmysl, výroba obalů, zpracování kovů, opravy automobilů a strojů, autobusová doprava, pohostinství, zemědělství a řada drobných ţivnostníků s nejrůznějším zaměřením činnosti. Na území mikroregionu působí rovněţ několik větších zemědělských firem (např. ve Velkém Chvojně a v Malšovicích), menší farmy lze nalézt v katastru kaţdé obce. U většiny zemědělských subjektů se v porovnání s minulostí podstatně sníţil stav chovaných zvířat, rozsah obhospodařovaných pozemků, došlo k omezení produkce a tím i ke sníţení počtu 13

14 pracovních míst. Dnešním trendem je orientace na péči o krajinu, případně hledání dalších zdrojů příjmů v rámci nezemědělské činnosti např. ve formě údrţby veřejné zeleně, udrţování silnic v zimě nebo provozování agroturistiky apod. Význam terciární sféry - sluţeb - se naopak v poslední době zvyšuje. Je zřejmé, ţe pro území mikroregionu není řešením návrat k průmyslové tradici, ale právě rozvoj sluţeb, především v rámci cestovního ruchu a volnočasových aktivit. Zde je zapotřebí realizovat nejen investiční záměry, ale rovněţ neinvestiční, jako jsou různé akce pro veřejnost nebo např. vydání propagačních materiálů. Jen tak dojde k celkovému oţivení regionu a tím k posílení hospodářství. K působilo na území mikroregionu celkem ekonomicky aktivních subjektů, coţ je o 273 subjektů méně neţ v pololetí roku 2006 (viz tabulka č. 7). Tento pro mikroregion nepříznivý vývoj odpovídá trendu v celé republice; příčinou je nepříznivá ekonomická situace a malá ochota státu podporovat malé a střední podnikání. Počet ekonomických subjektů na 100 obyvatel v produktivním věku je v řešeném území ve srovnání s okresní i celorepublikovou úrovní podprůměrný, coţ nepřímo svědčí o nízké míře podnikatelské aktivity v území mikroregionu. Tento stav byl do jisté míry zapříčiněn nejenom předchozí průmyslovou specializací celé oblasti, ale i niţší úrovní vzdělanosti místní populace. Někteří drobní podnikatelé zrušili ţivnost a nechali se zaměstnat (proto se postupně sniţuje míra nezaměstnanosti). Obec Počet ekonomických subjektů 2006 Počet ekonomických subjektů 2008 Dobkovice Jílové Malšovice Libouchec Petrovice Povrly Ryjice Tisá Velké Chvojno Celkem Tabulka č. 8: Počet ekonomicky aktivních subjektů Zdroj: ČSÚ, data k

15 V tabulce č. 9 jsou uvedeny ekonomické subjekty podle jednotlivých kategorií. Obec Počet podnik. subjektů celkem 2007 Zeměď., lesnictví, rybolov Průmysl Staveb nictví Doprava a spoje Prodej, opravy motor. vozidel; pohostinství Ostatní obcho dní sluţby Veřejná správa Školst ví a zdravo tnictví Ostatní veřej., sociál.a osobní sluţby Dobkovice Jílové Libouchec Malšovice Petrovice Povrly Ryjice Tisá Vel Chvojno Celkem Tabulka č. 9: Rozdělení ekonomických subjektů podle kategorií. Zdroj: ČSÚ, údaje k Zemědělství Úroveň zemědělské výroby je z velké míry předurčena kvalitou přírodních podmínek. S určitým zjednodušením lze přírodní předpoklady pro zemědělskou výrobu vyjádřit cenou zemědělské půdy, která odráţí její produkční schopnost bonitu. Na základě tohoto ukazatele můţeme přírodní předpoklady pro zemědělskou výrobu v MAS Labské skály, s přihlédnutím k ceně půdy v příslušných okresech, hodnotit jako podprůměrné. Dalšími ukazateli, které ovlivňují předpoklady pro rozvoj zemědělství, jsou členitost, svaţitost, stabilita svahů a dostupnost pozemků. Území MAS se vyznačuje různorodostí klimatických podmínek (od klimatického regionu 9 - chladný po 2 teplý). Podíl zemědělské půdy z celkové výměry území mikroregionu v procentech ukazuje tabulka č. 10. Pro území mikroregionu, podobně jako pro další pohraniční regiony, je charakteristický nízký podíl orné půdy a naopak vysoký podíl trvalých travních porostů (louky a pastviny). Zemědělské firmy v regionu hospodaří extenzivně, převládá ţivočišná výroba. Významný podíl na struktuře pozemků ve sledovaném území mají také lesní porosty, zaujímající ve většině obcí více neţ 30% celkové rozlohy jejich katastrálního území, v Jílovém a Tisé je to dokonce cca 60% celkové rozlohy. 15

16 Obec Celková výměra pozemků (ha) Orná půda (ha) Zahrady (ha) Ovoc. sady (ha) Trvalé travní porosty (ha) Zeměděl ská půda (ha) Lesní půda (ha) Vodní plochy (ha) Zastav ěné plochy (ha) Ostatní plochy (ha) Dobkovice Jílové Libouchec Malšovice Petrovice Povrly Ryjice Tisá Velké Chvojno Celkem Tabulka č. 10: Struktura pozemků v mikroregionu Zdroj: ČSÚ, data k Transformace zemědělství po roce 1989 se zásadním způsobem promítla do zaměstnanosti, majetkových vztahů a územně prostorového uspořádání tohoto sektoru. Před rokem 1989 byly téměř monopolním obhospodařovatelem pozemků ve sledované oblasti státní statky a JZD, které prošly v průběhu 90. let sloţitým procesem privatizace. V současné době jsou hlavními obhospodařovateli soukromé zemědělské podniky, farmy a soukromě hospodařící zemědělci. Dnes se zemědělský sektor ve sledovaném území vyznačuje nízkým podílem zaměstnanosti a nízkou prosperitou většiny zemědělských subjektů. Místy se nacházejí plochy leţící ladem. Většinou se jedná o majetek navrácený restituentům, kteří se o něj nestarají, nebo o plochy nevhodné pro zemědělskou činnost. Extenzivní způsob hospodaření je v souladu s poţadavky na zajištění péče o krajinu na území CHKO. Povolena jsou pouze organická hnojiva, max. 40 kg N/ ha půdy. Velká část území mikroregionu patří do některého ze dvou CHKO (viz bod Ţivotní prostředí ). Zemědělské podniky nebo soukromě hospodařící rolníci na území mikroregionu udrţují trvalé travní porosty podle zásad agroenvironmentálních opatření MZe ČR, především sečením a spásáním. Důleţitým faktem je skutečnost, ţe po roce 1989 se v území mikroregionu téměř přestala pouţívat hnojiva, s výjimkou organických. K tomu donutil zemědělce zpřísněný reţim v oblasti CHKO společně se stoupajícími cenami hnojiv. Díky tomu se stav ţivotního prostředí v regionu neustále zlepšuje. Zemědělská výroba do venkovského prostoru vţdy patřila, a patřit by měla i nadále, stejně jako zajištění péče o krajinu zemědělci. Po drastickém sníţení stavů hospodářských zvířat, hlavně skotu, po roce 1989, a přechodu k extenzivnímu způsobu hospodaření dnes zemědělci zajišťují potřebnou péči o kulturní krajinu bez větších zásahů do přírody. Pokud plochy nebudou udrţované, zarostou plevelem a nálety. Nebude se ovšem jednat o návrat k původním loukám, ale o vznik nevzhledných, bezcenných ploch. Potom by záměr rozvíjet cestovní ruch a volnočasové aktivity v regionu nemohl být uskutečněn. Někteří ze zemědělců zároveň chovají koně a v omezené míře nabízejí vyjíţďky na koních. V zásobníku projektů jsou zařazeny projekty na rozšíření této nabídky a zlepšení zázemí (např. rekonstrukce sociálního zařízení nebo nové ubytování). 16

17 S tím souvisí nabídka agroturistiky, pro kterou jsou v území mikroregionu velmi dobré předpoklady. V budoucnosti by mohlo několik farem v regionu provozovat agroturistiku a zároveň si tak zajistit další zdroj příjmů. K tomu patří vytvoření jezdeckých tras na území mikroregionu, o které je rovněţ velký zájem i na saské straně hranice Životní prostředí Stav a kvalitu ţivotního prostředí můţeme hodnotit z pohledu čistoty ovzduší, znečištění povrchových i podzemních vod a odpadového hospodářství. Ovzduší a jeho kvalita ve sledovaném území byla v minulosti ovlivněna blízkostí vysoce exponované průmyslové oblasti s velkými zdroji znečištění a koncentrací tepelných elektráren. V letech došlo k poškození lesních porostů. Stav ovzduší se od 90. let 20. století zlepšuje, zejména v důsledku montáţe odsiřovacích zařízení v tepelných elektrárnách, omezováním či úplným zastavením provozů. Dnešní hodnoty sledované v rámci posuzování kvality ovzduší v Děčíně a v Ústí n. Labem jsou příznivé a aţ na výjimky nepřekračují povolené normy. Vzhledem k tomu, ţe hlavní zdroje znečištění ovzduší na území mikroregionu jiţ řadu let neexistují, lze konstatovat, ţe míra znečištění ovzduší byla v posledních letech minimalizována. Ke zlepšení dochází i u kvality vody, a to zejména výstavbou nových ČOV, zavíráním neekologických provozů a prakticky vyloučením hnojení umělými hnojivy. Zlepšení kvality vody je ovšem patrné především na místních tocích v území mikroregionu. Řeka Labe nevykazuje od r ţádné výrazné zlepšení jakosti vody. Podél celého toku Labe je stále v provozu dost průmyslových podniků a některé přítoky Labe (např. Bílina v Ústí n. L.) způsobují, ţe jakost vody v Labi je nadále pouze průměrná. V budoucnosti by ovšem mělo dojít k podstatnému zlepšení jakosti vody v Labi a jeho přítocích, protoţe to nařizuje tzv. Rámcová směrnice EU o vodě. Nakládání s odpady je ve sledované oblasti řešeno svozem na centrální skládky. Na území mikroregionu nenajdeme ţádnou spalovnu odpadu. Řešení odpadového hospodářství je v rámci mikroregionu uspokojivé. Vypovídací schopnost má rovněţ fakt, ţe na území mikroregionu se nachází CHKO Labské pískovce, CHKO České středohoří a přírodní park Východní Krušné hory. Záměry plánované především v oblasti cestovního ruchu, investiční i neinvestiční akce, je tedy nutné nejprve konzultovat s příslušnou správou CHKO a dojít k variantě přijatelné pro obě strany. Celkový stav ţivotního prostředí v mikroregionu se v posledních letech podstatně zlepšil. Tento fakt potvrzuje rovněţ přítomnost některých druhů ptáků (např. tetřívek) a zvířat (jelení zvěř, jezevec, bobr na Labi). Jediným velkým zásahem v poslední době byla výstavba dálnice D8 v úseku Ústí n. Labem - Petrovice. Výstavba měla negativní vliv na přírodu a kulturní krajinu v katastrech obcí Petrovice, Libouchec a Velké Chvojno (především změna rázu krajiny, narušení stability ekosystému, zplodiny a hluk). Po dokončení stavby v roce 2007 se situace ve zmíněné oblasti zklidňuje. Průzkumy totiţ ukázaly, ţe např. ptáci a zvěř si na permanentní hladinu hluku podél silnic zvyknou. Území mikroregionu jako celek nadále zůstává velmi atraktivní a cenné z hlediska ochrany přírody a krajiny. Dobrý stav ţivotního prostředí dává našemu regionu šanci profilovat se jako venkovský region s nabídkou kvalitního bydlení pro jeho obyvatele a s mnoha nabídkami šetrné turistiky pro jeho návštěvníky (klid, zdravé ţivotní prostředí, přírodní a kulturní zajímavosti aj.). 17

18 2.2 SWOT analýza SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek mikroregionu. SWOT analýzu tvoří 4 části: 1. silné stránky (Strengths), 2. slabé stránky (Weakness), 3. příleţitosti (Opportunities) a 4. ohroţení (Threat). Silné a slabé stránky jsou vnitřními aspekty území mikroregionu. Příleţitosti a ohroţení jsou faktory vnější, které nepodléhají přímému vlivu mikroregionu. Strategie rozvoje řeší problémy definované jako slabé stránky za vyuţití silných stránek se zřetelem na příleţitosti a ohroţení rozvoje mikroregionu Silné stránky Hospodářský rozvoj - Turistická atraktivita oblasti, zejména ve vztahu k jedinečnému přírodnímu potenciálu na území mikroregionu - Poloha mikroregionu na hranicích se SRN a fungující přeshraniční aktivity - Mnoţství turistických cílů na území mikroregionu - Existence ubytovacích kapacit ve většině obcí - Síť turistických a cyklistických tras v regionu - Mapová identifikace cyklotras v území i v sousedním saském pohraničí - Přítomnost malých ţivnostníků v regionu - Přítomnost zemědělských subjektů v kaţdé z 9 obcí (zajištěná péče o krajinu) Infrastruktura - Dokončená dálnice D8 (úsek Ústí nad Labem Dráţďany) - Přítomnost základních a mateřských škol v 8 obcích z 9 - Přítomnost lékařských praxí v obcích - Vyřešené odpadové hospodářství Lidské zdroje - Stabilní stav počtu obyvatel, příznivá věková skladba obyvatel (vysoký podíl obyvatel do 30 let) - Kvalitní místní pracovní síla - Aktivní občané v regionu odvádějí kvalitní, většinou dobrovolnickou práci - Přítomnost sportovních a zájmových organizací v obcích Rozvoj území - Vyuţívání podpůrných programů v rámci kraje a ČR, strukturálních fondů a dalších programů EU - Schválená nebo rozpracovaná územně plánovací dokumentace ve většině obcí - Nadále se zlepšující stav ţivotního prostředí - Podmínky pro vyuţití biomasy a alternativních zdrojů energie - Spolupráce obcí a meziresortní spolupráce v území mikroregionu - Bohatá historie území, snaha o oţivení tradic a s tím související potenciál pro poznávací turistiku - Společná česko-saská historie, navázání spolupráce (malé projekty) 18

19 2.2.2 Slabé stránky Hospodářský rozvoj - Nedostatečná spolupráce podnikatelů (především v cestovním ruchu) - Špatná informovanost o moţnostech rozvoje podnikání a moţnostech čerpání dotací - Deficity v nabídce produktů a sluţeb v oblasti cestovního ruchu - Nedostatek volnočasových nabídek v malých obcích a osadách - Pouze 2 informační centra bez zajišťování ubytovacích a dalších sluţeb - Nedostatek ubytovacích kapacit pro různé zájemce (rodiny s dětmi, milovníci koní, senioři, skupiny dětí a mládeţe apod.) - Nedostatek stravovacích zařízení různé kvality - Nedostatečná propagace regionu - Absence regionálního výrobku - Absence hippotras a nabídek agroturistiky - Neexistuje koncepce rozvoje cestovního ruchu mikroregionu - Nízká kupní síla obyvatel - Nedostatečná síť sluţeb v malých obcích a osadách Infrastruktura - Špatný stav, nedostatečná kapacita nebo absence technické infrastruktury v obcích (kanalizace, ČOV, vodovody, plynofikace, veřejné osvětlení) - Nízký počet zařízení sportovní a kulturní infrastruktury a špatný stav těchto zařízení - Špatný technický stav místních komunikací (ve vlastnictví obcí) - Špatný technický stav komunikací ve vlastnictví kraje - Špatná dopravní obsluţnost, zejména v okrajových obcích regionu vzdálenějších od velkých měst - Zhoršující se nabídka sluţeb v oblasti školství a zdravotnictví, zejména v důsledku neefektivnosti provozu předmětných zařízení v souvislosti se změnou demografického chování obyvatel Lidské zdroje - Nízká úroveň vzdělání obyvatel, nedostatek vysokoškolsky vzdělaných obyvatel - Jazykové bariéry u obyvatel - Nedostatek pracovních příleţitostí na území MAS - Vysoká vyjíţďka za prací - Nízká aktivita obyvatelstva ve správě věcí veřejných - Vykořeněnost obyvatel, neznalost regionálních tradic Rozvoj území - Místy nehezký vzhled návsí, absence vybavení (zeleň, lavičky, odpad. koše aj.) - Nedořešený stav bytového fondu a bytové situace - Odtrţenost osad od centrálních obcí, nedostatečná komunikace a předávání informací - Nepřítomnost domů s pečovatelskou sluţbou v obcích - Tradice přerušené vysídlením obyvatelstva po 2. světové válce - Mnoţství nevyuţitých a chátrajících objektů, včetně zemědělských objektů 19

20 - Místy nedostatečná péče o krajinu (např. restituenti) - Nedostatečná komunikace jednotlivých sektorů s krajským úřadem - Dotační tituly kraje neodráţejí potřeby regionu - Nedostatečná ekonomická soběstačnost obecních rozpočtů pro realizaci rozvojových plánů Příležitosti Hospodářský rozvoj - Rozvoj agroturistiky a hippoturistiky - Rozšíření sluţeb nabízených informačních center, vytvoření dalšího informačního centra a propojení do sítě s okolními informačními centry - Účinná propagace v ČR i v cizině - Rekreační a nákupní potenciál obyvatel ze Saska - Vzdělávání pro podnikatele, zprostředkování informací (o rozvoji firem, čerpání dotací apod.) - Příchod nových investorů - Vytvoření nových pracovních míst vzhledem k plánovaným projektům souvisejících s vyuţitím průmyslové zóny Knínice, Ţďárek a Petrovice - Vyuţití zázemí škol k realizaci programů např. ke zvýšení jazykové gramotnosti obyvatelstva, nabídka volnočasových aktivit, semináře pro podnikatele - Řeka Labe jako potenciál pro cestovní ruch - Šetrné vyuţití jedinečného přírodního potenciálu - Zpracování koncepce rozvoje cestovního ruchu Infrastruktura - Vyšší investice do dopravní a technické infrastruktury (např. oprava místních komunikací, chodníků aj.) Lidské zdroje - Aktivace lidského potenciálu (oslovení dalších aktivních občanů) - Rozvoj neziskových organizací a stimulace k dobrovolné práci - Zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů - Vzdělávání obyvatel, např. jazykové kurzy - Motivace obyvatel, aby se sţili se svým regionem Rozvoj území - Vybudování zázemí pro kulturní a sportovní aktivity, oprava a modernizace stávajících objektů - Moţnost vyuţívání programů EU - Přeshraniční spolupráce v novém období Spolupráce s MAS Labské skály, mikroregionem Milada, podnikateli a organizacemi v regionu - Fungování Ústeckého kraje dotace šité na míru potřebám obcí, podnikatelů, organizací aj. - Spolupráce s Úřadem práce (Děčín a Ústí n. Labem) - Vytvoření nových pracovních míst vzhledem k plánovaným projektům souvisejících s vyuţitím průmyslové zóny Knínice, Ţďárek a Petrovice 20

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Výtah Strategie rozvoje svazku obcí Netolicko Prioritní oblasti, cíle, opatření (zpracovatel BESI a.s., 2005) II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Cíl 1.1: Zlepšit stav technické infrastruktury

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření. Stanislav Čurda

Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření. Stanislav Čurda Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření Stanislav Čurda DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ RESPONDENTI: OBCE ZPRACOVATELÉ ZEMĚDĚLCI ŠETŘENÍ V RÁMCI ČR PŘÍPADOVÁ STUDIE

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více