REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády."

Transkript

1 REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

2

3 Slovo na cestu MilÈ sestry a brat i, stojìme na prahu svatopostnì doby a mïli bychom p em ölet, jak ji s nejvïtöìm duchovnìm uûitkem proûijeme. Pr vï jsem se modlil 69. ûalm, ve kterèm stojì: ÑËekal jsem, ûe nïkdo bude mìt soucit, ale nikdo tu nebyl, Ëekal jsem, kdo by mï potïöil, ale nikoho jsem nenaöel. Do pokrmu mi dali ûluë a v ûìzni mï napojili octem.ì M ûeme tento 21. verö ch pat jako neutïöen stav tïûce zkouöenèho ËlovÏka, s kter m nikdo nem soucit a Ëteme-li ho novoz konnìma oëima, je to mesi nsk ûalm o utrpenì P nï, kter s ohledem na paöijovè ud losti pouûili takè evangelistè. ModlÌme-li se jej s cìrkvì, je to zapojenì do Kristova k Ìûe spolu se vöemi, kdo trpì. éijeme dnes v globalizovanè kultu e, aù se n m to lìbì, Ëi nikoli. NosÌme na sobï vïci, kterè byly vyrobeny nïkde ve T etìm svïtï, prost ednictvìm mèdiì jsme dennï konfrontov ni se situacì tïch lidì. Snad jsme si to d Ìve tolik neuvïdomovali, ale ti lidè bydlì v naöì ulici a je naöì povinnostì se o nï zajìmat. ZajÌmat se by bylo ale m lo. To je jako turistick v let do mìst, odkud zase za p r dnì odjedeme. Tito lidè n m ale nesmì b t lhostejnì. Proto je myslìm dobr myölenka na postnì dobu p ijmout je k sobï dom, postarat se o ty, kte Ì na tom nejsou tak dob e jako my. M me pro to jeden spojen d vod, a tìm je l ska a soucit. Copak se nikdo nenajde, kdo by mïl se mnou soucit, pt se ûalmista?! Ta ot zka visì ve vzduchu a je to ot zka vznesen i ke Ëlen m du sv. Lazara v naöem ËeskÈm velkop evorstvì. M ûeme v tèto dobï p Ìpravy na velikonoce pracovat na svèm egu, na svèm vlastnïnì a znovu podrobovat svou v li kritice v le BoûÌ. Ale m ûe se n m to povèst jedinï tehdy, kdyû n m ti, kter ch se nikdo v tu chvìli neujìm, nebudou lhostejnì. Proto znovu rozjìmejme o ûivotï JeûÌöovÏ, kter se ztotoûnil i s tìm nejposlednïjöìm a jako nejposlednïjöì takè zem el. MÏjme soucit nejen jako jeruzalèmskè ûeny na k ÌûovÈ cestï, ale bez pr zdnèho sentimentu udïlejme nïco pro ty, kte Ì jsou hodni opravdovèho soucitu. To nejsou abstraktnì vahy nad bìdou svïta, ale konkrètnì osudy jednotlivc, rodin a n rod. HodnÏ se dnes mluvì o pot ebï spoleëenstvì. Nejde o jakousi Ñklubovou mentalituì, ale vnit nì pot ebu ËlovÏka b t s druh mi, moûn i s tïmi, kte Ì se do naöì ulice p istïhovali a my si je sami nevybrali. Snaûme se tedy v tèto dobï praktikovat ctnost pok nì tïmi tradiënìmi metodami jako je modlitba, p st a skutky milosrdenstvì, nebo odpovïzme na v zvu ûalmisty a buôme plni soucitu, kter se projevuje skutky l sky. K tomu v m na p Ìmluvu sv. Lazara ûehn m. P. Gereon T. BiÚovec, O. Praem., SchLJ Víme, co chceme?»ìm mènï stupú na teplomïru, tìm vìce vran na zahradï. To je v sledek mèho obëasnèho pozorov nì v zimnìm obdobì. Onehdy jsem jednu z tïch vran pozoroval p i doslovnèm dolov nì obûivy a byl jsem p ekvapen jejìm cìlevïdom m snaûenìm. ÿeklo by se: Ñhloup vr naì, ale jejì chov nì jakoby Ìkalo: ÑJen pomalu. J vìm co chci. A ty, moudr ËlovÏËe, koruno tvorstva, vìö ty v bec, co chceö?ì TÈû mï napadlo, kdyû jsem Ëetl mnoûìcì se protesty muslimskèho svïta na hanobenì proroka Mohameda. JistÏ, humor je dobr vïc, ale je tohle jeötï humor?»eho chtïli dos hnout tv rci tèto karikatury? Moûn si eknete, ûe reakce zfanatizovan ch dav nenì adekv tnì. UrËitÏ nenì. NavÌc si svè rozho ËenÌ vylèvajì na nevinn ch lidech. Ale kdo je vlastnï prav m vinìkem? Ne, nenì to jenom autor karikatury, nejsou to jenom vydavatelè novin. Na vinï jsme my vöichni. Kdyû se JeûÌö p ed sv m nanebevstoupenìm jeötï jednou obr til na svè vïrnè, ekl jim: ÑJdÏte do celèho svïta a zvïstujte evangelium vöemu stvo enì.ì (Marek 16,15) Historie n s usvïdëuje, ûe to s tìm zvïstov nìm nebyla û dn sl va. Byli to spìöe nadöenì jedinci, kte Ì si tuto JeûÌöovu v zvu vzali k srdci. DÌky Bohu za nï. Ale co my dnes? Str jci socializmu se p esvïdëili, ûe ateistickè z ÌzenÌ m jepiëì ûivot. Nech pu, proë se o stejn nesmysl pokouöì str jci souëasnèho kapitalizmu, dokonce za asistence soci lnìch liber l. DuchovnÌ hodnoty majì totiû mnohem vïtöì v drû neû ty materi lnì a velmi se m lì ti, kdo si myslì, ûe modernì arm dy porazì isl msk fundamentalizmus. OstatnÏ kaûdodennì zpr - vy jsou toho d kazem. SmutnÈ na tom je, ûe zatìm co se isl m radikalizuje, k esùanstvì se st le vìce otevìr relativizaci. ZatÌm, co muslimovè jsou ochotni za svèho proroka poloûit ûivot, my k esùanè si zvyk me na znevaûov nì Krista ve vlastnìm n rodï. Co bychom tedy odpovïdïli onè vr nï, kdyby se n s zeptala jestli vìme, co chceme? A co jednou odpovìme svèmu Stvo iteli? ApropÛ, podobn ot zka mï napadla, kdyû jsem onehdy dostal ten Ñjin ì reunionö Rev. Jaroslav Kratka, SChLJ 1

4 Drazí spolubratři a spolusestry 4. b ezna se v Zurichu stala neuvï iteln ud lost. Byl jsem jednomyslnï zvolen p edsedou ÿ dovè vl - dy. Jak jistï vöichni vìte, ÿ dov vl da hraje dle stavy rozhodujìcì roli v celosvïtovèm dïnì ÿ du a jejì p edseda se automaticky st v Ëlenem VelkÈho magistèria po boku VelmistrovÏ. Je tedy z etelnï jasnè, ûe»eskè velkop evorstvì a vöichni jeho ËlenovÈ byli uzn ni jako rovnocennì vöem ostatnìm jurisdikcìm, jakoûto plnï vïrnì, profesion lnì a oddanì velmistrov m vizìm do budoucnosti. VÏdomÌ, ûe»ech poprvè za 900 let dos hl takovè postavenì by n s vöechny mïlo naplúovat hrdostì. A pr vï v m, m m spolubratr m a spolusestr m n leûì tato pocta. Je to vyj d enì dìk za vaöe silì, p telstvì a d vïru, kterè n s v oëìch celèho ÿ du uëinilo p Ìkladem hodn m n sledov nì. NavÌc, ÿ dovè vl da v Zurichu potvrdila z mïr na kon nì mezin rodnìho Reunionu v z Ì letoönìho roku v Praze. Velk rada uû s organizacì tèto velkè ud losti zapoëala. Zad nìm pro Reunion jsou t i z kladnì myölenky. M to b t ûasnè setk nì na profesion lnì rovni, avöak nesoucì se v rodinnèm duchu vz jemnosti. Velk rada v s bude postupnï informovat o celè organizaci. OsobnÏ uvìt m p ispïnì kohokoli z v s, aby bylo naöe spoleënè silì korunov no spïchem. S v el m pozdravem v m vöem Atavis et Armis! J.E. Jan HrabÏ Dobrzensky z Dobrzenicz Velkop evor»esk a P edseda ÿ dovè vl dy JKV princ Charles-Philippe d Orléans, vévoda z Anjou při prezentaci vizí a úkolů našeho Řádu. Po volbě našeho velkopřevora předsedou Řádové vlády přispěchal jako jeden z prvních se svou gratulací Velký referendář J. E. Dr. Eckhard Stegenwallner. 2

5 Host únorového jour fixe Praûsk komenda, 1. nora toho roku p ivìtala na svèm pravidelnèm jour ñ fixu panì BÏlu von Stybr Gran Jensen, Ëlenku NorskÈho velkop evorstvì a prezidentku hnutì Na vlastnìch nohou ñ Stonoûka. Naöe spolusestra poutavï vypovïdïla svou cestu k ÿ du a informovala p ÌtomnÈ o ûivotï a Ëinnosti NorskÈho velkop evorstvì. DalöÌ Ë st p edn öky vïnovala svèmu hnutì a jeho patn ctiletè Ëinnosti. Pomoc ÑStonoûkov chì dïtì nenì zamï ena pouze na»eskou Ëi Slovenskou republiku, ale i na v lkou, bìdou, nemocemi a hladem suûovan m oblastem, mnohdy v d sledku v leën ch konflikt Ëi p ÌrodnÌch katastrof. Z vïrem panì BÏla p ÌtomnÈ informovala o svè snaze spolupracovat s»esk m velkop evorstvìm, pomoci s p ipravovan mi projekty a d vï e v ûivot SvatolazarskÈ myölenky. Tato p edn öka byla mil m a zajìmav m oûivenìm naöich pravideln ch setk nì a vï Ìm, ûe tèû inspirujìcì nejen p Ìtomn m, ale i Ëten m. Nezb v neû pop t naöì spolusest e mnoho zdaru v jejì pot ebnè Ëinnosti a mysleme na nì v motlitb ch! Petr J. ÿeho, KLJ, kapitul»vp Nový systém Řádových hodností ÿ dov vl da p ijala na svèm jedn nì v kvïtnu r v Ben tk ch nov systèm dov ch hodnostì. Tento systèm byl vyhl öen Magistr lnìm dekretem velmistra JKV prince Charles-Philippe d OrlÈans, vèvody z Anjou Ë. 05 / 11 / 26 / 25 a stanovì: Od nejëasnïjöìch dob existence VojenskÈho a öpit lnìho ÿ du sv. Lazara JeruzalÈmskÈho bylo nutno stanovit strukturu hodnostì, kterè velmist i v pr bïhu staletì r znï upravovali. V tomto obdobì konsolidace se Velmistr a ÿ dov vl da rozhodli zavèst takov systèm hodnostì, kterè lèpe odpovìdajì tradici a do budoucna jasnï urëì vazby mezi hodnostì a zodpovïdnostmi Ëlen. Nad le tedy budou uûìv ny svïtskè dovè hodnosti n sledovnï: 3

6 hodnost název d íve BLJ Brother Frère - Frater - bratr MLJ, OLJ SLJ Sister Sœur - Soror - sestra MLJ, OLJ SBLJ Servant Brother - Frère Servant - Frater Servus CLJ SSLJ Servant Sister - Sœur Servante - Soror Servus CLJ kapitulá i KLJ Knight Chevalier - Eques - rytí KLJ DLJ Dame Dame - Domina dáma DLJ KCLJ Knight Commander - Chevalier Commandeur - Eques KCLJ Commendator rytí komtur DCLJ Dame Commander Dame Commandeur - Domina DCLJ Commendatrix dáma komtur GCLJ Knight / Dame Grand Gross Chevalier / Dame Grand-Croix - Eques / Domina Magnæ Crucis rytí / dáma velkého k íže GCLJ Stupn u duchovních jsou: ChLJ Chaplain Chapelain - Cappellanus - kaplan AChLJ, ChLJ kapitulá i SChLJ Senior Chaplain Chapelain Supérieur - Cappellanus Maior kaplan jurisdikce ChJLJ, SChLJ ECLJ Ecclesiastical Commander Commandeur Ecclésiastique - Cappellanus Conventualis církevní komtur EccCLJ, ECLJ GCLJ Preláte Grand Gross Prelát Grand-Croix - Prælatus Magnæ Crucis nositel církevního velkok íže EccGCLJ, EGCLJ Je vhodné, aby mladí lidé ve v ku let, kte í cht jí spolupracovat s ádem a jsou jeho potencionálními leny byli p ijímáni a ozna ováni mladí, juniorní lenové: EsqLJ Esquire Ecuyer - Scutarius kadet DemLJ Demoiselle - Dominicella kadet NovLJ Novice - Novitius novic (studenti teologie) - Tradi ní rytí ské kategorie po právu (justi ní) a estní (graciální) nejsou t mito zm nami dot eny. Nositel titulu Grand Collar ( s kolanou) znamená zvláštní ocen ní velmistrem. Byla znovu z ízena hodnost pro p íznivce ádu, kte í nejsou k es anského vyznání, s cíli a metodami ádu souhlasí a ád podporují: CompLJ Companion Compagnon Socius / Socia p idružený len - estné ádové hodnosti nejsou zm n ny: MMLJ OMLJ CMLJ GOMLJ GCMLJ Member of Merit Membre de Mérite Sodalit pro Merito Officer of Merit Officier de Mérite Officialis pro Merito Commander of Merit Commandeur de Mérite Commendator /-trix pro Merito Grand Office of Merit Grand Officier de Mérite Officialis Magnáš pro Merito Knight/Dame/Prelat Grand Gross of Merit Chevalier/Dame/Prelát Grand-Croix de Mérite Eques/Domina/Prælatus Magnæ Crucis pro Merito S ustavenìm do kaûdè dalöì dovè hodnosti bude spojena pevnï stanoven. é d m, aby od data zve ejnïnì v Ëasopise RÈunion byly dovè hodnosti jednotliv ch Ëlen»eskÈho velkop evorstvì a zkratky tïchto hodnostì uûìv ny podle v öe uvedenèho vzoru. Tam, kde dosud nenì stanoven Ëesk ekvivalent budiû do doby jeho ozn menì uûìv n termìn latinsk. Ond ej F. Vanke, KCLJ, Bailli»VP 4

7 5

8 6

9 7

10 Informace bailliho Českého velkopřevorství Zpr va z jedn nì VelkÈ rady»vp konanè dne 18. ledna 2006 Po vodnì modlitbï vedenè P. Gereonem se vzpomìnkou na zesnulou matku J. L. Thomase St. Cyres, prosbou o zd rnou pooperaënì rekonvalescenci emeritnìho velkop evora J. E. Radoslava hr. KinskÈho a modlitbï k PannÏ Marii, sjednotitelce k esùan, n sledovalo jedn nì. Velk rada rozhodla, ûe jedn nì ÿ dovè vl dy ve dnech 3.ñ 4. b ezna 2006 se v Curychu z ËastnÌ J. E. Jan hr. Dobrzensk z Dobrzenicz a chev. Ond ej Vanke. Na programu bude jedn nì o kandidatu e na kon nì Mezin rodnìho reunionu v»ech ch (19.ñ ), volba novèho p edsedy ÿ dovè vl dy a dalöì z leûitosti. AktivnÌho jedn nì se mohou z Ëastnit pouze n rodnì jurisdikce se statusem ìgood standingî, tedy ty, kterè majì uhrazeny p ÌspÏvky do mezin rodnì pokladny. J. E. velkop evor ustavil genealogicko-heraldickou skupinu v»vp. Do jejìho Ëela jmenoval postulanta PHDr. Jana éupaniëe, kter vypracuje a p edloûì z sady Ëinnosti tèto skupiny. Skupina bude pracovat jako servisnì org n VelkÈ rady, bez vlastnìch rozhodovacìch Ëi v konn ch pravomocì. Ëelem je zajistit spr vnost a spolehlivost genealogick ch reöeröì, povzbuzovat Ëleny ke genealogickèmu b d nì a rozvoji heraldiky, kter bude takè poslèze registrov na heroldem ÿ dovè vl dy Velk rada jednala o situaci ve skupinï plzeúsk ch postulant. Bylo konstatov no, ûe skupina nespolupracuje jako celek ani jako jednotlivci. V pr bïhu roku 2004 a 2005 bylo uëinïno nïkolik pokus o aktivizaci ûivota v Plzni, doölo k vysvïtlenì situace a podporu ustavenì funkënì skupiny. Vzhledem k tomu, ûe postulanti se bez dnèho vyjasnïnì nebo po velmi v gnì omluvï nedostavili na svojì investituru v Ìjnu 2005 a stejnï tak ignorovali dalöì p Ìleûitost k setk nì s J.K.V. Velmistrem v prosinci, nepovaûuje je Velk rada po tïchto krocìch za skuteënè z jemce o ËlenstvÌ.»lensk pr va st vajìcìch Ëlen v Z padnìch»ech ch touto skuteënostì samoz ejmï nejsou nijak kr cena a Velk rada vyjad uje p esvïdëenì, ûe v budoucnu skuteënï vznikne v Z padnìch»ech ch aktivnì a funkënì subjurisdikce. Pro podporu spolupr ce VR a jednotliv ch komend bylo navrûeno a schv leno, ûe norovè jedn nì VR bude otev eno vöem Ëlen m PraûskÈ komendy, kte Ì se mohou z Ëastnit jako hostè. DubnovÈ jedn nì VR se bude konat v BrnÏ, opït otev enè pro vöechny Ëleny MoravskÈ komendy. V jezdnì zased nì VR se bude konat ve dnech 23.ñ25. Ëervna 2006 v ChotÏbo i. Bylo potvrzeno, ûe dn Kapitula»VP se bude konat ve dnech 6. ñ 8. Ìjna 2006 na VelehradÏ. Velk rada vzala na vïdomì pìsemnè rezignace na ËlenstvÌ v OSLJ ñ pì äantinov, p. Sladk a p. Vitouöe. Chev. Kamil Kalina, velitel PraûskÈ komendy informoval o dobroëinnèm bazaru, zorganizovanèm ve spolupr ci se spoleënostì Sananim. Seölo se mnoho uûiteënèho materi lu. Velk rada povaûuje dalöì spolupr ci za û doucì. Zpr va z jedn nì VelkÈ rady»vp konanè dne 15. nora 2006 Jedn nì probïhlo na fa e kostela sv. Ign ce jako p edem avizovanè Ñotev enèì jedn nì s moûnostì p Ìstupu vöech Ëlen PraûskÈ komendy, kte Ì by mïli o Ëast z jem. Po vodnì modlitbï vedenè P. Gereonem s p Ìmluvami za nemocnè Ëleny ÿ du p ivìtal J. E. velkop evor vöechny p ÌtomnÈ, zd raznil, ûe jedn nì VelkÈ rady nejsou û dnou tajnostì a vûdy jsou vìt ni ti, kte Ì majì a chtïjì co Ìci. J. E. velkop evor p edal p Ìtomn m Ëlen m PraûskÈ komendy dekrety, kterè naöe velkop evorstvì obdrûelo z Mezin rodnìho sekretari tu. Bylo konstatov no, ûe v souëasnè dobï m»vp k dispozici vöechny dekrety, kterè nebyly vyd ny v poslednìch letech. Tyto dekrety budou postupnï distribuov ny, nejlèpe p i slavnostnìch p Ìleûitostech p Ìmo J. E. velkop evorem. J. E. velkop evor z roveú vöem, kter m mïl to potïöenì p edat dekret, srdeënï gratuloval. Velk rada povï ila csr. Ivanu HejËovou zaplacenìm Ëlensk ch p ÌspÏvk do mezin rodnìho sekretari tu, vëetnï zasl nì jmennèho seznamu tïch Ëlen, kte Ì platili. Jedn nì VR se zab valo p Ìpadn m programem a stanovenìm organizaënìho v boru pro kon nì Mezin rodnìho reunionu, se jmenov nìm zodpovïdn ch osob za jednotlivè oblasti. N vrh p edbïûnèho rozpoëtu sestavì chev. P. ÿeho. Pro finanënì z leûitosti bude z Ìzen samostatn Ëet, nesouvisejìcì s Ëtem»VP. OrganizaËnÌ v bor v»r: J. E. velkop evor, bailli a kapitul. ZodpovÏdnost za koordinaci jednotliv ch oblastì: security cfr. Pavel KomÌnek spoleëensk program cfr. Jan éupanië ubytov nì a transport cfr. Lindner lieson officer zatìm neobsazeno finance csr. Ivana HejËov duchovnì z leûitosti P. Geron BiÚovec marö l chev. Marcel Herper pomocnìk marö la cfr. Jan Ber nek public relations chev. Kamil Kalina tiskovè z leûitosti cfr. Viktor Suöick a chev. Miroslav Hoza VR zd razúuje, ûe vöichni z jemci o spolupr ci v p ÌpravnÈm v boru Reunionu 2006 jsou vìt ni. Ond ej F. Vanke, KCLJ Bailli»VP 8

11 Informace z jednání Řádové vlády OSLJ konané ve dnech března 2006 v Curychu Jedn nì ÿ dovè vl dy se z Ëastnili J. E. Jan hr. Dobrzensk z Dobrzenicz a chev. Ond ej Vanke. Bylo konstatov no, ûe v ÿ du nynì pracujì n rodnì jurisdikce, zastupujìcì: USA, Rakousko, Austr lii, Belgii,»eskou republiku, Kastilii, Chorvatsko, D nsko, Francii, Anglie a Wales, NÏmecko, MaÔarsko, Irsko, ostrov Man, It lii, Lichtenötejnsko, Holandsko, Nov ZÈland, Norsko, Rumunsko, Slovensko, ävèdsko a äv carsko. Z tïchto 23 n rodnìch jurisdikcì bylo na jedn nì p Ìtomno 17. Jedn nì Ìdil v prvnì Ë sti J. E. gen. Jan Erik Wilhelmson, velkop evor NorskÈho velkop evorstvì. vodnì vahu o smï ov nì a budoucnosti naöeho ÿ du p ednesl velmistr JKV princ Charles-Philippe d OrlÈans, vèvoda z Anjou. Zd raznil, ûe ÿ d je postaven na t ech z kladnìch pilì Ìch: tradici, spiritualitï a charitï, ale ûe ve vöech oblastech je velk prostor ke zlepöov nì. BÏhem poslednìch dvou let bylo vykon no vìce, neû za uplynul ch 40 let, ale je to m lo. ZejmÈna nejbliûöì spolupracovnìci velmistra udïlali velk kus pr ce, byli podporov ni nïkter mi n rodnìmi jurisdikcemi, kterè si p ejì vykroëit na aktivnì stezku. V tèto souvislosti byly pochvalnï zmìnïny ud losti v»eskèm velkop evorstvì, jeû otev enostì eöenì a orientacì na budoucnost mohou b t pro ostatnì jurisdikce p Ìkladem. NynÌ nastal Ëas, zmìnil JKV velmistr, aby si vöichni velkop evo i sami urëili, kam v budoucnosti chceme a m ûeme jìt. PotÈ n sledovala diskuse a brainstorming, kter vy stil v nïkolik z sad, kter mi se do budoucna budou n rodnì jurisdikce Ìdit: ñ spiritualita (ekumenick duch, otev enost vöem k esùansk m cìrkvìm, b t zn mì jejich p edstavitel m, efektivita v prosazov nì k esùanskè jednoty), ñ tradice (pr vnì uzn nì kaûd m suverènnìm st tem jako sloûky mezin rodnìho ÿ du, pokraëujìcì ve svè Ëinnosti od 12. stoletì, prezentace OSLJ na poutnìch mìstech), ñ charita (boj proti chudobï a bezpr vì, boj za Ëistou vodu pro kaûdèho). K tomu je zapot ebì v kaûdèm velkop evorstvì uëinit nïkolik krok ñ pracovat na tom, aby o n s spoleënost vïdïla, p izvat ke spolupr ci mladè lidi, mìt jasnou vizi a komunikovat jì, odstraúovat ìst ety z jm î a neziötnï leë profesion lnï pracovat p i zapojenì vöech Ëlen, kaûd podle sv ch sil. Je nutn sjednocenost pro dobro ÿ du a odvaha k pouk z nì na skuteënost, ûe nïkte Ì jedinci vyuûìvali ÿ d pro naplúov nì vlastnìch finanënìch cìl. HlavnÌ souëasnè problèmy ÿ du jsou: ñ nek zeú n rodnìch jurisdikcì p i placenì p ÌspÏvk, ñ nedostateënï kvalitnì zpr vy öpit lnìk, ñ u nïkter ch jedinc a jurisdikcì ztr ta posluönosti, loajality a ve vypjat ch situacìch oboustrannï ztr ta sluönosti v jedn nì. JKV Velmistr zd raznil, ûe ÿ dov vl da a jejì p edstavitelè pracujì v naprostè shodï. NenÌ moûnè rezignovat na fakt, ûe rytì i majì svè povinnosti. HlavnÌ povinnostì je pracovat na budoucnosti s vizì lepöìho svïta, neû ztr cet energii v sebezniëujìcìch a nekonstruktivnìch vnit nìch problèmech. ÿ dov vl da analyzuje souëasn stav v n rodnìch jurisdikcìch a konstatuje, ûe m me jak velkop evorstvì aktivnì, neaktivnì a problematick. AktivnÌ velkop evorstvì pracujì pro dobro celku, neaktivnì mohou proch zet reorganizacì, nebo jsou spravov na öpatn mi ËinovnÌky. V takovèm p ÌpadÏ je nutno ËinovnÌky vymïnit. Problematick velkop evorstvì jsou nejednotn, ztr cejì Ëas vnit nìmi spory, zp soben mi öpatn mi Ëleny, exekutivou nebo velkop evory. Pokud najdeme odvahu si tyto skuteënosti p iznat a napravit, p ijde Ëas, kdy se znovu budeme do zrcadla dìvat s hrdostì. Tam, kde nebudou Ëleni velkop evorstvì schopni nebo ochotni jednat sami, bude konat JKV Velmistr tak, aby byl zachov n mìr, jednota a budoucnost ÿ du. Proto se rozhodl a na jedn ni vyhl sil: ñ odvol nì st vajìcìho velkop evora Rakouska, J. E. AlfrÈda hr. Spernborna a jeho ustavenì emeritnìm velkop evorem Rakouska, ñ odvol nì st vajìcìho bailliho Anglie a Walesu, J. E. Antony Reardon-Smitha a jeho ustavenì emeritnìm baillim Anglie a Walesu, ñ odvol nì kanclè e NÏmeckÈho velkobailliviku J. E. Heinricha Stahla a jeho ustavenì Ëestn m kanclè em. PotÈ n sledovala volba p edsedy ÿ dovè vl dy, Ìzen Velk m referend em J. E. Dr. Eckhartem Stegenwallnerem. äestn cti hlasy p i jednom zdrûenì byl p edsedou ÿ dovè vl dy zvolen velkop evor»eskèho velkop evorstvì J.E. Jan hr. Dobrzensk z Dobrzenicz, kter volbu p ijal. Z stupcem pak byl zvolen Prof. Jacob ìjaapî Kraaijenhagen. Nov p edseda ÿ dovè vl dy se ujal ÌzenÌ jedn nì a zd raznil, ûe jeho prioritou je komunikace, spolupr ce, t mov duch a navozenì takov ch vztah, kterè bychom r di cìtili a proûìvali v naöich rodin ch. Dovolte mi, abych do tèto ofici lnì zpr vy vloûil osobnì emocion lnì pozn mkuö m ûeme b t naplnïni hrdostì na to, jak je na naöe velkop evorstvì nahlìûeno v mezin rodnìm kontextu. Volba naöeho velkop evora J. E. Jana hr. DobrzenskÈho z Dobrzenicz za p edsedu ÿ dovè vl dy je ocenïnìm jeho osobnìch kvalit. Nikdy v historii ÿ du nebyl û dn p ÌsluönÌk naöeho n roda (pomineme-li JKV prince Charles- Philippe d OrlÈans, kter m takè ËeskÈ p edky) na tak v znamnè pozici. VÏ Ìm, ûe jeho p sobenì bude i na mezin rodnì rovni razantnì, smìrnè, kooperujìcì a jednoznaënè, jak tomu bylo dosud u n s doma. A spoleënï s n mi vöemi mu k tomuto n roënèmu kolu p eji hodnï zdaru, energie a silö Jedn nì pokraëovalo projedn nìm z pisu z minulèho zased nì (20. kvïtna 2005 v Ben tk ch). Zde byl uskuteënïn transfer nïkolika set Ëlen ItalskÈho velkop evorstvì z MaltskÈ obedience a ItalskÈ velkop evorstvì pod vedenìm bailliho J.E. Giovanni Ferrary se stalo pevnou souë stì ÿ du. Velk kanclè J. E. Philippe Piccapietra informoval, ûe vöechny vyjedn v nì s Maltskou obediencì, kter se uskuteë- Úovala na ofici lnì rovni v poslednìch dvou letech byla ukonëena. NejlepöÌ Ë st Ëlen MaltskÈ obedience v r zn ch zemìch p estoupila a hromadnè p estupy jiû nebudou organi- 9

12 zov ny. I nad le z st vajì dve e otev eny k individu lnìm p estup m. ÿ d m na nejvyööì rovni v znamnè styky s ostatnìmi rytì sk mi dy, zejmèna ÿ dem MaltÈzsk ch rytì, NÏmeck m dem a ÿ dem rytì BoûÌho hrobu. ÿ dov vl da podïkovala dosavadnì skupinï, zab vajìcì se mezin rodnìmi stanovami za jejì Ëinnost a dalöì koordinacì povï ila J. E. pplk. Philippe Jourdana. Na jedn nì v Ben tk ch bylo rozhodnuto po delöì p ÌpravÏ zmïnit systèm dov ch hodnostì jednotlivc. Tento systèm vstupuje v platnost (a je o nïm informov no na jinèm mìstï Reunionu). StejnÏ tak byly podniknuty kroky k sjednocenì terminologie a Ëinnosti jednotliv ch p edstavitel n rodnìch jurisdikcì. Tyto popisy pr ce byly p ed ny k dalöìmu vyuûitì a budou postupnï uv dïny v ûivot. Velk sekret J. E. Aaron Kiely informoval, ûe je znovuvytv en ÿ dov archiv, proto poû dal vöechny n rodnì jurisdikce o spolupr ci. Z roveú zd raznil, ûe byl p ijat nov systèm poplatk za p ijìm nì a povyöov nì do dov ch hodnostì, kter je nutno dodrûovat. Postulanti a kandid ti na pov öenì budou tyto poplatky odv dït jeötï p ed investiturou. Pr ce na sjednocov nì insigniì d le pokraëujì, insignie budou jednotnï distribuov ny. StarÈ vzory insigniì budou samoz ejmï i nad le vyuûìv ny, ale nebudou ve st vajìcì podobï jiû vyr bïny. P i tèto p Ìleûitosti JKV Velmistr zd raznil, ûe OSLJ je arm da ñ a û dn arm da se neskl d pouze z gener l. Proto je nutnè peëlivï zvaûovat z sluhy jednotlivc navrhovan ch na pov öenì a uvaûovat o struktu e n rodnìch jurisdikcì, kde by vïtöina Ëlen mïla b t v niûöìch hodnostech. RytÌ by mïlo b t v kaûdèm velkop evorstvì p ibliûnï 10 %, vyööì hodnosti jsou zcela v jimeënè. Velk öpit lnìk D ma Ute Harms informovala o v sledcìch setk nì öpit lnìk, konanèho v z Ì V sledky humanit rnì Ëinnosti je nutno pravidelnï zve ejúovat a komunikovat. Vöichni öpit lnìci jsou proto povinni svè z vazky pravidelnï plnit. Mezin rodnìm logem pro ÿ dovè projekty bude nad le symbol Saint Lazare Foundation, pod jejìmû zelen m k Ìûem budou probìhat vöechny aktivity. VÌce informacì je moûnè vidït na é dnè ideje nemohou b t naplnïny, pokud k tomu nebude mìt ÿ d dostatek finanënìch prost edk.»lenskè p ÌspÏvky do budoucna nemohou b t hlavnìm zdrojem. JednÌm z prost edk pro zìsk nì financì pro projekty (zejmèna souvisejìcì s programem boje o Ëistou vodu) je vytvo enì p ÌspÏvkovÈ spoleënosti Velk pokladnìk, J.E. Filip Deelen p edloûil finanënì pl n na obdobì 2006 ñ 2007 a konstatoval, ûe rok 2005 je uzavìr n ve ejn m auditem. ÿ dov vl da v z vïru jedn nì rozhodla, ûe Mezin rodnì rèunion 2006 se bude konat ve dnech 19. ñ 24. z Ì v Praze. Ond ej F. Vanke, KCLJ Bailli»VP Zpráva o návštěvě Stacionáře NADĚJE 2000 Kontakt na editelku OS a Stacion e NadÏje 2000 poskytl cfr.pavel KavÌnek a na podzim 2005 jsem se do okresu Chomutov vydal za pomïrnï nevlìdnèho poëasì. P ekvapila mne velikost tohoto mïsta i velikost okresnì nemocnice, kter p ipomìnala spìöe nemocnici krajskou. Na konci nemocnice byl umìstïn dvoupatrov pavilon, v jehoû p ÌzemÌ se nalèz hemodialyzaënì oddïlenì. ObËanskÈ sdruûenì, Stacion NadÏje 2000 i Agenturu dom cì pèëe vede panì Jaroslava Locha ov, jako editelka. Ta mne takè p ivìtala a provedla za pomoci person lu cel m oddïlenìm s 35 l ûky v bezbarièrovè pravï s n kladnìmi v tahy pod uzav enìm. Posl nìm tohoto za ÌzenÌ, zaloûenèho 1999 a otev enèho , je p edevöìm pom hat star m, opuötïn m a nemohoucìm obëan m z celè»eskè republiky. VyvÌjÌ svou Ëinnost v oblasti soci lnì a zdravotnì pèëe a p i podporov nì pr v klient. Pobyty jsou celodennì, nep etrûitï po 24 hodin, klient m se nabìzì moûnost dovozu i odvozu mikrobusem. Klienty jsou nemocnì s Alzheimerovou Ëi Parkinsonovou chorobou, roztrouöenou sklerûzou, praktickou slepotou, po CMP, s ischemickou chorobou srdeënì apod. D le senio i osamïlì bez rodiny a domova, tèû zdravotnï i ment lnï postiûenì v produktivnìm vïku. Od roku 2002 je p i stacion i kontaktnì mìsto»eskè AlzheimerovskÈ spoleënosti, ji v roce 2004 bylo umìstïno 50% klient s r zn mi typy demencì. V pracovnì dny od 8.00 do poskytuje na zvl ötnì lince informace soci lnì pracovnìk, vedoucì sestra Ëi vedoucì stacion e. Jde o telefony a , d le a VÏtöÌ akcì byla sbìrka v r mci SvÏtovÈho dne Alzheimerovy choroby ñ PomeranËov den. zk spolupr ce je s Agenturou dom cì pèëe, po d nì Kav rniëky pro seniory a komunitnì pl nov nì soci lnìch sluûeb. Podporu projekty tohoto za ÌzenÌ mïly i z fondu PHARE, r zn ch ve ejn ch sbìrek, spozor a nadacì, tèû MPSV, MZ, K stì n. L. a od mïsta Chomutova.V jednotliv ch mïsìcìch se poëet klient pohyboval mezi 27 aû 36, v roce 2005 tu zem elo 16 osob. Stacion NadÏje 2000 je dob e vedenè za ÌzenÌ, pokoje i spoleëenskè mìstnosti jsou ËistÈ a pïknï vyzdobenè. Senio i, kterè jsem potkal, vypadali velmi spokojenï a nemïli û dnè stìûnosti. RozpoËet v roce 2005 se pohyboval mezi 5ñ6 mil. KË, schodek zatìm Ëinil cca KË. SdruûenÌ projevilo sty panì Locha ovè z jem o spolupr ci s»vp, pozve Ëleny VelkÈ rady na n vötïvu i na jedn nì na chomutovskè radnici. Podpora z naöì strany je po projedn nì na VR vhodn, zvl ötï proto, ûe podobnè za ÌzenÌ je ojedinïlè a dob e vedenè dr.vladimìr Stibor, öpit lnìk»vp 10

13 Stonožka slavila patnácté výročí Patn ctè v roëì svèho zaloûenì oslavilo 9. prosince 2005 dobroëinnè hnutì ÑStonoûka ñ Na vlastnìch nohouì. Zakladatelkou a prezidentkou hnutì, v nïmû dïti pom hajì sv m pot ebn m vrstevnìk m a kterè dnes p sobì uû ve svïtovèm mï Ìtku, je panì BÏla Gran Jensen, naöe spolusestra. Oslava byla zah jena ve VojenskÈm kostele sv. Jana NepomuckÈho v Praze na HradËanech dopolednì bohosluûbou slova, kterou vedl hlavnì vojensk kaplan arm dy»eskè republiky pplk. Tom ö Holub. P. Holub p Ìtomn m dïtem velmi origin lnìm a p sobiv m zp sobem vysvïtlil v znam prosby a podïkov nì v lidskèm ûivotï. PodÏkoval za jejich pomoc, zd raznil, ûe ve svïtï je st le mnoho dïtì, kterè nemajì ani z kladnì ûivotnì pot eby a ocenil snahu Ñstonoûkov ch dïtìì p ispìvat k eöenì tïchto problèm. Odpoledne dïti zaplnily s l praûskè Lucerny, aby shlèdly slavnostnì koncert k patn ctèmu v roëì zaloûenì hnutì. Z - znam koncertu odvysìlala»esk televize na ätïdr den v poledne. Ve veëernìch hodin ch probïhl v prostor ch restaurace Parnas slavnostnì raut, jehoû se z Ëastnilo i pït z stupc»vp. P ÌtomnÈ pozdravil baili»vp chev. O. Vanke, KCLJ, kter tèû kr tce p edstavil n ö ÿ d. PanÌ BÏla Gran Jensen si za svou dosavadnì Ëinnost zaslouûì up Ìmn dìk. Vyprosme jì spoleënï do budoucna pomoc Ducha svatèho! DalöÌ info na www. stonoûka.org Petr J. ÿeho, KLJ kapitul»vp Setkání stonožkových učitelů v Litomyšli Setk nì Ñstonoûkov chì uëitel se zakladatelkou hnutì ÑStonoûka ñ Na vlastnìch nohouì BÏlou Gran Jensen a ministrem obrany Karlem K hnlem probïhlo ve Ëtvrtek 2. b ezna v Litomyöli. Setk nì se jako z stupce»vp z Ëastnil takè Petr ÿeho, jemuû bylo umoûnïno prezentovat ÿ d sv. Lazara JeruzalÈmskÈho jak p ed dïtmi ze II. z kladnì ökoly v Litomyöli, kter je zapojena do hnutì Stonoûka, tak v r mci slavnostnìho setk nì stonoûkov ch uëitel v Z meckèm pivovaru. V klad o historick ch souvislostech, souëasnèm p sobenì du i chystan ch spoleën ch projektech se Stonoûkou byly p ijaty s velk m z jmem dïtì i dospïl ch. Ing. Dufek 11

14 Historie řádu sv. Lazara na Slovensku P i mèm putov nì po kr s ch Slovenska, jsem si loúskè lèto prohlèdl mimo jinè i Lubovniansk hrad. ZË sti zachoval hrad u okresnìho mïsta Star LubovÚa vytv Ì kr snou dominantu tohoto kraje. PoË tky zdejöìho pohraniënìho hradu p i d leûitè cestï dolìm Popradu do Polska sahajì do poloviny 13. stoletì. Za panov nì Zikmunda LucemburskÈho se dostal do drûenì polsk ch kr l a po poû ru v roce 1553 byl p estavïn v renesanënìm slohu. V 17. stoletì magn tsk rod LubomÌrsk ch dostavïl hrad do koneënè podoby. V tèto dobï, po napadnutì Polska ävèdy, byly v letech 1655ñ1661 na LubovÚansÈm hradï uloûenè polskè korunovaënì klenoty a p echodnï se sem uch lil i polsk kr l Jan KazimÌr. Po roce 1772 zaëal v znam hradu prudce upadat. Teprve rodina poslednìch majitel polskè ölechtickè rodiny hrabat Zamoyskich, kter hrad koupila na konci 19. stoletì, skoro jako z Ìceninu, p ikroëila v 30. letech 20. stoletì k rekonstrukci a nïkterè Ë sti nechala opravit. Manûelka majitele hradu poch zela ze öpanïlskè kr lovskè rodiny Bourbon, takûe rodina Ëasto cestovala na Pyrenejsk poloostrov. Z ejmï tyto vazby na äpanïlsko mïly vliv na to, ûe v roce 1937 vstoupil hrabï Zamoysk do ÿ du sv.lazara JeruzalÈmskÈho, o Ëemû svïdëì jeden velk s l vïnovan pouze rodinï a ÿ du. Jsou zde vystaveny jeho insignie, pl öù, dobovè dokumenty a fotografie. Potomci rodiny na hrad p ijìûdïjì p i slavnostnìch p Ìleûitostech a snaûì se doplúovat rodinnou expozici, kter je zde vystavena pomïrnï kr tkou dobu. Setk v se vöak s velk m ohlasem u n vötïvnìk. Rodina Zamoyskych opustila hrad v roce 1945 p ed postupujìcì Rudou arm dou. P ÌsluönÌci tèto rodiny teô ûijì ve äpanïlsku a n rok na vr cenì LubovÚanskÈho hradu nemajì, p esto jsou mìstnìmi lidmi vnìm ni a p ijìm ni pozitivnï a proto se sem r di vracejì. Viktor Pavel ZdenÏk Suöick 12

15 Fotografie s členkou našeho Řádu paní Bělou Gran Jensen

16 Opustil nás Dne 12. b ezna 2006 zem el dlouholet Ëlen du pan Josef KoËÌ SmuteËnÌ ob ad se konal dne 20. b ezna 2006 na Olöansk ch h bitovech. M m p ed sebou na stole smutnou zpr - vu, ûe dne 13. b ezna 2006 zem el Ing. Josef KoËÌ, ve vïku nedoûit ch 85 let. VzpomÌn m na dobu poë tkem devades - t ch let, kdy jsme k sobï mïli velmi blìzko nejen jako sousedè na StarÈm MÏstÏ, ale chodil jsem k nïmu Ëerpat prvnì informace o ÿ du sv. Lazara ktrèho jsem se stal takè Ëlenem. Velmi jsem oceúoval kus poctivè pr ce, kterou odevzdal jako vedoucì»eskè komendy v NÏmecku. Po z ÌzenÌ»eskÈho velkop evorstvì ÿlj v Praze p enesl svoje aktivity do mïsta svèho ml dì. I kdyû pozdïji pro nemoc nemohl pracovat, odevzdal za sv j ûivot velkou pr ci ve prospïch pot ebn m.»est jeho pam tce. Miroslav Hoza, KLJ P ÌspÏvky do dalöìho ËÌsla Reunionu zasìlejte na ovou adresu Uz vïrka dalöìho ËÌsla je REUNION»ESK CH RYTÕÿŸ ÿ DU SV. LAZARA JERUSALEMSK HO Vyd v»eskè Velkop evorstvì VojenskÈho a öpit lnìho du sv. Lazara JerusalÈmskÈho, Karlova 28, Praha 1 ñ kontakt: äèfredaktor: Viktor P. Suöick, OLJ. Grafick prava: ReklamnÌ a polygrafickè studio Suöick. Tisk: Agentura Hoza Q. ISSN

REUNION. Z dopisu paní Hany Řebíkové, ředitelky Dětského domova v Hoře sv. Kateřiny ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXIX

REUNION. Z dopisu paní Hany Řebíkové, ředitelky Dětského domova v Hoře sv. Kateřiny ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXIX REUNION 2005 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXIX Po dobu několika let již projevujete svoji přízeň našemu zařízení, pomáháte dětem realizovat jejich sny. Pomáháte vedení dětského

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

Pozvánka na Generální kapitulu Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia Hejnice, 18. září 2010 od 9:00 do 14:30

Pozvánka na Generální kapitulu Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia Hejnice, 18. září 2010 od 9:00 do 14:30 VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO - BOHEMIA Sous la Haute Protection de Monseigneur le Comte de Paris, Duc de France, Chef de la Maison Royale de France Protecteur Spirituel, Son Eminence

Více

VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ŘÁDU SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO

VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ŘÁDU SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ÚSTAVNÍ LISTINA VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ŘÁDU SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO 1 OBSAH Preambule Hlava I Hlava II Hlava III Hlava IV Povaha a ochrana řádu Organizace řádu Členové řádu Správa řádu 2 PREAMBULE

Více

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21 OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 1.1 Historicka pozna mka... 13 1.2 Pojem mezina rodnı smlouvy... 13 1.3 Funkce mezina rodnı smlouvy: smlouva kontraktua lnı a pravotvorna... 16 1.4 Pra vnı rez

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu.

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu. Zpravodaj obce Palonín Volby Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech 25. - 26.10. 2013 : pátek 25.10. od 14:00 do 22:00 hod sobota 26.10. od 8:00 do 14:00 hod. Dotace- zatrubnění

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč Část normativní OBSAH Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

T A L E N T 2 0 0 9 zlínská cena studentského designu

T A L E N T 2 0 0 9 zlínská cena studentského designu Nadační fond JUDr. Martina Růžičky vypisuje veřejnou neanonymní soutěž v odborné spolupráci s FMK UTB Zlín T A L E N T 2 0 0 9 zlínská cena studentského designu PROPOZICE SOUTĚZE Preambule Město Zlín představovalo

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 Družstvo Tobrucká 713, družstvo Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6 IČO: 25148826, tel: 235363485, mob: 602 941235, e-mail: tobrucka713@seznam.cz

Více

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH vod............................................................... 2478 I. Registrace a) DoplnÏnÌ zruöen ch registracì

Více

REUNION. J. E. arcibiskup Karel Bor. Otčenášek, emeritní duchovní převor ČVP se svým portrétem darem našeho Řádu.

REUNION. J. E. arcibiskup Karel Bor. Otčenášek, emeritní duchovní převor ČVP se svým portrétem darem našeho Řádu. REUNION 2007 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. J. E. arcibiskup Karel Bor. Otčenášek, emeritní duchovní převor ČVP se svým portrétem darem našeho Řádu. Slavnostní předání daru

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY

ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY Preambule Členské státy Rady Evropy, další státy a členské státy Evropského společenství, signatáři

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Příloha č. 3

VOLEBNÍ ŘÁD Příloha č. 3 VOLEBNÍ ŘÁD Příloha č. 3 I. ÚVOD 1. Pán Ježíš Kristus povolává jednotlivé členy církve do rozličné služby prostřednictvím jejich o darování dary Ducha svatého (Ř 12,3-8; 1Kor 12; Ef 4, 11-12) 2. 2. Působením

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 Odbor dopravy V Písku dne: 11.11.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádosti o udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty NÁVRH USNESENÍ Rada města,

Více

Metodické doporučení MPSV č. 2/2010 pro postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí při případové konferenci

Metodické doporučení MPSV č. 2/2010 pro postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí při případové konferenci Metodické doporučení MPSV č. 2/2010 pro postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí při případové konferenci Vymezení pojmu a definice případové konference Případová konference je odborná diskuse zainteresovaných

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

P O D M Í N K Y V Ý B

P O D M Í N K Y V Ý B Městská část Praha 20 zveřejňuje ve smyslu 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze záměr prodat formou výběru pozemek parc.č. 4229/15, k. ú. Horní Počernice, a to za následujících podmínek: P

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1

UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1 UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1 1. Co je manželství Právní řád ČR: Podle zákona o rodině je manželství trvalé společenství muže a ženy založené zákonem požadovaným způsobem.

Více

Z á p i s z členské schůze Sdružení vodohospodářů Kutná Hora, která se konala 5.března 2013 v restauraci na Krétě od 14:30 hod.

Z á p i s z členské schůze Sdružení vodohospodářů Kutná Hora, která se konala 5.března 2013 v restauraci na Krétě od 14:30 hod. Z á p i s z členské schůze Sdružení vodohospodářů Kutná Hora, která se konala 5.března 2013 v restauraci na Krétě od 14:30 hod. Přítomni : 16 členů dle prezenční listiny Omluveni: 15 členů Nepřítomni :

Více

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 19. 9. 2014

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 19. 9. 2014 Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 19. 9. 2014 1/8 Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt 1. Značka HANÁ regionální produkt 1.1 Cíl

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í S m l o u v a m e z i Č e s k o u r e p u b l i k o u a U k r a j i n o u o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í Česká republika a Ukrajina (dále jen smluvní strany ), vedeny přáním upravit vzájemné

Více

11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE

11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE 11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE Pondělí 29.8.2011-19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice Přítomni: Libor Kašpárek, Ing.Miloš Fišer, Ing.Jarmila Hubáčková, Josef Papica, Antonín

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 775081383, DS: n7tg8u3

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 8 Datum: 1.10.2008 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 1.10.2008 Program: 1. Rozpočtová opatření 2. Příprava výběrového řízení na zhotovitele Zahradní II

Více

Studentský design 2014

Studentský design 2014 Celostátní soutěžní přehlídka prací žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory (kód oboru 82) Studentský design 2014 Ředitelka Soukromé střední umělecko-průmyslové

Více

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR Správní právo dálkové studium VIII. Územní samospráva A) Historický vývoj na území ČR - po roce 1918 při vzniku ČSR zpočátku převzala předchozí uspořádání rakousko uherské - samosprávu představovaly obce,

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008 Vydání č.: 1 Strana 1 / 10 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01/2008 Účinnost od: 9.1.2008 Číslo dle rozdělovníku: 1 Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Tajemnice Mgr. Blanka Zmítková RM usn.č.

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb:

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb: 1 z 5 Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb: MSC MONEY SERVICE CORPORATION, a.s. se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc IČO: 28574010, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném KS v Ostravě,

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. (dále též jen [Společnost]) je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Filip Cabaj Tel.: 267 994 287 Fax: 272 936 597 E-mail: Filip.Cabaj@sfzp.cz Název

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Sadově ze dne 18.06.2003

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Sadově ze dne 18.06.2003 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Sadově ze dne 18.06.2003 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.koch,p.farář V.,p.Schwarz,p.Wolf,p.Levko,p.Kovářová,p.Topinková,p.Dyková, p.krejnický.p.farář

Více

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala Z á p i s z 30. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2012 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka (N2.903) RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Více

Starosta Města Rokytnice v Orlických horách

Starosta Města Rokytnice v Orlických horách Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách č.tel. 494 379 021 email: podatelna@mu.rokytnice.cz Starosta Města Rokytnice v Orlických horách O Z N A

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK 4.

Více

Jižní strana hřbitova. Foto z r.1996.

Jižní strana hřbitova. Foto z r.1996. HŘBITOV Jeden z mála hřbitovů, těsnících se kolem kostela, v těsném sousedství obce, se nalézá ve Voděradech.Zde nalezneme celou řadu náhrobků, od těch nejprostších až po ty nákladnější, od těch nejstarších

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM *) *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM [podle ustanovení 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu] 1. Žadatel

Více

Organizační řád základní školy

Organizační řád základní školy Základní škola a mateřská škola Čáslavice, č. 110, 675 24 Čáslavice Organizační řád základní školy Č. j.: Část: Školní řád Vypracoval: Pedagogická rada Schválil: 3.9.2015 - pedagogická rada, Projednáno

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 15.09.2014 v 17:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 9 členů ZM dle prezenční listiny Karel Šust MUDr.

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

RÈva a vìno v»ech ch a na MoravÏ

RÈva a vìno v»ech ch a na MoravÏ RÈva a vìno v»ech ch a na MoravÏ VilÈm Kraus a kol. TRADICE A SOU»ASNOST Autorsk kolektiv Prof. ing. VilÈm Kraus, CSc. (vedoucì) Ing. Ji Ì KopeËek Miroslav Kotrba Ing. VÌtÏzslav Koukal, CSc. Ing. Petr

Více

Spojujeme cesty neziskovek a firem

Spojujeme cesty neziskovek a firem Spojujeme cesty neziskovek a firem Burza filantropie Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací, který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru,

Více

Č.j.: 868/2012 Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva Obce Milín konaného dne 25. 6. 2012 od 16.30 hodin v předsálí kulturního domu v Milíně

Č.j.: 868/2012 Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva Obce Milín konaného dne 25. 6. 2012 od 16.30 hodin v předsálí kulturního domu v Milíně Č.j.: 868/2012 Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva Obce Milín konaného dne 25. 6. 2012 od 16.30 hodin v předsálí kulturního domu v Milíně 1. Obecní zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany: Pan(-í):... trvale bytem:... rodné číslo:... (dále

Více

Školení starostů obcí. Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015

Školení starostů obcí. Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015 Školení starostů obcí Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015 Osnova historie požární prevence povinnosti obce v samostatné působnosti povinnosti obce v přenesené působnosti povinnosti obce jakožto

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 ÚŘAD VLÁDY ČR Č.j.: 16473/2014-OLP V Praze dne 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 Důvod předložení: Materiál je

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA spojená s dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) 1. Město Česká Kamenice, se sídlem Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21, Ič 00261220,

Více

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU smlouvě, atd.) 1 z 7 ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU smlouvě, uzavření nájmu bytu ke stávajícímu bytu, atd.) číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti BYT: 1. ŽADATEL 2. ŽADATEL

Více

107/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006

107/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 107/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Změna: 150/2009 Sb. Parlament se usnesl

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH» st normativnì ñ ñ Protokol mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov

Více

HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA,

HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA, HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA, a.s. se sídlem v Praze 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČ: 46973451, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2742, zve své akcionáře

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 (dále jen Smlouva") Méitiký úříd UtDmyll Domíeno 10.3.2010 10:21:45 MCÚ Utomyil 07022/2016 Uttfi; 1, prrtoh: Město Litomyšl " se sídlem:

Více

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci /01. Identifikační kód PDY 00001 02. Kód životní situace SC00001 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Od 01.01.2012 se vyrábějí

Více

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU 32 CENOVÝ VĚSTNÍK 14/2008 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů. 4. Kontrola usnesení

Více

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE : na realizaci veřejné zakázky na stavební práce stavby č. 8514 a 8520 Vodovod průmyslová zóna Sezimovo Ústí a Vodovodní přípojka C Energy Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz S. K.

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0134),

s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0134), P7_TA-PROV(2013)0397 Povinnosti státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování internetové reklamy (internetové inzerce) na internetových stránkách provozovaných společností

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 9. schůze konané dne 30. ledna 2007 k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o

Více

Vstupujeme do roku 1999

Vstupujeme do roku 1999 Vstupujeme do roku 1999 ÑJmÈnem celèho zastupitelstva bych chtïla vöem obëan m LedËic pop t do roku 1999 hodnï zdravì a spokojenosti jak v osobnìm, tak i v pracovnìm ûivotï ñ a k tomu jeötï alespoú kousek

Více

Společenství pro dům Doležalova č.p. 1054-1059, Praha 14

Společenství pro dům Doležalova č.p. 1054-1059, Praha 14 Společenství pro dům Doležalova č.p. 1054-1059, Praha 14 se sídlem Doležalova 1059, 198 00 Praha 9 (IČ 28194951) v y d á v á na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků, konaného dne 25.10.2011 změnu "Prohlášení

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více