REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády."

Transkript

1 REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

2

3 Slovo na cestu MilÈ sestry a brat i, stojìme na prahu svatopostnì doby a mïli bychom p em ölet, jak ji s nejvïtöìm duchovnìm uûitkem proûijeme. Pr vï jsem se modlil 69. ûalm, ve kterèm stojì: ÑËekal jsem, ûe nïkdo bude mìt soucit, ale nikdo tu nebyl, Ëekal jsem, kdo by mï potïöil, ale nikoho jsem nenaöel. Do pokrmu mi dali ûluë a v ûìzni mï napojili octem.ì M ûeme tento 21. verö ch pat jako neutïöen stav tïûce zkouöenèho ËlovÏka, s kter m nikdo nem soucit a Ëteme-li ho novoz konnìma oëima, je to mesi nsk ûalm o utrpenì P nï, kter s ohledem na paöijovè ud losti pouûili takè evangelistè. ModlÌme-li se jej s cìrkvì, je to zapojenì do Kristova k Ìûe spolu se vöemi, kdo trpì. éijeme dnes v globalizovanè kultu e, aù se n m to lìbì, Ëi nikoli. NosÌme na sobï vïci, kterè byly vyrobeny nïkde ve T etìm svïtï, prost ednictvìm mèdiì jsme dennï konfrontov ni se situacì tïch lidì. Snad jsme si to d Ìve tolik neuvïdomovali, ale ti lidè bydlì v naöì ulici a je naöì povinnostì se o nï zajìmat. ZajÌmat se by bylo ale m lo. To je jako turistick v let do mìst, odkud zase za p r dnì odjedeme. Tito lidè n m ale nesmì b t lhostejnì. Proto je myslìm dobr myölenka na postnì dobu p ijmout je k sobï dom, postarat se o ty, kte Ì na tom nejsou tak dob e jako my. M me pro to jeden spojen d vod, a tìm je l ska a soucit. Copak se nikdo nenajde, kdo by mïl se mnou soucit, pt se ûalmista?! Ta ot zka visì ve vzduchu a je to ot zka vznesen i ke Ëlen m du sv. Lazara v naöem ËeskÈm velkop evorstvì. M ûeme v tèto dobï p Ìpravy na velikonoce pracovat na svèm egu, na svèm vlastnïnì a znovu podrobovat svou v li kritice v le BoûÌ. Ale m ûe se n m to povèst jedinï tehdy, kdyû n m ti, kter ch se nikdo v tu chvìli neujìm, nebudou lhostejnì. Proto znovu rozjìmejme o ûivotï JeûÌöovÏ, kter se ztotoûnil i s tìm nejposlednïjöìm a jako nejposlednïjöì takè zem el. MÏjme soucit nejen jako jeruzalèmskè ûeny na k ÌûovÈ cestï, ale bez pr zdnèho sentimentu udïlejme nïco pro ty, kte Ì jsou hodni opravdovèho soucitu. To nejsou abstraktnì vahy nad bìdou svïta, ale konkrètnì osudy jednotlivc, rodin a n rod. HodnÏ se dnes mluvì o pot ebï spoleëenstvì. Nejde o jakousi Ñklubovou mentalituì, ale vnit nì pot ebu ËlovÏka b t s druh mi, moûn i s tïmi, kte Ì se do naöì ulice p istïhovali a my si je sami nevybrali. Snaûme se tedy v tèto dobï praktikovat ctnost pok nì tïmi tradiënìmi metodami jako je modlitba, p st a skutky milosrdenstvì, nebo odpovïzme na v zvu ûalmisty a buôme plni soucitu, kter se projevuje skutky l sky. K tomu v m na p Ìmluvu sv. Lazara ûehn m. P. Gereon T. BiÚovec, O. Praem., SchLJ Víme, co chceme?»ìm mènï stupú na teplomïru, tìm vìce vran na zahradï. To je v sledek mèho obëasnèho pozorov nì v zimnìm obdobì. Onehdy jsem jednu z tïch vran pozoroval p i doslovnèm dolov nì obûivy a byl jsem p ekvapen jejìm cìlevïdom m snaûenìm. ÿeklo by se: Ñhloup vr naì, ale jejì chov nì jakoby Ìkalo: ÑJen pomalu. J vìm co chci. A ty, moudr ËlovÏËe, koruno tvorstva, vìö ty v bec, co chceö?ì TÈû mï napadlo, kdyû jsem Ëetl mnoûìcì se protesty muslimskèho svïta na hanobenì proroka Mohameda. JistÏ, humor je dobr vïc, ale je tohle jeötï humor?»eho chtïli dos hnout tv rci tèto karikatury? Moûn si eknete, ûe reakce zfanatizovan ch dav nenì adekv tnì. UrËitÏ nenì. NavÌc si svè rozho ËenÌ vylèvajì na nevinn ch lidech. Ale kdo je vlastnï prav m vinìkem? Ne, nenì to jenom autor karikatury, nejsou to jenom vydavatelè novin. Na vinï jsme my vöichni. Kdyû se JeûÌö p ed sv m nanebevstoupenìm jeötï jednou obr til na svè vïrnè, ekl jim: ÑJdÏte do celèho svïta a zvïstujte evangelium vöemu stvo enì.ì (Marek 16,15) Historie n s usvïdëuje, ûe to s tìm zvïstov nìm nebyla û dn sl va. Byli to spìöe nadöenì jedinci, kte Ì si tuto JeûÌöovu v zvu vzali k srdci. DÌky Bohu za nï. Ale co my dnes? Str jci socializmu se p esvïdëili, ûe ateistickè z ÌzenÌ m jepiëì ûivot. Nech pu, proë se o stejn nesmysl pokouöì str jci souëasnèho kapitalizmu, dokonce za asistence soci lnìch liber l. DuchovnÌ hodnoty majì totiû mnohem vïtöì v drû neû ty materi lnì a velmi se m lì ti, kdo si myslì, ûe modernì arm dy porazì isl msk fundamentalizmus. OstatnÏ kaûdodennì zpr - vy jsou toho d kazem. SmutnÈ na tom je, ûe zatìm co se isl m radikalizuje, k esùanstvì se st le vìce otevìr relativizaci. ZatÌm, co muslimovè jsou ochotni za svèho proroka poloûit ûivot, my k esùanè si zvyk me na znevaûov nì Krista ve vlastnìm n rodï. Co bychom tedy odpovïdïli onè vr nï, kdyby se n s zeptala jestli vìme, co chceme? A co jednou odpovìme svèmu Stvo iteli? ApropÛ, podobn ot zka mï napadla, kdyû jsem onehdy dostal ten Ñjin ì reunionö Rev. Jaroslav Kratka, SChLJ 1

4 Drazí spolubratři a spolusestry 4. b ezna se v Zurichu stala neuvï iteln ud lost. Byl jsem jednomyslnï zvolen p edsedou ÿ dovè vl - dy. Jak jistï vöichni vìte, ÿ dov vl da hraje dle stavy rozhodujìcì roli v celosvïtovèm dïnì ÿ du a jejì p edseda se automaticky st v Ëlenem VelkÈho magistèria po boku VelmistrovÏ. Je tedy z etelnï jasnè, ûe»eskè velkop evorstvì a vöichni jeho ËlenovÈ byli uzn ni jako rovnocennì vöem ostatnìm jurisdikcìm, jakoûto plnï vïrnì, profesion lnì a oddanì velmistrov m vizìm do budoucnosti. VÏdomÌ, ûe»ech poprvè za 900 let dos hl takovè postavenì by n s vöechny mïlo naplúovat hrdostì. A pr vï v m, m m spolubratr m a spolusestr m n leûì tato pocta. Je to vyj d enì dìk za vaöe silì, p telstvì a d vïru, kterè n s v oëìch celèho ÿ du uëinilo p Ìkladem hodn m n sledov nì. NavÌc, ÿ dovè vl da v Zurichu potvrdila z mïr na kon nì mezin rodnìho Reunionu v z Ì letoönìho roku v Praze. Velk rada uû s organizacì tèto velkè ud losti zapoëala. Zad nìm pro Reunion jsou t i z kladnì myölenky. M to b t ûasnè setk nì na profesion lnì rovni, avöak nesoucì se v rodinnèm duchu vz jemnosti. Velk rada v s bude postupnï informovat o celè organizaci. OsobnÏ uvìt m p ispïnì kohokoli z v s, aby bylo naöe spoleënè silì korunov no spïchem. S v el m pozdravem v m vöem Atavis et Armis! J.E. Jan HrabÏ Dobrzensky z Dobrzenicz Velkop evor»esk a P edseda ÿ dovè vl dy JKV princ Charles-Philippe d Orléans, vévoda z Anjou při prezentaci vizí a úkolů našeho Řádu. Po volbě našeho velkopřevora předsedou Řádové vlády přispěchal jako jeden z prvních se svou gratulací Velký referendář J. E. Dr. Eckhard Stegenwallner. 2

5 Host únorového jour fixe Praûsk komenda, 1. nora toho roku p ivìtala na svèm pravidelnèm jour ñ fixu panì BÏlu von Stybr Gran Jensen, Ëlenku NorskÈho velkop evorstvì a prezidentku hnutì Na vlastnìch nohou ñ Stonoûka. Naöe spolusestra poutavï vypovïdïla svou cestu k ÿ du a informovala p ÌtomnÈ o ûivotï a Ëinnosti NorskÈho velkop evorstvì. DalöÌ Ë st p edn öky vïnovala svèmu hnutì a jeho patn ctiletè Ëinnosti. Pomoc ÑStonoûkov chì dïtì nenì zamï ena pouze na»eskou Ëi Slovenskou republiku, ale i na v lkou, bìdou, nemocemi a hladem suûovan m oblastem, mnohdy v d sledku v leën ch konflikt Ëi p ÌrodnÌch katastrof. Z vïrem panì BÏla p ÌtomnÈ informovala o svè snaze spolupracovat s»esk m velkop evorstvìm, pomoci s p ipravovan mi projekty a d vï e v ûivot SvatolazarskÈ myölenky. Tato p edn öka byla mil m a zajìmav m oûivenìm naöich pravideln ch setk nì a vï Ìm, ûe tèû inspirujìcì nejen p Ìtomn m, ale i Ëten m. Nezb v neû pop t naöì spolusest e mnoho zdaru v jejì pot ebnè Ëinnosti a mysleme na nì v motlitb ch! Petr J. ÿeho, KLJ, kapitul»vp Nový systém Řádových hodností ÿ dov vl da p ijala na svèm jedn nì v kvïtnu r v Ben tk ch nov systèm dov ch hodnostì. Tento systèm byl vyhl öen Magistr lnìm dekretem velmistra JKV prince Charles-Philippe d OrlÈans, vèvody z Anjou Ë. 05 / 11 / 26 / 25 a stanovì: Od nejëasnïjöìch dob existence VojenskÈho a öpit lnìho ÿ du sv. Lazara JeruzalÈmskÈho bylo nutno stanovit strukturu hodnostì, kterè velmist i v pr bïhu staletì r znï upravovali. V tomto obdobì konsolidace se Velmistr a ÿ dov vl da rozhodli zavèst takov systèm hodnostì, kterè lèpe odpovìdajì tradici a do budoucna jasnï urëì vazby mezi hodnostì a zodpovïdnostmi Ëlen. Nad le tedy budou uûìv ny svïtskè dovè hodnosti n sledovnï: 3

6 hodnost název d íve BLJ Brother Frère - Frater - bratr MLJ, OLJ SLJ Sister Sœur - Soror - sestra MLJ, OLJ SBLJ Servant Brother - Frère Servant - Frater Servus CLJ SSLJ Servant Sister - Sœur Servante - Soror Servus CLJ kapitulá i KLJ Knight Chevalier - Eques - rytí KLJ DLJ Dame Dame - Domina dáma DLJ KCLJ Knight Commander - Chevalier Commandeur - Eques KCLJ Commendator rytí komtur DCLJ Dame Commander Dame Commandeur - Domina DCLJ Commendatrix dáma komtur GCLJ Knight / Dame Grand Gross Chevalier / Dame Grand-Croix - Eques / Domina Magnæ Crucis rytí / dáma velkého k íže GCLJ Stupn u duchovních jsou: ChLJ Chaplain Chapelain - Cappellanus - kaplan AChLJ, ChLJ kapitulá i SChLJ Senior Chaplain Chapelain Supérieur - Cappellanus Maior kaplan jurisdikce ChJLJ, SChLJ ECLJ Ecclesiastical Commander Commandeur Ecclésiastique - Cappellanus Conventualis církevní komtur EccCLJ, ECLJ GCLJ Preláte Grand Gross Prelát Grand-Croix - Prælatus Magnæ Crucis nositel církevního velkok íže EccGCLJ, EGCLJ Je vhodné, aby mladí lidé ve v ku let, kte í cht jí spolupracovat s ádem a jsou jeho potencionálními leny byli p ijímáni a ozna ováni mladí, juniorní lenové: EsqLJ Esquire Ecuyer - Scutarius kadet DemLJ Demoiselle - Dominicella kadet NovLJ Novice - Novitius novic (studenti teologie) - Tradi ní rytí ské kategorie po právu (justi ní) a estní (graciální) nejsou t mito zm nami dot eny. Nositel titulu Grand Collar ( s kolanou) znamená zvláštní ocen ní velmistrem. Byla znovu z ízena hodnost pro p íznivce ádu, kte í nejsou k es anského vyznání, s cíli a metodami ádu souhlasí a ád podporují: CompLJ Companion Compagnon Socius / Socia p idružený len - estné ádové hodnosti nejsou zm n ny: MMLJ OMLJ CMLJ GOMLJ GCMLJ Member of Merit Membre de Mérite Sodalit pro Merito Officer of Merit Officier de Mérite Officialis pro Merito Commander of Merit Commandeur de Mérite Commendator /-trix pro Merito Grand Office of Merit Grand Officier de Mérite Officialis Magnáš pro Merito Knight/Dame/Prelat Grand Gross of Merit Chevalier/Dame/Prelát Grand-Croix de Mérite Eques/Domina/Prælatus Magnæ Crucis pro Merito S ustavenìm do kaûdè dalöì dovè hodnosti bude spojena pevnï stanoven. é d m, aby od data zve ejnïnì v Ëasopise RÈunion byly dovè hodnosti jednotliv ch Ëlen»eskÈho velkop evorstvì a zkratky tïchto hodnostì uûìv ny podle v öe uvedenèho vzoru. Tam, kde dosud nenì stanoven Ëesk ekvivalent budiû do doby jeho ozn menì uûìv n termìn latinsk. Ond ej F. Vanke, KCLJ, Bailli»VP 4

7 5

8 6

9 7

10 Informace bailliho Českého velkopřevorství Zpr va z jedn nì VelkÈ rady»vp konanè dne 18. ledna 2006 Po vodnì modlitbï vedenè P. Gereonem se vzpomìnkou na zesnulou matku J. L. Thomase St. Cyres, prosbou o zd rnou pooperaënì rekonvalescenci emeritnìho velkop evora J. E. Radoslava hr. KinskÈho a modlitbï k PannÏ Marii, sjednotitelce k esùan, n sledovalo jedn nì. Velk rada rozhodla, ûe jedn nì ÿ dovè vl dy ve dnech 3.ñ 4. b ezna 2006 se v Curychu z ËastnÌ J. E. Jan hr. Dobrzensk z Dobrzenicz a chev. Ond ej Vanke. Na programu bude jedn nì o kandidatu e na kon nì Mezin rodnìho reunionu v»ech ch (19.ñ ), volba novèho p edsedy ÿ dovè vl dy a dalöì z leûitosti. AktivnÌho jedn nì se mohou z Ëastnit pouze n rodnì jurisdikce se statusem ìgood standingî, tedy ty, kterè majì uhrazeny p ÌspÏvky do mezin rodnì pokladny. J. E. velkop evor ustavil genealogicko-heraldickou skupinu v»vp. Do jejìho Ëela jmenoval postulanta PHDr. Jana éupaniëe, kter vypracuje a p edloûì z sady Ëinnosti tèto skupiny. Skupina bude pracovat jako servisnì org n VelkÈ rady, bez vlastnìch rozhodovacìch Ëi v konn ch pravomocì. Ëelem je zajistit spr vnost a spolehlivost genealogick ch reöeröì, povzbuzovat Ëleny ke genealogickèmu b d nì a rozvoji heraldiky, kter bude takè poslèze registrov na heroldem ÿ dovè vl dy Velk rada jednala o situaci ve skupinï plzeúsk ch postulant. Bylo konstatov no, ûe skupina nespolupracuje jako celek ani jako jednotlivci. V pr bïhu roku 2004 a 2005 bylo uëinïno nïkolik pokus o aktivizaci ûivota v Plzni, doölo k vysvïtlenì situace a podporu ustavenì funkënì skupiny. Vzhledem k tomu, ûe postulanti se bez dnèho vyjasnïnì nebo po velmi v gnì omluvï nedostavili na svojì investituru v Ìjnu 2005 a stejnï tak ignorovali dalöì p Ìleûitost k setk nì s J.K.V. Velmistrem v prosinci, nepovaûuje je Velk rada po tïchto krocìch za skuteënè z jemce o ËlenstvÌ.»lensk pr va st vajìcìch Ëlen v Z padnìch»ech ch touto skuteënostì samoz ejmï nejsou nijak kr cena a Velk rada vyjad uje p esvïdëenì, ûe v budoucnu skuteënï vznikne v Z padnìch»ech ch aktivnì a funkënì subjurisdikce. Pro podporu spolupr ce VR a jednotliv ch komend bylo navrûeno a schv leno, ûe norovè jedn nì VR bude otev eno vöem Ëlen m PraûskÈ komendy, kte Ì se mohou z Ëastnit jako hostè. DubnovÈ jedn nì VR se bude konat v BrnÏ, opït otev enè pro vöechny Ëleny MoravskÈ komendy. V jezdnì zased nì VR se bude konat ve dnech 23.ñ25. Ëervna 2006 v ChotÏbo i. Bylo potvrzeno, ûe dn Kapitula»VP se bude konat ve dnech 6. ñ 8. Ìjna 2006 na VelehradÏ. Velk rada vzala na vïdomì pìsemnè rezignace na ËlenstvÌ v OSLJ ñ pì äantinov, p. Sladk a p. Vitouöe. Chev. Kamil Kalina, velitel PraûskÈ komendy informoval o dobroëinnèm bazaru, zorganizovanèm ve spolupr ci se spoleënostì Sananim. Seölo se mnoho uûiteënèho materi lu. Velk rada povaûuje dalöì spolupr ci za û doucì. Zpr va z jedn nì VelkÈ rady»vp konanè dne 15. nora 2006 Jedn nì probïhlo na fa e kostela sv. Ign ce jako p edem avizovanè Ñotev enèì jedn nì s moûnostì p Ìstupu vöech Ëlen PraûskÈ komendy, kte Ì by mïli o Ëast z jem. Po vodnì modlitbï vedenè P. Gereonem s p Ìmluvami za nemocnè Ëleny ÿ du p ivìtal J. E. velkop evor vöechny p ÌtomnÈ, zd raznil, ûe jedn nì VelkÈ rady nejsou û dnou tajnostì a vûdy jsou vìt ni ti, kte Ì majì a chtïjì co Ìci. J. E. velkop evor p edal p Ìtomn m Ëlen m PraûskÈ komendy dekrety, kterè naöe velkop evorstvì obdrûelo z Mezin rodnìho sekretari tu. Bylo konstatov no, ûe v souëasnè dobï m»vp k dispozici vöechny dekrety, kterè nebyly vyd ny v poslednìch letech. Tyto dekrety budou postupnï distribuov ny, nejlèpe p i slavnostnìch p Ìleûitostech p Ìmo J. E. velkop evorem. J. E. velkop evor z roveú vöem, kter m mïl to potïöenì p edat dekret, srdeënï gratuloval. Velk rada povï ila csr. Ivanu HejËovou zaplacenìm Ëlensk ch p ÌspÏvk do mezin rodnìho sekretari tu, vëetnï zasl nì jmennèho seznamu tïch Ëlen, kte Ì platili. Jedn nì VR se zab valo p Ìpadn m programem a stanovenìm organizaënìho v boru pro kon nì Mezin rodnìho reunionu, se jmenov nìm zodpovïdn ch osob za jednotlivè oblasti. N vrh p edbïûnèho rozpoëtu sestavì chev. P. ÿeho. Pro finanënì z leûitosti bude z Ìzen samostatn Ëet, nesouvisejìcì s Ëtem»VP. OrganizaËnÌ v bor v»r: J. E. velkop evor, bailli a kapitul. ZodpovÏdnost za koordinaci jednotliv ch oblastì: security cfr. Pavel KomÌnek spoleëensk program cfr. Jan éupanië ubytov nì a transport cfr. Lindner lieson officer zatìm neobsazeno finance csr. Ivana HejËov duchovnì z leûitosti P. Geron BiÚovec marö l chev. Marcel Herper pomocnìk marö la cfr. Jan Ber nek public relations chev. Kamil Kalina tiskovè z leûitosti cfr. Viktor Suöick a chev. Miroslav Hoza VR zd razúuje, ûe vöichni z jemci o spolupr ci v p ÌpravnÈm v boru Reunionu 2006 jsou vìt ni. Ond ej F. Vanke, KCLJ Bailli»VP 8

11 Informace z jednání Řádové vlády OSLJ konané ve dnech března 2006 v Curychu Jedn nì ÿ dovè vl dy se z Ëastnili J. E. Jan hr. Dobrzensk z Dobrzenicz a chev. Ond ej Vanke. Bylo konstatov no, ûe v ÿ du nynì pracujì n rodnì jurisdikce, zastupujìcì: USA, Rakousko, Austr lii, Belgii,»eskou republiku, Kastilii, Chorvatsko, D nsko, Francii, Anglie a Wales, NÏmecko, MaÔarsko, Irsko, ostrov Man, It lii, Lichtenötejnsko, Holandsko, Nov ZÈland, Norsko, Rumunsko, Slovensko, ävèdsko a äv carsko. Z tïchto 23 n rodnìch jurisdikcì bylo na jedn nì p Ìtomno 17. Jedn nì Ìdil v prvnì Ë sti J. E. gen. Jan Erik Wilhelmson, velkop evor NorskÈho velkop evorstvì. vodnì vahu o smï ov nì a budoucnosti naöeho ÿ du p ednesl velmistr JKV princ Charles-Philippe d OrlÈans, vèvoda z Anjou. Zd raznil, ûe ÿ d je postaven na t ech z kladnìch pilì Ìch: tradici, spiritualitï a charitï, ale ûe ve vöech oblastech je velk prostor ke zlepöov nì. BÏhem poslednìch dvou let bylo vykon no vìce, neû za uplynul ch 40 let, ale je to m lo. ZejmÈna nejbliûöì spolupracovnìci velmistra udïlali velk kus pr ce, byli podporov ni nïkter mi n rodnìmi jurisdikcemi, kterè si p ejì vykroëit na aktivnì stezku. V tèto souvislosti byly pochvalnï zmìnïny ud losti v»eskèm velkop evorstvì, jeû otev enostì eöenì a orientacì na budoucnost mohou b t pro ostatnì jurisdikce p Ìkladem. NynÌ nastal Ëas, zmìnil JKV velmistr, aby si vöichni velkop evo i sami urëili, kam v budoucnosti chceme a m ûeme jìt. PotÈ n sledovala diskuse a brainstorming, kter vy stil v nïkolik z sad, kter mi se do budoucna budou n rodnì jurisdikce Ìdit: ñ spiritualita (ekumenick duch, otev enost vöem k esùansk m cìrkvìm, b t zn mì jejich p edstavitel m, efektivita v prosazov nì k esùanskè jednoty), ñ tradice (pr vnì uzn nì kaûd m suverènnìm st tem jako sloûky mezin rodnìho ÿ du, pokraëujìcì ve svè Ëinnosti od 12. stoletì, prezentace OSLJ na poutnìch mìstech), ñ charita (boj proti chudobï a bezpr vì, boj za Ëistou vodu pro kaûdèho). K tomu je zapot ebì v kaûdèm velkop evorstvì uëinit nïkolik krok ñ pracovat na tom, aby o n s spoleënost vïdïla, p izvat ke spolupr ci mladè lidi, mìt jasnou vizi a komunikovat jì, odstraúovat ìst ety z jm î a neziötnï leë profesion lnï pracovat p i zapojenì vöech Ëlen, kaûd podle sv ch sil. Je nutn sjednocenost pro dobro ÿ du a odvaha k pouk z nì na skuteënost, ûe nïkte Ì jedinci vyuûìvali ÿ d pro naplúov nì vlastnìch finanënìch cìl. HlavnÌ souëasnè problèmy ÿ du jsou: ñ nek zeú n rodnìch jurisdikcì p i placenì p ÌspÏvk, ñ nedostateënï kvalitnì zpr vy öpit lnìk, ñ u nïkter ch jedinc a jurisdikcì ztr ta posluönosti, loajality a ve vypjat ch situacìch oboustrannï ztr ta sluönosti v jedn nì. JKV Velmistr zd raznil, ûe ÿ dov vl da a jejì p edstavitelè pracujì v naprostè shodï. NenÌ moûnè rezignovat na fakt, ûe rytì i majì svè povinnosti. HlavnÌ povinnostì je pracovat na budoucnosti s vizì lepöìho svïta, neû ztr cet energii v sebezniëujìcìch a nekonstruktivnìch vnit nìch problèmech. ÿ dov vl da analyzuje souëasn stav v n rodnìch jurisdikcìch a konstatuje, ûe m me jak velkop evorstvì aktivnì, neaktivnì a problematick. AktivnÌ velkop evorstvì pracujì pro dobro celku, neaktivnì mohou proch zet reorganizacì, nebo jsou spravov na öpatn mi ËinovnÌky. V takovèm p ÌpadÏ je nutno ËinovnÌky vymïnit. Problematick velkop evorstvì jsou nejednotn, ztr cejì Ëas vnit nìmi spory, zp soben mi öpatn mi Ëleny, exekutivou nebo velkop evory. Pokud najdeme odvahu si tyto skuteënosti p iznat a napravit, p ijde Ëas, kdy se znovu budeme do zrcadla dìvat s hrdostì. Tam, kde nebudou Ëleni velkop evorstvì schopni nebo ochotni jednat sami, bude konat JKV Velmistr tak, aby byl zachov n mìr, jednota a budoucnost ÿ du. Proto se rozhodl a na jedn ni vyhl sil: ñ odvol nì st vajìcìho velkop evora Rakouska, J. E. AlfrÈda hr. Spernborna a jeho ustavenì emeritnìm velkop evorem Rakouska, ñ odvol nì st vajìcìho bailliho Anglie a Walesu, J. E. Antony Reardon-Smitha a jeho ustavenì emeritnìm baillim Anglie a Walesu, ñ odvol nì kanclè e NÏmeckÈho velkobailliviku J. E. Heinricha Stahla a jeho ustavenì Ëestn m kanclè em. PotÈ n sledovala volba p edsedy ÿ dovè vl dy, Ìzen Velk m referend em J. E. Dr. Eckhartem Stegenwallnerem. äestn cti hlasy p i jednom zdrûenì byl p edsedou ÿ dovè vl dy zvolen velkop evor»eskèho velkop evorstvì J.E. Jan hr. Dobrzensk z Dobrzenicz, kter volbu p ijal. Z stupcem pak byl zvolen Prof. Jacob ìjaapî Kraaijenhagen. Nov p edseda ÿ dovè vl dy se ujal ÌzenÌ jedn nì a zd raznil, ûe jeho prioritou je komunikace, spolupr ce, t mov duch a navozenì takov ch vztah, kterè bychom r di cìtili a proûìvali v naöich rodin ch. Dovolte mi, abych do tèto ofici lnì zpr vy vloûil osobnì emocion lnì pozn mkuö m ûeme b t naplnïni hrdostì na to, jak je na naöe velkop evorstvì nahlìûeno v mezin rodnìm kontextu. Volba naöeho velkop evora J. E. Jana hr. DobrzenskÈho z Dobrzenicz za p edsedu ÿ dovè vl dy je ocenïnìm jeho osobnìch kvalit. Nikdy v historii ÿ du nebyl û dn p ÌsluönÌk naöeho n roda (pomineme-li JKV prince Charles- Philippe d OrlÈans, kter m takè ËeskÈ p edky) na tak v znamnè pozici. VÏ Ìm, ûe jeho p sobenì bude i na mezin rodnì rovni razantnì, smìrnè, kooperujìcì a jednoznaënè, jak tomu bylo dosud u n s doma. A spoleënï s n mi vöemi mu k tomuto n roënèmu kolu p eji hodnï zdaru, energie a silö Jedn nì pokraëovalo projedn nìm z pisu z minulèho zased nì (20. kvïtna 2005 v Ben tk ch). Zde byl uskuteënïn transfer nïkolika set Ëlen ItalskÈho velkop evorstvì z MaltskÈ obedience a ItalskÈ velkop evorstvì pod vedenìm bailliho J.E. Giovanni Ferrary se stalo pevnou souë stì ÿ du. Velk kanclè J. E. Philippe Piccapietra informoval, ûe vöechny vyjedn v nì s Maltskou obediencì, kter se uskuteë- Úovala na ofici lnì rovni v poslednìch dvou letech byla ukonëena. NejlepöÌ Ë st Ëlen MaltskÈ obedience v r zn ch zemìch p estoupila a hromadnè p estupy jiû nebudou organi- 9

12 zov ny. I nad le z st vajì dve e otev eny k individu lnìm p estup m. ÿ d m na nejvyööì rovni v znamnè styky s ostatnìmi rytì sk mi dy, zejmèna ÿ dem MaltÈzsk ch rytì, NÏmeck m dem a ÿ dem rytì BoûÌho hrobu. ÿ dov vl da podïkovala dosavadnì skupinï, zab vajìcì se mezin rodnìmi stanovami za jejì Ëinnost a dalöì koordinacì povï ila J. E. pplk. Philippe Jourdana. Na jedn nì v Ben tk ch bylo rozhodnuto po delöì p ÌpravÏ zmïnit systèm dov ch hodnostì jednotlivc. Tento systèm vstupuje v platnost (a je o nïm informov no na jinèm mìstï Reunionu). StejnÏ tak byly podniknuty kroky k sjednocenì terminologie a Ëinnosti jednotliv ch p edstavitel n rodnìch jurisdikcì. Tyto popisy pr ce byly p ed ny k dalöìmu vyuûitì a budou postupnï uv dïny v ûivot. Velk sekret J. E. Aaron Kiely informoval, ûe je znovuvytv en ÿ dov archiv, proto poû dal vöechny n rodnì jurisdikce o spolupr ci. Z roveú zd raznil, ûe byl p ijat nov systèm poplatk za p ijìm nì a povyöov nì do dov ch hodnostì, kter je nutno dodrûovat. Postulanti a kandid ti na pov öenì budou tyto poplatky odv dït jeötï p ed investiturou. Pr ce na sjednocov nì insigniì d le pokraëujì, insignie budou jednotnï distribuov ny. StarÈ vzory insigniì budou samoz ejmï i nad le vyuûìv ny, ale nebudou ve st vajìcì podobï jiû vyr bïny. P i tèto p Ìleûitosti JKV Velmistr zd raznil, ûe OSLJ je arm da ñ a û dn arm da se neskl d pouze z gener l. Proto je nutnè peëlivï zvaûovat z sluhy jednotlivc navrhovan ch na pov öenì a uvaûovat o struktu e n rodnìch jurisdikcì, kde by vïtöina Ëlen mïla b t v niûöìch hodnostech. RytÌ by mïlo b t v kaûdèm velkop evorstvì p ibliûnï 10 %, vyööì hodnosti jsou zcela v jimeënè. Velk öpit lnìk D ma Ute Harms informovala o v sledcìch setk nì öpit lnìk, konanèho v z Ì V sledky humanit rnì Ëinnosti je nutno pravidelnï zve ejúovat a komunikovat. Vöichni öpit lnìci jsou proto povinni svè z vazky pravidelnï plnit. Mezin rodnìm logem pro ÿ dovè projekty bude nad le symbol Saint Lazare Foundation, pod jejìmû zelen m k Ìûem budou probìhat vöechny aktivity. VÌce informacì je moûnè vidït na é dnè ideje nemohou b t naplnïny, pokud k tomu nebude mìt ÿ d dostatek finanënìch prost edk.»lenskè p ÌspÏvky do budoucna nemohou b t hlavnìm zdrojem. JednÌm z prost edk pro zìsk nì financì pro projekty (zejmèna souvisejìcì s programem boje o Ëistou vodu) je vytvo enì p ÌspÏvkovÈ spoleënosti Velk pokladnìk, J.E. Filip Deelen p edloûil finanënì pl n na obdobì 2006 ñ 2007 a konstatoval, ûe rok 2005 je uzavìr n ve ejn m auditem. ÿ dov vl da v z vïru jedn nì rozhodla, ûe Mezin rodnì rèunion 2006 se bude konat ve dnech 19. ñ 24. z Ì v Praze. Ond ej F. Vanke, KCLJ Bailli»VP Zpráva o návštěvě Stacionáře NADĚJE 2000 Kontakt na editelku OS a Stacion e NadÏje 2000 poskytl cfr.pavel KavÌnek a na podzim 2005 jsem se do okresu Chomutov vydal za pomïrnï nevlìdnèho poëasì. P ekvapila mne velikost tohoto mïsta i velikost okresnì nemocnice, kter p ipomìnala spìöe nemocnici krajskou. Na konci nemocnice byl umìstïn dvoupatrov pavilon, v jehoû p ÌzemÌ se nalèz hemodialyzaënì oddïlenì. ObËanskÈ sdruûenì, Stacion NadÏje 2000 i Agenturu dom cì pèëe vede panì Jaroslava Locha ov, jako editelka. Ta mne takè p ivìtala a provedla za pomoci person lu cel m oddïlenìm s 35 l ûky v bezbarièrovè pravï s n kladnìmi v tahy pod uzav enìm. Posl nìm tohoto za ÌzenÌ, zaloûenèho 1999 a otev enèho , je p edevöìm pom hat star m, opuötïn m a nemohoucìm obëan m z celè»eskè republiky. VyvÌjÌ svou Ëinnost v oblasti soci lnì a zdravotnì pèëe a p i podporov nì pr v klient. Pobyty jsou celodennì, nep etrûitï po 24 hodin, klient m se nabìzì moûnost dovozu i odvozu mikrobusem. Klienty jsou nemocnì s Alzheimerovou Ëi Parkinsonovou chorobou, roztrouöenou sklerûzou, praktickou slepotou, po CMP, s ischemickou chorobou srdeënì apod. D le senio i osamïlì bez rodiny a domova, tèû zdravotnï i ment lnï postiûenì v produktivnìm vïku. Od roku 2002 je p i stacion i kontaktnì mìsto»eskè AlzheimerovskÈ spoleënosti, ji v roce 2004 bylo umìstïno 50% klient s r zn mi typy demencì. V pracovnì dny od 8.00 do poskytuje na zvl ötnì lince informace soci lnì pracovnìk, vedoucì sestra Ëi vedoucì stacion e. Jde o telefony a , d le a VÏtöÌ akcì byla sbìrka v r mci SvÏtovÈho dne Alzheimerovy choroby ñ PomeranËov den. zk spolupr ce je s Agenturou dom cì pèëe, po d nì Kav rniëky pro seniory a komunitnì pl nov nì soci lnìch sluûeb. Podporu projekty tohoto za ÌzenÌ mïly i z fondu PHARE, r zn ch ve ejn ch sbìrek, spozor a nadacì, tèû MPSV, MZ, K stì n. L. a od mïsta Chomutova.V jednotliv ch mïsìcìch se poëet klient pohyboval mezi 27 aû 36, v roce 2005 tu zem elo 16 osob. Stacion NadÏje 2000 je dob e vedenè za ÌzenÌ, pokoje i spoleëenskè mìstnosti jsou ËistÈ a pïknï vyzdobenè. Senio i, kterè jsem potkal, vypadali velmi spokojenï a nemïli û dnè stìûnosti. RozpoËet v roce 2005 se pohyboval mezi 5ñ6 mil. KË, schodek zatìm Ëinil cca KË. SdruûenÌ projevilo sty panì Locha ovè z jem o spolupr ci s»vp, pozve Ëleny VelkÈ rady na n vötïvu i na jedn nì na chomutovskè radnici. Podpora z naöì strany je po projedn nì na VR vhodn, zvl ötï proto, ûe podobnè za ÌzenÌ je ojedinïlè a dob e vedenè dr.vladimìr Stibor, öpit lnìk»vp 10

13 Stonožka slavila patnácté výročí Patn ctè v roëì svèho zaloûenì oslavilo 9. prosince 2005 dobroëinnè hnutì ÑStonoûka ñ Na vlastnìch nohouì. Zakladatelkou a prezidentkou hnutì, v nïmû dïti pom hajì sv m pot ebn m vrstevnìk m a kterè dnes p sobì uû ve svïtovèm mï Ìtku, je panì BÏla Gran Jensen, naöe spolusestra. Oslava byla zah jena ve VojenskÈm kostele sv. Jana NepomuckÈho v Praze na HradËanech dopolednì bohosluûbou slova, kterou vedl hlavnì vojensk kaplan arm dy»eskè republiky pplk. Tom ö Holub. P. Holub p Ìtomn m dïtem velmi origin lnìm a p sobiv m zp sobem vysvïtlil v znam prosby a podïkov nì v lidskèm ûivotï. PodÏkoval za jejich pomoc, zd raznil, ûe ve svïtï je st le mnoho dïtì, kterè nemajì ani z kladnì ûivotnì pot eby a ocenil snahu Ñstonoûkov ch dïtìì p ispìvat k eöenì tïchto problèm. Odpoledne dïti zaplnily s l praûskè Lucerny, aby shlèdly slavnostnì koncert k patn ctèmu v roëì zaloûenì hnutì. Z - znam koncertu odvysìlala»esk televize na ätïdr den v poledne. Ve veëernìch hodin ch probïhl v prostor ch restaurace Parnas slavnostnì raut, jehoû se z Ëastnilo i pït z stupc»vp. P ÌtomnÈ pozdravil baili»vp chev. O. Vanke, KCLJ, kter tèû kr tce p edstavil n ö ÿ d. PanÌ BÏla Gran Jensen si za svou dosavadnì Ëinnost zaslouûì up Ìmn dìk. Vyprosme jì spoleënï do budoucna pomoc Ducha svatèho! DalöÌ info na www. stonoûka.org Petr J. ÿeho, KLJ kapitul»vp Setkání stonožkových učitelů v Litomyšli Setk nì Ñstonoûkov chì uëitel se zakladatelkou hnutì ÑStonoûka ñ Na vlastnìch nohouì BÏlou Gran Jensen a ministrem obrany Karlem K hnlem probïhlo ve Ëtvrtek 2. b ezna v Litomyöli. Setk nì se jako z stupce»vp z Ëastnil takè Petr ÿeho, jemuû bylo umoûnïno prezentovat ÿ d sv. Lazara JeruzalÈmskÈho jak p ed dïtmi ze II. z kladnì ökoly v Litomyöli, kter je zapojena do hnutì Stonoûka, tak v r mci slavnostnìho setk nì stonoûkov ch uëitel v Z meckèm pivovaru. V klad o historick ch souvislostech, souëasnèm p sobenì du i chystan ch spoleën ch projektech se Stonoûkou byly p ijaty s velk m z jmem dïtì i dospïl ch. Ing. Dufek 11

14 Historie řádu sv. Lazara na Slovensku P i mèm putov nì po kr s ch Slovenska, jsem si loúskè lèto prohlèdl mimo jinè i Lubovniansk hrad. ZË sti zachoval hrad u okresnìho mïsta Star LubovÚa vytv Ì kr snou dominantu tohoto kraje. PoË tky zdejöìho pohraniënìho hradu p i d leûitè cestï dolìm Popradu do Polska sahajì do poloviny 13. stoletì. Za panov nì Zikmunda LucemburskÈho se dostal do drûenì polsk ch kr l a po poû ru v roce 1553 byl p estavïn v renesanënìm slohu. V 17. stoletì magn tsk rod LubomÌrsk ch dostavïl hrad do koneënè podoby. V tèto dobï, po napadnutì Polska ävèdy, byly v letech 1655ñ1661 na LubovÚansÈm hradï uloûenè polskè korunovaënì klenoty a p echodnï se sem uch lil i polsk kr l Jan KazimÌr. Po roce 1772 zaëal v znam hradu prudce upadat. Teprve rodina poslednìch majitel polskè ölechtickè rodiny hrabat Zamoyskich, kter hrad koupila na konci 19. stoletì, skoro jako z Ìceninu, p ikroëila v 30. letech 20. stoletì k rekonstrukci a nïkterè Ë sti nechala opravit. Manûelka majitele hradu poch zela ze öpanïlskè kr lovskè rodiny Bourbon, takûe rodina Ëasto cestovala na Pyrenejsk poloostrov. Z ejmï tyto vazby na äpanïlsko mïly vliv na to, ûe v roce 1937 vstoupil hrabï Zamoysk do ÿ du sv.lazara JeruzalÈmskÈho, o Ëemû svïdëì jeden velk s l vïnovan pouze rodinï a ÿ du. Jsou zde vystaveny jeho insignie, pl öù, dobovè dokumenty a fotografie. Potomci rodiny na hrad p ijìûdïjì p i slavnostnìch p Ìleûitostech a snaûì se doplúovat rodinnou expozici, kter je zde vystavena pomïrnï kr tkou dobu. Setk v se vöak s velk m ohlasem u n vötïvnìk. Rodina Zamoyskych opustila hrad v roce 1945 p ed postupujìcì Rudou arm dou. P ÌsluönÌci tèto rodiny teô ûijì ve äpanïlsku a n rok na vr cenì LubovÚanskÈho hradu nemajì, p esto jsou mìstnìmi lidmi vnìm ni a p ijìm ni pozitivnï a proto se sem r di vracejì. Viktor Pavel ZdenÏk Suöick 12

15 Fotografie s členkou našeho Řádu paní Bělou Gran Jensen

16 Opustil nás Dne 12. b ezna 2006 zem el dlouholet Ëlen du pan Josef KoËÌ SmuteËnÌ ob ad se konal dne 20. b ezna 2006 na Olöansk ch h bitovech. M m p ed sebou na stole smutnou zpr - vu, ûe dne 13. b ezna 2006 zem el Ing. Josef KoËÌ, ve vïku nedoûit ch 85 let. VzpomÌn m na dobu poë tkem devades - t ch let, kdy jsme k sobï mïli velmi blìzko nejen jako sousedè na StarÈm MÏstÏ, ale chodil jsem k nïmu Ëerpat prvnì informace o ÿ du sv. Lazara ktrèho jsem se stal takè Ëlenem. Velmi jsem oceúoval kus poctivè pr ce, kterou odevzdal jako vedoucì»eskè komendy v NÏmecku. Po z ÌzenÌ»eskÈho velkop evorstvì ÿlj v Praze p enesl svoje aktivity do mïsta svèho ml dì. I kdyû pozdïji pro nemoc nemohl pracovat, odevzdal za sv j ûivot velkou pr ci ve prospïch pot ebn m.»est jeho pam tce. Miroslav Hoza, KLJ P ÌspÏvky do dalöìho ËÌsla Reunionu zasìlejte na ovou adresu Uz vïrka dalöìho ËÌsla je REUNION»ESK CH RYTÕÿŸ ÿ DU SV. LAZARA JERUSALEMSK HO Vyd v»eskè Velkop evorstvì VojenskÈho a öpit lnìho du sv. Lazara JerusalÈmskÈho, Karlova 28, Praha 1 ñ kontakt: äèfredaktor: Viktor P. Suöick, OLJ. Grafick prava: ReklamnÌ a polygrafickè studio Suöick. Tisk: Agentura Hoza Q. ISSN

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

V Y ä E H R A D J A N S O K O L Jan Sokol Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů VYäEHRAD äestè, p epracovanè vyd nì Jan Sokol, 2010 ISBN 978-80-7429-056-5 OBSAH vodem............................

Více

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? *

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? * JAK JE DALäÕ SUD PUBLIKVA VÃDEK P E? * TT EXE stav organickè chemie a biochemie, Akademie vïd»eskè republiky, Flemingovo n m. 2, 166 10 Praha 6 Doölo dne 6.XII.2000 KlÌËov slova: citaënì anal za, falzifikace,

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

P r o j e k t C i a o A m i c i!

P r o j e k t C i a o A m i c i! P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost,

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII BOHUMIL KRATOCHVÕL a, MICHAL HUä K a a ALEXANDR JEGOROV b a stav chemie pevn ch l tek, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 Název: Kutnohorsko - vlastiv dný sborník 12/09 Vydal: Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna) 17. listopadu 97, 284 01 Kutná

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman

David Irving a osv timská le  Pavel Zeman AAARGH esky a Slovensky PROTI REVISIONISMUS David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman T ko bychom hledali mezi zahrani ními specialisty na d jiny druhé sv tové války a t etí í e kontroverzn j í postavu,

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE?

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? Zdenìk Vojtíšek...tímto výrazem rozumíme onen moment, onu rovinu nebo vyjádøení náboženské zkušenosti, pøi níž je daný náboženský svìt prožíván jako zkušenost niternosti

Více