REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády."

Transkript

1 REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

2

3 Slovo na cestu MilÈ sestry a brat i, stojìme na prahu svatopostnì doby a mïli bychom p em ölet, jak ji s nejvïtöìm duchovnìm uûitkem proûijeme. Pr vï jsem se modlil 69. ûalm, ve kterèm stojì: ÑËekal jsem, ûe nïkdo bude mìt soucit, ale nikdo tu nebyl, Ëekal jsem, kdo by mï potïöil, ale nikoho jsem nenaöel. Do pokrmu mi dali ûluë a v ûìzni mï napojili octem.ì M ûeme tento 21. verö ch pat jako neutïöen stav tïûce zkouöenèho ËlovÏka, s kter m nikdo nem soucit a Ëteme-li ho novoz konnìma oëima, je to mesi nsk ûalm o utrpenì P nï, kter s ohledem na paöijovè ud losti pouûili takè evangelistè. ModlÌme-li se jej s cìrkvì, je to zapojenì do Kristova k Ìûe spolu se vöemi, kdo trpì. éijeme dnes v globalizovanè kultu e, aù se n m to lìbì, Ëi nikoli. NosÌme na sobï vïci, kterè byly vyrobeny nïkde ve T etìm svïtï, prost ednictvìm mèdiì jsme dennï konfrontov ni se situacì tïch lidì. Snad jsme si to d Ìve tolik neuvïdomovali, ale ti lidè bydlì v naöì ulici a je naöì povinnostì se o nï zajìmat. ZajÌmat se by bylo ale m lo. To je jako turistick v let do mìst, odkud zase za p r dnì odjedeme. Tito lidè n m ale nesmì b t lhostejnì. Proto je myslìm dobr myölenka na postnì dobu p ijmout je k sobï dom, postarat se o ty, kte Ì na tom nejsou tak dob e jako my. M me pro to jeden spojen d vod, a tìm je l ska a soucit. Copak se nikdo nenajde, kdo by mïl se mnou soucit, pt se ûalmista?! Ta ot zka visì ve vzduchu a je to ot zka vznesen i ke Ëlen m du sv. Lazara v naöem ËeskÈm velkop evorstvì. M ûeme v tèto dobï p Ìpravy na velikonoce pracovat na svèm egu, na svèm vlastnïnì a znovu podrobovat svou v li kritice v le BoûÌ. Ale m ûe se n m to povèst jedinï tehdy, kdyû n m ti, kter ch se nikdo v tu chvìli neujìm, nebudou lhostejnì. Proto znovu rozjìmejme o ûivotï JeûÌöovÏ, kter se ztotoûnil i s tìm nejposlednïjöìm a jako nejposlednïjöì takè zem el. MÏjme soucit nejen jako jeruzalèmskè ûeny na k ÌûovÈ cestï, ale bez pr zdnèho sentimentu udïlejme nïco pro ty, kte Ì jsou hodni opravdovèho soucitu. To nejsou abstraktnì vahy nad bìdou svïta, ale konkrètnì osudy jednotlivc, rodin a n rod. HodnÏ se dnes mluvì o pot ebï spoleëenstvì. Nejde o jakousi Ñklubovou mentalituì, ale vnit nì pot ebu ËlovÏka b t s druh mi, moûn i s tïmi, kte Ì se do naöì ulice p istïhovali a my si je sami nevybrali. Snaûme se tedy v tèto dobï praktikovat ctnost pok nì tïmi tradiënìmi metodami jako je modlitba, p st a skutky milosrdenstvì, nebo odpovïzme na v zvu ûalmisty a buôme plni soucitu, kter se projevuje skutky l sky. K tomu v m na p Ìmluvu sv. Lazara ûehn m. P. Gereon T. BiÚovec, O. Praem., SchLJ Víme, co chceme?»ìm mènï stupú na teplomïru, tìm vìce vran na zahradï. To je v sledek mèho obëasnèho pozorov nì v zimnìm obdobì. Onehdy jsem jednu z tïch vran pozoroval p i doslovnèm dolov nì obûivy a byl jsem p ekvapen jejìm cìlevïdom m snaûenìm. ÿeklo by se: Ñhloup vr naì, ale jejì chov nì jakoby Ìkalo: ÑJen pomalu. J vìm co chci. A ty, moudr ËlovÏËe, koruno tvorstva, vìö ty v bec, co chceö?ì TÈû mï napadlo, kdyû jsem Ëetl mnoûìcì se protesty muslimskèho svïta na hanobenì proroka Mohameda. JistÏ, humor je dobr vïc, ale je tohle jeötï humor?»eho chtïli dos hnout tv rci tèto karikatury? Moûn si eknete, ûe reakce zfanatizovan ch dav nenì adekv tnì. UrËitÏ nenì. NavÌc si svè rozho ËenÌ vylèvajì na nevinn ch lidech. Ale kdo je vlastnï prav m vinìkem? Ne, nenì to jenom autor karikatury, nejsou to jenom vydavatelè novin. Na vinï jsme my vöichni. Kdyû se JeûÌö p ed sv m nanebevstoupenìm jeötï jednou obr til na svè vïrnè, ekl jim: ÑJdÏte do celèho svïta a zvïstujte evangelium vöemu stvo enì.ì (Marek 16,15) Historie n s usvïdëuje, ûe to s tìm zvïstov nìm nebyla û dn sl va. Byli to spìöe nadöenì jedinci, kte Ì si tuto JeûÌöovu v zvu vzali k srdci. DÌky Bohu za nï. Ale co my dnes? Str jci socializmu se p esvïdëili, ûe ateistickè z ÌzenÌ m jepiëì ûivot. Nech pu, proë se o stejn nesmysl pokouöì str jci souëasnèho kapitalizmu, dokonce za asistence soci lnìch liber l. DuchovnÌ hodnoty majì totiû mnohem vïtöì v drû neû ty materi lnì a velmi se m lì ti, kdo si myslì, ûe modernì arm dy porazì isl msk fundamentalizmus. OstatnÏ kaûdodennì zpr - vy jsou toho d kazem. SmutnÈ na tom je, ûe zatìm co se isl m radikalizuje, k esùanstvì se st le vìce otevìr relativizaci. ZatÌm, co muslimovè jsou ochotni za svèho proroka poloûit ûivot, my k esùanè si zvyk me na znevaûov nì Krista ve vlastnìm n rodï. Co bychom tedy odpovïdïli onè vr nï, kdyby se n s zeptala jestli vìme, co chceme? A co jednou odpovìme svèmu Stvo iteli? ApropÛ, podobn ot zka mï napadla, kdyû jsem onehdy dostal ten Ñjin ì reunionö Rev. Jaroslav Kratka, SChLJ 1

4 Drazí spolubratři a spolusestry 4. b ezna se v Zurichu stala neuvï iteln ud lost. Byl jsem jednomyslnï zvolen p edsedou ÿ dovè vl - dy. Jak jistï vöichni vìte, ÿ dov vl da hraje dle stavy rozhodujìcì roli v celosvïtovèm dïnì ÿ du a jejì p edseda se automaticky st v Ëlenem VelkÈho magistèria po boku VelmistrovÏ. Je tedy z etelnï jasnè, ûe»eskè velkop evorstvì a vöichni jeho ËlenovÈ byli uzn ni jako rovnocennì vöem ostatnìm jurisdikcìm, jakoûto plnï vïrnì, profesion lnì a oddanì velmistrov m vizìm do budoucnosti. VÏdomÌ, ûe»ech poprvè za 900 let dos hl takovè postavenì by n s vöechny mïlo naplúovat hrdostì. A pr vï v m, m m spolubratr m a spolusestr m n leûì tato pocta. Je to vyj d enì dìk za vaöe silì, p telstvì a d vïru, kterè n s v oëìch celèho ÿ du uëinilo p Ìkladem hodn m n sledov nì. NavÌc, ÿ dovè vl da v Zurichu potvrdila z mïr na kon nì mezin rodnìho Reunionu v z Ì letoönìho roku v Praze. Velk rada uû s organizacì tèto velkè ud losti zapoëala. Zad nìm pro Reunion jsou t i z kladnì myölenky. M to b t ûasnè setk nì na profesion lnì rovni, avöak nesoucì se v rodinnèm duchu vz jemnosti. Velk rada v s bude postupnï informovat o celè organizaci. OsobnÏ uvìt m p ispïnì kohokoli z v s, aby bylo naöe spoleënè silì korunov no spïchem. S v el m pozdravem v m vöem Atavis et Armis! J.E. Jan HrabÏ Dobrzensky z Dobrzenicz Velkop evor»esk a P edseda ÿ dovè vl dy JKV princ Charles-Philippe d Orléans, vévoda z Anjou při prezentaci vizí a úkolů našeho Řádu. Po volbě našeho velkopřevora předsedou Řádové vlády přispěchal jako jeden z prvních se svou gratulací Velký referendář J. E. Dr. Eckhard Stegenwallner. 2

5 Host únorového jour fixe Praûsk komenda, 1. nora toho roku p ivìtala na svèm pravidelnèm jour ñ fixu panì BÏlu von Stybr Gran Jensen, Ëlenku NorskÈho velkop evorstvì a prezidentku hnutì Na vlastnìch nohou ñ Stonoûka. Naöe spolusestra poutavï vypovïdïla svou cestu k ÿ du a informovala p ÌtomnÈ o ûivotï a Ëinnosti NorskÈho velkop evorstvì. DalöÌ Ë st p edn öky vïnovala svèmu hnutì a jeho patn ctiletè Ëinnosti. Pomoc ÑStonoûkov chì dïtì nenì zamï ena pouze na»eskou Ëi Slovenskou republiku, ale i na v lkou, bìdou, nemocemi a hladem suûovan m oblastem, mnohdy v d sledku v leën ch konflikt Ëi p ÌrodnÌch katastrof. Z vïrem panì BÏla p ÌtomnÈ informovala o svè snaze spolupracovat s»esk m velkop evorstvìm, pomoci s p ipravovan mi projekty a d vï e v ûivot SvatolazarskÈ myölenky. Tato p edn öka byla mil m a zajìmav m oûivenìm naöich pravideln ch setk nì a vï Ìm, ûe tèû inspirujìcì nejen p Ìtomn m, ale i Ëten m. Nezb v neû pop t naöì spolusest e mnoho zdaru v jejì pot ebnè Ëinnosti a mysleme na nì v motlitb ch! Petr J. ÿeho, KLJ, kapitul»vp Nový systém Řádových hodností ÿ dov vl da p ijala na svèm jedn nì v kvïtnu r v Ben tk ch nov systèm dov ch hodnostì. Tento systèm byl vyhl öen Magistr lnìm dekretem velmistra JKV prince Charles-Philippe d OrlÈans, vèvody z Anjou Ë. 05 / 11 / 26 / 25 a stanovì: Od nejëasnïjöìch dob existence VojenskÈho a öpit lnìho ÿ du sv. Lazara JeruzalÈmskÈho bylo nutno stanovit strukturu hodnostì, kterè velmist i v pr bïhu staletì r znï upravovali. V tomto obdobì konsolidace se Velmistr a ÿ dov vl da rozhodli zavèst takov systèm hodnostì, kterè lèpe odpovìdajì tradici a do budoucna jasnï urëì vazby mezi hodnostì a zodpovïdnostmi Ëlen. Nad le tedy budou uûìv ny svïtskè dovè hodnosti n sledovnï: 3

6 hodnost název d íve BLJ Brother Frère - Frater - bratr MLJ, OLJ SLJ Sister Sœur - Soror - sestra MLJ, OLJ SBLJ Servant Brother - Frère Servant - Frater Servus CLJ SSLJ Servant Sister - Sœur Servante - Soror Servus CLJ kapitulá i KLJ Knight Chevalier - Eques - rytí KLJ DLJ Dame Dame - Domina dáma DLJ KCLJ Knight Commander - Chevalier Commandeur - Eques KCLJ Commendator rytí komtur DCLJ Dame Commander Dame Commandeur - Domina DCLJ Commendatrix dáma komtur GCLJ Knight / Dame Grand Gross Chevalier / Dame Grand-Croix - Eques / Domina Magnæ Crucis rytí / dáma velkého k íže GCLJ Stupn u duchovních jsou: ChLJ Chaplain Chapelain - Cappellanus - kaplan AChLJ, ChLJ kapitulá i SChLJ Senior Chaplain Chapelain Supérieur - Cappellanus Maior kaplan jurisdikce ChJLJ, SChLJ ECLJ Ecclesiastical Commander Commandeur Ecclésiastique - Cappellanus Conventualis církevní komtur EccCLJ, ECLJ GCLJ Preláte Grand Gross Prelát Grand-Croix - Prælatus Magnæ Crucis nositel církevního velkok íže EccGCLJ, EGCLJ Je vhodné, aby mladí lidé ve v ku let, kte í cht jí spolupracovat s ádem a jsou jeho potencionálními leny byli p ijímáni a ozna ováni mladí, juniorní lenové: EsqLJ Esquire Ecuyer - Scutarius kadet DemLJ Demoiselle - Dominicella kadet NovLJ Novice - Novitius novic (studenti teologie) - Tradi ní rytí ské kategorie po právu (justi ní) a estní (graciální) nejsou t mito zm nami dot eny. Nositel titulu Grand Collar ( s kolanou) znamená zvláštní ocen ní velmistrem. Byla znovu z ízena hodnost pro p íznivce ádu, kte í nejsou k es anského vyznání, s cíli a metodami ádu souhlasí a ád podporují: CompLJ Companion Compagnon Socius / Socia p idružený len - estné ádové hodnosti nejsou zm n ny: MMLJ OMLJ CMLJ GOMLJ GCMLJ Member of Merit Membre de Mérite Sodalit pro Merito Officer of Merit Officier de Mérite Officialis pro Merito Commander of Merit Commandeur de Mérite Commendator /-trix pro Merito Grand Office of Merit Grand Officier de Mérite Officialis Magnáš pro Merito Knight/Dame/Prelat Grand Gross of Merit Chevalier/Dame/Prelát Grand-Croix de Mérite Eques/Domina/Prælatus Magnæ Crucis pro Merito S ustavenìm do kaûdè dalöì dovè hodnosti bude spojena pevnï stanoven. é d m, aby od data zve ejnïnì v Ëasopise RÈunion byly dovè hodnosti jednotliv ch Ëlen»eskÈho velkop evorstvì a zkratky tïchto hodnostì uûìv ny podle v öe uvedenèho vzoru. Tam, kde dosud nenì stanoven Ëesk ekvivalent budiû do doby jeho ozn menì uûìv n termìn latinsk. Ond ej F. Vanke, KCLJ, Bailli»VP 4

7 5

8 6

9 7

10 Informace bailliho Českého velkopřevorství Zpr va z jedn nì VelkÈ rady»vp konanè dne 18. ledna 2006 Po vodnì modlitbï vedenè P. Gereonem se vzpomìnkou na zesnulou matku J. L. Thomase St. Cyres, prosbou o zd rnou pooperaënì rekonvalescenci emeritnìho velkop evora J. E. Radoslava hr. KinskÈho a modlitbï k PannÏ Marii, sjednotitelce k esùan, n sledovalo jedn nì. Velk rada rozhodla, ûe jedn nì ÿ dovè vl dy ve dnech 3.ñ 4. b ezna 2006 se v Curychu z ËastnÌ J. E. Jan hr. Dobrzensk z Dobrzenicz a chev. Ond ej Vanke. Na programu bude jedn nì o kandidatu e na kon nì Mezin rodnìho reunionu v»ech ch (19.ñ ), volba novèho p edsedy ÿ dovè vl dy a dalöì z leûitosti. AktivnÌho jedn nì se mohou z Ëastnit pouze n rodnì jurisdikce se statusem ìgood standingî, tedy ty, kterè majì uhrazeny p ÌspÏvky do mezin rodnì pokladny. J. E. velkop evor ustavil genealogicko-heraldickou skupinu v»vp. Do jejìho Ëela jmenoval postulanta PHDr. Jana éupaniëe, kter vypracuje a p edloûì z sady Ëinnosti tèto skupiny. Skupina bude pracovat jako servisnì org n VelkÈ rady, bez vlastnìch rozhodovacìch Ëi v konn ch pravomocì. Ëelem je zajistit spr vnost a spolehlivost genealogick ch reöeröì, povzbuzovat Ëleny ke genealogickèmu b d nì a rozvoji heraldiky, kter bude takè poslèze registrov na heroldem ÿ dovè vl dy Velk rada jednala o situaci ve skupinï plzeúsk ch postulant. Bylo konstatov no, ûe skupina nespolupracuje jako celek ani jako jednotlivci. V pr bïhu roku 2004 a 2005 bylo uëinïno nïkolik pokus o aktivizaci ûivota v Plzni, doölo k vysvïtlenì situace a podporu ustavenì funkënì skupiny. Vzhledem k tomu, ûe postulanti se bez dnèho vyjasnïnì nebo po velmi v gnì omluvï nedostavili na svojì investituru v Ìjnu 2005 a stejnï tak ignorovali dalöì p Ìleûitost k setk nì s J.K.V. Velmistrem v prosinci, nepovaûuje je Velk rada po tïchto krocìch za skuteënè z jemce o ËlenstvÌ.»lensk pr va st vajìcìch Ëlen v Z padnìch»ech ch touto skuteënostì samoz ejmï nejsou nijak kr cena a Velk rada vyjad uje p esvïdëenì, ûe v budoucnu skuteënï vznikne v Z padnìch»ech ch aktivnì a funkënì subjurisdikce. Pro podporu spolupr ce VR a jednotliv ch komend bylo navrûeno a schv leno, ûe norovè jedn nì VR bude otev eno vöem Ëlen m PraûskÈ komendy, kte Ì se mohou z Ëastnit jako hostè. DubnovÈ jedn nì VR se bude konat v BrnÏ, opït otev enè pro vöechny Ëleny MoravskÈ komendy. V jezdnì zased nì VR se bude konat ve dnech 23.ñ25. Ëervna 2006 v ChotÏbo i. Bylo potvrzeno, ûe dn Kapitula»VP se bude konat ve dnech 6. ñ 8. Ìjna 2006 na VelehradÏ. Velk rada vzala na vïdomì pìsemnè rezignace na ËlenstvÌ v OSLJ ñ pì äantinov, p. Sladk a p. Vitouöe. Chev. Kamil Kalina, velitel PraûskÈ komendy informoval o dobroëinnèm bazaru, zorganizovanèm ve spolupr ci se spoleënostì Sananim. Seölo se mnoho uûiteënèho materi lu. Velk rada povaûuje dalöì spolupr ci za û doucì. Zpr va z jedn nì VelkÈ rady»vp konanè dne 15. nora 2006 Jedn nì probïhlo na fa e kostela sv. Ign ce jako p edem avizovanè Ñotev enèì jedn nì s moûnostì p Ìstupu vöech Ëlen PraûskÈ komendy, kte Ì by mïli o Ëast z jem. Po vodnì modlitbï vedenè P. Gereonem s p Ìmluvami za nemocnè Ëleny ÿ du p ivìtal J. E. velkop evor vöechny p ÌtomnÈ, zd raznil, ûe jedn nì VelkÈ rady nejsou û dnou tajnostì a vûdy jsou vìt ni ti, kte Ì majì a chtïjì co Ìci. J. E. velkop evor p edal p Ìtomn m Ëlen m PraûskÈ komendy dekrety, kterè naöe velkop evorstvì obdrûelo z Mezin rodnìho sekretari tu. Bylo konstatov no, ûe v souëasnè dobï m»vp k dispozici vöechny dekrety, kterè nebyly vyd ny v poslednìch letech. Tyto dekrety budou postupnï distribuov ny, nejlèpe p i slavnostnìch p Ìleûitostech p Ìmo J. E. velkop evorem. J. E. velkop evor z roveú vöem, kter m mïl to potïöenì p edat dekret, srdeënï gratuloval. Velk rada povï ila csr. Ivanu HejËovou zaplacenìm Ëlensk ch p ÌspÏvk do mezin rodnìho sekretari tu, vëetnï zasl nì jmennèho seznamu tïch Ëlen, kte Ì platili. Jedn nì VR se zab valo p Ìpadn m programem a stanovenìm organizaënìho v boru pro kon nì Mezin rodnìho reunionu, se jmenov nìm zodpovïdn ch osob za jednotlivè oblasti. N vrh p edbïûnèho rozpoëtu sestavì chev. P. ÿeho. Pro finanënì z leûitosti bude z Ìzen samostatn Ëet, nesouvisejìcì s Ëtem»VP. OrganizaËnÌ v bor v»r: J. E. velkop evor, bailli a kapitul. ZodpovÏdnost za koordinaci jednotliv ch oblastì: security cfr. Pavel KomÌnek spoleëensk program cfr. Jan éupanië ubytov nì a transport cfr. Lindner lieson officer zatìm neobsazeno finance csr. Ivana HejËov duchovnì z leûitosti P. Geron BiÚovec marö l chev. Marcel Herper pomocnìk marö la cfr. Jan Ber nek public relations chev. Kamil Kalina tiskovè z leûitosti cfr. Viktor Suöick a chev. Miroslav Hoza VR zd razúuje, ûe vöichni z jemci o spolupr ci v p ÌpravnÈm v boru Reunionu 2006 jsou vìt ni. Ond ej F. Vanke, KCLJ Bailli»VP 8

11 Informace z jednání Řádové vlády OSLJ konané ve dnech března 2006 v Curychu Jedn nì ÿ dovè vl dy se z Ëastnili J. E. Jan hr. Dobrzensk z Dobrzenicz a chev. Ond ej Vanke. Bylo konstatov no, ûe v ÿ du nynì pracujì n rodnì jurisdikce, zastupujìcì: USA, Rakousko, Austr lii, Belgii,»eskou republiku, Kastilii, Chorvatsko, D nsko, Francii, Anglie a Wales, NÏmecko, MaÔarsko, Irsko, ostrov Man, It lii, Lichtenötejnsko, Holandsko, Nov ZÈland, Norsko, Rumunsko, Slovensko, ävèdsko a äv carsko. Z tïchto 23 n rodnìch jurisdikcì bylo na jedn nì p Ìtomno 17. Jedn nì Ìdil v prvnì Ë sti J. E. gen. Jan Erik Wilhelmson, velkop evor NorskÈho velkop evorstvì. vodnì vahu o smï ov nì a budoucnosti naöeho ÿ du p ednesl velmistr JKV princ Charles-Philippe d OrlÈans, vèvoda z Anjou. Zd raznil, ûe ÿ d je postaven na t ech z kladnìch pilì Ìch: tradici, spiritualitï a charitï, ale ûe ve vöech oblastech je velk prostor ke zlepöov nì. BÏhem poslednìch dvou let bylo vykon no vìce, neû za uplynul ch 40 let, ale je to m lo. ZejmÈna nejbliûöì spolupracovnìci velmistra udïlali velk kus pr ce, byli podporov ni nïkter mi n rodnìmi jurisdikcemi, kterè si p ejì vykroëit na aktivnì stezku. V tèto souvislosti byly pochvalnï zmìnïny ud losti v»eskèm velkop evorstvì, jeû otev enostì eöenì a orientacì na budoucnost mohou b t pro ostatnì jurisdikce p Ìkladem. NynÌ nastal Ëas, zmìnil JKV velmistr, aby si vöichni velkop evo i sami urëili, kam v budoucnosti chceme a m ûeme jìt. PotÈ n sledovala diskuse a brainstorming, kter vy stil v nïkolik z sad, kter mi se do budoucna budou n rodnì jurisdikce Ìdit: ñ spiritualita (ekumenick duch, otev enost vöem k esùansk m cìrkvìm, b t zn mì jejich p edstavitel m, efektivita v prosazov nì k esùanskè jednoty), ñ tradice (pr vnì uzn nì kaûd m suverènnìm st tem jako sloûky mezin rodnìho ÿ du, pokraëujìcì ve svè Ëinnosti od 12. stoletì, prezentace OSLJ na poutnìch mìstech), ñ charita (boj proti chudobï a bezpr vì, boj za Ëistou vodu pro kaûdèho). K tomu je zapot ebì v kaûdèm velkop evorstvì uëinit nïkolik krok ñ pracovat na tom, aby o n s spoleënost vïdïla, p izvat ke spolupr ci mladè lidi, mìt jasnou vizi a komunikovat jì, odstraúovat ìst ety z jm î a neziötnï leë profesion lnï pracovat p i zapojenì vöech Ëlen, kaûd podle sv ch sil. Je nutn sjednocenost pro dobro ÿ du a odvaha k pouk z nì na skuteënost, ûe nïkte Ì jedinci vyuûìvali ÿ d pro naplúov nì vlastnìch finanënìch cìl. HlavnÌ souëasnè problèmy ÿ du jsou: ñ nek zeú n rodnìch jurisdikcì p i placenì p ÌspÏvk, ñ nedostateënï kvalitnì zpr vy öpit lnìk, ñ u nïkter ch jedinc a jurisdikcì ztr ta posluönosti, loajality a ve vypjat ch situacìch oboustrannï ztr ta sluönosti v jedn nì. JKV Velmistr zd raznil, ûe ÿ dov vl da a jejì p edstavitelè pracujì v naprostè shodï. NenÌ moûnè rezignovat na fakt, ûe rytì i majì svè povinnosti. HlavnÌ povinnostì je pracovat na budoucnosti s vizì lepöìho svïta, neû ztr cet energii v sebezniëujìcìch a nekonstruktivnìch vnit nìch problèmech. ÿ dov vl da analyzuje souëasn stav v n rodnìch jurisdikcìch a konstatuje, ûe m me jak velkop evorstvì aktivnì, neaktivnì a problematick. AktivnÌ velkop evorstvì pracujì pro dobro celku, neaktivnì mohou proch zet reorganizacì, nebo jsou spravov na öpatn mi ËinovnÌky. V takovèm p ÌpadÏ je nutno ËinovnÌky vymïnit. Problematick velkop evorstvì jsou nejednotn, ztr cejì Ëas vnit nìmi spory, zp soben mi öpatn mi Ëleny, exekutivou nebo velkop evory. Pokud najdeme odvahu si tyto skuteënosti p iznat a napravit, p ijde Ëas, kdy se znovu budeme do zrcadla dìvat s hrdostì. Tam, kde nebudou Ëleni velkop evorstvì schopni nebo ochotni jednat sami, bude konat JKV Velmistr tak, aby byl zachov n mìr, jednota a budoucnost ÿ du. Proto se rozhodl a na jedn ni vyhl sil: ñ odvol nì st vajìcìho velkop evora Rakouska, J. E. AlfrÈda hr. Spernborna a jeho ustavenì emeritnìm velkop evorem Rakouska, ñ odvol nì st vajìcìho bailliho Anglie a Walesu, J. E. Antony Reardon-Smitha a jeho ustavenì emeritnìm baillim Anglie a Walesu, ñ odvol nì kanclè e NÏmeckÈho velkobailliviku J. E. Heinricha Stahla a jeho ustavenì Ëestn m kanclè em. PotÈ n sledovala volba p edsedy ÿ dovè vl dy, Ìzen Velk m referend em J. E. Dr. Eckhartem Stegenwallnerem. äestn cti hlasy p i jednom zdrûenì byl p edsedou ÿ dovè vl dy zvolen velkop evor»eskèho velkop evorstvì J.E. Jan hr. Dobrzensk z Dobrzenicz, kter volbu p ijal. Z stupcem pak byl zvolen Prof. Jacob ìjaapî Kraaijenhagen. Nov p edseda ÿ dovè vl dy se ujal ÌzenÌ jedn nì a zd raznil, ûe jeho prioritou je komunikace, spolupr ce, t mov duch a navozenì takov ch vztah, kterè bychom r di cìtili a proûìvali v naöich rodin ch. Dovolte mi, abych do tèto ofici lnì zpr vy vloûil osobnì emocion lnì pozn mkuö m ûeme b t naplnïni hrdostì na to, jak je na naöe velkop evorstvì nahlìûeno v mezin rodnìm kontextu. Volba naöeho velkop evora J. E. Jana hr. DobrzenskÈho z Dobrzenicz za p edsedu ÿ dovè vl dy je ocenïnìm jeho osobnìch kvalit. Nikdy v historii ÿ du nebyl û dn p ÌsluönÌk naöeho n roda (pomineme-li JKV prince Charles- Philippe d OrlÈans, kter m takè ËeskÈ p edky) na tak v znamnè pozici. VÏ Ìm, ûe jeho p sobenì bude i na mezin rodnì rovni razantnì, smìrnè, kooperujìcì a jednoznaënè, jak tomu bylo dosud u n s doma. A spoleënï s n mi vöemi mu k tomuto n roënèmu kolu p eji hodnï zdaru, energie a silö Jedn nì pokraëovalo projedn nìm z pisu z minulèho zased nì (20. kvïtna 2005 v Ben tk ch). Zde byl uskuteënïn transfer nïkolika set Ëlen ItalskÈho velkop evorstvì z MaltskÈ obedience a ItalskÈ velkop evorstvì pod vedenìm bailliho J.E. Giovanni Ferrary se stalo pevnou souë stì ÿ du. Velk kanclè J. E. Philippe Piccapietra informoval, ûe vöechny vyjedn v nì s Maltskou obediencì, kter se uskuteë- Úovala na ofici lnì rovni v poslednìch dvou letech byla ukonëena. NejlepöÌ Ë st Ëlen MaltskÈ obedience v r zn ch zemìch p estoupila a hromadnè p estupy jiû nebudou organi- 9

12 zov ny. I nad le z st vajì dve e otev eny k individu lnìm p estup m. ÿ d m na nejvyööì rovni v znamnè styky s ostatnìmi rytì sk mi dy, zejmèna ÿ dem MaltÈzsk ch rytì, NÏmeck m dem a ÿ dem rytì BoûÌho hrobu. ÿ dov vl da podïkovala dosavadnì skupinï, zab vajìcì se mezin rodnìmi stanovami za jejì Ëinnost a dalöì koordinacì povï ila J. E. pplk. Philippe Jourdana. Na jedn nì v Ben tk ch bylo rozhodnuto po delöì p ÌpravÏ zmïnit systèm dov ch hodnostì jednotlivc. Tento systèm vstupuje v platnost (a je o nïm informov no na jinèm mìstï Reunionu). StejnÏ tak byly podniknuty kroky k sjednocenì terminologie a Ëinnosti jednotliv ch p edstavitel n rodnìch jurisdikcì. Tyto popisy pr ce byly p ed ny k dalöìmu vyuûitì a budou postupnï uv dïny v ûivot. Velk sekret J. E. Aaron Kiely informoval, ûe je znovuvytv en ÿ dov archiv, proto poû dal vöechny n rodnì jurisdikce o spolupr ci. Z roveú zd raznil, ûe byl p ijat nov systèm poplatk za p ijìm nì a povyöov nì do dov ch hodnostì, kter je nutno dodrûovat. Postulanti a kandid ti na pov öenì budou tyto poplatky odv dït jeötï p ed investiturou. Pr ce na sjednocov nì insigniì d le pokraëujì, insignie budou jednotnï distribuov ny. StarÈ vzory insigniì budou samoz ejmï i nad le vyuûìv ny, ale nebudou ve st vajìcì podobï jiû vyr bïny. P i tèto p Ìleûitosti JKV Velmistr zd raznil, ûe OSLJ je arm da ñ a û dn arm da se neskl d pouze z gener l. Proto je nutnè peëlivï zvaûovat z sluhy jednotlivc navrhovan ch na pov öenì a uvaûovat o struktu e n rodnìch jurisdikcì, kde by vïtöina Ëlen mïla b t v niûöìch hodnostech. RytÌ by mïlo b t v kaûdèm velkop evorstvì p ibliûnï 10 %, vyööì hodnosti jsou zcela v jimeënè. Velk öpit lnìk D ma Ute Harms informovala o v sledcìch setk nì öpit lnìk, konanèho v z Ì V sledky humanit rnì Ëinnosti je nutno pravidelnï zve ejúovat a komunikovat. Vöichni öpit lnìci jsou proto povinni svè z vazky pravidelnï plnit. Mezin rodnìm logem pro ÿ dovè projekty bude nad le symbol Saint Lazare Foundation, pod jejìmû zelen m k Ìûem budou probìhat vöechny aktivity. VÌce informacì je moûnè vidït na é dnè ideje nemohou b t naplnïny, pokud k tomu nebude mìt ÿ d dostatek finanënìch prost edk.»lenskè p ÌspÏvky do budoucna nemohou b t hlavnìm zdrojem. JednÌm z prost edk pro zìsk nì financì pro projekty (zejmèna souvisejìcì s programem boje o Ëistou vodu) je vytvo enì p ÌspÏvkovÈ spoleënosti Velk pokladnìk, J.E. Filip Deelen p edloûil finanënì pl n na obdobì 2006 ñ 2007 a konstatoval, ûe rok 2005 je uzavìr n ve ejn m auditem. ÿ dov vl da v z vïru jedn nì rozhodla, ûe Mezin rodnì rèunion 2006 se bude konat ve dnech 19. ñ 24. z Ì v Praze. Ond ej F. Vanke, KCLJ Bailli»VP Zpráva o návštěvě Stacionáře NADĚJE 2000 Kontakt na editelku OS a Stacion e NadÏje 2000 poskytl cfr.pavel KavÌnek a na podzim 2005 jsem se do okresu Chomutov vydal za pomïrnï nevlìdnèho poëasì. P ekvapila mne velikost tohoto mïsta i velikost okresnì nemocnice, kter p ipomìnala spìöe nemocnici krajskou. Na konci nemocnice byl umìstïn dvoupatrov pavilon, v jehoû p ÌzemÌ se nalèz hemodialyzaënì oddïlenì. ObËanskÈ sdruûenì, Stacion NadÏje 2000 i Agenturu dom cì pèëe vede panì Jaroslava Locha ov, jako editelka. Ta mne takè p ivìtala a provedla za pomoci person lu cel m oddïlenìm s 35 l ûky v bezbarièrovè pravï s n kladnìmi v tahy pod uzav enìm. Posl nìm tohoto za ÌzenÌ, zaloûenèho 1999 a otev enèho , je p edevöìm pom hat star m, opuötïn m a nemohoucìm obëan m z celè»eskè republiky. VyvÌjÌ svou Ëinnost v oblasti soci lnì a zdravotnì pèëe a p i podporov nì pr v klient. Pobyty jsou celodennì, nep etrûitï po 24 hodin, klient m se nabìzì moûnost dovozu i odvozu mikrobusem. Klienty jsou nemocnì s Alzheimerovou Ëi Parkinsonovou chorobou, roztrouöenou sklerûzou, praktickou slepotou, po CMP, s ischemickou chorobou srdeënì apod. D le senio i osamïlì bez rodiny a domova, tèû zdravotnï i ment lnï postiûenì v produktivnìm vïku. Od roku 2002 je p i stacion i kontaktnì mìsto»eskè AlzheimerovskÈ spoleënosti, ji v roce 2004 bylo umìstïno 50% klient s r zn mi typy demencì. V pracovnì dny od 8.00 do poskytuje na zvl ötnì lince informace soci lnì pracovnìk, vedoucì sestra Ëi vedoucì stacion e. Jde o telefony a , d le a VÏtöÌ akcì byla sbìrka v r mci SvÏtovÈho dne Alzheimerovy choroby ñ PomeranËov den. zk spolupr ce je s Agenturou dom cì pèëe, po d nì Kav rniëky pro seniory a komunitnì pl nov nì soci lnìch sluûeb. Podporu projekty tohoto za ÌzenÌ mïly i z fondu PHARE, r zn ch ve ejn ch sbìrek, spozor a nadacì, tèû MPSV, MZ, K stì n. L. a od mïsta Chomutova.V jednotliv ch mïsìcìch se poëet klient pohyboval mezi 27 aû 36, v roce 2005 tu zem elo 16 osob. Stacion NadÏje 2000 je dob e vedenè za ÌzenÌ, pokoje i spoleëenskè mìstnosti jsou ËistÈ a pïknï vyzdobenè. Senio i, kterè jsem potkal, vypadali velmi spokojenï a nemïli û dnè stìûnosti. RozpoËet v roce 2005 se pohyboval mezi 5ñ6 mil. KË, schodek zatìm Ëinil cca KË. SdruûenÌ projevilo sty panì Locha ovè z jem o spolupr ci s»vp, pozve Ëleny VelkÈ rady na n vötïvu i na jedn nì na chomutovskè radnici. Podpora z naöì strany je po projedn nì na VR vhodn, zvl ötï proto, ûe podobnè za ÌzenÌ je ojedinïlè a dob e vedenè dr.vladimìr Stibor, öpit lnìk»vp 10

13 Stonožka slavila patnácté výročí Patn ctè v roëì svèho zaloûenì oslavilo 9. prosince 2005 dobroëinnè hnutì ÑStonoûka ñ Na vlastnìch nohouì. Zakladatelkou a prezidentkou hnutì, v nïmû dïti pom hajì sv m pot ebn m vrstevnìk m a kterè dnes p sobì uû ve svïtovèm mï Ìtku, je panì BÏla Gran Jensen, naöe spolusestra. Oslava byla zah jena ve VojenskÈm kostele sv. Jana NepomuckÈho v Praze na HradËanech dopolednì bohosluûbou slova, kterou vedl hlavnì vojensk kaplan arm dy»eskè republiky pplk. Tom ö Holub. P. Holub p Ìtomn m dïtem velmi origin lnìm a p sobiv m zp sobem vysvïtlil v znam prosby a podïkov nì v lidskèm ûivotï. PodÏkoval za jejich pomoc, zd raznil, ûe ve svïtï je st le mnoho dïtì, kterè nemajì ani z kladnì ûivotnì pot eby a ocenil snahu Ñstonoûkov ch dïtìì p ispìvat k eöenì tïchto problèm. Odpoledne dïti zaplnily s l praûskè Lucerny, aby shlèdly slavnostnì koncert k patn ctèmu v roëì zaloûenì hnutì. Z - znam koncertu odvysìlala»esk televize na ätïdr den v poledne. Ve veëernìch hodin ch probïhl v prostor ch restaurace Parnas slavnostnì raut, jehoû se z Ëastnilo i pït z stupc»vp. P ÌtomnÈ pozdravil baili»vp chev. O. Vanke, KCLJ, kter tèû kr tce p edstavil n ö ÿ d. PanÌ BÏla Gran Jensen si za svou dosavadnì Ëinnost zaslouûì up Ìmn dìk. Vyprosme jì spoleënï do budoucna pomoc Ducha svatèho! DalöÌ info na www. stonoûka.org Petr J. ÿeho, KLJ kapitul»vp Setkání stonožkových učitelů v Litomyšli Setk nì Ñstonoûkov chì uëitel se zakladatelkou hnutì ÑStonoûka ñ Na vlastnìch nohouì BÏlou Gran Jensen a ministrem obrany Karlem K hnlem probïhlo ve Ëtvrtek 2. b ezna v Litomyöli. Setk nì se jako z stupce»vp z Ëastnil takè Petr ÿeho, jemuû bylo umoûnïno prezentovat ÿ d sv. Lazara JeruzalÈmskÈho jak p ed dïtmi ze II. z kladnì ökoly v Litomyöli, kter je zapojena do hnutì Stonoûka, tak v r mci slavnostnìho setk nì stonoûkov ch uëitel v Z meckèm pivovaru. V klad o historick ch souvislostech, souëasnèm p sobenì du i chystan ch spoleën ch projektech se Stonoûkou byly p ijaty s velk m z jmem dïtì i dospïl ch. Ing. Dufek 11

14 Historie řádu sv. Lazara na Slovensku P i mèm putov nì po kr s ch Slovenska, jsem si loúskè lèto prohlèdl mimo jinè i Lubovniansk hrad. ZË sti zachoval hrad u okresnìho mïsta Star LubovÚa vytv Ì kr snou dominantu tohoto kraje. PoË tky zdejöìho pohraniënìho hradu p i d leûitè cestï dolìm Popradu do Polska sahajì do poloviny 13. stoletì. Za panov nì Zikmunda LucemburskÈho se dostal do drûenì polsk ch kr l a po poû ru v roce 1553 byl p estavïn v renesanënìm slohu. V 17. stoletì magn tsk rod LubomÌrsk ch dostavïl hrad do koneënè podoby. V tèto dobï, po napadnutì Polska ävèdy, byly v letech 1655ñ1661 na LubovÚansÈm hradï uloûenè polskè korunovaënì klenoty a p echodnï se sem uch lil i polsk kr l Jan KazimÌr. Po roce 1772 zaëal v znam hradu prudce upadat. Teprve rodina poslednìch majitel polskè ölechtickè rodiny hrabat Zamoyskich, kter hrad koupila na konci 19. stoletì, skoro jako z Ìceninu, p ikroëila v 30. letech 20. stoletì k rekonstrukci a nïkterè Ë sti nechala opravit. Manûelka majitele hradu poch zela ze öpanïlskè kr lovskè rodiny Bourbon, takûe rodina Ëasto cestovala na Pyrenejsk poloostrov. Z ejmï tyto vazby na äpanïlsko mïly vliv na to, ûe v roce 1937 vstoupil hrabï Zamoysk do ÿ du sv.lazara JeruzalÈmskÈho, o Ëemû svïdëì jeden velk s l vïnovan pouze rodinï a ÿ du. Jsou zde vystaveny jeho insignie, pl öù, dobovè dokumenty a fotografie. Potomci rodiny na hrad p ijìûdïjì p i slavnostnìch p Ìleûitostech a snaûì se doplúovat rodinnou expozici, kter je zde vystavena pomïrnï kr tkou dobu. Setk v se vöak s velk m ohlasem u n vötïvnìk. Rodina Zamoyskych opustila hrad v roce 1945 p ed postupujìcì Rudou arm dou. P ÌsluönÌci tèto rodiny teô ûijì ve äpanïlsku a n rok na vr cenì LubovÚanskÈho hradu nemajì, p esto jsou mìstnìmi lidmi vnìm ni a p ijìm ni pozitivnï a proto se sem r di vracejì. Viktor Pavel ZdenÏk Suöick 12

15 Fotografie s členkou našeho Řádu paní Bělou Gran Jensen

16 Opustil nás Dne 12. b ezna 2006 zem el dlouholet Ëlen du pan Josef KoËÌ SmuteËnÌ ob ad se konal dne 20. b ezna 2006 na Olöansk ch h bitovech. M m p ed sebou na stole smutnou zpr - vu, ûe dne 13. b ezna 2006 zem el Ing. Josef KoËÌ, ve vïku nedoûit ch 85 let. VzpomÌn m na dobu poë tkem devades - t ch let, kdy jsme k sobï mïli velmi blìzko nejen jako sousedè na StarÈm MÏstÏ, ale chodil jsem k nïmu Ëerpat prvnì informace o ÿ du sv. Lazara ktrèho jsem se stal takè Ëlenem. Velmi jsem oceúoval kus poctivè pr ce, kterou odevzdal jako vedoucì»eskè komendy v NÏmecku. Po z ÌzenÌ»eskÈho velkop evorstvì ÿlj v Praze p enesl svoje aktivity do mïsta svèho ml dì. I kdyû pozdïji pro nemoc nemohl pracovat, odevzdal za sv j ûivot velkou pr ci ve prospïch pot ebn m.»est jeho pam tce. Miroslav Hoza, KLJ P ÌspÏvky do dalöìho ËÌsla Reunionu zasìlejte na ovou adresu Uz vïrka dalöìho ËÌsla je REUNION»ESK CH RYTÕÿŸ ÿ DU SV. LAZARA JERUSALEMSK HO Vyd v»eskè Velkop evorstvì VojenskÈho a öpit lnìho du sv. Lazara JerusalÈmskÈho, Karlova 28, Praha ñ kontakt: äèfredaktor: Viktor P. Suöick, OLJ. Grafick prava: ReklamnÌ a polygrafickè studio Suöick. Tisk: Agentura Hoza Q. ISSN

REUNION. J. E. arcibiskup Karel Bor. Otčenášek, emeritní duchovní převor ČVP se svým portrétem darem našeho Řádu.

REUNION. J. E. arcibiskup Karel Bor. Otčenášek, emeritní duchovní převor ČVP se svým portrétem darem našeho Řádu. REUNION 2007 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. J. E. arcibiskup Karel Bor. Otčenášek, emeritní duchovní převor ČVP se svým portrétem darem našeho Řádu. Slavnostní předání daru

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO BOHEMIA, n.g.o.

VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO BOHEMIA, n.g.o. VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO BOHEMIA, n.g.o. Výroční zpráva Českého velkopřevorství za rok 2009 Vedení Českého velkopřevorství Velkopřevor a předseda mezinárodní řádové vlády J.

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS, Anasta zova 23/5, 169 00 Praha 6, IC : 70893721, DIC ú006 ú70893721, u c et: 173081881/0300 Centrum dennıch sluz eb: ul. Sdruz enı39, Praha

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé Ročník 12 (32) ČERVENÉHO KŘÍŽE Číslo 2 2005 Cena 10, Kč»ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ Navzdory velmi hektickè atmosfè e vyvolanè koaliënì krizì se dne 24. nora 2005 v PoslaneckÈ snïmovnï

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

HLAS MUCEDNIKU. Pamatujte na vïznï, jako byste byli uvïznïni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpì, vûdyù i v s m ûe potkat utrpenì.

HLAS MUCEDNIKU. Pamatujte na vïznï, jako byste byli uvïznïni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpì, vûdyù i v s m ûe potkat utrpenì. MU»EDNÕCI KÿESçANSK VÕRY /SKRYT KAMENY V NAäICH Z KLADECH/ BISKUP HAIK HOVSEPIAN-MEHR (1946ñ1994) Haik Hovsepian-Mehr, p edstavitel cìrkve Assembly of God byl umuëen p ed deseti lety v Õr nu militantnìmi

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade This translation published by arrangement with Crown Business, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA

ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA Zasedala Vědecká rada VŠB-TUO str. 4 5 Studentům přednášeli poslanci Evropského parlamentu str. 6 V současné době řada českých spolupracovníků

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

REUNION 2005. âesk CH RYTÍ Ò ÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO - ROâNÍK XXVIII

REUNION 2005. âesk CH RYTÍ Ò ÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO - ROâNÍK XXVIII REUNION 2005 4 âesk CH RYTÍ Ò ÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO - ROâNÍK XXVIII Spoolubratr Kornel Baláž, Mitrofornyj protojerej, světí řádové meče Postulanti jsou připraveni k přijetí do řádu Postulanty do

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

1. VÝSKYT. Graf 1: VÃKOV STRUKTURA POPULACE PACIENTŸ. % p Ìpad dle vïkov ch kategoriì. Analyzovan data: N=9516 http://www.svod.cz Zdroj dat: ZIS»R

1. VÝSKYT. Graf 1: VÃKOV STRUKTURA POPULACE PACIENTŸ. % p Ìpad dle vïkov ch kategoriì. Analyzovan data: N=9516 http://www.svod.cz Zdroj dat: ZIS»R 1 2 OBSAH 1. Výskyt / 4 2. Anatomie varlat / 6 3. Rizikové faktory / 7 4. Jak provádět samovyšetřování varlat / 7 5. Nádory varlat / 9 6. Diagnostika / 9 7. Léčení / 10 8. Nutnost pravidelných kontrol

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

STANOVY MEZINÁRODNÍ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO BOHEMIA ČESKÉ VELKOPŘEVORSTVÍ

STANOVY MEZINÁRODNÍ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO BOHEMIA ČESKÉ VELKOPŘEVORSTVÍ STANOVY MEZINÁRODNÍ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO BOHEMIA ČESKÉ VELKOPŘEVORSTVÍ HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 POVAHA ŘÁDU, ORGANIZAČNÍ A HISTORICKÝ KONTEXT

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998 Z PAS P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! OBSAH Uk iûov n svïtu 1 ExistujÌ z zraky? 4 Transcendent lnì meditace 9 Dve e do kr lovstvì 12 PouËenÌ 13 Duhov festival 16 Larry Flynt 17 Zatloukat 18 Volba ûivotnìho

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více