MANUÁL. postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství. Odbor Rámce podpory Společenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL. postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství. Odbor Rámce podpory Společenství"

Transkript

1 Odbor Rámce podpory Společenství MANUÁL postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství (samostatná příloha operačního manuálu SROP) 1. revize 1. prosinec 2004

2 postupu realizace Technické pomoci RPS Obsah Obsah Obsah...2 Účel manuálu Systém zpracování a řízení manuálu Oblast platnosti Obsah Manuálu Schválení a zpracování Manuálu Schválení Manuálu Zpracování Manuálu Evidence procesu přípravy, schválení a revizí (kapitoly) Manuálu Evidence distribuce řízených kopií Řízení originálu a kopií Provádění revizí Rušení kapitoly Manuálu Evidence výjimek z popsaných postupů Platné předpisy a dokumenty Právní předpisy Evropských společenství Právní předpisy ČR Schválené dokumenty Technická pomoc Zodpovědnost za jednotlivé kroky realizace a jejich schvalování při čerpání TP Celková zodpovědnost při čerpání TP pro RPS Celková koordinace čerpání TP pro RPS Výkon činností pro čerpání prostředků TP pro RPS Ověřování věcné správnosti účetních dokladů (faktur) Plán čerpání Technické pomoci pro RPS v programovacím období Příprava Plánu čerpání Technické pomoci pro RPS v programovacím období Schválení Plánu čerpání Technické pomoci pro RPS v programovacím období Archivace a distribuce schváleného Plánu čerpání Technické pomoci pro RPS v programovacím období Pracovní programy čerpání TP pro RPS pro jednotlivé roky programovacího období Příprava ročního Pracovního programu čerpání TP pro RPS Schválení ročního Pracovního programu čerpání TP pro RPS Archivace a distribuce schváleného Plánu čerpání Technické pomoci pro RPS v programovacím období Příprava projektu Technické pomoci Návrh projektů TP Kontrola, vypořádání připomínek a vložení údajů do ELZA Schvalování projektů TP Archivace schválených projektů TP Výběr dodavatele Zadávání veřejných zakázek na služby a dodávky Zadávání zakázek v hodnotě nad 2 miliony Kč bez DPH Předběžné oznámení Výběr zadávacího řízení Vydání: 1 Revize: 1 Strana 2 z 103

3 postupu realizace Technické pomoci RPS Obsah Příprava zadávací dokumentace - pro všechny druhy zadávacích řízení Podrobný postup při otevřeném zadávacím řízení Oznámení zadávacího řízení Poskytování zadávací dokumentace Vypořádání dotazů k zadávací dokumentaci Evidence nabídek Jmenování hodnotící komise Svolání a jednání hodnotící komise Otevírání obálek Nahlížení do protokolu o otevírání obálek a jeho uveřejnění Vyloučení uchazeče Posuzování nabídek Hodnocení nabídek Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Nahlížení do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek Přidělení veřejné zakázky Vypořádání námitek Příprava smlouvy Připomínky OLP (92) a OR (43)/OFŘ (44) ke smlouvě Uzavření smlouvy Výsledky zadávacího řízení Zrušení zadávacího řízení Písemná zpráva zadavatele Archivace dokumentace o zadávání veřejných zakázek Podrobný postup při užším zadávacím řízení Oznámení zadávacího řízení Poskytování zadávací dokumentace Vypořádání dotazů k zadávací dokumentaci Vyhodnocení kvalifikace uchazečů v užším řízení Výzva k podání nabídky Evidence nabídek Jmenování hodnotící komise Svolání a jednání hodnotící komise Otevírání obálek Nahlížení do protokolu o otevírání obálek a jeho uveřejnění Vyloučení uchazeče Posuzování nabídek Hodnocení nabídek Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Nahlížení do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek Přidělení veřejné zakázky Vypořádání námitek Příprava smlouvy Připomínky OLP (92) a OR (43) /OFŘ (44) ke smlouvě Uzavření smlouvy Výsledky zadávacího řízení Zrušení zadávacího řízení Písemná zpráva zadavatele Archivace dokumentace o zadávání veřejných zakázek Vydání: 1 Revize: 1 Strana 3 z 103

4 postupu realizace Technické pomoci RPS Obsah Podrobný postup při jednacím zadávacím řízení s uveřejněním Oznámení zadávacího řízení Poskytování zadávací dokumentace Vypořádání dotazů k zadávací dokumentaci Vyhodnocení kvalifikace uchazečů Výzva k podání nabídky Evidence nabídek Posouzení a hodnocení nabídek Jednání s vybranými kvalifikovanými zájemci Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek a jednání Nahlížení do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a jednání Přidělení veřejné zakázky Vypořádání námitek Příprava smlouvy Připomínky OLP (92) a OR (43) / OFŘ (44) ke smlouvě Uzavření smlouvy Výsledky zadávacího řízení Zrušení zadávacího řízení Písemná zpráva zadavatele Archivace dokumentace o zadávání veřejných zakázek Podrobný postup při jednacím zadávacím řízení bez uveřejnění Zadávací dokumentace Výběr uchazečů Výzva k jednání Jednání Zpráva o jednání Nahlížení do zprávy o jednání Přidělení veřejné zakázky Vypořádání námitek Příprava smlouvy Připomínky OLP (92) a OR (43) / OFŘ (44) ke smlouvě Uzavření smlouvy Informační list veřejné zakázky Zrušení zadávacího řízení Písemná zpráva zadavatele Archivace dokumentace o zadávání veřejných zakázek Zadávání zakázek v hodnotě pod Kč bez DPH Zakázky v rozmezí Kč > Kč bez DPH Zjednodušené otevřené zadávací řízení Zjednodušené užší zadávací řízení Zakázky v rozmezí Kč > Kč bez DPH Zakázky v rozmezí Kč bez DPH Postup při výběru dodavatele v Platebním orgánu Aktualizace údajů o výběru dodavatele v IS MONIT Realizace projektu Technické pomoci Řízení a kontrola realizace projektu TP Postup u projektů pracovní cesty Pracovní cesta zaměstnance ORPS nebo OMP Zahraniční pracovní cesta Vydání: 1 Revize: 1 Strana 4 z 103

5 postupu realizace Technické pomoci RPS Obsah Tuzemská pracovní cesta Pracovní cesta externího experta pozvaného na akci MMR Proplacení faktury od dodavatele ze státního rozpočtu Příjem a kontrola faktury Schválení a proplacení faktury ze státního rozpočtu Nesouhlas s proplacením faktury Kontrola likvidace faktur a jejich zaúčtování Závěrečná zpráva o projektu TP RPS Proplacení finančních prostředků ze strukturálních fondů Formulář Žádost o proplacení Formulář Osvědčení o provedené práci Formulář Potvrzení o schválení a příkaz k proplacení způsobilých výdajů projektu Proplacení ze strukturálních fondů Archivace dokladů o realizaci projektů TP Zprávy o projektech Technické pomoci Závěrečná zpráva projektu Technické pomoci RPS Pololetní zpráva o stavu implementace Technické pomoci RPS Výroční/závěrečná zpráva Způsobilé výdaje Podopatření Aktivity spojené s řízením RPS Podopatření Ostatní náklady Technické pomoci RPS Finanční alokace Archivace Použité zkratky a pojmy...5 Přílohy Příloha 1 - Přehled vydání Manuálu Příloha 2 - Distribuční list Příloha 3 - Výkaz předpokládaných výdajů Příloha 4 - Projektová žádost Příloha 5 - Kontrolní list náležitostí projektu Příloha 6 - Schéma druhů výběrových řízení podle zákona č. 40/2004 Sb. Příloha 7 - Orientační lhůty zadávacích řízení veřejných zakázek podle zákona č. 40/2004 Sb. Příloha 8 - Osnova zadávací dokumentace Příloha 9 - Formulář Oznámení zadávacího řízení (příloha č. 2 k vyhl. č. 240/2004 Sb.) Příloha 10 - Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti Příloha 11 - Kontrolní list k otevírání obálek Příloha 12 - Protokol k otevírání obálek Příloha 13 - Formulář Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek podle 63 zákona č. 40/2004 Sb. (příloha č. 5 k vyhlášce č. 240/2004 Sb.) Příloha 14 - Formulář Výsledky zadávacího řízení (příloha č. 3 k vyhl. č. 240/2004 Sb.) Příloha 15 - Formulář Zrušení zadávacího řízení Příloha 16 - Formulář Informační list veřejné zakázky (příloha č. 4 k vyhl. č. 204/2004 Sb.) Příloha 17 - Osnova písemné zprávy zadavatele Vydání: 1 Revize: 1 Strana 5 z 103

6 postupu realizace Technické pomoci RPS Obsah Příloha 18 - Likvidační list Příloha 19 - Kontrolní list pro ověření správnosti faktury Příloha 20 - Osnova závěrečné zprávy o projektu TP RPS Příloha 21 - Formulář F1 Žádost o proplacení Příloha 22 - Kontrolní list k F1 Příloha 23 - Formulář F2 Osvědčení o provedené práci Příloha 24 - Formulář F3 Potvrzení o schválení a příkaz k proplacení způsobilých výdajů projektu Příloha 25 - Kontrolní list k F3 Příloha 26 - Formulář Hlášení nesrovnalosti Příloha 27 - Formulář Žádost o proplacení / Reimbursement Request Vydání: 1 Revize: 1 Strana 6 z 103

7 Účel Manuálu Účel manuálu Tento manuál stanoví postupy realizace čerpání Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství v souladu s právními předpisy Evropských společenství, České republiky a vnitřními předpisy Ministerstva pro místní rozvoj. Manuál je samostatnou a relativně nezávislou přílohou Operačního manuálu Společného regionálního operačního programu 1. Postup schvalování ročních pracovních programů a plánů čerpání Technické pomoci na celé programovací období zohledňuje postavení Řídicího orgánu RPS jako konečného příjemce technické pomoci i rozhodujícího útvaru řízení celého procesu. Plán čerpání Technické pomoci pro celé programovací období i roční pracovní programy schvaluje Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství. Monitorovací výbor je informován i o průběhu realizace a schvaluje případné změny v zaměření pomoci. Tím je čerpání Technické pomoci pro RPS podřízené pravidelnému každoročnímu dohledu Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství. Důležitá role připadá Řídicímu orgánu Společného regionálního operačního programu, který ověřuje a kontroluje správnost finančních dokladů a nese celkovou formální zodpovědnost za čerpání prostředků Technické pomoci v rámci Společného regionálního operačního programu. Manuál dále stanoví postup schvalování projektů čerpání Technické pomoci předkládaných vnitřními útvary Odboru Rámce podpory Společenství (32), Odboru monitorování programů (33) a Platebního orgánu (MF). Manuál určuje jednotlivé kroky zadávání zakázek naplňujících cíle projektů Technické pomoci. Způsob zadávání zakázek podle tohoto manuálu vychází z ustanovení zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který stanoví zadání zakázek transparentním a nediskriminačním postupem. Postupy čerpání technické pomoci vycházejí z vnitřních předpisů Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR ) a skutečnosti, že projekty Technické pomoci podléhají stejným realizačním pravidlům jako ostatní projekty podporované ze Strukturálních fondů ES. Manuál je pracovní pomůckou Řídicího orgánu RPS a Řídicího orgánu SROP. 1 (opatření 5.2 Technická pomoc pro Rámec podpory Společenství je součástí Společného regionálního operačního programu ).

8 1. Systém zpracování a řízení manuálu

9 Systém řízení a zpracování Manuálu VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL: JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS Mgr. Johana Horáková Ing. Marie Čaušević Mgr. Arnošt Marks, PhD. REV. Č. PŘEDMĚT REVIZE STRANA PLATNÉ OD PODPIS SPRÁVCE KOPIE 1 sekce Rámce podpory Společenství a Fondu soudržnosti změněna na sekci evropské integrace vrchní ředitel sekce Rámce podpory Společenství a Fondu soudržnosti změněno na náměstkyně ministra pověřená řízením sekce evropské integrace, do níž ORPS spadá 11, ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL: JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS Mgr. Johana Horáková Ing. Marie Čaušević Mgr. Arnošt Marks, PhD Vydání: 1 Revize: 1 Strana 9 z 103

10 10 Systém řízení a zpracování Manuálu 1. Systém zpracování a řízení manuálu Cílem manuálu (dále jen manuál ) je nastavit jasné postupy Rámce podpory Společenství při čerpání Technické pomoci. Seznam právních dokumentů je obsažen v kapitole 3 tohoto manuálu. Existence tohoto manuálu, jakožto i existence manuálů na všech úrovních implementace, je nezbytnou podmínkou pro založení efektivních pracovních postupů pro správu prostředků EU. Řídicím orgánem Rámce podpory Společenství (ŘO RPS), který nese celkovou odpovědnost za účinnost, správnost řízení a provádění pomoci poskytované ze Strukturálních fondů v České republice, je Ministerstvo pro místní rozvoj. ŘO RPS odpovídá za koordinaci realizace Rámce podpory Společenství (RPS), a to zejména za úkoly uvedené v čl. 34 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 a dále za spolupráci s EK v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti. Funkce ŘO RPS byla na ministerstvu přidělena Odboru Rámce podpory Společenství (ORPS). Technická pomoc RPS slouží k řízení, kontrole a monitorování realizace RPS na národní úrovni. Manuál jako celek popisuje vnitřní administrativní uspořádání a postupy pro výkon činností ŘO RPS. Manuál je rozdělen na jednotlivé samostatné kapitoly. Revize manuálu mohou být schvalovány průběžně, zejména v souvislosti se změnami legislativy EU, jejich množství by však mělo být vyvážené tak, aby byla na jedné straně zajištěna flexibilita systému a na druhé straně jeho stabilita. 1.1 Oblast platnosti Manuál platí v ORPS. V částech této kapitoly jsou popsány zásady a postupy pro činnosti spojené s tvorbou, schvalováním, vydáváním, evidencí, užíváním, revidováním a aktualizací kapitol Manuálu, včetně jejich formálních a obsahových náležitostí. 1.2 Obsah Manuálu Manuál obsahuje následující kapitoly: 1. Účel Manuálu 2. Systém zpracování a řízení manuálu 3. Právní základ 4. Technická pomoc 5. Příprava projektu TP 6. Výběr dodavatele 7. Realizace projektu TP Vydání: 1 Revize: 1 Strana 10 z 103

11 8. Zpráva o projektech TP 9. Způsobilé výdaje 10. Archivace 11. Zkratky/Pojmy Systém řízení a zpracování Manuálu 1.3 Schválení a zpracování Manuálu Schválení Manuálu První verze manuálu je schválena poradou ministra. Ředitel ORPS, který je zodpovědný za obsah jednotlivých kapitol manuálu a jeho revize, schvaluje další revize tohoto manuálu. Schválení dalších verzí manuálu a revize 0 stvrzuje náměstkyně ministra pověřená řízením sekce evropské integrace, do níž odbor Rámce podpory Společenství spadá, svým podpisem na úvodních listech jednotlivých kapitol. Tím náměstkyně ministra schvaluje veškeré postupy k vydávání jednotlivých kapitol manuálu, distribuci řízených a neřízených kopií a způsob revizí jednotlivých kapitol manuálu Zpracování Manuálu Návrh manuálu je zpracován zodpovědným zaměstnancem ORPS. Každá kapitola Manuálu musí obsahovat standardní úvodní stranu, první stranu a hlavní strany. Standardní úvodní strana První strana Hlavní strany Každá kapitola manuálu začíná standardní úvodní stranou, která obsahuje označení příslušné kapitoly a její název. Kapitoly manuálu obsahují dále první stranu, která eviduje proces přípravy, schválení a revizí (kapitol) manuálu Evidence procesu přípravy, schválení a revizí (kapitoly) Manuálu Vydání č. 1 Platné od Zpracoval(a) Zrevidoval(a) Schválil(a) Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Vydání: 1 Revize: 1 Strana 11 z 103

12 Systém řízení a zpracování Manuálu Rev. č Předmět revize Strana(-y) Platné od Podpis Revize Zpracoval(a) Zrevidoval(a) Schválil(a) č. Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis V příloze č. 2, v níž je Distribuční list, který eviduje proces distribuce řízených kopií Evidence distribuce řízených kopií Vydání 1 Vydání 2 Vydání 3 Vydání 4 Jméno / číslo výtisku Podpis Podpis Podpis Podpis Datum Datum Datum Datum Každá strana manuálu je dále přesně identifikována standardním záhlavím a zápatím. Návrh jednotlivých kapitol manuálu při jeho zpracování a revizi je přezkoumáván zodpovědným zaměstnancem. Poté je návrh předložen řediteli odboru ke schválení. Po jeho souhlasu je návrh předložen náměstkyni sekce evropské integrace, do níž ORPS spadá, ke konečnému schválení. Revize jsou schvalovány ředitelem ORPS. Přehled zpracovatelů kapitol Manuálu 1. Účel Manuálu Kapitola Manuálu Zpracoval(a) Schválil(a) 2. Systém zpracování a řízení manuálu 3. Právní základ 4. Technická pomoc 5. Příprava projektu TP 6. Výběr dodavatele 7. Realizace projektu TP 8. Zprávy o projektech TP 9. Způsobilé výdaje Vydání: 1 Revize: 1 Strana 12 z 103

13 Systém řízení a zpracování Manuálu 10. Archivace 11. Zkratky/Pojmy Kapitola Manuálu Zpracoval(a) Schválil(a) V případě, že je třeba vydat novou kapitolu manuálu, vydá ředitel odboru pokyn zodpovědnému zaměstnanci ke zpracování a přezkoumání této nové kapitoly. Ředitel odboru může dále rozhodnout o změně zodpovědností za zpracování a přezkoumání jednotlivých kapitol manuálu. Revizi kapitoly 1 provede příslušný zodpovědný zaměstnanec tak, že v kapitole 1.2. (Obsah Manuálu) doplní název nové kapitoly. S přílohami je zacházeno obdobným způsobem, jejich příprava, přezkoumání a schválení odpovídá způsobu, jakým je připravována, posuzována a schvalována kapitola manuálu. 1.4 Řízení originálu a kopií Pro zajištění efektivního řízení Manuálu, řízených a ostatních kopií, byla stanovena následující pravidla: každá strana má standardní záhlaví a zápatí, na první straně každé kapitoly manuálu jsou evidovány všechny změny v textu. Originál Originální vydání Manuálu je uložen v sekretariátu ředitele ORPS, který je zároveň správcem originálu. Originál má záhlaví: Operační manuál RPS Název kapitoly Originál má zápatí: Originál Datum Vydání: č. Revize: č. Strana x/celkový počet stran Originál smí být kopírován pouze při splnění podmínek stanovených v části Řízené kopie Řízené kopie vydání Manuálu se vyskytují ve dvou podobách. Tištěná podoba má zápatí: Vydání: 1 Revize: 1 Strana 13 z 103

14 Systém řízení a zpracování Manuálu č. - Datum Vydání: č. Revize: č. Strana x/celkový počet stran Elektronická podoba má zápatí: Datum: Vydání: č. Revize: č. Strana x /celkový počet stran Řízené kopie smí být kopírovány - stejně jako Originál - pouze při splnění podmínek stanovených v části Tištěná podoba řízené kopie je v zápatí očíslovaná. Příslušný zaměstnanec má v držení konkrétní řízenou kopii. Distribuce řízených kopií Za distribuci a evidenci pohybu jednotlivých kapitol manuálu odpovídá zodpovědný zaměstnanec, který eviduje vydání jednotlivých kapitol manuálu v seznamu manuálu (viz Příloha č. 1). Tištěné výtisky jsou předávány proti podpisu na distribučním listu. O tom, kdo obdrží tištěný řízený dokument, rozhoduje ředitel odboru. Na ORPS je manuál k dispozici všem zaměstnancům prostřednictvím elektronické verze. Zodpovědný zaměstnanec seznámí jednotlivé zaměstnance ORPS s adresou, na které je příslušný dokument uložen a nechá si seznámení potvrdit podpisem v Distribučním listu. Manuál je uložen tak, že v elektronické verzi je k dispozici pouze pro ORPS a nelze v něm provádět textové změny. manuál v elektronické verzi je považován za řízenou kopii, ale jeho tištěná forma se považuje za neřízenou kopii. Ostatní kopie Kopie Originálu nebo řízených kopií budou vždy vedeny jako neřízené kopie a mohou být pořizovány pouze při splnění následujících podmínek: Je-li neřízená kopie poskytována klasickým okopírováním tištěné verze Originálu manuálu resp. řízené kopie, každá strana této kopie musí být zřetelně označena tak, aby bylo zřejmé, že nejde o řízenou kopii, přeškrtnutím označení manuálu v zápatí (Originál nebo č.) fixem nebo propisovacím perem s červenou barvou: Originál Datum Vydání: č. Revize: č. Strana x /celkový počet stran nebo č. - Datum Vydání: č. Revize: č. Strana x /celkový počet stran V případě, že zaměstnanec vytiskne elektronickou verzi manuálu, v okamžiku vytištění se tištěná verze stává neřízenou kopií. Kontrolu umožňuje zápatí stanovené pro elektronickou podobu manuálu. 1.5 Provádění revizí První vydání manuálu je označeno jako Vydání 1, Revize 0. Způsob zpracování revizí je obdobný jako způsob vydávání jednotlivých kapitol manuálu. Jednotlivé stránky kapitol Vydání: 1 Revize: 1 Strana 14 z 103

15 Systém řízení a zpracování Manuálu manuálu, které byly revidovány, jsou vytištěny s číslem aktuálního vydání a číslem revize zvýšeným o jednotku. Pokud revize způsobí zvýšení počtu stránek kapitoly manuálu, pak je třeba vytisknout celou kapitolu nově. Celý proces přípravy, posouzení a schválení revize musí být vždy evidován na první straně příslušné kapitoly manuálu ve třetím a čtvrtém sloupci tabulky (viz níže; do předmětu revize jsou uvedeny pouze čísla dotčených stránek). Starší verze manuálu budou uchovávány jak v papírové, tak v elektronické podobě u zodpovědného zaměstnance po dobu 10 let od schválení Revize č. 10 příslušné verze vydání. Rev. č Předmět revize Strana(-y) Platné od Podpis správce kopie Revize Zpracoval(a) Zrevidoval(a) Schválil(a) č. Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Poté, co je revize schválena, zodpovědný zaměstnanec revidovanou kapitolu manuálu předá proti podpisu v Distribučním listu držitelům řízených kopií a zajistí seznámení o změnách zaměstnance, používající pouze elektronickou podobu manuálu. Seznámení si nechá potvrdit podpisem v Distribučním listu. Dosáhne-li číslo revize 10, kapitola manuálu je znovu vydána s číslem vydání zvýšeným o 1 oproti minulé verzi. 1.6 Rušení kapitoly Manuálu O zrušení kapitoly manuálu rozhoduje ředitel ORPS. Hlavní strany zrušené kapitoly manuálu jsou vyjmuty z originální verze manuálu a ze všech řízených kopií. Úvodní a první strana zrušené kapitoly v Manuálu zůstávají z důvodu zachování struktury manuálu (číslování a řazení jednotlivých kapitol) a z důvodu ucelenosti informací pro uživatele. V tabulce pro evidenci revizí na první straně rušené kapitoly Manuálu zodpovědný zaměstnanec uvede text Kapitola x název kapitoly - ZRUŠENA. Způsob distribuce této informace je obdobný jako při provádění revizí. Zrušením jakékoli kapitoly manuálu se mění také kapitola 1.2. Revizi kapitoly 1 provede zodpovědný zaměstnanec tak, že v kapitole 1.2. (Obsah Manuálu) za příslušnou rušenou kapitolu dopíše text ZRUŠENO. 1.7 Evidence výjimek z popsaných postupů Vydání: 1 Revize: 1 Strana 15 z 103

16 Systém řízení a zpracování Manuálu Vzhledem k tomu, že písemné postupy nemohou předvídat veškeré detailní specifické situace, které nastanou při realizaci Opatření SROP 5.2 Technická pomoc pro RPS, lze předpokládat, že pro vyřešení problémových otázek bude třeba se do jisté míry odchýlit od postupů definovaných v manuálu. V případě, že dojde ke vzniku takové situace, bude se postupovat dle příslušných právních předpisů. V takových případech bude také třeba udělit výjimku z postupů definovaných v tomto manuálu. Výjimku může navrhnout ředitel ORPS a schválit náměstkyně ministra pověřená řízením sekce evropské integrace, do níž ORPS spadá. Evidence výjimek je vedena pouze u originálu a seznam výjimek je vložen za touto kapitolou manuálu (viz následující tabulka). Výjimka č. Předmět výjimky a odůvodnění Navrhl(a) Odsouhlasil(a) Vydání: 1 Revize: 1 Strana 16 z 103

17 Systém řízení a zpracování Manuálu Vydání: 1 Revize: 1 Strana 17 z 103

18 2. Platné předpisy a dokumenty

19 Platné předpisy a dokumenty VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL: JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS Ing. Mario Hládek Ing. Marie Čaušević Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. REV. Č. PŘEDMĚT REVIZE STRANA PLATNÉ OD PODPIS SPRÁVCE KOPIE ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL: JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS Ing. Mario Hládek Ing. Marie Čaušević Mgr. Arnošt Marks, Ph.D Vydání: 1 Revize: 1 Strana 19 z 103

20 Platné předpisy a dokumenty 2. Platné předpisy a dokumenty 2.1 Právní předpisy Evropských společenství - Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech - Nařízení Rady (ES) č. 1447/2001, kterým se mění Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech - Nařízení Rady (ES) č. 1105/2003, kterým se mění Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech - Nařízení Komise (ES) č. 448/2004, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění směrnice Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy - Nařízení Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů - Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 ze dne 28. července 2000 o podrobných pravidlech pro způsobilost výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy 2.2 Právní předpisy ČR - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními správními celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a OSS, - zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění p. p., - vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, - zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření OSS a státních organizací s majetkem státu, - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, - vyhláška MF č. 64/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, - zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách - vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, - zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Vydání: 1 Revize: 1 Strana 20 z 103

21 Platné předpisy a dokumenty 2.3 Schválené dokumenty - Rámec podpory Společenství, - Společný regionální operační program - Operační manuál Společného regionálního operačního programu - Operační manuál Rámce podpory společenství - Plán čerpání prostředků TP RPS pro období Vydání: 1 Revize: 1 Strana 21 z 103

22 3. Technická pomoc

23 Technická pomoc VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL: JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS Mgr. Johana Horáková Ing. Marie Čaušević Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. REV. Č. PŘEDMĚT REVIZE STRANA PLATNÉ OD PODPIS SPRÁVCE KOPIE 1 OMP (47) změněno na OMP (33) v celém Manuálu ve větě připravují výběr dodavatele doplněno o ve spolupráci se zaměstnancem 322TA. ve větě spolupracují na kontrole projektu a souvisejících faktur doplněno o ve spolupráci se zaměstnancem 32LF a 322TA. celý Manuál ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL: JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS Mgr. Johana Horáková Ing. Marie Čaušević Mgr. Arnošt Marks, Ph.D Vydání: 1 Revize: 1 Strana 23 z 103

24 Technická pomoc Vydání: 1 Revize: 1 Strana 24 z 103

25 Technická pomoc 3. Technická pomoc Nařízení Komise č. 448/2004, pravidlo č. 11 odst. 2 (původně 1685/2000 pravidlo č. 11 odst. 2) umožňuje České republice financovat z Technické pomoci opatření pro přípravu, monitorování, hodnocení a kontrolu nezbytnou při řízení a implementaci strukturálních fondů. Technická pomoc (technical assistence) tedy na základě výše uvedeného nařízení zastřešuje aktivity, které podpoří efektivní řízení, kontrolu a monitorování realizace RPS, a aktivity, které v rámci jednotlivých operačních programů vyžadují jednotný přístup na národní úrovni. Celkový finanční rámec pro Technickou pomoc RPS činí 6,8 mil. během plánovacího období Způsobilé výdaje pro Technickou pomoc RPS jsou podrobně popsány v kapitole 9 tohoto manuálu. Výše příspěvku ze strukturálních fondů činí 75%, ostatních 25% je poskytnuto ze státního rozpočtu. Zdroje EU plynoucí na pokrytí nákladů Technické pomoci plynou z ERDF. Pro zjednodušení správy těchto prostředků a s ohledem na skutečnost, že konečným příjemcem Technické pomoci RPS je Ministerstvo pro místní rozvoj, je Technická pomoc RPS zařazena do priority 5 Technická pomoc Společného regionálního operačního programu. Technická pomoc RPS je zařazena do opatření Technická pomoc pro CSF (kapitola programového dokumentu SROP). Plán čerpání Technické pomoci pro celé programovací období a roční pracovní programy schvaluje Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství. Konečným příjemcem, uživatelem a rozhodujícím útvarem při čerpání Technické pomoci je Řídicí orgán RPS. Z Technické pomoci RPS dále čerpá Platební orgán a Odbor monitorování programů. Řídicí orgán Společného regionálního operačního programu ověřuje a kontroluje správnost finančních dokladů a nese celkovou formální zodpovědnost za čerpání prostředků Technické pomoci v rámci Společného regionálního operačního programu. Jmenovitě budou prostředky Technické pomoci RPS čerpat následující oddělení/útvary: - Oddělení monitoringu RPS (323) - Oddělení řízení a metodiky RPS (322) - Oddělení evaluační jednotky SF (325) - Oddělení pro publicitu, informace a vzdělávání RPS (324) - Oddělení koordinace RKS a programování hospodářské a sociální soudržnosti (321) - Odbor monitorování programů (33) - Platební orgán (MF) Vydání: 1 Revize: 1 Strana 25 z 103

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1273 ze dne 17. 8. 2010 P R A V I D L A pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy Obsah HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ročník 2014 2/2014 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 28. 5. 2014, o postupu při zadávání veřejných zakázek Účinnost ode dne 9. 6. 2014

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.9 č. verze: 1.9 Strana 2 / 133 Verze 1.9 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 19. 12., je účinná pro

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 IV. 2. 1 7. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce Ministerstvo

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více.

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více. Gemeinsam mehr erreichen. Spolen dosáhneme více. Píruka pro žadatele říjen 2014 2 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM ZMĚN V DOKUMENTU... 6 SEZNAM ZKRATEK... 10 ÚVOD... 11 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 13 1.1 Operační program

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.35 Verze 1.35 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 1, schválená dne 4. 12. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované

Více

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE OBSAH 1 PREAMBULE... 3 2 OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 Oddíl 1: Působnost

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Místní akční skupina Via rustica, o.s. Registrační číslo MAS: 08/005/41100/563/000178 Sídlo: nám. Svobody 320, 39501 Pacov Kancelář: Španovského 319, 39501 Pacov Příručka pro žadatele ucházející se o podporu

Více

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 4. vydání Platnost od 1. července 2011 Obsah

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.25 Verze 1.25 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 14. 12. 2011, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství Č.j.: 30540/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80 5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Příjemce podpory (dále též zadavatel) je při zadávání zakázky na realizaci podporovaného opatření povinen vždy postupovat dle pravidel uvedených níže v této kapitole 5. Příjemce podpory

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2011 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 2/2011 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 24. 8. 2011 o postupu při zadávání veřejných zakázek (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách

Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách Čl. 1 Základní ustanovení Tato směrnice je vydávána Domovem důchodců Jesenec, p. o. (dále v textu jen Domov ) na základě zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie 1.5.2005 Číslo vydání: 1 Číslo revize:

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více