MANUÁL. postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství. Odbor Rámce podpory Společenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL. postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství. Odbor Rámce podpory Společenství"

Transkript

1 Odbor Rámce podpory Společenství MANUÁL postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství (samostatná příloha operačního manuálu SROP) 1. revize 1. prosinec 2004

2 postupu realizace Technické pomoci RPS Obsah Obsah Obsah...2 Účel manuálu Systém zpracování a řízení manuálu Oblast platnosti Obsah Manuálu Schválení a zpracování Manuálu Schválení Manuálu Zpracování Manuálu Evidence procesu přípravy, schválení a revizí (kapitoly) Manuálu Evidence distribuce řízených kopií Řízení originálu a kopií Provádění revizí Rušení kapitoly Manuálu Evidence výjimek z popsaných postupů Platné předpisy a dokumenty Právní předpisy Evropských společenství Právní předpisy ČR Schválené dokumenty Technická pomoc Zodpovědnost za jednotlivé kroky realizace a jejich schvalování při čerpání TP Celková zodpovědnost při čerpání TP pro RPS Celková koordinace čerpání TP pro RPS Výkon činností pro čerpání prostředků TP pro RPS Ověřování věcné správnosti účetních dokladů (faktur) Plán čerpání Technické pomoci pro RPS v programovacím období Příprava Plánu čerpání Technické pomoci pro RPS v programovacím období Schválení Plánu čerpání Technické pomoci pro RPS v programovacím období Archivace a distribuce schváleného Plánu čerpání Technické pomoci pro RPS v programovacím období Pracovní programy čerpání TP pro RPS pro jednotlivé roky programovacího období Příprava ročního Pracovního programu čerpání TP pro RPS Schválení ročního Pracovního programu čerpání TP pro RPS Archivace a distribuce schváleného Plánu čerpání Technické pomoci pro RPS v programovacím období Příprava projektu Technické pomoci Návrh projektů TP Kontrola, vypořádání připomínek a vložení údajů do ELZA Schvalování projektů TP Archivace schválených projektů TP Výběr dodavatele Zadávání veřejných zakázek na služby a dodávky Zadávání zakázek v hodnotě nad 2 miliony Kč bez DPH Předběžné oznámení Výběr zadávacího řízení Vydání: 1 Revize: 1 Strana 2 z 103

3 postupu realizace Technické pomoci RPS Obsah Příprava zadávací dokumentace - pro všechny druhy zadávacích řízení Podrobný postup při otevřeném zadávacím řízení Oznámení zadávacího řízení Poskytování zadávací dokumentace Vypořádání dotazů k zadávací dokumentaci Evidence nabídek Jmenování hodnotící komise Svolání a jednání hodnotící komise Otevírání obálek Nahlížení do protokolu o otevírání obálek a jeho uveřejnění Vyloučení uchazeče Posuzování nabídek Hodnocení nabídek Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Nahlížení do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek Přidělení veřejné zakázky Vypořádání námitek Příprava smlouvy Připomínky OLP (92) a OR (43)/OFŘ (44) ke smlouvě Uzavření smlouvy Výsledky zadávacího řízení Zrušení zadávacího řízení Písemná zpráva zadavatele Archivace dokumentace o zadávání veřejných zakázek Podrobný postup při užším zadávacím řízení Oznámení zadávacího řízení Poskytování zadávací dokumentace Vypořádání dotazů k zadávací dokumentaci Vyhodnocení kvalifikace uchazečů v užším řízení Výzva k podání nabídky Evidence nabídek Jmenování hodnotící komise Svolání a jednání hodnotící komise Otevírání obálek Nahlížení do protokolu o otevírání obálek a jeho uveřejnění Vyloučení uchazeče Posuzování nabídek Hodnocení nabídek Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Nahlížení do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek Přidělení veřejné zakázky Vypořádání námitek Příprava smlouvy Připomínky OLP (92) a OR (43) /OFŘ (44) ke smlouvě Uzavření smlouvy Výsledky zadávacího řízení Zrušení zadávacího řízení Písemná zpráva zadavatele Archivace dokumentace o zadávání veřejných zakázek Vydání: 1 Revize: 1 Strana 3 z 103

4 postupu realizace Technické pomoci RPS Obsah Podrobný postup při jednacím zadávacím řízení s uveřejněním Oznámení zadávacího řízení Poskytování zadávací dokumentace Vypořádání dotazů k zadávací dokumentaci Vyhodnocení kvalifikace uchazečů Výzva k podání nabídky Evidence nabídek Posouzení a hodnocení nabídek Jednání s vybranými kvalifikovanými zájemci Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek a jednání Nahlížení do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a jednání Přidělení veřejné zakázky Vypořádání námitek Příprava smlouvy Připomínky OLP (92) a OR (43) / OFŘ (44) ke smlouvě Uzavření smlouvy Výsledky zadávacího řízení Zrušení zadávacího řízení Písemná zpráva zadavatele Archivace dokumentace o zadávání veřejných zakázek Podrobný postup při jednacím zadávacím řízení bez uveřejnění Zadávací dokumentace Výběr uchazečů Výzva k jednání Jednání Zpráva o jednání Nahlížení do zprávy o jednání Přidělení veřejné zakázky Vypořádání námitek Příprava smlouvy Připomínky OLP (92) a OR (43) / OFŘ (44) ke smlouvě Uzavření smlouvy Informační list veřejné zakázky Zrušení zadávacího řízení Písemná zpráva zadavatele Archivace dokumentace o zadávání veřejných zakázek Zadávání zakázek v hodnotě pod Kč bez DPH Zakázky v rozmezí Kč > Kč bez DPH Zjednodušené otevřené zadávací řízení Zjednodušené užší zadávací řízení Zakázky v rozmezí Kč > Kč bez DPH Zakázky v rozmezí Kč bez DPH Postup při výběru dodavatele v Platebním orgánu Aktualizace údajů o výběru dodavatele v IS MONIT Realizace projektu Technické pomoci Řízení a kontrola realizace projektu TP Postup u projektů pracovní cesty Pracovní cesta zaměstnance ORPS nebo OMP Zahraniční pracovní cesta Vydání: 1 Revize: 1 Strana 4 z 103

5 postupu realizace Technické pomoci RPS Obsah Tuzemská pracovní cesta Pracovní cesta externího experta pozvaného na akci MMR Proplacení faktury od dodavatele ze státního rozpočtu Příjem a kontrola faktury Schválení a proplacení faktury ze státního rozpočtu Nesouhlas s proplacením faktury Kontrola likvidace faktur a jejich zaúčtování Závěrečná zpráva o projektu TP RPS Proplacení finančních prostředků ze strukturálních fondů Formulář Žádost o proplacení Formulář Osvědčení o provedené práci Formulář Potvrzení o schválení a příkaz k proplacení způsobilých výdajů projektu Proplacení ze strukturálních fondů Archivace dokladů o realizaci projektů TP Zprávy o projektech Technické pomoci Závěrečná zpráva projektu Technické pomoci RPS Pololetní zpráva o stavu implementace Technické pomoci RPS Výroční/závěrečná zpráva Způsobilé výdaje Podopatření Aktivity spojené s řízením RPS Podopatření Ostatní náklady Technické pomoci RPS Finanční alokace Archivace Použité zkratky a pojmy...5 Přílohy Příloha 1 - Přehled vydání Manuálu Příloha 2 - Distribuční list Příloha 3 - Výkaz předpokládaných výdajů Příloha 4 - Projektová žádost Příloha 5 - Kontrolní list náležitostí projektu Příloha 6 - Schéma druhů výběrových řízení podle zákona č. 40/2004 Sb. Příloha 7 - Orientační lhůty zadávacích řízení veřejných zakázek podle zákona č. 40/2004 Sb. Příloha 8 - Osnova zadávací dokumentace Příloha 9 - Formulář Oznámení zadávacího řízení (příloha č. 2 k vyhl. č. 240/2004 Sb.) Příloha 10 - Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti Příloha 11 - Kontrolní list k otevírání obálek Příloha 12 - Protokol k otevírání obálek Příloha 13 - Formulář Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek podle 63 zákona č. 40/2004 Sb. (příloha č. 5 k vyhlášce č. 240/2004 Sb.) Příloha 14 - Formulář Výsledky zadávacího řízení (příloha č. 3 k vyhl. č. 240/2004 Sb.) Příloha 15 - Formulář Zrušení zadávacího řízení Příloha 16 - Formulář Informační list veřejné zakázky (příloha č. 4 k vyhl. č. 204/2004 Sb.) Příloha 17 - Osnova písemné zprávy zadavatele Vydání: 1 Revize: 1 Strana 5 z 103

6 postupu realizace Technické pomoci RPS Obsah Příloha 18 - Likvidační list Příloha 19 - Kontrolní list pro ověření správnosti faktury Příloha 20 - Osnova závěrečné zprávy o projektu TP RPS Příloha 21 - Formulář F1 Žádost o proplacení Příloha 22 - Kontrolní list k F1 Příloha 23 - Formulář F2 Osvědčení o provedené práci Příloha 24 - Formulář F3 Potvrzení o schválení a příkaz k proplacení způsobilých výdajů projektu Příloha 25 - Kontrolní list k F3 Příloha 26 - Formulář Hlášení nesrovnalosti Příloha 27 - Formulář Žádost o proplacení / Reimbursement Request Vydání: 1 Revize: 1 Strana 6 z 103

7 Účel Manuálu Účel manuálu Tento manuál stanoví postupy realizace čerpání Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství v souladu s právními předpisy Evropských společenství, České republiky a vnitřními předpisy Ministerstva pro místní rozvoj. Manuál je samostatnou a relativně nezávislou přílohou Operačního manuálu Společného regionálního operačního programu 1. Postup schvalování ročních pracovních programů a plánů čerpání Technické pomoci na celé programovací období zohledňuje postavení Řídicího orgánu RPS jako konečného příjemce technické pomoci i rozhodujícího útvaru řízení celého procesu. Plán čerpání Technické pomoci pro celé programovací období i roční pracovní programy schvaluje Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství. Monitorovací výbor je informován i o průběhu realizace a schvaluje případné změny v zaměření pomoci. Tím je čerpání Technické pomoci pro RPS podřízené pravidelnému každoročnímu dohledu Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství. Důležitá role připadá Řídicímu orgánu Společného regionálního operačního programu, který ověřuje a kontroluje správnost finančních dokladů a nese celkovou formální zodpovědnost za čerpání prostředků Technické pomoci v rámci Společného regionálního operačního programu. Manuál dále stanoví postup schvalování projektů čerpání Technické pomoci předkládaných vnitřními útvary Odboru Rámce podpory Společenství (32), Odboru monitorování programů (33) a Platebního orgánu (MF). Manuál určuje jednotlivé kroky zadávání zakázek naplňujících cíle projektů Technické pomoci. Způsob zadávání zakázek podle tohoto manuálu vychází z ustanovení zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který stanoví zadání zakázek transparentním a nediskriminačním postupem. Postupy čerpání technické pomoci vycházejí z vnitřních předpisů Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR ) a skutečnosti, že projekty Technické pomoci podléhají stejným realizačním pravidlům jako ostatní projekty podporované ze Strukturálních fondů ES. Manuál je pracovní pomůckou Řídicího orgánu RPS a Řídicího orgánu SROP. 1 (opatření 5.2 Technická pomoc pro Rámec podpory Společenství je součástí Společného regionálního operačního programu ).

8 1. Systém zpracování a řízení manuálu

9 Systém řízení a zpracování Manuálu VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL: JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS Mgr. Johana Horáková Ing. Marie Čaušević Mgr. Arnošt Marks, PhD. REV. Č. PŘEDMĚT REVIZE STRANA PLATNÉ OD PODPIS SPRÁVCE KOPIE 1 sekce Rámce podpory Společenství a Fondu soudržnosti změněna na sekci evropské integrace vrchní ředitel sekce Rámce podpory Společenství a Fondu soudržnosti změněno na náměstkyně ministra pověřená řízením sekce evropské integrace, do níž ORPS spadá 11, ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL: JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS Mgr. Johana Horáková Ing. Marie Čaušević Mgr. Arnošt Marks, PhD Vydání: 1 Revize: 1 Strana 9 z 103

10 10 Systém řízení a zpracování Manuálu 1. Systém zpracování a řízení manuálu Cílem manuálu (dále jen manuál ) je nastavit jasné postupy Rámce podpory Společenství při čerpání Technické pomoci. Seznam právních dokumentů je obsažen v kapitole 3 tohoto manuálu. Existence tohoto manuálu, jakožto i existence manuálů na všech úrovních implementace, je nezbytnou podmínkou pro založení efektivních pracovních postupů pro správu prostředků EU. Řídicím orgánem Rámce podpory Společenství (ŘO RPS), který nese celkovou odpovědnost za účinnost, správnost řízení a provádění pomoci poskytované ze Strukturálních fondů v České republice, je Ministerstvo pro místní rozvoj. ŘO RPS odpovídá za koordinaci realizace Rámce podpory Společenství (RPS), a to zejména za úkoly uvedené v čl. 34 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 a dále za spolupráci s EK v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti. Funkce ŘO RPS byla na ministerstvu přidělena Odboru Rámce podpory Společenství (ORPS). Technická pomoc RPS slouží k řízení, kontrole a monitorování realizace RPS na národní úrovni. Manuál jako celek popisuje vnitřní administrativní uspořádání a postupy pro výkon činností ŘO RPS. Manuál je rozdělen na jednotlivé samostatné kapitoly. Revize manuálu mohou být schvalovány průběžně, zejména v souvislosti se změnami legislativy EU, jejich množství by však mělo být vyvážené tak, aby byla na jedné straně zajištěna flexibilita systému a na druhé straně jeho stabilita. 1.1 Oblast platnosti Manuál platí v ORPS. V částech této kapitoly jsou popsány zásady a postupy pro činnosti spojené s tvorbou, schvalováním, vydáváním, evidencí, užíváním, revidováním a aktualizací kapitol Manuálu, včetně jejich formálních a obsahových náležitostí. 1.2 Obsah Manuálu Manuál obsahuje následující kapitoly: 1. Účel Manuálu 2. Systém zpracování a řízení manuálu 3. Právní základ 4. Technická pomoc 5. Příprava projektu TP 6. Výběr dodavatele 7. Realizace projektu TP Vydání: 1 Revize: 1 Strana 10 z 103

11 8. Zpráva o projektech TP 9. Způsobilé výdaje 10. Archivace 11. Zkratky/Pojmy Systém řízení a zpracování Manuálu 1.3 Schválení a zpracování Manuálu Schválení Manuálu První verze manuálu je schválena poradou ministra. Ředitel ORPS, který je zodpovědný za obsah jednotlivých kapitol manuálu a jeho revize, schvaluje další revize tohoto manuálu. Schválení dalších verzí manuálu a revize 0 stvrzuje náměstkyně ministra pověřená řízením sekce evropské integrace, do níž odbor Rámce podpory Společenství spadá, svým podpisem na úvodních listech jednotlivých kapitol. Tím náměstkyně ministra schvaluje veškeré postupy k vydávání jednotlivých kapitol manuálu, distribuci řízených a neřízených kopií a způsob revizí jednotlivých kapitol manuálu Zpracování Manuálu Návrh manuálu je zpracován zodpovědným zaměstnancem ORPS. Každá kapitola Manuálu musí obsahovat standardní úvodní stranu, první stranu a hlavní strany. Standardní úvodní strana První strana Hlavní strany Každá kapitola manuálu začíná standardní úvodní stranou, která obsahuje označení příslušné kapitoly a její název. Kapitoly manuálu obsahují dále první stranu, která eviduje proces přípravy, schválení a revizí (kapitol) manuálu Evidence procesu přípravy, schválení a revizí (kapitoly) Manuálu Vydání č. 1 Platné od Zpracoval(a) Zrevidoval(a) Schválil(a) Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Vydání: 1 Revize: 1 Strana 11 z 103

12 Systém řízení a zpracování Manuálu Rev. č Předmět revize Strana(-y) Platné od Podpis Revize Zpracoval(a) Zrevidoval(a) Schválil(a) č. Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis V příloze č. 2, v níž je Distribuční list, který eviduje proces distribuce řízených kopií Evidence distribuce řízených kopií Vydání 1 Vydání 2 Vydání 3 Vydání 4 Jméno / číslo výtisku Podpis Podpis Podpis Podpis Datum Datum Datum Datum Každá strana manuálu je dále přesně identifikována standardním záhlavím a zápatím. Návrh jednotlivých kapitol manuálu při jeho zpracování a revizi je přezkoumáván zodpovědným zaměstnancem. Poté je návrh předložen řediteli odboru ke schválení. Po jeho souhlasu je návrh předložen náměstkyni sekce evropské integrace, do níž ORPS spadá, ke konečnému schválení. Revize jsou schvalovány ředitelem ORPS. Přehled zpracovatelů kapitol Manuálu 1. Účel Manuálu Kapitola Manuálu Zpracoval(a) Schválil(a) 2. Systém zpracování a řízení manuálu 3. Právní základ 4. Technická pomoc 5. Příprava projektu TP 6. Výběr dodavatele 7. Realizace projektu TP 8. Zprávy o projektech TP 9. Způsobilé výdaje Vydání: 1 Revize: 1 Strana 12 z 103

13 Systém řízení a zpracování Manuálu 10. Archivace 11. Zkratky/Pojmy Kapitola Manuálu Zpracoval(a) Schválil(a) V případě, že je třeba vydat novou kapitolu manuálu, vydá ředitel odboru pokyn zodpovědnému zaměstnanci ke zpracování a přezkoumání této nové kapitoly. Ředitel odboru může dále rozhodnout o změně zodpovědností za zpracování a přezkoumání jednotlivých kapitol manuálu. Revizi kapitoly 1 provede příslušný zodpovědný zaměstnanec tak, že v kapitole 1.2. (Obsah Manuálu) doplní název nové kapitoly. S přílohami je zacházeno obdobným způsobem, jejich příprava, přezkoumání a schválení odpovídá způsobu, jakým je připravována, posuzována a schvalována kapitola manuálu. 1.4 Řízení originálu a kopií Pro zajištění efektivního řízení Manuálu, řízených a ostatních kopií, byla stanovena následující pravidla: každá strana má standardní záhlaví a zápatí, na první straně každé kapitoly manuálu jsou evidovány všechny změny v textu. Originál Originální vydání Manuálu je uložen v sekretariátu ředitele ORPS, který je zároveň správcem originálu. Originál má záhlaví: Operační manuál RPS Název kapitoly Originál má zápatí: Originál Datum Vydání: č. Revize: č. Strana x/celkový počet stran Originál smí být kopírován pouze při splnění podmínek stanovených v části Řízené kopie Řízené kopie vydání Manuálu se vyskytují ve dvou podobách. Tištěná podoba má zápatí: Vydání: 1 Revize: 1 Strana 13 z 103

14 Systém řízení a zpracování Manuálu č. - Datum Vydání: č. Revize: č. Strana x/celkový počet stran Elektronická podoba má zápatí: Datum: Vydání: č. Revize: č. Strana x /celkový počet stran Řízené kopie smí být kopírovány - stejně jako Originál - pouze při splnění podmínek stanovených v části Tištěná podoba řízené kopie je v zápatí očíslovaná. Příslušný zaměstnanec má v držení konkrétní řízenou kopii. Distribuce řízených kopií Za distribuci a evidenci pohybu jednotlivých kapitol manuálu odpovídá zodpovědný zaměstnanec, který eviduje vydání jednotlivých kapitol manuálu v seznamu manuálu (viz Příloha č. 1). Tištěné výtisky jsou předávány proti podpisu na distribučním listu. O tom, kdo obdrží tištěný řízený dokument, rozhoduje ředitel odboru. Na ORPS je manuál k dispozici všem zaměstnancům prostřednictvím elektronické verze. Zodpovědný zaměstnanec seznámí jednotlivé zaměstnance ORPS s adresou, na které je příslušný dokument uložen a nechá si seznámení potvrdit podpisem v Distribučním listu. Manuál je uložen tak, že v elektronické verzi je k dispozici pouze pro ORPS a nelze v něm provádět textové změny. manuál v elektronické verzi je považován za řízenou kopii, ale jeho tištěná forma se považuje za neřízenou kopii. Ostatní kopie Kopie Originálu nebo řízených kopií budou vždy vedeny jako neřízené kopie a mohou být pořizovány pouze při splnění následujících podmínek: Je-li neřízená kopie poskytována klasickým okopírováním tištěné verze Originálu manuálu resp. řízené kopie, každá strana této kopie musí být zřetelně označena tak, aby bylo zřejmé, že nejde o řízenou kopii, přeškrtnutím označení manuálu v zápatí (Originál nebo č.) fixem nebo propisovacím perem s červenou barvou: Originál Datum Vydání: č. Revize: č. Strana x /celkový počet stran nebo č. - Datum Vydání: č. Revize: č. Strana x /celkový počet stran V případě, že zaměstnanec vytiskne elektronickou verzi manuálu, v okamžiku vytištění se tištěná verze stává neřízenou kopií. Kontrolu umožňuje zápatí stanovené pro elektronickou podobu manuálu. 1.5 Provádění revizí První vydání manuálu je označeno jako Vydání 1, Revize 0. Způsob zpracování revizí je obdobný jako způsob vydávání jednotlivých kapitol manuálu. Jednotlivé stránky kapitol Vydání: 1 Revize: 1 Strana 14 z 103

15 Systém řízení a zpracování Manuálu manuálu, které byly revidovány, jsou vytištěny s číslem aktuálního vydání a číslem revize zvýšeným o jednotku. Pokud revize způsobí zvýšení počtu stránek kapitoly manuálu, pak je třeba vytisknout celou kapitolu nově. Celý proces přípravy, posouzení a schválení revize musí být vždy evidován na první straně příslušné kapitoly manuálu ve třetím a čtvrtém sloupci tabulky (viz níže; do předmětu revize jsou uvedeny pouze čísla dotčených stránek). Starší verze manuálu budou uchovávány jak v papírové, tak v elektronické podobě u zodpovědného zaměstnance po dobu 10 let od schválení Revize č. 10 příslušné verze vydání. Rev. č Předmět revize Strana(-y) Platné od Podpis správce kopie Revize Zpracoval(a) Zrevidoval(a) Schválil(a) č. Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Poté, co je revize schválena, zodpovědný zaměstnanec revidovanou kapitolu manuálu předá proti podpisu v Distribučním listu držitelům řízených kopií a zajistí seznámení o změnách zaměstnance, používající pouze elektronickou podobu manuálu. Seznámení si nechá potvrdit podpisem v Distribučním listu. Dosáhne-li číslo revize 10, kapitola manuálu je znovu vydána s číslem vydání zvýšeným o 1 oproti minulé verzi. 1.6 Rušení kapitoly Manuálu O zrušení kapitoly manuálu rozhoduje ředitel ORPS. Hlavní strany zrušené kapitoly manuálu jsou vyjmuty z originální verze manuálu a ze všech řízených kopií. Úvodní a první strana zrušené kapitoly v Manuálu zůstávají z důvodu zachování struktury manuálu (číslování a řazení jednotlivých kapitol) a z důvodu ucelenosti informací pro uživatele. V tabulce pro evidenci revizí na první straně rušené kapitoly Manuálu zodpovědný zaměstnanec uvede text Kapitola x název kapitoly - ZRUŠENA. Způsob distribuce této informace je obdobný jako při provádění revizí. Zrušením jakékoli kapitoly manuálu se mění také kapitola 1.2. Revizi kapitoly 1 provede zodpovědný zaměstnanec tak, že v kapitole 1.2. (Obsah Manuálu) za příslušnou rušenou kapitolu dopíše text ZRUŠENO. 1.7 Evidence výjimek z popsaných postupů Vydání: 1 Revize: 1 Strana 15 z 103

16 Systém řízení a zpracování Manuálu Vzhledem k tomu, že písemné postupy nemohou předvídat veškeré detailní specifické situace, které nastanou při realizaci Opatření SROP 5.2 Technická pomoc pro RPS, lze předpokládat, že pro vyřešení problémových otázek bude třeba se do jisté míry odchýlit od postupů definovaných v manuálu. V případě, že dojde ke vzniku takové situace, bude se postupovat dle příslušných právních předpisů. V takových případech bude také třeba udělit výjimku z postupů definovaných v tomto manuálu. Výjimku může navrhnout ředitel ORPS a schválit náměstkyně ministra pověřená řízením sekce evropské integrace, do níž ORPS spadá. Evidence výjimek je vedena pouze u originálu a seznam výjimek je vložen za touto kapitolou manuálu (viz následující tabulka). Výjimka č. Předmět výjimky a odůvodnění Navrhl(a) Odsouhlasil(a) Vydání: 1 Revize: 1 Strana 16 z 103

17 Systém řízení a zpracování Manuálu Vydání: 1 Revize: 1 Strana 17 z 103

18 2. Platné předpisy a dokumenty

19 Platné předpisy a dokumenty VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL: JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS Ing. Mario Hládek Ing. Marie Čaušević Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. REV. Č. PŘEDMĚT REVIZE STRANA PLATNÉ OD PODPIS SPRÁVCE KOPIE ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL: JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS Ing. Mario Hládek Ing. Marie Čaušević Mgr. Arnošt Marks, Ph.D Vydání: 1 Revize: 1 Strana 19 z 103

20 Platné předpisy a dokumenty 2. Platné předpisy a dokumenty 2.1 Právní předpisy Evropských společenství - Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech - Nařízení Rady (ES) č. 1447/2001, kterým se mění Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech - Nařízení Rady (ES) č. 1105/2003, kterým se mění Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech - Nařízení Komise (ES) č. 448/2004, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění směrnice Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy - Nařízení Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů - Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 ze dne 28. července 2000 o podrobných pravidlech pro způsobilost výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy 2.2 Právní předpisy ČR - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními správními celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a OSS, - zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění p. p., - vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, - zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření OSS a státních organizací s majetkem státu, - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, - vyhláška MF č. 64/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, - zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách - vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, - zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Vydání: 1 Revize: 1 Strana 20 z 103

21 Platné předpisy a dokumenty 2.3 Schválené dokumenty - Rámec podpory Společenství, - Společný regionální operační program - Operační manuál Společného regionálního operačního programu - Operační manuál Rámce podpory společenství - Plán čerpání prostředků TP RPS pro období Vydání: 1 Revize: 1 Strana 21 z 103

22 3. Technická pomoc

23 Technická pomoc VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL: JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS Mgr. Johana Horáková Ing. Marie Čaušević Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. REV. Č. PŘEDMĚT REVIZE STRANA PLATNÉ OD PODPIS SPRÁVCE KOPIE 1 OMP (47) změněno na OMP (33) v celém Manuálu ve větě připravují výběr dodavatele doplněno o ve spolupráci se zaměstnancem 322TA. ve větě spolupracují na kontrole projektu a souvisejících faktur doplněno o ve spolupráci se zaměstnancem 32LF a 322TA. celý Manuál ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL: JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS Mgr. Johana Horáková Ing. Marie Čaušević Mgr. Arnošt Marks, Ph.D Vydání: 1 Revize: 1 Strana 23 z 103

24 Technická pomoc Vydání: 1 Revize: 1 Strana 24 z 103

25 Technická pomoc 3. Technická pomoc Nařízení Komise č. 448/2004, pravidlo č. 11 odst. 2 (původně 1685/2000 pravidlo č. 11 odst. 2) umožňuje České republice financovat z Technické pomoci opatření pro přípravu, monitorování, hodnocení a kontrolu nezbytnou při řízení a implementaci strukturálních fondů. Technická pomoc (technical assistence) tedy na základě výše uvedeného nařízení zastřešuje aktivity, které podpoří efektivní řízení, kontrolu a monitorování realizace RPS, a aktivity, které v rámci jednotlivých operačních programů vyžadují jednotný přístup na národní úrovni. Celkový finanční rámec pro Technickou pomoc RPS činí 6,8 mil. během plánovacího období Způsobilé výdaje pro Technickou pomoc RPS jsou podrobně popsány v kapitole 9 tohoto manuálu. Výše příspěvku ze strukturálních fondů činí 75%, ostatních 25% je poskytnuto ze státního rozpočtu. Zdroje EU plynoucí na pokrytí nákladů Technické pomoci plynou z ERDF. Pro zjednodušení správy těchto prostředků a s ohledem na skutečnost, že konečným příjemcem Technické pomoci RPS je Ministerstvo pro místní rozvoj, je Technická pomoc RPS zařazena do priority 5 Technická pomoc Společného regionálního operačního programu. Technická pomoc RPS je zařazena do opatření Technická pomoc pro CSF (kapitola programového dokumentu SROP). Plán čerpání Technické pomoci pro celé programovací období a roční pracovní programy schvaluje Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství. Konečným příjemcem, uživatelem a rozhodujícím útvarem při čerpání Technické pomoci je Řídicí orgán RPS. Z Technické pomoci RPS dále čerpá Platební orgán a Odbor monitorování programů. Řídicí orgán Společného regionálního operačního programu ověřuje a kontroluje správnost finančních dokladů a nese celkovou formální zodpovědnost za čerpání prostředků Technické pomoci v rámci Společného regionálního operačního programu. Jmenovitě budou prostředky Technické pomoci RPS čerpat následující oddělení/útvary: - Oddělení monitoringu RPS (323) - Oddělení řízení a metodiky RPS (322) - Oddělení evaluační jednotky SF (325) - Oddělení pro publicitu, informace a vzdělávání RPS (324) - Oddělení koordinace RKS a programování hospodářské a sociální soudržnosti (321) - Odbor monitorování programů (33) - Platební orgán (MF) Vydání: 1 Revize: 1 Strana 25 z 103

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství 1. Základní informace 1.1 Zadavatel 1.2 Odpovědný

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) Směrnice rady č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, směrnici č. 01/2015 Zadávání veřejných

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05 Strana 1 / 7 zakázek malého rozsahu Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení ze dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník výtisků

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění vyhlášky č. 137/2005 Sb. Účinnost vyhlášek: vyhláška

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Bruntál se na své schůzi dne 6. 2. 2007 usnesením č. 281/6 usnesla vydat na základě 102 odst. 2 písm. a ) a 110 odst. 4 písm. e)

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014 Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi ČÁST A Předmět úpravy, obecná ustanovení 1. Směrnice Rady Libereckého

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Město Hranice QS 74-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK QS 74-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval : Ing.Dagmar

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1.

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. Vnitřní směrnice č. 1/2015 Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. 2015 Veřejným zadavatelem je územní samosprávný celek obec Vyžlovka

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k zakázce malého rozsahu Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Čl. 1.: Název

Více

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky)

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky) Datum: 07.05.2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Název veřejné zakázky: PROGRAMOVÁNÍ ON-LINE APLIKACÍ Evidenční/Identifikační číslo: VZ 062015 Úplná zadávací dokumentace obsahuje tyto

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy

Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy Obec Přílepy, Přílepy čp.46, PSČ 270 01 Kněževes okres Rakovník, IČ 00639958 Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2 SMĚRNICE č. 03/2015 Zpracoval: Schválil: Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru RR Ing. Petr Klouda, starosta města Dne: účinnost 26.6.2015 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Popis jednotlivých subjektů zapojených do řídicího a kontrolního systému OP Rybářství 2014 2020. Procesy a postupy pro řízení a implementaci OP Rybářství

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK I. PŘEDMĚT ÚPRAVY 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) upravuje postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek a je závazným předpisem

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

SM-03 K zadávání veřejných zakázek. Určeno pro: celou organizaci 4.14.8, 4.14.13, 4.14.20, 4.17.2, 4.20, 4.21.3, 4.24.4

SM-03 K zadávání veřejných zakázek. Určeno pro: celou organizaci 4.14.8, 4.14.13, 4.14.20, 4.17.2, 4.20, 4.21.3, 4.24.4 LESY hl. m. PRAHY, příspěvková organizace Práčská 1885. 106 00 Praha 10 - Záběhlice Evidenční číslo SMĚRNICE SM-03 Téma: K zadávání veřejných zakázek u organizace Lesy hl.m.prahy verze č.: 06 Počet příloh:

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Dotace a výběrová řízení:

Dotace a výběrová řízení: Výběrová řízení zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů, pravidel) zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV Černá Hora, 23. února 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK ŽADATELEM/ PŘÍJEMCEM DOTACE Žadatel/příjemce dotace,

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

Vnitřní předpis č. I/6/2014

Vnitřní předpis č. I/6/2014 Město Čelákovice Vnitřní předpis č. I/6/2014 Postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách Předpis schválen: 21. 3. 2014 Obsah: Článek: I. Úvodní ustanovení

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách

Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách Čl. 1 Základní ustanovení Tato směrnice je vydávána Domovem důchodců Jesenec, p. o. (dále v textu jen Domov ) na základě zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na služby postupem podle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012, o podrobnostech

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013 VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválená usnesením č. 2256/R78/13 Rady města Uherský Brod dne 12.06.2013 (dále jen směrnice ) Článek 1. Předmět

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1273 ze dne 17. 8. 2010 P R A V I D L A pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy Obsah HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více