MANUÁL. postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství. Odbor Rámce podpory Společenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL. postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství. Odbor Rámce podpory Společenství"

Transkript

1 Odbor Rámce podpory Společenství MANUÁL postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství (samostatná příloha operačního manuálu SROP) 1. revize 1. prosinec 2004

2 postupu realizace Technické pomoci RPS Obsah Obsah Obsah...2 Účel manuálu Systém zpracování a řízení manuálu Oblast platnosti Obsah Manuálu Schválení a zpracování Manuálu Schválení Manuálu Zpracování Manuálu Evidence procesu přípravy, schválení a revizí (kapitoly) Manuálu Evidence distribuce řízených kopií Řízení originálu a kopií Provádění revizí Rušení kapitoly Manuálu Evidence výjimek z popsaných postupů Platné předpisy a dokumenty Právní předpisy Evropských společenství Právní předpisy ČR Schválené dokumenty Technická pomoc Zodpovědnost za jednotlivé kroky realizace a jejich schvalování při čerpání TP Celková zodpovědnost při čerpání TP pro RPS Celková koordinace čerpání TP pro RPS Výkon činností pro čerpání prostředků TP pro RPS Ověřování věcné správnosti účetních dokladů (faktur) Plán čerpání Technické pomoci pro RPS v programovacím období Příprava Plánu čerpání Technické pomoci pro RPS v programovacím období Schválení Plánu čerpání Technické pomoci pro RPS v programovacím období Archivace a distribuce schváleného Plánu čerpání Technické pomoci pro RPS v programovacím období Pracovní programy čerpání TP pro RPS pro jednotlivé roky programovacího období Příprava ročního Pracovního programu čerpání TP pro RPS Schválení ročního Pracovního programu čerpání TP pro RPS Archivace a distribuce schváleného Plánu čerpání Technické pomoci pro RPS v programovacím období Příprava projektu Technické pomoci Návrh projektů TP Kontrola, vypořádání připomínek a vložení údajů do ELZA Schvalování projektů TP Archivace schválených projektů TP Výběr dodavatele Zadávání veřejných zakázek na služby a dodávky Zadávání zakázek v hodnotě nad 2 miliony Kč bez DPH Předběžné oznámení Výběr zadávacího řízení Vydání: 1 Revize: 1 Strana 2 z 103

3 postupu realizace Technické pomoci RPS Obsah Příprava zadávací dokumentace - pro všechny druhy zadávacích řízení Podrobný postup při otevřeném zadávacím řízení Oznámení zadávacího řízení Poskytování zadávací dokumentace Vypořádání dotazů k zadávací dokumentaci Evidence nabídek Jmenování hodnotící komise Svolání a jednání hodnotící komise Otevírání obálek Nahlížení do protokolu o otevírání obálek a jeho uveřejnění Vyloučení uchazeče Posuzování nabídek Hodnocení nabídek Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Nahlížení do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek Přidělení veřejné zakázky Vypořádání námitek Příprava smlouvy Připomínky OLP (92) a OR (43)/OFŘ (44) ke smlouvě Uzavření smlouvy Výsledky zadávacího řízení Zrušení zadávacího řízení Písemná zpráva zadavatele Archivace dokumentace o zadávání veřejných zakázek Podrobný postup při užším zadávacím řízení Oznámení zadávacího řízení Poskytování zadávací dokumentace Vypořádání dotazů k zadávací dokumentaci Vyhodnocení kvalifikace uchazečů v užším řízení Výzva k podání nabídky Evidence nabídek Jmenování hodnotící komise Svolání a jednání hodnotící komise Otevírání obálek Nahlížení do protokolu o otevírání obálek a jeho uveřejnění Vyloučení uchazeče Posuzování nabídek Hodnocení nabídek Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Nahlížení do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek Přidělení veřejné zakázky Vypořádání námitek Příprava smlouvy Připomínky OLP (92) a OR (43) /OFŘ (44) ke smlouvě Uzavření smlouvy Výsledky zadávacího řízení Zrušení zadávacího řízení Písemná zpráva zadavatele Archivace dokumentace o zadávání veřejných zakázek Vydání: 1 Revize: 1 Strana 3 z 103

4 postupu realizace Technické pomoci RPS Obsah Podrobný postup při jednacím zadávacím řízení s uveřejněním Oznámení zadávacího řízení Poskytování zadávací dokumentace Vypořádání dotazů k zadávací dokumentaci Vyhodnocení kvalifikace uchazečů Výzva k podání nabídky Evidence nabídek Posouzení a hodnocení nabídek Jednání s vybranými kvalifikovanými zájemci Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek a jednání Nahlížení do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a jednání Přidělení veřejné zakázky Vypořádání námitek Příprava smlouvy Připomínky OLP (92) a OR (43) / OFŘ (44) ke smlouvě Uzavření smlouvy Výsledky zadávacího řízení Zrušení zadávacího řízení Písemná zpráva zadavatele Archivace dokumentace o zadávání veřejných zakázek Podrobný postup při jednacím zadávacím řízení bez uveřejnění Zadávací dokumentace Výběr uchazečů Výzva k jednání Jednání Zpráva o jednání Nahlížení do zprávy o jednání Přidělení veřejné zakázky Vypořádání námitek Příprava smlouvy Připomínky OLP (92) a OR (43) / OFŘ (44) ke smlouvě Uzavření smlouvy Informační list veřejné zakázky Zrušení zadávacího řízení Písemná zpráva zadavatele Archivace dokumentace o zadávání veřejných zakázek Zadávání zakázek v hodnotě pod Kč bez DPH Zakázky v rozmezí Kč > Kč bez DPH Zjednodušené otevřené zadávací řízení Zjednodušené užší zadávací řízení Zakázky v rozmezí Kč > Kč bez DPH Zakázky v rozmezí Kč bez DPH Postup při výběru dodavatele v Platebním orgánu Aktualizace údajů o výběru dodavatele v IS MONIT Realizace projektu Technické pomoci Řízení a kontrola realizace projektu TP Postup u projektů pracovní cesty Pracovní cesta zaměstnance ORPS nebo OMP Zahraniční pracovní cesta Vydání: 1 Revize: 1 Strana 4 z 103

5 postupu realizace Technické pomoci RPS Obsah Tuzemská pracovní cesta Pracovní cesta externího experta pozvaného na akci MMR Proplacení faktury od dodavatele ze státního rozpočtu Příjem a kontrola faktury Schválení a proplacení faktury ze státního rozpočtu Nesouhlas s proplacením faktury Kontrola likvidace faktur a jejich zaúčtování Závěrečná zpráva o projektu TP RPS Proplacení finančních prostředků ze strukturálních fondů Formulář Žádost o proplacení Formulář Osvědčení o provedené práci Formulář Potvrzení o schválení a příkaz k proplacení způsobilých výdajů projektu Proplacení ze strukturálních fondů Archivace dokladů o realizaci projektů TP Zprávy o projektech Technické pomoci Závěrečná zpráva projektu Technické pomoci RPS Pololetní zpráva o stavu implementace Technické pomoci RPS Výroční/závěrečná zpráva Způsobilé výdaje Podopatření Aktivity spojené s řízením RPS Podopatření Ostatní náklady Technické pomoci RPS Finanční alokace Archivace Použité zkratky a pojmy...5 Přílohy Příloha 1 - Přehled vydání Manuálu Příloha 2 - Distribuční list Příloha 3 - Výkaz předpokládaných výdajů Příloha 4 - Projektová žádost Příloha 5 - Kontrolní list náležitostí projektu Příloha 6 - Schéma druhů výběrových řízení podle zákona č. 40/2004 Sb. Příloha 7 - Orientační lhůty zadávacích řízení veřejných zakázek podle zákona č. 40/2004 Sb. Příloha 8 - Osnova zadávací dokumentace Příloha 9 - Formulář Oznámení zadávacího řízení (příloha č. 2 k vyhl. č. 240/2004 Sb.) Příloha 10 - Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti Příloha 11 - Kontrolní list k otevírání obálek Příloha 12 - Protokol k otevírání obálek Příloha 13 - Formulář Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek podle 63 zákona č. 40/2004 Sb. (příloha č. 5 k vyhlášce č. 240/2004 Sb.) Příloha 14 - Formulář Výsledky zadávacího řízení (příloha č. 3 k vyhl. č. 240/2004 Sb.) Příloha 15 - Formulář Zrušení zadávacího řízení Příloha 16 - Formulář Informační list veřejné zakázky (příloha č. 4 k vyhl. č. 204/2004 Sb.) Příloha 17 - Osnova písemné zprávy zadavatele Vydání: 1 Revize: 1 Strana 5 z 103

6 postupu realizace Technické pomoci RPS Obsah Příloha 18 - Likvidační list Příloha 19 - Kontrolní list pro ověření správnosti faktury Příloha 20 - Osnova závěrečné zprávy o projektu TP RPS Příloha 21 - Formulář F1 Žádost o proplacení Příloha 22 - Kontrolní list k F1 Příloha 23 - Formulář F2 Osvědčení o provedené práci Příloha 24 - Formulář F3 Potvrzení o schválení a příkaz k proplacení způsobilých výdajů projektu Příloha 25 - Kontrolní list k F3 Příloha 26 - Formulář Hlášení nesrovnalosti Příloha 27 - Formulář Žádost o proplacení / Reimbursement Request Vydání: 1 Revize: 1 Strana 6 z 103

7 Účel Manuálu Účel manuálu Tento manuál stanoví postupy realizace čerpání Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství v souladu s právními předpisy Evropských společenství, České republiky a vnitřními předpisy Ministerstva pro místní rozvoj. Manuál je samostatnou a relativně nezávislou přílohou Operačního manuálu Společného regionálního operačního programu 1. Postup schvalování ročních pracovních programů a plánů čerpání Technické pomoci na celé programovací období zohledňuje postavení Řídicího orgánu RPS jako konečného příjemce technické pomoci i rozhodujícího útvaru řízení celého procesu. Plán čerpání Technické pomoci pro celé programovací období i roční pracovní programy schvaluje Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství. Monitorovací výbor je informován i o průběhu realizace a schvaluje případné změny v zaměření pomoci. Tím je čerpání Technické pomoci pro RPS podřízené pravidelnému každoročnímu dohledu Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství. Důležitá role připadá Řídicímu orgánu Společného regionálního operačního programu, který ověřuje a kontroluje správnost finančních dokladů a nese celkovou formální zodpovědnost za čerpání prostředků Technické pomoci v rámci Společného regionálního operačního programu. Manuál dále stanoví postup schvalování projektů čerpání Technické pomoci předkládaných vnitřními útvary Odboru Rámce podpory Společenství (32), Odboru monitorování programů (33) a Platebního orgánu (MF). Manuál určuje jednotlivé kroky zadávání zakázek naplňujících cíle projektů Technické pomoci. Způsob zadávání zakázek podle tohoto manuálu vychází z ustanovení zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který stanoví zadání zakázek transparentním a nediskriminačním postupem. Postupy čerpání technické pomoci vycházejí z vnitřních předpisů Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR ) a skutečnosti, že projekty Technické pomoci podléhají stejným realizačním pravidlům jako ostatní projekty podporované ze Strukturálních fondů ES. Manuál je pracovní pomůckou Řídicího orgánu RPS a Řídicího orgánu SROP. 1 (opatření 5.2 Technická pomoc pro Rámec podpory Společenství je součástí Společného regionálního operačního programu ).

8 1. Systém zpracování a řízení manuálu

9 Systém řízení a zpracování Manuálu VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL: JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS Mgr. Johana Horáková Ing. Marie Čaušević Mgr. Arnošt Marks, PhD. REV. Č. PŘEDMĚT REVIZE STRANA PLATNÉ OD PODPIS SPRÁVCE KOPIE 1 sekce Rámce podpory Společenství a Fondu soudržnosti změněna na sekci evropské integrace vrchní ředitel sekce Rámce podpory Společenství a Fondu soudržnosti změněno na náměstkyně ministra pověřená řízením sekce evropské integrace, do níž ORPS spadá 11, ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL: JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS Mgr. Johana Horáková Ing. Marie Čaušević Mgr. Arnošt Marks, PhD Vydání: 1 Revize: 1 Strana 9 z 103

10 10 Systém řízení a zpracování Manuálu 1. Systém zpracování a řízení manuálu Cílem manuálu (dále jen manuál ) je nastavit jasné postupy Rámce podpory Společenství při čerpání Technické pomoci. Seznam právních dokumentů je obsažen v kapitole 3 tohoto manuálu. Existence tohoto manuálu, jakožto i existence manuálů na všech úrovních implementace, je nezbytnou podmínkou pro založení efektivních pracovních postupů pro správu prostředků EU. Řídicím orgánem Rámce podpory Společenství (ŘO RPS), který nese celkovou odpovědnost za účinnost, správnost řízení a provádění pomoci poskytované ze Strukturálních fondů v České republice, je Ministerstvo pro místní rozvoj. ŘO RPS odpovídá za koordinaci realizace Rámce podpory Společenství (RPS), a to zejména za úkoly uvedené v čl. 34 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 a dále za spolupráci s EK v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti. Funkce ŘO RPS byla na ministerstvu přidělena Odboru Rámce podpory Společenství (ORPS). Technická pomoc RPS slouží k řízení, kontrole a monitorování realizace RPS na národní úrovni. Manuál jako celek popisuje vnitřní administrativní uspořádání a postupy pro výkon činností ŘO RPS. Manuál je rozdělen na jednotlivé samostatné kapitoly. Revize manuálu mohou být schvalovány průběžně, zejména v souvislosti se změnami legislativy EU, jejich množství by však mělo být vyvážené tak, aby byla na jedné straně zajištěna flexibilita systému a na druhé straně jeho stabilita. 1.1 Oblast platnosti Manuál platí v ORPS. V částech této kapitoly jsou popsány zásady a postupy pro činnosti spojené s tvorbou, schvalováním, vydáváním, evidencí, užíváním, revidováním a aktualizací kapitol Manuálu, včetně jejich formálních a obsahových náležitostí. 1.2 Obsah Manuálu Manuál obsahuje následující kapitoly: 1. Účel Manuálu 2. Systém zpracování a řízení manuálu 3. Právní základ 4. Technická pomoc 5. Příprava projektu TP 6. Výběr dodavatele 7. Realizace projektu TP Vydání: 1 Revize: 1 Strana 10 z 103

11 8. Zpráva o projektech TP 9. Způsobilé výdaje 10. Archivace 11. Zkratky/Pojmy Systém řízení a zpracování Manuálu 1.3 Schválení a zpracování Manuálu Schválení Manuálu První verze manuálu je schválena poradou ministra. Ředitel ORPS, který je zodpovědný za obsah jednotlivých kapitol manuálu a jeho revize, schvaluje další revize tohoto manuálu. Schválení dalších verzí manuálu a revize 0 stvrzuje náměstkyně ministra pověřená řízením sekce evropské integrace, do níž odbor Rámce podpory Společenství spadá, svým podpisem na úvodních listech jednotlivých kapitol. Tím náměstkyně ministra schvaluje veškeré postupy k vydávání jednotlivých kapitol manuálu, distribuci řízených a neřízených kopií a způsob revizí jednotlivých kapitol manuálu Zpracování Manuálu Návrh manuálu je zpracován zodpovědným zaměstnancem ORPS. Každá kapitola Manuálu musí obsahovat standardní úvodní stranu, první stranu a hlavní strany. Standardní úvodní strana První strana Hlavní strany Každá kapitola manuálu začíná standardní úvodní stranou, která obsahuje označení příslušné kapitoly a její název. Kapitoly manuálu obsahují dále první stranu, která eviduje proces přípravy, schválení a revizí (kapitol) manuálu Evidence procesu přípravy, schválení a revizí (kapitoly) Manuálu Vydání č. 1 Platné od Zpracoval(a) Zrevidoval(a) Schválil(a) Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Vydání: 1 Revize: 1 Strana 11 z 103

12 Systém řízení a zpracování Manuálu Rev. č Předmět revize Strana(-y) Platné od Podpis Revize Zpracoval(a) Zrevidoval(a) Schválil(a) č. Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis V příloze č. 2, v níž je Distribuční list, který eviduje proces distribuce řízených kopií Evidence distribuce řízených kopií Vydání 1 Vydání 2 Vydání 3 Vydání 4 Jméno / číslo výtisku Podpis Podpis Podpis Podpis Datum Datum Datum Datum Každá strana manuálu je dále přesně identifikována standardním záhlavím a zápatím. Návrh jednotlivých kapitol manuálu při jeho zpracování a revizi je přezkoumáván zodpovědným zaměstnancem. Poté je návrh předložen řediteli odboru ke schválení. Po jeho souhlasu je návrh předložen náměstkyni sekce evropské integrace, do níž ORPS spadá, ke konečnému schválení. Revize jsou schvalovány ředitelem ORPS. Přehled zpracovatelů kapitol Manuálu 1. Účel Manuálu Kapitola Manuálu Zpracoval(a) Schválil(a) 2. Systém zpracování a řízení manuálu 3. Právní základ 4. Technická pomoc 5. Příprava projektu TP 6. Výběr dodavatele 7. Realizace projektu TP 8. Zprávy o projektech TP 9. Způsobilé výdaje Vydání: 1 Revize: 1 Strana 12 z 103

13 Systém řízení a zpracování Manuálu 10. Archivace 11. Zkratky/Pojmy Kapitola Manuálu Zpracoval(a) Schválil(a) V případě, že je třeba vydat novou kapitolu manuálu, vydá ředitel odboru pokyn zodpovědnému zaměstnanci ke zpracování a přezkoumání této nové kapitoly. Ředitel odboru může dále rozhodnout o změně zodpovědností za zpracování a přezkoumání jednotlivých kapitol manuálu. Revizi kapitoly 1 provede příslušný zodpovědný zaměstnanec tak, že v kapitole 1.2. (Obsah Manuálu) doplní název nové kapitoly. S přílohami je zacházeno obdobným způsobem, jejich příprava, přezkoumání a schválení odpovídá způsobu, jakým je připravována, posuzována a schvalována kapitola manuálu. 1.4 Řízení originálu a kopií Pro zajištění efektivního řízení Manuálu, řízených a ostatních kopií, byla stanovena následující pravidla: každá strana má standardní záhlaví a zápatí, na první straně každé kapitoly manuálu jsou evidovány všechny změny v textu. Originál Originální vydání Manuálu je uložen v sekretariátu ředitele ORPS, který je zároveň správcem originálu. Originál má záhlaví: Operační manuál RPS Název kapitoly Originál má zápatí: Originál Datum Vydání: č. Revize: č. Strana x/celkový počet stran Originál smí být kopírován pouze při splnění podmínek stanovených v části Řízené kopie Řízené kopie vydání Manuálu se vyskytují ve dvou podobách. Tištěná podoba má zápatí: Vydání: 1 Revize: 1 Strana 13 z 103

14 Systém řízení a zpracování Manuálu č. - Datum Vydání: č. Revize: č. Strana x/celkový počet stran Elektronická podoba má zápatí: Datum: Vydání: č. Revize: č. Strana x /celkový počet stran Řízené kopie smí být kopírovány - stejně jako Originál - pouze při splnění podmínek stanovených v části Tištěná podoba řízené kopie je v zápatí očíslovaná. Příslušný zaměstnanec má v držení konkrétní řízenou kopii. Distribuce řízených kopií Za distribuci a evidenci pohybu jednotlivých kapitol manuálu odpovídá zodpovědný zaměstnanec, který eviduje vydání jednotlivých kapitol manuálu v seznamu manuálu (viz Příloha č. 1). Tištěné výtisky jsou předávány proti podpisu na distribučním listu. O tom, kdo obdrží tištěný řízený dokument, rozhoduje ředitel odboru. Na ORPS je manuál k dispozici všem zaměstnancům prostřednictvím elektronické verze. Zodpovědný zaměstnanec seznámí jednotlivé zaměstnance ORPS s adresou, na které je příslušný dokument uložen a nechá si seznámení potvrdit podpisem v Distribučním listu. Manuál je uložen tak, že v elektronické verzi je k dispozici pouze pro ORPS a nelze v něm provádět textové změny. manuál v elektronické verzi je považován za řízenou kopii, ale jeho tištěná forma se považuje za neřízenou kopii. Ostatní kopie Kopie Originálu nebo řízených kopií budou vždy vedeny jako neřízené kopie a mohou být pořizovány pouze při splnění následujících podmínek: Je-li neřízená kopie poskytována klasickým okopírováním tištěné verze Originálu manuálu resp. řízené kopie, každá strana této kopie musí být zřetelně označena tak, aby bylo zřejmé, že nejde o řízenou kopii, přeškrtnutím označení manuálu v zápatí (Originál nebo č.) fixem nebo propisovacím perem s červenou barvou: Originál Datum Vydání: č. Revize: č. Strana x /celkový počet stran nebo č. - Datum Vydání: č. Revize: č. Strana x /celkový počet stran V případě, že zaměstnanec vytiskne elektronickou verzi manuálu, v okamžiku vytištění se tištěná verze stává neřízenou kopií. Kontrolu umožňuje zápatí stanovené pro elektronickou podobu manuálu. 1.5 Provádění revizí První vydání manuálu je označeno jako Vydání 1, Revize 0. Způsob zpracování revizí je obdobný jako způsob vydávání jednotlivých kapitol manuálu. Jednotlivé stránky kapitol Vydání: 1 Revize: 1 Strana 14 z 103

15 Systém řízení a zpracování Manuálu manuálu, které byly revidovány, jsou vytištěny s číslem aktuálního vydání a číslem revize zvýšeným o jednotku. Pokud revize způsobí zvýšení počtu stránek kapitoly manuálu, pak je třeba vytisknout celou kapitolu nově. Celý proces přípravy, posouzení a schválení revize musí být vždy evidován na první straně příslušné kapitoly manuálu ve třetím a čtvrtém sloupci tabulky (viz níže; do předmětu revize jsou uvedeny pouze čísla dotčených stránek). Starší verze manuálu budou uchovávány jak v papírové, tak v elektronické podobě u zodpovědného zaměstnance po dobu 10 let od schválení Revize č. 10 příslušné verze vydání. Rev. č Předmět revize Strana(-y) Platné od Podpis správce kopie Revize Zpracoval(a) Zrevidoval(a) Schválil(a) č. Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Poté, co je revize schválena, zodpovědný zaměstnanec revidovanou kapitolu manuálu předá proti podpisu v Distribučním listu držitelům řízených kopií a zajistí seznámení o změnách zaměstnance, používající pouze elektronickou podobu manuálu. Seznámení si nechá potvrdit podpisem v Distribučním listu. Dosáhne-li číslo revize 10, kapitola manuálu je znovu vydána s číslem vydání zvýšeným o 1 oproti minulé verzi. 1.6 Rušení kapitoly Manuálu O zrušení kapitoly manuálu rozhoduje ředitel ORPS. Hlavní strany zrušené kapitoly manuálu jsou vyjmuty z originální verze manuálu a ze všech řízených kopií. Úvodní a první strana zrušené kapitoly v Manuálu zůstávají z důvodu zachování struktury manuálu (číslování a řazení jednotlivých kapitol) a z důvodu ucelenosti informací pro uživatele. V tabulce pro evidenci revizí na první straně rušené kapitoly Manuálu zodpovědný zaměstnanec uvede text Kapitola x název kapitoly - ZRUŠENA. Způsob distribuce této informace je obdobný jako při provádění revizí. Zrušením jakékoli kapitoly manuálu se mění také kapitola 1.2. Revizi kapitoly 1 provede zodpovědný zaměstnanec tak, že v kapitole 1.2. (Obsah Manuálu) za příslušnou rušenou kapitolu dopíše text ZRUŠENO. 1.7 Evidence výjimek z popsaných postupů Vydání: 1 Revize: 1 Strana 15 z 103

16 Systém řízení a zpracování Manuálu Vzhledem k tomu, že písemné postupy nemohou předvídat veškeré detailní specifické situace, které nastanou při realizaci Opatření SROP 5.2 Technická pomoc pro RPS, lze předpokládat, že pro vyřešení problémových otázek bude třeba se do jisté míry odchýlit od postupů definovaných v manuálu. V případě, že dojde ke vzniku takové situace, bude se postupovat dle příslušných právních předpisů. V takových případech bude také třeba udělit výjimku z postupů definovaných v tomto manuálu. Výjimku může navrhnout ředitel ORPS a schválit náměstkyně ministra pověřená řízením sekce evropské integrace, do níž ORPS spadá. Evidence výjimek je vedena pouze u originálu a seznam výjimek je vložen za touto kapitolou manuálu (viz následující tabulka). Výjimka č. Předmět výjimky a odůvodnění Navrhl(a) Odsouhlasil(a) Vydání: 1 Revize: 1 Strana 16 z 103

17 Systém řízení a zpracování Manuálu Vydání: 1 Revize: 1 Strana 17 z 103

18 2. Platné předpisy a dokumenty

19 Platné předpisy a dokumenty VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL: JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS Ing. Mario Hládek Ing. Marie Čaušević Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. REV. Č. PŘEDMĚT REVIZE STRANA PLATNÉ OD PODPIS SPRÁVCE KOPIE ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL: JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS Ing. Mario Hládek Ing. Marie Čaušević Mgr. Arnošt Marks, Ph.D Vydání: 1 Revize: 1 Strana 19 z 103

20 Platné předpisy a dokumenty 2. Platné předpisy a dokumenty 2.1 Právní předpisy Evropských společenství - Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech - Nařízení Rady (ES) č. 1447/2001, kterým se mění Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech - Nařízení Rady (ES) č. 1105/2003, kterým se mění Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech - Nařízení Komise (ES) č. 448/2004, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění směrnice Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy - Nařízení Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů - Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 ze dne 28. července 2000 o podrobných pravidlech pro způsobilost výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy 2.2 Právní předpisy ČR - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními správními celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a OSS, - zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění p. p., - vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, - zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření OSS a státních organizací s majetkem státu, - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, - vyhláška MF č. 64/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, - zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách - vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, - zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Vydání: 1 Revize: 1 Strana 20 z 103

21 Platné předpisy a dokumenty 2.3 Schválené dokumenty - Rámec podpory Společenství, - Společný regionální operační program - Operační manuál Společného regionálního operačního programu - Operační manuál Rámce podpory společenství - Plán čerpání prostředků TP RPS pro období Vydání: 1 Revize: 1 Strana 21 z 103

22 3. Technická pomoc

23 Technická pomoc VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL: JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS Mgr. Johana Horáková Ing. Marie Čaušević Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. REV. Č. PŘEDMĚT REVIZE STRANA PLATNÉ OD PODPIS SPRÁVCE KOPIE 1 OMP (47) změněno na OMP (33) v celém Manuálu ve větě připravují výběr dodavatele doplněno o ve spolupráci se zaměstnancem 322TA. ve větě spolupracují na kontrole projektu a souvisejících faktur doplněno o ve spolupráci se zaměstnancem 32LF a 322TA. celý Manuál ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL: JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS Mgr. Johana Horáková Ing. Marie Čaušević Mgr. Arnošt Marks, Ph.D Vydání: 1 Revize: 1 Strana 23 z 103

24 Technická pomoc Vydání: 1 Revize: 1 Strana 24 z 103

25 Technická pomoc 3. Technická pomoc Nařízení Komise č. 448/2004, pravidlo č. 11 odst. 2 (původně 1685/2000 pravidlo č. 11 odst. 2) umožňuje České republice financovat z Technické pomoci opatření pro přípravu, monitorování, hodnocení a kontrolu nezbytnou při řízení a implementaci strukturálních fondů. Technická pomoc (technical assistence) tedy na základě výše uvedeného nařízení zastřešuje aktivity, které podpoří efektivní řízení, kontrolu a monitorování realizace RPS, a aktivity, které v rámci jednotlivých operačních programů vyžadují jednotný přístup na národní úrovni. Celkový finanční rámec pro Technickou pomoc RPS činí 6,8 mil. během plánovacího období Způsobilé výdaje pro Technickou pomoc RPS jsou podrobně popsány v kapitole 9 tohoto manuálu. Výše příspěvku ze strukturálních fondů činí 75%, ostatních 25% je poskytnuto ze státního rozpočtu. Zdroje EU plynoucí na pokrytí nákladů Technické pomoci plynou z ERDF. Pro zjednodušení správy těchto prostředků a s ohledem na skutečnost, že konečným příjemcem Technické pomoci RPS je Ministerstvo pro místní rozvoj, je Technická pomoc RPS zařazena do priority 5 Technická pomoc Společného regionálního operačního programu. Technická pomoc RPS je zařazena do opatření Technická pomoc pro CSF (kapitola programového dokumentu SROP). Plán čerpání Technické pomoci pro celé programovací období a roční pracovní programy schvaluje Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství. Konečným příjemcem, uživatelem a rozhodujícím útvarem při čerpání Technické pomoci je Řídicí orgán RPS. Z Technické pomoci RPS dále čerpá Platební orgán a Odbor monitorování programů. Řídicí orgán Společného regionálního operačního programu ověřuje a kontroluje správnost finančních dokladů a nese celkovou formální zodpovědnost za čerpání prostředků Technické pomoci v rámci Společného regionálního operačního programu. Jmenovitě budou prostředky Technické pomoci RPS čerpat následující oddělení/útvary: - Oddělení monitoringu RPS (323) - Oddělení řízení a metodiky RPS (322) - Oddělení evaluační jednotky SF (325) - Oddělení pro publicitu, informace a vzdělávání RPS (324) - Oddělení koordinace RKS a programování hospodářské a sociální soudržnosti (321) - Odbor monitorování programů (33) - Platební orgán (MF) Vydání: 1 Revize: 1 Strana 25 z 103

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zpracoval Vydal Schválil Originál uložen Ing. Jiří Vávra, tajemník MÚ Loket, upravila RM Rada města Loket Rada města Loket dne 11. 03. 2015 usnesením

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2016, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Článek I Obecná ustanovení 1. Tato směrnice pro zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice ) v souladu s 18

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah: (1) Předmět úpravy, související předpisy, pojmy (2) Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (3) Zakázky při krizovém řízení (4)

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012 OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Směrnice č. 3/2011 revize č.1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu s platností nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu s platností nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách V Praze dne 9. srpna 2006 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Ministerstvo zemědělství Č.j. 23012/2006-11000 Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu

Více

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

Účinnost předpisu: od Pořadové číslo: S-3/2006. Směrnice ředitele úřadu Regionální rady pro zadávání veřejných zakázek

Účinnost předpisu: od Pořadové číslo: S-3/2006. Směrnice ředitele úřadu Regionální rady pro zadávání veřejných zakázek Příloha číslo 1 usnesení 8/5/2006 úřad Regionální rady Ing. Petr Vráblík, Ph.D. ředitel úřadu SMĚRNICE Účinnost předpisu: od 1. 12. 2006 Pořadové číslo: S-3/2006 Správce předpisu: Kancelář ředitele Číslo

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů Program švýcarsko české spolupráce Platné od 15.2. 2010 SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka (SO 902 MF) CZP Centrum pro zahraniční

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky Vzdělávací seminář Audit při realizaci projektu III. Název projektu: Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MV ČR a v jím řízených organizacích

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Identifikační číslo: MAD 13 Příloha OM OP RLZ A1 1/7 Řízená kopie elektronická 15.1.2008 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 1

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (34. a 35. výzva) 27.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření obce č. 18 Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření č. 18 se opírá o zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Stanovuje podmínky při zadávání malých, podlimitních

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub 07. 11. 2016 2 Zadávání veřejných

Více

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky Vzdělávací seminář Audit při realizaci projektu III. Název projektu: Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MV ČR a v jím řízených organizacích

Více

Zásady zadávání veřejných zakázek

Zásady zadávání veřejných zakázek Zásady zadávání veřejných zakázek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada MČ Brno-Bystrc (dále jen RMČ) stanoví v těchto Zásadách působnost zadavatele veřejných zakázek při zadávání veřejných zakázek hrazených

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.4 (32. a 33. výzva) 17.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 1 POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP. Moravskoslezský kraj PŘÍLOHY POKYNŮ PRO ŽADATELE

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 1 POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP. Moravskoslezský kraj PŘÍLOHY POKYNŮ PRO ŽADATELE Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 1 POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 2. KOLO VÝZVY Strana 1 z 11 ČÁST A - Podmínky pro poskytnutí finanční pomoci v rámci SROP z hlediska zákona č. 40/2004

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Suchohrdly Adresa: Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly IČO: 67024645 Směrnici zpracovala: Anna Bajerová Směrnici schválil: Hana Matochová Směrnice

Více

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6,

Více

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) 'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) schválená Radou města Stráž pod Ralskem dne 16. září 2009 usnesením č. RJ336/2009 a doplněná Radou města Stráž pod Ra1skem dne 2. února

Více

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ Pokud tato pravidla nebudou dodržena, nebudou výdaje spojené se zakázkou považovány za uznatelné, a příjemci podpory nebude na tyto výdaje přiznána podpora. I. Obecná pravidla

Více

MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, Žatec. Vnitřní předpis. ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek

MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, Žatec. Vnitřní předpis. ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec Vnitřní předpis ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek Květen 2014 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Tyto Zásady a postupy pro zadávání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 12.22.07 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Část I Obecná ustanovení čl. 1 Předmět úpravy a působnost

Více

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Jan Kostovič (kostovic@crr.cz) 10.03.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

METODICKÝ POKYN K PŘÍRUČCE PRO PŘÍJEMCE Č. 2/2012

METODICKÝ POKYN K PŘÍRUČCE PRO PŘÍJEMCE Č. 2/2012 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC METODICKÝ POKYN K PŘÍRUČCE PRO PŘÍJEMCE Č. 2/2012 PRO

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství 1. Základní informace 1.1 Zadavatel 1.2 Odpovědný

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Bruntál se na své schůzi dne 6. 2. 2007 usnesením č. 281/6 usnesla vydat na základě 102 odst. 2 písm. a ) a 110 odst. 4 písm. e)

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu 31. 32. týdne od ukončení příjmu

Více

SMĚRNICE Olomouckého kraje

SMĚRNICE Olomouckého kraje SMĚRNICE Olomouckého kraje ze dne 16. 6. 2016 č. 2/2016 kterou se vydává Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením č. UR/98/16/2016 ze dne 16.

Více

R C. SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

R C. SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, dle Pravidel pro žadatele OPR, část C - Závazné postupy pro zadávání zakázek nespadajících

Více

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Tento dokument si klade za cíl stručně a přehledně informovat o základních postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová Listopad 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na dodání zboží, poskytnutí

Více

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění vyhlášky č. 137/2005 Sb. Účinnost vyhlášek: vyhláška

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05 Strana 1 / 7 zakázek malého rozsahu Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení ze dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník výtisků

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření

Více

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012 ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ Tel.: +420 384 342 185, Fax: +420 384 723 505 e-mail: alena.bastova@mesto-trebon.cz VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu služby v souladu s 18 odst. 5 zákona

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu stanoveném Pravidly ke kontrole

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Obec Petrovice. S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Obec Petrovice. S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje

Více

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová 9. 11.2. 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na

Více

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, 257 65 Čechtice IČ: 00231975 SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Keblov Obec : KEBLOV Adresa :

Více

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Lucie Balounová Ing. Ivana Jašková 13.10.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:18927/2015-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifické cíle 1.2 a 1.3 18.01.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (29. a 30. výzva) 07.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC RAČICE Adresa: Račice č.p. 65 IČ: 16981901 Směrnici zpracovala : Bc. Pavlína Plimlová, DiS. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo Obce Račice Vydalo: Zastupitelstvo

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato pravidla pro zadávání zakázek (dále jen pravidla ) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 20 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2 Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválilo:

Více

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov Rada města Adamova v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s.

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. Účinnost od 1.12.2015 Vyhotovil: Advokátní kancelář Zvolský & partners s.r.o. Schválil:

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

Příloha č. 11 PPŽP Pokyny pro zadávání veřejných zakázek

Příloha č. 11 PPŽP Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Příloha č. 11 PPŽP Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Účinnost: od 1. 4. 2010 Verze č. 11.0 ~ 1 ~ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pokyny pro zadávání veřejných zakázek

Více

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK Zadávání zakázek Pokud příjemce nebo partner není schopen zajistit činnosti spojené s realizací projektu vlastními zaměstnanci

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 7. 2008 č. 04/08 1 Čl. 1 Předmět

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Vítkova vydává v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1

Více

OBEC LIPOVICE Lipovice 44, Vlachovo Březí

OBEC LIPOVICE Lipovice 44, Vlachovo Březí OBEC LIPOVICE Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce LIPOVICE Úvodní ustanovení Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč č. 3/2014, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč č. 3/2014, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč č. 3/2014, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/03/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek Obec Bušanovice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Bušanovice Znění pravidel bylo schváleno

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení..2 Článek 2 Obecná ustanovení...3 Článek 3 Způsoby zadávání veřejných zakázek malého rozsahu..4 Článek 4

Více

Poskytnutí dotace, žádosti o platbu, finanční toky

Poskytnutí dotace, žádosti o platbu, finanční toky Poskytnutí dotace, žádosti o platbu, finanční toky Seminář k Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Olomouc, 19. listopadu 2007 Seminář je spolufinancován EU Realizace

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

SMĚRNICE SM 04/03/16

SMĚRNICE SM 04/03/16 MĚSTO HULÍN SMĚRNICE SM 04/03/16 O ZADÁVÁNÍ A HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: 08.12.2016 Odbor rozvoje města a životního prostředí Rada města Hulína č. 45,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace Obecné

Více