Seminář pro příjemce OPVK 1. výzva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminář pro příjemce OPVK 1. výzva"

Transkript

1 Seminář pro příjemce OPVK 1. výzva Liberecký kraj 1

2 Obsah semináře Úvod Způsobilé a nezpůsobilé výdaje, účetnictví, dokladování a archivace Monitorovací zprávy a žádost o platbu Podstatné a nepodstatné změny Publicita Pravidla výběru dodavatelů Monitorovací indikátory a udržitelnost Risa managing Dotazy Závěr Liberecký kraj 2

3 Shrnutí 1. výzvy OPVK Příjemců Počet projektů v zásobníku Počet schválených projektů VK Počet neschválených projektů VK Projektů nad 65 bodů (včetně) Projektů pod 65 bodů Předáno externím hodnotitelům Vyřazeno na přijatelnosti Počet předložených Grantových projektů Oblast podpory celkem Liberecký kraj 3

4 Způsobilé výdaje - úvod Způsobilé výdaje musí splňovat následující kritéria Charakter výdaje Účel výdaje Prokazatelnost výdaje Datum uskutečnění výdaje V případě, že poskytovatel dotace dojde na základě kontrol k závěru, že prokázaný výdaj nesplňuje některé z kritérií, neuzná výdaj jako způsobilý, a to i tehdy, bylli tento výdaj schválen v rozpočtu Liberecký kraj 4

5 Způsobilé výdaje - kapitola 1 Osobní výdaje Způsobilé výdaje: mzdové výdaje pracovníků, kteří mají v rámci projektu uzavřen pracovněprávní vztah a jsou zaměstnáni výhradně pro projekt příslušná část mezd nebo platů zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílejí pouze částí svého úvazku, a to ve výši odpovídající jejich úvazku na projektu výdaje na odměnu zaměstnanců, kteří jsou v rámci projektu zaměstnáni na DPČ nebo DPP autorské honoráře zákonné odvody na SP a ŽP hrazené zaměstnavatelem, případně další zákonná pojištění (FKSP) Liberecký kraj 5

6 Způsobilé výdaje - kapitola 1 Osobní výdaje Vyúčtování způsobilých výdajů: pracovní smlouvy (DPP, DPČ) výkazy práce za jednotlivé pracovníky soupiska mzdových nákladů pracovníků projektu výplatní listina nebo výplatní páska pracovníků výpis z projektového účtu další doklady Liberecký kraj 6

7 Způsobilé výdaje kapitola 2 Cestovní náhrady Služební cesty tuzemské zahraniční (schválené v žádosti, položky související nelze v rozpočtu dodatečně navyšovat!) Subjekty ČR zákoník práce zahraniční per diem Liberecký kraj 7

8 Způsobilé výdaje kapitola 2 Cestovní náhrady Způsobilé výdaje cestovné výdaje na ubytování stravné ostatní/nutné vedlejší výdaje kapesné (zahraniční služební cesty) Liberecký kraj 8

9 Způsobilé výdaje kapitola 2 Cestovní náhrady Vykazování služebních cest cestovní příkaz rozpis cestovních náhrad doklady o úhradách výdajů kopie tech. průkazu vozidla stručná zpráva ze služební cesty soupiska čerpání cestovních výdajů Liberecký kraj 9

10 Způsobilé výdaje - kapitola 3 Zařízení (25%CZV) Nehmotný majetek do ,- Software, know-how, licence, studijní program Dlouhodobý nehmotný majetek Software, know-how, licence, studijní program nad ,- = investiční majetek, ale není zahrnut do křížového fin. Drobný hmotný majetek do ,- výukový a spotřební materiál, PC, tiskárna, multifunkční zařízení, mobily, dataprojektory Použitý drobný hmotný majetek Liberecký kraj 10

11 Způsobilé výdaje - kapitola 3 Zařízení (25%CZV) Nájem zařízení, operativní leasing - předmět nájmu musí být využíván pro projekt - zřejmá skutečná výše ročního nájemného nebo splátek - zřejmá doba, po kterou bude předmět nájmu využíván k realizaci - příjemcem podpory je nájemce - smlouva uzavřena přímo s příjemcem podpory - operativní leasing má pevný konec není možný odkup za ZC - prokazatelná hospodárnost využití operativního leasingu oproti jiným alternativám - náklady související s leasingovou smlouvou nezpůsobilé Operativní leasing automobilu pouze pro projekty 1.2. a pro použití k realizaci aktivit cílové skupiny se SVP. Liberecký kraj 11

12 Způsobilé výdaje - kapitola 3 Zařízení (25%CZV) Odpisy vlastního dlouhodobého majetku - majetek nebyl pořízen s využitím veřejných prostředků - není-li majetek využíván výhradně pro projekt alikvotní výše - odpisy jsou způsobilé pouze po dobu realizace - účetní doklad pořizovací ceny - majetek je odpisován podle odpisového plánu příjemce - výše ročních odpisů se stanoví dle zákona o daních z příjmu, do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze poměrnou výši ročního daňového odpisu za počet měsíců používání majetku pro projekt Příloha MZ Výdaje na opravy a údržbu Liberecký kraj 12

13 Způsobilé výdaje - kapitola 3 Zařízení (25%CZV) Křížové financování (9%CZV) - investiční část zařízení a vybavení nábytek v pořizovací ceně od Kč - neinvestiční část nábytek v pořizovací ceně do Kč vestavěné skříně do Kč Liberecký kraj 13

14 Způsobilé výdaje - kapitola 3 Zařízení (25%CZV) Výdaje nespadající do KF Výdaje spadající do oblasti pomoci ESF Nákup pozemků, budov, bytů a nebytových prostor, vozidel výdaje na zařízení, které není využíváno k aktivitám cílové skupiny Příjemce, který daňově neodepisuje, zahrne do způsobilých výdajů v režimu KF celou pořizovací cenu majetku. Liberecký kraj 14

15 Způsobilé výdaje - kapitola 4 Místní kancelář (8%CZV) Spotřební zboží a provozní materiál kancelářské potřeby, tonery, CD Telefon, poštovné, fax + internetové připojení nezpůsobilé: poplatek za zavedení, instalaci telekomunikačních zařízení Spotřeba vody, paliv a energie vodné, stočné, el.energie, plyn, výdaje na vytápění, úklid nezpůsobilé: náklady na správu majetku a budov, na jejich údržbu, zajištění ostrahy, služba vrátných. Nájemné Liberecký kraj 15

16 Způsobilé výdaje - kapitola 5 Nákup služeb Publikace, školící materiály, manuály učebnice, publikace, knihy, manuály, příručky, multimediální pomůcky tvořeny dodavatelem Odborné služby, studie a výzkum zpracování studií, analýz, sběr dat, zajištění účetnictví externím dodavatelem nezpůsobilé: výdaje dodavateli za řízení projektu Náklady na konference/kurzy výdaje na realizaci konferencí či kurzů pro cílovou skupinu, hostující účastníky, veřejnost Liberecký kraj 16

17 Způsobilé výdaje - kapitola 5 Nákup služeb Podpora účastníků (stravné, ubytování) občerstvení a ubytování účastníků konferencí či kurzů cenový limit pro stravné 300 Kč osoba/den, cenový limit pro ubytování v ČR Kč osoba/noc Jiné náklady právní poradenství, znalecké posudky, administrace veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách zajišťovaná dodavatelsky nezpůsobilé: nevztahuje se na administraci zakázek malého rozsahu pravidla výběru dodavatelů nad Kč kapitola nesmí převýšit 49 % celkových způsobilých výdajů Liberecký kraj 17

18 Způsobilé výdaje - kapitola 6 Stavební úpravy Drobné stavební úpravy dokončené stavební úpravy ve zdaňovacím období do Kč za každou jednotlivou účetní položku (pořizovací cena včetně DPH) úprava pracovního místa nebo úprava přístupu pro osoby se zdravotním postižením, nebo úprava výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou Liberecký kraj 18

19 Způsobilé výdaje - kapitola 6 Stavební úpravy Stavební úpravy v rámci křížového financování dokončené stavební úpravy ve zdaňovacím období nad Kč včetně za každou jednotlivou účetní položku (pořizovací cena včetně DPH) rekonstrukce či modernizace prováděná za účelem usnadnění přístupu a pohybu osobám zdravotně postiženým, nebo úpravy výukových, vzdělávacích či pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou stavební úpravy nad 40 tis. lze provádět pouze na majetku příjemce (partnera). V případě škol a školských zařízení i na majetku zřizovatele neuznatelné: rekonstrukce či modernizace, pokud nepřevýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období Kč Liberecký kraj 19

20 Způsobilé výdaje - kapitola 7 Přímá podpora (20%CZV) Výdaje spojené se zapojením cílové skupiny do aktivit projektu Mzdové příspěvky Cestovné, ubytování a stravné - spojené s realizací praxí a stáží, pokud vznikají přímo PP nebo na základě cestovního příkazu zaměstnavatele, se kterým má PP uzavřenou smlouvu o vzdělávání - jízdní výdaje, ubytování, zabezpečené stravování Dokladování: výdajové doklady s podpisy podpořených osob Doprovodné aktivity Asistentské služby na základě smlouvy PP s poskytovatelem služeb Liberecký kraj 20

21 Způsobilé výdaje - kapitola 8 Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy Audit rozpočet projektu je vyšší než 3 mil. Kč (vč.dph) Publicita Ostatní správní, notářské poplatky, právní poradenství, znalecké posudky pro projekt nezbytné poplatky za vedení zvláštního účtu Liberecký kraj 21

22 Nezpůsobilé výdaje Takové výdaje, které prostředků OP VK. nelze hradit z veřejných Nejsou v souladu s cíli projektu a nejsou nezbytné k jejich dosažení. Nepřiměřené výdaje, nejsou vynaloženy v souladu s principem hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti nebo v souladu s evropskou nebo českou legislativou. Nejsou zaznamenány na bankovních účtech příjemce a nejsou doloženy účetními doklady. Byly vynaloženy mimo období realizace OP ( až ) a současně mimo období realizace projektu. Nezpůsobilé jsou také výdaje za koupi zboží či služeb bez výběrového řízení dle pravidel. Pokud vzniknou, hradí je příjemce podpory z vlastních prostředků. Liberecký kraj 22

23 Procesy a pravidla finančního řízení změny rozpočtu Změny rozpočtu jsou umožněny pokud: Nebudou porušeny podmínky stanovené ve Smlouvě o poskytnutí podpory Se nenaruší charakter a záměr projektu Budou nezbytné a efektivní Budou řádně zdůvodněny Nebudou překročeny závazné limity pro kapitoly Nebudou navýšeny krácené položky (Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK) Lze vytvořit nebo zrušit položku rozpočtu. Liberecký kraj 23

24 Podstatné a nepodstatné změny rozpočtu Nepodstatné změny Přesun prostředků v rámci položek jedné kapitoly rozpočtu Přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu do výše 15 % způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou prostředky přesouvány, vyjma kapitoly 1 - Osobní výdaje u organizací se závaznými LMR v oblasti mzdové regulace => vždy podstatná změna Podstatné změny Přesun finančních prostředků mezi kapitolami rozpočtu vyšší než 15 % původního (schváleného) objemu kapitoly, ze které jsou prostředky přesouvány Změna závazných LMR v rámci rozpočtu kap.1 - Osobní výdaje Liberecký kraj 24

25 Účetnictví a dokladování Povinnost vést účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Oddělené transparentní analytické účty související pouze s realizací projektu O projektových aktivitách musí být účtováno odděleně od ostatních aktivit organizace, např. na zvláštním účetním středisku. Touto povinností zaváže příjemce případné partnery s finanční účastí na projektu. Účetnictví projektu musí být vedeno elektronicky. Liberecký kraj 25

26 Druhy účetních dokladů a jejich náležitosti Účetní doklady musí obsahovat všechny požadované náležitosti dle zákona o účetnictví Náležitosti účetního dokladu: Označení účetního dokladu (paragon, faktura) Popis a obsah účetního případu a označení jeho účastníků Peněžní částka nebo údaj o množství a ceně Datum vyhotovení účetního dokladu Datum uskutečnění účetního případu, není-li shodné s datem vyhotovení účetního dokladu Podpis osoby odpovědné za účetní případ a podpis osoby zodpovědné za jeho zaúčtování Liberecký kraj 26

27 Druhy účetních dokladů a jejich náležitosti Doklady prokazující okamžik vzniku způsobilého výdaje a zohledňující skutečnost, zda je výstavce dokladu plátce či neplátce DPH: faktura či paragon vystavený neplátcem DPH účetní doklad (okamžikem vzniku výdaje je okamžik uskutečnění účetního případu) běžný daňový doklad faktura, vystavený plátcem DPH, náležitosti dle zákona o DPH (okamžik vzniku výdaje je den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí platby) zjednodušený daňový doklad musí obsahovat sazbu DPH Liberecký kraj 27

28 Druhy účetních dokladů a jejich náležitosti Účetní doklady prokazující okamžik vzniku způsobilého výdaje bez ohledu na to, zda je či není výstavce registrován k DPH zúčtovací a výplatní listina (je účetním dokladem pro zaúčtování osobních výdajů) inventární soupis (karta) majetku spolu s fakturou slouží k doložení pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku odpisový plán cestovní příkaz, vyúčtování pracovní cesty kvalifikovaný odhad/kalkulace pro doložení režijních výdajů Liberecký kraj 28

29 Náležitosti běžného daňového dokladu dle 28 o DPH č. 235/2004 Sb. Faktura daňový doklad musí obsahovat: Obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění Daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění Obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění Pořadové číslo dokladu Rozsah a předmět zdanitelného plnění Datum vystavení daňového dokladu Liberecký kraj 29

30 Náležitosti běžného daňového dokladu dle 28 o DPH č. 235/2004 Sb. Datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu Jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně Základ daně Základní nebo sníženou sazbu daně Výši daně celkem zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru Faktury označit identifikací projektu názvem a číslem projektu Liberecký kraj 30

31 Faktury Faktury musí být doloženy objednávkami a nad ,- Kč dodavatelskou smlouvou Zálohové fa musí být vyúčtovány nejpozději do konce projektu Zálohy partnerům pouze v případě, že je upraveno partnerskou smlouvou Pokladna na drobné výdaje Originály dokladů příjemce, soupisky účetních dokladů partnerů i s kopiemi jejich účetních dokladů musí být k dispozici u příjemce do r Liberecký kraj 31

32 Evidence a prokazování uskutečněného výdaje Doklady prokazující skutečné zaplacení způsobilého výdaje jsou: pokladní doklad výpis ze zvláštního bankovního účtu Výjimku z podmínky skutečného zaplacení tvoří: odpisy režijní výdaje Nejsou doprovázeny skutečným peněžním výdajem v okamžiku, kdy se o nich jako o výdajích účtuje Liberecký kraj 32

33 Daň z přidané hodnoty Plátce DPH Pro příjemce- plátce DPH je způsobilá pouze část DPH,na kterou není v rámci přijatého plnění nárok na odpočet DPH v souladu se zák. o DPH Pokud příjemce poskytuje svoje služby bez úplaty, nemá nárok na odpočet DPH Neplátce DPH Nemají nárok na odpočet DPH na vstupu, DPH je způsobilým výdajem Liberecký kraj 33

34 Příjmy projektu, projekty generující příjmy Aktivity projektu 100% financovány z OP VK musejí být pro cílové skupiny bez úplaty (neměly by vytvářet příjmy) Příjmy z: Prodeje materiálu, zboží nebo služeb vzešlých z projektu Pronájmu zařízení, softwaru, které byly pořízeny pro potřeby projektu Úroky ze zvláštního účtu Příjmy budou vykazovány v MZ, odečítány průběžně od způsobilých nákladů projektu, nejpozději spolu se závěrečnou ŽoP Liberecký kraj 34

35 Úhrada výdajů projektu zálohování Forma zálohových plateb, na základě předkládání žádostí o platbu se skutečně vynaloženými způsobilými výdaji ŽoP generuje se z Benefitu 1. záloha 25 % způsobilých výdajů (dle Smlouvy) Další průběžné platby dle skutečně doložených způsobilých výdajů v intervalech stanovených smlouvou Max. 90 % schválené částky Závěrečná platba dle skutečně vynaložených a schválených způsobilých výdajů, max. do výše 10 % schváleného rozpočtu Liberecký kraj 35

36 Monitorovací zprávy Typy: PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ liší se rozsahem O UDRŽITELNOSTI 1 x ročně po dobu 5 let od ukončení projektu Příjemce podpory je musí archivovat Liberecký kraj 36

37 Předkládání průběžných MZ (s žádostí o platbu nebo bez) Každé 3 měsíce od zahájení realizace projektu[1] a to do 30 kalendářních dnů od uplynutí tohoto období [1] Počátek realizace = datum zahájení uvedené ve smlouvě, a to do 30 kalendářních dnů od uplynutí tohoto období Liberecký kraj 37

38 Výjimky a) Mimořádná průběžná MZ pokud příjemce vyčerpá více než 80 % poskytnuté zálohy a 100 % všech předchozích poskytnutých plateb ( ŽOP + MZ) TERMÍN NÁSLEDUJÍCÍ PMZ SE ŘÍDÍ OD TOHOTO NOVÉHO TERMÍNU Liberecký kraj 38

39 Příklad Začátek realizace období: leden březen (MZ do ) 2. období: duben červen (MZ do ) Výjimka: Odevzdá-li v dřívějším termínu např (období duben květen) bude následné období červen srpen (MZ do ) Liberecký kraj 39

40 Výjimky b) se závěrečnou monitorovací zprávou případy: vypracování PMZ vychází na méně než měsíc před ukončením realizace projektu poskytovatel může povolit vypracování pouze závěrečné zprávy pokud vypracování PMZ připadá na termín ukončení projektu, zpracovává se pouze závěrečná MZ Liberecký kraj 40

41 Struktura průběžné a závěrečné MZ Liberecký kraj 41

42 Žádost o platbu Uvádějí se všechny způsobilé výdaje projektu, které vznikly v průběhu odpovídajícího monitorovacího období Pokud nebyl výdaj vykazován v předchozím období, je možné zařadit do následujícího Př. č. 5 Soupiska účetních dokladů Kopie dokladů se přikládají k MZ Liberecký kraj 42

43 Přílohy průběžné monitorovací zprávy bez žádosti o platbu 1. Monitorovací indikátory (IS Benefit7) 2. Přehled uzavřených výběrových řízení (Excel) 3A. Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek (nerelevantní) 3B. Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (nerelevantní) 9. Přepracovaný rozpočet projektu (je-li změna) 10. Přepracovaný harmonogram projektu (je-li změna) Liberecký kraj 43

44 Přílohy průběžné monitorovací zprávy bez žádosti o platbu 11. Podpisové vzory (s první průběžnou monitorovací zprávou) 12. Pracovní výkazy 13. Mzdové náklady 14. Cestovní náklady 15. Odpisy Liberecký kraj 44

45 Přílohy průběžné monitorovací zprávy s žádostí o platbu Stejné jako k průběžné MZ bez žádosti o platbu + 5. Soupiska účetních dokladů 6. Kopie účetních dokladů 7. Kopie z výpisu účtu projektu 8. Přehled čerpání způsobilých výdajů Liberecký kraj 45

46 Závěrečná monitorovací zpráva Do 2 měsíců od ukončení projektu (datum ve smlouvě) Se závěrečnou žádostí o platbu Obsah: zhodnocení úspěšnosti aktivit celého projektu, výsledky, informace o publicitě, významných faktorech, které projekt ovlivnily, rizicích atd. Liberecký kraj 46

47 Závěrečná monitorovací zpráva Pokud bylo povoleno zpracování pouze ZMZ, obsahuje také popis posledního monitorovacího období Přílohy navíc: Pokud projekt nad 3 mil. Kč auditorská zpráva Souhrnná informace o realizaci projektu obsahuje popis projektu apod. Liberecký kraj 47

48 Forma předkládání Zatím formuláře ve Wordu a Excelu Později on-line v IS Benefit7 (záložka konto projektu) Elektronicky a v tištěné podobě Statutární zástupce nebo oprávněná osoba podepíše originál MZ se všemi přílohami Liberecký kraj 48

49 Doplnění informací Požádá-li poskytovatel, je příjemce povinen údaje doplnit do 15 pracovních dnů (lhůta může být určena kratší), nebo uvést důvod, proč nelze informaci poskytnout Je-li doplněno nedostatečně, může dojít ke kontrole na místě Liberecký kraj 49

50 Podstatné a nepodstatné změny Změny v projektu v průběhu realizace projektu může dojít k odchylkám od schválené žádosti a podmínek stanovených právním aktem - všechny změny musí být pro projekt nezbytné a efektivní = všechny změny, zejména pak podstatné písemně odsouhlaseny partnery projektu!!! 1. Nepodstatné změny projektu - neovlivní-li změna dosažení cílů projektu a povinnosti plynoucí z právního aktu (schválené monitorovací indikátory Liberecký kraj 50

51 Podstatné a nepodstatné změny - může být provedena bez předchozího souhlasu poskytovatele - příjemce o změnách informuje v nebližší monitorovací zprávě Změna rozpočtu přesun prostředků v rámci jedné kapitoly rozpočtu (s MZ aktualizovaný rozpočet) = u organizací, které mají stanoveny limity v oblasti LMR, nutný souhlas poskytovatele (změna podstatná), u ostatních max. do výše objemu 15 % rozpočtu kapitoly Osobní výdaje Liberecký kraj 51

52 Podstatné a nepodstatné změny Přesun prostředků mezi jednotl. kapitolami rozpočtu do výše 15 % původního objemu kapitoly, z níž jsou fin. prostředky přesouvány (součástí oznámení aktualizovaný rozpočet) = neporušit závazné limity pro jednotl. kapitoly, respektovat omezení Vytvoření nové položky v rozpočtu, případně její zrušení za podmínky, že neznamená začátek nové klíčové aktivity nebo ukončení či zrušení stávající klíčové aktivity Liberecký kraj 52

53 Podstatné a nepodstatné změny Změna kontaktních údajů příjemce (adresa, telefon) Změna sídla příjemce Změna kontaktní osoby projektu a manažera projektu Změny (formálního charakteru) smluv s partnery Změna auditora Změna harmonogramu realizace projektu týkající se jednotl. aktivit x nikoliv prodloužení realizace projektu (přepracovaný harmonogram) Liberecký kraj 53

54 Podstatné a nepodstatné změny Další změny, které neovlivní dosažení monitorovacích indikátorů a cílů projektu 2. Podstatné změny projektu - Změny, které výrazně mění charakter a obsah projektu (v klíčových aktivitách, rozpočtu) - Zakládá povinnost upravit nebo doplnit právní akt o poskytnutí podpory Liberecký kraj 54

55 Podstatné a nepodstatné změny - Nesmí být provedena před jejím schválením poskytovatelem a před provedením úpravy právního aktu - Partner musí odsouhlasit tyto změny před podáním návrhů změn projektu - Žádost o schválení podstatné změny projektu + zdůvodnění změny + další dokumenty (změnový rozpočet, změnový harmonogram) doporučeným dopisem na KÚLK = do 20 PD od předložení schválení/zamítnutí Liberecký kraj 55

56 Podstatné a nepodstatné změny - Žádost předložena poskytovateli nejpozději 60 PD před termínem ukončení projektu - Příjemce nesmí tyto změny provést před odsouhlasením, nelze jej provést se zpětnou platností - Změny nesmějí vést ke snížení počtu monitorovacích indikátorů, nelze navyšovat celkové způsobilé výdaje v rozpočtu Liberecký kraj 56

57 Podstatné a nepodstatné změny Změna názvu subjektu příjemce Změna statutárního zástupce (do 5 PD) Změna příjemce projektu (v důsledku transformace subjektu optimalizace škol = pouze v odůvodněných případech) Jakákoliv změna týkající se monitorovacích indikátorů Zapojení nového partnera do projektu (v důsledku transformace subjektu, pouze ve výjimečných případech) Liberecký kraj 57

58 Podstatné a nepodstatné změny Přesun finančních prostředků mezi kapitolami rozpočtu vyšší než 15 % původního objemu kapitoly, z níž jsou finanční prostředky přesouvány = nesmějí být porušeny závazné limity pro jednotlivé kapitoly a omezení Přesun finančních prostředků v rámci celkového schváleného rozpočtu na projekt v kapitole 1 rozpočtu u organizací s LMR Liberecký kraj 58

59 Podstatné a nepodstatné změny Změna začátku realizace projektu Změna data ukončení projektu bez nároků na navýšení finančních prostředků Změna bankovního účtu projektu záměr změnit banku oznámit poskytovateli do 5 PD od realizace změny Jakákoliv změna v případě pochybností Liberecký kraj 59

60 Publicita Proč publicita a informovanost? Povinnost informovat veřejnost o financování svého projektu ze zdrojů EU v rámci OP VK Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne (čl ): - realizace informačních a propagačních aktivit na úrovni projektů - informovat účastníky projektu o pomoci ESF a státního rozpočtu ČR Prezentace svého projektu/úspěchu široké veřejnosti Liberecký kraj 60

61 Publicita Čím se musíme řídit? - bližší podrobnosti v kap. 11 Příručka pro příjemce OP VK - Manuál vizuální identity OP VK (http://opvk.krajlbc.cz) (stěžejní dokument, verze logotypu, ochranná zóna, velikost, barvy) - Manuál vizuální identity ESF v ČR (www.esfcr.cz) Liberecký kraj 61

62 Publicita Volba propagačních nástrojů - Vhodné nástroje pro svůj projekt (adekvátnost rozpočtu a velikosti projektu) - Žadatel vybírá už v žádosti následně zakotveny v právním aktu => stávají se předmětem kontroly při nesplnění sankce (2 % z max. výše poskytnuté fin. podpory ostatní povinnosti) - Obsah dokumentů pro účely zajištění publicity plně v kompetenci příjemce - O průběhu publicity informuje žadatel prostřednictvím MZ (část 6 Publicita projektu) Liberecký kraj 62

63 Publicita Nástroje propagačních aktivit Internet (webové stránky projektu) Publikace, školicí a informační materiály Tiskové zprávy, články, rozhovory v regionálních sdělovacích prostředích Tiskové konference (zahájení, v průběhu projektu, ukončení) Letáky a plakáty Propagační předměty Liberecký kraj 63

64 Publicita Pravidla vizuální identity O finanční spoluúčasti ES, ESF a OP VK informuje příjemce zejména používáním závazných log v tomto pořadí: 1. Evropský emblém: Vlajka EU 2. Odkaz na EU: Evropská unie 3. Odkaz na ESF: Logo ESF 4. Odkaz na ŘO OP VK: Logo MŠMT 5. Odkaz na program OP VK: Logo OP VK 6. Odkaz na ZS/ (příjemce): Logo ZS / příjemce 7. Prohlášení zdůrazňující přidanou hodnotu pomoci Společenství: Investice do rozvoje vzdělávání Liberecký kraj 64

65 Publicita - loga EU a ESF mohou být i v obrácené pořadí - Pozor na vzdálenosti mezi jednotlivými logy - Příjemce je povinen: - informovat o finanční spoluúčasti EU (ESF a OP VK) umístěním loga EU, ESF a OP VK na všechny materiály (informační a školicí, propagační materiály a předměty) Liberecký kraj 65

66 Publicita - umístit vlajky EU v místnostech (konference, semináře, školení, výstavy) - každý dokument označit v souladu s pravidly viz. identity ESF a OP VK (prezenční listiny, publikace, tiskoviny, propag. předměty, ) - loga ESF a OP VK umístit ve školicích místnostech, na zařízeních zakoupených z projektu - každou akci spolufinancovanou ESF a OP VK uvést informací o tom, že je fin. z prostředků EU a státního rozpočtu ČR (případně OP VK) Liberecký kraj 66

67 Publicita - Uvést účast EU a ČR na informačních a propagačních materiálech tímto sdělením: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. - Dokladovat všechny aktivity publicity (nástroje) přikládat k MZ - U drobných propag. předmětů není nutné použít logo MŠMT a LK,stejně tak povinná sdělení Liberecký kraj 67

68 Pravidla výběru dodavatelů Pravidla při výběru dodavatelů jsou vymezena 2 základními dokumenty: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Liberecký kraj 68

69 Veřejná zakázka VZ je zakázka realizovaná na základě písemné smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Liberecký kraj 69

70 Druhy zadavatelů Veřejným zadavatelem je: a) ČR (ministerstva), b) státní příspěvkové organizace (muzea, galerie) c) územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává ÚSC d) jiná právnická osoba Dotovaný zadavatel může nastat pouze u VZ na stavební práce Sektorový zadavatel jde o podnikatele, kteří podnikají na základě zvláštního či výhradního oprávnění a současně vykonávají některou z relevantních činností uvedenou v 4 ZVZ - např. dodávka pitné vody, výroba el. energie, poskytování poštovních služeb Liberecký kraj 70

71 Dělení VZ dle předmětu VZ na dodávky předmětem je pořízení věci (zboží), a to zejména formou koupě, koupě na splátky, leasingu; vč. dopravy, montáže, uvedení do provozu, proškolení personálu, VZ na služby negativně vymezeny; není VZ na dodávky nebo na stavební práce nákup software, školení, zpracování projektových žádostí, poradenství, tiskařské služby, VZ na stavební práce provedení stavebních prací, nezbytné dodávky či služby nutné pro vlastní stavební práce Liberecký kraj 71

72 Dělení VZ dle předpokládané hodnoty Nadlimitní VZ: stavební práce více než Kč bez DPH dodávky či služby více než Kč bez DPH Podlimitní VZ: stavební práce více než Kč bez DPH dodávky či služby více než Kč bez DPH Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR): stavební práce do Kč bez DPH dodávky či služby do Kč bez DPH Liberecký kraj 72

73 Stanovení předpokládané hodnoty předpokládanou hodnotou se rozumí předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění VZ, a to v den odeslání výzvy k podání nabídky uvádí se vždy bez DPH na základě vlastních zkušeností s realizací obdobných zakázek, zkušenosti jiných subjektů, průzkum trhu, zákaz účelového dělení předpokládané hodnoty zakázky pod finanční limity povinnost sečíst dodávky či služby min. za 1 účetní období (výjimka = PHM, potraviny, ) Liberecký kraj 73

74 Zásady postupu zadavatele Transparentnost zajištění co největší průhlednosti řízení, která umožní jeho přezkoumatelnost a možnost kontroly postupu zadavatele Rovné zacházení přistupovat ke všem uchazečům (dodavatelům) stejným způsobem Zákaz diskriminace v celém průběhu zadávání zakázky postupovat tak, aby nedošlo k diskriminaci žádného z uchazečů Liberecký kraj 74

75 Veřejné zakázky malého rozsahu nejsou upraveny v ZVZ nutné respektovat jen základní zásady uvedené v 6 ZVZ uplatňuje se Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK v rámci OP VK jsou VZMR rozděleny do 3 kategorií: a) Kč bez DPH b) Kč bez DPH c) Kč bez DPH Liberecký kraj 75

76 Kč nemusí být prováděno výběrové řízení; stačí zaslat přímo objednávku jednomu uchazeči = dodavateli netřeba uzavírat písemnou smlouvu postupovat hospodárně; cena v místě a čase obvyklá Liberecký kraj 76

77 Kč k podání nabídky písemně vyzvat min. 3 dodavatele (doporučený dopis či mail povinnost prokázat odeslání) vyzvat uchazeče, kteří jsou požadované plnění schopni dodat lhůta pro podání nabídek minimálně 10 dnů od odeslání výzvy o výběru nejvhodnější nabídky rozhoduje pověřená osoba zadavatele, netřeba ustanovovat hodnotící komisi Prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti (čestné prohlášení) Zápis o posouzení a hodnocení nabídek nutno uzavřít písemnou smlouvu písemně informovat o výsledku všechny uchazeče (dopisem či elektronicky) Liberecký kraj 77

78 Kč k podání nabídky písemně vyzvat min. 3 dodavatele (doporučený dopis či mail povinnost prokázat odeslání) + uveřejnit výzvu na + uveřejnit výzvu v tisku či na webových stránkách lhůta pro podání nabídek minimálně 10 dnů o výběru nejvhodnější nabídky rozhoduje 3 členná hodnotící komise - alespoň 1 člen s odbornou kvalifikací odpovídající předmětu zakázky Prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti (čestné prohlášení) Zápis o posouzení a hodnocení nabídek nutno uzavřít písemnou smlouvu písemně informovat o výsledku všechny uchazeče (dopisem či elektronicky) + výsledek uveřejnit na (formulář) Liberecký kraj 78

79 Monitorovací indikátory Příručka pro příjemce (str. 98) Smlouva o realizaci GP v rámci GG Liberecký kraj 79

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK MONITOROVACÍ INDIKÁTORY CZ.1.7/2.4./12.45 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu O1/21 Stav ke dni 3.6.21 Výstupy

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2

Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 27.1.2010 Struktura semináře Struktura semináře Způsobilé

Více

Úvodní schůzka projektového týmu. Inovace studia molekulární a buněčné biologie. www.psup.cz

Úvodní schůzka projektového týmu. Inovace studia molekulární a buněčné biologie. www.psup.cz Úvodní schůzka projektového týmu Inovace studia molekulární a buněčné biologie www.psup.cz 1 Realizace projektu Odborná část Vedení projektového týmu Koordinace aktivit Plánování Plnění dílčích úkolů v

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 10. a 22. ledna 2008 OBSAH

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010 Seminář pro příjemce OP LZZ Praha 2. 2. 2010 MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část Přílohy MZ B2. Finanční část MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky MF ČR Přílohy

Více

Tvorba projektu OP VK Benefit 7. Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie

Tvorba projektu OP VK Benefit 7. Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie Tvorba projektu OP VK Benefit 7 Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie Věcná část projektové žádosti Popis žadatele a partnerů Cíl projektu Popis klíčových aktivit

Více

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů Metodický pokyn č. 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů v rámci oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční č část MZ Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Obsah prezentace Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Předkládané účetní doklady

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 1 Projektový servis UP Projektový servis UP = informačně-poradenské centrum poskytující komplexní služby v oblasti projektového managementu Od 1. 1.

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Změny v projektech. Seminář pro příjemce

Změny v projektech. Seminář pro příjemce Změny v projektech Seminář pro příjemce Praha, 27. 5. 2010/22. 6. 2010 Obsah prezentace 1. Nepodstatné změny projektu 2. Podstatné t změny ě projektu 3. Změny rozpočtu projektu 4. Důležité informace 1.

Více

Seminář pro žadatele finanční podpory OP VK

Seminář pro žadatele finanční podpory OP VK Seminář pro žadatele finanční podpory OP VK Oblast podpory 3.2, 2. výzva Finanční část Místo: KÚ JčK, Kruhový sál Zastupitelstva Datum: 19. leden 2011 Jméno prezentujícího: Ing. Zdeňka Přibylová Obsah

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 25. ledna 2011 Finanční řízení projektu

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Způsobilé výdaje projektů

Způsobilé výdaje projektů Způsobilé výdaje projektů Apolena Karasová Ministerstvo financí ČR CFCU - Zprostředkovatel programu Způsobilé výdaje projektů Zahrnutí výdaje do rozpočtu projektu Účel výdaje Datum uskutečnění výdaje Evidence

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E. na zakázku s názvem. Dodávka vzdělávacích služeb k projektu OP VK

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E. na zakázku s názvem. Dodávka vzdělávacích služeb k projektu OP VK Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E na zakázku s názvem Dodávka vzdělávacích služeb k projektu OP VK Druh zakázky: služby Název projektu a registrační číslo projektu: Klíč k profesnímu rozvoji pedagogů

Více

Seminář pro příjemce podpory v rámci 1. výzvy PO1 GG II a 3. výzvy v oblasti podpory 3.2. 19. března 2012

Seminář pro příjemce podpory v rámci 1. výzvy PO1 GG II a 3. výzvy v oblasti podpory 3.2. 19. března 2012 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci 1. výzvy PO1 GG II a 3. výzvy v oblasti podpory 3.2 19. března 2012

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 11 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Vnitřní směrnice č.2/2009 PŘEHLED ARCHIVACE A EVIDENCE DOKLADŮ K PROJEKTU INOVACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ SOŠ A SOU NERATOVICE I. VYMEZENÍ OBSAHU SMĚRNICE Toto směrnice upravuje postup pro evidenci takových

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

Rozpočet Způsobilé výdaje

Rozpočet Způsobilé výdaje Rozpočet Způsobilé výdaje Přiměřené, hospodárné, účelné, efektivní Související s činnostmi projektu Doložitelné účetními doklady Datum uskutečnění výdaje v době trvání projektu datum podpisu akceptace

Více

Publicita projektu. Místo: KÚ JčK, zasedací místnost Ovál Datum: 15. září 2010. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová

Publicita projektu. Místo: KÚ JčK, zasedací místnost Ovál Datum: 15. září 2010. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Místo: KÚ JčK, zasedací místnost Ovál Datum: 15. září 2010 Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Povinná publicita projektu je zakotvena ve Smlouvě o realizaci grantového projektu a v Nařízení Komise

Více

Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012)

Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012) Veřejné zakázky v OP VK Program Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012) Úvod Nutnost ekonomického a transparentního

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Způsobilost výdajů jak se vyhnout krácení. Ing. Jana Feireislová

Způsobilost výdajů jak se vyhnout krácení. Ing. Jana Feireislová Způsobilost výdajů jak se vyhnout krácení Ing. Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ukončení realizace projektu Realizace projektu končí datem uvedeným v právním aktu o poskytnutí dotace (Rozhodnutí/Smlouva/Opatření)

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost...1 2. Definice pojmů...1 3. Příprava výběru dodavatele...2 3.1. Určení předmětu a

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě 41/2011 GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky VZ/15/OSR/11

Více

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH)

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH) Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh zakázky

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z II. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3

Seminář pro příjemce finanční podpory z II. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 Seminář pro příjemce finanční podpory z II. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 21. ledna 2010 Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů 1 Obsah semináře

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Audity finančních prostředků poskytovaných EU Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Hlavní město Praha Řídící orgán pro dva operační programy Operační program Praha Konkurenceschopnost

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s. (Vyplní se s ohledem na to, zda je příjemcem finančního příspěvku fyzická či právnická osoba.) 1. Název projektu 2.

Více

Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů

Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů Ústí nad Labem, 12.6.2014 Petra Grygarová, Mgr. Alena Michálková Monitoring projektu Předkládá se jeden typ monitorovacího hlášení a dva

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová Způsobilé výdaje Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky Odpovídají cílům, zaměření

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro Výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

Seminář pro řešitele projektů v OP VK Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Seminář pro řešitele projektů v OP VK Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 1 Seminář pro řešitele projektů v OP VK Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání PROJEKTOVÝ SERVIS UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI www.psup.cz 2 Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Cílem je

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o.

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Identifikační údaje Název zakázky: Název operačního programu: Vzdělávání LEGIE GUARD OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název projektu: Realizace

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech, rozpočet projektu Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005. soc.integrace_esf

Uznatelné výdaje v grantových projektech, rozpočet projektu Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005. soc.integrace_esf Uznatelné výdaje v grantových projektech, rozpočet projektu Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf esf@mpsv.cz Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ

Více

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK Zadávání zakázek Pokud příjemce nebo partner není schopen zajistit činnosti spojené s realizací projektu vlastními zaměstnanci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: veřejný zadavatel Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Obsah Hlavní zásady financování projektu Finanční řízení (účetnictví, BÚ) Způsobilost nákladů/výdajů Rozpočet projektu (EFRR x ESF) Kategorie způsobilých nákladů/výdajů Nepřímé

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK KE ZJEDNODUŠENÉMU PODLIMITNÍMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01/01.0025 Název projektu

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název

Více

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace

Více

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa)

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.)..

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.).. Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Zdůvodnění Programu Podpora oblasti (vychází ze schválených

Více

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK 4. kolo výzev Plzeňského kraje v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 4. března 2011 Obsah semináře I. Základní informace k výzvám a obecná pravidla II. Věcná

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2. 18.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2. 18. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2 18. února 2014 1. ZÁSADY REALIZACE PROJEKTŮ 2 Co požaduje poskytovatel

Více

Způsobilé výdaje a rozpočet

Způsobilé výdaje a rozpočet Způsobilé výdaje a rozpočet Všechny výdaje musejí splňovat podmínku hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Způsobilé výdaje jsou mimo jiné takové výdaje, které vznikly v době realizace projektu. Detailní

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

CZ.1.07/3.1.00/50.0025

CZ.1.07/3.1.00/50.0025 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00 /56.1758

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1480/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 5.11.2013 usnesením č. 1639/13/RK Smluvní strany : Liberecký

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem Postupy pro zadávání malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh

Více