Dokumentace integrovaného systému managementu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace integrovaného systému managementu"

Transkript

1 Dokumentace integrovaného systému managementu Výstup z projektu podpory jakosti č. 9/17/2005 VUSTE-APIS s.r.o. Vladimír Dvořák, Zbyněk Drlík, Josef Vančura, Zdeněk Ondrášek, Rostislav Hůla Národní informační středisko pro podporu jakosti Praha

2 Publikace nebyla podrobena korektuře ze strany Národního informačního střediska pro podporu jakosti. Za kvalitu textů a tisku odpovídá autor. Národní informační středisko pro podporu jakosti ISBN

3 OBSAH PŘEDMLUVA ÚVOD DO PROBLEMATIKY TVORBY DOKUMENTACE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU ORGANIZACE INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ ORGANIZACE NÁSTROJE K TVORBĚ, ŘÍZENÍ A DOKUMENTACI INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ ORGANIZACE SYSTÉMOVÝ A PROCESNÍ PŘÍSTUP K TVORBĚ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ ORGANIZACE A JEHO DOKUMENTACE VZTAHY MEZI PROCESNÍ STRUKTUROU A STRUKTUROU DOKUMENTACE POŽADAVKY NA DOKUMENTACI Z POHLEDU MEZINÁRODNÍCH NOREM ISO ZÁBĚR PUBLIKACE PROCESY ISŘO METODIKA A NÁSTROJE TVORBY OD PROCESŮ K DOKUMENTŮM DEKOMPOZICE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ ORGANIZACE NA PROCESY A JEJICH POPIS POPIS ÚTVAROVÉ STRUKTURY VYTVOŘENÍ DOKUMENTACE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ ORGANIZACE JEJÍHO VYTVOŘENÍ A IMPLEMENTACE DOKUMENTY ISŘO VYTVOŘENÉ Z PROCESŮ VÝČET DOKUMENTŮ DOKUMENTACE PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ Směrnice pro vykonávání procesů Operační manuály procesů Pracovní postupy procesů ŘÍDÍCÍ A INFORMATIVNÍ NORMY Rozhodnutí vrcholových orgánů Pokyny Zásady PROVOZNÍ DOKUMENTACE Formuláře Zápisy z jednání Formalizovaná dokumentace Výstupy z IS Ostatní neformalizovaná dokumentace DOKUMENTY ISŘO VYTVOŘENÉ JINÝM ZPŮSOBEM NEŽ Z PROCESŮ

4 4.1 VÝČET DOKUMENTŮ ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMY Statutární dokumenty Organizační řád Jednací řády Podpisový, spisový, archivní a skartační řád Pracovní řád Kontrolní řád Požární, bezpečnostní, provozní a další řády Platový předpis Příručka jakosti Popisy práce ŘÍDÍCÍ A INFORMATIVNÍ NORMY Příkaz KONCEPČNÍ DOKUMENTACE Strategie Politika jakosti Environmentální politika PŘÍKLAD UCELENÉ DOKUMENTACE ISŘO NÁSTROJE TVORBY DOKUMENTACE ISŘO...85 SEZNAM TABULEK DIAGRAMŮ A OBRÁZKŮ...87 SEZNAM ZKRATEK...88 LITERATURA

5 PŘEDMLUVA Vážená čtenářko, vážený čtenáři, publikace, kterou máte před sebou byla zpracována v rámci projektů programu rozvoje jakosti na rok 2005 Ministerstva průmyslu a obchodu. Jejím účelem je poskytnout odborné veřejnosti metodiku a související dokumentaci k implementaci dostupných variant integrovaného systému managementu organizace do současné podnikové praxe s cílem pomoci snížit nadměrnou pracnost a finanční náročnost spojenou s tvorbou a přepracováním stávající podnikové dokumentace. Kolektiv autorů zpracovatele VUSTE-APIS s.r.o., nástupnická organizace Výzkumného ústavu strojírenské technologie a ekonomiky, vycházel při zpracování publikace z rozsáhlých výzkumů prováděných převážně v letech 1980 až 2000 a shrnutých do výzkumné zprávy VUSTE - APIS s.r.o Analýzy, tvorba a implementace integrovaného systému řízení organizací dokončené v prosinci roku 2000 a z dalších prací uvedených v literatuře. Výzkumy vycházely z principů teorie systémového a procesního přístupu k tvorbě integrovaného systému managementu organizace vyvinuté předními světovými odborníky v této oblasti. Integrovaný systém managementu je chápán v širším pojetí integrovaného systému řízení obecné organizace instituce v podmínkách současné globální ekonomiky. Tvorba dokumentace integrovaného systému managementu organizace, hlavní téma a výstup z této publikace, vychází z potřeb a požadavků na řízení, organizování, kontrolu a evidenci složité organizace vložené do širokého vnějšího prostředí ekonomických vlivů, kapitálových trhů, dodavatelských trhů, trhů práce, konkurence, demografických, sociálních, kulturních, technologických, ekologických, vládních a legislativních vlivů. Pokud má dokumentace sehrát účinnou a účelnou roli v řízení moderní organizace musí plně vyhovovat požadavkům řízení úspěšné organizace vložené do širokého vnějšího prostředí při respektování 5

6 požadavků mezinárodních norem ISO řady 9000, a dalších navazujících. Na začátku publikace považoval kolektiv autorů za nutné připomenout čtenáři výchozí principy teorie systémového a procesního přístupu k tvorbě integrovaného systému managementu organizace, strukturu systému, modelování a tvorbu integrovaného systému managementu organizace a roli dokumentace v současné podnikové praxi. Při popisu tvorby dokumentace se přihlíží k možnostem malých, středních i velkých organizací. Autoři si jsou vědomí toho, že každá organizace nemá možnost zakoupit si drahý SW na vytvoření, administraci a aktualizaci své dokumentace. Popis tvorby dokumentace je pro lepší představu a snazší demonstraci proveden v řadě případu s ohledem na využití počítačové podpory a s tím souvisejících modelů. Většinu automatizovaných postupů je v malé organizaci možné nahradit běžným SW dodávaným s počítačem. 6

7 1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY TVORBY DOKUMENTACE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU ORGANIZACE 1.1 INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ ORGANIZACE Integrovaný systém řízení (Integrated Management System) slučuje jednotlivé aspekty managementu v jediný nedílný celek založený na principu trvalého řízení změn. V praxi management organizace zvládá celý rozsah vlivů okolí - prostředí obklopující entitu organizace (instituce) - jejích živých a neživých složek - na tuto organizaci (environment influences) tj. vlivu ekonomických, kapitálových trhů, dodavatelských, trhů práce, konkurence, demografických, sociálních, kulturních, technologických, ekologických, vládních a legislativních, Z pohledu souboru ČSN EN ISO je chápán environmentální management jako řízení orientované - vztažené na vlivy životního prostředí na organizaci a organizace na životní prostředí. Životní prostředí je chápáno jako prostředí obklopující určitou entitu a zahrnující složky jejího okolí, živé i neživé, i lidi a jejich vzájemné vztahy. V širším pojetí a z pohledu systémového přístupu je systém environmentálního managementu jistým způsobem subsystémem integrovaného systému řízeni. Integrovaný systém managementu budeme v této publikaci chápat jako integrovaný systém řízení organizace - ISŘO. 1.2 NÁSTROJE K TVORBĚ, ŘÍZENÍ A DOKUMENTACI INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ ORGANIZACE. Organizace je chápána jako otevřený systém, který je v plynulé interakci se svým okolím a dosahuje "pevného", neměnného stavu nebo dynamické rovnováhy, přičemž si zachovává kapacitu pro pracovní nebo energetickou transformaci. Systém musí obdržet dostačující vstup zdrojů k udržovaní a zdokonalování svých operací a také k vydávání transformovaných zdrojů do prostředí (podstatného okolí) v dostačujícím množství, aby mohl pokračovat cyklus vstupů, trans- 7

8 formací a výstupů a aby poskytoval výstupy souběžným systémům i nadřazenému systému. K dosažení tohoto stavu je nutné použít nástrojů k účinnému a účelnému modelování integrovaného systému řízení organizace. Jedná se především o systém organizace, jejího podstatného okolí a procesů probíhajících v tomto integrovaném systému řízení systém zpracování informací v systému integrovaného řízení organizace systém dokumentace integrovaného systému řízení. Systém zpracovaní informací a systém dokumentace organizace jsou důležité součásti integrovaného systému řízení organizace. 1.3 SYSTÉMOVÝ A PROCESNÍ PŘÍSTUP K TVORBĚ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ ORGANIZACE A JEHO DOKUMENTACE Základním znakem každého systému je jeho dynamičnost. Obrazem této dynamičnosti jsou procesy, které v systému probíhají. Procesní přístup je neodmyslitelnou a neoddělitelnou součástí systémového přístupu. Proces je chápán jako soubor prvků, operací nebo činností vzájemně mezi sebou propojených vazbami za účelem dosažení vytyčených cílů. Procesy probíhající v organizaci a vazby mezi těmito procesy překlenují a propojují veškeré dění v organizaci a jejím prostředí - podstatném okolí. Jejich prostřednictvím se vytvářejí cíle a jim odpovídající strategie, realizují motivační, koordinační, taktické, operační i kontrolní činnosti. Procesy probíhající v systému řízení organizace usměrňují výkonné, informační a hmotně energetické procesy k trvalé realizaci změn a ke konkretizaci cílového chování organizace jako celku. Na základě identifikace těchto procesů a s využitím metod modelování integrovaného systému řízení organizace je popisován, organizován, regulován a kontrolován chod celé organizace integrované do jejího okolí. 8

9 Prostřednictvím systému zpracování informací se ukládají informace potřebné ke koordinaci, evidenci a formalizaci výstupů do dokumentace integrovaného systému řízení organizace. V každé organizaci, firmě, společnosti, probíhají hlavní, primární procesy vstupní logistiky produkce výstupní logistiky prodeje (distribuce) a služeb vyplývajících z vlastní produkce. Tyto procesy jsou řízeny, podporovány a spravovány tzv. podpůrnými procesy / činnostmi zahrnujícími vrcholové řízení, řízení jakosti, řízení lidských zdrojů, rozvoj a přípravu produkce, marketing a ochranu a údržbu vlastních zdrojů. 1.4 VZTAHY MEZI PROCESNÍ STRUKTUROU A STRUKTUROU DOKUMENTACE Procesní struktura zahrnuje primární procesy organizace realizující hlavní produkci a podpůrné procesy, které umožňují plynulý a bezporuchový chod organizace. Dokumentace integrovaného systému řízení organizace popisuje celý integrovaný systém organizace a jejího postavení v podstatném okolí. Členění dokumentace integrovaného systému managementu organizace se výrazně neliší od běžného členění dokumentace pro řízení organizací na legislativní a právní normy, základní organizační normy, řídící a informativní normy, dokumentaci pro řízení procesů, koncepční dokumentaci a provozní dokumentaci. Rozdíl je především v obsahu a v diferencované podrobnosti zpracování dokumentace integrovaného systému řízení organizace. Z následující tabulky vyplývá jak úzce souvisí řízení procesů s členěním dokumentace. Prakticky jakákoliv činnost je buď koordinována a evidována pomocí dokumentace nebo dokumentace je jejím výstupem - produktem. Koordinační funkci má legislativní, právní, organizační, řídící a informativní dokumentace a u většiny podpůrných procesů i koncepční dokumentace. Evidenční funkci má provozní dokumentace. Výstupní funkci má provozní a koncepční dokumentace. 9

10 V tabulce T 1 Vztahy mezi procesy a dokumentací je vyjádřena míra vlivu nebo souvislostí počtem X: X malá souvislost XX větší souvislost XXX velká souvislost T 1 Vztahy mezi procesy a dokumentací Podpůrné procesy Primární procesy Dokumentace / procesy Vrcholové řízení Řízení jakosti Řízení lidských zdrojů Financování a ekonomika Rozvoj procesů Marketing Informatika Udržování zdrojů Vstupní procesy Produkce Výstupní procesy Distribuce a prodej Služby legislativní a právní normy základní organizační normy řídící a informativní normy normy pro řízení procesů koncepční dokumentace provozní dokumentace xxx xx xxx xxx xx x x xx x x x x x xxx xx xx xx xx xx xx xx x x x x x x xx xx xx x x xx x x x x x x xx xxx xxx xxx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xx xx xx xx xx xx xx x x x x x xx xxx xxx xxx xx xxx xxx xx xxx xxx xxx xxx xxx 1.5 POŽADAVKY NA DOKUMENTACI Z POHLEDU MEZINÁRODNÍCH NOREM ISO Prakticky všechny kategorie i druhy dokumentace identifikované na základě rozsáhlých analýz systémů řízení organizací silně ovlivňují kvalitu vykonávání procesů. Potřebné dokumenty a záznamy týkající se systému jakosti, environmentálního managementu, ochrany zdraví při práci prolínají prakticky všemi kategoriemi dokumentace integrovaného systému řízení organizace. Normy řady ISO 9000, a ostatní s nimi související kladou důraz na dostupnost využití těchto dokumentů v potřebném čase, vhodné formě a přístupnosti těm, kteří je potřebují ke své práci. 10

11 Obecně lze říci, že toto platí o veškeré dokumentaci, její tvorbě, využití a aktualizaci popisované v této publikaci. Proces řízení dokumentů podle ISO vyžaduje, aby všechny dokumenty související se zákonnými požadavky na prostředí a organizaci byly operativně řízeny a toto bylo v příslušných dokumentech jasně popsáno přezkoumání a schválení těchto dokumentů bylo prováděno pověřenými a odpovědnými osobami byla zaručena dostupnost všem pracovním funkcím, které vykonávají činnosti související s danou odbornou problematikou všechny dokumenty a záznamy, byly periodicky přezkoumávány a aktualizovány byly zpravovány zásady pro schvalování nového vydání a aktualizaci dokumentace byla přesně vyznačena místa, kde se popsané postupy používají byla stanovena doba platnosti dokumentace. Dále jsou uvedeny některé požadavky mezinárodních norem ISO na dokumentaci ISM, které je nutné zdůraznit. Požadavky SMJ ISO 9001 na dokumentaci Norma ČSN EN ISO 9001 přímo vyžaduje, aby dokumenty požadované systémem managementu jakosti byly účelně a účinně řízeny. ČSN EN ISO 9001 vyžaduje, aby dokumentace systému managementu jakosti zahrnovala: dokumentovaná prohlášení o politice jakosti příručku jakosti dokumentované postupy požadované mezinárodní normou ISO 9001:2000 dokumenty, které organizace potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení svých procesů záznamy požadované mezinárodní normou ISO 9001:2000. Zejména je kladen důraz na řízení dokumentů vyžadovaných touto normou včetně záznamů. 11

12 Organizace musí vytvářet a udržovat záznamy, aby se poskytly důkazy o shodě s požadavky o efektivním fungování managementu jakosti. Požadavky EMS ISO na dokumentaci Normy řady ČSN EN ISO kladou důraz na záznamy EMS: požadavků zákonů a předpisů povolení environmentálních aspektů environmentálního výcviku kontroly, kalibrace a údržby údajů z monitorování podrobností o neshodách deklarace výrobků informace o dodavatelích environmentálních auditů a přezkoumání. Požadavky ISO/TS na dokumentaci ISO/TS vychází z norem řady ISO Zaměřuje se na speciální požadavky světového automobilového průmyslu. Klade důraz na normy pro řízení procesů a provozní dokumentaci včetně záznamů o jakosti. Soubor dokumentace je rozsáhlý a je popsán v manuálech a příručkách managementu jakosti v automobilovém průmyslu. Požadavky HACCP na dokumentaci Analýza rizik nebezpečí a plánování systému kritických bodů (HACCP - Hazard Analysis & Critical Control Points tj. analýza rizik a kritických kontrolních bodů) se vytváří pro jednotlivé výrobky nebo skupiny výrobků, které vykazují stejný charakter z hlediska zdravotních požadavků, a je součástí provozní (výrobní) dokumentace platné v podniku. Zpracování norem pro řízení procesů, zejména směrnic pro metodický postup při zavádění a systému kritických bodů a formalizace činností ve směrnicích pro řízení procesů organizace, se řídí Metodickým postupem pro zavádění systému kritických bodů. 12

13 Požadavky HACCP ovlivňují zpracování provozní dokumentace zejména při specifikaci výrobků, v postupech pro vykonávání procesů, při analýze nebezpečí, při formulaci opatření, stanovení kritických bodů a mezí a při postupech sledování účinnosti a účelnosti HACCP. Záznamy provozní dokumentace se zaměřují na modifikaci systému kritických bodů na dané podmínky, sledování v kritických bodech, překročení kritických mezí a souvisejících nápravných opatření, záznamy o použitých verifikačních postupech a záznamy o nakládání s výrobky vyrobenými v nezvládnutém stavu. Požadavky GMP 13 na dokumentaci GMP 13 bylo převzato Radou pro produkty využívané ke krmení zvířat (Product board animal feed) a vychází z normy ISO Je založeno na aktivním přístupu ke kontrole rizik s využitím HACCP, na systému včasného varování EWS (Early Warning System tj. systém včasného varování) vtahující se na celý řetězec dodavatelů. Samostatná příručka GMP 13 nebo proces realizace obchodního případu podle GMP 13 obsahují všechny požadované dokumenty (povozní postupy, pokyny, formuláře i jinou dokumentaci). Minimální požadavek na systém dokumentace ISM používání následující dokumentace o: specifikaci produktu specifikaci procesu zjištění nebezpečí hodnocení rizik kontrolních opatřeních podniknutých dodavatelem hodnocení a sdělování a další specielní dokumentaci. Jedná se opět o součásti komplexní dokumentace IMS. 1.6 ZÁBĚR PUBLIKACE V této publikaci se budeme zabývat především vložením systému dokumentace do integrovaného systému řízení organizace. 13

14 Prakticky všechny dokumenty, které organizace využívá ke koordinaci a evidenci svých činností a které jsou výstupem z činností lze identifikovat přímo z popisu činností v procesech. Na základě dekompozice procesů nebo realizací procesů jsou identifikovány nebo vytvářeny dokumenty z kategorií dokumentů pro řízení procesů, řídící a informativní dokumenty, provozní dokumentace, některé dokumenty ze základních organizačních norem a z legislativních norem některé smlouvy a dohody. Dokumenty, vytvořené mimo organizaci, v jejím vnějším legislativním prostředí nebo účelově vytvořené vnitřními složkami organizace pro koncepční, plynulý a především bezporuchový chod organizace jsou ve značné míře vytvořeny mimo většinu podpůrných a primárních procesů. Jedná se zejména o legislativní a právní normy, většinu základních organizačních norem, řídící a informativní normy a koncepční dokumentaci. Tato publikace se věnuje převážně vytváření dokumentů, které vycházejí přímo z procesů integrovaného systému řízení organizace. 14

15 2 PROCESY ISŘO METODIKA A NÁSTROJE TVORBY 2.1 OD PROCESŮ K DOKUMENTŮM Procesní struktura organizace podle modelu obecně platné definice pro každou organizaci zahrnuje primární činnosti realizující hlavní poslání organizace. Tyto procesy jsou dekomponovány do subsystému vstupních procesů, produkce hlavní činnosti, výstupních procesů, distribuce a prodeje a služeb. Aby byl zajištěn plynulý a bezporuchový chod organizace jsou primární procesy podporovány a spravovány subsystémy procesů vrcholového řízení, řízení jakosti, řízení lidských zdrojů, financování a ekonomiky, rozvoje hlavní produkce a procesů, marketingu, informatiky a udržování zdrojů. Přístupy k tvorbě integrovaného systému řízení organizace se různí, podle účelu a záměru vlastníků organizace. Mohou být ovlivněny např. tím, že se jedná a projekt organizace "na zelené louce" nebo již existující organizace. se jedná o soukromou firmu, veřejně prospěšnou organizaci nebo orgán státní správy se jedná o malou, střední nebo velkou organizaci projekt a implementaci provádí externí firma nebo organizace svými vlastními silami je rozdílná míra použití prostředků automatizace. Z hlediska průběhu primárních procesů probíhajících v organizaci, tj. procesů kterými transformuje účel a cíle organizace do jejích finálních produktů rozeznáváme tři druhy organizací: 1. Výrobní organizace 2. Organizace poskytující služby 3. Organizace státní správy a organizace ovládané státem. Činnost je základním prvkem každého procesu integrovaného systému řízení organizace. Na ní jsou navázány všechny podstatné údaje o řízení procesu včetně dokumentace integrovaného systému řízení organizace. 15

16 Dokumentace integrovaného systému řízení organizace vychází z potřeb a požadavků na řízení, organizování, kontrolu a evidenci složité organizace vložené do širokého vnějšího prostředí. Bez zdokumentování tohoto složitého systému není dnes možné fungování jakékoliv organizace. Legislativní a právní normy představují samostatnou kategorii dokumentace, která vzniká mimo organizaci. Vytváří právní a legislativní základ řízení a správy organizace a normativní základ pro tvorbu dokumentace integrovaného systému řízení. Působí na celý systém organizace, formalizuje chování organizace ve vnějším prostředí a buď přímo, či nepřímo ovlivňují jednotlivé činnosti v probíhajících procesech. Základní organizační normy ovlivňují převážně celý systém řízení. Popis činnosti se může odvolávat na části jednacích řádů nebo spisového a skartačního řádu, případně jiných norem. Řídící a informativní normy obvykle předepisují, respektive přikazují způsob chování jednotlivců v procesech ISM nebo informují o důležitých okolnostech, v některých případech se na ně může odvolávat i konkrétní popis jednotlivé činnosti. Dokumentace pro řízení procesů se váže na konkrétní činnosti a přímo formalizuje jejich vykonávání i průběh celého procesu. Koncepční dokumentace předepisuje chování organizace jako celku v příštích obdobích. Po svém zpracování jsou produktem konkrétní činnosti a pak vstupní dokumentací do řady procesů. Provozní dokumentace je produktem vykonávaných činností a u některých organizací i finálním produktem organizace (např. projekty). V procesech probíhajících uvnitř organizace je obvykle výstupem z jedné činnosti a podkladem pro vykonávání následné činnosti nebo evidencí o provedené práci. Procesní role dokumentace v integrovaném systému řízení organizace je koordinační, evidenční a výstupní. Při analýzách, tvorbě a implementaci integrovaného systému řízení organizace se postupně dotváří a mění i dokumentace. 16

17 Výsledkem identifikace organizace je rovněž identifikace a inventarizace dokumentace. Jednotlivé diagnózy systému řízení organizace zpřesní seznamy stávající dokumentace a jsou podkladem pro její přesnou kategorizaci a určení druhů. Během analýz se mění i struktura a obsah dokumentace. Analýzy a hodnocení přímo určují změny stávající dokumentace a formalizují novou podobu dokumentace tak, aby pomáhala racionalizovat průběh všech procesů. V případě cíleného přetváření řízení organizace na integrovaný systém řízení je důležitým finálním výstupem dokumentace tohoto systému. V případě živelného vývoje organizace vzniká dokumentace postupně, tak jak se organizace samovolně vyvíjí. V obou případech se jedná o dokumentaci, která vzniká mimo organizaci nebo je vytvářena v primárních a podpůrných procesech. Vytvořená dokumentace podléhá změnám a aktualizaci. Při analýzách systému řízení a zavádění systému managementu jakosti se zjistilo, že v organizaci existují mnohdy i tisíce různých dokumentů, zejména formulářů z nichž značná část není v aktuálním stavu nebo není vůbec používána. V takové situaci se vyplatí uvažovat o automatizované tvorbě integrovaného systému řízení organizace a jeho dokumentace. Při tvorbě a implementaci integrovaného systému řízení je nutné dodržet určitá pravidla postupu: 1. Vycházet z přijaté strategie organizace a z ní odvozené politiky organizace, politiku jakosti a environmentální politiku nevyjímaje 2. Vymezit vlivy ekonomických, kapitálových trhů, dodavatelských, trhů práce, konkurence, demografických, sociálních, kulturních, technologických, ekologických, vládních a legislativních. 3. Stanovit účel a vytyčit cíle 4. Specifikovat finální produkty 5. Definovat distribuční systém organizace 6. Provést plánování a alokaci zdrojů 7. Definovat procesní strukturu a provést analýzu a hodnocení jednotlivých procesů 17

18 8. Popsat optimalizovanou procesní strukturu 9. Navrhnout útvarovou strukturu organizace 10. Vytvořit dokumentaci integrovaného systému řízení organizace 11. Implementovat integrovaný systém řízení do podmínek organizace. V této publikaci se zabýváme především bodem 10 Vytvořením dokumentace integrovaného systému řízení. Vzhledem k tomu, že většina dokumentace je přímo vázána na procesy je nutné, alespoň ve stručnosti, vysvětlit přístup k definování a dekompozici procesní struktury, popisu útvarové struktury a v návaznosti na to vytvoření dokumentace integrovaného systému řízení organizace. Z tohoto pohledu členíme dále popisovaný přístup na následující fáze a kroky: Fáze 1. Dekompozice integrovaného systému řízení organizace na procesy a jejich popis. 1. krok Identifikace zdrojů a výstupních produktů organizace 2. krok Dekompozice procesní struktury 3. krok Popis činností v procesu Fáze 2. Popisu útvarové struktury 4. krok Dekompozice útvarové struktury na útvary a funkční místa 5. krok Popis práce funkčního místa a zaměstnance 6. krok Identifikace vazeb útvarové struktury na procesní strukturu Fáze 3. Vytvoření dokumentace integrovaného systému řízení organizace jejího vytvoření a implementace. 7. krok Přiřazení dokumentace k procesům 8. krok Vytváření dokumentace k procesům V následujících kapitolách 2.2 Dekompozice integrovaného systému řízení organizace na procesy a jejich popis., 2.3 Popis útvarové struktury, 3 Dokumenty ISŘO vytvořené z procesů a 4 18

19 Dokumenty ISŘO vytvořené jiným způsobem než z procesů je v jednotlivých krocích rámcově popsán přístup k tvorbě dokumentace. 2.2 DEKOMPOZICE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ ORGANIZACE NA PROCESY A JEJICH POPIS. 1. krok Identifikace zdrojů a výstupních produktů organizace Součástí dekompozice integrovaného systému řízení je identifikace zdrojů a výstupních produktů organizace. T 2 Identifikace systému řízení organizace Při identifikaci zdrojů a výstupních produktů organizace přihlížíme k vlivům jejího podstatného okolí. Z koncepční dokumentace, strategie organizace a jejích podnikatelských záměrů se definují oblasti významných výstupních produktů. Z marketingových studií se k těmto produktům definují dostupné zdroje. Na základě vstupů do organizace a výstupů z organizace finálních produktů se provede analýza a specifikace procesů probíhajících uvnitř organizace a dekompozice procesní struktury. Při analýze a specifikaci procesů integrovaného systému řízení organizace se musí respektovat, že v procesech systému organizace probíhají transformace, které postupně přetvářejí zdroje, které má organizace k dispozici a vytvářejí hodnoty, které ovlivňují výsledné vlastnosti výstupů z organizace. 19

20 Jednotlivé články řetězce procesů na sebe působí a vytváří určité, kladné nebo i záporné hodnoty, které se pak podílí na vytváření zisku nebo ztráty. Každý z článků systému jakékoliv instituce a každý z procesů, které uvnitř organizace probíhají má své hodnoty, kterými ovlivňuje ostatní hodnoty organizace - instituce. Každá firma tak má svůj hodnotový systém, který se odrazí v jejích finálních produktech. Vlastnosti produktu, jsou "otiskem" činností, které se během procesů uskutečnily. Hodnoty činnosti vrcholových orgánů instituce, strategie jakékoliv instituce, řízení jakosti, lidských zdrojů, finančního řízení, rozvoje produkce, marketingu, obstarávání a udržování zdrojů ovlivňují kvalitu primárních procesů ve firmě tj. její vstupní procesy, produkci, výstupní procesy, prodej i služby. Pouhé zlepšení kvality vlastních činností však nestačí k tomu, aby se dosáhlo lepšího postavení na trhu respektive v celém podstatném okolí instituce. Hraje zde roli mezní hodnota činností instituce, která je vyjádřena mezním užitkem, dodatečným uspokojením potřeb instituce, přínosem, který vytváří daná činnost, aniž by se změnila hodnota ostatních činností. Při definování procesů je nutné od sebe isolovat ty hodnoty činností, které jsou strategicky odlišné a na kterých jsou postaveny strategické možnosti organizace v protikladu k těm, jejichž výsledky se v očích konečných spotřebitelů nezdají být prostředkem k udržení výjimečných hodnot výrobků služeb, nebo jiných výstupů dané společnosti. 2. krok Dekompozice procesní struktury Strukturu procesů v organizaci ilustruje obrázek T 3. Jednotlivé subsystémy procesů jsou dále dekomponovány do procesů. K jejich přesné identifikaci v průběhu dalšího zpracování je nutné navrhnout číselník procesů a činností např.: Číselníků se využije k různým tříděním procesů a činností při analýzách a popisech. Kód slovesa umožňuje např. výběr činností k vymezení pravomocí funkčních míst v procesu apod. 20

21 T 3 Struktura procesů v organizaci 21

22 Na sestavě T 4 je ukázka číselníků procesů. T 4 Číselník procesů Pro různé druhy organizací (výroba, služby, státní správa), v rámci odvětví a oboru mají poradenské organizace zabývající se procesní analýzou zpravidla připraveny vzorové číselníky. V případě, že organizace provádí popis systému řízení sama je nutné napřed identifikovat primární procesy na základě specifikace účelu, pro který byla organizace zřízena, cílů stanovených v rámci strategie, podnikatelských záměrů, marketingových studií. případně dalších dokumentů popisujících předmět podnikání a finální produkty. Jinou možností je provést popis činností jednotlivých útvarů nebo funkčních míst. Popis se provádí podle dále uvedených pravidel. Ze sestav popisujících vykonávané, předcházející a následné činnosti se vytvářejí uzavřené řetězce činností a na základě jejich analýzy specifikují jednotlivé procesy, které v organizaci probíhají. Vhodné je zadat vytvoření procesní struktury její analýzu a popis specializované firmě. Podrobný popis celého potřebného aparátu se vymyká možnostem této publikace. 3 krok Popis činností v procesu V rámci definovaného procesu nebo v rámci jednotlivých funkčních míst nebo útvarů se zpracuje popis jednotlivých činností, které jsou skutečně vykonávány. Tento popis je podroben speciálním analýzám, na základě kterých se provede optimalizace procesů. Závažným kritériem přístupu je zda se 22

23 předpokládá s následným zavedením IS a IT nebo jaký je stupeň stávající automatizace. Podle toho se zvolí i podrobnost popisu, to znamená volba zakázaných nebo doporučených sloves při popisování. Ke každému procesu je určen garant, který zodpovídá za správné a včasné provedení popisu. Každá činnost je popsána jednou jedinou českou větou ve složení: Sloveso ve 3. os jednotného čísla předmět činnosti např.: Schvaluje zaúčtování pohledávek plateb. Působnosti jsou vyjádřeny jednotlivými slovesy ve významu uvedeném v tabulce T 5. T 5 Slovesa vyjadřující činnost kód sloveso význam 10 UKLÁDÁ Znamená vydat příkaz k zahájení prací na činnostech blíže specifikovaných druhem a skupinou. Specifikuje se pouze tehdy, pokud vysloveně nevyplývá z řetězení skupin činností nebo v tom případě, je-li třeba zdůraznit mocenský akt (rozhodnutí). 20 KOORDINUJE Znamená postupně ovlivňovat průběh činnosti specifikovaných druhem a skupinou tak, aby jednotlivé dílčí činnosti směřovaly ke splnění úkolu. 30 ZPRACOVÁVÁ Znamená vyjádření děje řízené činnosti ve smyslu vypracovává, tj. zpracování podkladů pro tvůrčí řešení problému, provedení příkazu, realizace rozpracovaných nebo nově vytvořených úkolů či udržování procesů v rovnovážném stavu. 60 HODNOTÍ Znamená kvalitativní, příp. i kvantitativní vyhodnocení tvůrčích nebo rozpracovaných výsledků činnosti, zpracovaných variant, návrhů nebo rutinních udržovacích činností. 80 ROZHODUJE Znamená výběr jedné ze dvou nebo více zhodnocených variant, která se má realizovat, případně předložit ke schválení. 90 SCHVALUJE Znamená akt přijeti nebo zamítnutí vybrané varianty řešení Je zakázáno používat neplnovýznamová zakázaná a nedoporučená slovesa uvedená v tabulce T 6. T 6 Zakázaná a nedoporučená slovesa Je však možné použít další modifikace významových sloves s vyloučením zakázaných a nedoporučených nebo neplnovýznamových sloves. 23

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Představení výsledků projektu Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Procesy Městského úřadu Prostějov Identifikováno 923 procesů Setříděno do 173 procesů Jeden proces

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

Státní pokladna. Centrum sdílených služeb

Státní pokladna. Centrum sdílených služeb Státní pokladna Centrum sdílených služeb Státní pokladna Centrum sdílených služeb Organizační dopady při řešení kybernetické bezpečnosti Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Obsah prezentace Podrobnější pohled

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Specifikace předmětu zakázky Příloha č. 3a: První dílčí část: Procesní a bezpečnostní audit Procesní audit - identifikace průběhu současných procesů, rezerv v současném průběhu a identifikace rizik - vytvoření

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Úroveň výkonu agend státní správy není jasně definována a financování probíhá formou příspěvku bez zohlednění skutečného rozsahu výkonu.

Úroveň výkonu agend státní správy není jasně definována a financování probíhá formou příspěvku bez zohlednění skutečného rozsahu výkonu. Úroveň výkonu agend státní správy není jasně definována a financování probíhá formou příspěvku bez zohlednění skutečného rozsahu výkonu. Výkon, tj. způsob zajištění jednotlivých agend není jednotný! Standardizace

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Stanovení kritických bodů v technologii výroby potravin Doc.

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 3 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Principy a požadavky ČSN EN ISO 22000 Cílem je trvale poskytovat bezpečný produkt produkt, který bude vyhovovat nejen

Více

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje Efektivní řízení procesů majetkoprávních operací na Krajském úřadě Libereckého kraje za využití elektronického work-flow Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje SPRÁVA NEMOVITÉHO

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu.

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. Zavedení procesního řízení - Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. - Tvorba procesního modelu MMB, podpora identifikace a mapování

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky Josef Beneš Ministerstvo vnitra Projekt PMA byl realizován v plné šíři zadání, od září 2012 do března 2014. Metodika PMA Školení PMA AIS RPP Modelovací

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8. přednáška Systémy kvality ve výrobě potravin Doc. RNDr.

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Management Kontrola- cvičení

Management Kontrola- cvičení Management Kontrola- cvičení Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování

Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování MVDr. Milena Frühaufová Konzultační den HDM, SZÚ 17.3.2010 Rozdíl v pojetí národní a evropské legislativy Evropská legislativa

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Otevřená data jako nástroj

Otevřená data jako nástroj Otevřená data jako nástroj Aplikace principu 3E ve finančním řízení a kontrole PhDr. Tomáš Vyhnánek Ředitel odboru Centrální harmonizační jednotka Obsah Otevřená data a finanční řízení a kontrola Ukázka

Více

Od životních situací ke kompetenčnímu modelu. Bc. František Aubrecht, MBA Ing. Miroslav Vlasák

Od životních situací ke kompetenčnímu modelu. Bc. František Aubrecht, MBA Ing. Miroslav Vlasák Od životních situací ke kompetenčnímu modelu Bc. František Aubrecht, MBA Ing. Miroslav Vlasák Obsah Životní situace Procesní model úřadu Případová studie Magistrát města Kladno Závěr Životní situace -

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Informační systém logistiky MO a AČR

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Otevřená data jako nástroj finančního řízení a kontroly PhDr. Tomáš Vyhnánek

Otevřená data jako nástroj finančního řízení a kontroly PhDr. Tomáš Vyhnánek Otevřená data jako nástroj finančního řízení a kontroly PhDr. Tomáš Vyhnánek Ředitel odboru Centrální harmonizační jednotka Ministerstvo financí ČR Obsah 1. Informace o projektech a agendách CHJ 2. Otevřená

Více

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3.

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3. 1. ZÁKLADY MANAGEMENTU V MAJETKOVÉ STRUKTUŘE 1.1 Vymezení pojmu a předmětu správy majetku a správy společností 1.1.1 Pojem správy majetku a správy společností 1.1.2 Předmět správy majetku a správy společností

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Verze: 1_0.1 Autor: Národní referenční centrum Datum 22. 5. 2012 1 Obsah

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.35; 35.040 Říjen 2014 Informační technologie Bezpečnostní techniky Systémy řízení bezpečnosti informací Přehled a slovník ČSN ISO/IEC 27000 36 9790 Information technology

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Z1.3.1 Rozúčtování mezd z více zdrojů

Z1.3.1 Rozúčtování mezd z více zdrojů Z1.3.1 Rozúčtování mezd z více zdrojů Popis procesu Řízená kopie č. Razítko a podpis správce dokumentace: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem 1 / 12 razítka správce úložiště

Více

Plánování jakosti na zakázkách

Plánování jakosti na zakázkách Plánování jakosti na zakázkách Ing. Václav Honejsek, CSc. V současné době je stále častějším požadavkem zákazníků při přípravě smlouvy jasné definování způsobu zajištění jakosti na zakázkách. Splnění tohoto

Více