Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu Kompletní ŠVP. Strojírenství. RVP M/01 Strojírenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166. Kompletní ŠVP. Strojírenství. RVP 23-41-M/01 Strojírenství"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 Kompletní ŠVP Strojírenství

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika ŠVP Podmínky realizace Začlenění průřezových témat 6 4 Učební plán Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka Dějepis Přírodovědné vzdělávání Fyzika Chemie Základy ekologie a biologie Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Estetika Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Počítačová komunikace a korespondence Iinformační a komunikační technologie Konstrukční programy Ekonomické vzdělávání Ekonomika Odborné vzdělávání Technické kreslení Stavba a provoz strojů Mechanika Strojírenská technologie Kontrola a měření Elektrotechnika Automatizace Praxe Předměty zaměření CNC stroje - Aut Programování Elektrotechnika a číslicová technika Automatizační technika Robotika Deskriptivní geometrie 126

3 Mechanika Technologická cvičení Konstrukční cvičení CNC stroje - CAD/CAM CAD systémy Autoelektronika Diagnostika silničních vozidel Silniční vozidla Právo Počítačová grafika Informační systémy Počítačové sítě a komunikace Ekonomika Účetnictví Obchodní korespondence Informační a komunikační technologie Řízení jakosti Metrologie 165 Spolupráce se sociálními partnery 167

4 PLACE HERE Strojírenství Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Strojírenství Datum Verze 1 Platnost Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Délka studia v letech: 4 Název RVP Dosažené vzdělání Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Název školy Adresa IČ REDIZO Ředitel Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou Telefon Fax www Ing. Mgr. Hynek Martinek, PhD. vosrk.cz Zřizovatel Adresa Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245/2, Hradec Králové datum, podpis, razítko 2

5 Profil absolventa 2 Profil absolventa Škola Název ŠVP, U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou Strojírenství Platnost Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP Strojírenství Kód a název oboru vzdělání M/01 STROJÍRENSTVÍ Zaměření CAD/CAM systémy a CNC stroje Informatika Automatizační technika a robotika Diagnostika motorových vozidel Ekonomika a řízení firmy Délka a forma studia 4 roky, denní studium Stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Datum platnosti ŠVP Popis uplatnění absolventa v praxi Absolventi příslušného vzdělávacího programu se uplatní zejména ve středních technickohospodářských funkcích v odvětví strojírenství i v příbuzných technických oborech, při zajišťování konstrukční a technologické stránky výrobního procesu, v provozu, v údržbě a provozu strojů a zařízení, obchodně-technických službách, marketingu apod. Příklady pracovních pozic, které mohou absolventi v praxi vykonávat: konstruktér, technolog, programátor NC strojů, mistr, plánovač a další. 1.3 Popis očekávaných výsledků vzdělání absolventa a) obecné kompetence Vzdělání směřuje k tomu, aby absolvent: dodržoval obecné a pro obor specifické zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární prevence dodržoval obecné a pro obor specifické zásady ochrany životního prostředí dodržoval principy efektivního ekonomického a ekologického provozu řešil samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na svěřeném pracovišti a pracoval podle stanovených technologických postupů uměl pracovat v týmu, upevňoval interpersonální vztahy a adekvátně jednal s lidmi zvládal běžné pracovní i životní situace organizoval si účelně práci a pracoviště a udržoval na něm pořádek a čistotu orientoval se v tržní ekonomice a uplatňoval se na měnícím se trhu práce a akceptoval jeho požadavky sledoval vývojové trendy oboru v rámci systému celoživotního vzdělávání využíval prostředků informačních a komunikačních technologií v pracovním i v osobním životě pracoval s informacemi a informačními zdroji využíval cizí jazyk na úrovni úplného středního odborného vzdělání pracoval v souladu s platnou legislativou a platnými normami a standardy v daném oboru řídil, organizoval a kontroloval činnost a výsledky pracovního týmu b) odborné kompetence 3

6 Profil absolventa Absolvent: ovládá a používá odbornou terminologii efektivně rozhoduje a organizuje technologické, provozní a jiné pracovní procesy aplikuje získané technické a technologické poznatky v praxi zobrazuje tvary strojních součástí a zhotovuje technické výkresy konstruuje jednotlivé strojní součásti, funkční podsestavy a výkresy sestavení s rozpiskami používá programy a pro počítačovou podporu projekčních prací a konstrukce volí vhodný materiál a jeho tepelné nebo chemicko-tepelné zpracování navrhuje způsoby přeměny polotovaru ve výrobek a strojní zařízení, nástroje a přípravky pomocí nichž se tato přeměna uskutečňuje vyhotovuje jednoduchý technologický postup na výrobu strojní součásti s respektováním ekonomických, ekologických a bezpečnostních hledisek aplikuje hlavní strojírenské technologie používané ve výrobě používá metody kontroly a řízení jakosti a spolehlivosti výrobků pracuje s měřidly a přístrojovou technikou při technických měřeních a kontrole jakosti výrobků aplikuje základní zákony statiky, pružnosti a pevnosti, hydromechaniky a termomechaniky v praxi provádí pevnostní výpočty spojovaných součástí a dílců využívá znalostí o vlivu provozních zatížení na pevnost strojních součástí a na změnu jejich tvaru (deformace) používá poznatků z elektrotechniky a elektroniky včetně znalostí základních měřících metod a technik a dovede je aplikovat - využívá dosažených znalostí z oblasti automatizační techniky a aplikuje je v praxi c) další výsledky vzdělávání okruhy pracovních činností dle studijního zaměření Absolvent zaměření CAD/CAM systémy a CNC stroje: - využívá programové prostředky CAD při konstrukci strojírenských výrobků včetně návaznosti na další systémy používané v oblasti přípravy výroby - sestavuje a odlaďuje programy pro CNC stroje v ISO kódu - provádí přípravu výroby na CNC stroji a jeho seřizování - připravuje technologické podklady pro výrobu na CNC strojích - vytváří programy pro CNC stroje s použitím softwarových produktů CAM Informatika: - využívá programové prostředky CAD při konstrukci strojírenských výrobků včetně návaznosti na další systémy používané v oblasti přípravy výroby - ovládá základní softwarové produkty pro tvorbu textů, tabulek - vytváří prezentace a internetové aplikace - používá programové prostředky pro tvorbu grafiky - orientuje se v komunikačních technologiích a sítích Automatizační technika a robotika: - navrhuje logické obvody pro řízení automatizovaných technologií elektrické, pneumatické, hydraulické - připravuje programy pro programovatelné automaty - posuzuje vhodnost použití snímačů pro měření veličin technologických procesů - navrhuje řídicí a akční prostředky pro ovládání procesů - sestavuje a odlaďuje programy pro CNC stroje - orientuje se v oblasti průmyslové a servisní robotiky - tvoří programy pro robotizovaná pracoviště Diagnostika motorových vozidel: - obsluhuje měřidla, přístroje a zařízení ke kontrole součástí, elektrických a elektronických systémů - diagnostikuje stav jednotlivých skupin, podskupin a částí motorového vozidla za použití diagnostických metod a přístrojů k tomu určených - umí číst elektrotechnická schémata a definovat případné poruchy a chyby - zná konstrukční provedení motorových vozidel a jejich jednotlivých skupin, podskupin a systémů - používá výpočetní techniku k vyhledávání a zpracování informací včetně software pro komunikaci a ekonomiku - je schopen provádět základní manuální demontážní, servisní a udržbářské práce na motorovém vozidle a jeho podskupinách 4

7 Profil absolventa Ekonomika a řízení firmy: - orientuje se v ekonomice podniku - je schopen sestavit daňové přiznání - používá účetnictví a daňovou evidenci - pracuje s ekonomickým softwarem - stylizuje a upravuje obchodní a personální dopisy - ovládá psaní na počítači všemi deseti prsty - využívá základní znalosti právní nauky 5

8 Charakteristika ŠVP 3 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou Strojírenství Platnost Dosažené vzdělání Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Kód a název oboru Délka studia v letech: Podmínky realizace Stručná charakteristika žáků Níže uvedená tabulka má za úkol přiblížit vývoj počtu žáků. VOŠ a SPŠ ŠKOLNÍ ROK 2006/ / / /2010 SPŠ VOŠ SOU CELKEM Počet žáků před vznikem subjektu je uveden ve sloupci školního roku 2007/2008 a 2006/2007. Přestože původní subjekty zanikly a od a vznikl subjekt nový, je ponecháno členění do tří vzdělávacích proudů, aby byl zřejmý pohyb žáků. Z uvedeného je zřejmý zlom počtu žáků u původních jednotlivých subjektů ve školním roce 2009/2010. Stručná charakteristika zaměstnanců Limit počtu zaměstnanců (přepočtený stav) ZAMĚSTNANCI OBDOBÍ Pedagogičtí zaměstnanci učitelé teoretických předmětů 50,4 51,8 Pedagogičtí zaměstnanci učitelé odborné praxe a odborného výcviku 24,6 22,4 Pedagogičtí zaměstnanci vychovatelé 7 6 Provozní zaměstnanci 25,3 22,3 Školní jídelna 7 6 CELKEM 114,3 108,5 Učitelé teoretických předmětů škola disponuje dostatkem učitelů všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Pouze u odborných předmětů strojírenského zaměření a zaměření v oblasti diagnostiky vozidel využívá odborných kompetencí učitelů důchodců. Učitelé odborné praxe a odborného výcviku výuka je zajišťována kvalifikovanými zaměstnanci. Vychovatelé činnosti domova mládeže a příslušná mimoškolní činnost je zajišťována kvalifikovaným sborem. Provozní zaměstnanci struktura odpovídá potřebám a provozu školy. Školní jídelna struktura odpovídá provozu a potřebám školního stravování. K celkovému poklesu počtu zaměstnanců došlo v souvislosti s racionalizací činností školy po jejím vzniku. 3.2 Začlenění průřezových témat 6

9 Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Pokryto předmětem Občanská nauka Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Tělesná výchova Právo Člověk a životní prostředí Pokryto předmětem Fyzika Chemie Základy ekologie a biologie Tělesná výchova Člověk a svět práce Pokryto předmětem Iinformační a komunikační technologie Ekonomika Technické kreslení Mechanika Strojírenská technologie Stavba a provoz strojů Kontrola a měření Elektrotechnika Automatizace Praxe Mechanika Technologická cvičení Konstrukční cvičení Silniční vozidla Informační a komunikační technologie Integrace do výuky Matematika 1. ročník 6. Kvadratická funkce, kvadratická rovnice a kvadratická nerovnice 5. Lineární funkce, lineární rovnice a lineární nerovnice Pokryto předmětem Iinformační a komunikační technologie Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Konstrukční programy Technické kreslení Kontrola a měření Automatizace CNC stroje - Aut Programování Elektrotechnika a číslicová technika Automatizační technika Robotika Deskriptivní geometrie Technologická cvičení Konstrukční cvičení CNC stroje - CAD/CAM CAD systémy Autoelektronika Diagnostika silničních vozidel Počítačová grafika Informační systémy Počítačové sítě a komunikace Obchodní korespondence Informační a komunikační technologie Metrologie Právo Ekonomika Účetnictví Řízení jakosti 7

10 Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat 8

11 Učební plán 4 Učební plán Škola Název ŠVP, U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou Strojírenství Platnost Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Učební plán ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyky Občanská nauka Dějepis Fyzika Chemie Základy ekologie a biologie Matematika Estetika Tělesná výchova Počítačová komunikace a korespondence Iinformační a komunikační technologie Konstrukční programy Ekonomika Technické kreslení Stavba a provoz strojů Mechanika Strojírenská technologie Kontrola a měření Elektrotechnika Automatizace Praxe CNC stroje - Aut Programování Elektrotechnika a číslicová technika Automatizační technika Robotika Deskriptivní geometrie Mechanika Technologická cvičení Konstrukční cvičení

12 Učební plán CNC stroje - CAD/CAM CAD systémy Autoelektronika Diagnostika silničních vozidel Silniční vozidla Právo Počítačová grafika Informační systémy Počítačové sítě a komunikace Ekonomika Účetnictví Obchodní korespondence Informační a komunikační technologie Řízení jakosti Metrologie Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

13 Učební plán Volitelné předměty 1. ročník Cizí jazyky Anglický jazyk 3 Německý jazyk 3 2. ročník Cízí jazyky Anglický jazyk 3 Německý jazyk 3 3. ročník Cizí jazyky Anglický jazyk 3 Německý jazyk 3 4. ročník Cizí jazyky Německý jazyk 3 Anglický jazyk 3 Přehled využití týdnů 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Výuka dle rozpisu učiva lyžařský kurz 1 cyklisticko-turistický kurz 1 null Celkem: Zde popsat jednotlivá zaměření s výčtem předmětů 1. Automatizační technika a robotika - ATR CNC stroje Programování Elektronika a číslicová technika Automatizační technika Robotika 2. CAD/CAM systémy a CNC stroje - CNC Deskriptivní geometrie Mechanika Technologická cvičení Konstrukční cvičení CNC stroje 11

14 Učební plán CAD systémy 3. Diagnostika motorových vozidel - DMV Autoelektronika Diagnostika silničních vozidel Silniční vozidla Právo 4. Ekonomika řízení firmy - ERF Ekonomika Účetnictví Obchodní korespondence Právo Informační a komunikační technologie 5. Informatika - INF Programování Počítačová grafika Informační systémy Počítačové sítě a komunikace 6. Řízení jakosti - RJ 12

15 5 5.1 Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk a literatura 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Charakteristika předmětu Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory; chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele; chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa. 1. ročník 3+1 týdně, P 13

16 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. ročník 1. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Dotace učebního bloku: 21 rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci řídí se zásadami správné výslovnosti v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka orientuje se v soustavě jazyků odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby orientuje se ve výstavbě textu uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování Hlavní principy českého pravopisu Gramatické tvary Tvarosloví Větná skladba, druhy vět 2. Komunikační a slohová výchova Dotace učebního bloku: 12 zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů samostatně zpracovává informace rozumí obsahu textu i jeho částí pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova, vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat, polemizovat) vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary má přehled o slohových postupech uměleckého stylu Základy komunikačního procesu Komunikační situace Způsoby vyjadřování Základy stylistiky Styl prostě sdělovací Výchova o získávání informací Funkce knihoven a masmédií Orientace v textu Reprodukce textu 3. Literární a estická výchova Dotace učebního bloku: 66 zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl rozezná umělecký text od neuměleckého text interpretuje a debatuje o něm konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů Kultura a kulturní hodnoty Obecná charakteristika literárního umění Vývoj světové a české literatury v literárně historických souvislostech Nejstarší literatury světa Středověká literatura Humanismus a renesance Baroko Klasicismus, osvícenství, preromantismus Základní informace z oblasti literární vědy Literární druhy a žánry Četba a interpretace literárního textu 14

17 5.1.1 Český jazyk a literatura 2. ročník 2. ročník 3 týdně, P 1. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Dotace učebního bloku: 21 rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny řídí se zásadami správné výslovnosti v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka orientuje se v soustavě jazyků odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování Slovní zásoba Tvoření slov, obohacování slovní zásoby Stylové rozvrstvení slovní zásoby, odborná slovní zásoba mající vztah k oboru autotronik Vývoj spisovné češtiny Větná skladba - větné členy 2. Komunikační a slohová výchova Dotace učebního bloku: 12 používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak orientuje se ve výstavbě textu vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi nimi rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických příkladech slohový útvar posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného a výkladového sestaví základní projevy administrativního stylu vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary Projevy mluvené a psané Administrativní styl - životopis, úřední dopis, zápis z porady, pracovní hodnocení, inzerát a odpověď na něj Publicistika, reklama Publicistické druhy a žánry Získávání a zpracování informací z textu 3. Literární a estická výchova Dotace učebního bloku: 66 zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl rozezná umělecký text od neuměleckého text interpretuje a debatuje o něm rozezná umělecký text od neuměleckého konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů Národní obrození Romantismus - vysvětlení pojmu, charakteristika Představitelé evropského romantismu Romantismus v české literatuře = 3. generace obrozenců Počátky realismu v české literatuře (K. H. Borovský, B. Němcová) Realismus v literatuře - charakteristika, srovnání s romantismem Hlavní představitelé evropského realismu a naturalismu Česká literatura let 19.stol. májovci Česká literatura let 19.stol. - ruchovci a lumírovci Česká literatura let 19. stol. - česká realistická a naturalistická literatura Moderní umělecké směry z přelomu 19. a 20. století Četba a interpretace literárních textů 15

18 5.1.1 Český jazyk a literatura 2. ročník 3. ročník 2 týdně, P 1. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Dotace učebního bloku: 21 zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny řídí se zásadami správné výslovnosti v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka orientuje se v soustavě jazyků odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie Zvuková stránka českého jazyka - zvukové prostředky, ortoepické normy Gramatické tvary Větná skladba Druhy vět 2. Komunikační a slohová výchova Dotace učebního bloku: 12 vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně přednese krátký projev vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi nimi rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických příkladech slohový útvar posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného a výkladového orientuje se ve výstavbě textu uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování Slohotvorní činitelé Monologické a dialogické projevy - vyjadřování přímé a zprostředkované Odborný styl Styl prostě sdělovací, odborný, administrativní, publicistický - práce s textem Získávání a zpracování informací z textu Publicistické druhy a žánry Získávání a zpracování informací z textu 3. Literární a estetická výchova Dotace učebního bloku: 63 text interpretuje a debatuje o něm zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl rozezná umělecký text od neuměleckého vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie Česká literární moderna, dekadence a buřičství Světová a česká literatura 1. poloviny 20. století Reakce na 1. světovou válku Charakteristika dramatické tvorby Detektivní žánr Četba a interpretace literárního textu Kultura a kulturní instituce 16

19 5.1.1 Český jazyk a literatura 3. ročník 4. ročník 2+1 týdně, P 1. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Dotace učebního bloku: 21 rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny řídí se zásadami správné výslovnosti v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka orientuje se v soustavě jazyků odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak Národní jazyk a jeho útvary Jazyková kultura Hlavní principy českého pravopisu Tvarosloví Větná skladba Systematizace jazykových vědomostí a dovedností 2. Komunikační a slohová výchova Dotace učebního bloku: 12 orientuje se ve výstavbě textu uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova, vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat, polemizovat) vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně přednese krátký projev rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických příkladech slohový útvar posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného a výkladového vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary má přehled o slohových postupech uměleckého stylu Umělecký styl, literatura faktu Grafická a formální úprava textů Volba vhodných jazykových prostředků Systematizace učiva o slohových stylech a útvarech Získávání informací z textu (především administrativního a odborného) Reprodukce textu, jeho trasformace do jiné podoby Práce s tiskovinami 17

20 5.1.2 Anglický jazyk 4. ročník 3. Literární a estetická výchova Dotace učebního bloku: 57 má přehled o denním tisku a tisku své zájmové oblasti má přehled o knihovnách a jejich službách zaznamenává bibliografické údaje rozezná umělecký text od neuměleckého vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi text interpretuje a debatuje o něm konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie Literární přístupy v 2. polovině 20. století Česká literární scéna 2. poloviny 20. století Současná česká tvorba Systematizace literárního učiva Upevňování základů literární vědy Literární druhy a žánry Interpretace literárních textů Anglický jazyk 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Charakteristika předmětu Vzdělávání v cizích jazycích se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k získání jak obecných, tak komunikativních kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život. Žáci by měli zvládnout na různých úrovních řečové dovednosti nejméně ve dvou jazycích. Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá: u prvního cizího jazyka minimální úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky; u dalšího cizího jazyka minimální úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky; akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož obecně odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20 %, u úrovně A2 15 % lexikálních jednotek. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky; efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností; získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky včetně odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci; pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu nebo CD-ROM, se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností; využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při studiu jazyků; chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie. K podpoře výuky jazyků je vhodné pracovat s multimediálními výukovými programy a internetem, utvářet příznivé školní prostředí, rozvíjet a využívat nabízené evropské programy. Rovněž je účelné integrovat odborný jazyk do výuky, např. vytvářet podmínky pro částečnou výuku tematických celků vybraných předmětů v cizím 18

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166. Kompletní ŠVP. Obchodník. RVP 66-41-L/01 Obchodník

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166. Kompletní ŠVP. Obchodník. RVP 66-41-L/01 Obchodník Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 Kompletní ŠVP Obchodník od 3. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

23-41-M/01 Strojírenství

23-41-M/01 Strojírenství Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 23-41-M/01 Strojírenství zaměření Počítačová podpora konstruování a výroby (od 1.9.2011) zaměření

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Vojenské lyceum 78-42-M/07 Vojenské lyceum 1. Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy:

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů 63-41-M/02 Obchodní akademie Jazykové vzdělávání a komunikace Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života.

Více

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - 3-leté studium

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - 3-leté studium školní vzdělávací program 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - 3-leté studium Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s. r. o. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF

Více

Podnikání Školní vzdělávací program

Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání Školní vzdělávací program Č.j. 327/2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 4 2.1. Identifikační údaje oboru... 4 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

26 41 M/01 Elektrotechnika

26 41 M/01 Elektrotechnika MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 26 41 M/01 Elektrotechnika 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1

Více

33-43-M/01 Výroba hudebních nástrojů

33-43-M/01 Výroba hudebních nástrojů 33-43-M/01 Výroba hudebních nástrojů ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 33-43-M/01 Výroba hudebních nástrojů Vydalo Ministerstvo školství, mládeže

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 39-08-M/01 Průmyslová ekologie Požární ochrana

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 39-08-M/01 Průmyslová ekologie Požární ochrana pro obor vzdělání RVP 39-08-M/01 1602M01 Průmyslová Požární ekologie ochrana Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 39-08-M/01 1602M01 Průmyslová Požární ochrana ekologie Vydalo Ministerstvo

Více

75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství

75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

82-41-M/05 Grafický design

82-41-M/05 Grafický design 82-41-M/05 Grafický design MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-41-M/05 Grafický design Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Podnikání DL studium, od 2011 64-41-L/51Podnikání Verze z 05. 09. 2011 Platnost 1.9.2011 Obsah

Více

pro obor vzdělání pedagogika

pro obor vzdělání pedagogika pro obor vzdělání RVP 75-31-M/01 1602M01 Předškolní Průmyslová a mimoškolní ekologie pedagogika Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-31-M/01 1602M01 Předškolní Průmyslová a mimoškolní ekologie

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

82-41-M/17 Multimediální tvorba

82-41-M/17 Multimediální tvorba 82-41-M/17 Multimediální tvorba MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-41-M/17 Multimediální tvorba Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

pro obor vzdělání Průmyslová ekologie

pro obor vzdělání Průmyslová ekologie pro obor vzdělání RVP 16-02-M/01 1602M01 Průmyslová ekologie Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 16-02-M/01 1602M01 Průmyslová ekologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

63 41 M/01 Ekonomika a podnikání

63 41 M/01 Ekonomika a podnikání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63 41 M/01 Ekonomika a podnikání 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

78 42 M/01 Technické lyceum

78 42 M/01 Technické lyceum MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78 42 M/01 Technické lyceum 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

26 47 M/01 Informační technologie

26 47 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 26 47 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Podnikání - večerní forma studia

Podnikání - večerní forma studia školní vzdělávací program 039/2011 Podnikání - večerní forma studia Podnikání - večerní forma studia Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Identifikační

Více