Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Na cestě poznání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Na cestě poznání"

Transkript

1 Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 Na cestě poznání Školní vzdělávací program oboru vzdělání M/02 Obchodní akademie zkrácené studium

2

3 Obsah: 1 Úvodní identifikační údaje Škola Zřizovatel Název a motto ŠVP* Kód a název oboru vzdělání Stupeň poskytovaného vzdělání Délka a forma vzdělávání Platnost ŠVP od 1. září Profil absolventa Název a adresa školy Zřizovatel Název ŠVP, kód a název oboru vzdělání Uplatnění absolventa Kompetence absolventa Způsob ukončení vzdělávání, stupeň dosaženého vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje Celkové pojetí vzdělávání Organizace výuky Realizace praktického vyučování, klíčových kompetencí, průřezových témat a dalších vzdělávacích a mimovyučovacích aktivit Hodnocení žáků Přijímání ke vzdělávání Způsob a podmínky ukončování vzdělávání Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Učební plány Anglický jazyk Matematika Statistika Ekologie a zbožíznalství Tělesná výchova Informační technologie Obchodní korespondence Právo Daňové právo Ekonomika podniku Ekonomie Hospodářský zeměpis Management a marketing Bankovnictví a pojišťovnictví Účetnictví Učení praxe / Odborná praxe Výtvarná dílna Dramatická výchova Ruský jazyk

4 6.20 Programování TV Aktivity Materiální a personální zajištění výuky Materiální zajištění výuky Personální zajištění výuky Spolupráce se sociálními partnery a dalšími subjekty

5 V Praze 26. srpna 2013 Č. j. GOA/461/An/ Úvodní identifikační údaje 1.1 Škola Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené Radlická 115/ Praha 5 IČO REDIZO IZO Ředitel školy PhDr. Ivan Antov, CSc. Koordinátor Mgr. Klára Eliášková Telefon Telefon/fax Webové stránky 1.2 Zřizovatel Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/ Praha 1 Kontaktní osoba Mgr. Michaela Vencová Telefon Webové stránky 1.3 Název a motto ŠVP* Na cestě poznání U každého člověka je možno najít ten rys jeho osobnosti, na kterém se dá stavět. (Růžena Rališová) 1.4 Kód a název oboru vzdělání M/02 Obchodní akademie 1.5 Stupeň poskytovaného vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou 1.6 Délka a forma vzdělávání Dva roky, denní forma, zkrácené studium 1.7 Platnost ŠVP od 1. září 2013 L. S. podpis ředitele školy * Školní vzdělávací program je zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obchodní akademie. 5

6 2 Profil absolventa 2.1 Název a adresa školy Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené Radlická 115/ Praha Zřizovatel Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/ Praha Název ŠVP, kód a název oboru vzdělání Na cestě poznání M/02 Obchodní akademie 2.4 Uplatnění absolventa Absolvent oboru se uplatní jako zaměstnanec v těchto ekonomických a administrativních činnostech: - ekonomické a finanční činnosti podniku zásobování, odbyt (marketing), finanční operace - řídící činnosti na střední úrovni řízení - personální činnosti (agenda) podniku - vedení účetnictví malého a středního podniku - vedení daňové evidence podnikatele fyzické osoby - základní administrativní činnosti asistent vedoucího pracovníka, referent ve státní správě - bankovní a pojišťovací činnosti (finanční poradce) - další ekonomicko-administrativní činnosti Absolvent je schopen založit, vést a rozvíjet vlastní podnik v těchto oborech činností: - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence (po nabytí požadované délky praxe) - velkoobchod a maloobchod - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - pronájem a půjčování věcí movitých Zrakový handicap, který může vyplývat z druhu a stupně zrakového postižení, vyžaduje kompenzaci v podobě potřebné úpravy pracoviště a pracovních podmínek. Potom je absolvent schopen provádět uvedené činnosti relativně samostatně bez závislosti na zrakovém postižení. Při provádění uvedených činností využívá absolvent odpovídající programové vybavení počítače pro řešení ekonomických a administrativních úloh včetně práce s internetem. Dále je schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace. Absolvent byl veden k dodržování právních norem a obchodní etiky a pravidel slušného chování.

7 2.5 Kompetence absolventa Absolvent má tyto odborné kompetence k výkonu výše uvedených činností (odborné kompetence): - provádí základní činnosti spojené se zajištěním podniku oběžným a dlouhodobým majetkem, přičemž postupuje v souladu s platnou právní úpravou závazkových vztahů - provádí základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob - provádí základní výpočty spojené s využíváním dlouhodobého majetku - provádí základní činnosti spojené se zaměstnaneckou agendou, přičemž postupuje v souladu s platnou právní úpravou pracovně-právních vztahů - provádí základní výpočty v oblasti mezd a odvodů - sestavuje jednoduché kalkulace - sestavuje jednoduchý rozpočet příjmů a výdajů - provádí základní činnosti spojené s prodejem zboží, výrobků a služeb - provádí běžné hotovostní operace a operace v bezhotovostním platebním styku - vede účetnictví, provádí účetní uzávěrku a sestavuje účetní závěrku - provádí základní výpočty v oblasti daní a pojištění daň z příjmů, DPH, silniční daň, zdravotní a sociální pojištění podnikatele a zaměstnanců - provádí základní výpočty v oblasti efektivnosti činnosti podniku - vyhotovuje běžné obchodní dopisy v úpravě dle normy ČSN vyhotovuje nejčastěji používané obchodní dopisy v cizím jazyce - provádí základní bankovní a pojišťovací činnosti a výpočty s nimi spojené - orientuje se v nabídce produktů stavebních spořitelen, penzijních fondů a pojišťoven - vyhledává právní předpisy potřebné k výkonu jednotlivých činností a samostatně s nimi pracuje - dodržuje stanovené normy a předpisy v oblasti řízení jakosti, zabezpečování parametrů kvality produktů a služeb s ohledem na požadavky klienta Absolvent byl veden tak, aby (občanské kompetence): - při provádění všech činností dostatečně chránil vlastní zdraví, zdraví svých spolupracovníků a zákazníků - používal osobních ochranných pomůcek, pracovních nástrojů a prostředků protipožární ochrany v souladu s příslušnými předpisy včetně hygienických norem a zásad - znal význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské ohodnocení - zvažoval sociální dopady svých kroků a rozhodnutí souvisejících s výkonem práce - nakládal s materiály, vodou, energiemi, odpady a jinými látkami s ohledem na ochranu životního prostředí 2.6 Způsob ukončení vzdělávání, stupeň dosaženého vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání Maturitní zkouška (Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách) Střední vzdělání s maturitní zkouškou Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce 7

8 3 Charakteristika vzdělávacího programu 3.1 Identifikační údaje Název a adresa školy Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené Radlická 115/ Praha 5 Název ŠVP, kód a název oboru vzdělání Na cestě poznání M/02 Obchodní akademie Platnost ŠVP Od Stupeň poskytovaného vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání Dva roky, denní forma, zkrácené studium 3.2 Celkové pojetí vzdělávání ŠVP vychází z RVP, jehož obecné podmínky přizpůsobuje potřebám vzdělávání žáků se zdravotním postižením, především pak se zrakovým postižením. ŠVP je koncipován tak, aby výše uvedeným žákům umožnil plnohodnotnou přípravu pro praktické povolání nebo pro další studium. Vytváří rovněž podmínky pro vedení žáků se zdravotním znevýhodněním k samostatnosti a nezávislosti. V širší míře než na běžných školách je uplatňován individuální přístup, jsou využívány speciálně pedagogické metody a techniky, speciální pomůcky a technické prostředky. V odborných předmětech je kladen důraz na schopnost aplikovat teoretické poznatky v praktické činnosti (fiktivní firma, soutěž v psaní na klávesnici pro zrakově postižené atd.) 3.3 Organizace výuky Výuka probíhá převážně v rámci systému vyučovacích hodin. Ve třídách je vzhledem ke specifice školy menší počet žáků než v běžných školách. Část výuky se uskutečňuje v kmenových třídách, většina odborných předmětů se vyučuje v odborných učebnách s příslušným vybavením. 3.4 Realizace praktického vyučování, klíčových kompetencí, průřezových témat a dalších vzdělávacích a mimovyučovacích aktivit Praktické vyučování se realizuje formou týdenní odborné praxe ve vybraných podnicích a institucích a dále formou učební praxe jako povinného vyučovacího předmětu. Výuka je orientována tak, aby si žáci na úrovni odpovídající jejich schopnostem, studijním předpokladům i míře zdravotního postižení vytvořili kompetence (klíčové i odborné), které jim umožní co nejširší zapojení do profesního i každodenního běžného života. V tomto 8

9 ohledu jsou akcentovány některé potřeby specifické především pro žáky se zrakovým postižením (využívání prostředků informačních a komunikačních technologií, pracovní uplatnění po ukončení studia atd.). Průřezová témata se racionálně prolínají jednotlivými předměty, akcentováno je přitom kritérium, jak průřezové téma napomáhá osobnostnímu rozvoji žáka se zdravotním postižením a jeho profesní a společenské integraci. ŠVP se orientuje i na činnosti, které napomáhají orientovat žáka se zdravotním postižením k sebezdokonalování a plnohodnotnému prožívání volného času (výtvarná dílna, dramatická výchova, lezení, goalball atd.). Mezi významné aktivity patří poznávací zájezdy a exkurze. 3.5 Hodnocení žáků Cílem hodnocení žáka je poskytnout mu informaci o tom, jak zvládá danou problematiku, kde má rezervy a v čem učinil pokrok, má jej motivovat k odstraňování chyb a nedostatků. Rovněž jej má naučit zvládnout reálné zhodnocení své práce. Problematiku hodnocení ve škole podrobně rozebírá materiál Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, který vychází z platných právních předpisů, tvoří nedílnou součást Školního řádu a je přístupný na webových stránkách školy 3.6 Přijímání ke vzdělávání Podrobná kritéria pro přijímací řízení jsou zveřejněna na webových stránkách školy (http://goa.braillnet.cz) v souladu s platnými předpisy a ve stanovené lhůtě příslušného kalendářního roku, v němž podávají uchazeči přihlášku ke studiu. Součástí přijímacího řízení může být přijímací pohovor, jehož cílem je osobní seznámení s uchazečem, zjištění jeho zájmu o zvolený obor, a zda má potřebné předpoklady pro studium zvoleného oboru vzdělání. Uchazeč v souladu s platnými předpisy předkládá písemné doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je navržení konkrétních podpůrných opatření. Podmínkou přijetí je dosažené střední vzdělání s maturitní zkouškou. 3.7 Způsob a podmínky ukončování vzdělávání Způsoby a podmínky ukončování vzdělávání v obchodní akademii stanovují platné právní předpisy. Maturitní zkoušku tvoří v profilové části tři zkoušky: 1. Povinná zkouška o Ekonomika 2. Povinná zkouška o Soubor odborných předmětů Jedná se o komplexní zkoušku se zaměřením na účetnictví a dále vycházející z obsahu učiva předmětů ekonomika, právo, obchodní korespondence a informační technologie, která má podobu maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí nebo praktické zkoušky 3. Volitelná zkouška, kdy si žák povinně vybírá jednu z následujících možností o Matematika a statistika o Obchodní korespondence o Právo Podrobné údaje týkající se maturitních zkoušek (jejich forma, data konání atd.) jsou zveřejňovány na webových stránkách školy 9

10 3.8 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola vzdělává především žáky s těžkým a středním stupněm zrakového postižení, žáky se souběžným postižením více vadami, žáky s jinou formou zdravotního postižení či znevýhodnění, a v případě volné kapacity v souladu s platnými předpisy intaktní žáky. Škola vytváří takové podmínky pro žáky se zdravotním postižením či znevýhodněním, aby mohli dosáhnout srovnatelné úrovně vzdělání jako žáci v běžných školách: menší počet žáků ve třídě oproti běžné škole individuální přístup k žákům především dle jejich zdravotních potřeb možnost individuálního vzdělávacího plánu výuka vedena převážně vyučujícími s kvalifikací speciálního pedagoga vedle své hlavní odbornosti nabídka služeb školního psychologa a sociální pracovnice školy velmi dobrá vybavenost školy moderními kompenzačními pomůckami a výpočetní technikou standardní až nadstandardní vybavenost kmenových tříd a odborných učeben vytváření bezbariérového prostředí, optimalizace školního prostředí ve vztahu k potřebám žáků spolupráce se speciálními pedagogickými centry a odborníky z jiných resortů (oční lékař, ad.) úzké kontakty s institucemi poskytujícími služby osobám se zrakovým postižením metodická pomoc středním školám integrujícím zrakově postižené žáky Žákům z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí vytváří škola takové klima, aby měli srovnatelné podmínky pro přístup ke vzdělání jako žáci většinových skupin a aby byla zabezpečena jejích integrace. Významnou úlohu v této oblasti plní sociální pracovnice školy, školní psycholog a výchovný poradce. 3.9 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Ve škole, kde je relativně malý počet žáků ve třídě ve srovnání s běžnými školami se otevírá širší prostor pro podporu rozvoje mimořádně nadaných žáků: využívání forem a metod výuky, které umožňují individuální rozvoj možnost individuálních konzultací možnost využití individuálního vzdělávacího plánu nabídka volitelných a nepovinných předmětů podpora účasti v soutěžích 3.10 Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví Bezpečnost a ochrany zdraví žáků je zajišťována v souladu s platnými předpisy, metodickým pokynem MŠMT a vnitřními předpisy školy. V tomto ohledu je důraz kladen především na potřeby žáků se zrakovým postižením či jinou formou zdravotního postižení. V souladu s přípravou na nezávislý život jsou žáci seznamováni i prakticky připravováni na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví. 10

11 4 Učební plán Obor vzdělání: M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Na cestě poznání Délka a forma vzdělání: 2 roky (zkrácené studium), denní forma Datum platnosti ŠVP: od Vzdělávací oblasti Obsahové okruhy Jazykové vzdělávání a komunikace Vzdělávání a komunikace v CJ Matematické vzdělávání Odborné vzdělávání Přírodovědné vzdělávání Vzdělávání pro zdraví Odborné vzdělávání Vyučovací předmět 1. rok 2. rok Celkem Anglický jazyk Matematika Statistika Ekologie a zbožíznalství 2-2 Tělesná výchova Maturitní zkouška Matematika a statistika 3. profilová MZ (volitelná) Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Písemná a ústní komunikace Odborné vzdělávání Společenskovědní vzdělávání Odborné vzdělávání Podnik, podnikové činnosti, řízení podniku Finance, daně, FT Tržní ekonomika, národní a světové hospodářství Písemná a ústní komunikace Vzdělávání v IKT Informační technologie* *SOP Obchodní korespondence* Právo* Daňové právo 2 2 Ekonomika podniku* Ekonomie Hospodářský zeměpis 2-2 Management a marketing 2-2 Bankovnictví a pojišťovnictví Účetnictví* Učební praxe/odborná praxe - 3/1 týden 3/1 týden 3. profilová MZ (volitelná) *SOP Právo 3. profilová MZ (volitelná) *SOP Ekonomika 1. profilová MZ (povinná) ústní zkouška *SOP SOPkomplexní* se zaměřením na účetnictví 2. profilová MZ (povinná) praktická zk. nebo maturitní práce s obhajobou Povinné předměty celkem Nepovinné předměty Výtvarná dílna 2 2 Dramatická výchova 1 1 Ruský jazyk 2 2 Programování 1 1 TV aktivity

12 Poznámky: Vyučovací předměty, kterými škola žáky připravuje k profilové části MZ, jsou uvedeny tučně. Povinnými předměty profilové části MZ jsou soubor odborných předmětů* a ekonomika. Volitelný předmět profilové části MZ vybírá žák z aktuální nabídky ředitele školy. Souvislá odborná praxe v délce 1 týden probíhá ve 2. ročníku. Aktuální nabídka nepovinných předmětů vychází ze zájmu žáků a provozních možností školy. V souvislosti s provozními a dalšími závažnými potřebami školy lze počet hodin uvedený u jednotlivých předmětů navýšit tak, aby nebyly překročeny hranice dané platnými předpisy. Přehled využití týdnů v období září až červen školního roku Činnost / ročník Vyučování podle rozpisu učiva Odborná praxe 1 Projektové aktivity* 2/5 2/5 Výchovně vzdělávací akce** 3/5 3/5 Časová rezerva*** 2 2 Celkem *Vánoční dílny a vánoční představení žáků, partnerské projekty, školní projekty **Exkurze, školní výlety, divadelní představení, koncerty, soutěže ***Zahájení a ukončení školního roku, třídnické práce, svátky, ředitelské volno 12

13 5 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Škola Kód a název RVP Název ŠVP RVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická M/02 Obchodní akademie (zkrácené studium) Na cestě poznání ŠVP Vyučovací předmět Celkem Min. počet týdenních vyučovacích hodin odborného vzdělávání 13 Počet týdenních vyučovacích hodin celkem Jazykové vzdělávání a komunikace Cizí jazyky x Anglický jazyk 5,5 5,5 Společenskovědní vzdělávání x Právo 1 2 Hospodářský zeměpis 0,5 Management a marketing 0,5 x Ekologie a zbožíznalství 1 1 Přírodovědné vzdělávání Matematické x Matematika 3 4 vzdělávání Statistika 1 Vzdělávání pro zdraví x Tělesná výchova 4 4,5 Ekologie a zbožíznalství 0,5 Vzdělávání 6 Informační technologie 4 6,5 v informačních Obchodní korespondence 1 a komunikačních Účetnictví 1 technologiích Učební praxe 0,5 Písemná a ústní komunikace Odborné vzdělávání Podnik, podnikové činnosti a řízení podniku Finance, daně a finanční trh TE, národní a světová ekonomika 4 Obchodní korespondence 6 7,5 Učební praxe 0,5 Management a marketing 0,5 Anglický jazyk 0,5 16 Ekonomika podniku 6 19 Účetnictví 6 Právo 2 Daňové právo 0,5 Ekologie a zbožíznalství 0,5 Učební praxe 1 Obchodní korespondence 1 Statistika 1 Management a marketing 1 9 Účetnictví 3 11 Ekonomika podniku 2 Učební praxe 1 Matematika 1 Daňové právo 1,5 Ekonomie 0,5 Bankovnictví a pojišťovnictví 2 5 Ekonomie 1,5 5 Hospodářský zeměpis 1,5 Ekonomika podniku 2

14 Celkem povinný odborný základ Odborná praxe x 1 týden 14

15 6 Učební plány 6.1 Anglický jazyk Název školy a název ŠVP: Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené Název vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Celkový počet hodin: 6 Datum platnosti: Obecný cíl: Hlavním cílem předmětu je rozvoj a zkvalitňování komunikačních dovedností žáka v cizím jazyce, zdokonalení jeho ústního a písemného vyjadřování natolik, aby dokázal samostatně řešit jazykové a stylistické úkoly, pohotově a věcně správně se vyjadřoval a komunikoval. Cílem je dosáhnout praktického zvládnutí obchodní angličtiny na střední úrovni pro výkon povolání v ekonomické sféře (u žáků nastupujících ke studiu se předpokládá dosažená úroveň B1 a vyšší). Charakteristika učiva: Vyučovací předmět anglický jazyk vychází ze vzdělávacích oblastí Jazykové vzdělávání a komunikace v cizím jazyce a Odborné vzdělávání. Vzdělávací obsah má komplexní charakter ve vzájemném propojení složek jazyková výchova, komunikační a stylistická výchova a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Rozvíjeny jsou všechny základní jazykové dovednosti, větší pozornost je soustředěna na poslech a mluvený projev, které jsou důležité z pohledu ekonomických profesí. Důraz je kladen na získání pozitivního vztahu žáků k anglickému jazyku. Předmět je vyučován 3 hodiny týdně. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí: Anglický jazyk usiluje o naplnění těchto cílů nejvíce v komunikační oblasti a při rozboru a interpretaci textů. Čtení a interpretace vybraných textů přispívá k utváření názorů, postojů, zájmů, vkusu a mravního profilu žáka a celkově rozvíjí a kultivuje jeho duchovní život. Žáci si utvářejí vlastní úsudek, formují či korigují svou stupnici hodnot. Osvojování jazyka na vyšší úrovni pomáhá žákovi snižovat jazykové bariéry a přispívá k jeho růstu jako nezávislé a samostatné osobnosti. Orientace výuky jazyka na obchodní angličtinu zvyšuje možnost absolventa uspět na trhu práce. Výukové strategie: V hodinách se využívá frontální výuky, skupinové práce či práce ve dvojicích i projektového vyučování a brainstormingu. Důraz je kladen na řízený rozhovor, názorné vyučování a na vytváření prostoru pro vlastní seberealizaci žáka. Důležitá je verbální komunikace; aktivita žáků je podněcována zadáváním samostatných prací. V průběhu studia se žáci podílejí na zpracování společného projektu. Učí se pracovat s informacemi v cizím jazyce včetně internetu, se slovníky i jazykovými příručkami. Výuka probíhá v kmenové třídě nebo ve speciálních učebnách. Hodnocení výsledků žáků: Žáci jsou hodnoceni na základě písemného i ústního projevu. Součástí hodnocení jsou ústní zkoušení (samostatný mluvní projev a interakce), průběžné testy a souhrnný pololetní test, písemné práce (referát, obchodní korespondence atd.). Hodnocení se provádí v souladu s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Učitel zohledňuje porozumění poznatkům, schopnost jejich správné aplikace a dovednost užívat získané poznatky pro běžnou firemní praxi. Dalším podkladem pro hodnocení žáka je jeho průběžná aktivita v hodinách a snaha o co nejlepší výsledky. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí: Jednou z nejdůležitějších kompetencí, o jejíž rozvoj v předmětu anglický jazyk usilujeme, 15

16 je komunikativní kompetence. Její neustálé zkvalitňování a prohlubování je obecným cílem celého předmětu. Navozením modelových situací zaměřených na ekonomickou problematiku je žák stimulován k využívání získaných znalostí v profilové oblasti daného oboru vzdělání. V práci na projektu a při týmové spolupráci v hodinách je posilována personální a sociální kompetence, kompetence k řešení problémů a kompetence k učení. Jednotlivé tematické okruhy zaměřené na ekonomickou oblast zároveň obsahují kulturní a sociální specifiku anglicky mluvících zemí, což vede k prohlubování občanské kompetence a kulturního povědomí. Jako předmět dynamický a moderní rozvíjí ve spolupráci s dalšími předměty i kompetenci využívat prostředky ICT a pracovat s různými zdroji informací. Aplikace průřezových témat: Anglický jazyk aplikuje dílčí části průřezových témat Občan v demokratické společnosti (mediální výchova, rozvoj hodnotové orientace, vzájemná spolupráce), Informační a komunikační technologie (práce s on-line slovníky, literatura v elektronické podobě.) a (orientace obchodní angličtinu pro firemní praxi). 16

17 Předmět: Anglický jazyk Výsledky vzdělávání žáka Učivo Průřezová témata, přesahy, poznámky Ve svém mluveném a psaném projevu uplatňuje znalost anglického tvarosloví a větné skladby. Používá při práci s neznámým textem kombinaci různých slovníků, vyhledává, získává a používá informace potřebné pro anotaci. Volně interpretuje obsah a hlavní myšlenky rozhovoru rodilých mluvčích či autentickému přednesu, rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různý styl a citové zabarvení a jejich názory. Dokáže pracovat s obsahem delšího textu a identifikuje strukturu textu, rozliší hlavní a doplňující informace odvodí význam slov na základě osvojené slovní zásoby, znalosti tvorby slov a kontextu. Upevnění, rozšíření a prohloubení základů získaných předchozím SŠ studiem Gramatika a lexikologie: Gramatické struktury: Všechny časy Vztažné věty Časové věty Časové výrazy Modální slovesa Nepřímé otázky Nepřímá řeč Vyjádření množství Zápor Vyjádření přítomného a minulého zvyku Hypotéza Dovětky Slovní zásoba: Slovní spojení Synonyma, antonyma Předpony, přípony Práce se slovníky, Internetem a využívání dalších médií Projevy jednotlivých mluvčích, běžná i obchodní konverzace, telefonická konverzace Práce s upraveným i neupraveným textem texty v učebnici, vybrané texty ekonomické povahy 17 Učivo v celém obsahu přesahuje do odborného vzdělávání. Průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie

18 Vyhledá a shromáždí informace z různých textů na méně běžné téma, dokáže je prezentovat spolu se svým názorem a stanoviskem, rozumí článkům a zprávám zabývajícím se současnými otázkami včetně hospodářské problematiky, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje a stanoviska. Přečte ekonomickou stať v originálu o délce 1000 slov s cílem poznat její obsah a zaujmout stanovisko. Připraví a přednese souvislý text na téma spojené s ekonomikou a zaujme své stanovisko. Využívá obsahově složitější ekonomické informace na základě odborné slovní zásoby a gramaticky správně je předává. Logicky strukturuje formální a neformální písemný projev. Mluví spontánně a gramaticky správně, vyjádří své názory, zahájí, vede a zakončí dialog, dokáže komunikovat v různých situacích a používá výrazů obchodní angličtiny. Vybrané texty Ekonomická stať v rozsahu 1000 slov Referát na zadané téma v rámci předmětového projektu třídy s využitím terminologie obchodní angličtiny Probíraná slovní zásoba a gramatické struktury Žádost, strukturovaný životopis, zpráva, firemní korespondence Situace spojené s činností firmy (sjednání schůzky, přijímací pohovor, jednání, plánování, telefonická komunikace) Průřezové téma: 18

19 6.2 Matematika Název školy a název ŠVP: Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené Název vyučovacího předmětu: Matematika Celkový počet hodin: 4 Datum platnosti: Obecné cíle: Obecným cílem předmětu je prohloubit u žáka středoškolské učivo matematiky a jeho využití v reálných životních situacích. Důraz je kladen na finanční matematiku a aplikace v oblasti ekonomiky Charakteristika učiva: Vyučovací předmět matematika vychází ze vzdělávacích oblastí Matematické vzdělávání a Odborné vzdělávání a vytváří potřebný základ pro odborné ekonomické předměty i předmět statistika. Významně přispívá k utváření finanční gramotnosti žáků. Ve vzdělávacím obsahu je akcentováno téma funkce, jejich vlastnosti a grafy. Aplikace těchto znalostí umožňují matematicky popisovat a zobrazovat ekonomické procesy a jevy. Předmět je vyučován v prvním i druhé ročníku 2 hodiny týdně. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí: Výuka předmětu směřuje k tomu, aby žáci pracovali kvalitně, pečlivě a systematicky, aby dovedli efektivně počítat a aby dokázali vyhodnotit a správně interpretovat informace kvantitativního charakteru. Snaží se o utváření odpovědného vztahu k finančním záležitostem Cílem je pozitivní postoj žáka k matematice, zvyšování jeho důvěry ve vlastní schopnosti a motivace k celoživotnímu vzdělávání. Výukové strategie: V průběhu výuky učitel používá různé organizační formy výuky od frontální individualizované výuky metodou výkladu nové látky, skupinové práce, přes diferencovanou výuku při procvičování učiva až po individuální práci převážně u domácích zadání. Uplatňuje metody problémového vyučování, řízeným dialogem a diskuzí pomáhá žákům nalézt optimální řešení, podněcuje vzájemnou spolupráci a komunikaci Hodnocení výsledků žáků: Žáci jsou hodnoceni v souladu s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků převážně písemnou formou. Testy a písemné práce mají předem daná kritéria bodového hodnocení. V písemném i ústním projevu je kladen důraz na znalost základních pojmů, schopnost rozboru zadání, volby vhodné metody a postupu výpočtu a dovednost správné interpretace řešení. Doplňujícími hledisky hodnocení jsou průběžná aktivita žáka, míra zapojení do skupinového řešení úloh v průběhu vyučování a úroveň samostatné práce při plnění domácích zadání. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí: Matematika rozvíjí kompetence k řešení problémů, která souvisí s kompetencí k učení.. Matematika je směřována i ke komunikativní kompetenci (učitel žák, žáci mezi sebou). Velký důraz je kladen i na kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií (vyhledávání potřebných údajů, výpočty pomocí notebooků apod.). Svou vazbou na praktický život podporuje také kompetence občanské a sociální. Aplikace průřezových témat: Matematika aplikuje části průřezových témat Informační a komunikační technologie (zpracování a prezentace matematických údajů, práce s notebooky, tvorba grafů), Občan v demokratické společnosti a (vztah k praktickému životu, finanční matematika). 19

20 20

21 Předmět: Matematika Výsledky vzdělávání žáka Učivo Průřezová témata, přesahy, poznámky Žák matematiku chápe jako nástroj poznání světa. Definuje a prakticky interpretuje základní pravidla pro operace s množinami, výroky, mocninami, algebraickými výrazy. Ze vzorce vyjádří neznámou Žák určí definiční obor rovnice a nerovnice. Rozliší ekvivalentní a neekvivalentní úpravy rovnic. Dovednosti získané řešením rovnic aplikuje na řešení praktických úloh. Žák určí definiční obor funkce. Načrtne graf elementárních funkcí. Z předpisu funkce, případně z grafu funkce, určí druh a vlastnosti funkce. Určí vliv parametrů na vlastnosti funkce. Popíše reálnou situaci zobrazenou grafem a naopak reálnou situaci zobrazí graficky. Graf funkce využije při řešení rovnic a nerovnic. Žák rozliší skupiny bez opakování nebo s opakováním a rozhodne, zda závisí nebo nezávisí na pořadí prvků. Upravuje výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. Řeší reálné problémy. Poznatky z kombinatoriky uplatňuje při řešení úloh z pravděpodobnosti. Žák analyticky vyjádří základní útvary roviny. Základní poznatky z matematiky Množiny a výroková logika Mocniny a odmocniny Algebraické výrazy Rovnice a nerovnice, soustavy rovnic a nerovnic Lineární rovnice a nerovnice Kvadratická rovnice a nerovnice Rovnice s odmocninou Soustavy rovnic a nerovnic Funkce Funkce a její vlastnosti Lineární funkce Lineární lomená funkce Kvadratická funkce Mocninné funkce Exponenciální a logaritmická funkce Goniometrické funkce Kombinatorika a pravděpodobnost Variace Permutace, faktoriál Kombinace, kombinační číslo Základy počtu pravděpodobnosti Analytická geometrie v rovině 21 Průřezové téma: Informační a komunikační technologie Informační technologie Ekonomika podniku Statistika Průřezové téma: Ekonomika podniku Průřezové téma: Informační a komunikační technologie Informační technologie Ekonomika podniku Ekologie a zbožíznalství Průřezové téma: Informační technologie Statistika Ekonomika podniku

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Obor Obchodní akademie 63-41-M/004 1. Praktická maturitní zkouška Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ekonomických se skládá z obsahu

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 1 VOŠ a SPŠ Cestovní ruch 407 47 Varnsdorf 5, Mariánská 1100 65-43- N / Cestovní ruch PROFIL ABSOLVENTA Odborné kompetence Po ukončení studia absolvent

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci 3. období 9. ročník Strádel, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ (Člověk a svět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika. 4.8.3. Cvičení z matematiky Předmět Cvičení z matematiky je vyučován v sextě a v septimě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávací oblasti

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: I. Obor Ekonomické lyceum 78-42-M/002 1. Práce s obhajobou z ekonomiky nebo společenských věd: Témata pro práci s obhajobou budou žáci zpracovávat

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více

18. Člověk a svět práce

18. Člověk a svět práce 18. Člověk a svět práce 208 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předměty: Provoz a údržba domácnosti (prima) Svět práce (tercie, kvarta) Charakteristika

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ KONSTRUKCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Témata maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Podnikání

Témata maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Podnikání ta maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Forma zkoušky: Praktická Zkouška zahrnuje učivo z předmětů ekonomika podniku, účetnictví, management a marketing, právo, písemná a elektronická

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více