Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Na cestě poznání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Na cestě poznání"

Transkript

1 Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 Na cestě poznání Školní vzdělávací program oboru vzdělání M/02 Obchodní akademie zkrácené studium

2

3 Obsah: 1 Úvodní identifikační údaje Škola Zřizovatel Název a motto ŠVP* Kód a název oboru vzdělání Stupeň poskytovaného vzdělání Délka a forma vzdělávání Platnost ŠVP od 1. září Profil absolventa Název a adresa školy Zřizovatel Název ŠVP, kód a název oboru vzdělání Uplatnění absolventa Kompetence absolventa Způsob ukončení vzdělávání, stupeň dosaženého vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje Celkové pojetí vzdělávání Organizace výuky Realizace praktického vyučování, klíčových kompetencí, průřezových témat a dalších vzdělávacích a mimovyučovacích aktivit Hodnocení žáků Přijímání ke vzdělávání Způsob a podmínky ukončování vzdělávání Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Učební plány Anglický jazyk Matematika Statistika Ekologie a zbožíznalství Tělesná výchova Informační technologie Obchodní korespondence Právo Daňové právo Ekonomika podniku Ekonomie Hospodářský zeměpis Management a marketing Bankovnictví a pojišťovnictví Účetnictví Učení praxe / Odborná praxe Výtvarná dílna Dramatická výchova Ruský jazyk

4 6.20 Programování TV Aktivity Materiální a personální zajištění výuky Materiální zajištění výuky Personální zajištění výuky Spolupráce se sociálními partnery a dalšími subjekty

5 V Praze 26. srpna 2013 Č. j. GOA/461/An/ Úvodní identifikační údaje 1.1 Škola Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené Radlická 115/ Praha 5 IČO REDIZO IZO Ředitel školy PhDr. Ivan Antov, CSc. Koordinátor Mgr. Klára Eliášková Telefon Telefon/fax Webové stránky 1.2 Zřizovatel Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/ Praha 1 Kontaktní osoba Mgr. Michaela Vencová Telefon Webové stránky 1.3 Název a motto ŠVP* Na cestě poznání U každého člověka je možno najít ten rys jeho osobnosti, na kterém se dá stavět. (Růžena Rališová) 1.4 Kód a název oboru vzdělání M/02 Obchodní akademie 1.5 Stupeň poskytovaného vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou 1.6 Délka a forma vzdělávání Dva roky, denní forma, zkrácené studium 1.7 Platnost ŠVP od 1. září 2013 L. S. podpis ředitele školy * Školní vzdělávací program je zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obchodní akademie. 5

6 2 Profil absolventa 2.1 Název a adresa školy Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené Radlická 115/ Praha Zřizovatel Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/ Praha Název ŠVP, kód a název oboru vzdělání Na cestě poznání M/02 Obchodní akademie 2.4 Uplatnění absolventa Absolvent oboru se uplatní jako zaměstnanec v těchto ekonomických a administrativních činnostech: - ekonomické a finanční činnosti podniku zásobování, odbyt (marketing), finanční operace - řídící činnosti na střední úrovni řízení - personální činnosti (agenda) podniku - vedení účetnictví malého a středního podniku - vedení daňové evidence podnikatele fyzické osoby - základní administrativní činnosti asistent vedoucího pracovníka, referent ve státní správě - bankovní a pojišťovací činnosti (finanční poradce) - další ekonomicko-administrativní činnosti Absolvent je schopen založit, vést a rozvíjet vlastní podnik v těchto oborech činností: - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence (po nabytí požadované délky praxe) - velkoobchod a maloobchod - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - pronájem a půjčování věcí movitých Zrakový handicap, který může vyplývat z druhu a stupně zrakového postižení, vyžaduje kompenzaci v podobě potřebné úpravy pracoviště a pracovních podmínek. Potom je absolvent schopen provádět uvedené činnosti relativně samostatně bez závislosti na zrakovém postižení. Při provádění uvedených činností využívá absolvent odpovídající programové vybavení počítače pro řešení ekonomických a administrativních úloh včetně práce s internetem. Dále je schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace. Absolvent byl veden k dodržování právních norem a obchodní etiky a pravidel slušného chování.

7 2.5 Kompetence absolventa Absolvent má tyto odborné kompetence k výkonu výše uvedených činností (odborné kompetence): - provádí základní činnosti spojené se zajištěním podniku oběžným a dlouhodobým majetkem, přičemž postupuje v souladu s platnou právní úpravou závazkových vztahů - provádí základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob - provádí základní výpočty spojené s využíváním dlouhodobého majetku - provádí základní činnosti spojené se zaměstnaneckou agendou, přičemž postupuje v souladu s platnou právní úpravou pracovně-právních vztahů - provádí základní výpočty v oblasti mezd a odvodů - sestavuje jednoduché kalkulace - sestavuje jednoduchý rozpočet příjmů a výdajů - provádí základní činnosti spojené s prodejem zboží, výrobků a služeb - provádí běžné hotovostní operace a operace v bezhotovostním platebním styku - vede účetnictví, provádí účetní uzávěrku a sestavuje účetní závěrku - provádí základní výpočty v oblasti daní a pojištění daň z příjmů, DPH, silniční daň, zdravotní a sociální pojištění podnikatele a zaměstnanců - provádí základní výpočty v oblasti efektivnosti činnosti podniku - vyhotovuje běžné obchodní dopisy v úpravě dle normy ČSN vyhotovuje nejčastěji používané obchodní dopisy v cizím jazyce - provádí základní bankovní a pojišťovací činnosti a výpočty s nimi spojené - orientuje se v nabídce produktů stavebních spořitelen, penzijních fondů a pojišťoven - vyhledává právní předpisy potřebné k výkonu jednotlivých činností a samostatně s nimi pracuje - dodržuje stanovené normy a předpisy v oblasti řízení jakosti, zabezpečování parametrů kvality produktů a služeb s ohledem na požadavky klienta Absolvent byl veden tak, aby (občanské kompetence): - při provádění všech činností dostatečně chránil vlastní zdraví, zdraví svých spolupracovníků a zákazníků - používal osobních ochranných pomůcek, pracovních nástrojů a prostředků protipožární ochrany v souladu s příslušnými předpisy včetně hygienických norem a zásad - znal význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské ohodnocení - zvažoval sociální dopady svých kroků a rozhodnutí souvisejících s výkonem práce - nakládal s materiály, vodou, energiemi, odpady a jinými látkami s ohledem na ochranu životního prostředí 2.6 Způsob ukončení vzdělávání, stupeň dosaženého vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání Maturitní zkouška (Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách) Střední vzdělání s maturitní zkouškou Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce 7

8 3 Charakteristika vzdělávacího programu 3.1 Identifikační údaje Název a adresa školy Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené Radlická 115/ Praha 5 Název ŠVP, kód a název oboru vzdělání Na cestě poznání M/02 Obchodní akademie Platnost ŠVP Od Stupeň poskytovaného vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání Dva roky, denní forma, zkrácené studium 3.2 Celkové pojetí vzdělávání ŠVP vychází z RVP, jehož obecné podmínky přizpůsobuje potřebám vzdělávání žáků se zdravotním postižením, především pak se zrakovým postižením. ŠVP je koncipován tak, aby výše uvedeným žákům umožnil plnohodnotnou přípravu pro praktické povolání nebo pro další studium. Vytváří rovněž podmínky pro vedení žáků se zdravotním znevýhodněním k samostatnosti a nezávislosti. V širší míře než na běžných školách je uplatňován individuální přístup, jsou využívány speciálně pedagogické metody a techniky, speciální pomůcky a technické prostředky. V odborných předmětech je kladen důraz na schopnost aplikovat teoretické poznatky v praktické činnosti (fiktivní firma, soutěž v psaní na klávesnici pro zrakově postižené atd.) 3.3 Organizace výuky Výuka probíhá převážně v rámci systému vyučovacích hodin. Ve třídách je vzhledem ke specifice školy menší počet žáků než v běžných školách. Část výuky se uskutečňuje v kmenových třídách, většina odborných předmětů se vyučuje v odborných učebnách s příslušným vybavením. 3.4 Realizace praktického vyučování, klíčových kompetencí, průřezových témat a dalších vzdělávacích a mimovyučovacích aktivit Praktické vyučování se realizuje formou týdenní odborné praxe ve vybraných podnicích a institucích a dále formou učební praxe jako povinného vyučovacího předmětu. Výuka je orientována tak, aby si žáci na úrovni odpovídající jejich schopnostem, studijním předpokladům i míře zdravotního postižení vytvořili kompetence (klíčové i odborné), které jim umožní co nejširší zapojení do profesního i každodenního běžného života. V tomto 8

9 ohledu jsou akcentovány některé potřeby specifické především pro žáky se zrakovým postižením (využívání prostředků informačních a komunikačních technologií, pracovní uplatnění po ukončení studia atd.). Průřezová témata se racionálně prolínají jednotlivými předměty, akcentováno je přitom kritérium, jak průřezové téma napomáhá osobnostnímu rozvoji žáka se zdravotním postižením a jeho profesní a společenské integraci. ŠVP se orientuje i na činnosti, které napomáhají orientovat žáka se zdravotním postižením k sebezdokonalování a plnohodnotnému prožívání volného času (výtvarná dílna, dramatická výchova, lezení, goalball atd.). Mezi významné aktivity patří poznávací zájezdy a exkurze. 3.5 Hodnocení žáků Cílem hodnocení žáka je poskytnout mu informaci o tom, jak zvládá danou problematiku, kde má rezervy a v čem učinil pokrok, má jej motivovat k odstraňování chyb a nedostatků. Rovněž jej má naučit zvládnout reálné zhodnocení své práce. Problematiku hodnocení ve škole podrobně rozebírá materiál Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, který vychází z platných právních předpisů, tvoří nedílnou součást Školního řádu a je přístupný na webových stránkách školy 3.6 Přijímání ke vzdělávání Podrobná kritéria pro přijímací řízení jsou zveřejněna na webových stránkách školy (http://goa.braillnet.cz) v souladu s platnými předpisy a ve stanovené lhůtě příslušného kalendářního roku, v němž podávají uchazeči přihlášku ke studiu. Součástí přijímacího řízení může být přijímací pohovor, jehož cílem je osobní seznámení s uchazečem, zjištění jeho zájmu o zvolený obor, a zda má potřebné předpoklady pro studium zvoleného oboru vzdělání. Uchazeč v souladu s platnými předpisy předkládá písemné doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je navržení konkrétních podpůrných opatření. Podmínkou přijetí je dosažené střední vzdělání s maturitní zkouškou. 3.7 Způsob a podmínky ukončování vzdělávání Způsoby a podmínky ukončování vzdělávání v obchodní akademii stanovují platné právní předpisy. Maturitní zkoušku tvoří v profilové části tři zkoušky: 1. Povinná zkouška o Ekonomika 2. Povinná zkouška o Soubor odborných předmětů Jedná se o komplexní zkoušku se zaměřením na účetnictví a dále vycházející z obsahu učiva předmětů ekonomika, právo, obchodní korespondence a informační technologie, která má podobu maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí nebo praktické zkoušky 3. Volitelná zkouška, kdy si žák povinně vybírá jednu z následujících možností o Matematika a statistika o Obchodní korespondence o Právo Podrobné údaje týkající se maturitních zkoušek (jejich forma, data konání atd.) jsou zveřejňovány na webových stránkách školy 9

10 3.8 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola vzdělává především žáky s těžkým a středním stupněm zrakového postižení, žáky se souběžným postižením více vadami, žáky s jinou formou zdravotního postižení či znevýhodnění, a v případě volné kapacity v souladu s platnými předpisy intaktní žáky. Škola vytváří takové podmínky pro žáky se zdravotním postižením či znevýhodněním, aby mohli dosáhnout srovnatelné úrovně vzdělání jako žáci v běžných školách: menší počet žáků ve třídě oproti běžné škole individuální přístup k žákům především dle jejich zdravotních potřeb možnost individuálního vzdělávacího plánu výuka vedena převážně vyučujícími s kvalifikací speciálního pedagoga vedle své hlavní odbornosti nabídka služeb školního psychologa a sociální pracovnice školy velmi dobrá vybavenost školy moderními kompenzačními pomůckami a výpočetní technikou standardní až nadstandardní vybavenost kmenových tříd a odborných učeben vytváření bezbariérového prostředí, optimalizace školního prostředí ve vztahu k potřebám žáků spolupráce se speciálními pedagogickými centry a odborníky z jiných resortů (oční lékař, ad.) úzké kontakty s institucemi poskytujícími služby osobám se zrakovým postižením metodická pomoc středním školám integrujícím zrakově postižené žáky Žákům z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí vytváří škola takové klima, aby měli srovnatelné podmínky pro přístup ke vzdělání jako žáci většinových skupin a aby byla zabezpečena jejích integrace. Významnou úlohu v této oblasti plní sociální pracovnice školy, školní psycholog a výchovný poradce. 3.9 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Ve škole, kde je relativně malý počet žáků ve třídě ve srovnání s běžnými školami se otevírá širší prostor pro podporu rozvoje mimořádně nadaných žáků: využívání forem a metod výuky, které umožňují individuální rozvoj možnost individuálních konzultací možnost využití individuálního vzdělávacího plánu nabídka volitelných a nepovinných předmětů podpora účasti v soutěžích 3.10 Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví Bezpečnost a ochrany zdraví žáků je zajišťována v souladu s platnými předpisy, metodickým pokynem MŠMT a vnitřními předpisy školy. V tomto ohledu je důraz kladen především na potřeby žáků se zrakovým postižením či jinou formou zdravotního postižení. V souladu s přípravou na nezávislý život jsou žáci seznamováni i prakticky připravováni na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví. 10

11 4 Učební plán Obor vzdělání: M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Na cestě poznání Délka a forma vzdělání: 2 roky (zkrácené studium), denní forma Datum platnosti ŠVP: od Vzdělávací oblasti Obsahové okruhy Jazykové vzdělávání a komunikace Vzdělávání a komunikace v CJ Matematické vzdělávání Odborné vzdělávání Přírodovědné vzdělávání Vzdělávání pro zdraví Odborné vzdělávání Vyučovací předmět 1. rok 2. rok Celkem Anglický jazyk Matematika Statistika Ekologie a zbožíznalství 2-2 Tělesná výchova Maturitní zkouška Matematika a statistika 3. profilová MZ (volitelná) Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Písemná a ústní komunikace Odborné vzdělávání Společenskovědní vzdělávání Odborné vzdělávání Podnik, podnikové činnosti, řízení podniku Finance, daně, FT Tržní ekonomika, národní a světové hospodářství Písemná a ústní komunikace Vzdělávání v IKT Informační technologie* *SOP Obchodní korespondence* Právo* Daňové právo 2 2 Ekonomika podniku* Ekonomie Hospodářský zeměpis 2-2 Management a marketing 2-2 Bankovnictví a pojišťovnictví Účetnictví* Učební praxe/odborná praxe - 3/1 týden 3/1 týden 3. profilová MZ (volitelná) *SOP Právo 3. profilová MZ (volitelná) *SOP Ekonomika 1. profilová MZ (povinná) ústní zkouška *SOP SOPkomplexní* se zaměřením na účetnictví 2. profilová MZ (povinná) praktická zk. nebo maturitní práce s obhajobou Povinné předměty celkem Nepovinné předměty Výtvarná dílna 2 2 Dramatická výchova 1 1 Ruský jazyk 2 2 Programování 1 1 TV aktivity

12 Poznámky: Vyučovací předměty, kterými škola žáky připravuje k profilové části MZ, jsou uvedeny tučně. Povinnými předměty profilové části MZ jsou soubor odborných předmětů* a ekonomika. Volitelný předmět profilové části MZ vybírá žák z aktuální nabídky ředitele školy. Souvislá odborná praxe v délce 1 týden probíhá ve 2. ročníku. Aktuální nabídka nepovinných předmětů vychází ze zájmu žáků a provozních možností školy. V souvislosti s provozními a dalšími závažnými potřebami školy lze počet hodin uvedený u jednotlivých předmětů navýšit tak, aby nebyly překročeny hranice dané platnými předpisy. Přehled využití týdnů v období září až červen školního roku Činnost / ročník Vyučování podle rozpisu učiva Odborná praxe 1 Projektové aktivity* 2/5 2/5 Výchovně vzdělávací akce** 3/5 3/5 Časová rezerva*** 2 2 Celkem *Vánoční dílny a vánoční představení žáků, partnerské projekty, školní projekty **Exkurze, školní výlety, divadelní představení, koncerty, soutěže ***Zahájení a ukončení školního roku, třídnické práce, svátky, ředitelské volno 12

13 5 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Škola Kód a název RVP Název ŠVP RVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická M/02 Obchodní akademie (zkrácené studium) Na cestě poznání ŠVP Vyučovací předmět Celkem Min. počet týdenních vyučovacích hodin odborného vzdělávání 13 Počet týdenních vyučovacích hodin celkem Jazykové vzdělávání a komunikace Cizí jazyky x Anglický jazyk 5,5 5,5 Společenskovědní vzdělávání x Právo 1 2 Hospodářský zeměpis 0,5 Management a marketing 0,5 x Ekologie a zbožíznalství 1 1 Přírodovědné vzdělávání Matematické x Matematika 3 4 vzdělávání Statistika 1 Vzdělávání pro zdraví x Tělesná výchova 4 4,5 Ekologie a zbožíznalství 0,5 Vzdělávání 6 Informační technologie 4 6,5 v informačních Obchodní korespondence 1 a komunikačních Účetnictví 1 technologiích Učební praxe 0,5 Písemná a ústní komunikace Odborné vzdělávání Podnik, podnikové činnosti a řízení podniku Finance, daně a finanční trh TE, národní a světová ekonomika 4 Obchodní korespondence 6 7,5 Učební praxe 0,5 Management a marketing 0,5 Anglický jazyk 0,5 16 Ekonomika podniku 6 19 Účetnictví 6 Právo 2 Daňové právo 0,5 Ekologie a zbožíznalství 0,5 Učební praxe 1 Obchodní korespondence 1 Statistika 1 Management a marketing 1 9 Účetnictví 3 11 Ekonomika podniku 2 Učební praxe 1 Matematika 1 Daňové právo 1,5 Ekonomie 0,5 Bankovnictví a pojišťovnictví 2 5 Ekonomie 1,5 5 Hospodářský zeměpis 1,5 Ekonomika podniku 2

14 Celkem povinný odborný základ Odborná praxe x 1 týden 14

15 6 Učební plány 6.1 Anglický jazyk Název školy a název ŠVP: Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené Název vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Celkový počet hodin: 6 Datum platnosti: Obecný cíl: Hlavním cílem předmětu je rozvoj a zkvalitňování komunikačních dovedností žáka v cizím jazyce, zdokonalení jeho ústního a písemného vyjadřování natolik, aby dokázal samostatně řešit jazykové a stylistické úkoly, pohotově a věcně správně se vyjadřoval a komunikoval. Cílem je dosáhnout praktického zvládnutí obchodní angličtiny na střední úrovni pro výkon povolání v ekonomické sféře (u žáků nastupujících ke studiu se předpokládá dosažená úroveň B1 a vyšší). Charakteristika učiva: Vyučovací předmět anglický jazyk vychází ze vzdělávacích oblastí Jazykové vzdělávání a komunikace v cizím jazyce a Odborné vzdělávání. Vzdělávací obsah má komplexní charakter ve vzájemném propojení složek jazyková výchova, komunikační a stylistická výchova a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Rozvíjeny jsou všechny základní jazykové dovednosti, větší pozornost je soustředěna na poslech a mluvený projev, které jsou důležité z pohledu ekonomických profesí. Důraz je kladen na získání pozitivního vztahu žáků k anglickému jazyku. Předmět je vyučován 3 hodiny týdně. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí: Anglický jazyk usiluje o naplnění těchto cílů nejvíce v komunikační oblasti a při rozboru a interpretaci textů. Čtení a interpretace vybraných textů přispívá k utváření názorů, postojů, zájmů, vkusu a mravního profilu žáka a celkově rozvíjí a kultivuje jeho duchovní život. Žáci si utvářejí vlastní úsudek, formují či korigují svou stupnici hodnot. Osvojování jazyka na vyšší úrovni pomáhá žákovi snižovat jazykové bariéry a přispívá k jeho růstu jako nezávislé a samostatné osobnosti. Orientace výuky jazyka na obchodní angličtinu zvyšuje možnost absolventa uspět na trhu práce. Výukové strategie: V hodinách se využívá frontální výuky, skupinové práce či práce ve dvojicích i projektového vyučování a brainstormingu. Důraz je kladen na řízený rozhovor, názorné vyučování a na vytváření prostoru pro vlastní seberealizaci žáka. Důležitá je verbální komunikace; aktivita žáků je podněcována zadáváním samostatných prací. V průběhu studia se žáci podílejí na zpracování společného projektu. Učí se pracovat s informacemi v cizím jazyce včetně internetu, se slovníky i jazykovými příručkami. Výuka probíhá v kmenové třídě nebo ve speciálních učebnách. Hodnocení výsledků žáků: Žáci jsou hodnoceni na základě písemného i ústního projevu. Součástí hodnocení jsou ústní zkoušení (samostatný mluvní projev a interakce), průběžné testy a souhrnný pololetní test, písemné práce (referát, obchodní korespondence atd.). Hodnocení se provádí v souladu s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Učitel zohledňuje porozumění poznatkům, schopnost jejich správné aplikace a dovednost užívat získané poznatky pro běžnou firemní praxi. Dalším podkladem pro hodnocení žáka je jeho průběžná aktivita v hodinách a snaha o co nejlepší výsledky. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí: Jednou z nejdůležitějších kompetencí, o jejíž rozvoj v předmětu anglický jazyk usilujeme, 15

16 je komunikativní kompetence. Její neustálé zkvalitňování a prohlubování je obecným cílem celého předmětu. Navozením modelových situací zaměřených na ekonomickou problematiku je žák stimulován k využívání získaných znalostí v profilové oblasti daného oboru vzdělání. V práci na projektu a při týmové spolupráci v hodinách je posilována personální a sociální kompetence, kompetence k řešení problémů a kompetence k učení. Jednotlivé tematické okruhy zaměřené na ekonomickou oblast zároveň obsahují kulturní a sociální specifiku anglicky mluvících zemí, což vede k prohlubování občanské kompetence a kulturního povědomí. Jako předmět dynamický a moderní rozvíjí ve spolupráci s dalšími předměty i kompetenci využívat prostředky ICT a pracovat s různými zdroji informací. Aplikace průřezových témat: Anglický jazyk aplikuje dílčí části průřezových témat Občan v demokratické společnosti (mediální výchova, rozvoj hodnotové orientace, vzájemná spolupráce), Informační a komunikační technologie (práce s on-line slovníky, literatura v elektronické podobě.) a (orientace obchodní angličtinu pro firemní praxi). 16

17 Předmět: Anglický jazyk Výsledky vzdělávání žáka Učivo Průřezová témata, přesahy, poznámky Ve svém mluveném a psaném projevu uplatňuje znalost anglického tvarosloví a větné skladby. Používá při práci s neznámým textem kombinaci různých slovníků, vyhledává, získává a používá informace potřebné pro anotaci. Volně interpretuje obsah a hlavní myšlenky rozhovoru rodilých mluvčích či autentickému přednesu, rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různý styl a citové zabarvení a jejich názory. Dokáže pracovat s obsahem delšího textu a identifikuje strukturu textu, rozliší hlavní a doplňující informace odvodí význam slov na základě osvojené slovní zásoby, znalosti tvorby slov a kontextu. Upevnění, rozšíření a prohloubení základů získaných předchozím SŠ studiem Gramatika a lexikologie: Gramatické struktury: Všechny časy Vztažné věty Časové věty Časové výrazy Modální slovesa Nepřímé otázky Nepřímá řeč Vyjádření množství Zápor Vyjádření přítomného a minulého zvyku Hypotéza Dovětky Slovní zásoba: Slovní spojení Synonyma, antonyma Předpony, přípony Práce se slovníky, Internetem a využívání dalších médií Projevy jednotlivých mluvčích, běžná i obchodní konverzace, telefonická konverzace Práce s upraveným i neupraveným textem texty v učebnici, vybrané texty ekonomické povahy 17 Učivo v celém obsahu přesahuje do odborného vzdělávání. Průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie

18 Vyhledá a shromáždí informace z různých textů na méně běžné téma, dokáže je prezentovat spolu se svým názorem a stanoviskem, rozumí článkům a zprávám zabývajícím se současnými otázkami včetně hospodářské problematiky, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje a stanoviska. Přečte ekonomickou stať v originálu o délce 1000 slov s cílem poznat její obsah a zaujmout stanovisko. Připraví a přednese souvislý text na téma spojené s ekonomikou a zaujme své stanovisko. Využívá obsahově složitější ekonomické informace na základě odborné slovní zásoby a gramaticky správně je předává. Logicky strukturuje formální a neformální písemný projev. Mluví spontánně a gramaticky správně, vyjádří své názory, zahájí, vede a zakončí dialog, dokáže komunikovat v různých situacích a používá výrazů obchodní angličtiny. Vybrané texty Ekonomická stať v rozsahu 1000 slov Referát na zadané téma v rámci předmětového projektu třídy s využitím terminologie obchodní angličtiny Probíraná slovní zásoba a gramatické struktury Žádost, strukturovaný životopis, zpráva, firemní korespondence Situace spojené s činností firmy (sjednání schůzky, přijímací pohovor, jednání, plánování, telefonická komunikace) Průřezové téma: 18

19 6.2 Matematika Název školy a název ŠVP: Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené Název vyučovacího předmětu: Matematika Celkový počet hodin: 4 Datum platnosti: Obecné cíle: Obecným cílem předmětu je prohloubit u žáka středoškolské učivo matematiky a jeho využití v reálných životních situacích. Důraz je kladen na finanční matematiku a aplikace v oblasti ekonomiky Charakteristika učiva: Vyučovací předmět matematika vychází ze vzdělávacích oblastí Matematické vzdělávání a Odborné vzdělávání a vytváří potřebný základ pro odborné ekonomické předměty i předmět statistika. Významně přispívá k utváření finanční gramotnosti žáků. Ve vzdělávacím obsahu je akcentováno téma funkce, jejich vlastnosti a grafy. Aplikace těchto znalostí umožňují matematicky popisovat a zobrazovat ekonomické procesy a jevy. Předmět je vyučován v prvním i druhé ročníku 2 hodiny týdně. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí: Výuka předmětu směřuje k tomu, aby žáci pracovali kvalitně, pečlivě a systematicky, aby dovedli efektivně počítat a aby dokázali vyhodnotit a správně interpretovat informace kvantitativního charakteru. Snaží se o utváření odpovědného vztahu k finančním záležitostem Cílem je pozitivní postoj žáka k matematice, zvyšování jeho důvěry ve vlastní schopnosti a motivace k celoživotnímu vzdělávání. Výukové strategie: V průběhu výuky učitel používá různé organizační formy výuky od frontální individualizované výuky metodou výkladu nové látky, skupinové práce, přes diferencovanou výuku při procvičování učiva až po individuální práci převážně u domácích zadání. Uplatňuje metody problémového vyučování, řízeným dialogem a diskuzí pomáhá žákům nalézt optimální řešení, podněcuje vzájemnou spolupráci a komunikaci Hodnocení výsledků žáků: Žáci jsou hodnoceni v souladu s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků převážně písemnou formou. Testy a písemné práce mají předem daná kritéria bodového hodnocení. V písemném i ústním projevu je kladen důraz na znalost základních pojmů, schopnost rozboru zadání, volby vhodné metody a postupu výpočtu a dovednost správné interpretace řešení. Doplňujícími hledisky hodnocení jsou průběžná aktivita žáka, míra zapojení do skupinového řešení úloh v průběhu vyučování a úroveň samostatné práce při plnění domácích zadání. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí: Matematika rozvíjí kompetence k řešení problémů, která souvisí s kompetencí k učení.. Matematika je směřována i ke komunikativní kompetenci (učitel žák, žáci mezi sebou). Velký důraz je kladen i na kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií (vyhledávání potřebných údajů, výpočty pomocí notebooků apod.). Svou vazbou na praktický život podporuje také kompetence občanské a sociální. Aplikace průřezových témat: Matematika aplikuje části průřezových témat Informační a komunikační technologie (zpracování a prezentace matematických údajů, práce s notebooky, tvorba grafů), Občan v demokratické společnosti a (vztah k praktickému životu, finanční matematika). 19

20 20

21 Předmět: Matematika Výsledky vzdělávání žáka Učivo Průřezová témata, přesahy, poznámky Žák matematiku chápe jako nástroj poznání světa. Definuje a prakticky interpretuje základní pravidla pro operace s množinami, výroky, mocninami, algebraickými výrazy. Ze vzorce vyjádří neznámou Žák určí definiční obor rovnice a nerovnice. Rozliší ekvivalentní a neekvivalentní úpravy rovnic. Dovednosti získané řešením rovnic aplikuje na řešení praktických úloh. Žák určí definiční obor funkce. Načrtne graf elementárních funkcí. Z předpisu funkce, případně z grafu funkce, určí druh a vlastnosti funkce. Určí vliv parametrů na vlastnosti funkce. Popíše reálnou situaci zobrazenou grafem a naopak reálnou situaci zobrazí graficky. Graf funkce využije při řešení rovnic a nerovnic. Žák rozliší skupiny bez opakování nebo s opakováním a rozhodne, zda závisí nebo nezávisí na pořadí prvků. Upravuje výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. Řeší reálné problémy. Poznatky z kombinatoriky uplatňuje při řešení úloh z pravděpodobnosti. Žák analyticky vyjádří základní útvary roviny. Základní poznatky z matematiky Množiny a výroková logika Mocniny a odmocniny Algebraické výrazy Rovnice a nerovnice, soustavy rovnic a nerovnic Lineární rovnice a nerovnice Kvadratická rovnice a nerovnice Rovnice s odmocninou Soustavy rovnic a nerovnic Funkce Funkce a její vlastnosti Lineární funkce Lineární lomená funkce Kvadratická funkce Mocninné funkce Exponenciální a logaritmická funkce Goniometrické funkce Kombinatorika a pravděpodobnost Variace Permutace, faktoriál Kombinace, kombinační číslo Základy počtu pravděpodobnosti Analytická geometrie v rovině 21 Průřezové téma: Informační a komunikační technologie Informační technologie Ekonomika podniku Statistika Průřezové téma: Ekonomika podniku Průřezové téma: Informační a komunikační technologie Informační technologie Ekonomika podniku Ekologie a zbožíznalství Průřezové téma: Informační technologie Statistika Ekonomika podniku

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: Obchodní akademie Kód: 63-41-M/02 OBSAH ÚVODNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA 1. 4. ročník Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky Verze 3 1 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA... 5 2.1

Více

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. Školní vzdělávací program. Podnikání. Rámcový vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. Školní vzdělávací program. Podnikání. Rámcový vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 64-41-L/51 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou... dne.... Kateřina Paurová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Podnikání KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 64 41 L/51 PODNIKÁNÍ Délka a forma studia:

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Platný od 1. 9. 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie a ekonomika Ledeč nad Sázavou 2010 Identifikační údaje Název a adresa školy: Gymnázium,

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Kladno, Jana Palacha 1840 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie - zaměření reklama a webdesign Ledeč nad Sázavou 2013 Identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava náměstí Svobody 1, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: Kolektiv

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 2 Školní vzdělávací program : - projednán školskou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podnikání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání 2 z 183 Obsah strana (denní forma) strana (dálková forma) Identifikační údaje 3 3 Profil absolventa 3 3 Uplatnění absolventa 3 3 Očekávané kompetence 4 4 Způsob ukončení

Více

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více