Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011 březen 2012

2 Úvod V 2011 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů oddělení historie a společenských věd, započatou v druhé polovině roku 2008 v souvislosti s personálními změnami v oddělení a s perspektivou stěhování fondů do nových depozitářů.vize nových depozitářů se v roce 2011 konečně stala reálnou. Zřizovatele zakoupil pro potřeby muzea objekty v ul. J. Knihy v Rokycanech a byly zahájeny přípravné práce na jejich přestavbě podle potřeb muzea. V r byla také konečně ke konci roku proplacena částka za realizaci projektu Revitalizace vodního náhonu a nádržky technické památky vodní hamr v Dobřívě, realizovaná v období dotací z EU. Ke zpoždění platby došlo v důsledku přezkoumávání výběrových řízení projektu ÚOHS v Brně. Ten ve veřejných zakázkách muzea neshledal nedostatky a proto mohla být platba realizována. Tato akce byla podrobně popsána ve výročních zprávách za roky Přestože museum bylo v r úspěšné při získání další dotace z ROP NUTS II, a to na realizaci stálé muzejní expozice Příroda pro budoucnost, vzhledem k přehodnocování celé 5. výzvy ROP NUTS II byla smlouva na realizaci projektu a jeho dotaci z EU uzavřena až v lednu 2011, s dodatekem k této smlouvě v březnu Celý průběh akce je popsán v kapitole o technických pracích realizovaných muzeem v roce Muzeum tak čekají dva opravdu velké projekty, které nebudou snadné a jejich výsledkem by měla být nová expozice a nové depozitáře a pracovny muzea, které by odpovídaly stavu muzejnictví na počátku 21. století. I když v průběhu realizace projektu expozice dojde k jistým časovým omezením provozu a služeb pro věřejnost, doufáme, že návštěvníci tuto situaci pochopí, protože výsledek přispěje i ke zlepšení služeb právě pro ně, naše návštěvníky.. V Rokycanech 29. února 2012 RNDr. Mgr. Miroslava Šandová, ředitelka muzea 2

3 Sbírkotvorná činnost Tvorba muzejních sbírek v r byla v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka realizována podle dlouhodobého plánu akviziční činnosti muzea v souladu se zákonem 122/2000Sb. a v souladu s Koncepcí rozvoje muzea na léta Podíleli se na ní odborní pracovníci a kurátoři sbírek muzea a je v této zprávě presentována podle jednotlivých odborných oddělení. Jednání poradního sboru pro nákup sbírek, který je poradním orgánem ředitelky muzea, se v r uskutečnilo celkem 2x, a to a Členy poradního sboru v r byli i nadále PhDr. K. Bešťáková (předsedkyně sboru), dále členové PhDr. A. Voříšková (etnografické oddělení NM v Praze), Mgr. F. Povolný (Muzeum TGM Rakovník), Mgr. M. Kobesová, RNDr. Rudolf Prokop CSc.(paleontologické oddělení NM Praha) a PhDr. Dagmar Braunová (ZČM Plzeň). Do poradního sboru byla kooptována PhDr. Jana Potužáková (emeritní ředitelka Západočeské galerie v Plzni). S ohledem na potřebu doplnění sboru za dlouhodobě nemocné členy, byli dále do sboru kooptováni a jmenováni ředitelkou muzea RNDr. Roman Vacík, vedoucí zoologického oddělení ZČM v Plzni a RNDr. Petr Budil Ph.D., pracovík ÚUG v Praze. Vedením administrativy sboru byla pověřen pracovnice přírodovědného oddělení muzea Mgr. Marie Süssová, po odchodu Bc. Martiny Valentové na MD. O akvizici, která byla nakoupena pro jednotlivá oddělení je psáno dale v oddílech o akviziční činnosti jednotlivých oddělení. V průběhu roku 2011 bylo schváleno vyřazení 1 předmětu ze sbírek, a to cínové konvičky, která byla napadena cínovým morem. Poradním sborem bylo také schváleno přeřazení tištěného herbáře J. Hněvkovského z fondů oddělení historie do fondů přírodovědného oddělení a přeřazení skleněných desek s obrazy zkamenělin do fondu oddělení paleontologie a přeřazení souboru dětských ručních prací z knihovny do fondu oddělení historie. O všechny změny bylo požádáno MK ČR v rámci aktualizace údajů v CES, administrativně budou změny provedeny po schválení MK ČR. Akvizice a chronologická evidence sbírek jednotlivých odborných oddělení v r Počet zapsaných přírůstkových čísel 1. čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí Oddělení historie a společenských věd Oddělení přírodních věd Oddělení paleontologie Oddělení informací a knihovna Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace podle oddělení v r Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace Celkem počet čísel počet předmětů Oddělení historie a společenských věd Oddělení paleontologie 0 0 Oddělení přírodních věd

4 Počet předmětů zapsaných v CES na MK ČR (stav k ) údaje byly odesílány v závazných termínech vždy po přijetí aktualizačních údajů od MK. Název podsbírky Počet čísel Botanická Další-přírodovědná dokumentace Entomologická Jiná-společenskovědná Knihy Mineralogická 756 Mykologická 961 Negativy a diapozitivy Paleontologická Petrografická 453 Zoologická 329 Celkem*(včetně čísel zrušených) Evidence sbírek v programu CESÍK je shromažďována na PC v oddělení paleontologie, kam údaje zapisují pověření pracovníci (Mgr. Jan Lehner za historické oddělení, Dr. Miroslava Šandová - přírodovědné oddělení, Martina Korandová za oddělení paleontologické a Mgr. Václav Zdráhal za oddělení informací a knihovnu). Oddělení historie a společenských věd Za rok 2011 bylo v oddělení historie získáno 1139 sbírkových předmětů, které byly zapsány od přírůstkovými čísly 1/ /2011. Předměty do chronologické evidence zapisovala pověřená pracovnice oddělení Mgr. Kristýna Sladomelová (do ), po jejím odchodu z organizace Mgr. Radka Praumová (od ). Ta byla zároveň pověřena zápisem předmětů do přírůstkové knihy (modul Evidence) v počítačovém programu Demus. Velká část nově získaných předmětů pocházela z darů občanů. K jednotlivým darovaným předmětům byly dárcům ředitelkou muzea vystaveny darovací smlouvy, z oddělení pak dárci obdrželi darovací listy, kde již byla zapsána čísla, pod kterými byly předměty zařazeny do sbírek. Pro oddělení historie a společenských věd bylo v roce 2011 realizováno 34 darovacích smluv. Muzeum tak získalo soubor mimo jiné zemědělského nářadí od p. Aloisie Svejkovské z Rokycan, od ní také celou řadu osobních předmětů a dokumentů její rodiny. Dále získalo porcelánový servis z porcelánky Stará Role od p. Emilie Majerové z Rokycan, od p. Karla Píseckého z Radnic soubor železničních uniforem a doplňků a publikace o hornictví, od p. Jana Brabce z Rokycan historické mapy, od p. Jana Lehnera z Holoubkova soubor fotografií a skleněných desek po jeho otci fotografovi, od PhDr.. Marie Šolleové z Prahy olejomalbu Josefa Wünsche Kostel P. M. Sněžné v Rokycanech, od p. Františka Šmause z Plzně šachovou hru, která patřila řediteli školy a dirigentovi pěveckého souboru Záboj v Rokycanech F. Sudovi a kterou si zhotovil v koncentračním táboře Buchenwald. K zajímavým přírůstkům patří i osobní medaile G.S. Pattona, vnuka gen. Pattona, kterou muzeu věnoval Milan Prajzler z Rokycan, kolekce pocínovaných kuchyňských strojků a nástrojů z let 20. století věnovaná p. Slavomírou Boučkovou z Hořovic, kolekce starých železných dveřních zámků od p. Jiřího Hergeta z Holoubkova či ruční šicí obuvnický stroj z r. 1912, darovaný p. Augustinem Mikolášem z Rokycan a fotoaparáty z let národní a sovětské výroby od paní J. Bílé z Rokycan. Zajímavé byly i další dary, které zde nezmiňujeme, všechny obohatily muzejní sbírky a muzeum je všem dárcům velmi vděčno za jejich přízeň. 4

5 Nejzajímavějšími přírůstky historických sbírek v oblasti nakoupených předmětů byly čtyři originální plastiky akademického sochaře Václava Koukolíčka, velmi pěkný soubor nábytku do jídelny a obývacího pokoje z 20. let 20. století od pana Tomáše Zacha z Kařezu včetně fotodokumentace původního interiéru a jeho vybavení a soubor novoročních plaket odlitých firmou Franta Anýž, z pozůstalosti ing. arch. Rudolfa Černého z Holoubkova, získaný od dědiců. Počet nově získaných předmětů podle jednotlivých fondů oddělení historie a společenských věd ukazuje následující tabulka. Členění do skupin je uváděno podle pasportizace sbírek AMG z r Tab. 1 Počet nově zapsaných přírůstků Počet nově zapsaných přírůstkových čísel I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Mgr. Sladomelová Mgr. Praumová celkem Tab. 2 Počet přírůstků přepasných do database Demus-Evidence Počet starých přírůstkových záznamů přepsaných do Demus Evidence I.čtvrtletí Počet č.počet II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet č. očet Mgr. Sladomelová Mgr. Lehner Mgr. Praumová celkem Tab. 3 Počet zapsaných přírůstků podle fondů Počet zapsaných přírůstkových čísel podle fondů (uveďte název fondu) I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet č.počet archeologické sbírky umělecko- historické Numismatické-faleristické Archivní a knihovní povahy Technického charakteru Kulturně - historické

6 Následující tabulka ukazuje, jakým způsobem byly sbírky do oddělení historie a společenských věd nabývány. Tab. 4 Nově získané sbírky podle zůsobu nabytí Sbírky podle způsobu nabytí předměty získané darem předměty získané vlastním výzkumem předměty získané koupí předměty získané v předchozích letech, o nichž bylo v r rozhodnuto o zapsání do sbírek předměty získané převodem I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV.čtvrtletí Předměty, které nebyly přímo zapsány do podsbírky jiné společenskovědné jako sbírkové předměty, ale svým tématem s jinou společenskovědnou sbírkou souvisí, byly zapsány do doprovodné dokumentace (signatura HXD). Jejich počty jsou uvedeny v následující tabulce. Do knihy doprovodné dokumentace je zapsaly Mgr. Sladomelová, Mgr. Jan Lehner a Bc. R. Křížková Červená, pověření postupně vedením knihy doprovodné dokumentace. Jedná se především o různé tiskové materiály, ev. duplikáty a kopie a dále nesbírkové filmové dokumenty, které jsou využívány při doprovodných programech pro školy. V závěru roku byly předměty patřící do doprovodné dokumetace vymístěny z depozitářů do jiného prostoru v objektu čp. 123/I, protože nepotřebují tak přísný depozitární režim jako sbírky a zároveň došlo k uvolnění prostoru v depozitářích pro řádné uložení sbírkových předmětů. Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace (HXD) I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Digitální snímky v rámci dokumentace regionu nezařazené do sbírek DVD nosiče MC nosiče

7 videokazety CD nosiče 0 0 Duplikáty a multiplikáty fotografií Ostatní předměty nesbírkové- duplikáty celkem Oddělení přírodních věd Do přírůstkové knihy oddělení přírodních věd (identifikační index N) bylo v roce 2011 zapsáno celkem 24 přírůstkových čísel v číselné řadě N1/2011 až 24/2011. Jednalo se o 560 předmětů z podsbírky entomologické, mykologické, zoologické, botanické a podsbírky dalšípřírodovědné dokumentace. Vedením přírůstkové knihy oddělení je pověřena RNDr. M. Šandová. Tab.1 Nově získané sbírky v r Počet nově zapsaných přírůstkových čísel I.čtvrtletí Počet č. počet II.čtvrtletí Počet č. počet III.čtvrtletí Počet č. počet IV. čtvrtletí Počet č. počet Dr. Šandová celkem Tab. 2 Přírůstky sbírek přírodovědného oddělení podle jednotlivých podsbírek Počet nově zapsaných přírůstkových čísel podle fondů I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Botanika Mykologie Zoologie Entomologie Další přírodovědná dokumentace celkem Tab. 3 Sbírky přírodovědného oddělení podle způsobu nabytí: Sbírky podle způsobu I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV.čtvrtletí nabytí předměty získané darem předměty získané vlastním výzkumem

8 předměty získané koupí předměty získané převodem od právnické osoby Celkem Předměty související se sbírkou, které nebyly zapsány do jednotlivých podsbírek přírodovědného oddělení jsou zapisovány do doprovodné dokumentace (NXD). Pod 6ti evidenčními čísly bylo zapsáno 59 předmětů. Jednalo se kopie CD s dokumentací k výstavám přírodovědného oddělení, videopořady k doprovodným programům ap. a materiály, které vznikly z činnosti oddělení. Vedením knihy doprovodné dokumentace byla v roce 2011 i nadále pověřena Mgr. J. Nobilisová. Předměty jsou řádně uloženy v číslovaných krabicích ve vyhrazeném prostoru depozitáře přírodovědného oddělení v objektu čp V souladu s dlouhodobým akvizičním plánem oddělení pokračovala dokumentace vyšších hub, zakoupením nálezů z širšího regionu od sběratele Oldřicha Jindřicha (KS 16/2011 a KS 17/2011). Sběry mykofyt byly doplněny i jejich digitálními snímky z místa nálezu, které jsou evidovány v podsbírce další přírodovědné dokumentace př. č. N23/2011. Do sbírky mykofyt přispěl několika nálezy i sběratel J. R. Seidl nálezy hub (Ascomyceta, Basidiomyceta). dale byl zakoupen herbář Hany Menclové z Blovic, obsahující kromě cévnatých rostlin k menší kolekci mechorostů a lišejníků z Plzeňska. V zoologické podsbírce pak došlo k doplňování druhů, které nejsou ve sbírce dosud zastoupeny nebo které není možno využít k prezentaci. Preparáty budou využity při realizaci stálé muzejní přírodovědné expozice. Jedná se o dermoplastický preparát ježka západního, dale o preparáty ptáků a savců, které byly zakoupeny od preparátora, člena mysliveckého sdružení Stráně Petra Špeliny z Borku, např. puštík obecný, lasice kolčava, lasice obecná, strakapúd velký, kachna divoká aj. (celkem 11 ). Dokumentaci regionální entomofauny představují nálezy darované p. Davidem Svobodou v počtu 31 jedná se o motýly a brouky z okolí PP Niva u Volduch. Sbírky byly průběžně zapisovány do CES, zápis a aktualizaci záznamů provedla dr. Šandová v termínech stanovených zák. 122/2000Sb. Paleontologické oddělení Paleontologické oddělení v roce 2011 získalo do sbírek celkem 5 přírůstkových čísel, zapsaných v přírůstkové knize oddělení v řadě P1/2011 P5/2011. Byla realizována koupě sbírky dr. Jana Valíčka (trilobiti staršího paleozoika), kde finanční náklady ve výši Kč byly uhrazeny sponzorským darem firmy Aa Group s. r. o. Sedlec 6. Vedením přírůstkové knihy i knihy doprovodné dokumentace PXD byla, stejně jako v předchozích letech, pověřena dokumentátorka Martina Korandová, pověřená vedením celého oddělení. Tab.1 Nové přírůstky sbírek oddělení Počet nově zapsaných přírůstkových čísel I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí M. Korandová ? celkem ?

9 * celkem 5 přírůstkových čísel, sbírka dr. Valíčka, byla k rozpracována, proto je počet kusů uveden s otazníkem Tab. 2 Předměty oddělení paleontologie podle fondů (podsbírek) Počet zapsaných přírůstkových čísel sbírkových předmětů podle fondů I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí paleontologie ? mineralogie petrologie *sbírka dr. Valíčka k zpracování nebylo dokončeno Tab. Přírůstky sbírek oddělení paleontologie podle způsobu nabytí Sbírky podle způsobu I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV.čtvrtletí nabytí Počet č.počet Počet č.počet Počet č.počet Počet č.počet předměty získané darem předměty získané vlastním výzkumem předměty získané koupí ? předměty získané v předchozích letech, o nichž bylo v r rozhodnuto o zapsání do fondu Celkem ? *sbírka dr. Valíčka k zpracování nebylo dokončeno V r nebyly do oddělení získány předměty, které by měly být zapsány do doprovodné dokumentace (signatura PXD), ani do této evidence nebyly zapisovány předměty z přechozích let. V průběhu roku 2011 vypomáhala pracovnice Martina Korandová v oddělení historie a společenských věd při inventarizacích sbírkového fondu jako předsedkyně inventarizační komise, a to jak při řádných dílčích inventarizacích stanovených pro rok 2011, tak i při dodatečných inventarizacích za rok 2010, kdy byly dohledávány předměty, které nebyly nalezeny při řádných inventarizacích v důsledku uložení na jiných místech mimo fond v přeplněných depozitářích nebo v důsledku chyb v databázové evidenci. Oddělení informací a knihovna Sbírková činnost oddělení informací a knihovny spočívala v doplňování literatury pro jednotlivá odborná oddělení. Realizováno bylo nákupy v knihkupectvích a objednáváním u vydavatelů, dále získáváním regionální literatury do konzervačního fondu dary a koupěmi a výměnou publikací s jinými institucemi za tiskoviny vydávané muzeem. 9

10 Tab. 1 Nově zapsané knihy do přírůstkových knih knihovny Počet zapsaných přírůstkových čísel Regionální literatura Odborná literatura Z toho :Šnajdrova knihovna Knihovna skautink- dar H. Šmíd I.čtvrtletí počet č. počet II.čtvrtletí počet č. počet III.čtvrtletí počet č. počet IV.čtvrtletí počet č. počet celkem Dale byly zapisovány starší, dosud neevidované knihy nebo knihy, u nichž byla při inventarizaci fondu uloženého v depozitáři v Mýtě zjištěna duplicitní signatura. Počet zapsaných knih (již dříve evidovaných), které měly duplicitní přírůstkové číslo a bylo jim přiděleno nové činil za 1. čtvrtletí 186, za 2. čtvrtletí 48, za třetí čtvrtletí 173 a za 4. čtvrtletí 143 kn.j. Kniha s př. číslem byla přeřazena do fondu regionální literatury jako Reg Signatury Reg byly přiděleny př. č (dosud bez přidělené signatury) Tyto opravy vyplynuly z provedené roční inventarizace fondu v depozitáři v Mýtě. Touto činností se zabýval vedoucí knihovny Mgr. Václav Zdráhal. Celkem bylo do knihovního fondu získáno 959 kn. j., stav knihovního fondu k činil kn. j. Tab. 2 Počet knižních jednotek podle způsobu nabytí 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí Počet odebíraných titulů časopisů Počet knih získaných darem Počet knih získaných koupí Počet knih získaných výměnou Celkem * Pozn.: K odebíraným časopisům je zařazen i Rokycanský deník (tj. noviny) Za rok 2011 nebyl evidován žádný přírůstek starých tisků. Vědeckovýzkumná činnost Oddělení historie a společenských věd V průběhu roku 2011 byla vědeckovýzkumná činnost oddělení soustředěna na výzkum pramenů a podkladů ke zpracování scénáře výstavy Statečný cínový vojáček, který zpracovával Mgr. Jan Lehner. V rámci závěrečné práce nástavbového studia muzejní propedeutiky Mgr. Jan Lehner, zpracovával text k přednášce, kterou přednesl na konferenci ve německém Saynu ( ) a která vycházela z materiálů ve fondu železářství rokycanského muzea. 10

11 Mgr. Kristýna Sladomelová, ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni prováděla dohled na výkopových pracích u kostela P. M. Sněžné v Rokycanech, zpracovávala nálezové zprávy, ukládala nalezené předměty očištěné a připraveně k dalšímu hodnocení pod dohledem kolegů ze ZČM. Bc Zuzana Roušalová vypracovala texty k výstavě Obrázky na skle malované. Texty ilustrovaly kulturu podmaleb na skle a prezentovaly tradiční střediska tohoto fenoménu lidového umění v Česku. Mgr. Radka Praumová se věnovala výzkumu biografických umělecko-historických informací k osobnostem malířů, jejichž dílay byla vystavena na výstavě Malíři našeho kraje a odbornému zpracování starého fondu archeologie. Přírodovědné oddělení V rámci výzkumu synantropní vegetace byl určován sesbíraný rostlinný materiál z výzkumu ruderálů v obci Kařez a další sběry z předchozích let. Dále byly upřesňovány materiály a údaje k připravované přírodovědné expozici Příroda pro budoucnost a dopracováván scénář této expozice (zajišťovala RNDr. Šandová). Další pracovnice oddělení se podílela na sčítání ptáků v rámci Jednotného programu sčítání ptáků a na instalaci ptačích budek v NS Kokotsko a sčítání ptáků v PP Kařezské rybníky (Mgr. Süssová) Oddělení paleontologie Oddělení neprovádělo v r samostatné terénní výzkumy. Dokumentátorka oddělení M. Korandová spolupracovala při určování materiálů s externími pracovníky (doc. P. Kraft, doc. M. Mergl, Mgr. Štěpán Rak), kteří materiál uložený ve fondech muzea zpracovávali v rámci vlastních výzkumných úkolů. Evidence a inventarizace Ve všech odborných odděleních pokračovala systematická evidence v programu Demus, (a to ve verzích Katalog, Archeologie, Geologie, Botanika, Zoologie a Entomologie), v oddělení přírodních věd také v programu Bach (další přírodovědná dokumentace a archiv činnosti muzea). Počet zkatalogizovaných sbírkových předmětů v r je uveden u tabulek a popisu činnosti v oblasti katalogizace u jednotlivých oddělení. Oddělení historie a společenských věd Do systematické evidence bylo nově v oddělení historie zapsáno v r celkem 1090 inventárních čísel, tj sbírkových předmětů. Počet evidenčních karet, které jednotliví pracovníci oddělení zpracovali ukazuje následující tabulka. Tab.1 Nově zkatalogizované předměty (systematická evidence) v programu Demus- Katalog Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) I.čtvrtletí Počet č.počet II.čtvrtletí Počet č.počet III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet č.počet Mgr. Sladomelová Mgr. Lehner Ph.Dr. Křížková Červená

12 Hus (externí pracovník) Celkem Celkový počet zkatalogizovaných předmětů podle fondů (označení skupin dle pasportizace sbírek) je uveden v další tabulce. Tab. 2 Nově zkatalogizované předměty podle fondů Počet předmětů zapsaných nově do systematické evidence podle fondů I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Numismatické-faleristické Kulturně - historické Archivní a knihovní povahy Technického charakteru Smíšené sbírky Umělecko-historické Archeologické celkem Zároveň byly na oddělení pracovníky přepisovány evidenční karty původně psané strojem (trojdílné katalogizační karty používané od r. 1966), v číselné posloupnosti do PC (program Demus Katalog 2001). Pro urychlení prací bylo oddělení i v r posíleno 1 pracovníkem na dobu určitou (Mgr. M. Velebný do ) do doby, než se pracovnice R. Křížková vrátila z MD. Mgr. Velebný se převážně věnoval právě přepisu karet, i když vypomáhal podle potřeby i při dalších inventarizačních pracích. Podíl jednotlivých pracovníků je uveden v tabulce. Tab. 3 Počet přepsaných tištěných katalogizačních karet do programu Demus-Katalog I.čtvrtletí II.čtvrtletí Počet č. počet III.čtvrtletí Počet č. počet IV. čtvrtletí Mgr. Velebný Mgr. Lehner Ph.Dr. Křížková Červená Celkem V oddělení také zároveň probíhalo čištění databáze od faktografických chyb a formálních překlepů, které byly v databázi provedeny v letech Pro provedení inventarizací byly ředitelkou stanoveny inventarizační komise, do nichž jako členové byli jmenováni i pracovníci jiných odborných oddělení muzea. Největší měrou se na odstranění chyb a uvedení databáze do souladu s evidenčními podklady podílel Mgr. Jan Lehner ve spolpráci s M. Korandovou. Mgr. Sladomelová a následně Mgr. Praumová (od ) pracovaly pod vedením Mgr. J. Nobilisové z přírodovědného oddělení, která byla předsedkyní druhé inventarizační komise v oddělení historie. 12

13 Tab. 4 Počet opravených záznamů v katalogizačních kartách v programu Demus- Katalog I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Mgr. Sladomelová Mgr. Lehner Ph.Dr. Křížková Červená Mgr. Praumová celkem V návaznosti na řádné inventarizace historických fondů provedené v roce na základě příkazů ředitelky muzea probíhaly dodatečné inventarizace a byly dohledávány předměty zatím nenalezené a pokračováno ve scelování fondů. Rozpracovány jsou fondy numismatika, faleristika, archeologie, cín, hodiny, fotografie, sklo-porcelán a keramika. Práce komplikují stísněné depozitní prostory i pracovny historického oddělení, které znemožňují řádnou a bezpečnou manipulaci se sbírkami a které vyžadují maximální dodržování vnitřních předpisů pro správu sbírek, zejména pokud se týká ukládání fondu jako celku, což nebylo ze strany pracovníků oddělení zejména v letech zcela pregnantně dodržováno. Protokoly o uskutečněné inventarizaci jsou uloženy na odborném oddělení a u ředitelky muzea. K značení tzv. ředitelských karet razítkem inventarizace byli využiti dva externí pracovníci pracující na dohodu o provedení práce, kteří kontrolovali záznamy na kartách s protokolem o inventarizaci a zjištěné nesrovnalosti sepsali do záznamu, který byl inventarizačním komisím předán k dohledání a nápravě nedostatků. Takto byly zkontrolovány protokoly z fondu hudební archiv (inventarizace v r ), fondu železo kovy (řádná inventarizace 2009, dodatečná 2010) a fondu numismatika a faleristika (řádná inventarizace 2010, dodatečná 2011). Tab. 5 Inventarizace sbírek oddělení historie v r Počet inventarizovaných (revidovaných) předmětů Fond (dle příkazu k inventarizaci) Železo-kovy (6/2009 dodatečná, příkaz č. 17/2010 dodatečná,) Nábytek (příkaz č. 6/2009,4/2010- dodatečná,7/2011- dodatečná) Numizmatika,faleristika (příkazy č.6/2009 řádná, 4/2010 řádná,4, 5/2011 dodatečná) Fotografie (příkaz č. 6/2009 řádná) I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Cín (příkaz 3/2008 dodatečná) Militaria (příkaz č. 8/ řádná) Sklo, keramika, kamenina, porcelán (příkaz č. 9/

14 řádná) Hodiny (příkaz č. 10/ řádná) Archeologie (příkaz č. 6/2009, /2011 dodatečná) celkem Oddělení přírodních věd V oddělení přírodních věd bylo do systematické evidence zapsáno celkem 369 předmětů. Jednalo se přírůstky z r z další přírodovědné dokumentace a předměty z podsbírky mykologické - přírůstky z r Evidenci provedly Dr. Šandová a S. Volková. Z podsbírky zoologické (přírůstky za rok 2011) a entomologické (přírůstky za r ) zapsaly sbírky Mgr. Nobilisová a Mgr. Süssová, která se seznamovala s programem Demus. Tab.1 Nově zkatalogizované sbírky oddělení Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) I.čtvrtletí Počet č.počet II.čtvrtletí Počet č.počet III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet č.počet Dr. Šandová Mgr. Nobilisová M. Süssová Celkem Tab. 2 Zkatalogizované sbírky oddělení podle podsbírek Počet předmětů zapsaných nově do systematické evidence podle fondů I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Botaniky Zoologie Entomologie Mykologie Další přírodovědná dokumentace Celkem Zároveň byly opravovány záznamy (drobné formální chyby) v databázi v programech Bach i Demus (překlepy, nestejné mezery, chybně vložená interpunkční znaménka, chybně vložená signatura či jiná forma jména), aby byla zajištěna možnost filtrování záznamů. Tab. 3 Opravené a doplněné záznamy v databázi Počet opravených záznamů v katalogizačních kartách v programu Demus a I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí 14

15 Bach Dr. Šandová (Bach) Mgr. Nobilisová (Demus) Mgr. Süssová (Demus) celkem K evidenčním kartám podsbírky další doprovodné dokumentace byla přidávána obrazová dokumentace celkem 143 digitálních fotografií hub a skenování skleněných fotografických desek 10 (dar. J. Lehnera z Holoubkova, zachycující potok v Dobřívě, kamenný most v Dobřívě či drobné sakrální památky v krajině) - prováděla dr. Šandová. Byly vytištěny evidenční karty nově evidovaných sbírek zoologie a entomologie, svázány a odevzdány k archivaci na ředitelství muzea (Mgr. J. Nobilisová, Mgr. Süssová). Všechny evidenční záznamy v počítačích byly v průběhu roku zálohovány (dr. Šandová). Dokumentátorka oddělení S. Volková zajišťovala v průběhu roku zpracování archivu o činnosti muzea v předchozích letech v programu Bach. Počty zpracovaných dokumetů uvádí následující tabulka. Tab. 4 Archiv) Archiv činnosti muzea nově katalogizované dokumenty (program Bach- Pracovník: S. Volková I. čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet : Inventarizace sbírek v roce 2011 se v přírodovědném oddělení týkala kompletní inventarizace podsbírky zoologické z důvodu předávání sbírek nově nastupující kurátorce sbírek Mgr. Süssové. Inventarizaci provedla inventarizační komise na základě příkazu ředitelky muzea č. 3/2011. Dále byla provedena inventarizace přírůstků podsbírky další doprovodné dokumentace, a to přírůstky za rok 2010, která byla prováděna přímo při evidenci sbírek, stejně jako inventarizace přírůstků ve sbírce mykologické. Sbírky jsou řádně uloženy v depozitáři objektu čp. 135/I. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Tab. 5 Sbírky oddělení inventarizované v r Počet inventarizovaných (revidovaných) předmětů Fond (dle příkazu k inventarizaci) I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Další přírodovědná dokumentace zoologie mykologie celkem

16 Paleontologické oddělení Veškerý materiál zapsaný do přírůstkové knihy je v oddělení zpracován do druhého stupně evidence v programu Demus Celkem bylo za rok 2011 zpracováno 1396 inv. čísel, tj kusů. V evidenci je započítána sbírka dr. Valíčka, u níž dokončení evidence, ukládání do zásuvek a lepení čísel na vzorky, včetně lokačních štítků a seznamů do zásuvek, je rozpracováno. Zpracování prováděla dokumentátorka M. Korandová. Při odborné katalogizaci v r spolupracovala M. Korandová s externími pracovníky, kteří si sbírky zapůjčili ke studiu v rámci dočasných zápůjček. Opravené údaje pak zaznamenávala do evidence v PC. V průběhu práce s databází sbírek byly upřesňovány záznamy a do Katalogu Sbírky byly systematicky zanášeny i další údaje, nutné pro inventarizaci a tisk karet. (provedla M. Korandová). V oddělení je i nadále vedena Kniha doprovodné evidence (PXD), v níž jsou vedeny nesbírkové předměty a duplikáty. Vedením knihy doprovodné dokumentace v oddělení je pověřena M. Korandová. Dle příkazu ředitelky k periodické inventarizaci v oddělení paleontologie na r byly revidovány sbírky staršího paleozoika (část), nerevidované v posledních 10 letech. O inventarizaci byl zpracován protokol, jehož jeden výtisk byl předán ředitelce muzea k archivaci, druhý výtisk je uložen v dokumentaci oddělení paleontologie. Evidenční karty i záznamy v přírůstkové knize byly označeny razítkem REVIZE 2011, počet je uveden v následující tabulce. Tab. 1 Počet předmětů katalogizovaných v r v odd. paleontologie Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí M. Korandová celkem Tab. 2 Počet katalogizovaných předmětů podle jednotlivých podsbírek Počet zkatalogizovaných předmětů (zapsaných do systematické evidence) podle fondů I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí paleontologie Mineralogie Petrologie Celkem Tab. 3 Počet opravených a doplněných záznamů v databázi Počet opravených záznamů v katalogizačních kartách v programu I.čtvrtletí Počet č. počet II.čtvrtletí Počet č. počet III.čtvrtletí Počet č. počet IV. čtvrtletí Počet č. počet 16

17 Demus-Katalog M. Korandová Celkem V I. čtvrtletí - jedná se o upřesnění počtu kusů dle původních karet dr. Havlíčka v souvislosti s inventarizací. Jsou upřesňovány informace čeleď (6817 záznamů), rod (5692 záznamů), řád záznamů), třída (35366 záznamů), kmen (65445záznamů) a další informace související se zařazováním do systémů, dále informace o dotisku karet typového materiálu (karta je, opsána, ověřena x3), Dále byly zpřesňovány informace v tabulce DEMUSsystém, které se promítají do tabulky DEMUS-formulář. Průběžně během celého sledovaného období byly vyměňovány lokační štítky u jednotlivých předmětů ve sbírce zpřesnění údajů a výměnu štítků prováděla M. Korandová. Tab. 4 Počet inventarizovaných předmětů v paleontologickém oddělení v r Počet inventarizovaných (revidovaných) předmětů Fond (dle příkazu k inventarizaci) I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Podsbírka paleontologická celkem Sbírka je dobrém stavu, drobné nesrovnalosti s počtem kusů jsou v evidenci řešeny okamžitě, celkem za rok 2011 bylo inventarizováno inv. čísel, tj kusů. Na inventarizaci se kromě M. Korandové podílela Mgr. Süssová z oddělení přírodních věd. V roce 2011 byl v oddělení dokončen desetiletý stanovený harmonogram inventarizací a celý fond zapsaný v CES prošel inventarizací. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly Oddělení informací a knihovna Katalogizace (systematická evidence) v oddělení byla prováděna v průběhu roku v systému Clavius. Záznamy v databázi prováděli pracovníci knihovny Mgr. Zdráhal a J. Pěnkavová. Celkem bylo zapsáno do Clavia 4709 kn.j. Tab. 1 Počet nově katalogizovaných knih v programu Clavius Počet zapsaných inventárních čísel - nová katalogizace I.čtvrtletí počet č. počet II.čtvrtletí počet č. počet III.čtvrtletí počet č. počet IV.čtvrtletí počet č. počet J. Pěnkavová Mgr. Zdráhal Celkem Komentář k tabulce: I. čtvrtletí - 54 nových kn.j., ostatní rekatalogizace knižních jednotek uložených v Rokycanech. II.čtvrtletí nových kn. j., ostatní rekatalogizace dříve evidovaných jednotek uložených v Rokycanech. Bylo vylepeno 389 čárových kódů do knižních jednotek (Šnajdrova knihovna) III.čtvrtletí 65 nových přírůstků, ostatní rekatalogizace dříve evidovaných jednotek uložených v Rokycanech IV. čtvrtletí 93 nových přírůstků, ostatní rekatalogizace dříve evidovaných jednotek uložených v Rokycanech 17

18 I. čtvrtletí: částečně katalogizováno (zapsán jen autor, název díla, přírůstkové číslo a signatura) 1842 II. čtvrtletí: částečně katalogizováno (zapsán jen autor, název díla, přírůstkové číslo a signatura) 45; vylepeno 1835 čárových kódů, revidováno a orazítkováno 417 knižních jednotek signatury Ž. III. čtvrtletí: částečně katalogizováno (zapsán jen autor, název díla, přírůstkové číslo a signatura) 1352 knižních jednotek (signatura Ž), vylepeno 1762 čárových kódů. Celkem v tomto období zrevidováno a orazítkováno 4933 knižních jednotek IV. čtvrtletí - vylepeno 1291 čárových kódů Tab. 2 Počet opravených záznamů v databázi Počet opravených záznamů I.čtvrtletí počet č. počet II.čtvrtletí počet č. počet III.čtvrtletí počet č. počet IV.čtvrtletí počet č. počet J. Pěnkavová Mgr. Zdráhal Celkem * Pozn.: nejedná se o počty katalogizačních záznamů, ale o počty opravených údajů ve všech záznamech V oddělení informací byla prováděna inventarizace další části odborné literatury, uložená v depozitáři v Mýtě, a to na základě příkazu ředitelky muzea č. 1/2011, razítkování v katalogu a přírůstkových knihách a vytváření protokolu o provedení revize a zároveň i značení knih čárovými kódy pro usnadnění revizí v následujících letech. Inventarizaci prováděl Mgr. Zdráhal a J. Pěnkavová. Při inventarizaci byly zjištěny některé chyby ve značení knih (duplicita čísel a nejednotnost značení), které pocházejí ještě z původního označování při založení knihovny. V minulosti prováděná ruční katalogizace i dříve používaný počítačový program vyhledání duplicit neumožňoval. V návaznosti na využití programu Clavius lze tyto údaje změnit a opravit, což bylo stanoveno v závěrech inventarizačního protokolu. Bylo zjištěno několik inventarizačních rozdílů, k jejichž vyrovnání dojde po ukončení inventarizace celého fondu odborné literatury a jeho zapsání do program Clavius. Tab. 3 Inventarizace knih v roce 2011 a vylepování čárových kódů Počet revidovaných knih. I.čtvrtletí počet č. počet II.čtvrtletí počet č. počet III.čtvrtletí počet č. počet Sign T U CH Mýto CH Rokycany X V Y IV.čtvrtletí počet č. počet Knihovna Rudolfa Černého Ž (časopisy) Celkem př. čísla a čárový kód Čárový kód z roku

19 2010 Duplicitní přír čísla Čísla s lomítkem 3 3 Nejasné 6 6 přírůstkové číslo Bez označení přírůstkovým číslem Celkem Komentář k tabulce: Počet vylepených čárových kódů při inventarizaci ve 1. čtvrtletí ; Počet vylepených čárových kódů při inventarizaci ve 2. čtvrtletí ; Počet vylepených čárových kódů při inventarizaci ve 3. čtvrtletí ; Počet vylepených čárových kódů při inventarizaci ve 3. čtvrtletí Z revize 2009 bylo doplněno 210 záznamů ve 2. čtvrtletí 2011, z revize 2010 doplněno 212 záznamů (171 duplicitních přírůstkových čísel, 41 přírůstkových čísel tvořených lomítkem); ve 3. čtvrtletí revidováno a orazítkováno 417 knižních jednotek signatury Ž. Celkem bylo revidováno knižních jednotek (kn.j.), bylo nalezeno 2213 duplicitních přírůstkových čísel, počet přírůstkových čísel tvořených lomítkem 3. Celkem bylo vylepeno 6371 čárových kódů. Ochrana sbírek Muzeum má zpracován Vnitřní předpis pro správu sbírek, vycházející se zákona 122/2000Sb. o správě sbírek a implementovaný na podmínky muzea a pokyny pro postup při zpracování sbírek a při přjímání předmětů do sbírek. Dále jsou zpracovány Depozitární řád i Badatelský řád pro jednotlivá odborná oddělení v souladu se zák. 122/2000 Sb. v platném znění. Badatelský řád je k dispozici badatelům na odborných odděleních, depozitární řád je vyvěšen v depozitářích, s uvedením jména pověřeného správce depozitáře. Zápůjčky sbírek uvnitř organizace (mezi odděleními i v rámci oddělení) se uskutečňují formou interních zápůjček, které zpracovávají jednotliví vedoucí odborných oddělení a schvaluje ředitelka muzea. Vedeny jsou v jedné číselné řadě pro celé muzeum. Náležitosti interní zápůjčky i zápůjček externích upravují vnitřní předpisy (vzorové formuláře). Mimo muzeum se sbírky půjčují na základě Smlouvy o dočasném užívání sbírek (Smlouva o zápůjčce formulář programu Demus), které podepisuje příslušný vedoucí odborného oddělení v zastoupení ředitelky a na němž se při vrácení sbírek potvrzuje převzetí a stav sbírek pracovníkem, který sbírky ukládá do depozitáře. Kontroly prostředí v depozitářích a kontroly správy sbírek provádějí příslušní vedoucí oddělení a správci depozitářů ve spolupráci s konzervátorem. Kontrolní činnost směrem ke sbírkovému fondu je zakotvena v ročním plánu práce a v plánu kontrolní činnosti vedoucích oddělení i ředitelky muzea. Ochrana sbírek i ostatního majetku v době mimořádných událostí a krizových situací je dána Příkazem ředitelky muzea č. 12/2005, aktualizovaným v r Ten je vyvěšen na úřední desce všech pracovišť. 19

20 Oddělení historie a společenských věd Kontroly stavu depozitářů a uložení sbírek byly prováděny v průběhu roku 2011 při práci se sbírkami v jednotlivých depozitářích v Rokycanech, Mýtě a ve Volduchách. Ve všech depozitářích jsou umístěny sešity k zápisu vstupů do depozitářů a provádění kontrol. Vzniklé technické závady byly odstraňovány průběžně ve spolupráci příslušného vedoucího oddělení, správce depozitáře a vedení muzea. Na odstranění technických závad se podíleli i pracovníci údržby a vlastníci pronajatých objektů (Mýto, Volduchy). Odvlhčovače, které jsou rozmístěny v jednotlivých depozitářích, jsou dle potřeby přemísťovány a využívány i v muzejních expozicích v expoziční budově muzea k optimalizaci prostředí. Sbírky jsou podle materiálu ukládány ve specializovaných ochranných obalech v regálech ev. skříních a zásuvkách. Za uložení sbírek odpovídá vedoucí oddělení a příslušný správce depozitáře. V r bylo započato v rámci inventarizace fondu fotografie i s novým ukládáním fondu do specielních obalů z nekyseleného papíru (program Emba fotoarchiv), v němž bylo pokračováno i v roce Přetrvávající problémy s minimálními prostory pro ukládání sbírek tyto práce velmi znesnadňují. Veškeré kapacity muzea jsou již zcela vyčerpány a limitují splnění plánovaných inventarizací i dalších úkolů. V depozitáři v Mýtě se daří udržovat přiměřené mikroklimatické podmínky (nikoli optimální) díky četnějším kontrolám a průběžné regulaci teplot a zvýšením intenzity odvlhčování. Nájemní smlouva na prostory v Mýtě byla smlouvou prodloužena do konce r Technické práce a opravy probíhaly zde vždy za přítomnosti pověřeného pracovníka muzea. Správcem depozitářů historických sbírek v tomto objektu byla od Mgr. Sladomelová do , poté se vstupy do depozitářů železo-kovy a nábytku uskutečňovaly komisionelně na základě příkazu ředitelky ke vstupu a k zajištění konkrétní práce. Správcem knihovního fondu v depozitáři v Mýtě byl stejně jako v přechozích letech Mgr. Zdráhal. Byla dokončena dodatečná inventarizace fondu železářství-kovy a nábytek, při níž byly dohledávány předměty nenalezené při řádné revizi v r I nadále je třeba celou řadu předmětů dohledat v ostatních depozitářích a předměty nově označit trvalými čísly, neboť dříve používané nalepovací štítky odpadávají a tím je ztěžována identifikace předmětů. Na označování se podílela správkyně fondu Mgr. Sladomelová a take konzervátorka D. Vaščáková (do ), od pak konzervátorka Bc. Zuzana Roušalová. V depozitářích v Rokycanech je mikroklima přiměřené uloženým materiálům, ale prostorově jsou zcela nevyhovující a znemožňují řádnou manipulaci se sbírkami. I v roce 2011 se stanovené inventarizační komise soustředily na scelování fondů a dohledávání předmětů z fondů v jednotlivých depozitářích, kompletaci evidenčních karet, fyzickou kontrolu předmětů a porovnání se záznamy v přírůstkové knize a zapsání ev. přepsání papírových karet do database Demus. Byla zakoupena další nová lístkovnice pro uložení tzv. měkkých evidenčních karet, které byly soustředěny z jednotlivých depozitárních prostor a založeny v souvislé číselné řadě, což umožňuje lépe kontrolovat případné duplicity čísel. Tzv. tvrdé karty jsou umísťovány v depozitářích u předmětů spolu s lokačními seznamy z databáze. Konzervátorka D. Vaščáková (leden únor) uskutečnila kontroly v depozitářích v Mýtě i kontrolu v expozičních prostorech, v kontrolní činnosti pokračovala od 1.7. konzervátorka Bc. Zuzana Roušalová. V detašovaném depozitáři ve Volduchách, byly prováděny opakované kontroly ke sledování šíření dřevomorky, které se podařilo razantními opatřeními přijatými v r

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013 únor 2014 Úvod Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2013 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů v oddělení

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014 únor 2015 Úvod Vážení čtenáři, když jsme zahajovali rok 2014, za nějž předkládám tuto výroční zprávu, nikdy by mne nebylo napadlo, že

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008 Únor 2009 Úvod Rok 2008 byl pro muzeum významný hned z několika důvodů. V tomto roce se Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech poprvé

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Únor 2008 1 Úvod V roce 2007 se Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech soustředilo spíše na vlastní muzejní činnost, zejména na správu

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES)

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) Centrální evidence sbírek (dále jen CES ) je evidencí sbírek muzejní povahy (dále jen sbírka ) jako věcí hromadných,

Více

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 Směrnice ředitele Moravského zemského muzea č. 22/2011, ze dne 31. 10. 2011, Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty MZM METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006 únor 2007 1 Obsah Úvod... 3 Sbírkotvorná činnost... Vědeckovýzkumná činnost... Evidence a inventarizace sbírek... Ochrana sbírek... Konzervace

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2005

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2005 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2005 1 OBSAH Úvod... 3 Sbírkotvorná činnost... 3 Vědeckovýzkumná činnost... 7 Evidence a inventarizace sbírek... 10 Ochrana sbírek... 12 Konzervace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150 příspěvková organizace kraje Zřizovací listina ze dne 18.3.2003, schválená usnesení č. 48/2003 Zastupitelstva Jihočeského kraje I. ZÁKLADNÍ

Více

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7 Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka Co jsou VISKY Program MK ČR Veřejné informační sluţby knihoven http://visk.nkp.cz/ - VISK 2 9 Muzejní knihovny se zapojují především

Více

Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea

Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea Kamil Zágoršek, Jiří Frank, Jiří Kvaček & Petr Frankenberger Paleontologické oddělení NM Národní

Více

AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA

AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA Jarmila Kučerová, Knihovna Národního muzea v Praze Cílem příspěvku je představit akvizici odborné literatury a její specifika ve velké muzejní knihovně

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová Evidence literatury, ochrana a revize KF Ing. Stanislava Ivanovová 1 Obsah Evidence Označení jednotky Přírůstkový seznam Průvodky Signování Aktualizace knihovního fondu Vyřazené knihy Úbytkový seznam Prozatímní

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2014

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2014 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov Rozbor hospodaření za rok 2014 Vypracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 13. 3. 2015 1 1. Rozpočet organizace

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

Školní obrazy v muzejních sbírkách

Školní obrazy v muzejních sbírkách Školní obrazy v muzejních sbírkách Příspěvek byl zpracován na základě zkušeností Aleny Matyášové, kurátorky Historické podsbírky PM JAK Mgr. Magdaléna Šustová Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě V Rožnově pod Radhoštěm, 1. března 2012 Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě 1. Základní ustanovení.

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 1. Úvod Největším kladem činnosti VČM v r. 2006 je udržení poměrně velkého zájmu veřejnosti o prezentační aktivity muzea, zejména dosažení

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata.

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2001 Personální situace Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Uvolněné místo odborného správce sbírky plánové dokumentace

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty Zpravoval kolektiv pracovníků: - Mgr. Radoslav Vlk, Ph. D. náměstek Útvaru pro odbornou

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo tel. 515 282 211 fax 515 282 222 www.znomuz.cz znojmuz@znojmuz.cz OBSAH I. Plnění plánu

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor *NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor Dne: 26.01.2015 Naše značka: NA- 3041-4/12-2014 Vyřizuje/tel.: Hnulíková / 974 847 433 Vaše značka: MÍSTO: Lublaň, Slovinsko ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ

Více

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA Zpracovala: Hana Laubová Schválila: Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy Projednala pedagogická

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

(bez střediska Muzeum)

(bez střediska Muzeum) Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2005 (bez střediska Muzeum) Usnesením Zastupitelstva města Čáslavi č. 57/2004 došlo od 1. ledna 2005 k oficiálnímu sloučení Městské knihovny Čáslav

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI Říjen 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu...

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU HK) je příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Galerie má své sídlo v Hradci Králové,

Více

Seznam metodických vysvětlivek k statistickému výkazu Kult (MK) 14-01 Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) za rok 2013

Seznam metodických vysvětlivek k statistickému výkazu Kult (MK) 14-01 Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) za rok 2013 Seznam metodických vysvětlivek k statistickému výkazu Kult (MK) 14-01 Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) za rok 2013 A. KLASIFIKACE MUZEÍ, PAMÁTNÍKŮ A GALERIÍ podle převládajícího předmětu

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2009

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2009 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2009 Kladno, březen 2010 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. REKONSTRUKCE NOVÉHO OBJEKTU MUZEA...2 3. HOSPODAŘENÍ SVMK... 3 4. STÁLÉ EXPOZICE A

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Úvod 1 1. Sbírkotvorná činnost 1.1. sbírkotvorné oddělení.. 8 1.2. oddělení sluţeb. 19

Úvod 1 1. Sbírkotvorná činnost 1.1. sbírkotvorné oddělení.. 8 1.2. oddělení sluţeb. 19 Zpráva o činnosti za rok 2010 OBSAH I. Plnění úkolů v hlavní činnosti Úvod 1 1. Sbírkotvorná činnost 1.1. sbírkotvorné oddělení.. 8 1.2. oddělení sluţeb. 19 2. Prezentace 2.1. výstavy... 22 2.2. sbírkotvorné

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015 I. Prezentace muzea A. Muzeum Mladoboleslavska - hrad Stálé expozice Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století včetně

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2008

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2008 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2008 Kladno, březen 2009 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. REKONSTRUKCE NOVÉHO OBJEKTU MUZEA... 3 3. HOSPODAŘENÍ SVMK... 3 4. STÁLÉ EXPOZICE

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM ZA ROK 2011 1 Obsah I. Všeobecné informace o muzeu 2 II. Ekonomické údaje 4 III. Přehled akcí muzea za rok 2011 4 IV. Publikační činnost za rok 2011

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK Blanka Sapáková, Jana Shejbalová Automatizovaný knihovnicko-informační systém ALEPH je vnitřně členěný na moduly akvizice, katalogizace, evidence seriálů,

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo tel. 515 282 211 fax 515 282 222 www.znomuz.cz znojmuz@znojmuz.cz OBSAH I. Plnění úkolů

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Školní 150, 541 01 Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Zpracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 11. 3. 2014 1 1. Rozpočet organizace v roce 2013 Provozní

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1 - Fondy A. FONDY STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů (knihovních jednotek/svazků) číslo údaj stav 2011 přírůstek přírůstek přír. 12/11 úbytek úbytek úbyt.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN Organizační směrnice č. QS 63-02 QF 63-02-01 Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ0: 00304450 SMĚRNICE číslo QS 63-02 Výtisk č.: 0 Vydání: 1 Účinnost od: 2002-09-01 Přepis:

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV rektor Plzeň 31. ledna 2005 R-057-05 Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV Tato směrnice upravuje postup při uzavírání písemných smluv, jejich následnou evidenci včetně centrální elektronické

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014 Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014 1, Prezentace muzea: I, Výstavní projekty: A, Muzeum Mladoboleslavska hrad: Stálé expozice: Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA T. G. M. RAKOVNÍK ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA T. G. M. RAKOVNÍK ZA ROK 2007 Provozní činnost VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA T. G. M. RAKOVNÍK ZA ROK 2007 Organizační struktura a personální obsazení muzea v roce 2007: Ředitel: Mgr. František Povolný Zástupci: Bc.Magdalena Mikesková, zástupce

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

SMĚRNICE Řízení dokumentů a záznamů SM 06. Datum vydání: 1.7.2009 SM 06

SMĚRNICE Řízení dokumentů a záznamů SM 06. Datum vydání: 1.7.2009 SM 06 Strana 1 / 9 ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ SM 06 DOKUMENTŮ A Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková Kontroloval : Interní auditor Ing. Jana Šedivá

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 Signatura: va3ls201 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Hobby Centrum, Bartákova 1200/37, Praha 4 IZO:

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 1. Úvod Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 Za nejpodstatnější skutečnosti z průběhu r. 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích (dále jen VČM) považujeme: 1. VČM dokončilo

Více