Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011 březen 2012

2 Úvod V 2011 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů oddělení historie a společenských věd, započatou v druhé polovině roku 2008 v souvislosti s personálními změnami v oddělení a s perspektivou stěhování fondů do nových depozitářů.vize nových depozitářů se v roce 2011 konečně stala reálnou. Zřizovatele zakoupil pro potřeby muzea objekty v ul. J. Knihy v Rokycanech a byly zahájeny přípravné práce na jejich přestavbě podle potřeb muzea. V r byla také konečně ke konci roku proplacena částka za realizaci projektu Revitalizace vodního náhonu a nádržky technické památky vodní hamr v Dobřívě, realizovaná v období dotací z EU. Ke zpoždění platby došlo v důsledku přezkoumávání výběrových řízení projektu ÚOHS v Brně. Ten ve veřejných zakázkách muzea neshledal nedostatky a proto mohla být platba realizována. Tato akce byla podrobně popsána ve výročních zprávách za roky Přestože museum bylo v r úspěšné při získání další dotace z ROP NUTS II, a to na realizaci stálé muzejní expozice Příroda pro budoucnost, vzhledem k přehodnocování celé 5. výzvy ROP NUTS II byla smlouva na realizaci projektu a jeho dotaci z EU uzavřena až v lednu 2011, s dodatekem k této smlouvě v březnu Celý průběh akce je popsán v kapitole o technických pracích realizovaných muzeem v roce Muzeum tak čekají dva opravdu velké projekty, které nebudou snadné a jejich výsledkem by měla být nová expozice a nové depozitáře a pracovny muzea, které by odpovídaly stavu muzejnictví na počátku 21. století. I když v průběhu realizace projektu expozice dojde k jistým časovým omezením provozu a služeb pro věřejnost, doufáme, že návštěvníci tuto situaci pochopí, protože výsledek přispěje i ke zlepšení služeb právě pro ně, naše návštěvníky.. V Rokycanech 29. února 2012 RNDr. Mgr. Miroslava Šandová, ředitelka muzea 2

3 Sbírkotvorná činnost Tvorba muzejních sbírek v r byla v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka realizována podle dlouhodobého plánu akviziční činnosti muzea v souladu se zákonem 122/2000Sb. a v souladu s Koncepcí rozvoje muzea na léta Podíleli se na ní odborní pracovníci a kurátoři sbírek muzea a je v této zprávě presentována podle jednotlivých odborných oddělení. Jednání poradního sboru pro nákup sbírek, který je poradním orgánem ředitelky muzea, se v r uskutečnilo celkem 2x, a to a Členy poradního sboru v r byli i nadále PhDr. K. Bešťáková (předsedkyně sboru), dále členové PhDr. A. Voříšková (etnografické oddělení NM v Praze), Mgr. F. Povolný (Muzeum TGM Rakovník), Mgr. M. Kobesová, RNDr. Rudolf Prokop CSc.(paleontologické oddělení NM Praha) a PhDr. Dagmar Braunová (ZČM Plzeň). Do poradního sboru byla kooptována PhDr. Jana Potužáková (emeritní ředitelka Západočeské galerie v Plzni). S ohledem na potřebu doplnění sboru za dlouhodobě nemocné členy, byli dále do sboru kooptováni a jmenováni ředitelkou muzea RNDr. Roman Vacík, vedoucí zoologického oddělení ZČM v Plzni a RNDr. Petr Budil Ph.D., pracovík ÚUG v Praze. Vedením administrativy sboru byla pověřen pracovnice přírodovědného oddělení muzea Mgr. Marie Süssová, po odchodu Bc. Martiny Valentové na MD. O akvizici, která byla nakoupena pro jednotlivá oddělení je psáno dale v oddílech o akviziční činnosti jednotlivých oddělení. V průběhu roku 2011 bylo schváleno vyřazení 1 předmětu ze sbírek, a to cínové konvičky, která byla napadena cínovým morem. Poradním sborem bylo také schváleno přeřazení tištěného herbáře J. Hněvkovského z fondů oddělení historie do fondů přírodovědného oddělení a přeřazení skleněných desek s obrazy zkamenělin do fondu oddělení paleontologie a přeřazení souboru dětských ručních prací z knihovny do fondu oddělení historie. O všechny změny bylo požádáno MK ČR v rámci aktualizace údajů v CES, administrativně budou změny provedeny po schválení MK ČR. Akvizice a chronologická evidence sbírek jednotlivých odborných oddělení v r Počet zapsaných přírůstkových čísel 1. čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí Oddělení historie a společenských věd Oddělení přírodních věd Oddělení paleontologie Oddělení informací a knihovna Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace podle oddělení v r Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace Celkem počet čísel počet předmětů Oddělení historie a společenských věd Oddělení paleontologie 0 0 Oddělení přírodních věd

4 Počet předmětů zapsaných v CES na MK ČR (stav k ) údaje byly odesílány v závazných termínech vždy po přijetí aktualizačních údajů od MK. Název podsbírky Počet čísel Botanická Další-přírodovědná dokumentace Entomologická Jiná-společenskovědná Knihy Mineralogická 756 Mykologická 961 Negativy a diapozitivy Paleontologická Petrografická 453 Zoologická 329 Celkem*(včetně čísel zrušených) Evidence sbírek v programu CESÍK je shromažďována na PC v oddělení paleontologie, kam údaje zapisují pověření pracovníci (Mgr. Jan Lehner za historické oddělení, Dr. Miroslava Šandová - přírodovědné oddělení, Martina Korandová za oddělení paleontologické a Mgr. Václav Zdráhal za oddělení informací a knihovnu). Oddělení historie a společenských věd Za rok 2011 bylo v oddělení historie získáno 1139 sbírkových předmětů, které byly zapsány od přírůstkovými čísly 1/ /2011. Předměty do chronologické evidence zapisovala pověřená pracovnice oddělení Mgr. Kristýna Sladomelová (do ), po jejím odchodu z organizace Mgr. Radka Praumová (od ). Ta byla zároveň pověřena zápisem předmětů do přírůstkové knihy (modul Evidence) v počítačovém programu Demus. Velká část nově získaných předmětů pocházela z darů občanů. K jednotlivým darovaným předmětům byly dárcům ředitelkou muzea vystaveny darovací smlouvy, z oddělení pak dárci obdrželi darovací listy, kde již byla zapsána čísla, pod kterými byly předměty zařazeny do sbírek. Pro oddělení historie a společenských věd bylo v roce 2011 realizováno 34 darovacích smluv. Muzeum tak získalo soubor mimo jiné zemědělského nářadí od p. Aloisie Svejkovské z Rokycan, od ní také celou řadu osobních předmětů a dokumentů její rodiny. Dále získalo porcelánový servis z porcelánky Stará Role od p. Emilie Majerové z Rokycan, od p. Karla Píseckého z Radnic soubor železničních uniforem a doplňků a publikace o hornictví, od p. Jana Brabce z Rokycan historické mapy, od p. Jana Lehnera z Holoubkova soubor fotografií a skleněných desek po jeho otci fotografovi, od PhDr.. Marie Šolleové z Prahy olejomalbu Josefa Wünsche Kostel P. M. Sněžné v Rokycanech, od p. Františka Šmause z Plzně šachovou hru, která patřila řediteli školy a dirigentovi pěveckého souboru Záboj v Rokycanech F. Sudovi a kterou si zhotovil v koncentračním táboře Buchenwald. K zajímavým přírůstkům patří i osobní medaile G.S. Pattona, vnuka gen. Pattona, kterou muzeu věnoval Milan Prajzler z Rokycan, kolekce pocínovaných kuchyňských strojků a nástrojů z let 20. století věnovaná p. Slavomírou Boučkovou z Hořovic, kolekce starých železných dveřních zámků od p. Jiřího Hergeta z Holoubkova či ruční šicí obuvnický stroj z r. 1912, darovaný p. Augustinem Mikolášem z Rokycan a fotoaparáty z let národní a sovětské výroby od paní J. Bílé z Rokycan. Zajímavé byly i další dary, které zde nezmiňujeme, všechny obohatily muzejní sbírky a muzeum je všem dárcům velmi vděčno za jejich přízeň. 4

5 Nejzajímavějšími přírůstky historických sbírek v oblasti nakoupených předmětů byly čtyři originální plastiky akademického sochaře Václava Koukolíčka, velmi pěkný soubor nábytku do jídelny a obývacího pokoje z 20. let 20. století od pana Tomáše Zacha z Kařezu včetně fotodokumentace původního interiéru a jeho vybavení a soubor novoročních plaket odlitých firmou Franta Anýž, z pozůstalosti ing. arch. Rudolfa Černého z Holoubkova, získaný od dědiců. Počet nově získaných předmětů podle jednotlivých fondů oddělení historie a společenských věd ukazuje následující tabulka. Členění do skupin je uváděno podle pasportizace sbírek AMG z r Tab. 1 Počet nově zapsaných přírůstků Počet nově zapsaných přírůstkových čísel I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Mgr. Sladomelová Mgr. Praumová celkem Tab. 2 Počet přírůstků přepasných do database Demus-Evidence Počet starých přírůstkových záznamů přepsaných do Demus Evidence I.čtvrtletí Počet č.počet II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet č. očet Mgr. Sladomelová Mgr. Lehner Mgr. Praumová celkem Tab. 3 Počet zapsaných přírůstků podle fondů Počet zapsaných přírůstkových čísel podle fondů (uveďte název fondu) I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet č.počet archeologické sbírky umělecko- historické Numismatické-faleristické Archivní a knihovní povahy Technického charakteru Kulturně - historické

6 Následující tabulka ukazuje, jakým způsobem byly sbírky do oddělení historie a společenských věd nabývány. Tab. 4 Nově získané sbírky podle zůsobu nabytí Sbírky podle způsobu nabytí předměty získané darem předměty získané vlastním výzkumem předměty získané koupí předměty získané v předchozích letech, o nichž bylo v r rozhodnuto o zapsání do sbírek předměty získané převodem I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV.čtvrtletí Předměty, které nebyly přímo zapsány do podsbírky jiné společenskovědné jako sbírkové předměty, ale svým tématem s jinou společenskovědnou sbírkou souvisí, byly zapsány do doprovodné dokumentace (signatura HXD). Jejich počty jsou uvedeny v následující tabulce. Do knihy doprovodné dokumentace je zapsaly Mgr. Sladomelová, Mgr. Jan Lehner a Bc. R. Křížková Červená, pověření postupně vedením knihy doprovodné dokumentace. Jedná se především o různé tiskové materiály, ev. duplikáty a kopie a dále nesbírkové filmové dokumenty, které jsou využívány při doprovodných programech pro školy. V závěru roku byly předměty patřící do doprovodné dokumetace vymístěny z depozitářů do jiného prostoru v objektu čp. 123/I, protože nepotřebují tak přísný depozitární režim jako sbírky a zároveň došlo k uvolnění prostoru v depozitářích pro řádné uložení sbírkových předmětů. Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace (HXD) I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Digitální snímky v rámci dokumentace regionu nezařazené do sbírek DVD nosiče MC nosiče

7 videokazety CD nosiče 0 0 Duplikáty a multiplikáty fotografií Ostatní předměty nesbírkové- duplikáty celkem Oddělení přírodních věd Do přírůstkové knihy oddělení přírodních věd (identifikační index N) bylo v roce 2011 zapsáno celkem 24 přírůstkových čísel v číselné řadě N1/2011 až 24/2011. Jednalo se o 560 předmětů z podsbírky entomologické, mykologické, zoologické, botanické a podsbírky dalšípřírodovědné dokumentace. Vedením přírůstkové knihy oddělení je pověřena RNDr. M. Šandová. Tab.1 Nově získané sbírky v r Počet nově zapsaných přírůstkových čísel I.čtvrtletí Počet č. počet II.čtvrtletí Počet č. počet III.čtvrtletí Počet č. počet IV. čtvrtletí Počet č. počet Dr. Šandová celkem Tab. 2 Přírůstky sbírek přírodovědného oddělení podle jednotlivých podsbírek Počet nově zapsaných přírůstkových čísel podle fondů I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Botanika Mykologie Zoologie Entomologie Další přírodovědná dokumentace celkem Tab. 3 Sbírky přírodovědného oddělení podle způsobu nabytí: Sbírky podle způsobu I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV.čtvrtletí nabytí předměty získané darem předměty získané vlastním výzkumem

8 předměty získané koupí předměty získané převodem od právnické osoby Celkem Předměty související se sbírkou, které nebyly zapsány do jednotlivých podsbírek přírodovědného oddělení jsou zapisovány do doprovodné dokumentace (NXD). Pod 6ti evidenčními čísly bylo zapsáno 59 předmětů. Jednalo se kopie CD s dokumentací k výstavám přírodovědného oddělení, videopořady k doprovodným programům ap. a materiály, které vznikly z činnosti oddělení. Vedením knihy doprovodné dokumentace byla v roce 2011 i nadále pověřena Mgr. J. Nobilisová. Předměty jsou řádně uloženy v číslovaných krabicích ve vyhrazeném prostoru depozitáře přírodovědného oddělení v objektu čp V souladu s dlouhodobým akvizičním plánem oddělení pokračovala dokumentace vyšších hub, zakoupením nálezů z širšího regionu od sběratele Oldřicha Jindřicha (KS 16/2011 a KS 17/2011). Sběry mykofyt byly doplněny i jejich digitálními snímky z místa nálezu, které jsou evidovány v podsbírce další přírodovědné dokumentace př. č. N23/2011. Do sbírky mykofyt přispěl několika nálezy i sběratel J. R. Seidl nálezy hub (Ascomyceta, Basidiomyceta). dale byl zakoupen herbář Hany Menclové z Blovic, obsahující kromě cévnatých rostlin k menší kolekci mechorostů a lišejníků z Plzeňska. V zoologické podsbírce pak došlo k doplňování druhů, které nejsou ve sbírce dosud zastoupeny nebo které není možno využít k prezentaci. Preparáty budou využity při realizaci stálé muzejní přírodovědné expozice. Jedná se o dermoplastický preparát ježka západního, dale o preparáty ptáků a savců, které byly zakoupeny od preparátora, člena mysliveckého sdružení Stráně Petra Špeliny z Borku, např. puštík obecný, lasice kolčava, lasice obecná, strakapúd velký, kachna divoká aj. (celkem 11 ). Dokumentaci regionální entomofauny představují nálezy darované p. Davidem Svobodou v počtu 31 jedná se o motýly a brouky z okolí PP Niva u Volduch. Sbírky byly průběžně zapisovány do CES, zápis a aktualizaci záznamů provedla dr. Šandová v termínech stanovených zák. 122/2000Sb. Paleontologické oddělení Paleontologické oddělení v roce 2011 získalo do sbírek celkem 5 přírůstkových čísel, zapsaných v přírůstkové knize oddělení v řadě P1/2011 P5/2011. Byla realizována koupě sbírky dr. Jana Valíčka (trilobiti staršího paleozoika), kde finanční náklady ve výši Kč byly uhrazeny sponzorským darem firmy Aa Group s. r. o. Sedlec 6. Vedením přírůstkové knihy i knihy doprovodné dokumentace PXD byla, stejně jako v předchozích letech, pověřena dokumentátorka Martina Korandová, pověřená vedením celého oddělení. Tab.1 Nové přírůstky sbírek oddělení Počet nově zapsaných přírůstkových čísel I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí M. Korandová ? celkem ?

9 * celkem 5 přírůstkových čísel, sbírka dr. Valíčka, byla k rozpracována, proto je počet kusů uveden s otazníkem Tab. 2 Předměty oddělení paleontologie podle fondů (podsbírek) Počet zapsaných přírůstkových čísel sbírkových předmětů podle fondů I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí paleontologie ? mineralogie petrologie *sbírka dr. Valíčka k zpracování nebylo dokončeno Tab. Přírůstky sbírek oddělení paleontologie podle způsobu nabytí Sbírky podle způsobu I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV.čtvrtletí nabytí Počet č.počet Počet č.počet Počet č.počet Počet č.počet předměty získané darem předměty získané vlastním výzkumem předměty získané koupí ? předměty získané v předchozích letech, o nichž bylo v r rozhodnuto o zapsání do fondu Celkem ? *sbírka dr. Valíčka k zpracování nebylo dokončeno V r nebyly do oddělení získány předměty, které by měly být zapsány do doprovodné dokumentace (signatura PXD), ani do této evidence nebyly zapisovány předměty z přechozích let. V průběhu roku 2011 vypomáhala pracovnice Martina Korandová v oddělení historie a společenských věd při inventarizacích sbírkového fondu jako předsedkyně inventarizační komise, a to jak při řádných dílčích inventarizacích stanovených pro rok 2011, tak i při dodatečných inventarizacích za rok 2010, kdy byly dohledávány předměty, které nebyly nalezeny při řádných inventarizacích v důsledku uložení na jiných místech mimo fond v přeplněných depozitářích nebo v důsledku chyb v databázové evidenci. Oddělení informací a knihovna Sbírková činnost oddělení informací a knihovny spočívala v doplňování literatury pro jednotlivá odborná oddělení. Realizováno bylo nákupy v knihkupectvích a objednáváním u vydavatelů, dále získáváním regionální literatury do konzervačního fondu dary a koupěmi a výměnou publikací s jinými institucemi za tiskoviny vydávané muzeem. 9

10 Tab. 1 Nově zapsané knihy do přírůstkových knih knihovny Počet zapsaných přírůstkových čísel Regionální literatura Odborná literatura Z toho :Šnajdrova knihovna Knihovna skautink- dar H. Šmíd I.čtvrtletí počet č. počet II.čtvrtletí počet č. počet III.čtvrtletí počet č. počet IV.čtvrtletí počet č. počet celkem Dale byly zapisovány starší, dosud neevidované knihy nebo knihy, u nichž byla při inventarizaci fondu uloženého v depozitáři v Mýtě zjištěna duplicitní signatura. Počet zapsaných knih (již dříve evidovaných), které měly duplicitní přírůstkové číslo a bylo jim přiděleno nové činil za 1. čtvrtletí 186, za 2. čtvrtletí 48, za třetí čtvrtletí 173 a za 4. čtvrtletí 143 kn.j. Kniha s př. číslem byla přeřazena do fondu regionální literatury jako Reg Signatury Reg byly přiděleny př. č (dosud bez přidělené signatury) Tyto opravy vyplynuly z provedené roční inventarizace fondu v depozitáři v Mýtě. Touto činností se zabýval vedoucí knihovny Mgr. Václav Zdráhal. Celkem bylo do knihovního fondu získáno 959 kn. j., stav knihovního fondu k činil kn. j. Tab. 2 Počet knižních jednotek podle způsobu nabytí 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí Počet odebíraných titulů časopisů Počet knih získaných darem Počet knih získaných koupí Počet knih získaných výměnou Celkem * Pozn.: K odebíraným časopisům je zařazen i Rokycanský deník (tj. noviny) Za rok 2011 nebyl evidován žádný přírůstek starých tisků. Vědeckovýzkumná činnost Oddělení historie a společenských věd V průběhu roku 2011 byla vědeckovýzkumná činnost oddělení soustředěna na výzkum pramenů a podkladů ke zpracování scénáře výstavy Statečný cínový vojáček, který zpracovával Mgr. Jan Lehner. V rámci závěrečné práce nástavbového studia muzejní propedeutiky Mgr. Jan Lehner, zpracovával text k přednášce, kterou přednesl na konferenci ve německém Saynu ( ) a která vycházela z materiálů ve fondu železářství rokycanského muzea. 10

11 Mgr. Kristýna Sladomelová, ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni prováděla dohled na výkopových pracích u kostela P. M. Sněžné v Rokycanech, zpracovávala nálezové zprávy, ukládala nalezené předměty očištěné a připraveně k dalšímu hodnocení pod dohledem kolegů ze ZČM. Bc Zuzana Roušalová vypracovala texty k výstavě Obrázky na skle malované. Texty ilustrovaly kulturu podmaleb na skle a prezentovaly tradiční střediska tohoto fenoménu lidového umění v Česku. Mgr. Radka Praumová se věnovala výzkumu biografických umělecko-historických informací k osobnostem malířů, jejichž dílay byla vystavena na výstavě Malíři našeho kraje a odbornému zpracování starého fondu archeologie. Přírodovědné oddělení V rámci výzkumu synantropní vegetace byl určován sesbíraný rostlinný materiál z výzkumu ruderálů v obci Kařez a další sběry z předchozích let. Dále byly upřesňovány materiály a údaje k připravované přírodovědné expozici Příroda pro budoucnost a dopracováván scénář této expozice (zajišťovala RNDr. Šandová). Další pracovnice oddělení se podílela na sčítání ptáků v rámci Jednotného programu sčítání ptáků a na instalaci ptačích budek v NS Kokotsko a sčítání ptáků v PP Kařezské rybníky (Mgr. Süssová) Oddělení paleontologie Oddělení neprovádělo v r samostatné terénní výzkumy. Dokumentátorka oddělení M. Korandová spolupracovala při určování materiálů s externími pracovníky (doc. P. Kraft, doc. M. Mergl, Mgr. Štěpán Rak), kteří materiál uložený ve fondech muzea zpracovávali v rámci vlastních výzkumných úkolů. Evidence a inventarizace Ve všech odborných odděleních pokračovala systematická evidence v programu Demus, (a to ve verzích Katalog, Archeologie, Geologie, Botanika, Zoologie a Entomologie), v oddělení přírodních věd také v programu Bach (další přírodovědná dokumentace a archiv činnosti muzea). Počet zkatalogizovaných sbírkových předmětů v r je uveden u tabulek a popisu činnosti v oblasti katalogizace u jednotlivých oddělení. Oddělení historie a společenských věd Do systematické evidence bylo nově v oddělení historie zapsáno v r celkem 1090 inventárních čísel, tj sbírkových předmětů. Počet evidenčních karet, které jednotliví pracovníci oddělení zpracovali ukazuje následující tabulka. Tab.1 Nově zkatalogizované předměty (systematická evidence) v programu Demus- Katalog Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) I.čtvrtletí Počet č.počet II.čtvrtletí Počet č.počet III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet č.počet Mgr. Sladomelová Mgr. Lehner Ph.Dr. Křížková Červená

12 Hus (externí pracovník) Celkem Celkový počet zkatalogizovaných předmětů podle fondů (označení skupin dle pasportizace sbírek) je uveden v další tabulce. Tab. 2 Nově zkatalogizované předměty podle fondů Počet předmětů zapsaných nově do systematické evidence podle fondů I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Numismatické-faleristické Kulturně - historické Archivní a knihovní povahy Technického charakteru Smíšené sbírky Umělecko-historické Archeologické celkem Zároveň byly na oddělení pracovníky přepisovány evidenční karty původně psané strojem (trojdílné katalogizační karty používané od r. 1966), v číselné posloupnosti do PC (program Demus Katalog 2001). Pro urychlení prací bylo oddělení i v r posíleno 1 pracovníkem na dobu určitou (Mgr. M. Velebný do ) do doby, než se pracovnice R. Křížková vrátila z MD. Mgr. Velebný se převážně věnoval právě přepisu karet, i když vypomáhal podle potřeby i při dalších inventarizačních pracích. Podíl jednotlivých pracovníků je uveden v tabulce. Tab. 3 Počet přepsaných tištěných katalogizačních karet do programu Demus-Katalog I.čtvrtletí II.čtvrtletí Počet č. počet III.čtvrtletí Počet č. počet IV. čtvrtletí Mgr. Velebný Mgr. Lehner Ph.Dr. Křížková Červená Celkem V oddělení také zároveň probíhalo čištění databáze od faktografických chyb a formálních překlepů, které byly v databázi provedeny v letech Pro provedení inventarizací byly ředitelkou stanoveny inventarizační komise, do nichž jako členové byli jmenováni i pracovníci jiných odborných oddělení muzea. Největší měrou se na odstranění chyb a uvedení databáze do souladu s evidenčními podklady podílel Mgr. Jan Lehner ve spolpráci s M. Korandovou. Mgr. Sladomelová a následně Mgr. Praumová (od ) pracovaly pod vedením Mgr. J. Nobilisové z přírodovědného oddělení, která byla předsedkyní druhé inventarizační komise v oddělení historie. 12

13 Tab. 4 Počet opravených záznamů v katalogizačních kartách v programu Demus- Katalog I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Mgr. Sladomelová Mgr. Lehner Ph.Dr. Křížková Červená Mgr. Praumová celkem V návaznosti na řádné inventarizace historických fondů provedené v roce na základě příkazů ředitelky muzea probíhaly dodatečné inventarizace a byly dohledávány předměty zatím nenalezené a pokračováno ve scelování fondů. Rozpracovány jsou fondy numismatika, faleristika, archeologie, cín, hodiny, fotografie, sklo-porcelán a keramika. Práce komplikují stísněné depozitní prostory i pracovny historického oddělení, které znemožňují řádnou a bezpečnou manipulaci se sbírkami a které vyžadují maximální dodržování vnitřních předpisů pro správu sbírek, zejména pokud se týká ukládání fondu jako celku, což nebylo ze strany pracovníků oddělení zejména v letech zcela pregnantně dodržováno. Protokoly o uskutečněné inventarizaci jsou uloženy na odborném oddělení a u ředitelky muzea. K značení tzv. ředitelských karet razítkem inventarizace byli využiti dva externí pracovníci pracující na dohodu o provedení práce, kteří kontrolovali záznamy na kartách s protokolem o inventarizaci a zjištěné nesrovnalosti sepsali do záznamu, který byl inventarizačním komisím předán k dohledání a nápravě nedostatků. Takto byly zkontrolovány protokoly z fondu hudební archiv (inventarizace v r ), fondu železo kovy (řádná inventarizace 2009, dodatečná 2010) a fondu numismatika a faleristika (řádná inventarizace 2010, dodatečná 2011). Tab. 5 Inventarizace sbírek oddělení historie v r Počet inventarizovaných (revidovaných) předmětů Fond (dle příkazu k inventarizaci) Železo-kovy (6/2009 dodatečná, příkaz č. 17/2010 dodatečná,) Nábytek (příkaz č. 6/2009,4/2010- dodatečná,7/2011- dodatečná) Numizmatika,faleristika (příkazy č.6/2009 řádná, 4/2010 řádná,4, 5/2011 dodatečná) Fotografie (příkaz č. 6/2009 řádná) I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Cín (příkaz 3/2008 dodatečná) Militaria (příkaz č. 8/ řádná) Sklo, keramika, kamenina, porcelán (příkaz č. 9/

14 řádná) Hodiny (příkaz č. 10/ řádná) Archeologie (příkaz č. 6/2009, /2011 dodatečná) celkem Oddělení přírodních věd V oddělení přírodních věd bylo do systematické evidence zapsáno celkem 369 předmětů. Jednalo se přírůstky z r z další přírodovědné dokumentace a předměty z podsbírky mykologické - přírůstky z r Evidenci provedly Dr. Šandová a S. Volková. Z podsbírky zoologické (přírůstky za rok 2011) a entomologické (přírůstky za r ) zapsaly sbírky Mgr. Nobilisová a Mgr. Süssová, která se seznamovala s programem Demus. Tab.1 Nově zkatalogizované sbírky oddělení Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) I.čtvrtletí Počet č.počet II.čtvrtletí Počet č.počet III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet č.počet Dr. Šandová Mgr. Nobilisová M. Süssová Celkem Tab. 2 Zkatalogizované sbírky oddělení podle podsbírek Počet předmětů zapsaných nově do systematické evidence podle fondů I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Botaniky Zoologie Entomologie Mykologie Další přírodovědná dokumentace Celkem Zároveň byly opravovány záznamy (drobné formální chyby) v databázi v programech Bach i Demus (překlepy, nestejné mezery, chybně vložená interpunkční znaménka, chybně vložená signatura či jiná forma jména), aby byla zajištěna možnost filtrování záznamů. Tab. 3 Opravené a doplněné záznamy v databázi Počet opravených záznamů v katalogizačních kartách v programu Demus a I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí 14

15 Bach Dr. Šandová (Bach) Mgr. Nobilisová (Demus) Mgr. Süssová (Demus) celkem K evidenčním kartám podsbírky další doprovodné dokumentace byla přidávána obrazová dokumentace celkem 143 digitálních fotografií hub a skenování skleněných fotografických desek 10 (dar. J. Lehnera z Holoubkova, zachycující potok v Dobřívě, kamenný most v Dobřívě či drobné sakrální památky v krajině) - prováděla dr. Šandová. Byly vytištěny evidenční karty nově evidovaných sbírek zoologie a entomologie, svázány a odevzdány k archivaci na ředitelství muzea (Mgr. J. Nobilisová, Mgr. Süssová). Všechny evidenční záznamy v počítačích byly v průběhu roku zálohovány (dr. Šandová). Dokumentátorka oddělení S. Volková zajišťovala v průběhu roku zpracování archivu o činnosti muzea v předchozích letech v programu Bach. Počty zpracovaných dokumetů uvádí následující tabulka. Tab. 4 Archiv) Archiv činnosti muzea nově katalogizované dokumenty (program Bach- Pracovník: S. Volková I. čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet : Inventarizace sbírek v roce 2011 se v přírodovědném oddělení týkala kompletní inventarizace podsbírky zoologické z důvodu předávání sbírek nově nastupující kurátorce sbírek Mgr. Süssové. Inventarizaci provedla inventarizační komise na základě příkazu ředitelky muzea č. 3/2011. Dále byla provedena inventarizace přírůstků podsbírky další doprovodné dokumentace, a to přírůstky za rok 2010, která byla prováděna přímo při evidenci sbírek, stejně jako inventarizace přírůstků ve sbírce mykologické. Sbírky jsou řádně uloženy v depozitáři objektu čp. 135/I. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Tab. 5 Sbírky oddělení inventarizované v r Počet inventarizovaných (revidovaných) předmětů Fond (dle příkazu k inventarizaci) I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Další přírodovědná dokumentace zoologie mykologie celkem

16 Paleontologické oddělení Veškerý materiál zapsaný do přírůstkové knihy je v oddělení zpracován do druhého stupně evidence v programu Demus Celkem bylo za rok 2011 zpracováno 1396 inv. čísel, tj kusů. V evidenci je započítána sbírka dr. Valíčka, u níž dokončení evidence, ukládání do zásuvek a lepení čísel na vzorky, včetně lokačních štítků a seznamů do zásuvek, je rozpracováno. Zpracování prováděla dokumentátorka M. Korandová. Při odborné katalogizaci v r spolupracovala M. Korandová s externími pracovníky, kteří si sbírky zapůjčili ke studiu v rámci dočasných zápůjček. Opravené údaje pak zaznamenávala do evidence v PC. V průběhu práce s databází sbírek byly upřesňovány záznamy a do Katalogu Sbírky byly systematicky zanášeny i další údaje, nutné pro inventarizaci a tisk karet. (provedla M. Korandová). V oddělení je i nadále vedena Kniha doprovodné evidence (PXD), v níž jsou vedeny nesbírkové předměty a duplikáty. Vedením knihy doprovodné dokumentace v oddělení je pověřena M. Korandová. Dle příkazu ředitelky k periodické inventarizaci v oddělení paleontologie na r byly revidovány sbírky staršího paleozoika (část), nerevidované v posledních 10 letech. O inventarizaci byl zpracován protokol, jehož jeden výtisk byl předán ředitelce muzea k archivaci, druhý výtisk je uložen v dokumentaci oddělení paleontologie. Evidenční karty i záznamy v přírůstkové knize byly označeny razítkem REVIZE 2011, počet je uveden v následující tabulce. Tab. 1 Počet předmětů katalogizovaných v r v odd. paleontologie Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí M. Korandová celkem Tab. 2 Počet katalogizovaných předmětů podle jednotlivých podsbírek Počet zkatalogizovaných předmětů (zapsaných do systematické evidence) podle fondů I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí paleontologie Mineralogie Petrologie Celkem Tab. 3 Počet opravených a doplněných záznamů v databázi Počet opravených záznamů v katalogizačních kartách v programu I.čtvrtletí Počet č. počet II.čtvrtletí Počet č. počet III.čtvrtletí Počet č. počet IV. čtvrtletí Počet č. počet 16

17 Demus-Katalog M. Korandová Celkem V I. čtvrtletí - jedná se o upřesnění počtu kusů dle původních karet dr. Havlíčka v souvislosti s inventarizací. Jsou upřesňovány informace čeleď (6817 záznamů), rod (5692 záznamů), řád záznamů), třída (35366 záznamů), kmen (65445záznamů) a další informace související se zařazováním do systémů, dále informace o dotisku karet typového materiálu (karta je, opsána, ověřena x3), Dále byly zpřesňovány informace v tabulce DEMUSsystém, které se promítají do tabulky DEMUS-formulář. Průběžně během celého sledovaného období byly vyměňovány lokační štítky u jednotlivých předmětů ve sbírce zpřesnění údajů a výměnu štítků prováděla M. Korandová. Tab. 4 Počet inventarizovaných předmětů v paleontologickém oddělení v r Počet inventarizovaných (revidovaných) předmětů Fond (dle příkazu k inventarizaci) I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Podsbírka paleontologická celkem Sbírka je dobrém stavu, drobné nesrovnalosti s počtem kusů jsou v evidenci řešeny okamžitě, celkem za rok 2011 bylo inventarizováno inv. čísel, tj kusů. Na inventarizaci se kromě M. Korandové podílela Mgr. Süssová z oddělení přírodních věd. V roce 2011 byl v oddělení dokončen desetiletý stanovený harmonogram inventarizací a celý fond zapsaný v CES prošel inventarizací. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly Oddělení informací a knihovna Katalogizace (systematická evidence) v oddělení byla prováděna v průběhu roku v systému Clavius. Záznamy v databázi prováděli pracovníci knihovny Mgr. Zdráhal a J. Pěnkavová. Celkem bylo zapsáno do Clavia 4709 kn.j. Tab. 1 Počet nově katalogizovaných knih v programu Clavius Počet zapsaných inventárních čísel - nová katalogizace I.čtvrtletí počet č. počet II.čtvrtletí počet č. počet III.čtvrtletí počet č. počet IV.čtvrtletí počet č. počet J. Pěnkavová Mgr. Zdráhal Celkem Komentář k tabulce: I. čtvrtletí - 54 nových kn.j., ostatní rekatalogizace knižních jednotek uložených v Rokycanech. II.čtvrtletí nových kn. j., ostatní rekatalogizace dříve evidovaných jednotek uložených v Rokycanech. Bylo vylepeno 389 čárových kódů do knižních jednotek (Šnajdrova knihovna) III.čtvrtletí 65 nových přírůstků, ostatní rekatalogizace dříve evidovaných jednotek uložených v Rokycanech IV. čtvrtletí 93 nových přírůstků, ostatní rekatalogizace dříve evidovaných jednotek uložených v Rokycanech 17

18 I. čtvrtletí: částečně katalogizováno (zapsán jen autor, název díla, přírůstkové číslo a signatura) 1842 II. čtvrtletí: částečně katalogizováno (zapsán jen autor, název díla, přírůstkové číslo a signatura) 45; vylepeno 1835 čárových kódů, revidováno a orazítkováno 417 knižních jednotek signatury Ž. III. čtvrtletí: částečně katalogizováno (zapsán jen autor, název díla, přírůstkové číslo a signatura) 1352 knižních jednotek (signatura Ž), vylepeno 1762 čárových kódů. Celkem v tomto období zrevidováno a orazítkováno 4933 knižních jednotek IV. čtvrtletí - vylepeno 1291 čárových kódů Tab. 2 Počet opravených záznamů v databázi Počet opravených záznamů I.čtvrtletí počet č. počet II.čtvrtletí počet č. počet III.čtvrtletí počet č. počet IV.čtvrtletí počet č. počet J. Pěnkavová Mgr. Zdráhal Celkem * Pozn.: nejedná se o počty katalogizačních záznamů, ale o počty opravených údajů ve všech záznamech V oddělení informací byla prováděna inventarizace další části odborné literatury, uložená v depozitáři v Mýtě, a to na základě příkazu ředitelky muzea č. 1/2011, razítkování v katalogu a přírůstkových knihách a vytváření protokolu o provedení revize a zároveň i značení knih čárovými kódy pro usnadnění revizí v následujících letech. Inventarizaci prováděl Mgr. Zdráhal a J. Pěnkavová. Při inventarizaci byly zjištěny některé chyby ve značení knih (duplicita čísel a nejednotnost značení), které pocházejí ještě z původního označování při založení knihovny. V minulosti prováděná ruční katalogizace i dříve používaný počítačový program vyhledání duplicit neumožňoval. V návaznosti na využití programu Clavius lze tyto údaje změnit a opravit, což bylo stanoveno v závěrech inventarizačního protokolu. Bylo zjištěno několik inventarizačních rozdílů, k jejichž vyrovnání dojde po ukončení inventarizace celého fondu odborné literatury a jeho zapsání do program Clavius. Tab. 3 Inventarizace knih v roce 2011 a vylepování čárových kódů Počet revidovaných knih. I.čtvrtletí počet č. počet II.čtvrtletí počet č. počet III.čtvrtletí počet č. počet Sign T U CH Mýto CH Rokycany X V Y IV.čtvrtletí počet č. počet Knihovna Rudolfa Černého Ž (časopisy) Celkem př. čísla a čárový kód Čárový kód z roku

19 2010 Duplicitní přír čísla Čísla s lomítkem 3 3 Nejasné 6 6 přírůstkové číslo Bez označení přírůstkovým číslem Celkem Komentář k tabulce: Počet vylepených čárových kódů při inventarizaci ve 1. čtvrtletí ; Počet vylepených čárových kódů při inventarizaci ve 2. čtvrtletí ; Počet vylepených čárových kódů při inventarizaci ve 3. čtvrtletí ; Počet vylepených čárových kódů při inventarizaci ve 3. čtvrtletí Z revize 2009 bylo doplněno 210 záznamů ve 2. čtvrtletí 2011, z revize 2010 doplněno 212 záznamů (171 duplicitních přírůstkových čísel, 41 přírůstkových čísel tvořených lomítkem); ve 3. čtvrtletí revidováno a orazítkováno 417 knižních jednotek signatury Ž. Celkem bylo revidováno knižních jednotek (kn.j.), bylo nalezeno 2213 duplicitních přírůstkových čísel, počet přírůstkových čísel tvořených lomítkem 3. Celkem bylo vylepeno 6371 čárových kódů. Ochrana sbírek Muzeum má zpracován Vnitřní předpis pro správu sbírek, vycházející se zákona 122/2000Sb. o správě sbírek a implementovaný na podmínky muzea a pokyny pro postup při zpracování sbírek a při přjímání předmětů do sbírek. Dále jsou zpracovány Depozitární řád i Badatelský řád pro jednotlivá odborná oddělení v souladu se zák. 122/2000 Sb. v platném znění. Badatelský řád je k dispozici badatelům na odborných odděleních, depozitární řád je vyvěšen v depozitářích, s uvedením jména pověřeného správce depozitáře. Zápůjčky sbírek uvnitř organizace (mezi odděleními i v rámci oddělení) se uskutečňují formou interních zápůjček, které zpracovávají jednotliví vedoucí odborných oddělení a schvaluje ředitelka muzea. Vedeny jsou v jedné číselné řadě pro celé muzeum. Náležitosti interní zápůjčky i zápůjček externích upravují vnitřní předpisy (vzorové formuláře). Mimo muzeum se sbírky půjčují na základě Smlouvy o dočasném užívání sbírek (Smlouva o zápůjčce formulář programu Demus), které podepisuje příslušný vedoucí odborného oddělení v zastoupení ředitelky a na němž se při vrácení sbírek potvrzuje převzetí a stav sbírek pracovníkem, který sbírky ukládá do depozitáře. Kontroly prostředí v depozitářích a kontroly správy sbírek provádějí příslušní vedoucí oddělení a správci depozitářů ve spolupráci s konzervátorem. Kontrolní činnost směrem ke sbírkovému fondu je zakotvena v ročním plánu práce a v plánu kontrolní činnosti vedoucích oddělení i ředitelky muzea. Ochrana sbírek i ostatního majetku v době mimořádných událostí a krizových situací je dána Příkazem ředitelky muzea č. 12/2005, aktualizovaným v r Ten je vyvěšen na úřední desce všech pracovišť. 19

20 Oddělení historie a společenských věd Kontroly stavu depozitářů a uložení sbírek byly prováděny v průběhu roku 2011 při práci se sbírkami v jednotlivých depozitářích v Rokycanech, Mýtě a ve Volduchách. Ve všech depozitářích jsou umístěny sešity k zápisu vstupů do depozitářů a provádění kontrol. Vzniklé technické závady byly odstraňovány průběžně ve spolupráci příslušného vedoucího oddělení, správce depozitáře a vedení muzea. Na odstranění technických závad se podíleli i pracovníci údržby a vlastníci pronajatých objektů (Mýto, Volduchy). Odvlhčovače, které jsou rozmístěny v jednotlivých depozitářích, jsou dle potřeby přemísťovány a využívány i v muzejních expozicích v expoziční budově muzea k optimalizaci prostředí. Sbírky jsou podle materiálu ukládány ve specializovaných ochranných obalech v regálech ev. skříních a zásuvkách. Za uložení sbírek odpovídá vedoucí oddělení a příslušný správce depozitáře. V r bylo započato v rámci inventarizace fondu fotografie i s novým ukládáním fondu do specielních obalů z nekyseleného papíru (program Emba fotoarchiv), v němž bylo pokračováno i v roce Přetrvávající problémy s minimálními prostory pro ukládání sbírek tyto práce velmi znesnadňují. Veškeré kapacity muzea jsou již zcela vyčerpány a limitují splnění plánovaných inventarizací i dalších úkolů. V depozitáři v Mýtě se daří udržovat přiměřené mikroklimatické podmínky (nikoli optimální) díky četnějším kontrolám a průběžné regulaci teplot a zvýšením intenzity odvlhčování. Nájemní smlouva na prostory v Mýtě byla smlouvou prodloužena do konce r Technické práce a opravy probíhaly zde vždy za přítomnosti pověřeného pracovníka muzea. Správcem depozitářů historických sbírek v tomto objektu byla od Mgr. Sladomelová do , poté se vstupy do depozitářů železo-kovy a nábytku uskutečňovaly komisionelně na základě příkazu ředitelky ke vstupu a k zajištění konkrétní práce. Správcem knihovního fondu v depozitáři v Mýtě byl stejně jako v přechozích letech Mgr. Zdráhal. Byla dokončena dodatečná inventarizace fondu železářství-kovy a nábytek, při níž byly dohledávány předměty nenalezené při řádné revizi v r I nadále je třeba celou řadu předmětů dohledat v ostatních depozitářích a předměty nově označit trvalými čísly, neboť dříve používané nalepovací štítky odpadávají a tím je ztěžována identifikace předmětů. Na označování se podílela správkyně fondu Mgr. Sladomelová a take konzervátorka D. Vaščáková (do ), od pak konzervátorka Bc. Zuzana Roušalová. V depozitářích v Rokycanech je mikroklima přiměřené uloženým materiálům, ale prostorově jsou zcela nevyhovující a znemožňují řádnou manipulaci se sbírkami. I v roce 2011 se stanovené inventarizační komise soustředily na scelování fondů a dohledávání předmětů z fondů v jednotlivých depozitářích, kompletaci evidenčních karet, fyzickou kontrolu předmětů a porovnání se záznamy v přírůstkové knize a zapsání ev. přepsání papírových karet do database Demus. Byla zakoupena další nová lístkovnice pro uložení tzv. měkkých evidenčních karet, které byly soustředěny z jednotlivých depozitárních prostor a založeny v souvislé číselné řadě, což umožňuje lépe kontrolovat případné duplicity čísel. Tzv. tvrdé karty jsou umísťovány v depozitářích u předmětů spolu s lokačními seznamy z databáze. Konzervátorka D. Vaščáková (leden únor) uskutečnila kontroly v depozitářích v Mýtě i kontrolu v expozičních prostorech, v kontrolní činnosti pokračovala od 1.7. konzervátorka Bc. Zuzana Roušalová. V detašovaném depozitáři ve Volduchách, byly prováděny opakované kontroly ke sledování šíření dřevomorky, které se podařilo razantními opatřeními přijatými v r

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2012

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2012 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2012 únor 2013 Úvod Stejně jako v roce 2011, tak i v roce 2012 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů v oddělení

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013 únor 2014 Úvod Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2013 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů v oddělení

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014 únor 2015 Úvod Vážení čtenáři, když jsme zahajovali rok 2014, za nějž předkládám tuto výroční zprávu, nikdy by mne nebylo napadlo, že

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008 Únor 2009 Úvod Rok 2008 byl pro muzeum významný hned z několika důvodů. V tomto roce se Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech poprvé

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2010

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2010 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2010 Únor 2011 Úvod V 2010 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů oddělení historie a společenských věd, započatou

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES)

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) Centrální evidence sbírek (dále jen CES ) je evidencí sbírek muzejní povahy (dále jen sbírka ) jako věcí hromadných,

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová Evidence literatury, ochrana a revize KF Ing. Stanislava Ivanovová 1 Obsah Evidence Označení jednotky Přírůstkový seznam Průvodky Signování Aktualizace knihovního fondu Vyřazené knihy Úbytkový seznam Prozatímní

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Únor 2008 1 Úvod V roce 2007 se Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech soustředilo spíše na vlastní muzejní činnost, zejména na správu

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 Směrnice ředitele Moravského zemského muzea č. 22/2011, ze dne 31. 10. 2011, Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty MZM METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO

Více

Zpráva o činnosti za rok 2003

Zpráva o činnosti za rok 2003 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Zpráva o činnosti za rok 2003 Motto: " aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2009

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2009 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2009 Únor 2010 Úvod V roce 2009 se muzeum soustředilo na tři hlavní úkoly. Prvním z nich byla generální inventarizace sbírkových fondů oddělení

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006 únor 2007 1 Obsah Úvod... 3 Sbírkotvorná činnost... Vědeckovýzkumná činnost... Evidence a inventarizace sbírek... Ochrana sbírek... Konzervace

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2005

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2005 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2005 1 OBSAH Úvod... 3 Sbírkotvorná činnost... 3 Vědeckovýzkumná činnost... 7 Evidence a inventarizace sbírek... 10 Ochrana sbírek... 12 Konzervace

Více

Slovácké muzeum hlavní budova, Uherské Hradiště (kulturní památka majetek Zlínského kraje).

Slovácké muzeum hlavní budova, Uherské Hradiště (kulturní památka majetek Zlínského kraje). ÚVOD CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Slovácké muzeum patří mezi nejvýraznější regionální muzea v České republice. Instituce byla založena v roce 1914. Jejím hlavním posláním je činnost sbírkotvorná a péče o

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK14EV_BZ_ZZ_01106_2014-00-www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu Evidenční

Více

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti muzea... 1 I.1 Sbírkotvorná

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7 Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka Co jsou VISKY Program MK ČR Veřejné informační sluţby knihoven http://visk.nkp.cz/ - VISK 2 9 Muzejní knihovny se zapojují především

Více

Plán hlavních úkolů na rok 2011

Plán hlavních úkolů na rok 2011 Plán hlavních úkolů na rok 2011 Předkládá: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 31. prosince 2010 Č.j.: NTM-868/10-GŘ 1. Koncepční a souborné strategické úkoly 1. Otevřít muzeum pro veřejnost

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY číslo: R 289 datum: 3. listopadu 2014 Opatření rektora k užívání razítek na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích V souladu s ustanovením zákona

Více

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011 Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace Zpráva o činnosti za rok 2011 Mgr. Petra Hejralová 29. 2. 2012 Městské muzeum v Železném Brodě Své stálé expozice prezentuje ve dvou budovách. Sklářskou

Více

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví Strana 2783 192 VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Ministerstvo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Úvod Činnost Vydavatelství Univerzity Pardubice (dále jen vydavatelství) je vymezena zejména zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách,

Více

Městské muzeum Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany Městské muzeum Sedlčany Výroční zpráva za rok 2009 1) Úvod 2) Návštěvnost 3) Sbírky 4) Knihovna 5) Výstavy 6) Ostatní činnost 7) Akvizice (přírůstky) 8) Sponzorské dary a příspěvky 9) Hospodaření 1) Úvod

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012

Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012 Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012 Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O Č I N Y V J I H L A V Ě Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 066/730

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovaly: Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ

Více

Budování virtuální depozitní knihovny. Tomáš Foltýn

Budování virtuální depozitní knihovny. Tomáš Foltýn Budování virtuální depozitní knihovny Tomáš Foltýn Motivace: platná legislativa ČR předepisuje knihovnám trvale uchovávat knižní sbírky garance trvalého uchování knižního dědictví ANO či NE? NE! Není přesný

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150 příspěvková organizace kraje Zřizovací listina ze dne 18.3.2003, schválená usnesení č. 48/2003 Zastupitelstva Jihočeského kraje I. ZÁKLADNÍ

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996 Kubíček Jan (1908?) 1926 1991 Inventář NFA 1996 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Kubíček Jan (1908?) Časový rozsah pomůcky: 1926 1991 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 1 Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 Archiv Pražského hradu je od 1. 7. 2003 organizačně zařazen do odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12.

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 Městské muzeum a galerie Hustopeče (dále jen MMG) je organizační složkou Města Hustopeče a v roce 2007 disponovalo třemi stálými expozicemi

Více

Školní obrazy v muzejních sbírkách

Školní obrazy v muzejních sbírkách Školní obrazy v muzejních sbírkách Příspěvek byl zpracován na základě zkušeností Aleny Matyášové, kurátorky Historické podsbírky PM JAK Mgr. Magdaléna Šustová Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze

Více

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů.

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů. SMĚRNICE SMĚRNICE ČAS O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SEKCÍ A REGIONŮ Vydání: 27. 5. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 21. 5. 2008 Odborný garant: Ing. Marie

Více

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Zpráva o činnosti archivu v roce 2004 - sídlo, hmotné vybavení, personálie Archiv pracoval v prostorách

Více

AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA

AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA Jarmila Kučerová, Knihovna Národního muzea v Praze Cílem příspěvku je představit akvizici odborné literatury a její specifika ve velké muzejní knihovně

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Stálá muzejní expozice Příroda pro budoucnost reg. č. projektu CZ.1.14/3.2.00/05.01603 ZADAVATEL: Muzeum

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea

Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea Kamil Zágoršek, Jiří Frank, Jiří Kvaček & Petr Frankenberger Paleontologické oddělení NM Národní

Více

*NACRX001PJHX* NACRX001PJHX prvotní identifikátor

*NACRX001PJHX* NACRX001PJHX prvotní identifikátor Národní archiv Archivní 4, 149 01 Praha 4 Chodovec telefon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292 fax: 974 847 214 e-mail: posta@nacr.cz ID datové schránky: fe3aixh http://www.nacr.cz *NACRX001PJHX* NACRX001PJHX

Více

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 Sokolovská 1507, 356 05 Sokolov Identifikátor školy: 600 072

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb Obsah výroční zprávy 1. strategické cíle 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb 1.3. dohledání rozdílů ve vykazovaném stavu knihovního fondu 1.4. práce s mládeží a handicapovanými

Více

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1025 ode dne

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Směrnice č. 43/2001 děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. EDIČNÍ ČINNOST v plném znění (vč. dodatků ke směrnici)

Směrnice č. 43/2001 děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. EDIČNÍ ČINNOST v plném znění (vč. dodatků ke směrnici) Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Směrnice č. 43/2001 děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné EDIČNÍ ČINNOST v plném znění (vč. dodatků ke směrnici) Děkan OPF

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Digitalizace fondů NPÚ

Digitalizace fondů NPÚ Digitalizace fondů NPÚ Digitalizace fondů NPÚ umožnila postupně on-line zpřístupnit veškeré listinné a fotografické dokumenty ke kulturním památkám veřejnosti i státní správě a zároveň zachránit a uchovat

Více

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2014

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2014 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov Rozbor hospodaření za rok 2014 Vypracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 13. 3. 2015 1 1. Rozpočet organizace

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Od Integrovaného informačního systému památkové péče k Europeaně. Ing. Alena Šťovíčková Národní památkový ústav

Od Integrovaného informačního systému památkové péče k Europeaně. Ing. Alena Šťovíčková Národní památkový ústav Od Integrovaného informačního systému památkové péče k Europeaně Ing. Alena Šťovíčková Národní památkový ústav Floret, Průhonice 25. 26. 11. 2014 IISPP Integrovaný informační systém památkové péče V roce

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Městská knihovna Blansko

Městská knihovna Blansko Městská knihovna Blansko A. Zpráva o činnosti za rok 2015 Obsah: 1. Základní statistické údaje za rok 2015 2. Kulturní akce knihovny v roce 2015 3. Ostatní záležitosti v roce 2015 Základní statistické

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Školní 150, 541 01 Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Zpracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 11. 3. 2014 1 1. Rozpočet organizace v roce 2013 Provozní

Více

Městská knihovna Beroun.

Městská knihovna Beroun. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY Město Beroun, IČ 233 129, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun 1, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Beroun č. 6/2002 ze dne 21.10.2002, v souladu se zákonem č.250/2000

Více

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury AKVIZICE Doplňování neperiodické literatury Cíl a předmět akvizice Akvizice se zabývá získáváním tištěných a jiných analogových dokumentů (nákupem, výměnou, darem nebo povinným výtiskem) a předplatným

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 9. ledna 2014 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava o: U M S ;ti. o I J, Y e Čj.: MSK 48862/2012 Sp. zn.: VyřizuJe: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/26941/20

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2012 únor 2013 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina

Více