Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011 březen 2012

2 Úvod V 2011 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů oddělení historie a společenských věd, započatou v druhé polovině roku 2008 v souvislosti s personálními změnami v oddělení a s perspektivou stěhování fondů do nových depozitářů.vize nových depozitářů se v roce 2011 konečně stala reálnou. Zřizovatele zakoupil pro potřeby muzea objekty v ul. J. Knihy v Rokycanech a byly zahájeny přípravné práce na jejich přestavbě podle potřeb muzea. V r byla také konečně ke konci roku proplacena částka za realizaci projektu Revitalizace vodního náhonu a nádržky technické památky vodní hamr v Dobřívě, realizovaná v období dotací z EU. Ke zpoždění platby došlo v důsledku přezkoumávání výběrových řízení projektu ÚOHS v Brně. Ten ve veřejných zakázkách muzea neshledal nedostatky a proto mohla být platba realizována. Tato akce byla podrobně popsána ve výročních zprávách za roky Přestože museum bylo v r úspěšné při získání další dotace z ROP NUTS II, a to na realizaci stálé muzejní expozice Příroda pro budoucnost, vzhledem k přehodnocování celé 5. výzvy ROP NUTS II byla smlouva na realizaci projektu a jeho dotaci z EU uzavřena až v lednu 2011, s dodatekem k této smlouvě v březnu Celý průběh akce je popsán v kapitole o technických pracích realizovaných muzeem v roce Muzeum tak čekají dva opravdu velké projekty, které nebudou snadné a jejich výsledkem by měla být nová expozice a nové depozitáře a pracovny muzea, které by odpovídaly stavu muzejnictví na počátku 21. století. I když v průběhu realizace projektu expozice dojde k jistým časovým omezením provozu a služeb pro věřejnost, doufáme, že návštěvníci tuto situaci pochopí, protože výsledek přispěje i ke zlepšení služeb právě pro ně, naše návštěvníky.. V Rokycanech 29. února 2012 RNDr. Mgr. Miroslava Šandová, ředitelka muzea 2

3 Sbírkotvorná činnost Tvorba muzejních sbírek v r byla v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka realizována podle dlouhodobého plánu akviziční činnosti muzea v souladu se zákonem 122/2000Sb. a v souladu s Koncepcí rozvoje muzea na léta Podíleli se na ní odborní pracovníci a kurátoři sbírek muzea a je v této zprávě presentována podle jednotlivých odborných oddělení. Jednání poradního sboru pro nákup sbírek, který je poradním orgánem ředitelky muzea, se v r uskutečnilo celkem 2x, a to a Členy poradního sboru v r byli i nadále PhDr. K. Bešťáková (předsedkyně sboru), dále členové PhDr. A. Voříšková (etnografické oddělení NM v Praze), Mgr. F. Povolný (Muzeum TGM Rakovník), Mgr. M. Kobesová, RNDr. Rudolf Prokop CSc.(paleontologické oddělení NM Praha) a PhDr. Dagmar Braunová (ZČM Plzeň). Do poradního sboru byla kooptována PhDr. Jana Potužáková (emeritní ředitelka Západočeské galerie v Plzni). S ohledem na potřebu doplnění sboru za dlouhodobě nemocné členy, byli dále do sboru kooptováni a jmenováni ředitelkou muzea RNDr. Roman Vacík, vedoucí zoologického oddělení ZČM v Plzni a RNDr. Petr Budil Ph.D., pracovík ÚUG v Praze. Vedením administrativy sboru byla pověřen pracovnice přírodovědného oddělení muzea Mgr. Marie Süssová, po odchodu Bc. Martiny Valentové na MD. O akvizici, která byla nakoupena pro jednotlivá oddělení je psáno dale v oddílech o akviziční činnosti jednotlivých oddělení. V průběhu roku 2011 bylo schváleno vyřazení 1 předmětu ze sbírek, a to cínové konvičky, která byla napadena cínovým morem. Poradním sborem bylo také schváleno přeřazení tištěného herbáře J. Hněvkovského z fondů oddělení historie do fondů přírodovědného oddělení a přeřazení skleněných desek s obrazy zkamenělin do fondu oddělení paleontologie a přeřazení souboru dětských ručních prací z knihovny do fondu oddělení historie. O všechny změny bylo požádáno MK ČR v rámci aktualizace údajů v CES, administrativně budou změny provedeny po schválení MK ČR. Akvizice a chronologická evidence sbírek jednotlivých odborných oddělení v r Počet zapsaných přírůstkových čísel 1. čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí Oddělení historie a společenských věd Oddělení přírodních věd Oddělení paleontologie Oddělení informací a knihovna Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace podle oddělení v r Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace Celkem počet čísel počet předmětů Oddělení historie a společenských věd Oddělení paleontologie 0 0 Oddělení přírodních věd

4 Počet předmětů zapsaných v CES na MK ČR (stav k ) údaje byly odesílány v závazných termínech vždy po přijetí aktualizačních údajů od MK. Název podsbírky Počet čísel Botanická Další-přírodovědná dokumentace Entomologická Jiná-společenskovědná Knihy Mineralogická 756 Mykologická 961 Negativy a diapozitivy Paleontologická Petrografická 453 Zoologická 329 Celkem*(včetně čísel zrušených) Evidence sbírek v programu CESÍK je shromažďována na PC v oddělení paleontologie, kam údaje zapisují pověření pracovníci (Mgr. Jan Lehner za historické oddělení, Dr. Miroslava Šandová - přírodovědné oddělení, Martina Korandová za oddělení paleontologické a Mgr. Václav Zdráhal za oddělení informací a knihovnu). Oddělení historie a společenských věd Za rok 2011 bylo v oddělení historie získáno 1139 sbírkových předmětů, které byly zapsány od přírůstkovými čísly 1/ /2011. Předměty do chronologické evidence zapisovala pověřená pracovnice oddělení Mgr. Kristýna Sladomelová (do ), po jejím odchodu z organizace Mgr. Radka Praumová (od ). Ta byla zároveň pověřena zápisem předmětů do přírůstkové knihy (modul Evidence) v počítačovém programu Demus. Velká část nově získaných předmětů pocházela z darů občanů. K jednotlivým darovaným předmětům byly dárcům ředitelkou muzea vystaveny darovací smlouvy, z oddělení pak dárci obdrželi darovací listy, kde již byla zapsána čísla, pod kterými byly předměty zařazeny do sbírek. Pro oddělení historie a společenských věd bylo v roce 2011 realizováno 34 darovacích smluv. Muzeum tak získalo soubor mimo jiné zemědělského nářadí od p. Aloisie Svejkovské z Rokycan, od ní také celou řadu osobních předmětů a dokumentů její rodiny. Dále získalo porcelánový servis z porcelánky Stará Role od p. Emilie Majerové z Rokycan, od p. Karla Píseckého z Radnic soubor železničních uniforem a doplňků a publikace o hornictví, od p. Jana Brabce z Rokycan historické mapy, od p. Jana Lehnera z Holoubkova soubor fotografií a skleněných desek po jeho otci fotografovi, od PhDr.. Marie Šolleové z Prahy olejomalbu Josefa Wünsche Kostel P. M. Sněžné v Rokycanech, od p. Františka Šmause z Plzně šachovou hru, která patřila řediteli školy a dirigentovi pěveckého souboru Záboj v Rokycanech F. Sudovi a kterou si zhotovil v koncentračním táboře Buchenwald. K zajímavým přírůstkům patří i osobní medaile G.S. Pattona, vnuka gen. Pattona, kterou muzeu věnoval Milan Prajzler z Rokycan, kolekce pocínovaných kuchyňských strojků a nástrojů z let 20. století věnovaná p. Slavomírou Boučkovou z Hořovic, kolekce starých železných dveřních zámků od p. Jiřího Hergeta z Holoubkova či ruční šicí obuvnický stroj z r. 1912, darovaný p. Augustinem Mikolášem z Rokycan a fotoaparáty z let národní a sovětské výroby od paní J. Bílé z Rokycan. Zajímavé byly i další dary, které zde nezmiňujeme, všechny obohatily muzejní sbírky a muzeum je všem dárcům velmi vděčno za jejich přízeň. 4

5 Nejzajímavějšími přírůstky historických sbírek v oblasti nakoupených předmětů byly čtyři originální plastiky akademického sochaře Václava Koukolíčka, velmi pěkný soubor nábytku do jídelny a obývacího pokoje z 20. let 20. století od pana Tomáše Zacha z Kařezu včetně fotodokumentace původního interiéru a jeho vybavení a soubor novoročních plaket odlitých firmou Franta Anýž, z pozůstalosti ing. arch. Rudolfa Černého z Holoubkova, získaný od dědiců. Počet nově získaných předmětů podle jednotlivých fondů oddělení historie a společenských věd ukazuje následující tabulka. Členění do skupin je uváděno podle pasportizace sbírek AMG z r Tab. 1 Počet nově zapsaných přírůstků Počet nově zapsaných přírůstkových čísel I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Mgr. Sladomelová Mgr. Praumová celkem Tab. 2 Počet přírůstků přepasných do database Demus-Evidence Počet starých přírůstkových záznamů přepsaných do Demus Evidence I.čtvrtletí Počet č.počet II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet č. očet Mgr. Sladomelová Mgr. Lehner Mgr. Praumová celkem Tab. 3 Počet zapsaných přírůstků podle fondů Počet zapsaných přírůstkových čísel podle fondů (uveďte název fondu) I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet č.počet archeologické sbírky umělecko- historické Numismatické-faleristické Archivní a knihovní povahy Technického charakteru Kulturně - historické

6 Následující tabulka ukazuje, jakým způsobem byly sbírky do oddělení historie a společenských věd nabývány. Tab. 4 Nově získané sbírky podle zůsobu nabytí Sbírky podle způsobu nabytí předměty získané darem předměty získané vlastním výzkumem předměty získané koupí předměty získané v předchozích letech, o nichž bylo v r rozhodnuto o zapsání do sbírek předměty získané převodem I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV.čtvrtletí Předměty, které nebyly přímo zapsány do podsbírky jiné společenskovědné jako sbírkové předměty, ale svým tématem s jinou společenskovědnou sbírkou souvisí, byly zapsány do doprovodné dokumentace (signatura HXD). Jejich počty jsou uvedeny v následující tabulce. Do knihy doprovodné dokumentace je zapsaly Mgr. Sladomelová, Mgr. Jan Lehner a Bc. R. Křížková Červená, pověření postupně vedením knihy doprovodné dokumentace. Jedná se především o různé tiskové materiály, ev. duplikáty a kopie a dále nesbírkové filmové dokumenty, které jsou využívány při doprovodných programech pro školy. V závěru roku byly předměty patřící do doprovodné dokumetace vymístěny z depozitářů do jiného prostoru v objektu čp. 123/I, protože nepotřebují tak přísný depozitární režim jako sbírky a zároveň došlo k uvolnění prostoru v depozitářích pro řádné uložení sbírkových předmětů. Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace (HXD) I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Digitální snímky v rámci dokumentace regionu nezařazené do sbírek DVD nosiče MC nosiče

7 videokazety CD nosiče 0 0 Duplikáty a multiplikáty fotografií Ostatní předměty nesbírkové- duplikáty celkem Oddělení přírodních věd Do přírůstkové knihy oddělení přírodních věd (identifikační index N) bylo v roce 2011 zapsáno celkem 24 přírůstkových čísel v číselné řadě N1/2011 až 24/2011. Jednalo se o 560 předmětů z podsbírky entomologické, mykologické, zoologické, botanické a podsbírky dalšípřírodovědné dokumentace. Vedením přírůstkové knihy oddělení je pověřena RNDr. M. Šandová. Tab.1 Nově získané sbírky v r Počet nově zapsaných přírůstkových čísel I.čtvrtletí Počet č. počet II.čtvrtletí Počet č. počet III.čtvrtletí Počet č. počet IV. čtvrtletí Počet č. počet Dr. Šandová celkem Tab. 2 Přírůstky sbírek přírodovědného oddělení podle jednotlivých podsbírek Počet nově zapsaných přírůstkových čísel podle fondů I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Botanika Mykologie Zoologie Entomologie Další přírodovědná dokumentace celkem Tab. 3 Sbírky přírodovědného oddělení podle způsobu nabytí: Sbírky podle způsobu I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV.čtvrtletí nabytí předměty získané darem předměty získané vlastním výzkumem

8 předměty získané koupí předměty získané převodem od právnické osoby Celkem Předměty související se sbírkou, které nebyly zapsány do jednotlivých podsbírek přírodovědného oddělení jsou zapisovány do doprovodné dokumentace (NXD). Pod 6ti evidenčními čísly bylo zapsáno 59 předmětů. Jednalo se kopie CD s dokumentací k výstavám přírodovědného oddělení, videopořady k doprovodným programům ap. a materiály, které vznikly z činnosti oddělení. Vedením knihy doprovodné dokumentace byla v roce 2011 i nadále pověřena Mgr. J. Nobilisová. Předměty jsou řádně uloženy v číslovaných krabicích ve vyhrazeném prostoru depozitáře přírodovědného oddělení v objektu čp V souladu s dlouhodobým akvizičním plánem oddělení pokračovala dokumentace vyšších hub, zakoupením nálezů z širšího regionu od sběratele Oldřicha Jindřicha (KS 16/2011 a KS 17/2011). Sběry mykofyt byly doplněny i jejich digitálními snímky z místa nálezu, které jsou evidovány v podsbírce další přírodovědné dokumentace př. č. N23/2011. Do sbírky mykofyt přispěl několika nálezy i sběratel J. R. Seidl nálezy hub (Ascomyceta, Basidiomyceta). dale byl zakoupen herbář Hany Menclové z Blovic, obsahující kromě cévnatých rostlin k menší kolekci mechorostů a lišejníků z Plzeňska. V zoologické podsbírce pak došlo k doplňování druhů, které nejsou ve sbírce dosud zastoupeny nebo které není možno využít k prezentaci. Preparáty budou využity při realizaci stálé muzejní přírodovědné expozice. Jedná se o dermoplastický preparát ježka západního, dale o preparáty ptáků a savců, které byly zakoupeny od preparátora, člena mysliveckého sdružení Stráně Petra Špeliny z Borku, např. puštík obecný, lasice kolčava, lasice obecná, strakapúd velký, kachna divoká aj. (celkem 11 ). Dokumentaci regionální entomofauny představují nálezy darované p. Davidem Svobodou v počtu 31 jedná se o motýly a brouky z okolí PP Niva u Volduch. Sbírky byly průběžně zapisovány do CES, zápis a aktualizaci záznamů provedla dr. Šandová v termínech stanovených zák. 122/2000Sb. Paleontologické oddělení Paleontologické oddělení v roce 2011 získalo do sbírek celkem 5 přírůstkových čísel, zapsaných v přírůstkové knize oddělení v řadě P1/2011 P5/2011. Byla realizována koupě sbírky dr. Jana Valíčka (trilobiti staršího paleozoika), kde finanční náklady ve výši Kč byly uhrazeny sponzorským darem firmy Aa Group s. r. o. Sedlec 6. Vedením přírůstkové knihy i knihy doprovodné dokumentace PXD byla, stejně jako v předchozích letech, pověřena dokumentátorka Martina Korandová, pověřená vedením celého oddělení. Tab.1 Nové přírůstky sbírek oddělení Počet nově zapsaných přírůstkových čísel I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí M. Korandová ? celkem ?

9 * celkem 5 přírůstkových čísel, sbírka dr. Valíčka, byla k rozpracována, proto je počet kusů uveden s otazníkem Tab. 2 Předměty oddělení paleontologie podle fondů (podsbírek) Počet zapsaných přírůstkových čísel sbírkových předmětů podle fondů I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí paleontologie ? mineralogie petrologie *sbírka dr. Valíčka k zpracování nebylo dokončeno Tab. Přírůstky sbírek oddělení paleontologie podle způsobu nabytí Sbírky podle způsobu I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV.čtvrtletí nabytí Počet č.počet Počet č.počet Počet č.počet Počet č.počet předměty získané darem předměty získané vlastním výzkumem předměty získané koupí ? předměty získané v předchozích letech, o nichž bylo v r rozhodnuto o zapsání do fondu Celkem ? *sbírka dr. Valíčka k zpracování nebylo dokončeno V r nebyly do oddělení získány předměty, které by měly být zapsány do doprovodné dokumentace (signatura PXD), ani do této evidence nebyly zapisovány předměty z přechozích let. V průběhu roku 2011 vypomáhala pracovnice Martina Korandová v oddělení historie a společenských věd při inventarizacích sbírkového fondu jako předsedkyně inventarizační komise, a to jak při řádných dílčích inventarizacích stanovených pro rok 2011, tak i při dodatečných inventarizacích za rok 2010, kdy byly dohledávány předměty, které nebyly nalezeny při řádných inventarizacích v důsledku uložení na jiných místech mimo fond v přeplněných depozitářích nebo v důsledku chyb v databázové evidenci. Oddělení informací a knihovna Sbírková činnost oddělení informací a knihovny spočívala v doplňování literatury pro jednotlivá odborná oddělení. Realizováno bylo nákupy v knihkupectvích a objednáváním u vydavatelů, dále získáváním regionální literatury do konzervačního fondu dary a koupěmi a výměnou publikací s jinými institucemi za tiskoviny vydávané muzeem. 9

10 Tab. 1 Nově zapsané knihy do přírůstkových knih knihovny Počet zapsaných přírůstkových čísel Regionální literatura Odborná literatura Z toho :Šnajdrova knihovna Knihovna skautink- dar H. Šmíd I.čtvrtletí počet č. počet II.čtvrtletí počet č. počet III.čtvrtletí počet č. počet IV.čtvrtletí počet č. počet celkem Dale byly zapisovány starší, dosud neevidované knihy nebo knihy, u nichž byla při inventarizaci fondu uloženého v depozitáři v Mýtě zjištěna duplicitní signatura. Počet zapsaných knih (již dříve evidovaných), které měly duplicitní přírůstkové číslo a bylo jim přiděleno nové činil za 1. čtvrtletí 186, za 2. čtvrtletí 48, za třetí čtvrtletí 173 a za 4. čtvrtletí 143 kn.j. Kniha s př. číslem byla přeřazena do fondu regionální literatury jako Reg Signatury Reg byly přiděleny př. č (dosud bez přidělené signatury) Tyto opravy vyplynuly z provedené roční inventarizace fondu v depozitáři v Mýtě. Touto činností se zabýval vedoucí knihovny Mgr. Václav Zdráhal. Celkem bylo do knihovního fondu získáno 959 kn. j., stav knihovního fondu k činil kn. j. Tab. 2 Počet knižních jednotek podle způsobu nabytí 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí Počet odebíraných titulů časopisů Počet knih získaných darem Počet knih získaných koupí Počet knih získaných výměnou Celkem * Pozn.: K odebíraným časopisům je zařazen i Rokycanský deník (tj. noviny) Za rok 2011 nebyl evidován žádný přírůstek starých tisků. Vědeckovýzkumná činnost Oddělení historie a společenských věd V průběhu roku 2011 byla vědeckovýzkumná činnost oddělení soustředěna na výzkum pramenů a podkladů ke zpracování scénáře výstavy Statečný cínový vojáček, který zpracovával Mgr. Jan Lehner. V rámci závěrečné práce nástavbového studia muzejní propedeutiky Mgr. Jan Lehner, zpracovával text k přednášce, kterou přednesl na konferenci ve německém Saynu ( ) a která vycházela z materiálů ve fondu železářství rokycanského muzea. 10

11 Mgr. Kristýna Sladomelová, ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni prováděla dohled na výkopových pracích u kostela P. M. Sněžné v Rokycanech, zpracovávala nálezové zprávy, ukládala nalezené předměty očištěné a připraveně k dalšímu hodnocení pod dohledem kolegů ze ZČM. Bc Zuzana Roušalová vypracovala texty k výstavě Obrázky na skle malované. Texty ilustrovaly kulturu podmaleb na skle a prezentovaly tradiční střediska tohoto fenoménu lidového umění v Česku. Mgr. Radka Praumová se věnovala výzkumu biografických umělecko-historických informací k osobnostem malířů, jejichž dílay byla vystavena na výstavě Malíři našeho kraje a odbornému zpracování starého fondu archeologie. Přírodovědné oddělení V rámci výzkumu synantropní vegetace byl určován sesbíraný rostlinný materiál z výzkumu ruderálů v obci Kařez a další sběry z předchozích let. Dále byly upřesňovány materiály a údaje k připravované přírodovědné expozici Příroda pro budoucnost a dopracováván scénář této expozice (zajišťovala RNDr. Šandová). Další pracovnice oddělení se podílela na sčítání ptáků v rámci Jednotného programu sčítání ptáků a na instalaci ptačích budek v NS Kokotsko a sčítání ptáků v PP Kařezské rybníky (Mgr. Süssová) Oddělení paleontologie Oddělení neprovádělo v r samostatné terénní výzkumy. Dokumentátorka oddělení M. Korandová spolupracovala při určování materiálů s externími pracovníky (doc. P. Kraft, doc. M. Mergl, Mgr. Štěpán Rak), kteří materiál uložený ve fondech muzea zpracovávali v rámci vlastních výzkumných úkolů. Evidence a inventarizace Ve všech odborných odděleních pokračovala systematická evidence v programu Demus, (a to ve verzích Katalog, Archeologie, Geologie, Botanika, Zoologie a Entomologie), v oddělení přírodních věd také v programu Bach (další přírodovědná dokumentace a archiv činnosti muzea). Počet zkatalogizovaných sbírkových předmětů v r je uveden u tabulek a popisu činnosti v oblasti katalogizace u jednotlivých oddělení. Oddělení historie a společenských věd Do systematické evidence bylo nově v oddělení historie zapsáno v r celkem 1090 inventárních čísel, tj sbírkových předmětů. Počet evidenčních karet, které jednotliví pracovníci oddělení zpracovali ukazuje následující tabulka. Tab.1 Nově zkatalogizované předměty (systematická evidence) v programu Demus- Katalog Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) I.čtvrtletí Počet č.počet II.čtvrtletí Počet č.počet III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet č.počet Mgr. Sladomelová Mgr. Lehner Ph.Dr. Křížková Červená

12 Hus (externí pracovník) Celkem Celkový počet zkatalogizovaných předmětů podle fondů (označení skupin dle pasportizace sbírek) je uveden v další tabulce. Tab. 2 Nově zkatalogizované předměty podle fondů Počet předmětů zapsaných nově do systematické evidence podle fondů I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Numismatické-faleristické Kulturně - historické Archivní a knihovní povahy Technického charakteru Smíšené sbírky Umělecko-historické Archeologické celkem Zároveň byly na oddělení pracovníky přepisovány evidenční karty původně psané strojem (trojdílné katalogizační karty používané od r. 1966), v číselné posloupnosti do PC (program Demus Katalog 2001). Pro urychlení prací bylo oddělení i v r posíleno 1 pracovníkem na dobu určitou (Mgr. M. Velebný do ) do doby, než se pracovnice R. Křížková vrátila z MD. Mgr. Velebný se převážně věnoval právě přepisu karet, i když vypomáhal podle potřeby i při dalších inventarizačních pracích. Podíl jednotlivých pracovníků je uveden v tabulce. Tab. 3 Počet přepsaných tištěných katalogizačních karet do programu Demus-Katalog I.čtvrtletí II.čtvrtletí Počet č. počet III.čtvrtletí Počet č. počet IV. čtvrtletí Mgr. Velebný Mgr. Lehner Ph.Dr. Křížková Červená Celkem V oddělení také zároveň probíhalo čištění databáze od faktografických chyb a formálních překlepů, které byly v databázi provedeny v letech Pro provedení inventarizací byly ředitelkou stanoveny inventarizační komise, do nichž jako členové byli jmenováni i pracovníci jiných odborných oddělení muzea. Největší měrou se na odstranění chyb a uvedení databáze do souladu s evidenčními podklady podílel Mgr. Jan Lehner ve spolpráci s M. Korandovou. Mgr. Sladomelová a následně Mgr. Praumová (od ) pracovaly pod vedením Mgr. J. Nobilisové z přírodovědného oddělení, která byla předsedkyní druhé inventarizační komise v oddělení historie. 12

13 Tab. 4 Počet opravených záznamů v katalogizačních kartách v programu Demus- Katalog I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Mgr. Sladomelová Mgr. Lehner Ph.Dr. Křížková Červená Mgr. Praumová celkem V návaznosti na řádné inventarizace historických fondů provedené v roce na základě příkazů ředitelky muzea probíhaly dodatečné inventarizace a byly dohledávány předměty zatím nenalezené a pokračováno ve scelování fondů. Rozpracovány jsou fondy numismatika, faleristika, archeologie, cín, hodiny, fotografie, sklo-porcelán a keramika. Práce komplikují stísněné depozitní prostory i pracovny historického oddělení, které znemožňují řádnou a bezpečnou manipulaci se sbírkami a které vyžadují maximální dodržování vnitřních předpisů pro správu sbírek, zejména pokud se týká ukládání fondu jako celku, což nebylo ze strany pracovníků oddělení zejména v letech zcela pregnantně dodržováno. Protokoly o uskutečněné inventarizaci jsou uloženy na odborném oddělení a u ředitelky muzea. K značení tzv. ředitelských karet razítkem inventarizace byli využiti dva externí pracovníci pracující na dohodu o provedení práce, kteří kontrolovali záznamy na kartách s protokolem o inventarizaci a zjištěné nesrovnalosti sepsali do záznamu, který byl inventarizačním komisím předán k dohledání a nápravě nedostatků. Takto byly zkontrolovány protokoly z fondu hudební archiv (inventarizace v r ), fondu železo kovy (řádná inventarizace 2009, dodatečná 2010) a fondu numismatika a faleristika (řádná inventarizace 2010, dodatečná 2011). Tab. 5 Inventarizace sbírek oddělení historie v r Počet inventarizovaných (revidovaných) předmětů Fond (dle příkazu k inventarizaci) Železo-kovy (6/2009 dodatečná, příkaz č. 17/2010 dodatečná,) Nábytek (příkaz č. 6/2009,4/2010- dodatečná,7/2011- dodatečná) Numizmatika,faleristika (příkazy č.6/2009 řádná, 4/2010 řádná,4, 5/2011 dodatečná) Fotografie (příkaz č. 6/2009 řádná) I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Cín (příkaz 3/2008 dodatečná) Militaria (příkaz č. 8/ řádná) Sklo, keramika, kamenina, porcelán (příkaz č. 9/

14 řádná) Hodiny (příkaz č. 10/ řádná) Archeologie (příkaz č. 6/2009, /2011 dodatečná) celkem Oddělení přírodních věd V oddělení přírodních věd bylo do systematické evidence zapsáno celkem 369 předmětů. Jednalo se přírůstky z r z další přírodovědné dokumentace a předměty z podsbírky mykologické - přírůstky z r Evidenci provedly Dr. Šandová a S. Volková. Z podsbírky zoologické (přírůstky za rok 2011) a entomologické (přírůstky za r ) zapsaly sbírky Mgr. Nobilisová a Mgr. Süssová, která se seznamovala s programem Demus. Tab.1 Nově zkatalogizované sbírky oddělení Počet zapsaných předmětů do systematické evidence (katalogizace) I.čtvrtletí Počet č.počet II.čtvrtletí Počet č.počet III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet č.počet Dr. Šandová Mgr. Nobilisová M. Süssová Celkem Tab. 2 Zkatalogizované sbírky oddělení podle podsbírek Počet předmětů zapsaných nově do systematické evidence podle fondů I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Botaniky Zoologie Entomologie Mykologie Další přírodovědná dokumentace Celkem Zároveň byly opravovány záznamy (drobné formální chyby) v databázi v programech Bach i Demus (překlepy, nestejné mezery, chybně vložená interpunkční znaménka, chybně vložená signatura či jiná forma jména), aby byla zajištěna možnost filtrování záznamů. Tab. 3 Opravené a doplněné záznamy v databázi Počet opravených záznamů v katalogizačních kartách v programu Demus a I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí 14

15 Bach Dr. Šandová (Bach) Mgr. Nobilisová (Demus) Mgr. Süssová (Demus) celkem K evidenčním kartám podsbírky další doprovodné dokumentace byla přidávána obrazová dokumentace celkem 143 digitálních fotografií hub a skenování skleněných fotografických desek 10 (dar. J. Lehnera z Holoubkova, zachycující potok v Dobřívě, kamenný most v Dobřívě či drobné sakrální památky v krajině) - prováděla dr. Šandová. Byly vytištěny evidenční karty nově evidovaných sbírek zoologie a entomologie, svázány a odevzdány k archivaci na ředitelství muzea (Mgr. J. Nobilisová, Mgr. Süssová). Všechny evidenční záznamy v počítačích byly v průběhu roku zálohovány (dr. Šandová). Dokumentátorka oddělení S. Volková zajišťovala v průběhu roku zpracování archivu o činnosti muzea v předchozích letech v programu Bach. Počty zpracovaných dokumetů uvádí následující tabulka. Tab. 4 Archiv) Archiv činnosti muzea nově katalogizované dokumenty (program Bach- Pracovník: S. Volková I. čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet : Inventarizace sbírek v roce 2011 se v přírodovědném oddělení týkala kompletní inventarizace podsbírky zoologické z důvodu předávání sbírek nově nastupující kurátorce sbírek Mgr. Süssové. Inventarizaci provedla inventarizační komise na základě příkazu ředitelky muzea č. 3/2011. Dále byla provedena inventarizace přírůstků podsbírky další doprovodné dokumentace, a to přírůstky za rok 2010, která byla prováděna přímo při evidenci sbírek, stejně jako inventarizace přírůstků ve sbírce mykologické. Sbírky jsou řádně uloženy v depozitáři objektu čp. 135/I. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Tab. 5 Sbírky oddělení inventarizované v r Počet inventarizovaných (revidovaných) předmětů Fond (dle příkazu k inventarizaci) I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Další přírodovědná dokumentace zoologie mykologie celkem

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013 únor 2014 Úvod Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2013 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů v oddělení

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014 únor 2015 Úvod Vážení čtenáři, když jsme zahajovali rok 2014, za nějž předkládám tuto výroční zprávu, nikdy by mne nebylo napadlo, že

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008 Únor 2009 Úvod Rok 2008 byl pro muzeum významný hned z několika důvodů. V tomto roce se Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech poprvé

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Únor 2008 1 Úvod V roce 2007 se Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech soustředilo spíše na vlastní muzejní činnost, zejména na správu

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006 únor 2007 1 Obsah Úvod... 3 Sbírkotvorná činnost... Vědeckovýzkumná činnost... Evidence a inventarizace sbírek... Ochrana sbírek... Konzervace

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo tel. 515 282 211 fax 515 282 222 www.znomuz.cz znojmuz@znojmuz.cz OBSAH I. Plnění úkolů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ I. Úvod Editorial................................................................... 5 Charakteristika a poslání instituce...........................................

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace:

Více

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod I. Plnění úkolů v hlavní činnosti 1.1.Úvod Jihomoravské muzeum ve Znojmě vstupuje do třetího roku svého působení pod novým zřizovatelem Jihomoravským krajem. Novelou zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje za rok 2010 MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje

Více

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Muzeum Vyškovska, Tel.: 517 348 040 příspěvková organizace IČ: 00092401 nám. Československé armády 475/2 mv@muzeum-vyskovska.cz 682

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ: CZ 00075078

Více

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2014 Základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., O ochraně

Více

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 1 Obsah: Hlavní úkol PNP.. 3 Sbírka PNP 3 Sbírkotvorná činnost 8 1) shromažďování sbírek a evidence I. stupně.. 8 2) vyřazování sbírkových předmětů z

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2007 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Muzeum

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2014 ÚVOD I 1. ÚVOD 1.1. Slovo úvodem 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.4.

Více

Výroční zpráva 2011 Annual Report

Výroční zpráva 2011 Annual Report Výroční zpráva 2011 Annual Report výroční zpráva 2011 Poslání Národního muzea < 1 > Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Muzeum regionu

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012. Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace. Ing. Milan PŮČEK, MBA, Ph.D.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012. Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace. Ing. Milan PŮČEK, MBA, Ph.D. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Muzeum regionu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE OBSAH 5 Úvod slovo ředitele základní informace o muzeu 9 Sbírky charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husitskemuzeum.cz www.husitskemuzeum.cz Výroční zpráva za rok

Více

Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze za rok 2011

Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze za rok 2011 Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze Obsah 1 Právní rámec èinnosti a orgány muzea 2 2 Základní údaje o ŽMP 3 a) Objekty ve správì ŽMP 3 b) Co ŽMP nabízí 4 3 Návštìvnost 5 4 Organizaèní struktura a zamìstnanci

Více