VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Natálie Holubcová Analýza kvality cateringových společností Diplomová práce 2015

2 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Bc. Natálie Holubcová Analýza kvality cateringových služeb Diplomová práce Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavla Burešová, Ph.D. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2015

3 Master s Dissertation Analysis of the quality of catering services Bc. Natálie Holubcová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel and Spa management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Pavla Burešová, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2015

4 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Analýza kvality cateringových služeb zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze Bc. Natálie Holubcová

5 Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala paní Ing. Pavle Burešové, Ph. D. za odborné vedení, pomoc a cenné rady při zpracování diplomové práce.

6 ABSTRAKT HOLUBCOVÁ, Natálie. Analýza kvality cateringových služeb [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Cílem diplomové práce je provést analýzu cateringových služeb v Praze. Ze všech společností poskytujících cateringové služby byly vybrány ty, pro které je poskytování cateringových služeb hlavní činností. Velmi důležitým kritériem byla doba působnosti délky jejich podnikání. Teoretická část práce je zaměřená na vysvětlení pojmů z oblasti cateringových akcí a vysvětleních legislativních podmínek, které jsou úzce spjaty s podnikáním v cateringu. Další důležitou částí je dodržování standardů kvality služeb v gastronomii, kritické body HACCP a dodržování hygieny v pohostinství. Poslední kapitolou teoretické části je význam internetové prezentace a využívání sociálních médií. Analytická část práce porovnává vybrané cateringové společnosti na základě komunikace s potencionálními zákazníky, zaslané nabídky menu a internetové prezentace jednotlivých společností. Podstatnou část této práce tvoří dotazníkové šetření. V závěru diplomové práce uvádím zhodnocení zjištěných informací a přikládám návrh, pomocí kterého by jednotlivé cateringové společnosti mohly zlepšit poskytování svých služeb. Součástí je také potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz, které se nacházejí v úvodu práce. KLÍČOVÁ SLOVA Catering, komunikace, kvalita, nabídka, internetová prezentace, sociální média

7 ABSTRACT HOLUBCOVÁ, Natálie. The Analysis of Quality of Catering Services [Diploma thesis] Vysoká škola hotelová. Praha: The goal of my diploma thesis is make an analysis of catering services in Prague. Of all companies which are offer catering services were selected companies, for which is provision of catering services main activity. Very important criterion was a time of doing business. Theoretic part of my thesis is focus on explain the notions from area of catering actions an explain legislative conditions which are closely connected with doing business in catering. The next important point is to observe the standards of quality of services in gastronomy, critical point and to observe hygiene in hospitant. The last chapter of theoretical part is an importance of internet presentation and using of social media. Analytic part of my work compares selected catering companies on the based of communications with potential customers, send offers of menu and internet presentation of individual companies. Essential part of this thesis create questionnaire survey. Finally of my diploma thesis I mention valorization of collected informations and I include a proposal that could individual catering companies use for better provision of their services. A part of proposal is too confirmation or disproof established hypotheses which are located in preliminary of my thesis. KEY WORDS catering, communication, quality, offer, internet presentation, social media

8 Obsah Úvod (cíle a metodika) Teoretická část Definice služeb Catering a definice s ním spojené Legislativní podmínky pro podnikání v cateringu Cateringové firmy a způsob dodávání Účelový catering- vlastní kuchyně s jídelnou provozována externí firmou (catering) Druhy cateringových společenských akcí Podmínky pro zajišťování cateringových služeb Podnikatelské struktury ve stravování- poskytování cateringových služeb Prodej cateringových služeb Objednávka cateringových služeb Osoby pověřené řízením cateringových služeb Nové trendy v gastronomii Standardy kvality služeb v gastronomii Pojetí jakosti (kvality) Systémy řízení kvality Certifikace cateringových služeb Koncepce norem ISO Seznam kritických bodů (HACCP) Hygiena ve veřejném stravování Osobní hygiena Internetová prezentace Internetový marketing Sociální média Analytická část Představení vybraných cateringových společností PERFECT CATERING BOHEMIA PARTY SERVIS AR CATERING STONES CATERING CATERING ZLATÁ PRAHA Analýza komunikace mezi společností a klientem Vyhodnocení analýzy mezi společností a klientem ANALÝZA PERFECT CATERINGU... 40

9 2.2.3 Analýza BOHEMIA PARTY SERVIS Analýza AR CATERINGU Analýza STONES CATERINGU Analýza CATERINGU ZLATÁ PRAHA Vyhodnocení analýzy komunikace mezi společností a klientem Analýza dotazníkového šetření Návrhová část Návrhy a doporučení, PERFECT CATERING Návrhy a doporučení, BOHEMIA PARTY SERVIS Návrhy a doporučení, AR CATERING Návrhy a doporučení, STONES CATERING Návrhy a doporučení, CATERING ZLATÁ PRAHA Závěr Seznam literatury Internetové zdroje Seznam příloh Příloha č. 1- PERFECT CATERING, návrh menu A, návrh menu B Příloha č. 2- BOHEMIA PARTY SERVIS, návrh menu a cenová kalkulace Příloha č. 3- AR CATERING, návrh menu a cenová kalkulace Příloha č. 4- CATERING ZLATÁ PRAHA, návrh menu a cenová kalkulace Příloha č. 5- dotazník Využití cateringových služeb a jejich vliv na internetovou prezentaci... 87

10 Úvod (cíle a metodika) Téma své diplomové práce Analýza kvality cateringových služeb jsem si vybrala z toho důvodu, že se zajímám o gastronomii a v cateringu příležitostně pracuji a v budoucnu bych zde ráda našla své uplatnění. Celý proces od uskutečnění objednávky až po realizaci mi přijde velice zajímavý a hlavně různorodý, protože každá cateringová akce je jiná. Historie cateringu v České republice se začala psát v 90. letech minulého století. Je to tedy poměrně krátká doba, ale již dnes je jasné, že pro uskutečnění velkých společenských akcí si nedokážeme představit trh bez cateringu. Vývoj v oblasti pohostinství jde rychle kupředu a co je možné dnes, o tom by se nám před pár lety ani nesnilo. Cateringové služby jsou neoddělitelnou součástí stravovacích služeb, které využívají nejen domácí obyvatelstvo, ale i účastníci cestovního ruchu. Tyto služby si mohou objednat fyzické osoby i firmy. Po zadání hesla catering na internetovém vyhledávači se objeví nespočet odkazů na firmy zabývající se cateringem. To svědčí o oblíbenosti těchto služeb. Konkurence v cateringu je obrovská a proto je důležité sledovat trendy v oblasti gastronomie a přizpůsobovat se přáním zákazníků. Bohužel, jako ve všech odvětví podnikání se vždycky objeví firma, která ceny cateringových služeb srazí dolů. Je tedy na zákazníkovi, zda zvolí kvalitu před kvantitou. Pod pojmem kvalita si každý představí něco jiného, jde o subjektivní názor. Cílem diplomové práce je prozkoumat kvalitu vybraných cateringových společností, na území hlavního města Prahy. Firmy, které se zaměřují na poskytování cateringových služeb jsem vybírala především podle svých zkušeností a podle internetových vyhledávačů. Jedná se o tyto společnosti: Perfect Catering, Bohemia Party Servis, AR Catering, Stones Catering a Catering Zlatá Praha. Kvalita jednotlivých subjektů bude porovnávána podle analýzy ové komunikace mezi společností a potencionálním klientem, návrhem nabídky a internetové prezentace předem určených subjektů. Další část analytického výzkumu je zaměřená na dotazníkové šetření, pomocí kterého zjišťuji oblíbenost cateringových služeb a vliv jejich internetové prezentace vůči potencionálním klientům. V první, tedy v teoretické části diplomové práce se zabývám pojmy, které jsou úzce spjaty s poskytováním cateringových služeb. Představím Vám definice služeb i cateringu a jednotlivé akce, které se mohou v cateringu vyskytovat. Dále také legislativní podmínky, jejichž požadavky musí být splněny, jinak by cateringové společnosti nemohly provozovat svou činnost. Další důležitou částí pro podnikání v cateringu je již zmíněná kvalita a dodržování hygienických zásad na pracovišti. Poslední část teoretické práce je věnována internetovým prezentacím a marketingu. V dnešní době si život bez internetu nedokážeme představit a je nedílnou součástí prodeje cateringových služeb. Značná část teoretické práce je zaměřena především na citace z odborných knih, které se zabývají touto problematikou, výjimkou nejsou ani knihy cizojazyčné, které svými poznatky obohatily 9

11 Analytická část je věnována pěti vybraným cateringovým společnostem, které jsem kontaktovala v rámci fiktivní poptávky k příležitosti 20. výročí založení firmy. Těchto pět vybraných cateringových společností si následně blíže představíme a dozvíme se základní informace o jejich podnikání. Analýza těchto subjektů probíhala pomocí předem stanovených kritérií, za které jsem udílela body. Kritéria byla zvolena na základě rychlosti a obsahu odpovědi na mou poptávku. Dále jsem udílela body za následnou ovou komunikaci, za zaslanou nabídku k uspořádání rautu a předběžnou cenovou kalkulaci. Nedílnou součástí této analýzy bylo vyhodnocení, jak jednotlivé cateringové společnosti využívají ke své prezentaci internetové stránky (www.perfectcatering.cz, a sociální média. Udělené body za takto splněná kritéria jsou pro lepší přehlednost a orientaci v textu uvedené v jednotlivých tabulkách. Další část analytické práce je věnována dotazníkovému šetření o využití cateringových služeb a jejich vlivu na internetovou prezentaci. Pro dotazník jsem se rozhodla hlavně z důvodu toho, jak se názor na mnou zkoumané společnosti liší od názorů respondentů. Dotazník vyplnilo celkem 105 účastníků tohoto šetření. Snažila jsem se, aby se dotazníkového šetření účastnili jak profesionálové v oboru pohostinství, tak i naprostí lajci. Výsledky tohoto dotazníku jsem porovnávala s výsledky mé analýzy. Návrhová část je zaměřena na rady týkající se zlepšení jednotlivých společností a na to, co by při své práci mohly změnit a zlepšit, aby zvýšily svou konkurenceschopnost na trhu. Největším problémem mnou zjištěnou analýzou cateringových společností, se ukázal fakt, že téměř nikdo nevyužívá ke své prezentaci sociální sítě. V dnešní době plné internetového pokroku je to naprosto nedostačující zjištění. Cílem diplomové práce je zmapování kvality komunikace a internetové prezentace ve vybraných cateringových společnostech a vzhledem k takto stanoveným cílům jsou definovány hypotézy: Hypotéza č. 1- Jsou cateringové společnosti schopné poskytnout informace o požadovaných službách na základě jediného u od potencionálního zákazníka? Hypotéza č. 2- Jsou cateringové společnosti schopné potencionálnímu zákazníkovi poskytnout dostatek informací z jejich internetové prezentace? 10

12 1. Teoretická část V teoretické části diplomové práce se zaobírám zejména pojmy, které jsou důležité k pochopení této práce a které se objevují v analytické části. Týkají se definicí služeb a cateringu, jeho druhů a jednotlivých akcí, které se mohou v cateringových službách vyskytovat. Dále v práci uvádím, co vše stojí za úspěšnou cateringovou událostí a co je třeba pro uspořádání akce udělat. V druhé části práce se věnuji systému řízení kvality (normy ISO, kritické body HACCP, hygiena ve veřejném stravování), které je neodmyslitelně spjato s poskytováním stravovacích služeb. Poslední teoretická část práce je zaměřena na internetové prezentace cateringových firem. Skoro veškeré podklady použité pro napsání této práce byly čerpané z odborných knižních publikacích (domácích i zahraničních). Dále jsem čerpala z odborných časopisů a internetu. 1.1 Definice služeb Catering je především služba pro zákazníka, kterou můžeme definovat takto.: Služba je jakákoli aktivita nebo výhoda, kterou může jedna strana nabídnout druhé, je v zásadě nehmotná a nepřináší vlastnictví. Její produkce může, ale nemusí být spojena s fyzickým výrobkem. 1 Mezi nejběžnější charakteristiky služeb podle Miroslavy Vaštíkové patří.: Nehmotnost je nejcharakterističtější vlastností služeb a od ní se odvíjejí další vlastnosti. Čistou službu nelze zhodnotit žádným fyzickým smyslem, nelze ji před koupí prohlédnout a jen v málo případech ji lze vyzkoušet. Neoddělitelnost od poskytovatele služba je produkována v přítomnosti zákazníka, tzn., že zákazník se zúčastní poskytování služby, je tedy neoddělitelnou částí její produkce. Heterogenita (proměnlivost) variabilita služeb souvisí se standardem kvality služeb. V procesu poskytování služeb jsou přítomni lidé, zákazníci a poskytovatelé služby. Jejich chování nelze předvídat, v případě zákazníků je dokonce obtížné stanovit určité normy chování. Zničitelnost (pomíjivost) nehmotnost služeb vede k tomu, že služby nelze skladovat, uchovávat, znovu prodávat nebo vracet. Vlastnictví (absence vlastnictví) Nemožnost vlastnit službu souvisí s její nehmotností a zničitelností. Při nákupu zboží přechází na zákazníka právo zboží vlastnit. Při poskytování služby nezíská směnou za své peníze zákazník žádné vlastnictví. 2 Další definice služeb podle autorů uvádí Miroslava Vaštíková ve své knize takto: autor W. J. Stanton definuje službu jako činnost, která vystupuje samostatně, nepřináší materiální efekt, dodává nakupujícímu zvláštní výhody, které nejsou nezbytně spojené s prodejem 1 KOTTLER, P., a kolektiv. Moderní marketing. 4., evropské vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, ISBN: Str VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb efektivně a moderně. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Vyd. 2, aktualizované. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014, ISBN: Str

13 produktů nebo jiných služeb. C. Grönroos definuje službu jako činnost nebo skupinu činností více či méně nehmotné povahy, které obvykle mají své místo v interakci mezi klientem a poskytovatelem služby nebo klientem a fyzickým prostředím / poskytovatelem služby. Služby jsou dodávány jako řešení problému zákazníka. M. Mcdonald a A. Payne definují službu jako činnost, která v sobě má určitý prvek nehmatatelnosti a vyžaduje určitou interakci se zákazníkem nebo s jeho majetkem. Výsledkem služby není převod vlastnictví. Služba může vést ke změně podmínek a její produkce může či nemusí být úzce spojena s fyzickým produktem Catering a definice s ním spojené Gastronomické služby jsou souborem a kombinací hmatatelného výrobku (zejména jídel a nápojů) a nehmatatelné služby (například servisu), která se pohybuje podle rozsahu a kvality služeb v různých poměrech. Materiální prvky servis, informace, prostředí. Nemateriální prvky pokrmy, nápoje Zdroj: Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie Gastronomické služby nelze skladovat. Připravují se, nabízejí, poskytují a spotřebovávají převážně současně na jednom místě u poskytovatele služeb (obrácené distribuční cesty). V některých případech se příprava, nabídka (a další služby) a spotřeba místně a časově nekryjí (catering). Materiální prvky představují tzv. tvrdý produkt, který můžeme zjistit a také uplatnit v nákladech a ceně gastronomického produktu. Tvrdý produkt má přechodný účinek. Úroveň obsluhy, chování zaměstnanců, značka, vnější tvářnost zařízení, lokalita apod. jsou nemateriálními prvky představujícími tzv. měkký produkt vytvářející vnitřní (abstraktivní a subjektivní) obraz gastronomického zařízení. Tento produkt působí dlouhodobě. Krátkodobé a dlouhodobé působení prvků gastronomického produktu klient individuálně hodnotí a přijímá posléze rozhodnutí o koupi a kvalitě požadované služby. 4 Catering se definuje jako profesionální výroba jakéhokoliv jídla mimo místo konzumace. Zároveň je specifickou službou gastronomického charakteru, kterou je možné realizovat na libovolném místě v libovolném čase, a to podle požadavku objednavatele cateringových služeb. Zahrnuje sestavení a přípravu menu, pronájem prostor a jejich 3 VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb efektivně a moderně. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Vyd. 2, aktualizované. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014, ISBN: Str BUREŠOVÁ, Pavla a kol. Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie, svazek první Gastronomické služby. Vyd. 1, Praha: Wolters Kluwer, 2014, ISBN: Str

14 výzdoby přes květinové aranžmá, dopravu vyrobeného jídla za zákazníkem a ostatní služby s tím spojené, od inventáře přes personál až po závěrečný úklid. Příkladem nadstavbových cateringových služeb může být zajištění organizačních, technických a zábavních služeb. Na označení zajištěné zábavy s doprovodným programem se užívá i výraz event. Catering původně vznikl v souvislosti s dodáváním jídla na palubu letadel nebo lodí. Uplatňuje se všude tam, kde není možné a smysluplné budovat kuchyňské zařízení pro přípravu jídel nebo zařízení není efektivní. 5 Banketní a cateringové služby jsou významným a aktuálním druhem podnikání ve službách. Většina politických, společenských a kulturních jednání je spojeno s občerstvením. U stolu jsou po tisíce let projednávány a často vyřešeny mnohé důležité záležitosti. Lidé již v dávných dobách pochopili, že nasycený člověk je mnohem lépe naladěn než hladový. Jídlo a nápoje se tak stávají pojítkem mezi jednotlivými osobami u stolu. V minulosti to byly velkolepé hostiny ve starobylém Řecku, později středověké královské hostiny, ale i oslavy církevních svátků. V české terminologii se pojmy banketní a cateringové služby vyskytují pouze necelé dvě desítky let. 6 Catering lze také chápat jako umění poskytování jídel a nápojů. A to nejen estetickým, ale i vědeckým a efektivním způsobem přizpůsobeným pro větší počet lidí. Vývoj cateringu je závislý na změnách bydlení, práce a stravovacích návycích. To je výsledkem vývoje každé země v oblastech vzdělání, dopravy, industrializace, zdravotní péče a mezinárodního obchodu. 7 Tento typ služeb se začal v České republice rozvíjet v první polovině 90. let minulého století, se vstupem zahraničního kapitálu na náš trh gastronomických služeb. V dnešní době již mezi významnými provozovateli nalezneme i české firmy např. GTH Catering. Mezi nejvýznamnější poskytovatele cateringu nejen v České republice patří např. nadnárodní firmy Eurest, Sodexo, Aramark a mnohé další. 8 Pojem catering bývá rozdílně chápán v jiných zemích, ale v podstatě jde vždy o prodej pokrmů a nápojů spojený se servisem. Catering vznikl od anglického slovesa to cater, což znamená nakupovat potraviny, zásobovat se jídlem, hostit a bavit, poskytovat zábavu, obsluhovat. V současném pojetí je catering spojován s obchodní činností gastronomických zařízení, která spočívá v zajišťování občerstvení jak ve svých odbytových prostorech (podnik, restaurace), tak i mimo ně. Cateringové služby mohou být také zajišťovány formou outsourcingu. V praxi hovoříme o zajišťování venkovních akcí v přírodě, firemních 5 ORIEŠKA, Ján. Služby v cestovním ruchu. Vyd. 1. Praha: IDEA SERVIS, 2010, ISBN: Str BUREŠOVÁ, Pavla. Banketní a cateringové služby. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., 2010, ISBN: Str. 7 7 SETHI, M., MALHAN, S. Catering management An Integrated Approach. Second edition. New Delhi: NEW AGE INTERNATIONAL PUBLISHERS, 2006, ISBN: Str. 1 8 MLEJNKOVÁ, Lena a kolektiv, Služby společného stravování. Vyd. 2, aktualizované. Praha: nakladatelství Oeconomica, 2009, ISBN: Str

15 akcí v podnicích, ale také v domácnostech, v historických objektech, v parcích a v zahradách. Jedná se také o zajištění stravování pro dopravní společnosti. 9 Catering je především služba gastronomického charakteru, jak již bylo řečeno. Podstatu služeb vysvětlují američtí autoři Kotler a Armstrong.: Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může, ale nemusí být spojena s hmotným produktem Legislativní podmínky pro podnikání v cateringu Na podnikání v cateringových službách se vztahují stejné podmínky jako pro podnikání v gastronomii a jsou zakotveny v Živnostenském zákoně č. 455/1999 Sb. Cateringové služby lze provozovat na základě živnostenského oprávnění k provozování hostinské činnosti v příloze 1 část C. Ze zákona jde o živnost ohlašovací řemeslnou, ke které se váže splnění podmínky odborné způsobilosti. Průkaznost odborné způsobilosti lze doložit několika způsoby: 1) Výučním listem z příslušného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o řádném ukončení tříletého učebního oboru a dokladem o tříleté praxi v oboru; 2) Vysvědčením o ukončení studia příslušného studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je kratší než 4 roky, a dokladem o tříleté praxi v oboru; 3) Vysvědčením o maturitní zkoušce v příslušném studijním oboru střední odborné školy nebo středního odborného učiliště nebo gymnázia s předměty odborné přípravy a dokladem o dvouleté praxi v oboru; 4) Diplomem, vysvědčením nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného vysokou školou v příslušné oblasti studijních oborů a dokladem o jednoleté praxi v oboru; 5) Dokladem o uznání odborné kvalifikaci dle zvláštních předpisů. 11 V cateringu musí splňovat veškeré všeobecné a zvláštní podmínky k provozování podnikatelské činnosti fyzická i právnická osoba nebo její stanovený zákonný zástupce všeobecné podmínky: 1. Dosažení plnoletosti minimálně 18 let. 2. Právní způsobilost svéprávnost (vlastní zodpovědnost). 3. Trestní bezúhonnost výpis z trestního rejstříku. 9 BUREŠOVÁ, P; ZIMÁKOVÁ, B. Gastronomické služby- servis. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., 2008, ISBN: Str JANEČKOVÁ, Lidmila. Marketing služeb. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2000, ISBN: Str BUREŠOVÁ, Pavla. Banketní a cateringové služby. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., 2010, ISBN: Str

16 4. Doklad o daňových nedoplatcích předložení dokladu, že podnikatel nemá vůči územním finančním státním orgánům daňové nedoplatky Cateringové firmy a způsob dodávání Činnost cateringových firem můžeme rozdělit do čtyř skupin, podle místa uskutečnění na: 1) In premise catering (in house) zahrnuje akce, jež jsou uskutečňovány v hotelech a v gastronomických zařízeních, ale mohou být realizovány i v okolních prostorách, kterými provoz disponuje. 2) Off premise catering vyjadřuje organizaci akcí mimo provozní objekt a mohou to být události, jež jsou organizovány v privátním prostředí, ve firmách, ve volném prostranství parků, zahrad, ale i v kulturních a sportovních objektech. Zároveň se může jednat o nabídku občerstvení (pokrmů a nápojů) při konání kulturních, sportovních a dalších akcí, ve speciálně vybavených vozidlech, přívěsech a mobilních stáncích. Většina cateringových firem, které jsou samostatné nebo jsou součástí hotelových služeb, nabízejí kromě Inpremise cateringu také Off-premise catering. 3) Home delivery prodej pokrmů s dopravou do domu či kanceláře je vyhledávanou službou. I když je to zdánlivě zanedbatelné v porovnání s velkými cateringy, může být zajímavým rozšířením nabídky služeb gastronomické provozovny. S rozvojem internetového nakupování má stále vyšší oblibu u firemní, ale i privátní klientely. 4) Zdravotní catering je zaměřen na specializovanou klientelu dietní stravování zacílené na konkrétního zákazníka. U nás je zatím využíván pouze v institucionálním stravování, ve zdravotních zařízeních soukromých klinik a v nemocnicích. Uplatnění nachází i mimo zdravotní zařízení Účelový catering- vlastní kuchyně s jídelnou provozována externí firmou (catering) V současné době často využívaný způsob provozu vlastní kuchyně. Podnik, který má zájem o kontrakt s cateringovou firmou na dodávku služeb zaměstnaneckého stravování, musí mít prostory a vybavení odpovídající moderním gastronomickým technologiím a hygienickým předpisům. Zůstává majitelem vybavení, určuje si cenu jídla. Cateringová firma zajišťuje provoz kuchyně a jídelny s využitím svého propracovaného know-how, s vyškolenými zaměstnanci a s aplikací racionálních a efektivních technologických postupů. Výhodou je rovněž bez objednávkový výdej pokrmů, možnost kombinace různých pokrmů z pestré nabídky (k dispozici jsou salátové bary, moučníky, mléčné výrobky, cukrovinky a další doplňky) a elektronický systém úhrady. Výnosem cateringové firmy je manažerský poplatek, stanovený procentem k hodnotě nákladů (je součástí ceny) a množstevní rabat při nákupu surovin. Většina takto 12 Legislativní podmínky pro provozování hotelnictví v ČR [online] [cit ]. Dostupné z: 13 BUREŠOVÁ, Pavla. Banketní a cateringové služby. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., 2010, ISBN: Str

17 provozovaných závodních jídelen prodává obědy za plnou cenu i pro veřejnost. Účelové stravování se zde prolíná s veřejným restauračním stravováním Druhy cateringových společenských akcí V dnešní době je vysoká nabídka cateringových společností a každá z nich se snaží uspokojit přání zákazníka. A to nejen kulinářským zážitkem, ale i estetickým. Vše záleží na přání zákazníka, na náročnosti jeho požadavků a samozřejmě na finančním rozpočtu. Součástí společenských akcí bývá i doprovodný program, jako třeba pěvecké či taneční vystoupení, barmanská show a dokonce jsem byla svědkem módní přehlídky i ohňostroje. Opravdu vše závisí jen a jen na požadavkům zákazníka, pro kterého jsou cateringové společnosti schopni zorganizovat vše, co si jen přeje. V podkapitole uvádím nejčastěji pořádané akce cateringovými společnostmi. Banket- Banket je klasický způsob slavnostního stolování, který se od ostatních forem slavnostních příležitostí liší: 1) vymezením kontaktu mezi jednotlivými hosty, tzn. usazení podle předem připraveného zasedacího pořádku, který je součástí společenského protokolu, 2) větším počtem obsluhujících a jejich vyšší odborností, 3) zvýšenou náročností na výběr a výrobu pokrmů, 4) celkovou organizací. 15 Banket je podle mého názoru jedna z nejslavnostnějších událostí, která má své specifické rysy a proto je nutné jejich dodržování. Musí být vhodně zvolen zasedací pořádek, slavnostní tabule musí být správně založena vhodným inventářem. Pro tento typ slavnostní příležitosti se používá charakteristická obsluha, která začíná společným nástupem obsluhujícího personálu a následným překládáním pokrmů a dolíváním vhodně zvolených nápojů. Velmi důležitá je synchronizace obsluhy, která pokrmy servíruje ve stejný čas. To samé platí i u debarasu použitého inventáře. Recepce- Recepce je nejčastější a nejobvyklejší formou společenského stravování. Nevyžaduje žádné zvláštní aranžmá, je méně formální než klasický banket, lidé se mohou volně pohybovat a navazovat společenské kontakty. Může se konat ve kteroukoli denní dobu odpoledne, vpodvečer, večer, výjimečně i dopoledne. Recepce znamená přijetí, zve nás tedy hostitel a očekává se, že recepci zahájí a hosty přivítá. Recepce se odehrává vestoje a jen výjimečně zde najdeme pár křesílek nebo židlí. Častější jsou recepční vysoké stolky, u kterých se konzumuje vestoje. 16 Při této společenské akci stojí hostitel většinou u vchodu a hosty vítá. Pokrmy se podávají u studeného, teplého a nápojového stolu. Raut- Rauty jsou modernější a pohodlnější formou slavnostního občerstvení. Způsob rautového občerstvení zajišťují zpravidla cateringové firmy, které mají s těmito druhy 14 MLEJNKOVÁ, Lena a kolektiv, Služby společného stravování. Vyd. 2, aktualizované. Praha: nakladatelství Oeconomica, 2009, ISBN: Str SALAČ Gustav, PRIBULA Milan, SEDLÁČKOVÁ Hana. Technika obsluhy a služeb. Vyd. 4. Praha: pedagogické nakladatelství, a. s., 1996, ISBN: Str ŠPAČEK, Ladislav. Nová velká kniha etikety. Vyd. 2, rozšířené. Praha: Mladá fronta a. s., 2008, ISBN Str

18 formálních setkání velké zkušenosti. Pro všechny hosty nemusí být zajištěno místo k sezení. Někdy je však vhodné připravit i možnost malých stolků, kde by si hosté v omezeném počtu mohli sednout, případně vyšší klubové, většinou kulaté stolky, které by sloužily k usnadnění konzumovaných jídel vestoje. Rautové občerstvení má daný charakter formou občerstvení u tzv. nabídkových (bufetových) stolků. Ty mohou být připravené jako studený, teplý nebo nápojový bufet. Hosté si pokrmy sami vybírají nebo překládají. Někdy bývá přítomná obsluha, která u podávání jídel hostům asistuje. Sortiment, který se u rautového pohoštění předpokládá, by měl umožnit konzumaci bez příboru, případně jenom s použitím vidličky. Způsob rautového občerstvení se hodí pro větší společnost, přibližně od třiceti lidí. 17 Rozlišujeme klasický raut (např. po divadelní premiéře), obchodní raut (např. po významném jednání delegací obchodních partnerů), reklamní raut (spojený např. s promítáním filmů, degustací výrobku), raut v přírodě- garden party (pořádá se v zahradě, která poskytuje více možností než společenská místnost, často je spojen s hudebním programem), raut na lodi- river party (např. na výletní lodi během okružní plavby) nebo atypický raut (např. se zvýrazněním prvků národní gastronomie). 18 Buffet-lunch- během buffet-lunch si hosté nabírají pokrmy u teplých a studených nabídkových stolů. Některé pokrmy vydávají a porcují kuchaři. Tohoto občerstvení je využíváno především při konferencích a akcích o větším počtu osob. Výhodou je rychlost, pestrá nabídka pokrmů a nápojů pro široké spektrum hostů ve smyslu odlišných nároků na stravování (náboženství, životní styl, věk, atd.). Vždy nabízíme místa k sezení, a to ve větším počtu, než je počet hostů, abychom umožnili výběr míst. Výběr partnerů ke stolování i konverzaci musí být svobodný. Obsluha je podobně náročná jako při organizaci rautu, nejedná se však o formu vysoce společenskou. Nároky jsou kladeny především na technologii ohřívání a regeneračních tepelných zařízení. Musí být vyřešen debaras použitého nádobí ze stolů. V případě servisu večeří touto formou hovoříme o buffetdiner. 19 Koktejl- při koktejlu se jedná o společenské setkání a jako u ostatních slavnostních příležitostí, je jeho úkolem seznamování hostů. Při této příležitosti se podávají malé studené předkrmy a očištěné, nakrájené ovoce, které lze vložit do úst bez použití příborů. Tyto předkrmy- kanapky a ovoce nabízí obsluha, většinou napíchnuté na párátku. Při větším počtu hostů se doporučuje připravit studený stůl. Nápoje se podávají většinou nealkoholické a teplé (káva, čaj). Hosté konzumují pokrmy opět vestoje, připravených je i pár míst k sezení. Číše vína- Číše vína je společenské setkání, které má seznamovací nebo pracovní charakter a zpravidla krátký průběh. Hostům se nabízí sklenka vína (přírodního, 17 BERÁNEK Jaromír a kolektiv, Moderní řízení hotelového provozu, Vyd. 5, zcela přepracované. Praha: Mag Consulting s. r. o., ISBN: , str ORIEŠKA, Ján. Služby v cestovním ruchu. Vyd. 1. Praha: IDEA SERVIS, 2010, ISBN: Str BERÁNEK Jaromír a kolektiv, Moderní řízení hotelového provozu, Vyd. 5, zcela přepracované. Praha: Mag Consulting s. r. o., ISBN: , str

19 dezertního, šumivého) s vhodným doplňkem, jako je sýrové pečivo, slané mandle, oříšky nebo jiné drobné občerstvení. Obsluhující nabízejí hostům nápoje zpravidla z podnosů. K nabídce dalšího občerstvení můžeme použít nabídkové stoly. 20 Garden party (zahradní slavnost)- jde o slavnost, která se odehrává zejména v odpoledních nebo večerních hodinách. Nemusí se konat jen na zahradě, ale i ve volné přírodě nebo v parku. Je to akce podobná rautu, podávají se zejména speciality z rožně nebo grilu. Ke garden party patří hudba, společenské hry a k osvětlení se používají lampiony, pochodně a velké vonné svíce. Mezi další akce slavnostního charakteru patří mimo jiné: výlet do přírody (piknik), výlet na lodi, open bar party, dostihy, čaj o páté, bowle-party, brunch, vernisáž a jiné. 1.3 Podmínky pro zajišťování cateringových služeb Cateringové služby musí splňovat nezbytné podmínky, které jsou velmi důležité pro realizaci a celkový výsledek pořádaných akcí. Mezi tyto parametry patří: - Mít výrobní a skladovací zázemí - Mít technické vybavení a dostatečné množství potřebného inventáře- vozidla s chlazením, zařízení na přepravu a výdej jídel (termoporty, schafingy, přepravní regály), stoly uzpůsobené přepravě, zařízení pro přehledné uložení inventáře a chránící inventář (kufry na příbory, dělené přepravky na sklo), přepravky na přepravu talířů, prádla a ostatního inventáře. V současné době je možné využít také služeb firem, které se zabývají půjčováním inventáře. Základní vybavení inventářem do určitého počtu osob by však měla mít firma vlastní, je nutno počítat s tím, že půjčovné je poměrně finančně nákladné. Významnou úlohu při zajišťování každé akce hraje dokonalá organizace práce. Většina akcí je realizována mimo naše vlastní prostory, je proto obzvlášť důležité si vše předem dokonale připravit a zajistit. Písemné zpracování celé akce je nejen běžné, ale i nezbytné a zpravidla zahrnuje: - Základní údaje: klient, druh akce, místo a datum konání, čas, počet osob - Gastronomické a ostatní služby (menu), požadavky klienta - Požadavky na inventář- soupis inventáře - Komando na výrobu- menu, počty jídel, čas expedice - Zahájení a ukončení přípravných prací, nástupy pracovníků, oblečení - Vlastní akce- zahájení a ukončení, způsob servisu, program - Doprava- čas dovozu inventáře, pokrmů a nápojů - Personální zajištění- vlastní pracovníci a externisté - Zodpovědné osoby 20 SALAČ Gustav, PRIBULA Milan, SEDLÁČKOVÁ Hana. Technika obsluhy a služeb. Vyd. 4. Praha: pedagogické nakladatelství, a. s., 1996, ISBN: Str

20 Za zdárný průběh akce každé akce zpravidla zodpovídá garant akce, tj. určená osoba, na kterou se také v případě potřeby může klient kdykoliv obrátit Podnikatelské struktury ve stravování- poskytování cateringových služeb V níže uvedené tabulce uvádím pro představu počet poskytování cateringových služeb v celé České republice, za roky ROK POSKYTOVÁNÍ CATERINGOVÝCH STRAVOVACÍCH SLUŽEB FO PO OS AS DR SP ZO CELKEM Zdroj: Ročenka cestovního ruchu, ubytování a pohostinství , tabulka: vlastní FO- fyzická osoba PO- právnická osoba OS- obchodní společnosti AS- akciové společnosti DR- družstva SP- státní podniky ZO- zahraniční osoba Z údajů uvedených v tabulce je zřejmé, že počet fyzických osob, právnických osob, akciových společností a státních podniků působících v poskytování cateringových služeb rok od roku klesá. Může to být způsobené silnou konkurencí, nezájmem o cateringové služby v jednotlivých krajích, nedostatečnou nabídkou nebo reklamou (prezentací společnosti), nevyhovující kvalitou a tak dále Prodej cateringových služeb V dnešní době vyspělého technického pokroku se informace shánějí především prostřednictvím internetových vyhledávačů. A to platí i o prodeji cateringových služebtento způsob prodeje po internetu je u potencionálních klientů nejvíce využívaný. Je proto nutné dodržet zásady, které firmám mohou zajistit nové klienty. Jde především o jednoduchost a přehlednost internetových stránek. Stránky by měly zákazníka zaujmout svým designem a originalitou. Měly by obsahovat přesně to, co zákazník potřebuje vědět, tzn. informace o firmě, kontakty, nabídkové listy, fotografie z již pořádaných cateringových akcí a reference od zákazníků. Je nutné internetové stránky aktualizovat, aby nebyly zastaralé. 21 ZIMÁKOVÁ, Blanka, Food & Beverage Management. Vyd. 2. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2007., ISBN: Str MAG CONSULTING, s.r.o. ROČENKA cestovního ruchu, ubytování a pohostinství Vyd. 1. Praha: MAG CONSULTING, s.r.o., ISBN: , Str

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST50 Číslo materiálu 50

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník, servírka Kvalifikační úroveň

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Číšník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor VY_32_INOVACE_OvKč.2,3/02/03/05 Bc. Iveta Martinů Obor;

Více

Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou

Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou 1. Činitelé ovlivňující chování spotřebitele v gastronomii na základě průzkumu trhu - dotazník - segmentace trhu - trendy v gastronomii - reklama - média 2.

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Systém HACCP v provozech veřejného stravování

Systém HACCP v provozech veřejného stravování Katedra marketingu, obchodu a služeb Případová studie Systém HACCP v provozech veřejného stravování Česal, P. - Klatová, E. Tato případová studia vznikla v rámci projektu FRVŠ č. 1209/2009/F5/a Inovace

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food!

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Angus Burger Organizátorem franchisového systému Angus Burger je česká společnost Angusrest, spol. s r.o. Počátky rodinné tradice majitelů společnosti

Více

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Požadavky zadavatele:

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Požadavky zadavatele: Střední odborné učiliště společného stravování Poděbrady, Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Obor vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování

Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování MVDr. Milena Frühaufová Konzultační den HDM, SZÚ 17.3.2010 Rozdíl v pojetí národní a evropské legislativy Evropská legislativa

Více

MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová

MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová 1 Obsah přednášky 1. DEFINICE KVALITY. 2. POČÁTKY MODERNÍHO HODNOCENÍ KVALITY. 3. KVALITA V ŘETĚZCI SLUŽEB. 4. PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ KVALITY

Více

Národní soustava kvalifikací v České republice

Národní soustava kvalifikací v České republice Národní soustava kvalifikací v České republice Miroslav Kadlec miroslav.kadlec@nuov.cz 1 Prezentace rozvádí informaci z pozvánky na konferenci: Dne 1. srpna tohoto roku vstoupí v platnost o zákon č. 179/2006

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu:

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu: Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_01.16 Společenské akce

Více

1. Definice a charakteristika rautu

1. Definice a charakteristika rautu KURZ ČÍŠNÍK - BARMAN -PŘÍPRAVA RAUTŮ 1. Definice a charakteristika rautu RAUT je druh slavnostní hostiny Rauty mohou býr klasické (pouhé pohoštění), obchodní nebo reklamní (atraktivní prostředí, nezvyklý

Více

CATERING MOTORLAND BĚLÁ

CATERING MOTORLAND BĚLÁ CATERING MOTORLAND BĚLÁ Catering je dnes velmi populární záležitost. Kvalitní catering dokáže proměnit klientskou akci v gala večer chutí a zároveň může být právě tou třešničkou na dortu, na které si vaši

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI 1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI Určené pro žáky učebních oborů vzdělání kategorie E HLAVNÍ INFORMACE Odborný garant soutěže Asociace kuchařů a cukrářů ČR Pořadatel soutěže SOŠ a SOU Městec

Více

Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644. Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává

Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644. Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644 Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Prusinovice se na své veřejné schůzi dne 13.12.2012 usnesla

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 42. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 42. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST42 Číslo materiálu 42

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZACE snaha firem (živnostníků) reagovat na individuální potřeby svých zákazníků a vyrábět produkty či poskytovat služby s přidanou

Více

GASTROTECHNOLOGIE 07.2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

GASTROTECHNOLOGIE 07.2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1. Úvod 2. Charakteristika provozu 3. Popis technologie výroby 4. Doprava a manipulace s materiálem 5. Přehled zaměstnanců 6. Nároky na energie 7. Systém sledování kritických bodů 8. Údržba 9. Hygiena

Více

ZÁKLADY MODERNÍHO ŘÍZENÍ KVALITY. Pavel Blecharz

ZÁKLADY MODERNÍHO ŘÍZENÍ KVALITY. Pavel Blecharz ZÁKLADY MODERNÍHO ŘÍZENÍ KVALITY Pavel Blecharz Recenzovaly: Ing. Hana Štverková, PhD. Ing. Dagmar Zindulková Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Základy moderního řízení kvality

Více

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX, ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 NUSLE 10-2013 SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - OBJEKT A TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX, ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 NUSLE 10-2013 SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - OBJEKT A TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1. Úvod 2. Charakteristika provozu 3. Popis technologie výroby 4. Přehled zaměstnanců 5. Nároky na energie 6. Systém sledování kritických bodů 7. Údržba 8. Hygiena pracovního prostředí a sanitace

Více

Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA. č. 2/2013. Tržní řád

Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA. č. 2/2013. Tržní řád Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA č. 2/2013 Tržní řád Rada města Chodova se na svém zasedání dne 18.7.2013 usnesením č. 15R-246-2013 usnesla vydat na základě 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA EUREST- školní jídelny, spol. s r. o. odloučené pracoviště Školní jídelna Roztoky u Jilemnice Adresa školského

Více

TEST SLAVNOSTNÍ HOSTINY

TEST SLAVNOSTNÍ HOSTINY TEST SLAVNOSTNÍ HOSTINY Autor Anna Kachtíková Anotace Opakovací test je určen pro studenty, je zaměřen na procvičení základních vědomostí týkajících se celku SLAVNOSTNÍ HOSTINY. Cílem testu je ověření

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu zvyšování kvality a udržitelnost

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011 Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011 Téma č. 1: Tvorba ceny v ubytovacích a restauračních zařízeních Práce bude vycházet ze znalostí o hotelovém marketingu,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Banket, protokol, zasedací pořádek, zasedací pořádek u svatební hostiny, tvary tabulí

Banket, protokol, zasedací pořádek, zasedací pořádek u svatební hostiny, tvary tabulí Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST40 Číslo materiálu 40

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Digitalizace výuky

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Digitalizace výuky Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST9 Číslo materiálu 9 Autor

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozšiřování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti K.V.P. Gastro odborné profesní specializované kurzy v gastronomii

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 57. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 57. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST57 Číslo materiálu 57

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 107/2005 Sb., o školním stravování jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb. a č. xxx/2015 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník MODERNÍ GASTRONOMIE A TRH PRÁCE Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník (kódy: 65-51-H/01) ZE SKUPINY OBORŮ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A TURISMUS Příprava teplých pokrmů Příprava pokrmů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP Č.j.: 8/2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Michnová, Veronika Veselá Mgr. Marie Michnová Pedagogická rada

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

Organizace firemního večírku

Organizace firemního večírku Organizace firemního večírku Vánoční večírek Malínková Aneta Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle projektu... 3 Cílové

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

charakterizujte vepřové maso vzhled, složení, vlastnosti uveďte jednotlivé části vepřového masa, u každé části vepřového masa napište vhodné tepelné použití a příklady pokrmů sestavte restaurační menu

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více