VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH ŠETŘENÍ V OBLASTI KULTURY ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH ŠETŘENÍ V OBLASTI KULTURY ČR"

Transkript

1 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: fax: http: // VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH ŠETŘENÍ V OBLASTI KULTURY ČR 2008 DIVADLA GALERIE (MUZEA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ), MUZEA A PAMÁTNÍKY HUDEBNÍ SOUBORY HVĚZDÁRNY, PLANETÁRIA A ASTRONOMICKÉ POZOROVATELNY KNIHOVNY KULTURNÍ DOMY NEPERIODICKÉ PUBLIKACE PAMÁTKOVÉ OBJEKTY PERIODICKÝ TISK VYDAVATELÉ VÝSTAVNÍ ČINNOST

2 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) z pověření Ministerstva kultury kaţdoročně zabezpečuje státní statistickou sluţbu za oblast kultury na základě zákona čís. 89/1995 Sb., o státní statistické sluţbě, ve znění pozdějších předpisŧ. Ze statistických šetření byly vybrány výkonové indikátory za jednotlivé oblasti kultury. Dávají přehled o počtu subjektŧ zřizovaných orgány státní správy, kraji, obcemi a městy, dále občanskými sdruţeními, církvemi, podnikateli a podnikatelskými subjekty. Výkony subjektŧ pŧsobících v kultuře jsou téţ uspořádány po krajích, často i po okresech. Dále je uvedeno pořadí jednotlivých subjektŧ seřazených podle vybraného indikátoru (např. návštěvnost, výpŧjčky apod.). Při výběru indikátorŧ je zaručena ochrana dŧvěrnosti údajŧ ve smyslu zákona čís. 85/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisŧ.

3 Obsah DIVADLO VYBRANÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH VÝKAZŮ O DIVADLECH V ROCE POŘADÍ DIVADEL V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE PŘEHLED O VÝKONECH A NÁVŠTĚVNOSTI DIVADEL PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ GALERIE (MUZEA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ), MUZEA A PAMÁTNÍKY VYBRANÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH VÝKAZŮ O GALERIÍCH (MUZEÍCH VÝTVARNÝCH UMĚNÍ), MUZEÍCH A PAMÁTNÍCÍCH V ROCE PŘEHLED O VÝKONECH A NÁVŠTĚVNOSTI GALERIÍ, MUZEÍ A PAMÁTNÍKŮ HUDEBNÍ SOUBORY VYBRANÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH VÝKAZŮ O HUDEBNÍCH SOUBORECH V ROCE POŘADÍ HUDEBNÍCH SOUBORŮ SROVNÁNÍ ČINNOSTI HUDEBNÍCH TĚLES ZA ROK HVĚZDÁRNY, PLANETÁRIA A ASTRONOMICKÉ POZOROVATELNY VYBRANÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH VÝKAZŮ O HVĚZDÁRNÁCH, PLANETÁRIÍCH A ASTRONOMICKÝCH POZOROVATELNÁCH V ROCE PŘEHLED O VÝKONECH A NÁVŠTĚVNOSTI HVĚZDÁREN, PLANETÁRIÍ A ASTRONOMICKÝCH POZOROVATELEN KNIHOVNY VYBRANÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH VÝKAZŮ O KNIHOVNÁCH V ROCE KULTURNÍ DOMY, MĚSTSKÁ KULTURNÍ STŘEDISKA, CENTRA VOLNÉHO ČASU APOD NEPERIODICKÉ PUBLIKACE VYBRANÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH VÝKAZŮ O NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍCH V ROCE NEPERIODICKÉ PUBLIKACE V ROCE PAMÁTKOVÉ OBJEKTY VYBRANÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH VÝKAZŮ O PAMÁTKOVÝCH OBJEKTECH S KULTURNĚ VÝCHOVNÝM VYUŽITÍM V ROCE PERIODICKÝ TISK VYBRANÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH VÝKAZŮ O PERIODICKÉM TISKU V ROCE PERIODICKÝ TISK V ROCE VYDAVATELÉ PŘEHLED O POČTU VYDAVATELŮ S HLAVNÍ ČINNOSTÍ A JIMI VYDÁVANÝCH TYPŮ DOKUMENTŮ V KRAJÍCH ČR PŘEHLEDY VYDAVATELŮ NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ, PERIODICKÉHO TISKU, NOVIN, ZVUKOVÝCH A ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮ V ROCE VÝSTAVNÍ ČINNOST V OBLASTI PROFESIONÁLNÍHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY VYBRANÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH VÝKAZŮ O VÝSTAVNÍ ČINNOSTI V OBLASTI PROFESIONÁLNÍHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY ZA ROK PŘEHLED O POČTU, ČINNOSTI A NÁVŠTĚVNOSTI GALERIÍ A VÝSTAVNÍCH SÍNÍ V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK

4

5 DIVADLO Předmětem statistického zjišťování jsou výkony divadel v České republice zřizovaných orgány státní správy, kraji, obcemi a městy, občanskými sdruţeními, obecně prospěšnými společnostmi, nadacemi a podnikatelskými subjekty. Celkový počet statisticky šetřených divadel, vč. stagion v roce 2008 činil 195, počet souborŧ 146, počet stálých scén a sálŧ v provozu 255. Divadla (bez stagion) uvedla na scénu 628 premiér a v ČR bylo odehráno představení, která shlédlo téměř 5,6 mil. divákŧ. V zahraničí bylo odehráno představení. V následujících přehledech byl zpracován do pořadí celkový počet divadel včetně stagion podle počtu titulŧ (z toho premiér), představení na mateřských i cizích scénách v ĆR, návštěvníkŧ a podle počtu představení odehraných v zahraničí. Další oddíl je věnován dětem a mládeţi. Pořadí je členěno podle stejných kritérií jako v předešlém oddílu. Nejsou zde uvedeny údaje za: DISK Divadelní studio AMU, Praha; Agentura Schok, Praha; Divadlo Animato, Praha; Divadlo Grotesky, Praha; Mezinárodní institut loutkářského umění, Praha; Divadlo Bez zábradlí, Praha; Divadlo Ungelt, Praha; Divadlo Viola, Praha; Graham Pantomime, Praha; Divadlo Na Fidlovačce, Praha; TINEOLA, Praha; Hudební divadlo Karlín, Praha; Divadlo Kvelb, České Budějovice; Divadlo F. X. Šaldy Liberec; Divadlo Neslyším, Brno; Městské divadlo, Zlín; Komorní opera HF JAMU, Brno; Hudební fakulta AMU, Praha; Ta Fantastika, Praha; Divadlo AHA, Lysá nad Labem; Divadlo Radka Brzobohatého, Praha; Divadlo kouzel, Líbeznice; Divadlo Krepsko, Praha; Atelier Abrakadabra Pavla Říhová, Písty (Zvěřínek); AP- Prosper, Praha; Divadlo Dno, Hradec Králové; Golem Production, Praha. Tato divadla vyuţila práva pro ochranu individuálních dat, která je zaručena zákonem č. 89/95 Sb. o státní statistické sluţbě a nedala souhlas ke zveřejnění individuálních údajŧ. V uvedeném pořadí jsou označena x. Informační pramen: ROČNÍ VÝKAZ O DIVADLE KULT (MK)

6 Vybrané indikátory ze statistických výkazů o divadlech v roce 2008 Počet divadel Počet stálých scén provozu 1) Kapacita divadel (počet sedadel) Počet divadelních souborŧ 2) Počet stálých zaměstnancŧ Příjem ze vstupného v tis. Kč Divadla, která pravidelně produkují divadelní a taneční představení Divadla bez vlastního profesionálního divadelního souboru - stagiony ,8 * ,0 1) zn. scén pod správou výše uvedených divadel 2) tj. uměleckých celkŧ * 19 divadel zřizovaných podnikateli neuvedlo příjem ze vstupného - 6 -

7 Pořadí divadel v České republice v roce 2008 Pro porovnání jsou uvedeny i celkové údaje za rok 2007 V přehledech jsou uvedena všechna divadla, která vyplnila statistický výkaz, vč. stagion. podle počtu uváděných titulů v divadelním repertoáru (z toho premiér) 1. Národní div adlo Brno 99 (25) 48 (12) 26 (5) (4) 1 (1) (1) 5 (2) 73 (14) 2. Centrum experimentálního div adla, Brno 86 (34) 56 (15) 1 (1) (1) 9 (6) 17 (11) 51 (11) 3. Národní div adlo morav skoslezské, Ostrav a 75 (24) 19 (7) 31 (9) 17 (6) (2) (19) 4. Národní div adlo Praha 70 (18) 29 (8) 29 (8) (2) (18) 5. Jihočeské div adlo, České Budějov ice 63 (18) 22 (7) 19 (4) (2) (5) (20) Městské div adlo, Brno 50 (9) 17 (5) (3) 17 (1) (11) 8. Městské div adlo v Mostě 49 (13) 18 (6) (1) (6) (12) 9. Div adlo J.K. Ty la, Plzeň 46 (16) 16 (6) 11 (4) 11 (4) (2) (16) Slezské div adlo, Opava 42 (23) 16 (5) 6 (3) 2 (1) 4 (1) 2 (1) (12) 33 (18) 12. Morav ské div adlo, Olomouc 41 (23) 17 (9) 8 (3) 3 (1) 2 (2) 5 (2) (6) (21) 13. Středočeské div adlo, Kladno 38 (12) 13 (7) (5) (22) 14. Městská div adla praţská 37 (8) 37 (8) (12) Docela v elké div adlo, Litv ínov 35 (4) 19 (2) (1) (1) (7) Těšínské div adlo, Český Těšín 31 (14) 21 (10) (3) (1) (13) Západočeské div adlo v Chebu 30 (7) 22 (7) (9) Státní opera, Praha 30 (6) (3) (2) (1) 28 (4) 20. Div adlo "M", Duchcov 27 (5) (2) (3) 25 (5) Div adlo v Dlouhé, Praha 26 (6) 26 (6) (7) Spolek Kašpar Div adlo v Celetné, Praha 26 (3) 26 (3) (4) Pidiv adlo - stálá scéna VOŠ herecké, Praha 25 (10) 8 (4) (4) (2) 23 (10) Klicperov o div adlo, Hradec Králov é 25 (9) 25 (9) (8) Východočeské div adlo, Pardubice 25 (8) 16 (7) (1) (7) Loutkov é div adlo Radost, Brno 24 (4) (4) (3) x x x x x x pořadí podle počtu uv áděných titulŧ 2008 Celkem činohra opera opereta loutková představení multimediální představení Agentura Harlekýn (V. Hanzlíček - Praţská div.ag.), Praha (3) Sev eročeské div adlo opery a baletu, Ústí nad Labem 22 (7) (3) 3 (1) 2 (1) 4-2 (2) (7) Div adlo Polárka, Brno 22 (10) 16 (4) (1) 1 (1) 4 (4) (6) Činoherní studio, Ústí nad Labem 21 (9) 18 (7) (1) (1) 23 (9) Div adlo Alf a, Plzeň 21 (4) (4) (3) Div adlo Kalich, Praha 21 (5) 11 (2) (1) (2) 12 (2) Div adlo na Vinohradech, Praha 20 (5) 20 (5) (6) Div adlo Minor, Praha 20 (4) (4) (4) Naivní divadlo, Liberec 20 (4) (4) (4) Městské div adlo Mladá Boleslav 20 (6) 18 (6) (6) Div adlo A. Dv ořáka Příbram 20 (6) 12 (4) (1) (1) 18 (7) muzikál balet z toho tanec a pohybové divadlo literární večer ostatní 2007 Celkem - 7 -

8 Šv andov o div adlo na Smíchov ě, Praha 19 (6) 19 (6) (5) Slov ácké div adlo, Uherské Hradiště 19 (8) 15 (7) (1) (7) Div adlo Šumperk 18 (7) 18 (7) (6) x Div adlo Na zábradlí, Praha 18 (6) 18 (6) (5) x x Činoherní klub, Praha 17 (2) 17 (2) (2) Div adlo loutek Ostrav a 16 (4) (4) (4) Studio Damúza, Praha 16 (13) (1) 12 (12) 6 (2) Div adlo DRAK, Hradec Králov é 16 (3) (3) (3) Div adlo Dagmar, Karlov y Vary 15 (6) 15 (6) (5) Div adlo Járy Cimrmana, Praha 15 (1) 15 (1) x Komorní scéna ARÉNA, Ostrav a 15 (5) 15 (5) (4) Tradiční loutkov é div adlo Zv oneček, Praha 14 (2) (2) Studio Ypsilon, Praha 14 (4) 14 (4) (3) Dejv ické div adlo, Praha 14 (4) 12 (4) (2) x Div adlo pod Palmov kou, Praha 14 (3) 14 (3) (4) Div adelní společnost Háta, Praha 13 (1) 13 (1) (1) x Umělecká scéna Říše loutek, Praha 13 (2) (2) 14 (2) Div adlo na Jezerce (Div. spol. Jana Hrušínského), Praha 13 (3) 13 (3) (1) Div adlo u Valšŧ, Praha 13 (1) 13 (1) (2) x Div adelní společnost Petra Bezruče, Ostrav a 13 (5) 13 (5) (6) Studio Marta scéna Div adelní f akulty JAMU, Brno 12 (7) 8 (5) (2) (10) Div adlo SEMAFOR, Praha 12 (4) (4) 17 (3) Div adlo Company (Strašnické div adlo), Praha 12 (3) 12 (3) Horácké div adlo, Jihlav a 12 (7) 12 (7) (7) Div adlo Minaret, Praha 11 (2) 11 (2) (2) Buchty a loutky, Praha 11 (2) (2) (3) x Div adlo Na prádle, Praha 11 (5) 8 (4) (1) (4) x x x Div adlo Hračka, Praha (1) x Div adlo Spejbla a Hurv ínka, Praha 10 (1) (1) (1) Teátr Víti Marčíka, Hosín (Hluboká nad Vltav ou) Ostatní div adla (bez v lastního souboru) dokončení 2008 Celkem Div adla, která měla v e sv ém repertoáru méně neţ 10 titulŧ činohra opera opereta muzikál balet z toho tanec a pohybové divadlo loutková představení literární večer multimediální představení ostatní 2007 Celkem - 8 -

9 podle počtu představení na mateřských i cizích scénách v ČR s uvedením počtu uměleckých souborů 1. Národní div adlo Praha x 3. x 4. Městské div adlo v Mostě Jihočeské div adlo, České Budějov ice Národní div adlo Brno Div adlo J.K. Ty la, Plzeň Městská div adla praţská Centrum experimentálního div adla, Brno Národní div adlo moravskoslezské, Ostrava Div adlo Kalich, Praha Středočeské div adlo, Kladno Městské div adlo, Brno Div adlo loutek Ostrava x 16. Div adlo v Celetné (Gaspar s.r.o.), Praha Image Theatre, Praha Loutkov é div adlo Radost, Brno Agentura Harlekýn (V. Hanzlíček - Praţská div.ag.), Praha x 21. Docela v elké div adlo, Litv ínov Morav ské div adlo, Olomouc Klicperov o div adlo, Hradec Králov é Div adlo Polárka, Brno Naivní divadlo, Liberec Spolek Kašpar Div adlo v Celetné, Praha x 28. Div adlo Alf a, Plzeň Div adlo na Vinohradech, Praha x 31. Slezské div adlo, Opava Div adlo DRAK, Hradec Králov é Těšínské div adlo, Český Těšín Div adlo na Jezerce (Div. spol. Jana Hrušínského), Praha Slov ácké div adlo, Uherské Hradiště x 37. Laterna Magika, Praha Státní opera, Praha Div adlo A. Dv ořáka Příbram Div adlo Járy Cimrmana, Praha Div adlo U Hasičŧ, Praha Východočeské div adlo, Pardubice Div adlo "M", Duchcov Div adlo pod Palmov kou, Praha x pořadí podle počtu představ ení 2008 z toho 2007 počet Celkem činohra opera opereta muzikál balet tanec loutková literární multimediální uměleckých a pohybové ostatní představení večer představení souborů divadlo Celkem 46. Teátr Víti Marčíka, Hosín (Hluboká nad Vltav ou) Div adlo Reduta, Praha Div adlo v Dlouhé, Praha Div adlo Minor, Praha Městské div adlo Mladá Boleslav Šv andov o div adlo na Smíchov ě, Praha Div adlo Hračka, Praha

10 VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ Pidiv adlo - stálá scéna VOŠ herecké, Praha x 55. Činoherní klub, Praha x 57. Dejv ické div adlo, Praha Div adlo Na zábradlí, Praha Buchty a loutky, Praha x 61. Studio Ypsilon, Praha Div adlo Ponec, Praha Městské div adlo Jablonec nad Nisou Div adlo Karla Hackera (Jiskra), Praha Div adlo Spejbla a Hurv ínka, Praha Div adlo na cestě, Liberec Horácké div adlo, Jihlav a x x 70. Západočeské div adlo v Chebu Bazilika, České Budějov ice Ţiţkov ské div adlo Járy Cimrmana, Praha Div adlo Archa, Praha x Vrchlického div adlo, Louny Divadelní společnost Háta, Praha x Div adlo Šumperk x 80. Černé div adlo Jiřího Srnce, Praha Div adlo v Řeznické, Praha Div adelní společnost Petra Bezruče, Ostrav a x 84. Originální hudební div adlo Praha Agentura BOŘIVOJ, Praha x 87. Komorní scéna ARÉNA, Ostrav a Div adlo SEMAFOR, Praha Činoherní studio, Ústí nad Labem Alf red v e dv oře, Praha Div adlo hudby, Olomouc Městské div adlo v Kolíně Div adlo klauniky, Brno x 95. Zemanov o dřev ěné div adlo, Brno Div adlo Company (Strašnické div adlo), Praha Kulturní středisko Prŧhon, Praha Řepy x Umělecká scéna Říše loutek, Praha Div adlo Na prádle, Praha Div adlo Na Kov árně, Poděbrady Městské div adlo, Prostějov Sev eročeské div adlo opery a baletu, Ústí nad Labem x 105. Div adlo Oskara Nedbala, Tábor Div adlo Minaret, Praha FDA (BIF), Praha Kulturní centrum "12" (Labe), Praha MKZ Litoměřice - Div adlo K.H. Máchy KVIZ - Kulturní v zděláv ací a inf ormační zařízení Třebíč x 112. Studio Marta scéna Div adelní fakulty JAMU, Brno Městské Ty lov o div adlo, Kutná Hora x Div adla, která odehrála méně neţ 100 představ ení dokončení 2008 z toho 2007 počet Celkem činohra opera opereta muzikál balet tanec loutková literární multimediální uměleckých a pohybové ostatní představení večer představení souborů divadlo Celkem

11 podle počtu návštěvníků představení na mateřských i cizích scénách v ČR 2008 z toho 2007 Celkem činohra opera opereta muzikál balet tanec a pohybové divadlo loutková představení literární večer multimediální představení 1. Národní div adlo Praha Národní div adlo Brno Městské div adlo, Brno Státní opera, Praha Div adlo Kalich, Praha Národní div adlo morav skoslezské, Ostrav a Div adlo J.K. Ty la, Plzeň Agentura Harlekýn (V. Hanzlíček - Praţská div.ag.), Praha Div adlo na Vinohradech, Praha Jihočeské div adlo, České Budějov ice Městská div adla praţská Docela v elké div adlo, Litv ínov Východočeské div adlo, Pardubice Morav ské div adlo, Olomouc Městské div adlo v Mostě Středočeské div adlo, Kladno Slezské div adlo, Opav a Slov ácké div adlo, Uherské Hradiště Div adlo v Dlouhé, Praha Městské div adlo Jablonec nad Nisou Klicperov o div adlo, Hradec Králov é Těšínské div adlo, Český Těšín Div adlo A. Dv ořáka Příbram Div adlo pod Palmov kou, Praha Div adlo loutek Ostrav a Loutkov é div adlo Radost, Brno Městské div adlo Mladá Boleslav Div adelní společnost Háta, Praha x x x x x x x x pořadí podle počtu náv štěv níkŧ 37. Div adlo DRAK, Hradec Králov é Div adlo na Jezerce (Div. spol. Jana Hrušínského), Praha Městské div adlo v Kolíně Laterna Magika, Praha ostatní Celkem

12 2008 z toho 2007 Celkem činohra opera opereta muzikál balet tanec a pohybové divadlo loutková představení literární večer multimediální představení 41. Div adlo U Hasičŧ, Praha Div adlo Polárka, Brno Image Theatre, Praha Horácké div adlo, Jihlav a Centrum experimentálního div adla, Brno Dŧm kultury, Teplice Naiv ní div adlo, Liberec Div adlo Oskara Nedbala, Tábor Div adlo Spejbla a Hurv ínka, Praha Městské div adlo, Prostějov Činoherní klub, Praha Sev eročeské div adlo opery a baletu, Ústí nad Labem Div adlo Alf a, Plzeň Div adlo Minor, Praha Studio Ypsilon, Praha Div adlo Šumperk Ţiţkov ské div adlo Járy Cimrmana, Praha Šv andov o div adlo na Smíchov ě, Praha KVIZ - Kulturní v zděláv ací a inf ormační zařízení Třebíč Div adlo v Celetné (Gaspar s.r.o.) Dejv ické div adlo, Praha Div adlo Na zábradlí, Praha Městské Ty lov o div adlo, Kutná Hora Div adelní společnost Petra Bezruče, Ostrav a Div adlo klauniky, Brno Vrchlického div adlo, Louny Stálá div adelní scéna, Klatov y x x x x x x x 75. Div adlo Archa, Praha Div adla, která měla méně neţ náv štěv níkŧ dokončení ostatní Celkem

13 podle počtu představení odehraných v zahraničí 2008 z toho 2007 Celkem činohra opera opereta muzikál balet tanec a pohybové divadlo loutková představení literární večer multimediální představení 1. Městské div adlo, Brno Těšínské div adlo, Český Těšín x Národní div adlo Praha Image Theatre, Praha Div adlo Spejbla a Hurv ínka, Praha Řád Červ ených Nosŧ, Blatnice pod Sv. Antonínem Div adlo DRAK, Hradec Králov é Div adlo Alf a, Plzeň x 11. Studio Dance Perf ect (Dot 504), Praha Farma v jesky ni, Praha Div adlo klauniky, Brno Buchty a loutky, Praha Agentura Harlekýn (V. Hanzlíček - Praţská div.ag.), Praha Div adlo Continuo, Malov ice (Netolice) Národní div adlo Brno x Div adlo bratří Formanŧ, Praha Černé div adlo Jiřího Srnce, Praha x 22. Teátr Víti Marčíka, Hosín (Hluboká nad Vltav ou) x x 25. Div adlo Minor, Praha Naiv ní div adlo, Liberec NANOHACH, Praha Dětská opera Praha x x Div adlo Na tahu, Praha x pořadí podle počtu představ ení odehraných v zahraničí Div adlo Líšeň, Brno Studio Marta scéna Div adelní f akulty JAMU, Brno Div adlo loutek Ostrav a Div adlo J.K. Ty la, Plzeň Sev eročeské div adlo opery a baletu, Ústí nad Labem Dejv ické div adlo, Praha Div adla, která odehrála méně neţ 5 představ ení v zahraničí Ostatní div adla (bez v lastního souboru) ostatní Celkem

14 Přehled o výkonech a návštěvnosti divadel představení pro děti a mládež Pořadí divadel hrajících představení pro děti a mládež v České republice v roce 2008 (pro porovnání jsou uvedeny i celkové údaje za r. 2007) podle počtu uváděných titulů v divadelním repertoáru (z toho premiér) Celkem z toho Celkem z toho premiér premiér 1. Městské div adlo v Mostě Pidiv adlo - stálá scéna VOŠ herecké, Praha Loutkov é div adlo Radost, Brno Národní div adlo Brno Div adlo Polárka, Brno Středočeské div adlo, Kladno Div adlo Alf a, Plzeň Div adlo Minor, Praha x Naiv ní div adlo, Liberec Národní div adlo morav skoslezské, Ostrav a Docela v elké div adlo, Litv ínov Div adlo A. Dv ořáka Příbram Jihočeské div adlo, České Budějov ice Div adlo DRAK, Hradec Králov é Div adlo loutek Ostrav a Slov ácké div adlo, Uherské Hradiště Div adlo Dagmar, Karlov y Vary Div adlo "M", Duchcov Studio Damúza, Praha Tradiční loutkov é div adlo Zv oneček, Praha x Div adelní společnost Petra Bezruče, Ostrav a Západočeské div adlo v Chebu Div adlo Minaret, Praha Těšínské div adlo, Český Těšín Umělecká scéna Říše loutek, Praha Div adlo Hračka, Praha Div adlo Šumperk x x pořadí podle počtu uv áděných titulŧ pro děti v roce 32. Městské div adlo Mladá Boleslav Národní div adlo Praha Div adlo v Dlouhé, Praha Zemanov o dřev ěné div adlo, Brno Čmukaři, Turnov Div adlo na cestě, Liberec Celkem z toho Celkem z toho premiér premiér Řád Červ ených Nosŧ, Blatnice pod Sv. Antonínem Div adlo Piškot, Praha (dříve Liberec) x Sev eročeské div adlo opery a baletu, Ústí nad Labem Teátr Víti Marčíka, Hosín (Hluboká nad Vltavou) Div adlo Spejbla a Hurv ínka, Praha x x Div adlo Na prádle, Praha Agentura BOŘIVOJ, Praha Dětská opera Praha Studio Ypsilon, Praha x Buchty a loutky, Praha Div adlo Continuo, Malov ice (Netolice) Julie a spol., Praha Divadelní sdruţení CD 2002, Praha Div adlo Líšeň, Brno x Hof f mannov o div adlo v Orlov ně (K+M umělecká a div adelní agentura), Uherské Hradiště Centrum experimentálního div adla, Brno Div adlo Pov idlo, Zlín Bilbo compagnie, Nová Ves pod Pleší (Příbram) Městská div adla praţská x Div adelní studio Neklid, Praha x Div adlo Esence - Občanské sdruţení Esence, Praha Morav ské div adlo, Olomouc Městské div adlo, Brno Horácké div adlo, Jihlava Slezské div adlo, Opav a Bílé div adlo - Jan Číhal, Ostrav a - Poruba Div adlo Miriam, Praha Východočeské div adlo, Pardubice Činoherní studio, Ústí nad Labem Div adlo Company (Strašnické div adlo), Praha Agentura Harlekýn (V. Hanzlíček - Praţská div.ag.), Praha Pohy bové div adlo 22 Praha x x x pořadí podle počtu uváděných titulŧ pro děti v roce Státní opera, Praha

15 v roce pořadí podle počtu představení pro děti Celkem Celkem 1. Městské divadlo v Mostě Divadlo loutek Ostrava Loutkové divadlo Radost, Brno Divadlo Polárka, Brno Naivní divadlo, Liberec Středočeské divadlo, Kladno Divadlo Alfa, Plzeň Divadlo DRAK, Hradec Králové Divadlo Minor, Praha Divadlo Hračka, Praha Pidivadlo - stálá scéna VOŠ herecké, Praha Jihočeské divadlo, České Budějovice Divadlo na cestě, Liberec Docela velké divadlo, Litvínov Teátr Víti Marčíka, Hosín (Hluboká nad Vltavou) Divadlo Spejbla a Hurvínka, Praha Divadlo Karla Hackera (Jiskra), Praha x 19. Divadelní společnost Petra Bezruče, Ostrava Agentura BOŘIVOJ, Praha Divadlo "M", Duchcov x 23. Buchty a loutky, Praha Národní divadlo Brno Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava Zemanovo dřevěné divadlo, Brno Umělecká scéna Říše loutek, Praha Divadlo A. Dvořáka Příbram x 30. Divadlo Minaret, Praha Divadlo Šumperk Slezské divadlo, Opava Kulturní centrum "12" (Labe), Praha Bazilika, České Budějovice Klicperovo divadlo, Hradec Králové Divadlo hudby, Olomouc Řád Červených Nosŧ, Blatnice pod Sv. Antonínem Divadlo Piškot, Praha (dříve Liberec) Moravské divadlo, Olomouc Obvodní kulturní dŧm Praha Těšínské divadlo, Český Těšín Městské divadlo Jablonec nad Nisou Slovácké divadlo, Uherské Hradiště Kulturní středisko Prŧhon, Praha Řepy x 46. Divadlo U Hasičŧ, Praha Divadlo Ponec, Praha x VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ 2008 podle počtu představení na mateřských i cizích scénách v ČR v roce pořadí podle počtu předtavení pro děti Celkem Celkem 49. x 50. Divadlo Dagmar, Karlovy Vary MKZ Litoměřice - Divadlo K.H. Máchy x 53. Vrchlického divadlo, Louny Městské divadlo Mladá Boleslav Divadlo v Celetné (Gaspar s.r.o.), Praha Západočeské divadlo v Chebu Studio Ypsilon, Praha Východočeské divadlo, Pardubice Divadlo v Dlouhé, Praha x Městské divadlo, Ţatec KVIZ - Kulturní vzdělávací a informační zařízení Třebíč Dŧm kultury, Teplice Divadlo Reduta, Praha Městské divadlo, Prostějov Tradiční loutkové divadlo Zvoneček, Praha x Městské divadlo, Český Krumlov Čmukaři, Turnov Divadlo Oskara Nedbala, Tábor Divadlo Na prádle, Praha Divadlo Líšeň, Brno x Městské divadlo, Děčín Beskydské divadlo, Nový Jičín Bilbo compagnie, Nová Ves pod Pleší (Příbram) Julie a spol., Praha Stálá divadelní scéna, Klatovy Studio Damúza, Praha Klubcentrum (Roškotovo divadlo) v Ústí nad Orlicí Městské divadlo v Kolíně Městské divadlo, Varnsdorf Hoffmannovo divadlo v Orlovně (K+M umělecká a divadelní agentura), Uherské 34Hradiště Městské divadlo, Bruntál x Městská divadla praţská Městské divadlo, Prachatice Salesiánské divadlo, Praha Divadlo Continuo, Malovice (Netolice) Kulturní zařízení města Postoloprty Horácké divadlo, Jihlava Divadlo Na Kovárně, Poděbrady Národní divadlo Praha x Městské Tylovo divadlo, Kutná Hora x v roce pořadí podle počtu představení pro děti Celkem Celkem 97. Kulturní dŧm, Horaţďovice Městský dŧm kultury, Karviná x Městské divadlo, Pelhřimov x Divadlo Company (Strašnické divadlo), Praha Dětská opera Praha x Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí Divadelní studio Neklid, Praha Kulturní středisko, Štětí Městské divadlo, Brno x Komorní scéna ARÉNA, Ostrava x 112. Divadelní sdruţení CD 2002, Praha x x x Jiráskovo divadlo, Česká Lípa DKO, Jihlava Centrum experimentálního divadla, Brno x Alfred ve dvoře, Praha Divadlo Dr. Josefa Číţka, Náchod Divadlo Povidlo, Zlín Švandovo divadlo na Smíchově, Praha x Divadlo Na zábradlí, Praha Sklep sobě (KD Dobeška), Praha Městské divadlo, Ţďár nad Sázavou Severočeské divadlo opery a baletu, Ústí nad Labem Státní opera, Praha Divadlo NABLÍZKO, Praha x 132. Činoherní studio, Ústí nad Labem Agentura Harlekýn (V. Hanzlíček - Praţská div.ag.), Praha x x 136. x Bílé divadlo - Jan Číhal, Ostrava - Poruba Divadlo Miriam, Praha x 140. Pohybové divadlo 22 Praha x Divadlo Esence - Občanské sdruţení Esence, Praha

16 podle počtu návštěvníků představení na mateřských i cizích scénách v ČR v roce v roce pořadí podle počtu návštěvníkŧ představení pro děti Celkem Celkem pořadí podle počtu návštěvníkŧ představení pro děti Celkem Celkem 1. Docela velké divadlo, Litvínov Studio Ypsilon, Praha Divadlo loutek Ostrava x 3. Loutkové divadlo Radost, Brno Městské Tylovo divadlo, Kutná Hora Divadlo DRAK, Hradec Králové Městské divadlo, Bruntál Městské divadlo v Mostě Kulturní dŧm, Horaţďovice Divadlo Polárka, Brno x 7. Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava Městská divadla praţská Národní divadlo Brno Státní opera, Praha Naivní divadlo, Liberec Městské divadlo, Český Krumlov Středočeské divadlo, Kladno Kulturní středisko Prŧhon, Praha Řepy Klicperovo divadlo, Hradec Králové x 12. Divadlo Spejbla a Hurvínka, Praha x 13. Divadlo Alfa, Plzeň Divadlo Continuo, Malovice (Netolice) x 84. x 15. x 85. Divadlo Na Kovárně, Poděbrady Divadlo Minor, Praha Studio Damúza, Praha Slezské divadlo, Opava Čmukaři, Turnov Moravské divadlo, Olomouc x 19. x 89. Divadlo Líšeň, Brno Těšínské divadlo, Český Těšín Jiráskovo divadlo, Česká Lípa Jihočeské divadlo, České Budějovice Městské divadlo, Varnsdorf Divadlo A. Dvořáka Příbram Bilbo compagnie, Nová Ves pod Pleší (Příbram) Divadelní společnost Petra Bezruče, Ostrava Tradiční loutkové divadlo Zvoneček, Praha Divadlo Šumperk Divadlo Reduta, Praha Slovácké divadlo, Uherské Hradiště Kulturní středisko, Štětí Městské divadlo Jablonec nad Nisou Městské divadlo, Pelhřimov Divadlo v Dlouhé, Praha Severočeské divadlo opery a baletu, Ústí nad Labem Východočeské divadlo, Pardubice Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí x 99. Dětská opera Praha Městské divadlo Mladá Boleslav x 31. Divadlo U Hasičŧ, Praha x 32. Divadlo Oskara Nedbala, Tábor x 33. x 103. Divadlo Dr. Josefa Číţka, Náchod KVIZ - Kulturní vzdělávací a informační zařízení Třebíč Kulturní zařízení města Postoloprty Národní divadlo Praha Divadlo NABLÍZKO, Praha Divadlo Karla Hackera (Jiskra), Praha Městské divadlo, Prachatice Obvodní kulturní dŧm Praha Divadlo Hračka, Praha x 39. Městské divadlo v Kolíně Divadlo Ponec, Praha Divadlo Minaret, Praha x 41. Městské divadlo, Ţďár nad Sázavou Agentura Harlekýn (V. Hanzlíček - Praţská div.ag.), Praha Městské divadlo, Prostějov Divadelní sdruţení CD 2002, Praha Vrchlického divadlo, Louny Divadlo Company (Strašnické divadlo), Praha Městské divadlo, Ţatec x 45. Divadlo Piškot, Praha (dříve Liberec) Divadlo Na prádle, Praha Zemanovo dřevěné divadlo, Brno Švandovo divadlo na Smíchově, Praha Městské divadlo, Brno DKO, Jihlava Řád Červených Nosŧ, Blatnice pod Sv. Antonínem Divadlo v Celetné (Gaspar s.r.o.) Hoffmannovo divadlo v Orlovně (K+M umělecká a divadelní agentura), Uherské Hradiště x 50. Městský dŧm kultury, Karviná Divadlo Dagmar, Karlovy Vary MKZ Litoměřice - Divadlo K.H. Máchy x 52. Agentura BOŘIVOJ, Praha Komorní scéna ARÉNA, Ostrava Kulturní centrum "12" (Labe), Praha Julie a spol., Praha Beskydské divadlo, Nový Jičín Divadlo Na zábradlí, Praha Stálá divadelní scéna, Klatovy Centrum experimentálního divadla, Brno Salesiánské divadlo, Praha Činoherní studio, Ústí nad Labem Městské divadlo, Děčín x 58. Divadlo na cestě, Liberec Alfred ve dvoře, Praha Dŧm kultury, Teplice x 60. Klubcentrum (Roškotovo divadlo) v Ústí nad Orlicí x 61. Pidivadlo - stálá scéna VOŠ herecké, Praha Divadelní studio Neklid, Praha Umělecká scéna Říše loutek, Praha Bílé divadlo - Jan Číhal, Ostrava - Poruba Bazilika, České Budějovice Pohybové divadlo 22 Praha Divadlo hudby, Olomouc Sklep sobě (KD Dobeška), Praha Západočeské divadlo v Chebu x 66. x 135. Divadlo Povidlo, Zlín x 136. Divadlo Miriam, Praha Horácké divadlo, Jihlava Divadlo Esence - Občanské sdruţení Esence, Praha x 138. x 70. x podle počtu představení odehraných v zahraničí pořadí podle počtu představení pro děti odehraných v zahraničí Celkem Celkem 1. Těšínské divadlo, Český Těšín Řád Červených Nosŧ, Blatnice pod Sv. Antonínem Divadlo DRAK, Hradec Králové Divadlo Alfa, Plzeň Divadlo Continuo, Malovice (Netolice) Divadlo Spejbla a Hurvínka, Praha Image Theatre, Praha Buchty a loutky, Praha Teátr Víti Marčíka, Hosín (Hluboká nad Vltavou) x 11. Divadlo Minor, Praha Naivní divadlo, Liberec Dětská opera Praha Divadlo loutek Ostrava Národní divadlo Brno Divadlo Líšeň, Brno Divadlo na cestě, Liberec Městské divadlo v Mostě x v roce Divadlo Dagmar, Karlovy Vary Divadlo "M", Duchcov

17 GALERIE (MUZEA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ), MUZEA A PAMÁTNÍKY Předmětem statistického zjišťování jsou muzea, památníky a galerie včetně poboček na území České republiky. Za pobočku se povaţují ty detašované části muzea nebo galerie, které jsou mimo sídlo muzea nebo galerie a tvoří s vykazujícím subjektem organizační jednotku. Památníkem se rozumí místnost, objekt, ve kterém je instalována expozice nebo výstava. V případě galerií, jsou statisticky šetřeny ty, které vlastní sbírkové předměty, tzv. muzea výtvarných umění, nikoliv galerie prodejní. Z celkového počtu 491 (plus 294 poboček) statisticky sledovaných zařízení bylo v roce 2008 zřizováno orgány státní správy 31, z toho Ministerstvem kultury 19. Kraje zřizovaly 91 institucí, obce a města 237. Obecně prospěšnými společnostmi, občanskými sdruţeními dle zákona č. 83/90 Sb., církevními společnostmi a dalšími subjekty bylo zřizováno 43 galerií a muzeí, vč. památníkŧ. Soukromých zařízení bylo šetřeno 53. UJeden zřizovatel může spravovat více zařízení (např. muzeum i galerii). V následujících přehledech byl zpracován celkový počet galerií, muzeí a památníkŧ, které jsou v provozu, do pořadí podle počtu návštěvníkŧ, stálých expozic, uspořádaných výstav a kulturně-výchovných akcí s uvedením jejich návštěvnosti. Údaje ekonomického charakteru (vstupné, počet zaměstnancŧ) podnikatelské subjekty bohuţel neuvádějí. Přehled o síti, činnosti a návštěvnosti galerií, muzeí a památníkŧ církví, nadací, občanských sdruţení dle zákona č. 83/90 Sb. aj. a muzeí zřizovaných podnikatelskými subjekty nemŧţe být uveden vzhledem k tomu, ţe většina zařízení vyuţila práva na ochranu individuálních dat, která je zaručena zákonem č. 89/95 Sb., ve znění pozdějších předpisŧ, a nedala souhlas ke zveřejnění individuálních údajŧ. Nejsou zde uvedeny údaje za galerie, muzea a památníky, které vyuţily práva na ochranu individuálních dat (zaručenou zákonem č. 89/95 Sb., ve znění pozdějších předpisŧ) a nedaly souhlas ke zveřejnění individuálních údajŧ: Hasičské muzeum, Chrastava; Hasičské muzeum Florián, Všetaty; Jarošŧv mlýn muzeum, Veverská Bítýška; Klášter Praţského Jezulátka, Praha; Městská galerie Litomyšl; Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově; Městské muzeum Dobříš; Městské muzeum Mariánské Lázně; Městské muzeum Nové Město nad Metují; Městské muzeum Rovensko pod Troskami; Městské muzeum v Kadani; Milevské muzeum, Milevsko; Minimuzeum letectví, Dačice; Muchovo muzeum, Praha; Muzeum barokního městečka Valeč; Muzeum betlémŧ Karlštejn; Muzeum břidlice, Budišov n. Budišovkou; Muzeum Čistecka, Čistá; Muzeum čokoládových obrazŧ Vladomíra Čecha, Praha; Muzeum dětské kresby, Praha; Muzeum Hlučínska, Hlučín; Muzeum krajky, Prachatice; Muzeum krkonošských řemesel, Poniklá; Muzeum loutek, Praha; Muzeum miniatur, Praha; Muzeum mučících nástrojŧ, Praha; Muzeum olomouckých tvarŧţkŧ, Loštice; Muzeum olomučanské keramiky, Olomučany; Muzeum panenek a medvídkŧ, Rovensko p. Troskami; Muzeum rekordŧ a kuriozit, Pelhřimov; Muzeum těţby a dopravy vápence v Čes. krasu, Svatý Jan p. Skalou; Muzeum útrpného práva, Český Krumlov; Muzeum Vladimíra Preclíka, Bechyně; Muzeum voskových figurin, Český Krumlov; Památník Antonína Dvořáka, Roţmitál pod Třemšínem; Památník Antonína Sovy, Lukavec; Památník W. A. Mozarta a manţelŧ Duškových, Praha; Potomákovo muzeum lidových krojŧ, Uherské Hradiště; Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně; Stálá expozice Vladimíra Menšíka, Ivančice; Štola hornický skanzen, Staříč; Vlastivědné muzeum Jesenicka; WAX museum Prague, Praha; Zámecké muzeum Kravaře; Ţelezniční muzeum Jaroměř. V uvedeném pořadí jsou označena x

18 V uvedených zařízeních VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ 2008 Vybrané indikátory ze statistických výkazů o galeriích (muzeích výtvarných umění), muzeích a památnících v roce 2008 Zřizovatelé Celkem státní správa kraje obce a města podnikatelské subjekty ostatní Počet galerií v provozu Počet jejich poboček v provozu Počet výstavních síní v provozu Počet muzeí v provozu Počet jejich poboček v provozu Počet samostatných památníkŧ v provozu počet expozic k sledovaného roku počet uspořádaných výstav z toho výstav putovních počet návštěvníkŧ expozic a výstav počet uspořádaných přednášek a jiných kulturně výchovných akcí počet návštěvníkŧ přednášek a jiných kulturně výchovných akcí vybrané vstupné počet zaměstnancŧ (přepočtený stav) x x x x 5 591,9 x x

19 Přehled o síti, činnosti a návštěvnosti galerií, muzeí a památníků v jednotlivých krajích ČR Celkem (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje za rok 2007) P o č e t ( v p r o v o z u ) galerií poboček muzeí poboček památníkŧ Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj P o č e t ( v g a l e r i í ch, m u z e í ch a p a m á t n í c í ch ) expozic uspořádaných výstav návštěvníkŧ expozic a výstav přednášek aj. kulturně výchovných akcí návštěvníkŧ přednášek aj. kulturně výchovných akcí Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj

20 Galerie, muzea a památníky zřizované MK, jinými resorty, kraji, obcemi a městy P o č e t ( v p r o v o z u ) galerií poboček muzeí poboček památníkŧ Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj P o č e t ( v g a l e r i í ch, m u z e í ch a p a m á t n í c í ch ) expozic uspořádaných výstav návštěvníkŧ expozic a výstav přednášek aj. kulturně výchovných akcí návštěvníkŧ přednášek aj. kulturně výchovných akcí Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj

VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH ŠETŘENÍ V OBLASTI KULTURY ČR

VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH ŠETŘENÍ V OBLASTI KULTURY ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH

Více

STATISTIKA KULTURY 2005

STATISTIKA KULTURY 2005 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 email: nipos@niposmk.cz http: // www.niposmk.cz STATISTIKA KULTURY 2005 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2011 I. díl KULTURNÍ DĚDICTVÍ MUZEA, GALERIE A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2012 I. díl KULTURNÍ DĚDICTVÍ MUZEA, GALERIE A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik

Více

v roce 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY

v roce 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ

Více

MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR

MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Fügnerovo nám. 5, POB 12 tel.: 221 507 900 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH

Více

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR. v roce 2014 CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR. v roce 2014 CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU 120 21 Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5, POB 12 telefon: +420 221 507 900 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU e-mail: nipos@nipos-mk.cz www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V

Více

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR V ROCE 2007

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR V ROCE 2007 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ

Více

I. Výpis obsahu vyhl. č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, odvětvové třídění, skupina 3, oddíl 33 znění platné pro rok 2010

I. Výpis obsahu vyhl. č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, odvětvové třídění, skupina 3, oddíl 33 znění platné pro rok 2010 I. Výpis obsahu vyhl. č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, odvětvové třídění, skupina 3, oddíl 33 znění platné pro rok 2010 Oddíl Pododdíl Paragraf 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 331 Kultura

Více

Abecední seznam členů AMG

Abecední seznam členů AMG Abecední seznam členů AMG Aš Bechyně Benešov Beroun Bílovec Blansko Blatná Blovice Bohdalice Bojkovice Boskovice Brandýs nad Labem Bruntál Břeclav Březnice Bystřice nad Pernštejnem Bystřice pod Hostýnem

Více

Abecední seznam členů AMG

Abecední seznam členů AMG Abecední seznam členů AMG Aš Bechyně Benešov Beroun Blansko Blatná Blovice Bohdalice Bojkovice Boskovice Brandýs nad Labem Bruntál Břeclav Březnice Bystřice nad Pernštejnem Bystřice pod Hostýnem Čáslav

Více

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 raha 2, Blanická 4, OB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

Festival muzejních nocí 2014 Jubilejní X. ročník

Festival muzejních nocí 2014 Jubilejní X. ročník Festival muzejních nocí 2014 Jubilejní X. ročník 16. května 14. června 2014 tiskové zpravodajství Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let k atraktivním prezentacím kulturního

Více

Festival muzejních nocí 2011 VII. ročník

Festival muzejních nocí 2011 VII. ročník Festival muzejních nocí 2011 VII. ročník tiskové zpravodajství 2 0. k větna 11. června 2011 Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního

Více

Festival muzejních nocí 2015 XI. ročník

Festival muzejních nocí 2015 XI. ročník Festival muzejních nocí 2015 XI. ročník 1 5. května 1 3. června 2015 tiskové zpravodajství V letošním roce se uskuteční již XI. ročník Festivalu muzejních nocí, který bude probíhat od 15. května do 13.

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Kalendárium kulturních událostí

Kalendárium kulturních událostí Benešov Muzeum umění a designu Benešov Architekt Otakar Novotný (1880 1959) 10.1.2012 19.2.2012 Fotografie Martina Staňka 29.1.2012 15.4.2012 Fotografie Jiřího Škocha 11.2.2012 20.5.2012 Komunisté přepadli

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK V KRAJÍCH ČR

NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK V KRAJÍCH ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK V KRAJÍCH

Více

v roce 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY

v roce 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK V KRAJÍCH

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK V KRAJÍCH ČR

NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK V KRAJÍCH ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Fügnerovo nám. 5, POB 12 tel.: 221 507 900 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK V KRAJÍCH ČR v roce

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Část první Základní působnost Čl. 1 (1) Vyšší územní samosprávný celek vykonává ve svém územním obvodu samostatnou působnost stanovenou zákonem.

Část první Základní působnost Čl. 1 (1) Vyšší územní samosprávný celek vykonává ve svém územním obvodu samostatnou působnost stanovenou zákonem. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 1995 I. volební období 1129 Vládní návrh Zákon ze dne 1995, o působnosti vyšších územních samosprávných celků Parlament České republiky se usnesl na tomto

Více

kalendárium výstav Muzeum romské kultury Bechyně Městské muzeum Městské muzeum

kalendárium výstav Muzeum romské kultury Bechyně Městské muzeum Městské muzeum Bechyně Městské muzeum Houby v našem kraji 2. 8. 30. 9. 2015 Výročí divadelního spolku 31. 8. 30. 9. 2015 Mezinárodní muzeum keramiky AJG Petr Fidrich 6. 6. 29. 9. 2015 Bělá pod Bezdězem Podbezdězské muzeum

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více