VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH ŠETŘENÍ V OBLASTI KULTURY ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH ŠETŘENÍ V OBLASTI KULTURY ČR"

Transkript

1 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: fax: http: // VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH ŠETŘENÍ V OBLASTI KULTURY ČR 2008 DIVADLA GALERIE (MUZEA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ), MUZEA A PAMÁTNÍKY HUDEBNÍ SOUBORY HVĚZDÁRNY, PLANETÁRIA A ASTRONOMICKÉ POZOROVATELNY KNIHOVNY KULTURNÍ DOMY NEPERIODICKÉ PUBLIKACE PAMÁTKOVÉ OBJEKTY PERIODICKÝ TISK VYDAVATELÉ VÝSTAVNÍ ČINNOST

2 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) z pověření Ministerstva kultury kaţdoročně zabezpečuje státní statistickou sluţbu za oblast kultury na základě zákona čís. 89/1995 Sb., o státní statistické sluţbě, ve znění pozdějších předpisŧ. Ze statistických šetření byly vybrány výkonové indikátory za jednotlivé oblasti kultury. Dávají přehled o počtu subjektŧ zřizovaných orgány státní správy, kraji, obcemi a městy, dále občanskými sdruţeními, církvemi, podnikateli a podnikatelskými subjekty. Výkony subjektŧ pŧsobících v kultuře jsou téţ uspořádány po krajích, často i po okresech. Dále je uvedeno pořadí jednotlivých subjektŧ seřazených podle vybraného indikátoru (např. návštěvnost, výpŧjčky apod.). Při výběru indikátorŧ je zaručena ochrana dŧvěrnosti údajŧ ve smyslu zákona čís. 85/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisŧ.

3 Obsah DIVADLO VYBRANÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH VÝKAZŮ O DIVADLECH V ROCE POŘADÍ DIVADEL V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE PŘEHLED O VÝKONECH A NÁVŠTĚVNOSTI DIVADEL PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ GALERIE (MUZEA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ), MUZEA A PAMÁTNÍKY VYBRANÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH VÝKAZŮ O GALERIÍCH (MUZEÍCH VÝTVARNÝCH UMĚNÍ), MUZEÍCH A PAMÁTNÍCÍCH V ROCE PŘEHLED O VÝKONECH A NÁVŠTĚVNOSTI GALERIÍ, MUZEÍ A PAMÁTNÍKŮ HUDEBNÍ SOUBORY VYBRANÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH VÝKAZŮ O HUDEBNÍCH SOUBORECH V ROCE POŘADÍ HUDEBNÍCH SOUBORŮ SROVNÁNÍ ČINNOSTI HUDEBNÍCH TĚLES ZA ROK HVĚZDÁRNY, PLANETÁRIA A ASTRONOMICKÉ POZOROVATELNY VYBRANÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH VÝKAZŮ O HVĚZDÁRNÁCH, PLANETÁRIÍCH A ASTRONOMICKÝCH POZOROVATELNÁCH V ROCE PŘEHLED O VÝKONECH A NÁVŠTĚVNOSTI HVĚZDÁREN, PLANETÁRIÍ A ASTRONOMICKÝCH POZOROVATELEN KNIHOVNY VYBRANÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH VÝKAZŮ O KNIHOVNÁCH V ROCE KULTURNÍ DOMY, MĚSTSKÁ KULTURNÍ STŘEDISKA, CENTRA VOLNÉHO ČASU APOD NEPERIODICKÉ PUBLIKACE VYBRANÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH VÝKAZŮ O NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍCH V ROCE NEPERIODICKÉ PUBLIKACE V ROCE PAMÁTKOVÉ OBJEKTY VYBRANÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH VÝKAZŮ O PAMÁTKOVÝCH OBJEKTECH S KULTURNĚ VÝCHOVNÝM VYUŽITÍM V ROCE PERIODICKÝ TISK VYBRANÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH VÝKAZŮ O PERIODICKÉM TISKU V ROCE PERIODICKÝ TISK V ROCE VYDAVATELÉ PŘEHLED O POČTU VYDAVATELŮ S HLAVNÍ ČINNOSTÍ A JIMI VYDÁVANÝCH TYPŮ DOKUMENTŮ V KRAJÍCH ČR PŘEHLEDY VYDAVATELŮ NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ, PERIODICKÉHO TISKU, NOVIN, ZVUKOVÝCH A ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮ V ROCE VÝSTAVNÍ ČINNOST V OBLASTI PROFESIONÁLNÍHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY VYBRANÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH VÝKAZŮ O VÝSTAVNÍ ČINNOSTI V OBLASTI PROFESIONÁLNÍHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY ZA ROK PŘEHLED O POČTU, ČINNOSTI A NÁVŠTĚVNOSTI GALERIÍ A VÝSTAVNÍCH SÍNÍ V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK

4

5 DIVADLO Předmětem statistického zjišťování jsou výkony divadel v České republice zřizovaných orgány státní správy, kraji, obcemi a městy, občanskými sdruţeními, obecně prospěšnými společnostmi, nadacemi a podnikatelskými subjekty. Celkový počet statisticky šetřených divadel, vč. stagion v roce 2008 činil 195, počet souborŧ 146, počet stálých scén a sálŧ v provozu 255. Divadla (bez stagion) uvedla na scénu 628 premiér a v ČR bylo odehráno představení, která shlédlo téměř 5,6 mil. divákŧ. V zahraničí bylo odehráno představení. V následujících přehledech byl zpracován do pořadí celkový počet divadel včetně stagion podle počtu titulŧ (z toho premiér), představení na mateřských i cizích scénách v ĆR, návštěvníkŧ a podle počtu představení odehraných v zahraničí. Další oddíl je věnován dětem a mládeţi. Pořadí je členěno podle stejných kritérií jako v předešlém oddílu. Nejsou zde uvedeny údaje za: DISK Divadelní studio AMU, Praha; Agentura Schok, Praha; Divadlo Animato, Praha; Divadlo Grotesky, Praha; Mezinárodní institut loutkářského umění, Praha; Divadlo Bez zábradlí, Praha; Divadlo Ungelt, Praha; Divadlo Viola, Praha; Graham Pantomime, Praha; Divadlo Na Fidlovačce, Praha; TINEOLA, Praha; Hudební divadlo Karlín, Praha; Divadlo Kvelb, České Budějovice; Divadlo F. X. Šaldy Liberec; Divadlo Neslyším, Brno; Městské divadlo, Zlín; Komorní opera HF JAMU, Brno; Hudební fakulta AMU, Praha; Ta Fantastika, Praha; Divadlo AHA, Lysá nad Labem; Divadlo Radka Brzobohatého, Praha; Divadlo kouzel, Líbeznice; Divadlo Krepsko, Praha; Atelier Abrakadabra Pavla Říhová, Písty (Zvěřínek); AP- Prosper, Praha; Divadlo Dno, Hradec Králové; Golem Production, Praha. Tato divadla vyuţila práva pro ochranu individuálních dat, která je zaručena zákonem č. 89/95 Sb. o státní statistické sluţbě a nedala souhlas ke zveřejnění individuálních údajŧ. V uvedeném pořadí jsou označena x. Informační pramen: ROČNÍ VÝKAZ O DIVADLE KULT (MK)

6 Vybrané indikátory ze statistických výkazů o divadlech v roce 2008 Počet divadel Počet stálých scén provozu 1) Kapacita divadel (počet sedadel) Počet divadelních souborŧ 2) Počet stálých zaměstnancŧ Příjem ze vstupného v tis. Kč Divadla, která pravidelně produkují divadelní a taneční představení Divadla bez vlastního profesionálního divadelního souboru - stagiony ,8 * ,0 1) zn. scén pod správou výše uvedených divadel 2) tj. uměleckých celkŧ * 19 divadel zřizovaných podnikateli neuvedlo příjem ze vstupného - 6 -

7 Pořadí divadel v České republice v roce 2008 Pro porovnání jsou uvedeny i celkové údaje za rok 2007 V přehledech jsou uvedena všechna divadla, která vyplnila statistický výkaz, vč. stagion. podle počtu uváděných titulů v divadelním repertoáru (z toho premiér) 1. Národní div adlo Brno 99 (25) 48 (12) 26 (5) (4) 1 (1) (1) 5 (2) 73 (14) 2. Centrum experimentálního div adla, Brno 86 (34) 56 (15) 1 (1) (1) 9 (6) 17 (11) 51 (11) 3. Národní div adlo morav skoslezské, Ostrav a 75 (24) 19 (7) 31 (9) 17 (6) (2) (19) 4. Národní div adlo Praha 70 (18) 29 (8) 29 (8) (2) (18) 5. Jihočeské div adlo, České Budějov ice 63 (18) 22 (7) 19 (4) (2) (5) (20) Městské div adlo, Brno 50 (9) 17 (5) (3) 17 (1) (11) 8. Městské div adlo v Mostě 49 (13) 18 (6) (1) (6) (12) 9. Div adlo J.K. Ty la, Plzeň 46 (16) 16 (6) 11 (4) 11 (4) (2) (16) Slezské div adlo, Opava 42 (23) 16 (5) 6 (3) 2 (1) 4 (1) 2 (1) (12) 33 (18) 12. Morav ské div adlo, Olomouc 41 (23) 17 (9) 8 (3) 3 (1) 2 (2) 5 (2) (6) (21) 13. Středočeské div adlo, Kladno 38 (12) 13 (7) (5) (22) 14. Městská div adla praţská 37 (8) 37 (8) (12) Docela v elké div adlo, Litv ínov 35 (4) 19 (2) (1) (1) (7) Těšínské div adlo, Český Těšín 31 (14) 21 (10) (3) (1) (13) Západočeské div adlo v Chebu 30 (7) 22 (7) (9) Státní opera, Praha 30 (6) (3) (2) (1) 28 (4) 20. Div adlo "M", Duchcov 27 (5) (2) (3) 25 (5) Div adlo v Dlouhé, Praha 26 (6) 26 (6) (7) Spolek Kašpar Div adlo v Celetné, Praha 26 (3) 26 (3) (4) Pidiv adlo - stálá scéna VOŠ herecké, Praha 25 (10) 8 (4) (4) (2) 23 (10) Klicperov o div adlo, Hradec Králov é 25 (9) 25 (9) (8) Východočeské div adlo, Pardubice 25 (8) 16 (7) (1) (7) Loutkov é div adlo Radost, Brno 24 (4) (4) (3) x x x x x x pořadí podle počtu uv áděných titulŧ 2008 Celkem činohra opera opereta loutková představení multimediální představení Agentura Harlekýn (V. Hanzlíček - Praţská div.ag.), Praha (3) Sev eročeské div adlo opery a baletu, Ústí nad Labem 22 (7) (3) 3 (1) 2 (1) 4-2 (2) (7) Div adlo Polárka, Brno 22 (10) 16 (4) (1) 1 (1) 4 (4) (6) Činoherní studio, Ústí nad Labem 21 (9) 18 (7) (1) (1) 23 (9) Div adlo Alf a, Plzeň 21 (4) (4) (3) Div adlo Kalich, Praha 21 (5) 11 (2) (1) (2) 12 (2) Div adlo na Vinohradech, Praha 20 (5) 20 (5) (6) Div adlo Minor, Praha 20 (4) (4) (4) Naivní divadlo, Liberec 20 (4) (4) (4) Městské div adlo Mladá Boleslav 20 (6) 18 (6) (6) Div adlo A. Dv ořáka Příbram 20 (6) 12 (4) (1) (1) 18 (7) muzikál balet z toho tanec a pohybové divadlo literární večer ostatní 2007 Celkem - 7 -

8 Šv andov o div adlo na Smíchov ě, Praha 19 (6) 19 (6) (5) Slov ácké div adlo, Uherské Hradiště 19 (8) 15 (7) (1) (7) Div adlo Šumperk 18 (7) 18 (7) (6) x Div adlo Na zábradlí, Praha 18 (6) 18 (6) (5) x x Činoherní klub, Praha 17 (2) 17 (2) (2) Div adlo loutek Ostrav a 16 (4) (4) (4) Studio Damúza, Praha 16 (13) (1) 12 (12) 6 (2) Div adlo DRAK, Hradec Králov é 16 (3) (3) (3) Div adlo Dagmar, Karlov y Vary 15 (6) 15 (6) (5) Div adlo Járy Cimrmana, Praha 15 (1) 15 (1) x Komorní scéna ARÉNA, Ostrav a 15 (5) 15 (5) (4) Tradiční loutkov é div adlo Zv oneček, Praha 14 (2) (2) Studio Ypsilon, Praha 14 (4) 14 (4) (3) Dejv ické div adlo, Praha 14 (4) 12 (4) (2) x Div adlo pod Palmov kou, Praha 14 (3) 14 (3) (4) Div adelní společnost Háta, Praha 13 (1) 13 (1) (1) x Umělecká scéna Říše loutek, Praha 13 (2) (2) 14 (2) Div adlo na Jezerce (Div. spol. Jana Hrušínského), Praha 13 (3) 13 (3) (1) Div adlo u Valšŧ, Praha 13 (1) 13 (1) (2) x Div adelní společnost Petra Bezruče, Ostrav a 13 (5) 13 (5) (6) Studio Marta scéna Div adelní f akulty JAMU, Brno 12 (7) 8 (5) (2) (10) Div adlo SEMAFOR, Praha 12 (4) (4) 17 (3) Div adlo Company (Strašnické div adlo), Praha 12 (3) 12 (3) Horácké div adlo, Jihlav a 12 (7) 12 (7) (7) Div adlo Minaret, Praha 11 (2) 11 (2) (2) Buchty a loutky, Praha 11 (2) (2) (3) x Div adlo Na prádle, Praha 11 (5) 8 (4) (1) (4) x x x Div adlo Hračka, Praha (1) x Div adlo Spejbla a Hurv ínka, Praha 10 (1) (1) (1) Teátr Víti Marčíka, Hosín (Hluboká nad Vltav ou) Ostatní div adla (bez v lastního souboru) dokončení 2008 Celkem Div adla, která měla v e sv ém repertoáru méně neţ 10 titulŧ činohra opera opereta muzikál balet z toho tanec a pohybové divadlo loutková představení literární večer multimediální představení ostatní 2007 Celkem - 8 -

9 podle počtu představení na mateřských i cizích scénách v ČR s uvedením počtu uměleckých souborů 1. Národní div adlo Praha x 3. x 4. Městské div adlo v Mostě Jihočeské div adlo, České Budějov ice Národní div adlo Brno Div adlo J.K. Ty la, Plzeň Městská div adla praţská Centrum experimentálního div adla, Brno Národní div adlo moravskoslezské, Ostrava Div adlo Kalich, Praha Středočeské div adlo, Kladno Městské div adlo, Brno Div adlo loutek Ostrava x 16. Div adlo v Celetné (Gaspar s.r.o.), Praha Image Theatre, Praha Loutkov é div adlo Radost, Brno Agentura Harlekýn (V. Hanzlíček - Praţská div.ag.), Praha x 21. Docela v elké div adlo, Litv ínov Morav ské div adlo, Olomouc Klicperov o div adlo, Hradec Králov é Div adlo Polárka, Brno Naivní divadlo, Liberec Spolek Kašpar Div adlo v Celetné, Praha x 28. Div adlo Alf a, Plzeň Div adlo na Vinohradech, Praha x 31. Slezské div adlo, Opava Div adlo DRAK, Hradec Králov é Těšínské div adlo, Český Těšín Div adlo na Jezerce (Div. spol. Jana Hrušínského), Praha Slov ácké div adlo, Uherské Hradiště x 37. Laterna Magika, Praha Státní opera, Praha Div adlo A. Dv ořáka Příbram Div adlo Járy Cimrmana, Praha Div adlo U Hasičŧ, Praha Východočeské div adlo, Pardubice Div adlo "M", Duchcov Div adlo pod Palmov kou, Praha x pořadí podle počtu představ ení 2008 z toho 2007 počet Celkem činohra opera opereta muzikál balet tanec loutková literární multimediální uměleckých a pohybové ostatní představení večer představení souborů divadlo Celkem 46. Teátr Víti Marčíka, Hosín (Hluboká nad Vltav ou) Div adlo Reduta, Praha Div adlo v Dlouhé, Praha Div adlo Minor, Praha Městské div adlo Mladá Boleslav Šv andov o div adlo na Smíchov ě, Praha Div adlo Hračka, Praha

10 VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ Pidiv adlo - stálá scéna VOŠ herecké, Praha x 55. Činoherní klub, Praha x 57. Dejv ické div adlo, Praha Div adlo Na zábradlí, Praha Buchty a loutky, Praha x 61. Studio Ypsilon, Praha Div adlo Ponec, Praha Městské div adlo Jablonec nad Nisou Div adlo Karla Hackera (Jiskra), Praha Div adlo Spejbla a Hurv ínka, Praha Div adlo na cestě, Liberec Horácké div adlo, Jihlav a x x 70. Západočeské div adlo v Chebu Bazilika, České Budějov ice Ţiţkov ské div adlo Járy Cimrmana, Praha Div adlo Archa, Praha x Vrchlického div adlo, Louny Divadelní společnost Háta, Praha x Div adlo Šumperk x 80. Černé div adlo Jiřího Srnce, Praha Div adlo v Řeznické, Praha Div adelní společnost Petra Bezruče, Ostrav a x 84. Originální hudební div adlo Praha Agentura BOŘIVOJ, Praha x 87. Komorní scéna ARÉNA, Ostrav a Div adlo SEMAFOR, Praha Činoherní studio, Ústí nad Labem Alf red v e dv oře, Praha Div adlo hudby, Olomouc Městské div adlo v Kolíně Div adlo klauniky, Brno x 95. Zemanov o dřev ěné div adlo, Brno Div adlo Company (Strašnické div adlo), Praha Kulturní středisko Prŧhon, Praha Řepy x Umělecká scéna Říše loutek, Praha Div adlo Na prádle, Praha Div adlo Na Kov árně, Poděbrady Městské div adlo, Prostějov Sev eročeské div adlo opery a baletu, Ústí nad Labem x 105. Div adlo Oskara Nedbala, Tábor Div adlo Minaret, Praha FDA (BIF), Praha Kulturní centrum "12" (Labe), Praha MKZ Litoměřice - Div adlo K.H. Máchy KVIZ - Kulturní v zděláv ací a inf ormační zařízení Třebíč x 112. Studio Marta scéna Div adelní fakulty JAMU, Brno Městské Ty lov o div adlo, Kutná Hora x Div adla, která odehrála méně neţ 100 představ ení dokončení 2008 z toho 2007 počet Celkem činohra opera opereta muzikál balet tanec loutková literární multimediální uměleckých a pohybové ostatní představení večer představení souborů divadlo Celkem

11 podle počtu návštěvníků představení na mateřských i cizích scénách v ČR 2008 z toho 2007 Celkem činohra opera opereta muzikál balet tanec a pohybové divadlo loutková představení literární večer multimediální představení 1. Národní div adlo Praha Národní div adlo Brno Městské div adlo, Brno Státní opera, Praha Div adlo Kalich, Praha Národní div adlo morav skoslezské, Ostrav a Div adlo J.K. Ty la, Plzeň Agentura Harlekýn (V. Hanzlíček - Praţská div.ag.), Praha Div adlo na Vinohradech, Praha Jihočeské div adlo, České Budějov ice Městská div adla praţská Docela v elké div adlo, Litv ínov Východočeské div adlo, Pardubice Morav ské div adlo, Olomouc Městské div adlo v Mostě Středočeské div adlo, Kladno Slezské div adlo, Opav a Slov ácké div adlo, Uherské Hradiště Div adlo v Dlouhé, Praha Městské div adlo Jablonec nad Nisou Klicperov o div adlo, Hradec Králov é Těšínské div adlo, Český Těšín Div adlo A. Dv ořáka Příbram Div adlo pod Palmov kou, Praha Div adlo loutek Ostrav a Loutkov é div adlo Radost, Brno Městské div adlo Mladá Boleslav Div adelní společnost Háta, Praha x x x x x x x x pořadí podle počtu náv štěv níkŧ 37. Div adlo DRAK, Hradec Králov é Div adlo na Jezerce (Div. spol. Jana Hrušínského), Praha Městské div adlo v Kolíně Laterna Magika, Praha ostatní Celkem

12 2008 z toho 2007 Celkem činohra opera opereta muzikál balet tanec a pohybové divadlo loutková představení literární večer multimediální představení 41. Div adlo U Hasičŧ, Praha Div adlo Polárka, Brno Image Theatre, Praha Horácké div adlo, Jihlav a Centrum experimentálního div adla, Brno Dŧm kultury, Teplice Naiv ní div adlo, Liberec Div adlo Oskara Nedbala, Tábor Div adlo Spejbla a Hurv ínka, Praha Městské div adlo, Prostějov Činoherní klub, Praha Sev eročeské div adlo opery a baletu, Ústí nad Labem Div adlo Alf a, Plzeň Div adlo Minor, Praha Studio Ypsilon, Praha Div adlo Šumperk Ţiţkov ské div adlo Járy Cimrmana, Praha Šv andov o div adlo na Smíchov ě, Praha KVIZ - Kulturní v zděláv ací a inf ormační zařízení Třebíč Div adlo v Celetné (Gaspar s.r.o.) Dejv ické div adlo, Praha Div adlo Na zábradlí, Praha Městské Ty lov o div adlo, Kutná Hora Div adelní společnost Petra Bezruče, Ostrav a Div adlo klauniky, Brno Vrchlického div adlo, Louny Stálá div adelní scéna, Klatov y x x x x x x x 75. Div adlo Archa, Praha Div adla, která měla méně neţ náv štěv níkŧ dokončení ostatní Celkem

13 podle počtu představení odehraných v zahraničí 2008 z toho 2007 Celkem činohra opera opereta muzikál balet tanec a pohybové divadlo loutková představení literární večer multimediální představení 1. Městské div adlo, Brno Těšínské div adlo, Český Těšín x Národní div adlo Praha Image Theatre, Praha Div adlo Spejbla a Hurv ínka, Praha Řád Červ ených Nosŧ, Blatnice pod Sv. Antonínem Div adlo DRAK, Hradec Králov é Div adlo Alf a, Plzeň x 11. Studio Dance Perf ect (Dot 504), Praha Farma v jesky ni, Praha Div adlo klauniky, Brno Buchty a loutky, Praha Agentura Harlekýn (V. Hanzlíček - Praţská div.ag.), Praha Div adlo Continuo, Malov ice (Netolice) Národní div adlo Brno x Div adlo bratří Formanŧ, Praha Černé div adlo Jiřího Srnce, Praha x 22. Teátr Víti Marčíka, Hosín (Hluboká nad Vltav ou) x x 25. Div adlo Minor, Praha Naiv ní div adlo, Liberec NANOHACH, Praha Dětská opera Praha x x Div adlo Na tahu, Praha x pořadí podle počtu představ ení odehraných v zahraničí Div adlo Líšeň, Brno Studio Marta scéna Div adelní f akulty JAMU, Brno Div adlo loutek Ostrav a Div adlo J.K. Ty la, Plzeň Sev eročeské div adlo opery a baletu, Ústí nad Labem Dejv ické div adlo, Praha Div adla, která odehrála méně neţ 5 představ ení v zahraničí Ostatní div adla (bez v lastního souboru) ostatní Celkem

14 Přehled o výkonech a návštěvnosti divadel představení pro děti a mládež Pořadí divadel hrajících představení pro děti a mládež v České republice v roce 2008 (pro porovnání jsou uvedeny i celkové údaje za r. 2007) podle počtu uváděných titulů v divadelním repertoáru (z toho premiér) Celkem z toho Celkem z toho premiér premiér 1. Městské div adlo v Mostě Pidiv adlo - stálá scéna VOŠ herecké, Praha Loutkov é div adlo Radost, Brno Národní div adlo Brno Div adlo Polárka, Brno Středočeské div adlo, Kladno Div adlo Alf a, Plzeň Div adlo Minor, Praha x Naiv ní div adlo, Liberec Národní div adlo morav skoslezské, Ostrav a Docela v elké div adlo, Litv ínov Div adlo A. Dv ořáka Příbram Jihočeské div adlo, České Budějov ice Div adlo DRAK, Hradec Králov é Div adlo loutek Ostrav a Slov ácké div adlo, Uherské Hradiště Div adlo Dagmar, Karlov y Vary Div adlo "M", Duchcov Studio Damúza, Praha Tradiční loutkov é div adlo Zv oneček, Praha x Div adelní společnost Petra Bezruče, Ostrav a Západočeské div adlo v Chebu Div adlo Minaret, Praha Těšínské div adlo, Český Těšín Umělecká scéna Říše loutek, Praha Div adlo Hračka, Praha Div adlo Šumperk x x pořadí podle počtu uv áděných titulŧ pro děti v roce 32. Městské div adlo Mladá Boleslav Národní div adlo Praha Div adlo v Dlouhé, Praha Zemanov o dřev ěné div adlo, Brno Čmukaři, Turnov Div adlo na cestě, Liberec Celkem z toho Celkem z toho premiér premiér Řád Červ ených Nosŧ, Blatnice pod Sv. Antonínem Div adlo Piškot, Praha (dříve Liberec) x Sev eročeské div adlo opery a baletu, Ústí nad Labem Teátr Víti Marčíka, Hosín (Hluboká nad Vltavou) Div adlo Spejbla a Hurv ínka, Praha x x Div adlo Na prádle, Praha Agentura BOŘIVOJ, Praha Dětská opera Praha Studio Ypsilon, Praha x Buchty a loutky, Praha Div adlo Continuo, Malov ice (Netolice) Julie a spol., Praha Divadelní sdruţení CD 2002, Praha Div adlo Líšeň, Brno x Hof f mannov o div adlo v Orlov ně (K+M umělecká a div adelní agentura), Uherské Hradiště Centrum experimentálního div adla, Brno Div adlo Pov idlo, Zlín Bilbo compagnie, Nová Ves pod Pleší (Příbram) Městská div adla praţská x Div adelní studio Neklid, Praha x Div adlo Esence - Občanské sdruţení Esence, Praha Morav ské div adlo, Olomouc Městské div adlo, Brno Horácké div adlo, Jihlava Slezské div adlo, Opav a Bílé div adlo - Jan Číhal, Ostrav a - Poruba Div adlo Miriam, Praha Východočeské div adlo, Pardubice Činoherní studio, Ústí nad Labem Div adlo Company (Strašnické div adlo), Praha Agentura Harlekýn (V. Hanzlíček - Praţská div.ag.), Praha Pohy bové div adlo 22 Praha x x x pořadí podle počtu uváděných titulŧ pro děti v roce Státní opera, Praha

15 v roce pořadí podle počtu představení pro děti Celkem Celkem 1. Městské divadlo v Mostě Divadlo loutek Ostrava Loutkové divadlo Radost, Brno Divadlo Polárka, Brno Naivní divadlo, Liberec Středočeské divadlo, Kladno Divadlo Alfa, Plzeň Divadlo DRAK, Hradec Králové Divadlo Minor, Praha Divadlo Hračka, Praha Pidivadlo - stálá scéna VOŠ herecké, Praha Jihočeské divadlo, České Budějovice Divadlo na cestě, Liberec Docela velké divadlo, Litvínov Teátr Víti Marčíka, Hosín (Hluboká nad Vltavou) Divadlo Spejbla a Hurvínka, Praha Divadlo Karla Hackera (Jiskra), Praha x 19. Divadelní společnost Petra Bezruče, Ostrava Agentura BOŘIVOJ, Praha Divadlo "M", Duchcov x 23. Buchty a loutky, Praha Národní divadlo Brno Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava Zemanovo dřevěné divadlo, Brno Umělecká scéna Říše loutek, Praha Divadlo A. Dvořáka Příbram x 30. Divadlo Minaret, Praha Divadlo Šumperk Slezské divadlo, Opava Kulturní centrum "12" (Labe), Praha Bazilika, České Budějovice Klicperovo divadlo, Hradec Králové Divadlo hudby, Olomouc Řád Červených Nosŧ, Blatnice pod Sv. Antonínem Divadlo Piškot, Praha (dříve Liberec) Moravské divadlo, Olomouc Obvodní kulturní dŧm Praha Těšínské divadlo, Český Těšín Městské divadlo Jablonec nad Nisou Slovácké divadlo, Uherské Hradiště Kulturní středisko Prŧhon, Praha Řepy x 46. Divadlo U Hasičŧ, Praha Divadlo Ponec, Praha x VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ 2008 podle počtu představení na mateřských i cizích scénách v ČR v roce pořadí podle počtu předtavení pro děti Celkem Celkem 49. x 50. Divadlo Dagmar, Karlovy Vary MKZ Litoměřice - Divadlo K.H. Máchy x 53. Vrchlického divadlo, Louny Městské divadlo Mladá Boleslav Divadlo v Celetné (Gaspar s.r.o.), Praha Západočeské divadlo v Chebu Studio Ypsilon, Praha Východočeské divadlo, Pardubice Divadlo v Dlouhé, Praha x Městské divadlo, Ţatec KVIZ - Kulturní vzdělávací a informační zařízení Třebíč Dŧm kultury, Teplice Divadlo Reduta, Praha Městské divadlo, Prostějov Tradiční loutkové divadlo Zvoneček, Praha x Městské divadlo, Český Krumlov Čmukaři, Turnov Divadlo Oskara Nedbala, Tábor Divadlo Na prádle, Praha Divadlo Líšeň, Brno x Městské divadlo, Děčín Beskydské divadlo, Nový Jičín Bilbo compagnie, Nová Ves pod Pleší (Příbram) Julie a spol., Praha Stálá divadelní scéna, Klatovy Studio Damúza, Praha Klubcentrum (Roškotovo divadlo) v Ústí nad Orlicí Městské divadlo v Kolíně Městské divadlo, Varnsdorf Hoffmannovo divadlo v Orlovně (K+M umělecká a divadelní agentura), Uherské 34Hradiště Městské divadlo, Bruntál x Městská divadla praţská Městské divadlo, Prachatice Salesiánské divadlo, Praha Divadlo Continuo, Malovice (Netolice) Kulturní zařízení města Postoloprty Horácké divadlo, Jihlava Divadlo Na Kovárně, Poděbrady Národní divadlo Praha x Městské Tylovo divadlo, Kutná Hora x v roce pořadí podle počtu představení pro děti Celkem Celkem 97. Kulturní dŧm, Horaţďovice Městský dŧm kultury, Karviná x Městské divadlo, Pelhřimov x Divadlo Company (Strašnické divadlo), Praha Dětská opera Praha x Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí Divadelní studio Neklid, Praha Kulturní středisko, Štětí Městské divadlo, Brno x Komorní scéna ARÉNA, Ostrava x 112. Divadelní sdruţení CD 2002, Praha x x x Jiráskovo divadlo, Česká Lípa DKO, Jihlava Centrum experimentálního divadla, Brno x Alfred ve dvoře, Praha Divadlo Dr. Josefa Číţka, Náchod Divadlo Povidlo, Zlín Švandovo divadlo na Smíchově, Praha x Divadlo Na zábradlí, Praha Sklep sobě (KD Dobeška), Praha Městské divadlo, Ţďár nad Sázavou Severočeské divadlo opery a baletu, Ústí nad Labem Státní opera, Praha Divadlo NABLÍZKO, Praha x 132. Činoherní studio, Ústí nad Labem Agentura Harlekýn (V. Hanzlíček - Praţská div.ag.), Praha x x 136. x Bílé divadlo - Jan Číhal, Ostrava - Poruba Divadlo Miriam, Praha x 140. Pohybové divadlo 22 Praha x Divadlo Esence - Občanské sdruţení Esence, Praha

16 podle počtu návštěvníků představení na mateřských i cizích scénách v ČR v roce v roce pořadí podle počtu návštěvníkŧ představení pro děti Celkem Celkem pořadí podle počtu návštěvníkŧ představení pro děti Celkem Celkem 1. Docela velké divadlo, Litvínov Studio Ypsilon, Praha Divadlo loutek Ostrava x 3. Loutkové divadlo Radost, Brno Městské Tylovo divadlo, Kutná Hora Divadlo DRAK, Hradec Králové Městské divadlo, Bruntál Městské divadlo v Mostě Kulturní dŧm, Horaţďovice Divadlo Polárka, Brno x 7. Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava Městská divadla praţská Národní divadlo Brno Státní opera, Praha Naivní divadlo, Liberec Městské divadlo, Český Krumlov Středočeské divadlo, Kladno Kulturní středisko Prŧhon, Praha Řepy Klicperovo divadlo, Hradec Králové x 12. Divadlo Spejbla a Hurvínka, Praha x 13. Divadlo Alfa, Plzeň Divadlo Continuo, Malovice (Netolice) x 84. x 15. x 85. Divadlo Na Kovárně, Poděbrady Divadlo Minor, Praha Studio Damúza, Praha Slezské divadlo, Opava Čmukaři, Turnov Moravské divadlo, Olomouc x 19. x 89. Divadlo Líšeň, Brno Těšínské divadlo, Český Těšín Jiráskovo divadlo, Česká Lípa Jihočeské divadlo, České Budějovice Městské divadlo, Varnsdorf Divadlo A. Dvořáka Příbram Bilbo compagnie, Nová Ves pod Pleší (Příbram) Divadelní společnost Petra Bezruče, Ostrava Tradiční loutkové divadlo Zvoneček, Praha Divadlo Šumperk Divadlo Reduta, Praha Slovácké divadlo, Uherské Hradiště Kulturní středisko, Štětí Městské divadlo Jablonec nad Nisou Městské divadlo, Pelhřimov Divadlo v Dlouhé, Praha Severočeské divadlo opery a baletu, Ústí nad Labem Východočeské divadlo, Pardubice Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí x 99. Dětská opera Praha Městské divadlo Mladá Boleslav x 31. Divadlo U Hasičŧ, Praha x 32. Divadlo Oskara Nedbala, Tábor x 33. x 103. Divadlo Dr. Josefa Číţka, Náchod KVIZ - Kulturní vzdělávací a informační zařízení Třebíč Kulturní zařízení města Postoloprty Národní divadlo Praha Divadlo NABLÍZKO, Praha Divadlo Karla Hackera (Jiskra), Praha Městské divadlo, Prachatice Obvodní kulturní dŧm Praha Divadlo Hračka, Praha x 39. Městské divadlo v Kolíně Divadlo Ponec, Praha Divadlo Minaret, Praha x 41. Městské divadlo, Ţďár nad Sázavou Agentura Harlekýn (V. Hanzlíček - Praţská div.ag.), Praha Městské divadlo, Prostějov Divadelní sdruţení CD 2002, Praha Vrchlického divadlo, Louny Divadlo Company (Strašnické divadlo), Praha Městské divadlo, Ţatec x 45. Divadlo Piškot, Praha (dříve Liberec) Divadlo Na prádle, Praha Zemanovo dřevěné divadlo, Brno Švandovo divadlo na Smíchově, Praha Městské divadlo, Brno DKO, Jihlava Řád Červených Nosŧ, Blatnice pod Sv. Antonínem Divadlo v Celetné (Gaspar s.r.o.) Hoffmannovo divadlo v Orlovně (K+M umělecká a divadelní agentura), Uherské Hradiště x 50. Městský dŧm kultury, Karviná Divadlo Dagmar, Karlovy Vary MKZ Litoměřice - Divadlo K.H. Máchy x 52. Agentura BOŘIVOJ, Praha Komorní scéna ARÉNA, Ostrava Kulturní centrum "12" (Labe), Praha Julie a spol., Praha Beskydské divadlo, Nový Jičín Divadlo Na zábradlí, Praha Stálá divadelní scéna, Klatovy Centrum experimentálního divadla, Brno Salesiánské divadlo, Praha Činoherní studio, Ústí nad Labem Městské divadlo, Děčín x 58. Divadlo na cestě, Liberec Alfred ve dvoře, Praha Dŧm kultury, Teplice x 60. Klubcentrum (Roškotovo divadlo) v Ústí nad Orlicí x 61. Pidivadlo - stálá scéna VOŠ herecké, Praha Divadelní studio Neklid, Praha Umělecká scéna Říše loutek, Praha Bílé divadlo - Jan Číhal, Ostrava - Poruba Bazilika, České Budějovice Pohybové divadlo 22 Praha Divadlo hudby, Olomouc Sklep sobě (KD Dobeška), Praha Západočeské divadlo v Chebu x 66. x 135. Divadlo Povidlo, Zlín x 136. Divadlo Miriam, Praha Horácké divadlo, Jihlava Divadlo Esence - Občanské sdruţení Esence, Praha x 138. x 70. x podle počtu představení odehraných v zahraničí pořadí podle počtu představení pro děti odehraných v zahraničí Celkem Celkem 1. Těšínské divadlo, Český Těšín Řád Červených Nosŧ, Blatnice pod Sv. Antonínem Divadlo DRAK, Hradec Králové Divadlo Alfa, Plzeň Divadlo Continuo, Malovice (Netolice) Divadlo Spejbla a Hurvínka, Praha Image Theatre, Praha Buchty a loutky, Praha Teátr Víti Marčíka, Hosín (Hluboká nad Vltavou) x 11. Divadlo Minor, Praha Naivní divadlo, Liberec Dětská opera Praha Divadlo loutek Ostrava Národní divadlo Brno Divadlo Líšeň, Brno Divadlo na cestě, Liberec Městské divadlo v Mostě x v roce Divadlo Dagmar, Karlovy Vary Divadlo "M", Duchcov

17 GALERIE (MUZEA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ), MUZEA A PAMÁTNÍKY Předmětem statistického zjišťování jsou muzea, památníky a galerie včetně poboček na území České republiky. Za pobočku se povaţují ty detašované části muzea nebo galerie, které jsou mimo sídlo muzea nebo galerie a tvoří s vykazujícím subjektem organizační jednotku. Památníkem se rozumí místnost, objekt, ve kterém je instalována expozice nebo výstava. V případě galerií, jsou statisticky šetřeny ty, které vlastní sbírkové předměty, tzv. muzea výtvarných umění, nikoliv galerie prodejní. Z celkového počtu 491 (plus 294 poboček) statisticky sledovaných zařízení bylo v roce 2008 zřizováno orgány státní správy 31, z toho Ministerstvem kultury 19. Kraje zřizovaly 91 institucí, obce a města 237. Obecně prospěšnými společnostmi, občanskými sdruţeními dle zákona č. 83/90 Sb., církevními společnostmi a dalšími subjekty bylo zřizováno 43 galerií a muzeí, vč. památníkŧ. Soukromých zařízení bylo šetřeno 53. UJeden zřizovatel může spravovat více zařízení (např. muzeum i galerii). V následujících přehledech byl zpracován celkový počet galerií, muzeí a památníkŧ, které jsou v provozu, do pořadí podle počtu návštěvníkŧ, stálých expozic, uspořádaných výstav a kulturně-výchovných akcí s uvedením jejich návštěvnosti. Údaje ekonomického charakteru (vstupné, počet zaměstnancŧ) podnikatelské subjekty bohuţel neuvádějí. Přehled o síti, činnosti a návštěvnosti galerií, muzeí a památníkŧ církví, nadací, občanských sdruţení dle zákona č. 83/90 Sb. aj. a muzeí zřizovaných podnikatelskými subjekty nemŧţe být uveden vzhledem k tomu, ţe většina zařízení vyuţila práva na ochranu individuálních dat, která je zaručena zákonem č. 89/95 Sb., ve znění pozdějších předpisŧ, a nedala souhlas ke zveřejnění individuálních údajŧ. Nejsou zde uvedeny údaje za galerie, muzea a památníky, které vyuţily práva na ochranu individuálních dat (zaručenou zákonem č. 89/95 Sb., ve znění pozdějších předpisŧ) a nedaly souhlas ke zveřejnění individuálních údajŧ: Hasičské muzeum, Chrastava; Hasičské muzeum Florián, Všetaty; Jarošŧv mlýn muzeum, Veverská Bítýška; Klášter Praţského Jezulátka, Praha; Městská galerie Litomyšl; Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově; Městské muzeum Dobříš; Městské muzeum Mariánské Lázně; Městské muzeum Nové Město nad Metují; Městské muzeum Rovensko pod Troskami; Městské muzeum v Kadani; Milevské muzeum, Milevsko; Minimuzeum letectví, Dačice; Muchovo muzeum, Praha; Muzeum barokního městečka Valeč; Muzeum betlémŧ Karlštejn; Muzeum břidlice, Budišov n. Budišovkou; Muzeum Čistecka, Čistá; Muzeum čokoládových obrazŧ Vladomíra Čecha, Praha; Muzeum dětské kresby, Praha; Muzeum Hlučínska, Hlučín; Muzeum krajky, Prachatice; Muzeum krkonošských řemesel, Poniklá; Muzeum loutek, Praha; Muzeum miniatur, Praha; Muzeum mučících nástrojŧ, Praha; Muzeum olomouckých tvarŧţkŧ, Loštice; Muzeum olomučanské keramiky, Olomučany; Muzeum panenek a medvídkŧ, Rovensko p. Troskami; Muzeum rekordŧ a kuriozit, Pelhřimov; Muzeum těţby a dopravy vápence v Čes. krasu, Svatý Jan p. Skalou; Muzeum útrpného práva, Český Krumlov; Muzeum Vladimíra Preclíka, Bechyně; Muzeum voskových figurin, Český Krumlov; Památník Antonína Dvořáka, Roţmitál pod Třemšínem; Památník Antonína Sovy, Lukavec; Památník W. A. Mozarta a manţelŧ Duškových, Praha; Potomákovo muzeum lidových krojŧ, Uherské Hradiště; Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně; Stálá expozice Vladimíra Menšíka, Ivančice; Štola hornický skanzen, Staříč; Vlastivědné muzeum Jesenicka; WAX museum Prague, Praha; Zámecké muzeum Kravaře; Ţelezniční muzeum Jaroměř. V uvedeném pořadí jsou označena x

18 V uvedených zařízeních VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ 2008 Vybrané indikátory ze statistických výkazů o galeriích (muzeích výtvarných umění), muzeích a památnících v roce 2008 Zřizovatelé Celkem státní správa kraje obce a města podnikatelské subjekty ostatní Počet galerií v provozu Počet jejich poboček v provozu Počet výstavních síní v provozu Počet muzeí v provozu Počet jejich poboček v provozu Počet samostatných památníkŧ v provozu počet expozic k sledovaného roku počet uspořádaných výstav z toho výstav putovních počet návštěvníkŧ expozic a výstav počet uspořádaných přednášek a jiných kulturně výchovných akcí počet návštěvníkŧ přednášek a jiných kulturně výchovných akcí vybrané vstupné počet zaměstnancŧ (přepočtený stav) x x x x 5 591,9 x x

19 Přehled o síti, činnosti a návštěvnosti galerií, muzeí a památníků v jednotlivých krajích ČR Celkem (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje za rok 2007) P o č e t ( v p r o v o z u ) galerií poboček muzeí poboček památníkŧ Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj P o č e t ( v g a l e r i í ch, m u z e í ch a p a m á t n í c í ch ) expozic uspořádaných výstav návštěvníkŧ expozic a výstav přednášek aj. kulturně výchovných akcí návštěvníkŧ přednášek aj. kulturně výchovných akcí Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj

20 Galerie, muzea a památníky zřizované MK, jinými resorty, kraji, obcemi a městy P o č e t ( v p r o v o z u ) galerií poboček muzeí poboček památníkŧ Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj P o č e t ( v g a l e r i í ch, m u z e í ch a p a m á t n í c í ch ) expozic uspořádaných výstav návštěvníkŧ expozic a výstav přednášek aj. kulturně výchovných akcí návštěvníkŧ přednášek aj. kulturně výchovných akcí Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj

VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH ŠETŘENÍ V OBLASTI KULTURY ČR

VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH ŠETŘENÍ V OBLASTI KULTURY ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH

Více

VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH ŠETŘENÍ V OBLASTI KULTURY ČR

VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH ŠETŘENÍ V OBLASTI KULTURY ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2012 II. díl UMĚNÍ DIVADLA, HUDEBNÍ SOUBORY, VÝSTAVNÍ ČINNOST A FESTIVALY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2013 II. díl UMĚNÍ DIVADLA, HUDEBNÍ SOUBORY, VÝSTAVNÍ ČINNOST A FESTIVALY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

STATISTIKA KULTURY 2005

STATISTIKA KULTURY 2005 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 email: nipos@niposmk.cz http: // www.niposmk.cz STATISTIKA KULTURY 2005 ZÁKLADNÍ

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2013 I. díl KULTURNÍ DĚDICTVÍ MUZEA, GALERIE A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

I. díl C I K. KULTURNÍ DĚDICTVÍ muzea, galerie a památkové objekty ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ INFORMAČNÍ

I. díl C I K. KULTURNÍ DĚDICTVÍ muzea, galerie a památkové objekty ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ INFORMAČNÍ ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU WWW.NIPOS-MK.CZ 2010 I. díl C I K Centrum informací a statistik kultury KULTURNÍ DĚDICTVÍ muzea,

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracoval: Mgr. Miriam Majdyšová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V České republice 2015 III. díl KNIHOVNY A VYDAVATELSKÁ ČINNOST Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Centrum informací a statistik kultury www.nipos-mk.cz

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více