Identifikační údaje o škole... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 V oblasti pohostinství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Identifikační údaje o škole... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 V oblasti pohostinství"

Transkript

1 Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání

2 Identifikační údaje o škole... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 V oblasti pohostinství a hotelového provozu... 4 V oblasti cestovního ruchu... 4 Popis očekávaných výsledků vzdělávání (kompetencí) absolventa... 5 Klíčové kompetence... 5 Odborné kompetence... 8 Způsob ukončení vzdělávání Charakteristika školního vzdělávacího programu Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Organizace výuky a realizace praktického vyučování Realizace klíčových kompetencí a průřezových témat Způsob začlenění průřezových témat do výuky Realizace dalších vzdělávacích a mimovyučovacích aktivit podporujících záměr školy Způsob a kritéria hodnocení žáků Podmínky přijetí ke vzdělávání Obsah a forma maturitní zkoušky Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Učební plán školního vzdělávacího programu Převodní tabulka RVP - ŠVP Učební osnovy Český jazyk a komunikace Anglický jazyk (první cizí jazyk) Anglický jazyk (druhý cizí jazyk) Německý jazyk (první cizí jazyk) Německý jazyk (druhý cizí jazyk) Dějepis Základy společenských věd Právo Základy přírodních věd Matematika Literatura Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Účetnictví Nauka o výživě Technologie přípravy pokrmů Technika obsluhy a služeb Nápojová gastronomie Nauka o potravinách Marketing a management

3 Hotelový provoz Speciální technologie a obsluha Příprava podnikatelského projektu Hotelový software Zeměpis cestovního ruchu Cestovní ruch Průvodcovství Písemná a elektronická komunikace Korespondence Seminář ze společenských věd Seminář z matematiky Seminář z literatury Seminář z anglického jazyka Seminář z německého jazyka Popis materiálního a personálního zajištění výuky Charakteristika spolupráce se sociálními partnery Dodatek ke způsobu ukončení vzdělávání Dodatek k učebním osnovám cizích jazyků Dodatek k učebnímu plánu Učební plán školního vzdělávacího programu Příloha k maturitním zkouškám na příslušný školní rok viz webové stránky Příloha k přijímacímu řízení na příslušný školní rok viz webové stránky

4 Identifikační údaje o škole Název a adresa školy: Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa Pardubice tel: fax: e_mail: Zřizovatel: PaedDr. Zdeněk Macl Libuše Vodochodská Ivanka Hamáčková Název školního vzdělávacího programu: čtyřleté denní Jméno ředitele školy:. Kontakty pro komunikaci se školou: PaedDr. Zdeněk Macl tel: sekretariát tel: mobil Platnost ŠVP od 1. září 2009 PaedDr. Zdeněk Macl ředitel školy Od jmenována do funkce ředitelky školy Ing. Radmila Kozohorská 3

5 Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání: Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, Pardubice PaedDr. Zdeněk Macl Libuše Vodochodská Ivanka Hamáčková maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce čtyřleté denní Datum platnosti od: 1. září 2009 Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent se může uplatnit v těchto profesích: V oblasti pohostinství a hotelového provozu Absolvent vzdělávacího programu se uplatní v široké oblasti hotelového průmyslu. Stěžejní oblasti uplatnění jsou především činnosti obchodně podnikatelské, odborně provozní a řídící v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v této oblasti. Uplatnění v tomto odvětví je jak v pozici zaměstnanecké, tak i v pozici právního subjektu podnikání v daném oboru. V oblasti cestovního ruchu Absolvent se uplatní v cestovní kanceláři nebo agentuře. Je schopen provádět činnosti, které souvisejí s provozem těchto zařízení, připraví pro klienty zájezd se všemi náležitostmi. 4

6 Popis očekávaných výsledků vzdělávání (kompetencí) absolventa Klíčové kompetence Kompetence k učení Žáci jsou vedeni k tomu, aby: - byli schopni se efektivně učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a aby si reálně stanovovali potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání měli pozitivní vztah k učení a vzdělávání, aby ovládali různé techniky učení, znali možnosti svého dalšího vzdělávání s porozuměním poslouchali mluvené projevy a pořizovali si poznámky využívali ke svému učení různé informační zdroje, své zkušenosti i zkušenosti jiných lidí uplatňovali různé způsoby práce s textem, uměli efektivně vyhledávat a zpracovávat informace Kompetence k řešení problémů Žáci jsou vedeni k tomu, aby: porozuměli zadání úkolu nebo určili jádro problému, získali informace potřebné k řešení problému, navrhli způsob řešení, popř. varianty řešení a zdůvodnili je, vyhodnotili a ověřili správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky uplatňovali při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické, heuristické) a myšlenkové operace volili prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívali zkušeností a vědomostí nabytých dříve. Komunikativní kompetence Žáci jsou vedeni k tomu, aby se vyjadřovali přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, své myšlenky formulovali srozumitelně a souvisle vhodně se prezentovali při oficiálním jednání (se zaměstnavatelem, na úřadech aj.) naslouchali pozorně druhým, účastnili se diskusí, tzn. vyjadřovali se přiměřeně tématu diskuse, formulovali a zdůvodňovali své názory, postoje a návrhy, vyslechli názory druhých a vhodně na ně reagovali zpracovávali věcně správně a srozumitelně přiměřeně náročné souvislé texty na běžná i odborná témata, pracovní a jiné písemnosti (žádosti na instituce, zaměstnavatelům apod., strukturovaný životopis, formuláře aj.) a používali adekvátní stylistické a jazykové prostředky včetně odborné terminologie písemně zaznamenávali podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování. 5

7 Personální a sociální kompetence Žáci jsou vedeni tak, aby: kriticky hodnotili své osobní dispozice, uvědomovali si vlastní přednosti i meze a nedostatky, odhadovali výsledky svého jednání a chovaní v různých situacích rozhodovali se a plánovali svůj život, pracovní kariéru i dílčí aktivity podle svých schopností, osobnostních vlastností, studijních výsledků - efektivně se učili volit vhodné techniky učení a duševní práce, využívali k učení různé pomůcky a prostředky, uplatňovali zásady duševní hygieny vyhodnocovali dosažené výsledky a pokrok využívali ke svému učení zkušeností jiných lidí a učili se i na základě zprostředkovaných zkušeností kriticky hodnotili výsledky svého učení a práce, přijímali radu i kritiku od druhých lidí dále se vzdělávali, pečovali o svůj fyzický a duševní rozvoj adaptovat se na pracovní prostředí a nové požadavky podle svých schopností a možností je ovlivňovat pracovat samostatně i v týmu tzn., spolupracovat s ostatními, podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, aktivně podporovat společná rozhodnutí podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly, uznávat autoritu nadřízených přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů, k předcházení osobním konfliktů a k odstraňování diskriminace. Občanské kompetence a kulturní povědomí Žáci jsou vedeni tak, aby: jednali odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný dbali na dodržování zákonů a pravidel chování, respektuje práva a osobnost jiných občanů jednali v souladu s morálními principy přispívali k uplatňování hodnot demokracie a plurality aktivně se zajímali o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záležitosti místního charakteru chápali význam životního prostředí pro člověka uznávali život jako nejvyšší hodnotu a řeší racionálně své osobní a sociální problémy uvažovali racionálně a kriticky, tvořili si vlastní úsudek a byli schopni o něm diskutovat. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení. Žáci jsou vedeni k tomu, aby: měli přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání měli reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a možnostech profesní kariéry, znali požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a byli 6

8 schopni srovnávat je se svými předpoklady, byli připraveni přizpůsobit se změněným pracovním podmínkám získávali a vyhodnocovali informace o pracovních nabídkách, využívali poradenských a zprostředkovatelských služeb vhodně komunikovali s potenciálními zaměstnavateli orientovali se v právech a povinnostech zaměstnavatelů a pracovníků si osvojili základní dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit získali pozitivní vztah k povolání a k práci jako druhu lidské aktivity, uvědomovali si rizika a dopady nezaměstnanosti pro jedince, rodinu a společnost. znali obecná práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů rozuměli podstatě a principům podnikání, měli představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání, dokázali vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi Matematické kompetence Žáci jsou vedeni: správně používat pojmy kvantifikujícího charakteru zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky a používat vhodné algoritmy využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) reálných situací a používat je pro řešení správně používat a převádět jednotky nacházet a používat funkční závislosti při řešení praktických úkolů, vymezit je, popsat a využít pro konkrétní řešení provést reálný odhad výsledku řešení úkolu sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologii a pracovat s informacemi Žáci jsou vedeni: pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením učit se používat nový aplikační software komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě internet pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií. Tyto klíčové kompetence se jako základní postoje, návyky a dovednosti žáků a žákyň průběžně rozvíjejí: 7

9 v procesu teoretického vyučování v procesu praktického vyučování při mimovyučovacích a dobrovolných aktivitách při uplatnění mezipředmětových vztahů a vazeb při realizaci mezipředmětových týmových projektů při všech formách implementace školního vzdělávacího programu Odborné kompetence Vykonávat a organizovat ubytovací služby, řídit provoz v ubytovacích zařízeních Žáci jsou vedeni tak, aby uměli nabídnout a poskytnout služby v ubytovacích zařízeních, vykonávali služby na recepci pracovali s informačními technologiemi při poskytování služeb v ubytovacích zařízeních organizovali a koordinovali provoz jednotlivých úseků a činnosti pracovních týmů v ubytování, při úklidu a úpravě pokojů a souvisejících prostor účinně prezentovali a nabízeli doplňkové služby ubytovacího zařízení. Vykonávat a organizovat gastronomické činnosti, řídit stravovací provoz Žáci jsou vedeni tak, aby dbali na dodržování hygienických předpisů v gastronomii ovládali a uplatňovali zásady racionální výživy i alternativních způsobů stravování orientovali se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti ovládali technologické postupy zpracování surovin, přípravy pokrmů a nápojů a kontrolovali jejich kvalitu využívali a udržovali technické a technologické vybavení stravovacích zařízení ovládali techniku odbytu, systémy a způsoby obsluhy organizovali a koordinovali činnosti pracovních týmů ve výrobě a v odbytu sestavovali jídelní lístky podle gastronomických pravidel a jiných hledisek organizačně a ekonomicky zajišťovali gastronomické akce orientovali se v cizích kuchyních a v zážitkové gastronomii, reagovali na nové trendy ve stravování. Vykonávat a organizovat odborné činnosti služeb cestovního ruchu Žáci jsou vedeni tak, aby charakterizovali metody spolupráce při vytváření nabídky služeb cestovního ruchu orientovali se ve struktuře cestovního ruchu v ČR orientovali se v organizačně-institucionální struktuře cestovního ruchu v EU i ve významných destinacích světa a v obchodně právním vymezení jejich vztahu k ČR poskytovali služby cestovního ruchu, prezentovali jejich nabídku pro různé druhy, formy cestovního ruchu a skupiny klientů. 8

10 Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v hotelnictví a ve službách cestovního ruchu Žáci jsou vedeni tak, aby znali základy fungování trhu EU a způsoby podnikání v EU orientovali se v obchodně-podnikatelských aktivitách hotelů a dalších podniků a institucí cestovního ruchu organizovali průzkum trhu, výsledky vyhodnocovali, smluvně zabezpečovali odbyt výrobků a služeb orientovali se v moderních formách nabídky a prodeje výrobků a služeb využívali marketingových nástrojů k prezentaci hotelu, k nabídce služeb cestovního ruchu znali způsob zabezpečení činnosti oběžným i dlouhodobým majetkem organizovali a evidovali zásobovací činnost kalkulovali ceny výrobků a služeb sestavovali operativní a dlouhodobější programy zajišťovali základní operace personálního řízení, vyhotovovali návrhy pracovní smlouvy vedli podnikovou administrativu, evidovali pohyb majetku, surovin, výrobků, služeb, finančního toku vyhodnocovali výsledky hospodaření. Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Žáci jsou vedeni tak, aby chápali bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i klientů) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek pro získání či udržení certifikátu podle příslušných norem dodržovali příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygienické předpisy a zásady používali osobní ochranné pracovní prostředky podle platných předpisů pro jednotlivé činnosti byli připraveni spolupodílet se na vytváření bezpečného pracovního prostředí, dbali na používání pracovních nástrojů, pomůcek a technického vybaveni odpovídajícího bezpečnostním a protipožárním předpisům uměli uplatňovat oprávněné nároky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či při případném pracovním úrazu. Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Žáci jsou vedeni k tomu, aby chápali kvalitu jako nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta. 9

11 Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje Žáci jsou vedeni k tomu, aby chápali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení uvažovali při plánování a posuzováni určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady efektivně hospodařili s finančními prostředky nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. Specifické výsledky vzdělávání Škola nabízí žákům během studia řadu kurzů, např. barmanský, sommeliérský, vyřezávání ovoce, seminář o kávě Nabídka se řídí zájmem žáků. Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Žák dosáhne středního vzdělání s maturitní zkouškou. Charakteristika školního vzdělávacího programu Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Vzdělávací strategie školy počítá s trvalým procesem zjišťování a vyhodnocování vzdělávacích potřeb žáků. Klíčovým principem uplatňovaným v rámci daného modelu řízení kvality je princip trvalého zlepšování, který provází všechny činnosti a aktivity školy. Pedagogická koncepce školy důsledně vychází z principu spoluodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání (podle 2 zákona 561/2004 Sb.), jehož uplatnění rozvíjí žákovské osobnostní kompetence pracovat na vlastním rozvoji, plánovat sebezdokonalování, chápat nutnost celoživotního vzdělávání ve společnosti třetího tisíciletí. Řada absolventů pokračuje dále ve studiu na VOŠ a VŠ, především ekonomického směru. Škola definuje svou vzdělávací strategii jako jednotlivé zásady, které musí prolínat celým výchovně-vzdělávacím procesem: Vytvářet v žácích profesionální návyky, které budoucí zaměstnavatel bude využívat a které dostatečně ekonomicky ocení. Vytvářet v žácích profesionální hrdost a kladný vztah k oboru. Začlenit žáky již během studia mezi odborníky a také jim umožnit navázat kladné interpersonální vztahy, kterých si žáci mohou vážit a které mohou využívat při svém budoucím zaměstnání. K tomu slouží účast na různých soutěžích a seminářích v rámci 10

12 regionu i celé ČR, navazování kontaktů s žáky stejného oboru z jiných škol ČR a také se sociálními partnery již v průběhu studia. Vytvářet v žácích hrdost a kladný vztah ke škole. Vytvářet v žácích potřebu stále se do školy vracet pro nové odborné inspirace a mezilidské kontakty. Vytvářet v žácích potřebu dále se ve svém oboru vzdělávat a profesionálně růst. Prezentace na veřejnosti je nedílnou součástí všech forem praktického vzdělávání. Žáci a žákyně mají možnost rozvíjet své kompetence a zažívat uznání veřejnosti při zajišťování společenských a gastronomických akcí. Vedle praktického odborného vzdělávání je prioritou školní vzdělávací strategie vzdělávání jazykové. Multikulturní kompetence se spolu s řadou profesních, personálních i sociálních kompetencí rozvíjejí na zahraničních odborných stážích, které mohou žáci a žákyně vykonávat ve vybraných destinacích Řecka. V rámci projektu Tandem vybraní žáci a žákyně vycestují také do Německa a v rámci projektu Leonardo da Vinci do Švédska a Itálie. Uplatnitelnost absolventa školy na mezinárodním trhu práce zvýší rovněž tzv. dodatek k maturitnímu vysvědčení Europass, usnadňující uznání odborné kvalifikace absolventa v zahraničí. Organizace výuky a realizace praktického vyučování Výuka je organizována dle platného rozvrhu hodin, který je sestaven podle učebního plánu. Vedle běžné formy vyučování v kmenových třídách či odborných učebnách se kompetence žáků a žákyň (klíčové a odborné) rozvíjejí při praktickém vyučování. Výuka předmětu technologie přípravy pokrmů probíhá v laboratorní kuchyni v blocích praktického cvičení. Technika obsluhy a služeb je rovněž vyučována v blocích v laboratorní učebně školy. Odborná praxe se uskutečňuje na pracovištích fyzických a právnických osob a představuje završení každého ročníku (kromě čtvrtého). Se subjektem, kde probíhá praxe, musí být uzavřena Smlouva o odborné praxi v souladu s platnými právními předpisy. Další podrobnosti organizace výuky praxe uvádí tabulka přehledu využití týdnů v období školního roku. Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětů, konkrétní situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí soustavnou péči o získávání a rozvíjení požadovaných profesních znalostí, vlastností a schopností. Formuje profesní vystupování, estetické cítění, kultivované vyjadřování, konstruktivní a vstřícné jednání se zákazníky, obchodními partnery i spolupracovníky. Učí žáky spolupracovat odpovědně se rozhodovat apod. Tomu také odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce: výklad s návazností na teoretické poznatky žáků řízený rozhovor samostatné řešení úkolů skupinová práce 11

13 praktická cvičení vyžadující aplikaci teoretických poznatků v konkrétní praktické situaci i uplatnění mezipředmětových vztahů metody maximálně propojující školu s praxí metody umožňující samostatnou podnikatelskou činnost v oboru metody využívající informační a komunikační technologie setkání s odborníky - prezentace firem ve škole s vlastní pracovní činností žáků odborné exkurze konzultační hodiny přístup k jednotlivým žákům je diferencovaný, podle jejich individuálních možností a věkových specifik. 12

14 Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Komunikativní kompetence Personální a sociální kompetence Občanské kompetence a kulturní povědomí Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Matematické kompetence Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Název školního vzdělávacího programu: Realizace klíčových kompetencí a průřezových témat Klíčové kompetence Český jazyk a komunikace x x x x x x x Anglický jazyk x x x x x x x Německý jazyk x x x x x x x Dějepis x x x x x Základy společenských věd x x x x x x Právo x x x x x x x Základy přírodních věd x x x x x x x x Matematika x x x x x x x x Literatura x x x x x x Tělesná výchova x x x x Informační a kom. technologie x x x x x x x Ekonomika x x x x x x x x Účetnictví x x x x x x x x Nauka o výživě x x x x x Technologie přípravy pokrmů x x x x x x x Technika obsluhy a služeb x x x x x Nápojová gastronomie x x x Nauka o potravinách x x x x x x Marketing a management x x x x x x x x Hotelový provoz x x x x x x x Speciální technologie a obsluha x x x x Příprava podn. projektu x x x x x x x x Hotelový software x x x x x x x Zeměpis cestovního ruchu x x x x x x x x Cestovní ruch x x x x x x x x Průvodcovství x x x x x x x x Písemná a elektr. komunikace x x x x x x x Korespondence x x x x x x x x Seminář ze společenských věd x x x x x x Seminář z matematiky x x x x x x x x Seminář z literatury x x x x x x Seminář z anglického jazyka Seminář z německého jazyka 13 x x x x x x x

15 Způsob začlenění průřezových témat do výuky Občan v demokratické společnosti Toto téma se realizuje v rámci celé školy a prolíná všemi předměty. Vyučující se snaží vytvářet ve třídě takové prostředí, které vede k vzájemné spolupráci, toleranci a dialogu. Především třídní učitelé se snaží poznat žáka blíže, aby mohli jeho názory a postoje co nejlépe směřovat. Vyučující volí metody, které vedou žáky ke spolupráci a k zodpovědnosti, učí je aktivně se podílet na činnostech a rozvíjet svou osobnost. Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali využívat sdělovací prostředky (média) ve svůj prospěch, aby rozlišovali věrohodnost informací. Žáci jsou zapojováni do aktivit, které vedou k poznání toho, jak demokracie funguje. Žáci jsou vedeni k vnímání multikulturního světa. Řada z nich vyjíždí na stáže a praxe do zahraničí, škola je zapojena do programů Tandem a Leonardo da Vinci. Člověk a životní prostředí Toto průřezové téma prostupuje většinou předmětů, nejvíce se mu samozřejmě věnuje ekologie. Cílem je, aby žáci pochopili význam přírody pro člověka, získali informace o působení vlivu člověka na přírodu a životní prostředí (většinou negativním). Jsou vedeni k tomu, aby se chovali ekologicky ve všech oblastech svého života. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je nepostradatelnou součástí systému všeobecného vzdělávání žáka, jeho přípravy na další vzdělávání a vstup do profesních vztahů. I když nemůže nahradit vlastní profesní zkušenosti, snaží se žáka teoreticky i prakticky připravit na situace, s nimiž se v profesním životě zcela běžně setká. Ve svém budoucím profesním životě se žák neobejde bez základních znalostí tržní ekonomiky, světa financí, hospodářských struktur státu i Evropské unie, vlivu globalizace světového trhu ani bez znalostí světové ekonomiky. Toto téma je obsaženo především v předmětech Právo, Ekonomika, Marketing a management, Příprava podnikatelského projektu, zasahuje i do předmětu Počítačová a elektronická komunikace a opět se částečně prolíná celou řadou dalších předmětů. Žák je veden k tomu, aby kriticky hodnotil své osobní dispozice, rozhodoval se a plánoval svůj život, pracovní kariéru i dílčí aktivity podle svých schopností, osobnostních rysů, studijních výsledků; kriticky hodnotil výsledky svého učení a práce, přijímal radu i kritiku od druhých lidí. Důraz je kladen na uvědomování si nutnosti celoživotního vzdělávání. Během studia je žák veden k tomu, aby měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání, aby měl reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o možnostech profesní kariéry, znal požadavky zaměstnavatelů a byl schopen srovnávat je se svými předpoklady. Absolvent je seznámen s tím, kde a jak se může informovat o pracovních nabídkách a jak na ně má reagovat. Zná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců. 14

16 Během studia jsou pro žáky organizovány přednášky a besedy s Úřadem práce v Pardubicích. Během praxe a v rámci exkurzí navštíví řadu podniků, kde mohou vidět, jak tyto vztahy a zákonitosti reálně fungují. Informační a komunikační technologie Vzhledem k tomu, že IKT pronikají do všech oblastí našeho života, zasahuje toto téma do celé řady předmětů. V předmětu IKT se žáci naučí ovládat počítač především po stránce uživatelské a v ostatních předmětech využívají tyto znalosti prakticky. Toto téma vstupuje do předmětu PEK, Hotelový software a podle možností je využíván i ve výuce cizích jazyků a ekonomických předmětů. Realizace dalších vzdělávacích a mimovyučovacích aktivit podporujících záměr školy Škola realizuje pro žáky exkurze do gastronomických zařízení, potravinářských závodů, na gastronomické výstavy a veletrhy, exkurze s ekonomickým zaměřením (např. ČNB, Úřad práce). Podporuje zahraniční zájezdy s možností prohlídek gastronomických zařízení a výrobních firem. Spolupracuje s družebním městem Wiesau v Německu, s odbornou střední školou Balderskolan v družebním městě Skelleftea ve Švédsku a se soukromou střední školou IAL Cesenatico v Itálii v rámci výměnných odborných stáží žáků. V rámci zvyšování úrovně vědomostí a praktických dovedností spolupracuje škola s firmami z oboru, kde se žáci účastní činností jak ve výrobních, tak v odbytových střediscích při konání významných akcí (např. slavnostní hostiny, rauty, prezentace vína). Žáci školy se zapojují do zajišťování gastronomických služeb při společenských, kulturních a pracovních akcích. Žáci se účastní gastronomických a barmanských soutěží (např. GASTRO Hradec Králové, barmanská soutěž Labský pohár). Dále se účastní také jazykových a sportovních soutěží a olympiád (např. školní kolo jazykové soutěže v anglickém a německém jazyce, turnaje ve florbalu, volejbalu, basketbalu, soutěže ve stolním tenisu, plavání atd.) Škola pořádá pro žáky odborné kurzy (např. barmanský, dekorativní vyřezávání ovoce a zeleniny, sommelierský, kurz kávy), divadelní a filmová představení, návštěvy kulturních a historických památek, exkurze na výstavy - v oblasti společenskovědní a estetické. Způsob a kritéria hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni podle Klasifikačního řádu školy, který je nedílnou součástí Školního řádu a je zveřejněn na webových stránkách školy. Tento Klasifikační řád stanovuje kriteria 15

17 hodnocení. Pro hodnocení žáků je využíváno známkování. Učitel hodnotí žáky také slovním hodnocením, a to v průběhu celého vyučovacího procesu. Při hodnocení výsledků vzdělávání se uplatňují zejména následující principy: princip spoluodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání princip autodidaktického učení princip aktivního přístupu žáků princip propojení vzdělávacího programu s praxí princip sebehodnocení žáků Hlavním cílem hodnocení není pouze získání určitého počtu známek v daném předmětu, ale i hodnocení žákovy aktivity, domácí přípravy, kultivovanosti projevu, schopnosti formulovat svůj názor na určitý problém, schopnost samostatně pracovat, využít získané poznatky v praxi. Žáci jsou zkoušeni průběžně v klasifikačním období tak, aby žák měl v jednohodinovém předmětu nejméně 2 známky, v předmětu s vyšší hodinovou dotací nejméně 4 známky. Známky jsou zapisovány do systému Škola OnLine. Učitel zadá také váhu příslušné známky. Tento systém je dálkově přístupný nejen pro žáky, ale také zákonné zástupce žáků. Žáci/žákyně se na počátku vzdělávání daného předmětu seznámí s programem vzdělávání a s očekávanými výsledky, aby sami mohli sledovat, plánovat, popř. zaznamenávat rozvoj svého osobního portfolia a svůj pokrok v osvojování dílčích kompetencí. Zároveň jsou seznámeni s konkrétními výstupy, které se budou podílet na jejich pololetním hodnocení ve výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů: písemné testování dílčích schopností a dovedností po ukončení tematického celku průběžné ověřování ústní individuální prezentace žáků kladoucí důraz na aplikaci dílčích poznatků v praxi, na kreativní řešení konkrétních problémových situací z praxe, na dialogické metody prezentace samostatná prezentace zvolené problematiky projektová práce, při níž se uplatní schopnosti týmové komunikace a kooperace, mezipředmětové vazby a vztahy aplikace průřezového tématu IKT a adekvátní prezentace projektu výsledky vzdělávání jsou hodnoceny podle školního klasifikačního řádu, jenž posuzuje zejména tato kritéria: samostatný aktivní přístup při řešení zadaného úkolu, systematické komplexní uplatnění osvojených kompetencí, schopnost kreativně aplikovat získané kompetence, efektivnost řešení zadaného problému pro sociálního partnera zaměstnavatele žáka je vytvořen stručný dotazníkový formulář, v němž zástupce zaměstnavatele posoudí: vystupování a upravenost zevnějšku, chování a komunikaci, dochvilnost, zájem o práci a motivovanost, odborné kompetence, jazykové kompetence, plnění zadaných úkolů, plánování vlastní práce, odpovídající schopnosti pro daný obor. Podmínky přijetí ke vzdělávání Do prvního ročníku studijního oboru jsou přijímáni uchazeči, kteří 16

18 splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. Podmínky přijímacího řízení pro daný školní rok stanoví ředitel školy a zveřejní je nejdéle do konce ledna příslušného roku. Konkrétní kriteria přijímacího řízení jsou každoročně aktualizovány a jsou zveřejněny na internetových stránkách školy. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením. Zdravotní stav posuzuje příslušný registrovaný praktický lékař. V případě přijetí škola požaduje vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství. Organizace, forma a obsah přijímacího řízení a kritéria přijetí žáka ke vzdělávání, viz příloha ŠVP. Obsah a forma maturitní zkoušky Maturitní zkouška se skládá ze společné části maturitní zkoušky zahrnující komplexní zkoušku z českého jazyka, cizího jazyka a třetí povinné zkoušky, kde si žák zvolí mezi matematikou a občanským a společenskovědním základem. Profilová zkouška zahrnuje 3 povinné zkoušky, a to praktickou maturitní zkoušku a obhajobu maturitní práce, zkoušku z ekonomiky a 3. zkoušku si žák volí mezi druhým cizím jazykem, zkouškou z hotelnictví a cestovního ruchu, matematikou a zkouškou ze společenských věd. Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky zvolené z nabídky stanovené ředitelem školy. Nabídka předmětů maturitní zkoušky bude v příloze ŠVP na každý školní rok. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí platnou právní úpravou, zvláště zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou činnost školy. Ve škole zajišťuje tuto poradenskou činnost výchovná poradkyně. Škola také úzce spolupracuje se sociálními partnery, s pedagogicko-psychologickou poradnou a se základními školami, ve kterých žák plnil povinnou školní docházku. Výuka je zabezpečena odborně personálně i materiálně. Základem je znalost specifik jednotlivých druhů postižení a zdravotního znevýhodnění a tomu odpovídající metody a formy vzdělávání a hodnocení. Škola také vytváří a plní podmínky dané platnou legislativou pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jejich sociální ochranu, pro vzdělávání příslušníků národnostních menšin a cizinců. 17

19 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním Sociálním znevýhodněním se podle 16 odst. 4 školského zákona rozumí rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, postavení azylanta a účastníka řízení o poskytnutí azylu. Ve škole je věnována soustavná a cílená pozornost prevenci nežádoucích sociálních projevů v chování žáků. Je zpracován minimální preventivní plán a ve škole je zajištěna funkce preventisty sociálně patologických jevů. Zdravotním znevýhodněním se rozumí dlouhodobá nemoc, zdravotní oslabení nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování. Při dlouhodobější nemoci mají žáci možnost konzultačních hodin u vyučujících a prodloužení termínu klasifikace. Podle potřeb žáků lze obsah vzdělávání rozložit do více ročníků nebo zajistit individuální vzdělávací plán. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Vzdělávání mimořádně nadaných žáků se řídí platnou právní úpravou, zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Ve výuce těchto žáků je vhodné používat náročnější metody a postupy, problémové a projektové vyučování, samostudium, práci s informačními a komunikačními technologiemi. Žáci jsou také vhodně zapojováni do skupinové výuky a týmové práce (jako její vedoucí i členové), jsou vedeni k co nejlepším výkonům i v předmětech, na které nejsou orientováni. Ředitel školy může, za podmínek daných školským zákonem, přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Žákům mimořádně nadaným je věnována individuální pozornost ze strany vyučujících a jsou též v evidenci výchovné poradkyně. Zúčastňují se různých soutěží umožňujících srovnání ve školním, národním i mezinárodním měřítku. Ve škole jsou organizovány jazykové soutěže v anglickém a německém jazyce. Žáci se účastní regionální soutěže O pardubický pramínek. Škola se účastní nejrůznějších soutěží z oboru (barmanské, gastronomické např. GASTRO Hradec, Labský pohár). Škola nabízí žákům také řadu mimoškolních aktivit v oblasti sportu (zimní lyžařské kurzy, turnaje a sportovní soutěže). 18

20 Učební plán školního vzdělávacího programu Učební plán Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem Celkem Český jazyk a komunikace Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis 2 2 Základy společenských věd Právo Základy přírodních věd Matematika Literatura Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Účetnictví Nauka o výživě 1 1 Technologie přípravy pokrmů Technika obsluhy a služeb Nápojová gastronomie 1 1 Nauka o potravinách 2 2 Marketing a management v hotelnictví 2 2 Hotelový provoz Speciální technologie a obsluha 1 1 Příprava podnikatelského projektu 1 1 Hotelový software 1 1 Zeměpis cestovního ruchu Cestovní ruch 2 2 Průvodcovství Písemná a elektronická komunikace 2 2 Korespondence 2 2 Volitelné předměty Seminář ze společenských věd

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdělávacího programu: Gastronomie Kód a název oboru vzdělání: 65-41-L/01 Gastronomie Stupeň poskytovaného vzdělávání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: čtyřleté

Více

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdělávacího programu: Gastronomie - nástavba Kód a název oboru vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie Stupeň poskytovaného vzdělávání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia:

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č.

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č. Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č. Budějovice Zřizovatel: Jihočeský kraj Název školního vzdělávacího programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 27 Kroměříž Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník Školní vzdělávací program Číšník, servírka Platnost ŠVP: od 1.9.2008 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNATIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Stravovací služby KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65 51 H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKOLOGIE A LOGIE 1601M/01 1. Identifikační údaje Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace adresa: U Jezu 7, 74101 Nový Jičín zřizovatel: Moravskoslezský

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - 2011 - Kopie 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. [ Albert Einstein ] Střední škola

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: STROJÍRENSKÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdělávacího programu: Podnikání v gastronomii Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Stupeň poskytovaného vzdělávání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia:

Více

MANAGEMENT OBCHODNÍCH A VÝROBNÍCH FIREM

MANAGEMENT OBCHODNÍCH A VÝROBNÍCH FIREM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Platnost: od 1. 9. 2010 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA 1. 4. ročník Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky Verze 3 1 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA... 5 2.1

Více

Truhlář Kód: 33-56-H/01

Truhlář Kód: 33-56-H/01 Truhlář Kód: 33-56-H/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Truhlář ŠVP zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Technické lyceum

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Technické lyceum Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Technické lyceum 1 Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum, který vydalo

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více