Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí"

Transkript

1 Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a kulturní menšinou Neslyšících a umožnit jim osvojit si základy komunikačních systémů, které neslyšící a nedoslýchaví používají, včetně pravidel komunikace v přítomnosti tlumočníka. Kurz je koncipován jako praktický s využitím skupinové práce, technik dramatické výchovy a kazuistik. Kurz je veden v tandemu slyšícího a neslyšícího lektora. Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání 1 den Cílem kurzu je popsat projevy a vysvětlit příčiny specifických rysů ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, se zaměřením na děti pocházející ze sociálně vyloučených lokalit. Kurz má za cíl poskytnout účastníkům inspiraci pro práci se třídou, ve které jsou žáci ze sociálně vyloučených lokalit. Spolupráce školy a místních komunit - komunitní vzdělávání 1 den Cílem kurzu je seznámit účastníky s principem komunitní školy, kdy je škola navázána blízkou spolupráci na své okolí, spolupracuje s místními institucemi státního, soukromého i neziskového sektoru, vychází z místní tradice a spolupracuje intenzivně s rodiči žáků, kteří se podílejí i na samotné výuce. Účastníci kurzu budou seznámeni jednak s obecnými principy pojetí komunitní školy a s konkrétními školami z České republiky, které se snaží tyto principy realizovat v praxi. Principy nezraňující komunikace ve škole 1 den Cílem kurzu je pochopení principů partnerské komunikace mezi školou a rodiči žáků, učiteli a žáky a pedagogy navzájem. Účastníci poznají vybrané principy fungování mozku vztahující se ke komunikaci a vzájemnému ovlivňování lidí. Naučí se rozeznat věcnou a vztahovou složku komunikace a jak je ovlivňovat. Budou trénovat komunikaci v běžných situacích, do kterých se dostávají. Komunikačně náročné situace ve škole 1 den Kurz volně navazuje na kurz Principy nezraňující komunikace ve škole, jehož obsah dále rozvíjí se zaměřením na komunikačně náročné situace. Účastníci společně trénují používání popisné zpětné vazby, využívání modelů vedení versus řízení. Role pracovníků ústavních zařízení v práci s ohroženými dětmi a rodinami 1 den Cílem kurzu je seznámit účastníky s jejich rolí v systému péče o ohrožené děti a rodiny, včetně aktivní účasti na případové práci a mezioborové spolupráci, zvýšení povědomí o potřebách ohrožených dětí a schopnosti tyto potřeby identifikovat, nastínit možnou budoucí roli pracovníků ústavních zařízení v transformaci systému péče o ohrožené děti a rodiny. Kurz je určen pro pracovníky ústavních zařízení, včetně pracovníků škol zřizovaných v rámci ústavních zařízení.

2 Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání nejen žáků se SVP 1 den Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu s možnostmi práce s hodnocením dětí v rámci inkluzivního vzdělávání, představit různé způsoby využití hodnocení pro výuku. Heterogenita skupiny a klima třídy 1 den Cílem kurzu je nabídnout možnosti práce s heterogenním kolektivem dětí, jejich vzájemnou spolupráci a využívání potenciálu odlišností dětí pro zkvalitnění výuky. Účastníci se naučí rozlišovat vzdělávací potřeby žáků v heterogenní skupině a zohledňovat je při přípravě a realizaci výuky. Práce s kulturní odlišností v české škole 1 den Hlavním cílem kurzu je seznámit učitele s tím, jak rozpoznat a adekvátně identifikovat správné souvislosti kulturního zázemí a jak vhodně zacházet s tím, když žák pochází z kulturně odlišného prostředí. Dílčím cílem kurzu je vysvětlit a napomoci rozpoznávat rozdíl mezi kulturní odlišností a situací, kdy dítě pochází ze sociálně vyloučené rodiny. Proč inkluzivní vzdělávání? Principy, efektivní metody a právní rámec vzdělávání 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s principy inkluzivního vzdělávání obecně i v ČR, nástroji a metodami inkluzivního vzdělávání, právními a finančními aspekty zavádění inkluzivního vzdělávání v ČR. Jedná se o základní obecný kurz, který frekventantům umožní získat ucelený všeobecný přehled o inkluzivním vzdělávání. Vliv odlišného mateřského jazyka na školní úspěšnost žáků 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty nejen se specifickými aspekty vzdělávání dětí cizinců, ale především jak vyrovnávat handicapy těchto dětí při vzdělávání, jak napomáhat jejich začleňování do běžných základních a středních skol a jak vhodné kombinovat sociální a vzdělávací intervence. Vliv ústavní výchovy na školní úspěšnost žáků 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty nejen se specifickými aspekty vzdělávání dětí a žáků v ústavních zařízeních (zejména DDŠ), ale především jak vyrovnávat handicapy těchto dětí při vzdělávání, jak napomáhat jejich začleňování do běžných základních a středních skol a jak vhodné kombinovat sociální a vzdělávací intervence. Práce s předsudky na českých školách 2 dny Cílem kurzu je připravit účastníky jednak na práci s heterogenním kolektivem a zároveň na práci s předsudky a stereotypy u žáků a studentů. Účastníci kurzu budou po absolvování kurzu vybaveni teorií, která podává nový pohled na pojetí národnosti a kulturní odlišnosti a na stávající podobu výuky MKV v RVP, budou schopni reflektovat částečně své vlastní kulturní zázemí, budou vybaveni aktivitami a metodami práce pro oblast předsudků a budou seznámeni se základními principy inkluzivního vzdělání.

3 Jazyková výbava žáků hovořících romsky/romským etnolektem češtiny aneb Zdroje a kontext chyb v češtině 2 dny Cílem kurzu je seznámit účastníky s tím, jaká je jazyková výbava žáků hovořících romsky nebo romským etnolektem češtiny. Zaměří se na to, jakým způsobem jazykové kompetence těchto žáků ovlivňují jejich školní připravenost a jaký mají dopad na jejich školní úspěšnost. Individuální vzdělávací plán jako živý nástroj podpory žáků se SVP 2 dny Seminář poskytuje pohled na IVP jako na užitečný nástroj, který pro děti často může znamenat pomyslný jazýček na vahách mezi selháním a úspěchem, mezi pozicí trpěného outsidera a pozicí přiměřeně sebevědomého a okolím respektovaného dítěte. Neviditelné překážky speciální potřeby žáků se SVP 2 dny Kurz je zaměřen na problematiku dětí především na ZŠ, jejichž potíže nejsou na první pohled evidentní či není jasné, jak s potížemi dětí pracovat. Podrobněji se věnuje tématu pedagogické diagnostiky, která je klíčová a nezastupitelná při volbě vhodné pomoci dítěti. Cílem kurzu je ukázat důležitost propojení podrobného popisu situace dítěte a tzv. Stanovení prognózy - konkrétní zvolené formy podpory. Seminář využívá konkrétních kazuistik a příkladů pedagogické diagnostiky, které doplňují stručnější teoretickou část. Index inkluze v praxi 1 den Cílem kurzu je seznámit účastníky s jedním z nástrojů, který pochází z Anglie a podává přehledný návrh pro změnu celé kultury, politiky a praxe školy směrem k inkluzivnímu vzdělávání, s nímž může škola sama pracovat a předat pedagogickým pracovníkům základních škol informace, zkušenosti a návody, jak využít Indexu inkluze pro rozvoj vlastní školy. Rozvoj kompetencí v českém jazyce u žáků z jazykového prostředí ovlivněného romštinou 1 den Kurz se zaměřuje na příčiny chyb žáků z jazykového prostředí ovlivněného romštinou v českém jazyce a možnosti jejich kompenzace. Stručně seznámí účastníky se základními informacemi o jazykovém repertoáru romských dětí s důrazem na jejich kompetence v českém jazyce, romštinu a romský etnolekt češtiny. Asistent pedagoga v současné škole WS nejen pro ředitele škol ½ den Cílem workshopu je sdílení aktuální praxe ředitelů a zřizovatelů škol se zaváděním, financováním, vedením a prací asistentů pedagoga na českých školách a seznámit účastníky s výstupy projektu v souvislostech aktuální praxe. Podpůrná opatření napříč vzděláváním 3 x ½ den Účastníci budou seznámeni s novou filozofií posuzování speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu chystaných změn v české legislativě. Souvisejícím cílem je vysvětlit frekventantům změny v pojetí naplňování vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů (dále jen žáků) se sociálním znevýhodněním (v novém pojetí žáků s potřebou podpůrných opatření), poskytnout přehled normativních, organizačních a metodických dokumentů, které se vážou k poskytování podpůrných opatření v základních, mateřských a středních školách.

4 Kurzy pro asistenty pedagoga Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 50 hod. modul (kombinace 3 prezenčních setkání a e-learningu) Kurz je zaměřen na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí - osvětlí příčiny a důsledky sociálního znevýhodnění pro vzdělávání dětí. Účastníci získají přehled o službách souvisejících s prací a péči o děti (OSPOD, sociální, spec. ped. a psychol. služby); rozvíjí kompetence AP ve zvládání obtížných situací spojených s chováním dětí, budou reflektovat vlastní práci, komunikaci a spolupráci s pedagogy. Kurz spojuje výhody domácího studia formou e-learningu a prezenčních setkání v rozsahu 3 x 8 hodin a je vhodný pro asistenty pedagoga všech typů škol (MŠ, ZŠ a SŠ). Celkový rozsah je 50 hodin, akreditováno MŠMT. Asistent pedagoga děti z jazykového prostředí ovlivněného romštinou 1 den Kurz seznámí účastníky s tím, jaká je jazyková výbava žáků hovořících romsky nebo romským etnolektem češtiny. Zaměří se na to, jakým způsobem jazykové kompetence těchto žáků ovlivňují jejich školní připravenost a jaký mají dopad na jejich školní úspěšnost. Kurz se zaměří také na možnosti a nástroje asistenta pedagoga pro práci s dětmi z jazykového prostředí ovlivněného romštinou. Asistent pedagoga s odlišným mateřským jazykem 1 den Cílem kurzu je vysvětlit účastníkům, co obnáší pro práci asistenta pedagoga, když žák ve třídě pochází z odlišného kulturního prostředí. Kurz se zaměří především na práci se žáky s odlišným mateřským jazykem. V průběhu kurzu se účastníci dále seznámí s konkrétními opatřeními ve výuce, které odpovídají na potřeby žáků s OMJ/ z kulturně odlišného prostředí. Kurzy přímo pro mateřské školy

5 Práce s odlišností v mateřské škole 1 den Účastníci (pedagogičtí pracovníci zařízení předškolní výchovy a přípravných ročníků ZŠ) získají kompetence pro začlenění metod multikulturní výchovy do školních vzdělávacích programů, chodu školy a výuky. Přístup, který bude pedagogům představen, je vědomá a nestereotypizující práce s předsudky. Podpora čtenářských dovedností v MŠ specifika práce s dětmi z čtenářsky nepodnětného prostředí 2 dny Cílem tohoto kurzu je podpořit rozvíjení čtenářských dovedností u dětí - nečtenářů, a to právě s akcentem na podporu dětí, jejichž domácí prostředí není v tomto směru podnětné. V rámci kurzu se učitelé dozvědí, jak mohou tyto dovednosti (př. vizualizace, shrnování, předvídání) u dětí podporovat, jak mohou pozitivně ovlivňovat celkové prostředí mateřské školy tak, aby bylo pro čtenářské, jak kreativně mohou pracovat se čteným textem, dozvědí se co je to třífázový model učení E U R a jak prostřednictvím čtení učit děti kriticky myslet, rozvíjet postoje, a jak tyto metody uplatnit i u předškolních dětí, které ještě nejsou čtenáři. Rodiče spojenci MŠ respektující komunikace s rodiči 2 dny Chceme si rozumět, nejen spolu mluvit. Cílem kurzu je seznámit učitele s principy efektivní komunikace s rodiči. Seminář se bude zabývat obecnými otázkami: Jak komunikovat s rodiči pro prospěch dítěte a výuky v MŠ? Jak vytvořit otevřené a bezpečné prostředí pro děti, pedagogy a rodiče? Co dělat, když se spolupráce a komunikace s rodinou nedaří, jak tomu předcházet a jak překonat potencionální obavy na obou stranách? Pedagogové budou analyzovat, jak se škola rodičům prezentuje a jaké komunikační cesty jim nabízí. V rámci semináře dojde k identifikaci a rozpracování konkrétních postupů pro vzájemnou spolupráci a dialog školy s rodiči. Budou prezentovány principy, cíle, prostředky spolupráce a efektivní komunikace s rodiči. Učitelky dostanou možnost sdílet své zkušenosti z praxe.

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce název: Zámečnické práce a údržba motto: Odbornost spojená se vzdělaností je základem pro důstojný a spokojený život. Střední odborná

Více

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami Metodika Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami vytvořená v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD

Více

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 1 VIZE... 5 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020... 6 Cílový stav v roce 2018: zavedení legislativních změn do praxe... 7 Část

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Lesnické práce 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenské práce 23-51-E/01 Verze: v1.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1. Úvodní identifikační údaje... 6 2.2 Popis

Více

Centrum inkluze o.p.s.

Centrum inkluze o.p.s. Centrum inkluze o.p.s. Výroční zpráva 2014 O naší organizaci Obecně prospěšná společnost Centrum inkluze o.p.s. se sídlem Velké Hoštice, Slezská 342, 747 31, byla založena v lednu roku 2013 a své služby

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

HODNOCENÍ DOPADŮ INTERVENCÍ V RÁMCI OPVK K PODPOŘE INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

HODNOCENÍ DOPADŮ INTERVENCÍ V RÁMCI OPVK K PODPOŘE INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2013 HODNOCENÍ DOPADŮ INTERVENCÍ V RÁMCI OPVK K PODPOŘE INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná zpráva z evaluace OBSAH Pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracoval SocioFactor s.r.o. SocioFactor

Více

Situační analýza školy 2013

Situační analýza školy 2013 Situační analýza školy 2013 Základní škola KUNRATICE Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy Tel.: 261097211-2,

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Bezpečnostně právní činnost 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Strojírenství - programování CNC strojů

Strojírenství - programování CNC strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenství - programování CNC strojů 3-41-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4. Profil absolventa... 5.1 Úvodní identifikační

Více

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část KATALOG podpůrných opatření obecná část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Jan Michalík, Pavlína Baslerová, Lenka Felcmanová a kolektiv KATALOG

Více

METODICKÝ VÝKLAD. Individuální projekty systémové

METODICKÝ VÝKLAD. Individuální projekty systémové Příloha č. 4 k č. j: MSMT 6741/2015 METODICKÝ VÝKLAD výzvy k předkládání žádostí o podporu pro Individuální projekty systémové Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osa 3: Rovný přístup

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

Analýza potřeb pedagogických pracovníků v oblasti inkluzívního vzdělávání

Analýza potřeb pedagogických pracovníků v oblasti inkluzívního vzdělávání Analýza potřeb pedagogických pracovníků v oblasti inkluzívního vzdělávání v projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 2014 OBSAH ÚVOD... 2 1 CÍL,

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

školní vzdělávací program Učitel MŠ a vychovatel RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Učitel MŠ a vychovatel RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Učitel MŠ a vychovatel Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika školy 10

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více