Přehled hlavních výsledků kvaziexperimentální evaluační studie komunitního programu primární prevence

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled hlavních výsledků kvaziexperimentální evaluační studie komunitního programu primární prevence"

Transkript

1 Přehled hlavních výsledků kvaziexperimentální evaluační studie komunitního programu primární prevence Závěrečná zpráva Autoři: Lenka Miovská Michal Miovský Barbora Václavková Projekt realizovaly: Centrum adiktologie PK 1. LF UK v Praze o.s. Prev-centrum Praha Praha, březen 2008

2 Název studie: Přehled hlavních výsledků kvaziexperimentální evaluační studie komunitního programu primární prevence. Finanční podpora: Ambasáda Nizozemského království Grantová agentura České republiky (GAČR č. 406/04/P250) Městská část Praha 6 Magistrát hlavního města Prahy Realizátor: Dokument: Autoři zprávy: Odborný garant: Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky a 1. LF UK v Praze o.s. Prev-centrum Praha Závěrečná zpráva evaluační studie Mgr. Lenka Miovská Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD. Mgr. Barbora Václavková Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD. Počet stran: 35 Počet příloh: 0 Pro bibliografické citace: Miovská, L., Miovský, M., Václavková, B. (2008). Přehled hlavních výsledků kvaziexperimentální evaluační studie komunitního programu primární prevence. Závěrečná zpráva. Praha: Centrum adiktologie PK 1. LF UK v Praze/o.s. Prev-centrum. Lenka Miovská, Michal Miovský, Barbora Václavková, 2008 Cover design Centrum adiktologie PK 1. LF UK v Praze,

3 OBSAH 1. Úvod 4 2. Popis hodnoceného projektu Cílová skupina Cíle Struktura programu Metody práce Rámcová témata Personální zabezpečení Služby návazné péče Odborná způsobilost programu Hodnocení efektivity Cíle projektu Názory a postoje k návykovým látkám a jejich užívání u žáků 6. tříd 10 základních škol 4.1 Cíle Metody získávání a analýzy dat Popis souboru Výsledky Alkohol Tabák Ostatní drogy Jiná zjištění Zhodnocení realizace minimálně preventivního programu na základních 14 školách Prahy 6 a okolí. 5.1 Cíle a výzkumné otázky Metody získávání a analýzy dat Popis souboru Výsledky Minimální preventivní program a situace na školách Práce školního metodika prevence Problémy při realizaci minimálně preventivního programu Výsledky studie z hlediska dalšího zpracování dat kvaziexperimentální části Užívání návykových látek u dětí 5., 7. a 9. tříd základních škol Cíle a testované hypotézy Metody sběru a analýzy dat Popis výzkumného souboru Výsledky Srovnání experimentální a kontrolní skupiny v rámci testu Srovnání experimentální a kontrolní skupiny v rámci prvního retestu Srovnání experimentální a kontrolní skupiny v rámci druhého retestu Změny v užívání alkoholu a tabáku Srovnání mezi testováními u rizikových skupin Diskuse Závěr 31 Seznam tabulek a obrázků.. 32 Literatura. 33 3

4 1. Úvod Přehled hlavních výsledků kvaziexperimentální evaluační studie komunitního Programy primární prevence prošly v posledních 20 letech zásadním vývojem. Stále větší důraz je přitom kladen na vědeckými metodami ověřitelnou efektivitu těchto programů u odpovídajících cílových skupin. Hlavní snahou je přitom zabránit dalšímu financování programů, které neprokáží odpovídající efekt a naopak podporovat ty, které efekt vykazují. Mezinárodně sledovaným příkladem takového sporu je jeden z historicky nejvíce nákladných preventivních programů Drug Abuse Resistence Education (DARE), u kterého provedené evaluační studie dokládají nedostatečnou účinnost (Ennet et al., 1994). Nicméně přetrvávající snahy o udržování neefektivních preventivních programů postupně vedly k nutnosti provádět důslednější revize. Za tímto účelem vznikají různě rozsáhlá review shromažďující výzkumem ověřené poznatky o účinnosti preventivních programů s jasnými doporučeními pro jejich realizátory (např. (Hansen, 1992; Tobler, 1992; Böhrner et al., 1994; Gardner et al., 2001; Caulkins et al., 2002)a další). Za stejným účelem pak European Monitoring Center for Drug and Drug Addiction (EMCDDA) začalo rozvíjet systém kvality EDDRA, jehož jedna část je zaměřena na programy primární prevence. 1 Právě EMCCDA sehrálo v EU v posledních letech pozitivní roli také díky publikacím zabývajícími se výměnnou zkušeností s hodnocením různých preventivních programů (Baker et al., 1998; Neaman et al., 2000) a formulací doporučení pro takováto hodnocení (EMCDDA, 1998). Evaluace výsledků patří mezi nejnáročnější typy evaluací vůbec. Evaluace výsledku (outcomes evaluation) sleduje dopad intervence u cílové skupiny definované v přípravné fázi projektu, případně monitoruje a vyhodnocuje další dopady, které program má (Kuipers, 1998). Při sledování dopadu intervence je výhodné kombinovat kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody, protože jen syntéza zjištění obou přístupů může zprostředkovat informaci o reálném a do kontextu zasazeném výsledku evaluované intervence (Miovský et al., 2004a). Kröger (Kröger, 1998) rozlišuje celkem tři základní typy evaluací podle užitého výzkumného plánu Rossiho, Freemana a Hofmana: experimentální, kvaziexperimentální a neexperimentální evaluaci. Zvláštní postavení ve spektru nejrozšířenějších programů prevence užívání drog mají školní (school-based) a komunitní programy (community-based). Jednak mezi komplexně konstruovanými programy patří mezi vůbec nejčastěji využívané a jednak jsou výhodné z hlediska dostupnosti a dobrého technického a časového prostoru pro práci s cílovou skupinou. Jak školním programům (Ballard, 2002; Paddock, 2005; Tobler et al., 2000; Caulkins et al., 2002) tak komunitním programům (Saxe et al., 2006; Tighe & Saxe, 2006) je pochopitelně z perspektivy evaluací věnován mimořádný zájem motivovaný důrazem na skutečně důsledně a vědecky korektní ověření efektivity těchto preventivních programů. Větší část provedených studií prozatím naznačuje, že uvedená skupina preventivních programů patři mezi perspektivní a účinné programy (Tobler, 1992) a že je jejich efekt možné zkoumat a prokázat prostřednictvím standardních výzkumných strategií včetně zkoumání specifických dopadů např. v oblasti minimalizace rizik (McBride et al., 2004). Právě do této skupiny preventivních programů patří také původní model preventivního programu, který vznikl a je rozvíjen v městské části Praha 6. Samotný Projekt evaluace primárně preventivního programu na území Prahy 6 si klade za hlavní cíl porovnat rozdíl mezi výsledkem intervence spočívající v realizaci preventivního programu na komunitní a školní bázi a intervence založené na aplikací pouze tzv. minimálního preventivního programu. Výzkumný projekt je konstruován jako kvaziexperimentální pětiletá studie bez randomizace ve výběru účastníků (Bryman, 2001; Miovský et al., 2004b). Prostřednictvím testu (u žáků 5. tříd ZŠ) a prvního (u žáků 7. tříd ZŠ) a druhého retestu (u žáků 9. tříd ZŠ) je srovnáván vliv preventivní intervence na experimentální skupinu. Toto hodnocení výsledků (výstupů) projektu (Kuipers, 1998; WHO, 2000) je provedeno prostřednictvím srovnání vývoje rizikových indikátorů (užívání 1 Podrobněji viz informační servis na stránkách případně na stránkách 4

5 návykových látek, postoje k návykovým látkám a jejich uživatelům, znalosti) na výběrovém souboru žáků základních škol Prahy 6, kde kontrolní skupinu tvoří školy nezapojené do komunitního projektu o.s. Prev-Centrum (NNO) a realizující pouze tzv. minimální preventivní program (MŠMT, 2000). Obrázek 1 znázorňuje strukturu celého projektu, který je složen celkem ze tří substudií. Jádro projektu, jak již bylo zmíněno, je založeno na kvaziexperimentálním výzkumném plánu a tato substudie byla zahájena v r testem s dětmi v 5. třídě ZŠ s následným retestem v 7. (2005) a 9. třídě (2007). Zbývající dvě substudie aplikují kvalitativní metody (na obrázku 1 pravá strana schématického nákresu struktury). První z nich je zaměřená na postoje a názory dětí a je prováděna metodou ohniskových skupin (Morgan, 1997) v 6. a 8. třídě paralelně s kvaziexperimentem. Druhá substudie je zaměřená na školní metodiky prevence, kteří jsou na každé škole odpovědni za realizaci preventivního programu (MŠMT, 2000) a se kterými bylo provedeno polostrukturované interview (Kvale, 1996) s cílem provést detailní deskripci všech dalších preventivních aktivit na dané škole a popsat individuální strategii každé školy zapojené do projektu (substudie je na obrázku 1 je zcela vpravo). Realizátorem testovaného programu je Centrum primární prevence o.s. Prev-Centrum (NNO), které zajišťuje komplexní program primární prevence drogových závislostí a dalších forem rizikového chování. Intervence je zaměřena na přímou práci s dětmi a mládeží, jejich rodiči, pedagogy a na vzdělávací aktivity. Činnost Centra je cílena na předcházení problémům spojených s užíváním návykových látek u osob, které nejsou s drogou v kontaktu. Dále Centrum realizuje aktivity, které se nepřímo nebo přímo soustřeďují na potencionální konzumenty. Jednotlivé subprogramy na sebe navazují s ohledem na specifičnost cílových skupin. V r došlo k rozdělení na čtyři typy služeb: všeobecnou primární prevenci, selektivní primární prevenci, indikovanou primární prevenci a vzdělávací aktivity (Stel & Voordewind, 1998). Program je tedy složen z několika vrstev intervencí: edukační komponenta, peer program, trénink life skills a programy pro rodiče. Anglickému termínu primary drug prevention odpovídá český termín specifická primární prevence užívání návykových látek, který definujeme jako jakoukoli preventivní intervenci, která je úzce zaměřena na užívání a uživatele návykových látek a rizika s tím spojená (MŠMT, 2005). 5

6 2. Popis hodnoceného projektu Dlouhodobý program všeobecné primární prevence užívání návykových látek a dalších sociálně nežádoucích jevů je jedním ze čtyř programů realizovaných Centrem primární prevence, o.s. Prev-Centrum (všeobecná, selektivní, indikovaná primární prevence, vzdělávací aktivity). Zaměřuje se na běžnou populaci dětí ve věku let, tedy žáků 6. až 9. ročníků základních škol bez rozlišení míry jejich rizikovosti. 2.1 Cílová skupina Dlouhodobé programy primární prevence užívání návykových látek a dalších sociálně nežádoucích jevů jsou určeny primárně pro žáky ročníků základních škol. V modifikované formě převážně s ohledem na specifika cílové skupiny je lze realizovat i na speciálních školách či základních školách praktických. 2.2 Cíle Předcházet problémům spojeným s užíváním návykových látek u osob, které dosud nejsou s drogou v kontaktu. Předat cílové skupině znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl. Podporovat cílovou skupinu v tom, aby tyto znalosti, dovednosti a postoje dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti. Vytvářet povědomí a informovanost o návykových látkách a jiných sociálně nežádoucích jevech a nepříznivých důsledcích s nimi spojených. Podporovat protidrogové postoje a normy. Rozvíjet sociální dovednosti - navazování zdravých vztahů, schopnost čelit sociálnímu tlaku, dovednost rozhodovat se samostatně, efektivně řešit konflikty apod. Podporovat a nabízet zdravé alternativy trávení volného času. Seznámit s možnostmi řešení obtížných situací včetně možností, kam se obrátit v případě problému spojených s užíváním návykových látek. 2.3 Struktura programu Dlouhodobý program všeobecné primární prevence je koncipován na čtyři roky, do programu vstupuje třída 6. ročníku základní školy a absolvuje program do ukončení povinné školní docházky, tj. do 9. třídy. V každém školním roce přichází za třídou dvakrát stejná dvojice lektorů programu, standardně jednou na podzim a jednou na jaře. Při každém setkání realizuje jeden blok všeobecné primární prevence v rozsahu tří vyučovacích hodin (3x45 minut). Celkem tedy proběhne za dobu spolupráce 8 bloků všeobecné primární prevence. 2.4 Metody práce Mezi metody přímé práce s dětmi v rámci dlouhodobých programů primární prevence užívání návykových látek a dalších sociálně nežádoucích jevů patří: Podle počtu žáků: a) skupinové techniky Pomocí skupinových technik se děti učí především spolupracovat a komunikovat s ostatními, což pro některé z nich může být velký problém. Během těchto aktivit mají děti možnost učit se od ostatních a také přijímat jejich názory. Tyto techniky dále využíváme k podpoře skupinové koheze. b) individuální techniky Individuálních technik využíváme během programů především z toho důvodu, že pomáhají dětem lépe poznat samy sebe, uvědomit si své prožívání, cítění, myšlení a postoje. Při prezentaci výsledků těchto technik si děti uvědomují svou individualitu a jedinečnost, poznávají názory ostatních, seznamují se s jejich myšlením, cítěním a prožíváním. Významné jsou také pro sebereflexi, se kterou děti většinou nemají příliš zkušeností. 6

7 Podle způsobu vyjádření: a) verbální techniky Diskuse na dané téma: Předávání informací dětem probíhá nejčastěji formou diskuse. Bloky primární prevence užívání návykových látek a dalších sociálně nežádoucích jevů jsou vedeny komunitním, nikoliv frontálním způsobem. Žáci sedí v kruhovém uspořádání a s lektory diskutují a mají možnost se jich ptát. Po praktických technikách a modelových situacích dostanou prostor k vyjádření zpětné vazby (hovoří o svých pocitech z prováděných technik či modelových situací). Žáci jsou podporováni ve vlastní aktivitě a vyjadřování svých názorů, postojů a pocitů. Mezi témata diskusí patří např. rozdělení drog, jejich účinky a rizika, vývoj závislosti, postoje k problematice sociálně nežádoucích jevů apod. b) neverbální techniky Prostřednictvím neverbálních technik mohou děti během programů primární prevence užívání návykových látek a dalších sociálně nežádoucích jevů snáze vyjadřovat své pocity, postoje, prožívání, myšlení, umožní jim vnímat ostatní jiným způsobem než verbálně. Vyjadřování pomocí neverbálních technik není závislé na schopnosti se vyjádřit, je bezprostřední a pro některé děti bezpečnější než vyjadřování verbální. Uvedené techniky zařazujeme především z toho důvodu, že pro řadu dětí je obtížné vyjadřovat se k určitým tématům verbálně. Děti většinou nejsou zvyklé mluvit o svých pocitech, o tom, co prožívají a je pro ně tedy snadnější vyjádřit se např. neverbálně pomocí výtvarných či dramatických technik. Po každé technice uvádějí děti reflexe, kde se vyjadřují k tomu, jak se jim technika prováděla, zda pro ně byla příjemná či nepříjemná, obtížná či jednoduchá atd. Zpětnou vazbu mohou dostávat i od ostatních. Prostřednictvím reflexe se děti učí své pocity a prožívání lépe verbalizovat. Techniky jsou vždy vybírány tematicky vzhledem k plánovanému programu. V programech se využívají: výtvarné, pohybové a aktivační techniky, dramatické techniky. 2.5 Rámcová témata Témata bloků jsou přizpůsobena nejen věku dětí, ale také aktuálním situacím ve třídě. Lektoři mají k dispozici metodiku programu všeobecné primární prevence užívání návykových látek a dalších sociálně nežádoucích jevů, kde jsou stanovena rámcová témata bloků. Podle nich je sestaven program, který lektoři přizpůsobují jednotlivým skupinám i aktuální situaci při práci přímo ve třídě. Mezi hlavní metody přímé práce s dětmi patří diskuse, výtvarné, dramatické, aktivační a pohybové techniky. Ročník Rámcová témata interaktivních bloků primární prevence 6. třída Seznámení třídy s lektory primární prevence, emoční stavy, konflikty, otevřená komunikace, alkohol a kouření ve společnosti 7. třída Drogy, jejich výčet, důvody užívání drog, řešení situací jinak než drogou (modelové situace). Nebezpečí drog, zdravotní účinky drog, závislost 8. třída Možný kontakt s drogou, odmítání drogy, způsoby řešení problematiky užívání návykových látek, problematika AIDS 9. třída Životní styl, problematika sexuality, vztahů, gamblingu, sekt, ukončení celého programu primární prevence Další důležitou součástí programu je možnost anonymního dotazování ze strany dětí. Děti mají během celého programu možnost psát dotazy, které lektoři na konci setkání zodpovídají. Dotazy se nemusejí týkat pouze problematiky užívání návykových látek, ale i témat, které děti zajímají. Odpovědi lektorů jsou směřovány ke společné diskusi nad tématy. 7

8 2.6 Personální zabezpečení Na personálním zabezpečení programů všeobecné primární prevence Centra primární prevence se podílí kmenoví pracovníci Centra primární prevence, externí lektoři programů primární prevence užívání návykových látek a dalších sociálně nežádoucích jevů, supervizor lektorů a supervizor týmu Centra primární prevence. Kmenoví pracovníci Centra primární prevence mají na starosti organizační zajištění dlouhodobých programů primární prevence, vzdělání externích lektorů ve formě vzdělávacího kurzu pro lektory primární prevence užívání návykových látek a dalších sociálně nežádoucích jevů a návazných vzdělávacích aktivit. Sami se podílejí na vedení dlouhodobých programů primární prevence na školách. Externí lektoři programu primární prevence užívání návykových látek a dalších sociálně nežádoucích jevů vedou programy primární prevence na základních školách. O proběhlých blocích primární prevence si lektoři vedou dokumentaci a do tří týdnů od realizace programu odevzdávají závěrečné zprávy z programů primární prevence v jednotlivých třídách, které jsou následně, na konci každého školního pololetí, předávány zástupcům škol. Externí lektoři musí splňovat následující podmínky: jsou studenty humanitně zaměřených VŠ nebo VOŠ, úspěšně absolvovali vstupní pohovor pro zájemce o práci lektora primární prevence užívání návykových látek a dalších sociálně nežádoucích jevů, úspěšně absolvovali vzdělávací Kurz pro lektory primární prevence, včetně následných víkendových seminářů (vzdělání zajišťuje a poskytuje o.s. Prev-Centrum), pravidelně se účastní vzdělávání pro lektory primární prevence. Systém vzdělávání lektorů je zarámován do kreditního systému, v rámci kterého lektoři v průběhu celé čtyřleté spolupráce získávají kredity za zvyšování své odbornosti. Na získávání kreditů je závislé finanční ocenění práce lektorů, získání osvědčení po druhém roce spolupráce či udělení certifikátu po čtyřech letech spolupráce. Kreditní systém má především motivační význam. V rámci kreditního systému se lektoři programu účastní těchto vzdělávacích aktivit: vzdělávacího kurzu pro lektory všeobecné primární prevence, metodických seminářů zahajujících nový školní rok a připravujících na témata pro jednotlivé ročníky ZŠ, intervizních setkání s kmenovými pracovníky Centra primární prevence, supervizí s externím supervizorem, přítomnosti hospitujícího kmenového pracovníka Centra primární prevence na bloku vedeného lektory, konzultací s kmenovými pracovníky Centra primární prevence, provozních porad, pracovních skupin, které umožňují společné setkání lektorů a dopracování dalších témat do metodiky programu, otevřených mezioborových seminářů vztahujících se k prevenci rizikového chování, ty pořádá o.s. Prev-centrum pravidelně 10krát ročně. Dále jsou lektoři oceňováni kreditními body za včasné a správné odevzdávání dokumentace k programu všeobecné primární prevence. 2.7 Služby návazné péče Současným problémem základních i středních škol je zvyšující se počet rizikových skupin dětí a mládeže, které jsou více než ostatní populace ohroženy např. experimentováním s návykovými látkami, vznikem užívání návykových látek, šikany, dětské kriminality apod. V důsledku zvyšující se poptávky pro aktivitách zaměřených cíleně na tuto populaci začalo Centrum primární prevence realizovat další návazné služby, kterých mohou využívat jak jedinci ohrožení vznikem sociálně nežádoucích jevů, tak i celé třídní kolektivy. Jedná se o 8

9 program selektivní primární prevence, v rámci něhož realizuje Centrum primární prevence cílené specifické programy primární prevence pro rizikové skupiny dětí a mládeže a program indikované primární prevence, v rámci kterého poskytuje odborné konzultace pro děti, rodiče a pedagogy. Další návaznou službou je možnost delegování do Centra poradenství pro mládež a rodiny o. s. Prev-Centrum, kam se mohou obracet děti, mládež a jejich rodiny, které jsou ohrožené důsledky užívání nealkoholových drog nebo se nacházejí v jiné obtížné situaci. 2.8 Odborná způsobilost programu Dlouhodobý program primární prevence užívání návykových látek a dalších sociálně nežádoucích jevů realizovaný Centrem primární prevence, o.s. Prev-Centrum získal Certifikát odborné způsobilosti jako program specifické primární prevence poskytovaný v rámci školní docházky. Certifikát dokládá plnění Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek. 2.9 Hodnocení efektivity Hodnocení efektivity je základním předpokladem dalšího dobrého fungování programu. Probíhá na dvou úrovních: a) kvalitativní prostřednictvím pracovních porad týmu (jednou týdně) prostřednictvím supervizí týmu (jednou za šest týdnů) prostřednictvím supervizí a intervizí lektorského týmu (3x3 hodiny ročně) prostřednictvím hospitací pracovníků Centra primární prevence na blocích programu všeobecné primární prevence (průběžně) prostřednictvím pracovních setkání se školními metodiky prevence (desetkrát ročně) prostřednictvím setkání pedagogů, kteří absolvovali program selektivní primární prevence (dvakrát ročně) prostřednictvím závěrečných zpráv z programu všeobecné primární prevence zpracovávaných lektory primární prevence (dvakrát ročně - za bloky v 1. a 2. pololetí školního roku) prostřednictvím písemného zhodnocení programu všeobecné primární prevence školními metodiky prevence (jednou ročně - na závěr školního roku) výzkumný projekt evaluace primárně preventivního komunitního programu realizovaného na Praze 6 b) kvantitativní prostřednictvím statistických údajů - počet škol, tříd a osob, jimž jsou poskytovány služby, počet bloků primární prevence, počet poskytnutých odborných konzultací a osob, které je využijí, počet vzdělávacích aktivit a jejich účastníků atd. 3. Cíle projektu Hlavní cíle výzkumného projektu lze rozdělit do tří základních oblastí: a) Provést zhodnocení efektivity primárně preventivního komunitního programu prováděného na území Prahy 6 (prostřednictvím formativního hodnocení). b) Vyhodnotit efektivitu dopadu prováděné prevence z hlediska srovnání v oblastech znalostí, postojů a základních epidemiologických ukazatelů ve vtahu k užívání návykových látek. c) Provést vyhodnocení efektivity dvou srovnávaných typů programů v širším kontextu fungování a aplikace protidrogové politiky na území městské části (např. v oblasti síťování služeb, efektivní využívání služeb, kvalita a schopnost spolupráce atd.). 9

10 4. Názory a postoje k návykovým látkám a jejich užívání u žáků 6. tříd základních škol 4.1 Cíle V návaznosti na hlavní cíl celého evaluačního projektu (porovnat rozdíl mezi výsledkem intervence spočívající v realizaci preventivního programu na komunitní bázi a aplikací pouze minimálního preventivního programu) je hlavní těžiště cílů této substudie především v rovině evaluace procesu a výsledků (jako zdroj údajů majících podpůrný význam pro interpretaci statistických údajů). V obecné rovině je tedy cílem popsat a hlouběji porozumět způsobu, jakým děti v tomto věku přemýšlí o návykových látkách, jaké k nim mají postoje k nim a jejich uživatelům, s jakými osobními zkušenostmi jsou tyto postoje spojeny. Dále nás zajímá, jaké jsou zkušenosti těchto dětí s návykovými látkami v jejich nejbližším okolí, tedy v rodině, sousedství, školním kolektivu a v různých sociálních skupinách (zájmové a sportovní kroužky atd.). Dílčí cíle substudie lze rozdělit do dvou oblastí: a) Popsat názory a postoje dětí 6. tříd účastnících se výzkumné studie na návykové látky a jejich uživatele a jak tyto názory a postoje souvisejí s úrovní znalostí a zkušeností s návykovými látkami. b) Zjistit, jak děti uvažují o svém prostředí (školy a rodiny) v kontextu různých forem rizikových faktorů (výskyt šikany, komunikace, užívání návykových látek atd.) a jak o tomto prostředí uvažují v souvislosti s dostupností návykových látek. 4.2 Metody získávání a analýzy dat Hlavní použitou metodu získávání dat byla metoda ohniskových skupin, která je v ČR dnes již poměrně rozšířená také díky českému překladu metodiky (Morgan, 1997). Délka trvání jedné ohniskové skupiny byla 1 vyučovací hodinu. Z celého průběhu skupiny byl pořízen audiozáznam na magnetofonový pásek. Záznam byl následně doslovně přepsán a s tímto přepisem se pracovalo v průběhu analýzy. Před konáním skupin byli informováni zákonní zástupci a děti byly povinny přinést písemný souhlas s účastí na skupině. Zákonní zástupci i děti byli v obecné rovině informováni o smyslu a účelu konání ohniskových skupin. V případě neudělení souhlasu či nesouhlasu samotného dítěte byla účast vyloučena a děti trávily danou vyučovací hodinu v jiné místnosti. Ohnisková skupina měla předem připravenou strukturu, sestávající se z 26 tématických okruhů postihujících znalosti, názory a postoje na všechny základní skupiny návykových látek, zkušeností s nimi, jejich uživatele i dostupnost drog. Další okruhy se týkaly zkušeností s návykovými látkami v rodině, ve škole a ve sportovních a zájmových kroužcích. Poslední okruh byl zaměřen na hodnocení spokojenosti se školou (prostředí, pedagogové atd.) a rodinou (důraz na komunikaci a pocit bezpečí v rodině). Míra strukturovanosti podnětového materiálu při ohniskových skupinách přitom byla přizpůsobena věku cílové skupiny. Materiál byl více strukturován a práce se skupinovou dynamikou byla omezena pouze na situace, kde se jednalo o vhodné téma pro práci s dynamikou, případně kdy téma diskuze bylo pro účastníky bezpečné. V případě, kdy děti začaly otevírat témata, jejichž ventilace v třídním kolektivu výrazně překračovala běžný rámec (např. náznaky výraznějšího užívání návykových látek u rodičů apod.), bylo rozvíjení tématu šetrně zastavováno. Věku byl podřízen také styl moderování. Ten byl více direktivní, aby bylo možné udržet základní komunikační rámec a dohodnutá pravidla. Moderování bylo zajištěno párem výzkumníků, vždy mužem a ženou. Dále byla využita metoda zúčastněného pozorování dle metodiky Rapid Assessment and Response (Stimson et al., 1998; Howard et al., 1998), která je v naší zemi již několik let úspěšně používána (Miovský, 2002). Data získaná metodou zúčastněného pozorování sloužila především jako doplňkový zdroj údajů pro kontrolu validity metodou triangulace zdrojů dat (Čermák & Štěpaníková, 1998). 10

11 Pro analýzu kvalitativních dat jsme využívali celkem tří technik (postupů) Milese a Hubermana (Miles & Huberman, 1994). Jde o techniku zachycování vzorců, témat či gestaltů v přímých výpovědích účastníků výzkumu, prostřednictvím transkribovaného záznamu ohniskových skupin. Dále techniku spojování dílčích prvků do obecných kategorií. Poslední užitou technikou bylo vyhledávání a popis vztahů mezi jednotlivými významovými jednotkami, případně skupinami těchto jednotek (obecnějšími kategoriemi). 4.3 Popis souboru Celkem byly provedeny čtyři ohniskové skupiny, kterých se zúčastnilo 98 dětí bez přítomnosti pedagoga. Všechny děti v době provádění výzkumu navštěvovaly 6. třídu ZŠ (tj. ve věku let) zapojené do výzkumného evaluačního projektu. Dvě ohniskové skupiny byly provedeny s dětmi z experimentální výzkumné skupiny, tj. děti, které se účastní hodnoceného preventivního programu na komunitní bázi). Zbývající dvě ohniskové skupiny byly provedeny s dětmi z kontrolní výzkumné skupiny, tj. s dětmi, které se hodnoceného preventivního programu na komunitní bázi neúčastní). V prvním případě je tedy základní soubor tvořen všemi školními třídami zařazenými do experimentální skupiny (celkem 30 školních tříd), z nichž byly metodou prostého náhodného výběru vybrány 2 třídy. Ve druhém případě tvořily základní soubor všechny školní třídy zařazené do kontrolní skupiny (celkem 31 školních tříd), z nichž byly metodou prostého náhodného výběru opět vybrány 2 třídy. 4.4 Výsledky Fáze získávání dat probíhala na podzim roku 2003, zpracování a analýza dat pak v průběhu zimy a jara. V průběhu realizace studie nevznikla žádná nestandardní situace, která by nějak závažněji ovlivnila její průběh. Spolupráce s vedením škol, stejně tak jako s třídními pedagogy čtyř vybraných tříd, byla uspokojivá a přispěla k jejímu úspěšnému průběhu Alkohol Alkohol tvořil jednu ze tří základních tématických oblastí týkajících se návykových látek. Děti ve všech čtyřech skupinách měly poměrně bohaté zkušenosti s konzumací alkoholu ve svém bezprostředním okolí. Nejčastěji spontánně uváděly jako první zážitky spojené s konzumací alkoholu u svých rodičů nebo blízkých příbuzných. Nesetkali jsme se ani v jednom případě s tím, že by některé dítě uvedlo, že rodiče například nepijí alkohol před nimi. Alkohol děti popisují jako běžnou součást rodinných oslav či různých příležitostí a chápou jej jako něco, co k těmto událostem patří. Překvapivě kritické byly děti v hodnocení dopadů užívání alkoholu. Dokázaly vyjmenovat velký počet různých dopadů, které jsou s alkoholem spojeny. Mezi nejčastěji uváděné dopady ve všech skupinách patřily dopady spojené s kognitivními deficity u těžkých alkoholiků:...prostě jako se po tom hloupne, lidi, co moc pijou, si třeba něco špatně pamatují nebo jsou tak jako mimo táta říkal, že když se moc pije, že je pak někdo blbej (protokol 3). Děti také vědí, že alkohol škodí tělu jako celku a že dlouhodobé užívání vede vedle duševního také k tělesnému chátrání. Vědí také, že alkohol může podmínit agresivitu i v lidech, kteří se jinak agresivně neprojevují. S mnohými těmito dopady mají osobní zkušenost u někoho ve svém okolí a popisují je právě prostřednictvím těchto svých zážitků: můj děda jako, když ještě žil, tak pořád chlastal a potom na to taky doplatil ( ) byl pořád agresivní, jak pil vyběhl třeba jednou na nějakou ženskou s mačetou (protokol 3). Relativně velmi bohaté jsou u dětí účastnících se výzkumu vlastní zkušenosti s alkoholem, včetně zkušenosti s opilostí. Nesetkali jsme se s tím, že by děti popisovaly nějaké bizarní zkušenosti s alkoholem. Popisovány byly běžné situace, kdy ke zkušenosti nebo opití došlo v průběhu rodinné oslavy, často za tichého souhlasu dospělých, kdy dítě ze zvědavosti okusilo alkohol a nebylo mu v tom bráněno, případně se to dokonce stalo předmětem pobavení dospělých s odkazem že si to přece někdy musí zkusit. Některé z dětí udaly, že alkohol konzumují potají, často se jednalo o ochutnávku alkoholu v domácích barech, případně alkoholu skladovaného ve sklepích či garážích (např. při návštěvě dědečka na 11

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Klinika adiktologie

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č. 3

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č. 3 Evaluace protidrogových opatření a programů realizovaných ve Středočeském kraji ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č. 3 Název: ANALÝZA POTŘEB KLIENTŮ NÍZKOPRAHOVÝCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Liberec, duben 2004-1 - Název

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLSTVÍ

PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLSTVÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLSTVÍ Sdružení SCAN Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLSTVÍ Editoři Michal

Více

Zhodnocení stavu užívání návykových látek. a služeb určených jejich uživatelům. na území bývalého okresu Nový Jičín

Zhodnocení stavu užívání návykových látek. a služeb určených jejich uživatelům. na území bývalého okresu Nový Jičín Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín Zadavatel studie: Město Kopřivnice Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice Realizátor: Sdružení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č. 2

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č. 2 Evaluace protidrogových opatření a programů realizovaných ve Středočeském kraji ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č. 2 Název: ANALÝZA INSTITUCIONÁLNÍHO KONTEXTU POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY KRAJE

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek Závěrečná verze č. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Praha 200 OBSAH ÚVOD... 4 ZÁKLADNÍ

Více

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

Koncepce autoevaluace v řízení kvality ZŠ a PrŠ se zaměřením na specifika začleňování žáků se sociálním znevýhodněním do běžné základní školy

Koncepce autoevaluace v řízení kvality ZŠ a PrŠ se zaměřením na specifika začleňování žáků se sociálním znevýhodněním do běžné základní školy Koncepce autoevaluace v řízení kvality ZŠ a PrŠ se zaměřením na specifika začleňování žáků se sociálním zvýhodněním do běžné základní školy Základní škola a Praktická škola Krupka Karla Čapka 270 417 42

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko správní

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko správní Ústav veřejné správy a práva PRIMÁRNÍ PREVENCE EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Jitka Hrdinová Vedoucí práce: Josef Dublinský

Více

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní vzdělávání... 5 2.1 Základní údaje o žácích a

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR PRÁCE S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI DĚTMI V ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Tato práce mohla

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE ZNEUŽÍVÁNÍ DROG NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

PRIMÁRNÍ PREVENCE ZNEUŽÍVÁNÍ DROG NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Kombinace: Učitelství pro 1. stupeň ŽŠ PRIMÁRNÍ PREVENCE ZNEUŽÍVÁNÍ DROG NA

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE Základní škola Březnice, příspěvková organizace tel.: 318 682 165 Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupně tel./fax: 318 683 608 Rožmitálská 419 e-mail: reditel@zsbreznice.cz, 262 72 Březnice skola@zsbreznice.cz

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 789 85 Mohelnice, 1. máje 2 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 789 85 Mohelnice, 1. máje 2 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 789 85 Mohelnice, 1. máje 2 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Zpracovala: Ing. Hana Urbánková Schválil: BC. Jiří Ženožička, ředitel školy

Více