PORTFOLIO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNITNÍ CENTRUM A MATEŘSKÁ ŠKOLA KONĚTOPY ATELIÉR PATA & PORTYKOVÁ FA ČVUT ZS 2012/2013 LUCIE VEVERKOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORTFOLIO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNITNÍ CENTRUM A MATEŘSKÁ ŠKOLA KONĚTOPY ATELIÉR PATA & PORTYKOVÁ FA ČVUT ZS 2012/2013 LUCIE VEVERKOVÁ"

Transkript

1 PORTFOLIO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNITNÍ CENTRUM A MATEŘSKÁ ŠKOLA KONĚTOPY ATELIÉR PATA & PORTYKOVÁ FA ČVUT ZS 2012/2013 LUCIE VEVERKOVÁ

2

3

4

5

6 LucieVeverková BP KomunitnícentrumamateskáškolaKontopy OBSAHDOKUMENTACE: A. PRVODNÍZPRÁVA B. ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍÁST B.1TEXTOVÁÁST B.1.1SOUHRNNÁTECHNICKÁZPRÁVA B.2VÝKRESOVÁÁST B.2.1KOORDINANÍSITUACE B.2.2ZÁKLADY B.2.3PDORYS1.NP B.2.4PDORYS2.NP B.2.5VÝKRESSTECHY B.2.6EZYA A,B B B.2.7EZYC C,D D B.2.8POHLEDSEVEROVÝCHODNÍ,POHLEDJIHOZÁPADNÍ B.2.9POHLEDJIHOVÝCHODNÍ,POHLEDSEVEROZÁPADNÍ B.2.10VÝKRESPORTÁLU B.3KONSTRUKNÍSKLADBY B.3.1SKLADBYFASÁD B.3.2SKLADBYPODLAH B.3.3SKLADBYSTECH B.3.4SKLADBYTERAS B.4TABULKY B.4.1TABULKAOKEN B.4.2TABULKADVÍ B.4.3TABULKAKLEMPÍSKÝCHVÝROBK B.4.4TABULKAZÁMENICKÝCHVÝROBK B.4.5TABULKATRUHLÁSKÝCHVÝROBK B.4.6TABULKAOSTATNÍCHVÝROBK B.5DETAILY B.5.1 B.5.12KONSTRUKNÍDETAILY112 C. STATICKÁÁST C.1TEXTOVÁÁST C.1.1TECHNICKÁZPRÁVA C.2VÝKRESOVÁÁST C.2.1VÝKRESZÁKLAD C.2.2VÝKRESSKLADBY C.2.3VÝKRESKROVU LucieVeverková BP KomunitnícentrumamateskáškolaKontopy C.3VÝPOET C.3.1VÝPOETZATÍŽENÍSTNY D. TECHNICKÉZAÍZENÍBUDOV D.1TEXTOVÁÁST D.1.1TECHNICKÁZPRÁVA D.2VÝKRESOVÁÁST D.2.1KOORDINANÍSITUACE D.2.2SOUTISKTZB1.NP D.2.3SOUTISKTZB2.NP E. POŽÁRNÍBEZPENOST E.1TEXTOVÁÁST E1.1TECHNICKÁZPRÁVA E.2VÝKRESOVÁÁST E.2.1POŽÁRNÍBEZPENOSTSITUACE E.2.2POŽÁRNÍBEZPENOST1.NP E.2.3POŽÁRNÍBEZPENOST2.NP F. REALIZACESTAVEB F.1TEXTOVÁÁST F.1.1TECHNICKÁZPRÁVA F.2VÝKRESOVÁÁST F.2.1SITUACESTAVENIŠTNÍHOPROVOZU G. INTERIÉR G.1TEXTOVÁÁST G.1.1TECHNICKÁZPRÁVA G.2VÝKRESOVÁÁST G.2.1ÚLOŽNÁSTNA G.2.2PÓDIUM VIZUALIZACE

7 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

8 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lucie Veverková OBSAH: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ UŽITÍ 3. KAPACITA STAVBY 4. KAPACITA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 5. ÚDAJE O ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU, O MAJETKOVÝCH VZTAZÍCH 6. ÚDAJE O PRŮZKUMECH, O NAPOJOVACÍCH BODECH TECHNICKÝCH SÍTÍ 7. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA OKOLÍ A NA SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 8. VÝCHOZÍ PODKLADY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE: FA ČVUT, Zimní semestr 2012/2013 NÁZEV PROJEKTU: Komunitní centrum a mateřská škola MÍSTO STAVBY: Konětopy VYPRACOVALA: Lucie Veverková VEDOUCÍ ÚSTAVU: doc. Ing. arch. Ján Stempel VEDOUCÍ PROJEKTU: doc. Ing. arch. Luboš Pata KONZULTANT: - ARCHITEKTONICKÁ ČÁST: doc. Ing. arch. Luboš Pata Ing. arch. Martina Portyková - STAVEBNÍ ČÁST: Ing. Aleš Poděbrad - STATICKÁ ČÁST: Ing. Miloslav Smutek, Ph.D - TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV: Ing. Eva Smažilová - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST: - REALIZACE STAVEB: Ing. Milada Votrubová, CSc. BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 2

9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lucie Veverková PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lucie Veverková 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název a účel stavby: Komunitní centrum a mateřská škola Místo stavby: Konětopy Charakter stavby: Novostavba Účel projektu: Bakalářská práce Autor: Lucie Veverková Vedoucí projektu: doc. Ing. arch. Luboš Pata Konzultant: - Architektonická část: doc. Ing. arch. Luboš Pata Ing. arch. Martina Portyková - Stavební část: Ing. Aleš Poděbrad - Statická část: Ing. Miloslav Smutek, Ph.D - Technické zařízení budov: Ing. Eva Smažilová - Požární bezpečnost: - Realizace staveb: Ing. Milada Votrubová, CSc. Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Datum zpracování: Zimní semestr 2012/ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY Navržený objekt řeší spojení tří odlišných provozů v jedné budově. Tři provozy jsou navžené na žádost obce. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou budovu, která je sídlem komunitního centra mateřské školy a služeb. Komunitní centrum se skládá ze 4 bytových jednotek, společné prádelny, společenské místnosti s kuchyňkou. Slouží pro bydlení starších občanů obce. Dva byty jsou dvoulůžkové, dva jednolůžkové. Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 20 dětí. Třetím provozem je část služeb. Jedná se o jednu místnost v objektu komunitního centra, která bude využívaná jako pronajímatelná pro služby obce (kadeřnice, lékař, masáže). Je opatřena vlastním vstupem z přilehlé komunikace. Cílem návrhu je vytvořit objekt, který spojí tyto funkce do jedné stavby. Dispozičním řešením se snaží co nejlépe spojit a zároveň zachovat příjemné prostředí, které bude vyhovovat specifickým požadavkům. 3. KAPACITA STAVBY Plocha pozemku: 1183 m 2 Zastavěná plocha: 389 m 2 Zpevněná plocha: 90 m 2 Podlažní plocha: 557 m 2 Obestavený prostor: 2019 m 3 Nadmořská výška pozemku: 183,8 m.n.m BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 3 4. KAPACITA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Průměrná denní potřeba vody: 1680 l/den Maximální denní potřeba vody: 2520 l/den Maximální hodinová potřeba vody: 189 l/hod Množství odpadních dešťových vod: 12,7 l/s Množství odpadních splaškových vod: 5,25 l/s 5. ÚDAJE O ÚZEMÍ, STAVEBNÍM POZEMKU, MAJETKOVÝCH VZTAZÍCH Navrhovaná stavba se nachází v obci Konětopy katastrální území V současné době se na parcele nachází nevyužívaná budova bývalé školy, která je v případě realizace novostavby určena k demolici. Parcela je rovinná, převážně zatravněná s jedním vzrostlým stromem. Tvar parcely je nepravidelný lichoběžník. Na dvou stranách navazuje na sousední pozemky kamennou zdí. Na jižní a východní straně je pozemek lemován přilehlými komunikacemi. Nadmořská výška pozemku je 183,8 m.n.m. Majitelem pozemku je obec Konětopy. 6. ÚDAJE O PRŮZKUMECH, O NAPOJOVACÍCH BODECH TECHNICKÝCH SÍTÍ Stavba je založena na nesoudržných zeminách první třídy těžitelnosti. Zemina pro zakládání - štěrkopísek. Spodní voda je v hloubce, která stavbu neovlivňuje. Terén je rovinný. Stavba neleží v zátopovém pásmu ani v pásmu hydrogeologické ochrany. Veškeré potřebné vedení technických sítí je v dostačující kapacitě dostupné v blízkosti pozemku pod přilehlými komunikacemi. Vodovodní, kanalizační řad, silnoproudým vedením se nachází v obou k pozemku přiléhajících komunikacích. Do pozemku zasahuje ochranné pásmo kanalizace (2m). 7. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA OKOLÍ A NA SOUVISEJÍCÍ INVESTICE Stavba objektu není podmíněna dokončením žádných jiných staveb. 8. VÝCHOZÍ PODKLADY - Architektonická studie AT ZBP ZS 2011/2012, 5. semestr, FA ČVUT, Atelier Pata & Portyková - Geologická mapa - Katastrální mapa se sítěmi a vrstevnicemi - Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby - Vyhláška č. 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých - Vyhláška č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - ČSN Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty - ČSN Požární bezpečnost staveb Osazení objektu osobami - ČSN Požární bezpečnost staveb Budovy pro bydlení a ubytování (2010/09) BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 4

10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lucie Veverková - ČSN Požární bezpečnost staveb Zásobování požární vodou (2003) - Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb - POKORNÝ Marek. Požární bezpečnost staveb Sylabus pro praktickou výuku. Verze 01_ Internetové stránky. [online]. - Materiály ze cvičení a přednášek předmětů PS1 PS5, PAM1, TZI1, NK1 NK2, FA ČVUT - Materiály z webových stránek: BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 5

11 B. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

12 ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍÁST TechnickázprávaLucieVeverková B.ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍÁST BAKALÁSKÁPRÁCE: FAVUT,Zimnísemestr2012/2013 NÁZEVPROJEKTU: Komunitnícentrumamateskáškola MÍSTOSTAVBY: Kontopy VYPRACOVALA: LucieVeverková VEDOUCÍÚSTAVU: doc.ing.arch.jánstempel VEDOUCÍPROJEKTU: doc.ing.arch.lubošpata KONZULTANT: ARCHITEKTONICKÁÁST: doc.ing.arch.lubošpata Ing.arch.MartinaPortyková STAVEBNÍÁST:Ing.AlešPodbrad OBSAH: B.1TEXTOVÁÁST B.1.1SOUHRNNÁTECHNICKÁZPRÁVA B.2VÝKRESOVÁÁST B.2.1KOORDINANÍSITUACE B.2.2ZÁKLADY B.2.3PDORYS1.NP B.2.4PDORYS2.NP B.2.5VÝKRESSTECHY B.2.6EZYA A,B B B.2.7EZYC C,D D B.2.8POHLEDSEVEROVÝCHODNÍ,POHLEDJIHOZÁPADNÍ B.2.9POHLEDJIHOVÝCHODNÍ,POHLEDSEVEROZÁPADNÍ B.2.10VÝKRESPORTÁLU B.3KONSTRUKNÍSKLADBY B.3.1SKLADBYFASÁD B.3.2SKLADBYPODLAH B.3.3SKLADBYSTECH B.3.4SKLADBYTERAS B.4TABULKY B.4.1TABULKAOKEN B.4.2TABULKADVÍ B.4.3TABULKAKLEMPÍSKÝCHVÝROBK B.4.4TABULKAZÁMENICKÝCHVÝROBK B.4.5TABULKATRUHLÁSKÝCHVÝROBK B.4.6TABULKAOSTATNÍCHVÝROBK B.5DETAILY B.5.1 B.5.12KONSTRUKNÍDETAILY112 BP KomunitnícentrumamateskáškolaKontopy 2

13 ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍÁST TechnickázprávaLucieVeverková BP KomunitnícentrumamateskáškolaKontopy 3 SOUHRNNÁTECHNICKÁZPRÁVA ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍÁST TechnickázprávaLucieVeverková BP KomunitnícentrumamateskáškolaKontopy 4 OBSAH: 1. ÚELOBJEKTU 2. DOPRAVA 3. ARCHITEKTONICKO PROVOZNÍPOPIS 3.1URBANISTICKÉEŠENÍ 3.2ARCHITEKTONICKÉEŠENÍ 3.3DISPOZINÍEŠENÍ 4. KONSTRUKN TECHNICKÉEŠENÍ 4.1ZALOŽENÍAGEOLOGICKÉPODMÍNKY 4.1.1GEOLOGICKÉPODMÍNKY 4.1.2ZALOŽENÍOBJEKTU 4.2NOSNÉKONSTRUKCE 4.2.1SVISLÉNOSNÉKONSTRUKCE 4.2.2VODOROVNÉNOSNÉKONSTRUKCE 4.3VERTIKÁLNÍKOMUNIKACE 4.3.1SCHODIŠT 4.3.2VÝTAH 4.4OBVODOVÝPLÁŠ 4.4.1NEPROVTRÁVANÝOBVODOVÝPLÁŠ 4.4.2PROVTRÁVANÝOBVODOVÝPLÁŠ 4.5STEŠNÍPLÁŠ 4.5.1ŠIKMÁSTECHA 4.5.2PLOCHÁSTECHA 4.6DLÍCÍKONSTRUKCE 4.7PODHLEDOVÉKONSTRUKCE 4.8PODLAHY 4.9POVRCHOVÉÚPRAVYVNITNÍCHKONSTRUKCÍ 4.10VÝPLNOTVOR OKNA DVEE 4.11DOPLKOVÉKONSTRUKCE VCHODOVÉSTÍŠKY STÍNÍCÍPRVKY ZÁBRADLÍ KLEMPÍSKÉVÝROBKY 4.12VESTAVNÉINTERIÉROVÉZAÍZENÍ 5. TEPELN TECHNICKÉVLASTNOSTI 5.1HYDROIZOLACE 5.2TEPELNÁIZOLACE 6. VLIVSTAVBYAJEJÍHOUŽÍVANÍNAŽIVOTNÍPROSTEDÍ

14 ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍÁST TechnickázprávaLucieVeverková BP KomunitnícentrumamateskáškolaKontopy 5 PÍLOHY: Geologickámapa Geologickásonda Tepelntechnicképosouzeníobvodovýchstn,stešníchkonstrukcí,podlahyna zemin,podlahymezispoleenskoumístnostíabytem ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍÁST TechnickázprávaLucieVeverková BP KomunitnícentrumamateskáškolaKontopy 6 1.ÚELOBJEKTU Navrženýobjektešíspojenítíodlišnýchprovozvjednébudov.Provozyjsounavrženyna žádostobce.jednáseodvoupodlažnínepodsklepenoubudovu,kterájesídlemkomunitního centramateskéškolyaslužeb. Komunitnícentrumseskládáze4bytovýchjednotek,spolenéprádelny,spoleenské místnostiskuchykou.sloužíprobydlenístaršíchobanobce.jednáseomalometrážní byty. Mateskáškolajejednotídnískapacitou20dtí. Tetímprovozemjeástslužeb.Jednáseojednumístnostvobjektukomunitníhocentra, kterábudevyužívanájakopronajímatelnáproslužbyobce(kadenice,léka,masáže).je opatenavlastnímvstupemzpilehlékomunikace. Cílemnávrhujevytvoitobjekt,kterýspojítytofunkcedojednéstavby.Dispozinímešením sesnažíconejlépespojitazárovezachovatpíjemnéprostedí,kterébudevyhovovat specifickýmpožadavkm. 2.DOPRAVA Vstupnapozemekjenavrženzeseverovýchodnípilehlékomunikacelemujícíhranu pozemku.objektmátihlavnívstupypodleprovozuobjektu.vchodproslužbyjeze severovýchodnístranyrovnouzpilehlékomunikace.vstupydokomunitníhocentraa mateskéškolyjsouumístnyuvnitpozemku.hernamateskéškolymádalšívýchodna pedzahrádku.zásobovacívchodaodvozodpadjeumístnnaseverozápadnífasád. Zásobováníobjektujemožnézpístupovékomunikacenaseverovýchodníástipozemku, kdejeumístnvjezd.parkováníjeešenonapilehlýchdostatenširokýchkomunikacích. 3.ARCHITEKTONICKO PROVOZNÍPOPIS 3.1URBANISTICKÉEŠENÍ NavrženýobjektsenacházívintravilánuobceKontopynanároží.Pozemekorozloze1183 m 2 jelemovánkomunikaceminaseverovýchodníajihovýchodnístran.okolnízástavbaje tvoenapevážndvoupodlažnímirodinnýmidomy.zeseverovýchodníástipiléhá kpozemkumalýpark. Terénpozemkujerovinný.Naparcelesenacházíbudovaškolyurenákdemolici. Navrhovanézastavnípozemkuvyhovujevyhláškám,kterépedepisujímin.30m 2 nezastavnéplochynajednodít. Novýobjektzástikopírujepdorysstarébudovyškoly,abyzstalazachovánaulinílinie pilehlékomunikace.orientaceobjektujezvolenasohledemnaoslunní.

15 ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍÁST TechnickázprávaLucieVeverková BP KomunitnícentrumamateskáškolaKontopy 7 Výškabudovynepesahujevýškuokolnízástavby. 3.2ARCHITEKTONICKÉEŠENÍ Novýobjektjerozdlendodvouhmot.Dvoupodlažníástkopírujepvodnípdorysstaré školyajenavržensklasickouvalbovoustechou.jednopodlažníástsplochouzelenou stechou,prostupujekolmodvoupodlažnímobjektemajezakonenportálemsprosklenou stnou.prosklenízajišujedostatenéoslunníhernymateskéškoly. Fasádyjsoumateriálovibarevnodlišenytak,abybylzachovánprincipprostupudvou hmot.fasádamateskéškolyjezcetrisdesekshladkoupovrchovouúpravou. Fasádadvoupodlažníhoobjektujeopatenaomítkou.Jakostešníkrytinajsoupoužity šablonycembrit. 3.3DISPOZINÍEŠENÍ Objektjedispozinlenndotíodlišnýchprovoz,kterémajísvévlastnívstupy. V1.NPsenacházímístnostproslužbysvlastnímvstupemnaSVfasád,prokomunitní centrumspoleenskámístnost,kancelá,technickámístnostaúklid.hygienickézázemíje spolenéproobaprovozy. Do2.NPjsounavrženytyisamostatnébytovéjednotkysvlastnímvstupemdozádveí, obytnámístnostskuchyskýmkoutemakoupelnaswc.prádelnaspolenáprobytyje umístnavedleschodišt. Podlažíjsoupropojenaschodištmaosobnímvýtahem. Vstupdomateskéškolyjepeszádveí,zekteréholzeprojítpesšatnuaumývárnudtído herny.šatnaiumývárnamajíprosklenéstnypromožnostkontrolypohybudtí.hernaje navrženajakomultifunkníprostorsprosklenoustnouorientovanounajihovýchod,která zajišujedostatenéoslunní.zhernyjevstupdozázemíuitelekvetnhygienického zaízení.vzadníástibudovyjesamostatnývstupdozásobovacíchodby.vpravojeumístna pípravnapokrm,vlevosamostatnýprostornaodpadky.skladmšjeumístnuhlavního vchodusevstupemzezádveí. ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍÁST TechnickázprávaLucieVeverková BP KomunitnícentrumamateskáškolaKontopy 8 4.KONSTRUKN TECHNICKÉEŠENÍ 4.1ZALOŽENÍAGEOLOGICKÉPODMÍNKY 4.1.1GEOLOGICKÉPODMÍNKY Stavbajezaloženananesoudržnýchzemináchprvnítídytžitelnosti.Zeminaprozakládání štrkopísek.spodnívodajevhloubce,kterástavbuneovlivuje.terénjerovinný.stavba neležívzátopovémpásmuanivpásmuhydrogeologickéochrany ZALOŽENÍ Vzhledemkjednoduchýmzákladovýmpomrmbudeobjektzaložennapasechzeslab vyztuženéhobetonu.pasypodvšeminosnýmistnamijsouuloženydonezámrznéhloubky 1400mmpodúroveterénu,tj.1570mmpodúroveprvnípodlahy,kdejeumístna±0,000 objektu.základovépasypodobvodovýmistnamijsouširoké500mmahluboké1340mm. Základovépasypodvnitnímistnamijsouširoké500mmahluboké670mm.Základové pasypodstnamivýtahovéšachtyjsouumístnyvhloubce1830mmpodúroveterénu. Jsouširoké600mmahluboké400mm.Podkladníbetonjezprostéhobetonuvyztuženého karisítítl.150mm.vmístprostupzákladovýmipasysepedbetonážíosadíchrániky píslušnýchdimenzí. 4.3NOSNÉKONSTRUKCE 4.3.1SVISLÉNOSNÉKONSTRUKCE Svislénosnékonstrukcejsouešenyjakozdnézvápenopískovýchtvárnicotloušce240 mm.pouzevýtahovášachtajeprovedenazmonolitickéhobetonuotloušce200mm. 4.2VODOROVNÉNOSNÉKONSTRUKCE VodorovnénosnékonstrukcetvoíbetonovédutinovépedpjatépanelyPartekotloušce 320mmamodulovéšíce1200mm.Panelyjsouuloženynanosnéstnyshloubkouuložení 100mm.Vjednopodlažníástijsouprovedenyvýmny,kdejsoupanelyuloženydo svaovanéholnosníku. StropnímipanelyjsouvedenyprostupyTZB.Jednáseonkolikmenšíchprostupvrámci 1.NPa2.NP.Otvoryvpanelechjsouprovádnypivýrobpanelupodlekonstrukníchzásad výrobce.

16 ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍÁST TechnickázprávaLucieVeverková BP KomunitnícentrumamateskáškolaKontopy 9 4.3VERTIKÁLNÍKOMUNIKACE 4.3.1SCHODIŠT Vobjektukomunitníhocentrajeumístnoschodišt.Schodištjetrojramenné, železobetonové,monolitické,tlouškaramenamezipodestyje150mm.sklondeskyje 27,72.Výškastupnje157,6adélka300mm.Unástupníhoramenejedeskapodepenado základu.uvýstupníhoramenejedeskapevnspojenasestropnímpanelem.mezipodestaje uloženadoschodišovézdiadozdivýtahovéšachtypomocíprvkschöcktronsole. Schodišováramenajsousmezipodestoupevnspojena.Odschodišovýchzdíavýtahové šachtyjsouramenaamezipodestaoddlenyspárovýmideskamischöck VÝTAH Výtahjeumístnvevýtahovéšachtorozmrech2450x1650mm,šachtajetvoena železobetonovýmistnamiotloušce200mm.výtahjenavrženjakoosobní,hydraulický sjednímpístem.rozmrykabinyjsou2100x1100mm.výtahsplujepodmínky zabezpeujícíužívánístavebosobamisomezenouschopnostípohybu.dojezdvýtahuje1200 mmpodúrovepodlahyv1.np.vhorníástivýtahnemápejezd.výtahjebezstrojovny. 4.4OBVODOVÝPLÁŠ 4.4.1NEPROVTRÁVANÝOBVODOVÝPLÁŠ Obvodovýplášdvoupodlažníhoobjektujenavrženjakozateplenáneprovtrávanáfasáda. Nosnoukonstrukcitvoízdnástnazvápenopískovýchtvárnictl.240mm.Obvodovéstny jsouzateplenyfasádnímsystémemsminerálnívlnoutl.200mm.dálebudoustnyopateny tenkovrstvousilikonovouomítkou PROVTRÁVANÝOBVODOVÝPLÁŠ Obvodovýplášjednopodlažníhoobjektuškolkyjenavrženjakozateplenáprovtrávaná fasáda.nosnoukonstrukcitvoízdnástnazvápenopískovýchtvárnictl.240mm. Obvodovéstnyjsouzateplenyfasádnímsystémemsminerálnívlnoutl.200mm.Natepelné izolacijepipevnnavzduchotsnápojistnáhydroizolace.vnjšípohledovouvrstvutvoí velkoformátovédeskycetristl.10mm.nosnákonstrukcefasádníhopláštjsoukotvy kotvenéknosnéstn.natytokotvyjsoupipevnnyspeciálníunispojky,kterénesousvislý roštzdevnýchlatí.svislýroštsouasntvoíprovtrávanouvzduchovoumezeruotloušce 40mm. 4.5STEŠNÍPLÁŠ 4.5.1ŠIKMÁSTECHA Šikmávalbovástechasesklonem34 jenavrženajakodvouplášovánadpodkrovnímibyty zateplenásvtranoumezerounadpojistnouhydroizolací.odvodnnístechyjeešeno ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍÁST TechnickázprávaLucieVeverková BP KomunitnícentrumamateskáškolaKontopy 10 pomocíneímsovýchžlab.stechabudekrytašablonamicembrit.krytinabudepokládána nabednníprovedenémnakotralatích. Nosnoukonstrukcistechytvoíocelovodevnývalbovýkrov.Stedovévaznicejsou ocelovézuprofilajsoupodepenyocelovýmisloupkytaktéžzuprofil.ostatníprvky budoudevné PLOCHÁSTECHA Plochástechajenavrženajakojednoplášová,vegetaní,nepochozí.Konstrukcestechyje nesenaželezobetonovýmistropnímipanelytl.320mm.stechamásklonmin.2%pro nejdelšíúsekkevpusti.sklonzajišujespádovávrstvazkeramzitbetonuminimálnítloušky 50mm.Spádovávrstvajeopatenapenetranímnátrem.Potéjepoloženaparozábrana zjednohoasfaltovéhopásu,kteráplnífunkcipojistnéhydroizolace.tepelnáizolaceje zminerálnívlnyrockwooltloušky300mm.jakohlavníhydroizolacejezvolenapvcfolie opatenaseparanímitextiliemi.nahydroizolacijepoloženanopováfolie,kterásloužíjako drenážníahydroakumulanívrstva.následujevrstvageotextilieavrstvasubstrátu. Odvodnnístechyjeešenostešnímivpustmi. 4.6DLÍCÍKONSTRUKCE Dlícínenosnékonstrukcejsounavrženyzvápenopískovýchtvárnictloušky115mma175 mm.instalanípedstnybudouzhotovenyzesádrokartonu,tlouškapedstnyjevolena sohledemnavedenítzb100mmnebo150mm. 4.7PODHLEDOVÉKONSTRUKCE TémvcelémobjektujsounavrženypodhledyzesádrokartonuprozakrytírozvodTZB. Nosnákonstrukcebudezvlastníchnosnýchprofiltypovéhosystému.Kotvenípodhledu pomocíocelovýchhmoždinek.výškypodhledjsouvyznaenynavýkresech.vevlhkém prostedíbudepoužitsádrokartonsodolnostíprotivlhkosti.provedenédlezásadvýrobce. 4.8PODLAHY Vcelémobjektujsounavrženytžképlovoucípodlahy.istépodlahynaterénumajítloušku 230mm.Podlahynastropníkonstrukcimajítloušku100mm.Jakotepelnizolanía akustickávrstvajsoupoužitydeskyrockwool150mmupodlahynaterénua40mmu podlahnastropníkonstrukci.jakoroznášecívrstvajepoužitabetonovámazaninavyztužena karisítí.nášlapnévrstvyjsourozdílnédlefunkceprostoru.podlahyvmístnostechsvlhkým provozembudouopatenyhydroizolanístrkou.jednotlivénášlapnépovrchyjsou dlažba, devnévrstvenélamely,vinyl. Vhern,umývárndtíašatndtíbudeveskladbpodlahypoužitasystémovádeska podlahovéhovytápní. PodrobnvizB.3.2Skladbypodlah.

17 ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍÁST TechnickázprávaLucieVeverková BP KomunitnícentrumamateskáškolaKontopy POVRCHOVÉÚPRAVYVNITNÍCHKONSTRUKCÍ Vnitnípovrchyzdnýchstnapíekbudouopatenyhladkoudvouvrstvoustrkovou omítkoutl.10mm.tatoomítkabudedáleopatenanátrem.keramickéobkladybudou vhygienickýchzázemích,vpípravn,ukuchyskýchlinek,výškyvizstavebnívýkres.u stropbudeprovedenokrytíspárbetonovýchpanelpodlevýrobceanáslednbude omítnut. 4.10VÝPLNOTVOR OKNA Vobjektubudouosazenaokna(typovýeuroprofil)zasklenáizolanímtrojsklem,vprostoru mšbezpenostním.oknajsouumístnadotepelnéizolaceakotvenasystémovýmkotvením dlevýrobce.interiérováoknajsourovnžnavrženajakoeuroprofilsjednoduchýmzasklením abezpenostnífólií. Stínícíprvkyjsouovládányelektricky. PodrobnvizB.4.1Tabulkyoken DVEE Exteriérovédveejsoudevnéplnéneborámovéprosklené,bezpenostní.Zaskleníjeirým izolanímbezpenostnímtrojsklem. Interiérovédveesdevnoumasivnízárubní.Kídladveíjsouhladkáplnáneboprosklená. Vstupnídveedobytovýchjednotekjsousbezpenostníazvukovizolaníúpravou. PodrobnvizB.4.2Tabulkydveí. 4.11DOPLKOVÉKONSTRUKCE VCHODOVÉSTÍŠKY Stíškyjsouumístnynadvstupydoobjektu.Sklennástíškanesenaocelovýmikonzolami. Konzolyjsoupipevnnypomocíkotvícíchprvkdonosnéobvodovéstny STÍNÍCÍPRVKY Exteriérovážaluziejeumístnáuprosklenéstnyhernymš.Ovládáníjeelektricky ZÁBRADLÍ Veškerázábradlíamadlojsousouástídodávkyzámenických,truhláskýchaostatních výrobk. ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍÁST TechnickázprávaLucieVeverková BP KomunitnícentrumamateskáškolaKontopy 12 PodrobnostivizB.4.4Tabulkazámenickýchvýrobk,B.4.5Tabulkatruhláskýchvýrobk, B.4.6Tabulkaostatníchvýrobk KLEMPÍSKÉVÝROBKY Veškeréklempískévýrobkybudouprovedenyzpozinkovanýchplech. PodrobnostivizB.4.3Tabulkaklempískýchvýrobk. 4.12VESTAVNÉINTERIÉROVÉZAÍZENÍ Budovajevybavenasanitárnímzaízenímvizstavebnívýkres.Dálejenavrženovestavné vybavenípípravny,kuchykyvespoleenskémístnostiakuchynkvjednotlivýchbytech kuchyskýmispotebii. 5.TEPENTECHNICKÉVLASTNOSTI 5.1HYDROIZOLACE SystémochranystavbyprotivodavlhkostijeešenmodifikovanýmiSBSasfaltovýmipásy. Hydroizolacezákladovýchkonstrukcíjetvoenadvmaasfaltovýmipásynadesce podkladníhobetonu.hydroizolacejevytažena300mmnadúroveterénupocelémobvodu objektu. Hydroizolacestešníhopláštplochéstechyjenavrženazjednéhydroizolanífolie. Prošikmoustechusystémparozábranspojistnouhydroizolacínadtepelnouizolací. 5.2TEPELNÁIZOLACE TepelnéizolacejsounavrženyzminerálnívlnyRockwool.Tlouškaizolacenafasádje200 mm.tlouškatepelnéizolaceplochéstechyje300mm,šikmé380mm. Zateplenízákladovékonstrukcebudezextrudovanéhopolystyrenutl.100mm. TepelnétechnicképosouzenínavrženýchkonstrukcíbyloprovedenovprogramuTeplo. Vyhodnoceníjepiloženojakopíloha. 6.VLIVSTAVBYAJEJÍHOUŽÍVÁNÍNAŽIVOTNÍPROSTEDÍ Stavbanebudemítnegativnívlivnaživotníprostedí.Podleprojektubymlbýtobjekt vybudovánzmateriálsplujícíchhygienickénormy,tudížjsouživotnímuprostedí neškodné. Stavbasvýmužívánímneprodukuježádnéškodlivéanitoxickélátky.Odpadnívodyjsou zobjektuodvádnysplaškovoukanalizacídoveejnéhokanalizaníhoadu.dešovéodpadní vodyjsoudoakumulanínádrže.pebytenávodybudeodvádnadovsakovacíjímky. Odpadyprodukovanéobjektembudouukládányatídnyvkontejnerechumístných vobjektuanapozemkuabudoupravidelnvyváženy.svýmprovozemstavbaneprodukuje nadmrnýhlukanijinénežádoucíjevy,kterýmibynarušovalapohoduvokolí.

18 Geologickámapa1:50000 eskágeologickáslužba,eskýúadzemmrickýakatastrální Legenda: KENOZOIKUM KVARTÉR vyteženéprostory[id:3] Eratém:kenozoikum,Útvar:kvartér,Oddlení:holocén,Horniny:vytženéprostory,Typ hornin:vytženéprostory,poznámka:vytženéprostory,soustava:eskýmasivpokryvné útvaryapostvariskémagmatity,oblast:kvartér [Zobrazittutojednotkusamostatn] nivnísediment[id:6] Eratém:kenozoikum,Útvar:kvartér,Oddlení:holocén,Horniny:hlína,písek,štrk,Typ hornin:sedimentnezpevnný,zrnitost:hlína,písek,štrk,poznámka:inundovanýza vyššíchvodníchstav,soustava:eskýmasivpokryvnéútvaryapostvariskémagmatity, Oblast:kvartér [Zobrazittutojednotkusamostatn] smíšenýsediment[id:7] Eratém:kenozoikum,Útvar:kvartér,Oddlení:holocén,Horniny:sedimentsmíšený,Typ hornin:sedimentnezpevnný,zrnitost:jemnozrnnápevážn,poznámka:vetn výplavovýchkuželu,soustava:eskýmasivpokryvnéútvaryapostvariskémagmatity, Oblast:kvartér [Zobrazittutojednotkusamostatn] slatina,rašelina,hnilokal[id:9] Eratém:kenozoikum,Útvar:kvartér,Oddlení:holocén,Horniny:slatina,rašelina,hnilokal, Typhornin:sedimentnezpevnný,Barva:pevážntmavhndá,Poznámka:organická hmota,soustava:eskýmasivpokryvnéútvaryapostvariskémagmatity,oblast:kvartér [Zobrazittutojednotkusamostatn] písitohlinitýažhlinitopísitýsediment[id:12] Eratém:kenozoikum,Útvar:kvartér,Horniny:písitohlinitýažhlinitopísitýsediment,Typ hornin:sedimentnezpevnný,mineralogickésložení:pestré,zrnitost:písitohlinitáaž hlinitopísitá,barva:rzná,poznámka:astopolygenetické,soustava:eskýmasiv pokryvnéútvaryapostvariskémagmatity,oblast:kvartér [Zobrazittutojednotkusamostatn] sedimentdeluvioeolický[id:20] Eratém:kenozoikum,Útvar:kvartér,Oddlení:pleistocén,Suboddlení:pleistocénsvrchní, Horniny:hlína,písek,Typhornin:sedimentnezpevnný,Mineralogickésložení:kemen+ pímesi+caco 3,Zrnitost:jemnozrnnáažhrubozrnná,Barva:okrovhndá,Poznámka: místyhrubšíklasty,soustava:eskýmasivpokryvnéútvaryapostvariskémagmatity, Oblast:kvartér [Zobrazittutojednotkusamostatn] písek,štrk[id:24] Eratém:kenozoikum,Útvar:kvartér,Oddlení:pleistocén,Suboddlení:pleistocénstední, Stupe:riss,Poznámka:Rissnelenený,Horniny:písek,štrk,Typhornin:sediment nezpevnný,mineralogickésložení:pestré,zrnitost:písek,štrk,barva:šedohndá, Soustava:eskýmasivpokryvnéútvaryapostvariskémagmatity,Oblast:kvartér [Zobrazittutojednotkusamostatn]

19 MEZOZOIKUM KÍDA pískovcevápnitojílovité,glaukonitické[id:296] Eratém:mezozoikum,Útvar:kída,Oddlení:kídasvrchní,Stupe:turon,Podstupe:turonstední, turonsvrchní,souvrství:jizerské,poznámka:vyššíástsouvrství,'kallianasovépískovce','pásmo IXcd',Horniny:pískovecvápnitý,jilovitý,glaukonitický,Typhornin:sedimentzpevnný, Mineralogickésložení:vápnitý,jíl,glaukonit,Zrnitost:jemnozrnnáažstednzrnitá,Poznámka: astobiogennítextury,soustava:eskýmasivpokryvnéútvaryapostvariskémagmatity,oblast: kída,region:eskákídovápánev,jednotka:jizerskývývoj,orlickožárskývývoj [Zobrazittutojednotkusamostatn] slínovcespolohamiikonkrecemivápenc,rytmyicyklyslínovecvápenec(jílovito vápnitéprachovcelužickývývoj)[id:297] Eratém:mezozoikum,Útvar:kída,Oddlení:kídasvrchní,Stupe:turon,Podstupe:turonstední, turonsvrchní,souvrství:jizerské,poznámka:pásmoviii+ix',horniny:slínovec,vápenec,typ hornin:sedimentzpevnný,mineralogickésložení:vápnitý,poznámka:rytmyslínovecavápenec, Soustava:eskýmasivpokryvnéútvaryapostvariskémagmatity,Oblast:kída,Region:eská kídovápánev,jednotka:labskývývoj,oháreckývývoj,orlickožárskývývoj,lužickývývoj [Zobrazittutojednotkusamostatn] Legendalinií AplikacebylavytvoenavrámciprojektuVaVDE08P04OMG002 Tvorbainformaníhosystémueské geologickéslužbyrevizeapaleontologickézpracovánívybranýchstaršíchfondzesbírekgs Autoraplikace:PavelBokr(pavelteckabokrzavinacgeologyteckacezet)

20 0,00 0,50 2,00 0,00-0,50 0,50-2,00 rezavě žlutohnědý jemně až středně zrnitý, stejnozrnný velmi jemně slídnatý písek s příměsí zrn o Ø 2-3mm rezavě žlutohnědý, středně až hrubě zrnitý slabě jemně slídnatý písek s příměsí zrn nad Ø 2 mm a ojedinělými valounky do Ø 1 cm 2,00-5,00 bělavě šedožlutý, hrubozrnný, stejnozrnný písek s příměsí štěrčíku Ø 0,5-1,0 cm 5,00 5,00-8,00 rezavě žlutohnědý, středně a hrubě zrnitý písek s příměsí štěrku Ø 3-5 cm materiál valounů : křemen 8,00 8,00-13,50 světle rezavě hnědožlutý hrubozrnný štěrk (Ø 8-10 cm, max. Ø 15 cm) s výplní písku převážně hrubozrnného a drobného štěrku Ø 1-4 cm materiál valounů : převážně křemen, ojediněle žula kvartér 13,50 13,50-15,00 šedý jemně písčitý vápnitý prachovec 15,00 svrchní křída hladina podzemní vody naražená: 4,8 m pod terénem ustálená: 4,5 m pod terénem

21 VYHODNOCENÍVÝSLEDKPODLEKRITÉRIÍSN (2007) Názevkonstrukce: Rekapitulacevstupníchdat NávrhovávnitníteplotaTi: NávrhovávenkovníteplotaTae: TeplotanavnjšístranTe: NávrhováteplotavnitníhovzduchuTai: RelativnívlhkostvinteriéruRHi: Skladbakonstrukce ObvodovýplášprovtrávanýOP1 20,0C 13,0C 13,0C 21,0C 50,0%(+5,0%) íslo Názevvrstvy d[m] Lambda[W/mK] Mi[] 1 Baumitjemnáštukováomítka 0,010 0,800 12,0 2 Vápenopískovétvárnice 0,240 0,860 15,0 3 RockwoolFasrockL 0,200 0,047 2,05 I.Požadaveknateplotnífaktor(l.5.1vSN ) Požadavek:f,Rsi,N=f,Rsi,cr+DeltaF= 0,781+0,015=0,796 Vypotenáprmrnáhodnota:f,Rsi,m= 0,948 Kritickýteplotnífaktorf,Rsi,crbylstanovenpromaximálnípípustnouvlhkost navnitnímpovrchu80%(kritériumvylouenívznikuplísní). PrmrnáhodnotafRsi,m(resp.maximálníhodnotapihodnocenískladbymimo tepelnémostyavazby)nenínikdyminimálníhodnotouvevšechmístechkonstrukce. Nelzesníprotoprokazovatplnnípožadavkunaminimálnípovrchovéteploty zabudovanékonstrukcevetntepelnýchmostavazeb.jejípevýšenínadpožadavkem naznaujepouzemožnostiplnnípožadavkuvmísttepelnéhomostuitepelnévazby. II.Požadaveknasouinitelprostuputepla(l.5.2vSN ) Požadavek:U,N= 0,38W/m2K Vypotenáhodnota:U= 0,21W/m2K U<U,N...POŽADAVEKJESPLNN. Vypotenýsouinitelprostuputeplamusízahrnovatvlivsystematickýchtepelných most(nap.krokvívzateplenéšikmésteše). III.Požadavkynašíenívlhkostikonstrukcí(l.6.1a6.2vSN ) Požadavky: 1.Kondenzacevodnípárynesmíohrozitfunkcikonstrukce. 2.Ronímnožstvíkondenzátumusíbýtnižšínežroníkapacitaodparu. 3.RonímnožstvíkondenzátuMc,amusíbýtnižšínež0,1kg/m2.rok, nebo3%plošnéhmotnostimateriálu(nižšízhodnot). Vypotenéhodnoty: Vkcinedocházípivenkovnínávrhovéteplotkekondenzaci. POŽADAVKYJSOUSPLNNY. Teplo2009,(c)2008SvobodaSoftware VYHODNOCENÍVÝSLEDKPODLEKRITÉRIÍSN (2007) Názevkonstrukce: Rekapitulacevstupníchdat NávrhovávnitníteplotaTi: NávrhovávenkovníteplotaTae: TeplotanavnjšístranTe: NávrhováteplotavnitníhovzduchuTai: RelativnívlhkostvinteriéruRHi: Skladbakonstrukce ObvodovýplášneprovtrávanýOP2 20,0C 13,0C 13,0C 21,0C 50,0%(+5,0%) íslo Názevvrstvy d[m] Lambda[W/mK] Mi[] 1 Baumitjemnáštukováomítka 0,010 0,800 12,0 2 Vápenopískovétvárnice 0,240 0,860 15,0 3 RockwoolFasrockL 0,200 0,047 2,05 4 Baumitsilikonováomítka 0,005 0,700 37,0 I.Požadaveknateplotnífaktor(l.5.1vSN ) Požadavek:f,Rsi,N=f,Rsi,cr+DeltaF= 0,781+0,015=0,796 Vypotenáprmrnáhodnota:f,Rsi,m= 0,948 Kritickýteplotnífaktorf,Rsi,crbylstanovenpromaximálnípípustnouvlhkost navnitnímpovrchu80%(kritériumvylouenívznikuplísní). PrmrnáhodnotafRsi,m(resp.maximálníhodnotapihodnocenískladbymimo tepelnémostyavazby)nenínikdyminimálníhodnotouvevšechmístechkonstrukce. Nelzesníprotoprokazovatplnnípožadavkunaminimálnípovrchovéteploty zabudovanékonstrukcevetntepelnýchmostavazeb.jejípevýšenínadpožadavkem naznaujepouzemožnostiplnnípožadavkuvmísttepelnéhomostuitepelnévazby. II.Požadaveknasouinitelprostuputepla(l.5.2vSN ) Požadavek:U,N= 0,38W/m2K Vypotenáhodnota:U= 0,21W/m2K U<U,N...POŽADAVEKJESPLNN. Vypotenýsouinitelprostuputeplamusízahrnovatvlivsystematickýchtepelných most(nap.krokvívzateplenéšikmésteše). III.Požadavkynašíenívlhkostikonstrukcí(l.6.1a6.2vSN ) Požadavky: 1.Kondenzacevodnípárynesmíohrozitfunkcikonstrukce. 2.Ronímnožstvíkondenzátumusíbýtnižšínežroníkapacitaodparu. 3.RonímnožstvíkondenzátuMc,amusíbýtnižšínež0,1kg/m2.rok, nebo3%plošnéhmotnostimateriálu(nižšízhodnot). Limitpromax.množstvíkondenzátuodvozenýzmin.plošnéhmotnosti materiáluvkondenzanízóniní:0,255kg/m2,rok (materiál:baumitsilikonováomítka(sili). Dálebudepoužitlimitpromax.množstvíkondenzátu:0,100kg/m2,rok Vypotenéhodnoty: Vkcidocházípivenkovnínávrhovéteplotkekondenzaci. RonímnožstvízkondenzovanévodnípáryMc,a=0,0088kg/m2,rok RonímnožstvíodpaitelnévodnípáryMev,a=10,2037kg/m2,rok Vyhodnocení1.požadavkumusíprovéstprojektant. Mc,a<Mev,a...2.POŽADAVEKJESPLNN. Mc,a<Mc,N...3.POŽADAVEKJESPLNN. Teplo2009,(c)2008SvobodaSoftware

22 VYHODNOCENÍVÝSLEDKPODLEKRITÉRIÍSN (2007) Názevkonstrukce: Rekapitulacevstupníchdat NávrhovávnitníteplotaTi: NávrhovávenkovníteplotaTae: TeplotanavnjšístranTe: NávrhováteplotavnitníhovzduchuTai: RelativnívlhkostvinteriéruRHi: Skladbakonstrukce VegetanístechaS1 20,0C 13,0C 13,0C 21,0C 50,0%(+5,0%) íslo Názevvrstvy d[m] Lambda[W/mK] Mi[] 1 Dutinovýpanel 0,320 1,200 23,0 2 Keramzitbeton3 0,050 1,300 16,0 3 Bitadek40StandardMineral 0,004 0, ,0 4 RockwoolDachrock 0,300 0,045 4,0 5 Alkorflex ,0015 0, ,0 6 Pdapísitávlhká 0,040 2,300 2,0 I.Požadaveknateplotnífaktor(l.5.1vSN ) Požadavek:f,Rsi,N=f,Rsi,cr+DeltaF= 0,781+0,015=0,796 Vypotenáprmrnáhodnota:f,Rsi,m= 0,966 Kritickýteplotnífaktorf,Rsi,crbylstanovenpromaximálnípípustnouvlhkost navnitnímpovrchu80%(kritériumvylouenívznikuplísní). PrmrnáhodnotafRsi,m(resp.maximálníhodnotapihodnocenískladbymimo tepelnémostyavazby)nenínikdyminimálníhodnotouvevšechmístechkonstrukce. Nelzesníprotoprokazovatplnnípožadavkunaminimálnípovrchovéteploty zabudovanékonstrukcevetntepelnýchmostavazeb.jejípevýšenínadpožadavkem naznaujepouzemožnostiplnnípožadavkuvmísttepelnéhomostuitepelnévazby. II.Požadaveknasouinitelprostuputepla(l.5.2vSN ) Požadavek:U,N= 0,24W/m2K Vypotenáhodnota:U= 0,14W/m2K U<U,N...POŽADAVEKJESPLNN. Vypotenýsouinitelprostuputeplamusízahrnovatvlivsystematickýchtepelných most(nap.krokvívzateplenéšikmésteše). III.Požadavkynašíenívlhkostikonstrukcí(l.6.1a6.2vSN ) Požadavky: 1.Kondenzacevodnípárynesmíohrozitfunkcikonstrukce. 2.Ronímnožstvíkondenzátumusíbýtnižšínežroníkapacitaodparu. 3.RonímnožstvíkondenzátuMc,amusíbýtnižšínež0,1kg/m2.rok, nebo3%plošnéhmotnostimateriálu(nižšízhodnot). Limitpromax.množstvíkondenzátuodvozenýzmin.plošnéhmotnosti materiáluvkondenzanízóniní:0,059kg/m2,rok (materiál:alkorflex35096). Dálebudepoužitlimitpromax.množstvíkondenzátu:0,059kg/m2,rok Vypotenéhodnoty: Vkcidocházípivenkovnínávrhovéteplotkekondenzaci. RonímnožstvízkondenzovanévodnípáryMc,a=0,0056kg/m2,rok RonímnožstvíodpaitelnévodnípáryMev,a=0,0387kg/m2,rok Vyhodnocení1.požadavkumusíprovéstprojektant. Mc,a<Mev,a...2.POŽADAVEKJESPLNN. Mc,a<Mc,N...3.POŽADAVEKJESPLNN. Teplo2009,(c)2008SvobodaSoftware VYHODNOCENÍVÝSLEDKPODLEKRITÉRIÍSN (2007) Názevkonstrukce: Rekapitulacevstupníchdat NávrhovávnitníteplotaTi: NávrhovávenkovníteplotaTae: TeplotanavnjšístranTe: NávrhováteplotavnitníhovzduchuTai: RelativnívlhkostvinteriéruRHi: Skladbakonstrukce Šikmástecha S2 20,0C 13,0C 13,0C 21,0C 50,0%(+5,0%) íslo Názevvrstvy d[m] Lambda[W/mK] Mi[] 1 Sádrokarton 0,0125 0,220 9,0 2 RockwoolRockminPress 0,040 0,043 1,0 3 RockwoolRockfolPE 0,0002 0, ,0 4 RockwoolRockminPress 0,340 0,043 1,0 5 TyvekSupro 0,0002 0, ,0 I.Požadaveknateplotnífaktor(l.5.1vSN ) Požadavek:f,Rsi,N=f,Rsi,cr+DeltaF= 0,781+0,030=0,811 Vypotenáprmrnáhodnota:f,Rsi,m= 0,973 Kritickýteplotnífaktorf,Rsi,crbylstanovenpromaximálnípípustnouvlhkost navnitnímpovrchu80%(kritériumvylouenívznikuplísní). PrmrnáhodnotafRsi,m(resp.maximálníhodnotapihodnocenískladbymimo tepelnémostyavazby)nenínikdyminimálníhodnotouvevšechmístechkonstrukce. Nelzesníprotoprokazovatplnnípožadavkunaminimálnípovrchovéteploty zabudovanékonstrukcevetntepelnýchmostavazeb.jejípevýšenínadpožadavkem naznaujepouzemožnostiplnnípožadavkuvmísttepelnéhomostuitepelnévazby. II.Požadaveknasouinitelprostuputepla(l.5.2vSN ) Požadavek:U,N= 0,24W/m2K Vypotenáhodnota:U= 0,11W/m2K U<U,N...POŽADAVEKJESPLNN. Vypotenýsouinitelprostuputeplamusízahrnovatvlivsystematickýchtepelných most(nap.krokvívzateplenéšikmésteše). III.Požadavkynašíenívlhkostikonstrukcí(l.6.1a6.2vSN ) Požadavky: 1.Kondenzacevodnípárynesmíohrozitfunkcikonstrukce. 2.Ronímnožstvíkondenzátumusíbýtnižšínežroníkapacitaodparu. 3.RonímnožstvíkondenzátuMc,amusíbýtnižšínež0,1kg/m2.rok, nebo3%plošnéhmotnostimateriálu(nižšízhodnot). Vypotenéhodnoty: Vkcinedocházípivenkovnínávrhovéteplotkekondenzaci. POŽADAVKYJSOUSPLNNY. Teplo2009,(c)2008SvobodaSoftware

23 VYHODNOCENÍVÝSLEDKPODLEKRITÉRIÍSN (2007) Názevkonstrukce: Rekapitulacevstupníchdat NávrhovávnitníteplotaTi: NávrhovávenkovníteplotaTae: TeplotanavnjšístranTe: NávrhováteplotavnitníhovzduchuTai: RelativnívlhkostvinteriéruRHi: Skladbakonstrukce Podlahamezispoleenskoumístnostíaobývacímístnostíbytu P6 20,0C 13,0C 13,0C 21,0C 50,0%(+5,0%) íslo Názevvrstvy d[m] Lambda[W/mK] Mi[] 1 Vinyl 0,002 0, ,0 2 Betonovámazanina 0,056 0,280 8,0 3 RockwoolSteprockND 0,040 0,043 3,0 4 Vyrovnávacíbet.vrstva 0,050 0,280 8,0 5 Dutinovýpanel 0,320 1,200 23,0 I.Požadaveknateplotnífaktor(l.5.1vSN ) Požadavek:f,Rsi,N=f,Rsi,cr+DeltaF= 0,781+0,015=0,796 Vypotenáprmrnáhodnota:f,Rsi,m= 0,867 Kritickýteplotnífaktorf,Rsi,crbylstanovenpromaximálnípípustnouvlhkost navnitnímpovrchu80%(kritériumvylouenívznikuplísní). PrmrnáhodnotafRsi,m(resp.maximálníhodnotapihodnocenískladbymimo tepelnémostyavazby)nenínikdyminimálníhodnotouvevšechmístechkonstrukce. Nelzesníprotoprokazovatplnnípožadavkunaminimálnípovrchovéteploty zabudovanékonstrukcevetntepelnýchmostavazeb.jejípevýšenínadpožadavkem naznaujepouzemožnostiplnnípožadavkuvmísttepelnéhomostuitepelnévazby. II.Požadaveknasouinitelprostuputepla(l.5.2vSN ) Požadavek:U,N= 2,20W/m2K Vypotenáhodnota:U= 0,56W/m2K U<U,N...POŽADAVEKJESPLNN. Vypotenýsouinitelprostuputeplamusízahrnovatvlivsystematickýchtepelných most(nap.krokvívzateplenéšikmésteše). III.Požadaveknapoklesdotykovéteploty(l.5.3vSN ) Požadavek:teplápodlahadT10,N=5,5C Vypotenáhodnota:dT10= 4,16C dt10<dt10,n...požadavekjesplnn. Teplo2009,(c)2008SvobodaSoftware VYHODNOCENÍVÝSLEDKPODLEKRITÉRIÍSN (2007) Názevkonstrukce: Rekapitulacevstupníchdat NávrhovávnitníteplotaTi: NávrhovávenkovníteplotaTae: TeplotanavnjšístranTe: NávrhováteplotavnitníhovzduchuTai: RelativnívlhkostvinteriéruRHi: Skladbakonstrukce Podlahanazemin,vhernmš,podlahovévytápní P2 22,0C 13,0C 13,0C 23,0C 50,0%(+5,0%) íslo Názevvrstvy d[m] Lambda[W/mK] Mi[] 1 Devnévrstvenélamely 0,015 0, ,0 2 Betonovámazanina 0,066 0,560 11,0 3 RockwoolSteprockND 0,150 0,043 3,0 I.Požadaveknateplotnífaktor(l.5.1vSN ) Požadavek:f,Rsi,N=f,Rsi,cr+DeltaF= 0,245+0,000=0,245 Vypotenáprmrnáhodnota:f,Rsi,m= 0,937 Kritickýteplotnífaktorf,Rsi,crbylstanovenpromaximálnípípustnouvlhkost navnitnímpovrchu80%(kritériumvylouenívznikuplísní). PrmrnáhodnotafRsi,m(resp.maximálníhodnotapihodnocenískladbymimo tepelnémostyavazby)nenínikdyminimálníhodnotouvevšechmístechkonstrukce. Nelzesníprotoprokazovatplnnípožadavkunaminimálnípovrchovéteploty zabudovanékonstrukcevetntepelnýchmostavazeb.jejípevýšenínadpožadavkem naznaujepouzemožnostiplnnípožadavkuvmísttepelnéhomostuitepelnévazby. II.Požadaveknasouinitelprostuputepla(l.5.2vSN ) Požadavek:U,N= 0,38W/m2K Vypotenáhodnota:U= 0,26W/m2K U<U,N...POŽADAVEKJESPLNN. Vypotenýsouinitelprostuputeplamusízahrnovatvlivsystematickýchtepelných most(nap.krokvívzateplenéšikmésteše). III.Požadaveknapoklesdotykovéteploty(l.5.3vSN ) Požadavek:velmiteplápodlahadT10,N=3,8C Vypotenáhodnota:dT10= 3,35C dt10<dt10,n...požadavekjesplnn. Teplo2009,(c)2008SvobodaSoftware

24 PH MŠ VÝŠKA ATIKY +4, VÝŠKA ATIKY +4, ZÁSOBOVÁNÍ NAPOJOVACÍ MÍSTO VODOVOD VŠ VODOVOD DN 50 HUV ,690 KC VSTUP KOMUNITNÍ CENTRUM +0, VSTUP MATEŘSKÁ ŠKOLA AN VSAKOVACÍ JÍMKA KOMUNIKACE 2 VSTUP SLUŽBY VSTUP NA POZEMEK ELEKTRO PS 2090 KANALIZACE DN 125 RŠ NAPOJOVACÍ MÍSTO ELEKTRO VJEZD NA POZEMEK VRT PRO TEPELNÉ ČERPADLO -0, MÍSTO NA ODPADKY 19 8 LEGENDA VEŘEJNÝ VODOVOD KANALIZACE SPLAŠKOVÁ PLYNOVOD ROZVOD ELEKTŘINY ZÁSTAVBA VOZOVKA NEZPEVĚNÁ PLOCHA CHODNÍK OBJEKT MŠ A KOMUNITNÍHO CENTRA NAPOJOVACÍ MÍSTO KANALIZACE TERASA OKAPNÍ CHODNÍK ZATRAVNĚNÁ PLOCHA KOMUNIKACE1 PŘÍPOJKA VODOVOD PŘÍPOJKA KANALIZACE PŘÍPOJKA ELEKTŘINY DEŠŤOVÁ KANALIZACE OCHRANNÉ PÁSMO INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OPLOCENÍ VSTUP NA POZEMEK VSTUP DO OBJEKTU PH VŠ HUV RŠ VODOMĚRNÁ ŠACHTA HLAVNÍ UZÁVĚR VODY REVIZNÍ ŠACHTA 16/2 AN PS AKUMULAČNÍ NÁDRŽ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ ZELEŇ POŽÁRNÍ HYDRANT 16/ ,000 = 184 m.n.m. (B.p.v.) vedoucí ústavu: vedoucí projektu: konzultant: doc. Ing. arch. Ján Stempel doc. Ing. arch. Luboš Pata Ing. Aleš Poděbrad FAKULTA ARCHITEKTURY THÁKUROVA 9 PRAHA 6 vypracovala: místo stavby: Lucie Veverková Konětopy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM A MATEŘSKÁ ŠKOLA KONĚTOPY formát : datum : 4xA4 ZS 2012/13 27 obsah: KOORDINAČNÍ SITUACE měřítko : číslo výkr.: 1:200 B. 2.1

25 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ , ,230-0, , ,170-1,570-0, ,150-1,570-0, ŘEZ A-A' -0, prostup základem 300x300 mm A - 0,230-1,570 prostup základem 300x300 mm ,230-0, ,430-1,830-1, ,000-0,170-0, ,170-1,570-0,380-1, ,230-1,570-1,170-1,570-0,230-0,900-0,230-0,900-0,230-0,380-0,230-0,900-0,230-0,380-1,170-1,570-0, ,900 B B' ,170-1, , ,230-1,570 prostup základem 300x300 mm -0, ,230-1,570-1,170-1,570-0,230-0,380-1,170-1,570 prostup základem prostup základem - 0, x300 mm 300x300 mm prostup základem - 1, x300 mm prostup základem 300x300 mm prostup základem 300x300 mm A' ,170-1,570-0,230-1, ŘEZ B-B' +0,000-0,230-0,170 +0,000-0,170-0,230-0,380-1,170-0, ,170-0,900-0,900-0,900-1, ,570-1,570-1,830 LEGENDA MATERIÁLŮ ŽELEZOBETON VÁPENOPÍSKOVÉ ZDIVO TEPELNÁ IZOLACE XPS NÁSYP ZEMINA + 0,000 = 184 m.n.m. (B.p.v.) vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Ján Stempel vedoucí projektu: doc. Ing. arch. Luboš Pata konzultant: Ing. Aleš Poděbrad vypracovala: Lucie Veverková místo stavby: Konětopy stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM A MATEŘSKÁ ŠKOLA KONĚTOPY FAKULTA ARCHITEKTURY THÁKUROVA 9 PRAHA 6 formát : 8xA4 datum : ZS 2012/2013-1,570-1,430-1,570 obsah: měřítko : 1:50-1,830 VÝKRES ZÁKLADŮ číslo výkr.: B. 2.2

26 B' A (500) 2500 (500) 2500 (500) 2500 (500) 2500 (500) DETAIL 3 O12 3 x 300/125 C D O01 O01 O01 + 0,500 3 x 300/ prostup stěnou 600x350 (DH + 3,220) T P D prostup stěnou 1200x350 (DH + 3,220) 1.19 prostup stěnou 600x350 (DH + 3,220) L D ± 0,000 prostup stěnou 1200x350 (DH + 3,220) x 300 / 157, L D06-1, T8a T8a 24 1 Z6 Z P D prostup stěnou 1200x350 (DH + 3,220) prostup stěnou 600x350 (DH + 3,220) L D prostup stěnou 600x350 (DH + 3,220) prostup stěnou 600x350 (DH + 3,220) L D L D Z3 O01 O (700) (700) prostup stěnou 1200x350 (DH + 2,820) prostup stěnou 150x250 (DH + 2,920) L D06 P D P D10 (1 500) L D prostup stěnou 600x350 (DH + 3,220) 9 x 300 / 157,6 O prostup stěnou 1200x350 (DH + 2,820) ± 0,000 +2, (1 500) x 300 / 157, , (2 000) 10 ± 0, O T (1300) (1100) 1400 (1100) 600 (1900) 600 (1900) 1400 (1100) 1400 (1100) L D01 L D12 P D P D L L D D06 O08 O (1300) (1300) (1 500) L D DETAIL 11 Z3 P O04 O04 O04 K3 K3 K3 D (1 500) (1 500) (1 500) O01 O01 O (2 000) K2 O03 K2 O03 K1 O02 K (2 000) T5 T6 500 (1 300) Z3 L D O K1 T O T7 T3 K1 T1 O prostup stěnou 1200x350 (DH + 2,820) P P P D09 D09 D P D L D06 P D T7 P prostup stěnou D x350 (DH + 2,820) L P D D prostup stěnou prostup stěnou 600x350 (DH + 2,820) 1200x350 (DH + 2,820) prostup stěnou 600x350 (DH + 2,820) T3 O T C' T (2 000) T2 150 (2 000) P D D D' (1 100) T1 prostup stěnou 1200x350 (DH + 2,820) T1 O Z3 L L D03 D03 Z A' TABULKA MÍSTNOSTÍ POVRCHY ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m 2 ) PODLAHA STROP STĚNY 1.01 HERNA 90 m 2 P2 dřevěné lamely podhled sádrokartonový omítka 1.02 MÍST. UČITELKY, KANCELÁŘ 16,3 m 2 P4 dřevěné lamely podhled sádrokartonový omítka 1.03 CHODBA 15,3 m 2 P4 dřevěné lamely podhled sádrokartonový omítka 1.04 UMÝVÁRNA DĚTÍ 8,7 m 2 P1 keram. dlažba podhled sádrokartonový omítka, keram. obklad 1.05 ŠATNA DĚTÍ 8,35 m 2 P1 keram. dlažba podhled sádrokartonový omítka 1.06 PERSONÁL ZÁZEMÍ, ÚKLID 10,12 m 2 P3 keram. dlažba podhled sádrokartonový omítka, keram. obklad 1.07 ZÁDVEŘÍ 5,8 m 2 P3 keram. dlažba podhled sádrokartonový omítka 1.08 PŘÍPRAVNA 14,8 m 2 P3 keram. dlažba podhled sádrokartonový omítka, keram. obklad 1.09 ZÁSOBOVACÍ CHODBA 6,75 m 2 P3 keram. dlažba podhled sádrokartonový omítka 1.10 SKLAD 5,3 m 2 P3 keram. dlažba podhled sádrokartonový omítka 1.11 SKLAD ODPADKŮ 4,9 m 2 P3 keram. dlažba podhled sádrokartonový omítka 1.12 TECHNICKÁ MÍSTNOST 11,07 m 2 P3 keram. dlažba omítka omítka 1.13 ÚKLID 3,32 m 2 P3 keram. dlažba omítka omítka, keram. obklad 1.14 CHODBA 6,98 m 2 P3 keram. dlažba omítka omítka 1.15 ZÁDVEŘÍ 9,38 m 2 P3 keram. dlažba omítka omítka 1.16 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 24,51 m 2 P4 dřevěné lamely podhled sádrokartonový omítka, keram. obklad 1.17 KANCELÁŘ 9,63 m 2 P4 dřevěné lamely podhled sádrokartonový omítka 1.18 ZÁZEMÍ PERSONÁL 10,83 m 2 P3 keram. dlažba podhled sádrokartonový omítka, keram. obklad 1.19 ČEKÁRNA 5,85 m 2 P3 keram. dlažba podhled sádrokartonový omítka 1.20 ZÁDVEŘÍ 4,1 m 2 P3 keram. dlažba podhled sádrokartonový omítka 1.21 MÍSTNOST PRO SLUŽBY 27,48 m 2 P4 dřevěné lamely podhled sádrokartonový omítka, keram. obklad LEGENDA MATERIÁLŮ LEGENDA ZNAČENÍ Dx VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE KM BETA tl. 240mm DVEŘE Ox VÁPENOPÍSKOVÉ TVARNICE KM BETA tl. 175mm OKNO Kx VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE KM BETA tl. 115mm KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Zx ŽELEZOBETON tl. 200mm ZÁMEČNICKÝ PRVEK Tx TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL tl. 200mm TRUHLÁŘSKÝ PRVEK + 0,000 = 184 m.n.m. (B.p.v.) vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Ján Stempel FAKULTA ARCHITEKTURY vedoucí projektu: doc. Ing. arch. Luboš Pata THÁKUROVA 9 PRAHA 6 konzultant: Ing. Aleš Poděbrad vypracovala: Lucie Veverková místo stavby: Konětopy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ stavba: formát : 8xA4 KOMUNITNÍ CENTRUM A MATEŘSKÁ ŠKOLA KONĚTOPY datum : ZS 2012/2013 B obsah: PŮDORYS 1.NP měřítko : číslo výkr.: 1:50 B.2.3

27 (130) (130) K4 O10 K4 O10 + 4,000 3% + 4,000 C (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) L 460 D07 T4 T T4 P D07 P D L D T4 P D AP T8a 16 Z x 300 / 157, (1 500) L D14 P D13 P D x 300 / 157, P D13 P D b c L D x 300 / 157, (1 500) T4 AP Z (2 000) (1 500) (2 000) Z T8a (1 500) (2 000) b 600 T8a Z c (2 000) T8a Z7 Z8 A2 A3 P D b P D07 T8b ,1% 3,6% 5,8% C' místo stavby: Konětopy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM A MATEŘSKÁ ŠKOLA KONĚTOPY obsah: PŮDORYS 2.NP formát : datum : měřítko : číslo výkr.: 8xA4 ZS 2012/2013 1:50 B.2.4 B B' A ,5% 3% 3% S1 O09 K4 Z4 Z5 K4 O09 A1 Z4 Z5 K4 O09 A1 Z4 Z5 K4 O09 A1 Z4 Z5 K4 O09 A1 Z4 Z5 K4 O09 A1 Z4 Z5 K4 O09 A1 Z4 Z5 A1 2% T4 T4 T4 T4 T a a a 2.04.a 2.04.c T4 T c b T4 T4 T T T (130) (130) O09 K (130) A1 Z4 Z5 Z4 Z5 Z4 Z5 Z5 Z4 Z5 Z4 Z5 Z4 3% + 4,000 18,2% 6,7% S1 2,6% O11 O11 O11 O11 O11 3% 2% D D' 2,3% + 4, ,000 3% A' TABULKA MÍSTNOSTÍ POVRCHY ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m 2 ) PODLAHA STROP STĚNY 2.01.a OBÝVACÍ MÍSTNOST 26,6 m 2 P6 vinyl omítka omítka, keram. obklad 2.01.b ZÁDVEŘÍ 5,35 m 2 P6 vinyl omítka omítka 2.01.c KOUPELNA 5 m 2 P5 keram. dlažba omítka omítka, keram. obklad 2.02.a OBÝVACÍ MÍSTNOST 19,22 m 2 P6 vinyl omítka omítka, keram. obklad 2.02.b ZÁDVEŘÍ 5,46 m 2 P6 vinyl omítka omítka 2.02.c KOUPELNA 5 m 2 P5 keram. dlažba omítka omítka, keram. obklad 2.03.a OBÝVACÍ MÍSTNOST 25,21 m 2 P6 vinyl omítka omítka, keram. obklad 2.03.b ZÁDVEŘÍ 6,41 m 2 P6 vinyl omítka omítka 2.03.c KOUPELNA 5 m 2 P5 keram. dlažba omítka omítka, keram. obklad 2.04.a OBÝVACÍ MÍSTNOST 26,71 m 2 P6 vinyl omítka omítka, keram. obklad 2.04.b ZÁDVEŘÍ 5,35 m 2 P6 vinyl omítka omítka 2.04.c KOUPELNA 5 m 2 P5 keram. dlažba omítka omítka, keram.obklad 2.05 TECHNICKÁ MÍSTNOST 11,07 m 2 P5 keram. dlažba omítka omítka 2.06 CHODBA 32,04 m 2 P5 vinyl omítka omítka LEGENDA MATERIÁLŮ LEGENDA ZNAČENÍ Dx VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE KM BETA tl. 240mm DVEŘE Ox VÁPENOPÍSKOVÉ TVARNICE KM BETA tl. 175mm OKNO Kx VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE KM BETA tl. 115mm KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Zx ŽELEZOBETON tl. 200mm ZÁMEČNICKÝ PRVEK Tx TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL tl. 200mm TRUHLÁŘSKÝ PRVEK + 0,000 = 184 m.n.m. (B.p.v.) vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Ján Stempel FAKULTA ARCHITEKTURY vedoucí projektu: doc. Ing. arch. Luboš Pata THÁKUROVA 9 PRAHA 6 konzultant: Ing. Aleš Poděbrad vypracovala: Lucie Veverková O09 K4 Z4 Z5 A1 O09 K4 Z4 Z5 A (130) (130)

28 9 670 K8 K7 K ,5% 0,5% ATIKOVÁ VPUST DEŠŤOVÉ KANALIZACE - D7 PVC ø125 mm ,000 3% + 4,000 0,5% 3% 3% S1 2% VEGETAČNÍ SUBSTRÁT K6 D K5 K7 K8 D1 K6 0,5% 0,5% S2 VĚTRACÍ HLAVICE - K2 PVC ø 100 mm sklon 34 0,5% skon 34 sklon 34 VZT ODVOD VZDUCHU VĚTRACÍ HLAVICE - K3 PVC ø 100 mm VĚTRACÍ HLAVICE - K4 PVC ø 100 mm ,690 VZT PŘÍVOD VZDUCHU D4 sklon 34 VZT PŘÍVOD VZDUCHU VĚTRACÍ HLAVICE K1 PVC ø 100 mm VZT ODVOD VZDUCHU D2 0,5% 0,5% 0,5% K6 Z1 Z1 Z2 Z1 Z2 Z ,6% K8 K7 K5 K ,000 3% VĚTRACÍ HLAVICE - K6 PVC ø 100 mm 18,2% S1 6,7% 2,3% VPUST DEŠŤOVÉ 2,6% KANALIZACE PVC ø 125 mm VPUST DEŠŤOVÉ KANALIZACE PVC ø 125 mm ,8% VĚTRACÍ HLAVICE - K5 PVC ø 100 mm O11 O11 O11 O11 O11 3,1% 2% 3% M ,000 3% VEGETAČNÍ SUBSTRÁT + 4, LEGENDA ZNAČENÍ Ox OKNO Kx KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK Zx ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK Sx SKLADBA STŘECH M1 SKLENĚNÁ MARKÝZA vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Ján Stempel vedoucí projektu: doc. Ing. arch. Luboš Pata konzultant: Ing. Aleš Poděbrad vypracovala: Lucie Veverková + 0,000 = 184 m.n.m. (B.p.v.) FAKULTA ARCHITEKTURY THÁKUROVA 9 PRAHA 6 Z1 Z1 Z1 Z2 Z2 Z2 K5 K7 K8 místo stavby: Konětopy stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM A MATEŘSKÁ ŠKOLA KONĚTOPY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ formát : 8xA4 datum : ZS 2012/ M obsah: měřítko : 1:50 VÝKRES STŘECHY číslo výkr.: B. 2.5

29 ,000 +3,000 ±0, DETAIL 1 O12 DETAIL 2-0,900 4 x 300/ , K7 K7 +6,495 DETAIL 5 +6, K4-1, K5 K8 O09 Z4 Z5 A1 +3, ,500 T , P6 +3,000 ±0,000 +3,870 +3,400-0,230 DETAIL , P5 P2 L D13 P6 L D S2 OP2 O K K5 DETAIL O11 P3 +3,320 +3,000 +2,700 L D07 O11 +3,900 O11 DETAIL 7 L D06 P3 ±0,000 ±0, O11 L D06 +4, O11 +3,000 +2,700 S P D ,170 DETAIL OP1 L D DETAIL 9 Z TER1 +4,000 +2,500 ±0,000-0,170-1,570-1,570 LEGENDA MATERIÁLŮ VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE KM BETA tl. 240mm VÁPENOPÍSKOVÉ TVARNICE KM BETA tl. 175mm +6,495 +5,800 +4,000-0, K7 K5 K8 O10 K4 OP S T4-1,170 Z8 A3 A3 A2 A3 T4 T4 P6 +3,870 P5 P5 P6 Z8 Z7 Z7 Z8 P6 P6 P5 P5 P6 +3,770 +3,400 +3,000 ±0,000-0,380 +6,870-0,230 O P D L D12 L D11 P D14 P P D13 P D O T8a Z Z6 +1,568 O09 T8a Z6 10 x 300/157,6 T8b Z6 O09 P D10 ±0, L D06-0,900-0,900-0,900 P D P D P3 P4 P3 P4 ±0, O01 O01 O L D14-0,230-0, ,170 S2 K7 K5 K8 OP2 O DETAIL TER1 +6,495 +2,500 ±0,000-0,170 VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE KM BETA tl. 115mm ŽELEZOBETON ŽELEZOBETON PROSTÝ BETON PŘEDPJATÉ DUTINOVÉ PANELY PARTEK příčný řez PŘEDPJATÉ DUTINOVÉ PANELY PARTEK podélný řez TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL TEPELNÁ IZOLACE XPS HYDROIZOLACE ZEMINA PŮVODNÍ ZEMINA NASYPANÁ KAČÍREK LEGENDA ZNAČENÍ Dx DVEŘE Ox OKNO Kx KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Zx ZÁMEČNICKÝ PRVEK Px Sx OPx TERx SKLADBA PODLAH SKLADBA STŘECH SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ SKLADBA TERAS -1,570-1,570 Tx TRUHLÁŘSKÝ PRVEK + 0,000 = 184 m.n.m. (B.p.v.) vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Ján Stempel vedoucí projektu: doc. Ing. arch. Luboš Pata konzultant: Ing. Aleš Poděbrad vypracovala: Lucie Veverková místo stavby: Konětopy stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM A MATEŘSKÁ ŠKOLA KONĚTOPY FAKULTA ARCHITEKTURY THÁKUROVA 9 PRAHA 6 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ formát : 8xA4 datum : ZS 2012/2013 obsah: měřítko : 1:50 ŘEZ A - A', ŘEZ B - B' číslo výkr.: B. 2.6

30 +9, OP1 +5,800 +4,000 ±0,000 +2, K K5 K8 O09 Z4 Z5 A1 O01 K ,870 +3,400 +3,000 L D P D13 L D13 P6 P6 P6 P D04 L D S2 K7 K5 K8 OP OP1 M1 Z1 Z2 O ,500 O11 O11 O11 O11 O11 ±0,000 +2,500 O04 O04 PERFOROVANÝ PLECH P O04 D01 +1,500 +2,500 +1,500 K3 K3 K3 +2,500 +2,500 +1,500 +4,000-0,900 +0, ,170 P4-0, ,000-0,230 P4-1, ,000 TER1-0,170 +0,000-0,170-1,570-1,570 LEGENDA MATERIÁLŮ +9,690 +9,690 VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE KM BETA tl. 240mm S2 VÁPENOPÍSKOVÉ TVARNICE KM BETA tl. 175mm VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE KM BETA tl. 115mm ŽELEZOBETON K8 K7 K5 +6,500 +6,500 ŽELEZOBETON PROSTÝ BETON PŘEDPJATÉ DUTINOVÉ PANELY PARTEK příčný řez +6,350 +5,800 +5,800 +5,800 +5,800 +5,800 +5,800 +6,350 PŘEDPJATÉ DUTINOVÉ PANELY PARTEK podélný řez OP2 O09 O09 O09 O09 O09 O09 TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL ±0,000 TEPELNÁ IZOLACE XPS O11 HYDROIZOLACE ±0,000 +3,870 A1 A1 A1 A1 S1 A1 K4 A1 +4,000 +4,000 +4,000 +3,900 +4,000 +2,500 +2,500-0,170 +4,000 K4 K4 K4 K4 +2,500 O01 O01 O01 Z1 Z1 Z1 L D01 Z2 Z2 M1 +4,000 Z2 +2,790 +2,700 ±0,000 TER1 +2,500 ±0, OP1 P D Z ,170-1,570 P D P D04 L D ,320 +3,000 +2,700 P3 P4 ±0,000 P3-0,230-0, K ,000 T1-1,170-1, OP1 O02 K ,000 +3,870 +2,500 +1,100-0,170 ZEMINA PŮVODNÍ ZEMINA NASYPANÁ KAČÍREK LEGENDA ZNAČENÍ Dx DVEŘE Ox OKNO Kx KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Zx ZÁMEČNICKÝ PRVEK Tx TRUHLÁŘSKÝ PRVEK vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Ján Stempel vedoucí projektu: doc. Ing. arch. Luboš Pata konzultant: Ing. Aleš Poděbrad Px SKLADBA PODLAH Sx SKLADBA STŘECH OPx SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TERx SKLADBA TERAS + 0,000 = 184 m.n.m. (B.p.v.) FAKULTA ARCHITEKTURY THÁKUROVA 9 PRAHA 6 vypracovala: Lucie Veverková místo stavby: Konětopy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM A MATEŘSKÁ ŠKOLA KONĚTOPY formát : datum : 8xA4 ZS 2012/2013 obsah: měřítko : 1:50 ŘEZ C - C', ŘEZ D - D' číslo výkr.: B. 2.7

31 POHLED JIHOVÝCHODNÍ +9,690 +9,690 S2 K8 K7 K5 +6,500 +6,500 +6,350 +5,800 +5,800 +5,800 +5,800 +5,800 +5,800 +5,800 +6,350 OP2 O09 O09 O09 O09 O09 O09 O09 +3,870 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 +4,000 K4 +4,000 OP1 K4 +4,000 K4 +4,000 +4,000 +4,000 +4,000 K4 K4 K4 K4 +4,000 +3,500 +3,000-1,240 O12 +2,500 +2,500 +2,500 P D02 O01 O01 O01-2,500 +0,500 ±0,000 ±0,000 ±0,000 POHLED SEVEROZÁPADNÍ +9,690 +9,690 S2 K8 K5 +6,500 +6,500 K7 LEGENDA MATERIÁLŮ STŘEŠNÍ KRYTINA - ŠABLONY CEMBRIT +6,350 +5,800 +5,800 +5,800 +5,800 +5,800 +5,800 +6,350 SILIKONOVÁ OMÍTKA OP2 O09 O09 O09 O09 O09 O09 FASÁDNÍ OBKLAD DESKAMI CETRIS O11 +3,870 A1 A1 A1 A1 A1 A1 +4,000 +3,870 LEGENDA ZNAČENÍ +4,000 +4,000 +4,000 +4,000 +4,000 OP1 K4 K4 K4 K4 K4 K4 +4,000 Dx DVEŘE Px SKLADBA PODLAH +2,500 +2,500 +2,500 O01 O01 O01 Z1 Z1 Z1 L D01 Z2 Z2 M1 Z2 +2,790 +2,700-15,000 L D04 L D04 +2,500 +2,150-15,000 Ox Kx Zx Tx OKNO KLEMPÍŘSKÝ PRVEK ZÁMEČNICKÝ PRVEK TRUHLÁŘSKÝ PRVEK Sx OPx TERx SKLADBA STŘECH SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ SKLADBA TERAS ±0, ,000 = 184 m.n.m. (B.p.v.) ±0,000-0,170 ±0,000-0,170 vedoucí ústavu: vedoucí projektu: doc. Ing. arch. Ján Stempel doc. Ing. arch. Luboš Pata FAKULTA ARCHITEKTURY THÁKUROVA 9 konzultant: Ing. Aleš Poděbrad PRAHA 6 vypracovala: Lucie Veverková místo stavby: Konětopy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM A MATEŘSKÁ ŠKOLA KONĚTOPY formát : datum : 8xA4 ZS 2012/2013 obsah: měřítko : 1:50 POHLED JIHOVÝCHODNÍ, POHLED SEVEROZÁPADNÍ číslo výkr.: B. 2.9

32 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ +9,690 +6,500 S2 K8 K7 K5 +6,350 +5,800 +5,800 OP2 O09 O09 O11 O11 O11 O11 O11 +4,000 A1 A1 +3,870 +4,000 OP1-16,090 +4,000 K4 K4 +4,000 OP1 ±0,000-16,090 +2,500 Z1 Z1 Z1 M1 +2,790 +2,500 +2,500 +2,500 +2,500 +2,500 +2,500 Z2 Z2 Z2 L D01 +2,700 O01 O01 O04 O04 PERFOROVANÝ PLECH P O04 D01 +1,500 +1,500 K3 K3 K3 +1,500 ±0,000 ±0,000-0,170 ±0,000-0,170 POHLED JIHOZÁPADNÍ +9,690 K8 +6,500 S2 K7 K5 LEGENDA MATERIÁLŮ STŘEŠNÍ KRYTINA - ŠABLONY CEMBRIT +6,350 +5,800 +5,800 SILIKONOVÁ OMÍTKA OP2 O10 O10 FASÁDNÍ OBKLAD DESKAMI CETRIS O11 O11 O11 O11 O11 +4,000 +3,870 +4,000 LEGENDA ZNAČENÍ OP1-2,000 +4,000 K4 K4 +4,000 OP1 ±0,000-2,000 Dx DVEŘE Px SKLADBA PODLAH Ox OKNO Sx SKLADBA STŘECH +2,500 +2,500 +2,500 Kx KLEMPÍŘSKÝ PRVEK OPx SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ O02 O02 O03 O03 O02 O02 Zx ZÁMEČNICKÝ PRVEK TERx SKLADBA TERAS +1,900 K2 K2 Tx TRUHLÁŘSKÝ PRVEK +1,100 +1,100 K1 K1 K1 K1 + 0,000 = 184 m.n.m. (B.p.v.) ±0,000-0,170 ±0,000 vedoucí ústavu: vedoucí projektu: doc. Ing. arch. Ján Stempel doc. Ing. arch. Luboš Pata FAKULTA ARCHITEKTURY THÁKUROVA 9 konzultant: Ing. Aleš Poděbrad PRAHA 6 vypracovala: Lucie Veverková místo stavby: Konětopy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM A MATEŘSKÁ ŠKOLA KONĚTOPY formát : datum : 8xA4 ZS 2012/2013 obsah: měřítko : 1:50 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ, POHLED JIHOZÁPADNÍ číslo výkr.: B. 2.8

33 4 000 O12 +3,500 +0,500 +3,000 P D02 +4,000 +0, DETAIL 1 O12 DETAIL 2 4 x 300/125-0, DETAIL O12 3 x 300/125 D ,000 = 184 m.n.m. (B.p.v.) vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Ján Stempel vedoucí projektu: doc. Ing. arch. Luboš Pata konzultant: Ing. Aleš Poděbrad vypracovala: Lucie Veverková místo stavby: Konětopy stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM A MATEŘSKÁ ŠKOLA KONĚTOPY obsah: VÝKRES PORTÁLU FAKULTA ARCHITEKTURY THÁKUROVA 9 PRAHA 6 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ formát : datum : měřítko : číslo výkr.: 4xA4 ZS 2012/2013 1:25 B. 2.10

34 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST Lucie Veverková ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST Lucie Veverková OBSAH: B. 3.1 SKLADBY FASÁD B. 3.2 SKLADBY PODLAH B. 3.3 SKLADBY STŘECH B. 3.4 SKLADBY TERAS B. 3 KONSTRUKČNÍ SKLADBY BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy

35 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST Lucie Veverková B. 3.1 SKLADBY FASÁD BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy

36

37

38 ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍÁSTLucieVeverková B.3.2SKLADBYPODLAH BP KomunitnícentrumamateskáškolaKontopy

39

40 ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍÁSTLucieVeverková B.3.3SKLADBYSTECH BP KomunitnícentrumamateskáškolaKontopy

41

42

43

44 ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍÁSTLucieVeverková B.3.4SKLADBYTERAS BP KomunitnícentrumamateskáškolaKontopy

45 ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍÁSTLucieVeverková BP KomunitnícentrumamateskáškolaKontopy B.4TABULKY ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍÁSTLucieVeverková BP KomunitnícentrumamateskáškolaKontopy OBSAH: B.4.1TABULKAOKEN B.4.2TABULKADVEÍ B.4.3TABULKAKLEMPÍSKÝCHVÝROBK B.4.4TABULKAZÁMENICKÝCHVÝROBK B.4.5TABULKATRUHLÁSKÝCHVÝROBK B.4.6TABULKAOSTATNÍCHVÝROBK

46 TABULKA OKEN ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍÁSTLucieVeverková OZN. SCHÉMA ŠÍŘKA ROZMĚRY VÝŠKA PODLAŽÍ POPIS POČET B.4.1TABULKAOKEN O01 O02 O rozměry nutno přeměřit rozměry nutno přeměřit NP 1.NP 1.NP dřevěné eurookno s trojsklem jednokřídlé, vyklápěcí po obdvodu speciální těsnící profil zasklení: izolační trosklo, čiré, 4/18/4/18/4 U w = 0,7 W.m -2.K -1 provedení: smrk, lepený profil 92 povrchová úprava: transparentní lak do exteriéru, odolný povětrnostním podmínkám kování: okenní panty, okenní klika provedení: nerez mat dřevěné eurookno s trojsklem dvoukřídlé s pevným svislým sloupkem, vyklápěcí/otvíravé po obdvodu speciální těsnící profil zasklení: izolační trosklo, čiré, 4/18/4/18/4 U w = 0,7 W.m -2.K -1 provedení: smrk, lepený profil 92 povrchová úprava: transparentní lak do exteriéru, odolný povětrnostním podmínkám kování: celoobvodové, okenní panty, okenní klika provedení: nerez mat dřevěné eurookno s trojsklem jednokřídlé, vyklápěcí po obdvodu speciální těsnící profil zasklení: izolační trosklo, čiré, 4/18/4/18/4 U w = 0,7 W.m -2.K -1 provedení: smrk, lepený profil povrchová úprava: transparentní lak do exteriéru, odolný povětrnostním podmínkám rozměry nutno přeměřit kování: okenní panty, okenní klika provedení: nerez mat dřevěné eurookno s trojsklem dvoukřídlé s pevným svislým sloupkem, vyklápěcí po obdvodu speciální těsnící profil O NP zasklení: izolační trosklo, čiré, 4/18/4/18/4 U w = 0,7 W.m -2.K -1 provedení: smrk, lepený profil povrchová úprava: transparentní lak do exteriéru, odolný povětrnostním podmínkám rozměry nutno přeměřit kování: celoobvodové, okenní panty, okenní klika provedení: nerez mat dřevěné eurookno s trojsklem jednokřídlé, vyklápěcí/otvíravé po obdvodu speciální těsnící profil O NP zasklení: izolační trosklo, čiré, 4/18/4/18/4 U w = 0,7 W.m -2.K -1 provedení: smrk, lepený profil 92 1 BP KomunitnícentrumamateskáškolaKontopy rozměry nutno přeměřit povrchová úprava: transparentní lak do exteriéru, odolný povětrnostním podmínkám kování: celoobvodové, okenní klika provedení: nerez mat

47 TABULKA OKEN TABULKA OKEN OZN. SCHÉMA ŠÍŘKA ROZMĚRY VÝŠKA PODLAŽÍ POPIS POČET OZN. SCHÉMA ŠÍŘKA ROZMĚRY VÝŠKA PODLAŽÍ POPIS POČET O NP dřevěné okno interiérové pevné požární EW 15 DP3 zasklení: požární sklo, čiré provedení: smrk, lepený profil 68 povrchová úprava: transparentní lak do interiéru 1 O11 bodový světlík pevný materiál: akrylátová kopule 3 vrstvá, čirá s antireflexní úpravou laminátová manžeta h = 500 mm kopule: U w = 1,87 W.m -2.K -1 podstavec: U w = 0,76 W.m -2.K střecha rozměry nutno přeměřit dřevěné okno interiérové pevné požární EW 15 DP3 zasklení: požární sklo, čiré rozměry nutno přeměřit provedení: smrk, lepený profil 68 O NP povrchová úprava: transparentní lak do interiéru rozměry nutno přeměřit dřevěné okno interiérové pevné zasklení: bezpečnostní sklo, čiré provedení: smrk, lepený profil 68 O NP povrchová úprava: transparentní lak do interiéru rozměry nutno přeměřit dřevěné eurookno s trojsklem jednokřídlé, vyklápěcí/otvíravé po obdvodu speciální těsnící profil O NP zasklení: izolační trosklo, čiré, 4/18/4/18/4 U w = 0,7 W.m -2.K -1 provedení: smrk, lepený profil povrchová úprava: transparentní lak do exteriéru, odolný povětrnostním podmínkám rozměry nutno přeměřit kování: celoobvodové, okenní klika provedení: nerez mat dřevěné eurookno s trojsklem pevné požání EW 15 DP3 zasklení: požární izolační trosklo, čiré 4/18/4/18/4 U w = 0,7 W.m -2.K -1 O NP provedení: smrk, lepený profil 92 2 povrchová úprava: transparentní lak do exteriéru, odolný povětrnostním podmínkám rozměry nutno přeměřit

48 TABULKA OKEN OZN. ROZMĚRY ŠÍŘKA VÝŠKA PODLAŽÍ POPIS POČET SCHÉMA dřevěné eurookno s trojsklem čtyřdílné, krajní pole vyklápěcí, středová posuvná po obdvodu speciální těsnící profil zasklení: izolační trosklo, bezpečnostní, čiré, 4/18/4/18/4 U w = 0,7 W.m -2.K -1 provedení: smrk, lepený profil 92 O NP povrchová úprava: transparentní lak do exteriéru, odolný povětrnostním podmínkám 1 kování: okenní panty, okenní klika systém posuvného kování, okenní klika uzamykatelná provedení: nerez mat součástí jsou dveře D02 rozměry nutno přeměřit

49 TABULKA DVEŘÍ ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Lucie Veverková OZN. SCHÉMA ŠÍŘKA ROZMĚRY VÝŠKA PODLAŽÍ POPIS POČET dveře vstupní dřevěné dvoukřídlé asymetrické izolační otvíravé ven šíře vstupního křídla 900 mm L P křídlo: rámové prosklené zasklení: izolační trojsklo, bezpečnostní, čiré, 4/18/4/18/4 U w = 0,7 W.m -2.K -1 D NP zárubeň: dřevěná masivní rámová 2 1 B. 4.2 TABULKA DVEŘÍ provedení: smrk, lepený profil 92 povrchová úprava: transparentní lak do exteriéru, odolný povětrnostním podmínkám kování: dveřní panty, samozavírač, zámek vložkový bezpečnostní, klika se štítkem provedení: nerez mat CELKEM rozměry nutno přeměřit 3 dveře dřevěné jednokřídlé izolační otvíravé s pevným proskleným nadsvětlíkem šíře vstupního křídla 900 mm L P křídlo: rámové prosklené D NP zasklení: izolační trojsklo, bezpečnostní, čiré, 4/18/4/18/4 U w = 0,7 W.m -2.K -1 zárubeň: dřevěná masivní rámová 1 provedení: smrk, lepený profil 92 povrchová úprava: transparentní lak do exteriéru, odolný povětrnostním podmínkám kování: dveřní panty, zámek vložkový bezpečnostní, klika se štítkem provedení: nerez mat rozměry nutno přeměřit součástí je okno O12 CELKEM 1 dveře dřevěné jednokřídlé izolační otvíravé s pevným plným nadsvětlíkem L P křídlo: hladké plné zárubeň: dřevěná masivní rámová D NP provedení: smrk, lepený profil povrchová úprava: krycí nátěr odstín (signální zelená) RAL dle odstínu CETRIS fasádních desek do exteriéru, odolný povětrnostním podmínkám 2 BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 900 kování: dveřní panty, zámek vložkový bezpečnostní, klika se štítkem provedení: nerez mat rozměry nutno přeměřit CELKEM 2

50 TABULKA DVEŘÍ TABULKA DVEŘÍ OZN. SCHÉMA ŠÍŘKA ROZMĚRY VÝŠKA PODLAŽÍ POPIS POČET OZN. SCHÉMA ROZMĚRY ŠÍŘKA VÝŠKA PODLAŽÍ POPIS POČET dveře vnitřní dřevěné dvoukřídlé asymetrické šíře vstupního křídla 900 mm L P dveře vnitřní dřevěné jednokřídlé křídlo: rámové prosklené L P křídlo: rámové prosklené zasklení: sklo mléčné zasklení: sklo čiré zárubeň: dřevěná masivní rámová D NP zárubeň: dřevěná masivní rámová provedení: smrk, lepený profil 68 povrchová úprava: transparentní lak do interiéru kování: dveřní panty, zámek, klika se štítkem provedení: nerez mat 1 2 D NP 2.NP provedení: smrk, lepený profil 68 povrchová úprava: transparentní lak do interiéru kování: dveřní panty, zámek, klika se štítkem provedení: nerez mat rozměry nutno přeměřit CELKEM 3 rozměry nutno přeměřit CELKEM 6 dveře vnitřní dřevěné jednokřídlé L P dveře vnitřní dřevěné jednokřídlé L P křídlo: hladké plné křídlo: rámové prosklené zárubeň: dřevěná masivní rámová zasklení: sklo čiré D NP provedení: smrk, lepený profil 68 povrchová úprava: transparentní lak do interiéru kování: dveřní panty, zámek, klika se štítkem provedení: nerez mat 2 D NP zárubeň: dřevěná masivní rámová provedení: smrk, lepený profil 68 povrchová úprava: transparentní lak do interiéru kování: dveřní panty, zámek, klika se štítkem provedení: nerez mat rozměry nutno přeměřit CELKEM 2 rozměry nutno přeměřit CELKEM 2 dveře vnitřní dřevěné jednokřídlé L P dveře vnitřní dřevěné jednokřídlé L P křídlo: hladké plné křídlo: hladké plné zárubeň: dřevěná masivní rámová zárubeň: dřevěná masivní rámová provedení: smrk, lepený profil 68 povrchová úprava: transparentní lak do interiéru provedení: smrk, lepený profil 68 povrchová úprava: transparentní lak do interiéru D NP 2.NP kování: dveřní panty, zámek, klika se štítkem provedení: nerez mat 4 7 D NP kování: dveřní panty, wc pojistka, klika se štítkem provedení: nerez mat rozměry nutno přeměřit CELKEM 11 rozměry nutno přeměřit CELKEM 4

51 TABULKA DVEŘÍ TABULKA DVEŘÍ OZN. SCHÉMA ŠÍŘKA ROZMĚRY VÝŠKA PODLAŽÍ POPIS POČET OZN. SCHÉMA ROZMĚRY ŠÍŘKA VÝŠKA PODLAŽÍ POPIS POČET dveře vnitřní dřevěné jednokřídlé posuvné L P dveře vnitřní (vstupní do bytu) dřevěné jednokřídlé tepelně izolační L P křídlo: rámové prosklené křídlo: hladké plné zasklení: sklo čiré, tl. 4 mm zárubeň: dřevěná masivní rámová D NP zárubeň: dřevěná masivní rámová provedení: smrk, lepený profil 68 povrchová úprava: transparentní lak do interiéru kování: posuvné kování, skrytý posuv kotvený na stěnu, zámek, madlo provedení: nerez mat 1 D NP 2.NP provedení: smrk, lepený profil 68 povrchová úprava: transparentní lak do interiéru kování: dveřní panty, zámek vložkový bezpečnostní, klika se štítkem provedení: nerez mat rozměry nutno přeměřit CELKEM 1 rozměry nutno přeměřit CELKEM 4 dveře vnitřní dřevěné dvoukřídlé symetrické požární EW 15 DP3 L P dveře vnitřní dřevěné jednokřídlé posuvné L P křídlo: rámové prosklené křídlo: rámové prosklené D NP zasklení: požární sklo, čiré tl. 4 mm zárubeň: dřevěná masivní rámová provedení: smrk, lepený profil 68 povrchová úprava: transparentní lak do interiéru kování: dveřní panty, zámek, klika se štítkem provedení: nerez mat 1 D NP zasklení: sklo mléčné zárubeň: dřevěná masivní rámová provedení: smrk, lepený profil 68 povrchová úprava: transparentní lak do interiéru kování: posuvné kování, skrytý posuv kotvený na stěnu, wc pojistka, madlo provedení: nerez mat 1 3 rozměry nutno přeměřit CELKEM 1 rozměry nutno přeměřit CELKEM 4 dveře vnitřní dřevěné jednokřídlé požární EW 15 DP3 L P křídlo: rámové prosklené zasklení: požární sklo, čiré zárubeň: dřevěná masivní rámová D NP provedení: smrk, lepený profil 68 povrchová úprava: transparentní lak do interiéru 1 1 kování: dveřní panty, zámek, klika se štítkem provedení: nerez mat 900 rozměry nutno přeměřit CELKEM 2

52 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Lucie Veverková TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ OZN. SCHÉMA POPIS ROZVINUTÁ ŠÍŘKA POČET K oplechování venkovního parapetu okna šířky 1950 mm materiál: pozinkovaný plech tl. 1 mm včetně spojovacího a kotevního materiálu a průběžných příponek 315 mm 4 B. 4.3 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ K oplechování venkovního parapetu okna šířky 1200 mm materiál: pozinkovaný plech tl. 1 mm včetně spojovacího a kotevního materiálu a průběžných příponek 315 mm 2 oplechování venkovního parapetu okna šířky 2000 mm K materiál: pozinkovaný plech tl. 1 mm včetně spojovacího a kotevního materiálu a průběžných příponek 315 mm 3 K oplechování venkovního parapetu okna šířky 1000 mm materiál: pozinkovaný plech tl. 1 mm včetně spojovacího a kotevního materiálu a průběžných příponek 315 mm hranatý žlab délka 3,0 m materiál: pozinkovaný plech tl. 0,8 mm 400 mm žlabový roh hranatý K5 400 materiál: pozinkovaný plech tl. 0,8 mm 400 mm 4 žlabový hák hranatý 420 materiál: plochá ocel 30 x 8 mm 660 mm svod kruhový délka 2,0 m K6 d = 125 mm materiál: pozinkovaný plech tl. 0,7 mm 13 BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy

53 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ OZN. SCHÉMA POPIS ROZVINUTÁ ŠÍŘKA POČET 275 okapní plech délka 3,0 m K7 materiál: pozinkovaný plech tl. 0,7 mm 315 mm okapní plech délka 3,0 m K8 materiál: pozinkovaný plech tl. 0,7 mm 445 mm

54 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Lucie Veverková TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ OZN. SCHÉMA POPIS POČET Z kotvící prvek markýzy montáž pod tepelnou izolaci na nosné zdivo materiál: nerez tl. 8 mm 4 montážní oválné otvory pro kotvu ø 12 mm 2 montážní oválné otvory pro šroub s válcovou hlavou ø 6 mm B. 4.4 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ nosná konzola montáž ke kotvícímu prvku Z1 materiál: nerez tl. 8 mm 2 montážní oválné otvory pro šroub s válcovou hlavou ø 6 mm Z žlab u vstupních dveří materiál: pozinkovaná ocel umístěno před všemi vstupními dveřmi délka mm 3x 900 mm 2x Z3 900 (1350) 5 Z držák skleněné výplně pro sklo tl. 8 mm materiál: nerez otvory pro kotvící prvek Z5 60 Z vrut ocelový "L" profil 85/45/5 materiál: nerez 2 otvory pro vrut pro kotvení do okeního rámu 2 otvory pro šroub pro uchycení držáku Z4 BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy Z opěra zábradlí pro montáž na stěnu madlo viz. T8 výška držáku: 50 mm velikost montážní desky: 5x40x60 mm materiál: nerez povrch: broušený šroub 40

55 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ OZN. SCHÉMA POPIS POČET středová stojka zábradlí čtvercový ocelový profil s navařenou ocelovou patkou pro kotvení do podlahy v horní části navařena ocelová pásovina pro uchycení madla T8b čtyři ocelové úchyty pro skleněnou výplň navařené na stojku materiál: nerez mat součástí je skleněná výplň A2, A Z krajní stojka zábradlí čtvercový ocelový profil s navařenou ocelovou patkou pro kotvení do podlahy v horní části navařena ocelová pásovina pro uchycení madla T8b dva ocelové úchyty pro skleněnou výplň navařené na stojku materiál: nerez mat součástí je skleněná výplň A3 Z

56 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Lucie Veverková TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ OZN. SCHÉMA POPIS POČET parapet okenní vnitřní okenní otvor šířky 1950 mm 250 materiál: smrková spárovka T1 povrchová úprava: transparentní lak 4 40 B. 4.5 TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ T parapet okenní vnitřní okenní otvor šířky 1200 mm materiál: smrková spárovka povrchová úprava: transparentní lak 2 parapet okenní vnitřní okenní otvor šířky 2000 mm 250 materiál: smrková spárovka T3 povrchová úprava: transparentní lak 3 40 T parapet okenní vnitřní okenní otvor šířky 1000 mm materiál: smrková spárovka povrchová úprava: transparentní lak 17 T parapet okenní vnitřní okenní otvor šířky 1950 mm materiál: smrková spárovka povrchová úprava: transparentní lak 1 parapet okenní vnitřní okenní otvor šířky 500 mm 150 materiál: smrková spárovka T6 povrchová úprava: transparentní lak 1 40 T parapet okenní vnitřní okenní otvor šířky 2600 mm materiál: smrková spárovka povrchová úprava: transparentní lak 3 T8a madlo délka - 3,0 m 4x 1,5 m 2x materiál: masivní dřevěný profil buk povrchová úprava: transparentní nátěr polomat madlo kotveno na prvek Z6 6 BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy T8b madlo délka - 4,15 m 1x 1,35 m 1x materiál: masivní dřevěný profil buk povrchová úprava: transparentní nátěr polomat madlo kotveno na prvek Z7, Z8 2

57 1 670 TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ OZN. SCHÉMA POPIS POČET dřevěné pódium se schody a vozíky pro uložení lehátek masivní dřevěná rámová nosná konstrukce pochozí plocha - masivní dřevěná prkna u oken vyklápěcí panely s nerezovou pochozí mřížkou schůdky - masivní dřevěný profil provedení: smrk povrchová úprava: transparentní nátěr detaily viz. část G - INTERIÉROVÝ PRVEK T

58 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Lucie Veverková TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ OZN. SCHÉMA POPIS POČET 1800 skleněná markýza materiál: sklo čiré kalené bezpečnostní se zabroušenými hranami a otvory pro upevňovací šrouby tl. 10 mm markýza osazena do konzoly Z2 M B. 4.6 TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ 900 skleněná tabule zábradlí francouzského okna okenní otvor šířky 1000 mm materiál: sklo čiré kalené bezpečnostní se zabroušenými hranami A1 835 tabule osazena do kotvících profilů Z4 a Z skleněná tabule zábradlí materiál: sklo čiré kalené bezpečnostní se zabroušenými hranami A2 900 tabule osazena do stojky Z skleněná tabule zábradlí materiál: sklo čiré kalené bezpečnostní se zabroušenými hranami A3 900 tabule osazena do stojky Z7, Z8 3 BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy

59 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Lucie Veverková ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Lucie Veverková OBSAH: B. 5 DETAILY B. 5.1 DETAIL 1 PORTÁL - ATIKA B. 5.2 DETAIL 2 PORTÁL - STUPNĚ B. 5.3 DETAIL 3 PORTÁL - OSTĚNÍ B. 5.4 DETAIL 4 HŘEBEN STŘECHY B. 5.5 DETAIL 5 ŽLAB B. 5.6 DETAIL 6 NÁVAZNOST OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ B. 5.7 DETAIL 7 SVĚTLÍK B. 5.8 DETAIL 8 ATIKA B. 5.9 DETAIL 9 PRÁH DVEŘÍ B DETAIL 10 NADPRAŽÍ OKNA B DETAIL 11 OSTĚNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ B DETAIL 12 SVOD BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72 C. STATICKÁ ČÁST

73 STATIKA - Technická zpráva Lucie Veverková OBSAH: 1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 1.1 POPIS OBJEKTU 2. GEOLOGICKÉ POMĚRY 3. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE C. STATICKÁ ČÁST 4. NOSNÉ KONSTRUKCE 4.1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 4.2 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 4.3 KONSTRUKCE KROVU 5. SCHODIŠTĚ 6. PROSTUPY VÝKRESOVÉ PŘÍLOHY: - C.2.1 VÝKRES ZÁKLADŮ - 1:50 - C.2.2 VÝKRES SKLADBY - 1:50 - C.2.3 VÝKRES KROVU - 1:50 VÝPOČTY: - VÝPOČET ZATÍŽENÍ STĚNY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE: FA ČVUT, Zimní semestr 2012/2013 NÁZEV PROJEKTU: Komunitní centrum a mateřská škola MÍSTO STAVBY: Konětopy VYPRACOVALA: Lucie Veverková VEDOUCÍ ÚSTAVU: doc. Ing. arch. Ján Stempel VEDOUCÍ PROJEKTU: doc. Ing. arch. Luboš Pata KONZULTANT: Ing. Miloslav Smutek, Ph.D BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 2

74 STATIKA - Technická zpráva Lucie Veverková 1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 1. 1 POPIS OBJEKTU Navržený objekt se nachází v obci Konětopy, v okrese Praha-Východ. Na parcele o rozloze 1183 m 2 se nachází řešený objekt, který je rozdělen do dvou částí. Ve dvoupodlažním objektu je v 1.NP umístěno komunitní centrum s kanceláří, technickou místností a nebytový prostor pro služby, v 2.NP jsou umístěny 4 bytové jednotky. V jednopodlažním objektu se nachází mateřská škola s kapacitou 20 dětí. Nosná konstrukce je zděná z vápenopískových tvárnic. Dvoupodlažní objekt má kontaktní obvodový plášť a valbovou střechu, jednopodlažní objekt má nekontaktní obvodový plášť a zelenou plochou střechu. 2. GEOLOGICKÉ POMĚRY Stavba je založena na nesoudržných zeminách první třídy těžitelnosti. Zemina pro zakládání - štěrkopísek. Spodní voda je v hloubce, která stavbu neovlivňuje. Terén je rovinný. Stavba neleží v zátopovém pásmu ani v pásmu hydrogeologické ochrany. 3. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE Objekt je založen na pasech ze slabě vyztuženého betonu. Pasy pod všemi nosnými stěnami jsou uloženy do nezámrzné hloubky 1400 mm pod úroveň terénu, tj mm pod úroveň první podlahy, kde je umístěna ± 0,000 objektu. Základové pasy pod obvodovými stěnami jsou široké 500 mm a hluboké 1340 mm. Základové pasy pod vnitřními stěnami jsou široké 500 mm a hluboké 670 mm. Základové pasy pod stěnami výtahové šachty jsou umístěny v hloubce 1830 mm pod úroveň terénu. Jsou široké 600 mm a hluboké 400 mm. Podkladní beton je z prostého betonu vyztuženého kari sítí tl. 150 mm. V místě prostupů základovými pasy se před betonáží osadí chráničky příslušných dimenzí. STATIKA - Technická zpráva Lucie Veverková 4.3 KONSTRUKCE KROVU Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelovo dřevěný valbový krov. Středové vaznice jsou ocelové z U profilů a jsou podepřeny ocelovými sloupky taktéž z U profilů. Ostatní prvky budou dřevěné. 5. SCHODIŠTĚ Schodiště je železobetonové, monolitické, tloušťka ramen a mezipodesty je 150 mm. Sklon desky je 27,72. Výška stupně je 157,6 a délka 300 mm. U nástupního ramene je deska podepřena do základu. U výstupního ramene je deska pevně spojena se stropním panelem. Mezipodesta je uložena do schodišťové zdi a do zdi výtahové šachty pomocí prvků Schöck Tronsole. Schodišťová ramena jsou s mezipodestou pevně spojena. Od schodišťových zdí a výtahové šachty jsou ramena a mezipodesta odděleny spárovými deskami Schöck. 6. PROSTUPY Stropními panely jsou vedeny prostupy TZB. Jedná se o několik menších prostupů v rámci 1.NP a 2.NP. Otvory v panelech jsou prováděny při výrobě panelu podle konstrukčních zásad výrobce. 4. NOSNÉ KONSTRUKCE 4.1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Svislé nosné konstrukce jsou řešeny jako zděné z vápenopískových tvárnic o tloušťce 240 mm. Pouze výtahová šachta je provedena z monolitického betonu o tloušťce 200 mm. 4.2 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Vodorovné nosné konstrukce tvoří betonové dutinové předpjaté panely Partek o tloušťce 320 mm a modulové šířce 1200 mm. Panely jsou uloženy na nosné stěny s hloubkou uložení 100 mm. V jednopodlažní části jsou provedeny výměny, kde jsou panely uloženy do svařovaného L nosníku. BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 3 BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 4

75 ,230-1, , , ,230-0, , ,170-1,570-0,170-0, ,150-0, , ,570 prostup základem 300x300 mm prostup základem x300 mm - 0,230-0,380-0,170 +0,000-0,230-0,380-1,170-0, ,230-1, ,170-1,570-0,230-1, ,000-0,230-0,380-1,170-0, ,170-1, ,170-1, ,230-0, ,230-0,900-0,230-0,380-0,230-0,900-0,230-0, ,000-0,230-0,380-1,170-0,900-1, ,000-0, ,430-1, ,000-0, ,000-0, ,380-0,900-0,380-0, ,900-0, ,170-1,570 +0,000-0,380-0,900 +0,000-0,230-0,380-1,170-0,900-1, ,230-0,380-0,230-1, , ,170-1,570 prostup základem 300x300 mm prostup základem 300x300 mm prostup základem 300x300 mm - 0,230-1,570-0, prostup základem 300x300 mm - 0,230-1,570-1,170-1,570-0,230-1,570 prostup základem 300x300 mm -0, ,000-0,230-0,380-1,170-0, ,000-0,230-0,380-1,170-0,900-0, ,570-1,570 prostup základem 300x300 mm ,170-1,570 +0,000-0,230-0,380-1,170-0,900-1, ,230-1, ,170 LEGENDA MATERIÁLŮ ŽELEZOBETON VÁPENOPÍSKOVÉ ZDIVO TEPELNÁ IZOLACE XPS NÁSYP ZEMINA SLABĚ VYZTUŽENÝ BETON C 20/25 - XC2 - Cl 0,4 - Dmax 16 - S4 + 0,000 = 184 m.n.m. (B.p.v.) vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Ján Stempel vedoucí projektu: doc. Ing. arch. Luboš Pata konzultant: Ing. Miloslav Smutek, Ph.D FAKULTA ARCHITEKTURY THÁKUROVA 9 PRAHA ,230-1, ,170 vypracovala: Lucie Veverková místo stavby: Konětopy stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM A MATEŘSKÁ ŠKOLA KONĚTOPY obsah: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ formát : 8xA4 datum : ZS 2012/2013 měřítko : 1:50 VÝKRES ZÁKLADŮ číslo výkr.: C. 2.1

76 (500) , , , , ,720 S S03 S03 S03 S03 S03 S03a S S , S S (1 330) (1 330) 600 (2 130) 600 (2 130) (1 330) (1 330) S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01 + 3, , ,400 S11 S12 S12 + 3, , ,000 S10 + 3, , , , ,194 +3, , , ,044 +3,400 S14 S15 S15 S15 + 3, , , ,000 S15 S15 S15 S16 S17 S18 S19 + 1, , , ,256 S20 S21 S22 S22 + 3, , , , , , , (1 730) (1 730) (1 730) , , , , , ,750 S05 S05 S05 S05 S05 V S06 S06 S06 S06 S V01 V01 V01 V01 V01 V01 V01 V01 V S07 S08 S09 + 3, , STROPNÍ PANELY PARTEK tl. 320mm, uložení 100 mm OZNAČENÍ ROZMĚRY [mm] POČET [ks] S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 vedoucí ústavu: vedoucí projektu: konzultant: S x1200x320 7 S03a S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S x395x x1200x x1200x x425x x1200x x1200x x670x x450x x420x x730x x1020x x1200x x395x x730x x1200x x940x x450x x440x x375x x730x x1020x x1200x320 doc. Ing. arch. Ján Stempel doc. Ing. arch. Luboš Pata Ing. Miloslav Smutek, Ph.D POZNÁMKA otvor 250x250mm otvor 1000x250mm S15a 8950x1200x320 1 otvor 1000x250mm S15b 8950x1200x320 1 otvor 380x250mm LEGENDA MATERIÁLŮ ŽELEZOBETON svislé kce ŽELEZOBETON sklopený řez výměna V01 výměna V01 VÁPENOPÍSKOVÉ ZDIVO svislý řez VÁPENOPÍSKOVÉ ZDIVO sklopený řez PANEL PARTEK příčný řez PANEL PARTEK podelný řez ZDIVO - VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SENDWIX 8DF- LP AKU, tl. 240 mm STROPNÍ KCE - BETONOVÉ DUTINOVÉ PŘEDPJATÉ PANELY PARTEK, tl. 320 mm BETON C 20/25 - XC1 - Cl 0,4 - Dmax 16 - S4 + 0,000 = 184 m.n.m. (B.p.v.) FAKULTA ARCHITEKTURY THÁKUROVA 9 PRAHA vypracovala: Lucie Veverková místo stavby: stavba: Konětopy KOMUNITNÍ CENTRUM A MATEŘSKÁ ŠKOLA KONĚTOPY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ formát : datum : 8xA4 ZS 2012/ obsah: měřítko : 1:50 VÝKRES SKLADBY STROPU číslo výkr.: C. 2.2

77 A B x U 100 2x U 100 2x U 100 2x U 100 2x U 100 2x U 100 2x U 160 2x U 100 2x U 100 2x U B' A' řez A-A' +9,690 řez B-B' +9,690 vrcholová vaznice 140x160 vrcholová vaznice 140x krokev 120x středová vaznice 2x U středová vaznice 2x U160 kleštiny střední 60x krokev 120x180 kleštiny střední 60x160 pozednice 160x140 kleštiny dolní 60x160 sloupek 2x U140 kleštiny dolní 60x160 +6,070 pozednice 160x140 kleštiny dolní 60x160 OCEL S 235 DŘEVO C24 dřevo mořené proti hmyzu a houbě sloupek 2x U140 vedoucí ústavu: vedoucí projektu: konzultant: doc. Ing. arch. Ján Stempel doc. Ing. arch. Luboš Pata Ing. Miloslav Smutek, Ph.D + 0,000 = 184 m.n.m. (B.p.v.) FAKULTA ARCHITEKTURY THÁKUROVA 9 PRAHA ,870 +3,870 vypracovala: Lucie Veverková místo stavby: Konětopy stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM A MATEŘSKÁ ŠKOLA KONĚTOPY obsah: VÝKRES KROVU ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ formát : datum : měřítko : číslo výkr.: 4xA4 ZS 2012/2013 1:50 C. 2.3

78

79

80

81 D. TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV

82 TZB - Technická zpráva Lucie Veverková OBSAH: D. TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 1.1 POPIS OBJEKTU 1.2 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 1.3 KONSTRUKČNÍ SYSTÉM 2. OBECNÉ PRINCIPY ŘEŠENÍ 3. VODOVOD 3.1 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 3.2 VNITŘNÍ VODOVOD 3.3 PŘÍPRAVA TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 3.4 VÝPOČET A DIMENZOVÁNÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 4. KANALIZACE 4.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘÍPOJKA SVODNÉ POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VĚTRÁNÍ KANALIZACE 4.2 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 5. VYTÁPĚNÍ 5.1 ZDROJ TEPLA 5.2 TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ 5.3 OTOPNÁ SOUSTAVA 6. VĚTRÁNÍ A VZDUCHOTECHNIKA 7. ELEKTŘINA VÝKRESOVÉ PŘÍLOHY: BAKALÁŘSKÁ PRÁCE: FA ČVUT, Zimní semestr 2012/2013 NÁZEV PROJEKTU: Komunitní centrum a mateřská škola MÍSTO STAVBY: Konětopy VYPRACOVALA: Lucie Veverková VEDOUCÍ ÚSTAVU: doc. Ing. Arch Ján Stempel VEDOUCÍ PROJEKTU: doc. Ing. arch. Luboš Pata KONZULTANT: Ing. Eva Smažilová - D.2.1 KOORDINAČNÍ SITUACE - 1:200 - D.2.2 SOUTISK TZB 1.NP - 1:100 - D.2.3 SOUTISK TZB 2.NP - 1:100 BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 2

83 TZB - Technická zpráva Lucie Veverková 1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 1.1 POPIS OBJEKTU Navržený objekt se nachází v obci Konětopy, v okrese Praha-Východ. Na parcele o rozloze 1183 m 2 se nachází řešený objekt, který je rozdělen do dvou částí. Ve dvoupodlažním objektu je v 1.NP umístěno komunitní centrum s kanceláří, technickou místností a nebytový prostor pro služby, v 2.NP jsou umístěny 4 bytové jednotky. V jednopodlažním objektu se nachází mateřská škola s kapacitou 20 dětí. Nosná konstrukce je zděná z vápenopískových tvárnic. Dvoupodlažní objekt má neprovětrávaný obvodový plášť a valbovou střechu, jednopodlažní objekt má provětrávaný obvodový plášť a zelenou plochou střechu. 1.2 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ Objekt je dispozičně členěn do tří odlišných provozů, které mají své vlastní vstupy. V 1.NP se nachází místnost pro služby s vlastním vstupem na SV fasádě, pro komunitní centrum společenská místnost, kancelář, technická místnost a úklid. Hygienické zázemí je společné pro oba provozy. Do 2.NP jsou navrženy čtyři samostatné bytové jednotky s vlastním vstupem do zádveří, obytná místnost s kuchyňským koutem a koupelna s WC. Prádelna společná pro byty je umístěna vedle schodiště. Podlaží jsou propojena schodištěm a osobním výtahem. Vstup do mateřské školy je přes zádveří, ze kterého lze projít přes šatnu a umývárnu dětí do herny. Šatna i umývárna mají prosklené stěny pro možnost kontroly pohybu dětí. Herna je navržena jako multifunkční prostor s prosklenou stěnou orientovanou na jihovýchod, která zajišťuje dostatečné oslunění. Z herny je vstup do zázemí učitelek včetně hygienického zařízení. V zadní části budovy je samostatný vstup do zásobovací chodby. Vpravo je umístěna přípravna pokrmů, vlevo samostatný prostor na odpadky. Sklad mš je umístěn u hlavního vchodu se vstupem ze zádveří. 1.3 KONSTRUKČNÍ SYSTÉM Obvodové nosné konstrukce a vnitřní nosné stěny jsou zděné z vápenopískových tvárnic tl. 240 mm. Příčky jsou navrženy z vápenopískových tvárnic tl. 175 mm a 115 mm. Stropní konstrukce je tvořena železobetonovými předpjatými panely Partek tl. 320 mm. Nosnou konstrukci šikmé střechy tvoří ocelovo dřevěný krov. Budova je založena na pasech ze slabě vyztuženého betonu. 2. OBECNÉ PRINCIPY ŘEŠENÍ Objekt je navržen tak, aby se blížil parametrům nízkoenergetické stavby. Je zde použita rekuperace s teplovzdušným vytápěním. TZB - Technická zpráva Lucie Veverková 3. VODOVOD 3.1 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA Objekt je napojen na vodovodní řád pomocí navrtávky. Přípojka je provedena z plastového potrubí DN 50 mm pod sklonem 2%. Je zakončena vodoměrnou soustavou umístěnou ve vodoměrné šachtě o rozměru 800 mm, která se nachází těsně za hranicí pozemku v severovýchodní části pod úrovní terénu. Z vodoměrné soustavy je plastové potrubí vedeno terénem v hloubce 1500 m k obvodovému plášti budovy, kde vstupuje do objektu. Dimenze přípojky viz bod VNITŘNÍ VODOVOD Vodovodní potrubí je do objektu přivedeno do technické místnosti. Zde je umístěn uzávěr vody. Vnitřní ležaté rozvody vedou v podlaze. Veškeré rozvody jsou z plastového potrubí. U dlouhých rozvodů je nutné dbát na kompenzaci délkové roztažnosti potrubí vložením kompenzátorů nebo zakřivením trasy potrubí. 3.3 PŘÍPRAVA TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Teplá voda bude připravována centrálně v zásobníku TV, který je umístěn v technické místnosti. Zásobník TV je připojen do soustavy tepelného čerpadla země voda. 3.4 VÝPOČET A DIMENZOVÁNÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT Q A [l/s] POČET n Q 2 A x n směšovací baterie u umyvadla 0,2 12 0,48 směšovací baterie u dřezu 0,2 6 0,24 směšovací baterie sprchová 0,2 7 0,28 tlakový splachovač WC 1, ,4 myčka nádobí 0,2 1 0,04 výtokový ventil výlevky 0,4 2 0,32 výtokový ventil autom. pračky 0,2 2 0,08 15,84 Q d = (Q A x n) [l/s] Q d = 3,98 [l/s] Návrh světlosti potrubí d = [( 4 x Q d ) / ( π x v )] d = 0,041 m = 41 mm DN 50 VYHOVUJE BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 3 BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 4

84 TZB - Technická zpráva Lucie Veverková 4. KANALIZACE Navržený objekt má oddílný kanalizační systém. Splašková kanalizace je napojena na splaškový kanalizační řád, dešťová kanalizace je svedena do vsakovací jámy situované na pozemku. 4.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘÍPOJKA Přípojka splaškové kanalizace je připojena na veřejnou kanalizační síť u severovýchodní hranice pozemku. Před objektem prochází potrubí výstupní revizní šachtou s přečerpáním o průměru 800 mm a dále je napojeno do tlakové uliční stoky. Potrubí je provedeno z PVC trubky o dimenzi DN 125 mm a sklonu 2%. Dimenze přípojky viz bod SVODNÉ POTRUBÍ Hlavní ležaté svodné potrubí kanalizace je provedeno z PVC. Vedlejší větve jsou napojovány pod úhlem 45 a jsou rovněž provedeny z PVC PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ Je provedeno z PVC o dimenzi DN 110 u připojení WC a o dimenzi DN 70 u ostatních zařizovacích předmětů. Připojovací potrubí je vedeno v instalačních předstěnách VĚTRÁNÍ KANALIZACE Je provedeno vyústěním svislého odpadního potrubí 500 mm nad úroveň střechy, kde je opatřeno větracími hlavicemi. Větrání kanalizace je provedeno z plastových trubek DN VÝPOČET A DIMENZOVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT DU [l/s] Počet n DU x n umyvadlo 0, dřez 0,8 6 4,8 sprcha 0,8 7 5,6 WC s tlakovým splachovačem 1, myčka nádobí 0,8 1 0,8 výlevka 0,9 2 1,8 podlahová vpust DN 50 0,8 2 1,6 38,6 TZB - Technická zpráva Lucie Veverková 4.2 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Soustava dešťové kanalizace odvodňuje ploché střechy pomocí vnitřních vpustí z PVC o dimenzi DN 125. Ty jsou rozmístěny na střeše a svádí dešťovou vodu do svislého svodného potrubí. Ležaté potrubí dešťové kanalizace je navrženo z PVC trubek DN 125. Šikmá střecha je odvodněna pomocí nástřešních žlabů. Dešťové kanalizační potrubí je svedeno do akumulační jímky, dále přes filtrační šachtu do vsakovací jámy. 5. VYTÁPĚNÍ Pro vytápění objektu je použito tepelné čerpadlo země voda. Otopná sestava je nízkoteplotní dvoutrubková s nuceným oběhem. 5.1 ZDROJ TEPLA Zdrojem tepla v objektu je tepelné čerpadlo o výkonu 15,5 kw umístěné v technické místnosti. Do soustavy je zapojen zásobník teplé vody o celkovém objemu 318 l. Zabezpečovacím zařízením je uzavřená expanzní nádoba. Teplo je přiváděno z hlubinného vrtu umístěného v severovýchodní části pozemku. Technická místnost je nuceně odvětrávána ventilátorem, který je umístěn pod stropem a vyveden na střechu. Náhradním zdrojem el. energie pro tepelné čerpadlo jsou elektrické patrony umístěné v technické místnosti. 5.2 TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ Vzhledem ke snaze o nízkoenergetický provoz je navrženo v objektu vytápění otopnými soustavami, které je doplněno teplovzdušným vytápěním s rekuperací. Rozvody viz vzduchotechnika. 5.3 OTOPNÁ SOUSTAVA Otopná soustava je navržena dvoutrubková s nuceným oběhem vody. Celý systém je veden v podlaze. V otopném systému jsou použita podlahová topení, podlahové konvektory, desková otopná tělesa a trubková otopná tělesa. Nízkoteplotní podlahové topení se nachází v šatně dětí, umývárně a v herně. Větve přívodního a odvodního potrubí jsou rozděleny podle požadované teploty vody na větev podlahového topení a větev deskových těles a konvektorů. Podlahová topení mají svůj vlastní rozdělovač a sběrač. Splaškové odpadní potrubí Q s = K x ( n x DU) [l/s] Q s = 0,7 x 38,6 [l/s] Q s = 4,35 l/s DN 150 VYHOVUJE BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 5 BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 6

85 TZB - Technická zpráva Lucie Veverková 6. VĚTRÁNÍ A VZDUCHOTECHNIKA Objekt mateřské školy a komunitního centra je teplovzdušně vytápěn a větrán pomocí centrální vzduchotechniky. Pro každý byt je navržena samostatná vzduchotechnická jednotka. Vzduchotechnická jednotka pro 1.NP je umístěna v technické místnosti. Ohřev vzduchu je zajištěn pomocí tepelného čerpadla, které je umístěno taktéž v technické místnosti. Odsávaný vzduch z místnosti je odváděn samostatným potrubím na střechu do exteriéru a zároveň použit pro ohřev vzduchu přiváděného. Vzduchotechnické jednotky v části pro seniory jsou umístěny v bytech v chodbě. Ohřev vzduchu je též napojen na tepelné čerpadlo. Vzduch je do interiéru rozváděn obdélníkovým pozinkovaným přívodním potrubím, které je vedeno v podhledu. Odvod vzduchu je zajištěn obdélníkovým pozinkovaným odvodním potrubím, které je vedeno také v podhledu. 7. ELEKTŘINA Elektřina je vedena v Konětopech v zemi. Přípojková skříň s elektroměrem a hlavním jističem je umístěna ve zděném sloupku v oplocení a je přístupná z veřejného prostoru. Odtud je v zemi navrženo kabelové vedení do objektu. Hlavní rozvaděč s jisticími prvky světelných a zásuvkových obvodů je umístěn v zádveří komunitního centra, odtud je vedeno do chodby 2.NP, kde je umístěn patrový rozvaděč. Rozvody jsou v objektu vedeny pod omítkou nebo v liště u stěny. BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 7

86 D VŠ AN VODOVOD DN 50 HUV VSAKOVACÍ JÍMKA KOMUNIKACE 2 ELEKTRO PS KANALIZACE DN 125 RŠ VRT PRO TEPELNÉ ČERPADLO LEGENDA STÁVAJÍCÍ OBJEKTY VEŘEJNÝ VODOVOD KANALIZACE SPLAŠKOVÁ PLYNOVOD ROZVOD ELEKTŘINY ZÁSTAVBA NOVÉ OBJEKTY KOMUNIKACE1 VŠ HUV RŠ AN PS OBJEKT MŠ A KOMUNITNÍHO CENTRA PŘÍPOJKA VODOVOD PŘÍPOJKA KANALIZACE PŘÍPOJKA ELEKTŘINY DEŠŤOVÁ KANALIZACE OPLOCENÍ VSTUP NA POZEMEK VSTUP DO OBJEKTU VODOMĚRNÁ ŠACHTA HLAVNÍ UZÁVĚR VODY REVIZNÍ ŠACHTA AKUMULAČNÍ NÁDRŽ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ + 0,000 = 184 m.n.m. (B.p.v.) vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Ján Stempel vedoucí projektu: doc. Ing. arch. Luboš Pata konzultant: Ing. Eva Smažilová vypracovala: Lucie Veverková místo stavby: Konětopy stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM A MATEŘSKÁ ŠKOLA KONĚTOPY obsah: KOORDINAČNÍ SITUACE TZB FAKULTA ARCHITEKTURY THÁKUROVA 9 PRAHA 6 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ formát : datum : měřítko : číslo výkr.: 4xA4 ZS 2012/2013 1:200 D. 2.1

87 LEGENDA D7 VODOVOD PT DOT DOT DOT K4 STUDENÁ VODA D6 CIRKULAČNÍ VODA DOT DOT DOT DOT D3 vedeno v podhledu T1 TV2 SV2 T2 C2 K2 ZTV TV C 1.01 vedeno v podhledu HDR R/S PT vedeno v podhledu vedeno v podhledu PK PK vedeno v podlaze K2 D5 PT PT vedeno v zemi vedeno v podhledu VPUST K3 D4 vedeno v zemi vedeno v zemi DOT TABULKA MÍSTNOSTÍ SV1-2 TV1-2 C1-2 K1-4 D1-7 KPV TEPLÁ VODA SMÍŠENÁ VODA STOUPAČKY STUDENÁ VODA STOUPAČKY TEPLÁ VODA STOUPAČKY CIRKULAČNÍ VODA UZÁVĚR VODY V OBJEKTU KANALIZACE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ KANALIZACE STOUPAČKY SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STOUPAČKY DEŠŤOVÁ KANALIZACE PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL UV R/S TČ VPUST KPV HERNA 1.02 MÍSTNOST UČITELKY, KANCELÁŘ 1.03 CHODBA 1.04 UMÝVÁRNA DĚTÍ 1.05 ŠATNA DĚTÍ 90 m 2 16,3 m 2 15,3 m 2 8,7 m 2 8,35 m 2 HDR ELEKTROROZVOD ELEKTROROZVOD NN HLAVNÍ ROZVADĚČ VYTÁPĚNÍ VZT jednotka větrací s rekuperací (podstropní) 1.14 vedeno v zemi vedeno v zemi 1.06 PERSONÁL ZÁZEMÍ, ÚKLID 1.07 ZÁDVEŘÍ 1.08 PŘÍPRAVNA 10,12 m 2 5,8 m 2 14,8 m 2 POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ VRATNÉ POTRUBÍ 1.09 ZÁSOBOVACÍ CHODBA 6,75 m 2 VĚTEV PODLAHOVÉHO TOPENÍ D1 PK PK PK vedeno v podhledu vedeno v podlaze TV1 C1 SV1 K1 PK vedeno v podlaze 1.17 DOT 1.21 vedeno v zemi PK 1.18 PK PK PK D SKLAD 1.11 SKLAD ODPADKŮ 1.12 TECHNICKÁ MÍSTNOST 1.13 ÚKLID 1.14 CHODBA 1.15 ZÁDVEŘÍ 1.16 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 1.17 KANCELÁŘ 1.18 ZÁZEMÍ PERSONÁL 1.19 ČEKÁRNA 1.20 ZÁDVEŘÍ 1.21 MÍSTNOST PRO SLUŽBY vedoucí ústavu: vedoucí projektu: konzultant: vypracovala: místo stavby: stavba: doc. Ing. arch. Ján Stempel doc. Ing. arch. Luboš Pata Ing. Eva Smažilová Lucie Veverková Konětopy 5,3 m 2 4,9 m 2 11,07 m 2 3,32 m 2 6,98 m 2 9,38 m 2 24,51 m 2 9,63 m 2 10,83 m 2 5,85 m 2 4,1 m 2 27,48 m 2 DOT TOT PK PT R/S R/S PT + 0,000 = 184 m.n.m. (B.p.v.) KOMUNITNÍ CENTRUM A MATEŘSKÁ ŠKOLA KONĚTOPY DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO PODLAHOVÝ KONVEKTOR PODLAHOVÉ TOPENÍ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ PODLAHOVÉHO TOPENÍ TEPLOVZDUŠNÉ VĚRÁNÍ S REKUPERACÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ODVODNÍ POTRUBÍ VÝDECHY A NÁDECHY FAKULTA ARCHITEKTURY THÁKUROVA 9 PRAHA 6 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ formát : datum : 2xA4 ZS 2012/2013 obsah: PŮDORYS 1.NP - SOUTISK TZB měřítko : číslo výkr.: 1:100 D. 2.2

88 vedeno v podlaze PK PK D7 LEGENDA 2.01 TOT PK D6 VODOVOD vedeno v podhledu VZT jednotka větrací s rekuperací STUDENÁ VODA CIRKULAČNÍ VODA K3 TEPLÁ VODA SV1-2 STOUPAČKY STUDENÁ VODA TV1-2 STOUPAČKY TEPLÁ VODA PK C1-2 STOUPAČKY CIRKULAČNÍ VODA TOT D5 vedeno v podlaze 2.02 vedeno v podhledu VZT jednotka větrací s rekuperací KANALIZACE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PK vedeno v podlaze DEŠŤOVÁ KANALIZACE D3 T1 TV2 SV2 T2 C2 K2 PR D4 K1-4 D1-7 STOUPAČKY SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STOUPAČKY DEŠŤOVÁ KANALIZACE AP AP ELEKTROROZVOD 2.05 PR ELEKTROROZVOD NN PATROVÝ ROZVADĚČ VYTÁPĚNÍ VZT 2.06 POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ VRATNÉ POTRUBÍ VĚTEV PODLAHOVÉHO TOPENÍ VZT jednotka větrací s rekuperací DOT TOT PK DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO PODLAHOVÝ KONVEKTOR PK vedeno v podlaze vedeno v podhledu TABULKA MÍSTNOSTÍ PT R/S R/S PT PODLAHOVÉ TOPENÍ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ PODLAHOVÉHO TOPENÍ BYT 2.02 BYT 36,95 m 2 29,68 m 2 TEPLOVZDUŠNÉ VĚRÁNÍ S REKUPERACÍ PK TV1 C1 SV1 K1 TOT 2.03 BYT 2.04 BYT 2.05 TECHNICKÁ MÍSTNOST 2.06 CHODBA 36,62 m 2 37,06 m 2 11,07 m 2 32,04m 2 PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ODVODNÍ POTRUBÍ VÝDECHY A NÁDECHY VZT jednotka větrací s rekuperací + 0,000 = 184 m.n.m. (B.p.v.) PK 2.04 vedeno v podhledu TOT vedeno v podlaze PK vedoucí ústavu: vedoucí projektu: konzultant: vypracovala: místo stavby: doc. Ing. arch. Ján Stempel doc. Ing. arch. Luboš Pata Ing. Eva Smažilová Lucie Veverková Konětopy FAKULTA ARCHITEKTURY THÁKUROVA 9 PRAHA 6 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ D1 PK PK D2 stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM A MATEŘSKÁ ŠKOLA KONĚTOPY formát : datum : 2xA4 ZS 2012/2013 obsah: PŮDORYS 2.NP - SOUTISK TZB měřítko : číslo výkr.: 1:100 D. 2.3

89 E. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

90 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Technická zpráva Lucie Veverková OBSAH: E. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 1. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 2. ZKRATKY POUŽÍVANÉ DÁLE V TEXTU 3. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 4. POŽÁRNÍ ÚSEKY, POŽÁRNÍ RIZIKO, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 5. STAVEBNÍ KONSTRUKCE A POŽÁRNÍ ODOLNOST 6. ÚNIKOVÉ CESTY 7. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR 8. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH VÝKRESOVÉ PŘÍLOHY: - E.2.1 SITUACE 1:200 - E.2.2 PŮDORYS 1.NP 1:100 - E.2.3 PŮDORYS 2.NP 1:100 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE: FA ČVUT, Zimní semestr 2012/2013 NÁZEV PROJEKTU: Komunitní centrum a mateřská škola MÍSTO STAVBY: Konětopy VYPRACOVALA: Lucie Veverková VEDOUCÍ ÚSTAVU: doc. Ing. arch. Ján Stempel VEDOUCÍ PROJEKTU: doc. Ing. arch. Luboš Pata KONZULTANT: Ing. Ivana Rošetzká BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 2

91 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Technická zpráva Lucie Veverková POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Technická zpráva Lucie Veverková 1. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ [1] ČSN Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty (2009/05) [2] ČSN Požární bezpečnost staveb Obsazení objektu osobami (1997/07 + Z1 2002/10) [3] ČSN Požární bezpečnost staveb Budovy pro bydlení a ubytování (2010/09) [4] ČSN Požární bezpečnost staveb Zásobování požární vodou (2003) [5] Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb [6] POKORNÝ Marek. Požární bezpečnost staveb Sylabus pro praktickou výuku. Verze 01_ Internetové stránky. [online]. 2. ZKRATKY UŽÍVANÉ DÁLE V TEXTU PÚ = požární úsek, SPB = stupeň požární bezpečnosti, PO = požární odolnost, POP = požárně otevřená plocha, PNP = požárně nebezpečný prostor, NÚC = nechráněná úniková cesta 3. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU Navržený objekt se nachází v obci Konětopy, v okrese Praha - Východ. Okolní zástavbu tvoří převážně dvoupodlažní rodinné domy. Parcela o rozloze 1183 m 2 je ze dvou stran obklopena komunikací. Vlastní urbanistický koncept nenarušuje okolní zástavbu. Objekt je dvoupodlažní a dělí se do dvou samostatných hmot, které jsou vzájemně propojeny. V jednopodlažním objektu je umístěna jednotřídní mateřská škola s kapacitou 20 dětí (vyhovuje v souladu s Vyhl. 23/2008 Sb.). Ve dvoupodlažním objektu je v 1.NP navržena místnost pro služby (např.: kadeřnictví) s vlastním vstupem z přilehlé komunikace. Do ostatních prostor dvoupodlažní části je navrženo komunitní centrum pro seniory se 4 byty v 2.NP a příslušenstvím v 1. a 2. NP (společenská místnost, kancelář, technická místnost a hygienické zázemí v 1.NP; technická místnost a prádelna v 2.NP). Podlaží jsou propojena schodištěm a osobním výtahem. Stavební konstrukce obvodové nosné konstrukce a vnitřní nosné stěny jsou zděné z vápenopískových tvárnic tl. 240 mm. Příčky jsou navrženy z vápenopískových tvárnic tl. 175 mm a 115 mm. Stropní konstrukce je tvořena železobetonovými předpjatými panely Partek tl. 320 mm. Nad 2.NP je umístěn dřevěný krov se sádrokartonovým podhledem a izolací. Obvodové stěny budou zatepleny fasádním systémem s minerální vlnou tl. 200 mm. Dvoupodlažní objekt bude dále opatřen tenkovrstvou omítkou, jednopodlažní bude opláštěn fasádními deskami Cetris. Veškeré nosné konstrukce a požárně dělící konstrukce jsou z požárního hlediska zařazeny do druhu DP1, jedná se o nehořlavý konstrukční systém. Požární výška objektu je h = 3,87 m (úroveň 2.NP). Byty v 2.NP jsou posuzovány dle ČSN čl jako obytné buňky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v budově skupiny OB2. BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 3 4. POŽÁRNÍ ÚSEKY, POŽÁRNÍ RIZIKO, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI POŽÁRNÍ ÚSEKY Budova je rozdělena do 11 požárních úseků, které jsou odděleny požárně dělícími konstrukcemi a uzávěry (dveřmi). 1.NP N 1.1 č.m (herna mateřské školy) N 1.2 č.m. 1.02, 1.04, 1.05, 1.06, 1.08, 1.09, 1.10 (místnost učitelky a kancelář, umývárna dětí, šatna dětí, personál zázemí a úklid, přípravna, zásobovací chodba, sklad) N 1.3 č.m (sklad odpadků) N 1.4 č.m (technická místnost) N 1.5 č.m. 1.16, 1.17, 1.18 (společenská místnost, kancelář, hygienické zázemí) N 1.6 č.m. 1.19, 1.20, 1.21 (čekárna, zádveří, místnost pro služby) NÚC 1 č.m. 1.03, 1.07 (chodba, zádveří) nechráněná úniková cesta 1 2.NP N 2.1 č.m (byt) N 2.2 č.m (byt) N 2.3 č.m (byt) N 2.4 č.m (byt) N 2.5 č.m (technická místnost) NÚC 2 č.m (chodba) nechráněná úniková cesta 2 Poznámka: veškeré instalační šachty budou ve vodorovném směru ve všech podlažích protipožárně odděleny a netvoří samostatné PÚ. VÝPOČET POŽÁRNÍHO ZATÍŽENÍ Orientační výpočet požárního zatížení pro N 1.1 třída mateřské školy pro 20 dětí p v = p. a. b. c = (p n + p s ). a. b. c [kg/m 2 ] p v [kg/m 2 ] požární zatížení výpočtové p [kg/m 2 ] požární zatížení p n [kg/m 2 ] požární zatížení nahodilé p s [kg/m 2 ] požární zatížení stálé p n = 25 [kg/m 2 ] p s = p s oken + p s dvěří + p s podlah = 3,0 + 2, = 10 [kg/m 2 ] a = (p n. a n + p s. a s ) / (p n + p s ) BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 4

92 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Technická zpráva Lucie Veverková POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Technická zpráva Lucie Veverková a součinitel vyjadřující rychlost odhořívání věcí nacházejících se na půdorysné ploše a n součinitel pro nahodilé požární zatížení tabelárně a n = 0,8 a s součinitel pro stálé požární zatížení a s = 0,9 a = 0,829 Požární stropy REI 30 DP1 Obvodové stěny REI 30 DP1 Požární uzávěry EW 15 DP3 Výtahová šachta a instalační šachty EI 30 DP2 Dveře do výtahové šachty EW 15 DP1 b = (S. k) / (S o. h o ) b součinitel vyjadřující rychlost odhořívání věcí z hlediska přístupu vzduchu S [m 2 ] celková půdorysná plocha PÚ S = 90 m 2 S o [m 2 ] celková plocha otvíravých otvorů S o = 18,2 m 2 h o [m] výška otvorů h o = 2,5 m k součinitel určený podle pomocného součinitele n tabelárně k = 0,235 b = 0,721 c součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních opatření c = 1 p v = 20,92 kg/m 2 STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI Nehořlavé konstrukce. Požární výška h = 3,87 m. Dle tab. 8, ČSN N 1.1 p v = 20,92 kg/m 2 II.SPB N 1.2 p v = do 42 kg/m 2 II.SPB N 1.3 III.SPB N 1.4 II.SPB N 1.5 p v = do 42 kg/m 2 II.SPB N 1.6 p v = do 28 kg/m 2 II.SPB N 2.1, N 2.2, N 2.3, N 2.4 p v = 40 kg/m 2 II.SPB N 2.5 II.SPB NÚC 1 a NÚC 2 p v = 7,5 kg/m 2 I.SPB 5. STAVEBNÍ KONSTRUKCE A POŽÁRNÍ ODOLNOST Požadavky na požární odolnost dle tab. 12, ČSN NP Pro II.SPB Požární stěny nosné REI 30 DP1 Požární stěny nenosné EI 30 DP1 BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 5 Pro III.SPB Požární stěny nenosné EI 45 DP1 Požární stropy REI 45 DP1 Obvodové stěny REI 45 DP1 Požární uzávěry EW 30 DP3 2.NP poslední NP Požární stěny nenosné EI 15 DP1 Požární stropy REI 15 DP1 Obvodové stěny REI 15 DP1 Požární uzávěry EW 15 DP3 Střešní konstrukce dřevěný krov nad požárním stropem, který tvoří systémový sádrokartonový podhled REI 15 DP1 Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí Zdivo z vápenopískových tvárnic tl. 240 mm REI 45 DP1 Zdivo z vápenopískových tvárnic min. tl. 115 mm REI 45 DP1 Panely Partek tl. 320 mm REI 45 DP1 Střešní konstrukce dřevěný krov nad požárním stropem, který tvoří systémový sádrokartonový podhled REI 15 DP1 Požární uzávěry EW 15 DP3 Dle ČSN čl c) se mezi PÚ v objektech s h < 12 m nemusí zřizovat požární pásy. 6. ÚNIKOVÉ CESTY V objektu se nacházejí dvě NÚC. V části mateřské školky (NÚC 1) a v části komunitního centra (NÚC 2). NÚC 1 musí splňovat požadavky podle ČSN tab. 18. Posouzení: NÚC 1 délka NÚC více směrů dle a = 0,83 l max = 47,5 m BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 6

93 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Technická zpráva Lucie Veverková POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Technická zpráva Lucie Veverková l skut = 10 m < 47,5 m NÚC 1 vyhoví. NÚC 2 musí splňovat požadavky podle ČSN čl a). Posouzení: V 1.NP dvoupodlažního objektu budou další dva umístěny na chodbě a v místnosti pro služby. V 2.NP 1 ks na chodbě. Hasicí přístroje se umístí s výškou rukojeti do výšky 1,2 m. V každé bytové jednotce bude instalováno zařízení autonomní detekce a signalizace požáru (ve vstupní části směřující do únikové cesty). NÚC 2 l skut = 29,5 m < l pož = 35 m šířka chodby 1,5 m šířka dveří 0,9 m h = 3,87 m < h pož = 9m NÚC 2 vyhoví. 7. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR Není nutné posuzovat střešní plášť, dle ČSN se střešní pláště nad požárním stropem nepovažují za POP a není nutné stanovovat odstupové vzdálenosti. Zateplení fasády obvodových stěn z konstrukce DP1 s požadovanou PO a nehořlavou vnější izolací z minerální vlny, není nutné posuzovat. PNP zasahuje na jihovýchodní a severovýchodní straně do přilehlé komunikace. Dle ČSN čl PNP může zasahovat do veřejného prostranství (ulice, náměstí, park..). Na jihozápadní straně 2.NP je provedeno opatření, aby nezasahoval PNP na sousední pozemek, okenní otvory jsou navrženy jako požární s požární odolností EI 15 DP3. 8. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH Příjezd mobilní požární techniky je možný po stávajících veřejných komunikacích viz. výkresová příloha E.2.1. Vnitřní zásahové cesty v souladu s čl ČSN nemusí být zřizovány. V souladu s čl ČSN u objektu s h < 12 m nemusí být zřizovány nástupní plochy. Požární zásah se provádí z vnější strany objektu, z terénu. Zabezpečení stavby požární vodou Odběr požární vody je možné prostřednictvím dvou vnějších požárních hydrantů umístěných na veřejném vodovodním řadu v přilehlých komunikacích. Od objektu jsou vzdáleny 4,5 m a 19 m. Dle ČSN musí být hydrant vzdálen od objektu max. 150 m. Vnitřní odběrná místa nebudou v souladu s ČSN zřizována. Přenosné hasicí přístroje a akustické hlásiče V objektu mateřské školy budou umístěny dva práškové hasicí přístroje, v herně mš a na chodbě. BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 7 BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 8

94 D PH KOMUNIKACE VŠ VODOVOD DN 50 HUV ELEKTRO PS KANALIZACE DN RŠ AN VSAKOVACÍ JÍMKA PH LEGENDA PŘÍJEZD K OBJEKTU PŘÍSTUP DO OBJEKTU POŽÁRNÍ HYDRANT VEŘEJNÝ VODOVOD KANALIZACE SPLAŠKOVÁ PLYNOVOD ROZVOD ELEKTŘINY ZÁSTAVBA KOMUNIKACE1 OBJEKT MŠ A KOMUNITNÍHO CENTRA PŘÍPOJKA VODOVOD PŘÍPOJKA KANALIZACE PŘÍPOJKA ELEKTŘINY DEŠŤOVÁ KANALIZACE OPLOCENÍ PH VŠ HUV RŠ AN PS VODOMĚRNÁ ŠACHTA HLAVNÍ UZÁVĚR VODY REVIZNÍ ŠACHTA AKUMULAČNÍ NÁDRŽ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ + 0,000 = 184 m.n.m. (B.p.v.) vedoucí ústavu: vedoucí projektu: konzultant: doc. Ing. arch. Ján Stempel doc. Ing. arch. Luboš Pata Ing. Ivana Rošetzká FAKULTA ARCHITEKTURY THÁKUROVA 9 PRAHA 6 vypracovala: místo stavby: Lucie Veverková Konětopy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM A MATEŘSKÁ ŠKOLA KONĚTOPY formát : datum : 4xA4 ZS 2012/13 obsah: POŽÁRNÍ BEZPEČNOST - SITUACE měřítko : číslo výkr.: 1:200 E. 2.1

95 REI 30 DP1 N II. REI 30 DP1 EI 30 DP1 požární sklo EW 15 DP N II. REI 30 DP1 REI 30 DP REI 30 DP1 TABULKA MÍSTNOSTÍ IŠ - II REI 30 DP1 PG EI 30 DP1 EI 30 DP1 požární sklo EW 15 DP3/C EW 15 DP3 EI 30 DP1 IŠ - II NÚC REI 30 DP PG EI 45 DP EW 30 DP3 N III. REI 45 DP HERNA 1.02 MÍSTNOST UČITELKY, KANCELÁŘ 1.03 CHODBA 1.04 UMÝVÁRNA DĚTÍ 1.05 ŠATNA DĚTÍ 1.06 PERSONÁL ZÁZEMÍ, ÚKLID 1.07 ZÁDVEŘÍ 1.08 PŘÍPRAVNA 1.09 ZÁSOBOVACÍ CHODBA 90 m 2 16,3 m 2 15,3 m 2 8,7 m 2 8,35 m 2 10,12 m 2 5,8 m 2 14,8 m 2 6,75 m 2 REI 30 DP1 EI 30 DP1 EI 30 DP1 N II. REI 30 DP EW 15 DP EW 15 DP EW 15 DP1 PG NÚC 2 EW 15 DP N I. REI 30 DP REI 30 DP1 VŠ - N1/N2 - II. osobní výtah REI 45 DP SKLAD 1.11 SKLAD ODPADKŮ 1.12 TECHNICKÁ MÍSTNOST 1.13 ÚKLID 1.14 CHODBA 1.15 ZÁDVEŘÍ 1.16 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 1.17 KANCELÁŘ 1.18 ZÁZEMÍ PERSONÁL 1.19 ČEKÁRNA 1.20 ZÁDVEŘÍ 1.21 MÍSTNOST PRO SLUŽBY 5,3 m 2 4,9 m 2 11,07 m 2 3,32 m 2 6,98 m 2 9,38 m 2 24,51 m 2 9,63 m 2 10,83 m 2 5,85 m 2 4,1 m 2 27,48 m 2 REI 30 DP1 LEGENDA 1.16 N II. REI 30 DP1 EI 30 DP1 IŠ - II. REI 30 DP EW 15 DP3 PG PG HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU NECHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA SMĚR ÚNIKU PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ SIGNALIZACE POŽÁRU 1.19 REI 30 DP N II. REI 30 DP1 REI 30 DP1 REI 30 DP1 + 0,000 = 184 m.n.m. (B.p.v.) vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Ján Stempel vedoucí projektu: doc. Ing. arch. Luboš Pata konzultant: Ing. Ivana Rošetzká vypracovala: Lucie Veverková místo stavby: Konětopy stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM A MATEŘSKÁ ŠKOLA KONĚTOPY FAKULTA ARCHITEKTURY THÁKUROVA 9 PRAHA 6 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ formát : datum : 2 x A4 ZS 2012/13 obsah: POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 1.NP měřítko : číslo výkr.: 1:100 E. 2.2

96 REI 15 DP REI 15 DP1 EI 15 DP1 REI 15 DP REI 15 DP1 EI 15 DP1 IŠ - II. EI 15 DP1 AP EI 30 DP1 AP N II. REI 15 DP1 N II N II REI 15 DP EW 15 DP3 REI 15 DP1 EI 15 DP1 EW 15 DP3 EW 15 DP1 NÚC 2 IŠ - II. EI 30 DP1 EI 15 DP1 PG EW 15 DP3 EW 15 DP3 REI 15 DP1 EW 15 DP3 EW 15 DP3 REI 15 DP1 N I. REI 15 DP VŠ - N1/N2 - II. osobní výtah TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.01 BYT 2.02 BYT 2.03 BYT 2.04 BYT 2.05 TECHNICKÁ MÍSTNOST 2.06 CHODBA 36,95 m 2 29,68 m 2 36,62 m 2 37,06 m 2 11,07 m 2 32,04m 2 N II. REI 15 DP REI 15 DP1 EI 30 DP1 IŠ - II. EI 15 DP1 N II. REI 15 DP REI 15 DP1 EI 15 DP1 REI 15 DP1 EW 15 DP3 vedoucí ústavu: vedoucí projektu: konzultant: vypracovala: místo stavby: stavba: obsah: doc. Ing. arch. Ján Stempel doc. Ing. arch. Luboš Pata Ing. Ivana Rošetzká Lucie Veverková Konětopy + 0,000 = 184 m.n.m. (B.p.v.) KOMUNITNÍ CENTRUM A MATEŘSKÁ ŠKOLA KONĚTOPY POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 2.NP PG FAKULTA ARCHITEKTURY THÁKUROVA 9 PRAHA 6 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ formát : datum : měřítko : číslo výkr.: LEGENDA HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU NECHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA SMĚR ÚNIKU PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ SIGNALIZACE POŽÁRU 2 x A4 ZS 2012/13 1:100 E. 2.3

97 F. REALIZACE STAVEB

98 REALIZACE STAVEB Technická zpráva Lucie Veverková OBSAH: F. REALIZACE STAVEB 1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 1.1 POPIS OBJEKTU 2. NÁVRH POSTUPU VÝSTAVBY ŘEŠENÉHO POZEMNÍHO OBJEKTU V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 2.2 TE HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY (objekt č.1) 2.3 TE ZEMNÍ KONSTRUKCE (objekt č.2) 2.4 TE ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE (objekt č.2) 2.5 TE HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA (objekt č.2) 2.6 TE STŘEŠNÍ KONSTRUKCE (objekt č.2) 2.7 TE HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE (objekt č.2) 2.8 TE VNĚJŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (objekt č.2) 2.9 TE DOKONČOVACÍ PRÁCE A KOMPLETACE (objekt č.2) 3. NÁVRH ZDVIHACÍCH PROSTŘEDKŮ, NÁVRH VÝROBNÍCH, MONTÁŽNÍCH A SKLADOVACÍCH PLOCH PRO TECHNOLOGICKÉ ETAPY ZEMNÍ KONSTRUKCE, HRUBÁ SPODNÍ A VRCHNÍ STAVBA 3.1 NÁVRH ZVEDACÍHO PROSTŘEDKU 3.2 SKLADOVACÍ A MANIPULAČNÍ PLOCHY 4. NÁVRH TRVALÝCH ZÁBORŮ STAVENIŠTĚ S VJEZDY A VÝJEZDY NA STAVENIŠTĚ A VAZBOU NA VNĚJŠÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM 5. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BĚHĚM VÝSTAVBY A BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ NA STAVENIŠTI, VČETNĚ ÚPRAV STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB 5.1 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BĚHĚM VÝSTAVBY 5.2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ NA STAVENIŠTI VÝKRESOVÉ PŘÍLOHY: - F.2.1 SITUACE STAVENIŠTNÍHO PROVOZU - 1:250 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE: FA ČVUT, Zimní semestr 2012/2013 NÁZEV PROJEKTU: Komunitní centrum a mateřská škola MÍSTO STAVBY: Konětopy VYPRACOVALA: Lucie Veverková VEDOUCÍ ÚSTAVU: doc. Ing. arch. Ján Stempel VEDOUCÍ PROJEKTU: doc. Ing. arch. Luboš Pata KONZULTANT: Ing. Milada Votrubová, CSc. BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 2

99 REALIZACE STAVEB Technická zpráva Lucie Veverková REALIZACE STAVEB Technická zpráva Lucie Veverková 1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 1.1 POPIS OBJEKTU Navržený objekt se nachází v obci Konětopy, v okrese Praha-Východ. Na parcele o rozloze 1183 m 2 se nachází řešený objekt, který je rozdělen do dvou částí. Ve dvoupodlažním objektu je v 1.NP umístěno komunitní centrum s kanceláří, technickou místností a nebytový prostor pro služby, v 2.NP jsou umístěny 4 bytové jednotky. V jednopodlažním objektu se nachází mateřská škola s kapacitou 20 dětí. Nosná konstrukce je zděná z vápenopískových tvárnic. Dvoupodlažní objekt má kontaktní obvodový plášť a valbovou střechu, jednopodlažní objekt má nekontaktní obvodový plášť a zelenou plochou střechu. 2. NÁVRH POSTUPU VÝSTAVBY ŘEŠENÉHO POZEMNÍHO OBJEKTU V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ Pozemek o rozloze 1183 m 2 se nachází na rovinném terénu o nadmořské výšce 184 m. n. m. Na parcele je umístěn objekt bývalé školy určený k demolici. Inženýrské sítě jsou uloženy pod vozovkou na severovýchodní a jihovýchodní straně v dostatečných kapacitách. Staveniště do ochranných pásem inženýrských sítí nezasahuje. Vstup na staveniště je z přilehlé komunikace na severovýchodní straně. Staveniště bude během výstavby napojeno na inženýrské sítě pomocí dočasných přípojek, a to napojení na odběr vody a odběr NN elektrického proudu. Staveništní plocha je odvodněna do kanalizace. Geologickým průzkumem bylo zjištěno štěrkopískové podloží. Podrobnější rozpis složení půdy viz příloha. 2.2 TE HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY - objekt č. 1 - Vykácení a odstranění dřevin na ploše staveniště - Demolice stávajícího objektu - Sejmutí ornice - Provedení oplocení staveniště - Zpevnění staveništních komunikací - Vytyčení obrysu a plochy inženýrských sítí 2.3 TE ZEMNÍ KONSTRUKCE - objekt č. 2 - Vyhloubení rýh pro základové pasy - Splaškové kanalizační potrubí ležaté rozvody pod objektem V rámci TE ZEMNÍ KONSTRUKCE probíhá práce na objektech č. 3, 4, 5. - Osazení vodovodní šachty a revizní kanalizační šachty - Navrtávky přípojek - Realizace vedení přípojek a jejich uvedení do provozu - Hloubení akumulační nádrže dešťové kanalizace BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy TE ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - objekt č. 2 - Příprava ztraceného bednění pasů, vybednění prostupů TZB - Vyztužení a betonáž základových pasů a podkladního betonu - Provedení hydroizolace mezi základy a nosnou konstrukci 2.5 TE HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA - objekt č. 2 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Systém svislých nosných konstrukcí je stěnový, zděný z vápenopískových tvárnic. Pro stavbu je zvoleno fasádní lešení Alfix. Na výrobě se podílí zedník a pomocný montážník lešení. Zděné stěny - 1. Výška zdění - 1,05m - Postavení lešení - 2. Výška zdění 2,10m - Postavení lešení - 3. Výška zdění 3,15m - Demontáž lešení VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny z železobetonových dutinových stropních panelů Partek tl.320mm. Pro stavbu je zvolen stropní systém bednění DOKA Xtra. Na výrobě se podílí montážník a betonář. Stropní konstrukce - Bednění, výztuž a betonáž věnce na všech nosných stěnách - Po zatvrdnutí, při ponechání podpěr v okenních otvorech montáž stropních panelů Partek - Betonová zálivka mezi spáry panelů - Zdění atiky nad přízemním objektem Pokračuje zdění stěn 2.NP Bednění, výztuž a betonáž věnce 2.6 TE STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - objekt č. 2 PLOCHÁ ZELENÁ STŘECHA - Parotěsná zábrana - Tepelná izolace ve spádu - Hydroizolační folie - Ochranná geotextilie - Nopová folie - Filtrační textilie - Substrát - Trávník BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 4

100 REALIZACE STAVEB Technická zpráva Lucie Veverková REALIZACE STAVEB Technická zpráva Lucie Veverková ŠIKMÁ STŘECHA - Montáž krovu - Pojistná hydroizolace - Kontralatě - Bednění - Vláknocementová krytina - Osazení klempířských výrobků 2.7 TE HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE - objekt č. 2 - Vyzdění příček z vápenopískových cihel - Osazení oken - Provedení hrubých rozvodů TZB - Omítnutí stěn - Položení hydroizolace -folie - Provedení hrubých podlah 2.8 TE VNĚJŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - objekt č. 2 - Montáž lešení - Uchycení kotev pro nosný rošt - Fixace tepelné izolace talířovými hmoždinkami - Natažení vodotěsné parozábrany - Upevnění nosného roštu - Montáž z desek Cetris na rošt - Klempířské práce osazení vnějších parapetů oken - Osazení tepelné izolace na atiku - Ukotvení hydroizolace na atice - Kotvení roznášecího prkna na atice - Klempířské práce dořešení atikového plechu - Instalace hromosvodů - Demontáž lešení 2.9 TE DOKONČOVACÍ PRÁCE A KOMPLETACE - objekt č. 2 - Osazení vnitřních parapetů - Kompletace TZB - Montáž zásuvek a měřících zařízení - Vnitřní obklady - Vymalování vnitřních prostorů - Zhotovení podhledů - Osazení svítidel - Montáž zařizovacích a sanitárních předmětů - Osazení vnitřních dveří - Položení čistých podlah - Osazení přenosných hasicích přístrojů - Úklid Souběžně s TE DOKONČOVACÍ PRÁCE A KOMPLETACE probíhá výstavba objektů: - Zpevněné plochy - objekt č. 6 - Oplocení - objekt č. 7 - Čisté terénní úpravy - objekt č. 8 (úprava povrchů, navrácení ornice, úprava terénu, výsadba nových stromů a keřů, založení trávníků 3. NÁVRH ZDVIHACÍCH PROSTŘEDKŮ, NÁVRH VÝROBNÍCH, MONTÁŽNÍCH A SKLADOVACÍCH PLOCH PRO TECHNOLOGICKÉ ETAPY ZEMNÍ KONSTRUKCE, HRUBÁ SPODNÍ A VRCHNÍ STAVBA 3.1 NÁVRH ZVEDACÍHO PROSTŘEDKU Váhová analýza břemene nutný rádius 21m Tabulka zvedaných prvků Přepravovaný prvek Hmotnost (t) Maximální vzdálenost (m) Dutinový panel Partek 4,3 21,6 Svazek výztuže 0,5 21,6 Koš s betonovou směsí 2,25 21,6 0,75m 3 Paleta vápenopískových 1,18 21,6 tvárnic Nejtěžší břemeno je dutinový panel Partek o hmotnosti 4,3t na vzdálenost 21m Výšková analýza břemene Vrchní hrana atiky nejvyšší části +9,7 m Manipulační prostor +0,6 m Výška nejvyššího břemene bednění +4,0 m Výška háku jeřábu +2,0 m Minimální výška jeřábu je 16,3 m. Je navržen samostavitelný jeřáb LIEBHERR 81K Ve vzdálenosti 21,0m má únosnost 4,52t. Max. dosah Max. nosnost Nosnost na max. radius Max. výška Základna 45 m 6,000 kg 1,400 kg 45,6 m 4,5 m x 4,5 m BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 5 BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 6

101 REALIZACE STAVEB Technická zpráva Lucie Veverková REALIZACE STAVEB Technická zpráva Lucie Veverková 3.2 SKLADOVACÍ A MANIPULAČNÍ PLOCHY Skládka ornice: 83,2 m 3 ornice bude skladováno na ploše 8 x 7 m = 56 m 2 do výšky max. 1,5 m Skladování tvárnic: Potřeba 71,5m 3 67ks/m ks 48 ks na paletě 100 palet Možnost skladování max. 4 palety na sobě potřebná plocha 6x4m (bez manipulační uličky vidlicový závěs) = 24 m 2 Skládka pojiva : Potřeba pojiva 1200kg 1 pytel 25kg 48 pytlů 50 pytlů na paletě 1 paleta 2x3 m = 6m 2 Skládka panelů PARTEK: Max. rozměr panelu 9400x1200x320; panely uloženy na dřevěných prokladcích stejné tloušťky, umisťují se v 1/10 rozpětí, prokladky musí být nad sebou. Maximální výška stohu je 4,0m. Mezi stohy musí být zachován bezpečný průchod min. 0,8m. potřebná plocha 75,8 m 2 Plocha pro jeřáb: 4,5 x 4,5 = 20,25 m 2 Plocha potřebná pro šatny a zařízení staveniště: 4x (2,4x6m) = 57,6 m 2 4. NÁVRH TRVALÝCH ZÁBORŮ STAVENIŠTĚ S VJEZDY A VÝJEZDY NA STAVENIŠTĚ A VAZBOU NA VNĚJŠÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM Trvalý zábor staveniště kopíruje tvar pozemku. Přístup na pozemek je z jižní strany. Staveniště je oploceno ze dvou stran stávajícím oplocením, z jižní a východní stany bude zřízeno stavební oplocení do výšky 1,8m proti vstupu nepovolaných osob. Zákaz vstupu na staveniště je dodatečně označen bezpečnostní značkou. Dočasné zábory staveniště budou budovány pouze ve spojitosti se stavbou přípojek. V době navrtávky přípojky a vedení na pozemek bude proveden dočasný zábor dopravní komunikace. Během doby trvání dočasných záborů bude vždy ponechán minimálně jeden jízdní pruh pro průjezd vozidel. 5. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BĚHEM VÝSTAVBY A BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ NA STAVENIŠTI, VČETNĚ ÚPRAV STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB 5.1 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BĚHEM VÝSTAVBY - Ochrana ovzduší výfukovými plyny a prachem Na stavbě budou použity dopravní prostředky a stavební stroje produkující ve výfukových plynech škodliviny v množství, které odpovídá platným vyhláškám a předpisům. Dopravní prostředky nebudou zajíždět přímo na staveniště - Ochrana zeleně na staveništi Ochrana stromů před mechanickým poškozením -stromy budou chráněny před pohmožděním kůry, větví a kořenů, poškození koruny oplocením. Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů -výkopy budou prováděny min. 2,5m od paty kmene, porušené kořeny budou ošetřeny. - Ochrana před hlukem a vibracemi S ohledem na stavbu v obytné zóně jsou využívány vhodné stroje s vyhovující hladinou akustického výkonu. Max. hladina hluku je 7:00-21:00-65dB, 21:00-7:00 45dB - Ochrana pozemních komunikací Omezení popojíždění a stání stavebních vozů mimo zpevněné vozovky. U výjezdu ze staveniště budou veškeré stroje očištěny. Omezeno bude zajíždění nákladních automobilů na staveniště vytvořením parkovacího prostoru pro vyložení nákladu na okraji staveniště. - Ochrana spodních a povrchových vod kanalizace Při používání stavebních strojů je nutné předcházet kontaminaci půdy a vody ropnými látkami. Technický stav strojů bude pravidelně kontrolován. Bude zajištěno vyhovující čistící zařízení pro výplachové a oplachové vody, aby vyčištěná voda mohla být použita pro recyklaci. - Nakládání s odpady Vznik odpadu bude co nejvíce omezován. Odpady budou ukládány a tříděny dle druhu na předem určené místo. Veškeré obalové materiály budou tříděny zejména na plast a papír a budou odváženy do sběrného dvora. Toxický odpad nádoby od chemikálií, zbytky tmelů atd., bude odvážen na skládku toxického odpadu. Na staveniště není nutno zajíždět, staveniště je opatřeno pouze vstupem pro pracovníky. Automobily zastaví na přilehlé komunikaci a náklad bude vyložen pomocí jeřábu. BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 7 BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 8

102 REALIZACE STAVEB Technická zpráva Lucie Veverková 5.2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ NA STAVENIŠTI Všechny práce na staveništi musí být prováděny v souladu se zákonem č. 309/2005 Sb. a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb. Stavba, pracoviště a zařízení staveniště je ohrazeno proti vstupu nepovolaných osob plotem vysokým 1,8m. Zákaz vstupu na staveniště je dodatečně označen značkou na vstupech. Veškeré prohlubně a sníženiny hlubší než 0,25m musí být zajištěny poklopem. Pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními pomůckami, kterými se rozumí: bezpečnostní oděv, reflexní vesta, brýle, přilba, rukavice, popřípadě rouška. Všichni pracovníci musí být seznámeni se všemi bezpečnostními předpisy, místním provozem a způsobem obsluhy jednotlivých strojů, které budou využívat. Skladovací plochy musí být zpevněné, odvodněné a bezpečně zajištěné, aby nedošlo k poškození materiálu nebo zdraví pracovníků. Zvláštní bezpečnostní pravidla jsou vyžadována pro práci ve výškách, tj. výše než 1,5m nad úrovní terénu či stavby. - Umístění zábradlí výšky 1,1m - Výškové práce jsou prováděny pod dozorem pověřené osoby - Při svařování a jiných činnostech v prostoru, musí být pracovník zajištěn proti pádu úvazkem ke konstrukci - Při zhoršených povětrnostních podmínkách, bouřkách a teplotách pod -10 C musí být práce přerušena Dále je nutné zabezpečení nebezpečí pádu břemene z háku jeřábu. V místech manipulace s břemenem, nesmí probíhat žádné práce. Kotvení břemene na hák provádí jen proškolení pracovníci. BP Komunitní centrum a mateřská škola Konětopy 9

103 prostor pro nákladní automobil (automix) komunikace LEGENDA STÁVAJÍCÍ OBJEKTY VEŘEJNÝ VODOVOD 7 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ ROZVOD ELEKTŘINY R = 21m ; 4,52 t MŠ 1.NP 2 PLYNOVOD OKOLNÍ ZÁSTAVBA HRANICE POZEMKU OCHRANNÉ PÁSMO KOMUNITNÍ CENTRUM 1.NP 2.NP Jeřáb LIEBHERR 81K výroba malty skládka suché směsi 6 skládka tvárnic ornice v=1,5m NOVĚ NAVRŽENÉ OBJEKTY 1. HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY- PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ OBJEKTY K DEMOLICI OBJEKT STÁVAJÍCÍ ŠKOLY STROMY K ODSTRANĚNÍ 6 3 vedení stavby + soc. zařízení skládka panelů 8 2. NOVÝ OBJEKT MŠ A KC 3. PŘÍPOJKA KANALIZACE 4. PŘÍPOJKA ELEKTŘINY PŘÍPOJKA VODOVOD 6. ZPEVNĚNÁ PLOCHA 4 7. OPLOCENÍ 8. ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY STROMY komunikace 1 STAVENIŠTĚ ZÁKAZ MANIPULACE S BŘEMENEM PLOCHA SKLÁDEK VSTUP NA STAVENIŠTĚ + 0,000 = 184 m.n.m. (B.p.v.) vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Ján Stempel vedoucí projektu: doc. Ing. arch. Luboš Pata konzultant: Ing. Milada Votrubová, CSc. vypracovala: Lucie Veverková místo stavby: Konětopy stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM A MATEŘSKÁ ŠKOLA KONĚTOPY FAKULTA ARCHITEKTURY THÁKUROVA 9 PRAHA 6 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ formát : datum : 2xA4 ZS 2012/2013 obsah: SITUACE STAVENIŠTNÍHO PROVOZU měřítko : číslo výkr.: 1:250 F.2.1

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

Společnost BASTL- Požární uzávěry Praha s.r.o. se specializuje na výrobu, dodávku a montáž atypických dřevěných požárních uzávěrů.

Společnost BASTL- Požární uzávěry Praha s.r.o. se specializuje na výrobu, dodávku a montáž atypických dřevěných požárních uzávěrů. BASTL-Požární uzávěry Praha s.r.o. E-mail: info@p-u-p.cz Web: www.p-u-p.cz -Bc. Vojtěch Nenadál, jednatel společnosti nenadal@p-u-p.cz, 777850441 -Lukáš Procházka, obchodní oddělení prochazka@p-u-p.cz,

Více

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I"

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I VEŠKERÉ KONSTRUKCE URČENÉ PRO MONTÁŽ DVEŘÍ SE MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ KOVÁNÍ DVEŘÍ OD FIRMY TWIN, MATERIÁL KARTÁČOVANÁ NEREZ VŠECHNY DVEŘE A STĚNY BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM JEJICH

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv - - 12/2013 DPS 01.AST DPS 01 AST 412 - A TABULKA OKEN - objekt H TABULKA OKEN OBJEKT "H" POZNÁMKY: napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2.

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2. F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2 index E_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Listopad 2012 DVEŘE

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Albertov 6 - rekonstrukce 4.NP - západní křídlo. NÁTĚRU ON 746413 2 Rostex Exklusive, západka dle barevného ON 746413 7

Albertov 6 - rekonstrukce 4.NP - západní křídlo. NÁTĚRU ON 746413 2 Rostex Exklusive, západka dle barevného ON 746413 7 DVEŘE OZN. Truhlářské výrobky SCHÉMA ROZMĚRY T-/P 600 x 970 Dveře dřevěné hladké otočné pravé, plné, bez T-/L 600 x 970 Dveře dřevěné hladké otočné levé, plné, bez T-2/P 600 x 970 Dveře dřevěné hladké

Více

Náklady na revitalizaci bytového domu Bellušova 1818-1820, Praha 5

Náklady na revitalizaci bytového domu Bellušova 1818-1820, Praha 5 Pracujeme kvalitně Pracujeme ekologicky Pracujeme bezpečně Pracujeme důvěrně Se sídlem: Spinozova 1825/7, 143 00 Praha 4, Modřany Investor: Bytové družstvo TRIDOMUS Bellušova 1820/39 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Více

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE Jako první v České republice využívá naše firma nejmodernější technologie výroby eurooken a vchodových dveří. V lednu 2012 jsme zahájili výrobu na německém obráběcím

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ Okna Dveře Vrata Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Vyhlášky: vyhláška MMR č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu www stránky:

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

standardy vybavení Hydroizolace - PVC FOLIE -STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE

standardy vybavení Hydroizolace - PVC FOLIE -STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE standardy vybavení Konstrukční systém - ZALOŽENÍ OBJEKTU DLE INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU DESKA+ PILOTY - PODZEMNÍ STAVBA ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE - NADZEMNÍ STAVBA CIHELNÝ

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

TABULKA HLINÍKOVÝCH KONSTRUKCÍ (OKEN) - EXTERIÉR

TABULKA HLINÍKOVÝCH KONSTRUKCÍ (OKEN) - EXTERIÉR TABULKA HLINÍKOVÝCH KONSTRUKCÍ (OKEN) - EXTERIÉR OKNO ROZMĚR Š x V Al5 š 5650 v 50 POPIS POŽÁR AKUSTIKA RÁM, KŘÍDLO ZASKLENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁNÍ VNITŘNÍ PARAPET sestava se skládá z oken pevných neprůhledných,

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 1386/12/S 277 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková ve Ždánicích 4.6.2012 tel.: 518 633617 ESTREMA RISORSA s.r.o., Mezírka 775/1, 602 00 Brno

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16:

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: TECHNICKÉ PODMÍNKY Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: plastový, minimálně 5ti komorový systém o stavební hloubce min. 70 mm, součinitel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

DVEŘE - Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č.p. 139 v Kralupech nad Vltavou

DVEŘE - Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č.p. 139 v Kralupech nad Vltavou DVEŘE - Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č.p. 139 v Kralupech nad Vltavou otevíravé, plné, hladké, s polodrážkou, hrany masiv pár klik se štítky DV bez prahu dveřní závěsy 1 1 2 4 1/L zárubeň:

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Standardní řešení rodinného přízemního domu - systém difuzněotevřený

Standardní řešení rodinného přízemního domu - systém difuzněotevřený Standardní řešení rodinného přízemního domu - systém difuzněotevřený Obvodová stěna - s omítkou Obvodová stěna v přízemí i v patře tvořená následujícími materiály : silikonová zatíraná omítka Inthermo

Více

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a Údaje o území Město Unhošť má výhodnou polohu 12 km od západního okraje Prahy. Na Bílou Horu se dostanete autem za 10 minut,

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ POZNÁMKA: * SCHEMA OKEN I DVEŘÍ JE KRESLENO PŘI POHLEDU ZEVNITŘ * VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY * OKNA I DVEŘE BUDOU Z PLASTOVÝCH PROFILŮ V BÍLÉM ODSTÍNU RÁMU,

Více

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!!

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!! V7 SO 0 (7) X Poznámky :. Uváděné rozměry oken jsou čistý stavební otvor při vnější straně okna, tedy na místě vybourání vnější špalety. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Truhlářská výroba. Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna

Truhlářská výroba. Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna Truhlářská výroba Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna Základní druhy: Jednoduché okno- s jedním rámem a jedním nebo několika křídly vedle sebe. Např. jednoduché okno dvoukřídlé.

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY Společné části domu - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - elektricky ovládána vjezdová brána

Více

Výměna oken Městské knihovny

Výměna oken Městské knihovny Výměna oken Městské knihovny Technická část zadávací dokumentace Ing.Jaromír Hronza Tel.: +420 602 226651 e-mail hronza@atelierrubicon.com 1. Obsah 1. Obsah 2. Technické zadání 2.1. Identifikační údaje

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ Součástí katalogové ceny za vybudování rodinného domu neboli dřevostavby na klíč je tzv. standardní provedení, za které NEPLATÍTE NIC navíc. Kompletní hrubá stavba

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Technická specifikace oken

Technická specifikace oken Konstrukce: Technická specifikace oken Zasklení: Provedení oken z dřevěných profilů meranti o stavební hloubce min. 78 mm. Barva plná tmavě hnědá, přesný odstín na základě vyvzorkování. Okapnička dřevěná,

Více

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ BYTOVÝCH DOMŮ STAVBY 150 B.J. KARLOVY VARY - DRAHOVICE I. STANDARD VYBAVENÍ DŮM A A ) SPOLEČNÉ PROSTORY : SPOLEČNÉ GARÁŽE - 8 stání v 1.NP, nevytápěné s přirozeným větráním

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

POHLED JIHOZÁPADNÍ Z ULICE

POHLED JIHOZÁPADNÍ Z ULICE POHLED JIHOZÁPADNÍ Z ULICE POHLED SEVEROZÁPADNÍ Z ULICE POHLED VÝCHODNÍ Z ULICE O PROJEKTU, LOKALITA Novostavba bytového domu Jírovcova C se nachází v centru Českých Budějovic, v docházkové vzdálenosti

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Situace, M 1:500 1+kk a 2+kk, M 1:50 Pohled jihovýchodní, M 1:200 Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Pohled severovýchodní, M 1:200 VSTUP, ŠATNA ODPOČINEK Stacionář, M 1:50 Západ Jih

Více

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 / 4+kk s garáží Progres 13-A var. 3 1/7 Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 /

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 749/219/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 2033 na pozemku č. parc. 4457 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 4457, č. parc. 4458, k. ú. Tábor, obec Tábor, zapsáno na LV č. 5203

Více

Výstavba rodinných dvojdomků v Libštátě. Investor: DS Logistic s.r.o., Libštát 310, 512 03. Stavbyvedoucí: Ladislav Kocour, mob.

Výstavba rodinných dvojdomků v Libštátě. Investor: DS Logistic s.r.o., Libštát 310, 512 03. Stavbyvedoucí: Ladislav Kocour, mob. Výstavba rodinných dvojdomků v Libštátě Investor: DS Logistic s.r.o., Libštát 310, 512 03 Stavbyvedoucí: Ladislav Kocour, mob.: 602 100 066 Výstavba rodinných dvojdomků V roce 2015 zahájila společnost

Více

STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví

STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví METODIKA ArchiCAD Ing. Petra Chytilová, Ing. Jitka Šenková, Ing. Kamil Šoupal Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více