KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ROZVOJE ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ROZVOJE ŠKOLY"

Transkript

1 KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ I. Základní cíle Kvalitní základy všeobecného vzdělání Zkvalitnění a modernizace výchovy a vzdělávání, které škola poskytuje efektivnější vzdělávání, které žáky povede k tomu, aby získali pozitivní vztah k učení a byli motivování k celoživotnímu vzdělávání. Poznávací a učební činnosti budou směřovat k vytváření klíčových kompetencí, které jsou využitelné v různých učebních i praktických činnostech a situacích. Všestranný rozvoj dítěte Rozvíjet osobnost každého dítěte, aby bylo schopno samostatně myslet, svobodně se rozhodovat - v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Vyrovnávání nerovnoměrností vývoje a předpokladů dětí. Otevřená a komunitní škola Další zlepšení spolupráce mezi vedením školy, všemi zaměstnanci, rodiči, zřizovatelem školy a veřejností na základě otevřenosti, výměny názorů a zkušeností. Zlepšit informovanost o dění ve škole. II. Prostředky k dosažení cílů 1. Vyučovací a výchovný proces 1.1. Vzdělávací programy školy Základní prostředek k dosažení cílů je plnění a inovace školních vzdělávacích programů: ŠVP PV Jaro, léto, podzim a zima se školkou výhodná poloha školy umožňuje v maximální míře učení v přírodním prostředí. Důraz je kladen na schopnost dětí vnímat okolní prostředí, vlastní úlohu v něm a zodpovědnost vůči němu. ŠVP ZV Naše škola program je rozpracován do jednotlivých předmětů. Cílem programu je poskytnout dětem kvalitní základy všeobecného vzdělání a účinnou motivací vzbuzovat zájem o celoživotní učení. Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální - 1 -

2 potřeby. Pro kvalitu vzdělání není rozhodující množství poznatků, které si žák osvojuje, ale jejich propojenost, smysluplnost, trvalost a použitelnost. Zaměřuje se na výchovu elementárních etických vlastností a slušného chování. Vede děti k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, učí je žít společně s ostatními. Další důležitou oblastí je ekologická a environmentální výchova, kterou chápeme jako preventivní nástroj ochrany životního prostředí. V rámci školních projektů, především na základě osobních prožitků, se vytváří u dětí pozitivní postoj k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, vede děti k péči o prostředí kolem nás. Učivo chápeme jako prostředek k osvojení žádaných kompetencí. Základní myšlenkou je otevřenost školy všem dětem, rodičům i veřejnosti a snaha otevřít se aktivitám nad rámec běžného provozu školy. ŠVP ŠD Rok se školní družinou - hlavním cílem práce ve školní družině je prostřednictvím volnočasových aktivit přispět k osvojení důležitých dovedností a návyků nejlépe na základě osobního prožitku Metody a formy práce Využívat takové metody a formy práce, aby si žáci osvojili základní vědomosti a dovednosti během vyučování. Rozvíjet návyky, osvojování pravidel chování, schopnosti spolupráce a komunikace v pracovním týmu. Usilovat o propojenost školy se životem, poznání vychází z vlastních zkušeností a znalostí a je užitečné pro život. Práce žáků s různými zdroji informací (internet, encyklopedie, učebnice, besedy), používat netradičních forem vyučování (vycházky, exkurze, pokusy). Využívat projekty a námětové akce Talentovaní a integrovaní žáci Naší snahou je vyrovnávání nerovnoměrností vývoje a předpokladů dětí. Ve spolupráci s PPP Jablonec nad Nisou a dalšími speciálními centry vytváříme pro žáky se specifickými poruchami učení a chování příznivé školní prostředí, které jim umožňuje osobnostní vývoj. Soustavně vzděláváme pedagogy v této problematice. Podle zájmu ze strany rodičů provádíme osvětu v této oblasti a nabízíme individuální konzultace Způsob hodnocení prací žáků Hodnocení by mělo být objektivní a nezkreslenou informací o činnosti žáka. Učitelé by měli přihlížet k možnostem dítěte, které jsou dány např. domácím prostředím apod., je proto důležité, aby učitelé věděli o svých žácích co nejvíce. V základní škole používáme kombinované hodnocení ČJ, cizí jazyk, MAT, PRV klasifikační stupnice, výchovy - slovní hodnocení. V prvním čtvrtletí 1. ročníku jsou žáci hodnoceni především pomocí obrázků nebo razítek tak, aby došlo k postupnému seznámení s pravidly hodnocení. Při používání klasifikační stupnice podle potřeby používáme i vysvětlujícího slovního hodnocení. Klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo. Žáci musí mít možnost a dostatek času k naučení, procvičení a zažití učební látky. Uznáváme širší kritéria hodnocení, oceňujeme nejen výsledky, ale i úsilí žáka. Užíváme povzbuzující pochvaly. Snažíme se učit žáky sebehodnocení formou rozhovoru, vlastního rozboru práce, vlastní klasifikací. Významným prvkem procesu učení je práce s chybou. Žáci mají právo dělat chyby chyba je příležitost naučit se to lépe Prevence sociálně patologických jevů - 2 -

3 Prioritami ve strategii prevence jsou především výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoj a podpora sociálních kompetencí, podpora programů zaměřených na prevenci (dopravní výchova, bezpečné chování, šikana, agresivita, rasismus) a podpora volnočasových aktivit tzn. vytvářet prostor pro účinné aktivity, jejichž cílem je snížení výskytu společensky nežádoucího chování u dětí. Součástí školního plánování je Minimální preventivní program, z něhož vychází integrace preventivních aktivit do školních vzdělávacích programů, rozšiřování preventivních aktivit, vzdělávání pedagogů v oblasti společensky nežádoucího chování, rozvoj spolupráce a výměna zkušeností mezi realizátory preventivních aktivit. 2. Klima školy 2.1. Školní prostředí Pohodu prostředí vytvářejí lidé, kteří se v tomto prostředí nacházejí. Komunikace a vztahy uvnitř školy i navenek jsou jedním z nejdůležitějších témat pro školu a její vedení. Snažíme se vytvářet na škole přátelskou, klidnou a otevřenou atmosféru spolupráce mezi dětmi a všemi zaměstnanci školy, učiteli a rodiči a v neposlední řadě i mezi dětmi samotnými. Spolupráce založená na toleranci, vzájemné úctě a pocitu zodpovědnosti. Respektujeme osobnost dítěte, posilujeme jeho zdravé sebevědomí, snažíme se vzbuzovat jeho zvídavost, utvářet a posilovat v dětech pozitivní přístup k sobě samému, k lidem a ke světu, systematicky působíme proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky Zaměstnanci Prioritou školy je vytvářet přátelského klima ve sboru školy, podporovat iniciativu, oceňovat kvalitní práci prezentovat konkrétní zásluhy jednotlivých pracovníků, posilovat zodpovědnost za práci školy jako celku a pocit hrdosti na školu, kde pracují. Uplatňovat demokratické metody vedení, znát dobře personál, umět je pochopit a vyslechnout, ve vzájemných vztazích pracovníků vytvářet atmosféru klidu a tolerance. Společně promýšlet potřeby školy, koncepci rozvoje a plány školy. Prostřednictvím společných neformálních akcí napomáhat rozvoji kolegiálních vztahů. Umožnit a podporovat DVPP v oblastech, které souvisí s moderními a inovačními trendy. Upřesňovat kritéria osobního ohodnocení, vést pedagogy k sebehodnocení měli by se naučit shromažďovat dokumenty o svých povinnostech a jejich plnění během školního roku, portfolio může obsahovat ukázky příprav na hodinu, výukové materiály, a jiné doklady, které učitel považuje za významné ve vztahu ke svým výsledkům Organizace řízení Kvalitní a dobrou organizací vytvářet optimální podmínky pro úspěšné plnění poslání a cílů školy. Zdokonalovat řídící činnost, dosáhnout vnitřní zainteresovanosti pracovníků na trvalém zkvalitňování práce školy (promyšlené a rovnoměrné delegování). Usilovat o objektivní vlastní hodnocení, rozšířit a zkvalitnit kontrolní činnost. Upřesňovat a inovovat organizační řád školy, aby odpovídal skutečným potřebám. Usilovat o maximální informovanost všech zaměstnanců školy. Uskutečňovat jednání se samosprávami, využívat granty a dotační programy k získání finančních prostředků. Na základě analýzy demografického vývoje udržovat naplněnost školy (propagace školy, medializace příkladů dobré praxe)

4 2.4. Vybavenost školy Důležitou potřebou pro školu je nutnost neustále se zlepšovat, aby mohla konkurovat jiným školám a aby se inovovala a modernizovala. Postupně zkvalitňovat materiální vybavení na škole, zvyšovat bezpečnost a zlepšovat hygienické podmínky. Doplňovat učební pomůcky školy tak, aby byla zajištěna názornost a efektivita výuky. Udržovat vzhled školy, vnitřních prostor i okolí. Prostředí trvale utvářet jako zajímavé, podnětné, čisté, upravené a bezpečné, aby odráželo život školy. Na škole postrádáme relaxační zóny pro děti i učitele. Potřebujeme inovovat počítačové stanice a dovybavit školu interaktivní tabulí. Vybavení sborovny je nevyhovující. Po kompletní výměně oken v budově usilujeme o realizaci nového zastínění prostor základní školy, dokončení malování všech učeben i chodeb. Zanedlouho bude nutná rekonstrukce elektroinstalace ve všech školních provozech. 3. Mimotřídní a zájmová činnost Mimotřídní a zájmová činnost je přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Zaměří se především na: práci školní družiny odpočinková, relaxační, zájmová činnost a příprava na vyučování nabídka kroužků podle možností školy a zájmu dětí aktivní a smysluplné využívání volného času dle vlastního výběru. Kroužky vedené nejen našimi pedagogy, ale využívat i vedení rodičů a bývalých žáků. využití zhodnoceného okolí školy přestávky pořádání akcí pro veřejnost setkání, besedy, pracovní dílny, výlety, jarmark, slavnosti, akademie, přednášky, exkurze, oslavy apod. 4. Škola a veřejnost 4.1. Škola a rodiče Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Velmi podstatné pro správnou realizaci školních vzdělávacích programů je vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí. Nejde nám jen o spolupráci při samotné každodenní práci, ale také o společné vytváření příjemného, tvůrčího a aktivizujícího prostředí. Rodiče mají možnost se dozvědět vše nutné, aktuální a důležité prostřednictvím školních vývěsek, žákovských knížek, telefonických rozhovorů, třídních schůzek, dnů otevřených dveří, výstavek dětských prací, prezentací fotodokumentace, formou tištěných letáčků s aktuálními informacemi. Vítané jsou i osobní návštěvy rodičů ve škole. Shrnutí školního roku je k dispozici ve výroční zprávě, kronice školy a kompletní fotodokumentaci. Naší snahou bude ještě více posílit informovanost rodičů na internetových stránkách školy Škola a obec - 4 -

5 Úzká spolupráce se zřizovatelem je nezbytná pro zachování a rozvoj školy. Pravidelně předkládáme přehled důležitých informací o chodu školy, aktivitách a hospodaření. Veřejnosti poskytujeme základní informace o škole prostřednictvím www stránek obce, min. 2x za rok připravujeme příspěvek do obecního Zpravodaje a pro aktuální informace využíváme obecní vývěsní plochy. Škola se aktivně zapojuje do komunitního rozvoje a dalších forem spolupráce při rozvoji obce pořádání veřejných akcí a v mnoha oblastech vystupuje škola jako informační iniciační centrum Partnerství Spolupracujeme s dalšími školami v okolí sportovní a kulturní akce, vzájemné návštěvy pedagogů i žáků (výměna zkušeností, spádové školy přestup žáků), soutěže, výlety, exkurze. Spolupracujeme s místními NNO: TJ Sokol, Sokol Skuhrov, SDH - podpora pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež, pořádání místních i regionálních akcí pro širokou veřejnost (např. Maškarní ples pro děti, Loutkové divadlo, Cesta Pohádkovým lesem oslava k MDD). Spolupráce s Místní knihovnou podpora a rozvoj čtenářství ( Den Slabikáře, Noc s Andersenem, besedy a návštěvy). III. Trendy školy zkvalitnění a modernizace vzdělávání (zdravý životní styl, ekologie, environmentální výchova, čtenářská gramotnost), vzhled školy, vnitřních prostor i okolí, vybavenost školy, kulturní prostředí, stabilní a kvalifikovaný sbor, udržení a zlepšování image školy, aktivní spolupráce s rodiči, informovanost, provázanost působení rodiny a školy, zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků, výpočetní technika funkčnost, modernizace, dostatečné množství, granty, dotační programy, sponzorské dary, údržba a rekonstrukce budovy, údržba okolí školy, smysluplné využívání volného času

6 V ě Miroslava Kopecká - 6 -

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Koncepce rozvoje školy na školní roky 2014-2018 CÍL KONCEPCE

Koncepce rozvoje školy na školní roky 2014-2018 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje školy na školní roky 2014-2018 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy počátečního stavu, akceptuje spolupráci se zákonnými zástupci žáků a veřejností v obci, zdůrazňuje nutnost

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, e-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Koncepce rozvoje školy na školní roky 2015-2019 Č.

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 I. Úvod Tento plán rozvoje školy v Základní škole a Mateřské škole Úterý, okres Plzeň-sever,

Více

Koncepce školy. Pod těmito slovy se skrývá každodenní úsilí a snaha všech pedagogů, kteří se poctivě snaží těmto závazkům dostát.

Koncepce školy. Pod těmito slovy se skrývá každodenní úsilí a snaha všech pedagogů, kteří se poctivě snaží těmto závazkům dostát. Koncepce školy Základní škola Nová Paka, Komenského 555 je vzdělávací institucí, jejímž posláním je poskytovat úroveň vzdělání stanovenou zřizovatelem školy a vymezenou stupněm a zaměřením školy, vycházející

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013 2018. Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje školy v letech 2013 2018. Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy v letech 2013 2018 Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace V Orlové červenec 2013 Mgr. Halina Sikorová 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení

Více

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Koncepce rozvoje školy Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Cíl koncepce Cílem naší dlouhodobé koncepce je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole.

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Sebranice, okres Blansko, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Koncepce rozvoje školy má formu písemného vhodně strukturovaného dokumentu, jehož obsah vychází

Více

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ. PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ. PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tento dokument byl schválen radou školy dne : 31.8. 2007... ředitel školy

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Pardubice Dubina, Erno Košťála 870 Žák není nádoba, kterou je potřeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit. (Sokrates) Základní škola Dubina je vzdělávající a vzdělávající se

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Koncepce rozvoje Základní školy Aloise Klára Úštěk Polské lidové armády 11, Úštěk

Koncepce rozvoje Základní školy Aloise Klára Úštěk Polské lidové armády 11, Úštěk Koncepce rozvoje Základní školy Aloise Klára Úštěk Polské lidové armády 11, Úštěk Obsah: 1. Základní cíle a prostředky k jeho dosažení 2. Podmínky ke vzdělávání 3. Finanční zdroje 4. Průběh vzdělávání

Více

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část)

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část) ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (1.část) Úvod Základním úkolem je vytvářet co nejlepší podmínky pro výchovu a vzdělávání podle stanovených učebních dokumentů a

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2014/2015 působí organizační

Více

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 Votická škola splňuje všechny předpoklady být nejenom kvalitní vzdělávací institucí, ale i místem důležitým pro život města a využívaným

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY pod MILEŠOVKOU okres Teplice, příspěvková organizace Spolu to zvládneme Základní škola

Více

Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace. Škola podporující zdraví

Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace. Škola podporující zdraví Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace Škola podporující zdraví Září 2013 1 Charakteristika školy analýza současného stavu Základní škola v Rumburku, Tyršova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI

Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Úvod Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013 Mgr. Alexandra Filarová řed. školy 1 Obsah: 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více