Strategický rozvojový plán Obce Červená Lhota

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický rozvojový plán Obce Červená Lhota"

Transkript

1 Strategický rozvojový plán Obce Červená Lhota na roky Strategický komunitní tým Obce Červená Lhota Komunitní aktivity, budování týmu, facilitace, sociodemografie, redakce a editace dokumentu dodány v rámci projektu Evropská venkovská síť pro komunitní vzdělávání na podporu místní ekonomiky realizovaným Národní sítí venkovských komunitních škol se sídlem v Borech 2014 Verze_01_14_10

2 Obsah: Úvod 1. Doložka schválení zastupitelstvem 2. Vize: Červená Lhota Popis strategického procesu Fáze Komunitní strategický tým Práce strategického týmu Vybrané evaluační ukazatele 4. Sociodemografie - analýza Vývoj obce a obyvatelstva 5. S.W.O.T. analýza komunitního týmu Komentář 6. Audit zdrojů Obce Červená Lhota Komentář 7. Strategické priority obce a jejich specifikace pro roky Kalendář aktualizace strategie 9. Vazba strategie na souběžné obecní a vyšší strategické dokumenty Přílohy: Příloha 1 Fotodokumentace 2

3 ÚVOD: Práce na komunitní strategii obce Červená Lhota byly zahájeny v roce 2014 na základě iniciativy starostky Evy Onderkové a za souhlasu zastupitelstva obce v rámci projektu Evropská venkovská síť pro podporu místní ekonomiky Národní sítě venkovských komunitních škol a byly dokončeny v říjnu téhož roku. Pozvání podílet se na obecní strategii, kdy byli osloveni všichni občané obce, přijalo celkem 20 z nich a vytvořili komunitní tým, v němž byly zastoupeny rozličné věkové i zájmové skupiny, ženy i muži. Strategický plán vychází z možností obce a staví na spolupráci lidí, která tvoří základní rozvojový zdroj. Bere do úvahy možnosti obce, historické a přírodní podmínky, a aktuální situaci. Je východiskem pro tvorbu místních politik a pro operativní rozvojové plány Červené Lhoty na roky

4 DOLOŽKA pro schválení zastupitelstvem obce Strategický rozvojový plán obce Červená Lhota na roky byl zastupitelstvem obce Červená Lhota schválen jako součást základních dokumentů obce na řádné veřejné schůzi zastupitelstva dne 2014 Pro přijetí hlasovali: Jméno Podpis Proti přijetí hlasovali: Zdrželi se hlasování: Nepřítomni: Občané obce byli se strategií seznámeni na veřejném setkání dne..., na internetových stránkách obce a zájemci si mohou vyzvednout kompletní Strategii na obecním úřadu na CD. Výtah a vysvětlení článků strategie byly publikovány na webové stránce a Kulaté razítko obce 4

5 2. VIZE: Červená Lhota 2030 Červená Lhota je malebná a stále se rozrůstající obec. Historické jádro je lemováno novostavbami rodinných domků a upravené veřejné prostranství v obci láká občany k setkávání a děti ke hrám na hřišti a na koupališti. Obec je řízena vlastní samosprávou, do které se ochotně zapojuje většina obyvatel. V obci fungují kulturní a víceúčelové zařízení služeb, která poskytují občanům společně s provozovnami drobné výroby řadu pracovních příležitostí. Spolupráce napříč generacemi obohacuje komunitní život v obci s důrazem na udržování tradic. V obecních prostorách probíhají vzdělávací kurzy a volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie. Tvořením stavebních parcel je dána mladým rodinám možnost usídlit se v obci. Červená Lhota provozuje vlastní vodovod zdroj kvalitní pitné vody a čističku odpadních vod. Lidé využívají síť opravených a udržovaných komunikací. Vzhledem k realizovaným pozemkovým úpravám a odpovědnému hospodaření místních zemědělců se daří udržet vodu v krajině a předcházet erozi půdy. Pečlivé třídění odpadů je samozřejmou součástí života každé rodiny. 3. POPIS STRATEGICKÉHO PROCESU FÁZE První fáze byla komunitně týmová práce s facilitací dávající důraz na spolupráci v týmu a týmovou kulturu a dávající hlas všem jeho členům. Obsahovala SWOT analýzu, audit zdrojů a návrh vize, priorit a opatření. Druhá fáze byla expertní a v jejím rámci byly zpracovány popis procesu, sociodemografie, komentáře a byla provedena editace výsledného dokumentu. 5

6 Cíle první skupinové fáze: - Oslovit a zapojit všechny občany obce do tvorby strategie prostřednictvím komunitně plánovacího workshopu v obci. - Z nejaktivnějších z nich a ze všech tří sektorů (veřejného, podnikatelského a občanského) vybudovat strategický tým posléze doplněný o klíčové aktéry Červené Lhoty. - V týmu provést S.W.O.T. analýzu obce (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení). - Provést audit zdrojů Červené Lhoty s využitím technik týmové práce. - Formulovat strategickou vizi obce pro rok Formulovat priority strategie členěné na opatření jako cesty k naplnění strategické vize. - Dohodnout termíny aktualizace strategie. Cíle druhé expertní fáze: - popis strategického procesu - sociodemografická analýza vycházející ze statistických dat s komentáři k dílčím charakteristikám - komentář k týmové S.W.O.T. analýze a k auditu zdrojů - rozbor návaznosti strategie na další strategické dokumenty - editace práce týmu (bez věcných změn) - struktura a uspořádání hesel S.W.O.T. analýzy podle tématických okruhů a formální doplnění procesních parametrů a příloh - zpracování strategie do formy dokumentu KOMUNITNÍ STRATEGICKÝ TÝM Vytvoření strategického týmu předcházela komunitní dílna, na niž byli pozváni všichni občané Červené Lhoty pozvánkami doručenými do všech domů v obci a dalšími komunikačními způsoby, zejména osobním pozváním. Po vyhodnocení aktivity účastníků komunitní dílny byli osobně pozváni nejaktivnější účastníci komunitního workshopu, opakovaně zastupitelé obce, členové neformálních skupin i Sbor dobrovolných hasičů tak, aby byly zastoupeny všechny 6

7 skupiny obyvatelstva. Výzva byla zveřejněna s tím, že se může zúčastnit kdokoliv, komu jde o rozvoj Červené Lhoty a chce se na této práci podílet. Oslovení zajišťovala všemi způsoby starostka. Na práci týmu se podílelo celkem 21 lidí, z toho 5 členů zastupitelstva a 7 žen. Podíl na práci týmu a rozsah týmové práce jsou zachyceny v sumáři týmové práce níže. Průměrný věk členů týmu byl 46,25 let a byly zastoupeny všechny věkové, zájmové i profesní skupiny občanů. Tým pracoval společně pod vedením facilitátora na večerních schůzkách, s termínem konání dohodnutým na předchozím setkání. Obvyklá doba trvání schůzky se pohybovala okolo 3 hodin s jednou přestávkou v polovině. Schůzek bylo celkem 6 (kromě úvodní komunitní dílny). Členové týmu odpracovali ve svém volném čase v týmu strategie celkem 208,5 hodin (člověkohodin). Členové týmu Sektory V veřejný, S soukromý, O občanský Jméno Věk Sektor Zaměstnání Zastupitel Eva Onderková 36 V fyzioterapeut A Stanislav Semrád 67 O důchodce N Stanislav Vrbka 45 S Předseda ZD N Ilona Novotná 49 O Vedoucí odbytu N Jiří Onderka 61 O důchodce N Miroslav Vrbka 59 O Zaměstnanec ZD N Marie Vrbková 58 O Vedoucí pošty N Marcela Dočekalová 42 O účetní N Tomáš Pospíšil 36 V OSVČ A Lydie Pospíšilová 34 O účetní N Tomáš Bumba 25 O Student VŠ N Petr Rymeš 48 V technik A František Rymeš 79 O důchodce N Milada Rymešová 42 O sanitářka N Petr Rymeš ml. 23 S OSVČ N Tomáš Rymeš 19 O student N David Ferda 36 V OSVČ A Petr Pospíšil 38 V traktorista A Helena Ferdová 59 O Žena v domácnosti N Stanislav Fousek 69 O důchodce N Bohumil Ferda 59 S OSVČ N V veřejný sektor všichni zastupitelé, starosta, místostarosta, škola S osoby samostatně výdělečně činné podnikatelé, řemeslníci, zemědělci, zástupci ZD O občané nebo členové neziskovek všichni, kdo v obci žijí a přitom sami nepodnikají ani nejsou v zastupitelstvu (na místě jejich zaměstnání nezáleží) 7

8 ZPŮSOB PRÁCE TÝMU Tým pracoval podle pravidel, která za souhlasu všech členů přijal. Jejich dodržování bylo úkolem facilitátora týmové práce. Ten sledoval rovněž procesní kroky vedoucí ke splnění cílů a řídil procesy. Byly využívány metody týmové práce, zejména brainstorming, práce ve skupinách, metoda OPERA. Facilitátor nezasahoval věcně do práce a neomezoval ani neusměrňoval členy týmu v jejich názorech. Pravidla strategického týmu 1. Během jednání nerozléváme alkohol 2. Dochvilnost (chodíme včas na setkání) 3. Každý názor je vyslechnut do konce a respektován 4. Nevyrušovat 5. Znát časový rámec práce 6. Rozhodujeme se za souhlasu všech, pokud se nedohodneme rozhodnutí odložíme Na začátku setkání týmu po seznámení s programem facilitátor seznámil tým s výsledky minulé dílčí evaluace, jež byla provedena vyhodnocením zpětnovazebních dotazníků z minulé schůzky. Závěry zpětné vazby tým zohlednil ve své další činnosti. Hlavní náplň každé schůzky byla facilitovaná kreativní činnost týmu s respektováním pravidel a s využitím spolupráce a synergie. Na konci schůzky členové týmu vyplnili zpětnovazební dotazník. Klíčové evaluační ukazatele jsou v následující tabulce. 8

9 ZPĚTNÁ VAZBA VYBRANÉ UKAZATELE (procenta pozitivity odpovědi při schůzkách týmu) Datum Jste spokojeni s dnešním setkáním strategického týmu/s výsledkem práce týmu? 90% 94% 96% 96% 92% 92 % Myslíte si, že má/měla Vaše práce v týmu při tvorbě strategie smysl? % 85% 79% 79 % Jste spokojeni s facilitací? 88% 94% 100% 89% 92% 90 % Co dnes v programu chybělo? (nic) Vyjadřuje konečná SWOT analýza obec? 93% 100% 100% 100% 100% 97% - 94% 77% Souhlasíte s formulací strategické vize pro Vaši obec? % 96% - Vnímáte uplatňování rovných příležitostí jako nástroj ke zlepšení života v obci? % - - Vystihují stanovené priority a opatření cesty k naplnění vize/všechny oblasti rozvoje obce? % 96% 76 % Myslíte, že je strategie dobrým rámcem pro programy a projekty zastupitelstva, spolků i podnikatelů? % Komentáře členů týmu Co chybělo, co chcete sdělit Budování strategického týmu Co Vám dnes chybělo? - zatím nic, díky Chcete něco sdělit nebo se zeptat? 9

10 Setkání strategického týmu Co Vám dnes chybělo? Chcete něco sdělit nebo se zeptat? - Ne, děkuji Setkání strategického týmu Co Vám ještě chybělo? Chcete něco sdělit nebo se zeptat? - Ne, děkuji - Děkuji! Setkání strategického týmu Co Vám dnes chybělo? Chcete něco sdělit nebo se zeptat? - Ne, děkuji - Ne, děkuji Setkání strategického týmu Co Vám dnes chybělo? Chcete něco sdělit nebo se zeptat? - Ne, děkuji! - Ne, děkuji Setkání strategického týmu Co Vám dnes chybělo? - Zapojení více spoluobčanů Chcete něco sdělit nebo se zeptat? - Ne, děkuji! - Ne, děkuji - Ne, děkuji - Ne 10

11 Prezenční listina a sumář týmové práce Datum Jméno Hodin ,5 3 3,5 CELKEM Eva Onderková 19 x x x x x x Stanislav Semrád 6,5 x x Stanislav Vrbka 6,5 x x Ilona Novotná 15,5 x x x x x Jiří Onderka 12,5 x x x x Miroslav Vrbka 16 x x x x x Marie Vrbková 16 x x x x x Marcela Dočekalová 10 x x x Tomáš Pospíšil 6,5 x x Lydie Pospíšilová 19 x x x x x x Tomáš Bumba 3 x Petr Rymeš 6,5 x x František Rymeš 3 x Milada Rymešová 15,5 x x x x x Petr Rymeš ml. 15,5 x x x x x Tomáš Rymeš 3 x David Ferda 9,5 x x x Petr Pospíšil 6,5 x x Helena Ferdová 9 x x x Stanislav Fousek 6,5 x x Bohumil Ferda 3 x 11

12 4. SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA Úvod Obec Červená Lhota leží v nadmořské výšce 495m n. m. v kraji Vysočina v trojúhelníku vymezeném městy Jihlava, Třebíč a Velké Meziříčí. Ilustrace 1: Zákres obce Červená Lhota na mapě Nejstarší dochovaná písemná zmínka o obci pochází z roku Na katastru obce o rozloze 740 ha žilo ke konci roku obyvatel. Převážnou část katastru obce zabírá zemědělská půda (553 ha), z níž 453 ha připadá na půdu ornou. Vysoký podíl zemědělské půdy je určujícím faktorem snižujícím ekologickou stabilitu katastru. Na lesní půdu v katastru připadá 138 a na travnaté porosty 87 ha. 12

13 II. Obecná demografie Pro účely srovnání jsou sociodemografické údaje obce zasazeny dle možnosti datových zdrojů do časových řad a porovnávány s územními celky : okres Třebíč kraj Vysočina Česká republika Vývoj počtu obyvatel a počtu domů Počet obyvatel Počet domů rok Graf 1 : Vývoj počtu obyvatel a domů v obci Červená Lhota Počet obyvatel Počet domů Počet obyvatel Počet domů Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel a domů v obci Červená Lhota; ČSÚ 2013 Počet obyvatel ve sledovaném období s jedinou výjimkou v roce 1900 klesal. V souladu s všeobecným trendem stěhování obyvatelstva do měst, se počet obyvatel od roku 1869, kdy žilo na území obce 375 obyvatel, do roku 2013 snížil na 182. Uvedené snížení odpovídá procentnímu poklesu o 51.5%. 13

14 Srovnání počtu obyvatel mezi jednotlivými porovnávanými oblastmi bylo provedeno pomocí indexování absolutních hodnot parametrů obce a jednotlivých oblastí. Hodnoty z roku 1991 jsou považovány za 100%. Hodnoty ostatních let jsou uvedeny jako poměr k hodnotě z roku Tímto způsobem můžeme porovnat vývoj mezi jednotlivými oblastmi bez zkreslení způsobeného rozdílnými absolutními počty. Indexovaný počet počtu obyvatel ,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Červená Lhota Okres Kraj ČR Graf 2 : Porovnání vývoje indexovaného počtu obyvatel v Červené Lhotě, okrese, kraji a ČR Červená Lhota Okres Kraj ČR Červená Lhota Okres Kraj ČR Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel v Červené Lhotě, okrese, kraji a ČR; ČSÚ Počet obyvatel okresu, kraje a ČR mezi léty 1869 až 1991 rostl. Výjimkou bylo období mezi sčítáními v letech , kdy proběhla druhá světová válka a poválečný odsun části obyvatelstva. V Červené Lhotě je pokles obyvatel trvalý, beze změny trendu. 14

15 Věková struktura obyvatel 1991 ČR Kraj Okres Červená Lhota 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Graf 3: Věková struktura obyvatel Červené Lhoty, okresu, kraje a ČR v roce 1991; ČSÚ Věková struktura obyvatel 2013 ČR Kraj Okres Červená Lhota 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Graf 4: Věková struktura obyvatel Červené Lhoty, okresu, kraje a ČR v roce 2013; ČSÚ Červená Lhota Okres Kraj ČR Tabulka 3: Věková struktura obyvatel Červené Lhoty, okresu, kraje a ČR v letech

16 Červená Lhota měla v roce 1991 nadprůměrný počet dětí v porovnání s okresem, krajem a republikou. V roce 2013 byl počet dětí v procentním vyjádření podprůměrný a naopak oproti srovnávaným celkům se zvýšilo procentní zastoupení obyvatel věku důchodovém. 50 Demografický pohyb obyvatelstva - přirozený přírůstek Červená Lhota (promile) rok natalita mortalita přirozený přírůstek Graf 5: Porodnost a úmrtnost v Červené Lhotě v letech

17 Demografický pohyb obyvatelstva - migrace Červená Lhota (promile) rok imigrace emigrace přírůstek z migrace Graf 6: Imigrace a emigrace v Červené Lhotě v letech

18 Demografický pohyb obyvatelstva - celkový přírůstek Červená Lhota (promile) rok přirozený přírůstek přírůstek z migrace celkový přírůstek Graf 7: Přirozený přírůstek, přírůstek z migrace a celkový přírůstek obyvatel v Červené Lhotě v letech Počet obyvatel Červené Lhoty v letech převážně klesal. Zdaleka nejvýraznějším faktorem poklesu obyvatel byl vysoký počet vystěhovalých, který spolu s přirozeným přírustkem (porodnost-úmrtnost) oscilujícím okolo nuly zapříčinil setrvalý pokles počtu obyvatel. 18

19 III. Vzdělanost Struktura vzdělanosti 2001 ČR kraj okres Červená Lhota 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% základní vč. neukončeného střední vč. vyučení (bez maturity) úplné střední (s maturitou) a vyšší odborné vysokoškolské bez vzdělání Graf 8: Struktura vzdělanosti obyvatel Červené Lhoty, okresu, kraje a ČR v roce

20 Struktura vzdělanosti 2011 ČR kraj okres Červená Lhota 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% základní vč. neukončeného střední vč. vyučení (bez maturity) úplné střední (s maturitou) a vyšší odborné vysokoškolské bez vzdělání Graf 9: Struktura vzdělanosti obyvatel Červené Lhoty, okresu, kraje a ČR v roce 2011 základní vč. neukončené střední vč. vyučení (bez úplné střední (s maturitou) a vyšší vysoko základní vč. neukončené střední vč. vyučení (bez úplné střední (s maturitou) a vyšší ho maturity) odborné školské bez vzdělání ho maturity) odborné školské bez vzdělání Červená Lhota okres kraj ČR Tabulka 4: Vzdělanostní struktura v Červené Lhotě, okrese, kraji a ČR vysoko Ve struktuře vzdělanosti se snížilo přibližně na polovinu procentní zastoupení obyvatel se základním nebo neukončeným vzděláním. Počet obyvatel středoškolsky vzdělaných se snížil přibližně o 30%. Počet středoškolsky vzdělaných s maturitou víceméně stagnoval a počet vysokoškolsky vzdělaných v obci se zvedl z 4 na 9 tedy o více než 100%. Poměr struktury vzdělanosti v obci vůči ostatním srovnávaným celkům se nezměnil a dá se konstatovat, že trendy vzdělanosti v obci kopírují trendy v rámci celé republiky. 20

21 IV. Náboženství Náboženství 2001 ČR kraj okres Červená Lhota 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% bez vyznání věřící nezjištěno Graf 10 : Podíl věřících na celkovém počtu obyvatel obce, okresu, kraje a ČR v roce 2001 Náboženství 2011 ČR kraj okres Červená Lhota 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% bez vyznání věřící nezjištěno Graf 11: Podíl věřících na celkovém počtu obyvatel obce, okresu, kraje a ČR v roce

22 bez vyznání věřící nezjištěno bez vyznání věřící nezjištěno Červená Lhota okres kraj ČR Tabulka 5: Podíl věřících na celkovém počtu obyvatel obce, okresu, kraje a ČR v roce 2001, 2011 Při sčítání v roce 2011 odmítlo napříč všemi regiony téměř 50% obyvatel uvést svoji příslušnost k církvi. V Červené Lhotě jako i v ostatních územních celcích poklesl počet obyvatel uvádějících, že jsou bez náboženského vyznání. Velmi výrazně poklesl počet obyvatel hlásících se k některé z církví a stejným poměrem vzrostla skupina obyvatel, u kterých nebyl zjištěný vztah k církvi. 22

23 V. Národnostní složení Národnost 2001 ČR kraj okres obec 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% česká moravská ostatní + neuvedeno Graf 12 : Podíl národností na celkovém počtu obyvatel obce, okresu, kraje a ČR v roce 2001 Národnost 2011 ČR kraj okres obec 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% česká moravská ostatní + neuvedeno Graf 13 : Podíl národností na celkovém počtu obyvatel obce, okresu, kraje a ČR v roce

24 česká moravská ostatní + neuvedeno česká moravská ostatní + neuvedeno Červená Lhota okres kraj ČR Tabulka 6: Podíl národností na celkovém počtu obyvatel obce, okresu, kraje a ČR v roce 2001, 2011 Podobně jako v ostatních porovnávaných územních celcích i v Červené Lhotě významně vzrostl počet obyvatel, kteří neuvedli svoji národnost. VI. Nezaměstnanost Časový průběh míry nezaměstnanosti v Červené Lhotě kopíruje trendy v ostatních srovnávaných územích jak v sezónnosti, tak v rámci hospodářského cyklu. Sezónní výkyvy jsou oproti ostatním územním celkům výraznější. Hodnota v grafu byla do konce roku 2011 dopočítávána na základě údajů o počtu ekonomicky aktivních obyvatel a dalších ukazatelů. Bohužel u velmi malých obcí dochází k významnému snížení využitelnosti dopočítaného údaje. Můžeme však dle průběhu usuzovat, že nezaměstnanost v Červené Lhotě se pohybuje ve stejném trendu jako v rámci zbytku republiky. V roce 2012 došlo v souvislosti se změnou řízení Úřadů práce a v souvislosti s úspornými opatřeními ve státní správě k omezení podrobnosti údajů o nezaměstnanosti. Z tohoto důvodu obsahuje počínaje rokem 2012 graf pouze data za okres, kraj a republiku. 24

25 Nezaměstnanost 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00,00 Červená Lhota okres Třebíč kraj Vysočina ČR Graf 14: Vývoj míry nezaměstnanosti v obci, okrese, kraji a ČR v letech ; MPSV ČR VII. Vybavenost obce V obci je provozován vodovod, domácnosti lze připojit k plynovým přípojkám,dešťové kanalizaci. V obci lze využít služeb knihovny. VIII. Dopravní obslužnost Obec leží nedaleko místního železničního uzlu v obci Okříšky. Ve vzdálenosti 30 km se nachází krajské město Jihlava. Bývalé okresní město Třebíč je vzdáleno 10 km. V obci je provozována autobusová linka zajišťující spojení s Třebíčí. 25

26 IX. Krajina a nemovité kulturní památky Ekologická stabilita Index ekologické stability (KES) Červené Lhoty je 0,48. KES Koeficient ekologické stability je definován jako poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků. Stabilní prvky Lesní půda Vodní plochy a toky Trvalý travní porost Nestabilní prvky Orná půda Antropogenizované plochy Chmelnice Pastviny Mokřady Sady Vinice Hodnoty koeficientu jsou interpretovány následovně : KES <= 0,1 území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být trvale nahrazovány technologickými zásahy 0,1< KES <= 0,3 území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přirodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy 0,3 < KES <= 1,00 území intenzivně využívané zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie 1,00 < KES < 3,00 vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energomateriálových vkladů KES >= 3,00 přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem. Nemovité kulturní památky Evidenční číslo Název památky Poloha / kostel sv. Vavřince v obci / Kaplička JZ od obce / sloup se sochou sv. Rocha náves / kamenný (silniční) most Na Klokočových 26

27 XII. Občanská společnost v obci 701 Sdružení Myslivecký spolek Červená Lhota Červená Lhota Organizační jednotka sdružení Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Červená Lhota Červená Lhota Pobočný spolek Sbor dobrovolných hasičů Červená Lhota Honební společenstvo Honební společenstvo Červená Lhota Červená Lhota

28 5. SWOT ANALÝZA KOMUNITNÍHO TÝMU SWOT analýza komunitního týmu vznikla metodou brainstormingu v průběhu úvodních setkání týmu a je sloučena s hesly z úvodního komunitního workshopu obce, která jsou uvedena v druhé části každého oddílu pod přerušovanou čarou. SWOT analýza je členěna do oddílů, které jsou opatřeny nadpisem. Některá hesla se v relevantních oblastech opakují. V závorkách počty preferenčních hlasů. S - Silné stránky W - Slabé stránky O - Příležitosti T - Hrozby Dobrá správa a služby Akční lidé v obci (6) Klub mladých zahrádkářů -> podpora vedení obce (6) Akční starostka (1) Vodovod ve správě obce (1) Perfektní informovanost občanů Jednota Kostel a hřbitov v obci Nízká daňová výtěžnost (1) Ztížená dopravní obslužnost (1) Vytvoření stavebních míst (10) Využít stávající obecní budovy (2) Chatová oblast (1) Aktivita zdola (1) Není MŠ Podpořit komunikaci mezi osadním výborem a občany Odliv mladých (7) Stárnutí populace (1) Obec bez vlastní samosprávy (sloučení) (1) Změna pravidel dotačních titulů Vlastní zdroje vody Chybí víceúčelový objekt (lékař, služby, sociální bydlení, volnočas, vzdělávání) (6) Problémová cyklostezka (5) Volně pobíhající psi (5) 28

29 Územní plán omezuje rozvoj obce a nakládání občanů s vlastním pozemkem (3) Požární nádrž bez vody (3) Málo pracovních příležitostí (3) Chybí fungující pohostinství (3) Špatná dopravní obslužnost (3) Nedořešená zastávka (Třebíč) Nepořádek za Jednotou (2) Umístění hřbitova (chybí zeleň) (1) Začouzená obec (1) Chybí MŠ (alternativní zařízení) Málo dětí, málo mladých lidí Chybí koupaliště Zimní údržba komunikací v obci Vodovod je třeba údržba, rekonstrukce Komunita, vztahy a vzdělávání Akční lidé v obci Pasivita občanů (6) (některých) (2) Klub mladých zahrádkářů -> podpora vedení obce (6) Chatová oblast (1) Vzdělávání občanů v obci (1) Aktivní prožívání volného času pro seniory (1) Odliv mladých (7) Stárnutí populace (1) 29

30 Fungující komunita, tradice (2) Rodiče podporují zapojení dětí do aktivit Fungující spolková činnost Vybudováno kulturní zázemí Vznik, registrace nových spolků Není MŠ Podpořit rozvoj sociálních aktivit pro seniory ze strany obce a občanů (1) Aktivita zdola (1) Volnočasové vzdělávání (tvoření) Rozvoj dalších aktivit pro děti školního věku Teenageři zapojení do aktivit a chodu obce Nevyužitá budova školy (7) Posezení = místo pro setkávání seniorů, organizování pravidelných setkání (3) Vybydlování starých domů (2) Začouzená obec (1) Málo dětí, málo mladých lidí Odchod mladých lidí (rodin) do měst (za prací, bydlením) Systematické vzdělávání napříč generacemi Organizované vedení dětí a mládeže -> aktivity a vzdělávání Posilovna pro mládež a další 30

31 Infrastruktura, vzhled obce Vodovod ve správě obce (1) Vybudované dětské hřiště Kostel a hřbitov v obci Chybí splašková kanalizace Vytvoření stavebních míst (10) Využít stávající obecní budovy (2) Cyklostezka Stavební pozemky (11) Stavební místa v obci -> chybí (1) Náves (střed obce) -> zlepšit (8) Nevyužitá budova školy (7) Nevyužitá budova pošty (1) Chybí víceúčelový objekt (lékař, služby, sociální bydlení, volnočas, vzdělávání) (6) Rozbité cesty (6) Křižovatka u Brožků (5) Pěší lávka most u zastávky (5) Vytlučená cesta k lipkám (3) Nedobudované komunikace -> přístup k pozemkům (4) Zákazy vjezdu na obecní cesty (2) Průtah obcí škola => Rymeš (1) Chybějící chodníky, osvětlení, zkratka (4) Upravit přednost ve višních (1) Upravit přednost (u zastávky) 31

32 Nedořešená zastávka (Třebíč) Autobusová zastávka (nevzhledná na nevyhovujícím místě) Problémová cyklostezka (5) Posezení = místo pro setkávání seniorů, organizování pravidelných setkání (3) Kanalizace nebo domovní čističky odpadních vod (1) Zeď u kostela -> je třeba zrekonstruovat (1) Zborcený taras pod řezníkem Nedokončená úprava zídky pod Brab. Fasáda na OÚ Neudržované parcely na Kulh. Louže u stodoly Růžička Údržba značení hydrantů Životní prostředí, odpady, zemědělství Vodovod ve Udržitelnost vody správě obce (1) v krajině (1) Zemědělské Chatová oblast (1) družstvo Podlesí Chybí splašková kanalizace Cyklostezka Eroze pozemků Zamoření pozemku zinkem Kratochvílův mlýn Vlastní zdroje vody 32

33 Zarostlé koryto potoka nevzhledné (Lesy ČR) (2) Zápach z vepřína (1) Začouzená obec (1) Komentář ke SWOT analýze SWOT analýza Červené Lhoty ukazuje chuť většiny lidí se podílet na rozvoji obce a dobré vztahy mezi občany a zastupitelstvem, avšak jako hlavní problém strategický tým vidí nedostatek stavebních pozemků a hrozbu odlivu mladých. Vedle silných stránek, mezi něž patří zejména vlastní obcí spravovaný vodovod, ale také kvalitní vedení mládeže v kroužku mladých zahrádkářů, citelně chybí místo setkávání pro různé skupiny občanů a formální i neformální spolky, které by mohlo být kombinováno v rámci multifunkční budovy i se střediskem obecních služeb. Pro tyto záměry má obec ve svém vlastnictví budovy, které by se takto daly využít a upravit za využití prostředků z Operačních programů, případně v rámci komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podhorácko. Jako dosud kontroverzní se ukazuje chatová oblast, zejména komunikace s chataři a cyklostezka, která obcí prochází, na druhé straně by oba dosavadní problémy mohla obec vnímat i jako příležitosti. Strategický tým ukázal, že jako potřebu a příležitost vnímá vzdělání napříč generacemi, například v komunitní škole s podporou jejího vedení a organizace občany obce. I když je místní zemědělské družstvo bráno jako silná stránka, přece jenom hrozí eroze půdy a vliv na její schopnost udržovat vodu v krajině. K financování rozvojových záměrů by mohl pomoci větší daňový výnos obce zejména při rozvoji místního podnikání a služeb se sídlem v Červené Lhotě. 33

34 6. AUDIT ZDROJŮ OBCE ČERVENÁ LHOTA Jaké jsou hlavní rozvojové zdroje Červené Lhoty? A B C D E Lidské zdroje Přírodní Majetkové Rozvojové Finanční zdroje zdroje (kulturní) zdroje zdroje 1 Práce s mládeží, aby srostla s obcí (1) Vlastní vodovod (4) Vlastní kulturní zázemí - kulturák - kostel, hřbitov - sportoviště, Pozemky pro výstavbu RD (1) Finanční soběstačnost obce (1) 2 Lidé, kteří jsou ochotni pracovat pro obec (1) 3 Aktivní občané ochotní podpořit rozvoj obce (2) 4 Aktivní vedení obce podporující aktivitu občanů (1) 5 Osvícené zastupitelstvo (2) Soběstačnost v zásobování vodou (H2O) (2) dětské hřiště (1) Soběstačnost v zásobování vodou (H2O) (2) Kostel a kulturní dům (1) Stavební parcely v majetku obce (3) Rozumné nakládání s financemi (1) Přebytkový rozpočet - možnost financování obecního rozvoje bez zadlužení (2) Komentář k auditu zdrojů Nejvýznamnější složkou strategických zdrojů obce jsou aktivní lidé včetně zastupitelstva a vedení obce. Vysoce jsou hodnoceny i zdroje přírodní - pro obec významný vlastní vodovod a vedle toho i majetek v obci, v mnoha případech znamenající i kulturní dědictví (kostel, škola) využívaný ve veřejném prostoru a k setkávání a aktivitám lidí. Jako klíčový zdroj rozvoje populace Červené Lhoty jsou vnímány pozemky v majetku obce na stavbu rodinných domů. Finanční zdroje uvedené jako poslední v řadě obsahují vedle soběstačnosti také rozumné nakládání s financemi, v němž právě strategický plán obce může sehrát významnou úlohu tím, že definuje prioritní oblasti rozvoje. 34

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 ČÁST I. ANALYTICKÁ ČÁST POČET STRAN: 31 DATUM ZPRACOVÁNÍ: září - prosinec 2007 ZPRACOVATELÉ PRO: ING. JANA VRUBLOVÁ Bohuslavská 1326, 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU tel.

Více

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 OBSAH 1 Žadatel / předkladatel strategie...3 2

Více

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 +

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + Verze k 21.7. 2015 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána, z.s. byla projednána a schválena Valnou hronadou MAS

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 -1 Obsah Seznam použitých zkratek... 6 Seznam map... 7 Seznam tabulek... 7 Seznam grafů... 9 1. Úvod

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS 2008 2013 PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS 2008 2013 PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS 2008 2013 PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ OBSAH 1. Žadatel / předkladatel SPL 3 2. Základní údaje o území MAS 3 3. Zpracování Strategického plánu Leader MAS 3 4. Analýza území

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 1 Integrovaná strategie

Více

Strategický plán rozvoje města Čelákovice do roku 2030

Strategický plán rozvoje města Čelákovice do roku 2030 Strategický plán rozvoje města Čelákovice do roku 2030 Motto: Čelákovice domov na Labi Plán byl schválen zastupitelstvem města dne 14. 12. 2011 Obsah I. ÚVOD... 3 I.A SLOVO STAROSTY... 4 I.B PROČ STRATEGICKY

Více

Integrovaná strategie území MAS Hornolidečska na období 2014 2020 Pracovní verze 28.8.2014

Integrovaná strategie území MAS Hornolidečska na období 2014 2020 Pracovní verze 28.8.2014 Integrovaná strategie území MAS Hornolidečska na období 2014 2020 Pracovní verze 28.8.2014 Příprava strategie byla spolufinancována z rozpočtu Zlínského kraje a z operačního programu Technická pomoc Obsah

Více

Strategický plán Mikroregionu Kroměřížsko na léta 2011-2021

Strategický plán Mikroregionu Kroměřížsko na léta 2011-2021 Strategický plán Mikroregionu Kroměřížsko na léta 2011-2021 Zpracovatel Krok, o. p. s. Kontakt Velké nám. 115 PhDr. Jana Pošvancová 767 01 Kroměříž jana.posvancova@mesto-kromeriz.cz 2010 Obsah OBSAH...

Více

1. AKTUALIZOVANÁ VERZE SPL Předkladatel: MAS Sokolovsko o. p. s. Statutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31.

1. AKTUALIZOVANÁ VERZE SPL Předkladatel: MAS Sokolovsko o. p. s. Statutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31. 1. AKTUALIZOVANÁ VERZE PL Předkladatel: okolovsko o. p. s. tatutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31. srpna 2011 Počet stran: 64 Podpis odpovědného zástupce: O Obbssaahh Obsah...2

Více

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Hlučína pro období 2008-2018 MĚSTO HLUČÍN Strategický plán ekonomického

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

Strategický plán rozvoje obce Hrušovany u Brna pro roky 2007 2015

Strategický plán rozvoje obce Hrušovany u Brna pro roky 2007 2015 Strategický plán rozvoje obce Hrušovany u Brna pro roky 2007 2015 Zpracováno v období 2007 Strategický plán rozvoje obce Hrušovany u Brna (2007) Strana 1 (celkem 139) Obsah: ÚVOD...4 ZPRACOVATELSKÝ TÝM...6

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Jižní Haná pro období 2014 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Jižní Haná pro období 2014 2020 Strategiie komuniitně vedeného míístníího rozvoje ÚZEMÍ MAS JIŽNÍ HANÁ pro obdobíí 2014 2020 Obsah 1.1 Základní informace o MAS... 4 Vymezení území MAS... 4 Popis místního partnerství a jeho orgány...

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sedlčansko, o.p.s. pro programové období 2014 až 2020

Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sedlčansko, o.p.s. pro programové období 2014 až 2020 Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sedlčansko, o.p.s. pro programové období 2014 až 2020 První část - Integrovaná strategie území MAS zpracovala MAS Sedlčansko o.p.s. srpen 2014 Návrhová verze k

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020 Zpracovatel: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ČERVEN 2014 OBSAH 1 Manažerský souhrn... 4 2 Postup a metodika zpracování Strategického plánu...

Více

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020 Místo tohoto listu bude tisk titulky Obsah Obsah 2 1 Soulad s nadřazenými strategickými dokumenty 4 2 Analýza ekonomické

Více

Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020. Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020. Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku 1 Obsah 1. Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku 2. Popis území 2.1 Seznam

Více

Místní akční skupina Brdy-Vltava

Místní akční skupina Brdy-Vltava Místní akční skupina Brdy-Vltava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 2020 Pracovní verze Pojďme spolu podpořit rozvoj našeho regionu Zpracovala

Více