Strategický rozvojový plán Obce Červená Lhota

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický rozvojový plán Obce Červená Lhota"

Transkript

1 Strategický rozvojový plán Obce Červená Lhota na roky Strategický komunitní tým Obce Červená Lhota Komunitní aktivity, budování týmu, facilitace, sociodemografie, redakce a editace dokumentu dodány v rámci projektu Evropská venkovská síť pro komunitní vzdělávání na podporu místní ekonomiky realizovaným Národní sítí venkovských komunitních škol se sídlem v Borech 2014 Verze_01_14_10

2 Obsah: Úvod 1. Doložka schválení zastupitelstvem 2. Vize: Červená Lhota Popis strategického procesu Fáze Komunitní strategický tým Práce strategického týmu Vybrané evaluační ukazatele 4. Sociodemografie - analýza Vývoj obce a obyvatelstva 5. S.W.O.T. analýza komunitního týmu Komentář 6. Audit zdrojů Obce Červená Lhota Komentář 7. Strategické priority obce a jejich specifikace pro roky Kalendář aktualizace strategie 9. Vazba strategie na souběžné obecní a vyšší strategické dokumenty Přílohy: Příloha 1 Fotodokumentace 2

3 ÚVOD: Práce na komunitní strategii obce Červená Lhota byly zahájeny v roce 2014 na základě iniciativy starostky Evy Onderkové a za souhlasu zastupitelstva obce v rámci projektu Evropská venkovská síť pro podporu místní ekonomiky Národní sítě venkovských komunitních škol a byly dokončeny v říjnu téhož roku. Pozvání podílet se na obecní strategii, kdy byli osloveni všichni občané obce, přijalo celkem 20 z nich a vytvořili komunitní tým, v němž byly zastoupeny rozličné věkové i zájmové skupiny, ženy i muži. Strategický plán vychází z možností obce a staví na spolupráci lidí, která tvoří základní rozvojový zdroj. Bere do úvahy možnosti obce, historické a přírodní podmínky, a aktuální situaci. Je východiskem pro tvorbu místních politik a pro operativní rozvojové plány Červené Lhoty na roky

4 DOLOŽKA pro schválení zastupitelstvem obce Strategický rozvojový plán obce Červená Lhota na roky byl zastupitelstvem obce Červená Lhota schválen jako součást základních dokumentů obce na řádné veřejné schůzi zastupitelstva dne 2014 Pro přijetí hlasovali: Jméno Podpis Proti přijetí hlasovali: Zdrželi se hlasování: Nepřítomni: Občané obce byli se strategií seznámeni na veřejném setkání dne..., na internetových stránkách obce a zájemci si mohou vyzvednout kompletní Strategii na obecním úřadu na CD. Výtah a vysvětlení článků strategie byly publikovány na webové stránce a Kulaté razítko obce 4

5 2. VIZE: Červená Lhota 2030 Červená Lhota je malebná a stále se rozrůstající obec. Historické jádro je lemováno novostavbami rodinných domků a upravené veřejné prostranství v obci láká občany k setkávání a děti ke hrám na hřišti a na koupališti. Obec je řízena vlastní samosprávou, do které se ochotně zapojuje většina obyvatel. V obci fungují kulturní a víceúčelové zařízení služeb, která poskytují občanům společně s provozovnami drobné výroby řadu pracovních příležitostí. Spolupráce napříč generacemi obohacuje komunitní život v obci s důrazem na udržování tradic. V obecních prostorách probíhají vzdělávací kurzy a volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie. Tvořením stavebních parcel je dána mladým rodinám možnost usídlit se v obci. Červená Lhota provozuje vlastní vodovod zdroj kvalitní pitné vody a čističku odpadních vod. Lidé využívají síť opravených a udržovaných komunikací. Vzhledem k realizovaným pozemkovým úpravám a odpovědnému hospodaření místních zemědělců se daří udržet vodu v krajině a předcházet erozi půdy. Pečlivé třídění odpadů je samozřejmou součástí života každé rodiny. 3. POPIS STRATEGICKÉHO PROCESU FÁZE První fáze byla komunitně týmová práce s facilitací dávající důraz na spolupráci v týmu a týmovou kulturu a dávající hlas všem jeho členům. Obsahovala SWOT analýzu, audit zdrojů a návrh vize, priorit a opatření. Druhá fáze byla expertní a v jejím rámci byly zpracovány popis procesu, sociodemografie, komentáře a byla provedena editace výsledného dokumentu. 5

6 Cíle první skupinové fáze: - Oslovit a zapojit všechny občany obce do tvorby strategie prostřednictvím komunitně plánovacího workshopu v obci. - Z nejaktivnějších z nich a ze všech tří sektorů (veřejného, podnikatelského a občanského) vybudovat strategický tým posléze doplněný o klíčové aktéry Červené Lhoty. - V týmu provést S.W.O.T. analýzu obce (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení). - Provést audit zdrojů Červené Lhoty s využitím technik týmové práce. - Formulovat strategickou vizi obce pro rok Formulovat priority strategie členěné na opatření jako cesty k naplnění strategické vize. - Dohodnout termíny aktualizace strategie. Cíle druhé expertní fáze: - popis strategického procesu - sociodemografická analýza vycházející ze statistických dat s komentáři k dílčím charakteristikám - komentář k týmové S.W.O.T. analýze a k auditu zdrojů - rozbor návaznosti strategie na další strategické dokumenty - editace práce týmu (bez věcných změn) - struktura a uspořádání hesel S.W.O.T. analýzy podle tématických okruhů a formální doplnění procesních parametrů a příloh - zpracování strategie do formy dokumentu KOMUNITNÍ STRATEGICKÝ TÝM Vytvoření strategického týmu předcházela komunitní dílna, na niž byli pozváni všichni občané Červené Lhoty pozvánkami doručenými do všech domů v obci a dalšími komunikačními způsoby, zejména osobním pozváním. Po vyhodnocení aktivity účastníků komunitní dílny byli osobně pozváni nejaktivnější účastníci komunitního workshopu, opakovaně zastupitelé obce, členové neformálních skupin i Sbor dobrovolných hasičů tak, aby byly zastoupeny všechny 6

7 skupiny obyvatelstva. Výzva byla zveřejněna s tím, že se může zúčastnit kdokoliv, komu jde o rozvoj Červené Lhoty a chce se na této práci podílet. Oslovení zajišťovala všemi způsoby starostka. Na práci týmu se podílelo celkem 21 lidí, z toho 5 členů zastupitelstva a 7 žen. Podíl na práci týmu a rozsah týmové práce jsou zachyceny v sumáři týmové práce níže. Průměrný věk členů týmu byl 46,25 let a byly zastoupeny všechny věkové, zájmové i profesní skupiny občanů. Tým pracoval společně pod vedením facilitátora na večerních schůzkách, s termínem konání dohodnutým na předchozím setkání. Obvyklá doba trvání schůzky se pohybovala okolo 3 hodin s jednou přestávkou v polovině. Schůzek bylo celkem 6 (kromě úvodní komunitní dílny). Členové týmu odpracovali ve svém volném čase v týmu strategie celkem 208,5 hodin (člověkohodin). Členové týmu Sektory V veřejný, S soukromý, O občanský Jméno Věk Sektor Zaměstnání Zastupitel Eva Onderková 36 V fyzioterapeut A Stanislav Semrád 67 O důchodce N Stanislav Vrbka 45 S Předseda ZD N Ilona Novotná 49 O Vedoucí odbytu N Jiří Onderka 61 O důchodce N Miroslav Vrbka 59 O Zaměstnanec ZD N Marie Vrbková 58 O Vedoucí pošty N Marcela Dočekalová 42 O účetní N Tomáš Pospíšil 36 V OSVČ A Lydie Pospíšilová 34 O účetní N Tomáš Bumba 25 O Student VŠ N Petr Rymeš 48 V technik A František Rymeš 79 O důchodce N Milada Rymešová 42 O sanitářka N Petr Rymeš ml. 23 S OSVČ N Tomáš Rymeš 19 O student N David Ferda 36 V OSVČ A Petr Pospíšil 38 V traktorista A Helena Ferdová 59 O Žena v domácnosti N Stanislav Fousek 69 O důchodce N Bohumil Ferda 59 S OSVČ N V veřejný sektor všichni zastupitelé, starosta, místostarosta, škola S osoby samostatně výdělečně činné podnikatelé, řemeslníci, zemědělci, zástupci ZD O občané nebo členové neziskovek všichni, kdo v obci žijí a přitom sami nepodnikají ani nejsou v zastupitelstvu (na místě jejich zaměstnání nezáleží) 7

8 ZPŮSOB PRÁCE TÝMU Tým pracoval podle pravidel, která za souhlasu všech členů přijal. Jejich dodržování bylo úkolem facilitátora týmové práce. Ten sledoval rovněž procesní kroky vedoucí ke splnění cílů a řídil procesy. Byly využívány metody týmové práce, zejména brainstorming, práce ve skupinách, metoda OPERA. Facilitátor nezasahoval věcně do práce a neomezoval ani neusměrňoval členy týmu v jejich názorech. Pravidla strategického týmu 1. Během jednání nerozléváme alkohol 2. Dochvilnost (chodíme včas na setkání) 3. Každý názor je vyslechnut do konce a respektován 4. Nevyrušovat 5. Znát časový rámec práce 6. Rozhodujeme se za souhlasu všech, pokud se nedohodneme rozhodnutí odložíme Na začátku setkání týmu po seznámení s programem facilitátor seznámil tým s výsledky minulé dílčí evaluace, jež byla provedena vyhodnocením zpětnovazebních dotazníků z minulé schůzky. Závěry zpětné vazby tým zohlednil ve své další činnosti. Hlavní náplň každé schůzky byla facilitovaná kreativní činnost týmu s respektováním pravidel a s využitím spolupráce a synergie. Na konci schůzky členové týmu vyplnili zpětnovazební dotazník. Klíčové evaluační ukazatele jsou v následující tabulce. 8

9 ZPĚTNÁ VAZBA VYBRANÉ UKAZATELE (procenta pozitivity odpovědi při schůzkách týmu) Datum Jste spokojeni s dnešním setkáním strategického týmu/s výsledkem práce týmu? 90% 94% 96% 96% 92% 92 % Myslíte si, že má/měla Vaše práce v týmu při tvorbě strategie smysl? % 85% 79% 79 % Jste spokojeni s facilitací? 88% 94% 100% 89% 92% 90 % Co dnes v programu chybělo? (nic) Vyjadřuje konečná SWOT analýza obec? 93% 100% 100% 100% 100% 97% - 94% 77% Souhlasíte s formulací strategické vize pro Vaši obec? % 96% - Vnímáte uplatňování rovných příležitostí jako nástroj ke zlepšení života v obci? % - - Vystihují stanovené priority a opatření cesty k naplnění vize/všechny oblasti rozvoje obce? % 96% 76 % Myslíte, že je strategie dobrým rámcem pro programy a projekty zastupitelstva, spolků i podnikatelů? % Komentáře členů týmu Co chybělo, co chcete sdělit Budování strategického týmu Co Vám dnes chybělo? - zatím nic, díky Chcete něco sdělit nebo se zeptat? 9

10 Setkání strategického týmu Co Vám dnes chybělo? Chcete něco sdělit nebo se zeptat? - Ne, děkuji Setkání strategického týmu Co Vám ještě chybělo? Chcete něco sdělit nebo se zeptat? - Ne, děkuji - Děkuji! Setkání strategického týmu Co Vám dnes chybělo? Chcete něco sdělit nebo se zeptat? - Ne, děkuji - Ne, děkuji Setkání strategického týmu Co Vám dnes chybělo? Chcete něco sdělit nebo se zeptat? - Ne, děkuji! - Ne, děkuji Setkání strategického týmu Co Vám dnes chybělo? - Zapojení více spoluobčanů Chcete něco sdělit nebo se zeptat? - Ne, děkuji! - Ne, děkuji - Ne, děkuji - Ne 10

11 Prezenční listina a sumář týmové práce Datum Jméno Hodin ,5 3 3,5 CELKEM Eva Onderková 19 x x x x x x Stanislav Semrád 6,5 x x Stanislav Vrbka 6,5 x x Ilona Novotná 15,5 x x x x x Jiří Onderka 12,5 x x x x Miroslav Vrbka 16 x x x x x Marie Vrbková 16 x x x x x Marcela Dočekalová 10 x x x Tomáš Pospíšil 6,5 x x Lydie Pospíšilová 19 x x x x x x Tomáš Bumba 3 x Petr Rymeš 6,5 x x František Rymeš 3 x Milada Rymešová 15,5 x x x x x Petr Rymeš ml. 15,5 x x x x x Tomáš Rymeš 3 x David Ferda 9,5 x x x Petr Pospíšil 6,5 x x Helena Ferdová 9 x x x Stanislav Fousek 6,5 x x Bohumil Ferda 3 x 11

12 4. SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA Úvod Obec Červená Lhota leží v nadmořské výšce 495m n. m. v kraji Vysočina v trojúhelníku vymezeném městy Jihlava, Třebíč a Velké Meziříčí. Ilustrace 1: Zákres obce Červená Lhota na mapě Nejstarší dochovaná písemná zmínka o obci pochází z roku Na katastru obce o rozloze 740 ha žilo ke konci roku obyvatel. Převážnou část katastru obce zabírá zemědělská půda (553 ha), z níž 453 ha připadá na půdu ornou. Vysoký podíl zemědělské půdy je určujícím faktorem snižujícím ekologickou stabilitu katastru. Na lesní půdu v katastru připadá 138 a na travnaté porosty 87 ha. 12

13 II. Obecná demografie Pro účely srovnání jsou sociodemografické údaje obce zasazeny dle možnosti datových zdrojů do časových řad a porovnávány s územními celky : okres Třebíč kraj Vysočina Česká republika Vývoj počtu obyvatel a počtu domů Počet obyvatel Počet domů rok Graf 1 : Vývoj počtu obyvatel a domů v obci Červená Lhota Počet obyvatel Počet domů Počet obyvatel Počet domů Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel a domů v obci Červená Lhota; ČSÚ 2013 Počet obyvatel ve sledovaném období s jedinou výjimkou v roce 1900 klesal. V souladu s všeobecným trendem stěhování obyvatelstva do měst, se počet obyvatel od roku 1869, kdy žilo na území obce 375 obyvatel, do roku 2013 snížil na 182. Uvedené snížení odpovídá procentnímu poklesu o 51.5%. 13

14 Srovnání počtu obyvatel mezi jednotlivými porovnávanými oblastmi bylo provedeno pomocí indexování absolutních hodnot parametrů obce a jednotlivých oblastí. Hodnoty z roku 1991 jsou považovány za 100%. Hodnoty ostatních let jsou uvedeny jako poměr k hodnotě z roku Tímto způsobem můžeme porovnat vývoj mezi jednotlivými oblastmi bez zkreslení způsobeného rozdílnými absolutními počty. Indexovaný počet počtu obyvatel ,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Červená Lhota Okres Kraj ČR Graf 2 : Porovnání vývoje indexovaného počtu obyvatel v Červené Lhotě, okrese, kraji a ČR Červená Lhota Okres Kraj ČR Červená Lhota Okres Kraj ČR Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel v Červené Lhotě, okrese, kraji a ČR; ČSÚ Počet obyvatel okresu, kraje a ČR mezi léty 1869 až 1991 rostl. Výjimkou bylo období mezi sčítáními v letech , kdy proběhla druhá světová válka a poválečný odsun části obyvatelstva. V Červené Lhotě je pokles obyvatel trvalý, beze změny trendu. 14

15 Věková struktura obyvatel 1991 ČR Kraj Okres Červená Lhota 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Graf 3: Věková struktura obyvatel Červené Lhoty, okresu, kraje a ČR v roce 1991; ČSÚ Věková struktura obyvatel 2013 ČR Kraj Okres Červená Lhota 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Graf 4: Věková struktura obyvatel Červené Lhoty, okresu, kraje a ČR v roce 2013; ČSÚ Červená Lhota Okres Kraj ČR Tabulka 3: Věková struktura obyvatel Červené Lhoty, okresu, kraje a ČR v letech

16 Červená Lhota měla v roce 1991 nadprůměrný počet dětí v porovnání s okresem, krajem a republikou. V roce 2013 byl počet dětí v procentním vyjádření podprůměrný a naopak oproti srovnávaným celkům se zvýšilo procentní zastoupení obyvatel věku důchodovém. 50 Demografický pohyb obyvatelstva - přirozený přírůstek Červená Lhota (promile) rok natalita mortalita přirozený přírůstek Graf 5: Porodnost a úmrtnost v Červené Lhotě v letech

17 Demografický pohyb obyvatelstva - migrace Červená Lhota (promile) rok imigrace emigrace přírůstek z migrace Graf 6: Imigrace a emigrace v Červené Lhotě v letech

18 Demografický pohyb obyvatelstva - celkový přírůstek Červená Lhota (promile) rok přirozený přírůstek přírůstek z migrace celkový přírůstek Graf 7: Přirozený přírůstek, přírůstek z migrace a celkový přírůstek obyvatel v Červené Lhotě v letech Počet obyvatel Červené Lhoty v letech převážně klesal. Zdaleka nejvýraznějším faktorem poklesu obyvatel byl vysoký počet vystěhovalých, který spolu s přirozeným přírustkem (porodnost-úmrtnost) oscilujícím okolo nuly zapříčinil setrvalý pokles počtu obyvatel. 18

19 III. Vzdělanost Struktura vzdělanosti 2001 ČR kraj okres Červená Lhota 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% základní vč. neukončeného střední vč. vyučení (bez maturity) úplné střední (s maturitou) a vyšší odborné vysokoškolské bez vzdělání Graf 8: Struktura vzdělanosti obyvatel Červené Lhoty, okresu, kraje a ČR v roce

20 Struktura vzdělanosti 2011 ČR kraj okres Červená Lhota 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% základní vč. neukončeného střední vč. vyučení (bez maturity) úplné střední (s maturitou) a vyšší odborné vysokoškolské bez vzdělání Graf 9: Struktura vzdělanosti obyvatel Červené Lhoty, okresu, kraje a ČR v roce 2011 základní vč. neukončené střední vč. vyučení (bez úplné střední (s maturitou) a vyšší vysoko základní vč. neukončené střední vč. vyučení (bez úplné střední (s maturitou) a vyšší ho maturity) odborné školské bez vzdělání ho maturity) odborné školské bez vzdělání Červená Lhota okres kraj ČR Tabulka 4: Vzdělanostní struktura v Červené Lhotě, okrese, kraji a ČR vysoko Ve struktuře vzdělanosti se snížilo přibližně na polovinu procentní zastoupení obyvatel se základním nebo neukončeným vzděláním. Počet obyvatel středoškolsky vzdělaných se snížil přibližně o 30%. Počet středoškolsky vzdělaných s maturitou víceméně stagnoval a počet vysokoškolsky vzdělaných v obci se zvedl z 4 na 9 tedy o více než 100%. Poměr struktury vzdělanosti v obci vůči ostatním srovnávaným celkům se nezměnil a dá se konstatovat, že trendy vzdělanosti v obci kopírují trendy v rámci celé republiky. 20

21 IV. Náboženství Náboženství 2001 ČR kraj okres Červená Lhota 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% bez vyznání věřící nezjištěno Graf 10 : Podíl věřících na celkovém počtu obyvatel obce, okresu, kraje a ČR v roce 2001 Náboženství 2011 ČR kraj okres Červená Lhota 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% bez vyznání věřící nezjištěno Graf 11: Podíl věřících na celkovém počtu obyvatel obce, okresu, kraje a ČR v roce

22 bez vyznání věřící nezjištěno bez vyznání věřící nezjištěno Červená Lhota okres kraj ČR Tabulka 5: Podíl věřících na celkovém počtu obyvatel obce, okresu, kraje a ČR v roce 2001, 2011 Při sčítání v roce 2011 odmítlo napříč všemi regiony téměř 50% obyvatel uvést svoji příslušnost k církvi. V Červené Lhotě jako i v ostatních územních celcích poklesl počet obyvatel uvádějících, že jsou bez náboženského vyznání. Velmi výrazně poklesl počet obyvatel hlásících se k některé z církví a stejným poměrem vzrostla skupina obyvatel, u kterých nebyl zjištěný vztah k církvi. 22

23 V. Národnostní složení Národnost 2001 ČR kraj okres obec 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% česká moravská ostatní + neuvedeno Graf 12 : Podíl národností na celkovém počtu obyvatel obce, okresu, kraje a ČR v roce 2001 Národnost 2011 ČR kraj okres obec 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% česká moravská ostatní + neuvedeno Graf 13 : Podíl národností na celkovém počtu obyvatel obce, okresu, kraje a ČR v roce

24 česká moravská ostatní + neuvedeno česká moravská ostatní + neuvedeno Červená Lhota okres kraj ČR Tabulka 6: Podíl národností na celkovém počtu obyvatel obce, okresu, kraje a ČR v roce 2001, 2011 Podobně jako v ostatních porovnávaných územních celcích i v Červené Lhotě významně vzrostl počet obyvatel, kteří neuvedli svoji národnost. VI. Nezaměstnanost Časový průběh míry nezaměstnanosti v Červené Lhotě kopíruje trendy v ostatních srovnávaných územích jak v sezónnosti, tak v rámci hospodářského cyklu. Sezónní výkyvy jsou oproti ostatním územním celkům výraznější. Hodnota v grafu byla do konce roku 2011 dopočítávána na základě údajů o počtu ekonomicky aktivních obyvatel a dalších ukazatelů. Bohužel u velmi malých obcí dochází k významnému snížení využitelnosti dopočítaného údaje. Můžeme však dle průběhu usuzovat, že nezaměstnanost v Červené Lhotě se pohybuje ve stejném trendu jako v rámci zbytku republiky. V roce 2012 došlo v souvislosti se změnou řízení Úřadů práce a v souvislosti s úspornými opatřeními ve státní správě k omezení podrobnosti údajů o nezaměstnanosti. Z tohoto důvodu obsahuje počínaje rokem 2012 graf pouze data za okres, kraj a republiku. 24

25 Nezaměstnanost 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00,00 Červená Lhota okres Třebíč kraj Vysočina ČR Graf 14: Vývoj míry nezaměstnanosti v obci, okrese, kraji a ČR v letech ; MPSV ČR VII. Vybavenost obce V obci je provozován vodovod, domácnosti lze připojit k plynovým přípojkám,dešťové kanalizaci. V obci lze využít služeb knihovny. VIII. Dopravní obslužnost Obec leží nedaleko místního železničního uzlu v obci Okříšky. Ve vzdálenosti 30 km se nachází krajské město Jihlava. Bývalé okresní město Třebíč je vzdáleno 10 km. V obci je provozována autobusová linka zajišťující spojení s Třebíčí. 25

26 IX. Krajina a nemovité kulturní památky Ekologická stabilita Index ekologické stability (KES) Červené Lhoty je 0,48. KES Koeficient ekologické stability je definován jako poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků. Stabilní prvky Lesní půda Vodní plochy a toky Trvalý travní porost Nestabilní prvky Orná půda Antropogenizované plochy Chmelnice Pastviny Mokřady Sady Vinice Hodnoty koeficientu jsou interpretovány následovně : KES <= 0,1 území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být trvale nahrazovány technologickými zásahy 0,1< KES <= 0,3 území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přirodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy 0,3 < KES <= 1,00 území intenzivně využívané zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie 1,00 < KES < 3,00 vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energomateriálových vkladů KES >= 3,00 přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem. Nemovité kulturní památky Evidenční číslo Název památky Poloha / kostel sv. Vavřince v obci / Kaplička JZ od obce / sloup se sochou sv. Rocha náves / kamenný (silniční) most Na Klokočových 26

27 XII. Občanská společnost v obci 701 Sdružení Myslivecký spolek Červená Lhota Červená Lhota Organizační jednotka sdružení Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Červená Lhota Červená Lhota Pobočný spolek Sbor dobrovolných hasičů Červená Lhota Honební společenstvo Honební společenstvo Červená Lhota Červená Lhota

28 5. SWOT ANALÝZA KOMUNITNÍHO TÝMU SWOT analýza komunitního týmu vznikla metodou brainstormingu v průběhu úvodních setkání týmu a je sloučena s hesly z úvodního komunitního workshopu obce, která jsou uvedena v druhé části každého oddílu pod přerušovanou čarou. SWOT analýza je členěna do oddílů, které jsou opatřeny nadpisem. Některá hesla se v relevantních oblastech opakují. V závorkách počty preferenčních hlasů. S - Silné stránky W - Slabé stránky O - Příležitosti T - Hrozby Dobrá správa a služby Akční lidé v obci (6) Klub mladých zahrádkářů -> podpora vedení obce (6) Akční starostka (1) Vodovod ve správě obce (1) Perfektní informovanost občanů Jednota Kostel a hřbitov v obci Nízká daňová výtěžnost (1) Ztížená dopravní obslužnost (1) Vytvoření stavebních míst (10) Využít stávající obecní budovy (2) Chatová oblast (1) Aktivita zdola (1) Není MŠ Podpořit komunikaci mezi osadním výborem a občany Odliv mladých (7) Stárnutí populace (1) Obec bez vlastní samosprávy (sloučení) (1) Změna pravidel dotačních titulů Vlastní zdroje vody Chybí víceúčelový objekt (lékař, služby, sociální bydlení, volnočas, vzdělávání) (6) Problémová cyklostezka (5) Volně pobíhající psi (5) 28

29 Územní plán omezuje rozvoj obce a nakládání občanů s vlastním pozemkem (3) Požární nádrž bez vody (3) Málo pracovních příležitostí (3) Chybí fungující pohostinství (3) Špatná dopravní obslužnost (3) Nedořešená zastávka (Třebíč) Nepořádek za Jednotou (2) Umístění hřbitova (chybí zeleň) (1) Začouzená obec (1) Chybí MŠ (alternativní zařízení) Málo dětí, málo mladých lidí Chybí koupaliště Zimní údržba komunikací v obci Vodovod je třeba údržba, rekonstrukce Komunita, vztahy a vzdělávání Akční lidé v obci Pasivita občanů (6) (některých) (2) Klub mladých zahrádkářů -> podpora vedení obce (6) Chatová oblast (1) Vzdělávání občanů v obci (1) Aktivní prožívání volného času pro seniory (1) Odliv mladých (7) Stárnutí populace (1) 29

30 Fungující komunita, tradice (2) Rodiče podporují zapojení dětí do aktivit Fungující spolková činnost Vybudováno kulturní zázemí Vznik, registrace nových spolků Není MŠ Podpořit rozvoj sociálních aktivit pro seniory ze strany obce a občanů (1) Aktivita zdola (1) Volnočasové vzdělávání (tvoření) Rozvoj dalších aktivit pro děti školního věku Teenageři zapojení do aktivit a chodu obce Nevyužitá budova školy (7) Posezení = místo pro setkávání seniorů, organizování pravidelných setkání (3) Vybydlování starých domů (2) Začouzená obec (1) Málo dětí, málo mladých lidí Odchod mladých lidí (rodin) do měst (za prací, bydlením) Systematické vzdělávání napříč generacemi Organizované vedení dětí a mládeže -> aktivity a vzdělávání Posilovna pro mládež a další 30

31 Infrastruktura, vzhled obce Vodovod ve správě obce (1) Vybudované dětské hřiště Kostel a hřbitov v obci Chybí splašková kanalizace Vytvoření stavebních míst (10) Využít stávající obecní budovy (2) Cyklostezka Stavební pozemky (11) Stavební místa v obci -> chybí (1) Náves (střed obce) -> zlepšit (8) Nevyužitá budova školy (7) Nevyužitá budova pošty (1) Chybí víceúčelový objekt (lékař, služby, sociální bydlení, volnočas, vzdělávání) (6) Rozbité cesty (6) Křižovatka u Brožků (5) Pěší lávka most u zastávky (5) Vytlučená cesta k lipkám (3) Nedobudované komunikace -> přístup k pozemkům (4) Zákazy vjezdu na obecní cesty (2) Průtah obcí škola => Rymeš (1) Chybějící chodníky, osvětlení, zkratka (4) Upravit přednost ve višních (1) Upravit přednost (u zastávky) 31

32 Nedořešená zastávka (Třebíč) Autobusová zastávka (nevzhledná na nevyhovujícím místě) Problémová cyklostezka (5) Posezení = místo pro setkávání seniorů, organizování pravidelných setkání (3) Kanalizace nebo domovní čističky odpadních vod (1) Zeď u kostela -> je třeba zrekonstruovat (1) Zborcený taras pod řezníkem Nedokončená úprava zídky pod Brab. Fasáda na OÚ Neudržované parcely na Kulh. Louže u stodoly Růžička Údržba značení hydrantů Životní prostředí, odpady, zemědělství Vodovod ve Udržitelnost vody správě obce (1) v krajině (1) Zemědělské Chatová oblast (1) družstvo Podlesí Chybí splašková kanalizace Cyklostezka Eroze pozemků Zamoření pozemku zinkem Kratochvílův mlýn Vlastní zdroje vody 32

33 Zarostlé koryto potoka nevzhledné (Lesy ČR) (2) Zápach z vepřína (1) Začouzená obec (1) Komentář ke SWOT analýze SWOT analýza Červené Lhoty ukazuje chuť většiny lidí se podílet na rozvoji obce a dobré vztahy mezi občany a zastupitelstvem, avšak jako hlavní problém strategický tým vidí nedostatek stavebních pozemků a hrozbu odlivu mladých. Vedle silných stránek, mezi něž patří zejména vlastní obcí spravovaný vodovod, ale také kvalitní vedení mládeže v kroužku mladých zahrádkářů, citelně chybí místo setkávání pro různé skupiny občanů a formální i neformální spolky, které by mohlo být kombinováno v rámci multifunkční budovy i se střediskem obecních služeb. Pro tyto záměry má obec ve svém vlastnictví budovy, které by se takto daly využít a upravit za využití prostředků z Operačních programů, případně v rámci komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podhorácko. Jako dosud kontroverzní se ukazuje chatová oblast, zejména komunikace s chataři a cyklostezka, která obcí prochází, na druhé straně by oba dosavadní problémy mohla obec vnímat i jako příležitosti. Strategický tým ukázal, že jako potřebu a příležitost vnímá vzdělání napříč generacemi, například v komunitní škole s podporou jejího vedení a organizace občany obce. I když je místní zemědělské družstvo bráno jako silná stránka, přece jenom hrozí eroze půdy a vliv na její schopnost udržovat vodu v krajině. K financování rozvojových záměrů by mohl pomoci větší daňový výnos obce zejména při rozvoji místního podnikání a služeb se sídlem v Červené Lhotě. 33

34 6. AUDIT ZDROJŮ OBCE ČERVENÁ LHOTA Jaké jsou hlavní rozvojové zdroje Červené Lhoty? A B C D E Lidské zdroje Přírodní Majetkové Rozvojové Finanční zdroje zdroje (kulturní) zdroje zdroje 1 Práce s mládeží, aby srostla s obcí (1) Vlastní vodovod (4) Vlastní kulturní zázemí - kulturák - kostel, hřbitov - sportoviště, Pozemky pro výstavbu RD (1) Finanční soběstačnost obce (1) 2 Lidé, kteří jsou ochotni pracovat pro obec (1) 3 Aktivní občané ochotní podpořit rozvoj obce (2) 4 Aktivní vedení obce podporující aktivitu občanů (1) 5 Osvícené zastupitelstvo (2) Soběstačnost v zásobování vodou (H2O) (2) dětské hřiště (1) Soběstačnost v zásobování vodou (H2O) (2) Kostel a kulturní dům (1) Stavební parcely v majetku obce (3) Rozumné nakládání s financemi (1) Přebytkový rozpočet - možnost financování obecního rozvoje bez zadlužení (2) Komentář k auditu zdrojů Nejvýznamnější složkou strategických zdrojů obce jsou aktivní lidé včetně zastupitelstva a vedení obce. Vysoce jsou hodnoceny i zdroje přírodní - pro obec významný vlastní vodovod a vedle toho i majetek v obci, v mnoha případech znamenající i kulturní dědictví (kostel, škola) využívaný ve veřejném prostoru a k setkávání a aktivitám lidí. Jako klíčový zdroj rozvoje populace Červené Lhoty jsou vnímány pozemky v majetku obce na stavbu rodinných domů. Finanční zdroje uvedené jako poslední v řadě obsahují vedle soběstačnosti také rozumné nakládání s financemi, v němž právě strategický plán obce může sehrát významnou úlohu tím, že definuje prioritní oblasti rozvoje. 34

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Strategický rozvojový plán Obce Bohdíkov

Strategický rozvojový plán Obce Bohdíkov Strategický rozvojový plán Obce Bohdíkov na roky 2012 2025 Strategický komunitní tým Obce Bohdíkov Řízení procesu, expertní část, redakce a editace dokumentu E consulting E.U.R., s.r.o. 2012 Facilitace

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Strategický rozvojový plán Obce Hodslavice

Strategický rozvojový plán Obce Hodslavice Strategický rozvojový plán Obce Hodslavice na roky 2013 2028 Strategický komunitní tým Obce Hodslavice Řízení procesu, expertní část, redakce a editace dokumentu E consulting E.U.R., s.r.o. 2013 Facilitace

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Strategický rozvojový plán Obce Hrabová

Strategický rozvojový plán Obce Hrabová Strategický rozvojový plán Obce Hrabová na roky 2012 2025 Strategický komunitní tým Obce Hrabová Řízení procesu, expertní část, redakce a editace dokumentu E consulting E.U.R., s.r.o. 2012 Facilitace procesu

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny. 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková

Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny. 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková Inteligentní a kulturní lidi, včetně úředníků, nemusí do ochrany přírody a krajiny nutit právní předpis.

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

BLOK I - Správa obce - základní údaje. Bezděkov nad Metují Bukovice Česká Metuje Hronov Machov Náchod

BLOK I - Správa obce - základní údaje. Bezděkov nad Metují Bukovice Česká Metuje Hronov Machov Náchod Dotazník pro starosty/tky MAS Stolové hory Vážené starostky, vážení starostové, zástupci obcí území MAS Stolové hory, obracím se na Vás se žádostí o spolupráci při formulaci budoucího rozvoje MAS a dovoluji

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE Schválený zastupitelstvem obce Chlumín na veřejném zasedání dne 12.12. 2005 jako program obnovy na rok 2006 OBSAH: I. ÚVOD II. PROGRAM

Více

Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŢIVOT, VZDĚLÁVÁNÍ

Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŢIVOT, VZDĚLÁVÁNÍ Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŢIVOT, VZDĚLÁVÁNÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti: Kultura, sport, volný čas, společenský

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Petr Pavelčík 1 Místně specifické indikátory PROČ? Reagují na místní specifika každé město/mč je originál Hodnotí stav a vývoj Propojení se

Více

Názory občanů sídla Lučkovice

Názory občanů sídla Lučkovice Názory občanů sídla Lučkovice I. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Lučkovice: 8 osob Názory občanů sídla LUČKOVICE

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ PRŮVODCE PROJEKTEM STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PROJEKT STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE Obsah dokumentu 1. Historie obce... 3 2. Metodika zpracování strategického plánu... 3 3. Současný stav obce... 4 3.1 SWOT analýza... 5 3.2. Strategické cíle a postup

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrhová část postup a výsledky zapojení veřejnosti Prosinec 2009 Objednatel:

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj

KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj 5 Obec Kunějovice Publikováno / aktualizováno: 15. 5. 2015 19:23 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku MU Plán činnosti orgánů obce Kunějovice při vzniku mimořádné události je dokumentem

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více