M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y V E N K O V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y V E N K O V A"

Transkript

1 S O K O L N I C E M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y V E N K O V A

2 2 OBSAH DOKUMENTACE 1. ÚVOD 2. CHARAKTERISTIKA OBCE 3. ZAMĚŘENÍ V OBLASTI OSVĚTOVÉ A KULTURNÍ 4. ROZVOJ HOSPODÁŘSTVÍ 5. OBNOVA A UDRŽOVÁNÍ VENKOVSKÉ ZÁSTAVBY 6. OBNOVA A OCHRANA MÍSTNÍ KRAJINY 7. SMĚRY BUDOUCÍHO ROZVOJE 8. APROXIMATIVNÍ NÁKLADY, ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ A DOBA REALIZACE

3 3 1. Ú V O D Předmětem "Místního programu obnovy vesnice Sokolnice" (dále jen MP) je řešení celého katastru obce Sokolnice, vazeb na okolní území, revitalizaci životního prostředí a péče o krajinu, obnovu tradičních hodnot naší vesnice a celkový rozvoj sociální subjektivity obce. Chceme v tomto duchu podnítit obyvatele k širšímu se zapojení do obnovy a tvorby obce a krajiny. Budeme přitom vycházet z historických podkladů a bohatých kulturních tradic naší obce. 2. CHARAKTERISTIKA OBCE Sokolnický katastr se rozkládá na území geomorfologického okresu Šlapanická pahorkatina a Tuřanská plošina (obě jsou součástí Dyjsko - Svrateckého úvalu) a má rozlohu cca ha. Územím protéká říčka Zlatý potok a říčka Dunávka, s nádržemi ve svých horních úsecích. Významným prvkem v Sokolnicích je prohlášení území bitvy u Slavkova za památkovou zónu ze dne Hranice území zóny probíhá přes západní část obce. Na katastrálním území obce jsou situována významná místa bojiště tří císařů. Aktuální stav vegetace je původnímu přírodnímu stavu většinou značně vzdálen; výjimku tvoří zejména lesní porost bažantnice, díky intenzivnímu zemědělskému obhospodařování, převládají ekologicky zcela instabilní společenstva kulturních plodin na orné půdě. Celkově je k.ú. Sokolnic území s narušeným životním prostředím. 3. ZAMĚŘENÍ V OBLASTI OSVĚTOVÉ A KULTURNÍ Školství: Základní škola Sokolnice se vždy spolupodílela při organizování kulturní a společenské činnosti v obci. Velkému zájmu a navštěvovanosti se těšily žákovské akademie, výstavy, plesy školy, mimoškolní akce pro děti, divadelní představení apod. Současná škola spolu s mateřskou školou nadále udržuje kulturní akce, obecní i historické tradice nejen pro žáky školy, ale i pro sokolnickou veřejnost, připravuje různé akce i pro místní Domov pro seniory Sokolnice. Činnost školy je zaměřena především na všestranný rozvoj dětí: jazykové kursy, výtvarné a taneční kursy, hra na různé hudební nástroje, pěvecký kroužek, sportovní kroužek, informatika apod. Samozřejmě, že v případě zájmu je škola schopna poskytnout prostory i odborné vedení různých aktivit i pro dospělé, zejména v oblasti výuky jazyků a informatiky, nyní je usilováno o vznik komunitní školy, která by všechny tyto potřeby občanů ještě lépe pokryla. Osvětová činnost: Besedy vedené s odborníky, přednášky a kurzy pro mládež i dospělé (propagace zdravého životního stylu, protidrogová problematika, historie obce, urbanistika, nezávadné využití a likvidace odpadů apod.). Kulturní činnost: Podpořit zachování a obnovu všech tradičních společenských událostí - tříkrálová koleda; průvod ostatkových maškar s pochováváním basy; šibřinky, velikonoční pomlázka; Jánské hody s průvodem stárků; stavěním máje a předáváním hodového práva; dožínky; vinobraní; babské hody a troubení pastýřů o Štědrém dnu, Živý betlém. Podporovat všechny spolky v obci, které svojí činností udržují a rozvíjí místní tradice a chrání kulturní dědictví naší obce.

4 4 Udržet a rozvíjet místní knihovnu, která je důležitým zdrojem poznání i zábavy. Udržovat tradici vedení kroniky naší obce. Zdravotnictví: V současnosti je v obci praktický lékař, zubní oddělení a pediatr. S rekonstrukcí nákupního střediska dojde k přemístění ordinací do této budovy s možností zřízení ordinace ženského lékaře, popř. lékaře s další specializací. 4. ROZVOJ HOSPODÁŘSTVÍ V rámci soukromého sektoru v obci působí autodoprava, zámečnictví, stolařství, čalounictví, prodejny potravin, průmyslového zboží a stavebního materiálu, kadeřnictví, restaurace a pohostinství a další provozovny. Je třeba podpořit zájem investorů o zdejší oblast v rámci rozvoje dalšího drobného podnikání, pomoc při zprostředkování využití starých budov a jejich rekonstrukci apod. 5. OBNOVA A UDRŽOVÁNÍ VENKOVSKÉ ZÁSTAVBY Ráz obce je udržován typickou historickou zástavbou, sestávající se z rodinných domků a dalších objektů. V minulých letech byl značně narušen neorganickou výstavbou budov s plochou střechou. V současné době se stavby s plochou střechou nepovolují. Za historicky významné považujeme zejména objekty zámku a jeho okolí, sýpku z počátku 18. století, sochu sv. Jana Nepomuckého z 18. století a smírčí kříž Na Stráži z roku Řada objektů v obci (rodinné domy, stodoly, objekty patřící organizacím) je ve špatném stavebním stavu, některé jen zčásti obydlené, nebo zcela nevyužité. Je třeba, prostřednictvím Stavebního úřadu Sokolnice, působit na majitele, aby objekt uvedli do řádného stavu, nebo je odprodali potencionálním zájemcům. Podél komunikací a na veřejných prostranstvích je třeba doplnit zeleň typickou pro místní krajinu: stromy s velkou korunou: lípa malolistá nebo velkolistá, javor mléč, dub letní nebo zimní, jasan ztepilý, jeřáb břek, topol bílý, platan javorolistý, líska turecká, jerlín japonský, lyrovník tulipánokvětý, březovec trojtrný, katalpa nádherná, jírovec maďal; stromy se střední až malou korunou: javor babyka, jeřáb oskeruše, javor mléč (var. Globosum), sakura, trnovník honosný nebo pražský, trnovník bílý "Bensoniana", zmarličník japonský. V biokoridorech, biocentech a u vodních toků používat zásadně domácí dřeviny a keře, odpovídající důsledně stanovišti výsadby: na vlhkých stanovištích podél toku: olše lepkavá, vrba bílá, vrba křehká, vrba ušatá, topol bílý, topol černý, javor mléč, javor babyka, jasan ztepilý, jilm vaz, dub letní, řešetlák počistivý, krušina olšová, hloh jednoplodý, hloh obecný, střemcha obecná, kalina, svída krvavá, lípa malolistá, na sušších stanovištích: lípa malolistá, lípa velkolistá, javor mléč, dub zimní, jasan ztepilý, jilm vaz, jeřáb břek, javor babyka, jeřáb oskeruše, trnka, líska obecná, svída krvavá, brslen evropský, šípek, hloh obecný a jednoplodý. Naprosto nevhodná je výsadba smrků, douglasek, modřínů, jedlí, javoru jasanolistého a akátu.

5 5 6. OBNOVA A OCHRANA MÍSTNÍ KRAJINY Životní prostředí Stav životního prostředí se za poslední léta výrazně zlepšil. Po celé obci je vybudována splašková kanalizace s napojením na čistírnu odpadních vod. Všichni občané i firmy tak mohou nezávadně likvidovat odpadní vody z jejich domácností a provozoven. Výrazně pokleslo množství úletů vznikajících spalováním nekvalitního uhlí, neboť obec je kompletně plynofikována a část občanů využívá k topení i elektrickou energii. Znečisťování ovzduší se nepodaří nikdy zcela odbourat, neboť obec leží v inverzní kotlině na závětrné straně velké sídelní anglomerace - města Brna. Po celé obci je postaven vodovod, takže všichni občané mají možnost odebírat kvalitní pitnou vodu. Byl dokončen i nový vodovodní přivaděč, takže kapacita vodovodu je vyhovující. V roce 2010 bylo otevřeno nové sběrné středisko odpadů, takže všichni občané mají možnost likvidovat svoje odpady ekologickým způsobem. Při větších deštích dochází ke značné erozi z Pravého a Levého lánu, kdy je ornice splavována na silnici do Kobylnic a do zahrádek za bývalou Hlubnou. V rámci komplexních pozemkových úprav byla zpracována studie na odstranění této závady, chybí však dokončení její realizace ze strany Pozemkového úřadu ČR. Krajinný ráz Pro kvalitu životního prostředí člověka je důležitý i celkový charakter krajiny, ve které žije. Krajina se podílí na vytváření hodnotových a estetických měřítek člověka, jeho subjektu a jeho okolí. Významnými krajinnými prvky jsou v sokolnickém katastru lesy, vodní toky a údolní nivy Zlatého potoka a Dunávky. Při současném stavu krajiny katastru lze navrhnout a provést řadu dílčích opatření, která napomohou její ekologii a estetice. Např. vytváření drobných vodních nádrží přírodě blízkého charakteru, budování vhodně začleněných architektonických dominant, výsadby stromořadí podél komunikací trvalého charakteru (pouze z domácích listnatých dřevin, nebo z ovocných dřevin), výsadby soliterních stromů u drobných sakrálních staveb, na rozcestích apod., výsadby břehových porostů (pouze z domácích dřevin), situování hospodářské zeleně (sadů, zahrad, případně vinic a školek) v návaznosti na zastavěné území obce atd. V zásadě je však třeba říci, že celkové vegetační úpravy krajiny katastru jsou především záležitostí realizační části komplexních pozemkových úprav a územního systému ekologické stability. Jen tak lze dosáhnout požadovaného účinku, kterým je vytvoření harmonické kulturní krajiny, se zabezpečenými funkcemi ekologickými a estetickými. Ekologicky významné krajinné segmenty (EVKS). 1) Žabárník Lokalita Žabárník je zvláště chráněným územím přírody podle zák. č. 114/1992 Sb., a sice v kategorii přírodní rezervace. Předmětem ochrany je dno úvalovitého údolí Dunávky se závlahovou nádrží, lesními a mokřadními společenstvy. Hlavním cílem ochrany je zachování přírodě blízkých biotopů řady druhů ohrožených ptáků, obojživelníků a plazů.

6 6 2) Sokolnický příkop Předmětem ochrany jsou přírodě blízká vlhkomilná a mokřadní společenstva v antropogenních příkopech podél železniční tratě. Prvek má značný význam jako ekostabilizující činitel v agrární krajině a slouží jako biotop řady druhů živočišné říše. Základem ochrany území je zachování stávajícího vodního režimu a podpora přirozené dřevinné skladby. 3) Za Dunavou Předmětem ochrany je izolovaný myslivecký remíz s pestrou dřevinnou skladbou, nacházející se uprostřed intenzivně obhospodařované agrární krajiny a tvořící základ lokálního biocentra. Výhledově je nutné postupně odstraňovat jehličnany a výchovnými zásahy podporovat stanovištně původní dřeviny - duby (zimní), lípy (srdčité), javory (mléče, babyky), jilmy (polní) a vhodné keře. Zásadně je třeba zamezit výsadbám akátů a javorů jasanolistých. Dokrmování zvěře je žádoucí soustředit na minimální ploše, aby nedocházelo k celkové eutrofizaci podrostu. 4) U rozvodny Předmětem ochrany jsou břehové a rozlohou nevelké lužní porosty olší a vrb podél Dunávky v prostoru rozvodny, jež tvoří významnou součást lokálního biokoridoru. Území nevyžaduje žádný výrazný zásah, důležité je zabezpečení pokračujícího přirozeného vývoje. 5) Sokolnická bažantnice Ojedinělý komplex lužních a nížinných lesů, polokulturních luk a parkově upravených ploch, tvořící důležitý ostrov ekologicky poměrně stabilních společenstev uprostřed agrární krajiny. Bažantnice je významným biocentrem a biotopem řady druhů živočišné říše. Z hlediska dalšího fungování je důležitý způsob lesního hospodaření, který by se měl zaměřit na podporu přirozené dřevinné skladby. 6) Nad Hrubými loukami (Břehy) Nachází se zde teplomilné travobylinné společenstvo na vypouklé části vysoké meze, s výskytem chráněné sasanky lesní. Základem ochrany je zachování stávajícího charakteru území (včetně sešlapování). 7. SMĚRY BUDOUCÍHO ROZVOJE a) Závady na vzhledu obce: přeložení nadzemního vedení NN do podzemního vedení, ploché střechy u bytových a rodinných domů doplnit sedlovými střechami, areál bývalého cukrovaru zástavba objekty a upravení ploch, využít plochy a budovy Horního a Dolního dvora družstva v zastavěné části obce u zámku pro občanskou vybavenost či bydlení; v žádném případě nevyužívat pro činnosti zatěžující životní prostředí a narušující vzhled obce. b) Koncepce obnovy a rozvoje obce: nepovolit vydání stavebního povolení (ohlášení stavebních úprav) bez vyjádření architekta (urbanisty), pokračovat v osvětové kampani mezi občany a zástupci organizací na zlepšení vzhledu obce

7 7 c) Společenský život v obci: Udržovat místní tradice a podporovat jejich další rozvoj: např. Tříkrálová koleda, Průvod ostatkových maškar, ostatková zábava s pochováváním basy, Jánské hody s volbou stárků, stavěním máje a předáváním hodového práva, Dožínky, Babské (ženáčské) hody, Troubení pastýřů o Štědrém dnu, Živý betlém. Podpořit rozvoj spolkové, sportovní a kulturní činnosti: TJ Sokol Sokolnice, Sbor hasičů Čech a Moravy, Myslivecké sdružení na Zlatém potoce, Sdružení rybářů Sokolnice, spolek zahrádkářů, spolek včelařů, spolek Sokolnický dům a podobně. Bylo by vhodné rozšířit činnost organizací, které zajišťují kulturní a duchovní náplň (především pro mládež) se zvýšením zřetelem na sociálně patologické jevy. d) Občanská a technická vybavenost: Rozšíření kamerového systému Přestavba autobusových zastávek, komunikací a přechodů pro chodce v centru obce Stavba nového hřiště pro děti Vybudování cyklostezky do Kobylnic Stavba dalších cyklostezek Doplnění mobiliáře (lavičky, koše) Zřízení nových parkovacích ploch pro osobní automobily Výstavba víceúčelové sportovní haly před ISŠ Sokolnice e) Péče o stávající zástavbu Přestavba II. NP budovy nákupního střediska na nové zdravotní středisko s lékárnou a další občanskou vybaveností Oprava dalších chodníků a místních komunikací Postupná rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení a místního rozhlasu Postupná oprava a údržba historických památek v katastru obce f) Péče o přírodní prvky v obci Upravit zeleň v lokalitě Kasárna předky Doplnit zeleň na ulici Masarykova Postupně obnovovat a doplňovat výsadbu zeleně v dalších místech v obci g) Péče o krajinu a její ekologickou stabilitu Vhodnou výsadbou zamezit erozi půdy z Pravého a Levého lánu Upravit a dosadit biokoridor kolem Dunávky a Zlatého potoka Postupně realizovat výsadbu krajinných prvků v okolí obce (meze, remízky apod.)

8 8 8. APROXIMATIVNÍ NÁKLADY, ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ A DOBA REALIZACE Název akce Cena Realizace 1 Přestavba nákupního střediska 29, Zřízení nových ordinací lékařů v nákupním středisku 0, Stavba nového veřejného osvětlení 3, Stavba nových rozvodů místního rozhlasu 0, Přestavba autobusových zastávek, komunikací a přechodů pro chodce v centru obce. 9, Oprava chodníků a silnic po kabelizaci vedení NN a VO - ulice Niva. 0, Oprava chodníků a silnic po kabelizaci vedení NN a VO - nové parkoviště na ulici 0, Topolka a Podešvova. Oprava chodníků a silnic po kabelizaci vedení NN a VO - chodník kolem bytových 0, domů na ulici Podešvova. Oprava chodníků a silnic po kabelizaci vedení NN a VO - chodník na ulici Václava 0, Haňky. Oprava chodníků a silnic po kabelizaci vedení NN a VO - parkovací plochy na ulici 1, Václava Haňky. 7 Vznik komunitní školy, která by nabízela škálu kurzů, kroužků, přednášek, představení 0, či koncertů pro všechny sokolnické občany. 8 Instalace dalších kamer, především u mateřské školy a hřiště u rybníka. 2, Zefektivnění činnosti obecní policie a zvýšení počtu strážníků. 1, Stavba dalších parkovacích míst. 3, Vybudování cyklostezky do Kobylnic v prostoru za bažantnicí 1, Přestavba současného zdravotního střediska na sociální bydlení pro místní seniory, sociálně potřebné a na zázemí pro klubovou a spolkovou činnost. 13 Zkvalitnění sportovního vyžití v obci (např. rekonstrukce povrchu hřiště u rybníka). 1, Zlepšení přístupu od obce na místní hřbitov. 1, Podpora projektu ozelenění okolí naší obce. 0, Stavba přechodů pro chodce a autobusových zastávek na okrajích obce (ulice 3, Kaštanová, Brněnská). 17 Aukce na nákup energií pro obce i občany. 0, Využití areálu kasáren Předky pro sportovně relaxační zónu. 2, Grantová podpora drobných projektů místních občanů a spolků. 0, Zřízení zajištění provozu lékárny. 0, Zvýšený tlak na revitalizaci prostor bývalého cukrovaru. 0, Příprava záměru výstavby sociálního zařízení pro seniory. 1, Přeložka cca 200 m koryta Zlatého potoka tak, aby nepoškozovalo majetek obce (most 2, pod ulicí Zámecká). 24 Stavba nového dětského hřiště. 0, Modernizace základní školy s cílem zvýšit celkovou kvalitu výuky. 1, Rozšíření stávající internetové konektivity. 1, Přibližně celkem až 172 milionů korun.

9 9 Životský Jiří v.r. místostarosta Mgr. Libor Beránek v.r. starosta obce Připomínky, podněty a návrhy na změny tohoto MP je možné podávat do středy 18.února 2015 do 17:00 hod. Nejlépe v elektronické podobě

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023 Ev.č.: Počet listů:21 Počet příloh:2/4 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023 - Boleradice 2013-1 Obsah: Úvodní slovo zastupitelstva 3 Potřeba a charakter strategického plánu 3 Metodika

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERVENEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLEŠNICE

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLEŠNICE ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLEŠNICE OBJEDNATEL: MĚSTO OLEŠNICE POŘIZOVATEL: MěÚ BOSKOVICE, ODBOR VÝSTAVBY

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období 2014 2020,

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO A. R. D. C E N T R A L S. R. O. agentura pro regionální rozvoj Podbabská 17, 166 24 Praha 6 Tel: 233 339 940, 606 847 779 ZODP. PROJEKTANT. ZPRACOVATEL Č, ZAKÁZKY: ING. HELENA NOVÁKOVÁ ING. JAKUB EGER

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE pořizovatel: projektant: Doplňující průzkumy a rozbory ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE Městský úřad Tanvald odbor stavební úřad a ŽP úřad územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063,

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. Červenec 2014 Zpracovatel: DRAG s.r.o., Trutnov 1 Vyhodnocení stavu území... 5 1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SLUP. Textová část ÚP. Zpracování územního plánu bylo spolufinancováno Jihomoravským krajem

ÚZEMNÍ PLÁN SLUP. Textová část ÚP. Zpracování územního plánu bylo spolufinancováno Jihomoravským krajem ÚZEMNÍ PLÁN SLUP Textová část ÚP Zpracování územního plánu bylo spolufinancováno Jihomoravským krajem duben 2013 ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: OBEC SLUP Slup 42, 671 28 Jaroslavice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS 2008 2013 PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS 2008 2013 PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS 2008 2013 PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ OBSAH 1. Žadatel / předkladatel SPL 3 2. Základní údaje o území MAS 3 3. Zpracování Strategického plánu Leader MAS 3 4. Analýza území

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

1.Charakteristika města a jeho okolí

1.Charakteristika města a jeho okolí 1.Charakteristika města a jeho okolí 1.1. Obecná charakteristika Město Kostelec nad Orlicí tvoří přirozené společenské, kulturní, ale i průmyslové centrum soustředěného osídlení v podhůří Orlických hor

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT:

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT: PROJEKTANT: IČO 121 47 168 adresa kanceláře: Atelier nad viaduktem Ondráčkova 101, 628 00 Brno Tel. 773 445 340, mobil 603 413 153 e-mail: infobrozek@archbrno.cz www.archbrno.cz ZPRACOVALI: URBANISTICKÉ

Více

ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT OBCE KUNĚJOVICE NA OBDOBÍ LET 2015 2020

ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT OBCE KUNĚJOVICE NA OBDOBÍ LET 2015 2020 ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT OBCE KUNĚJOVICE NA OBDOBÍ LET 05 00 VYPRACOVÁNO: 7. ÚNORA 05 SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM OBCE: USNESENÍ Č.: 3/03/5 c) Aktualizováno: 3. 3. 05 Poslední úprava: 4. 3. 05 Obsah

Více

Obec Krásné Údolí. Místní program obnovy vesnice. Místní program obnovy vesnice - obec Krásné Údolí

Obec Krásné Údolí. Místní program obnovy vesnice. Místní program obnovy vesnice - obec Krásné Údolí Obec Krásné Údolí Místní program obnovy vesnice Schváleno ZO dne : 12.1.2011 vyhotovil : M.Frank Strana 1 / celkem stran 20 Místní program obnovy vesnice Obsah Cíl programu 3 Předmět programu 3 Obec -

Více

JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP

JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP Brno, červen 2011 JEDOVNICE Územní plán - koncept Textová část řešení Zakázkové č.: 10 03 03 Objednatel: Městys Jedovnice Pořizovatel: Městský úřad

Více

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit Prioritní oblast 1: Priorita 1.1. Region atraktivní Životní prostředí a přírodní dědictví regionu Opatření 1.1.1. 1.1.1.1.Likvidace černých skládek Existence černých skládek Odpady 1.1.1.2.Osvěta a motivace

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

VESNICE ROKU 2015 CHARAKTERISTIKA OBCE MARTÍNKOV

VESNICE ROKU 2015 CHARAKTERISTIKA OBCE MARTÍNKOV VESNICE ROKU 2015 CHARAKTERISTIKA OBCE MARTÍNKOV 1. OBEC A JEJÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY Martínkov má polohu slovanské vesnice, neboť staří Slované zakládali své dědiny tak, aby byly položeny proti východu

Více