ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o zárukách krytých souhrnným rozpočtem Situace k 31. prosinci {SWD(2016) 292 final}

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o zárukách krytých souhrnným rozpočtem Situace k 31. prosinci {SWD(2016) 292 final}"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2016) 576 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o zárukách krytých souhrnným rozpočtem Situace k 31. prosinci 2015 {SWD(2016) 292 final} CS CS

2 Obsah 1. ÚVOD 3 2. OPERACE, NA NĚŽ BYLY POSKYTNUTY ZÁRUKY Z ROZPOČTU EU 3 3. VÝVOJ OPERACÍ, NA NĚŽ BYLA POSKYTNUTA ZÁRUKA Operace řízené přímo Komisí Evropský mechanismus finanční stabilizace (EFSM) Nástroj na podporu platební bilance Úvěry makrofinanční pomoci Úvěry Euratomu Vývoj financování EIB ve třetích zemích 9 4. RIZIKA KRYTÁ ROZPOČTEM EU Definice rizika Složení celkového rizika Roční riziko kryté rozpočtem EU Pohledávky u členských států Pohledávky u třetích zemí AKTIVACE ZÁRUK A VÝVOJ ZÁRUČNÍHO FONDU Aktivace záruk Platby z peněžních zdrojů Platby z rozpočtu EU Žádosti o čerpání ze záručního fondu a inkasa Vývoj záručního fondu 14 2

3 1. ÚVOD Účelem této zprávy je zmapovat úvěrová rizika, jimž je vystaven rozpočet EU a která vyplývají ze záruk a půjček, jež jsou poskytovány přímo Evropskou unií, nebo nepřímo prostřednictvím záruk, které byly uděleny EIB na financování projektů mimo Unii. Tato zpráva je předkládána v souladu s článkem 149 finančního nařízení 1, který Komisi ukládá, aby každoročně podávala Evropskému parlamentu a Radě zprávu o zárukách poskytnutých z rozpočtu EU a z nich vyplývajících rizicích. Zpráva je rozčleněna takto: oddíl 2 uvádí hlavní prvky operací, na něž byla z rozpočtu EU poskytnuta záruka, a rovněž popisuje některé další mechanismy řízení krizí, které však pro rozpočet EU nepředstavují žádné riziko. Oddíl 3 představuje vývoj operací, na něž byla poskytnuta záruka. V oddílu 4 jsou pak popsána hlavní rizika krytá rozpočtem EU a oddíl 5 nastiňuje aktivaci záruk a vývoj Záručního fondu pro vnější vztahy (dále jen záruční fond ) 2. Tuto zprávu doplňuje pracovní dokument útvarů Komise, který obsahuje podrobné tabulky a vysvětlující poznámky. V pracovním dokumentu je rovněž uvedena makroekonomická analýza zemí, které od EU obdržely úvěry a/nebo záruky a které tak představují hlavní část expozice záručního fondu vůči riziku. 2. OPERACE, NA NĚŽ BYLY POSKYTNUTY ZÁRUKY Z ROZPOČTU EU Rizika krytá rozpočtem EU jsou dána celou škálou úvěrových a záručních operací, které lze rozdělit do dvou kategorií: úvěry k dosažení makroekonomických cílů, tzn. úvěry v rámci makrofinanční pomoci 3, jež třetím zemím poskytuje Evropská unie, dále úvěry na podporu platební bilance 4, jež jsou poskytovány členským státům nepoužívajícím euro, které se potýkají s obtížemi v oblasti platební bilance, a úvěry v rámci evropského mechanismu finanční stabilizace (dále jen EFSM ) 5, jež mají pomoci všem členským státům, které čelí vážným ekonomickým finančním obtížím způsobeným výjimečnými okolnostmi, které tyto státy nemohly ovlivnit, nebo všem členským státům, kterým takové obtíže vážně hrozí, a jsou obvykle aktivovány souběžně s finanční podporou Mezinárodního měnového fondu (MMF); úvěry k dosažení mikroekonomických cílů kryté zárukami EU 6 ; zde se jedná o úvěry Euratomu, a zejména o financování operací v nečlenských státech v gesci Evropské investiční banky ( EIB ) ( financování EIB ve třetích zemích ). Financování ve třetích zemích ručené EIB, makrofinanční pomoc a úvěry Euratomu třetím zemím jsou od roku 1994 kryty Záručním fondem pro vnější vztahy. Naopak úvěry na podporu platební bilance, úvěry v rámci EFSM a úvěry Euratomu členským státům kryje přímo rozpočet EU Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, , s. 1.). Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 ze dne 25. května 2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (kodifikované znění), nařízení o záručním fondu (Úř. věst. L 145, , s. 10). Makrofinanční pomoc může mít i podobu grantů třetím zemím. Odkazy na právní základy jsou uvedeny v příloze k tabulce A2B pracovního dokumentu útvarů Komise. Nařízení Rady (ES) č. 332/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (Úř. věst. L 53, , s. 1). Nařízení Rady (EU) č. 407/2010 ze dne 11. května 2010 o zavedení evropského mechanismu finanční stabilizace (Úř. věst. L 118, , s. 1). Odkazy na právní základy jsou uvedeny v příloze k tabulce č. A3 pracovního dokumentu útvarů Komise. 3

4 Záruční fond pro vnější vztahy tento záruční fond kryje případy nesplácení úvěrů a záruky u úvěrů poskytnuté nečlenským státům nebo na projekty v nečlenských státech. Byl zřízen za účelem: poskytování likvidní rezervy, aby se zabránilo tomu, že z rozpočtu EU budou prostředky čerpány pokaždé, kdy není zaručený úvěr splácen nebo kdy dojde k prodlení s jeho splácením a dále vytvoření nástroje rozpočtové kázně, a to stanovením finančního rámce pro vypracování strategie EU v oblasti záruk, která bude upravovat úvěry poskytované Komisí a úvěry poskytované ze strany EIB třetím zemím 7. Pokud se třetí země stane členským státem EU, nejsou jí poskytnuté úvěry již kryty záručním fondem a související úvěrové riziko musí nést přímo unijní rozpočet. Záruční fond je dotován z rozpočtu EU a jeho prostředky musí být udržovány v objemu, jenž odpovídá určitému procentu jím krytých nesplacených úvěrů a úvěrových záruk. Tato takzvaná cílová sazba v současné době činí 9 % 8. Pokud zdroje záručního fondu nepostačují, poskytne nezbytné prostředky rozpočet EU. Záruční fond Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) Záruka EU pokrývá finanční a investiční operace, které EIB schválí v rámci specializovaného nástroje pro infrastrukturu a inovace a které EIF schválí v rámci specializovaného nástroje pro malé a střední podniky. Část těchto operací je kryta zárukou EU, část probíhá na vlastní riziko skupiny EIB 9. Jiné mechanismy řízení krizí, které nejsou kryty rozpočtem EU V rámci reakce na krizi bylo zavedeno několik dalších mechanismů, které však pro rozpočet EU nepředstavují žádné riziko: úvěrový nástroj pro Řecko 10 je financován formou bilaterálních úvěrů, které Řecku poskytují členské státy eurozóny. Centrálně jej spravuje Komise. Evropský nástroj finanční stability (EFSF) 11 : EFSF zřídily členské státy eurozóny v červnu 2010 jako dočasný záchranný mechanismus pro poskytování finanční pomoci členským státům eurozóny v rámci makroekonomického ozdravného programu. Smlouva o trvalém záchranném mechanismu, Evropském mechanismu stability (EMS), vstoupila v platnost dne 27. září Od 1. července 2013 provádění aktuálních programů EFSF určených Řecku (spolu s MMF a některými členskými státy), jakož i Irsku a Portugalsku (spolu s MMF, Ačkoli jsou rizika ve třetích zemích v konečném důsledku kryta rozpočtem EU, funguje záruční fond jako ochrana rozpočtu před rizikem nesplácení. Poslední výroční zprávu o činnosti záručního fondu a informace o jeho řízení uvádí dokument COM(2015) 343 final ze dne 16. července 2015 a k němu připojený pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2015) 163 final ze dne 20. srpna 2015). Zpráva za rok 2015 by měla být k dispozici nejpozději v červenci 2016 na stránkách Souhrnnou zprávu o činnosti záručního fondu a o cílové sazbě jeho dotování obsahuje dokument COM(2014) 214 final ze dne 8. dubna 2014 a související pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2014) 129 final. Další informace o řízení záručního fondu EFSI, uvádí COM(2016) 353 final ze dne 31. května Informace o úvěrovému nástroji pro Řecko naleznete na stránce: Informace o EFSF: 4

5 některými členskými státy a EU/EFSM) 12 pokračuje, nicméně EFSF již není zapojen do nových finančních programů ani úvěrových smluv. Evropský mechanismus stability (ESM) 13 : Mechanismus ESM je důležitou součástí celkové strategie EU zaměřené na ochranu finanční stability v eurozóně poskytováním finanční pomoci členským státům eurozóny, které mají finanční problémy nebo jimi jsou ohroženy. ESM je mezivládní organizace založená podle mezinárodního práva veřejného, která sídlí v Lucembursku a její efektivní úvěrová kapacita činí milionů EUR. 3. VÝVOJ OPERACÍ, NA NĚŽ BYLA POSKYTNUTA ZÁRUKA Tento oddíl popisuje vývoj operací, na něž byla poskytnuta záruka, tedy operací řízených přímo Komisí a operací řízených EIB Úvěry poskytnuté v rámci EU/EFSM jsou kryty zárukami z rozpočtu EU. Informace o EMS: 5

6 Tabulka č. 1: Celkové nesplacené částky kryté rozpočtem EU ke dni 31. prosince 2015 (v milionech EUR) Nesplacená jistina Vzniklý úrok Celkem % Členské státy* Euratom ,3 Platební bilance ,9 EIB ,4 EFSM ,4 Členské státy mezisoučet** ,0 Třetí země*** Makrofinanční pomoc ,6 Euratom 17 < 1 17 <0,1 EIB**** ,4 Třetí země mezisoučet ,0 Celkem * Toto riziko je kryto přímo rozpočtem EU. Zahrnuje rovněž úvěry Euratomu a EIB poskytnuté zemím před jejich přistoupením k EU. ** Tyto částky nezahrnují operace EFSI, přičemž ke dni vykazování bylo vyplaceno 202 milionů EUR. *** Toto riziko kryté záručním fondem je omezeno na 19,45 miliardy EUR. **** Jsou zde zahrnuty úvěry EIB, které nesplatila Sýrie, a tudíž byly z nich plynoucí pohledávky postoupeny EU. (částka: 155 milionů EUR). Podrobnější informace o těchto nesplacených částkách, zejména co se týče stropu, vyplacených částek nebo míry zajištění zárukou, jsou uvedeny v tabulkách A1, A2a, A2b a A3 pracovního dokumentu útvarů Komise Operace řízené přímo Komisí 1.3. Evropský mechanismus finanční stabilizace (EFSM) Rada Ecofin ve svých závěrech přijatých na zasedání ve dnech 9. a 10. května 2010 stanovila objem prostředků pro tento mechanismus na milionů EUR 14. Členské státy eurozóny 14 Viz tisková zpráva o mimořádném zasedání Rady Ecofin 9. a 10. května 2010 ( 6

7 byly navíc připraveny tyto zdroje v případě potřeby navýšit. V čl. 2 odst. 2 nařízení Rady č. 407/ omezuje dlužnou částka úvěrů nebo úvěrových linií, které lze poskytnout členským státům, rozpětím dostupným v rámci stropů vlastních zdrojů pro prostředky na platby. Na základě rozhodnutí Rady poskytnout finanční pomoc Unie Irsku 16 (až do výše 22,5 mld. EUR) a Portugalsku 17 (do výše 26 mld. EUR) bylo Irsku vyplaceno 22,5 mld. EUR a Portugalsku 24,3 mld. EUR (zbývajících 1,7 mld. EUR nebylo vyplaceno, jelikož o ně portugalská vláda nepožádala a mezitím uplynula lhůta pro jejich vyplacení). Vývoj v roce 2015 V dubnu 2013 se Euroskupina a Rada ECOFIN rozhodly navýšit maximální váženou průměrnou splatnost půjčky EFSM z 12,5 roku na 19,5 roku, což přijímajícím zemím umožňuje požádat o prodloužení splatnosti jednotlivých tranší půjčky do roku Komise dne 27. července 2015 obdržela žádost Irska o prodloužení splacení prvního úvěru EFSM ve výši 5 miliard EUR, který byl Irsku vyplacen v roce 2011 a byl splatný v prosinci Tento úvěr byl refinancován ve třech tranších se splatností v roce 2023 (2 miliardy EUR), 2029 (1 miliarda EUR) a 2035 (2 miliardy EUR). Kromě toho byl ve prospěch Řecka 18 uvolněn překlenovací úvěr ve výši 7,16 mld. EUR, který byl Řecku dále zapůjčen na dobu jednoho měsíce od 20. července do 20. srpna Tato úvěr byl splacen v plné výši. Z původních celkových 60 miliard EUR bylo ke dni 31. prosince 2015 v EFSM k dispozici 13,2 mld. EUR, které byly v případě potřeby určeny na další pomoc státům eurozóny 19. Vývoj po 31. prosinci 2015 Dne 11. ledna 2016 požádala také portugalská vláda o prodloužení druhého úvěru EFSM ve výši 4,75 mld. EUR, který byl vyplacen v roce 2011 a splatný byl v červnu Tento úvěr byl refinancován ve třech tranších se splatností v roce 2023 (1,5 mld. EUR), 2031 (2,25 mld. EUR) a 2036 (1 miliarda EUR) Nástroj na podporu platební bilance Střednědobá finanční pomoc EU v rámci nástroje na podporu platební bilance byla opětovně aktivována v listopadu 2008 ve prospěch Maďarska a následně v lednu a květnu 2009 ve prospěch Lotyšska a Rumunska v celkové výši 14,6 mld. EUR. Jejím cílem bylo obnovit důvěru trhů v tyto země. Z této částky nebylo vyplaceno 1,2 mld. EUR, protože o ně nebylo požádáno a mezitím uplynula lhůta pro jejich vyplacení. Vývoj v roce Nařízení Rady (EU) č. 407/2010 ze dne 11. května 2010 o zavedení evropského mechanismu finanční stabilizace (Úř. věst. L 118, , s. 1). Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/77/EU ze dne 7. prosince 2011 o poskytnutí finanční pomoci Unie Irsku (Úř. věst. L 30, , s. 348). Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/344/EU ze dne 17. května 2011 o poskytnutí finanční pomoci Unie Portugalsku (Úř. věst. L 159, , s. 88); viz též oprava tohoto rozhodnutí (Úř. věst. L 178, , s. 15). Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/1181 ze dne 17. července 2015 o poskytnutí krátkodobé finanční pomoci Unie Řecku (Úř. věst. L 192, , s. 15). Další informace o EFSM uvádí také zpráva Komise o výpůjčních a úvěrových operacích Evropské unie v roce 2014, COM(2015) 327 final. Zpráva za rok 2015 by měla být k dispozici nejpozději v červenci 2016 na stránkách 7

8 Lotyšsko splatilo 1,2 mld. EUR a Rumunsko1,5 mld. EUR. Pokud jde o Rumunsko, Rada dne 22. října 2013 rozhodla poskytnout Rumunsku druhou preventivní střednědobou finanční pomoc 20 ve výši maximálně 2 miliard EUR ve formě úvěru s průměrnou dobou splatnosti nejvýše 8 let. Tento nástroj nebyl použit a lhůta pro žádost o tyto finanční prostředky skončila dne 30. září Celkový strop nástroje na podporu platební bilance činí 50 mld. EUR. Z tohoto objemu zůstávalo k 31. prosinci 2015 k dispozici 44,3 mld. EUR, které lze v případě potřeby uvolnit. Nesplacená výše úvěrů v rámci nástroje na podporu platební bilance se v roce 2015 snížila z 8,4 mld. EUR na 5,7 mld. EUR. Vývoj po 31. prosinci 2015 Maďarsko splatilo poslední tranši své půjčky ve výši 1,5 mld. EUR v dubnu Úvěry makrofinanční pomoci Rozhodnutí o makrofinanční pomoci obecně přijímají Evropský parlament a Rada (článek 212 SFEU). Rada však může přijmout rozhodnutí na základě návrhu Komise, pokud situace ve třetí zemi vyžaduje naléhavou finanční pomoc (článek 213 SFEU). Tento postup byl využit v případě druhého balíčku makrofinanční pomoci pro Ukrajinu v roce Vývoj v roce 2015 Dne 15. dubna 2015 rozhodly Evropský parlament a Rada poskytnout ve formě úvěrů makrofinanční pomoc Ukrajině 21 v maximální výši 1,8 mld. EUR. První tranše ve výši 600 milionů EUR byla vyplacena v červenci. V dubnu 2015 bylo Ukrajině vyplaceno 250 milionů EUR zbývajících v prvním programu pomoci Ukrajině, který byl schválen v roce Zároveň byla Gruzii vyplacena první tranše ve výši 10 milionů EUR (ze schválených 23 milionů EUR). Úvěry makrofinanční pomoci pro Jordánsko (schváleno bylo 180 milionů EUR) byly v roce 2015 vyplaceny v plné výši první tranše ve výši 100 milionů EUR v únoru, druhá a poslední ve výši 80 milionů EUR v říjnu. V roce 2015 byly vyplaceny první dvě tranše úvěru pro Tunisko 23 (schváleno bylo 300 milionů EUR) první tranše ve výši 100 milionů EUR v květnu a druhá tranše ve výši 100 milionů EUR v prosinci. Přijímající země splatily 67 milionů EUR (Bosna a Hercegovina 4 miliony EUR, Bývalá jugoslávská republika Makedonie 10 milionů EUR, Černá Hora 1 milion EUR a Srbsko 52 milionů EUR) Rozhodnutí Rady 2013/531/EU ze dne 22. října 2013, kterým se Rumunsku poskytuje preventivní střednědobá finanční pomoc Evropské unie (Úř. věst. L 286, , s. 1). Rozhodnutí (EU) 2015/601 ze dne 15. dubna 2015, kterým se Ukrajině poskytuje makrofinanční pomoc (Úř. věst. L 100, , s.1). Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 388/2010/EU ze dne 7. července 2010 o poskytnutí makrofinanční pomoci Ukrajině (Úř. věst. L 179, , s. 1). Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 534/2014/EU ze dne 15. května 2014 o poskytnutí makrofinanční pomoci Tuniské republice (Úř. věst. L 151, , s. 9). 8

9 Nesplacená výše úvěrů v rámci makrofinanční pomoci se v období od 31. prosince 2014 do 31. prosince 2015 zvýšila z 1 828,6 milionu EUR na 3 006,6 milionu EUR. 73,5 % veškerých nesplacených úvěrů makrofinanční pomoci představují úvěry pro Ukrajinu. Vývoj po 31. prosinci 2015 První tranše půjčky (10 milionů EUR z 15 schválených milionů EUR) byla Kyrgyzské republice 24 vyplacena v dubnu Úvěry Euratomu Úvěry Euratomu členským státům nebo některým způsobilým nečlenským zemím (Ruské federaci, Arménii a Ukrajině) nesmějí překročit milionů EUR; z této částky bylo vyplaceno již zhruba 85 %. Úvěr pro Ukrajinu ve výši 300 milionů EUR, který je určen na zlepšení bezpečnosti stávajících jaderných zařízení, byl podepsán dne 7. srpna Tyto úvěry jsou rovněž kryty zárukami třetích stran, které pokrývají 100 % částky splatné na konci roku. Schváleny byly 4 miliardy EUR, z nichž může být na nové projekty použito ještě 326 milionů EUR. Vývoj v roce 2015 Podle posouzení Komise byly všechny podmínky nezbytné pro poskytnutí úvěru uspokojivě splněny. Rozhodnutí o půjčce první tranše ve výši 100 milionů EUR bylo přijato dne 27. května 2015, nicméně z důvodu zpoždění při provádění plateb nebyly dosud vyplaceny žádné částky. V roce 2015 nebyly vyplaceny žádné prostředky. Bulharsko splatilo 22,6 mil. EUR, Rumunsko 19 mil. EUR a Ukrajina ekvivalent 6,9 mil. EUR Vývoj financování EIB ve třetích zemích Vývoj v roce 2015 V rámci obecného mandátu EIB na období let bylo podepsáno financování v celkové výši 6,920 mld. EUR, z nichž bylo k tomuto datu vyplaceno 525 milionů EUR (viz tabulka A5 pracovního dokumentu útvarů Komise). Více informací o zemích, na něž se vztahuje mandát EIB, obsahují tabulky A1 a A2 pracovního dokumentu útvarů Komise. Údaje k mandátu EIB ve třetích zemích za předchozí období podává tabulka A3 pracovního dokumentu útvarů Komise. Syrská vláda nesplácela úroky a úvěry ani v roce Na pokrytí těchto nesplacených částek čerpala EIB prostředky ze záručního fondu (viz odstavec níže). Tabulka 1 uvádí částky nesplacené ke dni 31. prosince v rámci finančních nástrojů uvedených v tomto oddíle. 4. RIZIKA KRYTÁ ROZPOČTEM EU 4.1. Definice rizika Riziko, jemuž je rozpočet EU vystaven, vyplývá z objemu nesplacené jistiny a úroků u operací, na něž byla poskytnuta záruka. 24 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1025/2013/EU ze dne 22. října 2013 o poskytnutí makrofinanční pomoci Kyrgyzské republice (Úř. věst. L 283, , s. 1). 9

10 Pro účely této zprávy se pro ocenění rizik, jimž je rozpočet EU (přímo nebo nepřímo prostřednictvím fondu) vystaven, používají dvě metody: krytí celkového rizika tato metoda je založena na součtu celkové částky nesplacené jistiny u dotčených operací k danému datu včetně vzniklého úroku 25, roční riziko, jemuž je rozpočet EU vystaven tento rozpočtový přístup vychází z výpočtu maximálního objemu ročních splatných plateb, které by EU musela v rozpočtovém roce uhradit za předpokladu, že by nebyly spláceny žádné zaručené úvěry Složení celkového rizika Až do roku 2010 vyplývalo největší riziko, pokud jde o celkové zaručené nesplacené částky, hlavně z úvěrů poskytnutých třetím zemím. Od roku 2011 výrazně zatěžuje veřejné finance členských států finanční krize. EU proto navýšila své financování, aby pokryla vyšší potřeby veřejného financování v členských státech. Tento vývoj vedl ke změně složení rizika. K 31. prosinci 2015 se 66 % celkových nesplacených částek 27 týkalo výpůjčních operací souvisejících s úvěry poskytnutými členským státům, které jsou přímo kryty rozpočtem EU (ve srovnání s 45 % ke dni 31. prosince 2010) Roční riziko kryté rozpočtem EU Při zohlednění úvěrů nesplacených ke dni 31. prosince 2015 (viz tabulka 1) činí maximální částka, kterou by EU musela vyplatit v průběhu roku 2016 (přímo a prostřednictvím záručního fondu) za předpokladu, že by nebyly spláceny žádné ze zaručených úvěrů ,5 mil. EUR. Tato částka představuje objem jistiny a úroků ze zaručených úvěrů, jejichž splatnost nastává během roku 2016, za předpokladu, že nesplácené úvěry nejsou splatné v předstihu (podrobnosti uvádí tabulka A4 v pracovním dokumentu útvarů Komise) Pohledávky u členských států V roce 2016 činí maximální roční riziko, které pro EU vyplývá z výpůjček členským státům milionů EUR (zhruba 76 % celkového ročního rizika). Toto riziko se týká: a) úvěrů EIB a/nebo Euratomu, které byly členským státům poskytnuty před jejich přistoupením k EU, b) úvěrů poskytnutých v rámci podpory platební bilance a c) úvěrů poskytnutých v rámci EFSM. Tabulka 2: Pořadí členských států podle ročního rizika, jemuž je rozpočet EU vystaven v roce 2016 (v mil. EUR) Pořadí Země Úvěry Maximální roční riziko Podíl země na ročním riziku v souvislosti s členskými státy Podíl země na ročním riziku v souvislosti s členskými a nečlenskými státy Viz tabulka 1 v této zprávě. Pro účely tohoto výpočtu se předpokládá, že uvedené nesplácené úvěry nejsou splatné v předstihu, tzn. berou se v úvahu pouze splatné částky (viz tabulky 2 a 3 v této zprávě a tabulka A4 v pracovním dokumentu útvarů Komise). Viz tabulka 1. 10

11 1 Portugalsko c) 5 434,13 66,6 % 50,7 % 2 Maďarsko a) + b) 1 558,78 19,1 % 14,5 % 3 Irsko c) 609,39 7,5 % 5,7 % 4 Rumunsko a) + b) 314,19 3,9 % 2,9 % 5 Bulharsko a) 83,24 1,0 % 0,8 % 6 Česká republika a) 43,66 0,5 % 0,4 % 7 Chorvatsko a) 38,88 0,5 % 0,4 % 8 Polsko a) 29,36 0,4 % 0,3 % 9 Lotyšsko a) + b) 27,10 0,3 % 0,3 % 10 Slovenská republika a) 14,66 0,2 % 0,1 % 11 Litva a) 4,60 0,1 % < 0,1% 12 Slovinsko a) 2,09 < 0,1% < 0,1% Celkem 8 160,1 100 % 76,1 % 11

12 Pohledávky u třetích zemí V roce 2016 činí maximální roční riziko, které pro EU vyplývá z výpůjček třetím zemím 2 258,4 mil. EUR (24 % celkového ročního rizika). Riziko související se třetími zeměmi vyplývá z úvěrů poskytnutých EIB a/nebo Euratomem a/nebo z úvěrů poskytnutých v rámci makrofinanční pomoci (podrobnosti jsou obsaženy v tabulce A2b pracovního dokumentu útvarů Komise). Fond kryje zaručené úvěry poskytnuté třetím zemím se splatností rozloženou až do roku Prvních deset zemí (ze čtyřiceti tří) je seřazeno níže podle částek splatných v roce Připadá na ně milionů EUR, tj. 81 % ročního rizika vyplývajícího pro záruční fond v souvislosti se třetími zeměmi. Analýza hospodářské situace těchto zemí a komentář k ní jsou obsaženy v bodě 3 pracovního dokumentu útvarů Komise. Tabulky k jednotlivým zemím uvádějí též posouzení úvěruschopnosti podle ratingových agentur. Tabulka 3: Pořadí deseti největších dlužníků ze třetích zemí podle ročního rizika pro rozpočet EU v roce 2016 (v mil. EUR) Pořadí Země Maximální roční riziko Podíl země v rámci ročního rizika třetích zemí Podíl země na ročním riziku (v souvislosti s členskými a nečlenskými státy) 1 Turecko 554,91 21,7 % 5,2 % 2 Brazílie 285,13 11,1 % 2,7 % 3 Tunisko 278,87 10,9 % 2,6 % 4 Egypt 230,85 9,0 % 2,2 % 5 Maroko 217,61 8,5 % 2,0 % 6 Srbsko 203,75 8,0 % 1,9 % 7 Jižní Afrika 89,52 3,5 % 0,8 % 8 Libanon 88,62 3,5 % 0,8 % 9 Bosna Hercegovina a 60,05 2,3 % 0,6 % 10 Sýrie 56,54 2,2 % 0,5 % Těchto 10 zemí celkem 2 068,85 80,7 % 19,3 % 12

13 5. AKTIVACE ZÁRUK A VÝVOJ ZÁRUČNÍHO FONDU 5.1. Aktivace záruk 1.3. Platby z peněžních zdrojů Je-li dlužník v prodlení s úhradou úvěru poskytnutého ze strany EU, čerpá Komise ze svých peněžních prostředků, aby zabránila prodlení s úhradou a vzniku nákladů při obsluze svých výpůjčních operací 28. K tomu v roce 2015 nedošlo Platby z rozpočtu EU Pokud by došlo k nesplácení, bylo by třeba pokrýt tento schodek z rozpočtu EU. Jelikož v roce 2015 k žádnému případu nesplácení ze strany členských států nedošlo, nebylo požádáno o žádné prostředky Žádosti o čerpání ze záručního fondu a inkasa Pokud je příjemce ze třetí země, kterému EU poskytla nebo zaručila úvěr, v prodlení se splácením, jsou na pokrytí tohoto výpadku čerpány prostředky z fondu, a to do tří měsíců od podání žádosti o platbu 29. Syrská vláda přestala od prosince 2011 hradit část plateb úroků a splátek úvěrů dlužných EIB. Vzhledem k tomu, že oficiální žádosti o platbu byly neúspěšné, začala EIB v květnu 2012 čerpat prostředky ze záručního fondu. Vývoj čerpání z fondu v souvislosti s nesplácenými úvěry v Sýrii je uveden v tabulce 4. Částky, o jejichž čerpání žádá EIB, se z účtu záručního fondu odepisují po jejich schválení útvary Komise. Provede-li EU platbu v rámci záruky EU, přecházejí na ni související práva a opravné prostředky EIB. Pohledávky, jež na EU přejdou, však jménem EU vymáhá EIB Viz článek 12 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 130, , s. 1). Od svého zřízení v roce 1994 až do data uzávěrky této zprávy byl záruční fond využit ke krytí kumulativní částky ve výši 705 milionů EUR. Celkem bylo zpět získáno 579 milionů EUR (tuto částku tvoří výše splacené jistiny a úroků plus sankční úroky z prodlení a realizované kurzové zisky a ztráty). Více podrobností uvádí oddíl pracovního dokumentu útvarů Komise. 13

14 Tabulka 4: Čerpání ze záručního fondu z titulu nesplácených úvěrů v Sýrii (v mil. EUR) Rok Počet proplacených žádostí Výše dlužných splátek Penále a naběhlé úroky (1) Inkasovaná částka Celkem ,02 nepoužije se 2,15 21, ,27 1, , ,68 1, , ,66 1, ,16 Celkem ,64 4,40 2,15 202,89 (1) Úhradu penále a vzniklých úroků požaduje EIB až v rámci druhé žádosti o úhradu jednotlivých úvěrů. Tyto částky nabíhají ode dne, kdy nastalo prodlení s úhradou, až do dne úhrady ze záručního fondu. K 31. prosinci 2015 dosahuje celková nesplacená jistina zaručených úvěrů poskytnutých Sýrii 554 milionů EUR 30, přičemž poslední úvěr je splatný v roce Vývoj po 31. prosinci 2015 Do konce roku 2015 byly předloženy tři další žádosti, které mají být uhrazeny v roce 2016, přičemž v lednu 2016 byla předložena další žádost celkem bylo požádáno o 29,90 mil. EUR Vývoj záručního fondu V souladu s nařízením o záručním fondu musí dotace fondu dosáhnout přiměřené výše (cílové částky) stanovené ve výši 9 % celkových kapitálových závazků vyplývajících z každé operace a navýšených o vzniklé úroky. K zajištění toho, aby byla cílová částka dosažena, je zaveden dotační mechanismus. Na základě dotačního mechanismu bylo z rozpočtu EU v únoru 2015 do fondu vyplaceno 144,4 mil. EUR a v únoru 2016 dalších 257,12 mil. EUR. K 31. prosinci 2015 činila čistá aktiva 31 tohoto fondu 2 320,06 mil. EUR. Poměr mezi čistými aktivy a nesplacenými kapitálovými závazky 32 (28 312,24 mil. EUR) ve smyslu nařízení o záručním fondu byl nižší než uvedená cílová částka. Předběžný rozpočet EU na rok 2017 proto počítá s dotací ve prospěch záručního fondu ve výši 228,04 mil. EUR. Ke dni 31. prosince 2015 evidoval záruční fond nevyřízené pohledávky ve výši 202,89 mil. EUR, jež jsou předmětem inkasa. V souladu s poslední souhrnnou zprávou 33 by měl být proveden přezkum, jehož účelem je posoudit hlavní parametry záručního fondu, především cílovou sazbu, a to zároveň s přezkumem v polovině období mandátu EIB pro poskytování úvěrů třetím zemím. Záruční Do této částky je již započteno 200,64 mil. EUR, o něž požádala EIB a které zaplatila Komise. Celková aktiva záručního fondu po odečtení kumulovaných závazků (poplatků EIB a poplatků za audit). Včetně naběhlých úroků. Viz poznámka pod čarou 8. 14

15 fond v současnosti hodnotí externí dodavatel, který posuzuje rizikový profil fondu a jeho účinnost, pokud jde o vývoj financování ve prospěch třetích zemí, které záruční fond kryje, a související rizika. Výsledky se očekávají v září

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČNÍCH A ÚVĚROVÝCH ČINNOSTECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2015

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČNÍCH A ÚVĚROVÝCH ČINNOSTECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2016 COM(2016) 387 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČNÍCH A ÚVĚROVÝCH ČINNOSTECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2015 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Úvěry poskytované

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.7.2012 COM(2012) 419 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Úvěry Evropské unie...

Více

Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0162 (NLE) 11158/15 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK 2013. {SWD(2014) 241 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK 2013. {SWD(2014) 241 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 COM(2014) 463 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK 2013 {SWD(2014) 241 final} CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.12.24 KOM(24) 837 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Technická úprava finančního výhledu pro rok 26 podle vývoje hrubého

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.10.2015 COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Nové žádosti

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 12. července 2005 (05.08) (OR. en) 11133/05 FIN 268

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 12. července 2005 (05.08) (OR. en) 11133/05 FIN 268 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 12. července 2005 (05.08) (OR. en) 11133/05 FIN 268 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Patricia BUGNOTOVÁ, ředitelka, za generálního tajemníka Evropské komise Datum přijetí: 8. července

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.9.2005 KOM(2005) 460 v konečném znění 2005/0195 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se mění rozhodnutí 2000/24/ES za účelem doplnění Malediv na seznam zemí,

Více

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) 10747/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 28. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 414 final Předmět: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lotyšské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 287 směrnice

Více

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu Celkový státní dluh dosáhl ke konci září nominální hodnoty 589,3 mld Kč a proti stavu na začátku letošního roku se zvýšil o 96,1 mld Kč, tj. o 19,5 % (schválený

Více

(96. týden) N 118 / 10

(96. týden) N 118 / 10 N 118 / 10 10. funkční období N 118 / 10 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 (96. týden) 2016 Rada Evropské

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technické úpravy finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technické úpravy finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.5.2015 COM(2015) 320 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Technické úpravy finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND (Článek 6 nařízení Rady č. 1311/2013,

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12. COM() 597 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců

Více

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU)

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21) (2014/647/EU) VÝKONNÁ RADA

Více

DŮSLEDKY SOUČASNÉ FINANČNÍ A HOSPODÁŘSKÉ KRIZE PRO OBLAST VEŘEJNÉ ODPOVĚDNOSTI A VEŘEJNÉ KONTROLY V EU A PRO ROLI EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

DŮSLEDKY SOUČASNÉ FINANČNÍ A HOSPODÁŘSKÉ KRIZE PRO OBLAST VEŘEJNÉ ODPOVĚDNOSTI A VEŘEJNÉ KONTROLY V EU A PRO ROLI EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR Písemné stanovisko 2011 DŮSLEDKY SOUČASNÉ FINANČNÍ A HOSPODÁŘSKÉ KRIZE PRO OBLAST VEŘEJNÉ ODPOVĚDNOSTI A VEŘEJNÉ KONTROLY V EU A PRO ROLI EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA CS 3 ÚVOD 1. Celosvětová

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Ujednání mezi Evropskou unií a Norským královstvím

Více

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) 10899/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 3966 final Předmět: SOC 447 FSTR 43 CADREFIN

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.4.2016 COM(2016) 240 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1-4/2016 CS CS OBSAH 1. Rozpočtový proces EZZF na rok

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 06/2014. BODU 21 02 51 03 Spolupráce s rozvojovými zeměmi v Asii, včetně Střední Asie a Blízkého východu Platby 36 000 000

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 06/2014. BODU 21 02 51 03 Spolupráce s rozvojovými zeměmi v Asii, včetně Střední Asie a Blízkého východu Platby 36 000 000 EVROPSKÁ KOMISE V BRUSELU DNE 27/03/2014 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2014 ODDÍL III KOMISE, HLAVY 13, 21, 22, 23, 40 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 06/2014 EUR Z KAPITOLY 1305 Nástroj předvstupní pomoci Regionální rozvoj

Více

III EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

III EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 4.4.2013 Úřední věstník Evropské unie C 96/11 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 7. ledna 2013 k návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí systém finanční

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 8. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 293 final

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU Dne 3. května

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí-

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Zpracoval: ROZ MHMP srpen 2014 Základní okruhy prezentace dluhové služby Vlastního hl. m. Prahy (VHMP) Vztahové schéma dluhové služby Dlouhodobé finanční

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2012 COM(2012) 133 final 2012/0063 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu)

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. 16.10.2015 L 271/25 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1853 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart Inostart program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Rámec programu Inostart Program byl připraven na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou

Více

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Očekávaný vývoj státních finančních aktiv a pasiv vymezených rozpočtovými pravidly (tj. 36 zákona č. 218/2000 Sb.) za léta 2011 až 2012 je souhrnně

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2015 C(2015) 3755 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2.6.2015, kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského

Více

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 2. prosince (OR. en) 14910/15 FIN 873 STAT 17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 2. prosince Příjemce: Č. dok. Komise: COM() 597 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

Stanovisko č. 7/2014. (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU)

Stanovisko č. 7/2014. (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU) Stanovisko č. 7/2014 (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU) k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) C 449/168 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) ÚVOD 1. Evropská

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2009 K(2009) 5453 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23.7.2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 1. prosince 2016 (OR. en) 2016/0197 (COD) PE-CONS 45/16 ECOFIN 979 UEM 350 RELEX 904 MED 55 CODEC 1559 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 8.8.2015 CS L 211/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1369 ze dne 7. srpna 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 25. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Poznámka pod čarou č. 93 Celex č. Ustanovení Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, ve znění směrnice

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Rozpočtový výbor 10.12.2014 2014/2161(BUD) NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.7.2017 COM(2017) 357 final 2017/0148 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lucembursko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Gruzie a Jižní

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 43/2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 43/2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V BRUSELU DNE 22/10/2009 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2009 ODDÍL III KOMISE, HLAVA 06 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 43/2009 NEPOVINNÉ VÝDAJE EUR Z KAPITOLY 06 01 Správní výdaje v oblasti

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

ROZHODNUTÍ. s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5 a článek 46.

ROZHODNUTÍ. s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5 a článek 46. 1.6.2016 CS L 144/99 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/868 ze dne 18. května 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/6 o organizaci přípravných opatření pro shromažďování podrobných

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

Ministerstvo financí č.j. MF /2015/11. Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv

Ministerstvo financí č.j. MF /2015/11. Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Ministerstvo financí č.j. MF- 26 622/2015/11 F. Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Očekávaný vývoj státních finančních

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

Delegace naleznou v příloze dokument C(2017) 771 final/annexes 1 to 3.

Delegace naleznou v příloze dokument C(2017) 771 final/annexes 1 to 3. Rada Evropské unie Brusel 13. února 2017 (OR. en) 6241/17 ADD 1 FIN 105 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 10. února 2017 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Mgr. Tereza Vavrečková, Ministerstvo financí, Centrální finanční a kontraktační jednotka Národní koordinační jednotka Programu Ostrava, 7. října 2015

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Ing. Jiří Hodík, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Doksy, 6. srpna 2015

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst.

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst. L 118/6 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/783 ze dne 25. dubna 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IV (Energetika) Dohody o EHP (třetí energetický

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2015 COM(2015) 152 final 2015/0077 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ohledně přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2016 COM(2016) 462 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku v návaznosti

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka L 242/4 9.9.2016 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

Více

IV. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU

IV. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU IV. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Dluhová strategie a řízení rizik V souladu se Strategií financování a řízení státního dluhu pro rok 2011 sledovalo Ministerstvo financí během roku 2011 strategické cíle v oblasti

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o provádění makrofinanční pomoci třetím zemím v roce 2014. {SWD(2015) 115 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o provádění makrofinanční pomoci třetím zemím v roce 2014. {SWD(2015) 115 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2015 COM(2015) 290 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění makrofinanční pomoci třetím zemím v roce 2014 {SWD(2015) 115 final} CS CS OBSAH 1. ÚVOD...

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA L 202/54 Úřední věstník Evropské unie 4.8.2009 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 17. července 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a vládou Bangladéšské lidové republiky o některých aspektech leteckých

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020

NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 L 347/884 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více