Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily"

Transkript

1 lion_1_2007.qxd :09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena zima Foto: ätefan NehÈz Lionského plesu v Nitře, jehož výtěžek byl určen na podporu výstavby nemocnice v Keni, K se zúčastnil i zástupce tamního LC Josphat Muthumbi s chotí Alicí (Bližší informace uvnitř vydání) oto: Jiøí Zatloukal Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

2 lion_1_2007.qxd :10 StrÆnka 2 Lionská plesová sezóna - aneb lvi salûn v akci Prakticky kaûd Lions Club v distriktu po d nïjak sv j slavnostnì veëer, garden p rty, z meckou slavnost nebo ples. Ples bylo v letoönì sezûnï opït nïkolik, nïkterè z nich jsou jiû vyhl öenè a majì svou dlouholetou tradici. V RychnovÏ nad KnÏûnou nap Ìklad po dali sv j jiû 13. benefiënì lionsk ples. V n sledujìcì fotogalerii p in öìme report û, jak takov plesov veëer probìh. Po d nì plesu je urëitï dobr zp sob pro spïönou reprezentaci klubu, propagaci lionskèho hnutì a pro pozvednutì spoleëenskèho ûivota v mìstï. A teô vzh ru na ples Ö.. Nejd Ìve se dostavì hostè, velmi Ëasto i guvernèr se svojì chotì. Na vod je slavnostnì ceremoni l, vystoupenì host a nïkdy i p ed v nì ocenïnì lion m. Pak se takè velmi Ëasto udïl spoleën pam teënì fotografie. NÏkdy se objevì reportè i, trochu se posedì u stolu a uû se rozbïhne program. P edtanëenì je neodmyslitelnou souë st kaûdèho plesu, velmi Ëasto v pod nì mlad ch, nïkdy i dïtsk ch p r. Na kaûdèm plese jsou k vidïnì kr snè ûeny v kr sn ch veëernìch rûb ch. Pro opravdovè poûitk e jsou urëeny mûdnì p ehlìdky. Z bava je v plnèm proudu, hraje se a tanëì.v RychnovÏ to byl kr l ËeskÈho swingu LaÔa Kerndl, ale i bratislavskè pïveckè trio 3ses3 (Ëti: Tri sestry). Kaûd po dn ples se neobejde bez tomboly, dobroëinnè sbìrky Ëi draûby. A samoz ejmï je Ëasto p ipraveno Ñp lnoënì p ekvapenìì- to v T bo e bylo v pod nì zpìvajìcìch t borsk ch lv. Na plesovè hosty Ëek takè dobrè jìdlo a pitì. Pouûity fotografie z letoönìch ples v Nitre, RychnovÏ n.kn., SliaËi a v T bo e, foto:ätefan NehÈz, Ji Ì Zatloukal, Jakub Sychra, archiv LC Zvolen

3 lion_1_2007.qxd :10 StrÆnka 3»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 3 OBSAH VYD NÕ: TitulnÌ strana ñ n vötïva J. Muthumbi s chotì AlicÌ Fotogalerie ñ lionsk plesov sezûnaööö vodnìk ñ slovo guvernèra ÖÖÖ Distrikt 122 p ivìtal Josphata Muthumbiho z KeneÖÖÖ Ples pod sloganem nemocnice pro KeÚuÖÖÖ...5 NominaËnÌ sch zka na p ÌötÌho guvernèra...6 Informace ze sekretari tu...6 Mosty k lidem (1.VDG Tom ö Ryba)...6 Zased nì kabinetu v T bo e...7 Lionsk rok vrcholì ñ p Ìprava voleb...7 Pozv nka na 14.konvent...8 PrÌhovor ing. Rudolfa HlavaËky...8 Mezin rodnì kemp ml deûe v Plzni...9 JubilejnÌ sbornìk k 15. v roëì vzniku distriktu...9 Mezin rodnì soutïû ñ MÌrov plak t VÌtÏzovÈ soutïûe MÌrov plak t Lioni na pode OSN vo Viedni...11 Lions Worldwide Induction Day...11 éivotopis Melvina Jonesa...11 SbÌrka star ch br lì pokraëuje...11 LC T bor ñ aktivity klubu, aukce na plese...12 LC T bor ñ ples, dobroëinn koncert...13 LC Rokycany ñ PomocnÈ tlapky...14 LC Praha Strahov ñ adventnì koncert...14 LC Brezno ñ zimnè hry Lions...15 LC Rychnov n. Kn. ñ ples, p ed nì dar z v tïûku...16 LC Rychnov n. Kn. Dobromila ñ akce, akce klub...17 LC Karlovy Vary Diana - informace z Ëinnosti...18 LC Brno äpilberk ñ informace z Ëinnosti...19 LC Kremnica, LC Pardubice ñ informace z Ëinnosti...20 LC Pieöùany v zime...21 LC PlzeÚ City ñ akce klubu...22 LC Praha Orel ñ 15. let distriktu MojmÌrovce ñ pozv nì na konvent...24 Slovo redakce: Vstoupili jsme do druhè poloviny lionskèho klubovèho roku a my p in öìme t etì ËÌslo naöeho bulletinu. M sice v n zvu Ñzimaì, ale ta letoönì zimu p Ìliö nep ipomìnala. Snad bychom do hlaviëky mohli spìöe vloûit ÑobdobÌ chladn ch deöù ì. Toto ËÌslo jsme sestavili poprvè za pomoci asistentky sekretari tu Ivany Sk ÌteckÈ, kter bude dalöì posilou v naöì redakënì radï. OpÏt se poda ilo shrom ûdit mnoho zajìmav ch p ÌspÏvk o klubov ch akcìch po celèm distriktu. St le je vöak hodnï klub, kterè o sv ch aktivit ch ned vajì vïdït a to je ökoda. P ÌötÌ vyd nì naöeho bulletinu chceme p ipravit tïsnï po konventu, aby obsahovalo aktu lnì informace o jeho pr bïhu. Samoz ejmï opït r di otiskneme zpr vy o dobroëinn ch klubov ch aktivit ch. Za kolektiv redakce Ji Ì Zatloukal, IPDG D122, Foto na titulnì stranï: Na plese v Nit e se seöli (zleva): IPDG Ji Ì Zatloukal, CS Boris Hynek, DG Tibor BuËek, ID MiklÛs Horv th, Josphat Muthumbi s chotì a PDG VojtÏch Trapl.»esk a slovensk Lion Ë.11, roënìk 3 ñ vyölo v b eznu 2007 Jako sv j obëasn informaënì bulletin vyd v Lions Clubs International, Distrikt 122,»esk republika a Slovensk republika Adresa redakce: Lions Clubs International, D122, kancel sekretari tu kabinetu distriktu, Pansk 1492, Rychnov nad KnÏûnou,»esk republika, RedakËnÌ rada: Ji Ì Zatloukal ñ Boris Hynek - Ivana Sk Ìteck ñ RedakËnÌ uz vïrka: Texty Ël nk jsou p evzaty z p ÌspÏvk klub, pokud jsou auto i zn mi, jsou uvedeni u jednotliv ch Ël nk. P ÌspÏvky, prosìm, zasìlejte ve form tu WORD (tedy DOC), fotografie ve form tu JPEG (JPG), a to v dobrè kvalitï ñ velikost souboru min. 200kBy Sazba a tisk: UNIPRINT s.r.o., Rychnov n.kn.,»r, NeprodejnÈ, urëeno Ëlen m Lions Clubs International a jejich p Ìznivc m. MilÌ lions! Vzhæadom na excelentn v voj naöich distriktn ch zahraniën ch vzùahov a person lne ambìcie, ktorè sa Ërtaj v tomto obdobì, v ûenì lions priatelia, dovoæujem si prihovoriù sa V m naliehavo a s v zvou. Touto cestou op tovne vyz vam ambiciûznych Ëlenov lions do pr ce na vöetk ch rovniach lions ötrukt ry, Ëi uû sa jedn o klubov, zûnov, region lnu alebo distriktn roveú. Pr ve teraz v kluboch prebiehaj voæby. Vöetci vieme, ûe v rovni funkciì distriktu je m - lo in reûim. Na konvente bude volen okrem viceguvernèra prvèho a druhèho- novèho, aj guvernèr distriktu. To je vöetko, pokiaæ sa jedn o voæbu funkciì pre nov kabinet. N sledne si jedin osoba a to guvernèr, jednostrann m aktom s m zvolì resp. menuje Ëlenov svojho guvernari tu ñ kabinetu. Jedine Ëlenovia ex-offo s v kabinete predurëenì. S to viceguvernèri a posledn pastguvernèr. KeÔ to zhrnieme, m me teda prv roveú volieb klubov a druh roveú volieb distriktn. Pre n s, n ö distrikt, sa v kr tkej bud cnosti Ërt aj tretia roveú volieb. no, je to re lny prienik do svetov ch lionsk ch ötrukt r v rovni volieb branûov ch svetov ch riaditeæov. Vieme, ûe prv m tak mto riaditeæom ñ ID v nov ch LCI krajin ch po p de eurûpskeho komunizmu, sa stal Mikloö Horv th z Budapeöti. Poznaj c situ ciu, dovoæujem si povedaù, ûe teraz je rad na Rumunsku a na Distrikte 122»esk a Slovensk republika. Slovinci zatiaæ viackr t premrhali svoju moûnosù z dùvodov, ktorè mùûeme kulo rne rozobraù n sledovne. Navrhn ù niekoho do Oak Brooku za svetovèho riaditeæa je odvaha, ktor musì maù svoj re lny z klad. Na t to funkciu musìme za cca 4 roky pripraviù ambiciûzneho Ëlena niektorèho z lions klubu D ñ 122. Ak pripoëìtame potenciu vìùazstva Eberharda Wirfsa v Chicagu na II. Internation lneho prezidenta, naöe ambìcie zo zn mych dùvodov porast. Preto, ako guvernèr , vyz vam bud cich kandid tov na potenci lny post medzin rodnèho branûovèho riaditeæa LCI za distrikt 122, aby dal o svojich ambìci ch vedieù. Je vhodnè zaëaù prìpravu uû vo fiök lnom roku Existuj dùvody tejto v zvy a ako bud ci pastguvernèr, sa tieû zasadìm o jeho postupnè uv dzanie do tejto vysokej funkcie. S prianìm zdravia a s ctou vöetk ch V s pozdravuje Tibor BuËek

4 lion_1_2007.qxd :10 StrÆnka 4 4»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR Distrikt 122 privítal Josphata Muthumbiho z Kene DÚa 25.febru ra 2007 priöiel do n öho distriktu z Kene, mesta Thika pri Nairoby Ëlen lions klubu Thika - Kilimambogo Josphat Muthumbi. DÙvod n vötevy bola nielen Ëasù na plese, ktor bol organizovan pod sloganom ÑNemocnica pre KeÚuì, ale aj doprecizovanie vöetk ch vecn ch a pr vnych podmienok pre tento projekt. Na letisku sme ich privìtali veæmi spont nne, ale aj predvìdavo. Josphat, a aj jeho manûelka, prileteli bez teplejöieho obleëenia. Samozrejme sme ich odeli do koûuchov. Kto je Johsphat Muthumbi a jeho manûelka Alice? Josphat je vysok m lions- radnìkom v multidistrikte Ë.411-A KeÚa - EtiÛpia. M funkciu chairmena pre zahraniënè vzùahy. ätudoval vo Veækej Brit nii a je spolumajiteæom developèrskej firmy v Thike. So svojou manûelkou Alice maj dve deti. DcÈra sa chyst na öt dium medicìny v Nairobi a syn je ökolopovinn m ûiakom. Manûelka Alice je profesorkou na vysokej ökole. Pre oboch sme pripravili vyëerp vaj ci spoloëensko-odborn program. Vöetko zaëalo prijatìm vo firme Agrofinal riaditeæom firmy Ing. Milanom R com. T to firma, ktorej hlavn m akcion rom je Ëlen Rotary Ing. Pavol Galo, darovala Josphatovi maj sejaëku. Nasledovalo prijatie u prim tora mesta Nitra Jozefa DvonËa, ktor udelil Josphatovi ocenenie a pam tn medailu. N sledne keúania boli pozvanì viceprim torom Frantiökom Bal ûom na zdvorilostn obed, kde p n viceprim tor zaujal sk senosùami z keúskèho prostredia, nakoæko v tomto prostredì pùsobil jeho syn. Na veëernom stretnutì v reötaur cii OKO, ktorè bolo v prekladateæskej a moder torskej rèûii pani profesorky Loviökovej sa Josphat obozn mil so ûivotom LC Nitra. O plese sme uû prezentovali mnoho, preto sa s stredìme na ÔalöÌ jeho sprievodn program, v ktorom v datne pomohol prezident LC - Gala Pavol Beskydiar. éiaæ pri ceste z Nitry do Banskej Bystrice Palkovi Beskydiarovi bola, nìm nezavinenou nehodou, spùsoben ökoda na jeho Audi za cca Sk. Naöùastie ani jemu, ani Josphatovi a Alice sa nië nestalo. Rudolf HlavaËka veæmi pohotovo dal svoje BMW s vodiëom a iölo sa Ôalej. KeÚania si zo strednèho Slovenska zobrali veæa pekn ch z ûitkov, ktorè spolu s Ëlenmi LC - Gala pripravili aj Ëlenky bud ceho d mskeho Lions klubu pod vedenìm Janky Slanej. Touto cestou im tieû srdeëne Ôakujeme. Josphat sa bol tieû poôakovaù firme VaV ñ Ing. Petrovi Valachovi za gener lne sponzorstvo. Muthumbiovci obdivovali Petra Valacha grandiûzny projekt v stavby Euro-Shopping Centra v Banskej Bystrici. Josphat a Alice sa obozn mili s kult rou a histûriou nielen Nitry, ale aj öiröieho zemia Slovenska. Slovensk akadèmia vied v Nitre prostrednìctvom Prof. V clava Furm nka - Ëlena LC Nitra a Dr.VlkolÌnskej, zabezpe- Ëila odborn predn öku a keúskì priatelia naûivo na hrade a v muze lnom podhradì precìtili historickè fakty, ktorè boli, ako oni sami prezradili, veæmi impresìvne a pre nich plne novè. Taktieû vôaka patrì riaditeæovi Slovenskej katolìckej charity Ing. Jurajovi Bar tovi, ktor prostrednìctvom Dr. Ladislava Bel sa prichystal prech dzku pìsomnìckou histûriou v prekr snej kapitulskej kniûnici. T to kniûnica patrì medzi najvz cnejöie skvosty naöej kult ry a kniûnej histûrie. Manûelia Muthumbiovci sa veæmi poteöili, zvl öù Alice, ûe boli pozvanì na ûivè vyuëovanie na gymn zium na Golianovej ulici v Nitre. Pri tejto prìleûitosti riaditeæka gymn zia RNDr. Marta R cov obdrûala od guvernèra D-122 ocenenie za medzin rodnè vzùahy a charitatìvnu Ëinnosù. Cel profesorsk zbor mal chvìæu moûnosù stretn ù sa s Josphatom a Alice. Touto cestou tieû vyjadrujeme vôaku riaditeæovi SKCH Ing. Jurajovi Bar tovi a JUDr. RenÈ HudzoviËovi, ûe doprecizovali vöetky zmluvy a pr vne kroky v s vislosti s programom. Josphat sa priöiel osobitne poôakovaù do spoloënosti NovosedlÌk group, ktor ako prv kapit lovo a materi lne zareagovala na program v stavby nemocnice v Keni. Ing. Miroslav NovosedlÌk odovzdal manûelom Muthumbiov m vz cny dar, ktor im bude trvalo pripomìnaù ich n vötevu v Nitre. Na z ver Ëlenovia LC Nitra prichystali rozl Ëku. Aby sme boli plne konkrètni, Ëlen klubu Rudolf HlavaËka oslavoval svoje v roëie narodenia a boli sme vöetci jeho hosùami v malebnom prostredì Vozokanskej vin rne. Tu pri ochutn vke sudov ch vìn sa spievalo a tancovalo po kensky. Alice s Josphatom n m zaspievali ich kr sne æudovè piesne. T mto sme ukonëili ich pobyt u n s. PrÌjemn obed pred odchodom zasponzoroval Ing. OkoliË nyi znovu v reötaur cii OKO.»ak n s druh keúsk polëas. P sku z prìleûitosti o- tvorenia malej nemocnice, by sme mali strihaù v Thike zaëiatkom j na Vöetci ste pozvanì. V jazd do Kene na cca 5 dnì organizuje Ing. Rudolf HlavaËka ñ zûnov chairman D-122. Tibor BuËek

5 lion_1_2007.qxd :10 StrÆnka 5»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 5 Ples pod sloganom NEMOCNICA PRE KEŇU Tento rok sa naöi lions so svojimi partnerkami op ù roztancovali na plesoch, ktorè organizovali mnohè lions kluby v naöom distrikte. Jedn m z avizovan ch lionsplesov bol magaples v Nitre. Bol v nimoën nielen svojou veækosùou, ale aj myölienkou a ötartom osl v jubilea vzniku distriktu. Bola to Ëasù pestrej palety zast penia svetov ch charitatìvnych hnutì ako Rotary, Kiwaniz, Round Table, Soeroptimist, zast penie rytierskych r dov EurÛpskych Ëi MaltÈzskych, zast penie suverènnych stavov Odd Fellows, star ch rodov zo Slovenska a zahraniëia, ale aj nov ch drav ch podnikateæov, mnoh ch öt tnych inötit ciì a predovöetk m zast penie vöetk ch dobr ch a mil ch æudì, ktorì 27. janu ra 2007 priöli do Nitry pod starod vny hrad, pod ktor m Cyril a Metod zaëali normovaù starosloviensky jazyk. Toto vöetko dodalo plesu nielen noblesu, ale predovöetk m spojenie sa pre veækè charitatìvne ciele ako naprìklad postaviù nemocnicu v Keni. Josphat Muthumbi, lions vysokèho radu zahraniën ch vzùahov v africkom multidistrikte 411-A KeÚa - EtiÛpia, ktor na ples pricestoval so svojou manûelkou Alice, inak profesorkou matematiky v Nairoby, n m ofici lne na pûdiu, ale ja kulo rne poëas plesu, rozpr val o podmienkach ûivota v Keni a o vplyve pomoci svetovèho lions, do ktorej sa zapojil aj d ö distrikt. V nimoënosti plesu dodala aj Ëasù zatiaæ najv Ëöieho poëtu tzv. bielych guvernèrskych s k. Bol to naozaj lionsk plesov manifest, prezent cia nov ch dobroëinn ch ideì, ktorè boli realizovanè za u- plynulè roky a najm ktorè bud realizovanè v bud com obdobì. Veæmi sympatickè bolo, keô guvernèr Distriktu 2240 Rotary»esk republika a Slovensk republika Roman GrÛnsky so svojou manûelkou Radkou sa zapojili do lionskèho programu zbierania opotrebovan ch okuliarov a symbolicky odovzdali okuliare Josphatovi Muthumbimu pre lions v Afrike. Je potrebnè vyzdvihn ù nielen Ëasù medzin rodnèho branûovèho LCI Mikloöa Horv tha s manûelkou, ale najm jeho prìhovor k p ùsto hosùom na plese. Jeho Ëasù n s tieû veæmi poteöila. Vöeobecn veæk vôaka patrila gener lnemu sponzorovi projektu keúskej nemocnice Petrovi Valachovi, bez ktorèho by sme tak razantne nemohli projekt rozvin ù. Peter Valach obdrûal ocenenie nielen od guvernèra, ale osobne ho k stolu priöli pozdraviù obaja najvyööì z stupcovia LCI ñ ID ñ M. Horv th a PID ñ E.A.Musil. OceÚujeme, ûe P. Valach sa tieû priëinil o tvorbu propagaënèho videa STV o nemocnici, keô spolu s redaktorkou Martinou Uteöenou ihneô po jej prìchode z Kene dokonëili tento kr tky filmov öot. Vöetci na plese sme boli svedkami odovzd vania najvyööieho vyznamenania Ernstovi A. Musilovi za jeho prìnos do ötrukt ry charitatìvneho hnutia v naöich region lnych podmienkach. Ocenenie bolo vykonanè prim torom mesta Nitry Doc. Ing. Jozefom DvonËom, CSc. Vöetci uzn me, ûe E. A. Musil si to za svoju pr cu naozaj zasl ûil. SpoloËenskÈmu koloritu plesu svoje dodala aj ochutn vka vìn. Touto cestou Ôakujeme p novi Eduardovi äabovi za prezent ciu vìn spoloënosùou VÌno ñ Nitra. Taktieû vôaka patrì rytierovi vinnèho r - du Stanislavovi Kamen rovi, ktor svojimi vìnami rozöìrili ponuku pre hostì. Pr ve tento eleg n Stanko Kamen r spolu s druh m rytierom najvyööej hodnosti Frantiökom Slez kom boli centrom ot zok hostì na kult ru vìna a vìnnych produktov. V neposlednom rade je nutnè pripomen ù, ûe ples sme organizovali tak, ako aj roky minulè, spolu so vz cnym d mskym klubom Homonitriensis. D my boli galantnè voëi p nom z lions klubu a v tomto roku nechali zv razniù prim t plesu n m. Napriek tomu aj pre Klub Homonitriensis bol ples v znamn v tom, ûe vedenia klubu sa ujala ex-offo prv d ma mesta Margita ätef nikov, ktor zaujala hostì svojou Ôakovnou reëou na vod. Ples otvoril prezident LC ñ Nitra JUDr. Kamil Bereseck. Cel m plesom n s sprev dzala nezabudnuteæn konferensierka Oæga Cz kajov, mimochodom tajomnìëka, zakladateæka a duöa celèho klubu Homonitriensis, bez ktorej sa v Nitre nezaobìde ûiadne v znamn udalosù. Klub Homonitriensis sa tieû pridal do programu Ñ V stavby nemocnice v Keniì. Zost va n m len d faù, ûe takèto milè podujatia sa n m podarì zorganizovaù aj v bud cich roënìkoch. Tibor BuËek Stavba nemocnice v Keni K zahájena Dostali jsme aktu lnì zpr vu od Josphata Muthumiho z Keni, ûe pr vï v sobotu 10. b ezna 2007 byla zah jena v stavba nemocnice. Na snìmku je Josphat zachycen p i slavnostnìm v kopu z klad.

6 lion_1_2007.qxd :11 StrÆnka 6 6»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR Nominační schůzka na příštího guvernéra GuvernÈrem naöeho distriktu pro nadch zejìcì klubov rok by se mïl st t Tom ö Ryba z LC Brno äpilberk. Mezin rodnì radï editel LCI to doporuëuje usnesenì nominaënì sch zky, jeû se uskuteënila v hotelu Havel v Rychnov n.kn. Na sch zku byli pozv ni vöichni minulì guvernè i, vìceguvernè i, pokladnìk a sekret kabinetu, region chairmani a zûnovì chairmani. Sch zka probïhla pod vedenìm IPDG Ji Ìho Zatloukala. Kandid t na p ÌötÌho guvernèra Tom ö Ryba p edstavil sebe i svè z mïry a cìle ve svèm guvernèrskèm obdobì. Jeho hlavnìm cìlem je zlepöit informovanost ve ejnosti a lionskèm hnutì a rozvìjet Ëlenskou z kladnu. ChtÏl by rovnïû poû dat o granty na podporu vyd v nì naöeho lionskèho bulletinu a na vzdïl v nì Ëlen lionsk ch klub. PoËÌt i nad le se zachov nìm pracoviötï sekretari tu v RychnovÏ n.kn. Velmi ocenil dosavadnì Ëinnost souëasnèho DG Tibora BuËeka p i rozvìjenì mezin - rodnìch vztah. P ÌtomnÌ rovnïû projednali nominace na pozice 1. a 2. vìceguvernèra a shodli se na doporuëenì Jany FlanderovÈ a Juraje Schwarze s tìm, ûe o nich bude hlasovat konventu distriktu 122 v Nit e. TÈto p Ìleûitosti vyuûil IPDG Ji Ì zatloukal a p edal ocenïnì LCI sekret i kabinetu Borisu Hynkovi, za jeho neocenitelnou a obïtavou pomoc p i udrûenì a rozvoji a ËlenskÈ z kladny v naöem distriktu. Po ukonëenì jedn nì nominaënì sch zky probïhlo jeötï jedn nì rady kabinetu a konventnìho v boru. Informace o kon nì konventu jsou umìstïny v samostatnèm Ël nku. Mosty k lidem Na nominaënì sch zku do Rychnova dorazili i PDG Jaroslav SlÌpka (1.zleva) a Jan ätïrba (LC Teplice). Na pozici 1.VDG byla nominov na Jana Flanderov (LC PlzeÚ Bohemia) a na pozici DG Tom ö Ryba (vpravo). Informace z našeho sekretariátu Na poë tku roku doölo ke zmïnï v naöem sekretari tu, novou asistentkou se stala Ivana Sk Ìteck, Ëlenka d mskèho Lions Clubu Rychnov n.kn. Dobromila, kter nahradila odch zejìcì Petru Dost lovou. VeökerÈ kontakty na sekretari t z st vajì v platnosti i nad le. P ipomìn me jen moûnost vyuûìv nì internetovèho komunik toru Skype ñ adresa je: lci.d122.sekretariat V souëasnè dobï sekretari t intenzivnï pracuje na p Ìprav ch naöeho konventu, p ipravuje pozv nky pro ËastnÌky, sestavuje program konventu a semin. Do klub se informace dostanou v pr bïhu b ezna a je t eba, aby v klubech projednali svoji Ëast a schv lili svè deleg ty. P ipravujeme takè z silku nashrom ûdïn ch upot eben ch br lì, kter ch m me nïkolik stovek. DalöÌm d leûit m kolem je p ipravit ke korektur m vyd nì jubilejnìho sbornìku k patn ctiletèmu v roëì existence naöeho distriktu. Pr ce a agendy je neust le aûaû, st le je vöak co vylepöovat. -jz- Na konci ledna jsme se v sekretari tu distriktu rozlouëili s Petrou Dost lovou (vlevo), jeû odeöla do komerënì sfèry. Nov asistentka Ivana Sk Ìteck (vpravo) je Ëlenkou d mskèho lionskèho klubu v RychnovÏ nad KnÏûnou Dobromila. Sekret kabinetu B.Hynek (vpravo) p evzal od IPDG J.Zatloukala ocenïnì LCI za rozvoj ËlenskÈ z kladny v D122. Mosty jsou pojìtka mezi tïûko navz jem dostupn mi mìsty, kdyû je pot eba dostat se z b ehu na b eh, p ekonat tesy a sr zy, rokle a spoustu dalöìch nep ÌjemnostÌ, kterè naöe zemïkoule nabìzì. Mosty jsou pevnè i vratkè, nïkdy vzbuzujì hr zu svou chatrnostì. Ale pokaûdè, kdyû je ËlovÏk na druhè stranï, cìtì minim lnï u- spokojenì. V tomto p ÌpadÏ se jedn o mosty, kterè plnì svou funkci a p ev dïjì n s odnïkud nïkam a zase zpït. Mosty mohou mìt i nehmotnou podobu a i v tom p ÌpadÏ zd rnï plnì sv posl nì. Mohou se klenout od ËlovÏka k ËlovÏku. Tyhle mosty nepot ebujì tuny materi lu a stovky lidì ke svèmu vzniku. Ale stejnï jako re lnè mosty pot ebujì n pad a pak odhodl nì a pr ci. M m cìlem je tyto mosty budovat. Moji p edch dci zbudovali, dle mèho mìnïnì, pevnè z klady a j mohu ve svè funkci na tïchto z kladech, myslìm si, d l ËinnÏ stavït. Proto budu d l podporovat Ëinnost naöeho profesion lnìho sekretari tu v RychnovÏ nad KnÏûnou, pokraëovat v spïön ch sbïrech star ch br lì, chci b t oporou past guvernerovi v akci "Nemocnice pro KeÚu". Mosty se mohou klenout od mïsta k mïstu. R d bych tuto vïtu uv dïl v ûivot tìm, ûe se budu snaûit o co nejöiröì jumelage mezi lionsk mi kluby v EvropÏ. K tomu chci v r mci moûnostì vyuûìt i st vajìcì partnerskè vztahy mïst a obcì. Moji snahou bude spolupr ci se sdïlovacìmi prost edky dostat ve do povïdomì obëan»ech, Moravy, Slezska a Slovenska co nejvìce informacì o naöem lionskèm hnutì, protoûe pouze potom m ûeme bïûnèho ËlovÏka û dat o pomoc v naöì z sluûnè Ëinnosti, ale takè plnit program LCI - p ijetì jednoho novèho Ëlena do kaûdèho klubu a vznik jednoho klubu v distriktu. Ve svèm funkënìm obdobì chci takè k aktivnì propagaci soutïûe ÑMÌrov plak tì a zapojit dalöì kluby do Ëasti v tèto soutïûi. I touto cestou m ûe lionskè hnutì prezentovat svoji existenci i Ëinnost. DalöÌ inspiracì pro st vajìcì obdobì mi jistï bude i ada akcì, o kter ch nïkterè kluby informujì v naöem Ëasopise. Tom ö Ryba, 1.VDG D122

7 lion_1_2007.qxd :11 StrÆnka 7»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 7 Kabinet se sešel na svém třetím zasedání v Táboře Kabinet LCI D122»esk republika a Slovensk republika se seöel na svèm jiû t etìm jedn nì v lionskèm roce 2006ñ2007 v T bo e v Hotelu Palc t. GuvernÈra distriktu a Ëleny kabinetu uvìtal v T bo e prezident LionskÈho klubu T bor Jan Haraöta, ve svèm u- vìtacìm proslovu zd raznil, ûe ËlenovÈ LC T bor berou skuteënost, ûe se kabinet sch zì pr vï v T bo e za Ëest. Z roveú pozval p ÌtomnÈ Ëleny kabinetu na veëernì dobroëinn ples, kter po d LC T bor NominaËnÌ sch ze LC: V b eznu kaûdèho roku se kon nominaënì zased nì klubu. TermÌn a mìsto kon nì tohoto zased nì stanovì p edstavenstvo klubu a uvïdomì o tom poötou kaûdèho Ëlena klubu nejmènï 14 kalend nìch dn p ed termìnem jeho kon nì. NominaËnÌ komise LC: Prezident klubu jmenuje nominaënì komisi, kter p ednese jmèna kandid t na jednotlivè funkce v klubu na nominaënìm zased nì klubu. Na tomto nominaënìm zased nì klubu m ûe takè kter koli Ëlen klubu navrhovat kandid ty na vöechny ady klubu, kterè majì b t obsazeny v n sledujìcìm roce. VolebnÌ sch ze LC: VolebnÌ sch ze musì probïhnout do 15. dubna kaûdèho roku, v termìnu a v mìstï stanovenèm p edstavenstvem klubu. O kon nì tèto volebnì sch ze uvïdomì sekret klubu pìsemnï kaûdèho Ëlena klubu 14 kalend nìch dn p edem, a to buô poötou anebo osobnìm doruëenìm. Ozn menì bude obsahovat jmèna kandid t schv len ch a navrûen ch na nominaënìm zased nì klubu. Na volebnì sch zi nenì moûno z plèna nominovat uû û dnè kandid ty. Odesl nì hl öenì PU 101: Jedn se o LIONS CLUBíS OFFICER REPORTING FORM, tedy hl öenì o nov ch funkcion Ìch klub ñ klìëovè hl öenì, kterè je pot eba vyplnit vëetnï poötovnìch a e- V vodu jedn nì ËlenovÈ kabinetu podpo ili vyhl öenì guvernèra LCI Distrikt 122 Ing. Tibora BuËeka, ve kterèm vyslovil jmènem distriktu podporu kandidatu e Eberharta Wirfsta na II. mezin rodnìho viceprezidenta LCI v Chicagu. N ö distrikt se touto podporou hl sì k zk m vztah m k nïmeck m lion m, kterè jsou vyj d eny takè velmi ûiv m jumelagnìm vztahem. GuvernÈr ustavil komisi, kterou osobnï povede a kter je sloûen z IPDG Ji Ìho Zatloukala, 1. VDG Tom öe Rybu, Region lnìho chairmana Juraje Schwarze a ZmocnÏnce kabinetu pro PR EmÌlie Bern thovè. CÌlem komise je zpracov nì podklad k podpo- e kandidatury E. Wirfsta a rozeslat je vöem guvernèr m a gener lnìm sekret m distrikt, multidistrikt a mezin - rodnìm editel m LCI. Kabinet se d le usnesl na z - kladï v zvy guvernèra p edloûit mezin rodnìmu prezidentovi LCI Jimmymu Rossovi n vrh na nejvyööì ocenïnì pro minulèho mezin rodnìho editele Ernsta Musila za jeho z - sluhy p i konstituci naöeho Distriktu D122 a p i osobnì pomoci p i zakl d nì mnoha klub. D le kabinet projednal zejmèna: - aktu lnì informace o stavu p Ìprav na letnì v mïnu ml deûe - stav p Ìprav letnìho kempu ml deûe v Plzni - vyslechl informaci guvernèra o stavu budov nì malè nemocnice v Keni, kterou donoruje n ö distrikt - Vyslechl informaci od PDG a zmocnïnce kabinetu pro Lions Quest L. BouËka o souëasnèm stavu programu Lions Quest v»eskè republice - kabinet odsouhlasil zmïnu termìnu kon nì Konventu LCI D122, kter se v tomto roce bude konat dne v MojmÌrovÌch u Nitry. Boris Hynek, Cabinet secretary Lionský rok vrcholí, je čas na přípravu voleb nového vedení klubů BlÌûÌ se vyvrcholenì lionskèho roku 2006ñ2007. V klubech se zaëìnajì p ipravovat volby novèho vedenì klubu, tedy prezidenta, viceprezident, pokladnìka a sekret e klubu, pop ÌpadÏ ostatnìch volen ch funkcion. P eji vöem klub m spïönou volbu novèho vedenì a mnoho dalöìch spïch ve sluûbï pot ebn m. Byù m kaûd klub svè vlastnì stanovy, kter mi se jako pr vnì subjekt ÌdÌ, mïli by b t v souladu se stanovami mezin rodnìmi. Dovoluji si vyuûìt tohoto prostoru a pokusit se o rekapitulaci termìn a kon spojen ch s volbami funkcion, kterè vych zejì s mezin rodnìch stanov. Jedn se zejmèna o povinnosti presidenta a sekret e klubu. lektronick ch adres. Na z kladï tohoto hl öenì obdrûì funkcion - i klubu pot ebnè materi ly z HlavnÌ kancel e LCIA v Oak Brooku a dalöì informace ze sekretari tu kabinetu LCI D122. Na z kladï tohoto hl öenì zìskajì funkcion i klubu p Ìstupov pr va na WEB LCIA, kde budou moci zad vat dalöì povinn hl öenì (zejmèna MMR) a upravovat informace o klubu a jeho Ëlenech. Povinnost odeslat hl öenì PU 101 se t k i klub, u kter ch nedoch zì ke zmïnï funkcion klubu, v takovèm p ÌpadÏ slouûì k potvrzenì funkcion e v dalöìm lionskèm roce. Tato hl öenì je sekret klubu povinen odeslat do v danèm roce. Lze ho zaslat poötou na adresu: Lions Clubs International Association, 300 W. 22ND STREET, OAK BRO- OK, ILLINOIS 60523ñ8842, USA, em: na adresu: nebo zcela jednoduöe vygeneruje toto hl öenì na WE- BU LCIA (p esn n vod v aktualizovanèm Manu lu sekret e verze 1.2, kter je k dispozici v elektronickè verzi na WEBU D122 v administrativnì Ë sti, nebo jej na vyû d nì zaöle em sekretari t distriktu Boris Hynek, Cabinet secretary

8 lion_1_2007.qxd :11 StrÆnka 8 8»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR Pozvánka na 14. konvent našeho distriktu Prihovára sa k Vám Koncil Chairmen Ing. Rudolf Hlavačka Kaûd fiök lny Lions rok konëì 30. j na a zaëìna 1. j la. Pred t mto d tumov m zlomom v sa m ji konaj voæby do nov ch lions org nov na vöetk ch rovniach a teda aj v distriktnom vedenì. Vöetci sme pozorne sledovali lions hnutie aj v tomto roku. Sme svedkami, ûe lions sa vo svete rozvìja veæmi silne, zap jame sa do programu veæk ch v znamov ako bolo Tsunami v zijskej oblasti, Katerina na juhu USA a mnohè inè. S poteöenìm mùûeme konötatovaù, ûe aj v naöom distrikte kaûd m rokom sa roveú zvyöuje. KonËiace sa lions obdobie n m uk zalo znovu nov tv r. NeprichodÌ mi hodnotiù, to nech m na reë guvernèra, na ktor sa teöìme poëas Konventu dúa 12. m ja 2007 v kaötieli MojmÌrovce pri Nitre. Kabinet D-122 ma zvolil za Concil Chairmena a teda okrem zodpovednosti za organizovanie Konventu som povinn informovaù V s o prìprave tejto veækolepej akcie. Ako sme vöetci zaznamenali Distrikt 122 sa doûìva 15 rokov. Je to malè jubileum. GuvernÈr Distriktu m ambìciu spojiù Konvent s ÔalöÌmi sprievodn mi akciami, pozvaù vöetk ch ûij cich p stguvernèrov, ktorì bud na mieste zasl ûene odmenenì zlatom a urobiù tak veækè defilè lions v naöom Distrikte. PoËas Konventu bude ökolenie novozvolen ch vysok ch funkcion rov jednotliv ch lions klubov. Semin re bud struënè a vecne zameranè na spr vne vedenie agendy a na elektronickè pomùcky ako najlepöie viesù agendu. PoËas Konventu bude v priestoroch kaötiela prezent cia programu ÑNemocnica pre KeÚuì, bude filmovo prezentovan lions ñ megaples v Nitre. Uvedieme filmovè spracovanie odovzd vania ocenenì pre Jospata Muthumbiho a nestora Distriktu 122 Ernest A. Musila. Prineste si so sebou nadbytoënè okuliare v Konvent naöeho distriktu se bude konat v sobotu na z mku MojmÌrovce u Nitry. SouË stì konventnìho dne bude semin pro klubovè funkcion e a spoleëensk galaveëer pro hosty deleg ty konventu. Garantem po d nì konventu je Lions Club Nitra. KonventnÌ v bor p ipravil p ihl öky s dotaznìkem a n vratkou pro deleg ty, seminaristy a hosty, kterè byly v b eznu rozesl ny do klub. P ihl öky a dalöì pot ebnè informace jsou k dispozici na naöem distriktnìm webu na adrese nebo mohou b t zasl ny z jemc m na vyû d nì v sekretari tu distriktu na adrese Z d vod dobrèho organizaënìho zvl dnutì p Ìprav a samotnèho pr bïhu konventu je t eba, aby kluby co nejd Ìve projednaly Ëast sv ch z stupc na semin Ìch a na konventu a aby vëas objednaly poûadovanè noclehy a sdïlily z jem o doprovodnè akce. Uz vïrka pro p Ìjem p ihl öek je Na z vïr konventnìho dne bude uspo d n spoleëensk galaveëer, na kterèm bude ofici lnï oslaveno 15. v roëì vzniku naöeho distriktu. VÏ Ìme, ûe se poda Ì na tuto slavnost p icestovat vöem dosavadnìm past distrikt guvernèr m. Na konventu bude rovnïû distribuov n jubilejnì sbornìk k 15. v roëì vzniku D122. ProsÌme jednotlivè kluby o sdïlnì, zda majì z jem o zapojenì se do prezentace jejich pr ce a projekt p ÌpadnÏ zda majì z jem podìlet se na kulturnìm programu nïjak m sv m vystoupenìm. Informace ke konventu a o jeho doprovodn ch akcìch obdrûìte ze sekretari tu kabinetu distriktu nebo od organizaënìho pracovnìka konventnìho p ÌpravnÈho v boru, kter m je Ing. Jana L teëkov, tel: TÏöÌme se na shledanou se lvy a lvicemi z Distrikt 122 a jejich p teli r mci programu ÑZber opotrebovan ch okuliarov pre tretì svetì. DÙleûitou sprievodnou akciou bude n vöteva 20 lions zo Salzburgskej zûny pod vedenìm zûnovèho chairmena Michaela Hoffmanna, ktor uû raz v Nitre navötìvil organiz ciu pre nem ch EFFETA a svojim rak skym projektom pom ha okoliu Nitry. Samozrejme najmasovejöìm ml deûnìckym podujatìm bude u- sporiadanie futbalovèho turnaja Leo-cup o poh r guvernèra pod vedenìm prezidenta Leo - Nitra ambiciûznym Rasùom Petruökom, ktor popri öt diu dvoch vysok ch ökùl stìha aj prezidentovanie v Leo - Nitra. Pevne verìme, ûe sa mu podarì zabezpeëiù turnaj tak, ako to bolo pri poslednom Leo cape pod taktovkou Danky Furm nkovej a Adama BrestovskÈho. PripravenÈ je vöestrannè vyûitie aj pre tenistov, plavcov a najm strelcov. V piatok vo veëern ch hodin ch je pripravenè stretnutie s rak skymi Lions a v sobotu zase gala veëer vöetk ch prìtomn ch pri fantastickom jedle, nitrianskom vìne a plzenskom pive od Alenky Flanderovej ñ II. ViceguvernÈrky distriktu. OËak vame gul ö a peëenè prasiatka. Ëasù prisæ bil aj jeho excelencia A. K. Lokesh, veævyslanec Indie na Slovensku, ktor sprev dzal Dr. Ashoka Mehtu v Bratislave. Ëasù prisæ bil aj prim tor mesta Nitry a predseda VUC. Postupne sa prid vaj ÔalöÌ. Nitra je jedno z najstaröìch miest nielen na Slovensku, ale aj v centr lnej EurÛpe. Z Nitry sa zaëala öìriù jazykovedn kult ra Cyrila a Metoda, ktor priamo Ëi nepriamo normovala vöetky slovenskè jazyky vëìtane pìsanej azbuky v Bulharsku a Kyjevskej Rusi. Nitra je naozaj centrom dùleûitej Ëasti stredoslovanskej histûrie. Nitra je podæa b snikov a poetov Slovensk m Betlehemom. Ing. Rudolf HlavaËka Koncil Chairman a ZÛnov Chairman SR-z pad

9 lion_1_2007.qxd :11 StrÆnka 9»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 9 Mezinárodní kemp pro mládež v Plzni - Česká republika MÌsto kon nì: PlzeÚ, intern t St ednì pr myslovè ökoly dopravnì v Plzni-Koöutka,»esk republika Po adatel: LCI D122,»R a SR Garant a organizaënì zabezpeëenì: Lions Club PlzeÚ City TermÌn kon nì: sobota ñ sobota Doba trv nì: 14 dnì v kempu (bude navazovat na p edchozìm resp. n sledn individuelnì pobyt ËastnÌk kempu v hostitelsk ch rodin ch) PoËet ËastnÌk : 30 aû 35 PoËet po adatel : 2 vedoucì + 4 asistenti + ËlenovÈ LC PlzeÚ City Ubytov nì: v intern tu St ednì pr myslovè ökoly dopravnì v Plzni-Koöutka, 2-3 l ûkovè pokoje hotelovèho typu, spoleënè p ÌsluöenstvÌ vûdy pro 2 pokoje (na podlaûì jsou 4 takovè buúky se dvïma pokoji), d le 1x dvouluûkov a 1x jednol ûkov pokoj s vlastnìm p ÌsluöenstvÌm, na podlaûì je d le k dispozici kuchyúka s lednicì. Stravov nì: snìdanï v jìdelnï intern tu (v budovï s ubytov nìm o dvï podlaûì nìûe), obïdy a veëe e v blìzkè restauraci ìu rytì e Lochotyì v oddïlenè salûnku. Restaurace je vzd lena jen cca 100m p es park, bez nutnosti p ech zet frekventovanou komunikaci. NÏkterÈ obïdy a veëe e budou poskytnuty mimo PlzeÚ v mìstech v let (viz program). Voln Ëas: o patro nìûe pod ubytovacìm patrem je k dispozici klubovna s cca 30 mìsty, d le v sousednì budovï je velik tïlocviëna (koöìkov, volejbal, s lov kopan ) a posilovna, k dispozici je i venkovnì h iötï. V blìzkosti se nach zì rekreaënì are l BoleveckÈho rybnìka (vodnì sporty, koup nì, oddech). V intern tu je d le moûnost v hradnìho vyuûìv nì mìstnosti pro provoznì a technickè z zemì kempu s moûnostì z Ìdit st lè p ipojenì na internet (o patro nìûe pod ubytovacì Ë stì). N plú a hlavnì program kempu: Jubilejní sborník k 15. výročí vzniku distriktu NabÌdka na umìstïnì klubovè prezentace nebo inzerce pro sponzora vyd nì v jedineënè v roënì publikaci Lions Clubs International, Distrikt 122»esk republika a Slovensk republika vyd v u p Ìleûitosti svèho patn ctiletèho trv nì jubilejnì sbornìk, ve kterèm nabìzì umìstïnì plnobarevnè prezentace lionsk ch klub nebo prestiûnì reklamy ñ prezentace pro sponzory a p Ìznivce lionskèho hnutì. SbornÌk bude vyd n v n kladu kus, jeho distribuce probïhne na konventu distriktu, kter se bude konat v Nit e. DalöÌ v tisky budou pouûity pro novè Ëleny lionsk ch klub a zejmèna pak pro reprezentaci distriktu 122 a p i r zn ch vhodn ch p Ìleûitostech. SbornÌk bude form tu A4, bude mìt cca 120 aû 150 stran. Informace do klub byly odesl ny v polovinï b ezna, informace pro inzerenty a sponzory jsou k dispozici u redaktora vyd nì - IPDG Ji Ìho Zatloukala nebo v sekretari tu distriktu. NabÌzenÈ moûnosti form tu reklamy: Cel strana A4, plnobarevn, inzerce dle dodanè p edlohy KË 1 str nky A4, plnobarevn, inzerce dle dodanè p edlohy KË Inzerci sjednejte s redaktorem sbornìku v termìnu nejpozdïji do Ing. Ji Ì Zatloukal, PDG mobil: informace o»r a SR, o lionskèm hnutì v distriktu 122 a o LC PlzeÚ-City - sezn menì s mïstem a okolìm - sportovnì a kulturnì vyûitì - pozn vacì v lety: Praha a okolì, PlzeÚ a okolì, äumava, z padoëeskè l znï BliûöÌ informace najdete na Lions Clubs International - Distrikt 122 JubilejnÌ sbornìk k 15. v roëiu lionskèho hnutia v»esku a Slovensku Prezentace klubu: Cel strana A4, plnobarevn ñ KË LCI D122- sekretari t distriktu Ivana Sk Ìteck, mobil: +420 ñ Pansk 1492, Rychnov n.kn.»esk republika

10 lion_1_2007.qxd :11 StrÆnka 10 10»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR Mezinárodní lionská soutěž o Mírový plakát 2007/2008 Tak jako kaûd rok, probìh i v p ÌötÌm lionskèm roce, 2007/2008, mezin rodnì soutïû o MÌrov plak t. TÈma soutïûe je jiû HlavnÌ kancel Ì v Oak Brooku vyhl öenè a znì: ÑPeace Around the Worldì coû by se dalo volnï p eloûit jako ÑSvÏt v mìruì (Svet v mieriì). Peace Around the World SoutÏû je urëena dïtem ve vïku od 11 do 13 let. Podle zkuöenostì klub, kterè zapojili ökoly ve svèm okolì je soutïû dalöì moûnostì, jak zviditelnit lionskè hnutì. RodiËe dost vajì informace o soutïûi a jejìm organiz torovi od dïtì a pedagog ze ökol. Z kladnì informaci lze zìskat na webovè str nce LCIA na adrese: Objedn vku soutïûnìho Ñkituì na dobìrku (7,95 USD za kus) m ûete provèst na webu LCI (viz v öe uveden adresa). Do polìëka hledat (QUICK SEARCH) napiöte: Peace Poster Kit D leûitè termìny: ñ zah jenì prodeje kit (International Headquarters) ñ Stop termìn prodeje kit ñ Stop termìn k zasìl nì vìtïznèho plak tu DG, za kaûdou sponzorovanou soutïû ñ Stop termìn k zasl nì vìtïznèho plak tu guvernèrem distriktu na odd PR International Headquarters v Oak Brooku ñ SlavnostnÌ vyhl öenì v sledk soutïûe V ûenì p telè, p eji V m mnoho spïch a p Ìjemn ch proûitk p i po danì soutïûe o mìrov plak t. Boris Hynek, Cabinet Secretary LCI D /2007 Mírový plakát vítězové ročníku 2006 OcenÏnÌ vìtïz m - zde jsou Ëty i vìtïzovè mezin rodnì soutïûe MÌrov plak t SoutÏûnÌ sady pro rok jsou v prodeji. VÌce informacì na MÌrov plak t, sekce program ml deûe Maria JosÈ: mìr je poklid, p telstvì, laskavost a p edevöìm l ska Luca: MÌr je malè sl vko s velk m v znamem. MÌr by mïl pramenit z naöich srdcì Makoto: MÌr je cenn a k ehk. Navz jem se musìme respektovat. Michelle: Ve v lce jsou to obvykle dïti, kdo trpì nejvìce.tato soutïû dïtem p ipomìn, jak je mìr d leûit

11 lion_1_2007.qxd :11 StrÆnka 11»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 11 Lioni na pùde OSN vo Viedni DÚa 12. marca 2007 sa konala veæk sl vnosù na pùde OSN. Na pùde UNO v americkej fili lke vo viedenskej metropole sa z Ëastnil guvernèr D ñ 122 Tibor BuËek so svojou manûelkou Beatou (uprostred) na rokovanì eurûpskeho lions o podmienkach pomoci organiz cii Spojen ch n rodov. Sekciu viedol n m dobre zn mi Ernst A. Musil (væavo) a prof. Ehringer so svojou manûelkou (vpravo), ktor je zodpovedn za eurûpsku medicìnu a ktor v znamne obohatil rozpravu za LCI. DG Tibor BuËek Lions Worldwide Induction Day CelosvÏtov den vïnovan uvìt nì nov ch lion. P ipravme se na ÑLions Worldwide Induction Dayì kter je LCI vyhl öen jiû do des tè. M to b t v jimeën den, ve kter se lionskè kluby na celèm svïtï simult nnï spojì, aby slavnostnï uvìtaly novè Ëleny naöì mezin rodnì lionskè asociace. Letos tato slavnostnì ud lost p ipadla na sobotu 21. dubna V tento v znamn den si takè p ipomìn me z vazek vöech lion Pom hat ostatnìm vyj d en mottem ÑWe serveì. ProsÌme, abyste v klubech na toto datum p ipravili. SlavnostnÌ vstup vaöich novï p ijìman ch Ëlen. éivotopis Melvina Jonesa Melvin Jones sa narodil vo Fort Thomas (ArizÛna) 13. janu ra 1879 ako syn kapit na arm dy USA. Aû do Ùsmich rokov svojho ûivota ûil v tomto öt te. Od roku 1864 mala t to Ëasù Spojen ch öt tov ötat t t. zv. "teritûria". Aû v roku 1912 bola ArizÛna prijat do nie. O rann ch ökolsk ch rokoch Melvina Jonesa toho vieme m lo. Na viac ako trochu ËÌtania, pìsania a poëìtania v nedeænej ökole vojenskej pevnosti po dlh ch bohosluûb ch, mu asi neostalo. Ale v klad biblie a vùbec poznanie biblie a jej uëenia, bolo ur- Ëite s Ëasùou jeho vedomostì, uû ako dieùaùa. Vonkajöie ûivotnè podmienky v pevnosti si mùûeme predstaviù ako Ëo najjednoduchöie. Melvinov otec bol v roku 1886 preloûen na sever, do "öt tov civiliz cie a kult ry", do Missouri a neskùr do Illinois. "VÔaka" sluûobn m preradeniam otca ok sil Melvin vöade sa nach dzaj cu n dzu ne plnèho vyuëovacieho procesu. Ako pribliûne 15- BliûöÌ informace najdete na mezin rodnìch webov ch Str nk ch LCI: EN/content/programs_men_wwday.shtml Vaše staré brýle mohou pomoci v Africe a Asii Pokud vìte, ûe uû nïkterè br le nebudete nosit, odevzdejte je do recyklaënìho programu, kter organizujì LionskÈ kluby. Tak se Vaöe br le mohou dostat do distribuce pro pot ebnè lidi z rozvojov chzemì, kte Ì si nemohou dovolit nezbytnou pèëi pro svè oëi. Pr vï Vaöe br le mohou d t dïtem i dospïl m öanci zase dob e vidït. SebranÈ nepoökozenè br le shromaûôuje 13 sbïrn ch mìst po celèm svïtï. Odtud jsou po odbornèm vyhodnocenì distribuov ny do rozvojov ch zemì. Dostanou se tak k nejpot ebnïjöìm lidem, jimû vëasn korece zrakovè vady m ûe usnadnit ûivot i pr ci a v nïkter ch p Ìpadech i zachr nit zrak. Pokud nïkter klub pot ebuje poradit Ëi pomoci, m ûe se obr tit na koordin tory sbïru br lì.»r ñ Ing. Tom ö Hrachovec, LC Opava, SR ñ ätefan NehÈz, LC Nitra, zakladatele lionskèho hnutì roën sa po ukonëenì povinnej ökolskej doch dzky pustil do cieæavedomej Ëinnosti, zìskaù dobrovoænou n vötevou odborn ch kurzov s obchodn m a hospod rskym zameranìm, z klady pre ûivotnè povolanie. IstÈ obdobie sa zaoberal aj myölienkou, staù sa advok tom. Rezervoval si preto - ale len predbeûne - öt dium pr va na College jednoho mesteëka. Potom sa ale - vo veku nieëo cez 20 rokov - rozhodol prijaù pracovnè miesto. Nast pil do jednej chicagskej poisùovacej firmy. Ako mlad muû vedel uû Melvin presne, ËÌm chce byù. Vedel uû v pravom zmysle v razu "Ëosi o obchode". Tesne po 10 rokoch od svojho vstupu do chicagskej poisùovacej firmy sa stal jej jedin m vlastnìkom. Mal pr ve 34 rokov. Spracoval a z nemeckèho origin lu preloûil: Zdeno Somora, PDG

12 lion_1_2007.qxd :11 StrÆnka 12 12»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR LC T bor Konec roku je v naöem klubu kaûdoroënï bohat na dobroëinnè a spoleëenskè aktivity- jen struënï prosinec / pravideln p edv noënì prodej sva enèho vìna a punëe se konal ve dnech 9., 10., 16., 17. a 23. prosince - zisk z tèto akce je vïnov n pravidelnï a kaûdoroënï postiûen m spoluobëan m p i lednovèm dobroëinnèm koncertu. 2/ T borsk Leo klub jiû takè vstoupil svou dobro- ËinnostÌ do podvïdomì naöich spoluobëan a kr sn adventnì koncert, jehoû program sami p ipravili a nastudovali ËlenovÈ klubu, zaplnil 10. prosince tèmï t borsk kostel.v tïûek z koncertu byl p ed n tèû v r mci lednovèho dobroëinnèho koncertu naöeho klubu. 3/ TradiËnÌ naöe akce - Moûn p ijde i Mikul ö 2. prosince nezklamala, v jejìm vodu byli slavnostnï p ijati do klubu dalöì dva novì ËlenovÈ a tak je n s 44. Pak se jiû jedlo, pilo, tancovalo a taky hr lo divadlo ÑP iöel mezi n s Mikul ö s andïly a Ëertyì vedoucì naöeho ochotnickèho spolku FuËteatr Mirek FuËÌk - vöe opït dokonale secviëil a zahr l. 4/ P Ìprava na prosincov prodej vìna se neobejde bez peëenì pernìëk, kterèho se kaûdoroënï ujmou naöe manûelky. 8. prosince jsme se tedy zase seöli U Linhart, po rautovèm obëerstvenì d my zdobily stovky pernìëk a p novè se bavili a popìjeli ve vinnèm sklìpku a kdyû se ûeny odlepily, oddrolily a p evlèkly, pak jsme se do noci bavili spoleënï. 5/ Z vïr roku pat Ì jiû tradiënï Silvestru a tak i tentokr t jsme absolvovali Lionsk Silvestr a to i s mil mi hosty z p telskèho klubu LC Treviso ñ Italie. P ÌjemnÏ str ven poslednì den roku v kruhu p tel uzav el Lionsk kalend nì rok V pr bïhu prosince jsme ale i velmi aktivnï pracovali na dalöìch pl novan ch akcìch-p Ìprava lednovèho dobroëinnèho koncertu a norovèho reprezentaënìho plesu je n roën, dokonëil se takè velmi bohat pl n aktivit LC T bor pro rok 2007 a harmonogram klubov ch sch zek a jejich doplúkov program. Zveme V s na naöe webovè str nky ñ tam se doëtete vìce o naöich aktivit ch a akcìch. PoslednÌ informace - svè povinnosti finanënì i jinè m me v Ëi distriktu 122 a LCI splnïny! Aukce na lionském plese v Táboře DÚa sa konal Veækolep ples Lions clubu, ktor poriadalo mesto T bor. Na tomto veækolepom plese sa z Ëastnili aj z stupcovia z Lions clubu Nitra. Na plese prebiehala aukcia obrazov a n ö Ëlen p. Ing. Rudolf HlavaËka prispel do tejto aukcie svojou rodinou mincou, ktor byla vydraûen za KË p nem Ing. Miksou. Uveden suma bude rozdelen medzi T borskè organiz cie, ktorè uû niekoæko rokov podporujeme ÑSONZì (STOMICI A NAD CI POSTIéEN DÕTE).

13 lion_1_2007.qxd :12 StrÆnka 13»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 13 LC T bor IX. representační ples LC Tábor 19. ledna 2007 po dal LC T bor sv j jiû VII. dobroëinn koncert ve velkèm s le t borskèho divadla. ZaplnÏnÈ hlediötï shlèdlo kvalitnï sestaven kulturnì program, na kterèm se v prvnì Ë sti veëera podìlel mlad a talentovan klavìrista Jakub UhlÌk a sv m vystoupenìm uchv tila publikum t borsk rodaëka, mezzosopranistka KarolÌna Berkov -Bubleov, na nejen dom cìch scèn ch û dan opernì sûlistka, druh Ë st koncertu jiû tradiënï pat ila Pos dkovè hudbï T bor a jejìm sûlist m, ani letos nezklamala svè p Ìznivce û nrovï pestr m a z bavn m programem. vodnì a citlivï zvolen vodnì projev prezidenta klubu Jana Haraöty, p sobivè pr vodnì slovo Liona Pavla Hant ka dotvo ilo ûasnou atmosfèru dosud nejzda ilejöìho koncertu. SouË stì veëera bylo i slavnostnì p ed nì finanënìch dar z stupc m t borsk ch organizacì, kter m n ö klub jiû adu let vïnuje v tïûky z dobroëinn ch aktivit. SjednocenÈ organizaci nevidom ch a slabozrak ch, SdruûenÌ postiûenè dìtï a klubu stomik bylo p ed no celkem KË a finanënì dar p edal i t borsk Leo klub. Pravidelnou souë stì koncertu je i slavnostnì p ed nì ocenïnì 17. nora 2007 po dal LC T bor sv j jiû dev t ples tentokr t ve zcela novï rekonstruovanèm,historicky v znamnèm st nku kulturnìho dïnì v T bo e - St elnici. P es 380 host zaplnilo zcela kr snè prostory a shlèdlo vodnì p edtanëenì, d le vystoupenì Ëlenek Leo klubu T bor, p lnoënì p ekvapenì s komornìm muûsk m sborem naöeho klubu.souë stì koncertu je i tradiënì draûba obraz, kter letos vynesla rekordnìch 5l. 500 KË. Do draûby p ispïl sv m darem z rodinnè sbìrky mincì i prezident LC Nitra ing. HlavaËka dïkujeme. TanËilo se p i t borskèm Swing bandu a zpìvalo s cimb lovkou Kunovjan. O dobr pocit v dutinï b iönì se postaral bohat a kr snï aranûovan raut nedojeden ani ve t i dalöìho dne. TÈmÏ kaûd host si odn öel nïjakou v hru z dob e obsazenè tomboly. Tento den a veëer byl i pro n ö klub v jimeën. V prostor ch hotelu Palc t se od l0 hodin konalo zased nì kabinetu distriktu 122, poëetnè ËastnÌky jedn nì p ivìtal prezident klubu dr. Haraöta a jeho pozv nì na veëernì ples p ijala ada Ëlen kabinetu. SlavnostnÌho zah jenì plesu za zvuku lionskè hymny se z Ëastnil guverner distriktu Tibor BuËek, pastguverner Ji Ì Zatloukal, distriktnì sekret Boris Hynek, lionötì p telè ze slovensk ch klub. Po vodnìch slovech guvernèra D 122 a prezidenta t borskèho klubu p evzalo 5 Lion vyznamen nì za dlouholetou pr ci v lionskèm hnutì z rukou Tibora BuËka. Po skonëenì ofici lnìho zah jenì se jiû plnï rozvinula plesov n lada, kulo rnì besedy u vìnka, tanec a vöe, co k plesu pat Ì. DÏkuji touto cestou vöem, kte Ì se podìleli na n roënè p ÌpravÏ celè akce a p edevöìm ceremoni i naöeho klubu panu Mirkovi KotÏöovcovi, kter byl duöì celèho plesu. VII. dobročinný koncert LC Tábor t em nejlepöìm autor m z akce MÌrov plak t, v stavka 10 nejlepöìch obraz s touto tematikou v p eds lì divadla a setk nì s jejich autory. PodÏkov nì za celou akci pat Ì hlavnìm organiz tor m koncertu-prezidentovi LC T bor panu Haraötovi a klubovèmu ceremoni i panu KotÏöovcovi. Za LC Petr VilÌmek

14 lion_1_2007.qxd :12 StrÆnka 14 14»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR LC Rokycany PomocnÈ tlapky v LC Rokycany»lenovÈ Lions clubu Rokycany p ivìtali na svè pravidelnè norovè sch zce z stupce obecnï prospïönè spoleënosti PomocnÈ tlapky. Chovem, p edv chovou, v cvikem a p ed v nìm asistenënìch ps se obecnï prospïön spoleënost PomocnÈ tlapky o.p.s. zab v jiû od roku Tyto speci lnï vycviëenè psy p ed v zdarma do dlouhodobèho uûìv nì tïlesnï postiûen m lidem, zejmèna Ë steënï nebo zcela upoutan m na invalidnì vozìk, ale i nevidom m, neslyöìcìm a lidem se z chvatov mi onemocnïnìmi. AsistenËnÌ psi mohou Ë steënï nahradit sluûbu osobnìch asistent nebo rodinn ch p ÌsluönÌk a snìûit z vislost tïlesnï postiûen ch na jejich pèëi. V raznï zvyöujì samostatnost a sebevïdomì postiûen ch, umoûúujì jim se aktivnï a plnohodnotnï zapojit do bïûnèho ûivota a zlepöit navazov nì komunikace s okolìm. V cvik asistenënìch ps je ze vöech typ v cviku nejn roënïjöì a na rozdìl od v cviku vodìcìch ps pro nevidomè se na nïj nevztahuje st tnì p ÌspÏvek. Celkov Ë stka na v ûivu, pèëi a v cvik asistenënìho psa p itom dosahuje aû KË. Proto PomocnÈ tlapky usilujì o zavedenì st tnìho p ÌspÏvku na v cvik asistenënìch ps a o provedenì p Ìsluön ch zmïn v legislativï.»innost spoleënosti je zatìm financov na ze sponzorsk ch dar a grantov ch p ÌspÏvk. P sobenì organizace je celost tnì, se snahou pomoci kaûdèmu, kdo se na nï obr tì. Pro zajìmavost, Ë stka na v cvik asistenënìho psa v sousednìm NÏmecku ËinÌ asi KË. SpoleËnost PomocnÈ tlapky p ed roënï klient m 10 ñ 12 vycviëen ch asistenënìch ps. S p teli z Pomocn ch tlapek jsme si povìdali o pr bïhu v cviku asistenënìho psa, co vöechno je pes schopen se nauëit. Pes je schopen otev Ìt dve e, dvì ka od sk ÌnÏk, dvì ka od praëky (dve e a dvì ka musì b t opat eny prov zkem, kter je pes schopen uchopit do zub ), vyndat pr dlo z praëky, podat berle, mobil, rozsvìtit svïtlo, upravit polohu ruky nebo hlavy klienta na invalidnìm vozìku apod. Pan Tom ö se psem Nikem n m n zornï p edvedli, co asistenënì pes na konci v cviku umì. A vï te, ûe je toho hodnï! Je schopen ËlovÏka i svlèci. ProhlÈdli jsme si i CD s fotografiemi, kterè poslala Pomocn m tlapk m maminka postiûenèho chlapce. AsistenËnÌ pes ji p ivolal k synovi, kter dostal epileptick z - chvat. Pes chlapce nejd Ìve obr til na z da a pak p ivolal maminku. Tyto fotografie byly velmi dojemnè a p i jejich sledov nì jsme si znovu uvïdomili, jak obrovsk dar je zdravì a ûe Ëinnost o.p.s. PomocnÈ tlapky je velmi d leûit a zaslouûì si naöi pozornost a podporu. Blanka Rozumov sekret LC Rokycany LC Praha Strahov ADVENTNÍ KONCERT SE OPĚT VYDAŘIL kr sn p edv noënì koncert LC Praha Strahov ve spolupr ci s Konzervato Ì J. Deyla pro zrakovï postiûenè studenty Spolupr ce LC Praha Strahov San Giorgio s Konzervato Ì Jana Deyla pro zrakovï postiûenè studenty b v kaûd m rokem tradiënï zavröena u- spo d nìm spoleënèho koncertu mìstnìch posluchaë a û k äkoly Jaroslava Jeûka na HradËanech pr vï v p edv noënìm obdobì. Jiû druh m rokem byl koncert po d n ve spolupr ci s dvïma dalöìmi praûsk mi kluby - LC Praha - Hartig a LC Praha PrvnÌ. Akce se setkala s velk m spïchem. NaplnÏn koncertnì sìú na MalÈ StranÏ tleskala vystoupenì mal ch muzikant z HradËan, stejnï jako nadöenï p ivìtala p edstavenì poëetnèho souboru student Deylovy konzervato e. V nos z koncertu byl urëen pro pot eby obou z ËastnÏn ch ökol. BÏhem p edstavenì se rovnïû naöla chvilka pro ocenïnì dlouholetè charitativnì Ëinnosti zaslouûilèho Ëlena strahovskèho klubu, JUDr. AntonÌna MalÌka. Po vystoupenì n sledovalo p - telskè posezenì v Galerii Eccetera naöeho Ëlena Tom öe Urbana, umìstïnè v historickèm sklepenì malostranskèho pal ce.

15 lion_1_2007.qxd :12 StrÆnka 15»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 15 LC Brezno Zimné hry LIONS klubu Brezno opä úspešné DeÚ ako vystrihnut z katalûgu na pril kanie turistov v sobotu 17. febru ra vìtal ËastnÌkov 6. roënìka zimn ch hier zrakovo a telesne postihnut ch, ktorè tradiëne organizuje LIONS klub Brezno. Na traù obrovskèho slalomu v Lyûiarskom stredisku»ierny Balog sa postavilo takmer p ùdesiat lyûiarov a medzi nimi aj öesù zdravotne postihnut ch pretek rov. Uû po druh kr t priöli ûiaci zo Zä pre nevidiacich a slabozrak ch z LevoËe aj so svojimi nav dzaëmi. NajlepöÌ v kon podal slabozrak Norbert HolÌk z LuËivnej, druh skonëil telesne postihnut Duöan Prievalsk a za nìm Peter ä tor na monolyûi, obidvaja z Klubu zdravotne postihnut ch öportovcov œumbier. Zmeraù svoje lyûiarske schopnosti v obrovskom slalome si priöli lionisti z viacer ch slovensk ch LIONS klubov. Najlepöie si v tejto kategûrii poëìnal Jaroslav Kub r, za nìm skonëil J n MaËkin a Jozef éitnìk, vöetci s Ëlenmi usporiadaj ceho LIONS klubu Brezno. Preteky boli otvorenè aj pre verejnosù bez rozdielu veku v kategûri- ch muûi a ûeny, ale aj deti. Medzi ûenami zvìùazila Elena Hegerov pred Miladou MaËkinovou a ºubicou Koh rovou. Prvenstvo v kategûrii muûov si vybojoval Mat ö Kub r pred Michalom Giertlim a J nom RosÌkom. DetskÌ z stupcovia z LOPS Bratislava si rozdelili vöetky tri ceny: 1. Tom ö Varjassi, Henrich KatreniË a Frederik KatreniË. NajmladöÌm pretek rom bol 6-roËn äimon Lipt k z Bratislavy. äek v hodnote 100 tisìc kor n - v ùaûok z 2 percent dane z prìjmu za rok daroval LIONS klub Brezno zdravotne postihnutèmu Ladislavovi BoËkorovi z Lopeja, ktor takisto s ùaûil v obrovskom slalome na monolyûi. M ria äajgalìkov Foto: Eva MatoviËov

16 lion_1_2007.qxd :12 StrÆnka 16 16»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR LC Rychnov nad KnÏûnou Skvělý La a Kerndl na lionském benefičním plese V sobotu se v prostor ch SpoleËenskÈho centra v RychnovÏ n.kn. konal jiû 13.lionsk benefiënì ples, po dan spoleënï mìstnìm p nsk m a d msk m lionsk mi kluby. Po roënì p est vce byl opït hlavnì ÑhvÏzdou veëeraì kr l ËeskÈho swingu LaÔa Kerndl. Plesu se z Ëastnilo vìce, neû-li 200 host a ti byli jistï spokojeni nejen p i poslechu a tanci, ale i celkovou spoleëenskou rovnì a bohat m programem. S radostì jsme p ivìtali guvernèra D122 Tibora BuËeka s chotì Beatou, slavnostnì zah jenì vedl sekret kabinetu Boris Hynek. GuvernÈr p edal jeho ocenïnì nïkolika Ëlen m LC Rychnov a LC Rychnov Dobromila. NejvyööÌ cti se pak z rukou guvernèra Tibora BuËeka dostalo IPDG Ji Ìmu Zatloukalovi, kter obdrûel nejvyööìho lionskè vyznamen nì, jeû mu udïlil minul svïtov prezident LCI Ashok Mehta. Na vod veëera vystoupil pïveck sbor Carmina s p smem Masopust, nechybïlo ani tradiënì p edtanëenì v pod nì Ëlen taneënìho krouûku Domu dïtì a ml deûe. Zaslouûenou pozornost vzbudily p ehlìdky veëernìch a spoleëensk ch öat a koûich z dìlny p ednì ËeskÈ navrh ky ZdeÚky HoöovskÈ. P Ìjemn m zpest enìm bylo vystoupenì bratislavskèho pïveckèho tria 3ses3 (Ëti: Tri sestry). VeËerem spoleënï prov zeli lvice Ivana Sk Ìteck a lev Petr Narwa a nutno p iznat, ûe se svèho kolu zhostili tèmï jako profesion lovè. O n poje a raut se tradiënï vzornï postarali pracovnìci hotelu Havel. Vöichni hostè se jistï dob e bavili a je jen ökoda, ûe veëer i noc jim ubïhly tak rychle Ö.. DÏkujeme vöem naöim sponzor m a partner m a zejmèna pak gener lnìmu partnerovi plesu, kter m byla äkoda AUTO a.s. Poda ilo se n m zajistit umìstïnì vozidla Roomster ve foyeru, kter byl po cel veëer st edem pozornosti (snad proto, ûe v z st l v tïsnè blìzkosti v her v tomboleö). DÌky p ÌspÏvk sponzor jsme mohli nejen uspo dat tuto vrcholnou akci rychnovskè plesovè sezûny, ale zejmèna se poda ilo zìskat v tïûek plesu ve v öi KË, kter byl vïnov n na pomoc zrakovï postiûen m a handicapovan m. Byl zakoupen mobilnì telefon se speci lnìm software pro nevidomè a elektronick ËtecÌ lupa pro slabozrakè. Byl tak naplnïn smysl benefiënì akce s cìlem vïnovat jejì v tïûek na dobroëinnè Ëely. -jz- Předání darů z výtěžku benefičního plesu Na z kladï dohody v p nskèm LC Rychnov n.kn., byl jejich podìl na v nosu z 13. benefiënìho plesu urëen na podporu slabozrak ch a nevidom ch v naöem okrese. Na klubovou sch zku se dostavili z stupci krajskè poboëky SONS»R a Tyflocentra o.p.s. v doprovodu dvou dìvek a jejich rodië, pro kterè byl po Ìzen mobilnì telefon se speci lnìm software pro nevidomè a elektronick ËtecÌ lupa. Oboje v cenï 43 tisìc korun. D le byl p ed n penïûit dar KË jako p ÌspÏvek na hradu n klad cesty do prodejny se speci lnìmi pom ckami pro slabozrakè a nevidomè, kam krajsk poboëka SONS po d pro svè klienty z jezdy jedenkr t za rok. Tyto prodejny jsou v»r pouze dvï - v Praze a v Olomouci. P ivìt nì editelky poboëky SONS Ireny KoreËkovÈ a vedoucì Tyflocentra Hradec Kr lovè Mgr. Dagmar BalcarovÈ prezidentem LC ZdeÚkem»ervinkou. Elektronickou ËtecÌ lupu dostala Eva H nlov a mobilnì telefon Radka Alexov a nynì jsou jiû pom cky ve spr vn ch rukou.

17 lion_1_2007.qxd :12 StrÆnka 17»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 17 LC Rychnov nad KnÏûnou Dobromila AdventnÌ trhy poprvè v RychnovÏ nad KnÏûnou SpoleËn m projektem mïsta a manûel Kolowratov ch byl uspo - d n 1. mïstsk adventnì trh na n dvo Ì kolowratskèho z mku. N vötïvnìci mohli shlèdnout öirokou nabìdku emesln ch a v noënï ladïn ch v robk a mnoûstvì kulturnìch program. U tèto p Ìleûitosti nechybïly ani Ëlenky d mskèho klubu Dobromila. Ve svèm st nku tradiënï prod valy chlèb se s dlem, ökvarkama a cibulì, kter vöem chutnal znamenitï, zvl ötï ve veëernìch hodin ch. Na zah tì tïla, ale i srdce byl pod v n skvïl v noënì punë. V tïûek z prodeje 11 tisìc korun byl vïnov n na dobroëinnou Ëinnost a charitativnì Ëely. FinanËnÌ podpora pro postiûenè dïti Ve Ëtvrtek 4. nora 2007 panovala venku pïkn zima. I v jednom s - le kolowratskèho z mku v RychnovÏ nad KnÏûnou byla zima. P esto se dìky skupince lidì, kter se tu seöla po des tè hodinï dopoledne, atmosfèra rychle zah la. D vod setk nì byl p Ìjemn pro vöechny. älo o p ed nì dar z v tïûku charitativnì sbìrky p i prvnìch advetnìch trzìch na kolowratskèm z mku v prosinci Dary ze sbìrky pat ily postiûen m dïtem, proto u tèto slavnostnì p Ìleûitosti nemohly chybït z stupkynï d mskèho klubu LC Rychnov nad KnÏûnou Dobromila v Ëele s prezidentkou Andreou Hynkovou. D my p edaly öek editelce Mä L Ú v RychnovÏ nad KnÏûnou, jehoû finanënì prost edky byly rozdïleny na speci lnì autosedaëku pro AdÈlku, speci lnì st l s ûidliëkou pro autistickèho chlapce JosÌfka. Zbytek penïz ze sbìrky bude pouûito na zakoupenì speci lnì houpaëky pro dïti s postiûenìm, kter doplnì ökolnì zahradu. RodiËe obou dïtì se p ed v nì z Ëastnili a mïli z dar velkou radost. A protoûe vöechny dary pat ily dïtem, kterè je pot ebovaly, nezb v neû pochv lit, ûe pro nï nïkdo nïco r d dïl. P ÌjemnÈ setk nì bylo doplnïno i povìd nìm si s rodiëi o jejich dïtech, kterèho se z Ëastnili i inici to i adventnìch trh manûelè Kolowratovi. Kam se na jaře podívat za lvy: Image Industry & Lions Club Rychnov n.kn. Dobromila pořádají VELIKONOČNÍ MÓDNÍ SHOW v pondïlì 9. dubna SpoleËenskÈ centrum v RychnovÏ n.kn. zaë tek v hod Cena vstupenky pro jednu osobu: 180,- KË» st v tïûeku z p ehlìdky bude vïnov n na dobroëinnè Ëely, zejmèna pak na pomoc zrakovï postiûen m a handicapovan m vstupenky: tel Ve konočný benefičný koncertk Dátum konania: štvrtok, 5. apríla 2007 o 19. hod. Miesto : Dom umenia FATRA Žilina LIONS CLUB éilina op ù usporiada uû tradiëne so ät tnym komorn m orchestrom v éiline VeækonoËn benefiën koncert. Okrem benefiënèho zamerania m koncert aj sl vnostn r z - kon sa na poëesù VI. v ro- Ëia zaloûenia Lions Clubu v éiline. V ùaûok z tohto VeækonoËnÈho benefiënèho koncertu pùjde na podporu nie nevidiacich a slabozrak ch Slovenska v éiline. Len m lo vecì mùûe byù tak ch kr snych ako pomoc t m, ktorì s na Úu odk zanì. VeækonoËnÈ obdobie pon ka t to prìleûitosù. œakujeme V m za Vaöu podporu a prajeme V m kr sny umeleck z ûitok z tohto koncertu. Vstupenky moûno objednaù: Hotel Slovan - recepciatel , Cena vstupenky: Sk JUMELAGE D122 s D111BO a D111BN v Selbu KONVENT v Mojmírovciach v Nitry SVĚTOVÁ KONVENCE v Chicagu - USA

18 lion_1_2007.qxd :12 StrÆnka 18 18»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR LC Karlovy Vary Diana»lenky d mskèho klubu se seöly na pravidelnè klubovè sch zce v hotelu Marttel v Karlov chvarech. JeötÏ p edtìm, neû se rozdïlily do druûstev, aby svedly nelìtosn souboj v bowlingu, zhodnotily ned vnè p edv noënì obdobì, kterè je jiû tradiënï velmi n roënè. TÌm nem m na mysli dom cì p Ìpravy na sv tky, ani Ëast na r zn ch veëìrcìch.to jsou pro n s v tomto Ëase opomìjenè Ëinnosti. V prosinci se n m lionk m da ilo. Domu Sv.Zdislavy jsnme zaplatily novè okno a s tìm spojenè stavebnì pr ce a to Ë stkou KË. Byly jsme pozv ny na Mikul öskou besìdku, po danou FarnÌ charitou Karlovy Vary pro jejì klienty. Jak by to byla mikul ösk bez sladkostì. Proto jsme obdarovaly p ÌtomnÈ dïti a ty n m na opl tku zazpìvaly a zarecitovaly.»asovï n roën byla jiû tradiënï p Ìprava na v noënì prodej. Tentokr t jsme spojili sìly se Ëleny p nskèho LC Karlovy Vary. Na rozdìl od minul ch let jsme nabìzeli obëan m a n vötïvnìk m mïsta na v noënìch trzìch nejen tradiënì sva enè vìno ale i v noënì punë, pernìëky a chlèb se s dlem a to po cel p edv noënì t den. Byla to velmi vyda en akce, opït jsme mïli moûnost p ipomenout ve ejnosti, ûe existuje lionskè hnutì. MÏli jsme v tomto smïru i velkou podporu v oblastnìch sdïlovacìch prost edcìch. Po nïkolika letech, kdy tuto akci po d me, m me jiû okruh lidì, kte Ì se tïöì, ûe p ijdou mezi n s a p ispïjì nïjakou tou finanënì Ë stkou na dobrou vïc.»ist zisk byl KË. Z tèto Ë stky jsme za cca KË nakoupili v noënì d rky pro dïti, kterèt r vily sv tky se sv mi matkami v DomÏ Sv.Zdislavy p i FCH v Karlov ch Varech.TÏsnÏ p ed v noci se seöly Ëlenky klubu s dïtmi stromeëku, cukrovì a pernìëk, p edaly dïtem d rky a od dïtì odrûely jimi vyrobenè d reëky. Z roveújsme p edaly velkè mnoûstvì v tvarn ch pot eb pro arterapii klient FCH.Za zb vajìcì finanënì prost edky v souëasnè dobï zajiöùujeme keramickou pec, kter bude slouûit takè k tomuto Ëelu. Jak jsme vidïly p i naöich n vötïv ch, klienti zde vyr bïjì z hlìny roztomilè drobnosti, ale nemohou je vyp lit, aby z nich vznikla keramika. SouËasnÏ zajiöùujeme dod vku zvedacì ploöiny do vany pro mladèho velmi tïûce postiûenèho muûe z Bochova. VÏ Ìme, ûe i v letoönìm roce se n m bude da it a budeme moci pomoci jeötï vïtöìmu poëtu pot ebn ch. NABÍDKA PRO INZERENTY Bulletin»esk a slovensk Lion vych zì 4x za rok v n ladu kus. Distribuce je zajiöùov na do kaûdèho Lions Clubu v»r a v SR, v tisky bulletinu jsou k dispozici na r zn ch akcìch, po dan ch kluby v»r a v SR CENÕK INZERCE: 1. Barevn inzerce na zadnì stranï ñ cel strana KË ( Sk), 1/2 strany KË (8.500 Sk), 1/4 strany KË (4.700 Sk) 2. Barevn inzerce uvnit listu (na vnit nì stranï obalu) ñ cel strana KË ( Sk), 1/2 strany KË (6.000 Sk), 1/4 strany KË (3.500 Sk), jin menöì form t: 25 KË (30 Sk)/cm Inzerce uvnit listu (jednobarevn nebo dvoubarevn ) ñ cel strana KË (7.500 Sk), 1/2 strany KË (4.000 Sk), 1/4 strany KË (2.500 Sk), jin menöì form t: 19 KË (23 Sk)/cm Sleva za opakov nì: prvnì opakov nì: -5%, druhè opakov nì: -8%, t etì opakov nì: -10% 5. Cenu inzerce lze sjednat individu lnï, zejmèna s ohledem na kompletnost poskytnut ch podklad. 6. Inzerenti ze SlovenskÈ republiky mohou cenu inzerce uhradit v Sk v p epoëtu dle aktu lnìho kurzu ke dni objedn nì inzerce.

19 lion_1_2007.qxd :12 StrÆnka 19»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 19 LC Brno äpilberk v zimï PoslednÌ lednovou sobotu uspo daly LC kluby Brno a äpilberk jiû des t benefiënì ples, kter se pod z ötitou prim tora mïsta Brna pana Romana Onderky konal v brnïnskèm Grandhotelu. VedenÌ hotelu prop jëilo naöim klub m nejen vöechny prostory, ale vïnovalo i ceny do tomboly plesu, z nichû nejvïtöì radost u- dïlal poschoôov dort. HlavnÌ ceny vïnovaly Best transport Brno, s. r. o., BrnÏnka - maloobchod s potravinami, Starobrno, a. s. a vinn sklep U äohajìëka. Plesu se z Ëastnili i p tele z rakouskèho LC Horn. V tïûek plesu bude jiû tradiënï vïnov n na pomoci nevidom m a slabozrak m v BrnÏ.»lenovÈ vedenì LC Brno äpilberk navötìvili v polovinï nora stav soci lnìch sluûeb pro nevidomè a slabozrakè v BrnÏ ñ ChrlicÌch. V multifunkënìm s le slavnostnï p edali editelce - stavu za Ëasti ady jeho obyvatel elektronick kl vesov n stroj YAMAHA v cenï 17 tisìc korun. stav jej bude vyuûìvat jak pro muzikoterapii klient, tak pro jejich z jmovou Ëinnost. I tento dar je dokladem st lè pozornosti, kterou LC äpilberk vïnuje svèmu posl nì. INZERCI OBJEDNÁVEJTE PROSÍM NA ADRESE: Lions Clubs International D122 - kancel sekretari tu distriktu Pansk ul. Ëp. 1492, Rychnov nad KnÏûnou,»esk republika - em: - mobilnì telefon: +420 ñ Ivana Sk Ìteck VÏ Ìme, ûe vyuûijete nabìdky inzerce v bulletinu»esk a slovensk Lion a tìm podpo Ìte rozvoj lionskèho hnutì v»esku a na Slovensku. DÏkujeme

20 lion_1_2007.qxd :12 StrÆnka 20 20»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR LC Kremnica Vyznamenanie z rúk GUVERNÉRA TIBORA BUČEKA DÚa 13. janu ra 2007 sa uskutoënil v poradì uû 3. EURO LIONS PLES v priestoroch SpoloËenskej dvorany PALACE SLIA» pod z ötitou Andreja FinÔu, prezidenta Lions Clubu Zvolen. GuvernÈra distriktu Dipl. Ing. Tibor BuËek po zah jenì plesu udelil Vyznamenania za aktìvnu Ëinnosù a rozvoj lionskèho hnutia poëas predch dzaj ceho obdobia öiestim Ëlenom lionskèho hnutia banskèho regiûnu. PrÌjemnÈ chvìle ËastnÌci tejto spoloëenskej udalosti tr vili v atmosfère dobrej hudby, tanca a priateæsk ch stretnutì do skor ch rann ch hodìn. Bud ci ples pod z ötitou Lions Clubu Kremnica sa uskutoënì 12. janu ra 2008 Ing. BohumÌr Kr tky, sekret r LC Kremnica Ve V chodoëeskèm divadle v PardubicÌch se stalo hezk m zvykem vûdy o p lnoci ätïdrèho dne spoleënè zpìv nì koled s herci.na jeviötï p ich zejì lidè z obecenstva zazpìvat Ëi zahr t zn mè v noënì melodie za doprovodu div k a herc V»D na jeviöti.p i tèto p Ìleûitosti p edal president LC PA öek v hodnotï KË editelce Tyflocentra panì Mgr.DanÏ StoklasovÈ na n kup elektronickè p enosnè lupy pro postiûenè vadou zraku ( viz. p iloûen snìmek). TÌmto öekem p es hla Ë stka KË, kterou padubiëtì lioni za dobu svè existence vïnovali na n kup pot ebn ch vïcì speci lnìm Z kladnìm ökol m i Mate sk m ökol m pro dïti s vadami zraku na p. v»eskè T ebovè, MoravskÈ T ebovè, Tyflocentru v PardubicÌch, Mate skè ökole v Polabin ch, DÏtskÈmu centru ve Vesce, dïtskèmu oddïlenì v nemocnici v PardubicÌch. Naöe pomoc tìm samoz ejmï nekonëì. Lioni se vïnujì i dalöìm aktivit m, kterè pom hajì pot ebn m lidem.v souëasnè dobï probìh akce SBÃR BR LÕ, kterè se jako nepot ebnè recyklujì a posìlajì do mènï rozvinut ch Ë stì svïta.ing. Miloslav Br n, president LC Pardubice LC Pardubice

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie KRTEK byl zaloыen 15. listopadu 1999 v BrnП. Jeho posl nмm je napom hat v pїeklenov nм dosavadnмch mezer ve financov nм

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

2006 - jaro/jar. Pri jednaní v slovinskom letovisku Portoroži sa VDG Tibor T

2006 - jaro/jar. Pri jednaní v slovinskom letovisku Portoroži sa VDG Tibor T lion_2_2006.qxd 23.5.2006 17:16 StrÆnka 1 n Príhovor kandidáta na nového guvernéra n Zahájen sběr upotřebených brýlí n Životní jubilea významných Lionů n Informace z klubů n Vznik nového dámského LC v

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ D122 A KLUBU Několik doporučení

SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ D122 A KLUBU Několik doporučení SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ D122 A KLUBU Několik doporučení Preambule Nejvýznačnější oficiální události: - Charter Night - Konvent Distriktu - Návštěva IP - Návštěva ID - Jumelage - Jubilejní zasedání klubu Všechny

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Seznamka. Adéla Hrubá Zš Bří Jandusů 8.A Prosinec 2015

Seznamka. Adéla Hrubá Zš Bří Jandusů 8.A Prosinec 2015 Seznamka Zš Bří Jandusů 8.A Prosinec 2015 Obsah 1 Obsah 1. Úvod 2. Co je to vlastně seznamka 3. Rizika 4. Jak to funguje 5. Typ seznamky 6. Seznámení krok za krokem 7. 10 nejlepších seznamek 2 Úvod 2 Úvod

Více

20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 20. října 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše Společná

Více

Porada SOMu 11. - 12. 2. 2011

Porada SOMu 11. - 12. 2. 2011 Porada SOMu 11. - 12. 2. 2011 Přítomni: Vlastik Stejskal, Jiří Hölbling, Adéla Holibková, Gabča Halušková, Martin Koutecký, Štěpán Groll, Barča Halušková, Hanka Chroustová, Eva Urbanová, Tomáš Koutecký

Více

Hudební dění v Polné a okolí 243

Hudební dění v Polné a okolí 243 Hudební dění v Polné a okolí 243 XIV. Dětský sborový zpěv Historie dětského sborového zpěvu se začíná v Polné psát v roce 1935. U jeho začátků stál Bohuslav Fišer, který v té době shromáždil dětský sbor

Více

Uvnit vyd nì naleznete fotogalerii a report û z pobytu IP LCI Ashoka Mehty spolu s chotì v naöem distriktu. 2005 - podzim. s chotí v našem distriktu

Uvnit vyd nì naleznete fotogalerii a report û z pobytu IP LCI Ashoka Mehty spolu s chotì v naöem distriktu. 2005 - podzim. s chotí v našem distriktu lion_4_2005.qxd 8.12.2005 14:57 StrÆnka 1 n Návštěva IP A. Mehty s chotí v našem distriktu n n Projekt LIONS QUEST - 1. část Lions EUROPA FORUM - Stuttgart n LCIF - příspěvky a využití n Informace z klubů

Více

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH vod............................................................... 2478 I. Registrace a) DoplnÏnÌ zruöen ch registracì

Více

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8 čj. zápisu MCH 7062/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 64. zasedání dne 8. prosince 2008 R M 1 / 6 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

Nový distriktní projekt Sběr upotřebených brýlí se rozbíhá v obou našich republikách. Europa Fóra n Vzpomínka na PDG

Nový distriktní projekt Sběr upotřebených brýlí se rozbíhá v obou našich republikách. Europa Fóra n Vzpomínka na PDG lion_4_2006.qxd 8.1.2007 07:28 StrÆnka 1 n Informace z lionského Europa Fóra n Vzpomínka na PDG Braňa Béreše n 15. výročí distriktu n Dobročinný koncert ke Světovému dni zraku v Plzni 2006 - podzim/jeseú

Více

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlìûeëe Internet Explorer

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel.

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel. Kalendář všech akcí 2016 Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Ples mysliveckého sdružení Dolní Lánov 22. 1. 2016 KD Dolní Lánov Tradiční ples myslivců s bohatou tombolou Pořadatel: MS Malá Sněžka

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

ZPRÁVY Z DOMOVA Motto: Můžeme pro druhého něco znamenat už

ZPRÁVY Z DOMOVA Motto: Můžeme pro druhého něco znamenat už ZIMA 2011/ IV ZPRÁVY Z DOMOVA jenomm tím, Motto: Můžeme pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsme Poskytujeme sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního

Více

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2 Obsah vod a ediënì pozn mka 1»lenÏnÌ 2» st I UZAVÕR NÕ KUPNÕ SMLOUVY 3 SouvisejÌcÌ legislativa 4 ZobecnÏnÌ dotaz a odpovïdì 4 KAPITOLA 1 P Ìprava na n kup zboûì nebo sluûby 5 Kdo je spot ebitel? 5 Uzav

Více

Institut ochrany obyvatelstva

Institut ochrany obyvatelstva MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství HZS ČR Institut ochrany obyvatelstva pod záštitou náměstka generálního ředitele HZS ČR brigádního generála Ing. Miloše Svobody p o ř á d á XXI. Mezinárodní konferenci

Více

Inventář. Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939-1942. Státní oblastní archiv v Zámrsku. archivní pomůcka č. 8999 NAD č.

Inventář. Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939-1942. Státní oblastní archiv v Zámrsku. archivní pomůcka č. 8999 NAD č. Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8999 NAD č. 67 Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939- Zpracovali: Mgr.

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc.

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Matematika 1 Lagrangeu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Newtonu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost Česká pedagogická společnost SJEZD ČESKÉ PEDAGOGICKÉ SPOLEČNOSTI - USNESENÍ Praha, Pedagogická fakulta UK 16. 2. 2011 Sjezd České pedagogické společnosti se konal dne 16. února 2011 v Praze na Pedagogické

Více

pořádá národní turnaj v boccie pro sportovce s centrálními poruchami hybnosti zdravotní třídy BC1, BC2, BC3 a BC4 (O březejckého medvěda)

pořádá národní turnaj v boccie pro sportovce s centrálními poruchami hybnosti zdravotní třídy BC1, BC2, BC3 a BC4 (O březejckého medvěda) TJ Dětské středisko Březejc, o.s ve spolupráci s Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Městem Velké Meziříčí a Nadací Charty 77 pořádá národní turnaj v boccie OZP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ občanského sdružení CARMINA BOHEMICA za rok 2010 V Praze dne 12.6.2011 1 / 11 Obsah Základní informace... 3 1 Informace o sboru... 4 2 Statutární záležitosti...

Více

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21 OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 1.1 Historicka pozna mka... 13 1.2 Pojem mezina rodnı smlouvy... 13 1.3 Funkce mezina rodnı smlouvy: smlouva kontraktua lnı a pravotvorna... 16 1.4 Pra vnı rez

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ Ujedn nì mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a Michalisem Dzikosem Finanční

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč Část normativní OBSAH Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným

Více

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J Září 2006 ČÍSLO 16 Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností města Železný Brod a Tanvald www.mestojablonec.cz

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 8 číslo 12 prosinec 2015 ADVENT Vzpomínáte si na čas, kdy jste byli zamilovaní? Na to, jak jste se těšili na schůzku, když jste věděli, že váš milý už brzy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) I. Základní údaje o občanském skružení... 3 II. Pracovníci sdružení... 4 III. Vznik, poslání a cílová skupina... 4 IV.

Více

Základní informace o projektu MANDALA 2015

Základní informace o projektu MANDALA 2015 Obsah: Základní informace o projektu MANDALA 2015 A. První část projektu Mandala: Olomoucká Arakiáda - Soutěž "Mladý posluchovský záchranář- 2.ročník" 12. 6. 2015 Pro koho je projekt určen Počet zapojených

Více

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ostrá se na svém zasedání dne 22.12.2015 usnesením č.7/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

ZPRÁVY Z DOMOVA. Motto: Můžeme pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsme

ZPRÁVY Z DOMOVA. Motto: Můžeme pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsme JARO - LÉTO 2010/II ZPRÁVY Z DOMOVA Motto: Můžeme pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsme Poskytujeme sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního

Více

PULSE BENEŠOVSKÁ DESÍTKA

PULSE BENEŠOVSKÁ DESÍTKA Srdečně vás zveme 21. září 2014 na hlavní závod PULSE BENEŠOVSKÁ DESÍTKA Termín: 21. září 2014 (neděle) 1. ročník Místo konání:masarykovo nám, Benešov u Prahy Pořadatel: Tratě: Šatny: spolek BENEŠOV ŽIJE

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 4. 2013

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 4. 2013 Usnesení 3. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 8. 4. 03 84/3 - Zastupitelstvo města schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva města. 85/3 - Zastupitelstvo města určuje

Více

Minimální preventivní program - hodnocení

Minimální preventivní program - hodnocení Minimální preventivní program - hodnocení Základní škola Lešná, okres Vsetín školní rok 2014 / 2015 Školní metodik prevence: Mgr. Martina Hoferková I. ZŠ Lešná je škola, která chce využít nižší počet dětí,

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ)

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY BZ Jsou zkouškami, jejichž absolvováním získá pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ HRY DĚTÍD A MLÁDE DEŽE Město Havlíčkův v Brod 16.5.2014 SPONZOŘI I A OSTATNÍ PODPOROVATELÉ HER ŘÍDÍCÍ VÝBOR HER Ing. Ivan Kuželka JUDr. Vít V Fikar Mgr. Marek Topolovský

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová Základní škola a Mateřská škola Vlasatice, příspěvková organizace Vlasatice 3, 691 30 Vlasatice Tel:519 42 52 31, e-mail: mikelova@zsvlasatice.cz IČO: 70499969 Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY Ve školní družině se žáci připravují na nadcházející velikonoční svátky. Třídy se zdobí motivy jara a Velikonoc, chystáme se barvit vajíčka, a pokud počasí dovolí, zahrajeme si

Více

11.2.2012 6/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.2.2012 6/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.2.2012 6/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 11. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 HLAVNÍ PARTNER PRO VĚCNÉ DARY Stránka 1 z 12 Identita Celé Česko čte dětem POSLÁNÍ Posláním obecně prospěšné

Více

Šachový turnaj očima organizátorů

Šachový turnaj očima organizátorů Šachový turnaj očima organizátorů Málokdo ví, kolik je s pořádáním turnaje práce. Všechno se raději chystá den předem, aby se ráno pak v pohodě stíhalo, ale i tak vypadají přípravy nějak takhle: šachový

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

na Krkonoše Výhled NÁVŠTĚVA

na Krkonoše Výhled NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA Splnění snu o moderním domě trvalo stavebníkům několik let. Když v roce 2007 vznikla první studie, byli klienti přesvědčení, že si na vesnici kvůli reakci okolí nemohou dovolit jinou střechu než

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 2.část Lidová slovesnost většina obrozenců sbírala a vydávala lidovou slovesnost k nejvýznamnějším patřil: František Ladislav Čelakovský (1799-1852) František Ladislav Čelakovský

Více

Seznam oceněných pedagogů Medailí MŠMT v roce 2015

Seznam oceněných pedagogů Medailí MŠMT v roce 2015 Seznam oceněných pedagogů Medailí MŠMT v roce 2015 Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně - za vynikající pedagogickou činnost Mgr. Jan Ćwierz dlouhodobě usiluje o zlepšování podmínek

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 14. schůze konaná dne: 11. 7. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, p. Kiková, Ing. Boček, Ing.Kohut, Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

ů ů Č ď ó Č Č Č Á Ú Ž ů Á ů ů ó ň ů ň ů Ú ú Í ž ú ŤÍ ú Í Í Č ů ď Č Š Í ž Č ž ů ů ů ů Č ů ó ž ó Í ó ž ž ž ž ž ž ž ů ů ž ž ž ů ž ž Č ž Í ž ú ž ó ú ů ž ó Č Č ů ůž Í ň ž ď Í Ž ž ú Š ž ž ž ž ž ž ž ů ů ž ž

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Definice matematických pojmů Matematika a její aplikace

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH» st normativnì ñ ñ Protokol mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁV VA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. Junák český skaut, středisko Konice, z.s. 1 SLOVO VEDOUCÍHO STŘEDISKA KONICE Milí členové a přátelé skautingu,

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

8 Ob. Metodický list číslo. Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování. Vydáno dne: 2. prosince 2011 Stran: 5. I.

8 Ob. Metodický list číslo. Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování. Vydáno dne: 2. prosince 2011 Stran: 5. I. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany taktické postupy zásahu Název: Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování I.

Více

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu.

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu. Zpravodaj obce Palonín Volby Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech 25. - 26.10. 2013 : pátek 25.10. od 14:00 do 22:00 hod sobota 26.10. od 8:00 do 14:00 hod. Dotace- zatrubnění

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Přítomni: Ing. Vladimír Mikulec - předseda PhDr. Eva Baslerová PhDr. Petr Hanuška Karol Chwistek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí České Libchavy 147, 561 14 IČO: 750 151 45 telefon: 465 582116, e-mail: zsclib@seznam.cz www.skolaceskelibchavy.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín čp. 154, 756 21 RATIBOŘ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Pedagogická rada projednala dne: 22. 3. 2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI

Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI Mateřská škola, Lanškroun, VANČUROVA 87, okres Ústí nad Orlicí tel.: 465 321 061, 777 497 955 e-mail: msvancurova@inlan.cz PSČ 563 01 Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI Vedoucí projektu:

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy (da le jen soute z ). 1. Por adatel soute z e: Boomerang

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

FOTO ROKU 2015 JAN ZÁTORSKÝ, MF DNES. CZECH PHOTO o.p.s.

FOTO ROKU 2015 JAN ZÁTORSKÝ, MF DNES. CZECH PHOTO o.p.s. FOTO ROKU 2015 JAN ZÁTORSKÝ, MF DNES CZECH PHOTO o.p.s. Výroční zpráva 2015 1 OBSAH Úvod a shrnutí roku 2015 statutárním ředitelem 3 CZECH PHOTO, o.p.s. (poslání, základní údaje, historie, organizační

Více

Zápis ze zasedání Výboru Spolku

Zápis ze zasedání Výboru Spolku Zápis ze zasedání Výboru Spolku j. č.5/2007, 2.8.2007 Přítomni: Mgr. Radim Petratur doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc. Mgr. Vladimír Tůma Mgr. Marie Jílková RNDr. Eva Janouškovcová Mgr. Tomáš Mozga JUDr.

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L. Malujeme jaro

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L. Malujeme jaro Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L Malujeme jaro Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, slovní zásoby, správné motoriky mluvidel, artikulace, zapojení jemné

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Zpráva o plnění ročního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 1 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014

Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014 Společnost pro kriminalistiku Society for Criminalistics Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014 Vážené kolegyně, vážení kolegové, až budete tento QR číst, bude to možná už celý měsíc poté, co jsme se těšili

Více

RINGO. Průpravná cvičení. Na osla

RINGO. Průpravná cvičení. Na osla RINGO Průpravná cvičení Na osla Zaměření: -fair-play chování - technika a taktika přihrávek -pohyb a orientace v prostou -pohotovost -rychlost -manipulace-rychlá aktuální reakce Pomůcky: ringo kroužek

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více