Živoucí fenomén městských a komunitních zahrad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Živoucí fenomén městských a komunitních zahrad"

Transkript

1 Lucie Lankašová, KOKOZA, o. p. s. Živoucí fenomén městských a komunitních zahrad Studijní text pro předmět Ekologie Doktorské studium Fakulta architektury ČVUT v Praze Praha,

2 Ve městech po celém světě se pěstovalo před více než stovkou let, podmínky se od dnešní doby samozřejmě lišily, také cíle a motivace městských zahradníků se za posledních 150 let změnily. Pojďme se krátce ohlédnout do historie a pak se zaměřit na současný trend komunitních a městských zahrad u nás i ve světě a to především z praktického hlediska. Následující text neobsahuje mnoho citací ani odkazů na odborný text a věnuje pozornost spíše vlastním zkušenostem a nezbytným krokům pro rozjezd komunitní zahrady v českých podmínkách. Krátké ohlédnutí do historie V USA se městské zahradničení se rozvinulo v roce 1934 v době hospodářské krize, osob v té době zahradničilo na městských pozemcích. Ve Velké Británii se tento trend rozšířil během druhé světové války a reagoval na nedostatek kvalitní potravin. Jako významnou inspirací pro rozvoj městského zahradničení bývá uváděna Kuba, kde po roce 1990 začínají fungovat tzv. organopónicos, městské zahrady, které podporují samozásobitelství a významně se podílejí na prevenci hladovění až do dnes (tzv. Organopónicos). Na území hlavního města Prahy v 19. století fungovaly zahrady, které se zaměřovaly především na produkci potravin, jednalo se o tzv. zásobní zahrady, např. Rajská zahrada na Vinohradech nebo dodnes fungující polnosti psychiatrické léčebny v Bohnicích. Od roku 1944 funguje také Český svaz zahrádkářů. Podle některých odborníků navazuje novodobé městské pěstitelství právě na tradici záhrádkářských kolonií, které začaly na konci 19. století vznikat na tehdejších okrajích města. Jejich cílem bylo především zajištění vlastního zdroje ovoce a zeleniny a tuto funkci si částečně drží do dnes, i přesto, že i zde vznikají svébytná společenství zahrádkářů. Městké zahradničení v měřítku posledních let se od toho tradičního liší především v povaze využívaných ploch. Městští zahradníci pěstují drobné ovoce, zeleninu a květiny na nevyužitých plochách, často v dlouhodobě zanedbaných či nevyužitých oblastech a spokojí se s malou úrodou. Své aktivity směřují do centra města. Platí zde jednoduché pravidlo, čím blíže obydleným oblastem, tím lépe. Komunitni zahrady jsou narozdíl od tradičních kolonií otevřené příchozím zvenku a často bývají místem pro setkávání. Komunitní zahrady nebývají primárně zaměřeny na produkci a pěstování zde bývá často prostředkem ke kultivaci vztahů místní komunity. 2

3 Současné pražské komunitní zahrady První dvě komunitní zahrady (Komunitní zahrada KOKOZA, o. p. s. na Jižním městě a Prazelenina v Holešovicích) vznikly v Praze v roce 2012 a inspirací jim byly především zahraniční projekty z VB, Německa, Švédska nebo Finska. Trend komunitních zahrad roste a tak v hlavním městě vznikla v roce 2013 přibližně desítka nových komunitních zahrad na Jižním Městě a Černém Mostě, v Holešovicích, na Žižkově, v Praze 8 nebo v Braníku. Komunitní vs. městská zahrada Studie Five Borough farm, které se budeme věnovat podrobněji později rozdělujé městské zahrady do několika skupin jako jsou komunitní farmy (ty bychom v našem prostředí nazvali městskou zahradou), komerční farma (např. na střeše obchodního centra, v České republice tento typ městského pěstování zatím nebyl zahájen), institucionální farmy nebo zahrady při školách a komunitní zahrady tak, jak je známe z České republiky. Pro český kontext je pro nás v tuto chvíli důležité odlišit komunitní a městské zahrady. Pro zahrady vznikající v posledních letech v městkém prostředí se vžil název komunitní. Většina projektů realizovných na území hlavního města Prahy má skutečně především komunitní povahu. Zahrady nejsou zaměřené produkčně, ale věnují se spíše rozvoji vztahů na místní úrovni a pěstování je zde především prostředkem k naplňování dalších potřeb zapojených jednotlivců nebo skupin. Městská zahrada je dle našeho názoru jakákoli zahrada, která využívá městský prostor různého typu (volná půda, betonové plochy, střechy administrativních či jiných budov) pro vytváření míst pro městské pěstování a/nebo kompostování, není zde tedy podmínkou aktivní zapojení místních obyvatel/komunity do programu zahrady. Naopak, městké zahrady mohou plnit různé funkce v závislosti na své zaměření. Kompostování jako nedílná součást městských zahrad Běžná domácnost se 4 členy v Praze vyprodukuje přibližně 10 kg biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) měsíčně, převážně vytříděný bioodpad z kuchyně. Celkově tvoří hmotnostní podíl BRKO ve směsném komunálním odpadu (SKO) zhruba 40%. I přesto, že se pomalu začínají objevovat různé projekty systémů separace bioodpadů, stále chybí funkční systém pro svoz a zpracování bioodpadů z husté bytové zástavby bez zahrad, v které žije většina obyvatel Prahy. V roce 2010 uskutečnily Pražské služby pilotní projekt "Bioodpad z 3

4 domácností", který umožnil vybraným městským částem třídit bezplatně bioodpad. Po jeho skončení byla nabídnuta pražanům placená služba celoročního svozu BRKO, kterou nyní využívají převážně lidé z rodinných domů se zahradou situovaných v okrajových částech Prahy. Magistrát hl. m. Prahy organizuje v průběhu celého vegetačního období (od dubna do listopadu) mobilní sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů v jednotlivých městských částech. Tato služba je pro občany zdarma, netýká se však městských částí, jejichž zástavba je charakteristicky městská s minimálním výskytem zahrad. Mezi další způsoby nakládání s BRKO v Praze patří komunitní kompostování iniciované městskými částmi, například městskou částí Praha 12, nebo aktivními občany, kteří se mohou s prosbou o pomoc obrátit například na občanské sdružení Ekodomov, jež nyní v Praze eviduje 8 komunitních kompostáren. Tyto aktivity podporuje i Magistrát hl. m. Prahy, který v roce 2011 zapůjčil vybraným osobám zahradní kompostér, celkem bylo zapůjčeno 805 kompostérů. Stále však chybí cílené zaměření na centrální části Prahy, kde je hustá bytová zástavba a množství vyprodukovaného bioodpadu se zde pohybuje kolem 30 kg na osobu za rok. Kompostování jako součást komunitních a a městských zahrad je inspirován zahraničními projekty městských kompostáren ve Velké Británii (Londýn, Liverpool) a vhodně doplňuje výše zmíněné aktivity jeho zacílením na bytové domy bez zahrad. Městké nebo komunitní zahrady mohou přispívat k lokálnímu řešení zpracovávání biodpadu. Městská zahrada podle KOKOZA, o. p. s. Součástí konceptu komunitních nebo městských zahrad a kompostáren, který využívá dlouhodobě nevyužitých ploch v centru města a jeho okolí a vrací do nich zeleň a život patří podle KOKOZA, o. p.s. také výše zmíněná kompostovací technologie, jejíž zázemí je umístěno v mobilních námořních boxech. V případě, že pozemek nedisponuje volnou půdou, není to vnímáno jako překážka a zahrada je založena na pěstování v nádobách i boxech. Díky tomu je kompostárna i zahrada mobilní a v případě potřeby je možné ji rychle přemístit jinam. Některé pozemky nabízí také využití standarních a vyvýšenných záhonů. V otevíracích hodinách mají místní obyvatelé možnost zapojit se do vlastního pěstování na pozemku zahrady a ostatním návštěvníkům pak zahrada nabízí samosběr zeleniny nebo květin, prodej produktů zahrady a dalších doplňků pro pěstování a kompostování ve městě, workshopy, výstavy a sezónní kulturní program. V kompostárně a zahradě jsou, pokud to okolnosti dovolí, vytvářeny příležitosti pro osoby se znevýhodněním a aktivní seniory. 4

5 Součástí zahrady může být i edukační systém, který jednoduchým způsobem provede návštěvníka životním cyklem pěstování a kompostování ve městě a umožní mu zažít a vyzkoušet si pěstování a/nebo kompostování v prosředí města na vlastní kůži. První kroky při zakládání zahrady Zakladatelé Zahrady nejčastěji zakládá skupina občanů nebo aktivní jednotlivci, kteří se později formují do právních subjektů, nejčastějí volí neziskové organizace (občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost) či rozšiřují činnost stávajích subjektů. Také veřejný sektor může mít zájem o provoz vlastní zahrady, velký potenciál v České republice mají především školy s velkými pozemky nebo místní správa, která chce vytvářet přátelské protředí ve veřejném prostoru. Ani komerční firmy nezůstávají pozadu a zakládají vlastní městské zahrady často s cílem vlastní produkce (supermarket nebo restuarace), zvýšení kvality života zákazníků (developer) a v neposlední řadě pozitivního zeleného PR např. v případě obchodních domů. Výběr pozemku Výběr pozemku je pozemku je stěžejní pro budoucnost a fungování celé zahrady a společenství, které se kolem ní bude vytvářet. Prostoru pro vybudování zahrad ve městě je doopravdy dostatek, komplikované bývají vlastnické vztahy a finální souhlas majitelů. V zelenou plochu k pěstování je možné přeměnit nevyužívané brownfields, dočasně nevyužité pozemky s budoucími plány na výstavbu v úzkém centru města, pozemky u kulturních a jiných center, školní pozemky, střechy obytných domů, střechy supermarketů, vnitrobloky, pole v příměstských oblastech, předzahrádky, bývalá zahradnictví atd. Ještě před jednáním o pronájmu pozemku je nutné zjistit jeho povahu v územním plánu a informovat se, jestli není na pozemku např. stavební uzávěra. Pozemek může být ve vlastnictví soukromé osoby či v majetku obce či města, případně se může jednat o státní pozemek. Je samozřejmě možné, že pozemek bude mít více majitelů a to jak soukromých, tak veřejných. Poměrně komplikované může být jednání o pozemcích ve vnitroblocích. 5

6 Důležitá je dostupnost pozemku a otázka oplocení, které je vždy výhodou a v současné době podmínkou pr bezproblémový provoz zahrady. Mnoho lidí má obavy, pokud je pozemek umístěný v blízkosti hlavních silnic, parkovišť atd.m bude budoucí úroda ohrožena vysokým obsahem těžkých kovů nebo jinak znečištěna. Toto riziko je možné snížit vhodným výběrem plodin, navezením nové zeminy či pěstováním v nádobách. Klíčové je také proudění větru na konrétním pozemku, který může výskyt znečištění do značné míry ovlivnit. Motivace a benefity Jak jsme si ukázali, městské a komunitní zahrady zakládají různí lidé a instituce s různými cíli a tak i přidaná hodnota zahrad je rozmanitá: Potravinová soběstačnost a/nebo bezepečnost, oživení/ozelenění veřejného prostoru, vytvoření místa pro setkávání lidí a podporu komunitního života, reakce na společenské problémy a jejich aktivní řešení v rozvinutých ekonomikách (integrace seniorů a/nebo osob se znevýhodněním, vysoký objem bioodpadu, který končí na skládkách) nebo v rozvojovém světě (nedostatek kvalitních potravin nedostetečný zdroj kvalitních hnojiv), pozitivní PR pro komerční subjekty. Jaké funkce komunitní a městské zahrady plní a jaké benefity přináší? Design trust for public space ve spolupráci s Added value připravili v roce 2012 studii Five Borough Farm, ve které identifikovali různé typy městských a komunitních zahrad v New Yorku, těch je ve městě kolem 700. Zaměřili se na metriky, typologii a různorodé benefity, které tyto zahrady vytvářejí pro samotné městské zahradníky, jejich nejbližší okolí a městské prostředí. Ačkoli počet zahrad na počet obyvatel v New Yorku značně převyšuje poměr v Praze (1 zahrada na cca obyvatel v New Yorku versus 1 zahrada na cca obyvatel v Praze), výsledky studie jsou přenositelné i do České republiky, v roce 2014 chce KOKOZA využít metriky inspirované právě touto publikací pro měření dopadu činnosti. 6

7 Společenské benefity Matěj Petránek, zakladatel komunitní zahrady Prazelenina s oblibou říká, že v Prazelenině se spíše, než samotná zelina pěstují sousedské vztahy, což je jeden z nejvýznamnějších benefitů, které zahrady po celém světě přinášejí. Některé zahrady se zaměřují na integraci osob se znevýhodněním (např. Berlínská Prinzesinnengarten), pro jiné zahrady především na okrajích velkých měst (např. Kompot) nebo v rozvjových zemích je hlavním cílem zajištění lokálních kvalitních potravin. Některé studie také ukazují, že v okolí zahrad klesá kriminalita. Ekonomické benefity Jak již bylo řečeno výše, komunitní a městské zahrady produkují množství zdravých potravin a tím připsívají k rozvoji lokálních ekonomik, snižování nákladů na dopravu a zvyšují dostupnost lokálních potravin. Některé zahrady vytvářejí pracovní místa a to jak pro běžné občany nebo osoby se znevýhodněním. Ekologické benefity Městské zahrady přispávají k ozeleňování a funkčnímu využití nevyužívaných městských ploch, podporují transpiraci oběh vody. Lokální aspekt hraje roli při snižování emisí pro dopravu lokálních potravin. Některé ze zahrad organizují kurzy a workshopy, které inspirují a vzdělávají obyvatele měst v oblasti pěstování, kompostování, chov včel a dalších témat. Na zahradě dochází také k lokálnímu zpracování bioodpadu. Zdravotní benefity Dle některých výzkumů působí zahradničení jako prevence proti duševním onemocněním, zároveň je práce na zahradě skvělou příležitostí pro přirozený pohyb. Nedílnou součástní působení městských a komunitních zahrad je působení na děti a možnost ovlivnit jejich vztah k pěstování a zdravému způsobu života. 7

8 Plánování a praktické fungování zahrady Od první myšlenky k realizaci samotné zahrady vede zpravidla několik možných cest, existují ale milníky, které musí absolvovat každý městský zahradník, který se rozhodl využívat k pěstování plochu přesahující velikost balkonu či terasy a sdílet městskou plochu k pěstování s dalšími obyvateli sousedy. Sezona začíná v dubnu a končí na konci října, z celého roku je tedy možné pozemek ativně využívat v našich podnebních podmínkách pouze 6 měsíců, přibližně stejná doba je zapotřebí od prvního nápadu k realizaci a tak je ideální začít s plánováním nové zahrady na podzim předchozího roku. Toto jsou kroky, které je nutné zajistit ještě před tím, že zahrada otevře své brány pro městské zahradníky a zahradnice: Uzavření smlouvy o pronájmu a spolupráci s majitelem pozemku, návrh scénáře zajištění provozu zahrady včetně rozpočtu a zdrojů financování, návrh osazení a osetí, návrh programu, upřesnění prostorových potřeb pro jednotlivé aktivity, informační kampaň a anketa pro místní obyvatele před zahájením provozu i v průběhu samotná realizace. Především v případě komunitní zahrady je ještě před spuštěním projektu důležité zaměřit se také na místní komunitu a její potřeby. Dotazníkové šetření v bezprotředním okolí plánované zahrady zaměřené na poptávku po aktivitách, které může komunitní zahrada nabídnout místním, zmapování potenciálních partnerů a návrh způsobu jejich zapojení do projektu (např. nadace proměny, místní mateřská centra, školy atd.), analýza zdrojů bioopadu, v případě, že chcete na pozemku systematicky kompostovat. Financování Ačkoli to mezi městskými zahradníky může být nepopulární téma, pro zdárné provozování komunitní či městské zahrady je důležité zajistit dlouhodobou finanční udržitelnost. Z vlastní zkušenosti víme, že kritické jsou první dva roky, kdy vydrží nadšení prvním zakladatelům a zahrada je tak schopna fungovat bez větších finančních investic a vyplácení mezd. Právě proto je vhodné již od začátku nastavit takový model, který má šanci vydržet dlouhodobě a 8

9 vytvářet tak přidanou hodnotu kontinuálně. Jako první varianta pro všechny projekty jsou roční členské příspěvky, které se pohybují od 200 do 800 Kč pro jednoho zahradníka nebo vymezenou plochu pro pěstování. Jednorázově mohou pomoci i granty a dotace, které vypisují obce i neziskové organizace. Tyto zdroje je většinou možné využít na investice (nákup materiálu, semen, sazenic) a edukaci, málokdy grantové schéma umožnuje hradit osobní náklady. I přesto, že většina zahrad je ne-pro-ziskových, tzn. že primárním cílem není vytvářet zisk, mohou tzv. společensky prospěšně podnikat a nabízet k prodeji vlastní produkty ze zahrady případně produkty jiných organizací nebo poskytovat služby jako jsou konzultace a poradenství a vytvářet tak alespoň částečnou nezávislost na vnějších zdrojích. Tyto příjmy umožňují hradit například mzdu koordinátorovi projektu a dalším zapojeným osobám, což by měla být přirozená součást financování, jedině tak lze zajistit dlouhodou stabilitu projektu díky lidem, kteří za přijetí zodpovědnosti a zdárného průběhu projektu jsou (alespoň symbolicky odměňováni). Lidé v komunitních a městských zahradách a multioborová spolupráce Lidé jsou pro projekty komunitních a městských zahrad klíčoví, jak již bylo zmíněno výše, ti, kteří mají v projektu zodpovědnost by za svou práci měli být alespoň symbolicky odměneni. Při přípravě vlastního projektu se uplatní mnoho různých profesí. Architekt, kterému je koncept komunitních a městských zahrad blízký může při dobré spolupráci a porozumění s investorem začlenit návrh zahrady např. do nově vznikajících developrských projektů nebo jako součást obecního parku. Zahradní architekt se uplatní ve chvíli, kdy dojde na plánování jedntolivých zón zahrady a pomůže s osazováním a to především, má-li zahrada plnit také produkční funkci. Antropolog nebo sociolog pomůže se zjišťováním potřeb místní komunity a může podpořit proces zapojování veřejnosti do vzniku nové zahrady či udržuje dynamiku v době realizace projektu. Ekonom pomůže s nastavením financování s výhledem na více než jeden rok, dramaturg nebo koordinátor kulturních aktivit, umělec pomůže s přípravou programu. Díky městkému zahradničení a kompostování můžeme objevovat možnosti a hranice spolupráce s různými partnery, a propojovat tak zdánlivě nepropojitelné světy neziskového sektoru a businessu. Primárně zelený aktivismus je možné přetavit ve smysluplnou dlouhodobě udržitelnou činnost s velkým dopadem, kdy není potřeba bojovat s veřejnou 9

10 správou, ale naopak hledat styčné plochy a společná témata s aktivními úředníky a zastupiteli. Sdílení informací a inspirace jako zdroj Sdílení informací a spolupráce je pro projekty typu komunitních zahrad důležité a proto je důležité sledovat aktuální dění v zahraničí i v České republice. Inspiraci ze zahraničí mohou být následující videa formátu TEDx, k shlédnutí na Ron Finley: A guerilla gardener in South Central LA Robert Hammond: Výstavba parku v oblacích Majora Carter: Greening the ghetto Pam Warhurst: How we can eat our landscapes Stephen Ritz: Zelený učitel v jižním Bronxu Konkrétní projekty z celé České republiky je možné nalézt v nově spuštěné mapě komunitních zahrad na 10

Zdravé bydlení: o principech stavební biologie

Zdravé bydlení: o principech stavební biologie Ing. David Eyer Zdravé bydlení: o principech stavební biologie Studijní text pro předmět Ekologie Doktorské studium Fakulta architektury ČVUT v Praze Praha, 2013 Abstract Building biology is a study of

Více

Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe. Zpracování a využití BRKO

Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe. Zpracování a využití BRKO Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe Ing. Květuše Hejátková ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Bioodpad v obci Zpracování a využití BRKO Cílem

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem

Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem Analýza potenciálu produkce odpadu v zájmovém území a materiálových toků k akci s názvem Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem Březen 2013 Osnova 1. Identifikační údaje... 3 1.1. Název

Více

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova V pondělí 11.6. 2012 byl proveden rozbor složení směsných komunálních odpadů (zbytkový odpad po třídění) v obci Olšany (Olomoucký kraj).

Více

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu Květuše Hejátková ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Bioodpad v obci Zpracování a využití BRKO

Více

Komunitní kompostárna. Náměšť n.o. 28.5.2015

Komunitní kompostárna. Náměšť n.o. 28.5.2015 Komunitní kompostárna Náměšť n.o. 28.5.2015 Biologicky rozložitelný odpad Bioodpad je odpad podléhající aerobnímu či anaerobnímu rozkladu, jejich seznam je přílohou Vyhláška 341/2008 Sb. V rámci obce kat.č.

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst Chrudim, 15. června 2016 www.zdravamesta.cz/ls2016 Tato akce byla připravena za finanční podpory SFŽP a MŽP. Praha 7 bez odpadu! Inspirace: Spolupráce INCIEN a ÚMČ Praha 7 Praha

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Oddělené soustřeďování odpadů v obcích Provozní praxe z pohledu ČIŽP

Oddělené soustřeďování odpadů v obcích Provozní praxe z pohledu ČIŽP Oddělené soustřeďování odpadů v obcích Provozní praxe z pohledu ČIŽP Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Přínosy odděleného soustřeďování odpadů v obci pro obec a region, občany

Více

Vyhláška stanovující rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování BRKO. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů

Vyhláška stanovující rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování BRKO. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů Vyhláška stanovující rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování BRKO Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů Obsah prezentace Přehled právních předpisů v oblasti nakládání s BRKO Novela zákona o odpadech

Více

Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe. Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika

Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe. Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika O ČEM SE BUDEME BAVIT Vybrané indikátory stavu odpadového hospodářství měst a obcí Ø celková produkce komunálních

Více

Snížení množství KO kompostováním - sběr organických zbytků, domácí, komunitní a zemědělské kompostování

Snížení množství KO kompostováním - sběr organických zbytků, domácí, komunitní a zemědělské kompostování Snížení množství KO kompostováním - sběr organických zbytků, domácí, komunitní a zemědělské kompostování 4.12.2014 HBABio, s.r.o., V Podbabě 29b, 160 00 Praha 6 Visuté zahrady Semiramidiny (Bybylon 600

Více

Legislativní vymezení: Bioodpady a jejich třídění v obcích. Využití biomasy z údržby veřejné zeleně

Legislativní vymezení: Bioodpady a jejich třídění v obcích. Využití biomasy z údržby veřejné zeleně Legislativní vymezení: Bioodpady a jejich třídění v obcích. Využití biomasy z údržby veřejné zeleně Ing. Adam Moravec (CZ Biom) research and innovation programme under grant agreement No 646443. Obsah

Více

Cohousing je koncept blízkého sousedského

Cohousing je koncept blízkého sousedského Cohousing je koncept blízkého sousedského bydlení určený lidem, pro které je důležité cítit se někde doma, cítit sounáležitost k místu i komunitě, která ho obývá. Hlavní princip cohousingu spočívá ve sdružení

Více

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz Svoz BRKO ve správním území obce Hradčany Hradčany 26. 11. 2013 Program biologicky rozložitelný komunální odpad pilotní projekt v Kolíně II a v Sendražicích zajištění plnění zakázky propagace legislativa,

Více

Záměr Grantového programu na rok 2015

Záměr Grantového programu na rok 2015 Projekt Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku (CZ.1.04/3.1.03/97.00068) Záměr Grantového programu na rok 2015 Město Nymburk na základě Statutu Grantového programu určeného pro podporu

Více

MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU

MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Komunitní zahrady. Praha, 16. května 2013 Alena Lehmannová www.prirodni-zahrady.cz

Komunitní zahrady. Praha, 16. května 2013 Alena Lehmannová www.prirodni-zahrady.cz Komunitní zahrady Praha, 16. května 2013 Alena Lehmannová www.prirodni-zahrady.cz Co nás dnes čeká? Co je to a jak funguje komunitní zahrada Principy přírodního zahradničení Jak navrhnout přírodní komunitní

Více

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Mgr. Pavel Drahovzal předseda Komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky Ing. Bc. Barbora Fűrstová Oddělení legislativně-právní

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s.

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s. Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci Petr Balner EKO-KOM,a.s. Závazky ČR vůči EU Hlavní cíle plynoucí ze směrnic: Rámcová směrnice o odpadech (50 % využití některých odpadů

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Informační kampaň BIOODPADY 2009

Informační kampaň BIOODPADY 2009 Závěrečná zpráva k žádosti o grant hl.m. Prahy pro oblast životního prostředí rok 2009-2010 Tématická obast: IV / 1 Informační kampaň BIOODPADY 2009 Ekodomov v rámci pokračování realizace informační kampaně

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích. Velikostní rozdělení. Systém sběru a svozu 3. 2.

Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích. Velikostní rozdělení. Systém sběru a svozu 3. 2. Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Velikostní rozdělení Příklady jsou rozděleny do tří základních skupin kvůli specifickým rozdílům

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 ZVEŘEJNĚNO DNE 3. 1. 2 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO:

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: VÝSLEDKY PROJEKTU NA LOKALITĚ TIŠNOV SITA CZ a.s. ECO - Management s.r.o. 21/09/2009 ÚKOL VAV č. SLII2f1-30-70 Projekt součástí úkolu VaV č. SLII2f1-30-70: Výzkum integrovaného

Více

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2012 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr.František Vlk Luleč : květen 2013 Úvod Nakládání s

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 3 SPECIFICKÉHO CÍLE 3.2 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 3 SPECIFICKÉHO CÍLE 3.2 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 3 SPECIFICKÉHO CÍLE 3.2 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 V rámci hodnocení jsou projektům přiřazeny body dle následujících kritérií. Informace pro hodnocení

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

český senior-cohousing v praxi

český senior-cohousing v praxi může být sousedské bydlení atraktivní pro české seniory? aneb český senior-cohousing v praxi diskuse o benefitech, které vytvářejí reálnou přidanou hodnotu v rezidenčním developmentu marketing = cena +

Více

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb Odpadové hospodářství Milan Havel Arnika Prosinec 2014 města Cheb STAV ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ produkce komunálních odpadů v roce 2013, vývoj tříděného sběru v posledních 10 letech náklady města na odpadové

Více

Efektivní odpadové hospodářství v evropském kontextu. Přednáší: Ing. Soňa Jonášová , Regionservis, Praha

Efektivní odpadové hospodářství v evropském kontextu. Přednáší: Ing. Soňa Jonášová , Regionservis, Praha Efektivní odpadové hospodářství v evropském kontextu Přednáší: Ing. Soňa Jonášová 15. 9. 2016, Regionservis, Praha S KÝM SPOLUPRACUJEME? DOMÁCNOSTI ŠKOLY SAMOSPRÁVY FIRMY APLIKOVÁNÍ PRINCIPŮ CE V KAŽDODENNÍM

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

Možné systémy odpadového hospodářství měst a obcí. Ing. Petr Bielan Možné systémy OH měst a obcí

Možné systémy odpadového hospodářství měst a obcí. Ing. Petr Bielan Možné systémy OH měst a obcí OZO Ostrava s.r.o. Možné systémy odpadového hospodářství měst a obcí 22.9. 2016 www.ozoostrava.cz Co obec v OH ovládá a co již méně Systém svozu obce - ovládají plně (kontrola plnění smlouvy je snadno

Více

Program zodpovědného nakládání s odpady na rok 2015

Program zodpovědného nakládání s odpady na rok 2015 Program zodpovědného nakládání s odpady na rok 2015 Článek 1 Cílem Programu zodpovědného nakládání s odpady na rok 2015 (dále jen Program ) je a) umožnit občanům v jednotlivých domácnostech ovlivnit výši

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS Hradská 52, 344 01 Domažlice IČ: 266 79 973 web: http://www.masceskyles.cz/ Dokument Strategie spolupráce obcí na platformě MAS je dodatkem Strategie komunitně

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV Tomáš Chudárek, Bedřich Friedmann, Zdeněk Horsák, Michal Hejč, František Piliar, Jiří

Více

Ondřej Pašek. Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací

Ondřej Pašek. Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací Ondřej Pašek Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací Principy pro příští období 1. Prevence místo hašení problémů: levnější a účinnější Úspory energie a čisté ovzduší Využití materiálů místo spaloven

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Ústín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Ústín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Ústín V průběhu listopadu 2011 bylo v obci Ústín provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech tazatel a tazatelka zjišťovali

Více

Výsledky průzkumu veřejného mínění

Výsledky průzkumu veřejného mínění Výsledky průzkumu veřejného mínění V podzimních měsících roku 29 proběhl ve čtyřech zkoumaných lokalitách v Olomouci a okolí (vilková zástavba, vesnická zástavba, zástavba v centru města, sídlištní zástavba)

Více

Komunální odpady a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Ing. Ivo Kropáček

Komunální odpady a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Ing. Ivo Kropáček Komunální odpady a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Ing. Ivo Kropáček Směrnice 1999/31/EC o skládkách odpadů Snížit tvorbu metanu ze skládek Podpořit sběr, třídění a recyklaci org. odpadů.

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

Proč jsme tu o projektu

Proč jsme tu o projektu Bioodpad na GVP Co vás čeká? Proč jsme tu o projektu O bioodpadu obecně Kompostování, jeho typy Bioodpad na GVP v číslech Systém sběru a kompostování bioodpadu na GVP Co jako bioodpad třídit a co ne Proč

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Nového Města na Moravě č.3/2009. kterou se stanoví systém nakládání s bioodpadem rostlinného původu a způsob využití

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Nového Města na Moravě č.3/2009. kterou se stanoví systém nakládání s bioodpadem rostlinného původu a způsob využití OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Nového Města na Moravě č.3/2009 Zastupitelstvo Města Nové Město na Moravě na základě ustanovení 10a odst. 2 a 17 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

Více

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr. František Vlk Luleč : květen 2015 1 Úvod Nakládání

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Občanská společnost a venkov

Občanská společnost a venkov Občanská společnost a venkov Jaký byl obsah semináře Co je to venkov (znaky města, znaky vesnice) Vývoj vesnice od středověku dodnes Vesnice jako živá komunita Současné problémy vesnice a co s tím? Nejmenší

Více

Předcházej a recykluj

Předcházej a recykluj Předcházej a recykluj Milan Havel sdružení Arnika Život na Zemi Žijeme v době, kdy člověk významně ovlivňuje podmínky pro život na planetě Zemi. Lidstvo čelí řadě globálních problémů. jde o to být hrdí

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011

Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011 Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011 Proč jsme se sešli? fenomén Prahy bohatého (sic!), krásného, inspirujícího, živého a pestrého města fenomén kreativity v životě jedince i

Více

REFERENCE ZAKÁZEK TÝKAJÍCÍCH SE NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY 2009-2005

REFERENCE ZAKÁZEK TÝKAJÍCÍCH SE NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY 2009-2005 REFERENCE ZAKÁZEK TÝKAJÍCÍCH SE NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY 2009-2005 Odběratel: Městský úřad Skuteč, Palackého nám. 133, 53973 Skuteč Předmět: Studie systému nakládání s bioodpadem ve městě Skuteč Termín: červen

Více

Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko Okříšky

Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko Okříšky Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko 30.11. 2016 Okříšky Odkaz na strategii: http://www.podhoracko.eu/vismoonline_actionscrip ts/file.ashx?id_org=200071&id_dokumenty=2297 Odkaz na finanční plán:

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady

Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady Motivační platby Stanovení výše poplatku pro rok 2014 Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady 696 Kč Plošná sleva na poplatku 16,00 Kč Ostatní 157,00 Kč Svoz a likvidace směsného komunálního

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

KNIHOVNA KOMUNITNÍ CENTRUM. nského kraje SROP 3.2. Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková

KNIHOVNA KOMUNITNÍ CENTRUM. nského kraje SROP 3.2. Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM Grantové schéma Zlínsk nského kraje SROP 3.2 Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková Město Vsetín srdce Valašska (podhůří Beskyd, krásná příroda, bohatý folklór, blízko hranic

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Závazná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

MBI a jeho komunita. 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru

MBI a jeho komunita. 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru MBI a jeho komunita 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Petr Pražský Katedra IT, FIS, VŠE Rektorát ČVUT, projekt Informační strategie Strana 1 Obsah 1. MBI komunita a

Více

Rozvíjíme svobodné, odpovědné a udržitelné užívání přírodních zdrojů, péči o půdu a recyklaci. Vracíme, co si bereme - Víme jak, Víme proč.

Rozvíjíme svobodné, odpovědné a udržitelné užívání přírodních zdrojů, péči o půdu a recyklaci. Vracíme, co si bereme - Víme jak, Víme proč. & 2003-2015 NAŠE MISE: Rozvíjíme svobodné, odpovědné a udržitelné užívání přírodních zdrojů, péči o půdu a recyklaci. Vracíme, co si bereme - Víme jak, Víme proč. obecné Tomáš Hodek odchází z reklamní

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Co přinesl projekt POSPOLU Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Potřeby, očekávání, témata Zmapovat, ověřit, systematizovat, najít silné a slabé stránky, modelovat, Jako měkký projekt jsme se

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

OPRAVÁRNA.CZ. Co jde opravit, není třeba vyhazovat

OPRAVÁRNA.CZ. Co jde opravit, není třeba vyhazovat OPRAVÁRNA.CZ Co jde opravit, není třeba vyhazovat Co je Opravárna - komunitní web podporující opravu rozbitých výrobků - sdružuje šikovné lidi, kteří umí cokoliv opravit ať už jde o elektroniku, domácí

Více

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb Martin Bednář Kontext transformace pobytových služeb Rušení ústavní péče a transformace sociálních služeb je soubor činností: nejedná se jen o

Více

Návrh na konání místního referenda

Návrh na konání místního referenda Návrh na konání místního referenda Magistrátu statutárního města Jihlavy Masarykovo nám. 1, Jihlava 586 01 od Víta Prchala zmocněnce Přípravného výboru, Lipová 7, Jihlava 586 01 kontakt: tel. 737 689 996

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Ekodomov za rok 2004

Výroční zpráva občanského sdružení Ekodomov za rok 2004 Výroční zpráva občanského sdružení Ekodomov za rok 2004 Výroční zprávu vypracoval dne: 28.4.2005 Tomáš Hodek, předseda sdružení Obsah: 1. Zpráva o činnosti sdružení 2. Zpráva o financování činnosti sdružení

Více

29. 9. 2015. Vznik modelu v rámci projektu: Metodický přístup v rámci projektu

29. 9. 2015. Vznik modelu v rámci projektu: Metodický přístup v rámci projektu Model nástroje pro obce, jak počítat orientační nákladovost jednotlivých variant zpracování a využití bioodpadu dle vyhlášky č. 321/2014 Sb. Ing. Jan Slavík, Ph.D. Ing. Ladislav Sobotka IREAS, Institut

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová 4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING

Více

Sociální podnikání v zahraničí. Radmila Herzánová

Sociální podnikání v zahraničí. Radmila Herzánová Sociální podnikání v zahraničí Radmila Herzánová Počátky sociálního podnikání v Evropě - Charta sociální ekonomiky ve Francii (1987) Organizace, které nepatří k veřejnému sektoru, mají demokratický způsob

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. KOMUNITNÍ STATEK nový komunitní prostor

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. KOMUNITNÍ STATEK nový komunitní prostor PROJEKTOVÝ ZÁMĚR kpmokropsy/famelie KOMUNITNÍ STATEK nový komunitní prostor PROČ KOMUNITNÍ STATEK? NEDOVOLME ZNIČIT POSLEDNÍ KRÁSNÝ PROSTOR PRO KOMERČNÍ VÝSTAVBU, TAKOVÝCH JE TU DOST. VYTVOŘME KREATIVNÍ

Více

Projekt: Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů EU. Praha, Inforum, květen 2005

Projekt: Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů EU. Praha, Inforum, květen 2005 Projekt: MASARYKOVA VEŘEJN EJNÁ KNIHOVNA JAKO INSTITUCE KOMUNITNÍCH AKTIVIT A CELOŽIVOTN IVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VSETÍNĚ Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

O bioodpadech v ČR. Ing. Květuše Hejátková Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura

O bioodpadech v ČR. Ing. Květuše Hejátková Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura O bioodpadech v ČR Ing. Květuše Hejátková Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura Vstup ČeskéRepubliky do Evropské Unie Povinnost implementovat a naplňovat také tyto

Více

Bioodpady v pilotních projektech

Bioodpady v pilotních projektech Bioodpady v pilotních projektech Uherské Hradiště 26.460 obyvatel Oddělený sběr r bioodpadu zaveden v roce 1995 312 ks 120l; 223 ks 240l nádob; n 2 sběrn rné dvory Systém m pokrývá bytové domy na sídlis

Více

CENTRAL GROUP změní Nákladové nádraží Žižkov na unikátní PARKOVOU ČTVRŤ

CENTRAL GROUP změní Nákladové nádraží Žižkov na unikátní PARKOVOU ČTVRŤ CENTRAL GROUP změní Nákladové nádraží Žižkov na unikátní PARKOVOU ČTVRŤ 19. 10. 2016 Sever Nákladového nádraží Žižkov CENTRAL GROUP odkoupil pozemky v létě 2016 od Discovery Group Celková plocha pozemků

Více

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ?

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov Le Thi 5. třída starosta + ředitel: ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Karta rozvoje vzdělávání v obci Ostrovsko společnou cestou ke kvalitnímu

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více