Česká republika před Výborem pro lidská práva. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Obor Veřejná správa. Katedra ústavního práva a politologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká republika před Výborem pro lidská práva. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Obor Veřejná správa. Katedra ústavního práva a politologie"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra ústavního práva a politologie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Česká republika před Výborem pro lidská práva Mgr. Barbora Tučková 2012/2013

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Česká republika před Výborem pro lidská práva zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. V Brně dne 1. dubna 2013 Barbora Tučková

3 Děkuji vedoucímu této bakalářské práce JUDr. Pavlu Molkovi, Ph.D., LL.M., za podnětné rady a připomínky, které mi v průběhu psaní práce poskytl.

4 OBSAH Úvod Výbor pro lidská práva OSN a jeho monitorovací činnost v oblasti lidských práv Mezinárodní pakt o občanských a politických právech Struktura a obsah Mezinárodního paktu o občanských a politických právech Postup monitorování dodržování ustanovení Mezinárodního paktu o občanských a politických právech Výborem pro lidská práva Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech Druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech Periodické zprávy podané Českou republikou a následná doporučení Výboru pro lidská práva Postup a pravidla při podávání periodických zpráv Úvodní zpráva podaná Českou republikou a následné připomínky a doporučení Výboru Úvodní zpráva podaná Českou republikou za období

5 2.2.2 Závěrečná doporučení Výboru po podání zprávy podklady a obecné postupy Závěrečná doporučení Výboru k úvodní zprávě podané Českou republikou Reakce České republiky na závěrečná doporučení Výboru k úvodní zprávě a přijatá opatření Druhá periodická zpráva České republiky a následné připomínky a doporučení Výboru Druhá periodická zpráva podaná Českou republikou za období Závěrečná doporučení Výboru ke druhé periodické zprávě Reakce České republiky na závěrečná doporučení ke druhé periodické zprávě Třetí periodická zpráva podaná Českou republikou Stížnosti jednotlivců na Českou republiku v rámci Opčního protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech Oznámení jednotlivců na Českou republiku, která Výbor pro lidská práva označil jako nepřípustná Oznámení jednotlivců na Českou republiku, na základě kterých Výbor pro lidská práva konstatoval porušení práv zakotvených v Paktu Závěr Resumé... 79

6 Seznam použitých pramenů a literatury... 82

7 Úvod Druhá světová válka tvoří milník v novodobé historii a také v dějinách mezinárodní ochrany lidských práv. Rozmach totalitarismu a porušování základních lidských práv v masovém měřítku otřásly světovým společenstvím. Od konce války v roce 1945 mnoho států usilovalo o vytvoření takových mechanismů ochrany lidských práv, které by podobným excesům do budoucna zabránily. 26. června 1945 byla založena Organizace spojených národů, jejímž primárním cílem bylo zachování světového míru a zajištění spolupráce mezi státy. Na její půdě byla v roce 1948 přijata Všeobecná deklarace lidských práv, která byla prvním mezinárodněprávním instrumentem obsahujícím katalog lidských práv. 1 Jde o nezávazný dokument, který není mezinárodní smlouvou, obsahující v první části výčet občanských a politických práv a v následující části výčet sociálních a kulturních práv. V rámci OSN pak pokračovala práce nad vytvořením závazné úmluvy, která by zároveň obsahovala také účinný implementační mechanismus. Nakonec byly sepsány dva Pakty s rozdílnými implementačními mechanismy pro dvě skupiny práv Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, které byly státům otevřeny k podpisu 16. prosince Tyto dva Pakty spolu s Všeobecnou deklarací lidských práv tvoří tzv. Mezinárodní listinu lidských práv. 3 Za účelem dohledu nad dodržováním ustanovení prvního z těchto Paktů vznikl Výbor pro lidská práva. 1 Viz WAGNEROVÁ, Eliška. Všeobecná deklarace lidských práv jako milník mezi epochami. Jurisprudence. 2009, č. 5, ISSN s. 3. In: ASPI [právní informační systém] Wolters Kluwer ČR [cit ]. 2 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 3. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. BECK, s. ISBN S. 13. Dále k tomuto tématu také United Nations: Chapter 4. The UN at Work For Human Rights. Countries of the World.[online] [cit ]. Dostupné z: groupid=1&requestid=lib_standard&resultid=1&edition=&ts=f621e e51c542fcbcb c_ &start=1&publicationId=&urn=urn%3Abigchalk%3AUS%3BBCLib%3Bdocument%3B Viz Nástroje na ochranu lidských práv - Mezinárodní listina lidských práv [online] [cit ]. Dostupné z: viz také například SIMMONS, Beth. Civil Rights in International Law: Compliance with Aspects of the International Bill of Rights, Indiana Journal of Global Legal Studies [online] [cit ]. Dostupné z: - 7 -

8 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Výbor pro lidská práva jsou v literatuře řazeny k tzv. univerzálnímu systému kontroly (ochrany) lidských práv. 4 Jako další systém ochrany lidských práv je uváděn tzv. evropský systém kontroly (ochrany) lidských práv, kam jsou řazeny instrumenty Rady Evropy, tedy především Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Evropský soud pro lidská práva. K oběma těmto systémům je k dispozici v bohatá zahraniční literatura. 5 V českém prostředí se ovšem setkáváme zatím spíše s texty věnovanými evropskému systému ochrany lidských práv. 6 Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech a Výboru pro lidská práva bylo věnováno pouze několik stručných textů. 7 Chybí tedy souhrnná studie, která by se Paktem a Výborem z hlediska České republiky zabývala. Záměrem této bakalářské práce je přinést souhrnné informace o tomto mechanismu ochrany lidských práv a zkoumat, jak se uplatnil v českém prostředí. První část práce bude věnována obecnému rozboru činnosti Výboru pro lidská práva a jeho monitorovacích kompetencí. V další části se zaměřím na analýzu groupid=1&requestid=lib_standard&resultid=2&edition=&ts=52a9ad4494e7f1b952c7c382c209321f_ &start=1&publicationId=&urn=urn%3Abigchalk%3AUS%3BBCLib%3Bdocument%3B Viz SUDRE, Frédéric. Mezinárodní a evropské právo lidských práv. Masarykova univerzita a Evropské informační středisko Univerzity Karlovy, s. ISBN S Viz také ŠTURMA 2010 op. cit., s Mezi základní publikace zabývající se Výborem pro lidská práva patří například publikace McGOLDRICK, Dominic. The Human Rights Committee. Its Role in the Development of the International Covenant on Civil and Political Rights. 1. vyd. New York: Nakladatelství OXFORD UNIVERSITY PRESS, 648 s ISBN Obsáhlým zpracováním rozhodnutí Výboru o individuálních oznámeních jednotlivců je publikace CONTE, Alex, BURCHILL, Richard. Defining Civil and Political Rights. The Jurisprudence of the United Nations Human Rights Committee. 2. vyd. Nakladatelství ASHGATE, s. ISBN Nejnovější obsáhlým souhrnem informací o Výboru a jeho monitorovací činnosti je publikace TYAGI, Yogesh. The UN Human Rights Committee. Practice and Procedure. 1. vyd. Cambridge: Nakladatelství CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, s. ISBN Viz například KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s. ISBN Jde například o část kapitoly Univerzální systém ochrany lidských práv v publikaci ŠTURMA 2010 op. cit., s Dále jsou k dispozici stručné články, například KOPAL, Jiří. Česká republika před Výborem OSN pro lidská práva - mezinárodní právo lidských práv v reálné praxi. Britské listy [online] [cit ]. Dostupné z: LHOTSKÝ, Jan. Zasedání Výboru pro lidská práva v New Yorku. Šest problémů a proces posílení smluvních výborů na ochranu lidských práv. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci [online]. 2012, roč. IV, č. 4, s. 6 9 [cit ]. Dostupné z:

9 periodických zpráv o dodržování ustanovení Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, které Česká republika Výboru předložila, a také na reakce Výboru na tyto zprávy. Následující část bude věnována oznámením jednotlivců na porušování ustanovení Paktu Českou republikou

10 1 Výbor pro lidská práva OSN a jeho monitorovací činnost v oblasti lidských práv Výbor pro lidská práva Organizace spojených národů 8 (anglicky United Nations Human Rights Committee, častěji pouze zkráceně Human Rights Committee) 9 (dále jen Výbor ) je skupina nezávislých expertů, kteří dohlížejí na plnění ustanovení Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (anglicky International Covenant on Civil and Political Rights) (dále jen Pakt ) státy, které tento pakt přijaly. Státy, které jsou smluvními stranami Paktu, jsou povinny podávat Výboru periodické zprávy o tom, jak jsou v jejich zemích lidská práva zakotvená v Paktu chráněna a jak jsou naplňována jednotlivá ustanovení Paktu. Výbor zprávu státu zhodnotí a vyslechne si také názory na dodržování lidských práv od organizací zabývajících se lidskými právy z příslušného státu a potom vydá závěrečná doporučení (anglicky final observations), kterými jsou státy podle Paktu povinny se řídit. Čl. 41 Paktu dále Výboru pro lidská práva ukládá, aby se zabýval stížnostmi, které na sebe podávají jednotlivé státy (anglicky inter-state complaints). Tento mechanismus ale zatím v praxi nebyl uplatněn. 10 Dalším dokumentem, na jehož základě Výbor pro lidská práva vyvíjí svoji monitorovací činnost, je Opční protokol k mezinárodnímu paktu o občanských a lidských právech (anglicky Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights). Na základě ustanovení tohoto protokolu mohou jednotlivci podléhající jurisdikci států, které přijaly 8 Podrobné informace o Výboru pro lidská práva v angličtině lze najít na jeho webových stránkách Human Rights Committee. Monitoring civil and political rights [online] [cit ]. Dostupné z: Shrnutí podstatných informací nabízí publikace Výboru Civil and Political Rights: The Human Rights Committee fact sheet. [online] [cit ]. Dostupné z: 9 Vzhledem k tomu, že naprostá většina materiálů týkající se agendy Výboru pro lidská práva je v originále psána v angličtině, budu v této práci u všech podstatných termínů při jejich první zmínce v závorce uvádět jejich anglické znění. 10 Viz ŠTURMA 2010 op. cit., s

11 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, podávat stížnosti na příslušný stát (anglicky individual complaints) za porušování občanských a politických práv zakotvených v Paktu. Poslední oblastí monitorovací činnosti je dohled nad dodržováním Druhého opčního protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech (anglicky Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights), jehož podpisem se státy zavazují ke zrušení trestu smrti. Výbor pro lidská práva také vydává tzv. obecné připomínky (anglicky general comments), ve kterých podává výklad některých ustanovení Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Tím, že Výbor ustanovení Paktu takto interpretuje, pomáhá státům v lepším pochopení a snazším plnění těchto ustanovení. 11 Výbor pro lidská práva má 18 členů 12, kteří jsou vybíráni na základě svých hlubokých zkušeností a znalostí z oblasti ochrany lidských práv a také na základě své morální bezúhonnosti. Členové jsou voleni na období čtyř let a navrhují je státy, které se zavázaly k plnění Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Tento postup je upraven v čl Paktu. Členové Výboru se ze své činnosti nezodpovídají příslušnému státu, který je nominoval, ale působí nezávisle. Mohou být zvoleni znovu. Výbor má zpravidla tři schůze (anglicky sessions) ročně, které se obvykle konají v březnu v sídle OSN v New Yorku a listopadu v sídle OSN v Ženevě Seznam obecných připomínek Výboru lze najít na stránkách Výboru Human Rights Committee - General Comments. [online] [cit ]. Dostupné z: 12 Aktuální seznam členů Výboru pro lidská práva a jejich funkčních období viz Human Rights Committee - Members. [online] [cit ]. Dostupné z: Podrobné informace o volbách členů a také jejich životopisy lze najít v dokumentech Výboru CCPR/SP/71 [online] [cit ]. Dostupné z: a CCPR/SP/71/Add.3 [online] [cit ]. Dostupné z: 13 Podrobný seznam jednotlivých schůzí i s jejich agendou a odkazy na příslušné dokumenty viz Human Rights Committee - Sessions. [online] [cit ]. Dostupné z:

12 1.1 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech Text Mezinárodního paktu o občanských a politických právech 14 byl státům otevřen k podpisu v New Yorku 19. prosince 1966 a formálně vstoupil v platnost 23. března Do tohoto data jej přijalo 35 států. V současné době je počet smluvních stran Paktu Česká republika je smluvní stranou Paktu od svého vzniku k 1. lednu 1993, protože se stala nástupcem všech smluvních závazků České a Slovenské federativní republiky. Československá socialistická republika Pakt podepsala 7. října 1968, vyjádřilo s ním souhlas Federální shromáždění České socialistické republiky a ratifikoval jej prezident. Ratifikační listina byla uložena 23. prosince 1975 a text Paktu byl publikován ve sbírce zákonů jako Vyhláška ministra zahraničí č. 120/1976 Sb Struktura a obsah Mezinárodního paktu o občanských a politických právech Mezinárodní pakt o občanských a politických právech je tvořen preambulí a obsahuje 53 článků, které jsou rozdělené do 6 částí. První dvě části tvořené články 1 5 se dají označit jako společná zastřešující ustanovení. První část je tvořená pouze čl. 1, který má zaručovat právo národů na sebeurčení, jejich právo svobodně disponovat se svým přírodním bohatstvím 14 Text Paktu v angličtině lze najít na stránkách Výboru viz International Covenant on Civil and Political Rights. [online] [cit ]. Dostupné z: Text v češtině viz Vyhláška č. 120/1976 Sb. Ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech ze dne 10. května In: ASPI [právní informační systém] Wolters Kluwer ČR [cit ]. Text přeložený do češtiny lze také najít na stránkách Vlády České republiky Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. [online] [cit ]. Dostupné z: 15 Viz Civil and Political Rights: The Human Rights Committee fact sheet. [online] [cit ]. s. 3 Dostupné z: 16 Viz Mezinárodní pakt o občanských a politických právech [online] [cit ] Dostupné z:

13 a obsahuje závazek podporovat uskutečnění práva na sebeurčení u nesamosprávných a poručenských území. 17 Druhá část se skládá z článků 2 5, které obsahují ustanovení vztahující se ke všem chráněným právům obsaženým v Paktu. Tato část bývá označována jako základ celého Paktu. 18 V čl. 2 nacházíme obecná ustanovení, kterými se stát zavazuje respektovat všechna práva obsažená v Paktu a zajistit je všem osobám na svém území a podléhajícím jeho jurisdikci bez jakékoli diskriminace vztahující se k pohlaví, rase, barvě pleti a dalším znakům. Pokud stát nemá zákonná ani jiná opatření, která by práva obsažená v Paktu chránila, je nutné, aby taková opatření přijal. Čl. 3 obsahuje závazek státu zajistit rovná práva mužů a žen. Čl. 4 obsahuje derogační ustanovení pro mimořádné situace dotýkající se státu, při kterých může být obtížené nebo nemožné některá práva obsažená v Paktu garantovat. V článku jsou obsažena přesná pravidla, podle kterých k tomu může dojít, a také výčet ustanovení Paktu, od kterých se nelze odchýlit za žádných okolností. 19 Čl. 5 zakazuje použití ustanovení Paktu tak, jako by dávalo ospravedlnění k potlačení některého z práv uznaných Paktem nebo k omezení ve větším rozsahu než Pakt stanoví. Žádná lidská práva uznávaná ve státě se také nesmí omezit nebo zrušit pod záminkou, že nejsou v Paktu zakotvená nebo že je Pakt uvádí v menším rozsahu. Třetí část Paktu obsahuje jeho vlastní jádro, tedy výčet jednotlivých základních práv a svobod chráněných Paktem. Čl obsahují ustanovení o ochraně života, zákazu mučení, ochraně svobody a fyzické bezpečnosti osob. Čl. 11 zakotvuje zákaz uvěznění osoby pro její neschopnost dostát smluvnímu závazku. Čl. 12 a 13 se týkají pohybu osob na území státu, možnosti zemi opustit, zákazu zbavit osobu práva vstoupit do své vlastní země a pravidel pro 17 Viz International Covenant on Civil and Political Rights. [online] [cit ]. Dostupné z: 18 Viz Civil and Political Rights: The Human Rights Committee fact sheet. [online] [cit ].s. 4 Dostupné z: 19 Podrobný výklad ustanovení čl. 4 lze najít v obecné připomínce č. 29 Výboru CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, General Comment No. 29 ze dne 31. srpna 2001[online] [cit ] Dostupné z:

14 vyhoštění cizinců. Čl obsahují ustanovení týkající se soudních procesů. Čl. 14 zakotvuje rovnost osob před soudem, právo na spravedlivý proces v trestních i občanskoprávních věcech a také obsahuje výčet práv, která mají být garantována obviněným z trestných činů. Čl. 15 zakazuje retroaktivitu v rámci trestního práva, tedy že žádná osoba nesmí být potrestána za čin, který v době spáchání nebyl trestný, a nový zákon lze použít, pouze pokud je pro pachatele příznivější. Čl. 16 stanovuje, že každý má právo na to, aby byla všude uznána jeho právní osobnost. Čl obsahují ustanovení týkající se základních svobod právo na ochranu soukromí (čl. 17), svoboda myšlení, svědomí a náboženství (čl. 18), svoboda projevu (čl. 19), zákaz národní, rasové nebo náboženské nenávisti a podněcování k ní (č. 20), právo shromažďování (čl 21), právo svobodného sdružování, včetně sdružování v odborových organizacích (čl. 22). Čl. 23 a 24 se týkají práva na rodinný život a práv dítěte. Čl. 25 zaručuje právo volit a být volen. Čl. 26 obsahuje ustanovení o rovnosti všech osob před zákonem bez diskriminace z jakýchkoli důvodů, která má být zakázána zákonem. Čl. 27 se týká práv menšin na vlastní kulturu, jazyk nebo náboženství. Zbývající části Paktu, tedy části IV VI, jsou věnovány procedurálním a technickým aspektům Paktu. Čtvrtá část, která je tvořena čl , obsahuje ustanovení o ustavení Výboru pro lidská práva a zakotvuje jeho funkce a postupy jeho práce. Pátá část se skládá z čl. 46 a 47 a obsahuje ustanovení vyjasňující vztah Paktu k Chartě Organizace spojených národů a také ustanovení o tom, že nic v Paktu nemůže být interpretováno tak, jako by oslabovalo přirozené právo všech národů využívat svého přírodního bohatství. Poslední, šestá část se skládá z čl.48 53, které se věnují pravidlům, podle kterých se stát může stát smluvní stranou Paktu, nabytí účinnosti Paktu a pravidlům, jak může stát navrhnout změnu v Paktu. Čl. 53 potom stanovuje, že jako za originální znění Paktu se považují verze anglická, francouzská, ruská, španělská a čínská Postup monitorování dodržování ustanovení Mezinárodního paktu o občanských a politických právech Výborem pro lidská práva Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, Výbor pro lidská práva plní čtyři různé monitorovací funkce. Hlavní agendou je ovšem bezpochyby postup, který je zakotven v čl. 40 Paktu. Jedná se o pravidelné zprávy, které podávají státy jako smluvní strany Paktu,

15 o opatřeních, která činí, aby byla na jejich území ustanovení Paktu dodržována, a o tom, jaký je vývoj situace v implementaci ustanovení Paktu. 20 Výbor tyto podávané zprávy zkoumá na svých pravidelných zasedáních, vyslechne delegace příslušných smluvních stran podávajících zprávy a také vezme v úvahu zprávy nezávislých organizací působících v oblasti lidských práv na území příslušných států a poté vydá závěrečná doporučení, ve kterých poukáže na slabiny v dodržování ustanovení Paktu a vydá pokyny k jejich nápravě. Státy se pak následně mohou k závěrečným doporučením vyjádřit Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech K Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech byly přijaty dva opční protokoly Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech (někdy také bývá označován jako První opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech) 22 a Druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech. Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech byl přijat 16. prosince 1966 a vstoupil v platnost 23. března Pro Českou republiku vstoupil v platnost 12. června Podrobné informace o podávání zpráv, doporučení k tomu, co mají obsahovat, o postupech, jakými Výbor zprávy posuzuje, a o tom, jak probíhají setkání členů Výboru s delegacemi příslušného státu a nevládních organizací, viz zde: Civil and Political Rights: The Human Rights Committee fact sheet. [online] [cit ]. s Dostupné z: 21 Chronologický seznam jednotlivých schůzí Výboru pro lidská práva s jejich agendou i všemi dokumenty týkajícími se zpráv podávaných jednotlivými státy (dokumenty jsou ke stažení, většinou jsou v angličtině, často také ve francouzštině a španělštině) lze najít na webových stránkách Výboru viz Human Rights Committee Sessions [online] [cit ] Dostupné z: 22 Jeho originální znění v angličtině lze najít na webových stránkách Organizace spojených národů Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. [online] [cit ] Dostupné z: 23 Oficiálně přijatý český text Opčního protokolu viz Sdělení č.169/1991 Sb. Federálního ministerstva zahraničních věcí o Opčním protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech. In: ASPI [právní informační systém] Wolters Kluwer ČR [cit ]

16 Opční protokol je tvořen preambulí a 14 články. Hlavní funkce Opčního protokolu je popsána v čl. 1: Stát, který je smluvní stranou Paktu, který se stane smluvní stranou tohoto Protokolu, uznává příslušnost Výboru dostávat a posuzovat oznámení od jednotlivců podléhajících jeho jurisdikci, kteří si stěžují, že se stali oběťmi porušení některého z práv stanovených v Paktu státem, který je smluvní stranou Paktu. Výbor nepřijme oznámení, jestliže se týká státu, který je smluvní stranou Paktu, který není smluvní stranou tohoto Protokolu. 24 Další ustanovení se týkají postupů Výboru při posuzování stížností jednotlivců. 25 V čl. 2 Opčního protokolu je zakotveno, že jednotlivec, který se domnívá, že právo chráněné Paktem bylo v jeho případě porušeno, a který vyčerpal všechny vnitrostátní prostředky k nápravě, o tom může Výboru předložit písemné oznámení. Čl. 3 stanovuje, že oznámení nesmí být anonymní ani neslučitelné s obsahem Paktu. Takové oznámení Výbor vyhodnotí jako nepřípustné (anglicky inadmissible). Podle čl. 4 je Výbor po přijetí oznámení jednotlivce povinen informovat příslušný stát a tento stát by měl do 6 měsíců Výboru předložit vyjádření k tomuto oznámení, popsat svoje stanovisko a případně uvést opatření, která podnikl k nápravě stavu, na nějž si daná osoba v oznámení stěžuje. Výbor poté oznámení posoudí na neveřejném zasedání, přičemž by měl vzít v úvahu jak písemné oznámení jednotlivce, tak vyjádření příslušného státu (ustanovení o tom se nacházejí v čl. 5 Opčního protokolu). Výbor ovšem oznámení začne posuzovat až poté, co se ujistí o několika podmínkách, která jej činí přípustným (anglicky admissible) Výbor zkoumá, jestli stejná záležitost již nebyla posuzována podle jiné procedury mezinárodního řešení sporů, jestli osoba, která oznámení podává, opravdu vyčerpala všechny vnitrostátní opravné prostředky. Pokud shledá, že všechna tato kritéria byla splněna, prohlásí oznámení jednotlivce za přípustné a začne se jím zabývat. 24 Tamtéž. 25 Velmi podrobně je postup Výboru u Opčního protokolu popsán zde: CONTE, Alex, Procedure Under the Optional Protocol. In: CONTE, BURCHILL 2009 op. cit., s

17 V zásadě se tedy dá vysledovat osm kritérií přípustnosti oznámení jednotlivce, která by měly mít na paměti osoby, které se takové oznámení Výboru chystají podat. 26 Prvním kritériem je, že oznámení musí být podáno jednotlivcem, není možné, aby stížnost Výboru podala například právnická osoba. 27 Dalším kritériem přípustnosti je to, že osoba, která oznámení podává, musí prokázat, že se stala obětí porušení některého z práv zakotvených v Paktu. 28 Třetím kritériem je tzv. kompatibilita ratione materiae osoba podávající oznámení musí prokázat, že bylo porušeno některé z práv obsažených v Paktu. Pokud se oznámení týká porušení jiného práva, Výbor oznámení zamítne jako nepřípustné (v minulosti Výbor označil jako nepřípustná například oznámení o porušení práva nakládat s majetkem, o diskriminaci při vyměřování daně z příjmu, o nevyhovění žádosti o udělení azylu a oznámení domáhající se toho, aby jiná osoba byla stíhána za trestný čin apod.). Dalším kritériem je zákaz anonymních oznámení, oznámení tedy musí být podáno osobou, jejíž identita je Výboru známa (nastaly ovšem i případy, kdy z důvodu bezpečnosti oznamovatelů byla jejich identita zatajena před příslušným státem, Výbor ji ovšem znal). Pátým kritériem je tzv. přípustnost ratione temporis, což znamená, že stát není vázán podmínkami obsaženými v Paktu, pokud se událost, na kterou je poukazováno v oznámení, stala předtím, než Pakt vstoupil pro příslušný stát v platnost. Jedinou výjimku tvoří pravidlo, že pokud porušení určitého práva sice začalo předtím, než Pakt pro daný stát vstoupil v platnost, ale pokračovalo i po jeho přijetí, pak je takové oznámení shledáno Výborem jako přípustné. Dalším kritériem je tzv. přípustnost ratione loci. Jedinec, který oznámení podává, musí podléhat jurisdikci státu, na který stížnost podává. Zde je nutné zdůraznit, že není dána jakákoli podmínka národnosti, tedy i cizinec podléhající jurisdikci státu, může na daný stát podat oznámení Výboru. Sedmým kritériem je to, že Výbor označí jako nepřípustné oznámení, které již v jakékoli podobě bylo podáno k jiné mezinárodní instituci. Výbor tedy nebude posuzovat věc, která je již projednávána před jiným 26 Viz CONTE, Alex, Procedure Under the Optional Protocol. In: CONTE, BURCHILL 2009 op. cit., s Šturma uvádí čtyři základní kritéria: 1. Kompetence ratione materiae, 2. Kompetence ratione personae, 3. Kompetence ratione temporis a 4. Kompetence ratione loci. Viz ŠTURMA 2010 op. cit., s Conte toto kritérium nazývá Individuals and their locus standi, viz CONTE, Alex, Procedure Under the Optional Protocol. In: CONTE, BURCHILL 2009 op. cit., s Podle Conteho se toto kritérium nazývá Who is a victim?, viz CONTE, Alex, Procedure Under the Optional Protocol. In: CONTE, BURCHILL 2009 op. cit., s

18 mezinárodním orgánem. Posledním, velmi významným kritériem, kvůli kterému bývá značná část oznámení shledána nepřípustnými, je vyčerpání domácích opravných prostředků. Jednotlivec, který oznámení Výboru podává, musí vyčerpat všechny dostupné domácí opravné prostředky a až poté může podat stížnost Výboru. Výjimkou je situace, kdy je aplikace domácích opravných prostředků neúměrně prodlužována. Jakmile Výbor rozhodne o oznámení a označí je jako přípustné, požádá příslušný stát o vyjádření jeho stanoviska. 29 Na formulaci svojí odpovědi má stát k dispozici dobu šesti měsíců. Potom je odpověď státu předána autorovi oznámení, aby se k ní mohl vyjádřit. Ten má na svoje vyjádření lhůtu šesti týdnů. Takováto výměna názorů mezi státem a oznamovatelem může pokračovat, dokud není Výbor spokojen s množstvím informací, které mu umožní v dané věci rozhodnout. Výbor poté předá oznámení pracovní skupině, která vypracuje počáteční formulaci názoru Výboru. Potom je oznámení posuzováno celým Výborem na zasedání a zde Výbor o věci rozhodne. Pokud rozhodne, že došlo k porušení práv zakotvených v Paktu, většinou v rámci závěrečných doporučení naznačí svoji představu o tom, jak by měl stát danou situaci napravit. Výbor poté očekává, že mu daný stát podá zprávu o tom, jaké kroky na základě jeho závěrečných doporučení podnikl. Během svého 39. zasedání v roce 1990 ustavil Výbor pozici tzv. zvláštního zpravodaje pro sledování plnění doporučení (anglicky Special Rapporteur for the Follow-Up on Views), který se zabývá tím, co následuje po doručení závěrečných doporučení Výboru příslušnému státu. 30 Tento zvláštní zpravodaj si vyžádá informace o plnění doporučení státem. Bohužel se často stává, že státy neplní své závazky a neodpovídají odpovídajícím způsobem na závěrečná doporučení. 31 Většina států buď 29 Podrobný popis postupů Výboru po prohlášení oznámení za přípustné viz CONTE, Alex, Procedure Under the Optional Protocol. In: CONTE, BURCHILL 2009 op. cit., s Ustanovení o zvláštním zpravodaji lze najít v jednacím řádu Výboru, viz CCPR/C/3/Rev. 10 Rules of Procedure of the Human Rights Committee [online] [cit ]. Dostupné z: 31 Conte uvádí, že jenom kolem 30 procent států reaguje adekvátně a tak, jak po nich vyžadují závěrečná doporučení. Viz CONTE, Alex, Procedure Under the Optional Protocol. In: CONTE, BURCHILL 2009 op. cit., s

19 polemizuje s nálezy Výboru, nebo jednoduše neodpoví. V takovém případě jsou ovšem pravomoci Výboru limitované. Může vyslat zvláštního zpravodaje, aby zjistil situaci na místě, k čemuž ovšem musí mít svolení příslušného státu. Může také zahrnout žádost o plnění doporučení do své výroční zprávy pro Valné shromáždění OSN. K dispozici ale ani v tomto případě nejsou žádné sankce. Samotný Výbor pro lidská práva proto neexistenci účinného vymáhacího mechanismu pro Opční protokol považuje za hlavní nedostatek v implementačním mechanismu v rámci Paktu. 32 Zdá se tak, že jediným mechanismem, který v tomto případě Výbor může uplatnit, je pokračující dialog se státem, který se provinil, nebo také pohrůžka negativní publicitou. 1.3 Druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech Druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech (anglicky Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights) byl přijat 15. prosince 1989 a pro Českou republiku vstoupil v platnost 15. září Týká se zrušení trestu smrti. Skládá se z preambule a 11 článků. Hlavní ustanovení Druhého opčního protokolu je obsaženo v čl. 1: 1. Žádná osoba podléhající jurisdikci smluvního státu tohoto Protokolu nesmí být popravena. 2. Každý smluvní stát přijme nezbytná opatření ke zrušení trestu smrti v rámci své jurisdikce Viz CONTE, Alex, Procedure Under the Optional Protocol. In: CONTE, BURCHILL 2009 op. cit., s Originální anglické znění Druhého opčního protokolu lze najít na webových stránkách Výboru pro lidská práva, viz Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty. [online] [cit ]. Dostupné z: Oficiální znění textu v češtině viz Sdělení ministerstva zahraničí 100/2004 Sb.m.s. o Druhém opčním protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajícím se zrušení trestu smrti. In: ASPI [právní informační systém] Wolters Kluwer ČR [cit ]. 34 Sdělení ministerstva zahraničí 100/2004 Sb.m.s. o Druhém opčním protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajícím se zrušení trestu smrti. In: ASPI [právní informační systém] Wolters Kluwer ČR [cit ]

20 Smluvní státy jsou povinny zahrnout informace o opatřeních, která učinily k naplňování ustanovení Druhého opčního protokolu, do pravidelné zprávy, kterou podávají Výboru, v souladu s čl. 40 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. V rámci postupu u Druhého opčního protokolu se mohou uplatnit i stížnosti jednotlivých států na jiné státy nebo i stížnosti jednotlivců

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Co je to Rámcová úmluva na ochranu národnostních menšin? Rámcová úmluva, která vstoupila v platnost 1. února 1998, je

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 Evropský soud pro lidská práva JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 (Evropská) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Řím, 1950 => sdělení č. 209/1992 Sb. dnes: 14 (15)

Více

Problematika migrace v právu Evropské unie

Problematika migrace v právu Evropské unie Problematika migrace v právu Evropské unie Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Evropská unie a

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 7 9. funkční období 7 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 11. 5. 2016 Spolupráce mezi státy v oblasti trestního práva je podmíněna především ohledy na zásadu suverenity. Suverenita je vlastnost státní moci, její nezávislost

Více

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 18. června k nahlížení do zdravotnické dokumentace

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 18. června k nahlížení do zdravotnické dokumentace Usnesení Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 18. června 2009 k nahlížení do zdravotnické dokumentace Rada vlády ČR pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti mučení a

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Zvláštní způsoby řízení Obecné ustanovení a typy zvláštních způsobů řízení (Hlava XX., 290 314s) Obecné ustanovení - pokud v následujících ustanoveních není obsažena zvláštní úprava,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad Příloha 3: Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 3 tvoří nedílnou součást Rámcové

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv New York, 10. 12. 1948 Preambule U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti

Více

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Výbor pro média (dále jen Výbor ) je poradním orgánem Rady

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Postup mezistátní EIA v České republice

Postup mezistátní EIA v České republice Postup mezistátní EIA v České republice Úvodní poznámka V České republice je příslušným úřadem pro mezistátní EIA výhradně Ministerstvo životního prostředí (viz 21 písmeno f zákona 100/2001). Toto platí

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Základy práva, 15. listopadu 2016

Základy práva, 15. listopadu 2016 lidská lidská Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy, 15. listopadu 2016 Pojem mezinárodního je soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy států a jiných subjektů mezinárodního

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ Jedním z cílů Evropského společenství (čl. 3 odst. 1 písm. c Smlouvy o založení ES) je odstranění překážek volného pohybu osob a služeb mezi členskými státy. Pro státní příslušníky

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí. ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí. ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů Na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži byla

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 PŘÍLOHY Návrhu ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Smíšeného výboru Evropské unie a Švýcarska pro GNSS,

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů Na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži byla dne 10. června 1958 v New

Více

Základy práva. 15. Moc soudní a výklad práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

Základy práva. 15. Moc soudní a výklad práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. Základy práva Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 96) fungování soustavy obecných soudů a Ústavního soudu Čl. 90 Ústavy soudům přísluší, aby poskytovali ochranu zákonem zaručeným

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání

Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání Štrasburk, 10.XI.2010 Členské státy Rady Evropy, signatáři tohoto Protokolu, majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.19 Integrovaná střední škola

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *)

11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *) 11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *) (Příloha k vyhlášce č. 30/1945 Sb.) ze dne 3. srpna 1944 o obnovení právního pořádku (Uveřejněno v roč. V, č. 3 Úředního věstníku československého,

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Na základě zmocnění v 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Písku tato pravidla,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 22/2008 Označení stanoviska: Postup Ministerstva vnitra při hodnocení souladu obecně závazných vyhlášek obcí se zákonem Právní

Více

V l á d n í n á v r h,

V l á d n í n á v r h, V l á d n í n á v r h, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech Strana 1 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 25. února 2008 č. 167 SPOJENÉ NÁRODY Mezinárodní pakt o občanských a politických právech Výbor pro lidská práva devatenácté zasedání Ženeva,

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Rezoluce Valného shromáždění OSN

Rezoluce Valného shromáždění OSN Rezoluce Valného shromáždění OSN UNHCR Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky Rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů č. 428 ze dne 14. prosince 1950 Valné shromáždění

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(97)36 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 2 SPECIÁLNÍ INSTITUCE PRO BOJ PROTI RASISMU, XENOFOBII, ANTISEMITISMU A RASOVÉ

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění

Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění I. ÚVOD i) Organizace spojených národů stanovila přísné podmínky, za nichž je možno uložit trest smrti, mimo jiné v Mezinárodním

Více

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 Rada vlády ČR pro lidská práva (dále jen Rada ) I. n a v a z u j e n a schválený podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VI. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

Dodatkový protokol k Antidopingové úmluvě

Dodatkový protokol k Antidopingové úmluvě III Rada Evropy Dodatkový protokol k Antidopingové úmluvě Státy, které jsou smluvními stranami tohoto Protokolu k Antidopingové úmluvě (ETS č.135), podepsané ve Štrasburku 16.listopadu 1989 ( dále jen

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1. Účel Jednacího řádu RHSD. Článek 2. Jednání Plenární schůze RHSD ČR

Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1. Účel Jednacího řádu RHSD. Článek 2. Jednání Plenární schůze RHSD ČR J E D N A C Í Ř Á D Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1 Účel Jednacího řádu RHSD V návaznosti na platný Statut Rady hospodářské a sociální dohody ČR (dále jen RHSD ČR) upravuje Jednací

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni

Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni PREAMBULE Níže podepsané členské státy Rady Evropy, přihlížejíce k tomu, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty mezi jejími členy za

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 588 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 588 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 29 11. funkční období 29 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE Jaká práva nám Listina zaručuje? 1. DŮSTOJNOST Právo na život, do kterého patří zákaz trestu smrti a poprav. Nikdo nesmí být podroben mučení či jinému ponižujícímu

Více