POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

2 Obsah Úvod 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy Poloha školy a budovy Vnitřní vybavení 2.3. Charakteristika pedagogického sboru Potřeba pedagogů z hlediska aprobovanosti Věkové složení pedagogického sboru 2.4. Charakteristika žáků 2.5. Projekty 2.6. Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy Hlavní cíle Profil absolventa Orientace na výuku informatiky Nabídka mimoškolních aktivit Prohloubení znalostí o EU Enviromentální výchova Tvořivé děti Komunitní škola 3.2. Výchovné a vzdělávací strategie Výuka motivací Prožitek úspěchu Vztah žáků ke škole a ke vzdělání Klíčové kompetence 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci tělesně postižení Žáci se specifickými poruchami učení Žáci se sociálním znevýhodněním 3.4. Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků 3.5. Začlenění průřezových témat Výčet všech průřezových témat a jejich tematických okruhů 4. Učební plán 2

3 4.1. Tabulace učebního plánu 4.2. Poznámky k učebnímu plánu Druhý cizí jazyk Volitelné předměty Dělená výuka 5. Učební osnovy 5.1. Charakteristika vyučovacích předmětů Charakteristika vyučovacích předmětů 1. stupeň Charakteristika vyučovacích předmětů 2. stupeň 5.2. Vzdělávací obsah předmětů a průřezová témata Vzdělávací obsah předmětů a průřezová témata 1. stupeň Vzdělávací obsah předmětů a průřezová témata 2. Stupeň 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 3

4 Úvod Současné proměny našeho školství, které vyjadřují moderní trendy ve vzdělávání, postavily školy před povinnost vytvořit si svůj vlastní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Na vytvoření tohoto dokumentu se podílel tým pedagogů naší školy. Školní vzdělávací program Poznej sám sebe není uzavřenou knihou, neboť by měl neustále vyjadřovat aktuálnost a otevřenost novému vědeckému poznání, stále novým dějům ve společnosti a aktivně zachycovat vyvíjející se zdroje informací. Zvolený název Poznej sám sebe vyjadřuje naši prvořadou ambici: Profesionálním a kvalitním vzděláváním pomoci každému dítěti najít vlastní cestu k rozvoji osobnosti a poznání světa. 4

5 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní školy Poznej sám sebe Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace Adresa školy: Jamnická 270, Staré Město, PSČ IČO: IZO: REDIZO: Jméno ředitele: Mgr. Barbora Mazurová Jméno koordinátora tvorby ŠVP: Mgr. Vladimíra Ševčíková Kontakty: telefon: web: Zřizovatel: Název: Obec Staré Město Adresa: Jamnická 47, Staré Město, PSČ Kontakty: telefon: Platnost dokumentu od: Datum: Podpis ředitele a razítko školy: 5

6 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy ZŠ a MŠ Staré Město je úplná základní škola. V ZŠ a MŠ je 1. stupeň a 2. stupeň základní školy s kapacitou 205 žáků, školní družina s kapacitou 60 dětí, mateřská škola s kapacitou 60 dětí a školní jídelna s kapacitou 260 jídel Škola vzdělává průměrně 190 žáků, naplněnost tříd je průměrně 19 žáků, otevíráme většinou 9 10 tříd v 9 ti ročnících. Úzce spolupracujeme s ZŠ Baška a ZŠ Skalice. 2.2 Vybavení školy Poloha školy a budovy Škola leží na soutoku řek Ostravice a Morávky (modrá šipka), je dopravně dosažitelná jak autobusem, tak vlakem. Žlutá šipka označuje zastávku autobusu. Budovy II. stupně kmenové učebny Třídy odborné učebny ředitelství a sekretariát školní jídelna 6

7 půdní vestavba školní družina Budova I. stupně kmenové učebny třídy odborné učebny pro vzdělávací oblasti: člověk a příroda, informační technologie školní knihovna Tělocvična moderní tělocvična šatny sprchy zrcadlový sál venkovní sportoviště Mateřská škola ŠVP Začít spolu dvě oddělení školka využívá také prostory školy na zahradě školky moderní dětské hřiště Vnitřní vybavení Charakteristika Současný stav Výhled do dalšího období Vybavení školy V budově školy je 5 kmenových tříd a 11 samostatných odborných učeben a dvě tělocvičny. Všechny učebny jsou vybaveny moderní technikou a mají WIFI připojení. (odborné učebny slouží jako kmenové třídy) K pohybovým aktivitám žáci dále využívají venkovní sportovní areál, sportovní areál obce, fotbalové, volejbalové hřiště a tenisové kurty. V případě pěkného počasí mohou žáci i učitelé využít učebnu v přírodě.. Pokračovat v modernizaci vybavení učebními pomůckami. 7

8 Kabinety Hygienické zázemí Občerstvení Jídelna Školní družina Mateřská škola Veškeré prostory může využívat i MŠ Učitelé mají zázemí vytvořené v pěti kabinetech, v kabinetu výchovného poradce a zasedací místnosti. Všichni učitelé mají k dispozici výpočetní techniku s připojením k internetu, kopírovací stroje, dataprojektor. Každý učitel je vybaven notebookem a pokud má zájem i tabletem Škola má nové kvalitní hygienické zázemí v souladu s normami. Téměř všechny místnosti jsou vybaveny novým nábytkem Pro zaměstnance školy je v zasedací místnosti kuchyňský kout s ledničkou. Pro žáky jsou zajištěny čerstvé svačiny, které se připravují ve školní jídelně a obědy. Škola má svou vlastní jídelnu. Kapacita školní jídelny je 260 žáků Obě dvě oddělení školní družiny jsou provozována v nově zrekonstruované půdní vestavbě, denní program je však sestaven tak, aby byly využity všechny prostory, které škola nabízí. Dále družina využívá pro svou činnost školní knihovnu, areál Tvořivé děti a školní tělocvičny Kapacita školní družiny je 60 žáků. Dvě oddělení s kapacitou 60 dětí. Pracuje v programu Začít spolu MŠ je po rekonstrukci hygienického zázemí Pokračovat v obnově vnitřního vybavení místností Nechystáme změny Nechystáme změny. Nechystáme změny. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má v průměru 14 učitelů, 1 pedagogického asistenta, 2 vychovatelky školní družiny, spojují se v něm mladí i zkušenější pedagogové. Prioritou školy je zaměstnávat plně kvalifikované pedagogy. Je kladen důraz na další profesní rozvoj pracovníků. Ředitelka školy má zákonem požadovanou kvalifikaci a odbornost. Aprobovanost učitelů je na vysoké téměř 100% úrovni a odpovídá potřebám ŠVP. Na škole pracuje výchovný poradce, ICT koordinátor, školní metodik prevence - všichni s potřebnou kvalifikací. Dále pak zdravotník, preventista PO, BOZP, který je zaměstnán smluvně, pedagogové pověření metodickými povinnostmi v rámci jednotlivých předmětů. V rámci vzdělávání ICT absolvovali kurzy základních dovedností (Z i P) všichni pedagogové. Další pokračují v jednotlivých nadstavbových modulech dle vlastního zájmu a potřeb školy. (Power Point, digitální fotografie atd.) Pedagogové se dále vzdělávají ve své odbornosti a v nových metodách výuky. 8

9 2.3.1 Potřeba pedagogů z hlediska aprobovanosti Aprobovaní vyučující pro: Počet aprobovaných učitelů na škole Počet vyučujících Výhled do dalšího období 1.stupeň 5 dostačuje Český jazyk a literatura 3 dostačuje Cizí jazyk 2 dostačuje Matematika 2 dostačuje Informatika 2 dostačuje Dějepis 2 dostačuje Výchova k občanství 1 dostačuje Fyzika 1 dostačuje Chemie 1 dostačuje Přírodopis 1 dostačuje Zeměpis 1 dostačuje Hudební výchova 1 dostačuje Výtvarná výchova 1 dostačuje Výchova ke zdraví 1 dostačuje Tělesná výchova 1 dostačuje Člověk a svět práce 1 dostačuje Tabulka zobrazuje stav k , přesný stav v jednotlivých letech zobrazuje výroční zpráva školy Věkové složení pedagogického sboru Věková struktura pedagogů k včetně pedagogů na mateřské dovolené mimo MŠ do 30 do 40 do 50 do 60 nad 60 Řady

10 2.4 Charakteristika žáků Většina žáků jsou děti ze spádové oblasti Starého Města a přichází k nám i děti z obcí Baška, Skalice a města Frýdku-Místku. Někteří z žáků jsou integrováni s vývojovými poruchami učení a tělesným postižením (individuální plány, hodiny nápravy, klasifikační opatření atd.). Na druhém stupni jsou integrováni žáci s poruchou autistického spektra, tito žáci jsou vzdělávání za přítomnosti asistentky pedagoga. 2.5 Projekty Škola je zapojena do dlouhodobého projektu Tvořivá informatika s Baltíkem. Dále se účastníme krátkodobých projektů, díky kterým zlepšujeme pracovní prostředí a zkvalitňujeme výuku ve škole (projekty nadace ČEZ, projekty vyhlášené krajským úřadem, projekt Ministerstva školství Podpora málo vyučovaných cizích jazyků, Školní zahrada ). Pracujeme na dlouhodobém projektu Komunitní školy a Tvořivé dílny. Pravidelně realizujeme projekt Cesta z města pravidelné vzdělávací pobyty v přírodě pro žáky 1. a 2. stupně. Spolupracujeme s pedagogickou fakultou na projektu EU ICT v přírodovědných předmětech. Na chodbě máme nainstalovánu obrazovku v projektu ŠIK, který usiluje o efektivní prevenci rizikového chování žáků. Na základě úspěchu projektu s ipady Flexibook 1:1 nakoupila škola tato média a umožnila tak pokračovat v jejich využívání ve výuce i v dalších letech. Dlouhodobě spolupracujeme s VŠB Ostrava na realizaci projektů - v současné době jde o projekt Tvoje budoucnost, tvoje volba. Pracuje u nás KROUŽEK KYBERNETIKY z projektu EU OPVK. Dlouhodobě spolupracujeme s Cambridge centrem Frýdek Místek a společně realizujeme znalostní testy žáků z cizích jazyků a výuku s rodilým mluvčím. Závěrečná práce žáků 9. ročníku - žáci devátého ročníku si zvolí téma z vybraného předmětu, toto téma celý rok pod vedením garanta zpracovávají, vytvoří písemnou práci na dané téma, prezentaci a na konci školního roku tuto práci veřejně obhajují příprava na středoškolské studium. 2.6 Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli, po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a třídních schůzek, které se konají 4krát ročně. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím školní vývěsky, systému iškola a webových stránek. Zhodnocení školního roku je k dispozici ve výroční zprávě. Na škole velice dobře funguje Sdružení rodičů a přátel školy, pracuje školská rada a žákovský parlament. Vedení školy úzce spolupracuje se zastupitelstvem obce, pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním centrem Naděje, SPC Ostrava a dalšími institucemi v oblasti péče o žáka. Navíc ZŠ spolupracuje s MŠ, která je její součástí a s nedalekou ZŠ Baška a Skalice. 3. Charakteristika ŠVP Hlavní motto naší školy: Poznej sám sebe předurčuje individuální práci s každým žákem, která vede k jeho sebevzdělávání, sebepoznávání a seberealizaci. Při určování hlavních cílů jsme vycházeli z RVP ZV a z koncepce, která vznikla v roce

11 3.1 Zaměření školy Hlavní cíle Podporovat získání základních dovedností, strategií a motivací k celoživotnímu učení. Podněcovat tvořivé myšlení, logické uvažování a schopnost řešit problémy. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. Rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný Profil absolventa Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Absolvent ZŠ a MŠ Staré Město musí umět a znát : Zvládnout základní učivo definované ve Standardu základního vzdělání podle vzdělávacího programu Základní škola a Školního vzdělávacího programu tak, aby získané poznatky a dovednosti mohl v běžném životě smysluplně a užitečně využívat. Samostatně myslet a pohotově se rozhodovat. Samostatně řešit zadané úkoly a samostatně získávat informace potřebné ke splnění zadaného úkolu, plánovat, organizovat a hodnotit svou práci. Při získávání informací umět pracovat s textem, mluveným slovem, elektronickými nosiči dat, s Internetem. Znalost informačních technologií na úrovni Standardu ECDL, alespoň ve třech ze sedmi hodnocených oblastí (hardware, software, textový editor, tabulkový procesor, databáze, prezentace, Internet a elektronická pošta) Zvládat pohotový a kultivovaný ústní a písemný projev v mateřském jazyce. Zvládat alespoň jeden světový jazyk (schopnost běžné komunikace). Pochopit historii našeho státu v kontextu dějin, mít obecný kulturní přehled. Vytvoření základního mravního a estetického postoje své osobnosti. 11

12 Pochopit základy analýzy společenských jevů a problémů, na základě vlastního hodnotového žebříčku si vytvořit jasné názory a postoje. Být aktivní osobností s kladným vztahem k práci manuální i duševní. Přijímat odpovědnost za sebe, za druhé, za životní prostředí. Pečovat o své psychické, fyzické a emocionální zdraví. Nastartovat se do dalšího celoživotního sebevzdělávání Orientace na výuku informatiky I.stupeň zapojení do mezinárodního projektu Tvořivá informatika s BALTÍKEM žáci se v programu Baltík nenásilnou formou učí strukturovanému programování, je tak rozvíjeno logické uvažování žáků, napomáhá se tak vytváření postupu řešení různých situací, zvláště slovních úloh v matematice. V projektu EU do škol jsme zakoupili program MOUNT BLUE a postupně žáky seznamujeme s pravidly psaní deseti prsty na klávesnici II.stupeň v rámci budování odborných učeben je vytvořena učebna informatiky, v každé učebně je možnost WIFI připojení na internet, postupně vytváříme ve všech učebnách Apple TV pracoviště pro práci s tablety a technika je tak postupně zapojována do výuky každého předmětu žáci se učí techniku využít pro své vzdělání zadávání a řešení problémových úloh, vyhledávání informací v průběhu výuky individuální práce se žáky s žáky nadanými i se žáky s SPU zadávání domácích úkolů a samostatných prací přes internet komunikace učitel žák a učitel rodič formou ových adres a webových stránek žák na konci devátého ročníku umí ovládat programy pro tvorbu psaných dokumentu, prezentací a tabulkový procesor, umí využít techniku pro komunikaci a své vzdělání. Umí posoudit rizika komunikace na internetu a bránit se jim Nabídka mimoškolních aktivit Nabízíme velkou škálu mimoškolních aktivit formou smluv o pronájmu s organizacemi a jednotlivci, kteří poskytují mimoškolní vzdělávání a to např.: volejbal, sportovní hry, jóga, aerobic, florbal, latinsko-americké tance, házená, náboženství, kybernetika, keramika, výuka hry na hudební nástroje, mladý hasič, atd. Nabídka se řídí zájmem žáků a také možnostmi, které škola má při výběru nabízených aktivit V souvislosti s maximálním využitím areálu je realizován projekt Otevřené hřiště, který nabízí možnosti ke sportování i v době mimo vyučování pod dohledem správce areálu 12

13 3.1.5 Prohloubení znalostí o EU Poznání zvyků, kultury, způsobu myšlení různých národů a jejich pochopení a respektování odlišností. Od 6. ročníku je zajištěna výuka druhého cizího jazyka vždy je realizován ten jazyk, o který je největší zájem. Nabízíme možnost studia dalšího jazyka (Nj, Fr, Rj ) v rámci zájmového kroužku nebo nepovinného předmětu. Navázat spolupráci s dětmi z jiné země Evropské unie (od korespondence mezi dětmi, jazykové seznamování až po případné společné akce dramatické vystoupení, tvořivé dílny, sportovní soutěže, výlety) Spolupráce s rodilými mluvčími, pozvání do výuky jazyků ve spolupráci s Cambridge Center. Pokračovat v zájmovém kroužku Anglického jazyka pro MŠ. Zájezd pro děti do zahraničí podle aktuálního zájmu. Rozšiřování znalostí o zemích sdružených v Evropské unii Enviromentální výchova Škola zapojuje žáky do třídění odpadů, v areálu školy jsou umístěny nádoby na separovaný odpad, žáci sbírají použité baterie, drobné elektro spotřebiče a jsou zapojeni do celostátní soutěže ve sběru papíru. Do výuky zařazujeme přednášky, exkurze, soutěže a pravidelně organizujeme vzdělávací pobyt v přírodě. V učebně přírodopisu je zřízen živý koutek. Děti pracují na svých projektech i na školní zahradě. Škola zpracovává roční plán environmentální výchovy, který je součástí ročního plánu práce školy Tvořivé děti * formou činnostních aktivit vytváříme kladný vztah k práci * vybudováním centra Tvořivé děti jsme dosáhli zkvalitnění výuky výchov, vytvoření prostoru pro seberealizaci a pocit úspěšnosti. Rozšířili jsme prostor pro realizaci volnočasových aktivit. * centrum je tvořeno: dílnou pro práci se dřevem a kovy keramickou dílnou cvičnou kuchyňkou učebnou pro výtvarnou výchovu Komunitní škola Cílem plnění všech priorit a dalších úkolů je vytvoření Komunitní školy: Škola otevřená všem, a to nejen ráno, ale i odpoledne, večer a o víkendech Výchovně vzdělávací proces se nebude omezovat jen na žáky, ale i na celou veřejnost Škola bude nabízet kulturní a sportovní akce, kroužky, kurzy, atd 13

14 K pořádání těchto akcí bude využívat nejen své zaměstnance, ale i lektory, a to buď formou pronájmu lektorům s živnostenským oprávněním, nebo jako doplňková činnost. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Ve vzdělávacím obsahu programu chápeme učivo jako prostředek k osvojení žádaných kompetencí. Žák, který je postaven před problém, úkol, či nečekanou situaci, řeší tento podnět (na své úrovni) aktivním využíváním již získaných kompetencí Výuka motivací Naši prvořadou snahou je předkládat žákům informace a učivo v co nejširší míře v přímých souvislostech a praktickým životem. Žák musí vědět, proč se novou látku učí a kdy se mu znalosti a dovednosti mohou v běžném životě hodit. Učivo je koncipováno tak, aby ryze teoretických kapitol bylo co nejméně. Žák ví, proč se dané téma učí žákům blízká Žáka lze motivovat vhodným způsobem ke všemu! Motivace musí být: pochopitelná aktuální využitelná v běžném životě zajímavá 14

15 3.2.2 Prožitek úspěchu Pro další motivaci j učení a celoživotnímu učení je důležitým momentem prožití velkého úspěchu, který završuje dílčí snažení žáka. Žák, který prožije tento pozitivní moment, velmi často pokračuje v práci s cílem zopakovat podobný hezký pocit. Jedná se vlastně o základní stavební kámen motivace k další školní a později i profesní práci. Třídní učitel sleduje dosažení úspěchu u každého žáka* Třídní učitel cíleně spolupracuje s rodiči Osobní úspěch žáka Třídní učitel spolupracuje s VP a ostatními pedagogynasměruje žáka k úspěchu Třídní učitel sleduje aktivity a úspěchy žáků (vede si záznamy)* Každý žák by měl zažít během školní docházky pocit úspěchu Využití úspěchu žáka k motivaci ostatních žáků Vztah žáků ke škole a ke vzdělání V souvislosti se vzděláváním na naší škole je pro úspěšnou školní práci zapotřebí maximálně kladného vztahu žáků a rodičů k naší škole a ke vzdělávání obecně. Budeme-li se společně držet zásad a priorit, které zde již byly uvedeny, jsme na nejlepší cestě posílit citové vazby všech ke škole a k výchovně vzdělávacímu procesu, Jsme si vědomi, že se to nikdy nepodaří u všech žáků. Pro zjišťování tohoto 15

16 stavu slouží dotazníková šetření a autoevaluace školy, jejíž výsledky jsou součástí Výroční zprávy školy Klíčové kompetence Mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Jejich konkrétní rozvíjení je rozvedeno v charakteristikách předmětů a tematických plánech. Kompetence k učení Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů OSOBNOST Kompetence občanské Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Co si především představujeme v našem ŠVP pod hlavními kompetencemi? 1. Kompetence k učení Učitel umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivuje je pro celoživotní učení. Učitel využívá při přípravě hodin v co největší míře aktivního přístupu žáků. Žáci i novou látku v maximální míře objevují sami. Učitel vytváří takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. 16

17 Během výuky učitel klade důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vede k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům maximalizuje jejich šanci prožít úspěch. Učitel umožňuje žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcuje jejich tvořivost. Učitel zadává zajímavé domácí úkoly. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Žák se učí s porozuměním. Každou dovednost a znalost dokáže aplikovat v dalších oborech, umí si organizovat proces učení. Žák zvládne kriticky zhodnotit výsledky svého učení - v žákovské knížce je prostor pro vlastní sebehodnocení. 2. Kompetence k řešení problémů Učitel podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Učitel vede výuku tak, aby žáci hledali různá řešení problémů a svá řešení si dokázali obhájit. Učitel využívá v co největší míře problémové úlohy z praktického života. Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu. Učitel využívá v co největší míře na pobytech v přírodě a v projektových dnech k logickému řešení problémů mini projekty. Žák je veden k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení. Žák aplikuje získané dovednosti při řešení různých problémů. Žák obhajuje své postupy řešení různých problémů a tyto kriticky hodnotí. Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky (divadlo, soutěže, branný den, dopravní výchova). Žák pracuje ve třídních a školních samosprávných orgánech. 17

18 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální 5. Kompetence občanské Žáci se zapojují do soutěží. Učitel klade důraz na vhodnou verbální i neverbální komunikaci žáků mezi sebou i s dospělými osobami. Učitel začleňuje metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vede děti ke spolupráci při vyučování. Žák rozumí různým typům textů a záznamů (informační a komunikační prostředky). Žák využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro komunikaci se světem. Žák se učí argumentovat a obhajovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Žák se účastní na projektech a prezentacích s využíváním moderních digitálních technologií v různých oblastech. Učitel připravuje výuku tak, aby obsahovala práci ve skupině a žáci se měli možnost učit základním pravidlům spolupráce. Učitel rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých. Učitel usiluje, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žák se učí aktivně podílet na společné týmové práci. Žák je veden k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sám podílí a zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Žáci prezentují projekty v rámci vyučovacích hodin a vystoupení na veřejnosti. Učitel cíleně zahrnuje do své výuky základní principy respektování druhých, odmítání jakéhokoli útlaku, základní povědomí o zákonech a společenských normách. Dále pak význam kvalitního životního prostředí a jeho ovlivňování činností člověka. Učitel klade důraz na environmentální výchovu. Žáci si společně stanovují pravidla chování v třídních kolektivech, na která navazuje Školní řád. Žák se chová zodpovědně na všech akcích školy a nejen na nich. Žák je vstřícný k žákům z odlišného sociokulturního 18

19 6. Kompetence pracovní prostředí, k cizincům a k žákům s jiným náboženským vyznáním či k žákům různě handicapovaným. Žák aktivně přistupuje k odstraňování záporných jevů ve škole - účast ve třídních a celoškolních samosprávných orgánech. Učitel plní významnou roli přípravy mladého člověka na seberealizaci v osobním životě. Důraz klade na praktickou stránku. Učitel připravuje žáky na vše, co je může potkat při hledání a volbě své profese. Žák aktivně spolupracuje a spolupodílí se na skladbě a hloubce probíraných témat. Žák je formou sebepoznávání veden k vhodné volbě své profesní orientace s ohledem na zájem a schopnosti. 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Do této kategorie žáků patří především žáci tělesně postižení, žáci s vývojovou poruchou učení nebo chování, žáci pocházející z odlišného prostředí (sociální, kulturní nebo jazykové). Podrobně se zabezpečení této výuky řeší Příloha č Žáci tělesně postižení Tělesně postižený žák Individuální vzdělávací plán (dle druhu postižení) Výuka podle běžného učebního plánu (v závislosti na možnostech) + zařazení předmětů speciální péče v rámci disponibilní časové dotace Způsob hodnocení a klasifikace bude určen na základě individuálního plánu 19

20 3.3.2 Žáci se specifickými poruchami učení - počet žáků s diagnostikovanou poruchou učení nebo chování se dlouhodobě pohybuje v naší škole mezi 5 10 %. Přesné údaje o počtu žáků uvádíme ve Výroční zprávě o činnosti školy. - převažují děti s dyslexií, dysortografií, či dysgrafií. Většinou jde o kombinaci několika poruch. - pracujeme také s žáky s prokázaným ADHD Grafické znázornění forem práce s dětmi se specifickou poruchou učení Nápravné skupiny vedené pedagogem (žádost rodičů) Volba nejvhodnějšího typu klasifikace (žádost rodičů) Úzká spolupráce TU, učitelů nápravy, spolupráce s VP a s PPP Formy práce Individuální plán Individuální náplň práce ve vybraných předmětech Logopedická péče (na základě doporučení učitele) Žáci se sociálním znevýhodněním Tuto skupinu tvoří žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní péčí nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o 20

21 udělení azylu. Jsou to žáci z různých u nás žijících menšin nebo přicházející k nám v rámci migrace. Žáky se sociálním znevýhodněním průběžně vytipovává a monitoruje preventista školy. Pomocí neformálních rozhovorů a průběžné spolupráce s ostatními pedagogy se snaží o co největší zapojení těchto žáků do třídních kolektivů, aktivně navozuje komunikaci s rodiči a spolupracuje s příslušnými organizacemi. Žákům je také v rámci školy nabízen bezplatný přístup k informacím (knihovna, počítačová učebna, ), po dohodě s ředitelkou školy mohou rodiče žádat o sociální úlevy a žákům je umožněno navštěvovat doučování a konzultace přímo ve škole, v případě potřeby je pro ně sestaven individuální vzdělávací plán na základě žádosti rodičů a přiložených vyjádření odborných pracovišť. Škola má vypracovánu Strategii rovných příležitostí ve vzdělávání viz. Příloha č Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků - každý žák má dáno v odlišné míře vrozené nadání pro různý druh vědomostí nebo činností - pro další školní a později pracovní a životní budoucnost je nezbytné tyto vlohy objevit a následně rozvíjet - v naší populaci se vyskytuje také určité procento zvlášť nadaných dětí - žáci nadaní v jedné nebo v úzkém okruhu oblastí mohou být v jiných oblastech průměrní nebo dokonce podprůměrní - nadaný žák se stává pomocníkem učitele ve výuce Práci s nadanými žáky rozvádíme a řešíme v Příloze č.11 Grafické znázornění forem práce s nadanými žáky Odhalení nadání Zapojení nadaného dítěte do procesu vzdělávání * Koordinace s mimoškolní činností Nadané děti postup Pomoc a tolerance v oblastech, kde nadané dítě zaostává Individuální plán práce Sledování výsledků 21

22 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezová témata se dotýkají aktuálních problémů světa, jsou příležitostí pro individuální uplatnění žáků, pro jejich spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka. Na naší škole jsou všechna níže uvedená průřezová témata systematicky zařazena od 1. do 9. ročníku. Osobnostní a sociální V evropských a globálních souvislostech Demokrat. občana výchova Multi mediální - kulturní enviromentální 22

23 3.5.1 Výčet všech průřezových témat a jejich tematických okruhů Zařazení témat do výuky je podrobně rozepsáno v tematických plánech předmětů viz. Přílohy č.7 a č. 9. Rozvoj schopností a poznávání 1. M, PRV, ČJ, HV, VV, TV, PČ 2. M, PRV, ČJ, HV, VV, TV, PČ 3. M, PRV, ČJ, HV, VV, TV, PČ 4. M, PŘ, ČJ, VL, AJ, HV, VV, TV, PČ 5. M, PŘ, ČJ, VL, AJ, HV, VV, TV, PČ 6. ČJ, FJ, AJ, VKO, VKZ, VV, F, M, Z 7. ČJ, NJ, Z, AJ, VKZ, PŘ, VV, F, M 8. ČJ, FJ, Z, AJ, M, VKO, VKZ, VV OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Sebepoznávání a Seberegulace a Psychohygiena Kreativita sebepojetí sebeorganizace M, PRV, ČJ M, PRV, ČJ M, PRV, ČJ M, PRV, ČJ M, PRV, ČJ M, PRV, ČJ M, PRV, ČJ M, PRV, ČJ M, PRV, ČJ, AJ M, PRV, ČJ, AJ M, PRV, ČJ, AJ M, PRV, ČJ, AJ, INF M, PŘ, ČJ, VL, AJ M, PŘ, ČJ, VL, M, PŘ, ČJ, VL, M, PŘ, ČJ, VL, AJ AJ AJ M, PŘ, ČJ, VL, AJ M, PŘ, ČJ, VL, M, PŘ, ČJ, VL, M, PŘ, ČJ, VL, AJ AJ AJ D, Aj, VKZ, SP VKO, VKZ, VV, VKO, PŔ, VV ČJ, Z, AJ, HV, M VKZ, VV, INF D, Aj, VKZ, F VKO, VKZ, VV, VKZ, VV, INF, ČJ, Z, AJ, F, HV, F, M, INF, SP SP VKZ, VV, INF, D, Aj, VKZ, FJ, VKO VKO, VKZ, VV, M FJ, VKZ, VV SP ČJ, Z, Aj, FJ, HV, VKZ, VV 9. ČJ, Z, AJ, FJ, VV, M AJ, FJ, D VV, M FJ, VV ČJ, Z, AJ, FJ, HV, VV OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice 1. M, PRV, ČJ, M, PRV, ČJ, M, PRV, ČJ, M, PRV, ČJ, 2. M, PRV, ČJ, M, PRV, ČJ, M, PRV, ČJ, M, PRV, ČJ, 3. M, PRV, ČJ, AJ M, PRV, ČJ, AJ, INF M, PRV, ČJ, AJ M, PRV, ČJ, AJ, INF 4. M, PŘ, ČJ, VL, AJ M, PŘ, ČJ, VL, AJ M, PŘ, ČJ, VL, AJ M, PŘ, ČJ, VL, AJ 5. M, PŘ, ČJ, VL, AJ M, PŘ, ČJ, VL, AJ M, PŘ, ČJ, VL, AJ, INF M, PŘ, ČJ, VL, AJ 6. VKZ, Z, D, VKZ, Z, SP ČJ, AJ, VKO, VKZ, PŘ 7. VKZ, VKO, Z, D, VKO, VKZ, Z, F ČJ, AJ, VKO, VKZ, PŘ, INF, SP AJ, F, VKO, VKZ, PŘ, VV, INF, SP AJ, VKO, VKZ, PŘ, VV, INF, SP 8. VKZ, VKO, Z, VKZ, CH, Z, F ČJ, AJ, FJ, VKZ, PŘ, AJ, FJ, VKZ, PŘ, CH CH, VV, INF 9. Z, D, Z, AJ, FJ, PŘ, CH, AJ, FJ, PŘ, CH, VV 23

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu 3) Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola šitá na míru naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech kombinujících různé metody učení

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015.

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o., ul. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 IČO: 25013513 DIČ:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více