POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

2 Obsah Úvod 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy Poloha školy a budovy Vnitřní vybavení 2.3. Charakteristika pedagogického sboru Potřeba pedagogů z hlediska aprobovanosti Věkové složení pedagogického sboru 2.4. Charakteristika žáků 2.5. Projekty 2.6. Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy Hlavní cíle Profil absolventa Orientace na výuku informatiky Nabídka mimoškolních aktivit Prohloubení znalostí o EU Enviromentální výchova Tvořivé děti Komunitní škola 3.2. Výchovné a vzdělávací strategie Výuka motivací Prožitek úspěchu Vztah žáků ke škole a ke vzdělání Klíčové kompetence 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci tělesně postižení Žáci se specifickými poruchami učení Žáci se sociálním znevýhodněním 3.4. Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků 3.5. Začlenění průřezových témat Výčet všech průřezových témat a jejich tematických okruhů 4. Učební plán 2

3 4.1. Tabulace učebního plánu 4.2. Poznámky k učebnímu plánu Druhý cizí jazyk Volitelné předměty Dělená výuka 5. Učební osnovy 5.1. Charakteristika vyučovacích předmětů Charakteristika vyučovacích předmětů 1. stupeň Charakteristika vyučovacích předmětů 2. stupeň 5.2. Vzdělávací obsah předmětů a průřezová témata Vzdělávací obsah předmětů a průřezová témata 1. stupeň Vzdělávací obsah předmětů a průřezová témata 2. Stupeň 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 3

4 Úvod Současné proměny našeho školství, které vyjadřují moderní trendy ve vzdělávání, postavily školy před povinnost vytvořit si svůj vlastní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Na vytvoření tohoto dokumentu se podílel tým pedagogů naší školy. Školní vzdělávací program Poznej sám sebe není uzavřenou knihou, neboť by měl neustále vyjadřovat aktuálnost a otevřenost novému vědeckému poznání, stále novým dějům ve společnosti a aktivně zachycovat vyvíjející se zdroje informací. Zvolený název Poznej sám sebe vyjadřuje naši prvořadou ambici: Profesionálním a kvalitním vzděláváním pomoci každému dítěti najít vlastní cestu k rozvoji osobnosti a poznání světa. 4

5 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní školy Poznej sám sebe Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace Adresa školy: Jamnická 270, Staré Město, PSČ IČO: IZO: REDIZO: Jméno ředitele: Mgr. Barbora Mazurová Jméno koordinátora tvorby ŠVP: Mgr. Vladimíra Ševčíková Kontakty: telefon: web: Zřizovatel: Název: Obec Staré Město Adresa: Jamnická 47, Staré Město, PSČ Kontakty: telefon: Platnost dokumentu od: Datum: Podpis ředitele a razítko školy: 5

6 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy ZŠ a MŠ Staré Město je úplná základní škola. V ZŠ a MŠ je 1. stupeň a 2. stupeň základní školy s kapacitou 205 žáků, školní družina s kapacitou 60 dětí, mateřská škola s kapacitou 60 dětí a školní jídelna s kapacitou 260 jídel Škola vzdělává průměrně 190 žáků, naplněnost tříd je průměrně 19 žáků, otevíráme většinou 9 10 tříd v 9 ti ročnících. Úzce spolupracujeme s ZŠ Baška a ZŠ Skalice. 2.2 Vybavení školy Poloha školy a budovy Škola leží na soutoku řek Ostravice a Morávky (modrá šipka), je dopravně dosažitelná jak autobusem, tak vlakem. Žlutá šipka označuje zastávku autobusu. Budovy II. stupně kmenové učebny Třídy odborné učebny ředitelství a sekretariát školní jídelna 6

7 půdní vestavba školní družina Budova I. stupně kmenové učebny třídy odborné učebny pro vzdělávací oblasti: člověk a příroda, informační technologie školní knihovna Tělocvična moderní tělocvična šatny sprchy zrcadlový sál venkovní sportoviště Mateřská škola ŠVP Začít spolu dvě oddělení školka využívá také prostory školy na zahradě školky moderní dětské hřiště Vnitřní vybavení Charakteristika Současný stav Výhled do dalšího období Vybavení školy V budově školy je 5 kmenových tříd a 11 samostatných odborných učeben a dvě tělocvičny. Všechny učebny jsou vybaveny moderní technikou a mají WIFI připojení. (odborné učebny slouží jako kmenové třídy) K pohybovým aktivitám žáci dále využívají venkovní sportovní areál, sportovní areál obce, fotbalové, volejbalové hřiště a tenisové kurty. V případě pěkného počasí mohou žáci i učitelé využít učebnu v přírodě.. Pokračovat v modernizaci vybavení učebními pomůckami. 7

8 Kabinety Hygienické zázemí Občerstvení Jídelna Školní družina Mateřská škola Veškeré prostory může využívat i MŠ Učitelé mají zázemí vytvořené v pěti kabinetech, v kabinetu výchovného poradce a zasedací místnosti. Všichni učitelé mají k dispozici výpočetní techniku s připojením k internetu, kopírovací stroje, dataprojektor. Každý učitel je vybaven notebookem a pokud má zájem i tabletem Škola má nové kvalitní hygienické zázemí v souladu s normami. Téměř všechny místnosti jsou vybaveny novým nábytkem Pro zaměstnance školy je v zasedací místnosti kuchyňský kout s ledničkou. Pro žáky jsou zajištěny čerstvé svačiny, které se připravují ve školní jídelně a obědy. Škola má svou vlastní jídelnu. Kapacita školní jídelny je 260 žáků Obě dvě oddělení školní družiny jsou provozována v nově zrekonstruované půdní vestavbě, denní program je však sestaven tak, aby byly využity všechny prostory, které škola nabízí. Dále družina využívá pro svou činnost školní knihovnu, areál Tvořivé děti a školní tělocvičny Kapacita školní družiny je 60 žáků. Dvě oddělení s kapacitou 60 dětí. Pracuje v programu Začít spolu MŠ je po rekonstrukci hygienického zázemí Pokračovat v obnově vnitřního vybavení místností Nechystáme změny Nechystáme změny. Nechystáme změny. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má v průměru 14 učitelů, 1 pedagogického asistenta, 2 vychovatelky školní družiny, spojují se v něm mladí i zkušenější pedagogové. Prioritou školy je zaměstnávat plně kvalifikované pedagogy. Je kladen důraz na další profesní rozvoj pracovníků. Ředitelka školy má zákonem požadovanou kvalifikaci a odbornost. Aprobovanost učitelů je na vysoké téměř 100% úrovni a odpovídá potřebám ŠVP. Na škole pracuje výchovný poradce, ICT koordinátor, školní metodik prevence - všichni s potřebnou kvalifikací. Dále pak zdravotník, preventista PO, BOZP, který je zaměstnán smluvně, pedagogové pověření metodickými povinnostmi v rámci jednotlivých předmětů. V rámci vzdělávání ICT absolvovali kurzy základních dovedností (Z i P) všichni pedagogové. Další pokračují v jednotlivých nadstavbových modulech dle vlastního zájmu a potřeb školy. (Power Point, digitální fotografie atd.) Pedagogové se dále vzdělávají ve své odbornosti a v nových metodách výuky. 8

9 2.3.1 Potřeba pedagogů z hlediska aprobovanosti Aprobovaní vyučující pro: Počet aprobovaných učitelů na škole Počet vyučujících Výhled do dalšího období 1.stupeň 5 dostačuje Český jazyk a literatura 3 dostačuje Cizí jazyk 2 dostačuje Matematika 2 dostačuje Informatika 2 dostačuje Dějepis 2 dostačuje Výchova k občanství 1 dostačuje Fyzika 1 dostačuje Chemie 1 dostačuje Přírodopis 1 dostačuje Zeměpis 1 dostačuje Hudební výchova 1 dostačuje Výtvarná výchova 1 dostačuje Výchova ke zdraví 1 dostačuje Tělesná výchova 1 dostačuje Člověk a svět práce 1 dostačuje Tabulka zobrazuje stav k , přesný stav v jednotlivých letech zobrazuje výroční zpráva školy Věkové složení pedagogického sboru Věková struktura pedagogů k včetně pedagogů na mateřské dovolené mimo MŠ do 30 do 40 do 50 do 60 nad 60 Řady

10 2.4 Charakteristika žáků Většina žáků jsou děti ze spádové oblasti Starého Města a přichází k nám i děti z obcí Baška, Skalice a města Frýdku-Místku. Někteří z žáků jsou integrováni s vývojovými poruchami učení a tělesným postižením (individuální plány, hodiny nápravy, klasifikační opatření atd.). Na druhém stupni jsou integrováni žáci s poruchou autistického spektra, tito žáci jsou vzdělávání za přítomnosti asistentky pedagoga. 2.5 Projekty Škola je zapojena do dlouhodobého projektu Tvořivá informatika s Baltíkem. Dále se účastníme krátkodobých projektů, díky kterým zlepšujeme pracovní prostředí a zkvalitňujeme výuku ve škole (projekty nadace ČEZ, projekty vyhlášené krajským úřadem, projekt Ministerstva školství Podpora málo vyučovaných cizích jazyků, Školní zahrada ). Pracujeme na dlouhodobém projektu Komunitní školy a Tvořivé dílny. Pravidelně realizujeme projekt Cesta z města pravidelné vzdělávací pobyty v přírodě pro žáky 1. a 2. stupně. Spolupracujeme s pedagogickou fakultou na projektu EU ICT v přírodovědných předmětech. Na chodbě máme nainstalovánu obrazovku v projektu ŠIK, který usiluje o efektivní prevenci rizikového chování žáků. Na základě úspěchu projektu s ipady Flexibook 1:1 nakoupila škola tato média a umožnila tak pokračovat v jejich využívání ve výuce i v dalších letech. Dlouhodobě spolupracujeme s VŠB Ostrava na realizaci projektů - v současné době jde o projekt Tvoje budoucnost, tvoje volba. Pracuje u nás KROUŽEK KYBERNETIKY z projektu EU OPVK. Dlouhodobě spolupracujeme s Cambridge centrem Frýdek Místek a společně realizujeme znalostní testy žáků z cizích jazyků a výuku s rodilým mluvčím. Závěrečná práce žáků 9. ročníku - žáci devátého ročníku si zvolí téma z vybraného předmětu, toto téma celý rok pod vedením garanta zpracovávají, vytvoří písemnou práci na dané téma, prezentaci a na konci školního roku tuto práci veřejně obhajují příprava na středoškolské studium. 2.6 Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli, po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a třídních schůzek, které se konají 4krát ročně. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím školní vývěsky, systému iškola a webových stránek. Zhodnocení školního roku je k dispozici ve výroční zprávě. Na škole velice dobře funguje Sdružení rodičů a přátel školy, pracuje školská rada a žákovský parlament. Vedení školy úzce spolupracuje se zastupitelstvem obce, pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním centrem Naděje, SPC Ostrava a dalšími institucemi v oblasti péče o žáka. Navíc ZŠ spolupracuje s MŠ, která je její součástí a s nedalekou ZŠ Baška a Skalice. 3. Charakteristika ŠVP Hlavní motto naší školy: Poznej sám sebe předurčuje individuální práci s každým žákem, která vede k jeho sebevzdělávání, sebepoznávání a seberealizaci. Při určování hlavních cílů jsme vycházeli z RVP ZV a z koncepce, která vznikla v roce

11 3.1 Zaměření školy Hlavní cíle Podporovat získání základních dovedností, strategií a motivací k celoživotnímu učení. Podněcovat tvořivé myšlení, logické uvažování a schopnost řešit problémy. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. Rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný Profil absolventa Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Absolvent ZŠ a MŠ Staré Město musí umět a znát : Zvládnout základní učivo definované ve Standardu základního vzdělání podle vzdělávacího programu Základní škola a Školního vzdělávacího programu tak, aby získané poznatky a dovednosti mohl v běžném životě smysluplně a užitečně využívat. Samostatně myslet a pohotově se rozhodovat. Samostatně řešit zadané úkoly a samostatně získávat informace potřebné ke splnění zadaného úkolu, plánovat, organizovat a hodnotit svou práci. Při získávání informací umět pracovat s textem, mluveným slovem, elektronickými nosiči dat, s Internetem. Znalost informačních technologií na úrovni Standardu ECDL, alespoň ve třech ze sedmi hodnocených oblastí (hardware, software, textový editor, tabulkový procesor, databáze, prezentace, Internet a elektronická pošta) Zvládat pohotový a kultivovaný ústní a písemný projev v mateřském jazyce. Zvládat alespoň jeden světový jazyk (schopnost běžné komunikace). Pochopit historii našeho státu v kontextu dějin, mít obecný kulturní přehled. Vytvoření základního mravního a estetického postoje své osobnosti. 11

12 Pochopit základy analýzy společenských jevů a problémů, na základě vlastního hodnotového žebříčku si vytvořit jasné názory a postoje. Být aktivní osobností s kladným vztahem k práci manuální i duševní. Přijímat odpovědnost za sebe, za druhé, za životní prostředí. Pečovat o své psychické, fyzické a emocionální zdraví. Nastartovat se do dalšího celoživotního sebevzdělávání Orientace na výuku informatiky I.stupeň zapojení do mezinárodního projektu Tvořivá informatika s BALTÍKEM žáci se v programu Baltík nenásilnou formou učí strukturovanému programování, je tak rozvíjeno logické uvažování žáků, napomáhá se tak vytváření postupu řešení různých situací, zvláště slovních úloh v matematice. V projektu EU do škol jsme zakoupili program MOUNT BLUE a postupně žáky seznamujeme s pravidly psaní deseti prsty na klávesnici II.stupeň v rámci budování odborných učeben je vytvořena učebna informatiky, v každé učebně je možnost WIFI připojení na internet, postupně vytváříme ve všech učebnách Apple TV pracoviště pro práci s tablety a technika je tak postupně zapojována do výuky každého předmětu žáci se učí techniku využít pro své vzdělání zadávání a řešení problémových úloh, vyhledávání informací v průběhu výuky individuální práce se žáky s žáky nadanými i se žáky s SPU zadávání domácích úkolů a samostatných prací přes internet komunikace učitel žák a učitel rodič formou ových adres a webových stránek žák na konci devátého ročníku umí ovládat programy pro tvorbu psaných dokumentu, prezentací a tabulkový procesor, umí využít techniku pro komunikaci a své vzdělání. Umí posoudit rizika komunikace na internetu a bránit se jim Nabídka mimoškolních aktivit Nabízíme velkou škálu mimoškolních aktivit formou smluv o pronájmu s organizacemi a jednotlivci, kteří poskytují mimoškolní vzdělávání a to např.: volejbal, sportovní hry, jóga, aerobic, florbal, latinsko-americké tance, házená, náboženství, kybernetika, keramika, výuka hry na hudební nástroje, mladý hasič, atd. Nabídka se řídí zájmem žáků a také možnostmi, které škola má při výběru nabízených aktivit V souvislosti s maximálním využitím areálu je realizován projekt Otevřené hřiště, který nabízí možnosti ke sportování i v době mimo vyučování pod dohledem správce areálu 12

13 3.1.5 Prohloubení znalostí o EU Poznání zvyků, kultury, způsobu myšlení různých národů a jejich pochopení a respektování odlišností. Od 6. ročníku je zajištěna výuka druhého cizího jazyka vždy je realizován ten jazyk, o který je největší zájem. Nabízíme možnost studia dalšího jazyka (Nj, Fr, Rj ) v rámci zájmového kroužku nebo nepovinného předmětu. Navázat spolupráci s dětmi z jiné země Evropské unie (od korespondence mezi dětmi, jazykové seznamování až po případné společné akce dramatické vystoupení, tvořivé dílny, sportovní soutěže, výlety) Spolupráce s rodilými mluvčími, pozvání do výuky jazyků ve spolupráci s Cambridge Center. Pokračovat v zájmovém kroužku Anglického jazyka pro MŠ. Zájezd pro děti do zahraničí podle aktuálního zájmu. Rozšiřování znalostí o zemích sdružených v Evropské unii Enviromentální výchova Škola zapojuje žáky do třídění odpadů, v areálu školy jsou umístěny nádoby na separovaný odpad, žáci sbírají použité baterie, drobné elektro spotřebiče a jsou zapojeni do celostátní soutěže ve sběru papíru. Do výuky zařazujeme přednášky, exkurze, soutěže a pravidelně organizujeme vzdělávací pobyt v přírodě. V učebně přírodopisu je zřízen živý koutek. Děti pracují na svých projektech i na školní zahradě. Škola zpracovává roční plán environmentální výchovy, který je součástí ročního plánu práce školy Tvořivé děti * formou činnostních aktivit vytváříme kladný vztah k práci * vybudováním centra Tvořivé děti jsme dosáhli zkvalitnění výuky výchov, vytvoření prostoru pro seberealizaci a pocit úspěšnosti. Rozšířili jsme prostor pro realizaci volnočasových aktivit. * centrum je tvořeno: dílnou pro práci se dřevem a kovy keramickou dílnou cvičnou kuchyňkou učebnou pro výtvarnou výchovu Komunitní škola Cílem plnění všech priorit a dalších úkolů je vytvoření Komunitní školy: Škola otevřená všem, a to nejen ráno, ale i odpoledne, večer a o víkendech Výchovně vzdělávací proces se nebude omezovat jen na žáky, ale i na celou veřejnost Škola bude nabízet kulturní a sportovní akce, kroužky, kurzy, atd 13

14 K pořádání těchto akcí bude využívat nejen své zaměstnance, ale i lektory, a to buď formou pronájmu lektorům s živnostenským oprávněním, nebo jako doplňková činnost. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Ve vzdělávacím obsahu programu chápeme učivo jako prostředek k osvojení žádaných kompetencí. Žák, který je postaven před problém, úkol, či nečekanou situaci, řeší tento podnět (na své úrovni) aktivním využíváním již získaných kompetencí Výuka motivací Naši prvořadou snahou je předkládat žákům informace a učivo v co nejširší míře v přímých souvislostech a praktickým životem. Žák musí vědět, proč se novou látku učí a kdy se mu znalosti a dovednosti mohou v běžném životě hodit. Učivo je koncipováno tak, aby ryze teoretických kapitol bylo co nejméně. Žák ví, proč se dané téma učí žákům blízká Žáka lze motivovat vhodným způsobem ke všemu! Motivace musí být: pochopitelná aktuální využitelná v běžném životě zajímavá 14

15 3.2.2 Prožitek úspěchu Pro další motivaci j učení a celoživotnímu učení je důležitým momentem prožití velkého úspěchu, který završuje dílčí snažení žáka. Žák, který prožije tento pozitivní moment, velmi často pokračuje v práci s cílem zopakovat podobný hezký pocit. Jedná se vlastně o základní stavební kámen motivace k další školní a později i profesní práci. Třídní učitel sleduje dosažení úspěchu u každého žáka* Třídní učitel cíleně spolupracuje s rodiči Osobní úspěch žáka Třídní učitel spolupracuje s VP a ostatními pedagogynasměruje žáka k úspěchu Třídní učitel sleduje aktivity a úspěchy žáků (vede si záznamy)* Každý žák by měl zažít během školní docházky pocit úspěchu Využití úspěchu žáka k motivaci ostatních žáků Vztah žáků ke škole a ke vzdělání V souvislosti se vzděláváním na naší škole je pro úspěšnou školní práci zapotřebí maximálně kladného vztahu žáků a rodičů k naší škole a ke vzdělávání obecně. Budeme-li se společně držet zásad a priorit, které zde již byly uvedeny, jsme na nejlepší cestě posílit citové vazby všech ke škole a k výchovně vzdělávacímu procesu, Jsme si vědomi, že se to nikdy nepodaří u všech žáků. Pro zjišťování tohoto 15

16 stavu slouží dotazníková šetření a autoevaluace školy, jejíž výsledky jsou součástí Výroční zprávy školy Klíčové kompetence Mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Jejich konkrétní rozvíjení je rozvedeno v charakteristikách předmětů a tematických plánech. Kompetence k učení Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů OSOBNOST Kompetence občanské Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Co si především představujeme v našem ŠVP pod hlavními kompetencemi? 1. Kompetence k učení Učitel umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivuje je pro celoživotní učení. Učitel využívá při přípravě hodin v co největší míře aktivního přístupu žáků. Žáci i novou látku v maximální míře objevují sami. Učitel vytváří takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. 16

17 Během výuky učitel klade důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vede k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům maximalizuje jejich šanci prožít úspěch. Učitel umožňuje žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcuje jejich tvořivost. Učitel zadává zajímavé domácí úkoly. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Žák se učí s porozuměním. Každou dovednost a znalost dokáže aplikovat v dalších oborech, umí si organizovat proces učení. Žák zvládne kriticky zhodnotit výsledky svého učení - v žákovské knížce je prostor pro vlastní sebehodnocení. 2. Kompetence k řešení problémů Učitel podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Učitel vede výuku tak, aby žáci hledali různá řešení problémů a svá řešení si dokázali obhájit. Učitel využívá v co největší míře problémové úlohy z praktického života. Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu. Učitel využívá v co největší míře na pobytech v přírodě a v projektových dnech k logickému řešení problémů mini projekty. Žák je veden k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení. Žák aplikuje získané dovednosti při řešení různých problémů. Žák obhajuje své postupy řešení různých problémů a tyto kriticky hodnotí. Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky (divadlo, soutěže, branný den, dopravní výchova). Žák pracuje ve třídních a školních samosprávných orgánech. 17

18 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální 5. Kompetence občanské Žáci se zapojují do soutěží. Učitel klade důraz na vhodnou verbální i neverbální komunikaci žáků mezi sebou i s dospělými osobami. Učitel začleňuje metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vede děti ke spolupráci při vyučování. Žák rozumí různým typům textů a záznamů (informační a komunikační prostředky). Žák využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro komunikaci se světem. Žák se učí argumentovat a obhajovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Žák se účastní na projektech a prezentacích s využíváním moderních digitálních technologií v různých oblastech. Učitel připravuje výuku tak, aby obsahovala práci ve skupině a žáci se měli možnost učit základním pravidlům spolupráce. Učitel rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých. Učitel usiluje, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žák se učí aktivně podílet na společné týmové práci. Žák je veden k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sám podílí a zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Žáci prezentují projekty v rámci vyučovacích hodin a vystoupení na veřejnosti. Učitel cíleně zahrnuje do své výuky základní principy respektování druhých, odmítání jakéhokoli útlaku, základní povědomí o zákonech a společenských normách. Dále pak význam kvalitního životního prostředí a jeho ovlivňování činností člověka. Učitel klade důraz na environmentální výchovu. Žáci si společně stanovují pravidla chování v třídních kolektivech, na která navazuje Školní řád. Žák se chová zodpovědně na všech akcích školy a nejen na nich. Žák je vstřícný k žákům z odlišného sociokulturního 18

19 6. Kompetence pracovní prostředí, k cizincům a k žákům s jiným náboženským vyznáním či k žákům různě handicapovaným. Žák aktivně přistupuje k odstraňování záporných jevů ve škole - účast ve třídních a celoškolních samosprávných orgánech. Učitel plní významnou roli přípravy mladého člověka na seberealizaci v osobním životě. Důraz klade na praktickou stránku. Učitel připravuje žáky na vše, co je může potkat při hledání a volbě své profese. Žák aktivně spolupracuje a spolupodílí se na skladbě a hloubce probíraných témat. Žák je formou sebepoznávání veden k vhodné volbě své profesní orientace s ohledem na zájem a schopnosti. 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Do této kategorie žáků patří především žáci tělesně postižení, žáci s vývojovou poruchou učení nebo chování, žáci pocházející z odlišného prostředí (sociální, kulturní nebo jazykové). Podrobně se zabezpečení této výuky řeší Příloha č Žáci tělesně postižení Tělesně postižený žák Individuální vzdělávací plán (dle druhu postižení) Výuka podle běžného učebního plánu (v závislosti na možnostech) + zařazení předmětů speciální péče v rámci disponibilní časové dotace Způsob hodnocení a klasifikace bude určen na základě individuálního plánu 19

20 3.3.2 Žáci se specifickými poruchami učení - počet žáků s diagnostikovanou poruchou učení nebo chování se dlouhodobě pohybuje v naší škole mezi 5 10 %. Přesné údaje o počtu žáků uvádíme ve Výroční zprávě o činnosti školy. - převažují děti s dyslexií, dysortografií, či dysgrafií. Většinou jde o kombinaci několika poruch. - pracujeme také s žáky s prokázaným ADHD Grafické znázornění forem práce s dětmi se specifickou poruchou učení Nápravné skupiny vedené pedagogem (žádost rodičů) Volba nejvhodnějšího typu klasifikace (žádost rodičů) Úzká spolupráce TU, učitelů nápravy, spolupráce s VP a s PPP Formy práce Individuální plán Individuální náplň práce ve vybraných předmětech Logopedická péče (na základě doporučení učitele) Žáci se sociálním znevýhodněním Tuto skupinu tvoří žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní péčí nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o 20

21 udělení azylu. Jsou to žáci z různých u nás žijících menšin nebo přicházející k nám v rámci migrace. Žáky se sociálním znevýhodněním průběžně vytipovává a monitoruje preventista školy. Pomocí neformálních rozhovorů a průběžné spolupráce s ostatními pedagogy se snaží o co největší zapojení těchto žáků do třídních kolektivů, aktivně navozuje komunikaci s rodiči a spolupracuje s příslušnými organizacemi. Žákům je také v rámci školy nabízen bezplatný přístup k informacím (knihovna, počítačová učebna, ), po dohodě s ředitelkou školy mohou rodiče žádat o sociální úlevy a žákům je umožněno navštěvovat doučování a konzultace přímo ve škole, v případě potřeby je pro ně sestaven individuální vzdělávací plán na základě žádosti rodičů a přiložených vyjádření odborných pracovišť. Škola má vypracovánu Strategii rovných příležitostí ve vzdělávání viz. Příloha č Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků - každý žák má dáno v odlišné míře vrozené nadání pro různý druh vědomostí nebo činností - pro další školní a později pracovní a životní budoucnost je nezbytné tyto vlohy objevit a následně rozvíjet - v naší populaci se vyskytuje také určité procento zvlášť nadaných dětí - žáci nadaní v jedné nebo v úzkém okruhu oblastí mohou být v jiných oblastech průměrní nebo dokonce podprůměrní - nadaný žák se stává pomocníkem učitele ve výuce Práci s nadanými žáky rozvádíme a řešíme v Příloze č.11 Grafické znázornění forem práce s nadanými žáky Odhalení nadání Zapojení nadaného dítěte do procesu vzdělávání * Koordinace s mimoškolní činností Nadané děti postup Pomoc a tolerance v oblastech, kde nadané dítě zaostává Individuální plán práce Sledování výsledků 21

22 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezová témata se dotýkají aktuálních problémů světa, jsou příležitostí pro individuální uplatnění žáků, pro jejich spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka. Na naší škole jsou všechna níže uvedená průřezová témata systematicky zařazena od 1. do 9. ročníku. Osobnostní a sociální V evropských a globálních souvislostech Demokrat. občana výchova Multi mediální - kulturní enviromentální 22

23 3.5.1 Výčet všech průřezových témat a jejich tematických okruhů Zařazení témat do výuky je podrobně rozepsáno v tematických plánech předmětů viz. Přílohy č.7 a č. 9. Rozvoj schopností a poznávání 1. M, PRV, ČJ, HV, VV, TV, PČ 2. M, PRV, ČJ, HV, VV, TV, PČ 3. M, PRV, ČJ, HV, VV, TV, PČ 4. M, PŘ, ČJ, VL, AJ, HV, VV, TV, PČ 5. M, PŘ, ČJ, VL, AJ, HV, VV, TV, PČ 6. ČJ, FJ, AJ, VKO, VKZ, VV, F, M, Z 7. ČJ, NJ, Z, AJ, VKZ, PŘ, VV, F, M 8. ČJ, FJ, Z, AJ, M, VKO, VKZ, VV OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Sebepoznávání a Seberegulace a Psychohygiena Kreativita sebepojetí sebeorganizace M, PRV, ČJ M, PRV, ČJ M, PRV, ČJ M, PRV, ČJ M, PRV, ČJ M, PRV, ČJ M, PRV, ČJ M, PRV, ČJ M, PRV, ČJ, AJ M, PRV, ČJ, AJ M, PRV, ČJ, AJ M, PRV, ČJ, AJ, INF M, PŘ, ČJ, VL, AJ M, PŘ, ČJ, VL, M, PŘ, ČJ, VL, M, PŘ, ČJ, VL, AJ AJ AJ M, PŘ, ČJ, VL, AJ M, PŘ, ČJ, VL, M, PŘ, ČJ, VL, M, PŘ, ČJ, VL, AJ AJ AJ D, Aj, VKZ, SP VKO, VKZ, VV, VKO, PŔ, VV ČJ, Z, AJ, HV, M VKZ, VV, INF D, Aj, VKZ, F VKO, VKZ, VV, VKZ, VV, INF, ČJ, Z, AJ, F, HV, F, M, INF, SP SP VKZ, VV, INF, D, Aj, VKZ, FJ, VKO VKO, VKZ, VV, M FJ, VKZ, VV SP ČJ, Z, Aj, FJ, HV, VKZ, VV 9. ČJ, Z, AJ, FJ, VV, M AJ, FJ, D VV, M FJ, VV ČJ, Z, AJ, FJ, HV, VV OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice 1. M, PRV, ČJ, M, PRV, ČJ, M, PRV, ČJ, M, PRV, ČJ, 2. M, PRV, ČJ, M, PRV, ČJ, M, PRV, ČJ, M, PRV, ČJ, 3. M, PRV, ČJ, AJ M, PRV, ČJ, AJ, INF M, PRV, ČJ, AJ M, PRV, ČJ, AJ, INF 4. M, PŘ, ČJ, VL, AJ M, PŘ, ČJ, VL, AJ M, PŘ, ČJ, VL, AJ M, PŘ, ČJ, VL, AJ 5. M, PŘ, ČJ, VL, AJ M, PŘ, ČJ, VL, AJ M, PŘ, ČJ, VL, AJ, INF M, PŘ, ČJ, VL, AJ 6. VKZ, Z, D, VKZ, Z, SP ČJ, AJ, VKO, VKZ, PŘ 7. VKZ, VKO, Z, D, VKO, VKZ, Z, F ČJ, AJ, VKO, VKZ, PŘ, INF, SP AJ, F, VKO, VKZ, PŘ, VV, INF, SP AJ, VKO, VKZ, PŘ, VV, INF, SP 8. VKZ, VKO, Z, VKZ, CH, Z, F ČJ, AJ, FJ, VKZ, PŘ, AJ, FJ, VKZ, PŘ, CH CH, VV, INF 9. Z, D, Z, AJ, FJ, PŘ, CH, AJ, FJ, PŘ, CH, VV 23

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI Adresa školy: Na Stráni 879/2, Děčín VI, 405 02 Ředitel školy: Zástupce

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu Škola pro život 1. 2. Údaje o škole Název školy: Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Adresa: Svídnická 1a / 599, Praha 8 Troja,

Více

ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní školy, Strachotice, okres Znojmo, příspěvkové organizace NÁZEV ŠKOLY:

ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní školy, Strachotice, okres Znojmo, příspěvkové organizace NÁZEV ŠKOLY: ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní školy, Strachotice, okres Znojmo, příspěvkové organizace ADRESA Strachotice 71, 671 29 ŘEDITEL Mgr. Karla Marešová KAPACITA ZŠ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vědět neznamená umět. č. j. 544 / 2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vědět neznamená umět. č. j. 544 / 2007 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 544 / 2007 Vědět neznamená umět 1 OBSAH str. 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program Vědět neznamená umět 1. Identifikační údaje 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI

Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Úvod Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013 Mgr. Alexandra Filarová řed. školy 1 Obsah: 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny

ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV, č.j.: 31 504/2004-22 ve znění č.j.: 27 002/2005-22 Platnost dokumentu od 1.9.2009 verze 3 Č.j. Ř/8/2009

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, Školní vzdělávací program. START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09.

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, Školní vzdělávací program. START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09. 2013) ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ, KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 25 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07 Předkladatel: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Hlavní 17, 696 61 Vnorovy IZO:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ ákladní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika ŠVP 13 4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.: 455/07 A 45 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta objevů Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv,

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 3.9.2007 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje... 5 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠMŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠMŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST Tyršova 77, Buštěhrad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ OGRA O ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST 1 OBSAH Školní vzdělávací program VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST str. 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Čj. 1093/2013/2. ZŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA

Více

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Adresa školy: Jméno ředitele: Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany IZO: 600 054 624 IČO: 47 07 42 99 Libor Novotný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život Č.j.: ZŠMŠ-TR/202/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky ÚVOD Školní vzdělávací program pro základní

Více

Základní škola. genpor. Františka Peřiny DOMINO. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto : Leťte s námi za vzděláním.

Základní škola. genpor. Františka Peřiny DOMINO. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto : Leťte s námi za vzděláním. Základní škola genpor. Františka Peřiny DOMINO Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto : Leťte s námi za vzděláním. Platnost od : 1. září 2010 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více