Lidská práva. a demokracie. ve světě. Zpráva. O činnosti EU V roce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidská práva. a demokracie. ve světě. Zpráva. O činnosti EU V roce"

Transkript

1 Lidská práva a demokracie ve světě Zpráva O činnosti EU V roce 2011

2 Evropská unie, 2012 Tato zpráva je k dispozici on-line na adrese Reprodukce je povolena s uvedením zdroje Fotografie na obálce: Wally Nell/ZUMA Press/Corbis Ÿadu dalších informací o Evropské unii lze rovnÿÿ nalézt na tÿchto internetových stránkách: / / Vydala Evropská sluÿba pro vnÿjší ÿinnost, červen 2012

3 LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACIE VE SVĚTĚ: ZPRÁVA O ČINNOSTI EU V ROCE

4 Obsah 1. Přehled Nástroje a iniciativy EU ve třetích zemích Úvod Obecné zásady EU týkající se lidských práv a mezinárodního humanitárního práva (MHP) Dialogy a konzultace o lidských právech Rozhodnutí Rady a řešení krizí Demarše a prohlášení Doloţky o lidských právech v dohodách o spolupráci se třetími zeměmi Evropská politika sousedství Činnost financovaná evropským nástrojem pro demokracii a lidská práva (EIDHR) Přezkum politiky EU v oblasti lidských práv Tematické otázky Tematické otázky týkající se obecných zásad EU Trest smrti Mučení a jiné kruté, nelidské či poniţující zacházení nebo trestání Práva dítěte Děti a ozbrojené konflikty Obránci lidských práv Lidská práva ţen Ţeny, mír a bezpečnost Podpora dodrţování mezinárodního humanitárního práva Další tematické otázky Mezinárodní trestní soud a boj proti beztrestnosti Lidská práva a terorismus Svoboda projevu, včetně nových médií Svoboda sdruţování a shromaţďování Svoboda myšlení, svědomí a náboţenského vyznání či přesvědčení Lesbické, gay, bisexuální, transgender a intersexuální osoby Lidská práva a podnikání, včetně sociální odpovědnosti podniků Podpora demokracie Podpora voleb Volební pozorovatelské mise EU Volební mise odborníků Pomoc při volbách Evropská nadace pro demokracii Spolupráce s parlamenty na celém světě Hospodářská, sociální a kulturní práva Azyl, migrace, uprchlíci a vysídlené osoby Obchodování s lidmi Rasismus, xenofobie, nediskriminace a respektování rozmanitosti Práva příslušníků menšin Práva osob se zdravotním postiţením Problematika původního obyvatelstva Činnost EU na mezinárodních fórech

5 zasedání Valného shromáţdění OSN Rada OSN pro lidská práva Rada Evropy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Otázky týkající se jednotlivých zemí a regionů Kandidátské a potenciální kandidátské země EU Turecko Západní Balkán Chorvatsko Bývalá jugoslávská republika Makedonie Černá Hora Albánie Bosna a Hercegovina Srbsko Kosovo Země v rámci evropské politiky sousedství Východní partnerství Jiţní Kavkaz (region) Arménie Ázerbájdţán Gruzie Bělorusko Moldavská republika Ukrajina Unie pro Středomoří Egypt Izrael Okupované palestinské území Jordánsko Libanon Sýrie Tunisko Alţírsko Maroko Západní Sahara Libye Rusko a Střední Asie Rusko Střední Asie (region) Kazachstán Kyrgyzstán Tádţikistán Turkmenistán Uzbekistán Afrika Africká unie Angola Burundi Kamerun

6 Čad Pobřeţí slonoviny Demokratická republika Kongo Eritrea Etiopie Gambie Guinea Guinea-Bissau Keňa Libérie Madagaskar Malawi Mauritánie Niger Nigérie Rwanda Senegal Somálsko Jihoafrická republika Súdán Jiţní Súdán Togo Uganda Zimbabwe Blízký východ a Arabský poloostrov Saúdská Arábie Bahrajn Írán Irák Jemen Asie a Oceánie Afghánistán Bangladéš Barma/Myanmar Kambodţa Čína Korejská lidově demokratická republika (KLDR) Fidţi Indie Indonésie Japonsko Laos Malajsie Nepál Pákistán Filipíny Srí Lanka Thajsko Východní Timor

7 Vietnam Americký kontinent Kanada USA Argentina Bolívie Brazílie Chile Kolumbie Ekvádor Salvador Guatemala Honduras Mexiko Nikaragua Paraguay Surinam Peru Uruguay Venezuela Kuba Dominikánská republika Haiti Jamajka Činnost Evropského parlamentu v oblasti lidských práv Seznam zkratek Annex 1 - Pledges made to the 31 st International Conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, 28 November to 1 December Joint pledge by EU Member States and National Red Cross Societies Trade Treaty Příloha 2 Usnesení o lidských právech v roce

8 Úvod Rok 2011 byl z hlediska lidských práv a demokracie rokem významným. Na Blízkém východě a v severní Africe prokazovali muţi i ţeny, mladí i staří, představitelé celé společnosti, odvahu při prosazování své přirozené lidské důstojnosti. A tím byli vzorem lidem na celém světě. Změny, jichţ dosáhli, si vyţádaly zřetelnou reakci ze strany EU. Dostáli jsme této výzvě vypracováním nového přístupu k sousedství, které prochází změnami. Ústředním bodem tohoto přístupu jsou lidská práva a skutečná demokracie. Minulý rok jsem hovořila o svém odhodlání zintenzívnit činnost EU a tak chránit a prosazovat lidská práva ještě účinněji. S cílem stanovit pro tuto činnost jasný cíl jsem v prosinci roku 2011 předloţila spolu s Evropskou komisí sdělení nazvané Lidská práva a demokracie jako priority vnější činnosti EU. Dalším krokem bude uskutečnit doporučení z tohoto sdělení v roce K tomu bude potřeba společné úsilí EU jako celku: nejen orgánů EU, ale rovněţ členských států EU a občanské společnosti. To je velká výzva, jeţ se odrazí v příštím vydání této výroční zprávy. V této chvíli však bude dobré připomenout si usilovnou práci, kterou EU v roce 2011vykonala proto, aby se práva stala skutečností. Vzdávám hold všem statečným lidem, kteří přispěli k tomuto nesmírně důleţitému procesu. 6

9 1. PŘEHLED V roce 2011 EU potvrdila, a to jak slovy tak činy, ţe lidským právům patří ústřední místo v činnosti EU po celém světě. Angaţovanost ESVČ během prvního celého roku její činnosti se odrazila v celoroční práci na společném sdělení vysoké představitelky a Evropské komise, přijatém dne 12. prosince a nazvaném Lidská práva a demokracie jako priority vnější činnosti EU na cestě k efektivnějšímu přístupu. Sdělení obsahuje řadu podnětů, jak pokročit v plnění strategie EU v této oblasti. Významný mezník v prvním roce existence ESVČ představovalo arabské jaro. Ve společném prohlášení vysoké představitelky Ashtonové a Evropské komise ze dne 8. března 2011 byla zdůrazněna potřeba podporovat poţadavek politické účasti, důstojnosti, svobody a pracovních příleţitostí a byl vymezen přístup zaloţený na úctě k univerzálním hodnotám a sdíleným zájmům. Při dosahování změn během arabského jara měla klíčový význam občanská společnost, a to v obecném kontextu zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v mnoha zemích. EU se pohotově vyjadřovala k problémům, jimţ organizace občanské společnosti čelí, a vyzývala všechny státy, aby dodrţovaly svobodu sdruţování a svobodu shromaţďování a aby přijaly právní předpisy odpovídající mezinárodním standardům. Byla zintenzívněna podpora občanské společnosti, a to především prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR). 7

10 Arabské jaro rovněţ ukázalo význam sociálních sítí a internetu pro prosazování reforem a obhajobu lidských práv. EU v rámci svých dvoustranných vztahů se třetími zeměmi, jakoţ i na vícestranných fórech opakovaně odsuzovala omezování svobody projevu a přístupu k internetu, a v neposlední řadě zatýkání bloggerů. EU je odhodlána zajistit, aby internet zůstal hybnou silou politické svobody. Proto v prosinci roku 2011 zahájila strategii neodpojování, jejímţ cílem je vytvořit nástroje, jeţ EU umoţní pomáhat ve vhodných případech organizacím občanské společnosti nebo jednotlivým občanům obcházet svévolné narušování přístupu k technologiím elektronických komunikací včetně internetu. V roce 2011 EU důrazně reagovala na zvyšující se počet aktů náboţenské nesnášenlivosti a diskriminace na celém světě. Na únorovém zasedání Rady pro zahraniční věci byly přijaty závěry, v nichţ bylo zopakováno hluboké znepokojení EU nad všemi formami nesnášenlivosti, diskriminace či násilí a byly odsouzeny jejich projevy. Delegacím EU byly v únoru roku 2011 rozeslány klíčové zprávy týkající se svobody náboţenského vyznání a přesvědčení s pověřením, aby v součinnosti s velvyslanectvími členských států EU pozorně sledovaly situaci ve svých hostitelských zemích. Svobodou náboţenského vyznání a přesvědčení se podrobně zabývala výroční zpráva EU o lidských právech zveřejněná v září roku Na půdě OSN EU usilovně pracovala na dosaţení shody v otázce potřeby bojovat proti náboţenské nesnášenlivosti a chránit svobodu náboţenského vyznání a přesvědčení, ale zároveň se vyvarovat koncepcí směřujících k ochraně náboţenství jako takového namísto ochrany osob diskriminovaných na základě jejich náboţenského vyznání nebo přesvědčení na úkor jiných stěţejných lidských práv, jako je svoboda projevu. V roce 2011 byl v této souvislosti zaznamenán uspokojivý pokrok, kdyţ bylo poprvé dosaţeno shody na rezoluci o svobodě náboţenského vyznání a přesvědčení v Ţenevě a na rezoluci o boji proti náboţenské nesnášenlivosti v New Yorku, které byly předloţeny EU a Organizací islámské spolupráce. 8

11 Členské státy Evropské unie, které jsou členy Rady pro lidská práva, rovněţ hlasovaly pro a na tomto hlasování se dohodla Evropská unie jako celek průlomovou rezoluci o lidských právech, sexuální orientaci a genderové identitě, která byla Radou OSN pro lidská práva přijata dne 17. června. Dne 27. září vysoká představitelka Catherine Ashtonová pronesla projev na plenárním zasedání Evropského parlamentu, ve kterém představila práci vykonávanou EU a členskými státy s cílem zabezpečit lidská práva osob LGBTI ve světě a uvedla, ţe nesmíme připustit diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity, stejně tak jako nepřipouštíme diskriminaci na základě barvy pleti a víry. V roce 2011 hrála EU nadále významnou úlohu v systému OSN pro lidská práva. Dne 23. února 2011 se EU podílela na uspořádání zvláštního zasedání Rady OSN pro lidská práva věnovaného Libyi, na němţ bylo přijato historické doporučení pozastavit členství Libye v Radě pro lidská práva. V průběhu roku 2011 EU v Radě OSN pro lidská práva a ve třetím výboru Valného shromáţdění OSN několikrát vznesla otázku situace v oblasti lidských práv v Sýrii, přičemţ vybudovala spojenectví zemí ze všech regionů, včetně arabského světa. EU se významnou měrou zasadila o vytvoření nezávislé vyšetřovací komise pro situaci lidských práv v Sýrii. V červnu roku 2011 EU zajistila přijetí rezoluce Rady pro lidská práva o stavu lidských práv v Bělorusku. EU rovněţ pokračovala v prosazování rezolucí o Barmě/Myanmaru a KLDR, a to jak v Radě pro lidská práva, tak ve Valném shromáţdění. 9

12 V březnu 2011 bylo patnáct členských států EU členy skupiny, jeţ připravila prohlášení s názvem Skoncování s násilnými činy a souvisejícím porušováním lidských práv na základě sexuální orientace a genderové identity, které na zasedání Rady OSN pro lidská práva schválilo 85 zemí. EU rovněţ uvítala stěţejní rezoluci o lidských právech, sexuální orientaci a genderové identitě, kterou podpořily státy ze všech regionů, vypracovala ji Jiţní Afrika a Radou pro lidská práva byla přijata v červnu roku Ve spolupráci se skupinou latinskoamerických zemí EU uspěla v prodlouţení mandátu zvláštní zástupkyně generálního tajemníka OSN pro otázky dětí a ozbrojených konfliktů na zasedání Valného shromáţdění OSN. EU rovněţ uvedla seznam prioritních zemí pro provádění obecných zásad EU týkajících se dětí a ozbrojených konfliktů do souladu se seznamem OSN. V červnu roku 2011 EU důrazně prosazovala potvrzení obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv Radou pro lidská práva. Obecné zásady OSN se rovněţ staly součástí vlastního politického rámce EU pro sociální odpovědnost podniků. Ve sděleních Obnovená strategie EU pro sociální odpovědnost podniků a Lidská práva a demokracie jako priority vnější činnosti EU z roku 2011 jsou obecné zásady OSN uznány jako soubor mezinárodních standardů pro oblast podnikání a lidských práv, jeţ by všechny evropské podniky měly dodrţovat. Oba dokumenty také navrhují konkrétní opatření pro provádění obecných zásad OSN. 10

13 V EU existuje dlouhá tradice podpory boje proti beztrestnosti za nejzávaţnější trestné činy, jeţ se dotýkají mezinárodního společenství jako celku. V návaznosti na svůj závazek na hodnotící konferenci v Kampale EU aktualizovala svůj společný postoj 2003/444/SZBP rozhodnutím Rady 2011/168/SZBP, přijatým dne 21. března Cílem tohoto nového rozhodnutí Rady je zvýšit všeobecnou podporu Římského statutu prosazováním co nejširší účasti na něm, zachovat celistvost Římského statutu, podpořit nezávislost Mezinárodního trestního soudu i jeho účinné a účelné fungování, podpořit spolupráci s Mezinárodním trestním soudem a podpořit uplatňování zásady doplňkovosti. Na podzim roku 2011 EU zahájila přezkum svých obecných zásad v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte s cílem přizpůsobit je nové mezinárodní situaci, jakoţ i vymezením priorit v oblasti lidských práv vycházejícím z místní úrovně. V zimě roku 2011 EU zahájila tematickou kampaň (demarši) zasazující se o podporu globální kampaně OSN za ratifikaci dvou opčních protokolů k Úmluvě o právech dítěte. Do června roku 2012 bude EU pokračovat v prosazování ratifikace zmíněných nástrojů, jakoţ i úmluvy ILO č. 182 o nejhorších formách dětské práce, a to na místní úrovni, prostřednictvím politického dialogu a jiných osvětových činností. Vysoká představitelka Ashtonová jménem EU trvale podporuje zrušení trestu smrti, a proto uvítala jeho zrušení v americkém státě Illinois v březnu roku V americkém státě Oregon bylo v listopadu roku 2011 zavedeno faktické moratorium, coţ vysoká představitelka Ashtonová zmínila ve svém prohlášení. 11

14 Vnitřního pokroku bylo v roce 2011 dosaţeno v souvislosti se závazkem EU, pokud jde o situaci ţen ve vztahu k míru a bezpečnosti. Dne 13. května 2011 Rada přijala Zprávu o ukazatelích EU pro účely komplexního přístupu k provádění rezolucí Rady bezpečnosti OSN č a 1820 o ţenách, míru a bezpečnosti ze strany EU. Ze zprávy vyplývá, ţe EU přijala konkrétní opatření k posílení mechanismů ochrany ohroţených skupin jako ţen a dětí a poskytuje nástroj pro sledování činnosti EU v této oblasti, při současném zvyšování odpovědnosti v souladu s dřívějšími závazky. Příští zpráva má být předloţena v roce Evropská unie usiluje o to, aby doloţka o lidských právech byla vkládána do všech politických rámcových dohod uzavíraných se třetími zeměmi, jako jsou dohody o přidruţení a dohody o partnerství a spolupráci. V této doloţce se stanoví, ţe lidská práva stanovená Všeobecnou deklarací lidských práv jsou základem vnitřní a zahraniční politiky smluvních stran a tvoří základní prvek dané dohody. V roce 2011 však ţádné nové dohody obsahující doloţku o lidských právech nebyly podepsány, ani nevstoupily v platnost. Na dvoustranné úrovni EU uspořádala více neţ 40 dvoustranných dialogů o lidských právech se třetími zeměmi, jeţ poskytly řadu příleţitostí k účinnému vyjádření konkrétních obav EU v oblasti lidských práv. EU zahájila práci na strategiích v oblasti lidských práv pro jednotlivé země pro téměř 160 zemí na celém světě, z nichţ 130 bylo vypracováno v roce Klíčovými cíli sledovanými prostřednictvím tohoto přístupu je: dosáhnout lepšího a komplexnějšího pochopení hlavních problémů v oblasti lidských práv v partnerských zemích; zaměřit opatření EU na klíčové priority v partnerských zemích, a to jak po stránce politické, tak po stránce finanční pomoci, aby bylo moţné lépe přizpůsobit náš přístup situaci jednotlivých zemí, a dosáhnout tak vyšší účinnosti, jak poţaduje vysoká představitelka; usnadnit a zefektivnit příslušné činnosti diplomatických misí členských států a EU v dané oblasti; a v neposlední řadě přispívat k různým strategiím pro jednotlivé země a regiony ucelenějším a přiměřenějším způsobem. 12

15 Ve dnech 8. a 9. prosince 2011 ESVČ v úzké spolupráci s partnery z nevládních organizací uspořádala 13. výroční fórum EU a nevládních organizací pro oblast lidských práv, jeţ mělo dvě témata: podporu provádění obecných zásad EU týkajících se mezinárodního humanitárního práva; a hodnocení oblasti lidských práv ze strany EU a nový víceletý finanční rámec od doporučení k činům. Fórum poskytlo nevládním organizacím příleţitost představit své zkušenosti z této oblasti, vyjádřit názory na politiky EU a dát EU doporučení, jak by bylo moţné provádění zlepšit. Výsledky fóra budou pečlivě zváţeny ESVČ a pracovními skupinami Rady. V reakci na znepokojivý vývoj stavu lidských práv v Bělorusku po prezidentských volbách z prosince roku 2010 EU vyzvala mezinárodní společenství, aby na porušování lidských práv rozhodným způsobem zareagovalo. V červnu roku 2011 přijala Rada pro lidská práva pod vedením Evropské unie rezoluci, v níţ pověřila vysokou komisařku pro lidská práva, aby do roka předloţila zprávu o situaci lidských práv v Bělorusku a aby vypracovala doporučení pro další činnost. EU mezitím přijala řadu dvoustranných opatření, jejichţ prostřednictvím byla výrazně zvýšena pomoc obráncům lidských práv a občanské společnosti, a zároveň vyvíjela rostoucí tlak na běloruský reţim, aby dodrţoval lidská práva a propustil všechny politické vězně. Ve společném sdělení v oblasti evropské politiky sousedství nazvaném Nový přístup k sousedství, jeţ prochází změnami, které bylo přijato dne 25. května 2011, byl obsaţen návrh na vytvoření Evropské nadace pro demokracii, coţ následně přivítala Rada pro zahraniční věci. Cílem je zaloţit Evropskou nadaci pro demokracii jako nezávislou instituci mající právní subjektivitu podle právního řádu některého z členských států. Nadace by byla prvotně, ovšem nikoli výlučně zaměřena na evropské sousedství a představovala by nový prostředek k usnadnění evropské podpory politických činitelů při přechodu k demokracii nebo pokojném usilování o demokracii. 13

16 V roce 2011 EU rozmístila deset volebních pozorovatelských misí. Pět z nich doprovázelo zásadní změny a poskytovalo jim větší důvěryhodnost (změna reţimu v Tunisku, vytvoření nového státu v jiţním Súdánu, přechod od vojenského k civilnímu reţimu v Nigeru, dlouho očekávaný posun k politické opozici v Peru a Zambii), tři volební pozorovatelské mise doprovázely relativně hladké znovuzvolení orgánů, které jiţ byly u moci (Nigérie, Čad a Uganda), zatímco dvě mise proběhly ve velmi obtíţné volební situaci (Nikaragua a Demokratická republika Kongo). EU rovněţ rozmístila volební mise odborníků v Beninu, Libérii, Pobřeţí slonoviny, Maroku, Guatemale, Thajsku, Středoafrické republice a Gambii. Evropský parlament rozmístil spolu se všemi volebními pozorovatelskými misemi své vlastní delegace, čímţ přispěl ke zviditelnění a zvýraznění politického úsilí EU. Jelikoţ se EU domnívá, ţe soukromé společnosti poskytující vojenské a bezpečnostní sluţby by měly odpovídat za případné porušování lidských práv vţdy, kdyţ provádějí své operace, zapojila se v květnu roku 2011 konstruktivně do prvního zasedání pracovní skupiny Rady OSN pro lidská práva o případném mezinárodním regulačním rámci pro soukromé společnosti poskytující vojenské a bezpečnostní sluţby. EU zdůraznila, ţe v první fázi je třeba se důkladně seznámit se stávajícími iniciativami a existujícími rozpory, pokud jde o odpovědnost za porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. 14

17 2. NÁSTROJE A INICIATIVY EU VE TŘETÍCH ZEMÍCH ÚVOD 2.1. Obecné zásady EU týkající se lidských práv a mezinárodního humanitárního práva (MHP) Páteří politiky EU v oblasti lidských práv je osm tak zvaných obecných zásad. Přestoţe nejsou právně závazné, Rada EU je přijímá jednomyslně, a představují tak zřetelné politické vyjádření priorit EU. Zároveň poskytují představitelům EU po celém světě praktické nástroje šíření politiky EU v oblasti lidských práv. Obecné zásady tak posilují soudrţnost a důslednost politiky EU v oblasti lidských práv. EU dosud přijala obecné zásady týkající se lidských práv v těchto oblastech: trest smrti (poprvé přijaty v roce 1998), mučení a jiné kruté, nelidské či poniţující zacházení nebo trestání (poprvé přijaty v roce 2001), dialogy o lidských právech (poprvé přijaty v roce 2001), děti a ozbrojené konflikty (poprvé přijaty v roce 2003), obránci lidských práv (poprvé přijaty v roce 2004), prosazování a ochrana práv dítěte (poprvé přijaty v roce 2007), násilí páchané na ţenách a dívkách a boj proti všem formám jejich diskriminace (poprvé přijaty v roce 2008), podpora dodrţování mezinárodního humanitárního práva (poprvé přijaty v roce 2005). 15

18 Další informace o těchto obecných zásadách lze najít v broţuře vydané v březnu roku K dispozici jsou rovněţ na internetu, a to ve všech jazycích EU, jakoţ i rusky, čínsky, arabsky a persky. V roce 2010 bylo dohodnuto, ţe je zapotřebí respektovat soudrţnost opatření EU po celém světě a zároveň přizpůsobit přístup EU konkrétní situaci v jednotlivých zemích. Za tímto účelem bylo rozhodnuto, ţe budou vypracovány místní strategie v oblasti lidských práv určené pro různé země, přičemţ budou nepřetrţitě přehodnocovány naše priority a nejúčinnější způsob vyuţívání našich rozmanitých nástrojů a současně budou do této činnosti s náleţitým ohledem zapojováni naši partneři Dialogy a konzultace o lidských právech V roce 2011 EU rozvíjela politické dialogy věnované problematice lidských práv s rostoucím počtem partnerů. Nový dialog o lidských právech byl v roce 2011 navázán s Alţírskem jako součást evropské politiky sousedství. Byla rovněţ přijata opatření k formalizování dialogu o lidských právech s Jiţní Afrikou a byly navázány počáteční kontakty k zavedení pravidelných konzultací o lidských právech s Korejskou republikou. Formální dialogy o lidských právech či dialogy s podvýbory se v roce 2011 uskutečnily s těmito partnery: Africkou unií, Alţírskem, Argentinou, Arménií, Brazílií, Běloruskem, Kambodţou, Chile, Čínou, Kolumbií, Gruzií, Indií, Indonésií, Jordánskem, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Laosem, Libanonem, Mexikem, Moldavskou republikou, Marokem, Palestinskou samosprávou, Pákistánem, Tádţikistánem, Turkmenistánem a Vietnamem. Konzultace o otázkách lidských práv se uskutečnily s Kanadou, Izraelem, Japonskem, Novým Zélandem, Ruskem, s USA a kandidátskými zeměmi (Chorvatskem, Islandem, Tureckem a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií). Zasedání v rámci zavedených dialogů o lidských právech s Egyptem, Srí Lankou a Tuniskem se v roce 2011 nemohla uskutečnit. Kaţdoroční dialog s Pákistánem byl 16

19 odloţen na začátek roku Dialog o lidských právech s Íránem je od roku 2006 přerušen. 17

20 Součástí přezkumu politiky EU v oblasti lidských práv bylo v roce 2011 stanovit v rámci všech těchto různých dialogů osvědčené postupy za účelem posílení jejich vlivu, a to třemi způsoby: zaprvé, jejich lepším zasazením do celkového vztahu s příslušnou třetí zemí, aţ po schůzky na nejvyšší úrovni; zadruhé, zajištěním jejich těsného spojení s dalšími politickými nástroji v oblasti lidských práv, především s novými strategiemi v oblasti lidských práv pro jednotlivé země; zatřetí, zaměřením pozornosti na činnosti navazující na tyto dialogy v podobě konkrétních akčních plánů, legislativních reforem a projektů, jeţ můţe EU podporovat pomocí svých nástrojů, mimo jiné podporou spolupráce. V této souvislosti byla zvláštní pozornost věnována sestavování programu dialogů o lidských právech, se zaměřením na vnitrostátní situaci v oblasti lidských práv, včetně jednotlivých případů. Na pořady jednání dialogů jsou ve stále větší míře jako obvyklé body zařazovány vícestranné otázky, jimiţ se zabývají OSN a příslušné regionální organizace. V úzké spolupráci s členskými státy EU je Evropská unie rovněţ vstřícná vůči poţadavkům partnerských zemí týkajícím se jednání o vnitřních otázkách EU v oblasti lidských práv. Při vytváření pořadů jednání pro dialogy o lidských právech s jiţními zeměmi evropské politiky sousedství se osvědčily akční plány, které byly s těmito zeměmi sjednány nebo byly v procesu přezkumu, jeţ rovněţ poskytly uţitečná referenční kritéria k usnadnění pravidelného hodnocení dialogů, vyţadovaného v obecných zásadách EU týkajících se lidských práv, jeţ má probíhat spolu s pravidelnou aktualizací a přezkumem strategií v oblasti lidských práv pro jednotlivé země. V souladu s osvědčenými postupu dochází k zobecňování konzultací s občanskou společností, jak v Bruselu, tak v příslušné zemi, jakoţ i hodnotících zasedání v návaznosti na dialogy. Kromě toho se v roce 2011 konalo zhruba deset seminářů věnovaných občanské společnosti, jejichţ cílem bylo přispět k oficiálním dialogům o lidských právech. V roce 2011 EU pokračovala v jednání s čínskými orgány s cílem zlepšit formu dialogu o lidských právech mezi EU a Čínou v souladu s doporučeními 18

21 přezkumu dialogu z roku Přezkum konzultací o lidských právech mezi EU a Ruskem byl dokončen v roce 2011; na jeho základě se EU spolu s ruskými orgány snaţí zlepšit formu a obsah dialogu. 19

22 Kromě toho vede téměř všech 79 afrických, karibských a tichomořských zemí, které jsou stranami dohody z Cotonou, dialog s EU zaloţený na článku 8 uvedené dohody, který zahrnuje pravidelné posuzování vývoje ohledně dodrţování lidských práv, demokratických zásad, právního státu a řádné správy věcí veřejných. Dodrţování lidských práv, demokratických zásad a právního státu jsou podle článku 9 dohody z Cotonou podstatnými prvky této dohody a jako takové jsou předmětem doloţky o řešení sporů v článku 96, na jehoţ základě můţe být zahájen konzultační postup a přijímána vhodná opatření vůči dotčené zemi, která mohou zahrnovat i (v krajním případě) pozastavení platnosti dohody. V roce 2011 byla příslušná opatření uplatněna vůči pěti zemím: Zimbabwe, Fidţi, Guineji, Guineji-Bissau a Madagaskaru. Uplatnění postupu podle článku 96 vůči Nigeru bylo přerušeno Rozhodnutí Rady a řešení krizí EU pokračovala v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) v provádění a konsolidaci konkrétních politik týkajících se lidských práv a ţen, míru a bezpečnosti a v dalším rozvíjení acquis a provádění pokynů pro ochranu civilního obyvatelstva v rámci misí a operací SBOP. Příslušné pracovní skupiny Rady pokračovaly v jednání o otázce začleňování problematiky lidských práv a genderových aspektů do SBOP a tato otázka byla i nadále součástí plánování, provádění a následných procesů získávání poznatků z misí a operací SBOP. V roce 2011 nebyly rozmístěny ţádné nové mise ani operace SBOP. 20

23 Konkrétně začalo provádění doporučení ze zprávy nazvané Poznatky a osvědčené postupy při začleňování otázek lidských práv a rovnosti ţen a muţů v rámci vojenských operací a civilních misí SBOP, kterou Rada potvrdila v prosinci roku ESVČ rovněţ zahájila proces přezkumu zaměřený na aktualizaci operativního dokumentu přijatého v roce 2008 a nazvaného Provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 posílené rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1820 v rámci EBOP s cílem přizpůsobit politický rámec EU pro oblast ţen, míru a bezpečnosti poslednímu vývoji (především přijetí následných rezolucí Rady bezpečnosti OSN o ţenách, míru a bezpečnosti, jakoţ i poznatkům získaným v rámci EU/SBOP od roku 2008). Další významnou činností v roce 2011 bylo vypracování vzdělávacích modulů týkajících se lidských práv, rovnosti ţen a muţů a ochrany dětí na základě nástinu standardních prvků odborné přípravy EU v oblasti lidských práv a rovnosti ţen a muţů v balíčku tří návrhů koncepcí obsahujících minimální standardní prvky odborné přípravy v oblasti lidských práv, rovnosti ţen a muţů a ochrany dětí v kontextu SBOP, přijatého v prosinci roku Jejich vypracování probíhá ve spolupráci se vzdělávacími institucemi z členských států EU a s občanskou společností. ESVČ v červnu roku 2011 uspořádala kaţdoroční setkání poradců a kontaktních osob pro otázky rovnosti ţen a muţů působících v rámci operací a misí SBOP, přičemţ se jednalo o třetí setkání tohoto druhu. Kromě toho byly během semináře, který se konal v dubnu roku 2011, vedoucím civilních misí SBOP předány instrukce ohledně politiky EU v oblasti lidských práv a rovnosti ţen a muţů. V průběhu roku bylo souběţně s vytvářením ESVČ zaměřováno zvláštní úsilí na usnadnění výměny informací mezi veškerými sluţbami působícími v oblasti zvládání krizí a příslušnými odborníky ESVČ pro oblast lidských práv, rovnosti ţen a muţů a ochranu dětí. 21

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je důležitou součástí zahraniční politiky České republiky, která přispívá k odstraňování chudoby v kontextu

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar Vyhláška č. 459/2009 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2010, ze dne 14. prosince 2009 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce: 1 zahraničního

Více

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC)

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC) mil. USD Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC) Column1 ODA celkem 4 426,18 4 291,28 4 124,54 4 403,83 I.A Bilaterální ODA 1 359,88 1 298,03

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 252

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz Ceny IP hovorů do zahraničí Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68 Kč Bílá linka - 840 1,92

Více

Ceský telekomunikacní úrad

Ceský telekomunikacní úrad Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha dne :;-. cervence 2011 Cj. CTÚ-54 610/2011-611 Ceský telekomunikacní úrad jako príslušný orgán

Více

OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI

OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI Akce 1... 5 Akce 2... 9 Akce 3... 11 Akce 4... 13 Akce 5... 16 Mládež v akci je programem Evropské unie, který podporuje neformální vzdělávání 1 mladých lidí. Program byl spuštěn

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH Interlan s.r.o. name setup_price skip for price for2 Afghánistán 0 Afghánistán 9,26 peak Afghánistán 9,26 offpeak Afgánistán - mobil 0 Afgánistán

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min)

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) MB: 326 100 001 info@cerberos.cz Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč

Více

Ceník platný od 26. 12. 2014

Ceník platný od 26. 12. 2014 Ceník platný od 26. 12. 2014 MOBILNÍ TARIFY TVOJE CITY TVOJE CITY 29 Kč SIM karta Účtování 60+1 Balíčky volných minut 10 volných minut 13 Kč 20 volných minut 25 Kč 50 volných minut 60 Kč 100 volných minut

Více

STATISTICKÁ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA

STATISTICKÁ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Odbor azylové a migrační politiky STATISTICKÁ ZPRÁVA Řízení o mezinárodní ochraně ČESKÁ REPUBLIKA Počet účastníků řízení k 1.1.* OAMP - Řízení o mezinárodní ochraně Počet nových žádostí Věc vrácena z vyšší

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o používání přílohy X služebního řádu (nařízení Rady č. 3019/1987 ze dne 5. října 1987) Rok 2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o používání přílohy X služebního řádu (nařízení Rady č. 3019/1987 ze dne 5. října 1987) Rok 2004 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.8.2005 KOM(2005)358 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o používání přílohy X služebního řádu (nařízení Rady č. 3019/1987 ze dne 5. října 1987) Rok 2004 es

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

Seznam dvoustranných leteckých dohod

Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam uvádí přehled všech dvoustranných dohod o leteckých službách/letecké dopravě sjednaných Českou republikou (včetně ČSR, ČSSR, ČSFR). Celkem jsou sjednány dohody

Více

Zpráva komise Radě. ZPRÁVA KOMISE RADĚ o použití přílohy X služebního řádu Rok 2006, 2007 a 2008. (nařízení Rady č. 3019/1987 ze dne 5.

Zpráva komise Radě. ZPRÁVA KOMISE RADĚ o použití přílohy X služebního řádu Rok 2006, 2007 a 2008. (nařízení Rady č. 3019/1987 ze dne 5. CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.1.2010 KOM(2010)2 v konečném znění Zpráva komise Radě ZPRÁVA KOMISE RADĚ o použití přílohy X služebního řádu Rok 2006, 2007 a 2008 (nařízení Rady č. 3019/1987

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2012 COM(2012) 133 final 2012/0063 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu)

Více

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016 Klíčová akce 2: Strategická partnerství Finanční pravidla Výzva 2016 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost

Více

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 VYHLÁŠKA č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 ze dne 16. listopadu 2015 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33 CENÍK SLUŽBA IP CALL Účinnost od 1.4.2003 Ceny uvedeny bez DPH 1. Ceny za provoz 1.1 Zařazení zemí do skupin s uvedením cen za minutu hovoru 1) ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko

Více

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma cenik IP telefonie ČR - cena/min. bez DPH špička mimo špičku ČR - EMERGENCY 0 Kč 0 Kč ČR 116XX, 199 NA ÚČET VOLANÉHO 0 Kč 0 Kč ČR 800, 822 0 Kč 0 Kč ČR 910 0,77 Kč 0,77 Kč ČR 8XX 0,79 Kč 0,79 Kč ČR PRIVATE

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK - PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 265,00 388,00 449,00 530,00 431,00 511,00 2 kg 280,00 418,00 490,00

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o použití přílohy X služebního řádu (nařízení Rady č. 3019/1987 ze dne 5. října 1987) Rok 2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o použití přílohy X služebního řádu (nařízení Rady č. 3019/1987 ze dne 5. října 1987) Rok 2005 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 6.2.2007 KOM(2007) 45 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o použití přílohy X služebního řádu (nařízení Rady č. 3019/1987 ze dne 5. října 1987) Rok 2005 CS

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE EVROPSKÝ PARLAMENT 1999 Výbor pro zahraniční věci 2004 28. 9. 2004 PE 347.184/1-31 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-31 Předběžný návrh doporučení (PE 347.184) Emilio Menéndez del Valle vztahy EU Indie Pozměňovací

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Vysoká cena základních práv

Vysoká cena základních práv POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST Vysoká cena základních práv Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 11. března 2011 (OR. en) Delegace naleznou v příloze prohlášení přijaté na mimořádném zasedání Evropské rady (11. března 2011).

EVROPSKÁ RADA Brusel 11. března 2011 (OR. en) Delegace naleznou v příloze prohlášení přijaté na mimořádném zasedání Evropské rady (11. března 2011). EVROPSKÁ RADA Brusel 11. března 2011 (OR. en) EUCO 7/11 CO EUR 5 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADY 11. března

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI Platnost od 1. 9. 2013 Veškeré ceny jsou vč. DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. MĚSÍČNÍ PAUŠÁL Měsíční paušál telefon samostatná služba Měsíční paušál balíček Internet

Více

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 Opatření č. 1/2010, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách V případě, že byl žadateli na základě písemné žádosti o cestovní

Více

Jaká jsou pravidla financování?

Jaká jsou pravidla financování? Jaká jsou pravidla financování? Rozpočet projektu musí být navržen podle následujících pravidel financování: A) Akce 2 EDS - Přehled pravidel financování Cestovní náklady Náklady spojené s vysláním Náklady

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX)

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Nabídka telekomunikačních služeb platná pro firemní zákazníky společnosti SIPhone s.r.o. NÁRODNÍ VOLÁNÍ Kč / min Typ hovoru špička

Více

Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy

Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy Veřejná správa, sluţby, agentury, vzdělávací instituce, hospodářské komory, investoři, občanská sdruţení, zástupci průmyslu Důvody existence nástrojů z

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

CENÍK hlasové služby VoIP 2014. Ostatní hlasové služby

CENÍK hlasové služby VoIP 2014. Ostatní hlasové služby CENÍK hlasové služby VoIP 2014 Ve špičce (7:00-19:00 hod.) Mimo špičku (19:00-7:00 hod., So, Ne, svátky) Hovory v síti zdarma zdarma Pevné linky v ČR 0,80 Kč / min 0,60 Kč / min Mobilní sítě v ČR 1,90

Více

Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého

Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého GENDEROVÁ SPRAVEDLNOST Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého Gender a vzdělání Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem

Více

Nové technologie a staré dluhy

Nové technologie a staré dluhy VZDĚLÁNÍ Nové technologie a staré dluhy Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1 Ceník vnitrostátního volání Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Volání do neveřejných telefonních sítí Internet** Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra.

O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra. Orgány rozhodující v 1. stupni o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a požadované ověření vysokoškolských diplomů členěných podle států, v nichž bylo vzdělání získáno a vydán vysokoškolský diplom

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru Organizace spojených národů Valné shromáždění Distribuce.: omezená 16. říjen 2014 Původní jazyk: angličtina A/69/L.5 69. zasedání Položka agendy: 11 Sport pro rozvoj a mír Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán,

Více

Ceny vnitrostátních hovorů, MMS a SMS pro ekolektiv

Ceny vnitrostátních hovorů, MMS a SMS pro ekolektiv Ceny vnitrostátních hovorů, MMS a SMS pro ekolektiv Volání ve VPN 0,- Kč / minutu (čísla s našim tarifem) Volání mimo VPN 1,- Kč / minutu (čísla bez našeho tarifu) SMS do všech sítí 1,- Kč / minutu MMS

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010 Volání po ČR NETBOX Telefon Home Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010 Špička 7:00 19:00 hod, pracovní dny Mimo špičku 19:00 7:00 hod + víkendy a státní svátky Měsíční paušál - jako

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY. Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce

STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY. Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY NÁZEV PROJEKTU: Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce V tomto dokumentu se můžete seznámit s některými statistickými údaji, které se podařilo vysledovat

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

cenové rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí. Článek 1 Způsob výpočtu

cenové rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí. Článek 1 Způsob výpočtu Praha dne 16. prosince 2005 Čj. 40587/2005-611 Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle 2b zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění

Více

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010 Volání po ČR NETBOX Telefon Home Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010 Špička 7:00 19:00 hod, pracovní dny Mimo špičku 19:00 7:00 hod + víkendy a státní svátky Měsíční paušál - jako

Více

1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa

1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa 1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa Platný od 1.2.2010 1.1 Ceny hovorného 1.1.1 Automaticky uskutečněné místní, dálkové a mezinárodní hovory Silný provoz: pracovní dny 7:00 19:00 Slabý provoz:

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Předplacené karty Název tarifu Startovní cena Paušál v síti v ČR v ČR v ČR Data HOME 200 0 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX 1 200 0 0,50 1,50 1,50 4,90

Více

Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015

Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015 Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015 Kultura širší pojetí kultury - neexistuje kultura mimo společnost, existence společnosti bez kultury je nemyslitelná užší pojetí součást ekonomického systému,

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem Ve špičce Mimo špičku po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 1.2 Ceny

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21% (bez DPH 21%).

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21% (bez DPH 21%). Ceník je platný od 1. 4. 2015 Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21% (bez DPH 21%). Ceník TTQ www.ttq.cz mobil@ttq.cz Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify C. Doplňkové tarify D. Mezinárodní

Více

27 Poštovní sazby od 1.1.2000 do 31.12.2001

27 Poštovní sazby od 1.1.2000 do 31.12.2001 27 Poštovní sazby od 1.1.2000 do 31.12.2001 Vnistrostátní styk: Listovní zásilky a balíky: Max. hmotnost do 20g 50g 500g 1kg 5kg 10kg 15kg Psaní (do 31.12.2000) 5,40 Kč 5,40 Kč 5,40 Kč 5,40 Kč Dopisnice

Více

Nové tarify FedEx Platné od 5. ledna 2015

Nové tarify FedEx Platné od 5. ledna 2015 Nové tarify FedEx Platné od. ledna 0 Nezáleží na tom, zda je vaše zásilka lehká nebo těžká, zda je urgentní nebo zase tolik nespěchá, FedEx má vždy to správné řešení. Využijte výhod cenově výhodné a vysoce

Více

Věc života a smrti REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ. Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008. Souhrn: g Významný pokrok d Mírný pokrok

Věc života a smrti REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ. Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008. Souhrn: g Významný pokrok d Mírný pokrok REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ Věc života a smrti Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR Bulletin č. 12 Milada Horáková asistentka Ivana Macounová Září 2003 Zdroje statistických dat : Statistické údaje byly převzaty či napočteny z dat která poskytly: - MPSV/SSZ

Více

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR Bulletin č. 6 Milada Horáková Ivana Macounová duben 2001 Zdroje statistických dat : Statistické údaje byly převzaty či napočteny z dat která poskytly: - Agenda mezinárodní

Více

Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti

Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti Účtovací interval První impuls přepočtená minutová cena silný provoz slabý provoz Místní a meziměstské hovorné 1 s 120 s 0,83 0,48 Kč / min Hovorné

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Volání ( za minutu) SMS Data ( za MB) MMS Přenos čísla 2,50 Kč 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Zdarma Balíčky Na výběr máš

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 12. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 12. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 12. 2014 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Kredit v HOME 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX 1 200,00 0,00 200,00 0,50 1,50

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit (v ceně) v ČR SMS v ČR MMS v ČR (v ceně) HOME 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme Ceník vnitrostátního volání Memobox Internet** Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Ceník tarifního programu Tarif Super Top 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 státem uznané svátky 1.2 Ceny za volání na

Více

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR Bulletin č. 11 Milada Horáková Ivana Macounová Září 2003 Zdroje statistických dat : Statistické údaje byly převzaty či napočteny z dat která poskytly: - MPSV-SSZ (Ministerstvo

Více