Lidská práva. a demokracie. ve světě. Zpráva. O činnosti EU V roce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidská práva. a demokracie. ve světě. Zpráva. O činnosti EU V roce"

Transkript

1 Lidská práva a demokracie ve světě Zpráva O činnosti EU V roce 2011

2 Evropská unie, 2012 Tato zpráva je k dispozici on-line na adrese Reprodukce je povolena s uvedením zdroje Fotografie na obálce: Wally Nell/ZUMA Press/Corbis Ÿadu dalších informací o Evropské unii lze rovnÿÿ nalézt na tÿchto internetových stránkách: / / Vydala Evropská sluÿba pro vnÿjší ÿinnost, červen 2012

3 LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACIE VE SVĚTĚ: ZPRÁVA O ČINNOSTI EU V ROCE

4 Obsah 1. Přehled Nástroje a iniciativy EU ve třetích zemích Úvod Obecné zásady EU týkající se lidských práv a mezinárodního humanitárního práva (MHP) Dialogy a konzultace o lidských právech Rozhodnutí Rady a řešení krizí Demarše a prohlášení Doloţky o lidských právech v dohodách o spolupráci se třetími zeměmi Evropská politika sousedství Činnost financovaná evropským nástrojem pro demokracii a lidská práva (EIDHR) Přezkum politiky EU v oblasti lidských práv Tematické otázky Tematické otázky týkající se obecných zásad EU Trest smrti Mučení a jiné kruté, nelidské či poniţující zacházení nebo trestání Práva dítěte Děti a ozbrojené konflikty Obránci lidských práv Lidská práva ţen Ţeny, mír a bezpečnost Podpora dodrţování mezinárodního humanitárního práva Další tematické otázky Mezinárodní trestní soud a boj proti beztrestnosti Lidská práva a terorismus Svoboda projevu, včetně nových médií Svoboda sdruţování a shromaţďování Svoboda myšlení, svědomí a náboţenského vyznání či přesvědčení Lesbické, gay, bisexuální, transgender a intersexuální osoby Lidská práva a podnikání, včetně sociální odpovědnosti podniků Podpora demokracie Podpora voleb Volební pozorovatelské mise EU Volební mise odborníků Pomoc při volbách Evropská nadace pro demokracii Spolupráce s parlamenty na celém světě Hospodářská, sociální a kulturní práva Azyl, migrace, uprchlíci a vysídlené osoby Obchodování s lidmi Rasismus, xenofobie, nediskriminace a respektování rozmanitosti Práva příslušníků menšin Práva osob se zdravotním postiţením Problematika původního obyvatelstva Činnost EU na mezinárodních fórech

5 zasedání Valného shromáţdění OSN Rada OSN pro lidská práva Rada Evropy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Otázky týkající se jednotlivých zemí a regionů Kandidátské a potenciální kandidátské země EU Turecko Západní Balkán Chorvatsko Bývalá jugoslávská republika Makedonie Černá Hora Albánie Bosna a Hercegovina Srbsko Kosovo Země v rámci evropské politiky sousedství Východní partnerství Jiţní Kavkaz (region) Arménie Ázerbájdţán Gruzie Bělorusko Moldavská republika Ukrajina Unie pro Středomoří Egypt Izrael Okupované palestinské území Jordánsko Libanon Sýrie Tunisko Alţírsko Maroko Západní Sahara Libye Rusko a Střední Asie Rusko Střední Asie (region) Kazachstán Kyrgyzstán Tádţikistán Turkmenistán Uzbekistán Afrika Africká unie Angola Burundi Kamerun

6 Čad Pobřeţí slonoviny Demokratická republika Kongo Eritrea Etiopie Gambie Guinea Guinea-Bissau Keňa Libérie Madagaskar Malawi Mauritánie Niger Nigérie Rwanda Senegal Somálsko Jihoafrická republika Súdán Jiţní Súdán Togo Uganda Zimbabwe Blízký východ a Arabský poloostrov Saúdská Arábie Bahrajn Írán Irák Jemen Asie a Oceánie Afghánistán Bangladéš Barma/Myanmar Kambodţa Čína Korejská lidově demokratická republika (KLDR) Fidţi Indie Indonésie Japonsko Laos Malajsie Nepál Pákistán Filipíny Srí Lanka Thajsko Východní Timor

7 Vietnam Americký kontinent Kanada USA Argentina Bolívie Brazílie Chile Kolumbie Ekvádor Salvador Guatemala Honduras Mexiko Nikaragua Paraguay Surinam Peru Uruguay Venezuela Kuba Dominikánská republika Haiti Jamajka Činnost Evropského parlamentu v oblasti lidských práv Seznam zkratek Annex 1 - Pledges made to the 31 st International Conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, 28 November to 1 December Joint pledge by EU Member States and National Red Cross Societies Trade Treaty Příloha 2 Usnesení o lidských právech v roce

8 Úvod Rok 2011 byl z hlediska lidských práv a demokracie rokem významným. Na Blízkém východě a v severní Africe prokazovali muţi i ţeny, mladí i staří, představitelé celé společnosti, odvahu při prosazování své přirozené lidské důstojnosti. A tím byli vzorem lidem na celém světě. Změny, jichţ dosáhli, si vyţádaly zřetelnou reakci ze strany EU. Dostáli jsme této výzvě vypracováním nového přístupu k sousedství, které prochází změnami. Ústředním bodem tohoto přístupu jsou lidská práva a skutečná demokracie. Minulý rok jsem hovořila o svém odhodlání zintenzívnit činnost EU a tak chránit a prosazovat lidská práva ještě účinněji. S cílem stanovit pro tuto činnost jasný cíl jsem v prosinci roku 2011 předloţila spolu s Evropskou komisí sdělení nazvané Lidská práva a demokracie jako priority vnější činnosti EU. Dalším krokem bude uskutečnit doporučení z tohoto sdělení v roce K tomu bude potřeba společné úsilí EU jako celku: nejen orgánů EU, ale rovněţ členských států EU a občanské společnosti. To je velká výzva, jeţ se odrazí v příštím vydání této výroční zprávy. V této chvíli však bude dobré připomenout si usilovnou práci, kterou EU v roce 2011vykonala proto, aby se práva stala skutečností. Vzdávám hold všem statečným lidem, kteří přispěli k tomuto nesmírně důleţitému procesu. 6

9 1. PŘEHLED V roce 2011 EU potvrdila, a to jak slovy tak činy, ţe lidským právům patří ústřední místo v činnosti EU po celém světě. Angaţovanost ESVČ během prvního celého roku její činnosti se odrazila v celoroční práci na společném sdělení vysoké představitelky a Evropské komise, přijatém dne 12. prosince a nazvaném Lidská práva a demokracie jako priority vnější činnosti EU na cestě k efektivnějšímu přístupu. Sdělení obsahuje řadu podnětů, jak pokročit v plnění strategie EU v této oblasti. Významný mezník v prvním roce existence ESVČ představovalo arabské jaro. Ve společném prohlášení vysoké představitelky Ashtonové a Evropské komise ze dne 8. března 2011 byla zdůrazněna potřeba podporovat poţadavek politické účasti, důstojnosti, svobody a pracovních příleţitostí a byl vymezen přístup zaloţený na úctě k univerzálním hodnotám a sdíleným zájmům. Při dosahování změn během arabského jara měla klíčový význam občanská společnost, a to v obecném kontextu zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v mnoha zemích. EU se pohotově vyjadřovala k problémům, jimţ organizace občanské společnosti čelí, a vyzývala všechny státy, aby dodrţovaly svobodu sdruţování a svobodu shromaţďování a aby přijaly právní předpisy odpovídající mezinárodním standardům. Byla zintenzívněna podpora občanské společnosti, a to především prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR). 7

10 Arabské jaro rovněţ ukázalo význam sociálních sítí a internetu pro prosazování reforem a obhajobu lidských práv. EU v rámci svých dvoustranných vztahů se třetími zeměmi, jakoţ i na vícestranných fórech opakovaně odsuzovala omezování svobody projevu a přístupu k internetu, a v neposlední řadě zatýkání bloggerů. EU je odhodlána zajistit, aby internet zůstal hybnou silou politické svobody. Proto v prosinci roku 2011 zahájila strategii neodpojování, jejímţ cílem je vytvořit nástroje, jeţ EU umoţní pomáhat ve vhodných případech organizacím občanské společnosti nebo jednotlivým občanům obcházet svévolné narušování přístupu k technologiím elektronických komunikací včetně internetu. V roce 2011 EU důrazně reagovala na zvyšující se počet aktů náboţenské nesnášenlivosti a diskriminace na celém světě. Na únorovém zasedání Rady pro zahraniční věci byly přijaty závěry, v nichţ bylo zopakováno hluboké znepokojení EU nad všemi formami nesnášenlivosti, diskriminace či násilí a byly odsouzeny jejich projevy. Delegacím EU byly v únoru roku 2011 rozeslány klíčové zprávy týkající se svobody náboţenského vyznání a přesvědčení s pověřením, aby v součinnosti s velvyslanectvími členských států EU pozorně sledovaly situaci ve svých hostitelských zemích. Svobodou náboţenského vyznání a přesvědčení se podrobně zabývala výroční zpráva EU o lidských právech zveřejněná v září roku Na půdě OSN EU usilovně pracovala na dosaţení shody v otázce potřeby bojovat proti náboţenské nesnášenlivosti a chránit svobodu náboţenského vyznání a přesvědčení, ale zároveň se vyvarovat koncepcí směřujících k ochraně náboţenství jako takového namísto ochrany osob diskriminovaných na základě jejich náboţenského vyznání nebo přesvědčení na úkor jiných stěţejných lidských práv, jako je svoboda projevu. V roce 2011 byl v této souvislosti zaznamenán uspokojivý pokrok, kdyţ bylo poprvé dosaţeno shody na rezoluci o svobodě náboţenského vyznání a přesvědčení v Ţenevě a na rezoluci o boji proti náboţenské nesnášenlivosti v New Yorku, které byly předloţeny EU a Organizací islámské spolupráce. 8

11 Členské státy Evropské unie, které jsou členy Rady pro lidská práva, rovněţ hlasovaly pro a na tomto hlasování se dohodla Evropská unie jako celek průlomovou rezoluci o lidských právech, sexuální orientaci a genderové identitě, která byla Radou OSN pro lidská práva přijata dne 17. června. Dne 27. září vysoká představitelka Catherine Ashtonová pronesla projev na plenárním zasedání Evropského parlamentu, ve kterém představila práci vykonávanou EU a členskými státy s cílem zabezpečit lidská práva osob LGBTI ve světě a uvedla, ţe nesmíme připustit diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity, stejně tak jako nepřipouštíme diskriminaci na základě barvy pleti a víry. V roce 2011 hrála EU nadále významnou úlohu v systému OSN pro lidská práva. Dne 23. února 2011 se EU podílela na uspořádání zvláštního zasedání Rady OSN pro lidská práva věnovaného Libyi, na němţ bylo přijato historické doporučení pozastavit členství Libye v Radě pro lidská práva. V průběhu roku 2011 EU v Radě OSN pro lidská práva a ve třetím výboru Valného shromáţdění OSN několikrát vznesla otázku situace v oblasti lidských práv v Sýrii, přičemţ vybudovala spojenectví zemí ze všech regionů, včetně arabského světa. EU se významnou měrou zasadila o vytvoření nezávislé vyšetřovací komise pro situaci lidských práv v Sýrii. V červnu roku 2011 EU zajistila přijetí rezoluce Rady pro lidská práva o stavu lidských práv v Bělorusku. EU rovněţ pokračovala v prosazování rezolucí o Barmě/Myanmaru a KLDR, a to jak v Radě pro lidská práva, tak ve Valném shromáţdění. 9

12 V březnu 2011 bylo patnáct členských států EU členy skupiny, jeţ připravila prohlášení s názvem Skoncování s násilnými činy a souvisejícím porušováním lidských práv na základě sexuální orientace a genderové identity, které na zasedání Rady OSN pro lidská práva schválilo 85 zemí. EU rovněţ uvítala stěţejní rezoluci o lidských právech, sexuální orientaci a genderové identitě, kterou podpořily státy ze všech regionů, vypracovala ji Jiţní Afrika a Radou pro lidská práva byla přijata v červnu roku Ve spolupráci se skupinou latinskoamerických zemí EU uspěla v prodlouţení mandátu zvláštní zástupkyně generálního tajemníka OSN pro otázky dětí a ozbrojených konfliktů na zasedání Valného shromáţdění OSN. EU rovněţ uvedla seznam prioritních zemí pro provádění obecných zásad EU týkajících se dětí a ozbrojených konfliktů do souladu se seznamem OSN. V červnu roku 2011 EU důrazně prosazovala potvrzení obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv Radou pro lidská práva. Obecné zásady OSN se rovněţ staly součástí vlastního politického rámce EU pro sociální odpovědnost podniků. Ve sděleních Obnovená strategie EU pro sociální odpovědnost podniků a Lidská práva a demokracie jako priority vnější činnosti EU z roku 2011 jsou obecné zásady OSN uznány jako soubor mezinárodních standardů pro oblast podnikání a lidských práv, jeţ by všechny evropské podniky měly dodrţovat. Oba dokumenty také navrhují konkrétní opatření pro provádění obecných zásad OSN. 10

13 V EU existuje dlouhá tradice podpory boje proti beztrestnosti za nejzávaţnější trestné činy, jeţ se dotýkají mezinárodního společenství jako celku. V návaznosti na svůj závazek na hodnotící konferenci v Kampale EU aktualizovala svůj společný postoj 2003/444/SZBP rozhodnutím Rady 2011/168/SZBP, přijatým dne 21. března Cílem tohoto nového rozhodnutí Rady je zvýšit všeobecnou podporu Římského statutu prosazováním co nejširší účasti na něm, zachovat celistvost Římského statutu, podpořit nezávislost Mezinárodního trestního soudu i jeho účinné a účelné fungování, podpořit spolupráci s Mezinárodním trestním soudem a podpořit uplatňování zásady doplňkovosti. Na podzim roku 2011 EU zahájila přezkum svých obecných zásad v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte s cílem přizpůsobit je nové mezinárodní situaci, jakoţ i vymezením priorit v oblasti lidských práv vycházejícím z místní úrovně. V zimě roku 2011 EU zahájila tematickou kampaň (demarši) zasazující se o podporu globální kampaně OSN za ratifikaci dvou opčních protokolů k Úmluvě o právech dítěte. Do června roku 2012 bude EU pokračovat v prosazování ratifikace zmíněných nástrojů, jakoţ i úmluvy ILO č. 182 o nejhorších formách dětské práce, a to na místní úrovni, prostřednictvím politického dialogu a jiných osvětových činností. Vysoká představitelka Ashtonová jménem EU trvale podporuje zrušení trestu smrti, a proto uvítala jeho zrušení v americkém státě Illinois v březnu roku V americkém státě Oregon bylo v listopadu roku 2011 zavedeno faktické moratorium, coţ vysoká představitelka Ashtonová zmínila ve svém prohlášení. 11

14 Vnitřního pokroku bylo v roce 2011 dosaţeno v souvislosti se závazkem EU, pokud jde o situaci ţen ve vztahu k míru a bezpečnosti. Dne 13. května 2011 Rada přijala Zprávu o ukazatelích EU pro účely komplexního přístupu k provádění rezolucí Rady bezpečnosti OSN č a 1820 o ţenách, míru a bezpečnosti ze strany EU. Ze zprávy vyplývá, ţe EU přijala konkrétní opatření k posílení mechanismů ochrany ohroţených skupin jako ţen a dětí a poskytuje nástroj pro sledování činnosti EU v této oblasti, při současném zvyšování odpovědnosti v souladu s dřívějšími závazky. Příští zpráva má být předloţena v roce Evropská unie usiluje o to, aby doloţka o lidských právech byla vkládána do všech politických rámcových dohod uzavíraných se třetími zeměmi, jako jsou dohody o přidruţení a dohody o partnerství a spolupráci. V této doloţce se stanoví, ţe lidská práva stanovená Všeobecnou deklarací lidských práv jsou základem vnitřní a zahraniční politiky smluvních stran a tvoří základní prvek dané dohody. V roce 2011 však ţádné nové dohody obsahující doloţku o lidských právech nebyly podepsány, ani nevstoupily v platnost. Na dvoustranné úrovni EU uspořádala více neţ 40 dvoustranných dialogů o lidských právech se třetími zeměmi, jeţ poskytly řadu příleţitostí k účinnému vyjádření konkrétních obav EU v oblasti lidských práv. EU zahájila práci na strategiích v oblasti lidských práv pro jednotlivé země pro téměř 160 zemí na celém světě, z nichţ 130 bylo vypracováno v roce Klíčovými cíli sledovanými prostřednictvím tohoto přístupu je: dosáhnout lepšího a komplexnějšího pochopení hlavních problémů v oblasti lidských práv v partnerských zemích; zaměřit opatření EU na klíčové priority v partnerských zemích, a to jak po stránce politické, tak po stránce finanční pomoci, aby bylo moţné lépe přizpůsobit náš přístup situaci jednotlivých zemí, a dosáhnout tak vyšší účinnosti, jak poţaduje vysoká představitelka; usnadnit a zefektivnit příslušné činnosti diplomatických misí členských států a EU v dané oblasti; a v neposlední řadě přispívat k různým strategiím pro jednotlivé země a regiony ucelenějším a přiměřenějším způsobem. 12

15 Ve dnech 8. a 9. prosince 2011 ESVČ v úzké spolupráci s partnery z nevládních organizací uspořádala 13. výroční fórum EU a nevládních organizací pro oblast lidských práv, jeţ mělo dvě témata: podporu provádění obecných zásad EU týkajících se mezinárodního humanitárního práva; a hodnocení oblasti lidských práv ze strany EU a nový víceletý finanční rámec od doporučení k činům. Fórum poskytlo nevládním organizacím příleţitost představit své zkušenosti z této oblasti, vyjádřit názory na politiky EU a dát EU doporučení, jak by bylo moţné provádění zlepšit. Výsledky fóra budou pečlivě zváţeny ESVČ a pracovními skupinami Rady. V reakci na znepokojivý vývoj stavu lidských práv v Bělorusku po prezidentských volbách z prosince roku 2010 EU vyzvala mezinárodní společenství, aby na porušování lidských práv rozhodným způsobem zareagovalo. V červnu roku 2011 přijala Rada pro lidská práva pod vedením Evropské unie rezoluci, v níţ pověřila vysokou komisařku pro lidská práva, aby do roka předloţila zprávu o situaci lidských práv v Bělorusku a aby vypracovala doporučení pro další činnost. EU mezitím přijala řadu dvoustranných opatření, jejichţ prostřednictvím byla výrazně zvýšena pomoc obráncům lidských práv a občanské společnosti, a zároveň vyvíjela rostoucí tlak na běloruský reţim, aby dodrţoval lidská práva a propustil všechny politické vězně. Ve společném sdělení v oblasti evropské politiky sousedství nazvaném Nový přístup k sousedství, jeţ prochází změnami, které bylo přijato dne 25. května 2011, byl obsaţen návrh na vytvoření Evropské nadace pro demokracii, coţ následně přivítala Rada pro zahraniční věci. Cílem je zaloţit Evropskou nadaci pro demokracii jako nezávislou instituci mající právní subjektivitu podle právního řádu některého z členských států. Nadace by byla prvotně, ovšem nikoli výlučně zaměřena na evropské sousedství a představovala by nový prostředek k usnadnění evropské podpory politických činitelů při přechodu k demokracii nebo pokojném usilování o demokracii. 13

16 V roce 2011 EU rozmístila deset volebních pozorovatelských misí. Pět z nich doprovázelo zásadní změny a poskytovalo jim větší důvěryhodnost (změna reţimu v Tunisku, vytvoření nového státu v jiţním Súdánu, přechod od vojenského k civilnímu reţimu v Nigeru, dlouho očekávaný posun k politické opozici v Peru a Zambii), tři volební pozorovatelské mise doprovázely relativně hladké znovuzvolení orgánů, které jiţ byly u moci (Nigérie, Čad a Uganda), zatímco dvě mise proběhly ve velmi obtíţné volební situaci (Nikaragua a Demokratická republika Kongo). EU rovněţ rozmístila volební mise odborníků v Beninu, Libérii, Pobřeţí slonoviny, Maroku, Guatemale, Thajsku, Středoafrické republice a Gambii. Evropský parlament rozmístil spolu se všemi volebními pozorovatelskými misemi své vlastní delegace, čímţ přispěl ke zviditelnění a zvýraznění politického úsilí EU. Jelikoţ se EU domnívá, ţe soukromé společnosti poskytující vojenské a bezpečnostní sluţby by měly odpovídat za případné porušování lidských práv vţdy, kdyţ provádějí své operace, zapojila se v květnu roku 2011 konstruktivně do prvního zasedání pracovní skupiny Rady OSN pro lidská práva o případném mezinárodním regulačním rámci pro soukromé společnosti poskytující vojenské a bezpečnostní sluţby. EU zdůraznila, ţe v první fázi je třeba se důkladně seznámit se stávajícími iniciativami a existujícími rozpory, pokud jde o odpovědnost za porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. 14

17 2. NÁSTROJE A INICIATIVY EU VE TŘETÍCH ZEMÍCH ÚVOD 2.1. Obecné zásady EU týkající se lidských práv a mezinárodního humanitárního práva (MHP) Páteří politiky EU v oblasti lidských práv je osm tak zvaných obecných zásad. Přestoţe nejsou právně závazné, Rada EU je přijímá jednomyslně, a představují tak zřetelné politické vyjádření priorit EU. Zároveň poskytují představitelům EU po celém světě praktické nástroje šíření politiky EU v oblasti lidských práv. Obecné zásady tak posilují soudrţnost a důslednost politiky EU v oblasti lidských práv. EU dosud přijala obecné zásady týkající se lidských práv v těchto oblastech: trest smrti (poprvé přijaty v roce 1998), mučení a jiné kruté, nelidské či poniţující zacházení nebo trestání (poprvé přijaty v roce 2001), dialogy o lidských právech (poprvé přijaty v roce 2001), děti a ozbrojené konflikty (poprvé přijaty v roce 2003), obránci lidských práv (poprvé přijaty v roce 2004), prosazování a ochrana práv dítěte (poprvé přijaty v roce 2007), násilí páchané na ţenách a dívkách a boj proti všem formám jejich diskriminace (poprvé přijaty v roce 2008), podpora dodrţování mezinárodního humanitárního práva (poprvé přijaty v roce 2005). 15

18 Další informace o těchto obecných zásadách lze najít v broţuře vydané v březnu roku K dispozici jsou rovněţ na internetu, a to ve všech jazycích EU, jakoţ i rusky, čínsky, arabsky a persky. V roce 2010 bylo dohodnuto, ţe je zapotřebí respektovat soudrţnost opatření EU po celém světě a zároveň přizpůsobit přístup EU konkrétní situaci v jednotlivých zemích. Za tímto účelem bylo rozhodnuto, ţe budou vypracovány místní strategie v oblasti lidských práv určené pro různé země, přičemţ budou nepřetrţitě přehodnocovány naše priority a nejúčinnější způsob vyuţívání našich rozmanitých nástrojů a současně budou do této činnosti s náleţitým ohledem zapojováni naši partneři Dialogy a konzultace o lidských právech V roce 2011 EU rozvíjela politické dialogy věnované problematice lidských práv s rostoucím počtem partnerů. Nový dialog o lidských právech byl v roce 2011 navázán s Alţírskem jako součást evropské politiky sousedství. Byla rovněţ přijata opatření k formalizování dialogu o lidských právech s Jiţní Afrikou a byly navázány počáteční kontakty k zavedení pravidelných konzultací o lidských právech s Korejskou republikou. Formální dialogy o lidských právech či dialogy s podvýbory se v roce 2011 uskutečnily s těmito partnery: Africkou unií, Alţírskem, Argentinou, Arménií, Brazílií, Běloruskem, Kambodţou, Chile, Čínou, Kolumbií, Gruzií, Indií, Indonésií, Jordánskem, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Laosem, Libanonem, Mexikem, Moldavskou republikou, Marokem, Palestinskou samosprávou, Pákistánem, Tádţikistánem, Turkmenistánem a Vietnamem. Konzultace o otázkách lidských práv se uskutečnily s Kanadou, Izraelem, Japonskem, Novým Zélandem, Ruskem, s USA a kandidátskými zeměmi (Chorvatskem, Islandem, Tureckem a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií). Zasedání v rámci zavedených dialogů o lidských právech s Egyptem, Srí Lankou a Tuniskem se v roce 2011 nemohla uskutečnit. Kaţdoroční dialog s Pákistánem byl 16

19 odloţen na začátek roku Dialog o lidských právech s Íránem je od roku 2006 přerušen. 17

20 Součástí přezkumu politiky EU v oblasti lidských práv bylo v roce 2011 stanovit v rámci všech těchto různých dialogů osvědčené postupy za účelem posílení jejich vlivu, a to třemi způsoby: zaprvé, jejich lepším zasazením do celkového vztahu s příslušnou třetí zemí, aţ po schůzky na nejvyšší úrovni; zadruhé, zajištěním jejich těsného spojení s dalšími politickými nástroji v oblasti lidských práv, především s novými strategiemi v oblasti lidských práv pro jednotlivé země; zatřetí, zaměřením pozornosti na činnosti navazující na tyto dialogy v podobě konkrétních akčních plánů, legislativních reforem a projektů, jeţ můţe EU podporovat pomocí svých nástrojů, mimo jiné podporou spolupráce. V této souvislosti byla zvláštní pozornost věnována sestavování programu dialogů o lidských právech, se zaměřením na vnitrostátní situaci v oblasti lidských práv, včetně jednotlivých případů. Na pořady jednání dialogů jsou ve stále větší míře jako obvyklé body zařazovány vícestranné otázky, jimiţ se zabývají OSN a příslušné regionální organizace. V úzké spolupráci s členskými státy EU je Evropská unie rovněţ vstřícná vůči poţadavkům partnerských zemí týkajícím se jednání o vnitřních otázkách EU v oblasti lidských práv. Při vytváření pořadů jednání pro dialogy o lidských právech s jiţními zeměmi evropské politiky sousedství se osvědčily akční plány, které byly s těmito zeměmi sjednány nebo byly v procesu přezkumu, jeţ rovněţ poskytly uţitečná referenční kritéria k usnadnění pravidelného hodnocení dialogů, vyţadovaného v obecných zásadách EU týkajících se lidských práv, jeţ má probíhat spolu s pravidelnou aktualizací a přezkumem strategií v oblasti lidských práv pro jednotlivé země. V souladu s osvědčenými postupu dochází k zobecňování konzultací s občanskou společností, jak v Bruselu, tak v příslušné zemi, jakoţ i hodnotících zasedání v návaznosti na dialogy. Kromě toho se v roce 2011 konalo zhruba deset seminářů věnovaných občanské společnosti, jejichţ cílem bylo přispět k oficiálním dialogům o lidských právech. V roce 2011 EU pokračovala v jednání s čínskými orgány s cílem zlepšit formu dialogu o lidských právech mezi EU a Čínou v souladu s doporučeními 18

21 přezkumu dialogu z roku Přezkum konzultací o lidských právech mezi EU a Ruskem byl dokončen v roce 2011; na jeho základě se EU spolu s ruskými orgány snaţí zlepšit formu a obsah dialogu. 19

22 Kromě toho vede téměř všech 79 afrických, karibských a tichomořských zemí, které jsou stranami dohody z Cotonou, dialog s EU zaloţený na článku 8 uvedené dohody, který zahrnuje pravidelné posuzování vývoje ohledně dodrţování lidských práv, demokratických zásad, právního státu a řádné správy věcí veřejných. Dodrţování lidských práv, demokratických zásad a právního státu jsou podle článku 9 dohody z Cotonou podstatnými prvky této dohody a jako takové jsou předmětem doloţky o řešení sporů v článku 96, na jehoţ základě můţe být zahájen konzultační postup a přijímána vhodná opatření vůči dotčené zemi, která mohou zahrnovat i (v krajním případě) pozastavení platnosti dohody. V roce 2011 byla příslušná opatření uplatněna vůči pěti zemím: Zimbabwe, Fidţi, Guineji, Guineji-Bissau a Madagaskaru. Uplatnění postupu podle článku 96 vůči Nigeru bylo přerušeno Rozhodnutí Rady a řešení krizí EU pokračovala v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) v provádění a konsolidaci konkrétních politik týkajících se lidských práv a ţen, míru a bezpečnosti a v dalším rozvíjení acquis a provádění pokynů pro ochranu civilního obyvatelstva v rámci misí a operací SBOP. Příslušné pracovní skupiny Rady pokračovaly v jednání o otázce začleňování problematiky lidských práv a genderových aspektů do SBOP a tato otázka byla i nadále součástí plánování, provádění a následných procesů získávání poznatků z misí a operací SBOP. V roce 2011 nebyly rozmístěny ţádné nové mise ani operace SBOP. 20

23 Konkrétně začalo provádění doporučení ze zprávy nazvané Poznatky a osvědčené postupy při začleňování otázek lidských práv a rovnosti ţen a muţů v rámci vojenských operací a civilních misí SBOP, kterou Rada potvrdila v prosinci roku ESVČ rovněţ zahájila proces přezkumu zaměřený na aktualizaci operativního dokumentu přijatého v roce 2008 a nazvaného Provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 posílené rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1820 v rámci EBOP s cílem přizpůsobit politický rámec EU pro oblast ţen, míru a bezpečnosti poslednímu vývoji (především přijetí následných rezolucí Rady bezpečnosti OSN o ţenách, míru a bezpečnosti, jakoţ i poznatkům získaným v rámci EU/SBOP od roku 2008). Další významnou činností v roce 2011 bylo vypracování vzdělávacích modulů týkajících se lidských práv, rovnosti ţen a muţů a ochrany dětí na základě nástinu standardních prvků odborné přípravy EU v oblasti lidských práv a rovnosti ţen a muţů v balíčku tří návrhů koncepcí obsahujících minimální standardní prvky odborné přípravy v oblasti lidských práv, rovnosti ţen a muţů a ochrany dětí v kontextu SBOP, přijatého v prosinci roku Jejich vypracování probíhá ve spolupráci se vzdělávacími institucemi z členských států EU a s občanskou společností. ESVČ v červnu roku 2011 uspořádala kaţdoroční setkání poradců a kontaktních osob pro otázky rovnosti ţen a muţů působících v rámci operací a misí SBOP, přičemţ se jednalo o třetí setkání tohoto druhu. Kromě toho byly během semináře, který se konal v dubnu roku 2011, vedoucím civilních misí SBOP předány instrukce ohledně politiky EU v oblasti lidských práv a rovnosti ţen a muţů. V průběhu roku bylo souběţně s vytvářením ESVČ zaměřováno zvláštní úsilí na usnadnění výměny informací mezi veškerými sluţbami působícími v oblasti zvládání krizí a příslušnými odborníky ESVČ pro oblast lidských práv, rovnosti ţen a muţů a ochranu dětí. 21

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 252

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Jaká jsou pravidla financování?

Jaká jsou pravidla financování? Jaká jsou pravidla financování? Rozpočet projektu musí být navržen podle následujících pravidel financování: A) Akce 2 EDS - Přehled pravidel financování Cestovní náklady Náklady spojené s vysláním Náklady

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

Vysoká cena základních práv

Vysoká cena základních práv POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST Vysoká cena základních práv Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné

Více

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 Opatření č. 1/2010, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách V případě, že byl žadateli na základě písemné žádosti o cestovní

Více

Nové technologie a staré dluhy

Nové technologie a staré dluhy VZDĚLÁNÍ Nové technologie a staré dluhy Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Předplacené karty Název tarifu Startovní cena Paušál v síti v ČR v ČR v ČR Data HOME 200 0 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX 1 200 0 0,50 1,50 1,50 4,90

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ I. DĚTI A OZBROJENÉ KONFLIKTY 1. Jen v posledním desetiletí si ozbrojené konflikty podle odhadů vyžádaly životy více než dvou miliónů

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit (v ceně) v ČR SMS v ČR MMS v ČR (v ceně) HOME 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Ceník tarifního programu Tarif Super Top 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 státem uznané svátky 1.2 Ceny za volání na

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY. Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce

STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY. Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY NÁZEV PROJEKTU: Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce V tomto dokumentu se můžete seznámit s některými statistickými údaji, které se podařilo vysledovat

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014 Národní volání a krátké textové zprávy Destinace jednotka cena bez DPH cena s DPH Volání do sítě

Více

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč Ceník Služeb Základní tarify Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 10 Tarif 200 150 20 Tarif 300 250 30 Využití 3G sítě zdarma v rámci paušálu. Využití LTE sítě za 20Kč měsíčně. Volné minuty

Více

GF LI Integrita Compliance/Integrity pro ELA. Tomáš Čejchan Právní oddělení ABB s.r.o.

GF LI Integrita Compliance/Integrity pro ELA. Tomáš Čejchan Právní oddělení ABB s.r.o. GF LI Integrita Compliance/Integrity pro ELA Tomáš Čejchan Právní oddělení ABB s.r.o. Práce s integritou Program Úvod Transparency International a Česká republika Korupce Ochrana hospodářské soutěže Boj

Více

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs.

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs. Balíčky CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015 TRUST-Mobil Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / Tarif 199 200 minut + 20 SMS do pevných a mobilních sítí v ČR * 199,-

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník společností BEI

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014 Národní volání a krátké textové zprávy -Cenyjsou platné pro volání a zprávy v

Více

CENÍK GEMNET MOBIL 2014. TARIFY: Tarif zaplaťte pouze, co provoláte:

CENÍK GEMNET MOBIL 2014. TARIFY: Tarif zaplaťte pouze, co provoláte: CENÍK GEMNET MOBIL 2014 Služba je určena pro rezidentní zákazníky využívající připojení k internetu od naší společnosti. U zákazníků se špatnou platební historii, může být zřízení služby podmíněno složením

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB A) Základní služby 1. Obyčejná zásilka (čl. 115 Poštovních podmínek - dále jen PP) hmotnost prioritní a) evropské země do 20 g včetně 17,- Kč do 50 g

Více

LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY

LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY Evropská unie Česká republika se ve svém působení v Evropské unii soustřeďuje na zefektivnění její politiky v oblasti podpory lidských práv a demokracie

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Akce 1. Mládež pro Evropu

Akce 1. Mládež pro Evropu Akce 1 Mládež pro Evropu Výměny mládeže Iniciativy mládeže Projekty participativní demokracie Akce 1.1 Výměny mládeže Setkání mladých lidí ze zemí EU s cílem se vzájemně poznat, porozumět odlišné kultuře,

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Ceník služeb, poplatky

Ceník služeb, poplatky Standardní tarify - bez limitu a FUP Tarif Rychlost Platnost od 23. 2. 2015 Ceník služeb, poplatky INTERNET - WMS CITY CITY Mini 100 Mbit/s FULL DUPLEX 340 Kč CITY Klasik 200 Mbit/s FULL DUPLEX 565 Kč

Více

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč Mobilní volání a mobilní data - MobilCall /I Paušální tarify Nevyčerpané volné minuty a SMS se převádějí do dalšího zúčtovacího období Volné minuty platí pro národní provoz a nezahrnují čísla a služby

Více

Erasmus+: GRUNDTVIG. Finanční pravidla. Výzva 2015

Erasmus+: GRUNDTVIG. Finanční pravidla. Výzva 2015 Erasmus+: GRUNDTVIG Finanční pravidla Výzva 2015 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost dvojího financování

Více

JUDr. Marie Salačová LPG klub

JUDr. Marie Salačová LPG klub Změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2009 7.1.2009 Práce a mzda str. 19 Pracovní právo - změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2009 JUDr. Marie Salačová LPG klub Tak jako každoročně,

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Ceník hovorného OXID Voice Mobile

Ceník hovorného OXID Voice Mobile OXID Mobile Start OXID Mobile 100 Měsíční paušál 60,- Kč Měsíční paušál 99,- Kč Volné minuty 10 Volné minuty 100 Volné SMS 10 Volné SMS 0 Volné data bez dat Volné data bez dat 1 Kč/min 1 Kč/min Ostatní

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

Ceník. Tento Ceník spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 01.03.2015.

Ceník. Tento Ceník spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 01.03.2015. Ceník 1. Obecná část Toto je ceník společnosti Private Mobile a. s., IČ 267 76 642, se sídlem Staroměstské nám. 11, 293 01 Mladá Boleslav, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU

DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU Používají se v rámci preferenčního systému EU na základě mezinárodních dohod, jednostranných opatření nebo NR č. 1207/01. Příslušné předpisy vymezují, jaký z důkazů

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD A ODMĚN V ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD A ODMĚN V ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD A ODMĚN V ČASQ 5.6.2013 Poskytování cestovních náhrad v ČASQ Stránka 1 z 5 POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD V ČASQ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1-3 II. ROZSAH NÁHRAD VÝDAJŮ SOUVÍSEJÍCH

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Cestovní náhrady ve 252 příkladech

Cestovní náhrady ve 252 příkladech Cestovní náhrady ve 252 příkladech 6. aktualizované a rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 1. 2014 Tam, kde jsou v publikaci uvedeny sazby cestovních náhrad platné pro rok 2013, použijte sazby platné pro

Více

ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU SMĚRNICE AČMK 1/2007 O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU SMĚRNICE AČMK 1/2007 O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU SMĚRNICE AČMK 1/2007 O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ a. Tato směrnice upravuje podmínky pro poskytování příspěvku na úhradu výdajů souvisejících

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Volání ( za minutu) SMS Data ( za MB) MMS Přenos čísla 2,90 Kč 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Zdarma Balíčky Čerpání volných

Více

Program. Mládež v akci

Program. Mládež v akci Program Mládež v akci OBSAH Program Mládež v akci 3 Akce 1 Mládež pro Evropu 7 Akce 2 Evropská dobrovolná služba 1 Akce 3 Mládež ve světě 17 Akce 4 Systémy na podporu mládeže 21 Akce 5 Podpora evropské

Více

Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix

Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix účinnost od 1. 7. 2014 Obsah 1. Volání na barevné linky... 3 1. O2 Eurotarif... 3 2. Mezinárodní volání, SMS a MMS... 4 Sazba

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE ZEMĚ/Název dohody Pokud není v Úředním věstníku EU oficiální česká verze, je ponechán název dohody v anglické verzi. Publikace v Úředním

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu ve světě

Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu ve světě Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu ve světě Kromě zahrnutí široké palety zemí a jurisdikcí na různém stupni ekonomického vývoje a s různými kulturními tradicemi je celosvětový přehled

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

Národní volání, SMS, MMS

Národní volání, SMS, MMS Ceník Služeb Platný od 1. 7. 2014 Národní volání, SMS, MMS Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS Volné minuty Volné SMS v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil Klasik*

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS AIDCO CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2006) SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Výroční zpráva za rok 2006 o rozvojové politice Evropského společenství a o provádění vnější

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Ceník služeb Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Předplacená karta COOP Mobil Služba / Tarif Měsíční poplatek za tarif - Volné minuty -

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 11. 2013) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Gas Mobil. CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014. www.gasmobil.cz

Gas Mobil. CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014. www.gasmobil.cz CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014 Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky součástí Smlouvy o poskytování veřejně

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014

Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014 Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014 Všechny níže uvedené tarify jsou bez závazku nebo se závazkem na 12 resp. 24 měsíců.

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB

PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB Platný od 1. 5. 214 PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky součástí Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Export a konkurenceschopnost co dál?

Export a konkurenceschopnost co dál? Export a konkurenceschopnost co dál? 15.11.2012 Exportní konference Prof. Michal Mejstřík, předseda Mezinárodní obchodní komory ČR (ICC ČR) Jana Gutierrez Chvalkovská, zástupkyně předsedy ICC ČR POZICE

Více

Stát Publikace Platí od Max. dnů Rozsah pro občany ČR do ciziny, nebo cizince do ČR ALBÁNIE Albánská republika ANDORRA Andorrské knížectví 03.04.

Stát Publikace Platí od Max. dnů Rozsah pro občany ČR do ciziny, nebo cizince do ČR ALBÁNIE Albánská republika ANDORRA Andorrské knížectví 03.04. Stát Publikace Platí od Max. dnů Rozsah do ciziny, nebo cizince do ČR ALBÁNIE Albánská ANDORRA Andorrské knížectví ARGENTINA Argentinská AUSTRÁLIE Australské společenství BELIZE BOLÍVIE Bolívijská BOSNA

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit v síti 3ton SMS v MMS HOME* 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX* 200,00

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více