1. Úvod. 2. Sběr poruch povrchu vozovek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvod. 2. Sběr poruch povrchu vozovek"

Transkript

1 Stav povrchu vozovek silnic III. třídy v Jihočeském kraji v roce 2012 (zpracovaný s využitím programového vybavení systému hospodaření s vozovkou RoSy PMS) 1. Úvod Předpokladem k dobrému dlouhodobému hospodaření se sítí silnic je dostatek informací o stavu povrchu vozovek a jeho pravidelnému vyhodnocování včetně tvorby plánů údržby a oprav. Tyto informace a podklady pro všechny úrovně správy sítě silnic je schopen poskytovat systém RoSy PMS prostřednictvím svých jednotlivých programových modulů. Prvním krokem k sestavení pokladů pro plán údržby a oprav je sledování vozovek, který spočívá v pravidelném sběru poruch povrchu vozovek. 2. Sběr poruch povrchu vozovek Sběr poruch pro potřeby sledování stavu povrchu vozovek v rámci MSHV RoSy PMS se provádí metodou pomalu jedoucího vozidla se záznamem dat do počítače. Systém je založen na technickém vybavení, které tvoří vozidlo vybavené výstražným zařízením, snímačem ujeté vzdálenosti napojeným na tachometr automobilu a na přenosný počítač (notebook). Přesnost takto měřené délky lze měřit na 0,1 m s přípustnou chybou zařízení 1m/1km. Pro záznam poruch při sběru a pro jejich následné zpracování (grafická prezentace dat, sumarizace, import dat) se používá program VipNG (viz ilustrační obrázek). V Jihočeském kraji v letošním roce byly aktualizovány data o poruchách na kompletní síti silnic III. třídy a to. Při aktualizaci dat byly zaznamenány úseky silnic, které byly nezpevněné nebo silnice, které byly neprůjezdné. Tyto úseky nebyly do celkového stavu povrchu vozovek započítávány. Celková délka těchto úseků je 6,2 km a jejich výpis je uveden v následující tabulce. 1

2 N O*+,- S./0.4, Ú5 U ) 57n8'z( Do CJH CJH A CJH CJH CJH CJH CST CCK :; 33 O 3 C!"# D 'z( D% ) n $%& n n $%& n zn silnice 2.1. LOKALIZACE PORUCH Pro přesnou lokalizaci poruch, je z důvodu kompatibility dat se Silniční databankou používán uzlový lokalizační systém. Silnice je definovaná jednoznačným číselným označením a v místech křižovatek, resp. na hranici okresu je rozdělena na jednotlivé uzlové úseky. Další podmínkou pro jednoznačnou lokalizaci je dodržení správného směru měření VYHODNOCENÍ ZÁZNAMU PORUCH Vyhodnocením poruch je prezentace posbíraných dat všech druhů poruch graficky nebo datově formou výpisu s informací o staničení, ploše, šířce a délce poruchy. Grafická prezentace umožňuje rozhodnout o rozdělení měřeného úseku na jednotlivé podúseky s různou úrovní, případně typem porušení pro předběžné určení úseku s jednotnou údržbou a opravou co do technologií i jejího rozsahu. Maximální ani minimální délka takto definovaného úseku není stanovena, ale z praktického hlediska je optimální, pokud se pohybuje v rozmezí 500 až 2000 m. Data zpracovaná programem VipNG jsou pak importována do programu RoSy Base pro účely dalšího souhrnného zpracování digitální mapa, souhrnné přehledy, výpočet plánů údržby a oprav HODNOCENÍ STAVU POVRCHU VOZOVEK Po detailním zpracování poruch na každém úseku je provedena sumarizace poruch do skupin se stejným charakterem porušení odpovídající i stejné technologii údržby, resp. opravy. Z analýzy poruch na základě TP 87, (tab. 7) je následně provedeno zatřídění jednotlivých úseků sledované silniční sítě do 5 kategorií podle stavu porušení od hodnocení stavu výborný až po stav havarijní. Pro zatřídění úseků je rozhodující procento porušení plochy úseku poruchou s největším rozhodujícím rozsahem. 2

3 GHIJEL pro návrhovou úroveň porušení D1 MP Zpracování dat, výsledky a závěry Na všech datech aktualizovaných v letošním roce byl podle kritérií uvedených v TP87 vyhodnocen stav povrchu vozovek silnic III. tříd v Jihočeském kraji. grafu. Celkové rozdělení stavu povrchu vozovek je zobrazeno v následujícím koláčovém QRT VW 9% km 975 km 26% 353 km 9% 602 km 16% průměrné hodnocení = 3,51 Z koláčového grafu vyplývá, že ve stavu havarijním je 40 % (1515 km) silnic a ve stavu nevyhovujícím 16 % (602 km). Celkem je v Jihočeském kraji 56% (2117 km) silnic III. tříd vyžadující bezprostřední provedení údržby nebo opravy. Celková průměrná známka hodnotící stav povrchu sítě silnic III. tříd je na hodnotě 3,51. Při pohledu do jednotlivých okresů Jihočeského kraje je patrné, že nejlépe je průměrnou klasifikační známkou hodnocen okres Prachatice (průměrná známka 3,37) a okres Tábor (průměrná známka 3,38), naopak na druhé straně je nejhůře hodnocen okres Strakonice (průměrná známka 3,81). V tomto okrese je také nejvyšší procentuální zastoupení silnic (53% z celkové délky silnic III. třídy v tomto okrese) hodnocených stupněm 5 tedy jako havarijní. Nejvyšší procento úseků hodnocených stavem 1- výborný tedy úseků, které jsou po opravě v době předání stavby resp. v záruční době, je v okrese Jindřichův Hradec (celkem 13%). <

4 V následujícím grafu je znázorněn stav povrchu vozovek v jednotlivých okresech Jihočeského kraje seřazených podle průměrného hodnocení od nejlepšího okresu (nejnižší průměrná známka) až po nejhorší okres (s nejvyšší průměrnou známkou). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 30% 20% 10% ef YZY[ \]\^ \]_` \]_a YZbY \]ca Prachatice Tábor Český Krumlov České Budějovice Jindřichův Hradec Písek \]^` Strakonice vghijkg lihjg vmoivpqrsr ktvmoivpqrsr ouvujwqkr xy{ }~}{ 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 dze Sběr a následné zpracování poruch vozovek by měl představovat první krok k sestavení plánu údržby a oprav vozovek na období s výhledem na 10 let jak s neomezenými finančními prostředky (tzv. optimální plán), tak s omezenými finančními prostředky danými rozpočtem pro jednotlivé roky plánu. Proces sledování stavu povrchu vozovek a tvorby plánu údržby a oprav by neměl být jednorázovou akcí, ale měl by se stát pravidelně se opakující činností, kdy by měla být každoročně prováděna aktualizace stavu povrchu vozovek tak, aby bylo možno sledovat vývoj poruch, a tak aby mohly být zaznamenávány úseky s provedenou údržbou nebo opravou provedené v aktuálním roce. Podrobné výsledky jsou zpracovány v následujících tabulkách a grafech. V Brně dne Ing. Jiří Gregor PavEx Consulting, s.r.o. X

5 ƒ ˆ Š Œ Ž Œ š œ žÿ Ÿ ª ««

6 [km] ±²³ µ ± ¹º»¼º½ ¾º ÀÁ¹ÃÄ À ñ Å S!"#$ % &' ()*+)",,,-./01! "& 2342 O5678 :; B; B; P CE ÆÇÈÉÊËÇ dobrý vyhovující nevyhovující havarijní klas. délka [m] ÌÍÎÏÐÎÑÒÏÓ ÔÕ Ö Ø ,37 ÙÛÜ ÝÛÝ Þßàáâ ãäåæçèé êô ëëô ,41 ìùù íîù ïðàßá êö ëñê ,57 ììû òóù ôõö øùúûüý ê ñô ,81 óìþ óþî ÿt èä Õê êõë ,38 óûù îîû J é ä ß 9ñ 9Ø ,53 îûü Üþò Þßàá å èé ß Õë ÖÖë ,47 ÜþÝ îòò C Ùóí òîó íüì îûí Ùóþ ÜîÜ îýþ ììì ò óòì îóü 3,51 Ù ÛÝÙ Üþþ Stav povrchu vozovek podle rozsahu silniční sítě F Prachatice Český Krumlov Písek Strakonice Tábor Jindřichův Hradec České Budějovice 100% 90% 80% 70% 60% 50% 30% 20% 10% Ff Stav povrchu vozovek podle průměrného hodnocení ]^]_ ]^]` ]^ab ]^a_ ]^c] ]^c_ Prachatice Tábor Český Krumlov České Budějovice Jindřichův Hradec Písek ]^`b Strakonice gijklmi okjli gpqkgrstut mwgpqkgrstut qxgxlysmt z{ }~ ~ ƒ 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 e^f Celkové rozdělení stavu povrchu vozovek km 602 km 16% GHI KL 9% 353 km 9% 975 km 26% vmnqrum dqnrm vvwqvxyz[z UnvVWQvXYZ[Z WhvhR\YUZ ˆ QUŠX Œ\U Ž Š R Q

7 š œ žÿ Ÿ Ÿ ž ª «± ²³ µ ¹ º» µ¼½¼³¼ ¾ ÀÁ

8 !"#$ %&' ()*+)",,,-./01 2&0+*)3"# '!&(&"# O S ææøßp C ÂÃÄÅÆÇà dobrý vyhovující nevyhovující havarijní klas. [m] ÈÉÊËÌÊÍÎËÏ ÐÑ ÒÓÔ ,37 ÕÖ ØÖØ ÙÚÛÜà ÝÆÞßàÅ áð ââð ,41 ãõõ äåõ æçûúü áò âèá ,57 ããö éêõ ëíéêìíîîëï Óá èðó ,81 êãï êïå ðñäåæ Ñá áñâ ,38 êöõ ååö òóçôõóö øâ ùæúôúö ûè üûô ,53 åö ïé ÙÚÛÜý þþôÿ ÅÂóöÚ Ñâ ÒÒâ ,47 ïø åéé C , Prachatice Český Krumlov 124 km 32% 69 km 18% % 46 km 12% 121 km 31% 128 km 29% 104 km 24% % 56 km 13% 114 km 26% Písek Strakonice 192 km 43% 5: 67 :; 59 km 13% 46 km 10% 114 km 26% 288 km 53% % 112 km 21% 62 km 11% 38 km 7% Tábor Jindřichův Hradec 233 km 63 km 11% < % 41 km 7% 183 km 31% 302 km 44% 95 km 14% => 67 13% 153 km 22% 48 km 7% České Budějovice 248 km 34% 151 km 21% << 67 9% 78 km 11% 178 km 25% vdeovující nfvdeavghiji EhvhBKHnI PavEx Consulting, s.r.o. 2012

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Stav povrchu vozovek silnic II. a III. tøídy v Jihomoravském kraji k 30.4.2011

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Stav povrchu vozovek silnic II. a III. tøídy v Jihomoravském kraji k 30.4.2011 Stav povrchu vozovek silnic II. a III. tøídy v Jihomoravském kraji k 30.4.2011 PavEx Consulting, s.r.o. 2011 1. Úvod Stav povrchu vozovek sítě silnic II. a III. třídy v Jihomoravském kraji k 30. 4. 2010

Více

ENVIS 4 OBLAST HLUK SOUHRNNÁ ZPRÁVA INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY

ENVIS 4 OBLAST HLUK SOUHRNNÁ ZPRÁVA INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY SOUHRNNÁ ZPRÁVA OBLAST HLUK Červen 2008 ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MČ HL. M.

Více

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni?

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2010 C I V I T A S P E R P O P U L I Civitas per Populi 2010 Autorský kolektiv:

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. ANOTACE: V příspěvku jsou rozebrány problémy při ocenění

Více

Analýza sběrných dvorů a sběrných míst v Královéhradeckém kraji

Analýza sběrných dvorů a sběrných míst v Královéhradeckém kraji Analýza sběrných dvorů a sběrných míst v Královéhradeckém kraji říjen 2011 1 Úvod Význam evidence, uchovávání a zveřejňování zpracovaných informací neustále roste. Tento vývoj je podmíněn povinnostmi vyplývajícími

Více

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Příloha k nařízení č../... Sb. hl. m. Prahy INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ O B S A H Seznam zkratek... 5 Úvod... 7 A. Místo překročení limitních hodnot... 12 A.1.

Více

Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti

Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti Autoři: Doc.Dr.Ing. Jiří Horák, Doc.RNDr. Milan Šimek, PhD., Lukáš Růžička, Dr. Ing. Bronislava Horáková OBSAH: 1. Způsoby hodnocení dopravní dostupnosti...

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.: 04944/11-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

B) Oblast kvantity vod

B) Oblast kvantity vod B) Oblast kvantity vod Obsah části B) str. 1. Úvod 4 2. Základní pojmy, legislativní vymezení a stanovení cílů 5 3. Vývoj v zásobování vodou 8 4. Vodohospodářská soustava povodí Odry 9 4.1 Manipulační

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 42 O B S A H : Část I. 42.

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 42 O B S A H : Část I. 42.

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Vývoj potřeby vody v Praze

Vývoj potřeby vody v Praze Vývoj potřeby vody v Praze Ing. Josef Drbohlav, Ing. Jiří Jankovský Hydroprojekt cz a.s., Táborská 31, Praha 4 1. ÚVOD Problematikou vývoje potřeby v Praze jsme měli možnost se zabývat při zpracování studie

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více