M Ě S T O H O Ř I C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T O H O Ř I C E"

Transkript

1 M Ě S T O H O Ř I C E Komunitní plán sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Hořice Obsah: I. Úvod II. Principy a přínosy projektu III. Oprávněný zástupce zadavatele a realizátor projektu IV. Pracovní skupiny V. Analýza sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Hořice VI. Sociodemografické údaje VII. Priority jednotlivých pracovních skupin VIII. Podkladové materiály

2 I. ÚVOD Komunitní plán sociálních služeb pro území obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hořice je dokumentem, který vznikl metodou, jež lze na úrovni obcí plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i místním potřebám jednotlivých občanů. Tato moderní metoda počítá s názory celé komunity daného území a umožňuje občanům účast a zapojení se do procesu přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb. Základem je otevřená spolupráce zadavatelů s uživateli a poskytovateli sociálních služeb. Jde o partnerskou spolupráci mezi všemi účastníky, hledají se různé metody a formy oslovení a zapojení tak, aby žádná skupina nebyla diskriminována. Při tvorbě komunitního plánu jsou porovnány existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami, které slouží jako podklad pro určení priorit v oblasti sociálních služeb. Představitelé samosprávy si plně uvědomují, že sociální služby jsou velmi významnou části aktivit státu i samosprávy. II. PRINCIPY A PŘÍNOSY PROJEKTU - zhotovení komunitního plánu v sociálních službách pro hořický region přinese zvýšení efektivnosti a kvality poskytovaných služeb - umožňuje přirozenou tvorbu mikroregionů a svazku obcí za účelem efektivního zajištění sociálních služeb - zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb na místní úrovni - velkým přínosem je navázání úzké spolupráce s uživateli - zvyšuje se podíl občanů na rozhodování v oblasti poskytování sociálních služeb - poskytované sociální služby jsou pod veřejnou kontrolou - umožňuje větší efektivitu při vynakládání finančních prostředků na zajištění veřejných služeb, vícezdrojové financování na základě dohody partnerů - možnost čerpat finanční prostředky na sociální služby obce z rozpočtu kraje, státu, rozvojových fondů a programů - umožňuje propojení a stanovení potřebnosti sociálních služeb v návaznosti na další veřejné služby zdravotnictví, vzdělávací procesy, prevence kriminality, zaměstnanost, integrace národnostních menšin, protidrogová prevence - důkladná analýza potřeb pro jednotlivé cílové skupiny III. OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE ZADAVATELE A REALIZÁTOR PROJEKTU Paní Soňa Kerelová, místostarostka města a paní Hana Hvězdová, vedoucí odboru zdravotní a sociální péče

3 IV. PRACOVNÍ SKUPINY Při tvorbě komunitního plánu vznikly pracovní skupiny, které pracují pod vedením koordinátora. V každé pracovní skupině je zástupce zadavatele, uživatele a poskytovatele. Cílové skupiny uživatelů sociálních služeb: - senioři a zdravotně postižení občané - děti a mládež - prevence kriminality a volnočasové aktivity Realizátor projektu původně zamýšlel vytvořit čtvrtou pracovní skupinu ze starostů obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností města Hořice. Tento záměr se nepodařil realizovat. Složení pracovních skupin: 1. pracovní skupina senioři a zdravotně postižení občané - paní Jaroslava Voborníková, koordinátor - paní Milena Hanušová, Seniorklub - pan Vladimír Sychra, ÚSP Hořice - paní Helena Kunešová, DD Hořice - pan Ladislav Kolář, DD Chomutice Obora - Mgr. Jiří John, předseda sociální komise - paní Ladislava Tolárková, Svaz diabetiků Hořice - paní Dagmar Čapková, pečovatelská služba - pan Josef Körner a pan Bohumír Bičiště, Základní organizace sdružení postižených civilizačními chorobami Hořice 2. pracovní skupina děti a mládež - paní Vendulka Raisová, koordinátor - paní Jaroslava Srkalová, sociálně-právní ochrana dětí - Mgr. Hubáčková Radka, Speciální školy Hořice - paní Ducháčková Irena, Mateřská škola, Husova 2166, Hořice speciální třída - Mgr. Hana Richtermocová, místostarostka města - paní Iveta Dušková, Klub Klokánek asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR - Mgr. Jaroslava Toušová, Dům dětí a mládeže Hořice 3. pracovní skupina prevence kriminality a volnočasové aktivity - paní Helena Chýlová, koordinátor - Ing. František Doležal, Úřad práce Hořice - Ing. Viktor Wiesner, Městská policie Hořice - pan Pavel Horvát, Občanské sdružení ROS - paní Eva Gabrielová, odbor zdravotní a sociální péče - pan František Čakurda, odbor zdravotní a sociální péče

4 V. ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PUSOBNOSTÍ MĚSTA HOŘICE A DALŠÍ INSTITUCE POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Městský úřad Hořice, odbor zdravotní a sociální péče Vedoucí odboru: Hana Hvězdová Sídlo: Hořice, Žižkova 611 Dávky sociální péče, služby a dávky pro zdravotně postižené, obecné sociální poradenství, sociálně-právní ochrana dětí, kurátorství pro mládež a dospělé, přidělování bytů DPS, rozhodování o umístění do domova důchodců, rozhodování o zavedení pečovatelské služby, ustanovení zvláštního příjemce. Domov důchodců Hořice Zřizovatel: Město Hořice Ředitelka: Helena Kunešová, DiS. Sídlo: Hořice, Riegrova 2111 Denní pobyt klientů, ubytování, stravování, ošetřovatelská péče, dále nezbytné služby dle vyhl. 82/1993 Sb. o úhradách za pobyt v zařízení sociální péče, ve znění pozdějších předpisů. Zařízení organizuje a realizuje pro klienty různé volnočasové aktivity. Úspěšně a pravidelně se schází čtenářský kroužek, klub ruční zábavy, kroužek zpívání pro radost. Při práci s klientem je používána muzikoterapie a arteterapie. Důraz je kladen na pohybovou aktivitu obyvatel. Kapacita 188 lůžek. Počet žadatelů: 117 Dům s pečovatelskou službou Hořice Zřizovatel: Město Hořice Vedoucí: Dagmar Čapková Sídlo: Hořice, Janderova 436 a chráněné bydlení - kapacita 25 bytových jednotek - poskytovaní sociálních služeb dle individuálních potřeb nájemců s důrazem na posilování jejich autonomie a soběstačnosti - 1 azylový byt Počet žadatelů: 69

5 Terenní pečovatelská služba Hořice Zřizovatel: Město Hořice Vedoucí: Dagmar Čapková Sídlo: Hořice, Janderova ul. čp poskytuje pečovatelskou službu dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, v platném znění ÚSP pro tělesně postižené Hořice v Podkrkonoší Zřizovatel: Královéhradecký kraj Ředitel: Vladimír Sychra Sídlo: Hořice, Strozziho 1333 Poskytované služba: Poskytování komplexní ústavní sociální péče pro dospělé občany tělesně postižené. Ústav zajišťuje kulturně zájmovou činnost, v rámci rozvoje schopností obyvatel / keramická dílna, ruční tkaní /. Ústavní výroba zajišťuje dobrovolnou pracovní činnost klientů. Kapacita 79 lůžek. Počet žadatelů: 36 Domov důchodců Obora Zřizovatel: Obec Chomutice Ředitel: Ladislav Kolář Sídlo: Chomutice Obora 11 Poskytované služba: Denní pobyt klientů, ubytování, stravování, ošetřovatelská péče, dále nezbytné služby dle vyhl. 82/1993 Sb. o úhradách za pobyt v zařízení sociální péče, ve znění pozdějších předpisů. Kapacita 37 lůžek. Počet žadatelů: 10 Terenní pečovatelská služba Chomutice Zřizovatel: Obec Chomutice Sídlo: Chomutice 4 - poskytuje pečovatelskou službu dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Terenní pečovatelská služba Ostroměř Zřizovatel: Obec Ostroměř Sídlo: Ostroměř, T.G. Masaryka poskytuje pečovatelskou službu dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

6 Dům s pečovatelskou službou Miletín Zřizovatel: Obec Miletín Sídlo: Miletín, Komenského 244 Miletín, Komenského chráněné bydlení - kapacita 14 bytových jednotek - poskytování sociálních služeb dle individuální potřeby nájemců s důrazem na posilování jejich autonomie a soběstačnosti Počet žadatelů: 8 Občanské sdružení ROS klub Hořice Vedoucí: Pavel Horvát Sídlo: Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 172 Jedná se o občanské sdružení, které pracuje s dětmi a mládeží. Činnost je zaměřena na rozvoj zájmové činnosti dětí romské národnostní menšiny. Jeho úkolem je podpora při zakládání zájmových kroužků, pomoc při organizování zájmových aktivit a účelného využívání volného času dětí, rozvoj aktivit, upevňující vztahy v rodinách. Zajištění práce terénního sociálního pracovníka. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR - Klub KLOKÁNEK Předsedkyně klubu: Iveta Dušková Sídlo: Dobrá Voda u Hořic 70 Sdružuje rodiny, které pečují o dítě se zdravotním problémem. Pomáhá rodinám překonat pocit osamění a bezradnosti v jejich obtížné životní situaci. Zajišťuje rodinám aktuální informace o stávajícím systému poskytování sociálních dávek pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi. Pořádá odborné přednášky a semináře k jednotlivým druhům postižení za účasti odborníků. Organizuje tvůrčí dílny, víkendové psychorehabilitační pobyty, plavání, hiporehabilitaci, Den dětí, předvánoční setkání s pestrým programem a další akce. Mateřská škola Husova ul. Hořice Zřizovatel: Město Hořice Ředitelka: Ladislava Dymáčková Sídlo: Hořice, Husova ul Dvě speciální třídy zřízené ve smyslu vyhl. MŠMT č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách, speciálních třídách. Ve speciálních třídách je poskytována komplexní péče zdravotně postiženým dětem se specifickými vzdělávacími potřebami / speciální pedagogická činnost, chirofonetika a rehabilitace /.

7 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR základní organizace Hořice Předseda: Josef Körner Sídlo: Hořice, K Obelisku 1361 Organizování rekondičních pobytů, sociální rehabilitace, poradenská činnost, kulturní a zájmová činnost, zdravotní osvěta. Územní organizace svazu diabetiků ČR Hořice Předsedkyně: Ladislava Tolárková Sídlo: Hořice, Janderova edukačně motivační program - zdravotní, sociální a humanitární pomoc pro diabetiky - organizování zdravotně výchovných akcí a motivačních programů pro diabetiky Dům dětí a mládeže Hořice Zřizovatel: Město Hořice Ředitel: Mgr.Jaroslava Toušová Sídlo: Hořice, Čs. Armády 1821 Organizace uskutečňuje výchovně vzdělávací, případně rekreační činnost pro děti, mládež, případně jejich rodiče a další dospělé zájemce v jejich volném čase pravidelnou zájmovou činností, příležitostnou zájmovou činností, prázdninovou činností a soutěžemi. Úřad práce Jičín DiP Hořice Vedoucí: Ing. Patera František Sídlo: Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad zprostředkovává uchazečům o zaměstnání vhodné zaměstnání - výplata hmotného zabezpečení - eviduje volná pracovní místa, uchazeče o zaměstnání - vede evidenci vydaných pracovních povolení cizincům - poskytuje poradenské služby spojené se zaměstnáním, s volbou povolání - realizuje projekty aktivní politiky zaměstnanosti - vykonává kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti Městská policie Hořice Zřizovatel: Město Hořice Vedoucí: Ing. Viktor Visner Sídlo: Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 226 Předmět činnosti: - přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku - dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití - odhaluje přestupky a jiné správní delikty - upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů - přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

8 VI. SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PUSOBNOSTÍ MĚSTA HOŘICE Název města: Město Hořice, nám. J. z Poděbrad Hořice Počet obcí: 28 Výměra v ha: Počet obyvatel: / k / Z toho věk 15 64: 69,0 % Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem Hořice je vymezen územím obcí: Bašnice, Bílsko u Hořic, Boháňka, Borek, Bříšťany, Cerekvice nad Bystřicí, Červená Třemešná, Dobrá Voda u Hořic, Holovousy, Hořice, Chomutice, Jeřice, Lískovice, Lukavec u Hořic, Miletín, Milovice u Hořic, Nevratice, Ostroměř, Petrovičky, Podhorní Újezd a Vojice, Rašín, Rohoznice, Sobčice, Sukorady, Tetín, Třebnouševes, Úhlejov, Vřesník Správní obvod obce s rozšířenou působností Hořice je vymezen územím obcí: Bašnice, Bílsko u Hořic, Boháňka, Borek, Bříšťany, Cerekvice nad Bystřicí, Červená Třemešná, Dobrá Voda u Hořic, Holovousy, Hořice, Chomutice, Jeřice, Lískovice, Lukavec u Hořic, Miletín, Milovice u Hořic, Nevratice, Ostroměř, Petrovičky, Podhorní Újezd a Vojice, Rašín, Rohoznice, Sobčice, Sukorady, Tetín, Třebnouševes, Úhlejov, Vřesník Charakteristika územního celku Hořice: Geografická část: Územní celek Hořice leží v severozápadní části východních Čech. Sousedí na západě s územním celkem Jičín, na severu s územním celkem Nová Paka, na východě s územním celkem Dvůr Králové nad Labem a na jihu s územním celkem Hradec Králové a Nový Bydžov. Centrem územního celku je město Hořice, od hlavního města Prahy vzdálené asi 120 km. Celková rozloha celku je 188 km2.

9 Po stránce geografické je území celek charakterizován bohatou členitostí, různorodostí a pestrostí povrchových změn, leží na rozhraní rovin a hor. Nadmořská výška se pohybuje od 218 m. do 584 m. n. m. Hořický územní celek se zvedá z polabské nížiny do zvlněné jičínské pahorkatiny, pak náhle stoupá téměř o 300 m do krkonošského podhůří. Hořický územní celek lze charakterizovat spíše jako rovinný. Krajina kolem Hořic ohraničuje východní část okresu Jičín. Na sever od Hořic leží město Lázně Bělohrad. Krajina kolem Lázní Bělohrad a Miletína znamená předěl do podkrkonošského podhůří a za ní následuje oblast Novopacka. Většina vodních toků územního celku je tvořena drobnými toky. Nejvýznamnějšími vodníky toky jsou Javorka a Bysřice, jejíž horní povodí prochází středem územního celku a pokrývá největší část jeho plochy. Na území celku je sledováno 9 vodních nádrží, převážně rybničních. Demografická část: Územní celek Hořice je územně správním celkem, jehož politický, hospodářský, sociální a kulturní vývoj se uskutečňuje ve třech dílčích mikroregionech Hořicko, Miletínsko a Ostroměřsko. Počty obyvatel územního celku Hořice mají trvale sestupnou tendenci, přičemž se řadí mezi územní celky České republiky s největším úbytkem obyvatel za posledních 30 let. Klimatická část: Z hlediska klimatického spadá územní celek Hořice do mírného středoevropského pásma. Územní celek je charakterizován průměrným ročním úhrnem srážek 676 mm. Maximální srážky jsou registrovány v severní části / kolem 800 mm /, minimální pak v jižní části územního celku / kolem 600 mm /. Ztráty srážek podmíněné výparem a vsakem jsou větší v rovinném terénu v zalesněné oblasti, v místech výskytu písčitých hornin a na návětrné straně. Situace na trhu práce v roce 2003: Mikroregion Hořice jedná se o mikroregion, kde bylo k evidováno 655 uchazečů o zaměstnání, při míře nezaměstnanosti 7,85 %. Ke snížení hodnoty míry nezaměstnanosti v tomto regionu došlo vlivem mírného poklesu počtu uchazečů o zaměstnání. V tomto regionu již po řadu let nebylo investováno do nových projektů a vytváření nových pracovních míst.

10 Zabezpečení zdravotní péče Hořice: Odborost: Počet zdrav. zařízení: 001 praktický lékař pro dospělé praktický lékař pro děti a dorost praktický lékař stomatolog interní lékařství diabetologie revmatologie fyziatrie, balneologie a léč. rehabilitace tuberkulóza a respirační nemoci neurologie psychiatrie léčba alkoholismu a jiných toxikománií dermatovenerologie chirurgie dětská chirurgie gynekologie a porodnictví ortopedie otorinolaryngologie oftalmologie urologie zdravotnická záchranná služba radiodiagnostika fyzioterapeut absolvent SZŠ sestra domácí péče dopravní zdravotní služba 1 stomatologická laboratoř 3 Městská nemocnice Hořice Zřizovatel: Město Hořice Ředitel: Ing. Ladislav Dytrych Sídlo: Hořice, Riegrova 655 Druh a rozsah poskytované péče: - lůžka typu LDN - geriatrie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, interní lékařství, kardiologie, oddělení klinické biochemie, rehabilitační péče absolvent SZŠ Alžběta Limberská agentura domácí péče Sídlo: Jičín, Jungmanova 57 Komplexní ošetřovatelská péče. Počet uživatelů: 60 klientů

11 Počet těžce zdravotně postižených osob s mimořádnými výhodami rok 2003: I. stupeň 111 osob II. stupeň 424 osob III. stupeň 215 osob Přehled o poskytnutých dávkách sociální péče za rok 2003: - počet poskytnutých dávek podmíněný soc. potřebností z toho uchazeči o zaměstnání příspěvek při péči o osobu blízkou 59 - příspěvek na zakoupení motorového vozidla 9 - příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla 3 - příspěvek na úpravu bytu 7 - příspěvek na provoz motorového vozidla příspěvek na individuální dopravu 32 - příspěvek na zvýšené náklady příspěvek na opatření zvláštních pomůcek 10

12 VII. PRIORITY JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH SKUPIN Průzkum potřeb uživatelů sociálních služeb Počet Procento Celkem vrácených dotazníků % Respondenti - muži 90 31,59% Respondenti - ženy ,45% Neuvedeno 17 5,96% Hodnocení významu sociálních služeb Počet odpovědí Průměrná známka Umístění v pobytovém zařízení (domov důchodců, ústav sociální péče aj.) 174 3,65 Poskytování služeb v domácím prostředí (peč. služba, osobní asistence aj.) 217 4,03 Zajištění denních služeb s návratem do domácího prostředí (stacionář, domovinky, 158 3,12 aj.) Dočasná pomoc pro osobu, která se stará o osobu blízkou (respitní péče aj.) 164 3,14 Zajištění dočasného náhradního ubytování pro osoby bez vlastního bydlení (azylové 138 2,56 domy, domy na půli cesty, aj.) Poradenství a odborná činnost pro lidi v akutní krizi (poradny, linky důvěry aj.) 150 2,35 Práce s neorganizovanou nebo ohroženou mládeží (streetwork) 145 2,91 Služby pro drogově závislé (kontaktní centra, terénní programy) 84 2,26 Podpora lidí sociálně či zdravotně handicapovaných v hledání a udržení si zaměstnání 171 3,16 Senioři a zdravotně postižení občané: cílová vize 1. Zajistit pečovatelskou službu na území obcí Hořického regionu. Po konzultacích s jednotlivými starosty vyplynulo, že potřebu zajištění pečovatelské služby si uvědomuje většina starostů. Nutno zahájit jednání se současnými poskytovateli PS se starosty obcí o podmínkách zajištění. Možnost rozdělení území na menší celky. Pečovatelskou službu je nutno provozovat dle individuálních potřeb klienta, umožnit klientům zůstat ve svém přirozeném prostředí bez nutnosti odcházet do domova důchodců, případně jiných typů ústavní péče. Pečovatelskou službu nutno zajistit celoročně a celodenně. Cílová skupina uživatelů se bude skládat ze seniorů, těžce zdravotně postižených a rodin s dětmi. Velmi vhodné se jeví kombinace pečovatelské služby se službami agentur domácí péče. Kvalitní zajištění pečovatelské služby je prioritou číslo jedna, která byla potvrzena jak uživateli, poskytovateli, tak i zadavatelem. Finanční zdroje: Město Hořice, obce v daném území, Královéhradecký kraj, granty Plán realizace: zahájit ihned, vytvořit nový záměr poskytování PS zajistí vedoucí PS

13 2. Výstavba chráněného bydlení - na základě průběžně zjišťovaných potřeb v PO3 Hořice využít forem kvalitních terénních služeb a návazných služeb spojených s možností využití forem chráněného bydlení. Předpokládaná cílová skupina budou osoby se sníženou soběstačností v důsledku zdravotního postižení nebo v důsledku pokročilého věku. Počet bytových jednotek 31. Nově vybudovaný objekt v Hořicích bude řešit i nové moderní, a hlavně hygienicky vyhovující zázemí pro pečovatelskou službu. Součástí objektu je denní stacionář pro seniory. Finanční zdroje: Město Hořice, státní dotace, Královéhradecký kraj Plán realizace: 2004 vydáno územní rozhodnutí, stavební rozhodnutí žádost o státní dotaci realizace 3. Zajistit respitní péči pro občany v PO3 Hořice služba umožňuje určitý čas na odpočinek / nemoc či hospitalizace / rodinám starajícím se o svého dlouhodobě nemocného nebo zdravotně postiženého člena, a to formou přechodného pobytu v sociálním zařízení. Finanční zdroje: Město Hořice, státní dotace, Královéhradecký kraj Plán realizace: řešit rozvojovým plánem v DD odpovídá ředitel DD 4. Vybudovat bezbariérový přístup do budovy Polikliniky I Přestavba vstupu do polikliniky, schodišťovou bariéru řešit šikmou schodišťovou plošinou. Předpokládané náklady 400 tis. Kč. Finanční zdroje: Královéhradecký kraj dotace, Město Hořice Plán realizace: do konce roku Vybudovat výtah v Domově důchodců Hořice - Vybudovat výtah, zastřešit spojovací terasu a provést úpravu terénu příjezdové komunikace. Předpokládané náklady 4,5 mil. Kč. Finanční zdroje: dotace MPSV ČR, Město Hořice Plán realizace: 2004 projektová dokumentace, stavební řízení realizace

14 Prevence kriminality, volnočasové aktivity: cílová vize 1. Otázka: Co by se mělo v Hořicích udělat, abychom se tady jako teenageři cítili lépe? Ze čtyř nabízených možností a z celkového počtu 498 respondentů: 363 (72,9%) respondentů uvedlo, že je třeba vybudovat nová veřejně přístupná sportoviště, případně opravit stávající 245 (49,2%) žáků uvedlo, že je třeba postavit park pro skejťáky 208 (41,8%) respondentů uvedlo, že je třeba zpřístupnit školní hřiště v době školních prázdnin, o sobotách a nedělích 302 (60,6%) žáků by chtělo otevřít klub pro teenagery, kde by se dal poslouchat muzika, zahrát šipky, malovat sprejem po zdech a povídat si 2. Další nápady na zlepšení existence v Hořicích z celkového počtu 498 respondentů: 187 (37,6%) respondentů by si přálo v Hořicích bazén 82 (16,5%) by si přálo diskotéku 76 (15,3%) by chtělo v Hořicích koupaliště 66 (13,3%) by uvítalo existenci (super)marketu 60 (12%) by si přálo mít v Hořicích kluziště 59 (11,8%) by chtělo zlepšit kvalitu chodníků a silnic 29 (5,8%) by chtělo více cyklostezek 28 (5,6%) by si přálo větší přístup k internetu 20 ( 4 %) by chtělo ve městě zábavní park

15 1. Neorganizovaná mládež zřídit nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Zařízení by mělo sloužit především pro děti ve věku let, měl by se dát prostor především dětem s nevyhraněnými zájmy a dětem problémovým. Bude nabízet osvojení komunikačních dovedností, osvojení schopnosti respektovat druhé, tolerovat názory druhých a prosazovat své názory. Zařízení bude poskytovat kvalifikované rady a informace dětem, které se ocitnou v krizové životní situaci. Finanční zdroje: Královéhradecký kraj, Město Hořice Plán realizace: Věnovat zvýšenou pozornost práci se žáky základních škol Ve spolupráci s řediteli základních škol zajistit pro žáky 6 9 tříd sérii vzdělávacích programů se zaměřením na protidrogovou problematiku, práva dětí, kriminalitu, problematiku národnostních menšin Finanční zdroje: Město Hořice, granty Plán realizace: zahájení září 2004 odpovídá vedoucí odboru zdravotní a sociální péče 3. Vybudovat dětská hřiště ve městě. Průzkum na základních školách jasně ukázal, že budovat nová veřejně přístupná sportoviště je prioritou pro většinu žáků našich škol. V rámci pracovních skupin zazněl názor, že nejvhodnější by bylo vybudovat ve vytypovaných lokalitách dětská hřiště s jednoduchým dřevěným zařízením. Náměty na jejich vybavení viz fotodokumentace. Finanční zdroje: granty, Město Hořice, sponzorské dary Plán realizace: místo Smetanovy sady

16

17

18 Děti a mládež cílová vize 1. Zajištění osobní asistence a asistence pedagogů Pro integraci zdravotně postižených dětí ve vzdělávacím procesu je nutno zajistit osobní asistenci pro děti především v základních školách a školách speciálních. Finanční zdroje: Úřad práce Jičín, Královéhradecký kraj, Město Hořice Plán realizace: zahájit ihned 2. Bezbariérová základní škola Na Habru Hořice Vzhledem ke svému umístění a výhodné dostupnosti do budovy byla Základní škola Na Habru Hořice vybrána jako nejvhodnější vzdělávací zařízení pro bezbariérovou úpravu. Dostupnost do všech podlaží bude zajištěna venkovní svislou schodišťovou plošinou, která je určena pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Předpokládané náklady na pořízení plošiny a související stavební úpravy 1 mil Kč. Finanční zdroje: státní dotace, granty, Město Hořice, Královéhradecký kraj Plán realizace: všechny stavební úpravy provádět již s tímto záměrem Svislá schodišťová plošina: Klub KLOKÁNEK - odpovídající prostory pro činnost Vytvořit odpovídají prostory pro činnost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Klub Klokánek. Rada Města Hořice na svém jednání schválila prostory pro zájmovou činnost v prostorách polikliniky Husova ul. Finanční zdroje: granty, Královéhradecký kraj, Město Hořice, Klokánek Plán realizace: ihned po dořešení majetkových vztahů k budově 4. Postupně řešit bezbariérové vstupy do budov v majetku města Cílem je postupné řešení bezbariérových přístupů do budov v majetku města, jedná se hlavně o školská, zdravotní, sociální, kulturní a sportovní zařízení. Zahájit jednání i s jinými institucemi, která mají sídla na území našeho města. Finanční zdroje: dotace, Královéhradecký kraj, Město Hořice Plán realizace: započato již v roce 2004, další průběžně

19 VIII. PODKLADOVÉ MATERIÁLY Příloha č. 1 - Příloha č. 2 - Příloha č. 3 - Příloha č. 4 - Příloha č. 5 - Příloha č. 6 - Příloha č. 7 - Struktura sítě sociálních služeb PO3 Hořice Statistická data Průzkum v ÚSP Hořice Vyhodnocení dotazníkové akce představy, přání a potřeby obyvatel Hořice Dotazníková akce Hořice, Dobrá Voda, Podhorní Újezd a Vojice Průzkum v Domově důchodců Hořice Průzkum v základních školách Komunitní plán sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností zpracoval odbor zdravotnictví a sociálních péče za aktivní účasti obcí našeho regionu, organizací poskytujících sociální služby, nestátních organizací působících na našem území a po mnoha setkáních s obyvateli, kteří vyjádřili své potřeby a přání. Odbor zdravotní a sociální péče zodpovídá za sledování a vyhodnocování stanovených priorit a předkládá návrhy na změny v tomto komunitním plánu radě města. První verze komunitního plánu byla schválena Radou Města Hořice na svém jednání dne 11. srpna 2004 V Hořicích 26. července 2004

20

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Přeštice na období 2011 2014

Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Přeštice na období 2011 2014 Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Přeštice na období 2011 2014 Tento dokument byl zpracován v rámci projektu: Podpora udržitelnosti procesu plánování

Více

Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015

Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015 Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015 Úvodní slovo Komunitní plán je strategickým dokumentem a vznikl díky aktivnímu zapojení členů pracovní skupiny. Při jeho

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatelé: Petra Musilová, projektová manažerka MěÚ Česká Lípa Bc. Eva Stehlíková, ředitelka Sociálních služeb města České Lípy, p.o. 1 Obsah: 1 Úvod

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Materiál byl vytvořen odborníky a zástupci veřejnosti, kteří pracují v šesti pracovních skupinách,

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb pro pověřené území Dvůr Králové nad Labem. verze: 1

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb pro pověřené území Dvůr Králové nad Labem. verze: 1 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb pro pověřené území Dvůr Králové nad Labem verze: 1 Obsah: strana I. Obecný úvod 3 II. Vize rozvoje sociálních služeb 4-5 III. Sociodemografická analýza 5-6 IV.

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA KUTNÁ HORA NA OBDOBÍ LET 2014 2016 Městský úřad Kutná Hora Odbor

Více

Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016

Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016 Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016 OBSAH: I. Úvod, popis správního území 1 II. Bezpečnostní analýza - Analýza kriminality 5 - Protiprávní přečiny, zločiny, přestupky

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ BLATENSKA registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00059 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje

Více

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 pracovní verze k projednání ve skupinách projednáno s veřejností na společném jednání všech pracovních skupin dne projednáno

Více

Úvodní slovo. Ing. Miloslav Přikryl starosta města Lipník nad Bečvou

Úvodní slovo. Ing. Miloslav Přikryl starosta města Lipník nad Bečvou Komunitní plán sociální služeb a služeb navazujících pro roky 2012 2016 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou nový Komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících pro roky 2012

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm "Hledat a najít, to je to největší napětí a uspokojení, které může člověku život poskytnout. Každý člověk by měl

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

PROCES PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

PROCES PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Město Děčín PROCES PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Komunitní plánování města Děčína NÁVRH 1. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA duben 2006 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Návrh VERZE k 27.04.2012 (neprošlo jazykovou ani grafickou korekturou) ÚVODNÍ SLOVO Bude doplněno Strana 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 2 OBSAH... 3 1 ÚVODNÍ

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015. Prováděcí část Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb Blansko 2013-2016 Akční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 9 na 6. schůzi Rady

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

KOMUNITNÍ PLÁN. sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019

KOMUNITNÍ PLÁN. sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 KOMUNITNÍ PLÁN sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Komunitní plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb

Více

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán služeb a péče Vsetínska na roky 2008-2010 Úvodní slovo + foto + loga prac. skupin + loga projektu 1 + 2 Materiál byl

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 na období 2013-2015 VIZE Budou podporovány stávající sociální a návazné služby, které budou odpovídat aktuálním

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více