Aktualizace. Dlouhodobého záměru UJP. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace. Dlouhodobého záměru UJP. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2013"

Transkript

1 Aktualizace Dlouhodobého záměru UJP Západočeské univerzity v Plzni na rok 2013 Předkládá: Mgr. Jana Čepičková, M.A., ředitelka UJP Projednáno per rollam Vědeckou radou UJP: 31. ledna 2013 Plzeň, leden 2013

2 Obsah Seznam zkratek Úvod Zhodnocení průběhu implementace strategie na období a její aktualizace na rok Priority pro rok Priorita 1. P1 - KVALITA Priorita 3. P3 - CŽV Priorita 4. P4 - MOBILITA Zapojení UJP do Institucionálního rozvojového plánu ZČU v Plzni na rok

3 Seznam zkratek BIC Business Innovation Centre CTPVV Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu CŽV Celoživotní vzdělávání CENTEM Centrum nových technologií a materiálů CVSMD Centrum pro výzkum společnosti moderní doby ECTS European Credit Transfer System systém přenosu kreditů EFIN Individuální projekt národní: Efektivní instituce EQF Evropský rámec kvalifikací DZ Dlouhodobý záměr EF-TRANS Individuální projekt národní: Efektivní transfer znalostí EU Evropská unie EUA Evropská asociace univerzit EXLIZ Projekt: Excelence lidských zdrojů jako zdroj konkurenceschopnosti FEK Fakulta ekonomická FF Fakulta filozofická FPE Fakulta pedagogická FPR Fakulta právnická FST Fakulta strojní FZS Fakulta zdravotnických studií INIS Manažerský informační systém datová pumpa IPn Individuální projekt národní IPRM Integrovaný plán rozvoje města ISPROFIN Informační systém programového financování ITV Instituce terciárního vzdělávání MAGION Finanční informační systém MŠMT Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy NEXLIZ Projekt: Nová excelence lidských zdrojů NTIS Nové technologie pro informační společnost OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PS Priorita součásti PR-P Úsek prorektora pro studium a pedagogickou činnost PR-R Úsek prorektora pro strategii a rozvoj PR-V Úsek prorektora pro výzkum a vývoj PR-X Prorektor pro vnější vztahy PR-Z Úsek prorektora pro zahraniční vztahy a mobilitu QRAM Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání RICE Regionální inovační centrum elektrotechniky RIPO Rozvoj informační podpory RIV Rejstřík informací o výsledcích výzkumu vývoje a inovací RTI Regionální technologický institut SCI-INFO Projekt - SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro Českou republiku STAG Studijní agenda (informační systém pro podporu studia) UCV Ústav celoživotního vzdělávání UJP Ústav jazykové přípravy (vysokoškolský ústav ZČU) UUD Ústav umění a designu (vysokoškolský ústav ZČU) VaV Výzkum a vývoj VaVaI Výzkum a vývoj a inovace VOŠ Vyšší odborná škola VTP-II Druhá etapa budování Vědeckotechnického parku Plzeň Stránka 3

4 1 Úvod 1.1 Pedagogická činnost UJP poskytuje neoborovou jazykovou výuku studentům 8 fakult a 1 ústavu (FAV, FEL, FEK, FF, FPE, FPR, FST, FZS a UUD) v prezenčním i kombinovaném studiu a 2 fakultám (FEL a FAV) i v doktorském studiu. Jazyková příprava je zařazená převážně do bakalářských studijních programů. UJP poskytuje většinu výběrových neoborových jazykových kurzů v angličtině, němčině, ruštině, francouzštině, italštině, španělštině, v češtině jako cizím jazyce a pro potřeby FZS poskytujeme i výuku latiny. Jazykové úrovně jsou standardizované podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Problémem zůstává často nedostatečná vstupní znalost přijatých studentů. Stále ještě není běžné, aby absolvent střední školy měl jazykové kompetence v prvním cizím jazyce na úrovni B1 podle SERR (maturitní úroveň) a na úrovni alespoň A2 u druhého cizího jazyka. UJP testuje vstupní znalosti studentů přijatých do 1. ročníků. Zavedený kreditní limit pro zápis výběrových kurzů způsobuje značný pokles v počtech studentů zapsaných na výběrové jazykové kurzy. Podle Studijního a zkušebního řádu ZČU mají studenti mít prostor pro zápis jazykových výběrových kurzů v rámci C kreditů, které by měly tvořit 5% ze všech kreditů ve studijních programech. Bohužel není toto pravidlo respektováno ve všech studijních programech. Každým rokem výrazně klesá počet studentů zapsaných na jazykové kurzy: v roce 2009/10 byl celkový počet studentů zapsaných na jazykové kurzy , v roce 2010/11 to bylo (úbytek o studentů), v roce 2011/12 to bylo (úbytek oproti předchozímu roku o 982 studentů, oproti roku 2009/2010 o 2827 studentů), v roce 2012/13 se zapsalo (úbytek oproti předchozímu roku o 826 studentů, úbytek oproti roku 2009/2010 o 3653 studentů). Obecně řečeno je obsah cizojazyčného studia na ZČU zaměřený buď na obecný jazyk nebo na profesně komunikativní obsah u kurzů pro FEL, FST, FZS, FPR a UUD. Při tvorbě výukových materiálů obvykle vycházejí autoři z řad UJP ze spolupráce s odbornými katedrami nebo s odborníky z praxe. Pracovníci UJP vytvářejí profesně zaměřené výukové materiály (učebnice, cvičebnice, elektronické výukové zdroje a e-learningové programy). UJP navrhl zavedení modulárního systému jazykové přípravy, který se skládá ze čtyř modulů. Všichni studenti přicházející do prvního ročníku mají mít povinnost udělat vstupní test z jazyka před zahájením semestru. Jedná se o oficiální rozřazovací test typu Oxford Placement Test, majitelem oficiální licence je ZČU. Studenti jsou na začátku studia informování o vstupních kompetencích a o jednotlivých modulech, které poskytují povinnou a výběrovou jazykovou přípravu, ale také placené kurzy v rámci CŽV. Cílem UJP je, aby tento modulární systém přijaly všechny součásti ZČU a aby stanovily, který modul je povinný a financovaný z dotace MŠMT a který je výběrový (v rámci C kreditů) nebo placený (v rámci CŽV). Zahraniční studenti studující na ZČU mají možnost místo požadovaného cizího jazyka (obvykle angličtiny nebo němčiny) studovat češtinu jako cizí jazyk v průběhu bakalářského studia. UJP poskytuje výuku těmto studentům ještě před vstupem do 1. ročníku v intenzivním přípravném kurzu češtiny jako cizího jazyka v rámci projektu INTERSTUD pro podporu nadaných studentů ze zahraničí. Kurz probíhá od června do poloviny září každým rokem. Stránka 4

5 UJP má akreditováno 135 kurzů v rámci celoživotního vzdělávání v anglickém, německém, ruském, francouzském, španělském, italském a v českém jazyce. V současné době nabízíme v rámci celoživotního vzdělávání, dále jen (CŽV), jazykové kurzy studentům ZČU s nedostatečnou vstupní úrovní jazyka, akademickým i neakademickým pracovníkům ZČU, firmám v regionu a široké veřejnosti. Jedná se jak o kurzy obecného jazyka, tak o kurzy profesně zaměřené či specializované. UJP poskytuje také přípravné kurzy na mezinárodní zkoušku IELTS (International English Language Testing System) a spolupracuje s Britskou Radou při pořádání této prestižní zkoušky na půdě ZČU. Zkoušky na získání jazykového Eurocertifikátu TELC musel UJP z ekonomických důvodů zrušit. Univerzitě třetího věku nabízí UJP kurzy anglického a německého jazyka. 1.2 Výzkumná a publikační činnost Výzkumná činnost UJP je ovlivněna primárním zaměřením ústavu na pedagogickou činnost a na servisní činnosti. Je omezena i požadavky tvůrců zařazením jazykových kurzů do studijních programů jednotlivých fakult. UJP motivuje a podporuje jednotlivé pracovníky při zvyšování kvalifikace. Podporuje a odměňuje publikační činnost pracovníků. Vzhledem ke skutečnosti, že téměř všichni vyučující mají statut lektorů, je jejich hlavní pracovní náplní lektorská výuka. UJP podporuje další vzdělávání lektorů v doktorském studiu a zvyšování kvalifikace v relevantních oblastech. 1.3 Projektová činnost UJP pracuje aktivně na projektech, jejichž cílem je zkvalitnění a inovace jazykové přípravy studentů a akademických pracovníků ZČU. Jsou to zejména evropské projekty z oblasti Life Long Learning Programmes, ve kterých je UJP buď řešitelem, nebo partnerem. V roce 2013 skončí projekt ESF OPVK Inovace jazykové výuky na ZČU, jehož výsledkem je celá řada nově vytvořených moderních výukových zdrojů. 1.4 Personální politika K má UJP 26 akademických pracovníků na plný a 13 na zkrácený úvazek, na DPČ pracují 2 lektoři a 3 technicko-hospodářští pracovníci pracují na plný úvazek. Vzhledem k poklesu objemu výuky klesá každoročně i počet zaměstnanců pracujících v UJP. V personální politice se UJP zaměřuje na odborný a kvalifikační růst stávajících akademických pracovníků. Při přijímání nových pracovníků se posuzuje stupeň dosažené kvalifikace a přednostně jsou přijímáni pracovníci s ukončeným doktorským studiem, popř. se započatým doktorským studiem. Pozornost se věnuje především dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků UJP v oblasti didaktiky vzdělávání dospělých a v lingvistických oblastech. UJP podporuje účast pracovníků na odborném vzdělávání, které přispívá k zvýšení kvality pedagogického sboru, umožňuje kontakt s nejnovějšími poznatky z didaktiky cizojazyčného vzdělávání a s odborníky v této oblasti. Stránka 5

6 1.5 Spolupráce UJP koordinuje své vzdělávací a výzkumné aktivity s fakultami a UUD, aby se spolupodílel na plnění Dlouhodobého záměru ZČU. Vzhledem ke svému charakteru se UJP podílí na jazykovém vzdělávání akademických i neakademických pracovníků ZČU a na jazykové přípravě zahraničních studentů, kteří přijíždějí v rámci různých projektů, jako jsou v současné době např. Erasmus a INTERSTUD. Vyučující UJP se významně podílejí na zajišťování výuky v rámci Mezinárodní jazykové školy ZČU, kde působí nejenom jako lektoři, ale také jako koordinátoři ve většině jazykových sekcí. UJP zastupuje ZČU v mezinárodní organizaci ICC The European Language Network, která sdružuje vzdělávací a profesní organizace zabývající se jazykovým vzděláváním dospělých. UJP spolupořádal mezinárodní konferenci ICC v České republice a spolupracuje s členskými organizacemi ICC na mezinárodních projektech. UJP je dále členem mezinárodní organizace CercleS (European Confederation of Language Centres in Higher Education) sdružující jazyková centra vysokých škol a mezinárodní organizace IATEFL (International Association of Teachers of English as Foreign Languages). Stránka 6

7 2 Zhodnocení průběhu implementace strategie na období a její aktualizace na rok 2013 Prezenční studium UJP má v roce 2015 plnit funkci centralizovaného pracoviště pro neoborovou jazykovou výuku. Úkol se průběžně řeší, na ZČU chybí jasná definice toho, co je a co není jazyková příprava. Částečně poskytují jazykovou přípravu i FF a FEK. V roce 2013 budou pokračovat jednání o centralizaci jazykové přípravy a zrušení duplicit jazykových kurzů. UJP poskytuje jazykovou přípravu v modulech a nadále dbá na standardizovanou výuku ve všech nabízených jazycích. Modulový systém byl schválený, aktivita pokračuje i v roce UJP směřuje jazykovou přípravu na profesně orientovanou komunikaci, aby se nedublovala výuka poskytnuta již na středních školách, ale aby vysoká škola poskytovala jazykové kompetence potřebné pro profesní působení zejména v bakalářském studiu. Jazyková výuka v magisterském studiu je zaměřená na akademické kompetence a připravuje na studium odborných předmětů realizovaných v cizích jazycích. Aktivita pokračuje i v roce 2013, UJP nadále vyvíjí aktivity pro podporu výuky odborných předmětů v angličtině. Jednotlivým fakultám ZČU poskytuje UJP výsledky rozřazovacích jazykových testů, aby byli studenti 1. ročníků správně informováni o svých jazykových kompetencích při vstupu na VŠ. Studentům 1. ročníků, kteří nedosáhli požadované vstupní znalosti, poskytuje doplňovací kurzy v rámci CŽV. Modulární systém jazykové přípravy je přehledný a studenti jsou s ním seznámení ještě před začátkem studia. Aktivita pokračuje i v roce 2013, testování studentů proběhlo v roce 2011, 2012 a je plánováno i na rok UJP rozšířilo v roce 2012 nabídku placených kurzů pro doplnění vstupních znalostí z angličtiny. V roce 2013 plánujeme opět reagovat na potřeby fakult. Pro zahraniční studenty na ZČU poskytuje UJP výuku češtiny jako cizího jazyka v přípravném intenzivním kurzu a v češtině jako povinně volitelném jazyce během bakalářského studia. Úkol pokračuje i v roce UJP se zabývá didaktikou cizojazyčné výuky studentů s poruchami učení nebo s jinou poruchou (např. sluchu) a vytváří pro ně vhodné didaktické postupy a výukové materiály. V této oblasti spolupracuje se zahraničními univerzitami, které se zabývají stejnou tématikou. Stránka 7

8 Úkol pokračuje, v roce 2012 se vzdělávalo 10 akademických pracovníků UJP v oblasti speciálních potřeb studentů s poruchou učení. UJP navázal spolupráci se zahraničními odborníky, kteří předali své zkušenosti na školení pořádaných v rámci IRP na Studenti, kteří vyjíždějí na zahraniční univerzity v rámci mobility, mají možnost skládat mezinárodní jazykové zkoušky v UJP a navštěvovat speciální přípravné kurzy zaměřené na fungování v cizojazyčném akademickém prostředí. V roce 2012 se UJP dohodl na spolupráci s Britskou Radou, která vyškolila 5 akademických pracovníků UJP na přípravné kurzy mezinárodní zkoušky IELTS (uznávanou všemi evropskými univerzitami a většinou amerických univerzit). V roce 2013 aktivita pokračuje nabízením přípravných kurzů a pořádáním zkoušek na půdě ZČU. UJP vytvořil e-learningové kurzy pro potřeby studentské mobility v angličtině, němčině, francouzštině a ruštině. V roce 2013 pokračují aktivity doplněním e-learningových kurzů pro výjezdy ve španělštině a italštině. Vytváření speciálních metod a přístupů pro studenty s poruchami učení a s jinými poruchami při cizojazyčné přípravě ve spolupráci s Informačním a poradenským centrem ZČU. Aktivita pokračuje v roce 2013, UJP se podílel na projektu IPC k této problematice v roce 2011, v roce 2012 bohužel spolupráce vázla. Kombinované studium Stávající e-learningové kurzy jsou zdokonalené a inovované. Důraz je kladen především na kvalitu. Nedílnou součástí kvality online kurzů je dobře fungující technická podpora na ZČU. Nově jsou e-learningové kurzy využívány studenty KS na FAV, FPE a FZS. V roce 2012 byly vytvořeny a studenty využívány e-learningové kurzy pro FAV, v roce 2013 vytvoří UJP i kurzy pro FPE a FZS. Využití grantových prostředků pro tvorbu obsahu a technickou realizaci online kurzů. Doškolování vyučujících UJP v oblasti metodiky výuky formou e-learningu. Aktivita proběhla v roce 2012, UJP využilo prostředky z projektu OPVK. Aktivita bude ukončena v srpnu 2013, kdy projekt končí. Celoživotní vzdělávání UJP zkvalitnil nabídku jazykových kurzů v rámci celoživotního vzdělávání. Zvláštní důraz je kladen na zavedení jazykových modulů pro akademické pracovníky ZČU. Kurzy CŽV byly zkvalitněny v roce 2013, aktivita pokračuje i v roce Modul jazykového vzdělávání akademických pracovníků nebyl z důvodu nezájmu o placené kurzy zavedený. V rámci IRP Lingua-12 se úspěšně proškolilo 40 akademických pracovníků v akademickém psaní. Aktivita pokračuje i v roce Stránka 8

9 UJP pružně reaguje na požadavky jednotlivých součástí univerzity a vytváří kurzy doplňující jazykové kompetence studentů před vstupem do povinných jazykových kurzů. Aktivita se plnila v roce 2012 a pokračuje i v roce UJP zavedl speciální metodické kurzy pro absolventy FPE (ve spolupráci s FPE) se zaměřením na metodiku vzdělávání dospělých a na profesně orientované jazykové vzdělávání mezinárodní školení EUROLTA. Poskytuje metodické školení pro učitele jazyků, zaměřené na výuku jazyků online. Aktivita úspěšně probíhá a bude pokračovat i v roce UJP vytvořil dobře fungující systém organizace CŽV, zdokonalil propagaci všech kurzů v rámci CŽV uvnitř i ven z univerzity. Vypracoval a pravidelně testuje propagační mechanismus. Klade důraz především na kvalitu CŽV, do hodnocení kvality jsou aktivně zapojeni účastníci kurzů CŽV. Aktivita průběžně probíhá v celém období UJP zvýšil informovanost studentů U3V a jejich zapojení do kurzů CŽV se zvýšilo. Aktivitu se nepodařilo splnit v roce 2012, zájem účastníků U3V o placené jazykové kurzy se nezvyšuje, spíše klesá. Projektová činnost UJP se zapojuje do projektů EU (především LLP). V roce 2012 byl úspěšně ukončen mezinárodní projekt ELTACS, který UJP koordinoval. V roce 2013 aktivity v mezinárodních projektech pokračují. Výzkumná činnost UJP se orientuje především na testování, výuku jazyků dospělých pro specifické (profesní) účely a výuku jazyků pro speciální potřeby, na didaktiku online výuky. Aktivita probíhá i v roce Personální politika Vyučující z každého jazykového oddělení UJP jsou vyškoleni v oblasti specificky zaměřené didaktiky, např. v oblasti didaktického využití multimediální podpory v jazykovém vzdělávání, v oblasti testování a v didaktice profesně orientovaného jazykového vzdělávání a jazykového vzdělávání pro potřeby studentů s poruchami učení a s dalšími poruchami. Počet vyučujících vzdělávajících se v doktorském studiu nebo s ukončeným doktorským studiem vzrostl nejméně o 50% proti stavu v roce UJP je pracovištěm zabývajícím se výzkumem speciálně zaměřené didaktiky jazykového vzdělávání dospělých pro profesní účely a se speciálními potřebami. Pracovníci UJP publikují články s touto tématikou v odborných periodikách. Stránka 9

10 Úkoly se průběžně plní, v roce 2012 získal UJP prvně RIV body. Vzhledem k novým kreditním pravidlům, kdy počet kreditů klesl, které studentům zbývají pro zápis výběrových předmětů, zájem o zápis výběrových jazykových kurzů nadále klesá. Na tuto skutečnost reaguje UJP snižováním stavu lektorů. Snižování stavu zaměstnanců stále probíhá. Spolupráce UJP koordinuje svou činnost a nabídku jazykových kurzů podle potřeb jednotlivých fakult, UUD a poskytuje pracovištím ZČU jazykový servis. Ještě výrazněji se podílí na fungování MLJŠ. Úkoly se průběžně plní. UJP nadále rozvíjí spolupráci při organizaci mezinárodních seminářů, aktivně se zapojuje do mezinárodních a mezifakultních projektů. Aktivita probíhá v rámci celého období Stránka 10

11 3 Priority pro rok Priorita 1. P1 - KVALITA-13 Označení a název P1-KVALITA-13 - Zajišťování a hodnocení kvality na ZČU Anotace obsahu Cílem je vytvořit studentům se speciálními potřebami lepší podmínky pro studium jazyků. Zajistit co nejpřesnější zařazování studentů do rozvrhových akcí a tím zkvalitnění jazykové přípravy na jednotlivých fakultách a ústavu. Dále pak zajistit přípravu akademických pracovníků pro výuku v anglickém jazyce a aktivní činnost Ruského centra. Výchozí stav UJP má pedagogy vyškolené v oblasti výuky jazyků se speciálními potřebami a Public Speaking. UJP nabízí kurzy Akademického psaní pro akademické pracovníky ZČU. Testování studentů prvních ročníků proběhlo v roce 2012 již podruhé. Ruské centrum zahájilo svou činnost. Cílový stav V rámci P1 jsou upraveny učební materiály pro studenty se speciálními potřebami a jsou pro ně organizovány speciální konzultační hodiny a poradenství. Jsou organizovány kurzy Public Speaking pro akademické pracovníky (příprava na výuku v cizím jazyce). Je otestováno 1500 studentů prvních ročníků ZČU. Jsou pořádány kulturní a vzdělávací akce v Ruském centru pro ZČU a širokou veřejnost. Měřitelné indikátory dosažení cíle V rámci této priority bude proškoleno 20 akademických pracovníků v Public Speaking, v LS a ZS budou organizovány konzultační hodiny pro studenty se speciálními potřebami. Bude otestováno 1500 studentů. Bude vytvořen seznam akcí Ruského centra a seznam účastníků (počet). Metody vedoucí k dosažení cíle Organizace a propagace konzultačních hodin pro studenty se speciálními potřebami. Úprava materiálů pro studenty se speciálními potřebami, propagace a organizace kurzů Public Speaking. Organizace testování prvních ročníků ZČU. Organizace a propagace akcí Ruského centra. Zodpovědnost Ředitelka UJP, vedoucí Ruského centra Kontrola Kontrola je průběžně prováděna ředitelkou UJP. Stránka 11

12 3.2 Priorita 3. P3 - CŽV-13 Označení a název P3-CŽV-13 Nová koncepce celoživotního vzdělávání Anotace obsahu Cílem je další zkvalitňování nabídky kurzů CŽV a informovanosti studentů. Vytvoření koncepce celoživotního vzdělávání v oblasti jazykové výuky ve spolupráci s Ústavem celoživotního vzdělávání. Výchozí stav UJP poskytuje jazykové kurzy v rámci CŽV pro studenty a zaměstnance univerzity, kurzy pro veřejnost a firmy. UJP zajišťuje pro UCV výuku a organizaci kurzů v projektech administrovaných UCV. Cílový stav Celouniverzitní koncepce a organizace jazykového vzdělávání reagující na potřeby cílové skupiny. Koncepce jazykového vzdělávání v rámci CŽV je začleněna do nové koncepce rozvoje celoživotního vzdělávání ZČU. Měřitelné indikátory dosažení cíle V rámci P3 CŽV-13 je vytvořena celouniverzitní koncepce a organizace jazykového vzdělávání na ZČU. Metody vedoucí k dosažení cíle Pokračovat ve vytváření koncepce jazykového vzdělávání na ZČU. Spolupráce s UCV na vytváření koncepce a organizace rozvoje CŽV. Zodpovědnost Zástupce UJP v Radě CŽV, ředitelka UJP ve spolupráci se zástupkyní ředitele pro pedagogickou činnost. Kontrola Kontrola je prováděna průběžně ředitelkou UJP. Stránka 12

13 3.3 Priorita 4. P4 - MOBILITA - 13 Označení a název P4-MOBILITA-13 Rozvoj mobility studentů a zaměstnanců Anotace obsahu Cílem P4 je vytvoření kvalitního cizojazyčného informačního a studijního prostředí pro potřeby příjezdové mobility, vytvoření koncepce jazykového servisu pro akademické pracovníky, kteří vyučují v cizím jazyce, zkvalitnění intenzivní výuky češtiny poskytované zahraničním studentům před zahájením studia na fakultách, zapojení Ruského centra do příjezdové a výjezdové mobility studentů a akademických pracovníků. Dále pak navržení modelu zhodnocujícího jazykové schopnosti akademických pracovníků jako součást kariérního řádu. Výchozí stav UJP má vyškolené pedagogy v oblasti Public Speaking, na žádost fakult jsou prováděny korektury odborných publikací. UJP spolupracuje s BR na administraci zkoušek IELTS a přípravných kurzech pro tyto zkoušky (pro potřeby studia na zahraniční VŠ). UJP vytvořilo e-learningové kurzy anglického, německého, francouzského a ruského jazyka pro vyjíždějící studenty. V rámci projektu INTERSTUD spolupracuje UJP na testování studentů žádajících o stipendium a organizuje intenzivní kurzy českého jazyka v měsících červen a září. Ruské centrum zatím není zapojeno do mobility studentů a akademických pracovníků. Na ZČU neexistuje model hodnotící jazykové schopnosti akademických pracovníků a neexistuje koncepce jazykového servisu pro akademické pracovníky. Cílový stav Jsou pořádány kurzy pro akademické pracovníky v oblasti Public Speaking. Na ZČU proběhly dva termíny zkoušek IELTS a přípravné kurzy v LS a ZS. Jsou vytvořeny e-learningové kurzy pro podporu mobility v italském a španělském jazyce. Jsou vytvořeny kvalitní výukové materiály, testy a e-learningový program pro potřeby intenzivní výuky češtiny poskytované zahraničním studentům (INTERSTUD 13). Jsou přeloženy informační materiály ZČU a fakult, webové stránky a jiné informační zdroje do angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, španělštiny a italštiny. Ruské centrum je zapojeno do mobility studentů a akademických pracovníků. Na ZČU existuje model hodnotící jazykové schopnosti akademických pracovníků a existuje koncepce jazykového servisu pro akademické pracovníky. Měřitelné indikátory dosažení cíle V rámci P4 bude proškoleno alespoň 20 akademických pracovníků v kurzu Public Speaking, proběhnou dva přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky IELTS (LS a ZS), budou zorganizovány dva termíny zkoušek IELTS (LS a ZS), budou vytvořeny e-learningové kurzy pro potřeby mobility v italštině a španělštině. Budou vytvořeny testy a učební materiály e-learningový program pro potřeby intenzivního kurzu češtiny pro cizince. Přeložené informační materiály ZČU a fakult, webové stránky do angličtiny, němčiny, ruštiny a italštiny. Zprostředkování kontaktu alespoň jedné součásti ZČU alespoň s jednou univerzitou v Ruské federaci, který vyústí ve smlouvu o spolupráci. Koncepce jazykového servisu pro Stránka 13

14 akademické pracovníky. Model hodnotící jazykové schopnosti akademických pracovníků ZČU. Metody vedoucí k dosažení cíle Pokračování v proškolování akademických pracovníků v cizích jazycích. Pokračování ve spolupráci s Britskou radou na organizaci a přípravě zkoušek IELTS. Vytvoření e-learningového kurzu pro potřeby mobility v italštině a španělštině. Vytvoření testů a učebních materiálů a e-learningového programu pro potřeby intenzivního kurzu češtiny pro cizince. Přeložení informačních materiálů ZČU a fakult, webových stránek do angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, španělštiny a italštiny. Zprostředkování kontaktu alespoň jedné součásti ZČU alespoň s jednou univerzitou v Ruské federaci, který vyústí ve smlouvu o spolupráci. Vytvoření koncepce jazykového servisu pro akademické pracovníky. Vytvoření modelu hodnotícího jazykové schopnosti akademických pracovníků ZČU. Zodpovědnost Ředitelka UJP, zástupce ředitele pro pedagogickou činnost, vedoucí Ruského centra. Kontrola Kontrola je prováděna čtvrtletně ředitelkou UJP. Stránka 14

15 4 Zapojení UJP do Institucionálního rozvojového plánu ZČU v Plzni na rok 2013 v rámci U4 testování 1. ročníků: 1500 studentů, červen říjen 2013 v rámci U6 vytvoření kurzů pro potřeby výjezdové mobility v italském a španělském jazyce v rámci U6 organizace přípravných kurzů na zkoušky IELTS, administrace zkoušek IELTS v rámci U16 vytvoření koncepce CŽV v cizích jazycích v rámci U7 vytvoření výukových materiálů pro Češtinu pro cizince a překlady informačních zdrojů ZČU pro potřeby příjezdové mobility v rámci U4 organizace kurzů Public Speaking pro akademické pracovníky v rámci U4 organizace aktivit Ruského centra v rámci U6 a U7 navazování kontaktů s univerzitami v Ruské federaci v rámci U15 úspěšné zakončení projektu OPVK Inovace jazykového vzdělávání na ZČU Stránka 15

Aktualizace. Dlouhodobého záměru. Ústavu jazykové přípravy. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015

Aktualizace. Dlouhodobého záměru. Ústavu jazykové přípravy. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni na rok 2015 Předkládá: Mgr. Jana Čepičková, MA, ředitelka UJP Projednáno per rollam Vědeckou radou UJP: 17. únor

Více

Dlouhodobý záměr. Ústavu jazykové přípravy ZČU v Plzni. na období 2011 2015. Plzeň, říjen 2010

Dlouhodobý záměr. Ústavu jazykové přípravy ZČU v Plzni. na období 2011 2015. Plzeň, říjen 2010 Dlouhodobý záměr Ústavu jazykové přípravy ZČU v Plzni na období 2011 2015 Plzeň, říjen 2010 Projednáno a schváleno VR UJP dne 13. 11. 2010 1 1 ÚVOD 1.1 Východiska Dlouhodobého záměru Ústavu jazykové přípravy

Více

AKTUALIZACE DZ UJP na 2012

AKTUALIZACE DZ UJP na 2012 AKTUALIZACE DZ UJP na 2012 VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 1. Jazyková výuka v prezenčním studiu Splnění cílů v roce 2011 a stanovení cílů na rok 2012: Zmapovat jazykové znalosti studentů před začátkem studia na ZČU

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015 Institucionální plán Západočeské univerzity v Plzni na rok 2015 Plzeň, říjen 2014 Úvod Tento dokument obsahuje institucionální plán rozvoje univerzity pro kalendářní rok 2015. Navazuje na roční aktualizaci

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

Aktualizace. Dlouhodobého záměru. a institucionální rozvojový plán. na rok 2013

Aktualizace. Dlouhodobého záměru. a institucionální rozvojový plán. na rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru a institucionální rozvojový plán Západočeské univerzity v Plzni na rok 2013 Předkládá: Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka ZČU Projednáno per rollam Vědeckou

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha 24. 10. 2013

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha 24. 10. 2013 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 (Projednáno Akademickou radou dne 4.4.2014) 1 1. Úvod Aktualizace

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 1. Kvalita a relevance EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014. Ústí nad labem, leden 2014

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014. Ústí nad labem, leden 2014 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014 2014 Ústí nad labem, leden 2014 014 Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice 2008. Zpráva rektora předložená akademické obci dne 17. 3. 2009

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice 2008. Zpráva rektora předložená akademické obci dne 17. 3. 2009 Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice 2008 Zpráva rektora předložená akademické obci dne 17. 3. 2009 Zájem uchazečů o studium Vzdělávací činnost Počty studentů podle skupin studijních oborů podle součástí

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Investiční

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013: projednala

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta

Více

3 Zapojení odborníků z praxe při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů.

3 Zapojení odborníků z praxe při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů. Výzva č. 29, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 29 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) vyhlášena 15. března

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2014 o Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 2012 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu: Čeština jako jazyk

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. dubna 2010 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pro OPVK je vyčleněno

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více