Aktualizace. Dlouhodobého záměru UJP. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace. Dlouhodobého záměru UJP. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2013"

Transkript

1 Aktualizace Dlouhodobého záměru UJP Západočeské univerzity v Plzni na rok 2013 Předkládá: Mgr. Jana Čepičková, M.A., ředitelka UJP Projednáno per rollam Vědeckou radou UJP: 31. ledna 2013 Plzeň, leden 2013

2 Obsah Seznam zkratek Úvod Zhodnocení průběhu implementace strategie na období a její aktualizace na rok Priority pro rok Priorita 1. P1 - KVALITA Priorita 3. P3 - CŽV Priorita 4. P4 - MOBILITA Zapojení UJP do Institucionálního rozvojového plánu ZČU v Plzni na rok

3 Seznam zkratek BIC Business Innovation Centre CTPVV Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu CŽV Celoživotní vzdělávání CENTEM Centrum nových technologií a materiálů CVSMD Centrum pro výzkum společnosti moderní doby ECTS European Credit Transfer System systém přenosu kreditů EFIN Individuální projekt národní: Efektivní instituce EQF Evropský rámec kvalifikací DZ Dlouhodobý záměr EF-TRANS Individuální projekt národní: Efektivní transfer znalostí EU Evropská unie EUA Evropská asociace univerzit EXLIZ Projekt: Excelence lidských zdrojů jako zdroj konkurenceschopnosti FEK Fakulta ekonomická FF Fakulta filozofická FPE Fakulta pedagogická FPR Fakulta právnická FST Fakulta strojní FZS Fakulta zdravotnických studií INIS Manažerský informační systém datová pumpa IPn Individuální projekt národní IPRM Integrovaný plán rozvoje města ISPROFIN Informační systém programového financování ITV Instituce terciárního vzdělávání MAGION Finanční informační systém MŠMT Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy NEXLIZ Projekt: Nová excelence lidských zdrojů NTIS Nové technologie pro informační společnost OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PS Priorita součásti PR-P Úsek prorektora pro studium a pedagogickou činnost PR-R Úsek prorektora pro strategii a rozvoj PR-V Úsek prorektora pro výzkum a vývoj PR-X Prorektor pro vnější vztahy PR-Z Úsek prorektora pro zahraniční vztahy a mobilitu QRAM Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání RICE Regionální inovační centrum elektrotechniky RIPO Rozvoj informační podpory RIV Rejstřík informací o výsledcích výzkumu vývoje a inovací RTI Regionální technologický institut SCI-INFO Projekt - SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro Českou republiku STAG Studijní agenda (informační systém pro podporu studia) UCV Ústav celoživotního vzdělávání UJP Ústav jazykové přípravy (vysokoškolský ústav ZČU) UUD Ústav umění a designu (vysokoškolský ústav ZČU) VaV Výzkum a vývoj VaVaI Výzkum a vývoj a inovace VOŠ Vyšší odborná škola VTP-II Druhá etapa budování Vědeckotechnického parku Plzeň Stránka 3

4 1 Úvod 1.1 Pedagogická činnost UJP poskytuje neoborovou jazykovou výuku studentům 8 fakult a 1 ústavu (FAV, FEL, FEK, FF, FPE, FPR, FST, FZS a UUD) v prezenčním i kombinovaném studiu a 2 fakultám (FEL a FAV) i v doktorském studiu. Jazyková příprava je zařazená převážně do bakalářských studijních programů. UJP poskytuje většinu výběrových neoborových jazykových kurzů v angličtině, němčině, ruštině, francouzštině, italštině, španělštině, v češtině jako cizím jazyce a pro potřeby FZS poskytujeme i výuku latiny. Jazykové úrovně jsou standardizované podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Problémem zůstává často nedostatečná vstupní znalost přijatých studentů. Stále ještě není běžné, aby absolvent střední školy měl jazykové kompetence v prvním cizím jazyce na úrovni B1 podle SERR (maturitní úroveň) a na úrovni alespoň A2 u druhého cizího jazyka. UJP testuje vstupní znalosti studentů přijatých do 1. ročníků. Zavedený kreditní limit pro zápis výběrových kurzů způsobuje značný pokles v počtech studentů zapsaných na výběrové jazykové kurzy. Podle Studijního a zkušebního řádu ZČU mají studenti mít prostor pro zápis jazykových výběrových kurzů v rámci C kreditů, které by měly tvořit 5% ze všech kreditů ve studijních programech. Bohužel není toto pravidlo respektováno ve všech studijních programech. Každým rokem výrazně klesá počet studentů zapsaných na jazykové kurzy: v roce 2009/10 byl celkový počet studentů zapsaných na jazykové kurzy , v roce 2010/11 to bylo (úbytek o studentů), v roce 2011/12 to bylo (úbytek oproti předchozímu roku o 982 studentů, oproti roku 2009/2010 o 2827 studentů), v roce 2012/13 se zapsalo (úbytek oproti předchozímu roku o 826 studentů, úbytek oproti roku 2009/2010 o 3653 studentů). Obecně řečeno je obsah cizojazyčného studia na ZČU zaměřený buď na obecný jazyk nebo na profesně komunikativní obsah u kurzů pro FEL, FST, FZS, FPR a UUD. Při tvorbě výukových materiálů obvykle vycházejí autoři z řad UJP ze spolupráce s odbornými katedrami nebo s odborníky z praxe. Pracovníci UJP vytvářejí profesně zaměřené výukové materiály (učebnice, cvičebnice, elektronické výukové zdroje a e-learningové programy). UJP navrhl zavedení modulárního systému jazykové přípravy, který se skládá ze čtyř modulů. Všichni studenti přicházející do prvního ročníku mají mít povinnost udělat vstupní test z jazyka před zahájením semestru. Jedná se o oficiální rozřazovací test typu Oxford Placement Test, majitelem oficiální licence je ZČU. Studenti jsou na začátku studia informování o vstupních kompetencích a o jednotlivých modulech, které poskytují povinnou a výběrovou jazykovou přípravu, ale také placené kurzy v rámci CŽV. Cílem UJP je, aby tento modulární systém přijaly všechny součásti ZČU a aby stanovily, který modul je povinný a financovaný z dotace MŠMT a který je výběrový (v rámci C kreditů) nebo placený (v rámci CŽV). Zahraniční studenti studující na ZČU mají možnost místo požadovaného cizího jazyka (obvykle angličtiny nebo němčiny) studovat češtinu jako cizí jazyk v průběhu bakalářského studia. UJP poskytuje výuku těmto studentům ještě před vstupem do 1. ročníku v intenzivním přípravném kurzu češtiny jako cizího jazyka v rámci projektu INTERSTUD pro podporu nadaných studentů ze zahraničí. Kurz probíhá od června do poloviny září každým rokem. Stránka 4

5 UJP má akreditováno 135 kurzů v rámci celoživotního vzdělávání v anglickém, německém, ruském, francouzském, španělském, italském a v českém jazyce. V současné době nabízíme v rámci celoživotního vzdělávání, dále jen (CŽV), jazykové kurzy studentům ZČU s nedostatečnou vstupní úrovní jazyka, akademickým i neakademickým pracovníkům ZČU, firmám v regionu a široké veřejnosti. Jedná se jak o kurzy obecného jazyka, tak o kurzy profesně zaměřené či specializované. UJP poskytuje také přípravné kurzy na mezinárodní zkoušku IELTS (International English Language Testing System) a spolupracuje s Britskou Radou při pořádání této prestižní zkoušky na půdě ZČU. Zkoušky na získání jazykového Eurocertifikátu TELC musel UJP z ekonomických důvodů zrušit. Univerzitě třetího věku nabízí UJP kurzy anglického a německého jazyka. 1.2 Výzkumná a publikační činnost Výzkumná činnost UJP je ovlivněna primárním zaměřením ústavu na pedagogickou činnost a na servisní činnosti. Je omezena i požadavky tvůrců zařazením jazykových kurzů do studijních programů jednotlivých fakult. UJP motivuje a podporuje jednotlivé pracovníky při zvyšování kvalifikace. Podporuje a odměňuje publikační činnost pracovníků. Vzhledem ke skutečnosti, že téměř všichni vyučující mají statut lektorů, je jejich hlavní pracovní náplní lektorská výuka. UJP podporuje další vzdělávání lektorů v doktorském studiu a zvyšování kvalifikace v relevantních oblastech. 1.3 Projektová činnost UJP pracuje aktivně na projektech, jejichž cílem je zkvalitnění a inovace jazykové přípravy studentů a akademických pracovníků ZČU. Jsou to zejména evropské projekty z oblasti Life Long Learning Programmes, ve kterých je UJP buď řešitelem, nebo partnerem. V roce 2013 skončí projekt ESF OPVK Inovace jazykové výuky na ZČU, jehož výsledkem je celá řada nově vytvořených moderních výukových zdrojů. 1.4 Personální politika K má UJP 26 akademických pracovníků na plný a 13 na zkrácený úvazek, na DPČ pracují 2 lektoři a 3 technicko-hospodářští pracovníci pracují na plný úvazek. Vzhledem k poklesu objemu výuky klesá každoročně i počet zaměstnanců pracujících v UJP. V personální politice se UJP zaměřuje na odborný a kvalifikační růst stávajících akademických pracovníků. Při přijímání nových pracovníků se posuzuje stupeň dosažené kvalifikace a přednostně jsou přijímáni pracovníci s ukončeným doktorským studiem, popř. se započatým doktorským studiem. Pozornost se věnuje především dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků UJP v oblasti didaktiky vzdělávání dospělých a v lingvistických oblastech. UJP podporuje účast pracovníků na odborném vzdělávání, které přispívá k zvýšení kvality pedagogického sboru, umožňuje kontakt s nejnovějšími poznatky z didaktiky cizojazyčného vzdělávání a s odborníky v této oblasti. Stránka 5

6 1.5 Spolupráce UJP koordinuje své vzdělávací a výzkumné aktivity s fakultami a UUD, aby se spolupodílel na plnění Dlouhodobého záměru ZČU. Vzhledem ke svému charakteru se UJP podílí na jazykovém vzdělávání akademických i neakademických pracovníků ZČU a na jazykové přípravě zahraničních studentů, kteří přijíždějí v rámci různých projektů, jako jsou v současné době např. Erasmus a INTERSTUD. Vyučující UJP se významně podílejí na zajišťování výuky v rámci Mezinárodní jazykové školy ZČU, kde působí nejenom jako lektoři, ale také jako koordinátoři ve většině jazykových sekcí. UJP zastupuje ZČU v mezinárodní organizaci ICC The European Language Network, která sdružuje vzdělávací a profesní organizace zabývající se jazykovým vzděláváním dospělých. UJP spolupořádal mezinárodní konferenci ICC v České republice a spolupracuje s členskými organizacemi ICC na mezinárodních projektech. UJP je dále členem mezinárodní organizace CercleS (European Confederation of Language Centres in Higher Education) sdružující jazyková centra vysokých škol a mezinárodní organizace IATEFL (International Association of Teachers of English as Foreign Languages). Stránka 6

7 2 Zhodnocení průběhu implementace strategie na období a její aktualizace na rok 2013 Prezenční studium UJP má v roce 2015 plnit funkci centralizovaného pracoviště pro neoborovou jazykovou výuku. Úkol se průběžně řeší, na ZČU chybí jasná definice toho, co je a co není jazyková příprava. Částečně poskytují jazykovou přípravu i FF a FEK. V roce 2013 budou pokračovat jednání o centralizaci jazykové přípravy a zrušení duplicit jazykových kurzů. UJP poskytuje jazykovou přípravu v modulech a nadále dbá na standardizovanou výuku ve všech nabízených jazycích. Modulový systém byl schválený, aktivita pokračuje i v roce UJP směřuje jazykovou přípravu na profesně orientovanou komunikaci, aby se nedublovala výuka poskytnuta již na středních školách, ale aby vysoká škola poskytovala jazykové kompetence potřebné pro profesní působení zejména v bakalářském studiu. Jazyková výuka v magisterském studiu je zaměřená na akademické kompetence a připravuje na studium odborných předmětů realizovaných v cizích jazycích. Aktivita pokračuje i v roce 2013, UJP nadále vyvíjí aktivity pro podporu výuky odborných předmětů v angličtině. Jednotlivým fakultám ZČU poskytuje UJP výsledky rozřazovacích jazykových testů, aby byli studenti 1. ročníků správně informováni o svých jazykových kompetencích při vstupu na VŠ. Studentům 1. ročníků, kteří nedosáhli požadované vstupní znalosti, poskytuje doplňovací kurzy v rámci CŽV. Modulární systém jazykové přípravy je přehledný a studenti jsou s ním seznámení ještě před začátkem studia. Aktivita pokračuje i v roce 2013, testování studentů proběhlo v roce 2011, 2012 a je plánováno i na rok UJP rozšířilo v roce 2012 nabídku placených kurzů pro doplnění vstupních znalostí z angličtiny. V roce 2013 plánujeme opět reagovat na potřeby fakult. Pro zahraniční studenty na ZČU poskytuje UJP výuku češtiny jako cizího jazyka v přípravném intenzivním kurzu a v češtině jako povinně volitelném jazyce během bakalářského studia. Úkol pokračuje i v roce UJP se zabývá didaktikou cizojazyčné výuky studentů s poruchami učení nebo s jinou poruchou (např. sluchu) a vytváří pro ně vhodné didaktické postupy a výukové materiály. V této oblasti spolupracuje se zahraničními univerzitami, které se zabývají stejnou tématikou. Stránka 7

8 Úkol pokračuje, v roce 2012 se vzdělávalo 10 akademických pracovníků UJP v oblasti speciálních potřeb studentů s poruchou učení. UJP navázal spolupráci se zahraničními odborníky, kteří předali své zkušenosti na školení pořádaných v rámci IRP na Studenti, kteří vyjíždějí na zahraniční univerzity v rámci mobility, mají možnost skládat mezinárodní jazykové zkoušky v UJP a navštěvovat speciální přípravné kurzy zaměřené na fungování v cizojazyčném akademickém prostředí. V roce 2012 se UJP dohodl na spolupráci s Britskou Radou, která vyškolila 5 akademických pracovníků UJP na přípravné kurzy mezinárodní zkoušky IELTS (uznávanou všemi evropskými univerzitami a většinou amerických univerzit). V roce 2013 aktivita pokračuje nabízením přípravných kurzů a pořádáním zkoušek na půdě ZČU. UJP vytvořil e-learningové kurzy pro potřeby studentské mobility v angličtině, němčině, francouzštině a ruštině. V roce 2013 pokračují aktivity doplněním e-learningových kurzů pro výjezdy ve španělštině a italštině. Vytváření speciálních metod a přístupů pro studenty s poruchami učení a s jinými poruchami při cizojazyčné přípravě ve spolupráci s Informačním a poradenským centrem ZČU. Aktivita pokračuje v roce 2013, UJP se podílel na projektu IPC k této problematice v roce 2011, v roce 2012 bohužel spolupráce vázla. Kombinované studium Stávající e-learningové kurzy jsou zdokonalené a inovované. Důraz je kladen především na kvalitu. Nedílnou součástí kvality online kurzů je dobře fungující technická podpora na ZČU. Nově jsou e-learningové kurzy využívány studenty KS na FAV, FPE a FZS. V roce 2012 byly vytvořeny a studenty využívány e-learningové kurzy pro FAV, v roce 2013 vytvoří UJP i kurzy pro FPE a FZS. Využití grantových prostředků pro tvorbu obsahu a technickou realizaci online kurzů. Doškolování vyučujících UJP v oblasti metodiky výuky formou e-learningu. Aktivita proběhla v roce 2012, UJP využilo prostředky z projektu OPVK. Aktivita bude ukončena v srpnu 2013, kdy projekt končí. Celoživotní vzdělávání UJP zkvalitnil nabídku jazykových kurzů v rámci celoživotního vzdělávání. Zvláštní důraz je kladen na zavedení jazykových modulů pro akademické pracovníky ZČU. Kurzy CŽV byly zkvalitněny v roce 2013, aktivita pokračuje i v roce Modul jazykového vzdělávání akademických pracovníků nebyl z důvodu nezájmu o placené kurzy zavedený. V rámci IRP Lingua-12 se úspěšně proškolilo 40 akademických pracovníků v akademickém psaní. Aktivita pokračuje i v roce Stránka 8

9 UJP pružně reaguje na požadavky jednotlivých součástí univerzity a vytváří kurzy doplňující jazykové kompetence studentů před vstupem do povinných jazykových kurzů. Aktivita se plnila v roce 2012 a pokračuje i v roce UJP zavedl speciální metodické kurzy pro absolventy FPE (ve spolupráci s FPE) se zaměřením na metodiku vzdělávání dospělých a na profesně orientované jazykové vzdělávání mezinárodní školení EUROLTA. Poskytuje metodické školení pro učitele jazyků, zaměřené na výuku jazyků online. Aktivita úspěšně probíhá a bude pokračovat i v roce UJP vytvořil dobře fungující systém organizace CŽV, zdokonalil propagaci všech kurzů v rámci CŽV uvnitř i ven z univerzity. Vypracoval a pravidelně testuje propagační mechanismus. Klade důraz především na kvalitu CŽV, do hodnocení kvality jsou aktivně zapojeni účastníci kurzů CŽV. Aktivita průběžně probíhá v celém období UJP zvýšil informovanost studentů U3V a jejich zapojení do kurzů CŽV se zvýšilo. Aktivitu se nepodařilo splnit v roce 2012, zájem účastníků U3V o placené jazykové kurzy se nezvyšuje, spíše klesá. Projektová činnost UJP se zapojuje do projektů EU (především LLP). V roce 2012 byl úspěšně ukončen mezinárodní projekt ELTACS, který UJP koordinoval. V roce 2013 aktivity v mezinárodních projektech pokračují. Výzkumná činnost UJP se orientuje především na testování, výuku jazyků dospělých pro specifické (profesní) účely a výuku jazyků pro speciální potřeby, na didaktiku online výuky. Aktivita probíhá i v roce Personální politika Vyučující z každého jazykového oddělení UJP jsou vyškoleni v oblasti specificky zaměřené didaktiky, např. v oblasti didaktického využití multimediální podpory v jazykovém vzdělávání, v oblasti testování a v didaktice profesně orientovaného jazykového vzdělávání a jazykového vzdělávání pro potřeby studentů s poruchami učení a s dalšími poruchami. Počet vyučujících vzdělávajících se v doktorském studiu nebo s ukončeným doktorským studiem vzrostl nejméně o 50% proti stavu v roce UJP je pracovištěm zabývajícím se výzkumem speciálně zaměřené didaktiky jazykového vzdělávání dospělých pro profesní účely a se speciálními potřebami. Pracovníci UJP publikují články s touto tématikou v odborných periodikách. Stránka 9

10 Úkoly se průběžně plní, v roce 2012 získal UJP prvně RIV body. Vzhledem k novým kreditním pravidlům, kdy počet kreditů klesl, které studentům zbývají pro zápis výběrových předmětů, zájem o zápis výběrových jazykových kurzů nadále klesá. Na tuto skutečnost reaguje UJP snižováním stavu lektorů. Snižování stavu zaměstnanců stále probíhá. Spolupráce UJP koordinuje svou činnost a nabídku jazykových kurzů podle potřeb jednotlivých fakult, UUD a poskytuje pracovištím ZČU jazykový servis. Ještě výrazněji se podílí na fungování MLJŠ. Úkoly se průběžně plní. UJP nadále rozvíjí spolupráci při organizaci mezinárodních seminářů, aktivně se zapojuje do mezinárodních a mezifakultních projektů. Aktivita probíhá v rámci celého období Stránka 10

11 3 Priority pro rok Priorita 1. P1 - KVALITA-13 Označení a název P1-KVALITA-13 - Zajišťování a hodnocení kvality na ZČU Anotace obsahu Cílem je vytvořit studentům se speciálními potřebami lepší podmínky pro studium jazyků. Zajistit co nejpřesnější zařazování studentů do rozvrhových akcí a tím zkvalitnění jazykové přípravy na jednotlivých fakultách a ústavu. Dále pak zajistit přípravu akademických pracovníků pro výuku v anglickém jazyce a aktivní činnost Ruského centra. Výchozí stav UJP má pedagogy vyškolené v oblasti výuky jazyků se speciálními potřebami a Public Speaking. UJP nabízí kurzy Akademického psaní pro akademické pracovníky ZČU. Testování studentů prvních ročníků proběhlo v roce 2012 již podruhé. Ruské centrum zahájilo svou činnost. Cílový stav V rámci P1 jsou upraveny učební materiály pro studenty se speciálními potřebami a jsou pro ně organizovány speciální konzultační hodiny a poradenství. Jsou organizovány kurzy Public Speaking pro akademické pracovníky (příprava na výuku v cizím jazyce). Je otestováno 1500 studentů prvních ročníků ZČU. Jsou pořádány kulturní a vzdělávací akce v Ruském centru pro ZČU a širokou veřejnost. Měřitelné indikátory dosažení cíle V rámci této priority bude proškoleno 20 akademických pracovníků v Public Speaking, v LS a ZS budou organizovány konzultační hodiny pro studenty se speciálními potřebami. Bude otestováno 1500 studentů. Bude vytvořen seznam akcí Ruského centra a seznam účastníků (počet). Metody vedoucí k dosažení cíle Organizace a propagace konzultačních hodin pro studenty se speciálními potřebami. Úprava materiálů pro studenty se speciálními potřebami, propagace a organizace kurzů Public Speaking. Organizace testování prvních ročníků ZČU. Organizace a propagace akcí Ruského centra. Zodpovědnost Ředitelka UJP, vedoucí Ruského centra Kontrola Kontrola je průběžně prováděna ředitelkou UJP. Stránka 11

12 3.2 Priorita 3. P3 - CŽV-13 Označení a název P3-CŽV-13 Nová koncepce celoživotního vzdělávání Anotace obsahu Cílem je další zkvalitňování nabídky kurzů CŽV a informovanosti studentů. Vytvoření koncepce celoživotního vzdělávání v oblasti jazykové výuky ve spolupráci s Ústavem celoživotního vzdělávání. Výchozí stav UJP poskytuje jazykové kurzy v rámci CŽV pro studenty a zaměstnance univerzity, kurzy pro veřejnost a firmy. UJP zajišťuje pro UCV výuku a organizaci kurzů v projektech administrovaných UCV. Cílový stav Celouniverzitní koncepce a organizace jazykového vzdělávání reagující na potřeby cílové skupiny. Koncepce jazykového vzdělávání v rámci CŽV je začleněna do nové koncepce rozvoje celoživotního vzdělávání ZČU. Měřitelné indikátory dosažení cíle V rámci P3 CŽV-13 je vytvořena celouniverzitní koncepce a organizace jazykového vzdělávání na ZČU. Metody vedoucí k dosažení cíle Pokračovat ve vytváření koncepce jazykového vzdělávání na ZČU. Spolupráce s UCV na vytváření koncepce a organizace rozvoje CŽV. Zodpovědnost Zástupce UJP v Radě CŽV, ředitelka UJP ve spolupráci se zástupkyní ředitele pro pedagogickou činnost. Kontrola Kontrola je prováděna průběžně ředitelkou UJP. Stránka 12

13 3.3 Priorita 4. P4 - MOBILITA - 13 Označení a název P4-MOBILITA-13 Rozvoj mobility studentů a zaměstnanců Anotace obsahu Cílem P4 je vytvoření kvalitního cizojazyčného informačního a studijního prostředí pro potřeby příjezdové mobility, vytvoření koncepce jazykového servisu pro akademické pracovníky, kteří vyučují v cizím jazyce, zkvalitnění intenzivní výuky češtiny poskytované zahraničním studentům před zahájením studia na fakultách, zapojení Ruského centra do příjezdové a výjezdové mobility studentů a akademických pracovníků. Dále pak navržení modelu zhodnocujícího jazykové schopnosti akademických pracovníků jako součást kariérního řádu. Výchozí stav UJP má vyškolené pedagogy v oblasti Public Speaking, na žádost fakult jsou prováděny korektury odborných publikací. UJP spolupracuje s BR na administraci zkoušek IELTS a přípravných kurzech pro tyto zkoušky (pro potřeby studia na zahraniční VŠ). UJP vytvořilo e-learningové kurzy anglického, německého, francouzského a ruského jazyka pro vyjíždějící studenty. V rámci projektu INTERSTUD spolupracuje UJP na testování studentů žádajících o stipendium a organizuje intenzivní kurzy českého jazyka v měsících červen a září. Ruské centrum zatím není zapojeno do mobility studentů a akademických pracovníků. Na ZČU neexistuje model hodnotící jazykové schopnosti akademických pracovníků a neexistuje koncepce jazykového servisu pro akademické pracovníky. Cílový stav Jsou pořádány kurzy pro akademické pracovníky v oblasti Public Speaking. Na ZČU proběhly dva termíny zkoušek IELTS a přípravné kurzy v LS a ZS. Jsou vytvořeny e-learningové kurzy pro podporu mobility v italském a španělském jazyce. Jsou vytvořeny kvalitní výukové materiály, testy a e-learningový program pro potřeby intenzivní výuky češtiny poskytované zahraničním studentům (INTERSTUD 13). Jsou přeloženy informační materiály ZČU a fakult, webové stránky a jiné informační zdroje do angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, španělštiny a italštiny. Ruské centrum je zapojeno do mobility studentů a akademických pracovníků. Na ZČU existuje model hodnotící jazykové schopnosti akademických pracovníků a existuje koncepce jazykového servisu pro akademické pracovníky. Měřitelné indikátory dosažení cíle V rámci P4 bude proškoleno alespoň 20 akademických pracovníků v kurzu Public Speaking, proběhnou dva přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky IELTS (LS a ZS), budou zorganizovány dva termíny zkoušek IELTS (LS a ZS), budou vytvořeny e-learningové kurzy pro potřeby mobility v italštině a španělštině. Budou vytvořeny testy a učební materiály e-learningový program pro potřeby intenzivního kurzu češtiny pro cizince. Přeložené informační materiály ZČU a fakult, webové stránky do angličtiny, němčiny, ruštiny a italštiny. Zprostředkování kontaktu alespoň jedné součásti ZČU alespoň s jednou univerzitou v Ruské federaci, který vyústí ve smlouvu o spolupráci. Koncepce jazykového servisu pro Stránka 13

14 akademické pracovníky. Model hodnotící jazykové schopnosti akademických pracovníků ZČU. Metody vedoucí k dosažení cíle Pokračování v proškolování akademických pracovníků v cizích jazycích. Pokračování ve spolupráci s Britskou radou na organizaci a přípravě zkoušek IELTS. Vytvoření e-learningového kurzu pro potřeby mobility v italštině a španělštině. Vytvoření testů a učebních materiálů a e-learningového programu pro potřeby intenzivního kurzu češtiny pro cizince. Přeložení informačních materiálů ZČU a fakult, webových stránek do angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, španělštiny a italštiny. Zprostředkování kontaktu alespoň jedné součásti ZČU alespoň s jednou univerzitou v Ruské federaci, který vyústí ve smlouvu o spolupráci. Vytvoření koncepce jazykového servisu pro akademické pracovníky. Vytvoření modelu hodnotícího jazykové schopnosti akademických pracovníků ZČU. Zodpovědnost Ředitelka UJP, zástupce ředitele pro pedagogickou činnost, vedoucí Ruského centra. Kontrola Kontrola je prováděna čtvrtletně ředitelkou UJP. Stránka 14

15 4 Zapojení UJP do Institucionálního rozvojového plánu ZČU v Plzni na rok 2013 v rámci U4 testování 1. ročníků: 1500 studentů, červen říjen 2013 v rámci U6 vytvoření kurzů pro potřeby výjezdové mobility v italském a španělském jazyce v rámci U6 organizace přípravných kurzů na zkoušky IELTS, administrace zkoušek IELTS v rámci U16 vytvoření koncepce CŽV v cizích jazycích v rámci U7 vytvoření výukových materiálů pro Češtinu pro cizince a překlady informačních zdrojů ZČU pro potřeby příjezdové mobility v rámci U4 organizace kurzů Public Speaking pro akademické pracovníky v rámci U4 organizace aktivit Ruského centra v rámci U6 a U7 navazování kontaktů s univerzitami v Ruské federaci v rámci U15 úspěšné zakončení projektu OPVK Inovace jazykového vzdělávání na ZČU Stránka 15

Dlouhodobý záměr. Ústavu jazykové přípravy ZČU v Plzni. na období 2011 2015. Plzeň, říjen 2010

Dlouhodobý záměr. Ústavu jazykové přípravy ZČU v Plzni. na období 2011 2015. Plzeň, říjen 2010 Dlouhodobý záměr Ústavu jazykové přípravy ZČU v Plzni na období 2011 2015 Plzeň, říjen 2010 Projednáno a schváleno VR UJP dne 13. 11. 2010 1 1 ÚVOD 1.1 Východiska Dlouhodobého záměru Ústavu jazykové přípravy

Více

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Preambule ZČU má v oblasti celoživotního vzdělávání již více než dvacetiletou tradici. V uplynulém období byly na univerzitě realizovány různé

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2013 Praha, říjen 2012 Obsah 1 Kvalita a relevance... 5 1.1 Diverzifikace

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Praha, říjen 2014 Obsah 1 Kvalita a relevance... 4 1.1 Diverzifikace

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vnitřní hodnocení VŠFS. za období 2006 2010 (4 akademické roky)

Vnitřní hodnocení VŠFS. za období 2006 2010 (4 akademické roky) Vnitřní hodnocení VŠFS za období 2006 2010 (4 akademické roky) PRAHA - říjen 2010 Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 1.1 Návaznost na vnitřní hodnocení za období 2004-2006...4 2 Vzdělávací činnost a pedagogický

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

Souhrnná informace k OP VVV

Souhrnná informace k OP VVV Co je OP VVV? Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015

Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015 Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015 Řešitel: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. Stránka 1 z 28 Dotace celkem: 6677 tis. Kč Projekty v rámci Směrnice rektora UP B3-13/5-SR Zásady soutěže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní na období 2011 2015 Praha, září 2010 Dlouhodobý záměr rozvoje

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti PVŠPS na období 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti PVŠPS na období 2011 2015 PRAŽSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PSYCHOSOCIÁLNÍCH STUDIÍ, s.r.o DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti PVŠPS na období 2011 2015 a aktualizace pro rok

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Výroční zpráva. za rok. Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8

Výroční zpráva. za rok. Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8 Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8 za rok 2010 projednáno na zasedání kolegia rektorky 4. 5. 2011 projednáno a schváleno na jednání Akademické rady SVŠES 10.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2014 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více