Manažerské účetnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažerské účetnictví"

Transkript

1 Ekonomika a management finančních institucí zimní semestr 2010 Manažerské účetnictví Přednáška 6 Vysoká škola finanční a správní Katedra financí telefon: Bořivoj Pražák UČO 5947

2 Manažerské účetnictví Účel Účel manažerského účetnictví je zjišťovat informace, které jsou potřebné pro řízení banky a přitom nejsou přímo dostupné ve finančním účetnictví Dimenze měření vytváření hodnoty Banka Oblast podnikání Produkt Distribuční kanál Zákazník Region Základem je finanční účetnictví účetní záznamy, ale jejich zpracování, členění a úhel pohledu se liší Účel řídit ziskovost, efektivnost, rizika, obchod 3 hlavní dimenze řízení + další specifické klient, produkt, organizační jednotka + distribuční kanál, region, oblast podnikání nutný komplexní pohled 2

3 Manažerské účetnictví Dimenze manažerského účetnictví 1 Základní dimenzí v manažerském účetnictví je organizační pohled, kdy sledujeme plánované a dosahované výsledky podle jednotlivých organizačních jednotek Organizační dimenze Při řešení organizační dimenze je nutné rozhodnout o řadě konceptuálních otázek nastavení úrovně podrobnosti detailní / precizní model x srovnávací model vymezení typů hospodářských středisek útvary zařazení hospodářských středisek podle jednotlivých typů středisko: hlavní činnosti profit centrum prodejní místa, dealing, obchodní místa,.. servisní střediska cost centrum IT, budovy, školicí centrum,... správní střediska podpora nezařaditelná nebo obtížně kvantifikovatelná právní, audit, PR, podpora statutárních orgánů specielní zbytek dekompozice a agregace možnost hierarchického rozkládání a sečítání jednotlivých úrovní reporting nástroj, forma, příjemci, periodicita, zhotovitel, 3

4 Manažerské účetnictví Dimenze manažerského účetnictví - 2 Další dimenze manažerského účetnictví umožňují analyzovat dosahované výsledky podle hledisek zachycujících všechny významné faktory ovlivňující podnikatelskou činnost banky Dimenze linie podnikání a produktová Dimenze oblasti (linie) podnikání je zpravidla vymezena obvykle používanými hlavními oblastmi bankovnictví, i když zde není jednotný obecně uznaná definice: retailové bankovnictví zaměření na fyzické osoby, podnikatele a malé a střední podniky korporátní bankovnictví orientace na firemní klientelu finanční trhy podnikatelská činnost na finančních trzích, klienty jsou zpravidla jiné finanční instituce Toto členění je jen základní a orientační, existuje řada dalších kategorizací. Jednou z nich jsou linie podnikání použité u standardního přístupu ke stanovení kapitálového požadavku podle BASEL II Produktová dimenze hodnotí výsledky podle produktů a jejich skupin externí produkty tj. produkty poskytované klientům, tato dimenze umožňuje hodnotit ziskovost produktů v různých fázích jeho životnosti (marketing, vývoj produktů, životní cyklus produktu apod.) vnitřní produkty produkty vymezené pro účely manažerského účetnictví 4

5 Manažerské účetnictví Dimenze manažerského účetnictví 3 Další dimenze manažerského účetnictví umožňují analyzovat dosahované výsledky podle hledisek zachycujících všechny významné faktory ovlivňující podnikatelskou činnost banky Dimenze distribučního kanálu: ziskovost DK Dimenze distribučního kanálu, zákaznická a regionální řízení kanálů kanibalistický efekt řízená migrace aktivit mezi kanály Zákaznická dimenze je zaměřena na klienty banky segmentace klientů segmenty, cílové skupiny, jednotliví klienti různý přístup podle typu a velikosti banky integrovaný pohled na klienta výsledovka klienta ziskovost klienta a hodnocení obsluhy Dimenze regionální umožňuje hodnotit výsledky dosahované v různých regionech, kde banka podniká volba členění vychází z teritoriálního působení banky specifičnost regionů srovnávání výsledků podle geografického působení banky 5

6 Manažerské účetnictví Principy řízení nákladů Výchozím principem pro řízení nákladů je jejich přiřazení vlastníkům procesů, které je spotřebovávají pojmy: Principy dimenze řízení nákladů organizace, procesy, produkty, segmenty trhu, distribuční kanály alokace nákladů proces přiřazování nákladů alokační klíč pravidlo nebo ukazatel, podle kterého jsou náklady přiřazovány neúrokové náklady nesouvisející s položkami pasiv bilance, t.j. leasing, mzdy, cestovné, spotřeba, odpisy,. přímé náklady lze je přiřadit přím nákladovému středisku (mzdy, nájem) nepřímé náklady nelze je z podstaty věci přiřadit přístup ABC Activity Based Costing 6

7 Manažerské účetnictví Alokace neúrokových nákladů (1) Pro stanovení ziskovosti jednotlivých oblastí podnikání je nezbytné dokázat alokovat na ně i ty náklady, které vznikají mimo tyto oblasti postup v několika krocích: Přístup alokace neúrokových nákladů vymezení tří typů hospodářských středisek střediska hlavní činnosti, servisní střediska, správní střediska vymezení vnitřních produktů služby poskytované uvnitř banky jedním útvarem jinému útvaru finanční účetnictví zaúčtování základní zaúčtování nákladů hospodářským střediskům (nejsou respektovány spotřebované náklady) alokace nákladů servisních středisek (přímé a režijní náklady) na střediska HČ a správní střediska alokační klíče, vnitřní produkty nebo alokace servisní režie (rozpočtové náklady mínus výnosy vnitřních produktů) servisní střediska mají nulový hospodářský výsledek (v závislosti na dodržení rozpočtu), střediska HC a správní mají ve výsledku alokované servisní náklady alokace rozpočtované správní režie střediskům HČ alokační klíče - zaměstnanci, personální náklady, využívaná plocha, fond pracovní doby, spotřeba času, počet transakcí 7

8 Manažerské účetnictví Typy středisek a postup alokace nákladů Při alokaci nákladů v manažerském účetnictví se jednotlivé útvary banky rozdělí do tří typů středisek, mezi nimiž jsou podle nastaveném modelu alokovány náklady Dozorčí rada Představenstvo Tvorba výnosů Střediska hlavní činnosti Řízení společnosti Správní střediska Vnitřní služby Servisní střediska Private & Corporate RetailBanking Právní služby Strategické řízení IT Služby Lidské zdroje Investment SME Finanční řízení Řízení rizik Operations Hypotéční obchody Zahraniční operace Interní Audit PR & komunikace Všeobecné služby Kontrola & Compliance Úvěrové riziko 7. krok 5. krok 8

9 Manažerské účetnictví Alokace neúrokových nákladů (2) Pro stanovení ziskovosti jednotlivých oblastí podnikání je nezbytné dokázat alokovat na ně i ty náklady, které vznikají mimo tyto oblasti Konečný stav výkazů: středisko hlavní činnosti přímé náklady náklady využitých vnitřních produktů alokovaná část servisní režie alokovaná část správní režie středisko servisní a správní Výkazy a hodnocení rozdíl mezi rozpočtovanými a skutečnými náklady Hodnocení středisek hlavní činnosti podle výkazu zisku a ztrát Evidence a hodnocení servisních a správních středisek - vytvoření fiktivního střediska Důležité aspekty míra detailu, účelnost, reálnost, proveditelnost, podrobnost výsledku, objem nákladů 9

10 Manažerské účetnictví Dimenze manažerského účetnictví 3 Rozpočet je soustava plánů nákladů a výnosů na období jednoho roku, která se vytváří rozpočtovacím procesem zaměřeným na jednotlivé dimenze činnosti banky účel řídit banku finančními nástroji Rozpočet stanovit omezení a úkoly pro činnost jednotlivých útvarů monitorovat činnost a prognózovat její další vývoj členění hierarchické podle organizační struktury různá podrobnost obsahové náklady x výnosy (kapitál) principy jednoznačné vymezení a popis rozpočtovaných dimenzí dosažení shody při přípravě rozpočtu SMART x náročnost průhledná metodika fáze sestavení a hodnocení rozpočtu, role, odpovědnosti charakteristika rozpočtů úplnost, pružnost, přehlednost, časové vymezení způsob hodnocení 10

11 Manažerské účetnictví Rozpočet Rozpočet současně vychází z obchodní činnosti banky a současně tuto činnost vymezuje Druhy rozpočtu podle východiska pro sestavení rozpočtu Druhy rozpočtu a způsob sestavení s nulovou bází zero based budgeting začíná se od nuly změnový / indexovaný plánuje se změna proti předcházejícímu období podle přístupu ke změnám fixní nemění se v průběhu rozpočtovacího období problém odchylek klouzavý v průběhu období se mění limity, pohyblivý cíl podle způsobu sestavení zdola nahoru základem je sběr návrhů na nejnižší úrovni zasvěcenost nositelů x měkký rozpočet, reálnost shora dolů konzistentnost x reálnost a akceptování Postup sestavení rozpočtu závisí na řadě faktorů, jako je alokace kapitálu, plánovaná struktura hlavních položek A/L, kvantifikace rizikovosti, plán neúrokových nákladů a příjmů, plánovaná tvorba rezerv a opravných položek, propojení věcných a finančních plánů, daňová optimalizace, atd. 11

12 Manažerské účetnictví Metoda ABC ABC je metoda sledování nákladů jednotlivých činností podnikových procesů, které je třeba realizovat, aby byl vyroben a dodán produkt, poskytnuta služba či obsloužen zákazník Účel metody ABC: Účel a použití metody ABC odstranit slabé stránky tradičního nákladového účetnictví; poskytnout bázi na přesné a objektivní přiřazování nepřímých nákladů produktům; nabídnou alternativní pohled na spotřebu nákladů - aktivity a procesy versus funkční (organizační) úroveň; vytvořit nákladovou strukturu produktu napříč organizaci, která zohledňuje vynaložené náklady na vývoj, zajištění, marketing, obchod, dodání, ; zajistit maximálně objektivní kalkulaci nákladů produktu; Použití metody ABC: Realizujete dodávky různých produktů/služeb různým zákazníkům, skupinám zákazníků. Využíváte více distribučních cest, či působíte ve více regionech. Máte potíže s přesným určením nákladů a zisku na jednotlivé produkty, skupiny zákazníků, distribuční cesty. 12

13 rozvoj a strategie marketing obchod informatika nákup finanční řízení Manažerské účetnictví Metoda ABC ABC využívá stejnou informační základnu jako tradiční účetnictví, ale pohled na náklady je zaměřen horizontálně podle jednotlivých procesů a činností Pohled na náklady podle metody ABC vstupy Aktivity a procesy zákazník 13

14 % nákladů Manažerské účetnictví Metoda ABC V rámci prací byla provedena analýza 47 účtů, které odpovídají 78% nákladů společnosti mimo položek započítávaných proti výnosům ABC analýza nákladů podle nákladových druhů, % 100% Příklad výstupu 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 78 % nákladů 47 účtů Pořadové Skutečná výše % z celkových Kumulativní % z celkových Číslo účtu Název účtu číslo nákladů v Kč nákladů náklady v Kč nákladů Mzdové náklady ,3% ,3% Bankovní úroky - Č. spořitelna ,9% ,2% Motivační program ,5% ,7% Bankovní úroky - ČSOB ,0% ,7% Odpis pohledávek (daňový) ,7% ,4% Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku ,4% ,8% Pojistné - EGAP (tuzem.) ,0% ,8% Úroky z krátkodobého úvěru - EUR ,5% ,2% Fond sociálního pojištění zákonný-placený společností ,4% ,6% Odměny ,7% ,4% Úroky z krátk. úvěrů F KB ,5% ,9% Odpisy dlouhodobého hmotného majetku ,3% ,1% Bankovní výlohy - KB ,8% ,0% Bankovní úroky - KB ,5% ,5% Odpis pohledávek (nedaňový) ,4% ,9% Fond zdravotního pojištění zákonný-placený společností ,2% ,1% Pojistné - ČESCOB (tuzem.) ,1% ,1% Analýza rizika pojištění - EGAP (tuzem.) ,1% ,2% Pojistné - EGAP (zahr.) ,1% ,3% počet účtů 14

15 % výnosů Manažerské účetnictví Metoda ABC V rámci prací byla provedena analýza 12 účtů, které odpovídají 99 % výnosů společnosti mimo položek započítávaných proti nákladům ABC analýza výnosů podle výnosových druhů, 2006 Příklad výstupu 110% 100% 100 % výnosů 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 12 účtů 0% počet účtů Pořadové Číslo účtu číslo Název účtu Skutečná výše % z celkových Kumulativní % z celkových výnosů v Kč výnosů výnosy v Kč výnosů Provize-factoring-tuzemsko ,2% ,2% Úroky faktora z prof. pohl. - tuzemsko ,2% ,4% Provize-factoring-tuzemsko s pojištěním ,8% ,2% Úroky tuzemsko s pojištěním ,7% ,9% Provize- factoring-zahraničí(export) ,8% ,7% Úroky faktora z prof. pohl. - zahraničí ,7% ,4% Poplatky-zahraničí ,0% ,3% Poplatky-tuzemsko s pojištěním ,9% ,2% Poplatky-tuzemsko ,8% ,0% Provize-zahraničí (import) ,7% ,6% Úroky z přistoupení k závazkům s pojištěním ,6% ,2% Provize-přistoupení k závazkům s pojištěním ,3% ,6% Ostatní provozní výnosy ,3% ,9% Výnosy z odepsaných pohledávek ,1% ,9% Náhrady za PHM při soukromých cestách ,0% ,0% Bankovní úroky - KB ,0% ,0% Příspěvek na kurz angličtiny ,0% ,0% Bankov. úroky-č. spořitelna ,0% ,0% Haléřové vyrovnání 243 0,0% ,0% Bankov. úroky-čsob 84 0,0% ,0% Bankov. úroky-bawag 32 0,0% ,0% Bankov. úroky-raiffeisen bank 4 0,0% ,0% Výnosy celkem ,0% 15

16 Manažerské účetnictví Metoda ABC Pomocí alokačních klíčů jsou nepřímo přiřaditelné položky přiřazeny nákladům a výnosům pro stanovené produkty nebo další objekty Účty Hlavní knihy Produkty přímo přiřaditelné náklady Přímé náklady Nákladové účty nepřímo přiřaditelné náklady Alokační klíče nákladů Činnosti Nepřímé náklady (včetně alokovaných jako režie) vzájemné započtení vybraných nákladů a výnosů správní náklady a režie Správní náklady a režie Produktová marže Výnosové účty přímé napojení na produkty nepřímé napojení na produkty ostatní Alokační klíč výnosů 16

17 Manažerské účetnictví Metoda ABC Smyslem ABC je vykázat náklady finančního účetnictví z pohledu jednotlivých aktivit Vykazování nákladů tradiční cestou Obchodní místo leden únor březen duben Mzdy Zálohy na mzdy Soc. zabezpečení Materiál Provozní náklady Nakupované služby Odpisy Tytéž náklady vykázané metodou ABC Aktivity leden únor březen duben Průzkum trhu Získání zákazníka Uzavírání smluv Správa Ukončení smlouvy Propojení na měřítka výkonnosti Náklady na zprac. jedné smlouvy Příklad výstupu Náklady na získ. zákazníka 17

18 Manažerské účetnictví Metoda ABC Aktivity, na které byly alokovány náklady a výnosy, je možné rozdělit podle toho, jakou přinášejí společnosti hodnotu a podle toho s nimi dále zacházet 18

19 Manažerské účetnictví Metoda ABC Jednou z možností je využít výsledky ABC pro porovnání jednotlivých poboček nebo pracovišť Pobočka 1 Pobočka 2 Pobočka 3 Získání zákazníka Uzavření smluv Správa Likvidace PU 19

20 Shrnutí Pro řízení finančních institucí je nezbytné disponovat výkonným a komplexním systémem manažerského účetnictví Účel manažerského účetnictví je zjišťovat informace, které jsou potřebné pro řízení banky a přitom nejsou přímo dostupné ve finančním účetnictví Základní dimenzí v manažerském účetnictví je organizační pohled, kdy sledujeme plánované a dosahované výsledky podle jednotlivých organizačních jednotek Další dimenze manažerského účetnictví umožňují analyzovat dosahované výsledky podle hledisek zachycujících všechny významné faktory ovlivňující podnikatelskou činnost banky Výchozím principem pro řízení nákladů je jejich přiřazení vlastníkům procesů, které je spotřebovávají Pro stanovení ziskovosti jednotlivých oblastí podnikání je nezbytné dokázat alokovat na ně i ty náklady, které vznikají mimo tyto oblasti Rozpočet je soustava plánů nákladů a výnosů na období jednoho roku, která se vytváří rozpočtovacím procesem zaměřeným na jednotlivé dimenze činnosti banky ABC je metoda sledování nákladů jednotlivých činností podnikových procesů, které je třeba realizovat, aby byl vyroben a dodán produkt, poskytnuta služba či obsloužen zákazník ABC využívá stejnou informační základnu jako tradiční účetnictví, ale pohled na náklady je zaměřen horizontálně podle jednotlivých procesů a činností 20

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Manažerský controlling

Manažerský controlling Manažerský controlling Ing. Pavel Kovařík pavel.kovarik@vsem.cz Ing. Pavel Kovařík trimestr září 2013 skupina (PPE/PKLZ/PMAR) 1 Manažerský controlling Představení předmětu Literatura + materiály na SISu

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Roman Fila Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

Řízení kapitálu a bilance banky. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník zimní semestr Přednáška 7 2005/6

Řízení kapitálu a bilance banky. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník zimní semestr Přednáška 7 2005/6 Řízení kapitálu a bilance banky Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník zimní semestr Přednáška 7 2005/6 Obsah Opakování Podnikatelský model universální banky Atributy procesu

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 2.1. Náklady Ekonomická teorie definuje náklady podniku: jako peněžně oceněnou

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

Malé a střední podnikání na venkově. Moulis Pavel

Malé a střední podnikání na venkově. Moulis Pavel Malé a střední podnikání na venkově Moulis Pavel Vymezení základních pojmů Životní cyklus podniku Majetek a kapitál podniku Malé a střední podniky Zemědělský podnik Podnikatelský projekt Životní cyklus

Více

Disertační práce. Enterprise Information Systems and their Practical Application for Economic Process Management

Disertační práce. Enterprise Information Systems and their Practical Application for Economic Process Management Disertační práce Informační systémy podniků a jejich praktická aplikace pro řízení ekonomického procesu Enterprise Information Systems and their Practical Application for Economic Process Management Autor:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT OF STRUCTURAL ECONOMY AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ ZÁSOB

Více

EKONOMIKA a MANAGEMENT FINANČNÍCH INSTITUCÍ LS 2015

EKONOMIKA a MANAGEMENT FINANČNÍCH INSTITUCÍ LS 2015 EKONOMIKA a MANAGEMENT FINANČNÍCH INSTITUCÍ LS 2015 Ing. Eliška Kvapilová ekvapil@seznam.cz Přednáška A) Banka organizace 1) Členění poboček Obsah 2) Útvary pomáhající pobočkám, právní odd., Complience

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

Integrované plánování podniku

Integrované plánování podniku S B ORNÍK Integrované plánování podniku Název projektu: Využití integrovaného plánování a metod balanced scorecard při rozhodování v lesním podniku Tento projekt č. 10/010/1310b/672/002254 je realizován

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

ANALÝZA NÁKLADŮ VE VYBRANÉM PODNIKU A NÁVRH JEJICH OPTIMALIZACE

ANALÝZA NÁKLADŮ VE VYBRANÉM PODNIKU A NÁVRH JEJICH OPTIMALIZACE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Marketing a management ANALÝZA NÁKLADŮ VE VYBRANÉM PODNIKU A NÁVRH JEJICH OPTIMALIZACE

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová vypracovala samostatně a veškerou literaturu,

Více

Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi

Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi Ing. Jana Schröpferová Proč potřebujeme rozpočty, kalkulace a výkazy? Jak s jejich pomocí řídit organizaci? Odpovědi naleznete v přednášce Ing. Jana Schröpferová,

Více

FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Osnova: Charakteristika finančního a manažerského účetnictví Náklady Výnosy HV Příjmy a výdaje Cash flow Kalkulace CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Bankovní úvěrové analýzy B_BUA

Bankovní úvěrové analýzy B_BUA Bankovní úvěrové analýzy B_BUA III. blok PRAKTICKÁ ČÁST Jaroslav Tichý Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Literatura: Dvořák P., Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty (Linde Praha) Růčková P.,

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je navrhnout zlepšení využití

Více