i / ROZVAHA- BILANCE Kontaktrtf údaje telefon fax '<. <' '! U,i~:' t '. :' Razíikt)učetrií jedno~y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "i / ROZVAHA- BILANCE Kontaktrtf údaje telefon fax e-mail '<. <' '! U,i~:' t '. :' Razíikt)učetrií jedno~y"

Transkript

1 Licence: DH9Q " XCRGURXA I RYA ( ) ROZVAHA- BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s presnosti na dvě desetinná místa) Období: 12/ 2014 IČO : Název: Mateřská škola Opava, Riegrova, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sidlq úč~tnf jectni:>tk}l.. ),; :::,,,,,,,,:''~'' 't"'',:\i Y ulice, č.p. Riegrova 1 obec PSČ, pošta Údaje o organizaci Opava Míst() p()dníkání. ulice, č.p. obec I:>Sč. pošta Předmět p9dnikání identifikační číslo hlavni činnost právn i forma zřizovate l příspěvková organizace Statutární město Opava vedlejší činnost CZ-NACE Riegrova 1 Opava předškolní výchova dětí Kontaktrtf údaje telefon fax IM/IMJ stránky '<. <' '! U,i~:' t '. :' Razíikt)učetrií jedno~y i / Osoba odpovědná za ó<?etnic:tví...;;; ;( \: '\':;.: :'.~: o "''l': :J: l';a:" ).:,: ~;,l;!,\ \ S:\ >);,\::! ; VA'~~>,:<''' "\;~h\lldwi: T g{t: :~{~~\1:~\,'({: ~ t\:. Statutární zástupee Hendrychová Miroslava Pavelkov Mateřská škola Opava, Riegrova -2- -příspěvková organizace OPAVA, Riegrova 1 ft , IČ0: Anna Podpis_ový zá~na~ osoby odpovědné I &, 11. T I Podpisový záznam statutárního za spravnost udaju i l/t'? (/f//'f-/, ~ tu organu l~~~ - Okamžik sestavení (datum, čas) : , 14h53m36s h53m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6,.

2 Licence: DH9Q XCRGURXAIRYA ( ).,.,. -~ Období Synte::!t~,C. Brutto, ;,.. 8 :~:. Korekce -:. ':,+ ~ :-' \::>':. ;.; Netto,.: :.:j' ;,: \'.::.~ ;, /~';_: :;:._~. ~;;~/é A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2. Software 3. Ocenitelná práva 4. Povolenky na emise a preferenční limity 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji ll. Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky 2. Kulturní předměty 3. Stavby 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věci 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 111. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 5. Tennínované vklady dlouhodobé 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek ~V. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy (}S , ,23 B55 280, , ,00 1 T/7 377, , , , , , ,--~ , , , , , , , , , , h53m36s Zpracovano systémem UCR GORDIC spol. s r o. strana 216

3 Licence: DH9Q XCRGURXA I RYA ( I ) Cisfo : : ~~! \, ~~..,~ ::.:.: Brutto BUné Obdobt J ;{.::. ::-t,+;~"[!:, ', \, - ~, :::,7/n:lé 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahran ičí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery B. Oběžná aktiva :. I. Zásoby 1. Pořízení materiálu 2. Materiál na skladě , , ,50 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 ll. Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , ,00 960, , , , ,00 960, ,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci ,00 1 O. Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spořeni Daň z príjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé posky1nuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , , Příjmy p říštích období , Dohadné účty aktivní , Ostatní krátkodobé pohledávky h53m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 1 6

4 Licence: OH9Q ~----- XCRGURXA I RYA ( ) Syntetický ~f- -,.,._.,.,,,; _.: uče t.., ' -.-: -. - Období. BM né 1 - Br~tto.... : -. :.. -:.:,---Korekce -.-,,_."..,_,, >:.: :::.. " Netto, Minulé 111. Krátkodobý finančn í majetek 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 3. Jiné cenné papíry 4. Termínované vklady krátkodobé 5. Jiné běžné účty 9. Běžný účet 10. Běžný účet FKSP 15. Ceniny 16. Peníze na cestě 17. Pokladna , , , , , , , , , , ,06 30, , h53m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 16

5 Licence: DH90 XCRGURXA I RYA ( ) Cfslo wtožky Ná.zev po Iotky..,, Béžné Minulé C. Viastní kapitál ,78 1. Jměn f účetnf jednotky a upravujlcí položky ,30 1. Jmění účetn í jednotky ,30 3. Transfery na pořízen í dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody ,00-6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky 3124n,6s 1. Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb ,21 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodafenl ,96 4. Rezervní fond z ostatních t itulů ,00 5. Fond reprodukce majetku, inv estiční fond Výsledek hospodaření ,83 1. Výsledek hospodaře n i b ěžn é ho účetn ího období ,83 2. Výsledek hospoda ření ve schvalovacím řízen í Výsledek hospodafení předch ázejících účet n ích období 432 D. Cizí zdroje 1. Rezervy 1. Rezervy ll. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry ~- 2. P řijaté náv ratné fina n ční výpomoci dlouhodobé 4. Dlouhodobé p ř ija té zálohy 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze za hra n ičí 8. Ostatní dlouhodobé závazky 9. Dlouhodobé p řijaté zálohy na transfery m. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry 4. Jiné krátkodobé půjčky 5. Dodavatelé 7. Krátkodobé přijaté zálohy 9. Pfijaté návratné finančn í výpomoci krátkodobé h53m36s ~ ,---~--~::: , < , \ 3'1340,35 32<1 326 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o , , , , , , , , , , , , , ,00 strana 5 1 6

6

7 Licence: DH9Q XCRGUVXA I VXA ( ) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesnost í na dvě desetinná místa) Období: 12/2014 ICO: Název: Mateřská škola Opava, Riegrova, příspěvková organizace Crsio ::. -" " ;':~,,., t,_:;>,;.i,':.. :::,: '...;. _ '' ; " , ; '!': položky Název položky -~ Bělne obdob/ Hlavni činnost ' 'i~:~ : ~ -~ ~ =1-2 ~- ---~ Náklad}< z Činnosti , ,85 1. Spotřeba materiálu , ,05 2. Spot řeba energie , ,12 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,90 9. Cestovné Náklady na reprezentací Aktivace vn itroorganizačn ích služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální poji ště ni ,00 I , Jiné sociální p ojiště n í , , Zákonné sociální náklady , Jiné sociální náklady Da ň si l niční Daň z nemovitostí Jiné da n ě a poplatky Smluvn í pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná p řed ání Prodaný materiál Manka a škody h53m55s Zpracováno systém em U CR GORDIC spol. s r. o. strana 1 I 3

8 Licence: DH9Q XCRGUVXA I VXA ( / ) Minulé obdobf Hlavni ~itmos/ Hos{xldáfsk!l činnost.. ;.,; : ~.. < :. ; Tvorba fond ů Odpisy dlouhodobého majetku 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek , , Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky 32. Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku 36. Ostatní náklady z činnosti , , ,25 425,00 ll. FÚ'tančni náklady. 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklády na tran5fery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních instituci na transfery : V.. Daň z přijinů 1. Daň z příjmů Výnosy z prodeje služeb 3. Výnosy z pronájmu 4. Výnosy z prodaného zboží , ,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení , ,00 1 O. Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu h53m55s 644 Zpracováno systémem UCR GOROIC spol. s r. o. strana 213

9 Licence: DH9Q XCRGUVXA I VXA ( I ) BMné obdob{ Hlal'n( činnost. <:i: Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozem ků 15. Výnosy z prodeje pozemků 16. čerpání fondů 17. Ostatní výnosy z činnosti 11. Finanční výnosy : 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 2. Úroky 3. Kurzové zisky 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 6. Ostatní finanční výnosy , ; , , , , ,30 1\( VýnOsy ztransféri.í. ~. 1'10 153,4~ ,00 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních instituci z transferů , ,00 c, Výsledek hospodařen i 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , ,53 2. Výsledek hospodaření béžného účetního období , ,53 Konec sestavy h53m55s Zpracováno systemem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 13

10 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA ( / ) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v K č, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12/2014 IČO: Název: Mateřská škola Opava, Riegrova, přispěvková organizace,.... ~... j~:!~~.~:m~r~lil:~l Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo l)leziročně změněno díky aplikace nové vyhlášky č. 410/2009 Sb. Od roku 2005 je k Mš Riegrová sloučena MŠ Otická. Organizace odepisuje movitý a hmotný majetek nad 40000,00 Kč podle ČUS č. 708 a daných směrnic magistrátu města Opavy. Od roku 2012 je účtován DDHM nad Kč a DDNM nad 7000,00 Kč na účet ""' ~--~~ ~-...,..._ Účetn í jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetnictví příspěvkové organizace je zpracováváno fy Tyburcová Radka, Rybáfská 2, Opava, IČO Organizace účtuje o zásobách způsobem B. Na konci roku jsou převedeny na účet Materiál na skladě a ceniny. Majetek a materiálové zásoby jsou pořizovány za ceny včetně DPH. Účetní jednotka časově rozlišuje náklady a výnosy, které jsou účtovány v období s nímž věcně souvisejí. Na účtu předplatné,licence, účet 384- úplata MS. El. energie a plyn se účtuje do nákladů podle měsíčních záloh. Organizace neprovozuje vedlejší činnost. V roce 2013 získala oranizace účelovou neinvestiční dotací MSK na projekt Jak se hraje na zahradě, která končí v červnu h54m17s Zpracováno systémem UCR GORD/C spol s r. o. strana1 / 19

11 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA ( ) Císlo _,_ :.,. položky P.l. P.ll. Majetek a závazky účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,71 3. Ostatní majetek 903 Vyi'azené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky 2. Vyřazené závazky F.IIJ. Podmíněné pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z d ůvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmfněné pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé p od míněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 10. Dlouhodobé podm íněné úhrady pohledávek z přijatých zajištěni 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řfzenl o jmých fizem 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních rízi!!ll a jinyc~ 1z_e_n_ p.vl. Podmíněné závazky z důvodu ulívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 3. Krátkodobé podmíně né závazky z finančn ího leasingu 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 5. Krátkodobé podmín ěné závazky z důvodu užívání cizího majetku na zá kladě smlouvy o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůj čce 7. Krátkodobé podmín ěné závazky z důvodu užíváni cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzet í z jiných důvodů , , , h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 21 19

12 Licence: DH9Q XCRGUPXA / PXA ( ) Císlo _,, P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pofízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pofízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmfněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podm íněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahran ičí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zah rani čí K~átkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.pfedp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv. předp.a další čínn. mo ci zákonod,výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných l tzenl Dlouhodobé podm f něné závazky ze soudních sporů, správních řízen i a J!_I1Y~ ftzeni P.VIII. Ostatni podmíněnct aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávacr ťléty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 PodrozvahoVý!......, ' ' útet B/;LN~ 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým ú čtům 999 I , , h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana

13 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA { I ) c.,,. <". :. f úcetnl OBDOB{.. ~ ': :=: ;'.. -~ : \.. 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a př íspěvku na státní politiku zaměsta no sti , ,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištěn i , ,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místn ě p říslu š ných finančn ích orgán ů h54m17s Zpracováno systémem UCR GOROIC spol. s r. o. strana 4 I 19

14 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA ( ) Organizace nemá významné skutečnosti související s účetní závěrkou. V organizaci ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné informace o nejistých podmínkách či situacích. Organizace v období, za které se sestavuje účetní závěrka, neprodala ani nenabyla nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí. Organizace má krytý fond reprodukce majetku h54m 17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5119

15 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA ( / ) Čl$10 položky_ 8.1. B Poskytnutí úvěru zajiště né zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné prevodem peněžn ích p rostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem ,;-' Bt.tN~.,., h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 19

16 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA ( ).Ctsio :. =:.:\.. polot ky ::> J I,, ;'. :~ '. B~tN~... 'd - ~tetnl~~dobí,.,. ;, : ~ ): MINUU:. :<!. >" ' ; ' G.1. C.2. Zvýšeni stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Sníženi stavu transferů na po řízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 71 19

17 Licence: DH9Q X_C_RGUPXA I PXA ( I ) h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8119

18 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA ( ) Kp61otce : : Doplňující informace ' Cilstka A. ll. Organizace pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových ú čtech je tedy vlastnictvím zřizovatele , záloha na el.energii 2 100,00 C.l.5. Doopravkováni dle čús 708-zahrada 8 323,00 C.JJ.4. Dary z roku , dohad na el. energii 2 100, h54m 17s Zpracovilno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 /19

19 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA ( ) K po/otce.oopii'íujii:íinformace Cástka A.l.36. jiné náklady na projekt MSK- Jak se hraje na zahradě , výnosy z úplaty matefské školy pronájem nebytových prostor pro gymnastiku a kurz angličtiny , ,00 B.IV.2. dotace z kraje na kryti mzdových nákladů - UZ ,00 B.IV.2 dotace z kraje na krytí mzdových nákladů - UZ ,00 B.IV.2. dotace z kraje na krytí mzdových nákladů - UZ ,00 B.IV.2. dotace zřizovatele na krytí provozních nákladů ,00 B.IV.K"'2. dotace MSK na projek- Jak se hradě na zahradě , h54m 17s Zpracováno systémem UCR GOROIC spol. s r. o. stra na

20 Licence: DH9Q X_C_RGUPXA I PXA ( ) ~~~~i,\~'::.p~il~i.l~j 4t 6~qtm~P.~\'~"P<i.l9~~~ m ~r~hj.~q ;R.ij~~~~.~(~:ff :l~t.~?-!.~\i.~l~~~&~i~~~~\ill~4\\itill~~i~~iť~jijw~~i~il~~~~~ii'11~\tt.!lii~w\iii!~\\l~ll~i~~~~&l~ Kpeidžee DoptllujfCi informace C~stka o o h54m17s Zpracováno systémem U CR GOROIC spol. s r. o. strana 11 I 19

21 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA ( ) Kpototée bopli'iujlci Wormace.. CastM o o h54m1 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana

22 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA ( I ) F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky C,!:; A.l. Počátečni stav fondu k 1.1. JUI. Tvorba fondu 1. Základní příděl 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fond u 5. Ostatní tvorba fondu A. lil. Čerpání fondu 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžn í dary 7. Úhrada prlspěvku na penzijní pripojištěnf 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu A.IV. Konečný stav fondu , , , , , , , , h54m17s Zpracováno systémem UCR GORD/C spol. s r. o. strana

23 Licence: OH9Q XCRGUPXA I PXA ( ) Názfiv D.l. Počáteční stav fondu k 1.1. O.ll. Tvorba fondu 1. Zlepšený výsledek hospodafení 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie ~. : ~~. :. : i~ -: -~.. '... - ~: '.. -; : =.~:., -'. BÚNÉocé;Nf osooar , , ,53 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní dary - účelové 5. Peněžní dary - neůčelové 6. Ostatní tvorba čerpání fondu 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investičního fondu se souhlasem zfizovatele 4. časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní čerpání O.IV. Konečný stav fondu , h54m17s Zpracováno systemem UCR GORDIC spol. s r. o. strana

24 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA ( ) " : :; '..: :': ~ ; \ ' ; ~:. :~ ~ " Císlo _ :\: Název "'. -~ } '~ ~ř;:: ~ ;,\' ;.ť,-,:,:,',::!: (: - ~~:::' ',,:-,< :::,' ~). ~f \'~, : ~: ''::_:}'-./ ;, '~'{:' '\":,,...:.. r r ',,. '... o -., B~2NS ůc!= TNfOBbOBl F.l. Počáteční stav fondu k 1.1. ~ ,48 F.ll. Tvorba fondu 1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 3. Investiční příspěv ky ze státních fondů 4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 6. Ve výší výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Pfevody z rezervního fondu , ,00 F.lll. čerpaní fondu 1. Financování investičních výdajů 2. Úhrada invest ičních úvěrů nebo půjček 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku F.IV. Konečný stav fondu , h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana

25 Licence: DH9Q XCRGUPXA / PXA ( ) G. Stavby , , , ,30 G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,30 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. G.5. G.6. Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby , , , ,00 i~ll\\\t!~&i,wi;i _,.:" BRUTTO -,:-.,:,.::.'',-.:.:.-- H. Pozemky , , ,00 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky , , ,00 H.4. Zastavěná plocha , , ,00 H.5. Ostatní pozemky h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana

26 Licence: OH9Q XCRGUPXAIPXA ( ) ~t~ky UJ~iev ;;;,ž~;. ;-. ~: :;,,,,,,r:, _.:,:; ',~(;~.;Gr:S: G 0~?~ -s~ : :,-,,:.,., ~. I t Náklady z pfeceněni reálnou hodnotou L 1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle Ostatní náklady z přeceně n í reálnou hodnotou..... st:tni!=.. UčETNi OBDOBL. MINULÉ.. Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou j_1, Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou h54m17s Zpracová no systémem UCR GOROIC spol. s r. o. strana 17 I 19

27 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA ( ) K.1. Doplňujíc! informace k poskytnutým garancím jednorázovým K.2. Doplňujíc í informace k poskytnutým garancím ostatním Poznámky k vyplněni: Císlo sloupce Poznámka 1 tc je identifikační číslo osoby (člselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu). které jí bylo přiděleno Ceským statistickým úfadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúfadem. IC by mělo být uniká tni. V tomto sloupci uvede účetní jednotka tc osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. 2 Název nebo obchodní jméno úéetnl jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. 3 tc je identifikační číslo osoby (č íselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo pfiděleno Ceským statistickým úfadem, Obchodním rejstfíkem nebo živnostenskýmúfadem. tc by mělo být unikátnf. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IC uéetní jednotky (úéetnf jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 4 Náze v nebo obchodní jméno účetn í j ednotky. za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název ptedstavuje označeni, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji thnnost. Obchodnlm jménem účetn í jednotky zapsáné do obchodního rejs/fíku je obchodnl firma. 5 Datumem poskytnuti garance se rozuml její zachyceni v podrozvaze. Okamžikem vzniku podm/něného závazku se rozuml den poskytnutí plsemného prohlášení ručitele veřitefi oručení za závazky dlužníka vůči véfiteli (včetně podpisu avalu směnky), nenl-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schváleni zákona o poskytnuti záruky Ceskou republikou. 6 Výše zamtěné pohledávky k aktuálnfmu či poslednfmu rozvahovému dni. 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetnl závěrka, a v némž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plnénirn se rozuml realizace garance. neboli úplnéči částečné pře vzetí dluhu za původního dlužnlka z titulu poskytnuté garance. neboť dlužník nenl schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 8 Cástka uhrazené pohledávky z titulu rutenf ti záruky v účetnlm období, za které je sestavována podrozvaha. 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky. 10 Úéetnl jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvéty. návratné finanl!ní výpomoci, 2- Dluhové cenné pap/ty (včetně smének), 3- Pfijaté vklady a depozita, 4 - Ostatnl dlouhodobé závazky h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana

28 Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA ( / ) Poznámky k vyplnění; Cislo sloupce až 7 9 až a 15 16, 18,20,22 17,19,21, až 29 Poznámka Cislo a název vefejně zakázky, jak j e uveden ve Věstníku vetejných zakázek. Podle charakteru služeb. které jsou předmětem veřejné zaktlzky, uvede ú~etnf jednolka odpovídajíc{ písmenné ozna~ení z nás/edujíclho vý~tu: A -Dopravní infrastruktura.b - Vzdělá vání a související služby, C- Vodovody, kanalizace a nakládáni s odpady. D - Sociální služby. E- Zdravotnické služby, F- Teplo, energie, G- Ostatnf. Pfedpokládaný nebo skutečný rok zahájen/ a rok ukon~enf stavby, pokud je stavba součás tí pfedmétné vefej né zakázky. Skutetné náklady dodavatele na pořfzen f majetku v jednotlivých letech. Skutetné náklady na pofízenf majetku v cetkově vý$1 od uzavřeni smlouvy. Rok zahájeni a rok ukon~ení plateb posky1ovaných útetní jednotkou dodavateli. Celkové platby za dostupnost hrazené úóetni jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisnf složku. úhradu nákladů na pofizeni majetku. úhradu nákladů na externí dluhové financováni a další. lnvestitni složka platby za dostupnost. neboli výdaj e na poflzenl majetku v jednotlivých letech. Celkové výdaje na poffzenl majetku v platbách za dostupnost. Dal$í plněni zadavatele v souvislostí s projektem (napffklad nákup pozemků, úvér posky1nutý dodavateli a další). * Konec sestavy * h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 I 19

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace Licence: W0XX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71010238 Název: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod A.1. Informace

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky AKTIVA A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00283789 Název: Obec Bohuslavice u Zlína A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví 7.10.005 Strana 1 Tisk: 25.1.2013 7:37:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví 7.10.005 Strana 1 Tisk: 25.1.2013 7:37:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 17.01.2013 10:32:32 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 11 976 899,68 2 272 247,58 9 704 652,10 9 681 978,33 A. Stálá aktiva 11

Více

Licence: D8MK XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D8MK XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: D8MK XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2015 IČO: 71196234 Název: Základní škola, Palachova 2189/35,

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 70968721 Název: Svazek obcí mikroregionu Stražiště Sestavená k rozvahovému

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00366013 Název: Obec Vohančice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70988595 Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice,okres Bruntál,příspěvková organizace

Více

Licence: DFUV XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DFUV XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Licence: DFUV XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2014 IČO: 70985316 Název: Mateřská škola Lhotka, příspěvková

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Naše organizace pokračuje ve své činnosti

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71008101 Název: Mateřská škola Starý Mateřov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49864351 Název: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace1 Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace Licence: W15I XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 72052422 Název: Základní umělecká škola Františka

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.02.2013 22:45:09 Název účetní

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.02.2013 22:45:09 Název účetní Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 11.02.2013 22:45:09 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ

Více

Licence: W9PO XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) Číslo Syntetický Běžné Minulé. položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: W9PO XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) Číslo Syntetický Běžné Minulé. položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: W9PO XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 9 / 2015 IČO: 72053682 Název: Kultura Ždár, příspěvková organizace

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00576875 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dolní Tošanovice

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

Licence: D1HZ XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Statutární zástupce ředitelka, Mgr. Jarmila Mikulíková Podpisový záznam statutárního orgánu

Licence: D1HZ XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Statutární zástupce ředitelka, Mgr. Jarmila Mikulíková Podpisový záznam statutárního orgánu ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70983437 Název: Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace, Loukov 119 Sestavená

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Licence: DXBZ XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Licence: DXBZ XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 A.1. Informace podle 7 odst.

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7 odst.

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC Licence: DNTU XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156581 Název: MŠ, Suchovršice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70983160 Mateřská škola Libošovice Libošovice čp. 1, 507 42 Libošovice sestavený k 312013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00368067 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Olšany Účetní

Více

Licence: D7WK XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: D7WK XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 60154730 Název: Základní škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, E: Krásnohorské 2919, okres Trutnov

Více

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace Licence: DNTU XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice

Více

PŘÍLOHA. Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové. Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 71176861 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 48282928 Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49864351 Název: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace1 Sestavená

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 70986771 Název: Mateřská škola Chvojenec Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 Sídlo účetní

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 71220046 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona účetní metoda se nemění, organizace

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 47858311 Název: Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 72744618 Název: Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, př.org. Sestavená k rozvahovému

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 70948810 Název: Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 85782 Název: Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843 PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00248843 Název: Město Počátky Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00526517 Název: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75027399 Název: Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 2 368

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 26.01.2015 10:11:59 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 144 512,09 1 558 895,80 585 616,29 1 233 297,42 A. Stálá aktiva 1 558

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00064564 Název: DIVADLO GONG-KVS CENTRUM 253 AKTIVA CELKEM 61 422 633,10 23 339 428,31 38 083 204,79

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 72 472 939,92 20 780 410,61 51 692

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 130 766,10 3 863 673,96 2 267 092,14 3 211 255,97 A.

Více

Licence: DWE2 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DWE2 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Licence: DWE XCRGURXA / RYA (00 / 000) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : / 0 IČO: 0 Název: Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 70994471 Název: Základní škola Nýrov AKTIVA CELKEM 617 930,27 288 450,50 329 479,77 275 607,83 A. Stálá

Více

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015)

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 00635758 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Liboš Účetní jednotka

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 77 548 318,09 44 144 300,53

Více

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 11:27:26 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70982996 Název: Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 660 527,41

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71176861 Název: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové AKTIVA CELKEM 3 048 785,81 2 372 960,79 675

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 70951594 DSO Hustířanka Na zátiší 1, 552 11 Velichovky sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75017881 Název: Základní škola Dukel. bojovníků a mateřská škola, Dubenec AKTIVA CELKEM 3 916 395,24

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 10 618

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00273325 Název: Obec Bezděkov Sestavená k

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 75027461 Název: Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem AKTIVA CELKEM 3 370 339,50 2 496

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 39 331 575,23 19 631 338,22 19 700

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 26 289 872,23 9 558

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 482 82 961 Název: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec Sestavená k rozvahovému

Více