4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie"

Transkript

1 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu Informatika je seznámení žáků se základními pojmy v oblasti výpočetní techniky a poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností, nezbytných pro práci s informacemi a počítačem jako takovým. Na práci, využívající informační technologie, je u našich žáků kladen velký důraz. Handicapované děti mohou díky dobré znalosti práce s počítači snáze získat zaměstnání, nakupovat na internetu, plnohodnotně se zapojit do společenského dění, mohou získávat nové přátele i nové koníčky a neustále se vyvíjet a sledovat novinky z domova i ze světa. Žáci se seznamují s přenosem, uchováváním a zpracováváním informací, s možnostmi komunikace a prezentací výsledků vlastní práce. Pomocí počítače vyhledávat, ukládat, třídit informace. Prostřednictvím praktických cvičení si rozvíjí algoritmické myšlení a jsou vedeni k systematickému přístupu při řešení problémů. Obsah výuky je koncipován tak, aby vzbudil u žáků snahu orientovat se ve světě informací, a to jak digitálních, tak tištěných, zpracovaných na textových i grafických editorech, uložených v celosvětové síti. Snahou je, aby žáci získané informace dokázali smysluplně interpretovat, aplikovat v reálných situacích za přispění dostupných hardwarových a softwarových prostředků. Žáci by si měli uvědomit možná úskalí, která vnáší do života komunikace s celosvětovou sítí, kladen je důraz zejména na hodnocení informaci z hlediska jejich věrohodnosti a pravdivosti.žáci se zdokonalují v dovednosti práce s textovým, tabulkovým i grafickým editorem, přičemž v popředí je snaha o zvládnutí estetických, typografických i stylistických a jiných pravidel. Zejména v dnešní přetechnizované době je zapotřebí, aby žáci byli schopni elektronicky vyplnit například životopis, různé žádosti a formuláře. Taktéž tvorbou vlastních www stránek a prezentací žáci uplatní své již získané znalosti, smysl pro estetickou stránku věci a v neposlední řadě počítačovou a funkční gramotnost. Obsah předmětu Informatika je propojen s obsahy prakticky všech předmětů, neboť přístup k informacím je nezbytný pro veškerou výuku na naší škole. 240

2 2. Časové a organizační vymezení předmětu Předmět Informatika je vyučován v ŠVP ZŠ v 5.,6. a 9. ročníku s časovou dotací 1 vyučovací hodina týdně, pouze v 7. a 8.ročníku 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučování předmětu Informatika u žáků vzdělávaných podle ŠVP ZŠ LMP probíhá od 6.-9.tř. v rozsahu 1 vyučovací hodina týdně, v 5. ročníku 2 hodiny týdně. 3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků Kompetence k učení Učitel: - zadává úkoly, při nichž žáci získávají a zpracovávají informace z Internetu - vytýčí společně s žáky cíl činnosti, sleduje jejich pokroky a úspěšnost při řešení problému - zajímá se, jak žákům vyhovuje jeho styl výuky Kompetence k řešení problémů Učitel: - zadává problémové úlohy, při jejichž řešení si žáci rozvíjejí tvořivost - vede žáky k zamyšlení nad názory druhých - pracuje s chybou žáka jako s možností ukázky cesty ke správnému řešení Kompetence komunikativní Učitel: - se zajímá o názory a zkušenosti žáků, pracuje s náměty žáků, vybízí žáky ke kladení otázek - vede žáky ke sledování současného technického vývoje a následně s žáky diskutuje o jeho významu, důležitosti Kompetence sociální a personální Učitel: - podporuje vzájemnou komunikaci mezi žáky při řešení problému a jejich vzájemnou spolupráci 241

3 - povzbuzuje každého žáka, snahou je navodit příjemnou atmosféru v třídním prostředí - zohlední ve výuce aktuální společenské dění Kompetence občanské Učitel: - klade důraz na řádné dokončení úlohy a dodržení termínu odevzdání - vyžaduje dodržování pravidel Kompetence pracovní Učitel: - umožní prezentaci výsledků práce žáka - zohlední individuální tempo žáků v závislosti na míře jejich zdravotního postižení a zajistí jejich vzdělávací potřeby - zajistí, že studijní materiály a kompenzační pomůcky jsou žákům při výuce dostupné v dostatečném množství - vede žáky k jejich budoucí profesní orientaci (při zohlednění jejich možností) 4. Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova OSV Průřezové téma formuje žáky k zvládání vlastního chování, ke komunikaci s ostatními, upevňuje jejich postoj k vlastní osobnosti a respekt k jiným. Zabývá se žebříčkem hodnot a mravními rozměry lidského chování.. - sebepoznání a sebepojetí - kreativita 242

4 Výchova demokratického občana VDO Průřezové téma formuje žáky k pochopení nutnosti pravidel, zákonů, dodržování lidských práv a svobod, rozvíjí disciplínu, ale i sebeúctu. Prohlubuje empatii a schopnost naslouchání jiným. - občan, občanská společnost a stát - formy participace občanů v politickém životě - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS Průřezové téma vede k porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy, k zamyšlení se nad globalizací, pomáhá překonávat stereotypy a předsudky a podporuje pozitivní postoj k tradičním evropským hodnotám. - Evropa a svět nás zajímá - Objevujeme Evropu a svět - Jsme Evropané Multikulturní výchova MKV Průřezové téma učí žáky komunikaci a soužití s příslušníky jiných sociokulturních skupin, přijímat jejich práva, respektovat jejich zájmy, názory i vyznání. - lidské vztahy Environmentální výchova EV Průřezové téma umožňuje poznání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých koutech světa, vede k odpovědnému chování vůči přírodě a jejím zdrojům. - základní podmínky života - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí 243

5 Mediální výchova MV Průřezové téma umožňuje žákům komunikovat pomocí médií, využívat zdroje informací, zábavy i naplnit volný čas, utváří názor na různá mediální sdělení. Přispívá ke schopnosti pracovat v týmu a podřídit se názorům většiny. - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - stavba mediálních sdělení - fungování a vliv médií ve společnosti - tvorba mediálního sdělení - práce v realizačním týmu 244

6 Učební osnovy ZŠ Předmět: Informatika Ročník: 5. ZŠ Žák: Bezpečnost práce na PC - nezapojuje přístroj do zástrčky, nedotýká Bezpečnost práce na PC F- bezpečnost práce VDO- občan, občanská společnost a stát se zadní strany skříně počítače a jeho Ch - bezpečnost periferií práce Žák: Počítačová sestava - ví, k čemu slouží monitor, skříň počítače, Základní části počítače klávesnice, myš, reproduktory, tiskárna - ovládá jednoduchou údržbu PC - seznámí se s pojmy informace, informační zdroje, instituce, využití PC, vznik a přenos informací Základní pojmy informační činnosti - se umí sám přihlásit svým uživatelským Počítačová síť, operační systém jménem do školní počítačové sítě - ovládá kliknutí a dvojklik Ovládání počítače myší - používá důležité klávesy: enter, escape, Klávesnice Čj - práce s textem, šipky, písmena,číslice, mezerník, shift, gramatika delete, backspace - najde tlačítka start, hodiny a hledanou Orientace na ploše PC ikonu na ploše - otvírá okno dvojklikem, zavírá okno Práce s oknem křížkem - zapne program pomocí ikony na ploše, seznámí se se souborem a formáty souborů Práce s ikonou - spustí nebo vypne podle návodu učitele Práce s programy Žák: - pracuje s textem, obrázkem, orientuje se ve formátech Textový a grafický editor Žák: Hry - zdokonaluje ovládání počítače formou hry Hry - Scooby Doo, Baltík apod. Pč - trénink jemné OSV - sebepoznání a sebepojetí, kreativita a řeší úlohy za užití logiky, trénuje jem- motoriky VDO - principy demokracie nou motoriku MkV - lidské vztahy VDO - principy demokracie jako formy vlády Žák: - zná metody a nástroje vyhledávání informací Internet a způsobu rozhodování - ovládá základní způsoby komunikace , chat, telefonování 245

7 Předmět: Informatika Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Ročník: 6. ZŠ Žák: Základní části počítače - popíše, k čemu slouží monitor, myš, Monitor, skříň počítače, klávesnice klávesnice, skříň počítače, reproduktory, tiskárna a jejich kabelové připojení Žák: Druhy PC, historický vývoj - se orientuje v druzích PC Hardware - druhy PC - objasní pojem multimediální, orientuje se Historie PC, multimediální PC v historii práce na PC Žák: Bezpečnost práce na PC - dokáže uvést neblahé vlivy práce na PC Hygiena práce u počítače na lidské zdraví, ví, jak je omezit Žák: Základní pojmy informatiky - rozlišuje soubory, adresáře, chápe jejich Podadresář, adresář, soubor strukturu Práce se složkami a soubory - dokáže podle návodu učitele prohlédnout soubor, složku v průzkumníku, vytvořit novou složku, soubor, přejmenuje soubor či složku Žák: Pojmy operačního systému - užívá základní ovládání používaného Pojmy operačního systému - obrazovka operačního systému ( plocha, tapeta, hlavní panel, ikona, zástupce), programové okno Žák: Software PC - uvede základní příklady typů programů Přehled programů podle užití PC ( v kancea odpovídající formáty souborů láři, při studiu, v podniku, doma) Žák: Příslušenství PC Mezipř. vztahy - vytvoří jednoduchý obrázek a pracuje s Malování, poznámkový blok, Wordpad, Vv - malování barvama, přenáší údaje z jednoho progra- kalkulačka, koš M - jednoduché mu do druhého, počítá pomocí kalkulač- výpočty ky základní početní operace, ví k čemu slouží koš a jak jej použít Průřezová témata OSV - sebepoznání a sebepojetí, kreativita 246

8 Předmět: Informatika Ročník: 6. ZŠ Žák: MS - Word - s užitím speciálního textového editoru MS Word Čj - slohová cvičení napíše a upraví jednoduchý text, dokáže text zformátovat a pracovat s ním v bloku Žák: Internet - otevře stránku se známou adresou, umí Internet - procházení stránek, prohlížeče, Všechny předměty - OSV - sebepoznání a sebepojetí, kreativita využít služeb základních portálů, využívá elektronická pošta, chat, SMS k vyhledávání infor- MkV - lidské vztahy další způsoby elektronické komunikace mací VDO - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VMEGS - objevujeme Evropu a svět, Evropa a svět nás zajímá, jsme Evropané MV - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu Žák: Vývojové trendy ověřuje věrohodnost informací informačních technologií a informačních zdrojů, Hodnota a relevance informací a MV - interpretace vztahu mediálních sdělení posuzuje jejich závažnost informačních zdrojů a reality, stavba mediálních sdělení, a vzájemnou návaznost metody a nástroje jejich ověřování fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu 247

9 Předmět: Informatika Ročník: 7. ZŠ Žák: Hardware PC - popíše zákl. části PC, vysvětlí funkce pe- Hardware - funkce jednotlivých částí PC F- sériové a paralelriferií, dokáže je zapojit, poradí si s běž- ní zapojení nými závadami Žák: Software PC - využívá podobnosti ovládání programů, Operační systémy- vlastnosti programů klávesové zkratky, umí řešit základní selhání PC Žák: Bezpečnost při práci s PC - chápe rizika různých závislostí na PC, Práce s PC a její vliv na naše zdraví VMEGS - Evropa a svět nás zajímá, objevuzhodnotí klady a zápory počítačových jeme Evropu a svět, jsme Evropaher a je informován o negativních jevech né spojených s využíváním Internetu MkV - lidské vztahy Žák: MS Outlook - umí napsat, upravit, přečíst dopis, odpo- MS Outlook vědět na dopis, pracuje s adresářem Žák: MS - Word - zpracovává informace vlastní i získané MS Word - práce s textem (písmo, úprava, Čj - slohová cvičení OSV - sebepoznání a sebepojetí, kreativita z různých zdrojů v textovém editoru, upra- kopírování textu, vlastnosti stránky) vuje vlastnosti textu, stránky, dokumentu - zařazuje do textu vhodně objekty MS Word- objekty v textu (obrázek, tabul- Čj - slohová cvičení ka) - užívá pravidla v praxi MS Word- pravidla estetické úpravy textu Čj - slohová cvičení - zformuluje dopis, životopis, přihlášku, MS Word- tvorba různých typů dokumentů vyplní formulář Žák: Internet - ovládá práci s em, chatuje a vyhle- Internet Všechny předměty - OSV - sebepoznání a sebepojetí, kreativita dává informace dle zadání učitele k vyhledávání infor- VDO - principy demokracie jako formy vlády mací a způsobu rozhodování VMEGS - Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané 248

10 Předmět: Informatika Ročník: 7. ZŠ MkV - lidské vztahy MV - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu 249

11 Předmět: Informatika Ročník: 8. ZŠ Žák: Hardware PC - se orientuje v základních parametrech PC Hardware - orientace v základních paramet- F- jednotky i v zastarávání PC, umí vyhledat novinky rech PC na trhu s PC Žák: Software PC - se orientuje v historii operačních systémů Operační systémy- stručná historie ( Windows 3.1, 95, 98, 2000, XP) - provádí základní operace se soubory a Průzkumník složkami ( kopírování, mazání, přesouvání, přejmenování) Žák: Počítačová síť - vyjmenuje typy počítačových sítí, rozděle- Počítačové sítě- topologie a koncepce ní podle velikosti, chápe koncepci sítí Žák: Bezpečnost práce na PC - umí vyjmenovat typy virů a jejich projevy, Ochrana dat před poruchou PC, zneužitím Ov - chování lidí VDO - občan, občanská společnost a stát charakterizuje antivirové programy,chápe jinou osobou, před počítačovými viry ve společnosti MkV - lidské vztahy Internet jako nový druh virového nebezpe- VMEGS - Evropa a svět nás zajímá, objevučí, ví, jak ochránit svůj počítač před viry jeme Evropu a svět, jsme Evropa- - dbá na pořádek a logickou strukturu ve né svých složkách, umí provést defragmentaci dat na disku Žák: Počítačové programy - se orientuje v pojmech vektorová a rastro- Počítačová grafika vá grafika, vyjmenuje graf. programy - ovládá základy práce v Power pointu, umí Power point - vytváření a publikování prezen- Čj - sloh OSV - sebepoznání a sebepojetí, kreativita vkládat objekty (text, grafika, diagramy) tací VDO - principy demokracie jako formy vlády a prezentuje svou třídu, školu či město a způsobu rozhodování Žák: Internet - pracuje s em, chatuje a vyhledává Internet - , chat, vyhledávání informací Všechny předměty- VMEGS - objevujeme Evropu a svět, Evropa aktuální informace dle zadání učitele k vyhledávání infor- a svět nás zajímá, jsme Evropané mací MkV - lidské vztahy OSV - sebepoznání a sebepojetí, kreativita 250

12 Předmět: Informatika Ročník: 8. ZŠ VDO - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování EV - lidské aktivity a problémy ŽP, základní podmínky života, vztah člověka k prostředí MV - interpretace vztahů mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu 251

13 Předmět: Informatika Ročník: 9. ZŠ Žák: Přídavná zařízení PC - popíše druhy tiskáren a jejich klady a Tiskárny zápory - umí přečíst data z CD i DVD, zná para- Technologie CD-ROM, DVD metry CD i DVD - pracuje s digitálním fotoaparátem, stahu- Zařízení s využitím v ICT- kamera a fotoapaje digitální fotografie rát - umí naskenovat a upravit fotografie Skener - umí přepálit upravené fotky na CD, orien- Program Nero tuje se v možnostech nabídky programu Nero Žák: Právní ochrana - si uvědomuje problémy spojené s ochra- Paragrafy a počítače - vznik programu, nák- Ov - chování lidí ve VDO - občan, občanská společnost a stát nou autorských práv a zásady etiky, vý- lady spojené s jeho tvorbou, autorská prá- společnosti MkV - lidské vztahy hody registrování programů, uvědomuje si va, licence, užívání legálního softwaru VMEGS - objevujeme Evropu a svět, Evropa svůdnost krádeže Ochrana práv k duševnímu vlastnictví, a svět nás zajímá, jsme Evropané copyright, informační etika Žák: MS Excel - tabulkový procesor M - jednoduché - vytvoří tabulku (matematickou, statistic- výpočty kou,prezentační), buňku (číslo, text, výraz, funkce), formát buněk (zarovnání, barva) MS Excel - grafy F - tvorba grafů - vytvoří dle zadání různé druhy grafů ( prv- M - tvorba grafů ky a oblasti grafů, typy grafů) Internet Žák: Internet - tvorba HTML stránek - se orientuje v zákl. principech programového jazyka, zná a dovede vysvětlit pojem TAG, zná pravidla pro tvorbu HTML Internet - vyhledávání informací, aktuality Všechny předměty- OSV - sebepoznání a sebepojetí, kreativita - vyhledává aktuální informace a referáty k vyhledávání informa- VDO - principy demokracie jako formy vlády dle zadání učitele cí a způsobu rozhodování, občan, obč. společnost a stát, formy participace občanů v politickém životě 252

14 Předmět: Informatika Ročník: 9. ZŠ MkV - lidské vztahy VMEGS - objevujeme Evropu a svět, Evropa a svět nás zajímá, jsme Evropané EV - lidské aktivity a problémy ŽP, základní podmínky života, vztah člověka k prostředí MV - interpretace vztahů mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu 253

15 Učební osnovy ZŠ LMP Předmět: Informatika Ročník: 5. LMP Žák by měl: Bezpečnost práce s PC - znát zásady bezpečnosti práce Bezpečnost práce s PC F - bezpečnost VDO - občan, občanská společnost a stát - dodržovat pravidla bezpečné práce s VT práce - znát zdravotní úskalí při práci s PC a Ch - bezpečnost dodržovat hygienu při práci s PC práce Žák by měl: Základní části počítače, počítačová síť - vědět, k čemu slouží monitor, skříň PC, Základní části počítače a jeho popis klávesnice, myš, reproduktory, tiskárna, popsat funkce těchto komponentů PC - umět přihlásit se svým uživatelským jménem do školní počítačové sítě - ovládat kliknutí a dvojklik Ovládání počítače myší - používat důležité klávesy: enter, šipky, Klávesnice Čj - práce s textem, písmena,číslice, mezerník, shift, delete, gramatika backspace Žák by měl: Software - programy -být obeznámen s programovým vybavením počítače - otvírat okno dvojklikem, zavírat okno Práce s oknem křížkem - zapnout program pomocí ikony na ploše Práce s ikonou - spustit nebo vypnout podle návodu Práce s programy (textový editor) učitele program Žák by měl: Hry a školní výukové programy - zdokonalovat své ovládání počítače pomo- Hry - Scooby Doo, Baltík apod. Pč - trénink jemné OSV - sebepoznání a sebepojetí, kreativita cí hry, řešit úlohy za užití logiky, trénovat motoriky VDO - principy demokracie jemnou motoriku MKV - lidské vztahy VDO - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 254

16 Předmět: Informatika Ročník: 6. LMP Žák by měl: Bezpečnost práce s PC - vědět,že nemá zapojovat přístroj do zá- Bezpečnost práce s PC F - bezpečnost VDO - občan, občanská společnost a stát suvky, nemá se dotýkat komponentů práce zadní strany skříně počítače a jeho peri- Ch - bezpečnost ferií práce Žák by měl: Základní části počítače, počítačová síť - vědět, k čemu slouží monitor, skříň PC, Základní části počítače klávesnice, myš, reproduktory, tiskárna - umět přihlásit se svým uživatelským Počítačová síť jménem do školní počítačové sítě - ovládat kliknutí a dvojklik Ovládání počítače myší - používat důležité klávesy: enter, šipky, Klávesnice Čj - práce s textem, písmena,číslice, mezerník, shift, delete, gramatika backspace, escape Žák by měl: Plocha, okna, ikony, programy - najít tlačítka start, hodiny a hledanou Orientace na ploše PC ikonu na ploše - otvírat okno dvojklikem, zavírat okno Práce s oknem křížkem - zapnout program pomocí ikony na ploše Práce s ikonou - spustit nebo vypnout podle návodu Práce s programy učitele program Žák by měl: Hry - zdokonalovat své ovládání počítače pomo- Hry - Scooby Doo, Baltík apod. Pč - trénink jemné OSV - sebepoznání a sebepojetí, kreativita cí hry, řešit úlohy za užití logiky, trénovat Výukové programy motoriky MkV - lidské vztahy jemnou motoriku Multimédia VDO - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 255

17 Předmět: Informatika Ročník: 6. LMP Žák by měl: Internet - za pomocí učitele prohlížet www stránky Práce s internetem VMEGS - objevujeme Evropu a svět, Evropa - vyhledat potřebné informace a svět nás zajímá, jsme Evropané MV - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení 256

18 Předmět: Informatika Ročník: 7. LMP Žák by měl: Základní části počítače - popsat, k čemu slouží monitor, klávesni- Základní části počítače, přídavná zařízení a jejich funkce ce, skříň počítače, reproduktory, myš, tiskárna a jejich kabelové připojení Žák by měl: Adresář, podadresář, soubor - rozlišit soubory, adresáře, podadresáře a Základní pojmy informatiky - podadresář, jejich strukturu adresář, soubor Žák by měl: Koš - vědět, k čemu slouží koš a jak odstranit Práce s košem složku či soubor Žák by měl: Příslušenství - vytvořit jednoduchý obrázek, pracovat s Malování Vv - malování barvami - počítat pomocí základních početních Kalkulačka M - jednoduché operací výpočty Žák by měl: MS - Word - umět se pohybovat po textu, označit text Práce s textem a přenášet údaje z jednoho programu do jiného Žák by měl: Internet 257 OSV - sebepoznání a sebepojetí, kreativita OSV - sebepoznání a sebepojetí, kreativita - samostatně prohlížet www stránky, umět Internet - vyhledávání informací Všechny předmětysprávně zapsat adresu www stránky do k vyhledávání infor- MkV - lidské vztahy správného pole, používat ikony zpět, VDO - principy demokracie jako formy vlády mací vpřed, domů, přejít, zastavit a způsobu rozhodování VMEGS - objevujeme Evropu a svět, Evropa a svět nás zajímá, jsme Evropané MV - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti tvorba mediálního sdělení,

19 Předmět: Informatika Ročník: 8. LMP Žák by měl: Popis a druhy PC - popsat jednotlivé části počítače i jejich Popis počítače, druhy PC funkci, vyjmenovat druhy PC Žák by měl: Počítačové vybavení - popsat rozdíl mezi hardwarem a progra- Software a hardware PC movým vybavením počítače - objasnit pojem multimediální Multimediální PC Žák by měl: Hygiena práce - uvést neblahé vlivy práce na PC na lidské Hygiena práce u počítače zdraví, vědět, jak je omezit Žák by měl: Pojmy operačního systému - užívat pojmy operačního systému a pra- Pojmy operačního systému - obrazovka covat s programovým oknem (plocha, tapeta, hlavní panel, ikona, zástup- ce), programové okno žák by měl namalovat obrázek, vybarvit, vy- Malování Vv - malování tvořit geometrické útvary (trojúhelník, obdel- M - geometrické ník, čtverec či kruh) útvary Žák by měl: MS - Word - napsat a upravit s užitím speciálního tex- MS Word Čj - slohová cvičení tového editoru jednoduchý text a pracovat s ním v bloku, upravit písmo, barvu, podtržení, provést ukládání, tisk Žák by měl: Internet 258 OSV - sebepoznání a sebepojetí, kreativita OSV - sebepoznání a sebepojetí, kreativita - otevřít stránku se známou adresou, měl Internet - procházení stránek, prohlížeče, Všechny předmětyby umět využít služeb základních portálů elektronická pošta, chat, SMS, mobilní telefon k vyhledávání informací MkV - lidské vztahy a využít další způsoby elektronické ko- VDO - principy demokracie jako formy vlády munikace ( zřídit , napsat zprávu, a způsobu rozhodování VMEGS - objevujeme Evropu a svět, obsluha adresáře, změna hesla) Evropa a svět nás zajímá, jsme Evropané.

20 Předmět: Informatika Ročník: 9. LMP Žák by měl: Bezpečnost práce na PC - chápat rizika různých závislostí na PC, Práce s PC a její vliv na naše zdraví VMEGS - Evropa a svět nás zajímá, objevuzhodnotit klady a zápory počítačových jeme Evropu a svět, jsme Evropaher, být informován o negativních jevech né spojených s využíváním Internetu MkV - lidské vztahy Žák by měl: MS - Word - zpracovávat informace vlastní i získané MS Word - práce s textem (písmo, úprava, Čj - slohová cvičení OSV - sebepoznání a sebepojetí, kreativita z různých zdrojů v textovém editoru, upra- kopírování textu, vlastnosti stránky) vit vlastnosti textu, stránky, dokumentu - zařadit s pomocí učitele vhodně do textu MS Word- objekty v textu (obrázek, tabul- Čj - slohová cvičení objekty ka) - užívat pravidla v praxi MS Word- pravidla estetické úpravy textu - zformulovat dopis, životopis, přihlášku, MS Word- tvorba různých typů dokumentů Čj - slohová cvičení vyplnit formulář dle pokynů učitele Žák by měl: Internet - ovládat práci s em, vyhledávat Internet Všechny předměty- OSV - sebepoznání a sebepojetí, kreativita informace dle zadání učitele k vyhledávání infor- VDO - principy demokracie jako formy vlády mací a způsobu rozhodování VMEGS - objevujeme Evropu a svět, Evropa a svět nás zajímá, jsme Evropané MkV - lidské vztahy MV - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení Žák by měl: MS - Excel - vytvořit matematickou tabulku, sčítat a MS Excel - tabulkový procesor M - jednoduché VMEGS - Evropa a svět nás zajímá, objevuodčítat čísla pomocí funkce výpočty jeme Evropu a svět, jsme Evropa- - vytvořit s pomocí učitele různé druhy MS Excel - grafy F - tvorba grafů né grafů M - tvorba grafů 259

21 260

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 0 0 33 Učební texty: 1 1. 2. období

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat elementární dovednosti v ovládání

Více

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

5.3.1 Informatika (Inf)

5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika je vyučován ve 4. až 6. ročníku

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 0 0 0 1

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 0 0 0 1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému

Více

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům:

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika)

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika) (výpočetní technika) Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 8 hodin. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardwaru a softwaru, k praktickému zvládnutí práce

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je vzdělávací obsah

Více

Předmět : Informatika Konkretizované výstupy OBSAH UČIVA Vazby a přesahy Poznámky

Předmět : Informatika Konkretizované výstupy OBSAH UČIVA Vazby a přesahy Poznámky 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 6.2.4. Vyučovací předmět: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Informatika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Informatika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 4. - INFORMATIKA Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie - Informatika 1. CHARAKTERISTIKA

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacíh předmětu Informatika Obsahem předmětu Informatika jsou informace, jejich vyhledávání prostřednictvím

Více

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je určena pro 4. a 5. ročník 1. stupně a všechny

Více

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu: Práce s počítačem Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Práce s počítačem vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie RVP

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMATIKA 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační a komunikační

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY 478 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 0+1 0+1 0+1 Povinnost

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

5.3.2 Informatika - 2. stupeň

5.3.2 Informatika - 2. stupeň 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky,

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Ivana Kubátová Vyhledávání informací a komunikace ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost

Více

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah Informatika - 4. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pravidla práce s PC Řád PC učebny Dodržuje řád učebny, bezpečnost práce Základní uživatelská obsluha

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Obsahuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 18. - INFORMATIKA Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie - Informatika 1. CHARAKTERISTIKA

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3. 5.3.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA: Vyučovací předmět Informatika vychází

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň Informatika / Svět informatiky Charakteristika předmětu druhý stupeň Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

14. Informační a komunikační technologie

14. Informační a komunikační technologie 14. Informační a komunikační technologie 170 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie 5.11. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Informatika

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6 Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávacího

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie 5.3 Oblast: 5.3.1 Obor: Předmět: Informatika Charakteristika předmětu informatika 2. stupeň Předmět Informatika spadá do vzdělávacího oboru. Předmět zaměřen na aktivní využívání informačních technologií

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Informatika a

Více

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Práce na počítači pro 8. a 9. ročník Učební osnovy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 18 050/2003-24 ze dne 14.4.2003 s platností

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

6.17 Informatika a výpočetní technika

6.17 Informatika a výpočetní technika 6.17 Informatika a výpočetní technika 6.17.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávací oblasti Informatika

Více

5.4 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

5.4 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.4 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.4.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Vzdělávací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Informatika Vzdělávací obsah předmětu Informatika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávací

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Informatika a výpočetní technika (IVT)

Informatika a výpočetní technika (IVT) Informatika a výpočetní technika (IVT) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět IVT provádí vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie. Vzhledem k zaměření našeho

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více