První soukromá základní umělecká škola MIS music o.p.s. Obránců míru 892, Kopřivnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První soukromá základní umělecká škola MIS music o.p.s. Obránců míru 892, 742 21 Kopřivnice"

Transkript

1 První soukromá základní umělecká škola MIS music o.p.s. Obránců míru 892, Kopřivnice Š k o l n í ř á d Školní řád První soukromé základní umělecké školy MIS music o.p.s. Kopřivnice vydává na základě zákona č.561/2004 Sbl., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, paragraf 30, odst.l., ředitel školy. I. Práva a povinnosti ţáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Poskytované výhody: l. Ţákům První soukromé základní umělecké školy se poskytují tyto výhody a/ bezplatný pronájem hudebních nástrojů b/ zabezpečení potřebného notového materiálu c/ zapůjčení hudebních nahrávek d/ další dle podmínek školy cvičné hodiny na bicí, klavír apod. 2. Práva ţáků a zákonných zástupců nezletilých ţáků - Školní řád pro ţáky vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ a respektuje- Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromáţděním OSN, k níţ se Česká republika přihlásila datem svého vzniku l. ledna Seznámení ţáků se školním řádem provádějí třídní učitelé vţdy na začátku nového školního roku v třídní knize se provede o školení zápis. Školní řád je vyvěšen ve škole na chodbě a ve sborovně školy. - Ţák má právo na informace o studiu a činnosti školy, které se doví na nástěnkách, pozvánkách a také informace podává třídní učitel. 1

2 Ţáci mají dále právo: a) na základní umělecké vzdělávání podle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání u třídních učitelů c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány ţáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, ţe ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záleţitostí jejich vzdělávání, přičemţ jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záleţitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání f) na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého můţe zařadit ţáka ředitel školy na návrh třídního učitele při přípravě na umělecké školy vyššího typu g) ţáci se speciálními potřebami, jehoţ obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a moţnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umoţní a poradenskou pomoc školy. Pro ţáky se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíţí k povaze postiţení nebo znevýhodnění h) mimořádně nadaní ţáci mohou být ředitelem školy na základě ţádosti zletilého ţáka nebo zákonného zástupce nezletilého ţáka a na návrh třídního učitele přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. i) ředitel školy můţe ze zdravotních nebo jiných závaţných důvodů výjimečně uvolnit ţáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část, zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl ţák uvolněn. Náhradním způsobem se rozumí : způsob výuky individuální výuka v hlavním oboru, obsah a rozsah zkoušek učební látka dle ročníků, vykonaná formou písemného testu. Celý náhradní způsob je podloţen ţádostí zákonných zástupců ţáka. Důvody pro uvolnění nebo neohodnocení ţáka musí být vţdy uvedena v třídní knize. 3. Povinnosti ţáků a zákonných zástupců a) Ţáci jsou povinni : - řídit se zásadami tohoto školního řádu - dodrţovat zásady bezpečnosti práce a protipoţární ochrany, - dodrţovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem - dodrţovat rozvrh vyučování, docházet do vyučování pravidelně a včas - v budově školy se chovat tiše a nerušit výuku ve třídách 2

3 b) Zletilí ţáci jsou povinni : - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání - dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou, nebo ţáka omluvit osobně, telefonicky nebo em - v případě delší nemoci podat třídnímu učiteli do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobním trvání nepřítomnost dlouhodobější neúčasti ţáka ve vyučování z důvodu účasti na škole v přírodě, ozdravovně, na lyţařském výcviku apod. je potřeba omlouvat předem - dlouhodobější neomluvená neúčast ţáka více jak jeden měsíc můţe být důvodem k vyloučení ţáka ze školy c) Zákonní zástupci nezletilých ţáků jsou povinni : - zajistit, aby ţák docházel řádně do školy - na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závaţných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání ţáka - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích ţáka nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dokládat nepřítomnost ţáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit ţáka je moţno také osobně, telefonicky, nebo e-.mailem). V případě delší nemoci ţáka podat třídnímu učiteli do tří dnů zprávu o délce jejího pravděpodobného trvání nepřítomnost ţáka z důvodu účasti na škole v přírodě, v ozdravovně, na lyţařském výcviku, apod. je potřeba omlouvat předem. d) Pro školní matriku jsou povinni ţáci a zákonní zástupci nezletilých ţáků uvést údaje podle paragrafu 28, odst.2 školského zákona: a/ jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu b/ údaje o předchozím vzdělávání katalogový list ţáka c/ údaje o tom, zda je ţák zdravotně postiţen, včetně údajů o druhu postiţení, nebo zdravotního znevýhodnění, popřípadě údaje o tom, zda je ţák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého ţáka nebo zletilým ţákem poskytnut d/ údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtíţích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání e/ jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností a číslo telefonického spojení. 3

4 II. Provoz a vnitřní reţim školy Organizace První soukromé základní umělecké školy, o.p.s. První soukromá základní umělecká škola MIS music je obecně prospěšnou společností byla zaloţena l jako společnost s ručením omezeným a od l se transformovala do obecně prospěšné společnosti. Jako taková má správní a dozorní radu a jejími členy v současné době jsou : Správní rada předseda Mgr. Lumír P o s p ě ch Člen Ing. Radomíra M i c h á l k o v á Člen Mgr. Svatava S u m b a l o v á Dozorčí rada předseda Člen Člen Ředitel školy Zástupce ředitele Mgr. Hana Stočková Mgr. Dana H o l u b o v á Mgr. Michaela Valová Petr S u t t n e r Pavel P í s t e c k ý Na škole vyučujeme ve dvou uměleckých oborech - hudební obor - výtvarný obor Ředitel školy zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy /paragraf 164, odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání/. Dále jmenuje předsedy metodických komisí l/ metodika pro hudební obor 2/ metodika pro výtvarný obor Další jmenování je moţné rozšířit podle potřeb a způsobu organizace školy. Pedagogičtí pracovníci jsou přijímání do pracovního poměru na základě prokázaných Pedagogických předpokladů pro vzdělávací práci v základních uměleckých školách, nebo pokud byli dlouhodobě výkonnými umělci. Technicko-hospodářští pracovníci školy - ekonomka školy - asistentka ředitele - uklízečka Organizace výuky v soukromé základní umělecké škole se řídí zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 30 a vyhláškou č.71/2005sb. o základním uměleckém vzdělávání. Výuka je na škole organizována formou individuální, skupinovou a kolektivní 4

5 V y u č o v á n í a) vyučování se řídí rozvrhem hodin b) kancelář školy je v hlavní budově školy na ul. Obránců míru 892 c) další místa poskytovaného vzdělání jsou zřízena v budovách ZŠ a MŠ ve Štramberku, v Sedlnicích, v Šenově u Nového Jičína a v Závišicích d) organizace školního roku včetně dnů studijního volna (jarní prázdniny, vánoční prázdniny, pololetní prázdniny, velikonoční prázdniny, hlavní prázdniny) se řídí podle pokynů MŠMT pro organizaci školního roku v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích e) škola organizuje v souladu se školním vzdělávacím programem pro ţáky koncerty, výtvarné výstavy, zájezdy na kulturní akce v tuzemsku a další akce související s výchovně vzdělávací činnosti školy f) ţákům není dovoleno během vyučování bez vědomí učitele, jejich rodičů a jejich zákonných zástupců opouštět budovu školy, nebo si zkracovat vyučování Vyučovací hodiny a přestávky a) vyučovací hodina trvá 45 minut b) vyučovací hodiny jsou odděleny 5ti minutovými přestávkami c) vyučovací hodiny mohou být slučovány podle učebních plánů do delších celků - v individuální a skupinové výuce max. 2 vyučovací hodiny - v kolektivní výuce ve výtvarném oboru maximálně 3 vyučovací hodiny v hudební oboru - v literárně-dramatickém oboru max. 4,5 vyučovací hodiny Vstup a pohyb po škole a v areálu školy a) ţáci přichází do školy minut před začátkem vyučování. Očistí si boty a přezují se v šatně do přezůvek. V šatně se nezdrţují déle, neţ je nezbytně nutné k odloţení svrchního šatstva a obuvi. Po skončení vyučování se ţáci v šatně opět přezují a obléknou a bez otálení opustí budovu školy. Ţáci si do vyučování nosí pouze přezůvky. b) ţáci se ve škole chovají ukázněně nejen ve vyučování, ale i o přestávkách, jsou povinni dbát na svou bezpečnost a svým chováním nesmí ohroţovat ani nikoho jiného c) v areálu školy není dovoleno se pohybovat na kolečkových bruslích, koloběţkách aj. sportovních náčiních d) ţáci se chovají v odborných učebnách (hudební sál, keramická dílna, grafická dílna a pod.) podle pravidel pracovního řádu pracoviště školy a pracovních řádů v dalších místech poskytovaného vzdělání e) rodiče ţáků čekají na své děti na chodbě v prostoru u šatny ţáků f) ţáci si mohou uzamknou svá kola do stojanu vyhrazeném v prostoru pro úschovu kol. 5

6 O r g a n i z a c e v ý u k y Hudební obor Základní studium a) Přípravná hudební výchova délka studia l 2 roky b) I. Stupeň - délka studia 7 let forma studia individuální, skupinová (hra na nástroj), kolektivní hudební nauka, hudebně teoretické předměty, komorní hra, soubory, pěvecký sbor, apod. c) II. Stupeň délka studia 4 roky forma studia individuální, skupinová (hra na nástroj), kolektivní teoretické disciplíny, soubory, pěvecký sbor apod. Rozšířené studium v rozsahu učebních plánu ZUŠ, délka studia 2-5 let forma studia - individuální Výtvarný obor Základní studium a) Přípravné studium délka studia 1 2 roky forma studia skupinová b) I. Stupeň délka studia 7 let, rozšířené vyučování 3 roky forma studia - skupinová c) II. Stupeň délka studia 3 roky forma studia - skupinová Rozšířené vyučování v rozsahu učebních plánů ZUŠ, délka studia 3 roky forma studia - skupinová H o d n o c e n í ž á k ů Cílem a základem kaţdého hodnocení je poskytnout ţákovi zpětnou vazbu. To znamená průběţné monitorování toho, co se naučil, zvládnul nebo v čem se zlepšil, v čem chybuje a jakým způsobem by měl postupovat dále. Zpětná vazba dává dítěti i jeho rodičům konkrétní informace o kvalitě jeho práce, koriguje tak následně jeho činnost, popřípadě i chování. Praktické výkony, úkoly s jasně stanoveným cílem, hodnotíme podle stanovených kritérií, úkoly bývají smysluplné, obsahují nové výzvy, nové problémy, existuje k nim velká řada přístupů a mnoho moţností tvůrčím způsobem zpracovat zadané téma. Hodnocení ţáka závěrem a v průběhu kaţdé vyučovací jednotky je motivací pro další práci dítěte a rovněţ významný faktor ovlivňující jeho vztah ke škole. Zaměřujeme se proto na poskytování pozitivní zpětné vazby. Kaţdé dítě je moţné alespoň částečně kladně ocenit za kaţdý jeden konkrétní výsledek jeho práce, za snahu, za chování. 6

7 Je důleţité si uvědomit, ţe při hodnocení nehodnotíme osobu ţáka, ale konkrétní ověřované učivo. Nesmírně důleţité je zde uplatňovat přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Soustředíme se na individuální pokrok kaţdého ţáka, nesmí docházet ke srovnávání ţáků se spoluţáky, rozdělování na úspěšné a neúspěšné. Shromaţďujeme informace, na jejichţ základě průběţně upravujeme vzdělávací postupy, kaţdé dítě tak má moţnost a příleţitost se dále rozvíjet a učit. Ţáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení, sebekontrole, s chybou, či nedostatkem dále pracují, učí se nápravě. Prospěch ţáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován stupni: 1 výborný, 2 chvalitebný, 3 uspokojivý, 4 neuspokojivý, s celkovým hodnocením: 1 prospěl (a) s vyznamenáním, 2 prospěl (a), 3 neprospěl (a). Známka znalostí a dovedností nezahrnuje chování ţáka. Do klasifikace se promítá hodnocení úrovně dosaţených vědomostí, dovedností, postup a práce s informacemi, úroveň komunikace a v neposlední řadě tvořivost ţáka. Hodnocení probíhá v celém časovém období školního roku, výsledná známka je stanovena na základě dostatečného mnoţství různých podkladů. Přijímání žáků se studiu 1) Ke studiu jsou ţáci přijati na základě úspěšného vykonání přijímacích talentových zkoušek. Termín přijímacího řízení škola s dostatečným časovým předstihem vhodným způsobem zveřejňuje: plakáty, inzerát v novinách apod. U přijímacího řízení se ověřují u zájemců předpoklady ke studiu zvoleného oboru. Na základě zjištěných předpokladů učitelé jednotlivých oborů zařazují a ředitel školy schvaluje ţáky do přípravného studia a základního studia. 2) Po ukončení přípravného studia a vykonání talentové zkoušky je ţák zařazen do základního studia. Výjimečně můţe ředitel školy zařadit do základního studia výrazně nadaného ţáka, který nedosáhl věk podle učebního plánu jednotlivého oboru. III. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1) Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíţet k základní fyziologickým potřebám ţáků a vytvářet ţákům podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku patologických jevů. 7

8 2) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví ţáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 3) Škola je povinna vést evidenci úrazů v /Knize úrazů/ a ve /Výkazu o úrazovosti dětí a mládeţe/ a v případě úrazu zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a organizacím. 4) Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, reklama a prodej výrobků ohroţujících zdraví, psychický nebo morální vývoj ţáků a reklama ohroţující nebo poškozující ţivotní prostřední. 5) Podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví ţáků a protipoţární ochranu zajišťují ředitel školy zejména prostřednictvím třídních učitelů. 6) Ţáci jsou pravidelně proškolování v BOZP a PO svými třídními učiteli v první vyučovací hodině na začátku školního roku a v případě, ţe dojde ve škole k úrazu, třídní učitel provede o úrazu zápis. 7) Ţákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz a cenné věci, nevhodné předměty, které rozptylují jejich pozornost při vyučování nebo ohroţují bezpečnost ţáka a ostatních ţáků. Ţákům je přísně zakázáno nošení, distribuce a uţívání návykových látek. 8) V učebnách není povoleno ţákům samovolně otevírat okna, nahýbat se z oken, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněţ ţáci nesmí zapojovat elektrické spotřebiče. 9) Při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých ţáků, připadnout více jak 25 ţáků.výjimku z tohoto počtu můţe stanovit ředitel školy s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany ţáků. 10) Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví ţáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáţdění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Ţáci nebo zákonní zástupci jsou o akcích konaných mimo školu informování písemně nejméně 7 dní před konáním jednotlivých akcí. Ţáci se mohou těchto akcí zúčastnit pouze po předloţení kladného písemného souhlasu zákonného zástupce IV. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany ţáků a zákonných zástupců nezletilých ţáků l) Ţáci řádně pečují o majetek školy a učební pomůcky, se kterými pracují. Plně odpovídají za způsobené škody vzniklé z nedodrţování Školního řádu. 8

9 2) Úmyslné škody a ztráty způsobené ţáky na majetku školy a úmyslné poškození osobních věcí spoluţáků jsou zletilí ţáci nebo zákonní zástupci nezletilých ţáků povinni uhradit dle pokynů a posouzení ředitele školy. 3) Pokud ţáci ukončí své vzdělávání, odevzdají svému třídnímu učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky. V. Úplata za vzdělávání školné Úplata za vzdělávání ţáků se řídí na základě písemné dohody mezi školou a zletilým ţákem nebo zákonnými zástupci nezletilého ţáka. 1) Ředitel školy před začátkem školního roku stanoví výši úplaty (školné) na období školního roku pro jednotlivé obory a detašovaná pracoviště školy. Způsob a výši úplaty na školní rok dá zletilým ţákům a zákonným zástupcům nezletilých ţáků ředitel školy prokazatelným způsobem na vědomí: zveřejněním v dodatku školního řádu. 2) Úplatu mohou zletilí ţáci a zákonní zástupci nezletilých ţáků hradit ročně, pololetně nebo ve výjimečných případech čtvrtletně. Úplata na stanovené období je splatná nejpozději do 15.dne prvního měsíce příslušného období, ve výjimečných případech můţe být po dohodě zletilého ţáka nebo zákonného zástupce nezletilého ţáka s ředitelem školy tento termín upraven. 3) V případě nesrovnalosti v placení školného je postupováno následujícím způsobem: a/ při nezaplacení školného ve stanoveném termínu třídní učitel ústně upozorní na nezaplacené školné zletilého ţáka nebo zákonného zástupce nezletilého ţáka b/ v případě, ţe školné není do 15-ti dnů po ústním upozornění uhrazeno, je předáno písemné upozornění zletilému ţáku nebo zákonnému zástupci nezletilého ţáka c/ při nezaplacení školného bez odůvodnění řediteli školy do 30-ti dnů od stanoveného termínu, nezletilému ţáku nebo zákonnému zástupci nezletilého ţáka zaslána doporučeným dopisem l. upomínka d/ při nezaplacení školného bez odůvodnění řediteli do dalších 30-ti dnů od stanoveného termínu (do konce čtvrtletí), je zletilému ţáku nebo zákonnému zástupci nezletilého ţáka zaslána doporučeným dopisem 2. upomínka s upozorněním, ţe pokud nebude školné do 7 dnů uhrazeno, ţák bude z důvodu neuhrazení úhrady za vzdělávání vyloučen ze školy e/ při nezaplacení školného po tomto termínu následuje vyloučení ţáka ze školy 9

10 4) Evidenci plateb školného vede asistentka ředitele školy. třídní učitelé jsou povinni při odevzdávání sloţenek ţákům spolupracovat s asistentkou ředitele školy, tj. průběţně sledovat placení školného svých ţáků, ústně upozorňovat zletilého ţáka nebo zákonného zástupce ţáka nezletilého ţáka na nesrovnalosti v placení školného, předávat ţákům upozornění o nezaplaceném školném atd. VI. Ukončení vzdělávání l) Základní studium I. A II. Stupně se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška můţe mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě. 2) Ţák přestává být ţákem školy : a) jestliţe nevykonal závěrečnou zkoušku a nebylo mu povoleno opakování ročníku b) jestliţe byl vyloučen ze školy )podle 31 odst. 2-4 školského zákona) c) v případě, ţe o to poţádá zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka d) v případě, ţe zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka neuhradil ani po 2. upomínce úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl si s ředitelem školy náhradní termín úhrady školného 3) O ukončení vzdělávání je podle odstavce 2 písmena a) nebo d) zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka vyrozuměn písemně do 7 dnů od ukončení vzdělávání. VII. Výchovná opatření l) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení ţáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro ţáka. Pochvala můţe být veřejná, např. po třídní předehrávce, či jiné školní akci,dále písemnou formou, kterou můţe udělit ředitel školy, nebo třídní učitel. Kázeňské opatření či podmínečné vyloučení ţáka ze školy můţe uloţit ředitel školy. 2) Ředitel školy můţe v případě závazného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a s tímto školním řádem rozhodnout o podmínečném vyloučení nebo o vyloučení ţáka ze školy. V rozhodnutí o podmínečném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se ţák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, můţe ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. 10

11 3) Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení ţáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění ţáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se ţák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 140/1991 Sb.,) Ţák přestává být ţákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutím o vyloučení, nestanoví-li toho rozhodnutí den pozdější Tímto školním řádem se ruší všechny předešlé školní řády První soukromé základní umělecké školy MIS music o.p.s. Tento školní řád nabývá účinnosti dnem l. září 2014 Školní řád zpracoval dne Petr Suttner ředitel školy Dodatek ke školnímu řádu 1) Nabídka vyučovacích předmětů v jednotlivých oborech 2) Platby školného v jednotlivých oborech 11

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Sezimovo Ústí vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy, Brno, Charbulova 84 vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecké školy, Strakonice,

Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecké školy, Strakonice, ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecké školy, Strakonice, Školní řád Základní umělecké školy, Strakonice, vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 30 odst.1, ředitel školy. Školní řád je závazný

Více

Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ

Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Základní umělecká škola Jana Štursy, příspěvková organizace se sídlem v Novém Městě na Moravě ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 9/2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2010 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Červený Kostelec vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30,

Více

Základní umělecká škola Františkovy Lázně, Školní 3 tel.: 354 542 339, e-mail: info@zusfrantiskovylazne.cz ŠKOLNÍ ŘÁD. Úvod. Účel školního řádu

Základní umělecká škola Františkovy Lázně, Školní 3 tel.: 354 542 339, e-mail: info@zusfrantiskovylazne.cz ŠKOLNÍ ŘÁD. Úvod. Účel školního řádu ŠKOLNÍ ŘÁD Úvod Školní řád Základní umělecké školy Františkovy Lázně vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Jevíčko vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30, odst.1,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Z á k l a d n í š k o l a a Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Pedagogická rada projednala

Více

Základní umělecká škola Sedlčany Šafaříkova 428, 264 01 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní umělecká škola Sedlčany Šafaříkova 428, 264 01 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Sedlčany, Šafaříkova 428 vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Základní umělecká škola Bučovice se sídlem Vyškovská 486, 685 01 Bučovice příspěvková organizace IČ: 67006761 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Bc. Dagmar Klementová Bc. Dagmar Klementová

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Polná vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30, odst.1,

Více

Základní umělecká škola, Dobruška, Kostelní 428 tel. 494 623 916 IČO: 71234357 e-mail: zus.dobruska@tiscali.c. @tiscali.

Základní umělecká škola, Dobruška, Kostelní 428 tel. 494 623 916 IČO: 71234357 e-mail: zus.dobruska@tiscali.c. @tiscali. Základní umělecká škola, Dobruška, Kostelní 428 tel. 494 623 916 IČO: 71234357 e-mail: zus.dobruska@tiscali.c @tiscali.cz č.j. 20467/05 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy v Dobrušce vydává na

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Slatiňany vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30, odst.1,

Více

Š k o l n í ř á d ČÁST PRVNÍ

Š k o l n í ř á d ČÁST PRVNÍ Š k o l n í ř á d Školní řád Základní umělecké školy Blatiny, Praha 6 Řepy, Španielova 1124/50 vydává na základě zákona č.561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Praha 10, Bajkalská 11 vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ

Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Břeclav, Křížkovského 4 vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30 odst.1 ředitel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Pardubice, Havlíčkova 925 se vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100B, Praha 6 - Břevnov vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola umělecká škola,rumburk,růžová 3/1416, příspěvková organizace Růžová 3/1416, 408 01 Rumburk ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

Základní škola umělecká škola,rumburk,růžová 3/1416, příspěvková organizace Růžová 3/1416, 408 01 Rumburk ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Základní škola umělecká škola,rumburk,růžová 3/1416, příspěvková organizace Růžová 3/1416, 408 01 Rumburk ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

První část Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

První část Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Antonína Dvořáka Karlovy Vary, Šmeralova 32, 360 05 Karlovy Vary, příspěvkové organizace, vydaný na základě zákona č. 561/2004 Sb. a ve znění pozdějších, Zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Směrnice č. 3 ŠKOLNÍ ŘÁD

Směrnice č. 3 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov, Bílovecká 1, 72100 Ostrava-Svinov Směrnice č. 3 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130, příspěvková organizace se sídlem Habrmanova 130, 500 02 Hradec Králové ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: MgA. Petr Fiala Část 25. ŠKOLNÍ ŘÁD ředitel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy, Velké Pavlovice, okres Břeclav vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Mníšecká 29, 252 30 Řevnice, tel. 257 720 922, e-mail: zus.rev@seznam.cz, www.zus-revnice.cz. Školní řád

Mníšecká 29, 252 30 Řevnice, tel. 257 720 922, e-mail: zus.rev@seznam.cz, www.zus-revnice.cz. Školní řád Mníšecká 29, 252 30 Řevnice, tel. 257 720 922, e-mail: zus.rev@seznam.cz, www.zus-revnice.cz Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Řevnice vydává ředitel školy na základě zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní umělecká škola, Chotěboř, Náměstí TGM 322 se sídlem v Chotěboři, Náměstí T. G. Masaryka 322. Dne 21.08.2015

Základní umělecká škola, Chotěboř, Náměstí TGM 322 se sídlem v Chotěboři, Náměstí T. G. Masaryka 322. Dne 21.08.2015 Dne 21.08.2015 Vypracoval: Základní umělecká škola, Chotěboř, Náměstí TGM 322 se sídlem v Chotěboři, Náměstí T. G. Masaryka 322 ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Milan Moc, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Vnitřní předpis č. 14 ŠKOLNÍ ŘÁD

Vnitřní předpis č. 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č. 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel školy vydává tento Školní řád Základní umělecké školy Zlín Jižní svahy na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Turnov příspěvková organizace Základní škola Turnov, příspěvková organizace náměstí českého ráje 5 51101 Turnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 43. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 2013/2014 Vypracoval:

Více

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace UŠ J.R.MÍ ŠI ORLOVÁ-PORU BA Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více