T h e I m a g e o f t h e S c h o o l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T h e I m a g e o f t h e S c h o o l"

Transkript

1 F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y Š á r k a S k o č k o v á Š k o l s k ý m a n a g e m e n t I M A G E Š K O L Y T h e I m a g e o f t h e S c h o o l B a k a l á ř s k á p r á c e V e d o u c í p r á c e : R N D r. I n g. L e n k a C i m b á l n í k o v á O l o m o u c

2 Prohlašuji, ţe jsem tuto závěrečnou práci vypracovala samostatně a ţe jsem v ní uvedla veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem pouţila. V Olomouci dne 31. března podpis

3 Poděkování Děkuji tímto RNDr. Ing. Lence Cimbálníkové za odborné vedení, za poskytování cenných rad, podnětů a připomínek při zpracování závěrečné bakalářské práce.

4 Anotace Kaţdá škola má svou image, svůj obraz, kterým se projevuje a prezentuje na veřejnosti. Jakou image má škola, kde pracuji? Touto otázkou se zabývám ve své bakalářské práci. Dobrá image je jedním z důleţitých prvků, jak obstát v konkurenčním prostředí na vzdělávacím trhu. Objektem zkoumání byla Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí. Dotazníkovým šetřením jsem zjišťovala míru známosti a příznivosti postojů ke škole a sémantickým diferenciálem jsem měřila image školy. Respondenti byli ţáci devátých ročníků základních škol, tedy potencionální ţáci školy a další skupinu tvořili ţáci SUPŠ sklářské, jejich rodiče a zaměstnanci. Na závěr jsem navrhla moţnosti ke zlepšení stávající image školy. Annotation Every school has its own image, the image which is expressed and presented in public. What image does the school where I work have? This question is asked and dealt with in my diploma thesis. A good image is one of the most important factors to succeed in a very competitive situation on the educational market. The object of research was The Secondary Art Glass School Valašské Meziříčí. Questionnaires have been used to find out the measure of recognition and favourableness of attitudes towards the school.the image of the school has been measured by semantic differential. Students from nine grade of primary schools, our potential students, our students and their parents were the informants. In conclusion I suggest how to improve the present image of the school.

5 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pojem image Image školy a její důleţitost Komponenty image školy Měření image Indikátory image Informace o SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí Historie školy Základní údaje o škole Poslání školy Cíle školy Strategie rozvoje školy SWOT analýza školy Prezentace školy Informační systém školy Image SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí Prvky image a jejich hodnocení Měření image Měření známosti a příznivosti postojů ke škole Měření sémantickým diferenciálem Vyhodnocení dotazníkového šetření Porovnání výsledků Marketingová strategie ke zlepšení image školy Cesty ke zlepšení image školy Závěr Literatura a zdroje Seznam příloh... 55

6 6 Úvod Jiţ od narození dítěte rodiče hledají tu nejkvalitnější školu, kterou bude jejich syn či dcera navštěvovat. Chtějí pro své dítě jen to nejlepší. A podle čeho si tu školu vybírají? Většinou jsou to rozhovory mezi jinými rodiči, kteří tu určitou školu chválí a doporučují, dále to můţe být věhlas školy, prestiţ, známost a kladné hodnocení. Dozvídají se informace z tisku, televize, rádia, internetu. Souhrnně lze říci, ţe rozhodující pro výběr školy je právě image. Image vyjadřuje naši představu a očekávání o dané škole. Neziskové organizace musí aktivně pracovat na svém postavení. Jedním z významných prvků je komunikace nejen na interní úrovni, ale především s širokou veřejností. Právě pozitivní věhlas můţe organizaci pomoci při budování dobrého jména a tím se dostat do povědomí lidí, kteří se velmi účinně mohou podílet na šíření ţádoucí image ve svém okolí. Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou Valašské Meziříčí. Zabývala jsem se otázkou, jakou image má škola, kde pracuji. V teoretické části mé bakalářské práce popisuji a vysvětluji pojem image, image školy, komponenty image školy, indikátory a jednotlivé způsoby měření image. V praktické části se zabývám historií a současností Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí, popisuji nabídku vzdělávacích oborů, poslání a cíle školy. V další části jsem dotazníkovým šetřením nejprve oslovila ţáky devátých tříd základních škol v okolí sídla školy a zjišťovala jsem stav známosti této školy. Poté jsem se zaměřila přímo na ţáky SUPŠ sklářské, jejich rodiče a pedagogy a sémantickým diferenciálem jsem měřila současný stav image školy, který jsem následně analyzovala a vyhodnotila. Proč jsem si vybrala zrovna tuto školu? Zejména proto, ţe tam pracuji a také proto, ţe vlivem krize ve sklářském průmyslu povědomí o této škole, které se vţdy říkalo Sklářská škola, značně utrpělo. Na základě výsledků měření jsem navrhla moţnosti ke zlepšení image zkoumané školy a s celkovým výsledným šetřením jsem seznámila management SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí. Závěry mohou být přínosem při odstraňování negativního hodnocení a také mohou být velmi přínosnými podněty pro zlepšování image, coţ je dlouhodobá a náročná cesta nejen managementu, ale všech účastníků vzdělávání zejména ţáků, rodičů a zaměstnanců školy.

7 7 1 Základní pojmy 1.1 Pojem image Slovo image se stále častěji objevuje v různé odborné literatuře a má několik významově odlišných definic. Tento pojem pochází z angličtiny, ale skutečný původ je z latinského slova imago obraz, podoba, představa. Pokud image přeloţíme z anglického do českého jazyka, znamená toto slovo obraz, znázornění, představu, symbol, dojem apod. (Anglicko-český slovník). Jednotliví autoři se poměrně shodují v popisu slova image, pouze se liší v pouţívané terminologii. Dle Deáka se jedná o komplexní pojem, který je souhrnem veškerých postojů, názorů, pocitů a představ, které se spojují s určitými předměty, osobami, společenskými událostmi či přírodními jevy určitého druhu (Deák, Eger, Muţík, Rymeš 2005, s. 9). Podle Světlíka můţeme popsat image jako souhrn všech představ, poznatků a očekávání spojených s určitým předmětem, osobou nebo organizací (Světlík 2006, s. 145). Velmi podobnou definici image uvádí i Příbová, kdy image můţeme definovat jako souhrn představ, postojů, názorů a zkušeností lidí ve vztahu k určitému objektu, např. podniku, výrobku, značce, politické straně, osobnosti atd. Pro image je také důleţité to, ţe přes určité rysy stability a trvalosti ho lze ovlivnit (Příbová a kol. 1996, s. 167). Eger charakterizoval image jako výsledek prezentování organizace na veřejnosti. Image představuje určitou zkratku zhodnocení firmy či školy a skládá se z objektivních i subjektivních, správných, ale i nesprávných představ, postojů a zkušeností jednotlivce a skupiny lidí o určité firmě či škole nebo vzdělávacím programu. Prochází vývojem, je měřitelná a přes určitou stabilitu je i ovlivnitelná v rámci dlouhodobé koncepce (Eger 2002, s. 73). Je patrné, ţe objasnění pojmu image se v literatuře věnuje spoustu autorů. Základní teze přehledně uvádí Příbová: Image je výsledkem výměny názorů mezi jednotlivcem a společností, uskutečňované často v konfliktní situaci, kdy jednotlivec se nachází pod určitým tlakem provázejícím rozhodovací proces.

8 8 Image prochází vývojem a lze charakterizovat určité vývojové stupně, které jsou důleţité z praktického hlediska. Např. z dynamické fáze vzniku přechází k fázi relativně stereotypního upevnění. Image se skládá z objektivních a subjektivních, správných a nesprávných představ, postojů a zkušeností jednotlivce či určité skupiny lidí o určitém objektu či předmětu. Image představuje ve svém výsledku zhodnocení a zjednodušení na charakteristicky proţité detaily. Umoţňuje psychické zvládnutí okolního světa na základě selekčního principu a přispívá také k orientaci a uspokojování potřeb. Image je sdělitelný a lze ho analyzovat vědeckými metodami. Přes určitou stabilitu je ovlivnitelný v rámci dlouhodobé koncepce. Image působí na názory a chování a podstatným způsobem je ovlivňuje. Je vlastně určitým nositelem informací a jako takový představuje určitou koncepci orientace jednotlivce ve vztahu ke komunikaci. Image poukazuje na psychologickou a sociální povahu objektu, jako např. značky podniku, sluţeb atd. (Příbová a kol. 1996, s. 167, 168). Abychom význam image ještě lépe pochopili, je zapotřebí si uvědomit její základní znaky a vlastnosti. Boorstin (podle Foreta, 1994, s. 92) vymezil následující základní znaky: syntetičnost image je vytvářena s cílem dosáhnout jistý dojem, který můţe jednak vycházet z objektivních skutečností, jednak můţe zastírat a potlačovat jisté aspekty reality, důvěryhodnost image postrádá smysl, pokud se jí nevěří, pasivita vyjadřuje tendenci pasivního přijímání a akceptování spotřebitelem, ţivost a pasivita bezprostřednost a pasivní akceptování v působení na smysly člověka, jednoduchost image musí být jednodušší neţ objekty, které reprezentuje, dvojznačnost image se pohybuje mezi věrným smyslovým odrazem a imaginací, mezi realitou a očekáváním (Deák, Eger, Muţík, Rymeš 2005, s. 11). Image je tedy určitou představou, symbolem, obrazem, kterou daná organizace o sobě vytváří. Důleţité významové prvky tvoří kvalita produktů, úroveň poskytovaných sluţeb, způsob jednání jak vedoucích představitelů firmy, tak i samotných zaměstnanců. Podrobněji popisuje prvky, které se podílí na tvorbě image firmy, Deák. Jedná se o tyto skutečnosti:

9 9 kvalita managementu firmy (úroveň řízení, předvídavost, inovační aktivity, péče o zaměstnance apod.), schopnosti zaměstnanců (kvalita práce, preciznost apod.), produkty a sluţby (konkurenceschopnost, cena, uţitečnost apod.), prodej (hustota prodejní sítě, kultura prodeje, kvalita prodejců apod.), péče o zákazníka (úroveň servisu, vyřizování reklamací, poskytování potřebných informací apod.), aktivity a vztah firmy k regionu (sponzorování sportovních, kulturních a dalších akcí), šetrnost k ţivotnímu prostředí (respektování zásad zelené ekonomiky) (Deák, Eger, Muţík, Rymeš 2005, s. 14). Pro spotřebitele je velmi důleţitá pověst firmy, která se můţe šířit dobrou reklamou, komunikací, public relations, ale také předáváním informací o firmě, o jejich výrobcích, poskytovaných sluţbách mezi jednotlivci. Příbová uvádí, ţe zkoumání image je komplexní úlohou, která se obvykle dotýká všech oblastí marketingového působení firmy. Image je tvořena představami, postoji, názory a zkušenostmi lidí ve vztahu k určitému objektu: firmě, výrobku nebo sluţbě. Metody jeho zkoumání jsou různorodé, převaţují metody psychologického výzkumu (Příbová a kol. 1996, s. 172). Tvorba image je dlouhodobý proces, který vytváří ţádoucí obraz o dané firmě. Je velmi důleţité, aby byl plánovaný, cílený a profesionálně vedený. Budování dobré image firmy je jedním z hlavních cílů managementu a můţe nám pomoci, jak obstát v konkurenčním prostředí na trhu.

10 Image školy a její důleţitost V současné době se klade velký význam na budování dobrého jména školy a dlouhodobých vztahů s vnějším okolím školy. Školy se snaţí vyniknout v konkurenčním prostředí a získat co nejvíce ţáků. To souvisí se systémem financování školství, tzn. ţe škola je příspěvková organizace a dostává od státu finanční prostředky, které se odvíjejí od počtu ţáků. Tento systém se projevuje spíše negativně, protoţe škola se snaţí zachránit svou existenci tím, ţe v určitých případech přijímá ke vzdělávání i ţáky, kteří nevykazují zrovna nejlepší výsledky. Podle Deáka jednotlivé prvky image školy lez shrnout do několika homogenních skupin: Dosavadní prestiţ školy historie školy, tradice, výsledky, významné osobnosti bývalých učitelů a absolventů apod. Stávající pedagogický sbor učitelské osobnosti, jejich věhlas, výzkumná a publikační činnost, aktivity na veřejnosti, zaujímání významných pozic a funkcí v mimoškolské sféře apod. Studijní program a styl práce se studenty kvalita obsahu studia, zajímavé studijní kombinace, formy studia, převaţující způsoby vzdělávání, participace studentů na odborné činnosti učitelů, podpora odborných, společenských a zájmových aktivit studentů apod. Umístění školy a školní prostory atraktivní lokalita, úroveň vnitřního vybavení školy a jejích specializovaných pracovišť, technické zázemí apod. Soubor informací o škole (publicita) moţnosti uplatnění absolventů, úspěchy absolventů, spolupráce se zahraničními odborníky či pracovišti, kurzy pro širší veřejnost (jazykové, odborné, specializované), přístupnost školních sportovních areálů pro veřejnost, celková prezentace školy na veřejnosti ((Deák, Eger, Muţík, Rymeš 2005, s. 16). Budování image školy je dlouhodobá záleţitost a v konkurenčním prostředí je nejdůleţitější právě odlišnost od ostatních škol, tzn. jak se škola odlišuje od ostatních. Můţe se lišit nabídkou studijních oborů, vzdělávacím programem, úspěšnosti absolventů, pořádání výměnných stáţí, nesmíme zapomenout na další prvky odlišnosti, jako jsou počty ţáků, umístění školy, vybavení učeben, budova školy, mimoškolní aktivity, moţnost ubytování, stravování apod.

11 11 Shrneme-li tvorbu a budování image musíme vycházet z následujících kroků. Nejprve je zapotřebí provést průzkum mínění a vyhodnotit stávající image, zejména se zaměřit na silné a slabé stránky školy. Dalším krokem je plán vedoucí k vytvoření ţádoucího obrazu školy. Zde by měly být zastoupeny formy prezentace školy, publikační činnost, chování managementu školy, věhlas a úroveň pedagogického sboru, komunikační prostředky s veřejností, apod. Závěrem se musíme zaměřit na analyzování a vyhodnocování dosavadních postupů, které by nám měly pomoci utvářet dobré jméno školy. Eger obsah image jednoduše znázorňuje v tomto schématu: Základ filozofie školy = Identita školy Design školy Kultura školy Komunikace školy Program školy Výsledný obraz = Image školy Obr. č. 1 (Eger a kol., 2002) Vysvětlení pojmů uvedených na obrázku: Identita školy je obraz o škole vnímaný veřejností. Je vytvářen především atmosférou uvnitř školy, jejími zaměstnanci, tedy celkovou filozofií školy. Design školy popisuje především vnější vizuálně vnímané znaky školy. Jedná se o okolí školy, architekturu a stav budov, vybavení tříd, učeben, tělocvičny apod. Nesmíme zapomenout také na logo školy, úpravu tiskovin, dopisů, webových stránek atd. Kultura školy se projevuje hmotně i nehmotně, uvnitř i vně školy. Jedná se o souhrn přístupu, představ a hodnot ve škole dlouhodobě sdílených a udrţovaných, projevuje se ve specifických formách komunikace, v různých způsobech rozhodování managementu. Charakterizuje sociální klima, vnímání chodu školy všemi zaměstnanci, ale také zahrnuje celkové prostředí školy jako je vzhled budov, učeben a dalších školních prostor.

12 12 Komunikace školy je klíčovým prvkem ve styku s veřejností. Jsou to všechny vnitřní a vnější způsoby, kterými komunikujeme. Patří sem webové stránky, různé formy prezentace, písemná, ale i elektronická pošta apod. Program školy zahrnuje vzdělávací nabídku studijních oborů, kurzů, zahraniční výměnné stáţe, školní výlety atd. Proč je pro školu důleţité analyzovat svou image? Příznivá image vzdělávací instituce má velký význam a je v této souvislosti nutné si uvědomit, ţe image vzdělávací instituce bývá relativně stabilní a nelze ji rychle měnit změnou strategie vztahů s veřejností. Přitom management školy musí počítat s tím, ţe lidé reagují na image školy a nemusí mít vţdy reálnou představu o současné realitě v konkrétní škole (Eger, Egerová 2000, s. 8). K analyzování image se připojuje i Světlík, který uvádí, ţe kaţdá škola má určitou image v očích veřejnosti. Proto při jejím zlepšování musí vedení školy nejdříve analyzovat existující image a zjistit slabá místa. V této fázi můţe vedení vyuţít výsledků průzkumu názorů studentů, učitelů, rodičů, absolventů atd. zpracovaného do podoby sémantického diferenciálu. Po zjištění slabých míst se rozhodne, na kterou z nich se zaměří, jaké zvolí formy a prostředky (Světlík 2006, s. 147, 148). K odpovědi na tuto otázku se připojuje i Deák: Zejména pro střední, vysoké školy a další vzdělávací instituce je důleţité si uvědomit, ţe analýzou image školy můţeme stanovit také trţní pozici školy při srovnávání image konkurenčních škol, respektive pozici, jakou škola zaujímá v mysli svých potencionálních zákazníků. Prestiţ školy je jedním z rozhodujících faktorů pro rozhodování zájemců o studium. Dostatečný počet zájemců je potom předpokladem pro získání důleţitých finančních zdrojů pro instituci. Můţeme poznat silné a slabé stránky instituce a doplnit tak např. SWOT analýzu školy o další pohled hodnocení skupinami respondentů. Rozbor pohledů jednotlivých skupin respondentů na školu je velmi důleţitý pro stanovení strategie následné komunikace vůči cílené skupině. Zvyšuje se tím rovněţ efektivita další činnosti managementu školy. Opakovaná analýza zachycuje změny v image instituce a slouţí pro vyhodnocení pouţité strategie. Vzhledem k tomu, ţe evaluace nebo sebeevaluace je nyní v ČR pro některé subjekty vymezena i legislativou, stává se analýza image vzdělávací instituce i důleţitou

13 13 součástí sebeevaluačních procesů a výsledných zpráv (Deák, Eger, Muţík, Rymeš 2005, s. 49). Deák charakterizuje faktory, které ovlivňují image vzdělávací instituce, takto: Kompetence instituce Systém řízení a organizace Marketing Vzdělávací produkt Public relations IMAGE Goodwill Kvalita lektorů Know how Organizační kultura Identita instituce Obr. č. 2 Deák a kol., 2005 Management školy by se ve své strategii měl zaměřit především na významné prvky odlišnosti dané školy, které jsou důleţité pro klienty školy a také potencionální zákazníky školy a určit, jaká odlišnost je pro danou skupinu prvotní. Můţe se stát, ţe např. rodiče ţáka vycházejícího ze základní školy upřednostňují malou školu před velkým vzdělávacím komplexem. V konečné fázi rozhodování se ale rozhodnou pro velkou školu v místě bydliště. Jedním z důvodů takového rozhodnutí můţe být i finanční otázka. Tuto situaci popisuje i Světlík. Chování zákazníků školy a jejich rozhodování je často komplikované a ne vţdy jejich postoj koresponduje s image školy. Obecně lze však konstatovat, ţe přitaţlivost školy pro její potenciální zákazníky se zvyšuje hodnotou odlišností a skutečností, ţe jiné školy je nejsou schopny nabídnout. Nutnou podmínkou je existence jejich povědomí, musí být součástí uznávané image školy (Světlík 2006, s. 149).

14 14 Jak jsem jiţ uvedla, vytvořit si dobrou image je dlouhodobá záleţitost. Velmi důleţitou sloţkou vnímání image vzdělávací instituce je také její historie, která pomáhá rodičům potencionálních ţáků, ale také samotným ţákům, s výběrem a upřednostněním dané školy. Image se nevytváří sama od sebe, je to celková aktivita školy, je to výsledek dlouhodobé a cílevědomé práce. Kdo to nevezme na vědomí a nebude se tím řídit, můţe proţít pouze moderní verzi Ikarova osudu: rychlý vzestup a pád (Němec 1999, s. 92). Závěrem lze konstatovat, ţe nejdůleţitějším zákazníkem školy jsou rodiče a potencionální ţáci. Proto se management školy musí zaměřit zejména na marketingovou komunikaci a jejího nástroje public relations. A to je jeden z důvodů, aby škola měla dobrou image a kulturu školy, tzn. aby veřejnost měla příznivé mínění o škole. Toto je dlouhodobý proces, jehoţ výsledkem můţe být výjimečnost školy v konkurenčním prostředí.

15 Komponenty image školy Pro objasnění obsahu image a vztahu mezi jednotlivými sloţkami můţeme vyjít ze vzorce, který uvádí Němec (1996): (CD + CC + CI). CCom = CIm Jednotlivé sloţky znamenají (uvedeno pouze informativně a stručně): 1. Corporate identity (CI): komplexní obraz organizace utvářený filozofií, historií, zásadami vedení, současností i perspektivním výhledem organizace; CI v neposlední řadě spoluutváří také adresa organizace a její zapojení do širšího okolí. V neposlední řadě jde také o způsob, jakým firma chápe sama sebe. 2. Corporate culture (CC): dlouhodobé a aktuální klima v organizaci, celková kultura organizace (úroveň managementu, vztahy mezi zaměstnanci, vztahy mezi vedením a zaměstnanci, navenek, hodnotové stupnice, motivace, kterými se organizace řídí). 3. Corporate design (CD): jak se organizace představuje vnitřní a vnější veřejnosti vizuálně: celkový stav budov a okolí, logo a jeho uţívání, název, firemní barva, jednotná úprava písemnosti; ale také vzhled zaměstnanců a jejich chování uvnitř i vně organizace. 4. Corporate image (CIm): jde o obraz organizace v částech veřejnosti, vytvářený nápadnými znaky, které veřejnost akceptuje v negativním nebo pozitivním smyslu. Jde uţ o agregátní pojem, tvořený zejména prvky CI, CC a CD. 5. Corporate communication (CCom): jde o operační komunikaci jako nástroj vedení při vytváření celkového image organizace (CIm) (Němec 1993, s. 29).

16 Měření image Měření image je velmi důleţité pro hodnocení současného stavu image školy, ale také nám pomáhá vytvářet strategické plánování pro budování příznivého image. Kvůli objektivitě a relevanci výsledků se doporučuje vyuţívat více metod měření image. Eger uvádí: Pro oblast vzdělávání se doporučují jako nejvýhodnější (R. Štefko, 1999) následující metody: 1. Měření známosti a příznivosti postojů k dané instituci. 2. Sémantický diferenciál měření polohy image instituce na základě hlavních, tzv. relevantních dimenzí. 3. Vícefaktorová metoda. 4. Multidimenzionální analytická mapa (Eger, Egerová, s. 9). Pro praktické vyuţití ve školách jsou vhodné především první dvě metody. Světlík navrhuje tři základní způsoby: měření pomocí tzv. vícefaktorové metody, měření a vyhodnocení známosti školy a postojů vůči ní, popř. pomocí sémantického diferenciálu, kdy můţeme měřit a analyzovat jednotlivé prvky tvořící image školy (Světlík 2006, s. 149). Měření známosti a příznivosti postojů k dané instituci. Tuto metodu vyuţijeme při zjišťování dvou hlavních údajů u jednotlivé skupiny dotazovaných respondentů. Nejprve zjišťujeme míru známosti dané instituce a poté se dotazujeme těch, kteří instituci znají, a vyhodnocujeme stupeň přízně. Popis metody: A. míra známosti instituce (povědomí o škole) Zaměříme se na otázky typu: Znáte školu xy? Co víte o škole xy? Vyhodnocovat můţeme pomocí doporučené pětistupňové škály (např. neznám, nikdy jsem o ní nic neslyšel; slyšel jsem o ní jen něco; znám ji; vím o ní poměrně hodně; znám ji velmi dobře). Výsledky nám prozradí, zda respondenti školu znají nebo o ní slyšeli. Pokud ano, je moţno poloţit dotazovaným další otázku, která jiţ blíţe vyjadřuje postoj respondenta vůči škole. B. stupeň přízně, který k ní respondenti pociťuji (postoj ke škole) Zaměříme se na otázku typu: Jaký je Váš postoj ke škole xy?

17 17 Pro vyhodnocení je také doporučena pětistupňová škála (např. velmi negativní; spíše záporný; spíše neutrální; spíše pozitivní; velmi kladný). U výsledků odpovědí je nutno rozlišovat dvě dimenze. pro cílovou skupinu je instituce xy známá neznámá (osa x) dotazovaní, kteří instituci znají, hodnotili postoj k ní jako příznivý nepříznivý (osa y) Dle Egera si výsledky můţeme vynést do jednoduchého grafu, ze kterého je zřejmá image instituce. Pokud bude šetření prováděno např. pro ZŠ ve středně velkém městě nebo pro SŠ v regionu, můţeme zjistit postavení image naší školy ve srovnání s ostatními školami. Z uvedeného naopak vyplývá, ţe tento způsob image nemá zejména v prvním údaji smysl pro školu, která je jediná v malém městě apod. (Eger, Egerová, s. 10). Sémantický diferenciál Sémantický diferenciál umoţňuje měřit individuální, psychologické významy pojmů u lidí. Vychází z faktu, ţe kromě společného kulturního významu má kaţdý pojem pro posuzovatele ještě další, vedlejší významy. Individuální význam pojmu se určuje pomocí posuzovacích škál. Vyuţít sémantického diferenciálu nelze bez dobré teoretické přípravy a určitých zkušeností. Dle internetového slovníku cizích slov se jedná o sociálně psychologickou a sociologickou metodu měření intenzity postojů bipolární stupnicí podle amerického psychologa Charlese Egertona Osgooda, který ţil v letech (Slovník cizích slov). Sémantický diferenciál nám slouţí k podrobnějšímu analyzování obsahu image školy. U této metody je kladen důraz na komponenty, které se vyjadřují v grafické formě. Světlík popisuje, ţe sémantický diferenciál můţe být účinným nástrojem pro srovnání image jednotlivých škol a zároveň cenným zdrojem informací pro jejich vedení. Je to důleţitá informace vyjadřující skutečnost, jak veřejnost vidí školu a jaké je její postavení vůči konkurenci (Světlík 2006, s. 152). Příbová uvádí, ţe jde o osvědčenou a často pouţívanou metodu. Ve vztahu ke zjišťovaným komponentům image je sestavena řada protikladných pojmových dvojic. Výběr bipolárních adjektiv je dán cílem šetření: Protikladné dvojice pojmů jsou uspořádány na sedmistupňové nebo pětistupňové škále (Příbová 1996, s. 170). Při šetření, kdy se rozhodneme sestavit sémantický diferenciál, musíme nejprve vybrat komponenty, které nejlépe vyjadřují image školy. Jedná se o metodu na hranici mezi přímými a nepřímými metodami dotazování. Pokračujeme tak, ţe vybereme vlastnosti, kterých je 15 a více, jeţ se vztahují ke zkoumanému účelu daného jevu.

18 18 Uplatňovány jsou tři hlavní skupiny faktorů: faktory hodnotící (dobrý špatný, nápadný nenápadný, hezký škaredý aj.), faktory potenční (silný slabý, velký malý, bezpečný málo bezpečný aj.), faktory aktivity (ekonomický neekonomický, pohyblivý nepohyblivý, rychlý pomalý aj.). Pro vytvoření a vyhodnocení daného sémantického diferenciálu následuje tento postup: 1. Vytvoření skupiny relevantních dimenzí rozborem otázek týkajících se určité školy si určíme dimenze, které lidé pouţívají k popisu sledovaného objektu. 2. Redukce získaných relevantních dimenzí vypracujeme dotazník, který má pojmy uspořádány tak, ţe např. pozitivní pojmy dáme na levou stranu a negativní na pravou stranu. 3. Poskytnutí otázek skupině respondentů pro náš výzkum je nejdůleţitější skupinou ţáci, popř. studenti, rodiče, pedagogové školy. V další skupině mohou být představitelé obce, potencionální ţáci, popř. ostatní veřejnost aj. 4. Vyhodnocení výsledků získané odpovědi se v jednotlivých poloţkách u dotazovaných skupin respondentů zprůměrují a graficky znázorní. Výsledná svislá linie nám uvádí sumarizovaný pohled na image instituce. Pokud jsme se zabývali i vyhodnocením jednotlivých skupin respondentů, můţeme porovnávat a vyhodnocovat i rozdíl v hodnocení jednotlivých skupin. 5. Prověření variací image doporučuje se určit odchylky, které by byly brány v úvahu u určité poloţky. Na základě velikosti odchylek můţeme určit, zda je image specifická (s malou odchylkou) nebo rozptýlená (Eger, Egerová 2000, s. 11, 12). Vícefaktorová metoda Tato metoda nám slouţí při porovnávání image určité školy s konkurenčními školami. Na základě výsledků můţeme sestavit pořadí škol podle toho, jak jsou tyto vnímány svými hlavními zákazníky. K získání nutných informací je potřeba provést průzkum formou dotazníkového šetření mezi hlavními zákazníky školy, tj. jejími studenty, absolventy, zástupci praxe atd. V dotazníku se snaţíme zjistit, jaký je vztah respondentů ke škole a jak hodnotí jednotlivé faktory (komponenty) tvořící image školy (Světlík 2006, s. 149). Při vyuţití této metody jsou jednotlivým faktorům dotazníku přiřazeno hodnocení známkou, kdy hodnota 1 znamená výborně nebo velmi důleţitě a hodnota známky 5 vyjadřuje

19 19 nedostatečně, nedůleţitě. Světlík uvádí, ţe průměry u zjištěných hodnot, které vypočítáme, dosadíme do vzorce: n I z = B i x W i i =1 kde I z je hodnocení školy jejími zákazníky B i znamená hodnocení jednotlivých faktorů W i váha nebo důleţitost faktoru pro respondenta n počet zvolených faktorů (Světlík 2006). Multidimenzionální analytická mapa Jedná se o náročnou metodu. Multidimenzionální analytická mapa je výsledkem vnímání škálového hodnocení.

20 Indikátory image Vytvořit vlastní dotazník můţeme pomocí indikátorů image, kterými jsou popsány sledované objekty. Stanovit správné indikátory měření image školy nám pomůţou odpovědi na základní otázky, které si vypracujeme pomocí úvahy o hodnocení školy: Co Vás napadne, kdyţ uvaţujete o hodnocení školy? Co nejlépe charakterizuje školu? Jaký první dojem poskytne škola svým návštěvníkům? Jaký dojem vyvolává budova? Jak vypadá třída, kde se učí mé dítě? Jak kvalitní je třídní učitelka? Jaké informace a jak kvalitně škola o sobě poskytuje? Bude se dítě ve škole cítit bezpečně? Jakým způsobem mě škola informuje o mých dětech? (Eger, Egerová 2000, s. 13). Světlík uvádí tyto indikátory: Šíře studijní nabídky Inovace a odlišnosti v nabídce Skryté a neformální kurikulum Kvalita výuky Distribuce Umístění školy Vzhled školy a její obsah Čistota ve škole Vybavení školy Vchod do školy Věk ţáků a studentů Úroveň studentů a jejich úspěchy Úspěšnost absolventů Úroveň pedagogického sboru Publikační činnost vyučujících IMAGE ŠKOLY Velikost školy Vzdělávací úroveň Klima školy Síť dobrých vztahů Historie školy Publicita (PR) Reklama Účast na veletrzích Vizuální symboly školy Typ školy Mezinárodní styky Srovnání s konkurencí Výše školného Obr. č. 3 Světlík. MEŠ, 1996

21 21 Pro srovnání uvádím i seznam, který pochází ze studijního listu z výuky marketingu, The Manchester Metropolitan University, Education Management Centre, Didsbury School od Education, 1999 (volně přeloţeno): 1. akademická úroveň a akademický éthos pedagogického sboru 2. kvalifikace, odbornost pedagogického sboru 3. úroveň péče a struktura podpory studujícím 4. kurzy zaměřené na přípravu k povolání 5. úroveň kulturního ţivota školy a úspěchy 6. výsledky ve vzdělávací oblasti 7. spolupráce s podniky a firmami 8. úspěchy ve sportovní oblasti 9. náboţenská výchova a tolerance 10. úroveň sluţeb pro ţáky vyţadující zvláštní péči 11. poskytování rovnocenných příleţitostí pro studující 12. multikulturní výchova 13. úroveň vzdělání v oblasti výpočetní techniky a vybavenost 14. chování a vystupování studujících 15. spolupráce a zapojení rodičů 16. spolupráce s úřady 17. spolupráce s místní komunitou 18. spolupráce se školami niţšího stupně 19. spolupráce se školami navazujícího studia 20. propagace školy 21. budova a prostředí školy 22. aktivně vyuţívaný individuální přístup ke studujícím 23. další vzdělávání učitelů 24. ostatní faktory (MEŠ Indikátory, 1999). Tyto uvedené doporučené indikátory nám můţou pomoci při vytváření Pilotního dotazníku pro zjišťování image dané školy (viz. příloha č. 1). Konečný výsledek vytváření pozitivní image školy je velmi významný a důsledkem můţe být upevnění postavení školy. Tohoto cíleného stavu lze dosáhnout pomocí všech účastníků vzdělávání, zejména zaměstnanců, ţáků i absolventů školy.

22 22 Prvotním znakem zlepšení image je nárůst počtu budoucích ţáků školy, kteří budou danou školu upřednostňovat a šířit pozitivní věhlas školy. Určité komponenty image školy ale nelze výrazněji měnit, zejména se jedná o budovy školy a umístění v obci, jelikoţ bychom potřebovali značné finanční prostředky, kterými škola disponuje omezeně. Ostatní komponenty jsou měnitelné a soustavnou a cílenou prací můţeme dojít k ţádoucímu stavu. Management školy by měl mít vypracovanou strategii určenou právě pro budování a zlepšování image školy. Je to dlouhodobá a náročná práce, jejímţ výsledkem můţe být upevnění kvalitního vzdělávacího procesu školy a vytvoření pozitivního obrazu o škole. Je podstatné a důleţité, aby se škola dostala do podvědomí lidí a současně se zvýšil zájem o studium. Pozitivní image má křehké základy, někdy stačí negativní poplašná zpráva a můţe to mít za následek úbytek ţáků a sociálních partnerů školy, coţ úzce souvisí s úbytkem finančních prostředků. Právě komunikace jak s vnitřním, tak i s vnějším prostředím je pro školu velmi významným faktorem. Deák říká, ţe ve škole je potřebné, aby se informace dostávaly tam, kam je to potřebné. Dále musí existovat takové propojení vedení, učitelů, studentů (ţáků) i ostatního personálu, které umoţňuje spolupráci, pochopení, vstřícnost. Pomocí vnitřní komunikace si učitelé, ale i studenti vytvářejí názory a postoje ke všemu, co se ve škole děje (Deák, Eger, Muţík, Rymeš 2005, s. 47). Změnit, udrţet a zlepšit image školy je cílená a kolektivní práce všech zainteresovaných skupin ve vzdělávacím řízeném procesu a kladné hodnocení můţe pomoci škole obstát v konkurenčním prostředí. Prestiţ školy je jedním z rozhodujících faktorů při výběru školy.

23 23 2 Informace o SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma Image školy. Objektem zkoumání je Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, kde v současné době pracuji. Dotazníkovým šetřením jsem zjišťovala pohled na školu ze strany ţáků školy, jejich rodičů a zaměstnanců školy. Oslovila jsem také ţáky čtyř základních škol v místě sídla této školy a v blízkém okolí a zajímala jsem se o to, jestli o SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí slyšeli, a jaký je postoj ţáků k této škole. Respondentům jsem poloţila také dvě doplňující otázky, a to jestli znají nabídku vzdělávacích oborů a zda by se na tuto školu rádi podívali. 2.1 Historie školy na počátku Valaši svítili enem lúčama. Ale pak k nim přišel šikovný podnikatel Reich a řekl: Lidé na Valašsku sú pracovití a zaslúţí si trochu kulturního světla. A tak pro ně postavil fabriky na sklo a lampy, které se staly perlami valašského kraja. Avšak noví skláři potřebovali aj vzdělání (citace ze staré kroniky skláren ve Valašském Meziříčí) Sklářská škola ve Valašském Meziříčí navazuje na tradice dřívějšího ţivnostenského a továrního vzdělávání. Škola vznikla v roce 1944 a do současnosti prošla mnoha proměnami, které vţdy pruţně navazovaly na potřeby rozvoje výroby skla v kraji. Byla významným centrem sklářského vzdělávání, připravovala studenty pro výkon sklářských povolání v uměleckých oborech, řemeslných a učebních oborech. V současné době, kdy jsou hromadně zavírány sklárny, se projevil velký útlum ţáků na sklářské obory a současné vedení školy se snaţí především vyzdvihnout výtvarné a uměleckořemeslné obory. Velmi zajímavým a pro ţáky ţádaným oborem se stal Průmyslový design a Uţitá malba. Do budoucna se uvaţuje o oboru Uţitá fotografie a dalo by se říci, ţe se sklářská škola mění v uměleckoprůmyslovou školu zejména s výtvarným zaměřením. Umělecká příprava je zajišťována ve výtvarných ateliérech: kresba a malba, modelování skla a tvarovaného a malovaného skla, průmyslový design. Kvalitní praktickou přípravu zajišťuje školní sklářská huť, malířské a brusičské dílny a dílna pro výrobu ozdobných předmětů. Školní huť začali vyuţívat i vysokoškolští studenti vzniklo Společné pracoviště SUPŠ sklářské a UTB Zlín. Práce ţáků školy získaly jiţ mnoho ocenění na různých soutěţích. Součástí školy je špičkové laboratorní pracoviště GLASS CENTRUM, které se účastní projektů výzkumu a vývoje nových sklářských technologií a poskytuje odborné poradenské sluţby menším a středním sklárnám v kraji. GLASS CENTRUM má i významnou publikační činnost,

24 24 prezentuje své výsledky na mezinárodních sklářských konferencích a technologických seminářích. Škola ve spolupráci s městem a Zlínským krajem pořádá samostatné výstavy prací svých ţáků i pedagogů v různých galeriích. V roce 2009 se stala přidruţenou školou UNESCO. V návaznosti na novou koncepci rozvoje školy se vedení školy zaměřuje na zlepšování pracovních a materiálních podmínek a vytváření kvalitního zázemí v teoretickém vyučování, a udrţení vysoké kvality v odborném a praktickém vyučování, tj. na zkvalitňování výuky, dále na vytváření příjemného zázemí na Domově mládeţe, zlepšování kvality ubytování a rozvoj mimoškolní činnosti. Škola bude pokračovat v projektové činnosti zaměřené na výzkum a vývoj nových sklářských technologií, vzdělávání, zkvalitňování výuky, celoţivotní vzdělávání, prevenci sociopatologických jevů a vytváření podmínek pro studium zahraničních a handicapovaných ţáků. V budoucnosti je prioritou další rozvoj spolupráce s UTB ve Zlíně v oblasti přípravy ţáků a projektové činnosti. Historie v datech 1813 Založení Reichových skláren Postupně se rozrostla ve sklářský kolos 11 skláren na Moravě se špičkovou uměleckořemeslnou úrovní výrobků, zejména ze skla. Reichové jako zkušení sklářští podnikatelé si dobře uvědomovali význam kvalifikovaných foukačů, kmínařů, formařů, brusičů, rytců, malířů aj., preferovali pro ně výhodný tzv. mistrovský systém, který spočíval v tom, ţe mistři byli v jejich závodech doslova hýčkanou vrstvou, váţenou a dobře placenou. Dlouhá desetiletí byla funkce mistrů u Reichů v podstatě dědičná a přecházela z otců na syny, zetě apod Odborná pokračovací škola sklářská Zanikla v roce Odborná škola pro sklářské učně Vznikla jako první zařízení tohoto druhu na Moravě. Zřizovatelem bylo protektorátní ministerstvo školství a Zemský úřad v Brně. Konec války ukončil její krátkou existenci Odborné učiliště při národním podniku Osvětlovací sklo ve Valašském Meziříčí; zařazeno do sítě škol Původní závodní učňovská škola se od 1. září změnila na učiliště, které vychovávalo učně nejen pro sklárny ve Valašském Meziříčí, ale i ve Vsetíně, Karolínce, Rapotíně, Janštejně,

25 25 Košťatech, Dubňanech, Úsobrně, Rosicích aj. To se stalo důleţitým mezníkem pro přípravu moravských sklářů Střední odborné učiliště sklářské Rozšíření teoretické výuky, zejména v prvním ročníku Střední odborné učiliště sklářské a Odborné učiliště Zařazení dvouletých učebních oborů pro absolventy zvláštních škol Škola jako samostatná právnická osoba Škola je vyčleněna z majetku sklářských státních podniků Osvětlovací sklo Valašské Meziříčí a Crystalex Karolinka, zřizovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Ministerstvo hospodářství ČR nový zřizovatel 1994 Integrovaná střední škola sklářská a Odborné učiliště V oborové struktuře jsou nově koncipované studijní učební obory s maturitou Uměleckořemeslné zpracování skla a ekonomický obor Management sklářství, připravující ţáky, mimo jiné, i pro výkon samostatných sklářských ţivností Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový zřizovatel 1999 GLASSCENTRUM Při škole vzniká technologická laboratoř a středisko průmyslového výzkumu a vývoje pro sklářské firmy. V tomto roce byla zahájena výstavba školních sklářských dílen (hutní pracoviště, malírny, brusírny, sklofoukačská a lisařská a rytecká dílna) Školní sklářská huť Zahájením činnosti školní sklářské huti mají ţáci vytvořeny vynikající podmínky pro praktickou výuku. V souvislosti s reformou veřejné správy byla škola převedena pod Zlínský kraj Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská a Střední odborné učiliště sklářské Změnou názvu byl potvrzen nový vzdělávací program školy Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí S probíhajícími změnami ve sklářském průmyslu na Moravě se škola transformovala na střední uměleckoprůmyslovou školu. V listopadu 2005 získala škola významné ocenění v oblasti vzdělávání Nejlepších 100.

26 Základní údaje o škole Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí je školská právnická osoba zřízená zřizovací listinou dle zákona č Sb., zapsána do rejstříku škol a školských zařízení, hlavní činností je poskytování vzdělávání. Zřizovatelem je Zlínský kraj. Chod školy zajišťuje celkem 52 pracovníků. Pedagogických pracovníků je 35 a provozních pracovníků je 17. Ve škole je zaměstnáno 5 pracovníků na dohodu o pracovní činnosti. Ve škole působí jeden zástupce pro teoretické vyučování, jeden zástupce pro praktické vyučování, výchovná poradkyně, metodik informačních a komunikačních technologií, metodik prevence sociálních jevů. Škola je jedinou institucí tohoto druhu na Moravě. Součástí školy jsou tři budovy. V budově Domova mládeţe se nacházejí jazykové a počítačové učebny, ateliérová sochařská dílna, administrativní a ekonomická část školy, recepce a prostory pronajaté zubnímu a praktickému lékaři. V budově školy se nacházejí učebny, odborné učebny a výtvarné ateliéry, malírna, sklofoukačská dílna a chemicko-technologická laboratoř Glass Centrum. Školní huť je třetí budovou školy. Jedná se o špičkově vybavené odborné pracoviště, které je vyuţíváno k hlavní činnosti školy, probíhají zde odborné praxe studentů z UTB Zlín, odborné stáţe studentů VŠUP v Praze, Ostravské univerzity, mezinárodní odborné stáţe studentů Scuoly Mosaicisti del Friuli ve Spilimbergu, a také doplňková a projektová činnost školy. Kapacita SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí je 450 ţáků a v současné době má 180 ţáků. Hlavní produktem školy je výchova a vzdělávání ţáků ve výtvarných a uměleckořemeslných oborech. Nabízí tyto obory: Studijní obory zakončené maturitní zkouškou: Uţitá malba: absolventi studijního oboru nacházejí uplatnění jako kvalifikovaní odborníci v oblasti malířské tvorby, návrhářství, barevných řešení interiérů, realizace maleb v architektuře, náročných propagačních a scénických maleb, provádění malířských a restaurátorských prací a konzervování interiérových maleb. Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách, zejména školách s výtvarným zaměřením. Výtvarné zpracování skla a světelných objektů zaměření na hutní tvarování; tvarování, malování a leptání skla: absolvent je připraven uplatnit se v celém spektru činností v rámci odpovídající oblasti uměleckořemeslné a průmyslové tvorby a výroby. Konkrétní oblast jeho uplatnění vyplývá ze zaměření/profilace absolvované

27 27 odborné přípravy podle školního vzdělávacího programu. Jedná se zejména o tvůrčí a realizační činnosti např. v modelářství sklářských forem, broušení skla, různých sférách tvarování skla (hutní tvarování skla, tvarování skleněných plastik, tvarování lehaného a slinovaného skla apod.), malování skla včetně řady souvisejících technik, rytí skla, tvorbě skleněných figurek, tvorbě skleněné biţuterie a designu světelných objektů. Průmyslový design: absolvent oboru je připraven uplatnit se v širokém spektru činností v oblasti tvarování produktů průmyslového odvětví. Uplatní se především jako designér a realizátor modelů výrobků spotřebního a průmyslového charakteru. Odpovídající činnosti můţe vykonávat buď samostatně, nebo v designérských ateliérech a vývojových pracovištích firem (velkých, středních i malých rodinných) zabývajících se designem, příp. i výrobou produktů různého sortimentu. Uměleckořemeslné zpracování skla zaměření na hutní tvarování; broušení a rytí; umělecké vitráţe; malbu skla: vykonáním maturitní zkoušky absolvent získá kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno specifickou přípravou studijního oboru. Jedná se zejména o povolání manuálního charakteru, a to umělecký sklář, sklář dutého skla, brusič skla, rytec skla, umělecký sklenář a vitráţista, malíř skla, umělecký leptař skla. Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách. Uměleckořemeslné zpracování textilu zaměření na práce tkalcovské a gobelínářské: absolvent oboru se uplatní v oblasti rukodělné uměleckořemeslné výroby textilií, která vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy podle školního vzdělávacího programu. Uplatní se např. při realizaci prací tkalcovských, gobelínářských nebo ruční výšivky. Příslušné textilie je připraven rukodělně zhotovovat podle výkresové dokumentace, návrhů výtvarníka nebo jako repliky původních prací včetně provádění jejich opravy a údrţby. Učební obory zakončení závěrečnou zkouškou (výuční list): Sklář výrobce a zušlechťovatel skla (jedná se o finančně podporovaný obor): absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti sklářské výroby jak v zaměstnanecké, tak podnikatelské sféře. Podle svého zaměření vykonává úkony v celém procesu příslušné sklářské výroby, tj. při výrobě dutého a lisovaného skla, výrobě technického skla, broušení a rytí skla, malbě skla. Můţe téţ vyrábět sklářské

28 28 formy, tavit sklovinu, obsluhovat strojní zařízení pro výrobu technického a uţitkového skla, vyrábět a zušlechťovat silikátová vlákna. Součástí školy je Domov mládeţe s kapacitou 70 ţáků. Převládají dvoulůţkové pokoje, sociální zařízení jsou společné pro kaţdé patro. Ubytování vyuţívají především ţáci naší školy, ale také studenti okolních škol včetně studentů UTB Zlín, kteří na škole absolvují praktickou výuku v rámci Společného pracoviště. Škola spolupracuje v rámci celoţivotního učení s Úřadem práce ve Vsetíně (pobočka Valašské Meziříčí). V současnosti má škola akreditovány (MŠMT) 2 typy rekvalifikačních kurzů: Nespecifický rekvalifikační kurz s praxí u zaměstnavatele pro absolventy SŠ, VOŠ a VŠ a pro dlouhodobě nezaměstnané bez středoškolské kvalifikace; Administrativní pracovník Dále nabízí: Základy obsluhy PC pro úplné začátečníky (ve spolupráci s ÚP) Základy obsluhy PC pro pokročilé (ve spolupráci s ÚP) Základy počítačové grafiky (ve spolupráci s ÚP) Přípravný kurz k talentovým zkouškám (ve spolupráci se ZUŠ) Kurz výtvarného zpracování skla (vitráţe, malba skla, broušení a rytí skla). V oblasti prezentace a propagace školy, obce a kraje, škola spolupracuje s předními sklářskými umělci, firmami a vysokými školami, se zástupci Zlínského kraje, Valašského Meziříčí a přátelskými městy, zástupci úřadu práce, hospodářské komory a Muzea Regionu Valašsko. Hlavními partnery jsou: Moravské sklárny Květná s.r.o. Sklárny MOSER, a.s., Karlovy Vary Glass Ateliér Morava, s.r.o., Vizovice Crystalex cz, Sklárny Karolinka Glass dekor Service, Valašské Meziříčí Sklo Art, Lubenec FMK a FT Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Laboratoř anorganických materiálů, společné pracoviště Vysoké školy chemickotechnologické v Praze a Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i. Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín apod.

29 Poslání školy Posláním vzdělávacího programu Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí je na jedné straně připravovat ţáky na vysokoškolské studium, na druhé straně je kvalifikovaně připravit na neustále se proměňující poţadavky trhu práce, především týkající se útlumu sklářského průmyslu a na jeho restrukturalizaci, na ekonomickou krizi, na ţivnostenské povolání a zaměstnanecký vztah. Znamená to podněcovat ţáky k hledání nových neobvyklých cest řešení problémů, naučit je překonávat překáţky, rozvinout jejich osobnost poznávacími a sociálními dovednostmi, mravními a duchovními hodnotami důleţitými pro osobní a občanský ţivot, vést je k pochopení a uplatňování znalostí o ţivotním prostředí a jeho ochraně, vést je k tomu, aby svých odborných znalostí, vědomostí a dovedností aktivně vyuţívali ve své budoucí práci, uměli pracovat v týmech, byli ochotni to nejlepší, čemu se naučili opět předat někomu druhému. Jedním z nejdůleţitějších cílů je, aby absolventi byli připraveni získávat informace a učit se v průběhu celého ţivota. Veškerá vzdělávací a výchovná činnost školy je v souladu s cíli státní školské politiky a Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací soustavy a vzdělávání Zlínského kraje a podle právních předpisů platných v oblasti školství se zaměřuje zejména na: vzdělávání a rozvoj osobnosti ţáka, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností, výchovu zaměřenou na posilování úcty k lidským právům a základním svobodám a také zásadám zakotveným v Chartě Spojených národů, výchovu zaměřenou na posilování úcty k rodičům ţáka, k národní kultuře, jazyku a hodnotám České republiky a k jiným civilizacím, přípravu ţáka na zodpovědný ţivot ve svobodné společnosti v duchu porozumění, míru, snášenlivosti, rovnosti pohlaví a přátelství mezi všemi národy, etnickými, národnostními a náboţenskými skupinami, výchovu zaměřenou na posilování úcty k přírodnímu prostředí (uvedeno v Organizačním řádu školy) Cíle školy Hlavním cílem školy je: zabezpečovat střední vzdělání s maturitou ve studijních výtvarných, uměleckořemeslných oborech a učebních uměleckořemeslných oborech, střední

30 30 vzdělání s výučním listem a odbornou přípravu na povolání v tradičních sklářských učebních oborech v souladu s Rozhodnutím o zařazení v rejstříku škol MŠMT v platném znění zajišťovat realizaci programů pro talentované ţáky, výchovných programů a programů speciální péče pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami zpřístupňovat mládeţi a veřejnosti informace o moţnostech vzdělávání a poskytovat poradenskou sluţbu v oblasti vzdělávání a výchovy Strategie rozvoje školy Strategickým záměrem Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí je zkvalitnění výuky. V návaznosti na novou koncepci rozvoje školy se vedení školy zaměřuje na zlepšování pracovních a materiálních podmínek a vytváření kvalitního zázemí v teoretickém vyučování, udrţení vysoké kvality v odborném a praktickém výcviku. Dále také na vytváření příjemného zázemí na Domově mládeţe, zlepšování kvality ubytování a rozvoj mimoškolní činnosti. Škola pokračuje v projektové činnosti zaměřené na výzkum a vývoj nových sklářských technologií, vzdělávání, zkvalitňování výuky, celoţivotní vzdělávání, prevenci sociopatologických jevů a vytváření podmínek pro studium zahraničních a handicapovaných ţáků. V budoucnosti je prioritou další rozvoj spolupráce s UTB ve Zlíně v oblasti přípravy ţáků a projektové činnosti. Splnění jejich cílů ovlivňuje také postup reformy vzdělávacího systému v České republice, demografický vývoj v kraji, poţadavky na trhu práce, a také ekonomické podmínky. Strategické cíle: Stabilizace oborové struktury školy (zavést nové obory vzdělávání, stabilizovat počty ţáků, rozšiřovat nabídky oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou). Tvorba školních vzdělávacích programů dle nových rámcově vzdělávacích (kvalitní vzdělávání ţáků zaloţené na individuálním přístupu zohledňujícím jejich speciální vzdělávací potřeby a rozvoj systému celoţivotního vzdělávání). Zvyšování profesionality pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy (rozvoj profesionálního týmu pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců, trvalé zapojení externích pedagogů do výuky). Zkvalitňování systému řízení školy (stabilní rozvoj systému řízení školy zaloţení na moderních metodách).

31 SWOT analýza školy SWOT analýza je analýza vnitřních silných a slabých stránek školy a vnějších příleţitostí a hrozeb pro naplnění strategických cílů. Pomocí této analýzy dokáţeme komplexně vyhodnotit fungování školy, nalézt problémy nebo nové moţnosti růstu. Vnitřní prostředí školy: Silné stránky: kvalitní vzdělávací program, vysoká úroveň pedagogického sboru, pozitivní klima školy, nízký počet ţáků ve třídách, velmi dobrá vybavenost učeben, interaktivní tabule, kvalitně vybavená posilovna, špičkové laboratorní pracoviště GLASS CENTRUM zajišťuje výzkum a vývoj nových sklářských materiálů, vysoké zapojení do projektů, vznik Společného pracoviště UTB Zlín (škola zajišťuje praxi vysokoškolských studentů), nabídka ubytování. Slabé stránky: omezené finanční zdroje (nedostatečná výše normativů, nutnost dofinancování sklářských specifik ve mzdové oblasti i v provozu), nedostatečná komunikace s rodiči, slabá úroveň jazykových znalostí u pedagogů vzhledem k časté spolupráci se zahraničními partnery, neochota některých pedagogů měnit styl práce, nenaplněná kapacita školy, velký úbytek ţáků, vysoká neomluvená absence ţáků. Vnější prostředí školy: Příleţitosti: spolupráce s vysokými školami (VŠUP Praha, VŠCHT v Praze, UTB Zlín aj.), podpora zřizovatele finanční zvýhodnění sklářských řemesel, celoţivotní vzdělávání škola má akreditaci na pořádání rekvalifikačních kurzů, od roku 2009 se stala škola přidruţenou školou UNESCO. Hrozby: sníţení po absolventech sklářských oborů na trhu práce, vlivem demografického vývoje v kraji nastal úbytek ţáků s tím souvisí sníţení finančních prostředků, vysoké náklady na energii související s provozem školní huti, optimalizace školy.

32 Prezentace školy Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí vyučuje nejen sklářské učební obory, ale vychovává i mladé umělce v oborech malba, výtvarné a uměleckořemeslné zpracování skla a průmyslový design. Práce ţáků a také učitelů jsou prezentovány na mnoha výstavách a výtvarných soutěţích nejen v České republice, ale také v zahraničí, zejména v Bulharsku a v Itálii. Na mezinárodních výtvarných soutěţích získali ţáci dvě ocenění. Mezi tradiční akce patří Sklářská škola středoškoláků. Jedná se o pravidelně pořádané setkání maturantů s pedagogy vysokých škol technických i výtvarných z ČR a SR z oblasti skla a jsou střídavě organizovány naší školou a sklářskou školou v Lednických Rovních ve spolupráci s Euroregionem Bilé-Biele Karpaty. Pro prezentaci ţákovských prací vyuţívá škola prostor v muzeu zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, kde má svou stálou expozici vybraných maturitních prací. Výstavní činnost školy je doplňována náborovými akcemi a burzami práce ve Zlínském, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Škola pokračuje v realizaci rozsáhlého programu exkurzní činnosti pro základní školy, základní umělecké školy, návštěvníky města a pro zahraniční delegace z Holandska, Bulharska, Černé Hory, Srbska, Itálie, Japonska, Jiţní Koreje, Německa a Slovenské republiky. V rámci produktivní činnosti škola prodává výrobky ţáků pod vlastní ochrannou známkou školy. Mezi nejvýznamnější akce školy ve školním roce 2009/2010 patřily: - výměnné stáţe ţáků v zahraničí (Itálie) i v ČR, - výstavy Pozor sklo v Galerii města Sevlievo Bulharsko, - výstava SPA Sansouci v Karlových Varech (Vřídelní kolonáda, 2010) spojená s mezinárodní soutěţí středních a vysokých škol, - výstava Connection současná skleněná evropská plastika (Mánes, Praha 2009), - výstava FRESH Nové přírůstky do sbírek UPM Praha (2009), - výstava Okouzlení/Ammaliamento v Zámku Kinských Valašské Meziříčí (2010). Po přípravných fázích a recipročních výstavách byl v roce 2010 zahájen projekt výměnných stáţí studentů valašskomeziříčské umělecké školy sklářské a italské školy mozaiky ze Spilimberga.

33 33 Vysoce jsou hodnoceny výsledky výzkumu a vývoje. Škola a její odborní pracovníci a spolupracovníci sdruţení v GLASS CENTRU úspěšně pokračují v řešení programových projektů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (IMPULS). Škola dále spolupracuje s MěÚ Valašské Meziříčí, Vsetín, Karolinka, Čadca, Úřadem práce ve Vsetíně (pobočka Valašské Meziříčí), s Muzeem Region Valašsko Valašské Meziříčí. Škola je členem: - Euroregionu a Regionu Biele-Bílé Karpaty (člen dozorčí rady, podílí se na společných projektech v rámci programu příhraniční spolupráce), - Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, člena Svazu průmyslu a dopravy ČR - České sklářské společnosti a České spektroskopické společnosti - Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory (spolupráce s NUOV, UNIV, MŠMT spolupráce v oblasti zajištění kvalitních podmínek vzdělávání, soutěţe, nová maturita, závěrečné zkoušky, ŠVP), - Rudolfinea sdruţení pro umělecká řemesla (podpora rozvoje uměleckořemeslných oborů; pořádání odborných školení, rekvalifikačních kurzů, vzdělávací činnost) - Sítě škol přidruţených k UNESCO (duben 2009).

34 Informační systém školy Vnitřní i vnější informační systém Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské přispívá ke komunikaci mezi zaměstnanci, ţáky školy, ale také mezi ostatní veřejností, jako jsou školy, potencionální ţáci, rodiče, aj. Informační systém Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí můţeme rozdělit na vnější a vnitřní. Vnější informační systém zabezpečují zejména webové stránky školy (www.sklarskaskola.cz), kde jsou umístěny povinně zveřejňované informace dle zákona, seznam zaměstnanců školy, nabídka oborů, fotogalerie z akcí a jiné aktuální údaje vztahující se k chodu školy. Vnější informace jsou předávány také písemnou formou, elektronickou poštou, ústně formou telefonních hovorů, místní televizí apod. Vnitřní informační systém školy: ředitelka školy porady vedení zástupci ředitelky školy porady úseků učitelé a zaměstnanci třídnické hodiny ţáci Porady vedení se uskutečňují zpravidla třetí pondělí v měsíci za účasti ředitelky školy, zástupce ředitelky pro teorii a odborný výcvik, vedoucí domova mládeţe a dalších vedoucích pracovníků a metodiků. Porady úseků se konají dle potřeby minimálně jednou měsíčně po poradě vedení. Třídnické hodiny jsou dány rozvrhem hodin a konají se jednou týdně. Dalšími informačními zdroji jsou pedagogická rada, porady předmětových komisí, plenární zasedání zaměstnanců školy, ústně (rozhovor, vnitřní telefonická síť), písemně (příkazy ředitelky školy, pokyny ředitelky školy), elektronicky aj. Pomocí kvalitního informačního systému je vytvářeno ovzduší vzájemné důvěry jak mezi zaměstnanci a vedením na jednotlivých úsecích, tak i mezi jednotlivými úseky.

35 35 3 Image SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí Dobrá image je pro školu velmi důleţitá a znamená jistou výhodu při výběru střední školy pro ţáky devátých ročníků a jejich rodičů. Sklářskou školu poznamenala nedávná krize sklářských firem a postupné zavírání skláren. S tím souvisí i velký pokles uchazečů, kteří by chtěli studovat sklářské obory. Určitý vliv má na to ale i demografický vývoj, který vykazuje úbytek ţáků. Vrcholový management školy se zabýval i otázkou změny názvu školy, protoţe veřejnost si tuto školu spojovala většinou jen se sklářskými obory. Nakonec se od změny názvu upustilo z důvodu určité výjimečnosti na vzdělávacím trhu. Škola se v současné době zaměřuje zejména na výtvarné a uměleckořemeslné obory a postupně se takto dostává do podvědomí veřejnosti. Je to dlouhodobý proces a náročná práce všech zaměstnanců školy. 3.1 Prvky image a jejich hodnocení V kapitole 1.2 jsem pouţila k vysvětlení image školy přehledné grafické znázornění od Egera. Tyto komponenty pouţiji ke zhodnocení image této školy. V dotazníkovém šetření budu porovnávat skutečné názory ţáků, rodičů a zaměstnanců školy. Identita školy je prezentována zejména zaměstnanci a ţáky. Pedagogové školy mají profesionální přístup, vytváří ve třídě příznivé prostředí, aby se ţáci cítili příjemně. Vyuţívají moderní učební pomůcky, jako je interaktivní tabule, počítače. Ţáci jsou spokojeni, rádi se vrací a jsou hrdi na svou školu. Design školy je velmi působivý. Třídy a chodby jsou vyzdobeny výtvarnými díly ţáků, vkusně vymalovány, účelně vybaveny. Komunikační design je specifický a prezentuje sklářskou školu zajímavým logem. Webové stránky jsou přehledné a akční, v soutěţi webových stránek škol ve Zlínském kraji se umístili na čtvrtém místě. Budovy školy jsou udrţovány a jsou obklopeny zeleným trávníkem, na kterém jsou vystavovány klauzurní i maturitní práce ţáků školy. Kultura školy nám hodnotí celkovou atmosféru školy, která je velice příjemná a přátelská, ţáci se chovají zdvořile. Nejsou zde ţádné problematické vztahy mezi ţáky a učiteli a také mezi ţáky navzájem. Kulturu školy nám charakterizuje také vzdělávací program.

36 36 Komunikace školy je zajišťována především elektronickou poštou a webovými stránkami. Ve škole jsou umístěny nástěnky, které informují ţáky a pedagogy o změnách rozvrhu apod. Program školy je zaměřen na uţité umění, výtvarné a uměleckořemeslné obory včetně průmyslového designu. Uskutečňují se výměnné stáţe s italskou školou ve Spilimbergu, kaţdoročně se pořádá adaptační pobyt pro ţáky prvních ročníků. Škola spolupracuje s Úřadem práce při pořádání rekvalifikační kurzů.

37 Měření image Ke sběru dat potřebných pro měření image školy bylo vyuţito písemného dotazníkového šetření. Dotazníky jsou zařazeny v příloze této práce. V první části dotazníkového šetření jsem se zaměřila na ţáky devátých tříd ze základní školy v Olomouci, ve Vsetíně a ze dvou základních škol ve Valašském Meziříčí. Zajímala jsem se o míru známosti školy a ti, kteří školu znají, vyhodnocovali stupeň přízně. Dotazníky obsahovaly čtyři otázky. Pro vyhodnocení byla pouţita pětistupňová škála. Výsledek nám prozradí, zda respondenti o SUPŠ sklářské slyšeli a pokud ano, z výsledků šetření zjistíme postoj ke škole. V druhé části jsem zjišťovala image sklářské školy u zaměstnanců školy, ţáků školy a jejich rodičů. Dotazník, který dotazovaní obdrţeli v průběhu ledna 2011, obsahoval šestnáct otázek, které vycházejí z indikátorů podle Světlíka uvedených v kapitole 1.5. Následné měření image bylo provedeno sémantickým diferenciálem. Pomocí identifikátorů byla provedena analýza současného stavu image školy a zjištěna slabá místa Měření známosti a příznivosti postojů k dané instituci Podstatou této metody je zjišťování míry známosti dané instituce. Dotazovaní, kteří školu znají, dále odpovídají na otázku týkající se vyhodnocování stupně přízně. Tuto metodu jsem pouţila při návštěvě základních škol. Záměrně jsem volila k dotazníkovému šetření dvě základní školy v místě sídla SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí, základní školu v blízkém městě Vsetín (dříve okresní město) vzdáleném asi 20 km od dané školy a zajímala mě i známost školy v sousedním krajském městě v Olomouci, vzdáleném asi 50 km. Dotazování proběhlo anonymně a v kaţdé škole jsem oslovila 50 ţáků devátých tříd. Souhrn je uveden v následující tabulce: Tabulka č. 1 Město Počet dotazníků Vyplněné dotazníky Základní škola Valašské Meziříčí Základní škola Vsetín Základní škola Olomouc Celkem

38 38 Výsledky šetření a jejich hodnocení Měření známosti a příznivosti postojů ke škole bylo provedeno následovně pro kaţdou otázku zvlášť. Odpovědi jsou zaznamenány v následujících tabulkách. Nejprve otázka na měření známosti: Znáte Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou Valašské Meziříčí?. Tabulka č. 2 Město Nikdy jsem o ní neslyšel/a Slyšel/a jsem o ní Znám tu školu Znám ji dobře Znám ji výborně Valašské Meziříčí Vsetín Olomouc Celkový souhrn Celkový souhrn v procentech 14,8 % 23,5 % 27,8 % 29,0 % 4,9 % Znáte Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou Valašské Meziříčí? Graf č. 1

39 39 Druhá otázka zjišťovala postoj ke škole: Jaký je Váš postoj k této škole?. Celkem 24 respondentů nikdy neslyšelo o této škole a nemohli dále relevantně odpovídat na další otázky. Proto byl celkový součet poníţen na 138 respondentů. Tabulka č. 3 Město Velmi negativní Spíše záporný Spíše neutrální Spíše pozitivní Velmi kladný Valašské Meziříčí Vsetín Olomouc Celkový souhrn Celkový souhrn v procentech 1,4 % 11,6 % 48,6 % 34,8 % 3,6 % Jaký je Váš postoj k této škole? Graf č. 2 Pro názorné zhodnocení výsledného měření známosti a příznivosti postojů ke Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Valašské Meziříčí je pouţito grafického znázornění. První dimenze je určená pro cílovou skupinu, kdy je škola známá neznámá a je pouţito osy x. Výpočet na této ose vycházel z celkového počtu vrácených dotazníků u jednotlivých škol.

40 40 Odpovědi ve druhé dimenzi jsou zaznamenány na ose y a týkají se dotazovaných, kteří školu znají a hodnotili postoj k ní jako příznivý nepříznivý. Výpočet na ose y vycházel z počtu respondentů poníţených o ty, kteří školu neznají. Výsledné hodnocení image školy z pohledu ţáků devátých ročníků v grafickém vyjádření. Graf č. 3 kladný postoj ke škole 5 4 nízký stupeň známosti školy vysoký stupeň známosti školy osa x osa y záporný postoj ke škole Legenda: Valašské Meziříčí: známost n = 84 postoj n = 84 Vsetín: známost n = 40 postoj n = 37 Olomouc: známost n = 38 postoj n = 17

41 41 Vyhodnocení výsledků měření známosti a postojů školy nám názorně ukázalo, ţe management Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí by se měl zaměřit na budování příznivého image. Výsledky v dotazníkovém šetření nejsou pro tuto školu nejlepší, i kdyţ počet respondentů, respektive návratnost dotazníků, nebyl nejoptimálnější. V první části šetření, kdy se jednalo o měření známosti školy, převládaly odpovědi kladné, tedy dotazovaní ţáci o škole slyšeli, znají ji a dokonce většina ji zná dobře. Je pozitivní, ţe většina ţáků zaregistrovala, ţe tato škola existuje. Výsledek je graficky znázorněn na ose x v levé polovině grafu, ale i částečně v pravé části. Můţeme hovořit o průměrné známosti této školy. Druhá otázka byla zaměřena na sledování postoje k této škole. Postoj respondentů je znázorněn na ose y. Většina odpovědí se týkala neutrálního postoje ke škole (48,6 %), pozitivní postoj ke škole mělo 34,8 % respondentů. Metoda měření známosti a postojů školy vyhodnotila na této škole průměrnou image. Management školy, zaměstnanci, ale i ţáci by měli vyuţít všech indikátorů image a snaţit se zvýšit pozitivní postoje veřejnosti ke škole. Je nutné také zdůraznit, ţe cesta ke zlepšení image je dlouhodobá a náročná. Nesmíme opomenout také hrozbu klesající demografické křivky, která nám značně ovlivňuje počet potencionálních ţáků, a proto příznivá image tady hraje svoji opodstatněnou roli Měření sémantickým diferenciálem Další metodou zjišťování image školy je měření sémantickým diferenciálem. Tato metoda byla pouţita u šetření na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí. Na této škole byli dotazníkovým šetření osloveni učitelé, ţáci a rodiče ţáků školy. Tato metoda slouţí k podrobné analýze image školy. Nejprve se stanoví dimenze potřebné pro sestavení dotazníku, který uspořádáme tak, ţe na levé straně jsou všechny pozitivní pojmy, na pravé straně negativní. V první části zjišťujeme vnímání respondentů na školu (budovu, vzhled, vzdělávací program aj.) a v druhé části hodnotíme (úspěšnost absolventů, úroveň pedagogů, management školy aj.).

42 42 Grafické znázornění dotazníku měřením sémantického diferenciálu Graf č. 4 Velikost školy Velká Malá Vzhled a umístění školy Dobrý Špatný Vybavení školy Moderní Zastaralé Vzdělávací program Kvalitní Nekvalitní Inovace vzdělávacího programu Rychlá Pomalá Nabídka mimoškolních aktivit Široká Úzká Atmosféra ve škole Přátelská Nepřátelská Chování a vystupování studentů a ţáků na veřejnosti Vhodné Nevhodné Úspěšnost absolventů Velká Malá Úroveň pedagogického sboru Vysoká Nízká Management školy Výkonný Nevýkonný Spolupráce školy s rodiči Aktivní Pasivní Respektuje vedení této školy Vaše názory Maximálně Minimálně Spolupráce s místními úřady a firmami Velmi dobrá Nedostatečná Partnerské a mezinárodní styky Silné Slabé Prezentace školy na veřejnosti Nápadná Mizivá Ţáci: n = 100 Učitelé: n = 26 Rodiče: n = 10 Výsledky šetření a jejich hodnocení Výsledky sémantického diferenciálu byly znázorněny pro kaţdý typ respondentů (ţáci, učitelé, rodiče), i kdyţ návratnost dotazníků neměla očekávanou hodnotu (viz. příloha č. 3). Při vyhodnocování dotazníků se odpovědi v jednotlivých poloţkách zprůměrují a zobrazí se na grafu. Výsledná barevná linie nám vyznačuje sumarizovaný pohled na image školy

43 43 podle tří skupin respondentů. Na grafu je znatelné, ţe se u pouţitých indikátorů jednotlivé odpovědi moc neliší. Největší rozdíly jsou patrné u otázek týkající se designu školy, respektive u velikosti školy, vzhledu a umístění školy a vybavení školy. Zde není jednoznačný soulad zejména u rodičů a samotných ţáků školy. Identita školy, kultura školy i komunikace školy je hodnocena u všech skupin respondentů také téměř shodně a u odpovědí, které jsou zaznamenány na grafu, nejsou velké odchylky.

44 Vyhodnocení dotazníkového šetření Hodnocení současné image Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí metodou měření známostí a postojů bylo provedeno u ţáků devátých tříd základních škol v Olomouci, ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí. Z hlediska územního mapování se jednalo o základní školy v okruhu do 50 km a mohlo by se jednat o potencionální ţáky školy. Výsledek měření image školy nebyl nejpříznivější. Hodnotili tuto školu spíše průměrně. V tomto dotazníkovém šetření jsem ţákům poloţila dvě doplňující otázky. Na první otázku Znáte nabídku oborů, která škola nabízí? 79% ţáků odpovědělo, ţe neznají, 10% o ní slyšelo a 11% ji zná. Druhá otázka Chtěl/a byste tuto školu navštívit? odpovědělo 23 % ţáků, ţe je škola nezajímá, 21% zatím ne, 33% o tom uvaţuje, 16% ji navštíví a 7% ji navštívilo. Měření sémantickým diferenciálem proběhlo u ţáků, rodičů a zaměstnanců sklářské školy. Výsledné hodnocení image školy u těchto respondentů je velmi dobré aţ průměrné. Rodiče ţáků hodnotí image velmi kladně, i kdyţ návratnost dotazníků u této skupiny je velmi nízká, coţ můţe tento výsledek částečně ovlivnit. Výsledné hodnocení u učitelů je pozitivnější neţ u ţáků, v obou případech se jedná spíše o průměrné hodnoty Porovnání výsledků V roce 2008 proběhlo v SUPŠ sklářské hodnocení školy prostřednictvím Mapy školy (společnost SCIO), které bylo pouţito pro výsledné porovnání image školy s aktuálními výsledky měření sémantickým diferenciálem. Graficky byly znázorněny jednotlivé indikátory image školy v průběhu tří let. Nejprve byly stanoveny indikátory image školy a přiřazeny jednotlivé komponenty, které byly pouţity v dotazníkovém šetření, a to následovně: 1. Identita školy: - nabídka mimoškolních aktivit - úspěšnost absolventů - management školy - respektuje vedení této školy Vaše názory

45 45 2. Design školy - velikost školy - vzhled a umístění školy - vybavení školy 3. Kultura školy - vzdělávací program - inovace vzdělávacího programu - atmosféra ve škole - chování a vystupování studentů a ţáků na veřejnosti - úroveň pedagogického sboru 4. Komunikace školy - spolupráce školy s rodiči - spolupráce s místními úřady a firmami - partnerské a mezinárodní styky - prezentace školy na veřejnosti Jednotlivé indikátory image školy byly uvedeny v procentním vyjádření a následně graficky znázorněny. Tak můţeme přehledně porovnat vývoj image uvedené školy. Počet respondentů v jednotlivých letech: Tabulka č. 4 Roky Ţáci Učitelé Rodiče

46 46 Identita školy Graf č. 5 Identita školy v roce 2008 a 2011 je na průměrné hodnotě. U učitelů a rodičů má mírně stoupající úroveň, u ţáků je nepatrný pokles. Ten můţe být způsoben negativním hodnocením mimoškolních aktivit, coţ je přehledněji zaznamenáno na sémantickém diferenciálu. Design školy Graf č. 6 Design školy je velmi působivý a má stoupající tendenci u všech respondentů. Pokud tento indikátor opět porovnáme podrobněji se sémantickým diferenciálem, je design nejlépe hodnocen u rodičů ţáků, kteří kladně hodnotili zejména vzhled a umístění školy a také vybavení školy.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí Projekt UNIV KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání na škole Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele

Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele oblast vzdělávání Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Účel průzkumu Zjištění názoru a potřeb zaměstnavatelů související s připraveností absolventů škol Názor nebo připomínky na

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-679/07-R14 EDUCAnet - Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o Adresa: Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor:

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1 Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Identifikátor školy: 600 037 193 Termín

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015 Dlouhodobá KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015 Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická Český Těšín příspěvková organizace Ing. Vanda Palowská Září 2011 Motto: Ten, kdo neplánuje, plánuje svůj úpadek.

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU JANA DRGÁČOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt:Příspěvek stručně informuje o projektu, který

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Poradenská role školy

Poradenská role školy Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Poradenská role školy Zpráva z evaluačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více