MEZINÁRODNÍ SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM HANY WICHTERLOVÉ V PROSTĚJOVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEZINÁRODNÍ SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM HANY WICHTERLOVÉ V PROSTĚJOVĚ"

Transkript

1 MEZINÁRODNÍ SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM HANY WICHTERLOVÉ V PROSTĚJOVĚ THE 8TH HANA WICHTERLOVÁ INTERNATIONAL SCULPTURE SYMPOSIUM IN PROSTĚJOV THE CZECH REPUBLIC SMETANOVY SADY, PROSTĚJOV SMETANA S GARDENS, PROSTĚJOV

2 Mgr. DANIEL KLOSE 2 Mgr. DAVID MEDEK 3 Mgr. TOMÁŠ MEDEK 4 MgA. MIROSLAVA ŠPAČKOVÁ 5 MgA. JIŘÍ MAREK 6 MgA. VÁCLAV KYSELKA

3 Když mě Vladimír Preclík jednoho podzimního dne roku 2003 pozval na návštěvu mezi sochy na vrch sv. Gotharda v Hořicích, netušila jsem, že v tamní galerii pod širým nebem, kde jsou k vidění sochy z dnes už slavného mezinárodního sympozia, jsou také díla jeho žáků - Daniela Klose a Jiřího Marka. Oba jsem poznala osobně až o pár let později, v době, kdy jsme spolu s Vladimírem Preclíkem připravovali novodobou křížovou cestu na Kuksu. Ale zpět k tomu podzimnímu odpoledni. Už ani nevím proč, najednou ze mne vypadla otázka: Proč vlastně nemáte děti? Snad se mi zdálo nespravedlivé, že člověk tak tvořivý, obdařený úžasnou trpělivostí a pedagogickými vlohami, nemá, komu by předal svůj talent. Moje zvědavost ho nezaskočila. Neurazil se, právě naopak. Vyprávěl o existenčních strastech začínajícího sochaře, o posedlosti uměním, o chorobách, které jen tak tak přežil, a také o čase. O čase, který prošel kolem něj a jeho ženy, sochařky Zdeny Fibichové, tak rychle, že už ho nešlo vrátit. Pak se na chvíli odmlčel a dodal: Ale já přece děti mám! Jsou to moje sochy! Který umělec by si v koutku duše nepřál, aby jej dílo přežilo? Jenže byla to skutečně vyčerpávající odpověď? Každý student, který prošel jeho ateliérem, jím byl zasažen. Stejně jako kdysi Vladimíra Preclíka šťastně ovlivnil Josef Wagner, profesor na pražské UMPRUM, tak se i on trvale zapsal do paměti svých žáků. Byl přísný i laskavý, náročný v profesi, ale i s citem a pochopením pro jejich životní trable. Těšil ho upřímný zájem mladých lidí a na jejich dychtivé otázky reagoval svou typickou větou: Hned vysvětlím Vladimír Preclík měl všechny vlastnosti dobrého pedagoga - i dobrého otce. Zapaloval, budil důvěru i respekt. Nechyběla mu moudrost venkovského filozofa, ani skepse náročného intelektuála. I proto ho studenti milovali. Pravdivost těchto slov potvrzuje mimo jiné soubor plastik Památník Vladimíru Preclíkovi, který od roku 2009 dotváří prostor zámeckého parku v Prostějově. Z úcty ke svému profesoru jej během 8. ročníku Mezinárodního sochařského sympozia Hany Wichterlové vytvořili jeho studenti, mezi nimi také akad. sochař Jiří Marek: Jeho mimořádnost spočívala i v tom, že respektoval individuálnost každého z nás, což je zřejmé i z výsledku sympozia. Vzniklé sochy jeho žáků jsou hodně rozdílné, protože každý z nás šel a jde svou cestou. Precla tomu říkal barva talentu a nesnažil se z nás udělat malé Preclíky, což není zcela obvyklé. My jsme s ním na škole prožili šest let, většina z nás mnohem víc, ať již dříve, či později. Věřím, že v každém z nás se nějak podepsal a loňské sympozium bylo mimořádnou příležitostí setkat se po dlouhé době se spolužáky a opět (jako ve škole) pracovat společně. Říká se, že existuje dvojí nesmrtelnost. Ta jedna, obsažená v samotném díle umělce, ta druhá a možná stejně podstatná v srdci těch, které dotyčný ovlivnil a kteří ho milovali. Je-li tomu tak, pak byly Vladimíru Preclíkovi dopřány obě. Preclík s children When on one autumn day of the year 2003 Vladimír Preclík invited me to see the statues of St. Gothard hill in Hořice, I did not know, that also works made by his pupils Daniel Klos and Jiří Marek from the today already famous symposium will be seen there. I met both of them a few years later, when we together with Vladimír Preclík were preparing the new age way of the cross at Kuks. But back to that autumn afternoon. I do not know why, but unexpectedly, I asked: Actually, why don t you have children? Perhaps I found it unjust that a man being such creative, gifted with an amazing patience and pedagogic mastery deos not have anybody to transfer his talent to. My inquisitiveness did not take him by surprise. He did not take any offence and started to talk about the existence sorrows of a beginning sculptor, about the possession by art, ilnesses he survived with difficulties and also about time. About the time that had passed him and his wife, the sculptor Zdena Fibichová, running so quickly that there was no way to turn it back. After a while he broke off and added: But I do have children! They are my sculptures.! Which artist wouldn t wish silently hid work outlived him? But... Was this a really exhaustive answer? Every student who had passed his studio was hit by him. As at one time Vladimír Preclík was happily influenced by the UMPRUM professor Josef Wagner, he himself entered deep into his pupils memories. He was strict and kind at the same time, demanding in the profession, but also with feeling and understanding for their troubles. He was always pleased with young people s interests and responded their eager questions with his typical reply: I am going to explain immediatelly. Vladimír Preclík had the nature of a good educationist - and that of a good father. He sparked, made the feeling of faith as well as that of respect. There was wisdom of a churlish philosopher and scepticism of a demanding intellectual present. This is, too, why the students loved him. The truthfullness of these words can be proved, among others, by the Vladimír Preclík s Memorial - a collection of his statues presented as the finishing touches of the chateau park in Prostějov since 2009, when they were created by his students, among them also by acad. scuptor Jiří Marek, at the 8th International Hana Wichterlová Sculptors Symposium. As Mr. Marek s opinion says: His exceptionality was that he respected the indivuality of each one of us, which is obvious from the results of the Symposium. The sculptures created by his pupils are very different, because everyone of us has been going his own way. Vladimír Preclík called this talend colour and he did not try to make up small Preclíks of us, which is not entirely usual. We spent six years with him in school, most of us many more, earlier or later. I believe that he has made his sign into each of us and the last Symposium was an extraordinary occasion for the scoolmates to meet and work together (like at school). It is said that there are two immortalities. The one residing in the work of an artist and the other - perhaps essential in the same way - in the hearts or those, who have been influenced by the concerned person a who loved him. If this is true, then both of them are indulged to Vladimír Preclík. Lenka Jaklová (autorka knižního rozhovoru s Vladimírem Preclíkem Sochařům se netleská, Gallery 2006) (author of a book inteview with Vladimír Preclík There is no applause for sculptors, Gallery 2006).

4 Mgr. DANIEL KLOSE NÁVRAT STARÝCH BOHŮ OLD GODS RETURN

5 MgA. VÁCLAV KYSELKA ZAZÁŘIT A ODEJÍT TO SHINE AND LEAVE Samostatný výtvarník, sochař Independent artist, sculptor ADRESA / ADDRESS Roubalova 8, BRNO STUDIA / EDUCATION FaVU VUT obor sochařství, prof. ak.soch. Vladimír Preclík, ak.soch. Jan Ambrůz Sšuř Brno obor hračka, ak.soch. Radan Pantůček, Jaroslav Milfajt UMĚLECKÁ ČINNOST / EXPERIENCE Volná tvorba sochařství kámen, dřevo, kov / Independent artist, Sculptor stone, wood, metal Samostatné výstavy, účast na společných výstavách, realizace soch v ČR / Personal exhibitions, Group exhibitions, the Czech Republic Účast na workshopech a sympoziích v ČR / Workshops and Symposiums, the Czech Republic

6 Samostatný výtvarník, sochař, 1998 asistent oboru sochařství FaVU VUT Brno, 2000/2001 výtvarný pedagog SPŠS Brno Independent artist, sculptor, 1997/1998 Assistant Professor, Sculpture Department, Faculty of Visual Arts at the Brno University of Technology, 2000/2001 art teacher SPŠS BRNO ADRESA / ADDRESS Medlov 31, pošta Němčičky u Židlochovic STUDIA / EDUCATION Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, ateliér sochařství, prof. ak.soch.vladimíra Preclíka Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti, obor kamenosochařství u ak.soch. Jiřího Habarty UMĚLECKÁ ČINNOST / EXPERIENCE Volná tvorba sochařství kámen, dřevo, kov / Independent artist, Sculptor stone, wood, metal Samostatné výstavy, účast na společných výstavách, realizace soch v ČR / Personal exhibitions, Group exhibitions,the Czech Republic Účast na workshopech a sympoziích v ČR / Workshops and Symposiums,the Czech Republic Mgr. JIŘÍ MAREK SOCHAŘŮV SKICÁK SCULPTOR S SKETCHBOOK

7 Samostatný výtvarník, sochař, Odborný asistent na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor socha Independent artist, sculptor, Professor Assistant, Sculpture Department, Faculty of Education of Palacký University Olomouc ADRESA / ADDRESS Bařinky 1824, Otrokovice STUDIA / EDUCATION magisterské studium, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, ateliér sochařství, prof. Vladimír Preclík bakalářské studium, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, ateliér sochařství, prof. Vladimír Preclík pedagogické minimum, Pedagogická fakulta Masarykovy university v Brně Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně dřevomodelář a kovomodelář UMĚLECKÁ ČINNOST / EXPERIENCE Volná tvorba sochařství kámen, dřevo, kov / Independent artist, Sculptor stone, wood, metal Samostatné výstavy, účast na společných výstavách, realizace soch v ČR, Německu a Slovensku / Personal exhibitions, Group exhibitions,the Czech Republic, Germany, Slovakia Účast na workshopech a sympoziích v ČR a Slovensku / Workshops and Symposiums, the Czech Republic, Slovakia Mgr. DAVID MEDEK SLOUP COLUMN

8 Samostatný výtvarník, sochař, Asistent oboru sochařství FaVU VUT Brno Independent artist, sculptor, Assistant Professor, Sculpture Department, Faculty of Visual Arts at the Brno University of Technology ADRESA / ADDRESS Pekárenská 10, Brno STUDIA / EDUCATION magisterské studium, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, ateliér sochařství, prof. Vladimír Preclík 1997 Nova Scotia College of Art and Design, Halifax, Nova Scotia, Canada, ateliér sochařství, prof. John Greer a Robin Peck bakalářské studium, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, ateliér sochařství, prof. Vladimír Preclík Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně dřevomodelář a kovomodelář UMĚLECKÁ ČINNOST / EXPERIENCE Volná tvorba sochařství kámen, dřevo, kov / Independent artist, Sculptor stone, wood, metal Samostatné výstavy, účast na společných výstavách, realizace soch v ČR, Itálii, Kanadě, Německu a Slovensku / Personal exhibitions, Group exhibitions,the Czech Republic, Italy, Canada, Germany, Slovakia Účast na studijních pobytech, workshopech a sympoziích v ČR, Francii, Itálii, Kanadě, Maďarsku, Slovensku, Slovinsku a USA / Workshops and Symposiums,the Czech Republic, France, Italy, Canada, Hungary, Slovakia, Slovenia,the USA. Mgr. TOMÁŠ MEDEK VĚŽ TOWER

9 Samostatná výtvarnice, sochařka, restaurátorka Independent artist, sculptor, conservator ADRESA / ADDRESS Moravec 101 STUDIA / EDUCATION Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, ateliér sochařství, prof. ak.soch.vladimíra Preclíka UMĚLECKÁ ČINNOST / EXPERIENCE Volná tvorba sochařství, restaurátorství kámen, dřevo, kov / Independent artist, Sculptor, Conserving stone, wood, metal Samostatné výstavy, účast na společných výstavách, realizace soch v ČR a Izraeli / Personal exhibitions, Group exhibitions, the Czech Republic, Israel Účast na workshopech a sympoziích v ČR, Itálii / Workshops and Symposiums, the Czech Republic, Italy MgA. MIROSLAVA ŠPAČKOVÁ KŘESŤANEM V POSLEDNÍ CHVÍLI, TO BE THE CHRISTIAN AT THE LAST MOMENT.

10

11

12

13

14

15

16 VIII. Mezinárodní sochařské sympozium Hany Wichterlovév Prostějově Pořadatel: Město Prostějov, nám. T.G.Masaryka 12-14, Prostějov Ředitel sympozia: Ing. Pavel Drmola, místostarosta města Prostějova Manažer sympozia: Miroslav Švancara Vydavatel: Město Prostějov, nám. T.G.Masaryka 12-14, Prostějov První vydání: v roce 2010 Autorská práva: Město Prostějov Text: Miroslav Švancara, Lenka Jaklová Foto: Jiří Štencek Grafická úprava: Barbora Fardová The 8th Hana Wichterlová International Sculpture Symposium in Prostějov Promoter: Town of Prostějov, nám. T.G.Masaryka 12-14, Prostějov General Director: Ing. Pavel Drmola, Deputy Mayor of town Prostějov Director of Engineering - Organizational Section: Miroslav Švancara Published by: Town of Prostějov, nám. T.G.Masaryka 12-14, Prostějov First published: 2010 Copyright: Town of Prostějov Text: Miroslav Švancara, Lenka Jaklová Photos: Jiří Štencek Layout: Barbora Fardová

the sculptors. A lot of other people, as well as I were surprised by this broad unconcern.

the sculptors. A lot of other people, as well as I were surprised by this broad unconcern. Slavnostní zakončení sympozia Landek 2010. Official closing of the symposium Landek 2010. Úlevu a radostný pocit jsem zažíval, když jsme sympozium LANDEK 2010 slavnostně 13. srpna zahájili za účasti mnoha

Více

Dan Bowran. Leo Sasaki. Ieva Ekmane. Toshiko Fujii. Vesela Papadakis. Michaela Mertlová Martin Jakobsen. Miroslava Kupčíková.

Dan Bowran. Leo Sasaki. Ieva Ekmane. Toshiko Fujii. Vesela Papadakis. Michaela Mertlová Martin Jakobsen. Miroslava Kupčíková. Stanislav Libenský Award 2014 Austyn Finnegan Andra Jõgis Alexandra Mureșan Abram Deslauriers Claire Deleurme Christopher Woodley Carl Schröder Branka Uljarević Eva Wirthová Eita Shinzato Diána Farkas

Více

KRATOCHVÍL BOTMAN DAVID HOUSER ŠPAČEK ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ

KRATOCHVÍL BOTMAN DAVID HOUSER ŠPAČEK ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ BOTMAN HOUSER DAVID ŠPAČEK milan machiel KRATOCHVÍL petr kurátor USA/CZ antonín NL CZ jiří CZ DE/CZ vladimír CZ student ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ DE/CZ klára Jsou na světě jedinečná místa, která si zaslouží

Více

DAVID CAIS KOŤÁTKOVÁ KOVANDA KRÁL SAĽNIKOV PAVLICOVÁ

DAVID CAIS KOŤÁTKOVÁ KOVANDA KRÁL SAĽNIKOV PAVLICOVÁ CAIS KOVANDA KRÁL KOŤÁTKOVÁ DAVID vladimir jiří milan kurátor CZ jiří CZ CZ eva CZ CZ radovan CZ student SAĽNIKOV PAVLICOVÁ RUS petra Vážení přátelé, milovníci umění, již popatnácté máme to štěstí poohlédnout

Více

JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE

JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE O.K., so, my name is Josef Müller. I am the executive director of Junior Achievement, Czech Republic. Junior achievement is a non-profit

Více

Jindřich Štreit. Víra a odpuštění. Faith and Forgiveness

Jindřich Štreit. Víra a odpuštění. Faith and Forgiveness Jindřich Štreit Víra a odpuštění Faith and Forgiveness Jindřich Štreit Víra a odpuštění Faith and Forgiveness Velehrad 2008 Vážené čtenářky, vážení čtenáři Organizátoři konference k desetiletému výročí

Více

j e d n o s v ě t l o

j e d n o s v ě t l o j e dno svě tlo j e dno svě tlo SPOLEČNÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JINDŘICHA ŠTREITA A KERAMICKÝCH KACHLŮ VYTVOŘENÝCH LIDMI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tvorba kachle Oheň I. Blázen Když si někdo myslí, že je blázen,

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Výstavy 2011 / Exhibitions 2011 - Praha

Výstavy 2011 / Exhibitions 2011 - Praha 9 878090 488915 Výstavy 2011 / Exhibitions 2011 - Praha The Deputy Prime Minister of the government and the Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic Karel Schwarzenberg assumed patronage over

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě at the Imperial Stables at Prague Castle

46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě at the Imperial Stables at Prague Castle 46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě at the Imperial Stables at Prague Castle 46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky

Více

CONTENTS OBSAH. dvacet let s námi. Evropské dny handicapu 1. 5. 10. 2012 Twenty years with us

CONTENTS OBSAH. dvacet let s námi. Evropské dny handicapu 1. 5. 10. 2012 Twenty years with us dvacet let s námi OBSAH CONTENTS Evropské dny handicapu 1. 5. 10. 2012 Twenty years with us The european disability days I úvodní slovo Preface 2 Partnerství Partnership Odborný program Expert s program

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

Editorial. Program. 11:00 DESBUNDE GOES TO PRAGUE Jungmannovo náměstí. 12:00 VÝSTAVA KATEDRY SCÉNOGRAFIE Katedra scénografie

Editorial. Program. 11:00 DESBUNDE GOES TO PRAGUE Jungmannovo náměstí. 12:00 VÝSTAVA KATEDRY SCÉNOGRAFIE Katedra scénografie VOD Editorial Letošní ročník je nezvykle obrovským festivalovým kolosem, který by potřeboval ke svému vysvětlení mnohem více, než jen těchto pár stránek prvního festivalového čísla. Velkolepost Pražského

Více

In the Name of Revenge Ve jménu pomsty

In the Name of Revenge Ve jménu pomsty Alena Kuzmová In the Name of Revenge Ve jménu pomsty Dvojjazyčné anglicko-české povídky zpracované podle skutečných příběhů Edika Brno 2013 In the Name of Revenge Ve jménu pomsty Alena Kuzmová Ilustrace:

Více

Máte oblíbeného autora/ směr z historie architektury a z jakého důvodu Vás oslovuje?

Máte oblíbeného autora/ směr z historie architektury a z jakého důvodu Vás oslovuje? Tak zní krédo úspěšného architektonického Ateliéru Kunc. Jeho majitel a hlavní architekt MgA. Michal Kunc, který Royal Reportu poskytl rozhovor, k tomu dodává: Snažím se, aby moje domy byly pohodlné, aby

Více

Vladimír Šlapeta. Je třeba šířit porozumění pro architekturu You Should Spread the Understanding of Architecture

Vladimír Šlapeta. Je třeba šířit porozumění pro architekturu You Should Spread the Understanding of Architecture Interview Vladimír Šlapeta Je třeba šířit porozumění pro architekturu You Should Spread the Understanding of Architecture Robert Potokar Vladimír Šlapeta's archive Vladimír Šlapeta je architektem profesí

Více

Jan Petrus (1962-2012)

Jan Petrus (1962-2012) Jan Petrus (1962-2012) None of us could have expected the tragedy that has befallen us this week here at our school. As Mr. Gray said, We have lost our heart. Honza Petrus created the 1st International

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

Sunny Canadian NEWSLETTER. Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT:

Sunny Canadian NEWSLETTER. Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT: Sunny Canadian NEWSLETTER Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT: DESETILETÉ VÝROČÍ ŠKOLY / 10 ANNIVERSARY SC PŘEDSTAVUJEME NOVÉ KOLEGY / WE INTRODUCE NEW COLLEAGUES KROUŽKY 20012/2013

Více

Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011

Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011 Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011 Festival of Professional Puppet Theatres Performances for Pre-School Children The City of

Více

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R 2 Úvodník Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám představila další vydání studentského časopisu PrímaLEX a přivítala Vás v novém akademickém roce. V současném čísle se ohlédneme za letními dobrodružstvími

Více

THEATRE FACULTY DIVADELNÍ FAKULTA OF THE JANÁCEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO JANÁCKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMENÍ V BRNE

THEATRE FACULTY DIVADELNÍ FAKULTA OF THE JANÁCEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO JANÁCKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMENÍ V BRNE THEATRE FACULTY OF THE JANÁCEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO THEATRE FACULTY DIVADELNÍ FAKULTA DIVADELNÍ FAKULTA JANÁCKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMENÍ V BRNE TheaTre faculty of the JanáCek

Více

michael's story / 1 / meeting lisa

michael's story / 1 / meeting lisa michael's story / 1 / meeting lisa hello. my name is michael and I would like to tell you about a girl I know. she lives in california now but we used to spend a lot of time together when she was a teacher

Více

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a Buddy UP magazine for bringing students together fall 2010 E S N V S E P r a h a Buddy System inside Interviews nation2nation CoMeet Move UP Photos BuddyUP / Spring 2010 Buddy UP / fall 2010 MILÍ PŘÁTELÉ,

Více