P O P I S Ú Z E M Í S T A V B Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O P I S Ú Z E M Í S T A V B Y"

Transkript

1 B. 1 P O P I S Ú Z E M Í S T A V B Y a) Charakteristika stavebního pozemku Stavba je situována na okrajích souvislé zástavby obce. V Zavadilce se jedná o vjezd do obce od Pavlova, ve Svinově začátek oboustranného souvislého zastavění ve směru od Zavadilky až po prostor, definovaný směrovým obloukem II/644. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Podkladem pro zpracování projektu bylo geodetické zaměření, zpracované ing. Stržínkem v roce 2015, údaje od správců inženýrských sítí a dále digitalizovaná katastrální mapa. c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma Stavba se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí. d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území Stavba není v záplavovém ani poddolovaném území. e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území Okolní stavby a pozemky nebudou negativně dotčeny. V Zavadilce dojde k úpravě stávajícího sjezdu na pozemek p.č. 59/1. Ve Svinově bude upraven stávající sjezd na pozemek p.č.16. Navrženými nástupními plochami dojde jen k nepatrné změně odtokových poměrů. V Zavadilce je navrženo pravostranně obnovení příkopu v délce cca 10m, navázání 30 šikmého výtokového čela s nezbytným zpevněním stran příkopu na délku 2,0m, dále propustek DN 600 v celkové délce 21m, šikmé vtokové čelo a zpevnění příkopu na délku 2,0m. Ve stávajícím stavu je zde nefunkční propustek. Levostranně je řešení ve směru jízdy zpevněním příkopu, povedením šikmého vtokového čela, propustku DN 600 v délce 24m, šikmé výtokové čelo a zpevnění svahů příkopu na 2,0m. Návrhem nedojde ke znatelnému navýšení dešťových vod, svedených do příkopu. Ve stávajícím stavu je zde nefunkční propustek. Ve Svinově je pravostranně řešeno zpevnění stávajícího příkopu, vložení šikmého vtokového čela, propustek DN 600 v celkové délce 14m navazuje na stávající zatrubněnou část. Je doplněna jedna vpust s mříží D400, zaústěná do stávající trubní části. Levostranně je nástupní plocha řešena na vyšší klopené hraně vozovky. Voda dále odtéká podél obrubníku do plochy, nově od II/644 oddělené postranním dělícím ostrůvkem. Plocha na p.č.503/2 je odvodněna 3 novými vpustmi, zaústěnými do stávající dešťové kanalizace.dnešní odvodnění plochy je řešeno jednou vpustí, dále voda odtéká na pozemky RD a na severovýchodním okraji řešené plochy do stávajícího odvodňovacího žlabu. 1/9

2 f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin V navázání na stávající stav bude provedeno odbourání úseků stávajících konstrukcí pro zajištění propojení. Jedná se o bourací práce, při kterých bude provedeno odfrézování asfaltových vrstev vozovek, odbourání obrub, rozebrání dlažeb a odstranění podkladních vrstev. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odpady, které vzniknou během stavby, budou předány pouze osobám oprávněných k jejich převzetí do zařízení k tomuto účelu zkolaudovaným a o tomto předání budou předloženy doklady při závěrečném řízení. Nebude řešeno kácení dřevin. g) Požadavky na maximální zábor ZPF nebo pozemků k plnění funkce lesa ZPF není dotčeno. h) Územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) Nástupní plochy se napojují na stávající vozovky, ve Svinově levostranně na budovaný chodník. Zpevněná plocha ve Svinově se napojuje na stávající MK a na II/644. i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice Nejsou. B. 2 C E L K O V Ý P O P I S S T AV B Y B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Předmětem dokumentace je projekt pro územní řízení na realizaci čtyř zastávek autobusů s nezbytnými úseky pěších komunikací a dále úpravy veřejného prostoru mezi rodinnými domy a vozovkou průjezdního úseku II/644. Součástí dokumentace je nezbytná ochrana stávajících inženýrských sítí a zajištění odvedení dešťových vod do stávajících odvodňovacích zařízení. B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení Stavba je v souladu s platným ÚP. Při návrhu a realizaci jsou uplatněny technické standardy, vedoucí ke kvalitnímu stavebnímu dílu. B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby Neřeší se. 2/9

3 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby Stavba je navržena v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Pěší trasy jsou opatřeny umělými vodícími liniemi ze zvýšených obrubníků (6 cm). Sklony pěších tras jsou do úrovně max. 8,3%. Autobusová zastávka je řešena se signálním pásem a s kontrastním nehmatným pásem, ukončení chodníku u vozovky je řešeno varovným pásem. B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby Z hlediska provozu na pozemních komunikacích je bezpečnost řešena Zákonem č. 369/2000 Sb. v aktuálním znění. B.2.6 Základní technický popis staveb Předmětem dokumentace je projekt pro územní řízení na realizaci čtyř zastávek autobusů s nezbytnými úseky pěších komunikací a dále úpravy veřejného prostoru mezi rodinnými domy a vozovkou průjezdního úseku II/644. Součástí dokumentace je nezbytná ochrana stávajících inženýrských sítí a zajištění odvedení dešťových vod do stávajících odvodňovacích zařízení. ZAVADILKA, ÚPRAVA VPRAVO Budou sejmuty stávající dopravní značky. Na celou délku úpravy bude proveden výkop pro příkop a propustek. Budou realizována čela propustku, monolitická, šikmá 30 a vlastní propustek z trub betonových DN600 v délce 21,5m. Trouby budou uloženy na betonovém loži, obsyp sypaninou po úroveň zemní pláně. Zemní pláň bude v rozsahu nástupní plochy požadována Edef,2 minimálně 30MPa, v pásech navázání a rozšíření vozovky 45MPa. V linii navázání nové konstrukce vozovky bude provedeno odřezání stávajícího asfaltového krytu, tento bude odfrézován a bude odbourán podklad ve stupňovitém uspořádání tak, aby bylo možno navázat novou konstrukci. Budou provedeny nové konstrukční vrstvy. Nástupní plocha je široká 2,0m a je řešena s různou výškou nášlapu. Nástupní hrana v délce 12,0m je s převýšením 20 cm, plocha pro přístup snížená 2 cm na délku 1,5m a přechod převýšení délky 2,5m. Celková délka nástupní plochy je 16,0m. Nástupní plocha bude provedena z betonové zámkové dlažby 6 cm do drti na podkladu ze štěrkodrti. Příkop bude v pruhu 2,0m od čela propustku zpevněn polovegetační dlažbou, v další průběhu úpravy potom ornicí s vysetím travního semene. Celková délka úpravy je 32,0m. ZAVADILKA, ÚPRAVA VLEVO Budou sejmuty stávající dopravní značky. Na celou délku úpravy bude proveden výkop pro příkop a propustek. Budou realizována čela propustku, monolitická, šikmá 30 a vlastní propustek z trub betonových DN600 v délce 24m. Trouby budou uloženy na betonovém loži, obsyp sypaninou po úroveň zemní pláně. Zemní pláň bude v rozsahu nástupní plochy požadována Edef,2 minimálně 30MPa, v pásech navázání a rozšíření vozovky 45MPa. V linii navázání nové konstrukce vozovky bude provedeno odřezání stávajícího asfaltového krytu, tento bude odfrézován a bude odbourán podklad ve stupňovitém uspořádání tak, aby bylo 3/9

4 možno navázat novou konstrukci. Budou provedeny nové konstrukční vrstvy. Nástupní plocha je široká 2,0m a je řešena s různou výškou nášlapu. Nástupní hrana v délce 12,0m je s převýšením 20 cm, plocha pro přístup snížená 2 cm na délku 1,5m a přechod převýšení v délcei 2,5m. Celková délka nástupní plochy je 16,0m. Nástupní plocha bude provedena z betonové zámkové dlažby 6 cm do drti na podkladu ze štěrkodrti. V místě stávajícího vjezdu je provedeno jeho zachování s úpravou šíře 3,0m, konstrukce z drceného štěrku 16/32 tl. 15 cm. Příkop bude v pruhu 2,0m od čela propustku zpevněn polovegetační dlažbou, v další průběhu úpravy potom ornicí s vysetím travního semene. Celková délka úpravy je 29,3m. SVINOV, ÚPRAVA VPRAVO Budou sejmuty stávající dopravní značky. Bude proveden výkop pro příkop a propustek, navazující na stávající zatrubnění. Bude realizováno čelo propustku, monolitické, šikmé 30 a vlastní propustek z trub betonových DN600 v délce 14m. Trouby budou uloženy na betonovém loži, obsyp sypaninou po úroveň zemní pláně. Zemní pláň bude v rozsahu nástupní plochy požadována Edef,2 minimálně 30MPa, v pásech navázání a rozšíření vozovky 45MPa. V linii navázání nové konstrukce vozovky bude provedeno odřezání stávajícího asfaltového krytu, tento bude odfrézován a bude odbourán podklad ve stupňovitém uspořádání tak, aby bylo možno navázat novou konstrukci. Budou provedeny nové konstrukční vrstvy. Nástupní plocha je široká 2,0m a je řešena s různou výškou nášlapu. Nástupní hrana v délce 12,0m je s převýšením 20 cm, plocha pro přístup snížená 2 cm délky 3,0m a přechod převýšení v délce 4,15m. Celková délka nástupní plochy je 19,15m. Nástupní plocha bude provedena z betonové zámkové dlažby 6 cm do drti na podkladu ze štěrkodrti. V místě stávajícího vjezdu je provedeno jeho zachování s úpravou šíře 2,6m, konstrukce z drceného štěrku 16/32 tl. 15 cm. Příkop bude v pruhu 2,0m od čela propustku zpevněn polovegetační dlažbou, v další průběhu úpravy potom ornicí s vysetím travního semene. Celková délka úpravy je 27,05m. SVINOV, ÚPRAVA VLEVO Budou sejmuty stávající dopravní značky. Budou provedeny zemní práce, spočívající v odkopu zeminy a vytvoření zemní pláně. Zemní pláň bude v rozsahu nástupní plochy požadována Edef,2 minimálně 30MPa, v pásech navázání a rozšíření vozovky 45MPa. V linii navázání nové konstrukce vozovky bude provedeno odřezání stávajícího asfaltového krytu, tento bude odfrézován a bude odbourán podklad ve stupňovitém uspořádání tak, aby bylo možno navázat novou konstrukci. Budou provedeny nové konstrukční vrstvy. Nástupní plocha je široká 2,0m a je řešena s různou výškou nášlapu. Nástupní hrana v délce 12,0m je s převýšením 20 cm, navazuje přechod převýšení v délce 2,5m a snížená část 2 cm délky 3,0m a dále segment chodníku, vedoucí k veřejnému prostranství v místě směrového oblouku II/644. Nástupní plocha bude provedena z betonové zámkové dlažby 6 cm do drti na podkladu ze štěrkodrti. Nástupní hrana je řešena z obrubníku 15/30 s převýšením 20 cm a krajníku 10/25 do betonu s betonovou boční opěrou. Snížená část z obruby 15/15 s převýšením 2 cm, chodník v pokračování potom s obrubou 15/25 a převýšením 12 cm. Linie obrubníku je 0,5m odsunuta od stávající hrany vozovky. Na straně Terénní úprava bude provedena srovnáním terénu na úroveň -20 cm, navezením vrstvy ornice a osetím travním semenem. 4/9

5 Celková délka úpravy je 38,03m. VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ Na pozemku p.č.503/2 ve vlastnictví obce se v současnosti nachází zpevněná plocha tvořená zbytky asfaltu a štěrkem. Tato plocha slouží k obracení nákladních vozidel, například svozu odpadů, a rovněž pro obsluhu přilehlých nemovitostí. Vlivem terénní konfigurace ohrožují dešťové vody soukromé pozemky na severním okraji plochy. Plocha je neregulovaná, přilehlá průjezdnímu úseku II/644 a pohyb pěších i dopravní obsluhy mohou kolidovat s projíždějícími vozidly. Je navrženo částečné oddělení plochy od II/644 postranním dělícím ostrůvkem, který zajistí prostorové oddělení místního provozu od provozu na II/644. Dále je řešeno uzavření plochy do obrubníků, které zejména na severní straně umožní odvodnit plochu bezpečně mimo soukromé pozemky. Ostrůvek je řešen jako dlážděný s možností nouzového pojezdu dlažba 8 cm do drti. Vysazení ostrůvku je obrubníkem 15/25 s převýšením 10 cm a krajníkem 10/25 do betonu s betonovou boční opěrou. Lemování plochy je rovněž krajníkem 10/25 a obrubníkem 15/25 s převýšením 12 cm, v místech vjezdu 5 cm, v místě vstupu 2 cm. B.2.7 Technická a technologická zařízení Není řešeno. B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení Není řešeno. B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi Stavba nebude vyžadovat příkon elektrické energie. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostření Neřeší se. B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí Stavba je navržena v souladu s principy návrhu ochrany před promrzáním. 5/9

6 B. 3 P Ř I P O J E N Í N A T E C H N I C K O U I N F R A S T R U K T U R U a) Napojovací místa technické infrastruktury Stavba se napojuje na stávající dešťovou kanalizaci ve správě obce 4 novými vpustmi. b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky Průtok dešťových vod: Q = Y * S S * q S kde Q je průtok dešťových vod v l/s; Y součinitel odtoku; S S plocha povodí stoky v ha; intenzita návrhového deště uvažované periodicity p v l/s.ha 139 l/s*ha q S Celkový průtok je tedy: Q= 0,7 * 0,06 * 139 = 5,8 l/s Dešťová voda bude bez kapacitních problémů odvodněna. B. 4 D O P R A V N Í Ř E Š E N Í a) Popis dopravního řešení ZAVADILKA, ÚPRAVA VPRAVO Nástupní plocha v šíři 2,0m je řešena s různou výškou nášlapu. Nástupní hrana v délce 12,0m je s převýšením 20 cm, plocha pro přístup snížená 2 cm na délku 1,5m a přechod převýšení v délce 2,5m. Celková délka nástupní plochy je 16,0m. Nástupní plocha bude provedena z betonové zámkové dlažby 6 cm do drti na podkladu ze štěrkodrti. ZAVADILKA, ÚPRAVA VLEVO Nástupní plocha v šíři 2,0m je řešena s různou výškou nášlapu. Nástupní hrana v délce 12,0m je s převýšením 20 cm, plocha pro přístup snížená 2 cm na délku 1,5m a přechod převýšení v délce 2,5m. Celková délka nástupní plochy je 16,0m. Nástupní plocha bude provedena z betonové zámkové dlažby 6 cm do drti na podkladu ze štěrkodrti. V místě stávajícího vjezdu je provedeno jeho zachování s úpravou šíře 3,0m, konstrukce z drceného štěrku 16/32 tl. 15 cm. SVINOV, ÚPRAVA VPRAVO Nástupní plocha je řešena s různou výškou nášlapu. Nástupní hrana v délce 12,0m je 6/9

7 s převýšením 20 cm, plocha pro přístup snížená 2 cm na délku 3,0m a přechod převýšení v délce 4,15m. Celková délka nástupní plochy je 19,15m. Nástupní plocha bude provedena z betonové zámkové dlažby 6 cm do drti na podkladu ze štěrkodrti. V místě stávajícího vjezdu je provedeno jeho zachování s úpravou šíře 2,6m, konstrukce z drceného štěrku 16/32 tl. 15 cm. SVINOV, ÚPRAVA VLEVO Nástupní plocha je řešena s různou výškou nášlapu. Nástupní hrana v délce 12,0m je s převýšením 20 cm, navazuje přechod převýšení na délku 2,5m a snížená část 2 cm délky 3,0m a dále segment chodníku, vedoucí k veřejnému prostranství v místě směrového oblouku II/644. Nástupní plocha bude provedena z betonové zámkové dlažby 6 cm do drti na podkladu ze štěrkodrti. Nástupní hrana je řešena z obrubníku 15/30 s převýšením 20 cm a krajníku 10/25 do betonu s betonovou boční opěrou. Snížená část z obruby 15/15 s převýšením 2 cm, chodník v pokračování potom s obrubou 15/25 a převýšením 12 cm. Linie obrubníku je 0,5m odsunuta od stávající hrany vozovky. Na straně zeleně lemování obrubníkem 5/25 s převýšením 6 cm jako vodící linie. VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ Na pozemku p.č.503/2 ve vlastnictví obce se v současnosti nachází zpevněná plocha tvořená zbytky asfaltu a štěrkem. Tato plocha slouží k obracení nákladních vozidel, například svozu odpadů, a rovněž pro obsluhu přilehlých nemovitostí. Vlivem terénní konfigurace ohrožují dešťové vody soukromé pozemky na severním okraji plochy. Plocha je neregulovaná, přilehlá průjezdnímu úseku II/644 a pohyb pěších i dopravní obsluhy mohou kolidovat s projíždějícími vozidly. Je navrženo částečné oddělení plochy od II/644 postranním dělícím ostrůvkem, který zajistí prostorové oddělení místního provozu od provozu na II/644. Dále je řešeno uzavření plochy do obrubníků, které zejména na severní straně umožní odvodnit plochu bezpečně mimo soukromé pozemky. Ostrůvek je řešen jako dlážděný s možností nouzového pojezdu dlažba 8 cm do drti. Vysazení ostrůvku je obrubníkem 15/25 s převýšením 10 cm a krajníkem 10/25 do betonu s betonovou boční opěrou. Lemování plochy je rovněž krajníkem 10/25 a obrubníkem 15/25 s převýšením 12 cm, v místech vjezdu 5 cm, v místě vstupu 2 cm. b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu Území se dnes napojuje na stávající komunikační síť obce. c) Doprava v klidu Neřeší se. B. 5 Ř E Š E N Í V E G E T A C E A S O U V I S E J Í C Í C H T E R É N N Í C H Ú P R A V Po dokončení prací na zpevněných plochách bude terén srovnán na úroveň -20 cm a bude navezena vrstva 20 cm ornice, která bude následně oset travním semenem. 7/9

8 B. 6 P O P I S V L I V Ů S T AV B Y N A Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í A J E H O O C H R A N A a) Vliv na životní prostředí ovzduší, hluk, voda, odpady a půda Stavba nemá negativní vliv na ovzduší, hluk, vodu, odpady ani půdu. b) Vliv na přírodu a krajinu Není. c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 Není. d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA Nejsou. e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů Stavba nevytváří nová ochranná pásma. B. 7 Neřeší se. O C H R A N A O B Y V A T E L S T V A B. 8 Z Á S A D Y O R G A N I Z AC E V Ý S T A V B Y a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Staveniště bude napojeno na stávající komunikační síť obce, zejména na průjezdní úsek silnice III/ Připojení na technickou infrastrukturu nebude řešeno. Přívod vody bude zajištěn z vlastních zdrojů dodavatele nádrže. Zásobování elektrickou energií bude zajištěn z vlastních zdrojů dodavatele generátor. b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin Okolí staveniště bude označeno s ohledem na zajištění bezpečnosti chodců. 8/9

9 c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) Zábor pro staveniště je totožný s rozsahem stavby. Zařízení staveniště jako mobilní bunkoviště bude umístěno v ploše komunikací a podle harmonogramu dodavatele přemístěno před dokončením prací. d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin V rámci stavby dojde k odkopu cca 110 m3 zeminy. Tato bude odvezena na skládku. Pro provedení násypů bude přivezeno cca 10 m3 vhodné zeminy, pro ozelenění 20 m3 kulturní zeminy. V Olomouci 02/2015 ing. Petr Staněk 9/9

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Stavba se nachází v nezastavěné části obce Kupařovice. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Stavba

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD:

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: A Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: Město Modřice ulice Chrlická Účelová komunikace podél Mlýnského náhonu, lávka a chodník pro pěší ulice

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Objednatel Stupeň PD: Projektant: Zřízení autobusové zastávky Chrastava - Termální lázně Město Chrastava Ing. Michael Canov, starosta Náměstí

Více

OPRAVA A ÚDRŽBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ UL. CIHELNÍ A UL. POD TÁBORSKÝM VRCHEM

OPRAVA A ÚDRŽBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ UL. CIHELNÍ A UL. POD TÁBORSKÝM VRCHEM Ing. Miroslav Ouzký Huntířov 191 405 02 Akce: Stavebník: OPRAVA A ÚDRŽBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ UL. CIHELNÍ A UL. POD TÁBORSKÝM VRCHEM MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ Zakázka č. 284/2015 NÁMĚSTÍ

Více

B-Souhrnná technická zpráva

B-Souhrnná technická zpráva B-Souhrnná technická zpráva Název stavby: Stavebník: Projektant: Autorizovaný projektant: Kraj: Okres: Stupeň dokumentace: Způsob provádění stavby: NOVÉ CHODNÍKY V OBCI OHAŘE Obec Ohaře Ohaře 45 281 30

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 TECHNICKÁ ZPRÁVA Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy PDPS,SP INVESTOR: Obec Chvalovice,

Více

TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE

TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Popis území stavby... 2 1.1 Charakteristika místa stavby... 2 1.2 Provedené průzkumy... 2 1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A.

HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A. HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A. 1. STÁVAJÍCÍ STAV Jedná se o centrální část obce Horní Blatná, konkrétně o ulici Bezručova. Je to přímá ulice, která začíná na náměstí Sv. Vavřince

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany, IČ 00231584 c) Projektant Ing.Pavel

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

A. B. - PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. B. - PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DIPROS s.r.o. Výtisk číslo : Plánská 5, 301 00 Plzeň Počet listů : 7 A. B. - PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY : VÝSTAVBA NOVÉHO OPLOCENÍ U HŘBITOVA V BOLEVCI INVESTOR : SPRÁVA HŘBITOVŮ

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY 1 Ing. H A N D L Projekční a inž.kancelář Pořádí č. 1625 688 01 Uherský Brod Počet listů : 8 Zakázk. číslo : Ha - 12/09 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY C. STAVEBNÍ ČÁST 1. Objekty

Více

Technická zpráva. a) Identifikační údaje objektu

Technická zpráva. a) Identifikační údaje objektu Technická zpráva a) Identifikační údaje objektu a.1) Označení stavby Stavba : Pouzdřany Komunikace za školou Místo stavby : obec Pouzdřany Katastrální území : Pouzdřany (okres Břeclav);726729 Kraj : Jihomoravský

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ 1. ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY: Otevřený systém voda je svedena výsledným sklonem k okraji vozovky, kde je zachycena rigolem nebo příkopem a odvedena mimo těleso

Více

D.1.1. SO 101 Technická zpráva

D.1.1. SO 101 Technická zpráva D.1.1. SO 101 Technická zpráva Základní charakteristiky stavby Úprava přechodu pro chodce Prvomájová, Praha-Radotín, p.č. 2524/1 Navrhovaná stavba se nachází na území hl. města Prahy, v městské části Praha

Více

Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října

Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje a) označení stavby Stavba : Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října Kraj : Středočeský Místo stavby : Hostivice Druh stavby : Oprava

Více

B.1. Souhrnná technická zpráva 05/2015

B.1. Souhrnná technická zpráva 05/2015 Obsah B.1. Popis území stavby... 2 a) Charakteristika stavebního pozemku... 2 b) Výčet provedených průzkumů a podkladů... 2 c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma... 2 d) Poloha vzhledem k záplavovému

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany IČ 00231584 b) Projektant Ing.Pavel

Více

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY 1. Popis území 2. Popis stavebně technického řešení a) Kategorie cesty b) Směrové vedení trasy c) Připojení na stávající komunikace d) Výhybny e) Rozšíření v obloucích f) Odvodnění

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou OBSAH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 2 OZNAČENÍ STAVBY... Chyba! Záložka není definována..2 INVESTOR... 2 INVESTOR... 2.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 2.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 3.4.a Současný stav...

Více

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝSTAVBA CHODNÍKU PODÉL UL. HÁJECKÁ, HOSTIVICE - BŘVE. investor: Město Hostivice, Husovo náměstí 13, Hostivice akce:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝSTAVBA CHODNÍKU PODÉL UL. HÁJECKÁ, HOSTIVICE - BŘVE. investor: Město Hostivice, Husovo náměstí 13, Hostivice akce: vedoucí projektant zodp. projektant vypracoval kontroloval Ing. Pohořelý Ing. Pohořelý Šturcová Ing. Sedlák investor: Město Hostivice, Husovo náměstí 13, 253 80 Hostivice akce: VÝSTAVBA CHODNÍKU PODÉL

Více

F2.1 Rekonstrukce komunikace

F2.1 Rekonstrukce komunikace P-spektrum spol. s r.o. Dražovice 72, okr. Vyškov IČO:26275538 DIČ:342-26275538 AKCE : Oprava místní komunikace obce Ivanovice na Hané Chvalkovice na Hané ul. Velký Dvorek INVESTOR : Město Ivanovice na

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Renata Novotná, projektová a inženýrská kancelář Blahoslavova 93/17, 360 09 Karlovy Vary Mob.: 605 210 771, e-mail: rena.novotna@email.cz IČ: 61792829 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE POUZE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ zpracovaná dle přílohy č.8 vyhlášky č.146/2008 Sb. ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI ZRANITELNÝCH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU V OBCI TACHOV SO 100 POZEMNÍ KOMUNIKACE 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva OPRAVA MK ul. PUSTÝ Stavba: OPRAVA MK ul. PUSTÝ Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání OBSAH 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku b) zhodnocení staveniště c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,

Více

RAPOTICE DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ REKONSTRUKCE ULICE "K SOKOLOVNĚ" Obsah: A. Průvodní zpráva

RAPOTICE DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ REKONSTRUKCE ULICE K SOKOLOVNĚ Obsah: A. Průvodní zpráva Zhotovitel: Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava www.agroprojektjihlava.cz, agroprojekt@agroprojektjihlava.cz, +420 567 210 066 RAPOTICE REKONSTRUKCE ULICE "K SOKOLOVNĚ"

Více

Obec Opatovice, Velké dráhy 152, Opatovice

Obec Opatovice, Velké dráhy 152, Opatovice Objednatel: Zhotovitel: Zodpovědný projektant: Obec Opatovice, Velké dráhy 152, 664 61 Opatovice STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice IČ: 26245906, tel./fax.: 568 422 142, e-mail:

Více

tel. : ,

tel. : , Investor : Město Podbořany, Mírová 615, 441 17 Podbořany, IČ 00265365 Datum : Projektant : Jiří Kotek Vypracoval : Jiří Kotek květen 2014 Stavební úřad : Podbořany Kraj : Ústecký Stupeň PD : Stavba : Oprava

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1) Identifikační údaje

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1) Identifikační údaje SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje a) označení stavby Stavba : Oprava komunikace v ulici Zahradní Kraj : Středočeský Místo stavby : Hostivice Druh stavby : Oprava městské účelové komunikace

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice

Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ... PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Investor Zodp. projektant Vypracoval Obec Dolní Podluží

Více

C 01 SOUHRNNÁ ZPRÁVA

C 01 SOUHRNNÁ ZPRÁVA C 01 SOUHRNNÁ ZPRÁVA Obsah: Identifikační údaje stavby a investora...1 Přehled podkladů...1 Základní údaje...2 Důvod stavby...2 Charakter stavby...2 Správci a uživatelé...2 Napojení na dopravní infrastrukturu...2

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE květen 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

A.4 Údaje o stavbě. a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby. b) Účel užívání stavby. c) Trvalá nebo dočasná stavba

A.4 Údaje o stavbě. a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby. b) Účel užívání stavby. c) Trvalá nebo dočasná stavba A.4 Údaje o stavbě a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby Jedná se o změnu dokončené stavby. Změna spočívá ve zvýšení vozovky v místě přechodu (příčný práh). b) Účel užívání stavby Jedná se o úpravu

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Oprava místních komunikací a výstavba odstavných míst Název stavby Místo stavby parcela č. 1864/7;/8;/11;/12 a 531/9 k.ú. Hrušovany u Brna Investor

Více

Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce - 1 -

Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce - 1 - NÁZEV VÝKRESU: Č.V. TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101-1 INVESTOR: Obec Březolupy AUTORIZACE: Č.PARÉ: KRAJ: ZLÍNSKÝ MÍSTO: k.ú. Březolupy, silnice II/497 STAVBA: Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce STAVEBNÍ

Více

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V DOBROMĚŘICÍCH SO 102 CHODNÍKY UL. NEČIŠSKÁ

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V DOBROMĚŘICÍCH SO 102 CHODNÍKY UL. NEČIŠSKÁ Objednatel: Obec Dobroměřice REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V DOBROMĚŘICÍCH SO 102 CHODNÍKY UL. NEČIŠSKÁ DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ OBSAH: C.01 Technická zpráva Manažer projektu : Ing.

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

101.01 Technická zpráva.

101.01 Technická zpráva. 1 101.01 Technická zpráva. a. Všeobecně. Předmětem zpracování dokumentace tohoto objektu je úprava stávající místní komunikace v ulici Spáčilova v rámci výše uvedené stavby vč. napojení navazujících ploch.

Více

UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města)

UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města) UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / 10577 V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města) KLIENT : MĚSTO RUDOLFOV ZHOTOVITEL : ING. ARCH. ALEŠ VALDER, IČ 12661899 BŘEZEN 2013 VRCOV 68, 373

Více

Výstavba chodníku v ul. Teplická- Lahošť

Výstavba chodníku v ul. Teplická- Lahošť Objednatel: Obec Lahošť Švermova 22 417 25 Lahošť Výstavba chodníku v ul. Teplická- Lahošť SO 01 - Chodníky a obrubníky SO 02 - Zpevněni dna příkopů žlabovkami a deskami Dokumentace pro stavební povolení

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Oprava chodníku na ulici Budovatelů, Krnov

Oprava chodníku na ulici Budovatelů, Krnov Oprava chodníku na ulici Budovatelů, Krnov Průvodní a technická zpráva SO 04 Vypracoval: EDS Trade, s.r.o. Datum: 06/2015 Aktualizace: 04/2016 Obsah A. Průvodní a technická zpráva... 2 A.1. Průvodní zpráva...

Více

B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení součastného stavu, měření a průzkumů, a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace; stavebně historický průzkum a u stavby,

Více

3 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

3 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM B.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ Obsah 1 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 1.1 Komunikace pro chodce - chodníky 1.2 Přechody pro chodce, místa pro přecházení 1.3 Nástupiště veřejné dopravy

Více

OPRAVA CHODNÍKU V ŠAFAŘÍKOVĚ ULICI

OPRAVA CHODNÍKU V ŠAFAŘÍKOVĚ ULICI Název stavby: Místo stavby: Investor: Autor projektu: OPRAVA CHODNÍKU V ŠAFAŘÍKOVĚ ULICI Tábor k.ú. Tábor, parc.č. 2180, 2184, 2293 Město Tábor, Odbor dopravy Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PRO

Více

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava OBSAH DOKUMENTACE Oprava komunikace U Kostela - Chrastava A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 A4 B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY B.1 1: 10 000 PŘEHLEDNÁ SITUACE 1 A4 B.2 1: 5 000 ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY 1 A4 B.3 1: 200 KOORDINAČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Název akce: ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA zřízení nových učeben rozdělením stávající učebny č.104 Habrmanova čp.130, HRADEC KRÁLOVÉ 2 Investor : Základní umělecká škola, Habrmanova 130, Hradec Králové Zak. číslo:

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží A - Průvodní zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1 Údaje

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Mírová od ul. Tyršova k parkovišti u Barevky Dubí Pozorka

Rekonstrukce chodníku v ul. Mírová od ul. Tyršova k parkovišti u Barevky Dubí Pozorka stavebník: Město Dubí Ruská 264 417 01 Dubí Rekonstrukce chodníku v ul. Mírová od ul. Tyršova k parkovišti u Barevky Dubí Pozorka Jednostupňový projekt A. TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo: 13/2014 Datum:

Více

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY ( POV ) B. 3. POLNÍ CESTY V K.Ú. BÍTOZEVES, NEHASICE, TATINNÁ STAVBA Č.2 ČR MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, POZEMKOVÝ ÚŘAD LOUNY

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY ( POV ) B. 3. POLNÍ CESTY V K.Ú. BÍTOZEVES, NEHASICE, TATINNÁ STAVBA Č.2 ČR MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, POZEMKOVÝ ÚŘAD LOUNY č. změny Text změny - odůvodnění Datum Podpis Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Česká republika tel.: 224 227 168 fax: 224 230 316 faxmodem: 267 094 364 e-mail: praha@sudop.cz OBJEDNATEL STŘEDISKO ČR MINISTERSTVO

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Věc: Plánovací smlouva - Bytová výstavba Polní Pavlovice Stručný obsah: Žadatel J. K.,

Více

OBSAH. 2.1 Směrové řešení Výškové řešení Zemní práce Schodiště... 5

OBSAH. 2.1 Směrové řešení Výškové řešení Zemní práce Schodiště... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU...2 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ...2 2.1 Směrové řešení... 4 2.2 Výškové řešení... 5 2.3 Zemní práce... 5 2.4 Schodiště... 5 3 VYHODNOCENÍ

Více

C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE červenec 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

OPRAVA CHODNÍKU- UL. JESENSKÉHO

OPRAVA CHODNÍKU- UL. JESENSKÉHO Název stavby: OPRAVA CHODNÍKU- UL. JESENSKÉHO Místo stavby: parc.č. 4515, 4520, 4519/44, 4519/46, 4519/54, 4519/53, 4519/55, 4519/52, 4519/56, 4519/47, 4501, k.ú. Tábor Investor: Autor projektu: Město

Více

Oprava místní komunikace II - Hluboká u Borovan. Technická zpráva

Oprava místní komunikace II - Hluboká u Borovan. Technická zpráva Oprava místní komunikace II - Hluboká u Borovan ÚNOR 2016 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Kreslil: Bořek Bubeníček Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 158 SZ Vybrané činnosti ve výstavbě Vybrané činnosti ve výstavbě (1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 PŘÍLOHA ČÍSLO: DSP C1 001 TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 PŘÍLOHA ČÍSLO: DSP C1 001 TECHNICKÁ ZPRÁVA PŮVODNÍ PD BYLA OVĚŘENA VE SŘ DNE 17. 12. 2014 POD Č. J. 54307/2014/OD DROBNÉ ZMĚNY NEVYŽADUJÍ NOVÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ AKTUALIZOVANÁ VERZE OVĚŘENA DNE: STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč

DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč DEŠŤOVÁ KANALIZACE Technická zpráva Vypracoval: Ladislav Škůrek Kontroloval: Ing. Radomír Baršč Datum: 15.7.2015 1 Obsah 1. ÚVOD 3 2. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 3 2.1. Dešťová kanalizace 3 2.2. Odvodňované plochy

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby Akce : Modernizace teplovodu Náchod, p.č. 1118/1, 1118/4 Investor : Obchodní akademie Náchod Projektant : JOSTA s.r.o., Palachova 1742, 547 01

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Str. 1 / 5 Z_13_074 ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY, PARC. Č. 715/2, DVŮR KOSTOMLATY s.r.o. Jméno Datum Podpis PARÉ Č. ZPRACOVAL AUTORIZOVAL Jiří Schönberger Doc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc. Str. 2 / 5 B.0 Obsah B.0

Více

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B.

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B. Obsah 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby...2 1.1 Zhodnocení staveniště...2 1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby...2 1.3 Technické řešení stavby...2 1.4 Napojení

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: Modernizace víceúčelového hřiště Králíky) INVESTOR: Město Králíky, Velké náměstí 5, Králíky 561 69 PROJEKTANT: Ing. Jiří Dvořák Obsah B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 1 OBSAH...

Více

Oprava chodníku v Krnově

Oprava chodníku v Krnově Oprava chodníku v Krnově Průvodní a technická zpráva SO 01 SO 06 Vypracoval: Ing. Jiří Francek Datum: 06/2015 Stránka 1 z 33 Obsah A. Průvodní a technická zpráva... 4 A.1. Průvodní zpráva... 4 A.1.1. Identifikační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1 PROJEKTY DOPRAVNÍCH STAVEB, Srpnová 171 541 01 Trutnov, tel. 603 919 318 Zodpovědný projektant Vypracoval Akce Investor Klášterská Lhota - oprava místní komunikace na p.p.č. 630/1 Obec Klášterská Lhota

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Dodavatelské zajištění: Úroveň PD: Investor provede výběrové řízení na zhotovitele stavby. projektová dokumentace - technická pomoc 1. Urbanistické, a

Dodavatelské zajištění: Úroveň PD: Investor provede výběrové řízení na zhotovitele stavby. projektová dokumentace - technická pomoc 1. Urbanistické, a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Rekonstrukce části místní komunikace ul. Jiráskova v Bílovci Investor: Město Bílovec Slezské náměstí 1/1 Obec s rozšířenou Městský úřad Bílovec Slezské náměstí 1/1 Pověřený

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2018

TECHNICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2018 CHRASTAVA SBĚRNÝ DVŮR TECHNICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2018 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ : Před započetím veškerých prací je nutné vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru stavby a učinit opatření zabraňující jejich

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA pro výběr dodavatele ÚPRAVA PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU K DOMU č.p.1549, k.ú. ROŽNOV P.R. Investor: Zpracovatel: Město Rožnov p.r. Ing. Roman Ulrich, Dolní 434, 744 01 Frenštát

Více

Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině

Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině Technická pomoc TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 4527/TP Arch. č. DO-6-12701 Březen 2016 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice a. s. Kollárova 11,

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více