Technická zpráva. a) Identifikační údaje objektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická zpráva. a) Identifikační údaje objektu"

Transkript

1 Technická zpráva a) Identifikační údaje objektu a.1) Označení stavby Stavba : Pouzdřany Komunikace za školou Místo stavby : obec Pouzdřany Katastrální území : Pouzdřany (okres Břeclav); Kraj : Jihomoravský Druh stavby : rekonstrukce místní komunikace Účel dokumentace : Dokumentace pro vydání stavebního povolení a.2) Objednatel Název : obec Pouzdřany Adresa : Hlavní Pouzdřany IČO : Kontaktní osoba : Špringer František, starosta obce Pouzdřany a.3) Zhotovitel projektové dokumentace Název : Viadesigne, s.r.o. Sídlo projektanta : Na Zahradách 1151, Břeclav IČO : Zodpovědný projektant: Ing. Ladislav Balcar a.4) Zhotovitel dokumentace stavebního objektu Název : Viadesigne, s.r.o. Sídlo projektanta : Na Zahradách 1151, Břeclav IČO : Strana 1

2 b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení b.1) Zdůvodnění navrženého řešení Projektová dokumentace se zabývá rekonstrukcí místní komunikace Stepní v intravilánu obce Pouzdřany v Jihomoravském kraji. Navržená trasa je vedena v trase stávající komunikace, která se nachází v nevyhovujícím technickém stavu. Komunikace v první polovině trasy vede podél stávající zástavby (jedná se o základní školu a několik rodinných domů), kterou ve druhé polovině trasy střídají oplocené zahrady. Z druhé strany navrženou komunikaci lemuje pruh zeleně, za kterým se nachází pole s ornou půdou. Terén je svažitý. Navržená místní komunikace je komunikace lokálního významu. Slouží pro obsluhu základní školy, rodinných domů a přilehlých pozemků. Přístup na staveniště bude ze silnice III/4205, na kterou je řešená komunikace napojena. b.2) Stručný technický popis objektů Předmětem stavby je rekonstrukce místní komunikace. Navržená komunikace se nachází v severní části obce. Jedná se o komunikaci funkční skupiny C. Směrové a výškové řešení rekonstrukce zachovává stávající stav. Stávající komunikace bude odstraněna v celé v její trase a bude postavena nová (po provedení sanace pláně budou položeny jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky). Celková délka trasy je 260 m. Komunikace je navržena s živičným krytem. Komunikace je navržena jednopruhová obousměrná. Šířka vozovky je navržena jednotná 3,5 m, z jedné strany lemována obrubou, z druhé strany tvoří kraj vozovky betonový krajník. Součástí návrhu je chodník vedoucí podél stávající zástavby, na začátku trasy je navrženo obratiště pro autobusy, autobusová zastávka a parkoviště. Voda je odvedena do podélného rigolu, který je napojen na stávající příkop vedoucí podél silnice. c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů Přehled výchozích podkladů - Základní mapa ČR 1 : Silniční mapa ČR 1 : Zaměření území Viadesigne, s.r.o. Strana 2

3 - Digitální model terénu - Digitální katastrální mapa - Prohlídka stavby na místě samém - Pořízená foto-video dokumentace - Jednání se zástupci investora d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby Realizací rekonstrukce komunikace nedojde ke změně vůči okolním objektům. Rekonstrukcí silnice dojde ke zlepšení dopravní dostupnosti daného území a ke zvýšení komfortnosti a bezpečnosti provozu na ní. Pouze bude třeba upravit stávající podzemní telekomunikační vedení. SO401 Chráničky O2 V trase řešené komunikace se nachází podzemní vedení sdělovacích kabelů, které budou v místě křížení opatřeny chráničkami. Stávající vedení bude opatřeno PVC chráničkou DN110 a vedle bude položena druhá chránička se zataženým lankem stejné délky. V km 0,013 je řešená komunikace křížena sdělovacím kabelem, který bude opatřen chráničkami délky 8,0 m. V km 0,007 je navržené obratiště kříženo sdělovacím kabelem, který bude opatřen chráničkami délky 7,5 m. Chráničkami budou opatřeny přilehlé sjezdy: v km 0, délky 6,0 m; v km 0, délky 6,0 m; v km 0, délky 5,0 m. V km 0, bude pod zpevněnou plochou položena chránička délky 13,5 m. V km 0, , je navržena stranová přeložka kabelu délky 14,5 m. e) Návrh zpevněných ploch Výčet a označení jednotlivých PK stavby SO 101 Komunikace SO 101 Komunikace Předmětem stavby je rekonstrukce místní komunikace v ulici Sklepní v obci Pouzdřany. Jedná se o místní komunikaci funkční skupiny C (obslužná komunikace). Návrh směrové a výškové řešení kopíruje stávající stav. Viadesigne, s.r.o. Strana 3

4 Stávající komunikace tvořená v první polovině trasy vozovkou s živičným krytem a v druhé polovině trasy nezpevněným materiálem bude odstraněna a v celé v její trase bude postavena nová komunikace (po provedení sanace pláně budou položeny jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky). Celková délka trasy je 240 m. Řešená trasa se napojuje na stávající silnice III/4205 a je vedena severovýchodním směrem v celé délce trasy. V km 0,000 0,120 je trasa vedena podél stávající zástavby (jedná se o základní školu a několik rodinných domů), která se nachází vlevo ve směru staničení. Ve druhé polovině trasy střídají zástavbu oplocené zahrady. Z druhé strany navrženou komunikaci lemuje pruh zeleně, za kterým se nachází pole s ornou půdou. Na konci trasy komunikace pokračuje severovýchodním směrem jako nezpevněná účelová komunikace. Součástí stavby je návrh obratiště sloužící pro otočení autobusů. Obratiště je napojeno na silnici III/4205, je vedeno severním směrem, následně se stáčí severozápadním směrem a napojuje se na řešenou trasu v km 0, Délka obratiště je 38 m. Trasa je v celé délce navržena s živičným krytem z asfaltového betonu. Na začátku trasy v km 0, , je komunikace navržena šířky 6,0 m. Komunikace je zde obousměrná (plní funkci výhybny), v pravém jízdním pruhu se nachází autobusová zastávka, která bude sloužit pouze pro potřeby základní školy (nebude se jednat o autobusovou zastávku pro linkové autobusy). Ve zbytku trasy je komunikace navržena jednopruhová, obousměrná, šířka vozovky je navržena jednotná 3,5 m. Obratiště je navrženo s šířkou vozovky 5,0 6,0 m. Vozovka místní komunikace v km 0, , a vozovka obratiště je z obou stran lemována silniční obrubou. Ve zbytku trasy je místní komunikace z jedné strany lemována obrubou a z druhé strany tvoří kraj vozovky betonový krajník. Směrové řešení V trase komunikace se nachází 3 směrové kružnicové oblouky o poloměrech 300,0. Trasa rekonstruované komunikace vychází ze stávajícího směrového vedení místní komunikace. V trase obratiště se nachází jeden směrový oblouk o poloměru 10,0 m. V příloze technické zprávy se nachází hlavní vytyčovací body. Výškové řešení Viadesigne, s.r.o. Strana 4

5 Výškové řešení je navrženo tak, aby niveleta vozovky co nejvíce kopírovala stávající stav. Trasa komunikace obsahuje výškový tečnový polygon o podélném sklonu od 2,65 % do 10,96 %. Do výškového polygonu bylo vloženo 7 parabolických oblouků o poloměrech od 300,0 m do 1500,0 m. Výškové řešení obratiště je navrženo tak, aby niveleta vozovky co nejvíce kopírovala stávající terén. Trasa komunikace obsahuje výškový tečnový polygon o podélném sklonu od 1,13 % do 4,11 %. Do výškového polygonu byl vložen 1 parabolický oblouk o poloměru 500,0 m. Příčné uspořádání Na začátku trasy v km 0, , je komunikace navržena šířky 6,0 m. Ve zbytku trasy je komunikace navržena jednopruhová, obousměrná, šířka vozovky je navržena jednotná 3,5 m. Obratiště je navrženo s proměnou šířkou vozovky 5,0 6,0 m. Příčný sklon je navržen jednostranný levostranný ve sklonu 2,0 %. Příčný sklon obratiště je navržen jednostranný pravostranný ve sklonu 2,5 %. Sjezdy Trasa je křížena samostatnými sjezdy k nemovitostem, které budou provedeny s krytem z betonové dlažby. Tyto sjezdy jsou zčásti součástí průběžného chodníku, který je od zbylé části sjezdu oddělen varovným pásem šířky 0,4 z červené slepecké dlažby. Sjezdy se nachází v km 0,033 46; 0, a 0, vždy vlevo ve směru staničení. Další samostatné sjezdy budou provedeny nezpevněné ze štěrkodrti. Tyto sjezdy se nachází ve staničení km 0,153 13; 0, a 0, Komunikace je křížena nezpevněnými účelovými komunikacemi v km 0, a 0, Napojení komunikace v km 0, bude provedeno ze štěrkodrti. V km 0, je v místě napojení zřízen suchý brod, zde má komunikace kryt z žulové dlažby. Z obou stran (vtok a výtok) je zpevněn betonovým pásem 300x300 mm z betonu C20/25. Chodník Podél řešené komunikace v km 0,000 0,118 je navržen chodník s krytem z betonové dlažby. Chodník je veden od stávajícího přechodu pro chodce, podél stávající zástavby. Mezi řešenou komunikací a chodníkem je zatravněný pruh šířky Viadesigne, s.r.o. Strana 5

6 1,0 3,0 m. Pouze na konci trasy chodníku v km 0,091 0,118 je chodník veden v bezprostřední blízkosti komunikace. Na začátku trasy je chodník mezi stávajícím přechodem a pozemkem školy navržen v šířce 2,4 m, aby zde mohli být provedeny signální pásy (šířky 0,8 m) a varovné pásy šířky (0,4 m). V km 0, je navrženo místo pro přecházení chodců přes řešenou komunikaci k navrženému nástupišti autobusové zastávky. K přechodu pro chodce je navržena odbočka chodníku šířky 2,4 m. Chodník je dále veden podél stávající zástavby, která tvoří přirozenou vodící linii v šířce 2,0 m s jednostranným příčným sklonem o velikosti 2,0 %. Od km 0,070 je chodník veden v mírném odstupu od zástavby, šířka chodníku je 1,5 m a vodící linii tvoří zvýšený obrubník o + 6 cm. Na posledních 17 m má chodník šířku 1,4 1,5 m. Chodník je navržen z krytu z betonové dlažby šedé 20x10x6 uložené do lože z drceného kameniva. Od stávající zástavby bude chodník oddělen nopovou folií. Parkoviště V trase obratiště je navrženo pět kolmých parkovacích stání. Stání jsou navržena s krytem z betonové dlažby, od komunikace jsou oddělena nájezdovou obrubou. Délka jednotlivých stání je 5,0 m, šířka 2,8 m, šířka krajních stání je 3,05 m. Podélný sklon je navržen 2,5 %. Autobusová zastávka Na začátku trasy je navržena autobusová zastávka, která je navržena v průběžném jízdním pruhu. Je zde navrženo nástupiště šířky 2,5 m (parametry jsou shodné s navrženým chodníkem). Zastávka bude sloužit pouze pro příležitostné potřeby přilehlé základní školy (školní výlety atd.). Konstrukce vozovky Pláň pod vozovkou navržené místní komunikace, obratiště a parkoviště bude zhutněna na minimální hodnotu E DEF,2 =45MPa. Pokud pláň nebude dosahovat potřebných hodnot, provede se sanace pláně vrstvou štěrkodrti ŠD B frakce 0-63 tloušťky 250 mm. Zemní pláň chodníku a sjezdů bude zhutněna na minimální hodnotu E DEF,2 =30 MPa. Komunikace je navržena s živičným krytem. Konstrukce vozovky byla navržena dle Katalogu TP170 Navrhování vozovek pozemních komunikací takto : Viadesigne, s.r.o. Strana 6

7 Konstrukce vozovky místní komunikace: - asfaltový beton střednězrnný ACO11 40 mm ČSN EN spojovací postřik 0,3 kg/m2 ČSN asfaltový beton hrubozrnný ACP mm ČSN EN infiltrační postřik 0,6 kg/m2 ČSN štěrkodrť frakce 0-32 ŠD A 150 mm ČSN štěrkodrť frakce 0-32 ŠD B mm ČSN Celkem mm Konstrukce dlážděných sjezdů a parkoviště je navržena s krytem z betonové dlažby: - betonová dlažba (20x10 šedé barvy) DL 80 mm ČSN drcené kamenivo frakce 4-8 DK 40 mm ČSN vrstva ze směsi stmelené cementem SC C8/ mm ČSN štěrkodrť frakce 0-32 ŠD A 150 mm ČSN Celkem 400 mm Konstrukce chodníku a nástupiště je navržena s krytem z betonové dlažby. - betonová dlažba (20x10 šedé barvy) DL 60 mm ČSN drcené kamenivo frakce 4-8 DK 30 mm ČSN štěrkodrť frakce 0-32 ŠD B 150 mm ČSN Celkem 240 mm Suchý brod je navržen s krytem ze žulové dlažby. - žulová dlažba DL 100 mm ČSN ložní vrstva (+výplň spár) cement. maltou M25 XF3 L 40 mm ČSN štěrkodrť frakce 0-32 ŠD A 150 mm ČSN štěrkodrť frakce 0-32 ŠD B 150 mm ČSN Celkem 440 mm Nezpevněné sjezdy budou z vrstvy štěrkodrti ŠD B frakce 0-63 tloušťky 300 mm. Obrubníky a krajníky Vozovka řešené komunikace v km 0, , vpravo ve směru staničení a v km 0, , a 0, , vlevo ve směru staničení a Viadesigne, s.r.o. Strana 7

8 obratiště v celé délce jsou lemovány silniční obrubou s nášlapem +13 cm. V místě stávajícího přechodu pro chodce, navržených míst pro přecházení a v místě navrženého parkoviště je nášlap snížen na + 2 cm, je zde použita nájezdová obruba. V místě přechodu a míst pro přecházení je použita přechodová obruba délky 1,0 m. Nástupiště autobusové zastávky bude provedeno s nášlapem + 16 cm pomocí silniční obruby. Parkoviště je v místě napojení na místní komunikaci napojena na silniční obrubu (+13 cm a +16 cm) po stranách v délce 5 m je výška obruby lineárně snížena na + 10 cm. Protější strana parkoviště je tvořena nájezdovou obrubou s převýšením +10 cm. Vozovka řešené komunikace bude v km 0, , a od km 0, až na konec trasy vlevo ve směru staničení lemována silniční obrubou s převýšením +5 cm a od km 0, až na konec trasy vpravo ve směru bude na okraji vozovky betonový krajník. f) Režim podpovrchových vod a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK Na začátku trasy řešená komunikace a obratiště přechází stávající příkop vedoucí podél silnice III/4205. V trase komunikace bude odstraněn stávající betonový žlab a v km 0, je navržen trubní propustek DN600 se šikmými betonovými čely délky 18,8 m. Na začátku navrženého obratiště je navržen trubní propustek DN600 se šikmými betonovými čely délky 18,4 m. Železobetonová roura je položena na podkladním betonu C20/285 XF3 tloušťky 200 mm, pod kterým je vrstva štěrkopísku tloušťky 100 mm. Roura je obetonována v tloušťce 100 mm. Čelo propustku je šikmé 45 tloušťky 200 mm z betonu C30/37 XF2, položené na základu o rozměrech 800x500 mm (výška x šířka). Prostor u vtoku a výtoku je vydlážděn lomovým kamenem tl. 200 mm na betonovém loži tl 100mm. Okraj směrem do příkopu bude zpevněn betonovým pásem 200x200 C20/25. Sklon propustku bude 2 %. Podél řešené komunikace (vpravo ve směru staničení) je navržen podélný dlážděný rigol v km 0, , rigol má za úkol odvést povrchovou vodu tekoucí především od konce trasy, která se nachází pod příkrým kopcem. Rigol má v km 0,238 0,260 je navržen rigol hloubky 0,2 m vydlážděný příkopovou tvárnicí šířky 300 mm. V km 0, je navržen rigol hloubky 0,3 m a je vydlážděn příkopovou tvárnicí šířky 0,50 m. Rigol končí v km 0,036 30, kde přechází v příkop, vedoucí podél navrženého obratiště. Příkop je na svém začátku (v místě křížení řešené komunikace a navrženého obratiště) zpevněn lomovým kamenem (tl. 200 Viadesigne, s.r.o. Strana 8

9 mm) uloženým do betonového lože (tl. 100 mm) a štěrkopísku (tl. 100 mm). Zpevnění se nachází ve směrovém lomu příkopu o 90 stupňů, díky čemuž zde bude tekoucí voda zpomalena. Z obou stran (vtok a výtok) je zpevněn betonovým pásem 300x300 mm z betonu C20/25. Dále je příkop veden nezpevněný podél navrženého obratiště až do stávajícího příkopu vedoucího podél silnice III/4205. Stávající příkop bude mezi propustky a v obou směrech od propustků v délce 20,0 m pročištěn. Na začátku trasy řešená komunikace a obratiště jsou navrženy vždy po jedné uliční vpusti, která zabrání odtoku vody na silnici. Jedná se o typové uliční vpusti, které budou napojeny pomocí PVC přípojek DN150 napojeny na trubní propustky. Přípojky budou v celé délce obetonovány betonem tloušťky 100 mm. Pro odvodnění pláně je v komunikaci navržena podélná drenáž. V km 0, , je na navržené místní komunikaci navržena pravostranná drenáž a v km 0, , na obratišti levostranná drenáž, vždy s perforovaným potrubím DN100mm. Drenáž je vedeno zasakovací rýhou (hrubé drcené kamenivo frakce 8/16mm) o rozměrech cca 0,4 x 0,4m obalenou separační geotextílií. V trase potrubí jsou navrženy 3 kontrolní PP šachty DN600 (pojížditelné do DN400) v km 0,060 00; 0, a 0, Drenážní potrubí je v místě navržené vpustí ukončeno a je napojeno do navržené vpusti. Stmelená vrstva SC C u parkoviště a sjezdů bude vybavena drenáží. Skrz vrstvu bude vedena PVC trubka DN 70 mm, která bude vedena od horní hrany vrstvy a zapustí se cca 50 mm pod spodní povrch stmelené podkladní vrstvy. Vyplní se drceným kamenivem frakce 4-8 mm, překryje se filtrační geotextilií. Trubka se umístí v místě s nejnižší niveletou pak vždy po 3 m. Viz. TP 170 str. 23. g) Návrh dopravních značek a dopravního zařízení Na výjezdu z řešené místní komunikace na silnici bude odstraněna svislá dopravní značka P4 (Dej přednost v jízdě) a bude nahrazena svislou dopravní značkou P6 (Stůj dej přednost v jízdě). Navržené obratiště je v první polovině trasy řešeno jako jednosměrná komunikace, jednosměrný provoz je upraven značkou IP4b (Jednosměrný provoz) doplněnou značkami B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel) a E12 (text: MIMO BUS). Na výjezdu z obratiště je navržena svislá dopravní značka P6 (Stůj dej přednost v jízdě). Na vjezdu je navržena značka B2 (Zákaz vjezdu všech vozidel). Na silnici budou v obou směrech před křižovatkou s obratištěm osazeny značky B24a,b (Zákaz odbočení Viadesigne, s.r.o. Strana 9

10 vpravo, vlevo). Na silnici budou v obou směrech osazeny značky P2 (Hlavní pozemní komunikace) doplněné značkou E1 (Počet: 2x). Stávajíc dopravní značka P2 bude odstraněna. Jedna ze značek IP6 (Přechod pro chodce) nacházející se na stávajícím přechodu pro chodce bude přesunuta. Vodorovné dopravní značení v místě parkoviště bude zřízeno z dlažby kontrastní barvy k ostatní ploše parkoviště. h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby Nejsou požadovány žádné zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby. Péče o životní prostředí: Jedná se o rekonstrukci místní komunikace. Celkově lze hodnotit výstavbu po dokončení jako pozitivní, negativní vlivy vznikající nesporně při výstavbě je třeba eliminovat dodržováním všech předpisů a norem tak, aby stavbou nebyly narušeny přilehlé pozemky, zeleň. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Z hlediska zajištění bezpečnosti práce na staveništi i bezpečnosti silniční dopravy musí být staveniště řádně zajištěno dopravním značením. Dále je třeba při provádění prací dbát všech předpisů z hlediska bezpečnosti práce. Dle platného zákona č. 309/2006 Sb. musí investor zajistit na stavbě činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Požární bezpečnostní ochrana: Zřízením stavby nejsou dotčeny přístupové komunikace nebo nástupní plochy ke stávajícím objektům pro vozidla hasičského záchranného sboru. Stavebními úpravami nebude zasahováno do veřejného vodovodního řadu. Nebude omezena dostupnost vnějších odběrních míst požární vody (požární hydranty), zřízených dle ČSN V době realizace stavby bude umožněn průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému. Uzavírky v rámci stavby budou předem hlášeny centrále IZS. Po dokončení stavby bude umožněn průjezd vozidel hasičské a záchranné služby a Policie ČR. Viadesigne, s.r.o. Strana 10

11 Daná stavba nebude mít vliv na činnost hasičského záchranného sboru. Povrchové znaky inženýrských sítí, vpusti a poklopy budou výškově upraveny do nové nivelety. Hospodaření s odpady: V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým odpadem nakládat dle níže uvedených předpisů: zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů vyhláška 383/2001 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady Nebezpečné odpady budou odvezeny na příslušnou řízenou skládku (Velké Pavlovice), zbylé odpady (zemina, kamenivo apod.) budou uloženy na skládce v rámci katastru obce. i) Vazba na případné technologické zařízení Nejsou v projektové dokumentaci řešeny. j) Přehled provedených výpočtů V rámci návrhu stavby nebyly provedeny žádné výpočty. Upozornění: Tato dokumentace není realizační dokumentací stavby V Břeclavi prosinec 2013 Ing. Vojtěch Holub Viadesigne, s.r.o. Strana 11

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

D.1.1. SO 101 Technická zpráva

D.1.1. SO 101 Technická zpráva D.1.1. SO 101 Technická zpráva Základní charakteristiky stavby Úprava přechodu pro chodce Prvomájová, Praha-Radotín, p.č. 2524/1 Navrhovaná stavba se nachází na území hl. města Prahy, v městské části Praha

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE červenec 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

B.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: ppprojekt@ppprojekt.com B.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE květen 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1) Identifikační údaje

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1) Identifikační údaje SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje a) označení stavby Stavba : Oprava komunikace v ulici Zahradní Kraj : Středočeský Místo stavby : Hostivice Druh stavby : Oprava městské účelové komunikace

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : Situace výškopisu a polohopisu 1 : Podélný řez 1 : 500/50 6.

SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : Situace výškopisu a polohopisu 1 : Podélný řez 1 : 500/50 6. SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a polohopisu 1 : 200 5. Podélný řez 1 : 500/50 6. Vzorové příčné řezy 1 : 50 7. Charakteristické příčné řezy

Více

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY 1. Popis území 2. Popis stavebně technického řešení a) Kategorie cesty b) Směrové vedení trasy c) Připojení na stávající komunikace d) Výhybny e) Rozšíření v obloucích f) Odvodnění

Více

Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října

Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje a) označení stavby Stavba : Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října Kraj : Středočeský Místo stavby : Hostivice Druh stavby : Oprava

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva OPRAVA MK ul. PUSTÝ Stavba: OPRAVA MK ul. PUSTÝ Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce - 1 -

Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce - 1 - NÁZEV VÝKRESU: Č.V. TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101-1 INVESTOR: Obec Březolupy AUTORIZACE: Č.PARÉ: KRAJ: ZLÍNSKÝ MÍSTO: k.ú. Březolupy, silnice II/497 STAVBA: Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce STAVEBNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD 120015 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 1 / 8 PDPS 120015

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje stavby 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Název stavby : Město Rousínov Oprava veřejného prostranství Kroužek Místo stavby : Rousínov, místní část Kroužek Katastrální území : Kroužek Pozemek, parc.č.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany IČ 00231584 b) Projektant Ing.Pavel

Více

Viadesigne, s.r.o. Strana: 1

Viadesigne, s.r.o. Strana: 1 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK/OBJEDNATEL STAVBY, JEHO SÍDLO, KONTAKTNÍ ADRESA... 2 1.3 PROJEKTANT/ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JEHO SÍDLO,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 TECHNICKÁ ZPRÁVA Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy PDPS,SP INVESTOR: Obec Chvalovice,

Více

HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A.

HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A. HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A. 1. STÁVAJÍCÍ STAV Jedná se o centrální část obce Horní Blatná, konkrétně o ulici Bezručova. Je to přímá ulice, která začíná na náměstí Sv. Vavřince

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

a) identifikační údaje objektu Úprava povrchu ulice Kotkovy

a) identifikační údaje objektu Úprava povrchu ulice Kotkovy - 2 - a) identifikační údaje objektu Akce : Objekt : SO 101 Úprava komunikace Kraj : Moravskoslezský Místo stavby : Klimkovice Druh stavby : Rekonstrukce Investor : Město Klimkovice Projektant objektu

Více

F2.1 Rekonstrukce komunikace

F2.1 Rekonstrukce komunikace P-spektrum spol. s r.o. Dražovice 72, okr. Vyškov IČO:26275538 DIČ:342-26275538 AKCE : Oprava místní komunikace obce Ivanovice na Hané Chvalkovice na Hané ul. Velký Dvorek INVESTOR : Město Ivanovice na

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2018

TECHNICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2018 CHRASTAVA SBĚRNÝ DVŮR TECHNICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2018 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ : Před započetím veškerých prací je nutné vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru stavby a učinit opatření zabraňující jejich

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY 1 Ing. H A N D L Projekční a inž.kancelář Pořádí č. 1625 688 01 Uherský Brod Počet listů : 8 Zakázk. číslo : Ha - 12/09 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY C. STAVEBNÍ ČÁST 1. Objekty

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou OBSAH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 2 OZNAČENÍ STAVBY... Chyba! Záložka není definována..2 INVESTOR... 2 INVESTOR... 2.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 2.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 3.4.a Současný stav...

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBYTNÁ ZÓNA V OBCI VENDRYNĚ

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBYTNÁ ZÓNA V OBCI VENDRYNĚ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBYTNÁ ZÓNA V OBCI VENDRYNĚ Obsah 1. ÚVOD 1 2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 2.1. Identifikační údaje... 2 2.1.1. Stavba 2 2.1.2. Stavebník/objednatel 2 2.1.3. Zhotovitel dokumentace 2 2.2. Charakteristika

Více

1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE POUZE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ zpracovaná dle přílohy č.8 vyhlášky č.146/2008 Sb. ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI ZRANITELNÝCH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU V OBCI TACHOV SO 100 POZEMNÍ KOMUNIKACE 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Objednatel Stupeň PD: Projektant: Zřízení autobusové zastávky Chrastava - Termální lázně Město Chrastava Ing. Michael Canov, starosta Náměstí

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing. Petr KRÁL

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing. Petr KRÁL 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant : Technická kontrola : Zhotovitel : Projektant : Hlavní projektant : Ivana RADOJČIĆOVÁ MěÚ : Šabina Kraj : Karlovarský Datum : 03/2015 Stavebník : Obec Šabina,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ...3 c) VYHODNOVENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ...3 c) VYHODNOVENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V OBSAH: a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ...3 c) VYHODNOVENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI...6 d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

101.01 Technická zpráva.

101.01 Technická zpráva. 1 101.01 Technická zpráva. a. Všeobecně. Předmětem zpracování dokumentace tohoto objektu je úprava stávající místní komunikace v ulici Spáčilova v rámci výše uvedené stavby vč. napojení navazujících ploch.

Více

Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině

Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině Technická pomoc TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 4527/TP Arch. č. DO-6-12701 Březen 2016 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice a. s. Kollárova 11,

Více

ZAK.Č.13/012, MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZAK.Č.13/012, MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY Stavební objekt: Místo stavby: Katastrální

Více

Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice

Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a C.1. T e c h n i c k á z p r á v a Název akce: Rekonstrukce komunikace Přes les 1. Vytýčení stavby a identifikace v terénu: Stavba výškově i směrově kopíruje trasu stávající cesty. Místa jednotlivých dílčích

Více

Technická zpráva. k dopravnímu řešení

Technická zpráva. k dopravnímu řešení Technická zpráva k dopravnímu řešení a) Identifikační údaje objektu Název akce : Obytná zóna - II. etapa Obytná skupina Na Bábě / I. etapa / Stavební část A2 Dopravní řešení Město : Domažlice Městský úřad

Více

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní údaje

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní údaje Technická zpráva 1. Identifikační údaje stavby Stavba : Místo stavby : silnice III/05523 Katastrální území : Strážnice na Moravě Kraj : Jihomoravský Investor : Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Více

Obec Opatovice, Velké dráhy 152, Opatovice

Obec Opatovice, Velké dráhy 152, Opatovice Objednatel: Zhotovitel: Zodpovědný projektant: Obec Opatovice, Velké dráhy 152, 664 61 Opatovice STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice IČ: 26245906, tel./fax.: 568 422 142, e-mail:

Více

Rekonstrukce ulice Slovanská v České Třebové TECHNICKÁ ZPRÁVA. Česká Třebová. Dokumentace pro stavební povolení

Rekonstrukce ulice Slovanská v České Třebové TECHNICKÁ ZPRÁVA. Česká Třebová. Dokumentace pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Rekonstrukce ulice Slovanská v České Třebové Rekonstrukce

Více

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 PROJEKTOVÝ ATELIÉR, KOPÍROVACÍ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD TEL. 569 430 547 FAX 569 430 547 VENKOVNÍ ÚPRAVY Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 Technická zpráva Zakázka č. : 11

Více

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1 Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA k.ú. Obora u Loun: Polní komunikace C 1 Jedná se o kategorii P 4/30, to znamená hlavní, jednopruhová polní komunikace s návrhovou rychlostí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

OPRAVA CHODNÍKU V ŠAFAŘÍKOVĚ ULICI

OPRAVA CHODNÍKU V ŠAFAŘÍKOVĚ ULICI Název stavby: Místo stavby: Investor: Autor projektu: OPRAVA CHODNÍKU V ŠAFAŘÍKOVĚ ULICI Tábor k.ú. Tábor, parc.č. 2180, 2184, 2293 Město Tábor, Odbor dopravy Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PRO

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany, IČ 00231584 c) Projektant Ing.Pavel

Více

II/400 Přeskače - průtah realizace 2012

II/400 Přeskače - průtah realizace 2012 realizace 2012 Strana 1 Základní údaje o stavbě: Název stavby: Rok výstavby: 2012 Charakter stavby: Rekonstrukce Prioritní osa: 1 Dostupnost dopravy Oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v

Více

C TECHNICKÁ ZPRÁVA

C TECHNICKÁ ZPRÁVA C.4.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 04 4.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

ZŠ PLASY VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE UČEBEN VE STÁVAJÍCÍ BUDOVĚ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ

ZŠ PLASY VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE UČEBEN VE STÁVAJÍCÍ BUDOVĚ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ ZŠ PLASY VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE UČEBEN VE STÁVAJÍCÍ BUDOVĚ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ OBSAH: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ SO 120 KOMUNIKACE MIMOAREÁLOVÉ TECHNICKÁ

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY. Technická zpráva

F. DOKUMENTACE STAVBY. Technická zpráva DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE F. DOKUMENTACE STAVBY Technická zpráva Obsah : a) Identifikační údaje objektu...2 b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení...2 c) Vyhodnocení průzkumů

Více

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a

Více

Zjednodušená projektová dokumentace Akce Oprava místní komunikace ul. 17. Listopadu Šluknov

Zjednodušená projektová dokumentace Akce Oprava místní komunikace ul. 17. Listopadu Šluknov nám. Míru 1, 407 77 Šluknov Zjednodušená projektová dokumentace Akce Oprava místní komunikace ul. 17. Listopadu Šluknov Oprava živičných povrchů místní komunikace Šl- MK- 01 ulice 17.listopadu v k.ú. a

Více

OPRAVA CHODNÍKU- UL. JESENSKÉHO

OPRAVA CHODNÍKU- UL. JESENSKÉHO Název stavby: OPRAVA CHODNÍKU- UL. JESENSKÉHO Místo stavby: parc.č. 4515, 4520, 4519/44, 4519/46, 4519/54, 4519/53, 4519/55, 4519/52, 4519/56, 4519/47, 4501, k.ú. Tábor Investor: Autor projektu: Město

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MÍSTNÍ KOMUNIKACE LOKALITA SEVER - VÁPENKA V OBCI BUKOVANY OBSAH : 1. Textová část Technická zpráva 2. Výkresová část: Situace celková M 1:500 Situace podrobná M 1:500 Vzorové řezy

Více

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ... PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Investor Zodp. projektant Vypracoval Obec Dolní Podluží

Více

ODEHNAL Petr projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL Petr projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL Petr projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, 678 01 Blansko C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V lokalitě Selkov etapa IV.c ČERNÁ HORA SO 05 Komunikace DUBEN 2012 a)

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

ING. NESTROJ ING.ŠEVČÍK ING.HRUBOŠ 3 A4 RDS. TZ.doc HIP ZODP.PROJEKTANT VYPACOVAL ZAK. ČÍSLO INVESTOR MĚSTO UH. HRADIŠTĚ OKRES UH. HRADIŠTĚ ARCH.

ING. NESTROJ ING.ŠEVČÍK ING.HRUBOŠ 3 A4 RDS. TZ.doc HIP ZODP.PROJEKTANT VYPACOVAL ZAK. ČÍSLO INVESTOR MĚSTO UH. HRADIŠTĚ OKRES UH. HRADIŠTĚ ARCH. TECHNICKÁ ZPRÁVA HIP ZODP.PROJEKTANT VYPACOVAL ING. NESTROJ ING.ŠEVČÍK ING.HRUBOŠ INVESTOR MĚSTO UH. HRADIŠTĚ KRAJ ZLÍNSKÝ AKCE OKRES UH. HRADIŠTĚ OBEC UH - MÍKOVICE REKONSTRUKCE UL. PODBOŘÍ - MÍKOVICE

Více

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava OBSAH DOKUMENTACE Oprava komunikace U Kostela - Chrastava A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 A4 B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY B.1 1: 10 000 PŘEHLEDNÁ SITUACE 1 A4 B.2 1: 5 000 ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY 1 A4 B.3 1: 200 KOORDINAČNÍ

Více

C.1D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

Název stavby: Oprava komunikace u hřbitova včetně odvodnění. Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice

Název stavby: Oprava komunikace u hřbitova včetně odvodnění. Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Oprava komunikace Chrastava, Hřbitovní ulice

Více

Ing. Martin Kohout-IMK projekt; Klínovecká 998; PS 23; 363 01 Ostrov; tel. 353821435 e-mail: imk.projekt @ volny.cz NEJDEK

Ing. Martin Kohout-IMK projekt; Klínovecká 998; PS 23; 363 01 Ostrov; tel. 353821435 e-mail: imk.projekt @ volny.cz NEJDEK C. výkresová a přílohová část technická zpráva-dopravní řešení archivní číslo: 1203036b stupeň: DUR datum: březen 2012 objednal: MěÚ Nejdek zpracoval: ing. Martin Kohout Alena Kuželová NEJDEK CHODNÍK SMĚR

Více

Malá Tyršovka, Praha 12. Průvodní a Technická zpráva

Malá Tyršovka, Praha 12. Průvodní a Technická zpráva PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Oprava pozemní komunikace Malá Tyršovka v Praze 12 Investor: ÚMČ Praha 12, 143 00 Praha 4, Písková 830/25 Druh stavby: Komunikace, chodník Projektant: Ing. Jiří Sobol,

Více

OBSAH. 2.1 Směrové řešení Výškové řešení Zemní práce Schodiště... 5

OBSAH. 2.1 Směrové řešení Výškové řešení Zemní práce Schodiště... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU...2 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ...2 2.1 Směrové řešení... 4 2.2 Výškové řešení... 5 2.3 Zemní práce... 5 2.4 Schodiště... 5 3 VYHODNOCENÍ

Více

SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA

SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA C.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.2. PŘEHLEDNÁ SITUACE C.3. SITUACE STAVBY

Více

Průvodní zpráva. Název stavby: Oprava místních komunikací Rakovník Zátiší 2.část

Průvodní zpráva. Název stavby: Oprava místních komunikací Rakovník Zátiší 2.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Oprava místních komunikací Rakovník Zátiší 2.část Místo stavby: ul. Krinitova, ul. Heroldova Investor: Zhotovitel: Město Rakovník Husovo náměstí 27

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

RAPOTICE DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ REKONSTRUKCE ULICE "K SOKOLOVNĚ" Obsah: A. Průvodní zpráva

RAPOTICE DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ REKONSTRUKCE ULICE K SOKOLOVNĚ Obsah: A. Průvodní zpráva Zhotovitel: Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava www.agroprojektjihlava.cz, agroprojekt@agroprojektjihlava.cz, +420 567 210 066 RAPOTICE REKONSTRUKCE ULICE "K SOKOLOVNĚ"

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1 PROJEKTY DOPRAVNÍCH STAVEB, Srpnová 171 541 01 Trutnov, tel. 603 919 318 Zodpovědný projektant Vypracoval Akce Investor Klášterská Lhota - oprava místní komunikace na p.p.č. 630/1 Obec Klášterská Lhota

Více

P O P I S Ú Z E M Í S T A V B Y

P O P I S Ú Z E M Í S T A V B Y B. 1 P O P I S Ú Z E M Í S T A V B Y a) Charakteristika stavebního pozemku Stavba je situována na okrajích souvislé zástavby obce. V Zavadilce se jedná o vjezd do obce od Pavlova, ve Svinově začátek oboustranného

Více

II/408 Dyjákovice, průtah realizace 2013 2014

II/408 Dyjákovice, průtah realizace 2013 2014 II/408 Dyjákovice, průtah realizace 2013 2014 Strana 1 Základní údaje o stavbě: Název stavby: II/408 Dyjákovice, průtah Rok výstavby: 2013-2014 Charakter stavby: Prioritní osa: Oblast podpory: Registrační

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

- 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

- 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 - Polní komunikace C 58 dle schváleného návrhu KPÚ v KÚ Paceřice Dokumentace ke stavebnímu povolení C. Stavební část C 102 Polní komunikace C 58 HS : 001/02/2009 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Oprava místních komunikací a výstavba odstavných míst Název stavby Místo stavby parcela č. 1864/7;/8;/11;/12 a 531/9 k.ú. Hrušovany u Brna Investor

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava

Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) Stavební objekt: SO 101 Komunikace + chodník podél komunikace SO 102 Parkoviště SO 103

Více

C.1.1.1. Technická zpráva

C.1.1.1. Technická zpráva PD REKONSTRUKCE ULICE REVOLUČNÍ A ROOSEVELTOVA, CHRUDIM SO101 KOMUNIKACE C.1.1.1. Technická zpráva Investor: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim, IČO 270211 Zakázkové číslo: 1605/2011 Archivní

Více

M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t o d b o r d o p r a v y

M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t o d b o r d o p r a v y 1 M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t o d b o r d o p r a v y Nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 482 464 011, fax 00420 482 464 047 Obdrží: dle rozdělovníku Č. j. MUF 2409/2015/OD/Bu/140

Více

Datum: 01/2011. Kraj: telefon: staveb. Obec: Investor: Chodov. Navrhl: Soubor: 3 x A4 DPS

Datum: 01/2011. Kraj: telefon: staveb. Obec: Investor: Chodov. Navrhl: Soubor: 3 x A4 DPS Příloha: Chodov, Tovární ulice Komunikace pro pěší a parkoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: projektování dopravních staveb autorizovaný inženýr dopravních staveb projektant dopravních staveb Jelínkova 1875,

Více

Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Stručný technický popis 3. Závěr. 1. Identifikační údaje :

Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Stručný technický popis 3. Závěr. 1. Identifikační údaje : Technická zpráva 023/13.C.1.1 k dokumentaci pro ohlášení stavby (DOS) Oprava účelové komunikace ulice Pod Světlou Horou u č.p. 152 ve Svobodě nad Úpou, kraj Královéhradecký Povodňové škody Obsah : 1. Identifikační

Více

C 01 SOUHRNNÁ ZPRÁVA

C 01 SOUHRNNÁ ZPRÁVA C 01 SOUHRNNÁ ZPRÁVA Obsah: Identifikační údaje stavby a investora...1 Přehled podkladů...1 Základní údaje...2 Důvod stavby...2 Charakter stavby...2 Správci a uživatelé...2 Napojení na dopravní infrastrukturu...2

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 100 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 100 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přestupní terminál v Novém Bydžově 3. etapa SO 100 Komunikace a zpevněné plochy strana 2/11 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 100 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ... 3 2.1

Více

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 00241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Styková křižovatka v obci Hostěrádky Rešov

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Styková křižovatka v obci Hostěrádky Rešov TECHNICKÁ ZPRÁVA Styková křižovatka v obci Hostěrádky Rešov Název stavby: Stykové křižovatka v obci Hostěrádky Rešov u Obecního úřadu Místo stavby: Hostěrádky Rešov Kraj: Jihomoravský Datum: listopad 2013

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více