František Kyncl & Els Moes

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. 7. 2012 2. 9. 2012. František Kyncl & Els Moes"

Transkript

1 František Kyncl & Els Moes

2 F. Kyncl. Monostruktura, detail, 80. léta akryl na papíře, 191,5 x 97,5 E. Moes: Between lines, detail, 2009 olejová a alkydová barva na plátně, 140 x 140

3 Franitšek Kyncl Výtvarná díla připomínají otevřené knihy. Dá se v nich číst, sledovat hlavní dějovou linku, nechat se unášet specifickým stylem a jazykem každého autora. Co je však vepsáno mezi řádky? František Kyncl mezi ně vetkl samu podstatu svých objektů, monostruktur vzdušnost, křehkost a nadčasovost gotických katedrál, dynamiku, barevnost i iluzivnost barokních chrámových staveb, prostor těsně propojený s vlastními prožitky, zkušenostmi i myšlenkami. Nesmazatelné stopy zde zanechal i odchod z republiky /1968/, život v exilu, vlastní těžká nemoc i blízkost empatické manželky Elsi. Je možné vyčíst touhu nalézt a vystavět konstrukci, která potvrdí správnost zvolených stavebních principů /geometrický řád/, přitom však umožní otevřít prostor, osvobodí člověka od vžitých vazeb. Kde je začátek a kde je konec? Není to podstatné, vztah mezi jednotlivými segmenty objektu je pevný, logický, začátek a konec pouze vymezují cestu, po které autor jde. V meziřádcích je vepsána i melodie hudby, kterou František poslouchal. Její tóny a tempo přenášel do barevných tahů a doteků zanechávaných na dlouhých pásech papíru, který se zvolna odvíjel z Františkova vynálezu pohyblivého válce /bubnu/. Vznikají tak hudební záznamy, ve kterých barva nevyjadřuje pocit ze skladby, ale odlišuje jednotlivé zvuky, jejich rozdílné rytmy. Melodie Steva Reicha, P. I. Čajkovského a dalších se mísí s ruchy z ulice, s hlasy automobilů či tichým broukáním autora. Každá Kynclova kresba i stavba začíná bodem. Bod je zrod, prvopočátek. Každý bod je jedna myšlenka. Myšlenky se dají vzájemně spojovat, jejich spojnicí je čára. Několik vzájemně propojených bodů a čar vytváří kresbu myšlenky. Taková kresba může být výkřikem v tichu, anebo také může být nejtišším tichem v ohlušujícím hřmotu. Kresba je slavnostní každodennost! Kresba je naše vlastní pozorování se v zrcadle! /F. Kyncl/ Každý člověk, předměty, hory, moře, města, planety, minulost, přítomnost i budoucnost vytváří konkrétní body, malé propojené tečky, z nichž vznikají čtyřstěny a pyramidy ve složitých strukturách nedozírného a nadčasového Univerza Františka Kyncla. V. Brucháčková Závodná, červen 2012 Franitšek Kyncl Art pieces remind us of open books. You can read in them, follow the main story line, let the specific style and language of an artist run away with you. What is, however, written between the lines? František Kyncl built in them the essence of his objects, mono structures airiness, fragility, timelessness of gothic cathedrals, dynamics, wealth of colours and illusoriness of baroque temples, space tightly connected to his own feelings, experiences and ideas. His emigration from the Czech Republic in 1968, serious illness and close relationship with his empathic wife Elsa left indelible impression in his art. You can see the desire to find and build a construction that would verify the rightness of chosen construction principles / geometric order/ and at the same time it would allow to open the space and set a man free from established relations. Where is the beginning and where is the end? It is not essential. The relationship between particular segments of an object is firm and logical. The beginning and end only mark the way followed by the artist. Even the music that František used to listen to is written between the lines. He transformed its tones and tempo into bright strokes of his brush left on a long paper belt that was slowly unwound from František s invention a movable roll /drum/. In this way he created sound recordings in which the colour does not express a feeling of a composition but it distinguishes particular sounds and their different rhythm. Melodies by Steve Reich, P.I Tchaikovsky and others blend with noises of streets and cars or silent humming of the artist. Every Kyncl s drawing or construction starts with a point. The point is the outset, the very beginning. Each point is an idea. The ideas can be interconnected and they are joined by a line. Several interconnected points and lines create the drawing of an idea. Such a drawing can be a shout into silence or it can be the ultimate silent silence in deafening rumble. Drawing is festive dailiness! Drawing is our own self-reflection in a mirror. /F. Kyncl/ Every man, object, mountain, sea, town, planet, past, present or future creates concrete points, small interconnected dots from which tetrahedrons and pyramids in complex structures of vast and timeless Universe of František Kyncl emerge. V. Brucháčková Závodná, June 2012 Franitšek Kyncl Narozen v Pardubicích Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha Vyšší uměleckoprůmyslová škola, Praha 1962 Návštěva Sovětského svazu, seznamuje se s ruskou avantgardou a konstruktivismem 20. let 1966 Cesta do Rakouska a Itálie, v Římě se setkává s tvorbou Lucia Fontány, která ho ovlivnila 1968 Odcestoval do Rakouska 1969 Přesídlil do Německa a zůstal ve vynucené emigraci Akademie výtvarného umění, Dűssledorf, profesor G. Hoeme 1974 Od tohoto roku vydává časopis Schwarz auf Weiss, který přináší informace o české exilové scéně Pedagog na dűssledorfské akademii Svými pracemi je zastoupen v řadě veřejných i soukromých sbírek. František Kyncl zemřel 17. července 2011 v Dűssledorfu. Franitšek Kyncl 1934 Born on November 22 in Pardubice The Secondary School of Applied Art in Prague College of Fine Arts in Prague 1962 Visit to Soviet Union, he meets Russian avant-garde and constructivism of the 1920s 1966 Journey to Austria and Italy, in Rome he meets art by Lucia Fontana that influenced him 1968 Travelled to Austria 1969 Moved to Germany and stayed in forced emigration The Academy of Fine Arts in Dűssledorf /Professor G. Hoeme/ 1974 From this year he edits the magazine Schwarz auf Weiss that brings information about Czech exile scene Teacher at Academy in Dűssledorf His art pieces represent him in many public and private collections. František Kyncl died on July 17 in 2011 in Dűssledorf. Prostorová struktura, detail, 80. léta bambus, epoxid, akryl

4 Prostorová kresba, 1983 papír, tuš, kolrované dřevěné tyčky, 25 x 29 x 5 Červený obraz, x 40 x 2, dřevo, plátno, akryl Průhled do instalace výstavy v Galerii města Pardubice Každý bod je jedna myšlenka. Myšlenky se dají vzájemně spojovat... F. Kyncl Prostorová struktura, 80. léta detail, bambus, epoxid, akryl

5 Els Moes Stopy to jsou stíny živých bytostí obtisknuté do základní matérie. Některé existují jen krátce, jejich jepičí život obohatí a projasní daný okamžik. Poté se rozplynou stejně rychle jako otisky bosých chodidel v drobném mořském písku. Jiné mají vyvolat údiv nad jednoduchostí formy a samozřejmostí, s jakou byly stvořeny /pravěké malby na zdech jeskyní/. Jsou i takové, které dokládají a mapují dávné formy života na Zemi. Leží ve vrstvách seskládaných na sebe, chrání svá tajemství pro ty, kteří jsou připraveni odkrýt a dešifrovat jejich zpověď. Jaké stopy a svědectví zanechává na svých plátnech nizozemská výtvarnice Els Moes (1950)? Dříve než začala studovat na haarlemské výtvarné akademii, pracovala Els v archeologickém výzkumu. Snímala jednotlivé vrstvy usazené půdy, naučila se proplouvat hlubinami času, zjistila, že mnohé souvislosti je možné vypozorovat jen díky mravenčí píli, pokoře a schopnosti empatie. Zkušenosti nabyté v archeologii využila i při své výtvarné tvorbě. Nanáší a vrství olejovou barvu na plátna a nechává ji schnout. Opakováním tohoto časově náročného procesu modeluje reliéfní strukturu. Ta je tvořena řadou plastických linií, které dodržují předem zvolený rytmus a sklon. Směr nanášení barvy i úmyslné odchylky ve směrování linek způsobují změny v lámání světelných paprsků, vytvářejí stíny a dodávají reliéfům větší plasticitu, často mění intenzitu barvy. Povrch plátna nezobrazuje skutečnou podobu konkrétní věci, postavy či děje, ale zachycuje samotný průběh utváření. Jde o portrét výtvarného procesu, je odhalena strukturovaná krajina vnitřního světa autorky i pocitů diváka, které se vedle sebe ukládají do pásů vytyčených barevnou stopou. Barevnost jejích prací se blíží monochromnímu projevu. Její plátna jsou černá nebo bílá, ostatní barvy používá velmi opatrně. Strukturované bílé a černé plochy odráží světlo, které se stává spolutvůrcem výtvarného díla. Někdy se na ploše reliéfu objevuje velká rozsedlina, průrva, na jejímž dnu je možné spatřit úzký proužek jasné barvy. Svůj tichý půvab mají i čisté a skromné reliéfy z trhaného papíru. Els Moes kompozici svých prací předem pečlivě promýšlí. Zároveň však ponechává divákům prostor pro vlastní představy, intuici a sny. Snad právě proto vzniká mezi obrazem a divákem zvláštní pouto a souznění. V. Brucháčková Závodná, červen 2012 Els Moes Tracks. Tracks are shadows of living beings printed on basic materia. Some exist only for a short time but their short life will enrich and light up the very moment. Then they will vanish as fast as bare footprints in fine sea sand. Other ones should elicit wonder when you see the simplicity of form and the obvious and natural way in which they were created /ancient cave paintings/. There are also those proving and describing ancient forms of life on Earth. They are in layers keeping their secret for those who are ready to discover and decipher their confession. What tracks and evidence appear in paintings of a Dutch artist Els Moes /1950/? Before she started studies at the Haarlem Academy of Art, Els did archaeological research. She took samples of soil sediments in particular layers. She learnt to sail in time depth. She found out that many relations can be seen only when you work hard, when you are humble and empathic. She used experience obtained in archaeology also in her art work. She applies the paint in layers and lets it dry. Repeating this timeconsuming process she shapes a relief structure. It is created through a number of plastic lines that follow pre-set rhythm and declination. The way of applying the paint and deliberate irregularity in forming lines cause changes in light rays breaking, make shadows, give reliefs more plasticity and change the intensity of colour. The surface of a painting does not reflect a real image of a particular thing, figure or act but it reflects the process of creation itself. It is a portrait of an art process. The structured landscape of artist s inner world and of spectators feelings are revealed and they are stored in bands marked by colour strokes. Colour scheme of her artworks is close to monochrome expression. Her paintings are black or white. She uses other colours very carefully. Structured white and black planes reflect light that becomes co-author of the art work. Sometimes a great ravine appears on the relief plane. On its bottom you can see a tiny ray of bright colour. Clean and humble reliefs from torn paper have its silent charm, too. Els Moes thinks the composition of her art pieces over again. At the same time she gives spectators space for their own imagination, intuition and dreams. Maybe that is why a mysterious connection and harmony between a painting and spectator is formed. V. Brucháčková Závodná, June 2012 Els Moes Narozena v Bergschenhoek Vystudovala Akademii výtvarných umění v Utrechtu Její práce jsou zastoupeny ve státních i soukromých institucích a sbírkách např. Beelende Kunst, Amsterodam-Zuidoost, Museum Waterland, Purmerend, Maatschappij arti et Amictiea, Amsterdam, Se Vishal, Haarlem Els Moes 1950 Born on 7 April in Bergschenhoek Studied the Utrecht School of Arts Her artworks are represented in state and private institutions and collections /e.g. Beelende Kunst, Amsterodam- Zuidoost, Museum Waterland, Purmerend, Maatschappij arti et Amictiea, Amsterdam, Se Vishal, Haarlem/ Bez názvu, 2011 olejová a alkydová barva na plátně, 30 x 40

6 Between lines, detail, 2007 olejová a alkydová barva, plátno, 110 x 120 Bez názvu, detail, 2009 trhaný papír, barva, 24 x 24 Bez názvu, 2012 olejová a alkydová barva, plátno, 40 x 40 Bez názvu, 2012 olejová a alkydová barva, plátno, 50 x 50

7 GALERIE ZÁVODNÝ Galerie Závodný František Kyncl & Els Moes Kurátor/Curator: V. Brucháčková Závodná Výstava se uskutečňuje ve spolupráci s Elsi Kyncl, Art traffic /Eva Kolarik/ a Galerií města Pardubice /Pavel Šmíd/ The exhibition is held in collaboration with Elsi Kyncl, Art traffic /Eva Kolarik/ and Gallery of the town Pardubice /Pavel Šmíd/ Překlad/Translation: Kamila Tomanová Fotografie/Photography: Daniel Kamenár, Petr Moško, archív Els Moes Grafický koncept/graphic Concept: Jitka Vrbková, Jan Říčný Grafický úprava a dtp/graphic design and dtp: Daniel Kamenár Tisk/Printing: CCB, s.r.o. Vydavatel/Published by: Galerie Závodný 2012, Husova 3, Mikulov,

Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines

Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines Galerie MIRO vyslovuje poděkování MIRO Gallery extends its thanks to Museum Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha Galerie

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Galerie MIRO vyslovuje poděkování the MIRO Gallery extends its thanks to Galerie Michael Haas, Berlín soukromí sběratelé

Více

46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě at the Imperial Stables at Prague Castle

46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě at the Imperial Stables at Prague Castle 46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě at the Imperial Stables at Prague Castle 46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě

Více

KRATOCHVÍL BOTMAN DAVID HOUSER ŠPAČEK ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ

KRATOCHVÍL BOTMAN DAVID HOUSER ŠPAČEK ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ BOTMAN HOUSER DAVID ŠPAČEK milan machiel KRATOCHVÍL petr kurátor USA/CZ antonín NL CZ jiří CZ DE/CZ vladimír CZ student ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ DE/CZ klára Jsou na světě jedinečná místa, která si zaslouží

Více

Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku Pavel Piekar

Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku Pavel Piekar Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku Pavel Piekar barevné linoryty, kresby Pavel Piekar barevné linoryty, kresby Pavel Piekar Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku barevné linoryty, kresby Galerie umění

Více

jan pfeiffer ini@inigallery.cz I www.inigallery.cz INI GALLERY

jan pfeiffer ini@inigallery.cz I www.inigallery.cz INI GALLERY jan pfeiffer ini@inigallery.cz I www.inigallery.cz INI GALLERY Jan Pfeiffer Narozen 1984 v Praze, žije a pracuje v Praze, České republice Vzdělání 2010 Cooper Union, New York, USA semestrální stáž 2008

Více

Alena Kupčíková. Chlupatice v tanci slunce Hairies in a Sun Dance 22.2. 25.3. 2007. www.cmvu.cz

Alena Kupčíková. Chlupatice v tanci slunce Hairies in a Sun Dance 22.2. 25.3. 2007. www.cmvu.cz Alena Kupčíková Kmochova 10, 150 00 Praha 5, +420 604 145 011 akupcikova@volny.cz Narození: 22. října 1976 v Šumperku, Česká republika Born 22nd October 1976 in Šumperk, Czech Republic Studia: 1993-1995

Více

Vydrží-li kultura, přežije národ. If a nation s culture survives, then so too does the nation. Jan Mládek

Vydrží-li kultura, přežije národ. If a nation s culture survives, then so too does the nation. Jan Mládek Vydrží-li kultura, přežije národ. If a nation s culture survives, then so too does the nation. Jan Mládek Výroční zpráva 2009 2009 Annual Report Vydalo Museum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových na jaře

Více

veronika drahotová KINIK

veronika drahotová KINIK veronika drahotová KINIK korektury: Mgr. Magda Pencíková, Clare Wallace grafická úprava: Veronika Drahotová podpora: Studio PosAm tiskárna: Libertas a.s. 1000 kusů Veronika Drahotová 2007 www.veronikadrahotova.com

Více

Dan Bowran. Leo Sasaki. Ieva Ekmane. Toshiko Fujii. Vesela Papadakis. Michaela Mertlová Martin Jakobsen. Miroslava Kupčíková.

Dan Bowran. Leo Sasaki. Ieva Ekmane. Toshiko Fujii. Vesela Papadakis. Michaela Mertlová Martin Jakobsen. Miroslava Kupčíková. Stanislav Libenský Award 2014 Austyn Finnegan Andra Jõgis Alexandra Mureșan Abram Deslauriers Claire Deleurme Christopher Woodley Carl Schröder Branka Uljarević Eva Wirthová Eita Shinzato Diána Farkas

Více

15. 12. 2011 20. 1. 2012. Dalibor Chatrný & Radek Kratina

15. 12. 2011 20. 1. 2012. Dalibor Chatrný & Radek Kratina 15. 12. 2011 20. 1. 2012 Dalibor Chatrný & Radek Kratina Dalibor Chatrný bez názvu, 1970 Radek Kratina Zátky, 1963 barva, dřevo, provázek, každá deska 99x50 bílé zátky, 76x52 Dalibor Chatrný Místa v prostoru

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

Před obrazy Veroniky Holcové Marek Toman

Před obrazy Veroniky Holcové Marek Toman Veronika Holcová Před obrazy Veroniky Holcové Marek Toman Obrazy Veroniky Holcové v sobě spojují protiklady chvějivé barevné plochy a utajené figurální motivy, dutiny jeskyní a sloupoví skal, žhavost imaginace

Více

Výstavy 2011 / Exhibitions 2011 - Praha

Výstavy 2011 / Exhibitions 2011 - Praha 9 878090 488915 Výstavy 2011 / Exhibitions 2011 - Praha The Deputy Prime Minister of the government and the Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic Karel Schwarzenberg assumed patronage over

Více

Vladimír Vašíček. výběrová retrospektiva selective retrospect. Galerie Brno, Brno, Veselá 14 1.7. 28.8.2005

Vladimír Vašíček. výběrová retrospektiva selective retrospect. Galerie Brno, Brno, Veselá 14 1.7. 28.8.2005 Vladimír Vašíček výběrová retrospektiva selective retrospect Galerie Brno, Brno, Veselá 14 1.7. 28.8.2005 Verze pro / Version for www.sweb.cz/art.vasicek.contact Česky / English Původní verze tištěná /

Více

DAVID CAIS KOŤÁTKOVÁ KOVANDA KRÁL SAĽNIKOV PAVLICOVÁ

DAVID CAIS KOŤÁTKOVÁ KOVANDA KRÁL SAĽNIKOV PAVLICOVÁ CAIS KOVANDA KRÁL KOŤÁTKOVÁ DAVID vladimir jiří milan kurátor CZ jiří CZ CZ eva CZ CZ radovan CZ student SAĽNIKOV PAVLICOVÁ RUS petra Vážení přátelé, milovníci umění, již popatnácté máme to štěstí poohlédnout

Více

Membra Disjecta for John Cage.

Membra Disjecta for John Cage. Membra Disjecta for John Cage. Wanting to Say Something About John Membra Disjecta pro Johna Cage. Chceme říct něco o Johnovi Published on the occassion of the exhibition / Vydáno ku příležitosti výstavy

Více

THE WASTE LAND. 1. 9. 18.00 vernisáž, od 19.00 performance Sue Tompkins 11. 10. 19:00 čtení Jiří Valoch

THE WASTE LAND. 1. 9. 18.00 vernisáž, od 19.00 performance Sue Tompkins 11. 10. 19:00 čtení Jiří Valoch THE WASTE LAND 1. 9. 18.00 vernisáž, od 19.00 performance Sue Tompkins 11. 10. 19:00 čtení Jiří Valoch Umělci: Rashid Johnson, Zbigniew Libera, Jan Nálevka, Jiří Thýn, Sue Tompkins kurátorka Lenka Vítková

Více

SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1 Anotace absolventských projektů 2013. Třída Číslo AP Anotace CZ Anotace EN

SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1 Anotace absolventských projektů 2013. Třída Číslo AP Anotace CZ Anotace EN 09A 1 09A 2 09A 3 09A 4 09A 5 09A 6 09A 7 09A 8 09A 9 09A 10 Práce teoreticky popisuje výrobu měřiče aktuální úrovně osvětlení (tzv. luxmetru). Součástí práce je software pro mikroprocesor, psán v programovacím

Více

INTRODUCTION PŘEDMLUVA

INTRODUCTION PŘEDMLUVA 2 3 4 5 INTRODUCTION PŘEDMLUVA Now in its third PINK edition, TINA B. The Prague Contemporary Art Festival continues to endeavour to fulfil its primary goal combining the creative energy of Central Europe

Více

Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II Interdisciplinarity in the Care for Cultural Heritage II

Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II Interdisciplinarity in the Care for Cultural Heritage II Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II Interdisciplinarity in the Care for Cultural Heritage II Sborník abstraktů příspěvků Conference proceedings (abstracts) Litomyšl 23. - 24. 5. 2013 Univerzita

Více

Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012

Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012 Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012 Úvodem Introduction V horkém létě se jen těžko uvažuje nad barevným a chladným podzimem, dokonce bych snad ani neřekl, že se na něj těšíme. Nicméně čas k němu

Více

MUSTERDOPPELSEITEN AUS DEM KAPITEL ARCHITEKTUR AUSGESUCHTE DOPPELSE TENMUSTER S ND N CHT W E M BUCH N DER GLE CHEN RE HENFOLGE PRESENT ERT ill. 279 veslařský klub Neratovice ill. 322 ill. 324 ill. 322,323,324

Více

Mezinárodní letní škola umění 2010 International Summer School of Art

Mezinárodní letní škola umění 2010 International Summer School of Art Mezinárodní letní škola umění 2010 International Summer School of Art Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni Institute of Art and Design of the University of West Bohemia Kontakt Ústav umění

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

Dialog (1991) 26 18 cm porcelán (1300 C), částečně glazováno. Dialogue (1991) porcelain (1300 C), partially glazed

Dialog (1991) 26 18 cm porcelán (1300 C), částečně glazováno. Dialogue (1991) porcelain (1300 C), partially glazed 1 Dialog (1991) 26 18 cm porcelán (1300 C), částečně glazováno Dialogue (1991) 26 18 cm porcelain (1300 C), partially glazed Poprvé upoutala Edita Devínska pozornost svojí závěrečnou prací na Vysoké uměleckoprůmyslové

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury Ateliér Johna O Reillyho a Zdeňky Němcové Zedníčkové Technical University of Liberec, Faculty of Art and Architecture Studio John O Reilly/Zdeňka

Více

Máte oblíbeného autora/ směr z historie architektury a z jakého důvodu Vás oslovuje?

Máte oblíbeného autora/ směr z historie architektury a z jakého důvodu Vás oslovuje? Tak zní krédo úspěšného architektonického Ateliéru Kunc. Jeho majitel a hlavní architekt MgA. Michal Kunc, který Royal Reportu poskytl rozhovor, k tomu dodává: Snažím se, aby moje domy byly pohodlné, aby

Více