Desatero přípravy dobrého marketingového plánu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Desatero přípravy dobrého marketingového plánu"

Transkript

1 Desatero přípravy dobrého marketingového plánu Marketing není jenom reklama. Je to funkce týkající se všech procesů ve firmě, vlastně je propojuje do jednoho celku. Určuje to, jak zákazníci vnímají firmu a její produkty, jak zaměstnanci vnímají postavení firmy na trhu a své místo v ní, stará se o goodwill, tedy o dobré jméno firmy v očích veřejnosti. A také přináší podněty, jak vnímat nové příležitosti na trhu a jak se vyhýbat ohrožením. To vše je užitečné dělat s rozmyslem mít plán. Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. konzultant marketingového řízení, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Než začneme připravovat marketingový plán, je třeba definovat místo marketingu ve firmě. Co od něho očekáváme, jaké úkoly má plnit a jak vyčíslit jeho přínos pro hospodářský výsledek. Pokud to neuděláme, sklouzneme k (bohužel častému) jevu, že marketing prostředky firmy pouze utrácí a žádné hmatatelné peníze nepřináší. Předkládáme deset rad, jak dobrý marketingový plán vytvořit. Rada č. 1 přizvěte marketing k rozhodování Nechte zástupce marketingu, aby se podíleli na tvorbě vrcholové strategie společnosti. Pověřte je sestavením tzv. PEST a SWOT analýzy, tedy rozborem vnějších a vnitřních faktorů, které ovlivňují vaše podnikání. Je potřeba selského rozumu a schopnosti podívat se na firmu z odstupu, definovat hlavní cíle, nezabíhat do přílišných detailů, ale zároveň vycházet se solidních primárních a sekundárních výzkumných údajů. Platí zásada: jestliže něco funguje, neměníme to. Analýzy se pak vlastně soustředí pouze na ty oblasti, v nichž tušíme možnost zlepšení. Rada č. 2 vymezte pole působnosti pro marketing a prodej Před formulováním úkolů v marketingovém plánu je třeba jasně definovat činnosti, kompetence, zdroje a odpovědnost oddělení prodeje a oddělení marketingu. Malé firmy 3

2 to mají složitější, protože obě funkce většinou vykonává stejná osoba. Jedná se však skutečně o odlišnou práci. Marketing se stará o vize, příležitosti, získávání nových zákazníků, přenáší informace do procesu tvorby produktů a jejich značek, cen, distribuce a propagace. Prodej pak na těchto zásadách a principech staví své prodejní techniky, organizaci, řízení prodejců a koncové ovlivňování zákazníků. Marketing zvyšuje hodnotu firmy využíváním tržních příležitostí. Prodej se stará o maximalizaci objemů v rámci dané marketingové strategie. Obě součásti jsou nezastupitelné a musí spolu dobře spolupracovat. Každý cíl musí být: Sspecific konkrétní: např. získáme 50 nových zákazníků, kteří se dohromady budou podílet na celkových tržbách 15 procenty, nikoli získáme nové zajímavé zákazníky Mmeasurable měřitelný: např. otevřeme pět nových poboček v Jihočeském kraji, nikoli zlepšíme organizaci prodeje Aaligned sladěný: např. pokud prodeje klesnou o víc než 10 procent, spustíme reklamní kampaň, nikoli na podzim opět spustíme reklamní kampaň Rrealistic realistický: např. pro rizikový zahraniční trh ustanovíme do konce pololetí obchodního zástupce, a nikoli na novém zahraničním trhu rozvineme síť vlastních prodejen Ttimely definovaný v čase: např. v květnu uvedeme na trh nový inovovaný produkt, nikoli budeme se snažit uvést na trh inovovaný produkt Rada č. 3 buďte smart Při formulaci marketingových cílů je dobré držet se známé mnemotechnické pomůcky používané v projektovém řízení a koučinku SMART. Nezapomínejme, že řada marketingových cílů na strategické úrovni je vlastně totožná s cíli korporátními (celopodnikovými). Teprve na taktické a operativní úrovni formulujeme konkrétní úkoly pro jednotlivé pracovníky marketingového oddělení, mající na starosti marketingový výzkum trhu (zákazníků, konkurence, veřejnosti a marketingového okolí) a politicko-legislativních či ekonomických, kulturních a technologických faktorů ovlivňujících podnikání), dále řízení produktů a značek (brand manažeři), řízení goodwillu a image firmy (mluvčí, PR manažeři) a řízení reklamních kampaní (media planners/ buyers). Rada č. 4 nechte marketing formulovat vize Nechte marketing zformulovat konečné znění mise a vize podniku. Jde o to, že se stejná klíčová slova pak objevují v reklamních kampaních, propagačních materiálech, na webových stránkách, při akcích v oblasti public relations a v tréninkových programech pro vlastní zaměstnance. Právě marketing vytváří způsob vnímání firmy, jejích lidí a produktů, ne výroba, prodej ani finance. Marketing je tvůrcem značek, ať už se pod nimi prodává cokoli. Rada č. 5 dejte marketingu šanci utvářet obraz firmy Analýza konkurence, její neustálé sledování, porovnávání s naší firmou a hledání strategie boje proti ní jsou též základními funkcemi marketingu. Pracovníci ve výrobě znají technické detaily a umí řídit proces výroby. Pracovníci obchodu ovládají jednání se zákazníky a řídí prodejní aktivity. Finanční ředitel sleduje pohyb peněz, majetku a hospodářského výsledku. Marketing je však duší celého mechanismu, cítí příležitosti, varuje před hrozbami a stará se o správný obraz toho, co děláme. Obraz v očích zákazníků, státu, veřejnosti a také v očích konkurence. Svými tiskovými zprávami, veřejnými projevy a mediálními kampaněmi vytváří obrazy a sdělení, která jsou přijímána jako pravdivá a skutečná. Je tvůrcem očekávání, může vytvářet potřeby, umí i interpretovat minulou zkušenost v náš prospěch. Nesmí připustit, aby si ostatní účastníci trhu sbírali informace, jaké chtějí, a interpretovali je, jak se jim zachce. Náhled musí být jednotný, srozumitelný a pozitivní. Rada č. 6 marketing nechť má prostor k analýze Jak již bylo zmíněno, analýzu SWOT bychom měli svěřit do rukou členů marketingového týmu. Silnou či slabou stránkou firmy může být takřka cokoli. Někdy se přeceňují schopnosti výroby a logistiky, jindy se podceňují dopady pomalé a drahé organizační struktury firmy. Přehlíží se potenciál outsourcingu či zahraničních kontaktů, nevyužívá se potenciál značky, soupeří se snižováním cen v momentě, kdy by stačilo změnit zákaznický servis, platí se zbytečné sumy za mediální kampaně, a přitom by stačilo posílit propagaci na místech prodeje atd. Výkonné složky firmy bývají přehlceny rutinní prací a nezbývá jim čas zabývat se analytikou. Proto zaměstnancům vašeho marketin- 4

3 gového oddělení dejte dostatečný prostor k plnění analytických úkolů. Rada č. 7 aktivity marketingu musí směřovat i dovnitř firmy Důležitá role marketingu nastává v momentě formulace realizačního plánu firmy, tedy při alokování zdrojů, kompetencí a odpovědnosti napříč organizační strukturou a v daném časovém harmonogramu. Přesně v této chvíli zajišťuje marketing všeobecnou informovanost všech složek firmy, podporuje jejich motivaci a přesvědčuje všechny o nutnosti vzájemné spolupráce. Je-li marketing špatný, pracoviště i jednotlivci ve firmě mezi sebou soupeří, zatajují si data, neprovazují kontakty a závidí si. Je to jako stroj: buď je dobře promazaný a je jasné, kam směřuje, anebo je zašlý a rozpadá se. Je-li tzv. vnitřní marketing dobrý, proběhne sestavení realizačních plánů napříč celou firmou hladce a za přátelské a aktivní podpory všech zúčastněných. Rada č. 8 dobře plánujte rozpočet na marketing Každý marketingový plán obsahuje také marketingový rozpočet. Správný rozpočet musí zaručit, že se investice do plánovaných aktivit nejen vrátí, ale také přinese zisk. Z toho vyplývá, že musí být propojen s celkovými podnikovými financemi, v rámci kterých se zdůvodní návratnost jako u jakéhokoli jiného projektu. Při žádosti o alokaci peněz na marketing nestačí používat pouze argumenty jako růst prodeje, růst tržního podílu, obsazení nového tržního segmentu, zvyšování úrovně povědomí o značce a podílu v myslích cílové skupiny (tzv. share of mind) apod. Finanční ředitel chce slyšet čísla, např. nějaký ukazatel rentability kapitálu vloženého do projektu (zisk/vložený kapitál), rentability tržeb (zisk/tržby), obratu majetku marketingového oddělení (tržby/stav majetku), relativní vázanosti stálých aktiv na marketingovém projektu (stálá aktiva/roční tržby), údaj o tom, jak bude projekt ovlivňovat zadluženost firmy (celkové dluhy/celková aktiva) a v neposlední řadě o vlivu na běžnou likviditu (krátkodobá aktiva/krátkodobé dluhy). Vidíme, že marketingové aktivity nelze financovat jakoby vně běžných firemních peněžních toků. Co je však těžké, je určit, kdy daný výsledek vyplynul čistě z marketingové aktivity a kdy z kombinace aktivit jiných. Marketing se uplatňuje v každém článku řetězce přidané hodnoty! 5

4 Rada č. 9 přínos marketingu vyčíslete Klíčem k tomu je vytvoření evidence o podílu marketingových aktivit na realizaci jednotlivých firemních procesů. Činnost každé firmy lze vidět jako sled navazujících procesů od výzkumu a vývoje přes produkci komponentů, jejich následnou finalizaci v hotové výrobky, distribuci do místa prodeje a jejich konečnou směnu za peněžní prostředky. Tento tzv. řetězec přidané hodnoty (value-adding-chain) transformuje vstupy s určitou tržní hodnotou ve výstupy, hotové produkty s vyšší tržní hodnotou. Marketing hraje roli v každé fázi řetězce. V oblasti výzkumu a vývoje by měl marketingový plán pracovat s měřitelnou jednotkou počtu inovačních impulzů. Inovovat lze zboží, vztahy k dodavatelům, zaměstnancům, odběratelům, veřejnosti, médiím a státu, dále se neustále inovují ceny, prodejní techniky, komunikační nástroje, obchodní koncepce, positioning značky atd. Při realizaci inovace nechť je podíl impulzu přineseného marketingem 50 procent z hodnoty přínosu, s tím, že se postupně snižuje úměrně realizačním nákladům. Ve finále se přínos marketingu vyčíslí poměrným ukazatelem efektivity projektu. Na produkci komponentů a jejich kompletaci v hotové výrobky se marketing podílí přenášením informací o zákaznických preferencích do výroby a podporou nákupního oddělení při výběru a udržování dobrých vztahů s dodavateli. Zde je pochopitelně omezení výrobními náklady výraznější, a proto nechť je výchozí podíl marketingu 20 procent z hodnoty přínosu. Toto procento se dále modifikuje v závislosti na míře úspěchu testování prototypů a poměru kvalita/cena ze strany dodavatelů. Vyčíslení přínosu marketingu v distribuci je duální. Jednak měříme zvýšení produktivity práce prodejců a jednak míru přidané hodnoty zákazníkům. První lze měřit prostým poměrem nákladů a výnosů na jednu prodejní jednotku. Marketing zde hraje roli organizační a motivační. Klesají-li náklady na distribuci při stále vzrůstajících příjmech z prodejů, jsou marketingové aktivity finančně přínosné a je třeba v nich pokračovat. Příkladem je přechod z kamenných obchodů na nákupy on-line, e-banking, e-katalogy s možností virtuálních návštěv ve firmě, přeměna prodejců v osobní poradce zákazníků (např. v bankách), home shopping, produkty all-in-one atd. Přidaná hodnota zákazníkům se měří poměrem zákazníkových ná- 6

5 kladů na získání zboží (sběr informací, porovnávání alternativ, vlastní akt nákupu a zaplacení kupní ceny, ponákupní náklady CRM) vůči peněžním příjmům, které od zákazníka dostáváme. Marketing musí všechny tyto informace o zákaznících shromažďovat a vyhodnocovat. Přínos marketingu je tím hodnotnější, čím je rozpětí mezi zákazníkovými náklady a našimi příjmy širší. Asi nejobtížnější je peněžní vyjádření přínosu marketingu ke stanovení správné ceny pro zákazníka. Základem každé ceny je nákladová kalkulace a zisková přirážka (marže). Hodnota značky, a zde je přínos marketingu, však může tuto kalkulaci významně modifikovat. V řadě případů je fenomén vnímané hodnoty (percieved value pricing) natolik důležitý, že zcela zastiňuje význam nákladové kalkulace (např. chytré telefony, móda, kosmetika, zábava, cestování, tabák, alkohol). Přínos marketingu zde pak vyčíslíme jako poměr výrobních, odbytových a mediálních nákladů vztažených k celkovým peněžním příjmům z prodeje. Tyto výpočty lze sestavovat podle produktových kategorií, podle organizačních jednotek firmy nebo podle zákaznických portfolií. Právě způsob využívající zákaznických portfolií je nejvíce doporučován, protože umožňuje sledování ukazatele podílu na zákazníkovi (share-of-wallet), tedy procentuální podíl naší firmy na celkovém, zpravidla ročním objemu všech nákupů každého jednotlivého zákazníka. V oblasti marketingové komunikace je naopak situace nejjednodušší. Existují dvě roviny vyčíslení přínosu marketingu efektivnost nákupu mediálních prostředků a účinnost dopadu reklamního sdělení na mysli zákazníků. Při nákupu mediálních prostředků obvykle pracujeme s tzv. media plánem. Ten vybírá nejvhodnější nosiče sdělované informace (televizi, rozhlas, tisk, venkovní reklamu, internet) a snaží se o jejich správné zacílení a nejnižší pořizovací cenu. Přínos marketingu se v tomto případě vypočítává jako poměr síly reklamního zásahu k jednotce vynaložených prostředků (ukazatele GRP, OTS, TRP, TAI a CPT). Co se týká měření účinnosti reklamy, rozhodující je míra změny chování cílových zákazníků od momentu zasažení reklamou, přes dobu rozhodování se o nákupu, až do momentu projevení spokojenosti (opakování nákupu). Radou č. 10 využívejte nové technologie Metody jako recall test (do jaké míry je recipient schopen si vzpomenout a reprodukovat přijatou informaci), recognition test (do jaké míry je recipient schopen odlišit reklamní sdělení od obdobných), test znalosti značky (spontánní vybavení, znovupoznání, asociace se značkou), copy test (zapamatování si inzerátu do 24 hodin/po jednom dnu/ jednom týdnu) a G-score (ukazatel zapamatovatelnosti billboardu) ještě nepředpoví, zda se zákazník bude chovat předvídatelně. Je třeba doplnit tyto metody o tzv. hloubkové rozhovory o motivaci k nákupu a v současné době stále více používanou metodu zjišťování podvědomých a instinktivních impulsů ke konání, založených na psychoanalýze a lékařských technologiích magnetické rezonance (fmri) a elektroencefalografie (EEG). Někteří autoři označují tyto techniky za dosud nejlepší detektor lži na světě a za dosud nejlepší prostředek identifikace vztahu senzorického impulzu a následného chování. Vzhledem k tomu, že lze těmito prostředky de facto číst lidskou paměť a řídit lidské vzpomínky, je to zatím nejdokonalejší prostředek vyčíslení účinnosti marketingových aktivit na člověka spotřebitele. Buďte flexibilní Marketingový plán slouží jako podkladový dokument pro řízení firmy. Není to statický ani dogmatický dokument. Znamená to, že dojde- -li během roku ke změně výchozích faktorů, na nichž byl postaven, musí dojít i k proměně plánu. Proto sestavujte plány minimálně tři optimistický, běžný a pesimistický a revidujte je alespoň jednou za kvartál. Neměnný plán na papíře nic neznamená, plánování jako neustálé reagování na vznikající situace je vším (Plan is nothing Planning is everything). Variantní marketingový plán nám pomůže snížit podnikatelské riziko tím, že vlastně simuluje marketingové aktivity nanečisto. Pracujete-li ve firmě s různými typy zákazníků (tzv. tržními segmenty), sestavte nejdříve marketingové plány pro každý segment zvlášť, jako kdyby to byly samostatné projekty. Pak identifikujte styčné body. Tedy, které zdroje a aktivity lze použít univerzálně a které jsou specifické. Můžete tím ušetřit mnoho peněz při realizaci. Na závěr jednu radu ze života. Zapojte do tvorby marketingového plánu co nejvíc kolegů z různých částí firmy. Měli byste totiž dobře rozumět tomu, čím jsou pro firmu přínosní, a být tak schopni tyto přínosy správně přeformulovat do podoby přínosů pro zákazníky. Má to i druhý efekt: každý bude rozumět tomu, co a proč vlastně marketing dělá. 7

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 2. díl Jak se prodávat marketing MICE s malým rozpočtem Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 6. Základy managementu pro informační pracovníky. Michaela Dombrovská

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 6. Základy managementu pro informační pracovníky. Michaela Dombrovská INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 6 Základy managementu pro informační pracovníky Michaela Dombrovská Určeno pro projekt: Název:

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Inovacní ˇ manuál. malé a strední ˇ firmy KAREL HAVLÍČEK

Inovacní ˇ manuál. malé a strední ˇ firmy KAREL HAVLÍČEK Inovacní ˇ manuál malé a strední ˇ firmy KAREL HAVLÍČEK Publikace vydána ve spolupráci s Erste Corporate Banking Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje na otevřené,

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Ing. Jana Turčínková Ústav marketingu a obchodu, PEF MZLU v Brně 1 Stále více dnes čelíme faktu, že se ve společnosti mění životní styl a

Více

6. Nákupní chování spotřebitelů a organizací Tabulka 7 O chování spotřebitelů:

6. Nákupní chování spotřebitelů a organizací Tabulka 7 O chování spotřebitelů: 1. Základní marketingové pojmy Definice: marketing je komplexní soubor činností s orientací na trh základním cílem je směna hodnot východiskem marketingového procesu je odhad spotřebitelských potřeb a

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Marketing I ( 1. díl) Ing. Soukalová Radomila, Ph.D.

Marketing I ( 1. díl) Ing. Soukalová Radomila, Ph.D. Marketing I ( 1. díl) Ing. Soukalová Radomila, Ph.D. Studijní opora pro studenty kombinované formy studia Studijní program: Mediální a komunikační studia Průvodce studiem předmětu Úvodní informace autora

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza marketingové komunikace společnosti Pivovar Pernštejn a.s. Bc. Aleš Vítek Diplomová práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce se zabývá analýzou image firmy Elpremont s.r.o. V teoretické části se práce zabývá

Více

Implementace CRM systému v podniku případová studie

Implementace CRM systému v podniku případová studie Masarykova univerzita Fakulta informatiky Implementace CRM systému v podniku případová studie Diplomová práce Mgr. Tomáš Zdvořilý Brno, květen 2014 [oficiální zadání] [prohlášení autora školního díla]

Více

Projekt pro zlepšení marketingové komunikace ve společnosti ELPREMO, spol. s.r.o. Bc. Monika Krejčí

Projekt pro zlepšení marketingové komunikace ve společnosti ELPREMO, spol. s.r.o. Bc. Monika Krejčí Projekt pro zlepšení marketingové komunikace ve společnosti ELPREMO, spol. s.r.o. Bc. Monika Krejčí Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá návrhem pro zlepšení marketingové komunikace

Více

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU Obsah Úvodní slovo.................................................................................................................... 1 1. Je veletrh správnou volbou?......................................................................................

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomie a managementu MARKETING STUDIJNÍ TEXT PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Vladimír Křesťan 2008 Ing. Vladimír Křesťan MARKETING 1. vydání Vydala Vysoká

Více

Manažerské dovednosti a vedení podniku

Manažerské dovednosti a vedení podniku OBSAH: PROGRAM SEMINÁŘE A ČASOVÝ HARMONOGRAM... 2 NÁMĚTY A POSTŘEHY ZE SEMINÁŘE... 3 MARKETINGOVÝ MIX... 4 PRINCIPY OBCHODNÍ KOMUNIKACE... 5 KOMUNIKAČNÍ MODEL... 5 STRUKTURA OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ... 6 Model

Více

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ AGENTURU

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ AGENTURU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ

Více

Podklady -snímky pro marketing část 1.

Podklady -snímky pro marketing část 1. Obsah - Část A1 Podklady -snímky pro marketing část 1. 1 A Úvod B Marketingové plánování C Externí analýza D Analýza zákazníka a segmentace E Interní analýza a analýza SWOT F Analýza portfolia G Marketingová

Více

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá)

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá) Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Str 6 - Potřeba/poptávka/požadavek - Lidská potřeba o vychází z pocitu nedostatku a naše vědomí se snaží tento nedostatek odstranit. Potřeby jsou v různých společnostech

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Marketingová strategie firmy KOVOKON Popovice, s. r. o. Klára Vlachynská

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Marketingová strategie firmy KOVOKON Popovice, s. r. o. Klára Vlachynská Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingová strategie firmy KOVOKON Popovice, s. r. o. Klára Vlachynská Bakalářská práce 2009 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat svému vedoucímu

Více

Marketingový mix firmy s akcentem na marketingové komunikace. Peter Lukáč

Marketingový mix firmy s akcentem na marketingové komunikace. Peter Lukáč Marketingový mix firmy s akcentem na marketingové komunikace Peter Lukáč Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu marketingového mixu projektu neocard, vlastněného společností

Více

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Ing. Lenka Koudelková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o. Bc. Michaela Horníková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o. Bc. Michaela Horníková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o. Bc. Michaela Horníková Diplomová práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Zjišťování potřeb a požadavků zákazníků, znalost situace na trhu a vytváření atraktivní nabídky výrobků a služeb pro jednotlivé cílové segmenty trhu na základě empirických

Více

Marketingová strategie stavební firmy. Hana Pospíšilová

Marketingová strategie stavební firmy. Hana Pospíšilová Marketingová strategie stavební firmy Hana Pospíšilová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o marketingové strategii stavební firmy s konkrétní aplikací ve společnosti Demorss s.

Více