C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností"

Transkript

1 Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let se aktivně věnuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to zvláště se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH), zvláště pak s poruchami autistického spektra (PAS). V letošním roce 2014/2015 máme zapsaných 384 žáků, z toho 64 žáků se SVP, z toho 29 žáků má IVP (individuální vzdělávací plán), žáků s PAS je 13, asistentů pedagoga 13 (přepočteno na celé úvazky 8,5), dále se na škole vzdělává mnoho žáků cizinců, další žáci plní školní docházku v zahraničí. V letošním roce máme též přípravnou třídu, kterou tvoří 7 dětí (1 žák s diag. Aspergerův syndrom a ADHD), kde vyučuje speciální pedagog, který se kromě toho specializuje na vzdělávání žáků cizinců, kterých je ve škole v současné době podpořeno 25. Ve škole funguje Školní poradenské pracoviště od roku Nejprve škola spolupracovala externě se školním psychologem, poté se zapojila do projektů VIP a RAMPS (na podporu vzniku ŠPP). Školní poradenské pracoviště tvoří výchovný poradce (koordinátor ŠPP a metodik vzdělávání žáků s PAS, řešení výchovných problémů, metodická podpora pro rodiče, učitele, asistenty pedagoga), školní speciální pedagog 0,5 úvazek (vyhledávání a podpora žáků se SVP a reedukace SPU, metodické vedení učitelů a asistentů pedagoga, individuální konzultace pro rodiče), školní psycholog 0,5 úvazek (individuální podpora žáků se SVP a práce s třídními kolektivy, individuální konzultace pro rodiče), metodik prevence (naplňuje Minimální preventivní program školy) a koordinátor péče o žáky cizince (zajišťuje podporu pro žáky-cizince). Všichni poradenští pracovníci školy pracují i s rodiči žáků se SVP, a to formou pravidelných konzultací. Na poradenské pracovníky školy, kteří se věnují metodice vzdělávání žáků s PAS, se obracejí školy z celé České republiky. Tito poradenští pracovníci ŠPP tvoří a publikují metodické materiály pro podporu žáků se SVP, školí učitele a asistenty pedagoga škol, které se na naši školu obrátí o metodickou pomoc. ŠPP též úzce spolupracuje s odbornými pracovníky PPP (Pedagogickopsychologická poradna pro Prahu 1,2 a 4, a dalšími) a SPC (Speciálně pedagogické centrum Chotouňská a SPC Vertikála) a dalšími odbornými pracovišti (např. APLA Asociace pomáhající lidem s autismem). Škola též realizuje individuální doučování, která pomáhají žákům se SVP při přípravě na vyučování. Tato doučování provádějí učitelé, asistenti pedagoga a studenti gymnázia, kteří studují v téže budově. 2. Školní dokumenty ve vztahu k inkluzi A/ ŠVP Základní škola J. Gutha-Jarkovského B/ Individuální vzdělávací plány C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností D/ Koncepce rozvoje školy E/ Minimální preventivní program

2 F/ Projekty v oblasti prevence (např. Zdravé město na adaptační programy), v oblasti vzdělávání (např. projekt Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra) G/ Výroční zpráva 3. Personální podmínky školy pro potřeby inkluze A/ Ředitelka školy: PhDr. Jitka Kendíková - aktivně podporuje integrační program školy - metodicky vede učitele a asistenty pedagoga - realizuje školení a semináře na podporu vzdělávání žáků se SVP - publikuje metodické materiály na podporu žáků se SVP Publikační a metodická činnost: Kendíková, J., Vosmik, M.: Jak zvládnout problémy dětí se školou. Pasparta, Praha 2013 Kendíková, J. : Česká škola a žáci ze zahraničí. Raabe, Praha 2012 Články pro Nakladatelství Dr. Josef Raabe na téma: vzdělávání žáků se SVP, jejich příprava přijímací zkoušky, žáci s poruchami autistického spektra, přípravná třída, vzdělávání českých žáků v zahraničí a další texty zaměřené na problematiku vedení škol, volnočasové aktivity, granty a financování apod. Příručka: Legislativa ADHD pro školy a poradny B/ Výchovný poradce: Mgr. Miroslav Vosmik - koordinuje práci ŠPP - metodicky vede učitele a asistenty pedagoga - realizuje školení a semináře na podporu vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra - standardní činnosti výchovného poradce dle vyhlášky - publikuje metodické materiály na podporu žáků s PAS a se SVP Publikační a metodická činnost: Vosmik, M., Bělohlávková, L. : Žáci s poruchou artistického spektra v běžné škole. Portál, Praha 2010 Kendíková, J., Vosmik, M.: Jak zvládnout problémy dětí se školou. Pasparta, Praha 2013 C/ Školní speciální pedagog: Mgr. Kristina Konečná - Depistážní činnosti - vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - příprava, vyhodnocování a zpracovávání výsledků depistáží žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Diagnostické činnosti - vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností) - zjišťování školní zralosti u předškolních žáků ve spolupráci s pedagogy. Participace na přípravě zápisu a účast na zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání - Intervenční činnosti - konzultace a poradenství s rodiči předškolních žáků

3 - vedení kurzů pro přípravu na školu (předškoláci) - individuální práce se žákem (realizace speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních a intervenčních) - konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - konzultace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí. - Metodické a koordinační činnosti - úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů. - poradenství pro oblast užívání kompenzačních a jiných pomůcek. - koordinace speciálně pedagogické péče ve škole. Speciální pedagog: PaedDr. N. Gjurová - výuka v přípravné třídě, v níž jsou děti se SVP, nebo jsou ohroženy rozvojem SPUCH - podpora žáků cizinců - vytváření metodických materiálů pro podporu vzdělávání žáků cizinců Publikační a metodická činnost: Gjurová, N.: Čeština jako cizí jazyk. Metodika pro učitele. Portál 2011 D/ Školní psycholog: Mgr. Denisa Krausová - diagnostika sociálního klimatu třídy jako podklad pro tvorbu nápravných programů a následná intervence k podpoře zdravého klimatu třídy - ve spolupráci s metodikem prevence plánování a realizace preventivních programů pro třídy, adaptační programy pro začínající kolektivy - psychologická intervence individuální, a to při výukových a výchovných potížích i pro podporu osobního růstu žáka - krizová intervence žákovi, který se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci - konzultace a podpora pedagogům školy (náslechy v hodinách, rozbory výukových strategií, pomoc při aplikaci alternativních vyučovacích metod a výchovných postupů) - podpora při zkvalitňování integrace žáků s PAS - spolupráce s poradenskými psychology (PPP, SPC) E/ Metodik prevence: Mgr. Ladislava Manasová - standardní činnosti dle vyhlášky - vytváření a realizace Minimálního preventivního programu - aktivní vyhledávání a realizace preventivních aktivit - spolupráce s organizacemi realizujícími prevenci - vyhledávání a realizace grantů na podporu preventivních aktivit - spolupráce s ostatním pracovníky ŠPP F/ Koordinátor péče o žáky cizince: Mgr. Jana Buňková - evidence žáků cizinců - vyhledávání a realizace podpory pro žáky cizince - spolupráce s učiteli žáků cizinců

4 G/ Asistenti pedagoga: v letošním roce 13 (přepočteno na celý úvazek 8,5) Většina asistentů pedagoga působí u žáků s PAS (doporučeno SPC Vertikála, SPC Chotouňská), ale i těžších forem SPUCH (doporučeno PPP pro Prahu 1,2,4). Popis činností: Asistent pedagoga je v mnoha ohledech nezbytnou podmínkou úspěšné individuální integrace dětí s PAS, a to alespoň v počátcích studia. Jedním z cílů integrace je adaptace žáka na běžný život, proto se má postupně snižovat úloha asistenta. Nelze však říci, jak dlouho bude žák asistenta potřebovat, někdy 1 rok, někdy po celou dobu základního vzdělávání, to je zcela individuální a škola se řídí odbornými posudky školských poradenských zařízení (PPP, SPC). Náplň práce asistenta pedagoga stanovuje ředitel školy podle konkrétních potřeb studenta, vedení školy obvykle vychází z doporučení SPC, PPP. Konkrétní činnost je též zaznamenána v IVP. Škola dbá o to, aby všichni asistenti měli příslušné vzdělání pro asistenty pedagoga a dále se vzdělávali v problematice poruch autistického spektra (pořádáme přednášky a semináře přímo ve škole a supervize, a to za spolupráce odborníků z APLA). - individuální práce s žákem podle instrukcí učitele (ve formě dohledu, verbální podpory, dovysvětlování, vizuální podpory) - pomoc při adaptaci žáka: pomoc při rozvoji sociálních dovedností pomoc při orientaci v prostoru a čase pomoc při řešení konfliktů mezi spolužáky - zprostředkovává komunikaci mezi rodinou a školou (vede nebo dohlíží nad vedením diáře, pravidelně konzultuje s rodiči, zprostředkovává konzultace mezi rodiči a učiteli, vede vlastní záznamy) - pomáhá žákovi v komunikaci a navazování sociálních vztahů - nacvičuje a rozvíjí komunikaci - podílí se na vytváření pracovních a hygienických návyků - zajišťuje bezpečnost žáka (při akcích mimo školu, při laboratorních pracích, při tělesné výchově apod.) - pomáhá usměrňovat problémové chování žáka (konzultuje se speciálním pedagogem či terapeutem možnosti této pomoci) - zajišťuje dohled (činnost) o přestávkách a volných hodinách, relaxaci - pomoc při přípravě pomůcek a materiálů pro žáka - spolupráce při tvorbě IVP (k tomu využívá své záznamy z pozorování žáka) - pozoruje chování žáka (vede si o něm záznamy, zvláště o výrazných změnách v chování) - sleduje studijní výsledky žáka (vede si o nich záznamy, zvláště o výrazných zlepšeních či zhoršeních v jednotlivých předmětech) - konzultuje s učiteli (výchovným poradcem, třídním učitelem, speciálním pedagogem, školním psychologem) výsledky svých pozorování 4. Počty, specifika a složení cílové skupiny žáků: V letošním roce 2014/2015 máme zapsaných 384 žáků, z toho 64 žáků se SVP, z toho 29 žáků má IVP (individuální vzdělávací plán), žáků s PAS je 13, asistentů pedagoga 13 (přepočteno na celé úvazky 8,5), dále se na škole vzdělává mnoho žáků cizinců, další žáci plní školní docházku v zahraničí. V letošním roce máme též přípravnou třídu, kterou tvoří 7 dětí (1 žák s diag. Aspergerův syndrom a

5 ADHD, další žáci ohrožení rozvojem SPUCH), kde vyučuje speciální pedagog, který se kromě toho specializuje na vzdělávání žáků cizinců, kterých je ve škole v současné době podpořeno 25. Podporujeme též žáky ohrožené vznikem SVP, a to pomocí plánů osobního rozvoje (15 žáků). Školní neúspěšnost se snažíme minimalizovat nabídkou individuálního doučování, které pomáhá ohroženým žákům s přípravou na vyučování. Mezi žáky s IVP převládají žáci s PAS (13 žáků), žáci se SPUCH (13), žáci s těžším zrakovým postižením (2). Jsou vypracovány přehledné seznamy všech žáků se SVP dle aktuálních posudků, které jsou v evidenci výchovného poradce. Dále jsou zpracovány pro každou třídu zvlášť přehledné tabulky, v níž jsou kromě jména žáka, jeho specifických potřeb a informace o platnosti posudku zaznamenána konkrétní podpůrná opatření. Evidence a seznamy se průběžně aktualizují. Příklad tabulky viz příloha plánu. 5. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků Škola při své činnosti úzce spolupracuje s rodiči, a to mnoha způsoby: - spolupracuje se Sdružením rodičů a Radou školy - pravidelně organizuje třídní schůzky (3x ročně) a dny otevřených dveří (2x ročně) - organizuje pravidelná setkání pro rodiče žáků s PAS (2x ročně) - škola je v projektu Rodiče vítáni - učitelé poskytují individuální konzultace rodičům - poradenští pracovníci mají konzultační hodiny pro rodiče - organizuje školní akce pro rodiče (např. koncerty, výstavy, ) 6. Zabezpečení financování proinkluzivních opatření - státní rozpočet - granty - rozvojové programy - zajištění souhlasů se zřízením pozic a finančních prostředků na asistenty pedagoga - podpora zřizovatele 7. Vytváření podmínek pro inkluzi konkrétní navrhovaná opatření na rok udržet pracovní pozice poradenských pracovníků ŠPP (školního speciálního pedagoga, školního psychologa), bez nichž by nebylo možné realizovat inkluzivní opatření - nadále zajišťovat a kvalitně obsazovat pozice asistentů pedagoga, bez nichž též není možné realizovat inkluzivní opatření - pokračovat v kvalitním vzdělávání a supervizích pedagogických pracovníků pro zlepšování jejich kompetencí při vzdělávání žáků se SVP - v roce 2015 plánujeme organizovat rodičovské skupiny na podporu rodičů, kteří vychovávají děti se SVP - pokračovat v metodické a publikační činnosti pro podporu inkluzivního vzdělávání v celé ČR 8. Podmínky pro poskytnutí dotace, které škola splňuje: A/ Škola aktivně a plánovitě zavádí inkluzivní vzdělávání.

6 B/ Škola má zřízenu přípravnou třídu pro děti se SVP. C/ Na škole funguje Školní poradenské pracoviště. D/ Škola využívá asistentů pedagoga pro realizaci vzdělávání žáků se SVP. E/ Poradenští pracovníci vytváří metodické zázemí nejen pro pedagogické pracovníky školy, ale pro školy v celé ČR: a) Metodické vedení učitelů, poradenských pracovníků a asistentů pedagoga při jejich práci. b) Pořádání vzdělávacích kurzů a seminářů pro školské pracovníky v autentickém prostředí s konkrétními ukázkami. c) Tvorba metodických materiálů vhodných při vzdělávání žáků se SVP. d) Poskytování supervize pracovníkům působícím na žáky s PAS. e) Pořádání kurzů a praxe pro studenty vysokých škol. f) Pořádání kurzů a seminářů pro asistenty pedagoga, kteří pracují se žáky s PAS. F/ V rámci školy realizujeme opatření individuální doučování která pomáhají žákům se SVP v přípravě na vyučování. Individuální doučování realizuje škola za pomoci učitelů, asistentů pedagoga a studentů gymnázia, kteří studují v téže budově. Zpracoval: Mgr. Miroslav Vosmik

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Popis pracovních míst ve

Popis pracovních míst ve Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, 594 01, tel.,fax. 566523132, e-mail: velmez@vuvm.cz Popis pracovních míst ve VÚ, ZŠ a SŠ, Velké

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-596/11-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-596/11-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-596/11-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace Sídlo: Sobotecká

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 MODEL KOMUNITNÍHO A INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ individualizace vzdělávací péče o žáky s

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření na hudebně kulturní činnost

82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření na hudebně kulturní činnost KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1 - MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více