o prodej pozemku rt. pd.- lstffitib.nice o qfm6ie 110 m', na kter6m je postaven jejich drim i. p. 120 a ktery je dosud v majetku obce Libenice.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o prodej pozemku rt. pd.- lstffitib.nice o qfm6ie 110 m', na kter6m je postaven jejich drim i. p. 120 a ktery je dosud v majetku obce Libenice."

Transkript

1 Piitomni: starostka- R. Versteegov6 mistostarosta- M. RfrZid.ka zastupitel6- P" Nohynek, ing. J. Bartu5ek, J. Chudoba, L. Slanaiov6 Nepiitomni - omluveni : ing. M. Nepiitomni - neomluveni : Douda Jedn6ni Zastupitelstva obce v Libenicich ( d6le jen,,2o") zahajilastarostka p. R. Versteegov6 v hod. hod., v tivodu sezn6mila piitomn6 s jednotliqfmi body programu jednani dnesnfho zasedttni ZO, tento n6vrh programu byl zastupiteli jednomyslnd schv6len. ovdiovateli z6pisu byli ustanoveni zastupitel6 - p. Nohynek, p. chudoba Hlasov6ni - pro : 5, proti : 0 Za poiizenim z6pist z jednini ZO bude nad6le zodpovidat z povdieni starostky obce a z titulu sve ho pracovniho zaiazeni riiednika obce L Imramovsk6. Program iedninf: l. Zahhjeni 2. Kontrola z:{pisu z minul6ho zaseddni a plndni usneseni * usneseni o schvileni rozpoitu na rok 2012 o doplndni rozpoitov6ho opatieni t.4 (piiloha) 3. Projednini urgence Zddosti pana bytem ffi o prodej pozemku rt. pd.- lstffitib.nice o qfm6ie 110 m', na kter6m je postaven jejich drim i. p. 120 a ktery je dosud v majetku obce Libenice. 4. Projednrini Zridosti o odkoupenf piedzahrridky u domu i.p. 80 k. ri. Libenice Projedn{nf Z{dosti o odkoupeni,. popr. pron{jem pozemku i.p. 7lzll v katastrflnim fzemi Libenice - dle UP,,doprovod n6 zelefi,, pii silnici I/3g 6. Proiedn{ni Zridosti o pronfjem budory 8.p.24 v k.ri. Libenice I 8. Projedn{ni zveiejn6ni zhm6ru na prondjem silu v bfvard bkole - i.p. 65 Vybdrov6 irz,eni na odbornou firmu, kterf provede ridrzbu vzrostl6 zelend v obci - proiezfni stromri. 9. Projednfni zimeru uchdzet se o ziskfni grantu vypsan6ho Nadaci iez pro rok 2012 za riielem realizace,,libenick6ho pkicku" - sportovi5t6 a d6tsk6ho hii5t6 v obci, Zridost o grant, rypsany Nadacf CF,Zpro rok20l2

2 10. Diskuze - Skolka. dal5i l. Kontrola z:lpisu z minul6ho zasedfni a pln6ni usneseni * usneseni o schvfleni rozpoitu na rok 20ll o dopln6nf rozpoitov6ho opatieni E. 4 (viz. piiloha) Pii projednixdni niwrhu rozpodtu pro rok 2011 OZ na zasedsni dne nebyl jeho soudiisti dodatek o rozpodtovdm opatieni (,. 4 ( viz. Piiloha). Vzhledem k tomu, Ze tento dodatek.ie nezbytnou soud6sti schv6lendho rozpodtu pro rok 20I1,je nutno projednat jeho schv6leni a doplnit do z6pisu z, Hlasov6ni : pro : 6, proti : 0 Usneseni. 1/ ZO schvaluie doplndnf rozpoitu pro rok2011 o rozpoitov6 opatieni i.4(viz.rriiloha) 2. Projednr{ni Zddosti pana ffioprot ejpozemkust.p.i.18lvk.f.libeniceoqfm6iell0 m', na kter6m je postaven jejich dfim i. p. 120 a ktery je dosud v majetku obce Libenice. fruzddaji o prodej piedm6tnd stavebni parcely jil po ndkolik6t6, jak uv6d6ji ve svd Z6dosti. Vjejich Lildosti je d6le uvedeno, Ze naposledy Ladali pied 6 m6sici a od Obce obdrzeli pisemnou odpovdd', Le,,nic nestoji v cestd kladndho vyiizeni" jejich Lddostr a Le budou d6le informov6ni. Od td doby vsak neobdrzeli Z6dnou dal5i informaci. V archivovanych spisech OU bylo zjistdno, Ze v lednovdm zased6ni Obecniho zastupitelstva vlibenicichzroku2005by1az6dosttprojedn6naatehdej5izastupitelstvovydalo usnesenfoprodejist.^p.d.181vkatastr6lnimizemilibenice za cenu 250,- Kd/m2. vzhledem k tomu, Le nelze prokhzat, zda toto usneseni bylo i6dn6 zveiejndno na veiejn6 desce, nenabylo tedy prdvni platnosti a je nutno tuto Z6dost znovu projednat v souladu s piislu5nym ustanovenim Zftkona o obcich. Nutno ziistit souviseiici disla a zajem Zadatel&. ktere parcely chce koupit. Zadatele budou pfsemne vyzvini t osohnf n6vstdvd a upiesndni pozadavku. Geometrickym pl6nem a I byla pfivodni parcela p.d. 135/10 rozddlena a novd vznikly p.d. 135/48 o vymeie 443 m2. p.d. l35l4g o vymdie 415 m2, p.d o qfm6ie 408 m2 a zbyvajici d6st p.d. 135/10 o vlfmdie 425 m2, nov6 disla parcei.l.ste nejsou zapsitna. Vyjimkou je pouze p.d. 135/48, a s ni bezprostiednd souvisejici st. p. d. 174 a st. p. d. 187, ktere byly majetkopr6vnd vypoi6dtny apievedeny do osobniho vlastnictvi. Ostatni parcely dle GP, tzn.: RD d.p. 120, st.p.d. 188 o vymdie 2l m'- pozemek pod garffii, RD d.p. 32, st.p.d. 189 o vymdie 25 m'- pozemek pod gardli, RD d.p. 55, st.p.d. 190 o vymdie 20 m'- pozemek pod gardli,

3 Pro z6konne vypoi6d6ni vlastnickych vztahri je nutno nabidnout pozemky, kterd jsou sice vlastnictvim obce, av5ak v bezplatn6mulivdnijinfch osob, k prodeji diprondjmu. Hlasov6ni : pro : 6, proti : 0 Usneseni. 2/2012. ZO souhlasi se zveieindnim zfm6ru odprodeie parcel : 'r p. i. 135/10 - zahrada o vfmdie 425 m2, st. p.i. 181 o vfm6ie 110 m2- pozemek pod RD i.p. 120, st.p.i. 188 o vfmdie 2! ^'- pozemek pod gar6li, pod RD 8.p.32, st.p.i. 189 o vfm6ie 2^5 ^'- pozemek pocl garili, pod RD i.p. 55, st.p.i. 190 o vymdie 20 m'- pozemek pod garili,, 3.ProjednriniZ6dostiru}oodkoupenipiedzahr6dkyudomui.p.80k.f. Libenice Zaaa o prodej piedzahr6dky z divodu budouci rekonstrukce celdho objektu. Z Lildosti neni patrnd, o jakou piedzahr6dku se vlastnd jedn6 - lokalizace a vymdra chybi. Nutno doplnit a upiesnit Zadatelem. 4. Projedn6ni Zddosti o odkoupeni, popf. prondjem pozemku i.p. 7l2ll v katastrflnim rizemi Libenice - dle UP,,doprovodnh zeleir" pii silnici I/38. Pod6ny2L6dostinaodprodejtohotopozemku,pani#kter6byzdechtdla prodejni stfnek se zmrzlinou, lavidky a prodej zeleniny a druh6 Z6dost je od fitmy FASTRA, kter6 vlastni sousedni pozemky vdetnd stavebniho obje^ktu, ale m6 zt$em vyhradn6 o prodej piedmdtn6ho pozemku a navrhuje cenu 20,- Kc/m'. Silnice I/38 je pl6nov6na v budoucnu k roz5iieni na dtyrpruh, uprava patrnd zas6hne do pozemku Pozemek je velklf a vzhledem k n6vaznosti na silnici U38 a soudasnd i odbodce na Kutnou Horu v pomdrnd zajimave lokalitd a neni nutnd se takov6ho pozemku zbavovat. Tak6 s ohledem na projedn6vanou zmdnu irzemniho pl6nu, kter6 se v soudasndobd projedn6v6 a jejil piedmdtem je vznik podnikatelskd zony nedaleko od projedn6vandho pozemku, neni nutn6 s prodejem pozemku spdchat' Hlasov6ni : pro : 6, proti : 0, i E.3t20l uhlasi se m zameru na Dronate zahrada) v katastrflnim rizemi L nice o Wm6ie l52l m2 5. Projedn:ini Zridosti o pron:ijem budory (.p.24 v k.ri. Lihenice Na zfkladd zveiejn6ni zdmdru pronajmout budovu bez stavebnich riprav se ozvali pouze 2 zfiemci - spol. Bejby Pank - sklad d6tskych hradek a rekvizit na rizne ddtskd aktivity, piipadnd vbudoucnu kompletace zboli - nabizi 1000,- Kd mdsidnd, dal5im zdjemcempan L. Zviieci - Ceska chalupa s. r. o., ktery nabizi za mdsidni n6jem 5.000,-

4 Kd mdsidnd za provoz prodejny potravin, pozaduje prondjem na l0 let, pii osobnf n6v5t6v6 sliboval denni provoz potravin od7-17, detsk;i koutek, bar. Dle obchodniho rejstiiku neni Ladatel piili5 dfivdryhodnyf - ndkolik exekuci, ve svd dinnosti ma take hostinskou a ubytovaci dinnost. Nabizen6 n6jemni cena je sice zajimav6, ale neni vyloudeno, Le by pod z6stitou prodeje potravin provozoval i jind sluzby - restaurace, automaty, ubytov6ni, atd. Podminky lze podrobn6 stanovit smlouvou. Ladatel na adrese trvaldho pobytu jej nikdo neznd - co v piipad6 neplndni smlouvy - kam dorudit pisemnosti, napi. pii neplndni smlouvy. Dal5fm z6jemcem je paniilltf,lffi, navrhuje moznost piestdhov6nf st6vajici vfrobny knedlikt v Mikul65i, vzhledem k tomu, Ze interidr objektuje5t6 neviddla, nedok6ze odhadnout rozsah n6kladfi nutnych pro provoz. Ve stfvajicim obiektu plati n6jem 10000,- Kd mdsidnd vdetnd pron6jmu strojri. Byla by nutnd rekolaudace. Firma zamdstnind lidi z Libenic. Nendrodny provoz, nevyzaduje velkokapacitni dopravu. NeZ se firma rozhodne, mfize obec objekt pronajmout firm6 Bejbypank na krat5i dobu, dokud nebude jasn6, jakd ripravy v objektu budou nutnd, piipadne r zvifiit nabidku p. Bure5e na dodasn6 vyuliti ddsti objektu pro sklad. F{lasov6ni: pro : 5, zdrlel se : p. RriZidka, proti: 0. Usneseni. 4/ ZO souhlasi s proniimem obiektu i.p. 24 spol. BeibvPank s.r.o. za cenu Ki m6siind * nfklady za energie. na dobu neuriitou s 3 mdsiini Wpov6dni lhritou. 6. Projedn:ini zveiejndni z:im6ru na prondjem sdlu v bjwal6 Skole - i.p. 65 Pokud by samotny s6l provozovala obec, vyzadoval by tento provoz piijeti k tdmto rideltm spr6vce, kterf by zajist'oval provoz s6lu. Vzhledem k tomu, Le s6l m6 s pivnici spoledn6 hodiny + chodbu + soci6lni zaiizeni, mozn6 probldmy s ddlenfm spotieby energii, jevi se jako nejvhodndjsie5eni, aby pivnici i s6l provozovalajedna odpov6dn6 osoba, podminky se daji osetiit smluvnd. Nutn6 oprava a revize kominu.az to umozni podasi, bude komin zprovozndn firmou, kter6 provedla revizi komina v pivnici. Usnesenf i. 5/ ZO souhlasi se zveieindnim zdm6ru na pronfiem silu v obiektu i.rl. 64. Hlasov6ni:pro: 4, zdrlel se: Chudoba, proti: ing. Bartu5ek 7. Vybdrov6 tizeni na odbornou firmu, kterr{ provede ridrzbu vzrostl6 zelen6 v obci - proiez6ni stromu. Zatim se vybdrove iizeni odkl6d6. Zatim provedla starostka obhlfdku stavu obecni zelend s p. Pilcem - vliskovd pr6ce a arboristika z C6slavi. Nutny oiez lip u kostela - zasahuje do stiechy kostela, na hibitovd je jedna such6 lipa a ndktere thuje nadzdvihuji hroby - nutnlf odborny ztsah. Do budoucna je nutno poditat s tim, Le za odstrandnd stromy bude provedena n6hradni vysadba. Firma piedlozi cenovy n6vrh dle zjist6n6 situace. MoZno obeslat i dal5i firmy a porovnat cenovd jejich nabidky.

5 8. Lildost o grant,, OranZov6 hfist6o' Nadace tez na realizaci,,libenick6ho pl6cku" - ddtsk6ho viceriielov6ho hii5t6. Podrobn6 sezn6meni s projektem viceridelovdho hii5t6 bylo pii veiejn6 schrizi minullf p6tek v obecni knihovnd. HiiStE pro volejbal, nohejbal, fotbal - kamennlf prach, ddtskd hiistd s ddtskymi multifunkdnimi prvky, pldcek pro mald sporty -pingpongovy stril + rusk6 kuzelky, probourat a oteviit dal5i vchod, odddleno sftdmi, plttkem. Zpracovhno ndkolik nabidek. Celkov6 cena ,- Kd. Osloveny mistni firmy, ndkter6 se cht6ji podilet na financov6ni tim, Ze ndkter6 prfce provedou zdarma. Projekt,,Libenicky p16cek" - pii uddleni grantu,, OranZovd hii5t6" Nadaci (p.z - 10% tidast obce - cca , - Kd, konedn6, nawlen6 finandni spoluridast ,- Kd. Hlasov6ni : pro 6, proti : 0 Usneseni i. 6/2012 : ZO souhlasi s finanini spoluriiasti ve vy5i do Ki. na realizaci..libenick6ho pliicku" - d6tsk6ho viceriielovdho hii5t6. v piipad6 ziskrini grantu..oranzov6 hii5t6" Nadace iez g.i'^dostffiaffiopron6jemchodbyvbudov6i.p.65asouhlas s umistenim svdteln6 reklamy, reklamniho Stftu s nfzvem,,pivnice". Chodba je soud6sti pron6jmu pivnice, je jiln{lemcem v soudasn dobd vyuziv6na. Proti oznadeni provozovny svetelnym vyvdsnim Stitem neni n6mitek, nebot' v bezprostiednf blizkosti objektu neni Lildny rodinny drim, kterdmu by svdtelnlf Stit mohl d6lat probldmy. Hlasov6ni : pro : 6, proti : 0. Usneseni. 7/2012 : ZO souhlasi s umistdnim sv6teln6 reklamv a reklamniho Stitu s nfzvem.. Pivnice" k piednim dveifm obiektu. 10. Zfdost Libenick6ho okra5lovaciho spolku na bezplatn6 zaprijieni obecniho Stipkovaie na na akci,, Pod Vysokou - na kole nebo p65ky" Pied zaptjdenim nutno podrobnd sezndmit obsluhu Stdpkovade s manudlem k vyrobku, aby nedo5lo kjeho po5kozeni. Jedn6 se o akci ve spolupr6ci se starostou obce Polepy, ktery na akci dostal grant, ddle pak s kutnohorskym sdruzenim DENMARK - napojeni st6vajicich cyklistickych tras mezi Kolinem a Kutnou Hotou, trasa vede pies Pa5inku, Polepy, Ratboi, Hoiany, Dolany, Grunta, iertovka, Libenice. Trasa je piipravena, v 1. fttzi bude v kalde obci osazena turistick6 mapa a informadni tabule s kr6tkifm sezn6menim s danou obci - zajimavosti, pam6tky, v dal5i fini vznrkne i tistdny privodce, v5e ve spolupr6ci s MAS Podlipansko. Hlasov6ni : pro 6, proti : 0 Usneseni i. 8/2012 : ZO souhlasi s bezpl?tnfm zapfiiienim St6pkovaie Libenick6mu okra5lovacimu spolku na

6 I nformace starostky zastupitehim : a p. d. 103/8 v k. ri. Libenice pilotnfm programu - dali by n6m do pron6jmu popelnice na 3 roky, pak by tyto pie5ly do vlastnictvi obdant, zmindna i problematika kompostovade, atd., z6stupce firmy bude pozv6n na jedn6ni zastupitelstva, aby mohl ZO podrobn6 sezn6mit s dinnosti i nabidkou fit-y do pied5kolnich zaiizeni - 3 zajistlna mista ve Skolce v iervenych Pedk6ch jsou moment6lnd nedostaduj ici - zvdlit moznost piispdvku ndkterd ze soukromych Skolek, piipadnd s obci Nebovidy, kde chystaji rozsiieni Skolky zeleninou pii silnici I/38- na dal5ich 5 let za stejnych podminek pron6jmu pozemku na polovinu st6vajici ceny z drivodu nezhjmu firem o reklamu, bylo pisemnd odpovdzeno, Le ZO nesouhlasi se snizenim ceny za pron6jem, nebot' reklamni zaiizeni se nachdzi ve velmi lukrativni lokalitd a efektivnost vyuziti reklamniho zaiizeni ztleli pouze na schopnostech reklamni agentury ( dle m6ho zji5tdni je reklamni zaiizeni derstv6 polepeno, tedy vyuzito af,nlftjest6 nezaplatil n6jem za loisky rok. pozemky v lokalitd, kde budou prov6ddny stavebni ripravy silnice I/38 - KiZovatka Libenice - Stary Kolin, aby tito obdand, pokud mozno urychlend, reagovali na pisemnou nabidku RSD na prodej di pron6jem pozemkt, nutn;iich k vystavbd - tdmto obdanrim jiz RSD zaslalo kupnf di n6jemni smlouvy a pro urychleni stavby je nutno maj etkopr6 v ni v ztahy uzavi it do ,- Kd, dle nasich informaci tento dotadni program v minulych letech pomdrnd fspdsnd vyulily ndkter6 z okolnich obci, do tohoto dotadniho programu je zahmuta irhrada za stromky, kfrly, dopravu a pletivo. Jarni termin ui nelze stihnout, ale v pifpadd z6jmu je mozno se zapojit do podzimniho kola, ktere se uzavird t2 str6nky obce, kromd jinych aktivit se spolek snali o zdchranu pam6tkov;ich objektri v obci - kostela a tvrze. Bylo zji5t6no, Le do se lze piihl6sit do programu na ztrchranu pam6tek, kteryf byl vyps6n zejmena pro mald obce - do 500 obyvatel, a umoziuje uhradit 90o/o ceny projektu, tedy obec by hradila pouze 10% ceny projektu, col je velmi piiznivit nabidka. S ohledem na jrl pomdrnd kr6tk;f termin k pod6ni

7 Z6dostinabizipani%z65titunadrea izacitohotozftmdru,nebot,ofinandni podporu na projektu mrize Ladat dle zitkona vyhradnd vlastnik pam6tky. ( Objekt tvrze nafotit, pozvat odborndho z6stupce NPU, piipravit koncept vyuliti. VSe bude nutno etatizovat, nebot'to bude akce pom6rnd n6kladn6.) Zatim zjistit moznosti - k tomu ie potieba poveieni. Hlasov6ni : pro : 6, proti : 0 ZO souh 5ho okra5lov tvrze" bez finanini spoluriiasti obce. mocndnim Ja ro rivodni iednrini Ing. Barlu5ek piedlozil pokladni denik za 4. Ctvrtleti a informoval o tom, Le nefunguji ndkter6 poulidni svdtla vobci. D6le upozornil na Vl6dni naiizeni lfkajicf se platovdho zaiazeni a pracovni n6plnd zamdstnanci ve st6tni spr6vd a samospr6vd a zpochybnil odpovi dajici zaiazeni riiednika obce. Platove zaiazeni i pracovni smlouvy piipravuje pro Obec Libenice panf Jedlidkov6 v Kolind, kter6 stejnd podklady piipravuje pro ostatni mal6 obce v regionu, a je pro vykon sv6 pr6ce dostatednd erudovan6 a ntilelitd proskolend ve vsech souvisejicich platnych piedpisech. Nesrovnalosti byly shleddny ve finandnim ohodnoceni ridetni obce. K vyjasndni piipadnych pochybnosti bude zpracovhna podrobn6 zpriwa pro pii5ti jedn6ni zastupitelstva. Jedn6ni ZO ukondila starostka ve hod. vypis usneseni bude zveiejndn a je nedilnou soud6sti tohoto z6pisu. Z jednfini ZO byl poiizen zvukovy zaznam, kter;f je archivov6n OU. Ovdiovatel6 : P. Noh,fnek... J. Chudoba Zapsala a za sprtxnost z6pisu zodpovid6 : I. Imramovsk6

8 Usneseni pfiiatf pfi iednrinf Zastupitelstva obce Libenice dne Usneseni. 1/2012 -ZO schvaluje doplndni rozpoitu pro rok 2011 o rozpoitov6 opatieni (..4(viz. piiloha) Usneseni i. 2/ ZO souhlasf se zveiejnenim zfm6ru odprodeje parcel : pod RD i.p. 120, st.p o vfm6ie 2l m'- pozemek pod gar{fii, pod RD i.p. 32, st.p.t. 189 o vym6ie 25 m'- pozemek pod garhli, pod RD i.p. 55, st.p.i. 190 o vym6ie 20 m"- pozemek pod garili, Usneseni. 3/ ZO souhlasi se zveiejndnfm zdmdru na pronrijem pozemku p.i. 7l2ll ( zahrada) v katastrflnim rizemi Libenice o vymdie l52l m2. Usneseni I. 4/ ZO souhlasf s pronrijmem objektu Lp.24 spol. BejbyPank s.r.o. za cenu Ki m6siine + nfklacly za energie, na dobu neurditou s 3 m6sfinf qfpov6dni lhritou. Usneseni. 5/ ZO souhlasi se zveiejndnfm zfmdru na pronfjem sdlu v objektu i.p. 64. Usneseni i. 6/2012 z ZO souhlasi s finanini spoluriiasti ve vf5i do 80000,- Ki, na realizaci,,libenick6ho pl6cku" - ddtsk6ho viceriielov6ho hfi5t6, v piipad6 ziskrinf grantu,,oranzov6 hfi5t6" Nadace iez Usneseni i. 7/2012 z ZO souhlasi s umistinim svdteln6 reklamy a reklamnfho Stitu s nfzvem,, Pivnice" k piednim dveiim objektu. Usneseni i. 8/2012 : ZO souhlasi s bezplatnfm zapfijienfm StEpkovaie Libenick6mu okra5lovacimu spolku na Usneseni i. 9/2012 z ZO souhlasi se zplnomocn6nim $td5l0, piedsedy Libenick6ho okra5lovaciho spolku, pro rivodni jednfni projektu,,revitalizace frrze" bez finanini spoluf iasti obce. Starostka : R. Versteesov6 VyvdSeno. Sejmuto.

Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov

Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov Nivrh zadini zmdny i. I. rizemniho pl6nu obce Jimramov Zastupiteld spolednd s pozviinkou obdrzeli

Více

pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku

pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku Pravidla pro spravu bytov6ho fondu v majetku mdsta strdz pod Ralskem Pravidla pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku mdsta Strfuil pod Ralskem Strana I (celkem 12) Pravidla pro spravu bytov6ho fondu v majetku

Více

PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob.

PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob. (E# >: o9: > Y-E F si$ J ' 6o lnovf Drulswo I sxuffc(ih0 ffi Bytov6 druzstvo Skuteck6ho - Laudova Laudova 1385/31 163 OO Praha 6 - Repy j cl : tu > o- xa Zhpis z 9. jednfni dbnsk6 schfize Misto konini:

Více

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne 26.6.2014 (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii

Více

MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU

MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU odbor stavebniho riiadu, rizemniho pl6nov6nf a iivotn(ho prostiedf Z6mekd.P. 1, 28522 Zrut' nad SSzavou Spis. zn.: Vfst. 03423l20lllBl ij., cj oozol2orz Vyiizuje: Inka Blehov6

Více

. 3.3. Skrut6tor: Franti5ek Kr61. ;""k";;il z(nnamu. I' volba z6stupcri jednotek i. 16 vsech vlastnikr.i Gar6lov6 st6ni 1. podzemn i pod!rti) a i..

. 3.3. Skrut6tor: Franti5ek Kr61. ;k;;il z(nnamu. I' volba z6stupcri jednotek i. 16 vsech vlastnikr.i Gar6lov6 st6ni 1. podzemn i pod!rti) a i.. (l---\ Zdpis ze shromriid6ni vlastnikri iednotek Hrlrka I konan6ho dne 11. 06, 2014 ShromaZd6ni bylo svol6no vjborem SVJ Hurka I rozesliinim doporudeniy'ch pozv6nek po5tou a qvesenim piiloh na uiednich

Více

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce Spoleienstvi vlastnikti pro dtim Praha 8, Mazovsk 478,479 se sidlem:

Více

ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 9. 1. 2013

ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 9. 1. 2013 F Compressor Pro Zápis č. /203 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 9.. 203 Přítomni: Rychta, Čermáková, Ing. Blaha, Kučák, Strnad, Susová, Omluven: Ing. Světlý. Rozpočtové opatření 4/202

Více

Stanovy bvtoveho druzstva. Ziikladni ustanoveni

Stanovy bvtoveho druzstva. Ziikladni ustanoveni Stanovy bvtoveho druzstva uplne znenl I. Ziikladni ustanoveni al. r Obchodni firma Druzstvo piijalo n6zev obchodni firmy :,,Bltovd druzstvo V zipoli 23" /d6le jen 'druzstvo'7 (r.z Sidlo druzstva Druzsrvo

Více

hodnoti nemovitosti - rodinn6ho domu 6.p. 9 na pozemkt parc.6. St. 18, parc.i. 4111 veetn6 vsech k.f. HruSka, obec HruSka, okres Prost6jov,zapsino

hodnoti nemovitosti - rodinn6ho domu 6.p. 9 na pozemkt parc.6. St. 18, parc.i. 4111 veetn6 vsech k.f. HruSka, obec HruSka, okres Prost6jov,zapsino Znaf eck'i posudek dislo 915-11110 o obvykl6, obecn6, tr2ni pozemku parc.6. St. 18 a soudisti a piislusenstvi v na LV d. 102. hodnoti nemovitosti - rodinn6ho domu 6.p. 9 na pozemkt parc.6. St. 18, parc.i.

Více

konan6ho 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, ze zased6

konan6ho 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, ze zased6 Obec Zivanice Zastu pitelstvo obce Ziivanice ze zased6 konan6ho na 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich Zahijeni zased6ni Zaseddni Zastupitelstva obce

Více

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

STANOVY Bvtov6ho dru:stva Hostinsk6ho 1537 -.1540

STANOVY Bvtov6ho dru:stva Hostinsk6ho 1537 -.1540 Strana tieti. Ustavujici schize Bytov6ho druzstva Hostinsk6ho 1537 -,1540 na sv6m iednini dne 3.10.2006 (tietiho iijna roku dva tisice Sest) schvslila tyto stanovy druzstva:-------- STANOVY Bvtov6ho dru:stva

Více

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu Mdsto Strilil, po'd Ralskemo starostfka evoludni dp. L64, 47It\7 Str6L, pod Ri.alskem c 1. : tr,iust nt ffll/ D0 r Ve Str6Zi pod Ralskem dne 17,8.2011 Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho

Více

ZNALECKY POSUDEK. i. 5798-033-2015 ? I. I t. fiel posudku : zn lec z oboru stavebnictvi. Vladimir KARL Hrniiisk6 268 570 01 Litomyll te.

ZNALECKY POSUDEK. i. 5798-033-2015 ? I. I t. fiel posudku : zn lec z oboru stavebnictvi. Vladimir KARL Hrniiisk6 268 570 01 Litomyll te. zn lec z oboru stavebnictvi a ekonomiky ceny a odhady nemovitosti a ocefiovini Vladimir KARL Hrniiisk6 268 570 01 Litomyll te. 461 612 670 K kancel6i: Litomy51, Smetanovo nam. 2\,tel.461 612 670 nebo 602

Více

Znaleckv posudek. JUDr. lveta Glogrov6 Exekutorskf Iiad Praha 4 Vinohradsk5 1 188/58 130 00 Praha 3

Znaleckv posudek. JUDr. lveta Glogrov6 Exekutorskf Iiad Praha 4 Vinohradsk5 1 188/58 130 00 Praha 3 .,'l {?,... Znaleckv posudek ri. 825-130/2013 e.j.126 EX187t10 O obvykle cen6 nemovitostiobjektu bydlenid.p. 106 na St.68 s pilslusenstvlm a pozemky na St. 68 o plose 204 m2, zastav6n6 plocha a n6dvoii,

Více

rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: 11.12.2014 11.12.2014 Usnesenim RMfi1t26t2014 17.12.2014

rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: 11.12.2014 11.12.2014 Usnesenim RMfi1t26t2014 17.12.2014 rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: 11.12.2014 11.12.2014 Schv6lil/ platn6 od: Usnesenim RMfi1t26t2014 17.12.2014 @ Tento dokumentje schvalovatele je zakiuino. ictvim

Více

{* rcovts CTSXN TELEVIZE

{* rcovts CTSXN TELEVIZE {* rcovts CTSXN TELEVIZE Zprdva auditora o ovdieni utetni zdv rky k 31. nrosinci 2011 Jt av rcovls. ZprSva nezsvisl6ho auditora pro Radu desk6 televize Ndzev spolednosti: Ceskd televize Identifikadnidislo:

Více

1:,i 6 MESTSKA CAST PRAHA 11 URAD MESTSKE CASTI

1:,i 6 MESTSKA CAST PRAHA 11 URAD MESTSKE CASTI MESTSKA CAST PRAHA 11 URAD MESTSKE CASTI Ocelikova 67211,149 4l Praha4l5 Odbor vfstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 lll ilililililililil 19348651 Sp.znadka: OY I 1 41 0226 1 4l Kav C j.:

Více

Niijem nebytor4ich prostor novd

Niijem nebytor4ich prostor novd Niijem nebytor4ich prostor novd JUDr. Jiif Vlastnfk, Ph.D,, advokst Legi ativni Proces schoaloodnl noaiho obtanskibo zciaony' kr byl zaorien. Z ndorbu se nal?latni zriaon, publikaoaryl oe Sblrte ztikon:d

Více

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \"iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd registrovan u Mipister.stva vniia eesk6 republilfy dne 25.1.1993 pod d. VS/1_17 98x/93_R (d6le t6z Stranajedna NZ 59/20t3 STEJNOPIS NorA{sKf z.{prs sepsani dne 15.2.2013 (slovy: patndctiho inola roku dva

Více

el6nek 3 Vfdaje fondu

el6nek 3 Vfdaje fondu Pravidla poskytovfni nivratnf'ch ridelovfch prijdek z Fondu rozvoje bydlenf m6sta Brna Zastupitelstvo mdsta Bma schvflilo na sv6m Z51016. zasedfni konan6m ve dnech 24. a25.6.2008 tato pravidla: Cldnek

Více

Zipis z 1O. zased6ni Zastupitelstva m6stsk6 66sti Praha - Kolovraty konan6ho dne 1i. prosinc e 2007 v prostor6ch Sport Klubu Kolovraty

Zipis z 1O. zased6ni Zastupitelstva m6stsk6 66sti Praha - Kolovraty konan6ho dne 1i. prosinc e 2007 v prostor6ch Sport Klubu Kolovraty Zipis z 1O. zased6ni Zastupitelstva m6stsk6 66sti Praha - Kolovraty konan6ho dne 1i. prosinc e 2007 v prostor6ch Sport Klubu Kolovraty & {t Piitomni:dlenov6ZMe: Michal H a ba rt ing', starosta Vladimira

Více

Zápis č.1/2011 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. ledna 2011

Zápis č.1/2011 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. ledna 2011 Obec Dymokury Revoluční 97 www.dymokury.cz e-mail: obec@dymokury.cz 289 01 Dymokury tel: 325 635 112 Zápis č.1/2011 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. ledna 2011 1)Zasedání zahájil v 19. 00 hodin

Více

av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s.

av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s. O PE RAEI i dlintegrovany EVRO PS KA UNIE EVROPSKV FOND PRO REOIONALNi ROZVO] SANCE PRO VAs ROZV0J av'ea Ni2e uveden6 smluvni strany KUPNI SMLOUVA Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Zastoupen:

Více

Not6isky zrflpis. zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku. N 157t20t2

Not6isky zrflpis. zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku. N 157t20t2 STBJNOPIS strana prv6 NZ t38/2012 N 157t20t2 Not6isky zrflpis sepsan;f jmdnem JUDr. Vladimiry Kostiicov6, not6iky se sidlem v Brn6, dne 08.02.2012 (slovy: osm6ho rinora roku dva tisice dvan6ct) v kancel6ii

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec, konaného dne 20. 04. 2015, v 17:00 hodin v Informačním středisku v budově Obecního úřadu Lubenec. Přítomni : p.

Více