o prodej pozemku rt. pd.- lstffitib.nice o qfm6ie 110 m', na kter6m je postaven jejich drim i. p. 120 a ktery je dosud v majetku obce Libenice.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o prodej pozemku rt. pd.- lstffitib.nice o qfm6ie 110 m', na kter6m je postaven jejich drim i. p. 120 a ktery je dosud v majetku obce Libenice."

Transkript

1 Piitomni: starostka- R. Versteegov6 mistostarosta- M. RfrZid.ka zastupitel6- P" Nohynek, ing. J. Bartu5ek, J. Chudoba, L. Slanaiov6 Nepiitomni - omluveni : ing. M. Nepiitomni - neomluveni : Douda Jedn6ni Zastupitelstva obce v Libenicich ( d6le jen,,2o") zahajilastarostka p. R. Versteegov6 v hod. hod., v tivodu sezn6mila piitomn6 s jednotliqfmi body programu jednani dnesnfho zasedttni ZO, tento n6vrh programu byl zastupiteli jednomyslnd schv6len. ovdiovateli z6pisu byli ustanoveni zastupitel6 - p. Nohynek, p. chudoba Hlasov6ni - pro : 5, proti : 0 Za poiizenim z6pist z jednini ZO bude nad6le zodpovidat z povdieni starostky obce a z titulu sve ho pracovniho zaiazeni riiednika obce L Imramovsk6. Program iedninf: l. Zahhjeni 2. Kontrola z:{pisu z minul6ho zaseddni a plndni usneseni * usneseni o schvileni rozpoitu na rok 2012 o doplndni rozpoitov6ho opatieni t.4 (piiloha) 3. Projednini urgence Zddosti pana bytem ffi o prodej pozemku rt. pd.- lstffitib.nice o qfm6ie 110 m', na kter6m je postaven jejich drim i. p. 120 a ktery je dosud v majetku obce Libenice. 4. Projednrini Zridosti o odkoupenf piedzahrridky u domu i.p. 80 k. ri. Libenice Projedn{nf Z{dosti o odkoupeni,. popr. pron{jem pozemku i.p. 7lzll v katastrflnim fzemi Libenice - dle UP,,doprovod n6 zelefi,, pii silnici I/3g 6. Proiedn{ni Zridosti o pronfjem budory 8.p.24 v k.ri. Libenice I 8. Projedn{ni zveiejn6ni zhm6ru na prondjem silu v bfvard bkole - i.p. 65 Vybdrov6 irz,eni na odbornou firmu, kterf provede ridrzbu vzrostl6 zelend v obci - proiezfni stromri. 9. Projednfni zimeru uchdzet se o ziskfni grantu vypsan6ho Nadaci iez pro rok 2012 za riielem realizace,,libenick6ho pkicku" - sportovi5t6 a d6tsk6ho hii5t6 v obci, Zridost o grant, rypsany Nadacf CF,Zpro rok20l2

2 10. Diskuze - Skolka. dal5i l. Kontrola z:lpisu z minul6ho zasedfni a pln6ni usneseni * usneseni o schvfleni rozpoitu na rok 20ll o dopln6nf rozpoitov6ho opatieni E. 4 (viz. piiloha) Pii projednixdni niwrhu rozpodtu pro rok 2011 OZ na zasedsni dne nebyl jeho soudiisti dodatek o rozpodtovdm opatieni (,. 4 ( viz. Piiloha). Vzhledem k tomu, Ze tento dodatek.ie nezbytnou soud6sti schv6lendho rozpodtu pro rok 20I1,je nutno projednat jeho schv6leni a doplnit do z6pisu z, Hlasov6ni : pro : 6, proti : 0 Usneseni. 1/ ZO schvaluie doplndnf rozpoitu pro rok2011 o rozpoitov6 opatieni i.4(viz.rriiloha) 2. Projednr{ni Zddosti pana ffioprot ejpozemkust.p.i.18lvk.f.libeniceoqfm6iell0 m', na kter6m je postaven jejich dfim i. p. 120 a ktery je dosud v majetku obce Libenice. fruzddaji o prodej piedm6tnd stavebni parcely jil po ndkolik6t6, jak uv6d6ji ve svd Z6dosti. Vjejich Lildosti je d6le uvedeno, Ze naposledy Ladali pied 6 m6sici a od Obce obdrzeli pisemnou odpovdd', Le,,nic nestoji v cestd kladndho vyiizeni" jejich Lddostr a Le budou d6le informov6ni. Od td doby vsak neobdrzeli Z6dnou dal5i informaci. V archivovanych spisech OU bylo zjistdno, Ze v lednovdm zased6ni Obecniho zastupitelstva vlibenicichzroku2005by1az6dosttprojedn6naatehdej5izastupitelstvovydalo usnesenfoprodejist.^p.d.181vkatastr6lnimizemilibenice za cenu 250,- Kd/m2. vzhledem k tomu, Le nelze prokhzat, zda toto usneseni bylo i6dn6 zveiejndno na veiejn6 desce, nenabylo tedy prdvni platnosti a je nutno tuto Z6dost znovu projednat v souladu s piislu5nym ustanovenim Zftkona o obcich. Nutno ziistit souviseiici disla a zajem Zadatel&. ktere parcely chce koupit. Zadatele budou pfsemne vyzvini t osohnf n6vstdvd a upiesndni pozadavku. Geometrickym pl6nem a I byla pfivodni parcela p.d. 135/10 rozddlena a novd vznikly p.d. 135/48 o vymeie 443 m2. p.d. l35l4g o vymdie 415 m2, p.d o qfm6ie 408 m2 a zbyvajici d6st p.d. 135/10 o vlfmdie 425 m2, nov6 disla parcei.l.ste nejsou zapsitna. Vyjimkou je pouze p.d. 135/48, a s ni bezprostiednd souvisejici st. p. d. 174 a st. p. d. 187, ktere byly majetkopr6vnd vypoi6dtny apievedeny do osobniho vlastnictvi. Ostatni parcely dle GP, tzn.: RD d.p. 120, st.p.d. 188 o vymdie 2l m'- pozemek pod garffii, RD d.p. 32, st.p.d. 189 o vymdie 25 m'- pozemek pod gardli, RD d.p. 55, st.p.d. 190 o vymdie 20 m'- pozemek pod gardli,

3 Pro z6konne vypoi6d6ni vlastnickych vztahri je nutno nabidnout pozemky, kterd jsou sice vlastnictvim obce, av5ak v bezplatn6mulivdnijinfch osob, k prodeji diprondjmu. Hlasov6ni : pro : 6, proti : 0 Usneseni. 2/2012. ZO souhlasi se zveieindnim zfm6ru odprodeie parcel : 'r p. i. 135/10 - zahrada o vfmdie 425 m2, st. p.i. 181 o vfm6ie 110 m2- pozemek pod RD i.p. 120, st.p.i. 188 o vfmdie 2! ^'- pozemek pod gar6li, pod RD 8.p.32, st.p.i. 189 o vfm6ie 2^5 ^'- pozemek pocl garili, pod RD i.p. 55, st.p.i. 190 o vymdie 20 m'- pozemek pod garili,, 3.ProjednriniZ6dostiru}oodkoupenipiedzahr6dkyudomui.p.80k.f. Libenice Zaaa o prodej piedzahr6dky z divodu budouci rekonstrukce celdho objektu. Z Lildosti neni patrnd, o jakou piedzahr6dku se vlastnd jedn6 - lokalizace a vymdra chybi. Nutno doplnit a upiesnit Zadatelem. 4. Projedn6ni Zddosti o odkoupeni, popf. prondjem pozemku i.p. 7l2ll v katastrflnim rizemi Libenice - dle UP,,doprovodnh zeleir" pii silnici I/38. Pod6ny2L6dostinaodprodejtohotopozemku,pani#kter6byzdechtdla prodejni stfnek se zmrzlinou, lavidky a prodej zeleniny a druh6 Z6dost je od fitmy FASTRA, kter6 vlastni sousedni pozemky vdetnd stavebniho obje^ktu, ale m6 zt$em vyhradn6 o prodej piedmdtn6ho pozemku a navrhuje cenu 20,- Kc/m'. Silnice I/38 je pl6nov6na v budoucnu k roz5iieni na dtyrpruh, uprava patrnd zas6hne do pozemku Pozemek je velklf a vzhledem k n6vaznosti na silnici U38 a soudasnd i odbodce na Kutnou Horu v pomdrnd zajimave lokalitd a neni nutnd se takov6ho pozemku zbavovat. Tak6 s ohledem na projedn6vanou zmdnu irzemniho pl6nu, kter6 se v soudasndobd projedn6v6 a jejil piedmdtem je vznik podnikatelskd zony nedaleko od projedn6vandho pozemku, neni nutn6 s prodejem pozemku spdchat' Hlasov6ni : pro : 6, proti : 0, i E.3t20l uhlasi se m zameru na Dronate zahrada) v katastrflnim rizemi L nice o Wm6ie l52l m2 5. Projedn:ini Zridosti o pron:ijem budory (.p.24 v k.ri. Lihenice Na zfkladd zveiejn6ni zdmdru pronajmout budovu bez stavebnich riprav se ozvali pouze 2 zfiemci - spol. Bejby Pank - sklad d6tskych hradek a rekvizit na rizne ddtskd aktivity, piipadnd vbudoucnu kompletace zboli - nabizi 1000,- Kd mdsidnd, dal5im zdjemcempan L. Zviieci - Ceska chalupa s. r. o., ktery nabizi za mdsidni n6jem 5.000,-

4 Kd mdsidnd za provoz prodejny potravin, pozaduje prondjem na l0 let, pii osobnf n6v5t6v6 sliboval denni provoz potravin od7-17, detsk;i koutek, bar. Dle obchodniho rejstiiku neni Ladatel piili5 dfivdryhodnyf - ndkolik exekuci, ve svd dinnosti ma take hostinskou a ubytovaci dinnost. Nabizen6 n6jemni cena je sice zajimav6, ale neni vyloudeno, Le by pod z6stitou prodeje potravin provozoval i jind sluzby - restaurace, automaty, ubytov6ni, atd. Podminky lze podrobn6 stanovit smlouvou. Ladatel na adrese trvaldho pobytu jej nikdo neznd - co v piipad6 neplndni smlouvy - kam dorudit pisemnosti, napi. pii neplndni smlouvy. Dal5fm z6jemcem je paniilltf,lffi, navrhuje moznost piestdhov6nf st6vajici vfrobny knedlikt v Mikul65i, vzhledem k tomu, Ze interidr objektuje5t6 neviddla, nedok6ze odhadnout rozsah n6kladfi nutnych pro provoz. Ve stfvajicim obiektu plati n6jem 10000,- Kd mdsidnd vdetnd pron6jmu strojri. Byla by nutnd rekolaudace. Firma zamdstnind lidi z Libenic. Nendrodny provoz, nevyzaduje velkokapacitni dopravu. NeZ se firma rozhodne, mfize obec objekt pronajmout firm6 Bejbypank na krat5i dobu, dokud nebude jasn6, jakd ripravy v objektu budou nutnd, piipadne r zvifiit nabidku p. Bure5e na dodasn6 vyuliti ddsti objektu pro sklad. F{lasov6ni: pro : 5, zdrlel se : p. RriZidka, proti: 0. Usneseni. 4/ ZO souhlasi s proniimem obiektu i.p. 24 spol. BeibvPank s.r.o. za cenu Ki m6siind * nfklady za energie. na dobu neuriitou s 3 mdsiini Wpov6dni lhritou. 6. Projedn:ini zveiejndni z:im6ru na prondjem sdlu v bjwal6 Skole - i.p. 65 Pokud by samotny s6l provozovala obec, vyzadoval by tento provoz piijeti k tdmto rideltm spr6vce, kterf by zajist'oval provoz s6lu. Vzhledem k tomu, Le s6l m6 s pivnici spoledn6 hodiny + chodbu + soci6lni zaiizeni, mozn6 probldmy s ddlenfm spotieby energii, jevi se jako nejvhodndjsie5eni, aby pivnici i s6l provozovalajedna odpov6dn6 osoba, podminky se daji osetiit smluvnd. Nutn6 oprava a revize kominu.az to umozni podasi, bude komin zprovozndn firmou, kter6 provedla revizi komina v pivnici. Usnesenf i. 5/ ZO souhlasi se zveieindnim zdm6ru na pronfiem silu v obiektu i.rl. 64. Hlasov6ni:pro: 4, zdrlel se: Chudoba, proti: ing. Bartu5ek 7. Vybdrov6 tizeni na odbornou firmu, kterr{ provede ridrzbu vzrostl6 zelen6 v obci - proiez6ni stromu. Zatim se vybdrove iizeni odkl6d6. Zatim provedla starostka obhlfdku stavu obecni zelend s p. Pilcem - vliskovd pr6ce a arboristika z C6slavi. Nutny oiez lip u kostela - zasahuje do stiechy kostela, na hibitovd je jedna such6 lipa a ndktere thuje nadzdvihuji hroby - nutnlf odborny ztsah. Do budoucna je nutno poditat s tim, Le za odstrandnd stromy bude provedena n6hradni vysadba. Firma piedlozi cenovy n6vrh dle zjist6n6 situace. MoZno obeslat i dal5i firmy a porovnat cenovd jejich nabidky.

5 8. Lildost o grant,, OranZov6 hfist6o' Nadace tez na realizaci,,libenick6ho pl6cku" - ddtsk6ho viceriielov6ho hii5t6. Podrobn6 sezn6meni s projektem viceridelovdho hii5t6 bylo pii veiejn6 schrizi minullf p6tek v obecni knihovnd. HiiStE pro volejbal, nohejbal, fotbal - kamennlf prach, ddtskd hiistd s ddtskymi multifunkdnimi prvky, pldcek pro mald sporty -pingpongovy stril + rusk6 kuzelky, probourat a oteviit dal5i vchod, odddleno sftdmi, plttkem. Zpracovhno ndkolik nabidek. Celkov6 cena ,- Kd. Osloveny mistni firmy, ndkter6 se cht6ji podilet na financov6ni tim, Ze ndkter6 prfce provedou zdarma. Projekt,,Libenicky p16cek" - pii uddleni grantu,, OranZovd hii5t6" Nadaci (p.z - 10% tidast obce - cca , - Kd, konedn6, nawlen6 finandni spoluridast ,- Kd. Hlasov6ni : pro 6, proti : 0 Usneseni i. 6/2012 : ZO souhlasi s finanini spoluriiasti ve vy5i do Ki. na realizaci..libenick6ho pliicku" - d6tsk6ho viceriielovdho hii5t6. v piipad6 ziskrini grantu..oranzov6 hii5t6" Nadace iez g.i'^dostffiaffiopron6jemchodbyvbudov6i.p.65asouhlas s umistenim svdteln6 reklamy, reklamniho Stftu s nfzvem,,pivnice". Chodba je soud6sti pron6jmu pivnice, je jiln{lemcem v soudasn dobd vyuziv6na. Proti oznadeni provozovny svetelnym vyvdsnim Stitem neni n6mitek, nebot' v bezprostiednf blizkosti objektu neni Lildny rodinny drim, kterdmu by svdtelnlf Stit mohl d6lat probldmy. Hlasov6ni : pro : 6, proti : 0. Usneseni. 7/2012 : ZO souhlasi s umistdnim sv6teln6 reklamv a reklamniho Stitu s nfzvem.. Pivnice" k piednim dveifm obiektu. 10. Zfdost Libenick6ho okra5lovaciho spolku na bezplatn6 zaprijieni obecniho Stipkovaie na na akci,, Pod Vysokou - na kole nebo p65ky" Pied zaptjdenim nutno podrobnd sezndmit obsluhu Stdpkovade s manudlem k vyrobku, aby nedo5lo kjeho po5kozeni. Jedn6 se o akci ve spolupr6ci se starostou obce Polepy, ktery na akci dostal grant, ddle pak s kutnohorskym sdruzenim DENMARK - napojeni st6vajicich cyklistickych tras mezi Kolinem a Kutnou Hotou, trasa vede pies Pa5inku, Polepy, Ratboi, Hoiany, Dolany, Grunta, iertovka, Libenice. Trasa je piipravena, v 1. fttzi bude v kalde obci osazena turistick6 mapa a informadni tabule s kr6tkifm sezn6menim s danou obci - zajimavosti, pam6tky, v dal5i fini vznrkne i tistdny privodce, v5e ve spolupr6ci s MAS Podlipansko. Hlasov6ni : pro 6, proti : 0 Usneseni i. 8/2012 : ZO souhlasi s bezpl?tnfm zapfiiienim St6pkovaie Libenick6mu okra5lovacimu spolku na

6 I nformace starostky zastupitehim : a p. d. 103/8 v k. ri. Libenice pilotnfm programu - dali by n6m do pron6jmu popelnice na 3 roky, pak by tyto pie5ly do vlastnictvi obdant, zmindna i problematika kompostovade, atd., z6stupce firmy bude pozv6n na jedn6ni zastupitelstva, aby mohl ZO podrobn6 sezn6mit s dinnosti i nabidkou fit-y do pied5kolnich zaiizeni - 3 zajistlna mista ve Skolce v iervenych Pedk6ch jsou moment6lnd nedostaduj ici - zvdlit moznost piispdvku ndkterd ze soukromych Skolek, piipadnd s obci Nebovidy, kde chystaji rozsiieni Skolky zeleninou pii silnici I/38- na dal5ich 5 let za stejnych podminek pron6jmu pozemku na polovinu st6vajici ceny z drivodu nezhjmu firem o reklamu, bylo pisemnd odpovdzeno, Le ZO nesouhlasi se snizenim ceny za pron6jem, nebot' reklamni zaiizeni se nachdzi ve velmi lukrativni lokalitd a efektivnost vyuziti reklamniho zaiizeni ztleli pouze na schopnostech reklamni agentury ( dle m6ho zji5tdni je reklamni zaiizeni derstv6 polepeno, tedy vyuzito af,nlftjest6 nezaplatil n6jem za loisky rok. pozemky v lokalitd, kde budou prov6ddny stavebni ripravy silnice I/38 - KiZovatka Libenice - Stary Kolin, aby tito obdand, pokud mozno urychlend, reagovali na pisemnou nabidku RSD na prodej di pron6jem pozemkt, nutn;iich k vystavbd - tdmto obdanrim jiz RSD zaslalo kupnf di n6jemni smlouvy a pro urychleni stavby je nutno maj etkopr6 v ni v ztahy uzavi it do ,- Kd, dle nasich informaci tento dotadni program v minulych letech pomdrnd fspdsnd vyulily ndkter6 z okolnich obci, do tohoto dotadniho programu je zahmuta irhrada za stromky, kfrly, dopravu a pletivo. Jarni termin ui nelze stihnout, ale v pifpadd z6jmu je mozno se zapojit do podzimniho kola, ktere se uzavird t2 str6nky obce, kromd jinych aktivit se spolek snali o zdchranu pam6tkov;ich objektri v obci - kostela a tvrze. Bylo zji5t6no, Le do se lze piihl6sit do programu na ztrchranu pam6tek, kteryf byl vyps6n zejmena pro mald obce - do 500 obyvatel, a umoziuje uhradit 90o/o ceny projektu, tedy obec by hradila pouze 10% ceny projektu, col je velmi piiznivit nabidka. S ohledem na jrl pomdrnd kr6tk;f termin k pod6ni

7 Z6dostinabizipani%z65titunadrea izacitohotozftmdru,nebot,ofinandni podporu na projektu mrize Ladat dle zitkona vyhradnd vlastnik pam6tky. ( Objekt tvrze nafotit, pozvat odborndho z6stupce NPU, piipravit koncept vyuliti. VSe bude nutno etatizovat, nebot'to bude akce pom6rnd n6kladn6.) Zatim zjistit moznosti - k tomu ie potieba poveieni. Hlasov6ni : pro : 6, proti : 0 ZO souh 5ho okra5lov tvrze" bez finanini spoluriiasti obce. mocndnim Ja ro rivodni iednrini Ing. Barlu5ek piedlozil pokladni denik za 4. Ctvrtleti a informoval o tom, Le nefunguji ndkter6 poulidni svdtla vobci. D6le upozornil na Vl6dni naiizeni lfkajicf se platovdho zaiazeni a pracovni n6plnd zamdstnanci ve st6tni spr6vd a samospr6vd a zpochybnil odpovi dajici zaiazeni riiednika obce. Platove zaiazeni i pracovni smlouvy piipravuje pro Obec Libenice panf Jedlidkov6 v Kolind, kter6 stejnd podklady piipravuje pro ostatni mal6 obce v regionu, a je pro vykon sv6 pr6ce dostatednd erudovan6 a ntilelitd proskolend ve vsech souvisejicich platnych piedpisech. Nesrovnalosti byly shleddny ve finandnim ohodnoceni ridetni obce. K vyjasndni piipadnych pochybnosti bude zpracovhna podrobn6 zpriwa pro pii5ti jedn6ni zastupitelstva. Jedn6ni ZO ukondila starostka ve hod. vypis usneseni bude zveiejndn a je nedilnou soud6sti tohoto z6pisu. Z jednfini ZO byl poiizen zvukovy zaznam, kter;f je archivov6n OU. Ovdiovatel6 : P. Noh,fnek... J. Chudoba Zapsala a za sprtxnost z6pisu zodpovid6 : I. Imramovsk6

8 Usneseni pfiiatf pfi iednrinf Zastupitelstva obce Libenice dne Usneseni. 1/2012 -ZO schvaluje doplndni rozpoitu pro rok 2011 o rozpoitov6 opatieni (..4(viz. piiloha) Usneseni i. 2/ ZO souhlasf se zveiejnenim zfm6ru odprodeje parcel : pod RD i.p. 120, st.p o vfm6ie 2l m'- pozemek pod gar{fii, pod RD i.p. 32, st.p.t. 189 o vym6ie 25 m'- pozemek pod garhli, pod RD i.p. 55, st.p.i. 190 o vym6ie 20 m"- pozemek pod garili, Usneseni. 3/ ZO souhlasi se zveiejndnfm zdmdru na pronrijem pozemku p.i. 7l2ll ( zahrada) v katastrflnim rizemi Libenice o vymdie l52l m2. Usneseni I. 4/ ZO souhlasf s pronrijmem objektu Lp.24 spol. BejbyPank s.r.o. za cenu Ki m6siine + nfklacly za energie, na dobu neurditou s 3 m6sfinf qfpov6dni lhritou. Usneseni. 5/ ZO souhlasi se zveiejndnfm zfmdru na pronfjem sdlu v objektu i.p. 64. Usneseni i. 6/2012 z ZO souhlasi s finanini spoluriiasti ve vf5i do 80000,- Ki, na realizaci,,libenick6ho pl6cku" - ddtsk6ho viceriielov6ho hfi5t6, v piipad6 ziskrinf grantu,,oranzov6 hfi5t6" Nadace iez Usneseni i. 7/2012 z ZO souhlasi s umistinim svdteln6 reklamy a reklamnfho Stitu s nfzvem,, Pivnice" k piednim dveiim objektu. Usneseni i. 8/2012 : ZO souhlasi s bezplatnfm zapfijienfm StEpkovaie Libenick6mu okra5lovacimu spolku na Usneseni i. 9/2012 z ZO souhlasi se zplnomocn6nim $td5l0, piedsedy Libenick6ho okra5lovaciho spolku, pro rivodni jednfni projektu,,revitalizace frrze" bez finanini spoluf iasti obce. Starostka : R. Versteesov6 VyvdSeno. Sejmuto.

Z6pis ze z sedilni Zastupitelstva obce Libenice, konan6ho dne 19. l.20l5,od 19:00 hodin. 1. Zzhfijeni zasedrini zastupitelstva

Z6pis ze z sedilni Zastupitelstva obce Libenice, konan6ho dne 19. l.20l5,od 19:00 hodin. 1. Zzhfijeni zasedrini zastupitelstva Obec Libenice Zastupitelstv obce Libenice Z6pis ze z sedilni Zastupitelstva obce Libenice, konan6ho dne 19. l.20l5,od 19:00 hodin. 1. Zzhfijeni zasedrini zastupitelstva Tasedini Zastupitelstva obce Libenice

Více

Zipis ze zasedf,nf Zastupitelstva obce Libeniceo konan6ho dne 27. 4.2015, od 19:00 hodin.

Zipis ze zasedf,nf Zastupitelstva obce Libeniceo konan6ho dne 27. 4.2015, od 19:00 hodin. Obec Libenice Zastupitelstvo obce Libenice Zipis ze zasedf,nf Zastupitelstva obce Libeniceo konan6ho dne 27. 4.2015, od 19:00 hodin. Zahfjeni zas ed 6nf zastupitelstva T.aseddni Zastupitelstva obce Libenice

Více

Z6pis i.30 12006 ze zasedhni zastupitelstva obce Velichovo konan6ho dne 28. 8. 2006. Program:

Z6pis i.30 12006 ze zasedhni zastupitelstva obce Velichovo konan6ho dne 28. 8. 2006. Program: r Z6pis i.30 12006 ze zasedhni zastupitelstva obce Velichovo konan6ho dne 28. 8. 2006 Piitomni : pp. Bitman Jiif, Hospodskjr Alois, OndrddkovdJana, Radakovid Jiii, Riedl Franti5ek, Rieger Pavel, Smejkal

Více

Usnesenf z XX. vefejn6ho zasedini zastupitelstva obce ze dne 7.10.2010

Usnesenf z XX. vefejn6ho zasedini zastupitelstva obce ze dne 7.10.2010 Usnesenf z XX. vefejn6ho zasedini zastupitelstva obce ze dne 7.10.2010 I. Zastupitelstvo obce S C HVAL UJE : bod 4) Bezhplatnypievod pozemkri v trati Oujezdky p.d. 8210 o v'-imdie 4n r# ap.d,.8269 o v'jmdie

Více

Zhpis E. 5/2012 ze zasedhni ZO v Libenicich dne 25. 5.2012

Zhpis E. 5/2012 ze zasedhni ZO v Libenicich dne 25. 5.2012 Zitpis z jednani ZO 5 / 20Lz Zhpis E. 5/2012 ze zasedhni ZO v Libenicich dne 25. 5.2012 Piitomni: starostka- R. Versteegov6 mistostarosta- M. RuZidka zastupitel6- P. Nohfnek ( odchod 20.29 hod.), ing.

Více

Obecni iriad Kramolna. Zasedfini nebylo pieruseno. Alena Kadav6, Jitka Krop6dkov6, Ing. Bohumil Pecold, Jiii Mar5ik, Ladislava Novotn6, Ing.

Obecni iriad Kramolna. Zasedfini nebylo pieruseno. Alena Kadav6, Jitka Krop6dkov6, Ing. Bohumil Pecold, Jiii Mar5ik, Ladislava Novotn6, Ing. ,/ Misto jedn6ni: Hodina zahifeni: Hodina ukondeni: Zdpis i.i z ustavujiciho zaseddni Zastupitelstva obce Kramolna, konan6ho dne 5. listopadu 2014 Obecni iriad Kramolna 18:00 hodin 18:40 hodin Doba pieru5eni

Více

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s I r rscsrstra tasr L FRAI{A 5 J vpsrsra iasr praha s uneo vbsrsrp iasrr praha s PRAVIDLA PRO YYULLVAXI UdNTOWCU NETNVE SrrilviCn pi.ispf vrri NA s rravovani nt ri cl. I Piedm6t fpravy Udelem t6chto pravidel

Více

Zhpis ze zasedrini Obecniho zastupitelstva v Libenicfch ze dne 2. 12.20ll

Zhpis ze zasedrini Obecniho zastupitelstva v Libenicfch ze dne 2. 12.20ll 1 Zhpis ze zasedrini Obecniho zastupitelstva v Libenicfch ze dne 2. 12.20ll Piitomni: starostka - R. Versteegov6 mistostarosta - M. RriZidka zastupiteld - P. Nohlinek, ing. M. Douda, L. hod.) SlanaiovS,

Více

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni odbor kontroly e1: Lr-oo9sn:/Hav Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni obec Kvitkov, ri oosr1531 za rok20l3 Plezkoumfni se uskuteinilo ve dnech: 16.10.2013 2.4.2014 nazdkladd zilkona()..42012004 Sb.,

Více

ueet enb: n6ho zased6ni 18.3.2014 26r'7933,00Kd '7 773969,24Kt. 54556,58Kd Plitoinno: 13 dlent OZ l3 obdani

ueet enb: n6ho zased6ni 18.3.2014 26r'7933,00Kd '7 773969,24Kt. 54556,58Kd Plitoinno: 13 dlent OZ l3 obdani n6ho zased6ni 18.3.2014 Plitoinno: 13 dlent OZ l3 obdani Zapisovatel: Zdeika Kubriikov6 Ovdiovatel6 z6pisu: Zdeika Indrdkove, Petr G6ba Navrhovateld: Pavel Zdatil, David Rataj Program: 1. ZprAva o stavu

Více

Obec DuSniky, orsnny 6s,413 01 Roudnice n. L. tel.fax:+42o 416 847001 mob: 602 656 464

Obec DuSniky, orsnny 6s,413 01 Roudnice n. L. tel.fax:+42o 416 847001 mob: 602 656 464 Obec DuSniky, orsnny 6s,413 01 Roudnice n. L. tel.fax:+42o 416 847001 mob: 602 656 464 teo:00263593 e-mail: info@dusnikv.cz www.dusnikv.cz zlpts z g. ztsnnani z,rsruprrelstva obce DuSniry konan6ho dne

Více

Zápis ze zasedání ZO v Libenicích dne 30. 12.2011

Zápis ze zasedání ZO v Libenicích dne 30. 12.2011 Zápis ze zasedání ZO v Libenicích dne 30. 12.2011 Přítomni: starostka- R. Versteegová místostarosta- M. Růžička zastupitelé- P. Nohýnek, ing. M. Douda, ing J. Bartušek Nepřítomni - omluveni : J. Chudoba,

Více

VACLAVICE. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie. Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce. SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK. lfzn: Cj.

VACLAVICE. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie. Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce. SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK. lfzn: Cj. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie ZborovskS 11 15A21 Praha 5 lfzn: Cj.: SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK Stejnopis d. 2 Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce VACLAVICE Id:00508365 za rolk2a13

Více

WObec Zivanice. konan6ho dne L7. L2.2OL5, od 18:00 hodin, 26pis. na Obecnim riiade v Zivanicich

WObec Zivanice. konan6ho dne L7. L2.2OL5, od 18:00 hodin, 26pis. na Obecnim riiade v Zivanicich WObec Zivanice Zastupitelstvo obce Zivanice 26pis ze zasedsni Zastupitelstva obce Zivanice, konan6ho dne L7. L2.2OL5, od 18:00 hodin, na Obecnim riiade v Zivanicich Zahdjeni zased6ni zastupitelstva Zasediini

Více

1. Zahfieni. prezentace" volba orgdnri ShromiZddni. Zhpis z jedn6nf Shrom6id6nf Spoleienstvi vlastnikri domu ip. 3203 v Praze 10 Hyacintov 3208/8

1. Zahfieni. prezentace volba orgdnri ShromiZddni. Zhpis z jedn6nf Shrom6id6nf Spoleienstvi vlastnikri domu ip. 3203 v Praze 10 Hyacintov 3208/8 ,n a-a Zhpis z jedn6nf Shrom6id6nf Spoleienstvi vlastnikri domu ip. 3203 v Praze 10 Hyacintov 3208/8 se sfdlem: Hyacintov6 3208/8, L06 00 Praha 10 ICz 27171205, DIC: C227171205 zaps. u MS v Praze, odd.

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

MEsto NEmiice nad Hanou

MEsto NEmiice nad Hanou MEsto NEmiice nad Hanou Obecnd ztvazna vyhli5ka 8.312012, o mistnim poplatku zaprovoz syst6mu shromalilovdni, sberu, piepravy, tiid6ni, vyulivini a odstraiovfni komun6lnich odpadri Zastupitelstvo mdsta

Více

Mdstsk6 diist Bmo - Medlinkv. Razitko podatelny. ; Zildost o zafazeni do evidence Zadatehi o pron6jem bytu

Mdstsk6 diist Bmo - Medlinkv. Razitko podatelny. ; Zildost o zafazeni do evidence Zadatehi o pron6jem bytu Mdstsk6 diist Bmo - Medlinkv ; Zildost o zafazeni do evidence Zadatehi o pron6jem bytu fieho nedilnou souifsti je iestnd prohttiieni k,,ztitlosti o zaiazenf clo "iid"oc" iuaarcfi o prondjem bytu" na piedepsan6m

Více

Piftomni: z. ohuman M. stark,ing. R. Midin, J. Kuba, J. vrskov6, M. Koutny, Ing. P. B*gr, G. Eisenreichov6. Omluven: Ing" P.

Piftomni: z. ohuman M. stark,ing. R. Midin, J. Kuba, J. vrskov6, M. Koutny, Ing. P. B*gr, G. Eisenreichov6. Omluven: Ing P. IS z veiejndho zaseddni zastupitelstva obce Jenei, kter6 se konalo ve stiedu 27.5.2015 v 18 hod. v kanceldii Obecniho riiadu Jenei Piftomni: z. ohuman M. stark,ing. R. Midin, J. Kuba, J. vrskov6, M. Koutny,

Více

Usnesenf. a zmdnu financov6ni polozka 8113 Piijeti kr6tkodob;fch ptjdenfch prostiedkri revolvingovy rivdr o 40 000,- Kd. L Prdvnf a organizaini

Usnesenf. a zmdnu financov6ni polozka 8113 Piijeti kr6tkodob;fch ptjdenfch prostiedkri revolvingovy rivdr o 40 000,- Kd. L Prdvnf a organizaini Usnesenf ze 71. schrize Rady mdsta F4fdlant nad Ostravici, konan6 dne 08.04.2014 ve 07:30 hodin v zasedaci mistnosti budovy MdU d.p. 3 L Prdvnf a organizaini o JPO II F' Ostravici t6to iinnosti doporuiuj

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Libenice uskutečněného dne 5. září 2011 v budově Obecního úřadu od 18 hodin,přerušeného ve 22 hodin a

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Libenice uskutečněného dne 5. září 2011 v budově Obecního úřadu od 18 hodin,přerušeného ve 22 hodin a Počet listů dokumentu: 15 Počet příloh: 10 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Libenice uskutečněného dne 5. září 2011 v budově Obecního úřadu od 18 hodin,přerušeného ve 22 hodin a Přítomni 5. září 2011

Více

zastupitelstva obce Zadni Tiebafi

zastupitelstva obce Zadni Tiebafi Zirpis i. 1/20 lsnzz veiejn6ho zasedrini zastupitelstva obce Zadni Tiebafi konan6ho dne 10.2.2015 od 19.00 hodin ve Spoleiensk6m dom6, Na Ndvsi 4 Zased6ni Zastupitelstva obce Zadni Tieban (d6leteljako,,zastupitelstvo")

Více

KRAJ. svol6vam. V soufadu s S 40 odst. 1 zakona i. 12912OOO Sb., o krajich, v platn6m zn6ni. na dtvrtek 16. dubna 2015 od 10:00 hodin.

KRAJ. svol6vam. V soufadu s S 40 odst. 1 zakona i. 12912OOO Sb., o krajich, v platn6m zn6ni. na dtvrtek 16. dubna 2015 od 10:00 hodin. KRAJ 'l Datum 2,4. 2015 V soufadu s S 40 odst. 1 zakona i. 12912OOO Sb., o krajich, v platn6m zn6ni svol6vam 1 6. zased6ni Zastu pitelstva J ihodesk6ho kraje na dtvrtek 16. dubna 2015 od 10:00 hodin..zasedani

Více

Z Á P I S č. 13. Návrh programu :

Z Á P I S č. 13. Návrh programu : Z Á P I S č. 13 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 24. září 2008 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Jelínek, Kolář, Řezáčová,

Více

z AP I S i. 612015 ii t Program: 1. Volba ovdiovatelfl o Bez vy'j6dieni' 1. Volba oveiovatehi zdpisu

z AP I S i. 612015 ii t Program: 1. Volba ovdiovatelfl o Bez vy'j6dieni' 1. Volba oveiovatehi zdpisu i{ ii t z AP I S i. 612015 ze zasediniobecniho zastupitelstva konan6ho dne 30. 9. 2015 v Orli od 19.00 hod. I pfitomni: p. Haw6nek, Janou5kov6, Flifu, 1,6ikov6, Jenidek, Brabec, Homfl

Více

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky. - KRA.JSKY O RnD JIHOEESK Y KRAJ EKoNoMIcKY odbor ODDEITTi prezkumu A METODIKY HoSPoDARerui OecI 6.j.: KUJCK 3295312014 OeXO-pn stejnopis 6. 2 Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice,

Více

obec Zrvnrurce ZASTUPITELSTVO OBCE Z.O.iitdosto koupi pozemku t35/29 84m2 - z6m6r prodeje. Piitomni 5 Nepiit. - oml. Program: Voii5kov6 Nevole

obec Zrvnrurce ZASTUPITELSTVO OBCE Z.O.iitdosto koupi pozemku t35/29 84m2 - z6m6r prodeje. Piitomni 5 Nepiit. - oml. Program: Voii5kov6 Nevole obec Zrvnrurce ZASTUPITELSTVO OBCE Sch0zi iidila Zapisovatel Voii5kov6 Nevole Piitomni 5 Nepiit. - oml. N6vrh usneseni OvEiovatel6 zdpisu Host6 Hrub'f, Jirsov6 Puhlovsk6 Schletter; Petr viz. prezeneni

Více

**l MINISTERSTV-O SKOLSTVI, lfi

**l MINISTERSTV-O SKOLSTVI, lfi evropsk'i socia,lnf t-ono v en l MINISTERSTV-O SKOLSTVI, evnopsxn UNIE vtlaprze A TELOVvoHOVY INVESTICE DO ROZ/OJE VZDELAVANI r.f+ OP Vzd6l6v6ni konkutenceschopnost Zirpis o posou zeni a hodnoceni nabidek

Více

I d:.,,1. konan6ho dne L5.12.20L4, od 18:00 hodin, Ziipis. na Obecnim diad6 v Zivanicich. i-* :; -..l. ze zased6ni Zastupit,elstva obce Zivanice,

I d:.,,1. konan6ho dne L5.12.20L4, od 18:00 hodin, Ziipis. na Obecnim diad6 v Zivanicich. i-* :; -..l. ze zased6ni Zastupit,elstva obce Zivanice, i-* :; -..l I d:.,,1 ',.-,.t1"tt t \"-..-j",..,,"' obec Zivanice Zastupitelstvo obce Zivanice Ziipis ze zased6ni Zastupit,elstva obce Zivanice, konan6ho dne L5.12.20L4, od 18:00 hodin, na Obecnim diad6

Více

Zapisovatel: Piitomno obdant: Host6:

Zapisovatel: Piitomno obdant: Host6: // Misto jednrini: Hodina zahdjeni: Hodina ukondenf: Zfpis i.iii ze zasedilni Zastupitelstva obce Kramolna, konan6ho dne 18. rinora 2015 Obecni riiad Kramolna 18:00 hodin 19:41 hodin Doba pieruseni zasedini:

Více

VEc: OHLASENi STAVBY. Uiad: Ulice: CAST A. Adresa pitslusndho f iadu

VEc: OHLASENi STAVBY. Uiad: Ulice: CAST A. Adresa pitslusndho f iadu Adresa pitslusndho f iadu Uiad: Ulice: Piiloha t.8 k ryhldlce C.503/2006 Sb. VEc: OHLASENi STAVBY podle ustanoveni $ f04 odst. I pism. a) ai e) zikona i,. 18312006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

Zfpis ze zasedilni Zastupitelstva

Zfpis ze zasedilni Zastupitelstva I Zfpis ze zasedilni Zastupitelstva obce Raiice-Pistovice, ze dne 03. 06. 20lS v 1700 hod. v Raiicfch Zahfieni Pan starosta v5echny piivital na tietim zasedini Zastupitelstva obce Radice-pistovice v roce

Více

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO.

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO. /7zc>-zz// /,-3, fur'l- o-9 Piiloha i. 9 k vyhld5ce C. 503/2006 Sb. Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO

Více

z 12. z*seonrui zastuprrelsrva uesrsre casr PRAHA - suchdol

z 12. z*seonrui zastuprrelsrva uesrsre casr PRAHA - suchdol ZAPIS z 12. z*seonrui zastuprrelsrva uesrsre casr PRAHA - suchdol DNE 18. ZARI 2008 Udast piizah5jeni zased6ni: 13 zastupitel0 Omluveni: pi Turchichov6, Mgr. Borov6, Starosta konstatoval, 2e je piltomna

Více

Joay. y'/. 01, MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni. Doruieni rozhodnuti

Joay. y'/. 01, MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni. Doruieni rozhodnuti MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni Letenskri 1918.756 61 RoZnov pod Radho5tdm f ni sovd znadka: MdU N y st/ 28 I 69 20 1 4 I tmi C j. dokumentu: MdU-RpN33Z88t20t4 Vyiizuje:

Více

Zipis 8.212009 z jednfni zastupitelstva Mdstyse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Ufad6 m6styse Jimramov

Zipis 8.212009 z jednfni zastupitelstva Mdstyse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Ufad6 m6styse Jimramov Zipis 8.212009 z jednfni zastupitelstva Mdstyse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Ufad6 m6styse Jimramov Piitomni: BureS Zdendk, Fajmon Vladislav, Ing. Homolka Josef, Kal65ek Pavel, Ka5ov6 Dagmar, Mgr.

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu" ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku ***** ITPAIE$FT x $sw ZADAVACI DOKUMENTACE.A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory na zakilzku,rzfsabnik pro teplou vodu" Zadavatel Savoy Westend Hotelo s.r.o. Rybn6 66812 Praha l. Stard MEsto Toto vyberovei{zenf

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

PODMOKY. Kraiskf 0iad Stiedoiesk6ho kraie. Zprixa o vf'sledku piezkoumfni hospodaieni obce. ei.: oo2tg7t2o14ikusk. Ii:00876003 za rok20l3

PODMOKY. Kraiskf 0iad Stiedoiesk6ho kraie. Zprixa o vf'sledku piezkoumfni hospodaieni obce. ei.: oo2tg7t2o14ikusk. Ii:00876003 za rok20l3 Kraiskf 0iad Stiedoiesk6ho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: 52_0760085/201 3/KUSK ei.: oo2tg7t2o14ikusk Stejnopis d. l-, Zprixa o vf'sledku piezkoumfni hospodaieni obce t 't PODMOKY Ii:00876003 za

Více

zipts r ptunu zueni po scnvttnua opnqve zq.4 2013

zipts r ptunu zueni po scnvttnua opnqve zq.4 2013 zipts r ptunu zueni po scnvttnua opnqve zq.4 213 Zfpi s z veiejn6ho zaseddni 8.31213 zastupitelstva obcepierov nad Labem konan6ho dne 27.3.213 Datum, das: 27.biezna2}l3, od 18:3 hod do 2l:42hod Misto kon6ni:

Více

ZprSva ovdiovatele o ovdieni hodnoticizprhvy plndni programu RC a o piipravenosti k obhajobe RC

ZprSva ovdiovatele o ovdieni hodnoticizprhvy plndni programu RC a o piipravenosti k obhajobe RC ZprSva ovdiovatele o ovdieni hodnoticizprhvy plndni programu RC a o piipravenosti k obhajobe RC Oviiovanf spoleinostz AzeIis Czech republic s.r.o Uiastnici ovdieni: Kolapo Gbadebori Ing. VladimirDrozd

Více

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 12.1.2015 (datum odesl ii,ni vfzvy) Ev.d.: 15201 YYZYAK PoDANi NnniuTy A PRoKAzANi KVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNiM i,iznni (podle

Více

ej., oo34sv2o12ikusk I\EBOVIDY Ii: 00235571 za rok 20LL Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce t ).2.2012 r $. l2.20ii

ej., oo34sv2o12ikusk I\EBOVIDY Ii: 00235571 za rok 20LL Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce t ).2.2012 r $. l2.20ii Kraisk'0 0iad StiedoEesk6ho kraie Zborovsk6 1 1 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_087 646120 1 IIKUSK ej., oo34sv2o12ikusk Stejnopis d. d Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce I\EBOVIDY Ii: 00235571 za

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 7 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, která se konala dne 26.04.2007 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Vladimír

Více

Usnesenl. t/,/l T- Ing. Antonin Ma5talit. MUDr. Hana HerSkov5. starosta. mfstosta rostka. i j

Usnesenl. t/,/l T- Ing. Antonin Ma5talit. MUDr. Hana HerSkov5. starosta. mfstosta rostka. i j StatutSrni m6sto Ostrava mestskf obvod SlezskS Ostrava zastupitelstvo mestsk6ho obvodu Statut6rni rn6eto Usnesenl Ing. Antonin Ma5talit starosta I i j t/,/l T- MUDr. Hana HerSkov5 mfstosta rostka t-, Mestski

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY S,IVOY l.s'iiln:) Ftrqi''r[1. ***** LUXURY SPA RESORT KARTOVY VARY ZADAVACI DoKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY na zakdzku,rnov6 unilbrmy pracovnikri Balneo centra hotelu'o Zad,avatel Savoy Westend

Více

PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf

PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf KRAJSKA t{ygtentca stluce STREDOEESKEHO KRAJE st sioirru,i V PRAZE PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf podle Naiizenf Evropsk6ho parlamentu a Rady (ES) E. 88212004 ze dne 29. dubna 2004 o rtfednich kontrolsch

Více

Zápis z 3. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chrudim

Zápis z 3. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chrudim Zpis z 3. jednní Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chrudim Datum a místo konní: 6. května 2015 v 17.00 hod., zasedací místnost tajemníka, budova ul. Pardubick 67 Přítomní: viz prezenční listina,

Více

Z6pis E. 712012 ze zasedhni ZO v Libenicich dne 6. 9. 20L2

Z6pis E. 712012 ze zasedhni ZO v Libenicich dne 6. 9. 20L2 Obecni fiad Libenice Z6pis E. 712012 ze zasedhni ZO v Libenicich dne 6. 9. 20L2 Piitomni: starostka- R. Versteegov6 mistostarosta- M. RtZidka zastupitele- P. Nohlfnek pozvani host6: p. Moudka, M. Hru5ka,

Více

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015 Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) Bohuslav Matouš (5) Teodor Šmok

Více

3 1-10- 2007. eesxy les. 4)'Jt'v'v. di.

3 1-10- 2007. eesxy les. 4)'Jt'v'v. di. NdmdstiRepubliky 110 348 06 Piimda Agentura ochrany giirody a krajiny eeske republiky SPRAVA CHRANENE KRAJNNE OBLAST eesxy les M6sto Pob62ovice n5m6sti Miru 47 Pob62ovice 345 22 MESTU pcaei0i/icl Y 00sLo

Více

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi Adresa piislu5n6ho iiadu t lrao: Ulice: Pifloha i. 9 k WhliSc i. s03,2006 Sb. vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi podle ustanoveni $ ll0 odst. I a2 zdkona d. 183/2006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

) Kontrola zipisu z 2. zasedrini RMe

) Kontrola zipisu z 2. zasedrini RMe Mdstsk6 eest Praha-Dolni Chabry Rada mcstsk6 Cisti Zripis I. 013/lllRMe ze dne 22.8.2011 Piitomni: Omluveni: Host : od 7:00 hod. p. Malin4 p. Mali, p. Cutych od l8:00 hod. pi Nigrinovriq p. Smid Ovdiovateli

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY Snvov rsrend Fflornl t**** SPA ZADAVAC DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAN XgiNrY na zaki,zku,rpifstroj pro vakuov6 kompresnf terapie66 Zad,avatel Savoy Westend Hotel, s.r.o. Rybnri 66812 Praha 1, Star6

Více

zapis ze zasedani Zastupitelstva obce Zbysov, konaneho dne 26.2.2015

zapis ze zasedani Zastupitelstva obce Zbysov, konaneho dne 26.2.2015 zapis ze zasedani Zastupitelstva obce Zbysov, konaneho dne 26.2.2015 Zased6nf Zastupitelstva obce Zbysov bylo zah6jeno starostkou Kvetou Nemcovou v 18,00 hodin na Obecnfm urade ve Zbysove. Onesni zastupitelstvo

Více

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni Drim s pedovatelskou sluzbou Skalka I 120, prachatice Drim s pedovatelskou sluzbou SNP 559, Prachatice Piijmeni, jmeno: e o Zadateli: Rodn6 ptijmeni. Datum

Více

Zápis č. 1 / 2013 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo dne 4.3. 2013 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu.

Zápis č. 1 / 2013 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo dne 4.3. 2013 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu. Obec Libice nad Cidlinou Husova 4* 289 07 Libice nad Cidlinou* IČ 239 381; Tel. 325637141; 325637254; fax : 325637201 Číslo účtu : 0504253319/0800 E-mail: podatelna@libicenadcidlinou.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH Zakladni Skola a mateisk6 Skola Ostrava-Hrabrivka, Krestova 36,4', piispdvkov6 organizace Krestova 1387 136 A, 700 30 Ostrava-Hrabrivka SMLOUV A E. T7 /2015/08 O KRATKODOBEM PRONAJMU NEBYTOV.fCH PROSTOR

Více

Z Á P I S. z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012

Z Á P I S. z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012 1 Z Á P I S z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts MEstskS df st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts Jednini Z ze dne 20.5.201s Zodpovfdit Termin nlneni Nov6 usneseni iislo Snlndno Kontrolni termin Podpisy F,l'i'lr/6 -".* "9 zdstupce starosty

Více

,4,4,rdf. 3 295852,22 100,00% e -nirptrat(jve vyoale 561313,00 100,00% Celkov6 vfdaje 3 857165,22 100.00% :noa 6 -trnancov6nt I 'KU-rozpocet

,4,4,rdf. 3 295852,22 100,00% e -nirptrat(jve vyoale 561313,00 100,00% Celkov6 vfdaje 3 857165,22 100.00% :noa 6 -trnancov6nt I 'KU-rozpocet Obec Moraved Z6v6rednf ridet za rok 2014 - n6vrh ($ 17 z6kona c. 250/20005b o rozpoctovych pravidrech fzemnich rozpoctu ve zn6nr pozd6jsrch piedpisu) o riijmt a vlidajfr za rok 2014 Pf n6ni k 31.12.2014

Více

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel Akademie ved v. v. t. Y Pruze dne>25.11.2013 Ej. : FZU ITHS - 124612013 VVZVN,K PODANi N,q.EiNTY VEREJNE ZAKAZKY MALEHO ROZSAHU ZasilfmeYirmvyzvuk pod6ni nabidky na veiejnou zakdzku maldho rozsahu si n6zvem,rzfhadovf

Více

zaprs whorortnu I 5. 4. 20 I 4 Zipis z veiejn6ho zasedf ni i.3/2014

zaprs whorortnu I 5. 4. 20 I 4 Zipis z veiejn6ho zasedf ni i.3/2014 zaprs whorortnu I 5. 4. 2 I 4 Zipis z veiejn6ho zasedf ni i.3/214 zastupitelstva obcepierov nad Labem konan6ho dne 9.4.214 Datum, das: 9. dubna 214, od 18:45 hod do 22:34hod Misto kon6ni: Skolni jidelna,fiitomni:

Více

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508 LIBERECKY KRAJ U lezt 642/2a. Liberec 2. 46180 Ej.: ZL- 4/09-S Zlizovaci listina Zastupitelstvo Libereckdho kraje dle ustanoveni $ 35 odst. 2 pism. k) z6kona dislo 12912000 Sb., o krajich, ve zneni pozddjsich

Více

Dodatek odborn6ho posudku E. 0212012:

Dodatek odborn6ho posudku E. 0212012: I Vltisk d. 1: objednatel /Vltisk d. 2: objednatel '-i7-yiiskt.szrchitznal-ce Dodatek odborn6ho posudku E. 0212012: Zadavatel dodatku odborn6ho posudku:. v Tilia Th6kurova, o. s. Thdkurova 14l536 Praha

Více

t--r r.f+ INVESTICE DO ROzuOJE VZDFLAVANI Z6pis o posouzeni a hodnoceni nabidek - drlst A evropslsi soci6lni fond v er

t--r r.f+ INVESTICE DO ROzuOJE VZDFLAVANI Z6pis o posouzeni a hodnoceni nabidek - drlst A evropslsi soci6lni fond v er evropslsi soci6lni fond v er EVROPSKA UNIE MI NISTERSTVO MLADEZE R relovycnovv SKOLSTV. INVESTICE DO ROzuOJE VZDFLAVANI r.f+ t--r OP VzdEleyenf konkur nceschopnost Z6pis o posouzeni a hodnoceni nabidek

Více

6.900 Kč.Převod pozemku je zdanitelným plněním osvobozeným od daně z přidané hodnoty podle ustanovení 56 odst. 2

6.900 Kč.Převod pozemku je zdanitelným plněním osvobozeným od daně z přidané hodnoty podle ustanovení 56 odst. 2 Zpis z 20. jednn Finančnho výboru Zastupitelstva města Chrudim Datum a msto konn: 24. dubna 2013 ve 14.00 hod., zasedac mstnost tajemnka, budova ul. Pardubick 67 Ptomn: viz prezenčn listina, ptomno 6 členů

Více

Zápis z jednání Výboru (Rady) SRPŽŠ dne 12. 11. 2010 Program:

Zápis z jednání Výboru (Rady) SRPŽŠ dne 12. 11. 2010 Program: Zpis SRPŽŠ č. 1/2010-2011 z 12.11.2010 Zpis z jednní Výboru (Rady) SRPŽŠ dne 12. 11. 2010 Program: 1. Kontrola zpisu z jednní Výboru SRPŽŠ ze dne 3. 6. 2010 2. Volba nového Výboru SRPŽŠ 3. Projednní a

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

[zasruptrelsrvobce LIBENIcE-zApls i. slzot4\

[zasruptrelsrvobce LIBENIcE-zApls i. slzot4\ [zasruptrelsrvbce LIBENIcE-zApls i. slzt4\ Zhpis ze zsedinizsttrpitelstv bce Libenice, knn6h dne 25. 5.2014, d 19. 00 hd. Zhti eni zs e ddni zstupitelstv Zsedfni Zstupitelstv bce Libenice (d6letdl,,zo")byl

Více

E.46tgt20t2. ODOAKER a.s. Pernerova 441 53002 Pardubice. odhad obvykl6 ceny nemovitosti pro irdel nedobrovolnd draiby

E.46tgt20t2. ODOAKER a.s. Pernerova 441 53002 Pardubice. odhad obvykl6 ceny nemovitosti pro irdel nedobrovolnd draiby ZNALECKY POSUDEK E.46tgt20t2 odhad obvykl6 ceny rodinneho domu d.p. 59 na st.p.d. 1265 apozemkri parc.d. 1264 a 1265 v katastralnim izemi Ostr4 v obci Ostr6, okres Nymburk - LV i.228 ^ Objednatel posudku:

Více

Obecní úřad Milejovice datum: 18.4.2015 č.: 2015/0418/01. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015. OÚ Milejovice

Obecní úřad Milejovice datum: 18.4.2015 č.: 2015/0418/01. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015. OÚ Milejovice Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015 OÚ Milejovice začátek: 20:00 konec: 18:45 Schválený program: (6 0 0) 1. Volba ověřovatelů zápisu 2. Projednání OZV číslo 1 / 2015 o nakládání s odpadem

Více

Jihomoravsk6 d6tsk6 l6cebny, piispdvkov6 organizace Kietin d.p. 12,679 62 Kietin 003 86 766. MU Dr. Katefi na Bednailkov6, ieditelka

Jihomoravsk6 d6tsk6 l6cebny, piispdvkov6 organizace Kietin d.p. 12,679 62 Kietin 003 86 766. MU Dr. Katefi na Bednailkov6, ieditelka piseunr zprava ZADAVATELE obdobtte.lnro DLE g Bszvz Nizev veiejn d zakhzky mal6ho rozsah u :,,Rekonstrukce budovy Havaj Ostrov u Macochy,, 1. ldentifikadni0dajezadavatele: Zadavatel: : rco: zastoupenf:

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti RozHoDr\uri "rnnnvfho AKcroNAi,n v ptsonnosrr valne HRoMADy spor,nixosrr desk[ olympijslci a.s. IC 25268708, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 6, PSe 101 00, zapsanhv obchodnim rejstiiku veden6m Mdstsh-im

Více

9.zasedání ZO Kozly konané 04.10.2011

9.zasedání ZO Kozly konané 04.10.2011 Obec KOZLY, okr. Louny, Ústecký kraj 9.zasedání ZO Kozly konané 04.10.2011 Hlavní program jednání: I. Zahájení zasedání, seznámení s programem, určení ověřovatelů 2. Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání

Více

ffi WZVN.KPODANiNA NA OSTATNi VNNEJNOU Z,AKA IDKY MALEHO ROZSAHU Evropsk6 unie NinevYZ: Realizace vybranfch marketi informaind-propagainich tiskov

ffi WZVN.KPODANiNA NA OSTATNi VNNEJNOU Z,AKA IDKY MALEHO ROZSAHU Evropsk6 unie NinevYZ: Realizace vybranfch marketi informaind-propagainich tiskov Investice do vosi Evropsk6 unie pooponovano z evnopsreno pno necrohar-nl RozvoJ ffi WZVN.KPODANiNA NA OSTATNi VNNEJNOU Z,AKA IDKY MALEHO ROZSAHU NinevYZ: Realizace vybranfch marketi informaind-propagainich

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

PiSnmn A ZPr.Av A aadavatele VEft.EJNE ZAKAZKY

PiSnmn A ZPr.Av A aadavatele VEft.EJNE ZAKAZKY Zadavatel Domov pro seniory Plavei, pifspdvkovfi organizace Plavei 1.67132 Plavei IC:456 71702 PiSnmn A ZPr.Av A aadavatele VEft.EJNE ZAKAZKY ' (dle $ 85 z6konal3712006 Sb. o veiejnychzakazkilch) Nilzev

Více

Odbornf posudek E. 0212012:

Odbornf posudek E. 0212012: Vftisk d. 1: objednatel -{SercJ.-eueq!3E!-- Vlitisk 6. 3: archiv znalce Odbornf posudek E. 0212012: Zadavatel odborn6ho posudku: Tilia Th6kurova, o. s. Th6kurova 14l536 Praha 6 dorudovacl adresa: DElnicki

Více

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory Capkova 127. Klatovy V. 33901 Klatow Spisovii znadka. : 2RP394/2A10-130725 Cj : SPU 07056212015 Vyiizuje: Ing. Andrea Bulinovd

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Libenicích ze dne 2. 12. 2011 -------------------------------------------------------------------------

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Libenicích ze dne 2. 12. 2011 ------------------------------------------------------------------------- Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Libenicích ze dne 2. 12. 2011 ------------------------------------------------------------------------- Přítomni: starostka - R. Versteegová místostarosta -

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Mdsfskf rft Fad tffffihmf ud JeviXovkorx

Mdsfskf rft Fad tffffihmf ud JeviXovkorx Mdsfskf rft Fad tffffihmf ud JeviXovkorx 67167 llrusovany nad Jev., n6m6stimfta 22 cj. 1761/2009 STU} Spis.6. UR 91/09 Vlizuje: Ziftrikov6 Iveta (telefon:5 IS 200464) Email :zifcakov a@hrusovany. cz Ilru5ovany

Více

Zápis č. 5 z mimořádného jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 2. 7. 2015

Zápis č. 5 z mimořádného jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 2. 7. 2015 Zápis č. 5 z mimořádného jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 2. 7. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) Bohuslav Matouš (5)

Více

ZNALECKY POSUDEK. c. 5868-01"8/2012. 74i3td:ni riiedni ceny nemovitosti pro daiovd fdely.

ZNALECKY POSUDEK. c. 5868-018/2012. 74i3td:ni riiedni ceny nemovitosti pro daiovd fdely. ZNALECKY POSUDEK c. 5868-01"8/2012 o cend nemovitostf ve mdstd Vy5kovo mfstni i6sti Lhota, pozemkri parc.i. 49 - zastavilnf plocha a'n"6dvoiiripare;i. 50/1 -zastavdnf plochaa nidvoff a parc.i. 53 -zahradla,

Více

' pozemek p.d.2006140 - - budova Chrlice, d.p. 816 - Misto kondni drazby: drazebni mistnost v sidle drazebnfka, Kienov6 26, Brno

' pozemek p.d.2006140 - - budova Chrlice, d.p. 816 - Misto kondni drazby: drazebni mistnost v sidle drazebnfka, Kienov6 26, Brno Misto kondni drazby: drazebni mistnost v sidle drazebnfka, Kienov6 26, Brno Datum drazby: 10.12.2013 Zahhjeni draiby: l3:00 hod Oznaieni, specifikace a struinf popis piedmdtu draiby: Piedmdtem dralby je

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre n-, {ol nre Krajskjt ddtski domov pro ddti do 3 let, piispdvkovd organizace se sidlem: Z{tkova 1267/4, 36001 Karlovy Vary tio: zt r i5 t3o DIe: CZ 7II 15 130 bankovni spojeni: Komerdni banka, a.s. dislo

Více

ZLpts z vz, whorornu 20.3.2014. Z 5 pi s z veiejn6ho zased6ni E. 212014 zastupitelstva obce Pierov nad Labem konan6ho dne 12.3.

ZLpts z vz, whorornu 20.3.2014. Z 5 pi s z veiejn6ho zased6ni E. 212014 zastupitelstva obce Pierov nad Labem konan6ho dne 12.3. ZLpts z vz, whorornu 2.3.214 Z 5 pi s z veiejn6ho zased6ni E. 21214 zastupitelstva obce Pierov nad Labem konan6ho dne 12.3.214 Datum, das: 12.biezna2}l4, od 18:3 hod do 21:55 hod Misto konsni: Zakladni

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 8/13 ze dne 18.9.2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 8/13 ze dne 18.9.2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 8/13 ze dne 18.9.2013 Přítomni: Filipová, Ullwerová, Janeček, Kolář, Krafta, Zdeněk, Rážová, Konopík, Filip (18:33), Blažek, Drábek, Kubelík, Novotný,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 15.1.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 15.1.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 15.1.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též

Více

Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška, Vlastimil Hruška, Josef Machek (příchod v 18:40)

Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška, Vlastimil Hruška, Josef Machek (příchod v 18:40) Zápis č. 04/2016 z jednání_zastupitelstva obce Milovice u Hořic_ze dne 27.dubna 2016_ Přítomni : viz prezenční listina Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška,

Více

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl r.-*e t-l!f Vtd*lrr{trl smlouva o uir-,o C SYSTEM CZ a.s. se sidlem: Brno, Zidenice, Otakara Sevdika 84O1LO, psd OS OO j ednaj ici : Simona Nedasov6, piedseda piedstavenstva Ie:27675645 DIe: C227675645

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

ZprAv a nezevislich a ud itorri

ZprAv a nezevislich a ud itorri ZprAv a nezevislich a ud itorri o piezkoum6ni hospodaienf za rok 2012 Obce Modrava Strakonice,22. biezna 2013 Rozdelovnik: Vlitisk c. 1-2: Obec Modrava Vftisk c. 3: INEKS spol. s r.o 1. tdenttftkne rui

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 8/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 8/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 9, konaného dne 16. 9. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: 11.12.2014 11.12.2014 Usnesenim RMfi1t26t2014 17.12.2014

rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: 11.12.2014 11.12.2014 Usnesenim RMfi1t26t2014 17.12.2014 rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: 11.12.2014 11.12.2014 Schv6lil/ platn6 od: Usnesenim RMfi1t26t2014 17.12.2014 @ Tento dokumentje schvalovatele je zakiuino. ictvim

Více

SMLOUVA O DiLO. Iao :00023841 DIC :010-00023841. d.irdtu : 19535-101/0100 zastoupeny : MUDr. Antoninem Pedenkou. Ieo :25100998 DIe :011-25100998

SMLOUVA O DiLO. Iao :00023841 DIC :010-00023841. d.irdtu : 19535-101/0100 zastoupeny : MUDr. Antoninem Pedenkou. Ieo :25100998 DIe :011-25100998 SMLOUVA O DiLO uzavfenilpodle ustanoveni $ 536 obch. z6k.: Objednatel : Zhotovitel : Institut postgraduflniho vzd6l6v{ni ve zdravotnictvf se sidlem : Rusk6 85, Praha 10 Iao :00023841 DIC :010-00023841

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Krčil, p. Čuchal p. Jaroš příchod 18.45 hodin Omluveni:

Více