Protikorupční školení v kontextu veřejné správy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protikorupční školení v kontextu veřejné správy"

Transkript

1 Protikorupční školení v kontextu veřejné správy Forenzní služby KPMG 5. září 2013

2 Cíle prezentace Diskutovat preferované postupy ( better practices ) v oblasti protikorupčních školení ve veřejná správě Ověřit si se zainteresovanými osobami navrhovaný přístup k protikorupčním školením v rezortu MO 1

3 Očekávání Co byste si rádi odnesli z této přednášky? 2

4 Klíčové úvahy týkající se programu protikorupčních školení

5 Klíčové úvahy týkající se programu protikorupčních školení Žádoucí zavést formální program protikorupčních školení a stanovit minimální požadované úrovně školení zaměstnanců v oblasti rizika úplatkářství a korupce Program by měl vycházet z hodnocení rizik a být průběžně aktualizován s ohledem na změny v posuzování rizik úplatkářství a korupce Cílové skupiny: Všichni zaměstnanci (obecně); Rizikoví zaměstnanci (vystavení korupčnímu riziku); Zaměstnanci odpovědní za řízení rizika korupčního jednání (vedoucí zaměstnanci, zaměstnanci inspekce, zaměstnanci provádějící finanční kontrolu); Dodavatelé a další zainteresované protistrany. Cíle, obsah a periodicita školení by měly být dány cílovou skupinou 4

6 Matice programu protikorupčních školení Cílová skupina Cíle školení Obsah Periodicita Formát Všichni zaměstnanci Rizikoví zaměstnanci Zaměstnanci podílející se na řízení rizika korupčního jednání Dodavatelé a další zainteresované protistrany Zvýšit povědomí o K rizicích, proti-k předpisech, povinnostech zaměstnanců a potvrdit dodržování proti-k předpisů Upevnit chápání jejich odpovědností, jak reagovat, pokud je jim nabídnut úplatek, diskutovat, co je zneklidňuje, upozornit na důsledky porušení předpisů Zvýšit schopnost preventivně působit proti K jednání, odhalovat je a reagovat na ně Zvýšit povědomí o jejich povinnostech za situace, kdyby se setkali se žádostí o úplatek Definice, příklady, povinnosti a prohlášení o souladu Odpovědnosti a sankce, případové studie, prostor pro diskusi a práci ve skupině, reflexe K rizika a výstražné signály, opatření směřující k odhalení K, postup šetření Definice, příklady, povinnosti a prohlášení o souladu 1x rok 1x rok Podle potřeby, min. 1x rok 1x rok E-learning, 60 min. Řízený půldenní workshop Řízený jednodenní workshop E-learning, 60 min. 5

7 Vybrané prvky obecného protikorupčního školení

8 Definice korupce Zneužití svěřeného postavení za účelem osobního obohacení. Korupci je možno dále klasifikovat na rozsáhlou, drobnou či politickou podle objemu prostředků, které se ztrácejí, a sektoru, kde k ní dochází. Transparency International Obecně platí, že úplatkářství a korupce jsou typy neúčetních podvodů, k nimž dochází formou zpětných provizí, darů nebo výhod poskytovaných úředním osobám ze strany soukromých subjektů nebo zaměstnancům soukromých subjektů ze strany dodavatelů. Association of Certified Fraud Examiners 7

9 Samostatná práce: etické kontinuum Dodržujete vy jako jednotlivec etické zásady? Zalhal/a jste někdy, abyste se vyhnul/a problémům? Ukradl/a byste jídlo, pokud by vaše rodina hladověla? Zachoval/a jste se někdy v rozporu s pravidly? Příkladem takového jednání může být: Kopírování nebo vědomé přijetí pirátských kopií (DVD, CD, atd.) Překročení povolené rychlosti Řízení pod vlivem alkoholu Podplacení namísto zaplacení pokuty za překročení rychlosti Nadhodnocení vykazovaných výdajů Zfalšování nebo nadhodnocení položek daňového přiznání za účelem snížení daňové povinnosti Používání kancelářských potřeb pro soukromé účely 8

10 Etické kontinuum Výsledek Směna přímých nebo nepřímých výhod Kontinuum Úplatky Platby za vyřízení Dary obch. partnerům Smrt člověka rukou jiného Vražda Zabití ve válce Nutná obrana Přivlastnění si věci nebo jiné hodnoty Krádež Kopírování CD/DVD Krádež potravy k přežití SOULAD s morálkou, společenskými konvencemi, právem? 9

11 Etické kontinuum: závěry Co z toho vyplývá? Motivace k jednání závisí do značné míry na externích faktorech Stejný skutek je z etického hlediska možno posuzovat různě (na kontinuální stupnici) Každý člověk má schopnost racionálně si odůvodnit neetické jednání 10

12 Specializovaná školení pro zaměstnance podílející se na řízení rizika korupčního jednání: vybrané otázky

13 Obecná rizika a varovné signály podvodu a korupce Zaměstnanci Život nad poměry Nízká úroveň morálky zaměstnanců Odměňování Motivační systém Rychle se obměňující stav Operační rizika Tato rizika se přímo vztahují k provozu dané organizace. V jeho rámci mohou existovat z hlediska kontrol slabá místa, která mohou umožnit spáchání podvodu. Riziko podvodu Řídící struktury a procesy uvnitř organizace Složité struktury Decentralizovaná struktura Dohled vedení Rozdělení pravomocí Nedostatečná likvidita Kultura a etika Vedení příkladem Dodržování etického kodexu Tlak na dosahování cílů Hodnoty a jejich prezentace Kultura důvěry 12

14 Fáze vyšetřování a s nimi spojené otázky Plánování Sběr informací Analýza informací Podání zprávy Ukončení Porozumění jednotlivým problémům Příprava pracovního plánu Řízení případu Využití specialistů z neforenzního prostředí Shromažďování informací Primární dokumentace a její řízení Zajištění důkazů na místě Pozorování Pohovory Elektronické důkazy Analýza finančních údajů Analýza ostatních informací Grafické zobrazování Koordinace aktivit v rámci složeného týmu Srovnávací analýza Výběr vhodného formátu zprávy Řízení rozsáhlých zpráv Písemné zprávy Znalecká výpověď Vizuální pomůcky Doporučení Zajištění kvality Hodnocení Řízení dokumentů Úvahy spojené s forenzními informačními technologiemi Komunikace vůči klientovi 13

15 Otázky týkající se testování dat se zaměřením na výběr vzorku transakcí Závazky Pohledávky Zkušenost skupiny v oblasti forenzních šetření Algoritmy založené na pravidlech, jednání detekce Hlavní kniha Zásoby Výnosy Získání dat, jejich úprava a ověření Výběr procesu zpracování, úpravy Provedení automatizované analýzy Vzorek pro detailní testování Mzdy Náklady Specifické pro org. Externí databáze Analýza rizik založená na posouzení kontrol 14

16 Výběr vzorku Zvláštní přístup v rámci šetření liší se od auditu finančních výkazů nebo interního auditu Vychází z analýzy rizik náhodný výběr je omezen na maximální možnou míru Odráží známé skutečnosti Nástroje, které se používají Vždy je třeba ověřit úplnost populace, ze které se vybírá Praktické otázky: data bývají ve formě, kterou je obtížné zpracovat Proces výběru vzorku je nutné řádně zdokumentovat, aby jej bylo možné zopakovat 15

17 Základní kameny úspěšného pohovoru Plánování Průběh pohovoru Řádný úvod (nastolení důvěry, představit účel); Stanovte si postup od obecného ke konkrétnímu, od známého k neznámému Dobře naslouchejte a nespouštějte ze zřetele cíl Otevřené otázky, opakujte důležité informace Snažte se získat podrobné a jednoznačné informace Síla ticha Dotažte se, zda zpovídaný chce ještě něco dodat Pokládejte sondážní otázky Čtěte řeč těla Dávejte najevo, že jste nezaujatí/é Dokumentace 16

18 Úloha dokumentace v procesu kontroly Klíčové nástroje Rejstřík informací Pracovní listy Podpůrná dokumentace Seznam otázek 17

19 Rejstřík informací Proč je důležitý? Jak jej používat: Jedna verze; definovaná odpovědnost Průběžně doplňovaný Náležitosti: Kým, kdy, jak a co bylo vyžádáno Kým, kdy a v jakém formátu byla informace poskytnuta Stav vyřizování požadavku Odkazy na zdrojový dokument Účelem rejstříku je nejen usnadnit řízení dokumentace, ale rovněž chránit žadatele 18

20 Pracovní listy, podpůrná dokumentace, seznam otázek Pracovní listy Zvláštní pro každý krok pracovního plánu Zahrnuje: Předmět a cíle Provedené postupy Analýzy nebo odkazy na analýzy (podpůrné pracovní listy) Vyhodnocení provedené práce a závěr Přehled skutečností, které budou předmětem zprávy Odkazy na podpůrnou dokumentaci Podpůrná dokumentace Zdroj informací; zahrnuje různé typy dokumentů (tištěné, elektronické, data, zápisy z pohovorů apod.). Systém odkazů Seznam otázek Cílem je sledovat identifikované problémy a zajistit, že budou předmětem řádného šetření a zprávy Používá se zpravidla pro rozsáhlá vyšetřování 19

21 Pracovní plán Může mít různé podoby Měl by umožnit: Proces plánování Sledování provedených prací, získané informace, věci, ke kterým je nutné se vrátit apod. Finanční výsledky, věci, o kterých je nutné podat zprávu. Měl by zahrnovat následující klíčové prvky: Cíle K cílům vedoucí postupy Plánování zdrojů Povahu klíčových důkazů a informace, které je nutné shromáždit Proces sledování a věci, ke kterým je nutné se vrátit Odkazy na podpůrnou dokumentaci Zhodnocení výsledků Pracovní plán není statickým dokumentem. Žije spolu s projektem. 20

22 Adresáti chtějí dobré zprávy Co chtějí adresáti? Vědět, co jste dělali Jak jste to dělali Co jste zjistili K jakým závěrům jste dospěli Co doporučujete Co dělá dobrou zprávu? Informace jsou jasné a stručné Předmětem jsou relevantní otázky Má logickou strukturu Krátké věty jedna myšlenka Vizuální prezentace zjištění Jednoduchý jazyk 21

23 Struktura argumentu Výrok důkazy zdůvodnění (Stephen Toulmin) Výrok je vyjádření vašeho argumentu, názoru Důkazy podporujete váš názor Zdůvodnění vysvětluje spojení mezi výrokem a důkazy. Nemusí být výslovně uvedeno, je-li zjevné 22

24 Otázky a odpovědi

25 Děkujeme Michal Štička / Jan Bartas

26 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).

Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik. Závěrečná zpráva

Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik. Závěrečná zpráva Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik Závěrečná zpráva Květen 2011 Strana 1 OBSAH 1 Úvod...... 2 2 Seznam korupčních rizik... 5 3 Hodnocení významnosti korupčních

Více

Hodnocení rizika podvodu a účinná a přiměřená opatření proti podvodům

Hodnocení rizika podvodu a účinná a přiměřená opatření proti podvodům EGESIF_14-0021-00 16/06/2014 EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ Evropské strukturální a investiční fondy Pokyny pro členské státy a orgány odpovědné za programy Hodnocení rizika podvodu a účinná a přiměřená

Více

IAPS 1005 ZVLÁŠTNOSTI PŘI AUDITU MALÝCH PODNIKŮ. (Tento pokyn je platný) OBSAH

IAPS 1005 ZVLÁŠTNOSTI PŘI AUDITU MALÝCH PODNIKŮ. (Tento pokyn je platný) OBSAH ZVLÁŠTNOSTI PŘI AUDITU MALÝCH PODNIKŮ (Tento pokyn je platný) OBSAH Odstavec Úvod.. 1-4 Charakteristické rysy malých podniků.. 5-18 Komentář k uplatňování mezinárodních auditorských standardů 19 Povinnosti

Více

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Vydání: 1. Datum 15. 1. 2015 Datum účinnosti: 15. 1. 2015. Výtisk: jediný Počet stran: 26 Podniková norma Interní protikorupční program Zpracoval: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. PF UK Praha Ing. Jana Drahošová

Více

Materiál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon).

Materiál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon). Materiál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon). Jeho další použití a šíření je podmíněno písemným souhlasem

Více

ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 43/2014,

ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 43/2014, Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-15 080/2014-606 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 43/2014, kterým se vydává Interní protikorupční program Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Předmět úpravy (1) Závazný pokyn

Více

Závěrečná zpráva 4. etapy

Závěrečná zpráva 4. etapy Organizační, procesní a ekonomický audit KPMG Česká republika, s.r.o. 2008 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Více

Protikorupční strategie Plzeňský kraj

Protikorupční strategie Plzeňský kraj Protikorupční strategie Plzeňský kraj 2 Obsah 1 Úvod 3 1.1. Co je korupce a jak je vnímána 4 1.2. Boj proti korupci na úrovni vlády České republiky 9 2 Popis stávající situace 13 2.1. Oblast Strategie

Více

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu) * O B S A H Odstavec Úvod.....

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

Úvod. 1 Změněno usnesením vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 k Informaci o stavu a způsobu plnění úkolů

Úvod. 1 Změněno usnesením vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 k Informaci o stavu a způsobu plnění úkolů 1 Úvod Dne 2. října 2013 schválila vláda České republiky svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále jen RRIPP ) 1, osnovu vycházející z úkolu 6.2.1 Rezortní interní protikorupční

Více

Mapa korupčních rizik

Mapa korupčních rizik Mapa korupčních rizik Závěrečná zpráva Mariánské náměstí 2 110 01 Praha 1 V Praze dne 16. 3. 2009 Bc. Markéta Reedová náměstkyně primátora hlavního města Prahy Ing. Martin Trnka ředitel Magistrátu hlavního

Více

HORIZONTY. Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování

HORIZONTY. Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování září 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Poradenské služby zaměřené na výkonnost a technologii Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování Informační

Více

Česká obchodní inspekce. Interní protikorupční program České obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce. Interní protikorupční program České obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Interní protikorupční program České obchodní inspekce Strana 1 (celkem 10) ČI. 1 Úvod Interní protikorupční program České obchodní inspekce (dále jen

Více

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz Transakce a restrukturalizace kpmg.cz Obsah Podnikové finance 08 Fúze, akvizice a prodeje 08 Oceňování, posuzování objektivnosti podmínek transakcí a odhady 10 Financování 12 Získávání půjček 13 Restrukturalizace

Více

GLOSÁŘ POJMŮ (prosinec 2006)

GLOSÁŘ POJMŮ (prosinec 2006) (prosinec 2006) Kontrola přístupu Access controls Procedury navržené k omezení přístupu k on-line terminálovým zařízením, programům a datům. Kontrola přístupu zahrnuje ověření uživatele a autorizaci uživatele.

Více

SBÍRKA NAŘÍZENÍ. generálního ředitele Vězeňské služby České republiky. Nařízení č. 22,

SBÍRKA NAŘÍZENÍ. generálního ředitele Vězeňské služby České republiky. Nařízení č. 22, SBÍRKA NAŘÍZENÍ generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2014 Nařízení č. 22, kterým se vyhlašuje Protikorupční program Vězeňské služby České republiky, Mapy korupčních rizik a Kodex

Více

Jak zlepšit řízení rizik podvodného jednání ve střední a východní Evropě. Zjištění vycházející z posouzení německých a rakouských společností regionu

Jak zlepšit řízení rizik podvodného jednání ve střední a východní Evropě. Zjištění vycházející z posouzení německých a rakouských společností regionu FORENZNÍ SLUŽBY Jak zlepšit řízení rizik ve střední a východní Evropě Zjištění vycházející z posouzení německých a rakouských společností regionu kpmg.com/cee KPMG in Central and Eastern Europe V uplynulých

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

GLOSÁŘ POJMŮ S "géčkovým označením" - třídění CZ

GLOSÁŘ POJMŮ S géčkovým označením - třídění CZ Číslo Anglický název Český překlad Vysvětlení G115 Summarized financial statements Agregovaná účetní závěrka (viz Účetní závěrka) Analytické postupy znamenají ohodnocení finančních informací G005 Analytical

Více

Předmluva všem stranám Účetní znalci Poskytovatelé dotací Příjemci dotací

Předmluva všem stranám Účetní znalci Poskytovatelé dotací Příjemci dotací ICAEW Audit and Assurance Faculty Rámcový dokument pro zprávy účetních znalců o čerpání dotací Technické sdělení AAF 01/10 1 Institut autorizovaných účetních znalců Anglie a Walesu (Institute of Chartered

Více

Příručka k uplatňování mezinárodních auditorských standardů při auditu malých a středních účetních jednotek. První díl Základní koncepty Druhé vydání

Příručka k uplatňování mezinárodních auditorských standardů při auditu malých a středních účetních jednotek. První díl Základní koncepty Druhé vydání Příručka k uplatňování mezinárodních auditorských standardů při auditu malých a středních účetních jednotek První díl Základní koncepty Druhé vydání Výbor pro malé a střední auditorské praxe Mezinárodní

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky

Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky Diplomová práce Autor: Bc. Jitka Neckářová Finance Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha

Více

Analýza systému řízení lidských zdrojů

Analýza systému řízení lidských zdrojů Analýza systému řízení lidských zdrojů Hlavní výstup Zpracovatel: M.C.TRITON spol. s r.o. Verze: 1 Datum: 19. 9. 2014 Stránka 1 z 28 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. REALIZACE ANALÝZY... 4 3. VÝSTUPY Z ANALÝZY...

Více

Jak ten čas běží. Petr Šobotník

Jak ten čas běží. Petr Šobotník AUDITOR 8/2010 Obsah AKTUALITY...2 Volební sněm auditorů 2010...2 Rámcový dokument pro zprávy účetních znalců o čerpání dotací (Rudolf Heřmanský)...2 Dokumentace auditu u menších účetních jednotek (Tomáš

Více

AUDITORSKÝ STANDARD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY č. 52 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

AUDITORSKÝ STANDARD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY č. 52 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ AUDITORSKÝ STANDARD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY č. 52 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ OBSAH odstavec Úvod Předmět standardu... 1 4 Datum účinnosti... 5 Cíl... 6 Požadavky Požadavky

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Obsah I. VEŘEJNÁ SPRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE 1.1

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více