Problematika korupce, jejího trestního stíhání a metod odhalování a předcházení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika korupce, jejího trestního stíhání a metod odhalování a předcházení"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Problematika korupce, jejího trestního stíhání a metod odhalování a předcházení Bakalářská práce Autor: Miluše Bruštíková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Vladimír Vočka, Ph.D. Praha Duben, 2010

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem předloţenou bakalářskou práci vypracovala samostatně a pouţila jen pramenů, které cituji a uvádím v seznamu pouţité literatury.. Miluše Bruštíková Karlovy Vary dne 30. dubna 2010

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat panu JUDr. Vladimíru Vočkovi, Ph.D. za vedení a konzultace při vypracování této bakalářské práce.

4 Anotace Tato bakalářská práce je zaměřena na téma problematika korupce, její trestní stíhání a metody odhalování a předcházení. Korupce se stala v uplynulých letech globálním problémem. Dá se říci, ţe téměř kaţdý den se můţeme setkat se zprávami týkajícími se korupčního jednání. Význam a zaměření práce spočívá v objasnění korupce z různých hledisek. Jedním z nich je právní pohled. Především bych tedy chtěla korupci osvětlit v základní obecné rovině. Dále poukazuji na proces vzniku korupce, abychom mohli pochopit, proč k tomuto negativnímu jevu neustále dochází. Na začátku bakalářské práce jsou definovány pojem korupce, její druhy, modely a způsoby měření korupce. Jedna z částí je věnována některým oblastem korupce v České republice. Na závěr se zmiňuji o způsobech předcházení a potlačování korupce. V jednotlivých kapitolách se pokusím objasnit všechny zmíněné oblasti. Klíčové pojmy: Korupce, velká korupce, malá korupce, lobby, postkomunistické období, český právní řád, zneuţití pravomoci veřejného činitele, privatizace, veřejné zakázky, úplatkářství, obchodní veřejná soutěţ, index vnímání korupce (CPI), prevence korupce, strategie vlády, protikorupční agent, whistleblowing.

5 Annotation This thesis is focused on the matter of corruption, its criminal prosecution and detection and prevention methods. In the last years, corruption became a global issue. We can say we can meet with reports related to corruption behaviour almost every day. The significance and orientation of the thesis consist in clarification of corruption from various points of view. One of them is the legal view. In particular, I would like to throw light on the matter of corruption at the basic general level. Furthermore, I point out the process of corruption origin so that we could comprehend why this negative phenomenon has been continuously occurring. At the beginning of the thesis, the term of corruption, its types, models and measurment methods are defined. One of the parts is focused on some corruption areas in the Czech republic. At the conclusion, I mention prevention and suppression methods of corruption. In the individual chapters, I will try to clarify all stated areas. Key words Corruption, big corruption, small corruption, lobby, post-communist period, Czech legal order, abuse of official s authority, privatization, public orders, bribery, public tender, corruption perception index (CPI), corruption prevention, government strategy, anticorruption agent, whistleblowing.

6 OBSAH ÚVOD VYMEZENÍ POJMU KORUPCE Globální charakter korupce Proces vzniku korupce Definice korupce Velká korupce Malá korupce State capture Metody měření korupce Index vnímání korupce (Corruption Perception Index) Index plátců úplatků BPI (Bribe Payers Index) Globální barometr korupce (Global Corruption Barometer) Světová banka a Mezinárodní měnový fond (MMF) Korupce a lobby Druhy korupce Peněţní korupce Byrokratická korupce Politická korupce Vůdcovská korupce Korupce v policii Korupce v médiích Sportovní korupce Nepotismus Modely korupce KORUPCE A ČESKÝ PRÁVNÍ ŘÁD Úprava v obchodním zákoníku Úprava v trestním zákoníku Úprava ve starém trestním zákoně Úprava nového trestního zákoníku Zneuţití pravomoci úřední osoby podle KORUPCE V ČR Korupční klima ČSSD a ODS Trestný čin spáchaný v souvislosti s korupcí Úplatky a ČR Korupce po roce Zadávání veřejných zakázek Organizace korupce v ČR Privatizace Kuponová privatizace ZPŮSOBY PREVENCE A POTLAČOVÁNÍ KORUPCE Protikorupční strategie vlády Prevence Průhlednost... 47

7 Postih Protikorupční agent Pouţití agenta ( 158e trestního řádu) Whistleblowing Protikorupční linka Odposlech a záznam telekomunikačního provozu ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM INTERNETOVÝCH ZDROJŮ SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 59

8 ÚVOD Korupce se objevuje ve společnosti, na kaţdém kontinentě, ve všech oblastech státní správy, v politice, můţeme ji pozorovat s vývojem lidské civilizace v kaţdém historickém období. V některých státech je korupcí, to co je jinde postaveno mimo zákon. Důvodem můţe být i to, ţe korupční jednání lze obtíţně zjišťovat a prokazovat. Korupce je nám blízká a lze před ní těţko utéci. Mnoho lidí se nechá uplatit, ať uţ penězi či povýšením v zaměstnání. Říká se, ţe kaţdý má svou cenu. Korupce byla, je a bude. Vláda sice navrhuje spoustu protikorupčních opatření, často se zdají účinná, ale ve skutečnosti se nikdy neuzákoní a téměř pokaţdé se jedná jen o to, jak získat pozornost před volbami. Před zákonem se tedy zkorumpovaní lidé nemusí bát. O korupci ví spousta lidí, často se o ní mluví, ale pořád zůstává určitou záhadou. Je to jakési veřejné tajemství a ve většině případů se nedá dokázat. Opatření proti korupci můţeme hledat jiţ v nejstarším zachovaném zákoníku babylonského krále Chammurapiho. S korupcí se bylo moţné setkat i v antickém Řecku, v Římské říši, ale i ve starověké Indii. V některých knihách jsem se dočetla, ţe lze tvrdit o korupci, ţe je stejně stará jako stát a státní úředníci. V první kapitole jsem se věnovala vymezení pojmu korupce, jaké jsou její druhy, modely a způsoby měření korupce. Pro větší přehlednost jsem uţila různých příkladů týkajících se korupce i ty, které se odehrály v Karlovarském kraji. V druhé části je obsaţena problematika korupce v České republice. Jaké typy korupce zde máme, jaký je náš český právní řád vzhledem ke korupčnímu jednání, jaký postoj zaujímají naše politické strany, vztah ČR k veřejným zakázkám. V ostatních částech se zabývám protikorupční strategií a prevencí proti korupci. Cílem mé bakalářské práce je zmapování problematiky korupce, jejího trestního postihu a metod odhalování a předcházení. Chtěla bych ukázat na špatný stav legislativy, rozebírám konkrétní příklady korupce v ČR, poukazuji na slabiny bezzubé legislativy. Uvedu příklady, kdy se podařilo korupci prokázat a naopak, kdy zjevná korupce zůstala nepotrestána, protoţe ji nebylo moţné dokázat. V průběhu mé bakalářské práce se zaměřím na metody odhalování korupce a způsoby jak jí předcházet. I přes teoretické znalosti způsobů, jak korupci předcházet, poukazuji v práci na praktické problémy, proč nelze obecná pravidla uvést do praxe. 8

9 1. VYMEZENÍ POJMU KORUPCE 1.1. Globální charakter korupce Ve světě najdeme mnoho pozitivních i negativních jevů, ale jen málokterý záporný jev jako je korupce, má tak historicky dlouhodobý globalizační charakter. Korupce se vyskytuje ve všech státech. Právě v její rozšířenosti můţeme sledovat vysoký stupeň nebezpečnosti. Pokud se o ní někde nepíše, znamená to, ţe se ji snaţí zamlčet nebo je tam patrná nesvoboda sdělovacích prostředků. Nejenţe problematika korupce zasahuje do všech částí světa, ale také se zde střetává soukromý zájem s veřejným, a proto můţeme mluvit o globalizaci v souvislosti korupcí. Jestliţe někdo podniká legálním způsobem v konkurenčním prostředí, tak by nemělo v trţním hospodářství docházet k vytváření prostředí, které je příznivé pro korupci. Stát by měl vymezovat jen strategická pravidla pro svobodné podnikání. Zajisté je vytváří, ale nezřídka přitom současně zasahuje do sféry svobodného trhu. Právě zde při tomto procesu vznikají podmínky pro korupční jednání. Korupcí jsou ohroţeny nejen státy, ale také stabilita ekonomiky a politiky ve světě. Aby nedošlo k prohlubování ekonomické nerovnosti, k sociálním otřesům, ke společenským konfliktům, k vytváření totalitních reţimů a vývojovým nestabilitám, je zapotřebí postupně, ale velmi důsledně potlačovat všechny široce i lokálně působící negativní jevy, které brání pozitivně pojímané globalizaci. Právě korupce je škodlivým fenoménem s globalizační působností.,,světovost korupce spočívá v tom, ţe jde o zneuţití moci k získání přímého nebo nepřímého osobního prospěchu. 1 Podle této myšlenky globálního charakteru, můţeme konstatovat, ţe je korupce po světě rozloţená nerovnoměrně. Určité rozdíly existují i v druzích korupce, v moţnostech jejího potlačování, v kvalitě zásahu, tím je především myšlena rychlost zásahu proti ní a také ve způsobech jejího trestání. Jistou nerovnoměrnost můţeme spatřit i v tom, ţe v některých státech je na velmi nízké úrovni a v jiných je naopak velice rozšířená, například v afrických zemích, kde je součástí kaţdodenního ţivota. Jestliţe se zaměříme třeba na Kamerun, tak je zde sice vysoká míra zdanění, peníze však nekončí ve státní pokladně, ale zůstanou u zkorumpovaných úředníků. Naproti tomu například ve skandinávských zemích 1 DAVID, Vladislav; NETT, Alexander. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, s. ISBN

10 příčina prosperity spočívá v jejich vysoké rovině morálních hodnot a v civilizační úrovni. Korupce se projevuje v mnoha způsobech, a proto jí není snadné určovat. Její uskutečnění je velmi snadné, také proto chybí důkazy o její existenci. Korupce působí negativně na celou lidskou společnost a způsobuje ročně miliardové škody Proces vzniku korupce Důleţité je, co si pod korupcí představujeme, jaký má význam, a které místo jí přísluší v právu. Proto bychom měli znát její význam v souvislosti například s etickými a morálními normami, a také jak je pojímána z historického hlediska. Právní normy související s korupcí prodělávaly neustálé změny. Co se za korupci povaţovalo v jednom období, se v jiném povaţovat uţ nemuselo. Podíváme se na krátký přehled zemí a jejich změn. Například nezákonné kupování hlasů můţeme hledat v období římské republikánské konstituce. Není tomu tak dlouho, kdy některé země jako např. Velká Británie a Francie souhlasily s prodejem veřejných úřadů. Ve Spojených státech amerických ve 20. letech 20. století byly přijaty různé reformy, které měly zabránit nemorálnímu či protiprávnímu chování. Jenomţe to stejně bylo povaţováno za běţné ve vztazích mezi určitými soukromými osobami a veřejnými činiteli. Korupci můţeme sledovat od dob kmenových jednotek aţ ke vzniku států, jednoduše řečeno jsou jí prostoupeny celé dějiny lidstva. O tomto negativním fenoménu existuje spousta literárních nebo dokumentárních pramenů, článků, monografií atd. Naopak jen zřídka se objevovaly konkrétní příklady korupce či přímá svědectví. V dnešní době se značná část případů medializuje, ale dostatek důkazů pořád chybí. Protiprávní chování lze těţko vysledovat u etnických či městských jednotek a států, jelikoţ právní řády byly ve starověku ještě v zárodečném stavu. Často se jednalo o narušování morálních zvyklostí, úplatky se nepovaţovaly mnohdy ani za nemorální zvyklost. Korupce vznikala spolu s vývojem států v oblastech Mezopotámie a Egypta, dále pak v řeckých polis a v antickém Řecku. Na území Mezopotámie platilo dlouhou dobu obyčejové právo. Nejznámější právní písemnou památkou je zákoník krále Chammurapiho ve starobabylonské říši. Zabývá se porušováním vlastnického práva, trestním právem i soudním řízením. Z tohoto kodexu je zřejmé, ţe o vymýcení korupce se snaţila jiţ tehdejší společnost. 10

11 Nyní bych se věnovala Řecku a jeho právním opatřením. V homérském Řecku byly společenské vztahy jiţ více rozvinuté, důleţitou roli hrály v tehdejším ţivotě dary. Poskytování daru bylo zpravidla vzájemné. Dále jsem se dočetla, ţe v raném Řecku se často mezi nepříznivé znaky řadila úplatnost soudců. Starořecký filozof Aristoteles, napsal v souvislosti s kritikou tehdejšího ţivota, ţe:,,značný počet lidí se uchyluje k tomuto způsobu života pouze kvůli vlastnímu obohacení a ze ctižádosti. 2 V klasickém Řecku, coţ se týká 5. a 4. století před našim letopočtem, hlavními protiprávními činy byly vraţda, krádeţ, cizoloţství, podvod, travičství atd. Zmínka o korupci nebo úplatkářství zde však není, to ale neznamená, ţe neexistovalo. Podle toho jaká byla věnována speciální pozornost představitelům státních orgánů, jejich výběru, volbě a řízení, aby se zabránilo chybám v jejich úřadu, lze odvodit skutečnost, ţe se s korupcí nesetkávalo v takové míře nebo alespoň nebyla tak viditelná. Organizace úřadů v Athénách byla zaloţena na určitých principech. Ty zabraňovaly shromaţďovat moc v rukou jednotlivce a současně zajišťovaly účast občanů na správě věcí veřejných. Krátce bych uvedla některé principy: Princip odpovědnosti - úředníci podávali měsíčně zprávu radě a bylo moţné průběţně si na ně stěţovat. Úředník, který odstoupil, nesměl nastoupit na nový úřad, pokud nedostal absolutorium. Princip výběru úředníků z lidu. Většinou se vybíralo losováním, jen tam, byla-li vyţadována odbornost (finančnictví, vojenství), byli voleni. Princip dočasnosti výkonu funkce - přesněji anuity (ročního působení), byl aţ na výjimky (finančnictví, vojenství) uplatňován všeobecně. Princip bezplatnosti - výkon úřadu nebyl honorován, jen malá část úředníků dostávala stravné. 3 Roku 146 před našim letopočtem Řím převzal nadvládu nad Řeckem a poté římský politik, vojevůdce a diktátor Lucius Cornelius Sulla dobyl a vyplenil Athény. Korupce se objevovala i v Římě, kde se velmi často prodávaly úřednické tituly. Můţeme říci, ţe byla i jednou z hlavních příčin úpadku Říma. 2 DAVID, Vladislav; NETT, Alexander. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, s. ISBN DAVID, Vladislav; NETT, Alexander. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, s. ISBN

12 Státní správa v Římě byla tvořena republikánskými orgány, a to lidovým shromážděním, coţ ukazuje na demokratický prvek, dále senátem, Řím se tak stává aristokratickým státem a dalším orgánem byly magistratury (nejvyšší státní úřady). Lidová shromáţdění a magistratury se povaţovaly za nejvíce zkorumpované orgány. Magistráti byli úředníci a mohl se jimi stát kaţdý plnoprávný občan, prakticky však měl přednost ten majetnější. Společné znaky magistratur byly: Princip volitelnosti - všichni magistráti byli voleni lidovým shromáţděním. Princip anuity - funkční období úředníků 1 rok. Princip kolegiality - úřady se obsazovaly několika kandidáty. Princip bezplatnosti - zastávání funkce úředníka se povaţovalo za čest, ne za zaměstnání. Princip odpovědnosti - jestliţe magistráti skončili své funkční období, odpovídali za výkon své funkce lidovému shromáţdění. Ve 3. století v období dominátu (forma vlády římského impéria) docházelo k úpadku římského práva a postupně i k zániku římského impéria. Od 15. století se korupce rozšiřovala se vznikem moderních států v Evropě. Můţeme říci, ţe vznikly dvě skupiny lidí, a to nositelé moci a kníţata. Tyto skupiny si nebyly cizí, obchodovaly s duchovními hodnotami a nepřiměřeným prodejem veřejných funkcí a odpustků. Například Ludvík XIV. Propůjčoval postavení na svém dvoře, které jistě nebylo zdarma. Korupční jednání bylo v různých obdobích dějin pojímáno jinak, tak i jejich trestní hodnocení. Nejvíce se to projevovalo u státních úředníků., kteří přijímali dary při výkonu úředních povinností. Přijímání těchto darů se někdy povaţovalo za korupci a někdy ne. V 17. století byl za korupci uvězněn v londýnské věţi Thomas Osborne. Jeho provinění souviselo s nově zaloţenou Východoindickou společností, která zajišťovala výsady na území cizích států na základě kapitulačních smluv, a to pro státy západní Evropy a v oblasti Asie. Například osvobozovala státní příslušníky zvýhodněného státu od placení daní atd. Později pak Anglii potkal finanční skandál takového rozměru, ţe kvůli odhalené korupci padla vláda, a to vedlo k zavedení funkce prvního britského předsedy. Ve středověku můţeme nalézt korupci ve všech jejích formách, a to kvůli nedostatečně propracovaným právním pravidlům. Byly zde patrné velké rozdíly mezi chudými a bohatými a docházelo ke zneuţívání moci v rovině světské i duchovní. Jiţ v tomto období 12

13 se uvádí, ţe kaţdý je úplatný, záleţí jen na okolnostech a na výši úplatku. Formou korupce, která byla nejcitelnější v tomto období, bylo vyuţívání monopolních postavení úřadů, aby se mohla poţadovat od lidí plnění pro vlastníka úřadu. Představitel francouzského osvícenství Charles Louis Montesquieu k tomu napsal: Existují dva druhy korupce. Jeden, když lid vůbec nedodržuje zákony a druhý, když ho korumpují samotné zákony. Je to nemoc nevyléčitelná, neboť tkví v samotném léku. 4 V 19. století se vyskytly dva nové faktory, které posílily korupční prostředí, tím byl tisk a politické strany. Vznikaly nové formy korupce, především v ekonomické oblasti, také docházelo ke zneuţívání politické moci, na to měl patrný vliv tisk a měnící se postoje politiků. Korupce se rozšiřovala do všech zemí. V roce 1810 byl zaveden francouzský Napoleonský kodex, který zavedl přísné tresty v případě korupce úředníků. Vznikaly i další kontinentální zákoníky, které byly na způsob tohoto kodexu, ale praxe zůstávala většinou stejná. Ve 20. století vzrostla korupce na mezinárodní úroveň. V letech 1994 aţ 2000 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) podala zprávu, ţe získala informace ohledně úplatků, které byly nabídnuty u 353 mezinárodních smluv ve výši 165 bil. dolarů. V jiných případech byly nabídnuty úplatky zajišťující uzavření smluv americkým společnostem. Ty nabídku odmítly a tím tak tyto společnosti přišly o 92 smluv ve výši 26 bil. dolarů. Korupci bychom nalezli i v ostatních kontinentech například v Indii, jiţní Americe, Africe atd. Příkladná je situace v Africe ve 20. století, kde se vystřídali kolonialismus, vojenské převraty, vzpoury, pokusy o puč, ekonomická krize, rozdíly mezi chudými a bohatými a další. Tato země se dodnes potýká s velkým mnoţstvím korupčního jednání Definice korupce Nejprve bychom si pro upřesnění měli vysvětlit, co si představit pod pojmem korupce. Korupci bychom měli chápat jako zneuţití postavení pro dosaţení nějakého zisku, ať uţ soukromého, finančního nebo jiného, tedy zneuţití funkce ve vlastní prospěch. Proto jsou neodmyslitelnou součástí korupce úplatky, vydírání, zastrašování, privilegia, protěţování, neoprávněné příjmy. A to v oblasti politiky, sportu, veřejné správy nebo hospodářství. Problém je tedy v tom, ţe korupce můţe mít několik forem a podob, kde se střetávají 4 DAVID, Vladislav; NETT, Alexander. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, s. ISBN

14 minimálně dvě strany. Jestliţe se odhalí korupční jednání, dochází k trestu, který však nemusí zasáhnout obě dvě strany, ale jen jednu. V řadě zemí tudíţ existuje rozlišení mezi aktivním vymáháním a pasivním přijímáním úplatků. Pasivní korupce se vyznačuje tím, ţe někdo přijímá úplatky nebo jiné výhody. Naproti tomu u aktivní korupce se poskytují úplatky. Korupce tak spadá do jedné oblasti nejaktuálnějších problémů, která zasahuje do společnosti jakékoliv úrovně. Definici korupce můţeme odvodit i z oficiálního dokumentu exekutivy, a to z vládního prohlášení ČR: Korupce je projevem chyby v rozhodovacím (řídicím) procesu. Součástí korupčního vztahu je vždy ten, kdo rozhoduje, jeho moc odchylovat se od stanovených pravidel, výměna takto vychýleného rozhodnutí za výhodu a nesprávnost (protiprávnost, amorálnost) tohoto vztahu výměny. 5 Tato definice se mi nezdá příliš přesná, nezachycuje podstatu korupce. Korupce není projevem chyby. Naopak úmyslně chybná rozhodnutí dělají korumpovaní ve prospěch těch, kdo uplácí, aby pro sebe získali neoprávněnou výhodu. Sloţitější, ale přesnější je definice vypracovaná kolektivem autorů ve skriptech vydaných Transparency International Česká republika (TIC): Korupcí je takové jednání, kterým osoba v určitém kvalifikovaném postavení (volený zástupce, úředník ve veřejné správě, zaměstnanec veřejného sektoru, ale i osoba na určité pozici v soukromém sektoru) zneužívá svého postavení k osobnímu obohacení nebo obohacení třetích osob, přičemž z tohoto jednání mohou mít přímý užitek osoby, které korupční jednání vyvolají, a vždy vzniká škoda do různé míry určitelné skupině fyzických a právnických osob. 6 Tato definice je mnohem přesnější a lépe vystihuje jeden z největších problémů současné doby. Jen úplně přesně nevystihuje problém poškozených. Pokud například veřejnou zakázku získá soukromá společnost, za úplatu proti pravidlům, které stanoví výběrové řízení, výsledkem můţe být špatně provedená a předraţená práce. Pokud je zadavatelem takové práce veřejnoprávní organizace, jsou poškozeni daňoví poplatníci. Z jejich peněz přerozdělených z daňového systému jsou obvykle takovéto zakázky hrazeny. Například v případě obce jde v podstatě o peníze místních obyvatel. 5 ŠTIČKA, Michal, et al. Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě. Praha : Vl.n., s. ISBN DAVID, Vladislav; NETT, Alexander. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, s. ISBN

15 Největším problémem současné doby jsou podle mého názoru obří zakázky Evropské unie. I v tomto případě jde o peníze z daňových výnosů občanů evropských států. Systém kontroly efektivity vynaloţených dotací je neúčinný. České úřady, které evropské peníze přerozdělují, v mnoha případech jen přihrávají nadhodnocené zakázky pro spřízněné společnosti. Alespoň tak to naznačují známé kauzy z Karlovarského kraje. Příkladem můţe být projekt ke zlepšení spolupráce evropských lázeňských měst, známý jako Thermae Europae. V roce 2008 získal karlovarský magistrát jako lídr projektu desetitisíce eur, aby se spolupodílel na zviditelnění evropského lázeňství. Kromě pochybných konferencí, které v podstatě neměly ţádný praktický dopad, nechali úředníci prostřednictvím soukromé společnosti vytisknout 2000 kusů informačních letáků. Později vyšlo najevo, ţe o tisk těchto materiálů se postarala společnost spřízněná s vedením magistrátu. Přestoţe v té době byly konkurenční společnosti schopny vyrobit leták za 35 Kč, magistrát za něj zaplatil téměř 500 Kč. Případem se zabývala i protikorupční policie, kauzu ale odloţila. Výsledek tendru schválili zastupitelé, a tím v podstatě nevýhodný obchod legalizovali Velká korupce Nevyskytuje se příliš často, avšak bývá spojována s korupcí politických špiček a hlavními představiteli veřejného a společenského ţivota. Úplatky jsou zde velmi dobře utajovány a také značně vysoké. Prospěch z této korupce je na obou stranách značně veliký. Velmi často musíme hledat velkou korupci u veřejných zakázek. Velká korupce má různé podoby a těmi nejčastějšími jsou: Zpronevěra veřejných zdrojů (starosta si opraví střechu na chalupě místo na nádraţí). Nehospodárné uţívání veřejných zdrojů (obec má fotbalové hřiště, starosta je ale sportovní fanda a postaví nové, za peníze by mohl opravit rozbitou silnici). Soukromý prospěch z privatizace (obec prodá svůj majetek například svému zastupiteli za zvýhodněnou cenu). Zneuţívání veřejné moci při udělování veřejných zakázek (o přidělení zakázky obvykle rozhodují zastupitelé, pokud jsou zkorumpovaní, mohou je přidělovat, v podstatě komu chtějí). Přidělování monopolních a kvazi-monopolních licencí 15

16 (například provozování stanice technické kontroly uděluje stát, bez licence nelze podnikat). Nepotismus (zvýhodňování, prosazování příbuzných z pozice svého postavení), klientelismus (neoficiální systém v politice zaloţený na protekci a konexích) případně i prodej pozic (velmi častý jev, například přidělování obecního bytu mimo pořadník nebo sestra místostarostky získá byt, i kdyţ je před ní dvacet ţádostí). Zisk důleţitých, běţně nedostupných informací (častý jev, překupníci s pozemky se s předstihem dozvědí, kudy povede dálnice, za nízkou hodnotu koupí pozemek, stát poté pozemek pro stavbu vykupuje za mnohem vyšší cenu). Zločiny bílých límečků. Termín zločiny bílých límečků poprvé použil v roce 1949 americký sociolog Edwin Sutherland ( ). Jedná se o zločiny spáchané respektovanými osobami, které používají sociálního postavení. Sutherland mezi tyto zločiny zahrnul podvody, podplácení, zneužití důvěrných informací a zpronevěru Malá korupce Převáţně se týká dopravních policistů, obyčejných úředníků, dá se tedy říci, ţe běţného ţivota. Přestoţe se jmenuje malá, svým rozsahem můţe být stejně nebezpečná jako tzv. korupce velká. Na scéně se objevuje daleko více účastníků a úplatky nejsou o nic menší neţ u velké korupce. Typy malé korupce jsou: Podplácení úředníků (úplatky v řádech desetitisíců za urychlení např. stavebního řízení). Záměrně nepřehledná regulace (např. neustálé změny v územním plánu, které v důsledku umoţní stavbu v jinak nevhodném prostředí, např. krátkodobou změnou v územním plánu). Takovým příkladem můţe být spor z roku 2009, kdy soukromá společnost zkolaudovala garáţovací dům v lázeňském centru Karlových Varů, i přes výtky ministerstva pro místní rozvoj a opozičních zastupitelů soukromá společnost stavbu do nevhodného prostředí prosadila. Stavební úřad projekt 7 Korupce In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/korupce>. 16

17 schválil, a tím ho v podstatě i zlegalizoval, přestoţe to bylo v rozporu s územním plánem. Zatemňování pravidel (zlehčování jinak závaţných přestupků nebo zákona ve prospěch stíhaného, úředník na odboru dopravy, přestupek řidiče). Špatná organizace (nejasné vztahy podřízenosti a nadřízenosti, netransparentnost). Zneuţívání pravomocí vyplývajících z dozorové (kontrolní) činnosti veřejné správy (odpadní vody a odbor ţivotního prostředí s rozšířenou působností). Zde můţe korupce nabývat několika podob, a proto je těţké přesně rozlišit výše uvedené druhy korupce. Některé státy bez malé korupce ani nefungují. A na rozdíl od velké korupce je zde mnoho úředníků s tolika pravomocemi, ţe jejich korupční jednání lze mnohdy těţko vypátrat State capture Uvedla bych ještě jeden druh korupce, který stojí mezi velkou a malou korupcí a nazývá se state capture, v překladu státní kořist, státní úlovek. Spočívá v ovládnutí legislativního procesu soukromými subjekty. Například reportéři Mladé fronty DNES se vydávali za firmu provozující výherní hrací automaty a naoko chtěli podplatit politiky, aby v jejich prospěch pozměnili zákon o výherních hracích automatech. Dále sem patří formování koluzivních sítí, které omezují politickou soutěţ, kontrola veřejných institucí pro soukromý prospěch nebo trestnou činnost, jeden z projevů tohoto druhu je i zneuţití legislativní moci, dále korupce v soudních řízeních, korupce médií a v neposlední řadě uţívání kompromitujících materiálů pro politické vydírání a nátlak, zneuţití auditu, vyšetřování a dozoru. Korupce se nemusí lišit jen podle velikosti, ale také podle jiných kritérií. Další druhy korupce jsou legální a ilegální. V ilegální korupci dochází k přímému porušení zákona. Jde tedy o uplácení, podplácení, vydírání atd. Druhým typem je legální korupce, kde přímo neporušujeme zákon, jelikoţ právní systém je natolik nedokonalý, ţe zde existují různé úniky z obvinění. Umoţňuje nám totiţ několik způsobů, jak si můţeme vyloţit právní normy, a také řadu právních kliček. Korupce se dá vysvětlit ve vertikálních a horizontálních strukturách. Korupce ve vertikálních strukturách existuje v organizacích se silným hierarchickým uspořádáním a závislostí na nadřízených. Jestliţe na vrcholu struktury zůstávají osoby zapletené do korupce (většinou tzv. senior management), tak se korupční,,nákaza můţe šířit celou 17

18 hierarchií, niţší stupně struktury buď přistoupí na tuto hru, anebo odejdou. To je podpořeno nefungující kontrolou. Začíná-li korupce odspodu (tzv. junior management), je její šíření směrem nahoru do nekorupčních vrstev daleko obtíţnější a většinou musí být utajováno, to je však spojeno s vysokými náklady. V organizaci s horizontální strukturou je korupce ojedinělá, protoţe kaţdý můţe kontrolovat aktivy všech ostatních na stejné úrovni hierarchie. Dalšími druhy jsou korupce přímá a zprostředkovaná, korupce uvnitř a vně institucí, korupce krátkodobá, tzv. ex ante, a dlouhodobá, tzv. ex post, korupce, jejímţ výsledkem je peněţní nebo nepeněţní prospěch, korupce vymýtitelná či nevymýtitelná, korupce očekávaná nebo nahodilá Metody měření korupce Měřit míru korupce je obtíţné. Odborníci tvrdí, ţe závěr můţe být zkreslený a nepřesný. Existuje totiţ minimum informací o zkorumpovaných jednotlivcích. Právě proto jsou pouţívána různá měření korupce pomocí sociologických a ekonomických metod. Tyto postupy jsou propracované a tedy i drahé. V podmínkách veřejné správy budou proto spíše vyuţívány metody identifikace projevů a příčin korupčního jednání. Mezi tyto metody patří: Rozhovory Anonymní průzkumy a ankety Monitoring médií (celostátních i místních) Analýzy stíţností/podnětů občanů Brainstorming (řízená diskuse) 8 Dále bych popsala metody, které měří korupci pomocí indexu. Korupce je sledována různými organizacemi a jednou z nich je nezisková organizace Transparency International (TI). U zrodu této organizace stál právník Světové banky Peter Eigen. Byla zaloţena v roce 1993 v Berlíně. U nás máme Tranparency International- Česká republika, která vznikla v roce 1998 a je neodmyslitelnou součástí boje proti korupci. Samozřejmě její měření můţe být mnohdy nepřesné, ale celá řada knih se o její indexy opírá. Tato společnost je nevládní společností, která má za úkol zjišťování stavu korupce a její omezování. Transparency international se také snaţí prosadit změny systému v oblasti 8 ŠTIČKA, Michal, et al. Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě. Praha : Vl.n., s. ISBN

19 veřejné správy, legislativy a v soukromém sektoru. Organizace TI má svůj index vnímání korupce, který se nazývá CPI, tedy Corruption Perception Index Index vnímání korupce (Corruption Perception Index) Pomocí indexu CPI lze sledovat vývoj korupce, ať uţ u nás nebo v jiných státech. Umoţňuje téţ pozorovat zkoumání a porovnávání, které je sloţeno z hodnocení odborníků. Tento index vnímání byl zaloţen v roce 1995 a je zveřejňován kaţdý rok. Jde o index sloţený z několika průzkumů (např. The World Development, Galup International, The Development Report a další). Dotazovaní mohou být politici, experti (ekonomové, sociologové, politologové), reprezentativní část populace a další. Index se zaměřuje na korupci ve veřejném a státním sektoru a podle stupně vnímání existence korupce mezi úředníky a politiky seřazuje země. Jelikoţ je index CPI sloţen z několika průzkumů, musí obsahovat příslušný zdrojový ukazatel tři kritéria (nesmí být starší neţ tři roky, musí srovnávat více států, a měřit celkovou míru korupce), aby byl zahrnut do CPI Index plátců úplatků BPI (Bribe Payers Index) Byl zaloţen společností TI v roce Hlavní důvod byl ten, ţe Index CPI neodráţel odpovědnost exportujících zemí na šíření mezinárodní korupce. BPI seřazuje země podle jejich sklonu k uplácení. Index plátců úplatků je odvozen z dat, které jsou získané zvláštním průzkumem sledující jen daný účel Globální barometr korupce (Global Corruption Barometer) Je to průzkum veřejného mínění. Pokládá otázky týkající se korupce, zabývá se následnými odpověďmi veřejnosti a zkoumá zkušenosti dotazovaných, kteří se setkali s korupčním jednáním. V roce 2003 byly poprvé uvedeny výsledky globálního barometru korupce. Výzkum pro Transparency International připravila agentura Gallup International Světová banka a Mezinárodní měnový fond (MMF) Od roku 1998 pouţívají způsob měření korupce, u kterého výpočet zohledňuje čas, který musí strávit manaţeři firem při jednání se státními úředníky. Pravděpodobnost korupčního jednání se zvyšuje s rostoucím časem, který musí věnovat manaţeři úředníkům. 19

20 1.5. Korupce a lobby Neměla bych ještě opomenout pojem lobby, neboť tento termín je veřejností často ztotoţňován s korupcí. Tyto dva pojmy spolu úzce souvisí, protoţe korupce slouţí jako nástroj pro lobbing. Pro upřesnění bychom si je měli definovat. Korupce, jak jsem jiţ uvedla, je zneuţití postavení, moci nebo autority veřejného činitele k získání něčeho ve vlastní prospěch, tedy pro soukromé zisky, a to za cenu úplatků, vydíraní atd. Termín lobby se původně začal objevovat ke konci 19. století v USA, kde byli kongresmani při vstupu do kongresové haly oslovováni zástupci zájmových skupin, kteří na ně naléhali, aby hlasoval buď pro, nebo proti. Postupem času se tyto praktiky vyvíjely a zapotřebí byly hlavně informace, i dnes je to nejdůleţitější prvek pro lobbistu. Vedle sbírání informací je tu ještě jedna aktivita, která se také praktikovala, a to poskytování politické nebo finanční podpory. Někdy se stávalo, ţe se tato aktivita ubírala jiným směrem a sklouzávala k podplácení. To dělalo lobbingu špatné jméno. Pro upřesnění bych uvedla definici od autora Luigiho Graziana: Lobbing je specializovaná a odborná reprezentace prostřednictvím široké škály prostředků, které v zásadě vylučují korupční výměnu služeb, ve své povaze velmi odlišná od obecné nespecializované reprezentace, kterou zajišťují volení zástupci. Jako reprezentant partikulárních zájmů lobbista dodává informace a technicko-odborné expertizy, které mohou být užitečné a někdy rozhodující při definování legislativní a správní regulace. 9 Ještě bychom si měli poloţit otázku, kde končí lobbing a začíná korupce? Víme, ţe lobbista sbírá a následně nabízí informace, analýzu a podněty, jestliţe by ale nabídl místo těchto aktivit peníze, sluţbu nebo jiné plnění, které by vedlo k finančnímu nebo soukromému zisku osoby, se kterou komunikuje, snaţí se jí informovat nebo přesvědčit, dopustil by se korupce. Příkladem lobbingu můţe být boj mezi těţebními společnostmi a vodohospodáři. Státní podnik, který se stará o vodní díla, se po roce 2000 snaţil do zákona prosadit povinnost, aby těţaři platili za vodu. Jejich povinností je totiţ vytěţené doly rekultivovat. Zaváţet hluboké jámy hlínou a na té následně vysazovat stromy je velmi nákladné. Zejména v poslední době těţební společnosti zaplavují doly vodou, s regulací vodních toků mají ale 9 DAVID, Vladislav; NETT, Alexander. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, s. ISBN

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze Petr Vymětal Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze přesnost nebo obecnost definice? jsou to veškerá selhání? je to obecnější pojem pro jiné (související) trestné činy a selhání?

Více

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 OBSAH Úvodní slovo... 11 Seznam použitých z k r a te k...10 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 1.1 Občanskoprávní odpovědnost... 13 1.1.1 Právní osobnost... 14 1.1.2 Svéprávnost...15 1.2 Trestní

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

laboutkova@centrum. @centrum.czcz

laboutkova@centrum. @centrum.czcz LOBBING NENÍ KORUPCE Šárka Laboutková laboutkova@centrum. @centrum.czcz Katedra ekonomie Ekonomická fakulta Technická univerzita v Liberci Je vlastní zájem legitimní? Není to laskavost řezníka, sládka

Více

Teorie i praxe trestního postihu deliktů v oblasti veřejných zakázek. JUDr. Tomáš Sokol 2013

Teorie i praxe trestního postihu deliktů v oblasti veřejných zakázek. JUDr. Tomáš Sokol 2013 Veřejné zakázky na sklonku 2013 jakna to, co nás čeká a nemine 10. 11. 10. 2013, Hotel Tereziánský Dvůr Teorie i praxe trestního postihu deliktů v oblasti veřejných zakázek JUDr. Tomáš Sokol 2013 Sjednání

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Systémová korupce vyžaduje systémové řešení. Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Systémová korupce vyžaduje systémové řešení. Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Systémová korupce vyžaduje systémové řešení Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Prezentace je podpořena projektem Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. s názvem Snižování bezpečnostních

Více

Insolvenční řízení a trestní právo

Insolvenční řízení a trestní právo Insolvenční řízení a trestní právo Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? Konference, Praha 18. 4. 2013 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky Trestná činnost Negativní společenský

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JUDr. Roman Felix Veřejné zakázky - platná legislativa v ČR zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - transpozice evropských směrnic 2004/18/ES, 2005/75/ES, 2004/17/ES, 89/665/EHS,

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Hospodárné nakládání s majetkem ÚSC

Hospodárné nakládání s majetkem ÚSC Oživení, o.s. Mgr. Tomáš Kramár, DiS. Občanské sdružení Oživení: - poradenství a servis občanům, zastupitelům a veřejné správě (manuál Transparentní samospráva) - protikorupční audity a strategie (MHMP,

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Zastupitelé obcí a střet zájmu

Zastupitelé obcí a střet zájmu Zastupitelé obcí a střet zájmu Mgr. Petra Bielinová, advokát Konference o právu a povinnostech obcí a měst 16. ledna 2015, Praha Zákon o střetu zájmu (159/2006 Sb.) Veřejný funkcionář NESMÍ Starosta, radní

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného

Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného PhDr. Martin Cejp, CSc. MCejp@iksp.justice.cz Institut pro kriminologii a sociální prevenci www.kriminolologie.cz Definice Korumpující nabízí (většinou

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ

SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rozpo čet 2010 návrh 2011 Příjmy SR celkem 586 626 705 700 769 866 923 1026 1064 975 1022

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Podniková ekonomika NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Kupní smlouva, zejména z pohledu převodu nemovitosti TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen / 2012 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY I_P1-2 Číslo projektu:

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

Výzvy legislativy týkající se IT ve VS

Výzvy legislativy týkající se IT ve VS Výzvy legislativy týkající se IT ve VS JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL Výzvy egovernmentu v ČR, 8. listopadu 2013, Vysoká škola ekonomická v Praze O čem bude řeč Pozice úředníka Odpovědnost za

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Co to je nekalá soutěž?

Co to je nekalá soutěž? Literatura - doporučená články v časopisech Právní rozhledy a Právní rádce, zejm. Smejkal, V.: Nekalá soutěž na Internetu. Právní rádce, 2002, č. 2, s. 11 14 Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodního

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA ZÁKLADY PRÁVA PRÁVO ZÁKON soubor platných právních norem (příkazů, zákazů nebo dovolení), které jsou stanovené státem a kterými se řídí pravidla lidského soužití a jsou státem vynucovány konkrétní právní

Více

Návrh právní regulace listinných akcií na majitele. Tisková konference 12. 10. 2011

Návrh právní regulace listinných akcií na majitele. Tisková konference 12. 10. 2011 Návrh právní regulace listinných akcií na majitele Tisková konference 12. 10. 2011 Současný stav Akciovým společnostem umožněno vydávat akcie na jméno i anonymní akcie na majitele (doručitele). Akcie na

Více

ZÁKON. ze dne...2013,

ZÁKON. ze dne...2013, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne...2013, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších

Více

PČR a její úkoly Organizace PČR

PČR a její úkoly Organizace PČR PČR a její úkoly Organizace PČR SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 297/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond Právní prostředky ochrany práv z průmyslového vlastnictví Prof. Ladislav Jakl ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007 Ochrany práv z průmyslového vlastnictví lze dosáhnout veřejnoprávními prostředky soukromoprávními

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA OCHRANA DAT A INFORMACÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA OCHRANA DAT A INFORMACÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA OCHRANA DAT A INFORMACÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 I Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 Kapitola 5, nazvaná Právní prostředky proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku,

Více

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady *crdux007p1zx* CRDUX007P1ZX Č. j.: DUCR-55931/14/Mj Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU Rozdělovník: Ř, 1M, 1N, 1L, 1VKŘ,

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA, české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015)

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA, české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015) MAPA KORUPČNÍCH RIZIK české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015) Úsek vnitřních služeb (50) j.: 2747/CEN/15 1 Kontrolní činnost 2 Kontrolní činnost 3 Kontrolní činnost Riziková

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA

LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA Motivační heslo Mluv pravdu Staň se čestným Získej důvěru Výklad pojmů NEÚPLATNOST v anglicky mluvících

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Trestní právo I. Téma: Protiprávní jednání a trest 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Dobré mravy v reklamě Bakalářská práce Autor: Veronika Číţková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Aleš

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Státní občanství Titul před jménem Titul za jménem

Státní občanství Titul před jménem Titul za jménem *1* *PODPIS-ZM* Číslo Komisionářské smlouvy Dodatek ke Komisionářské smlouvě ZÁSTUPCE ING Bank N.V., společnost založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí

Více

Příloha 1 TAXPARENCY detailně

Příloha 1 TAXPARENCY detailně Příloha 1 TAXPARENCY detailně Stránka 1 z 6 OBSAH NÁVRHŮ TAXPARENCY Dotčené subjekty Odpovědná společnost (obvykle se zákazníky konečnými spotřebiteli) Průměrně lhostejná společnost (obvykle se zákazníky,

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 LENKA HOLÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 LENKA HOLÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 LENKA HOLÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně, Ekonomická informatika SOFTWAROVÝ AUDIT (Bakalářská

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Oddíl 1 Změna: č. 209/2002 Sb. č. 254/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Jan Schneider 1 1. Shrnutí: Doporučený model exekutivní kontroly 2. Rozbor: 2.1 Kontrola (pojem) 2.2 Řízení a úkolování (výčet subjektů a jejich role) 2.3 Koordinace

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014 Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Program Datum účinnosti: 1. 10. 2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

Základní škola Uničov, Pionýrů 685

Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Směrnice ředitele školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě zákona č.106/1999

Více

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky 1 Preambule Tento zákon upravuje právní formu poskytovatelů zdravotních služeb zakládaných

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. ve spojení s 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP)

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Správa Krkonošského národního parku Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Stránka 1 z 9 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

SMĚRNICE O POCTIVÉM PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE O POCTIVÉM PODNIKÁNÍ TATO SMĚRNICE (dále jen Směrnice ) byla přijata představenstvem (dále jen Představenstvo ) společnosti New World Resources Plc (dále jen NWR ) dne 15. listopadu 2011 a nabývá okamţité účinnosti. SMĚRNICE

Více